Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 2
PERSONALIA
RNDr. Lubomír Kincl, CSc. – vzpomínka
66
Martin Duchoslav
RNDr. Lubomír Kincl, CSc. (*29. 2.
1952 Bílovec – †20. 8. 2012 Prostějov) pocházel z rodiny rostlinného fyziologa prof. Miloslava Kincla.
Lubomír absolvoval učitelství
biologie a chemie na Přírodovědecké fakultě UJEP (nyní MU) v Brně
v roce 1975 diplomovou prací
„Floristické poměry vrcholové části
Drahanské vrchoviny“. Po sedmiletém působení na střední škole
nastoupil v roce 1982 na katedru
botaniky Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.
Od počátku vyučoval široké spektrum botanických kurzů, včetně
systému, fyziologie a ekologie
rostlin. Kandidátskou práci zpracovával v Botanickém ústavu AV ČR
a věnoval ji studiu přirozené lesní
vegetace střední Moravy. Toto studium dále nasměrovalo jeho odborné zaměření
a na katedře botaniky začal po roce 1989 vyučovat ekologicky a fytocenologicky
zaměřené kurzy. Řadu let zastával funkci tajemníka katedry a krátkodobě spravoval i botanickou zahradu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Publikoval
přes 40 vědeckých recenzovaných prací, převážně z oboru fytocenologie. Významným příspěvkem jsou především jeho práce o lesní vegetaci střední Moravy a
floristické příspěvky ke květeně Litovelského Pomoraví a Drahanské vrchoviny.
Je znám jako autor velmi úspěšné středoškolské učebnice „Biologie rostlin pro 1.
ročník gymnázií“ a publikace „Biologie – 2000 testových otázek a odpovědí“.
Lubomír Kincl byl skromný, čestný a pracovitý člověk, vždy ochotný pomoci.
Bohužel, na konci srpna 2012 po dlouhé vážné nemoci předčasně opustil naše
řady. Vzpomínáme!
Download

RNDr. Lubomír Kincl, CSc. – vzpomínka