Profil společnosti
OT Energy Services a.s.
OT Energy Services a.s.
Významný dodavatel
komplexních služeb
v oblasti systémů kontroly a řízení,
průmyslových informačních systémů
a systémů elektro
s dlouholetou působností
v oblasti jaderné energetiky.
OBSAH
ÚVODNÍ SLOVO
strana
2
NAŠE STRATEGIE
5
OBCHODNÍ ČINNOST
Zahraniční projekty
Vývoj tržeb
6
SPOLEČNOST OT Energy Services
Organizační struktura
Lokality Skupiny OT Energy Services
Představenstvo Společnosti
8
LIDSKÉ ZDROJE
10
INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU
12
HISTORIE SPOLEČNOSTI
15
PRODUKTOVÉ PORTFOLIO
Investiční dodávky
Optimalizace energetických výroben
Servis
Business Development
18
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
AFRAS Energo s.r.o.
ENPRO Energo s.r.o.
23
REALIZOVANÉ ZAKÁZKY
Nový diverzní zdroj pro napájení vybraných spotřebičů v JE Dukovany
Záměna nadstavbového systému DMS 7000
Údržba a opravy systému kontrol a řízení na JE Dukovany
Kontrola dokumentace skutečného provedení bezpečnostně významné kabeláže
Oprava rozvodny r00 – 110kV ve Spolaně Neratovice
Technická pomoc v USA ve společnosti WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY
Zajištění alternativních zdrojů při ztrátě všech projektových zdrojů napájení elektrárny
Zvýšení výkonu systému pohavarijní likvidace vodíku pro JE Dukovany a JE Temelín
26
SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI a APLIKACE
Boroměr, SKŘ, ISSPD, SSK, PowerOPTI, RMS, TRAMON, Kalibrace měřidel, Modys, LTOs, CombustionOPTI, ADS
31
KONTAKT
32
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
strana 1
Vážené dámy, vážení pánové,
naším cílem a posláním je poskytovat zákazníkům profesionální služby na vysoké
odborné a kvalitativní úrovni. Nosným odvětvím v souladu s firemní strategií je
a nadále bude jaderná energetika. Nicméně celý sektor energetiky, včetně klasických elektráren i dalších částí elektrizační soustavy v České republice, bude v zorném poli naší pozornosti.
V roce 2014 vstupuje společnost OT Energy Services do třetí dekády své podnikatelské činnosti a po celou dobu své existence byla zisková. Její ekonomické úspěchy
přitom gradovaly zejména v posledních třech až čtyřech letech. Dosažené finanční
výsledky jsou pro nás společně s vysokým standardem profesionality a spolehlivosti
našich dodávek silným závazkem do budoucnosti.
V souladu s firemní strategií se v našem podnikání zaměřujeme především na tuzemský trh. Nebylo by však prozíravé omezit se pouze na něj a pomíjet trhy zahraniční. Při respektování faktu, že OT Energy Services a. s. je „čistým“ poskytovatelem
služeb, nebudou se naše zahraniční aktivity zaměřovat na konkrétní státy či regiony,
ale přímo na vybrané projekty. Stejně jako v nedávné minulosti to budou takové
projekty, ve kterých budeme moci spolupracovat s obchodními partnery především z řad nadnárodních koncernů nebo s naším akcionářem. Od listopadu 2012 je
OT Energy Services a.s. členem Skupiny Olajterv – předního středoevropského a největšího maďarského poskytovatele konstrukčních řešení pro oblast petrochemického průmyslu. Společnosti Olajterv a OT Energy Services disponují komparativním
technologickým know-how a doplňují se i svým regionálním záběrem. Tímto spojením se otevírají nové příležitosti a možnost
komplexnějších dodávek v rámci petrochemie a energetiky na trzích České republiky a Maďarska. V roce 2014 bude pokračovat ve své činnosti společná pracovní skupina Olajterv a OT Energy Services, jejímž cílem bude využití společného potenciálu
a transformace úsilí do konkrétních kroků v oblasti marketingu, obchodu a případné realizace.
Se svými produkty – Servis, Investiční dodávky a Optimalizace energetických výroben – patří OT Energy Services a. s. ke
špičce v tržních segmentech a technologických oblastech, ve kterých působí. Každá z celkem pěti divizí, které zabezpečují
jejich realizaci, dosáhla také v loňském roce velmi dobrých výsledků. Ve sféře Servisu si ceníme kladného hodnocení klíčového zákazníka námi poskytovaných služeb. Věříme, že se podařilo přispět k bezporuchovému provozu všech technologií,
které nám byly svěřeny do péče. Největší objem dodávek byl realizován v investičních projektech. V Investičních dodávkách
byly z hlediska výše tržeb v roce 2013 nejvýznamnější projekty Obnova SKŘ Jaderné elektrárny Dukovany pro ŠKODA JS a.s.
a dodávky systémů elektro a SKŘ pro Nové zdroje v Ledvicích a Počeradech pro společnosti ŠKODA PRAHA Invest a Emerson
Process Management. Opravdu náročnou zkouškou je zejména výstavba těchto nových zdrojů za náročných podmínek vyvolaných mimo jiné instalováním zcela nových technologií, netriviální koordinací velkého množství dodavatelů na stavbě, a tedy
sdruženými montážemi. Myslím si, že OT Energy Services a. s. prokázala i přes dílčí zaváhání velkou profesionalitu. Navázat na
takto vysoce nastavený standard musí být výzvou i závazkem pro všechny zaměstnance Společnosti.
Hlavním úkolem v oblasti Servisu bude i v roce 2014 zajištění bezpečné provozuschopnosti svěřených zařízení na obou jaderných elektrárnách a klasických uhelných elektrárnách, především v rámci logických celků ASŘTP a Elektro.
V Investičních dodávkách budou patřit k těm k nejvýznamnějším pokračující kompletované dodávky technologických celků
Systémy elektro a Automatizované systémy řízení technologického procesu při výstavbě Nového zdroje v Ledvicích. V celkovém
strana 2
objemu fakturace budou v roce 2014 nejstěžejnější dodávky v rámci projektů s cílem zvýšit bezpečnost jaderných elektráren,
tedy opatření plynoucí z výsledků tzv. stress testů. Jedná se hlavně o dodávky pro diverzní zdroj napájení ZN1 na Dukovanech
a dodávka pro zvýšení výkonu pohavarijního systému likvidace vodíku zajišťovaná současně pro obě české jaderné elektrárny.
Pokračovat bude i projekt Obnovy SKŘ, jehož harmonogram je naplánován až do roku 2016. Významné jsou i sjednané akce při
dostavbě Jaderné elektrárny Mochovce na Slovensku.
V nadcházejícím období by měly být zajímavé dodávky unikátního zařízení vyvinutého OT Energy Services a.s. – aparatur pro
měření koncentrace bóru. V rámci produktu inženýringu také očekáváme významný posun ve vývoji a aplikaci softwarového
řešení zajišťujícího snížení emisí NOX ve spalinách při provozu uhelných elektráren a tepláren.
Významnou potenciální obchodní příležitostí po stránce technické náročnosti i z hlediska objemu přípravných a realizačních
prací je pro společnost OT Energy Services projekt dostavby Jaderné elektrárny Temelín. V letech 2011–2013 jsme prací na
nabídkách strávili několik desítek tisíc hodin. I na základě tohoto opravdu gigantického objemu prací a zejména pak díky prokázané profesionalitě nabídkového týmu OT Energy Services a. s. se podařilo získat velkou důvěru obou kvalifikovaných uchazečů.
