YtLDIz TEKNiK Uruive
nsirrsi
indaki Ogretim Elemanl Kadrolarina Naklen Veya A9:ktan Yap:lacak
31.07.2008 tarih ve 26953 say!ll Resrni gazetede yaylm!anan Ogretirn Uyesi Di§
Atamalarda Uygulanacak Merkezi s:nav ile Giris S:nav!arina l‖ §kin usul ve Esaslar Hakklnda Yё netme‖ k[in 10.maddesinde l:Slnav jurisi; mtiracaat eden
ALES puanln:n%60′ :nl(merkeZi S:navdan muaf olan adaylattn son iki ylla ait ALES
adaylar araslndan ilan edilen kadro sayis:nln on kat!na kadar aday:′
puan:nln%40′ lni;meslekyuksekOkullattna muracaatlarda ise ALES
notunun bulunmamas:halinde′ ALES puan:70 olarak kabul edilir)ve yabanc:d‖
ini ve lisans mezunivet notunun%30′ unu dikkate alarak belirler ve kurumunヽ 〃eb sitesinde ilan eder.Bu siralamaya gё re son slrada aynl
bu kisilerin tamam:slnava gaこ rll:r.Ba5vuru saylsln!n‖ an edilen kadr6nun on kat:ndan az olmas:halinde′
puana sahip birden fazla adayln olmasl halinde′
ir._
risi t,raindan gettedendi百 lm嗜菫
adavlann tamaml gi百 5s:naⅥ na alinlr.“ hukml gerettinCe ilgi‖ kadroya ba,vuran adaylarin durumlatt S:nav」 じ
puanlnln O/070′
Bi百
Bё
ELEKTR!K― ELEKTRONIK FAKULttES:
m
rrErrRom i r vE HABERLE5U
lum
r u U H rru oisLiGi soiU
Anabilim Dall
ELEKttRONIK
Kadro Unvant
ARA5TIRMA GOREVL:SI
Kadro Derecesi
4
Kadro Adedi
2
On Detterlendirme Tatthi
1707.2014
Girig Srnavtnrn Yeri, Tarihi ve Saati
Elektronik ve Habe‖ e5me MOhendisliこ i
Bё
tvl U
lumu ttOplanti Salonu― B201′ 23.07.2014′ Saat 10.00
ON DEGERLENDIRMEYE TAB:TUTULAN ADAYLARIN
ALES
Srra No
Adr Soyadr
Savtsal Puant
5
(A)
Puanrn 7o5O'r
56
Puanr
26
82
65
26
81
20′ 5
77′ 5
22
72
5
23
70
25
22′ 5
Muhammed Fatih Yazar
3
Murat Tagkrran
94′
96
57
4
6zden Niyaz
82′
66
50
55
5
Sibel Qimen
78′
22
47
57′
6
Aygenur Tiirkmen
78′
62
47
Eυ
2
Eυ
ibrahim Hakkl Mert
91
(A)+{B)
On Detter:endirme Notu
65
1
93′
Yabancl Dil
(B) Puantn %40't
51′
56′
25
69′
5
ON DEGERLENDIRMEYE TABI TUttULMAYAN ADAYLARIN LiSTESI
DEGERLENDiNiIUTUT SEBEBi
Adr Soyadr
Sercan Satrr
Yabancl d‖ belgesi e,deЁ
Erhan Tiryaki
Yabanc!d‖ belgesi e§ deЁ e‖ ili首 i YOK taranndan kabul edilmiyor.
Nazan DeЁ irmencisumer
YL azami
4
Sercan Aygrin
Elektronik ve Haberlesme Muhendisll首 i meZunu deЁ il.
5
Mesut geker
Elektronik ve Habede5me Mし hendisliЁ i mezunu de言
6
Metin Akln
Elektronik ve Haberle§ me MuhendisliЁ i meZunu de言 il.
フ
Funda Crrrk
Elektronik ve Haberle5me MuhendisliЁ
8
0!ner Faruk Zengin
Elektronik ve Haberle,me MuhendisliЁ i meZunu de首
9
Muharrem Selim Can
Elektronik ve Haberlesme MlhendisliЁ i meZunu deЁ il.
2
ёЁrenim
erliliこ
i YOK taraindan kabul edilmiyor.
suresini dOldurmus′
ёЁrenCilik
i′
hakkl yok.
il ve‖
Sansustu yapmlyor
nde lisansustu yapmlyor.
il
Download

eef elektronik abd kadrosu ön değerlendirme