Tím se původně nabízený rozsah dodávek, s nímž jsme počítali na začátku nabídkového procesu na přelomu let 2010/11, zvýšil
téměř trojnásobně na aktuálně sjednaný rozsah podložený budoucími smlouvami. To považujeme za obrovský úspěch, i když si
uvědomujeme, že jde o velmi nejistou příležitost. Výstavba dalších dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín je především otázkou dalšího strategického rozvoje energetiky na úrovni státu. Při respektování politicko-ekonomického prostředí s obrovským
množstvím nejistot a nepředvídatelných vnějších vlivů ze strany Evropské unie je verdikt o zahájení výstavby velmi netriviální.
I proto byl výběr dodavatele – vítěze výběrového řízení – odložen o rok. Není přitom vůbec jisté, že po uplynutí této doby bude
nějaké rozhodnutí přijato. Nicméně námi investované kapacity a prostředky do nabídek pro americký koncern WESTINGHOUSE
ELESTRIC i česko-ruské konsorcium MIR. 1200 nepřijdou vniveč. Navázané kontakty a prokázané schopnosti vedly k tomu, že už
nyní nás oba partneři poptávají pro své ostatní projekty a nabídky mimo Českou republiku.
Nehledě na výsledek budoucího rozhodnutí o dostavbě Jaderné elektrárny Temelín bude jaderná energetika v roce 2014
i v dalších několika nejbližších letech pro OT Energy Services a.s. stále nosným odvětvím. Významné obchodní příležitosti přinášejí neustále se zvyšující požadavky na bezpečnost provozu stávajících jaderných elektráren. Mnohé systémy a zařízení na
Jaderných elektrárnách v Temelíně a především v Dukovanech musejí být postupně modernizovány nebo doplněny o další systémy tak, aby bylo možné nadále smysluplně prodlužovat jejich bezpečné provozování. Tento trend se týká i ostatních jaderných
elektráren v zahraničí. Společnost OT Energy Services si chce nadále udržet plně kvalifikovaný „jadernický“ personál, aby byla
schopna tyto budoucí výzvy využít.
Kvalifikace v odvětví jaderné energetiky patří k našim klíčovým konkurenčním výhodám. Z celkového počtu více než 1300 zaměstnanců tak Skupina OT Energy Services disponuje téměř šesti sty inženýry, techniky a specialisty v odbornostech elektro, systémů řízení, informačních technologií a strojírenství. Téměř tři čtvrtiny z tohoto počtu jsou specialisté s kvalifikací a zkušenostmi
v jaderné energetice. Nejde samozřejmě jen o kvantitu, podmínkou úspěchu je především odborná zdatnost a vysoká kvalifikace
zaměstnanců, kterou nadále intenzivně podporujeme a rozvíjíme. V personální politice bude základní tezí, na které chceme dále
stavět, korektní a oboustranně výhodné partnerství. Stejné zásady se snažíme dodržovat v obchodních vztazích. Naším cílem
je, abychom byli našimi zákazníky vnímáni jako etablovaný, spolehlivý a předvídatelný partner. Důležitou metodou v personální
oblasti bude „interní mentoring“, kdy profesně zkušenější pracovníci předávají své nenahraditelné znalosti a dovednosti nově příchozím kolegům. Tento proces považujeme při současné situaci na trhu práce a stavu školského systému za nezbytný pro výchovu
odpovídajícího počtu odborníků, které potřebujeme pro realizaci našich činností v segmentu jaderné energetiky.
Jan Šafránek, Předseda představenstva a generální ředitel.
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
strana 3
strana 4
NAŠE STRATEGIE
Vize
Stát se nejvýznamnějším nezávislým dodavatelem a integrátorem vybraných technologických celků při výstavbě, údržbě a optimalizaci provozu energetických výrobních zdrojů v České republice a na Slovensku.
Investiční dodávky – Být nejvýznamnějším a nezávislým dodavatelem vybraných celků v investičních projektech výstavby,
obnovy a modernizace energetických zdrojů a dalších energetických staveb a zařízení v České republice a uplatňujícím své know-how i v zahraničí.
Servis – Být jedničkou na trhu České republiky v oblasti průmyslových služeb a údržby vybraných technologických celků zejména pro elektroenergetické výrobní zdroje.
Optimalizace provozu energetických zdrojů a inženýring – Být významným dodavatelem high-tech služeb a řešení
optimalizujících provoz elektroenergetických výrobních zdrojů posilujícím svoji pozici i rozsah poskytovaných služeb a řešení.
Mise
Nabízet nejefektivnější řešení a služby optimalizující technicko-ekonomické ukazatele při výstavbě, obnově, modernizaci a provozování nových i stávajících energetických výrobních zdrojů a ostatních zařízení elektrizační soustavy.
Společné principy
Hodnoty
•• Naší základní prioritou je vytváření hodnot.
Dokonalost – Rychlost – Zákaznický přístup
•• Stanovujeme si a řešíme obtížné úkoly. Při jejich řešení usilujeme o optimální řešení a odvádíme vždy stoprocentní práci.
•• Rychlost, při zachování aspektů bezpečnosti a korektního přístupu, vnímáme jako konkurenční výhodu znamenající významný přínos.
•• Vždy usilujeme o zákaznický přístup – odmítáme byrokracii a všechny její náznaky.
Důvěra a motivace – Odpovědnost – Vystupování
•• Máme důvěru v ostatní a přenášíme na ně pravomoci. Podporujeme komunikaci mezi všemi složkami i napříč všemi úrovněmi. Přijímáme dobré nápady bez ohledu na jejich zdroj.
•• Nacházíme v sobě dostatek energie motivovat a povzbuzovat ostatní. Uvědomujeme si svou osobní odpovědnost za dosažení
výsledků a své závazky vyplývající z nám poskytnuté důvěry.
•• Vně i uvnitř Společnosti vystupujeme vždy profesionálně a korektně a v duchu zásad slušného chování. Vůči vnějšímu okolí
vystupujeme vždy jednotně v duchu naší strategie a společných principů.
Změny
•• Podporujeme změny. Změny pro nás nejsou důvodem obav a nevnímáme je jako hrozbu, ale jako příležitost k dalšímu rozvoji.
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
strana 5
OBCHODNÍ ČINNOST
OT Energy Services a.s. představuje inženýrsko-dodavatelskou organizaci, která úspěšně působí na průmyslovém trhu v České republice i v zahraničí, a to zejména v elektroenergetickém segmentu. Rozsah zakázek Společnosti je prioritně realizován v oblastech
dodávek, rekonstrukcí, modernizací a údržby pro technologické systémy a zařízení, systémy elektro a liniové energetické stavby, systémy kontroly řízení, bezpečnostní a informační systémy včetně poskytování systémové integrace a inženýrské a projekční podpory.
Svým počtem okolo 1300 pracovníků na pracovištích a projektech téměř ve všech regionech České republiky a také na Slovensku patří OT Energy Services a.s. mezi největší české firmy ve svém oboru. Své zakázky realizuje ve třech hlavních produktech:
Servis, Investiční dodávky a Optimalizace energetických výroben.
Komplexní potřeby zákazníků jsou zajišťovány vhodnou kombinací hlavních produktů Společnosti. Integrujícím článkem dodávek na klíč, ucelených služeb a řešení, je systémový přístup, kombinace znalostí z různých technických a vědních oborů, týmový přístup a aplikace moderních metod plánování a řízení. Rozsáhlé uplatnění tohoto přístupu nachází Společnost především
u provozovatelů velkých a složitých technologických struktur, jako jsou jaderné a klasické výrobny elektrické energie, teplárny
a další průmyslové segmenty (vodní elektrárny, vodárenství, plynárenství a chemický průmysl).
Růst firmy je orientován na rozvoj schopnosti zvládat komplexní dodávky a poskytovat svým zákazníkům integrovaná řešení.
Dostatečný počet projektantů, techniků a zkušených pracovníků dovoluje OT Energy Services a.s. realizovat své dodávky a inženýrská řešení z pozice systémového integrátora významných výrobců a dodavatelů regulačních, řídicích, informačních a bezpečnostních technologií, komponent a systémů.
Stejně jako v případě významných výrobců a dodavatelů je obchodní spolupráce rozvíjena i v rámci vlastnického portfolia
OT Energy Services a.s., které tvoří od 1. ledna 2014 dvě dceřiné organizace. Zatímco AFRAS Energo s.r.o. úspěšně rozšiřuje
rozsah poskytovaných služeb v oblasti systémů radiačního monitoringu, společnost ENPRO Energo prioritně zajišťuje projektování zařízení pro distribuci elektrické energie.
Oblasti působnosti OT Energy Services a.s. tvoří otevřené, vysoce konkurenční a liberalizované trhy, v nichž potenciální
investoři přistupují ke svým projektům s maximálním důrazem na úsporu nákladů včetně zvažování možností odkladu plánovaných investic na pozdější období.
Základním předpokladem splnění plánu obchodní činnosti v roce 2013 byla úspěšnost ve výběrových řízeních, kterých se
společnost OT Energy Services zúčastnila. V průběhu roku 2013 OT Energy Services a.s. uzavřela zhruba sedm set nových
prodejních smluv s více než stovkou různých zákazníků v České republice i v zahraničí s tím, že dominantním trhem pro Společnost zůstává segment výroby a distribuce elektrické energie. Obezřetné chování investorů v tomto segmentu trhu znamená, že v oblasti potenciálního předmětu plnění OT Energy Services a.s. jsou jen zřídka vypisována výběrová řízení s výrazně
vysokým finančním objemem. Z tohoto důvodu je velmi potěšitelné, že objem zakázek obchodně získaných a uzavřených
v roce 2013 výrazně překročil hodnotu dvou miliard českých korun. Tato skutečnost je výsledkem pokračující cílené snahy
o získávání nových zákazníků a diverzifikaci zákaznického portfolia Společnosti.
Žádoucí rozvoj probíhá i v rozvoji produktů společnosti OT Energy Services. V minulém roce se podařilo získat historicky
nejvyšší objem zakázek ve strojních činnostech, úspěšně pokračuje rozvoj v oblasti tzv. building technologií. V roce 2013
dokončená transformace a vlastnická změna dceřiné společnosti AFRAS Energo s.r.o. přinesla příznivý synergický impuls
v jaderně specifické oblasti radiační ochrany.
Neměnným záměrem Společnosti zůstává posilování pozice v oblasti dodavatelské údržby na elektrárnách Skupiny ČEZ, pro které je dlouhodobě strategickým a spolehlivým dodavatelem logických technologických celků systémů kontroly a řízení a elektro.
strana 6
Konkurenceschopnost OT Energy Services a.s. je posilována kvalitou realizovaných dodávek a dosahovanou úspěšností nabídek v otevřených výběrových řízeních. Právě významné zakázky v jaderné energetice a účast v projektech obnovy a výstavby
energetických zdrojů jsou silným impulsem pro rozvoj Společnosti a její pozice na trhu. Časový průběh výběrových řízení, v nichž
Společnost v tvrdé konkurenci soutěží, v praxi znamená, že obchodní činnost roku 2013 bude v některých případech zhodnocena až budoucími dosaženými výsledky.
Zahraniční projekty
Úspěšné prosazení OT Energy Services a.s. do zahraničních akcí bylo v roce
2013 podpořeno především projekty
v oblasti jaderné energetiky. Seznam
zemí, ve kterých OT Energy Services a.s.
realizovala své dodávky, tak již čítá téměř třicet států a kromě Evropy zahrnuje
i Asii, Severní i Jižní Ameriku a Afriku.
Země plnění: Argentina, Bosna a Hercegovina, Čína, Egypt, Irák, Itálie, Jihoafrická
republika, Jordánsko, Katar, Litva, Maďarsko, Makedonie, Německo, Nizozemsko,
Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saúdská
Arábie, Slovensko, Spojené arabské emiráty, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko,
Ukrajina, USA, Velká Británie.
Vývoj tržeb – OT Energy Services a.s.
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2004
2005
2006
2007
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
v mil. Kč
strana 7
OT Energy Services a.s.
Organizační struktura
Lokality Skupiny OT Energy Services
Mateřská společnost OT Energy Services je vnitřně organizována do výkonných divizí a (centrálních) úseků. Úseky jsou
souhrnně označovány jako headquarters. Divize poskytují
externím zákazníkům služby z produktového portfolia Společnosti, tj. odpovídají za realizaci sjednaných zakázek. Úseky jsou útvary, které vykonávají obchodně-akviziční činnost
a poskytují služby interním zákazníkům, především divizím.
Nedílnou součástí skupiny jsou dvě dceřiné společnosti.
Skupina OT Energy Services je zastoupena svými pobočkami ve 34 lokalitách v České republice a jednou na Slovensku.
Valná hromada
Dozorčí rada
Představenstvo
Generální ředitel
HEADQUARTERS
Úsek Nákup
Úsek Obchod
Úsek Finance
Business Development
Divize Investiční dodávky
OT Energy Services a.s.
Dceřiné společnosti
Pobočky OT Energy Services a.s.
Divize Jaderný servis Temelín
Třebíč, Praha, České Budějovice, Brno, JE Dukovany, JE
Temelín, Karlovy Vary, Elektrárny Prunéřov, Elektrárna Počerady, Elektrárna Tisová, Elektrárna Ledvice, Elektrárna
Mělník, Elektrárna Poříčí, Elektrárna Chvaletice, Elektrárna
Dětmarovice, Elektrárna Hodonín, Teplárna Dvůr Králové,
Teplárna Náchod, Hradec Králové, Hostomice, Týn nad Vltavou, Bratislava.
Divize Průmyslový servis
Pobočky dceřiných společností
Divize Optimalizace energetických výroben
Divize Jaderný servis Dukovany
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
AFRAS Energo s.r.o.
ENPRO Energo s.r.o.
strana 8
AFRAS Energo s.r.o. – České Budějovice
(JE Dukovany, JE Temelín)
ENPRO Energo s.r.o. – Valašské Meziříčí
(Přerov, Olomouc, Zábřeh na Moravě, Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Děčín, Liberec, Louny, Ústí nad Labem)
Představenstvo Společnosti
Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem. Rozhoduje ve věcech obchodního
vedení Společnosti. Vybraná rozhodnutí činí s předchozím souhlasem dozorčí rady. Působnost představenstva je vymezena ve
Stanovách společnosti.
Představenstvo je složeno ze tří členů, kteří jsou zároveň členy výkonného vedení Společnosti.
Bořivoj Hejzlar
Jan Šafránek
Jiří Holinka
Finanční ředitel
Místopředseda představenstva
Generální ředitel
Předseda představenstva
Obchodní ředitel
Člen představenstva
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
strana 9
LIDSKÉ ZDROJE
V OT Energy Services a.s. si jasně uvědomujeme, že lidský kapitál je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují úspěch
celé Společnosti. Proto se snažíme poskytnout našim zaměstnancům nadstandardní péči, která odpovídá současným požadavkům na bezpečné pracovní prostředí a trendům v oblasti péče o zaměstnance. Oblasti pracovněprávních vztahů a sociální
politiky věnujeme velkou pozornost, která je navíc posilována kooperací s odborovou organizací. Péče o naše zaměstnance se
projevuje v definování uceleného systému benefitů, jehož optimální nastavení je součástí naší personální politiky.
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
Velký důraz je kladen na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. V naší Společnosti se jedná o řízený proces ve smyslu efektivního,
cíleného a plánovaného rozvoje lidského potenciálu. Těžiště spočívá v ucelené a jednotné metodice práce s odpovídajícími
nástroji a postupy, s prostorem pro další činnost a kreativitu. Klíčovou úlohu v celém procesu má zaměstnanec – získávání a využívání nových znalostí je povinností každého z nich. Každý zaměstnanec Společnosti sdílí firemní hodnoty a v rámci plnění svých
pracovních povinností tyto hodnoty promítá v příslušné formě do konkrétní pracovní činnosti a výsledků své práce.
Zaměstnanecká politika
Zaměstnanecká politika Společnosti zajišťuje a rozšiřuje stabilní základnu kvalifikovaných pracovníků, jejich odborný růst, velmi dobré a na trhu práce konkurenceschopné mzdové a sociální podmínky. Podílí se na vytváření profesionálních pracovních
postojů k zákazníkům, pracovním činnostem, pracovní disciplíně, morálce, produktivitě, kvalitě a bezpečnosti práce.
OT Energy Services a.s. disponuje silnou projekční, technickou, realizační a servisní kapacitou v celém spektru svých činností,
a to především pro oblasti elektro VN a NN, systémů kontroly řízení, slaboproudých zařízení a zařízení techniky budov. V poslední době OT Energy Services a.s. začala budovat projekční složku v oblasti strojních činností.
Toto portfolio vlastních zdrojů umožňuje kapacitně zvládat přípravu, řízení, realizaci a uvádění do provozu i velkých projektů,
a to především v oblasti výstavby a obnovy energetických celků z pozice finálního dodavatele SKŘ a Elektro, včetně zajištění
jejich následného provozu a servisu.
Právě při plnění náročných požadavků odstávek a investičních zakázek se ukázala schopnost pracovníků Servisu využít svých
dlouhodobě systematicky získávaných znalostí a také schopnost velmi rychle se učit na zařízení novém. Servisní zásahy na zařízení vyžadují vysokou kvalitu v organizačním zajištění, aktivní a operativní přístup, vědomosti často nad rámec běžných znalostí
pro údržbu zařízení či součinnost více profesí či specialistů v daném oboru. Ambicí Servisu je provádět jen potřebný rozsah
údržby a pracovat s vysokou efektivitou při zachování bezpečnosti a kvality práce.
Velmi kvalifikovanou a početně rozsáhlou skupinu tvoří projektanti a technici s dlouholetou praxí v oblasti jaderné energetiky,
kteří realizují projekty rekonstrukcí nejen na českých jaderných elektrárnách, ale i v mnoha zemích ve světě (např. Slovensko,
Čína, Švédsko, Finsko, Španělsko, atd.).
Díky dlouholeté praxi v oblasti klasické i jaderné energetiky dnes Společnost disponuje řadou pracovníků s vysoce specializovanými znalostmi zařízení bezpečnostních a limitačních systémů reaktoru, regulačních a informačních systémů jaderných a klasických technologií a dále v oblastech reaktorových měření a měření neutronových toků, radiačního monitoringu, měření emisí,
speciálních měření, systémů řízení turbíny, řízení elektrických rozvoden a mnoha dalších specializovaných oborů.
strana 10
Na základě těchto znalostí firma vyvíjí a používá mnoho dalších vlastních produktů a specializovaných SW např. pro správu
kabeláže, optimalizaci energetických zařízení a další pokročilé nástroje pro návrh, vývoj, projektování, řízení a správu procesů.
Práce na těchto i budoucích projektech představuje velké výzvy pro pracovníky Společnosti a zároveň klade velké požadavky
na celoživotní vzdělávání zaměstnanců, a to jak v technických oborech a oblastech projektového řízení, tak v oblasti jazykové
přípravy. Pro týmy i jednotlivce se v těchto projektech otevírají možnosti pro kreativní hledání nových řešení a postupů a vzniká
prostor pro využití získaných zkušeností, které se zde spojují s využíváním nejmodernějších technologií.
Stav zaměstnanců
Společnost OT Energy Services zaměstnávala k 31. 12. 2013 celkem 1 247 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr. Z hlediska
vzdělanostní a profesní struktury disponuje OT Energy Services a.s. 73 % pracovníků s vysokoškolským a středoškolským vzděláním. Průměrný věk zaměstnanců Společnosti je 43 let.
Struktura vzdělání
18 % Vysokoškolské
55 % Středoškolské
27 % Střední odborné
685
226
333
Profesní kategorie
48 %
38 %
9%
5%
Technické
Dělnické
Podpůrné
Řídicí
474
593
112
68
Věková struktura
17 %
22 %
30 %
26 %
5%
do 30 let
31 – 40
41 – 50
51 – 60
nad 60 let
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
215
320
275
380
57
strana 11
INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU
Systém managementu kvality a řízení procesů
OT Energy Services a.s. je certifikovanou společností dle ISO 9001 (auditem z února 2009). Systém managementu kvality byl
ve Společnosti zaveden již v roce 1999 podle standardů norem řady ISO 9000. Vychází z legislativních požadavků a respektuje
potřeby zákazníků.
Kvalita uplatňovaného integrovaného systému managementu OT Energy Services a.s. je deklarována zákazníkům prostřednictvím hlavních procesů systému managementu Společnosti, kterými jsou zajišťovány produkty Společnosti:
•• Servis (jaderný, průmyslový);
•• Investiční dodávky;
•• Optimalizace provozu energetických výroben a inženýring.
Na základě strategických rozhodnutí Společnosti je systém budován, udržován a zdokonalován v souvislosti s měnícími se potřebami, cíli, poskytovanými produkty, definovanými procesy a změnami organizační struktury Společnosti. Nedílnou součásti
hlavních procesů je návrh, výroba a dodávka aparatur pro měření koncentrace bóru a další speciální instrumentace.
Oblast zvláštních procesů – zejména svařování je pod trvalým dohledem v rámci certifikace Českého svářečského ústavu a zákazníkům je garantována shoda s požadavky evropské harmonizované technické normy ČSN EN ISO 3834–2:2006 a také pro
oblast svařování termoplastů stupně 2.
Je zaveden systém pro řízení výroby konstrukčních ocelových stavebních dílů, dílců, sestav a konstrukcí třídy provedení
do EXC4 dle evropské normy EN 1090–2+A1 a tento systém je pravidelně prověřován Technickým a zkušebních ústavem
stavebním Praha.
Integrovaný systém managementu Společnosti je interně monitorován, vyhodnocován a neustále zlepšován, tak aby byl naplněn udržitelný rozvoj Společnosti.
Systém je pravidelně prověřován audity významných zákazníků, zejména: ČEZ, a. s., Westinghouse Electric Company LLC, ŠKODA JS a.s., ŠKODA Praha Invest s.r.o.
Ochrana životního prostředí – systém environmentálního managementu
Mezi priority Společnosti neodmyslitelně patří ochrana životního prostředí. Důkazem toho je důsledné naplňování požadavků systému environmentálního managementu (EMS), certifikovaného dle ISO 14001 certifikačním orgánem BUREAU
VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Systém environmentálního managementu byl v roce 2006 integrován se systémem
managementu kvality.
strana 12
Environmentální politika OT Energy Services a.s. je součástí Politiky integrovaného systému managementu. Deklaruje základní
závazky společnosti OT Energy Services a.s. k ochraně životního prostředí, mezi které patří:
•• Šetrnost k životnímu prostředí. Všechny aktivity Společnosti jsou vykonávány s ohledem na životní prostředí a jeho udržitelný
rozvoj a jsou trvale přezkoumávány z hlediska dopadů na životní prostředí s cílem jejich minimalizace;
•• respektování zákonných, jiných a obecně platných předpisů uplatňovaných v rámci ochrany životního prostředí;
•• ovlivňování zaměstnanců a obchodních partnerů.
Společnost posiluje vědomí odpovědnosti zaměstnanců za stav životního prostředí a vytváří předpoklady pro šetrné chování
k životnímu prostředí; tento postoj prosazuje a požaduje i u svých dodavatelů.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – systém managementu BOZP
Nedílnou součástí integrovaného systému managementu je řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které přispívá
k naplnění legislativních a dalších požadavků, minimalizaci rizik poškození zdraví zaměstnanců a zlepšení pracovních podmínek. V roce 2009 byl systém managementu BOZP úspěšně certifikován dle požadavků ČSN OHSAS 18001 a stal se součástí
integrovaného systému managementu.
Politika BOZP je integrována do Politiky integrovaného systému managementu a deklaruje základní závazky Společnosti k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci:
•• Dát stejnou prioritu bezpečnosti a ochraně zdraví jako ekonomickým, provozním a jiným hlediskům;
•• všechny aktivity Společnosti vykonávat s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i veřejnosti, ochranu životního prostředí
a majetku a trvale je přezkoumávat z hlediska dopadů na zdraví zaměstnanců i veřejnosti s cílem jejich minimalizace;
•• respektovat zákonné a obecně platné předpisy uplatňované v rámci BOZP;
•• posilovat vědomí odpovědnosti zaměstnanců a dodavatelů za ochranu vlastního zdraví a jejich spolupráci při zvyšování
úrovně BOZP.
Aktuální certifikáty a další bližší informace o produktech firmy jsou k dispozici na www.otenergy.eu.
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
strana 13
strana 14
HISTORIE SPOLEČNOSTI
1993
•• Založení společnosti I & C Energo s.r.o. se sídlem v Třebíči– vlastníci: ČEZ, a. s. (34 %), Westinghouse (33 %),
CME Třebíč (33 %);
•• první významná zakázka – provedení generální opravy SKŘ 1. bloku JE Dukovany;
•• vznik divize Morava se sídlem v JE Dukovany a divize Bohemia se sídlem v Hluboké nad Vltavou.
1994
•• Vznik divize Západní Čechy se sídlem v Tisové u Sokolova a divize Informační technologie v Brně;
•• zahájení činností na rekonstrukci SKŘ Elektrárny Prunéřov.
1995
•• Změna vlastníků: ČEZ, a. s. (66 %), Westinghouse Electric (34 %);
•• vznik divize Severní Čechy v Prunéřově;
•• provedení zákaznického auditu firmou Westinghouse E.C., Pittsburgh.
1996
•• Zpracování strategického plánu na období 1997–1999;
•• zahájení provozu vlastního informačního systému na platformě Lotus Notes;
•• zprovoznění obchodní kanceláře v Praze.
1997
•• Vítězství ve výběrovém řízení – dodávka elektrovelínu pro elektrárnu Tisová (první dodávka na klíč);
•• instalace řídicího systému Westinghouse na centrální elektrické dozorně Elektrárny Mělník.
1998
•• Vznik divize Střední Čechy v Mělníku, divize Investičních dodávek v Českých Budějovicích a divize JE Temelín;
•• zahájení testování řídicího systému Westinghouse v JE Temelín.
1999
••
••
••
••
2000
•• Uzavření smlouvy se Škoda JS a.s. na realizaci projektu Obnovy SKŘ JE Dukovany.
2001
•• Rozšíření činností průmyslového servisu na lokality Poříčí, Náchod, Dvůr Králové nad Labem, Ledvice, Tušimice,
Počerady, Hodonín.
2002
•• Recertifikace managementu jakosti dle ISO 9001;
•• realizace prvních dodávek pro ukrajinské jaderné elektrárny.
2003
•• 10 let působnosti I & C Energo a.s. na trhu.
2004
••
••
••
••
Navýšení základního kapitálu na 45 mil. Kč;
změna vlastníka: ČEZ, a. s. (100 %);
certifikace systému jakosti dle ISO 9001;
zahájení prací na rekonstrukci 6. bloku elektrárny Elektrenai v Litvě.
Začlenění I & C Energo a.s. do Skupiny ČEZ;
navýšení základního kapitálu na 150 mil. Kč;
změna právní formy ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost;
změna loga a celkové firemní identity.
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
strana 15
HISTORIE SPOLEČNOSTI
2005
•• Zákaznický audit systému managementu jakosti provedený firmou Westinghouse a Energoatom;
•• ukončení plánovaných činností projektu Obnova SKŘ na 3. bloku JE Dukovany a předání zařízení do zkušebního provozu;
•• podpis kontraktu na rekonstrukci bloků 5, 7, 8 elektrárny Elektrenai v Litvě;
•• dokončení vývoje softwarového nástroje „Systém správy kabeláže“.
2006
•• Certifikace systému environmentálního managementu dle ISO 14001;
•• zahájení působnosti divize Morava se sídlem v Elektrárně Dětmarovice.
2007
•• Zahájení činností části elektro v rámci komplexní obnovy Elektrárny Tušimice II;
•• uspořádání mezinárodní odborné konference v Praze ve spolupráci s MAAE;
•• ukončení 2. etapy projektu Obnova SKŘ EDU – blok 1.
2008
•• 15 let působnosti I & C Energo na trhu;
•• podpis smlouvy se ŠKODA JS a.s., definující vzájemnou spolupráci v rámci obnovy zařízení modulů M3, M4
a M5 v EDU;
•• zprovoznění organizační složky v Bratislavě;
•• dokončení fúze společností I & C Energo a.s., ENPROSPOL, s.r.o. a ENPRO, a.s. – nástupnickou organizací se stává
I & C Energo a.s.;
•• změna vlastníka: novým 100% vlastníkem I & C Energo a.s. se od 07/2008 stala maďarská společnost MOL Plc;
•• změna firemního loga.
2009
••
••
••
••
••
2010
•• Přestěhování pražské pobočky I & C Energo a.s. do budovy CITY TOWER v pražské části Pankrác;
•• podpis smluv s ČEZ, a. s. na akci „B118 Záměna ochran rozvodny 6 kV a úsekové rozvodny 0,4 kV na 1. HVB (hlavní výrobní blok) a BAPP (budova aktivních pomocných provozů) na JE Temelín“;
•• vznik Skupiny I & C Energo: mateřská společnost – I & C Energo a.s., dceřiné společnosti – AFRAS Energo s.r.o.,
ENPRO Energo s.r.o. a ENPROSPOL s.r.o.
•• vznik úseku Business Development k 1. 9. 2010;
•• úspěch ve výběrových řízeních OB09.1, OB09 a OB10 – výstavba nového paroplynového zdroje 880 MWe
v Elektrárně Počerady;
•• úspěšné dokončení zakázky – Sklad vyhořelého jaderného paliva v JE Temelín.
strana 16
Implementace grafického manuálu pro užívání jednotného vizuálního stylu I & C Energo a.s;
změna na pozici generálního ředitele a předsedy představenstva a nová organizační struktura Společnosti;
podpisy smluv na dodávky a subdodávky při realizaci díla „Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice“;
ukončení obnovy SKŘ modulů M1, M2 na JE Dukovany;
úspěšný certifikační audit podle OHSAS 18001.
2011
•• Podpis dokumentu „Memorandum of Understanding“ (Dohoda o porozumění) s firmou Westinghouse EC deklarujícího připravenost na společný postup v tendru na výstavbu 3. a 4. bloku JE Temelín (11. 8. 2011);
•• úspěšné překročení hranice konsolidovaných tržeb 100 milionů eur a zařazení mezi velké společnosti v celoevropském měřítku;
•• projekt Obnova SKŘ JE Dukovany – úspěšné dokončení rozšířeného rozsahu prací při odstávce 1. bloku jehož
výsledkem bylo zvýšení výkonu na 500 MW.
2012
•• Historicky nejvyšší tržby od zákazníků mimo Skupinu ČEZ;
•• dosažení největšího objemu zakázek v nově rozvíjené oblasti tzv. building technologií (více než 100 mil. Kč);
•• získaní zakázky na dodávku vnějších transformátorů na Nový paroplynový zdroj v Počeradech – první nasazení
vlastního monitorovací systému výkonových transformátorů (TRAMON) na novém nejaderném bloku;
•• uzavření smluv na dodávky s více než jedním stem individuálních zákazníků;
•• získání zakázky na dodávku inženýrského simulátoru pro Nový paroplynový zdroj v Počeradech – první aplikace
tohoto inženýrského nástroje I & C Energo a.s. mimo jaderné elektrárny;
•• změna vlastníka: novým 100% vlastníkem I & C Energo a.s. se od 8. 11. 2012 stala společnost Yellowraazd B.V.
2013
•• 20 let působnosti I & C Energo na trhu;
•• nové jméno vlastníka I & C Energo a.s. – Olajterv Netherlands B.V., Naritaweg, 165 TELESTONE 8, 1043 BW
Amsterdam, Nizozemí;
•• vytvoření join venture mezi společností I & C Energo a.s. a společností VF, a.s. v oblasti Radiačních Monitorovacích
Systémů (I & C Energo a.s. prodalo společnosti VF, a.s. 49% podíl ve své dceřiné společnosti AFRAS Energo s.r.o.);
•• změna firemního loga a vizuálního stylu Společnosti v souvislosti se začleněním ve Skupině OLAJTERV Group;
•• účast na jednání v Saudské Arábii, společně s firmou Westinghouse, ohledně lokalizace výstavby a provozu prvních jaderných elektráren v zemi;
•• rozšíření spolupráce se společností AREVA na vývoji bezpečnostních systémů poskytováním technické a analytické podpory včetně vývoje a testování software v oblasti jaderných elektráren v česku i zahraničí;
•• fúze dceřiných společností I & C Energo a.s., ENPROSPOL, s.r.o. a ENPRO Energo, s.r.o. Nástupnickou organizací
se od 1. 1. 2014 stává ENPRO Energo s.r.o.
2014
•• Recertifikační audit Integrovaného systému managementu;
•• změna obchodního názvu Společnosti a firemního loga s účinností od 23. 4. 2014
– nový název OT Energy Services a.s.
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
strana 17
PRODUKTOVÉ PORTFOLIO
Investiční dodávky
OT Energy Services a.s. zajišťuje dodávky v oblastech systémů kontroly a řízení, průmyslové automatizace a systémů elektro
v komplexním rozsahu – od zpracování studií a projektů, tvorby softwaru, systémové integrace a systémové podpory přes dodávky, montáž a uvedení do provozu až po zajištění pravidelného záručního i pozáručního servisu.
Zkušenosti s dlouholetou realizací investičních akcí formou finálních dodávek a rozvoj schopností projektového řízení umožnily
prosazení OT Energy Services a.s. v roli finálního dodavatele investičních celků.
Společnost klade maximální důraz na znalost specifického prostředí a potřeby každého zákazníka. To následně umožňuje individuální přístup k optimalizaci technických řešení dodávek, zaměřený na minimalizaci investičních a provozních nákladů.
Snaha o spokojenost zákazníka a o vzájemné partnerství vede také k nabídce financování investičních dodávek OT Energy Services a.s. v závislosti na předmětu dodávky, na požadavcích zákazníka a dohodnutých podmínkách. Dominantním segmentem
působnosti Společnosti je výroba elektrické energie a tepla.
Úzká spolupráce s významnými dodavateli technologií přinesla Společnosti zakázky i mimo území České republiky. Kromě těchto projektů k dobrým výsledkům přispěla i organizační složka Slovensko.
Skutečnost, že OT Energy Services a.s. rozmístěním svých pracovišť pokrývá celé území České republiky, dovoluje projektově
řídit efektivní realizaci investičních dodávek – montážní útvary mají kapacitní zázemí v servisních divizích a inženýrské útvary
zajišťují odbornou technickou podporu. Příkladem takovéto projektové spolupráce je např. stávající zajištění realizace projektu
modernizace systémů kontroly a řízení a mnoha dalších zakázek v Jaderné elektrárně Dukovany.
Divize investičních dodávek se také významným způsobem podílí na programu obnovy (Elektrárny Tušimice a Prunéřov) a výstavby nových energetických zdrojů společnosti ČEZ (Elektrárny Ledvice a Počerady).
Rozsah investičních dodávek
Spektrum investičních dodávek Společnosti je velmi rozsáhlé. Zahrnuje komplexní projekty, dodávky, řízení subdodávek stavebních a technologických částí, montáž, uvedení do provozu a zajištění pravidelného záručního i pozáručního servisu pro:
Průmyslové automatizace
•• Polní instrumentace;
•• regulační, řídicí, bezpečnostní a informační systémy;
•• dispečerské systémy a systémy řízení výroby.
Systémy elektro – silnoproudá a slaboproudá zařízení
••
••
••
••
••
Liniové energetické stavby;
rozvodny velmi vysokého napětí (VVN);
rozvodny, vedení a rozvody vysokého napětí (VN);
rozvodny, rozváděče a rozvody nízkého napětí (NN);
transformovny VVN/VN/NN;
strana 18
••
••
••
••
••
dieselagregáty, UPS, stejnosměrné zdroje a rozvody;
vypínače, odpojovače, ochrany, motorové instalace, servopohony, elektrické přístroje;
osvětlení venkovní a vnitřní, ochrany proti blesku, zemnicí soustavy;
kabely včetně optických, protipožární bariéry, uzemnění, hromosvody;
měření, regulace a automatizace.
OT Energy Services a.s. zajišťuje dodávky související s technickým provozem budov:
••
••
••
••
••
••
Optické přenosy dat, strukturované kabelážní systémy;
elektrická požární signalizace;
průmyslová televize;
přístupové a docházkové systémy;
ozvučovací systémy, vyvolávací systémy, vnitřní komunikace;
telefony, rozhlas, systémy jednotného času.
V nedávné minulosti se nám podařilo získat významné zakázky v strojních činnostech. V letošním roce se v této oblasti zaměříme na personální posílení a interní restrukturalizaci.
Optimalizace energetických výroben
OT Energy Services je předním dodavatelem komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických
procesů a pro asset management – od zpracování analýz a projektů, přes vývoj, výrobu, systémovou integraci, implementaci či
uvedení do provozu, po zajištění servisu, optimalizací, upgrade a modernizací. Naše služby a dodávky tedy zahrnují, dle povahy
poptávaného řešení, celý životní cyklus software, zařízení, nebo systémů.
Našimi koncovými zákazníky jsou zejména elektrárny (jaderné, uhelné, paroplynové), teplárny a provozovatelé teplárenských
sítí, obnovitelné zdroje energie a průmysl obecně.
V oblasti řízení technologických procesů se zaměřujeme především na:
•• Automatizaci a optimalizaci procesů;
•• matematicko-fyzikální analýzy provozních stavů;
•• hodnocení výkonnosti procesů a energetické bilance.
V oblasti asset managementu potom na:
••
••
••
••
Řízení životnosti zařízení;
diagnostiku a spolehlivost;
řízení procesů údržby;
řízení dokumentace.
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
strana 19
PRODUKTOVÉ PORTFOLIO
Věcný obsah našich služeb a dodávek pokrývá širokou škálu od inženýrských činností:
•• Procesní a technologické analýzy;
•• pokročilé zpracování měřených dat;
•• modelování a simulace technologických zařízení a procesů.
přes dílčí dodávky, integraci a konsolidaci software a hardware, až po komplexní dodávky:
••
••
••
••
••
••
••
Softwarových řešení;
datových skladů a SCADA systémů;
diagnostických a optimalizačních systémů;
technologických informačních systémů;
manažerských informačních systémů;
speciální instrumentace;
řídicích systémů.
V naší práci uplatňujeme kombinaci znalostí technologického zařízení, technologických procesů a business procesů našich
zákazníků se sofistikovanými analýzami, pokročilým zpracováním dat, případně tvorbou simulačních modelů, a softwarovým
inženýrstvím.
Pro realizaci našich služeb a dodávek jsme vyvinuli celou řadu metod a nástrojů a osvojili si progresivní technologie a nástroje
třetích stran. V rámci našich dodávek spolupracujeme s předními českými a zahraničními výrobci a dodavateli software, zařízení
či systémů, dodavateli inženýrských služeb a rovněž s technickými univerzitami a dalšími výzkumnými pracovišti. Jsme Společnost realizující dodávky rozsáhlých a komplexních řešení s vysokou přidanou inženýrskou hodnotou, založenou na dlouhodobém a systematickém technickém rozvoji.
Servis
OT Energy Services a.s. patří mezi největší české dodavatele komplexních servisních služeb v oblasti automatických systémů
řízení technologických procesů a elektrozařízení NN, VN a VVN pro různé průmyslové aplikace včetně zajištění systémové integrace a podpory. Dodává také komplexní servis na zařízení systémů technické ochrany budov včetně servisu elektronických
systémů protipožární ochrany a dále zajišťuje servis zařízení netechnologických budov.
Pro své zákazníky představuje spolehlivého partnera schopného převzít plnou zodpovědnost za technickou, organizační, materiálovou a ekonomicky efektivní realizaci dodavatelské údržby.
Outsourcing těchto činností umožňuje zákazníkům soustředit se na strategické rozhodování související s hlavním předmětem
podnikání. Dodavatelský model údržby je společností OT Energy Services dlouhodobě zajišťován především ve všech jaderných
a klasických elektrárnách Skupiny ČEZ a současně je poskytován i dalším zákazníkům.
strana 20
Rozsah činnosti produktu Servis:
•• Servis regulačních, řídicích, měřicích, bezpečnostních a informačních systémů elektroenergetických a průmyslových podniků;
•• komplexní zajištění plánované, nahodilé nebo prediktivní údržby, běžných oprav, generálních oprav, kontrol, revizí, rekonstrukcí a modernizací včetně zajištění náhradních dílů a technické podpory pro systémy kontroly a řízení, průmyslové informační systémy, slaboproudé systémy techniky budov a systémy elektro;
•• tvorba ročních a střednědobých plánů pro periodickou údržbu;
•• zajištění servisu systémů ochrany budov – periodické činnosti a nahodilá údržba;
•• měření emisí a metrologické služby;
•• realizace a součinnost vybraných diagnostických měření na zařízeních ASŘTP a elektrozařízení NN, VN a VVN.
Business Development
Úsek Business Development vznikl 1. 9. 2010.
Základním posláním jsou aktivity v následujících oblastech:
•• Nové jaderné zdroje v České republice i ve světě;
•• zahraniční působení OT Energy Services a.s. (mimo SR);
•• nové produkty OT Energy Services a.s.
Cílem úseku přitom není budování paralelní organizační struktury v rámci Společnosti, ale naopak projektové využití možností
a potenciálu firmy k dalšímu rozvoji s tím, že soustředěnost vybraných činností do úseku Business Development jim dodá patřičnou váhu a důležitost.
Stěžejním úkolem je dlouhodobá systematická práce, do níž patří příprava, průběžná aktualizace a zpětná revize tzv. business
plánů (akční plány) pro nové produkty, kam je v současné době řazena oblast strojní, oblast radiačního monitoringu a oblast
slaboproudu, resp. building technologií.
Další významnou aktivitou je přímá účast na postupném naplňování cílů v business plánech již promítnutých do konkrétních
zakázek (supervize obchodních a realizačních činností v rámci vymezení působení úseku – tzv. short wins).
Celková supervize a příprava nabídky na dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín v úzké spolupráci s ostatními útvary OT Energy Services a.s., zejména s úsekem Obchod a divizí Investiční dodávky, byla jedním z dominantních úkolů roku 2013.
Důležitou aktivitou je i průběžné hledání synergických efektů všech aktivit firmy s ohledem na nové produkty v závislosti na
vývoji trhu a predikované situaci v budoucnu.
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
strana 21
strana 22
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
AFRAS Energo s.r.o.
AFRAS Energo s.r.o. je spolehlivým dodavatelem komplexních služeb v oblasti radiační ochrany. Na trhu působí již od roku
1994, své dodávky směřuje zejména do oblasti energetiky, teplárenství, státní správy, zdravotnictví, životního prostředí
a dalších. Společnost disponuje potřebnými kvalifikacemi a kvalifikovaným personálem včetně zavedeného systému jakosti (ISO 9001, 18001 a 14001; TRACE).
Historie
•• 1994
–– Založení společnosti (pod názvem GiTy MaR s.r.o.);
–– zaměření na činnosti MaR a dále na oblast radiačních monitorovacích systémů (RMS).
•• 2005
–– Akvizice společností I & C Energo a.s. (100% podíl).
•• 2006
–– Přejmenování společnosti na AFRAS Energo s.r.o.
–– orientace na obor radiační ochrany, RMS v České republice a na zahraničních trzích.
•• 2013
–– Změna vlastníka (I & C Energo a.s. – 51 %, VF a.s. – 49 %);
–– zefektivnění procesů a rozšíření nabídky poskytovaných služeb.
Investiční dodávky
V rámci investičních dodávek je společnost AFRAS Energo schopna poskytnout komplexní realizaci investičních projektů v oblasti systémů radiačního monitorování a měřicí techniky ionizujícího záření. Zahrnuje realizaci investičních projektů od zpracování návrhů technického a cenového řešení dodávek po kompletní instalaci zařízení a provedení zkoušek dle požadované
legislativy. Mezi nabízené služby rovněž patří prodej dozimetrických systémů a přístrojů pro radiační ochranu.
Inženýrské činnosti
Prováděné inženýrské činnosti zahrnují tyto oblasti:
•• Odborné studie hodnotící stav provozovaného zařízení, doporučení oprav a optimalizace údržby;
•• program sledování zastarávání zařízení a dostupnosti náhradních dílů;
•• renovace, upgrade zařízení radiačních monitorovacích systémů (RMS);
•• primární kalibrace;
•• mezinárodní přeprava dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - ADR;
•• hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření;
•• soustavný dohled nad radiační ochranou;
•• poskytování metrologických činností.
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
strana 23
DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI
Servisní činnosti společnosti AFRAS Energo
V rámci realizace údržby zařízení RMS systémů společnost provádí komplexní údržbu RMS včetně zpracování technických analýz hodnocení stavu zařízení a řešení využití ekvivalentů nedostupných náhradních dílů.
•• Provádění oprav, upgrade a výroba zařízení RMS;
•• servis a speciální opravy detektorů ionizujícího záření;
•• metrologické výkony – měření charakteristik a energetických závislostí detektorů včetně vyhodnocení;
•• monitorování pracoviště – nezbytnou podmínkou pro nakládání se zdroji ionizujícího záření dle Zákona č. 18/1997 Sb. Zahrnuje měření radiačních dávek, odběr vzorků a zpracování odborných analýz.
ENPRO Energo s.r.o.
Rozhodnutím mateřské společnosti OT Energy Services, vlastníka společností ENPRO Energo a ENPROSPOL, došlo k fúzi obou
dceřiných společností k datu 1. 1. 2014. Nově vzniklá společnost působí pod názvem ENPRO Energo s.r.o. Tento krok přinesl
mimo jiné sloučení všech dosud prováděných činností.
ENPRO Energo s.r.o. nadále zaměřuje svou podnikatelskou činnost převážně na zpracování projektových dokumentací distribučních sítí a rozvoden. Činnost je zacílena zejména na potřeby společnosti ČEZ Distribuce v oblasti rekonstrukcí, oprav a nových staveb energetických zařízení.
Projektování technologických zařízení
•• Rozvoden a transformoven 110/22 kV;
•• rozvoden a spínacích stanic o napětí 22 a 10 kV;
•• distribučních transformoven 22/0,4 kV (kompaktních, vestavěných atd.).
Projektování liniových staveb
•• Venkovních distribučních transformoven 22/0,4 kV včetně přeložek;
•• elektrických venkovních a kabelových vedení NN, VN a VVN včetně přeložek;
•• venkovních a kabelových vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Návrhy na řešení s využitím LED svítidel (úspora
energie a dlouhá životnost).
Projektování stavebních objektů pozemních staveb
•• Budov rozvoden, společných provozů a distribučních trafostanic;
•• elektroenergetických objektů venkovního provedení včetně objektů s tím souvisejících, jako jsou např. komunikace, oplocení,
kabelovody, ČOV, MVE, kanalizační a vodovodní přípojky apod.;
•• neenergetických objektů jako jsou např. obchodní střediska, garáže, sklady, bytové a rodinné domy apod.;
•• TZB nových i stávajících budov (vzduchotechnika, elektroinstalace apod.)
strana 24
Inženýrská činnost
••
••
••
••
••
Zajištění veřejnoprávního projednání, vyřízení majetkoprávních vztahů a zajištění autorského dozoru na stavbách;
uzavírání smluv o zřízení věcného břemene a kupních smluv na odkup pozemků pod nově vybudovanými stavbami;
vklady do katastru nemovitostí včetně zajištění vypořádání náhrad vlastníkům nemovitostí;
zpracování DSPS technologických zařízení, liniových a pozemních staveb;
vypracovávání dokumentace stávajícího stavu (pasport) budov a zařízení včetně dokumentace inženýrských sítí, oplocení,
komunikací, sjezdů a výjezdů;
•• zajištění požárních zpráv, statických posudků, světelných a hlukových studií a stanovení radonového indexu pozemku.
Energetika budov
•• Zpracovávání Energetického auditu dle Zákona č. 406/2000 Sb. a Vyhlášky č. 213/2001 Sb. Energetický audit je jednou z povinností provozovatele dle předmětné legislativy, je podkladem pro investiční a energeticky úsporné projekty a je zpravidla
přílohou pro podání žádosti o dotace.
Poradenská činnost
•• Zajištění zřízení nového či změny parametrů stávajícího odběrného místa včetně vyřízení žádosti u příslušného dodavatele
elektrické energie;
•• návrhy na opatření vedoucí k úsporám energií u stávajících objektů.
Výše uvedené aktivity jsou prováděny na základě živnostenských listů:
••
••
••
••
••
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
projektová činnost ve výstavbě;
projektování elektrických zařízení;
výkon zeměměřičských činností;
montáž, revize a zkoušky elektrických zařízení.
Je nutno konstatovat, že poptávka prací pro společnost ČEZ Distribuce a.s. od roku 2012 klesla o cca 40 %. Tento pokles je
způsoben optimalizací nákladů v oblasti investiční výstavby distribučních sítí a finančním zaměřením na dostavbu Jaderné
elektrárny Temelín.
Pro udržení výkonnosti Společnosti a její zaměstnanosti bylo nutno změnit strategii zaměření na zákazníka. U zakázkové činnosti mimo ČEZ, a. s. se soustředit zejména na přeložky energetických zařízení spojených s výstavbou silniční sítě v regionu nebo
stavební činností podnikatelských subjektů, projektování rozvodů veřejného osvětlení a místního rozhlasu v souvislosti s rekonstrukcemi distribučních sítí v obcích a na projektování silových rozvodů pro průmyslové zóny a podnikatelskou sféru.
K významným zákazníkům patří dnes zejména stavebně montážní firmy (MSEM, ARPEX, ALPMONT), obce a města regionu,
pro které Společnost zpracovává PD rekonstrukcí a výstavby veřejného osvětlení. V roce 2013 došlo k navázání významné
spolupráce se společností SUDOP PRAHA a zisku zakázek zaměřených na rozvoj a rekonstrukci železničních koridorů. Tato
spolupráce je významným příslibem do dalších let.
Pro dodavatele montážních prací nabízíme dodávky inženýrských činností „na klíč“, například zhotovení dokumentací skutečného provedení staveb a vkladování věcných břemen.
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
strana 25
REALIZOVANÉ ZAKÁZKY
Nový diverzní zdroj pro napájení
vybraných spotřebičů v JE Dukovany
Účelem díla je doplnění nové náhradní sítě střídavého napájení (síť AAC) k novým zdrojům střídavého napájení – dieselgenerátorům (AAC–DG). Každý AAC–
DG bude prostřednictvím AAC sítě připojitelný ke všem rozvaděčům 6kV zajištěného napájení druhé kategorie (ZN II.) každého bloku přes stávající rezervní
pole těchto rozvaděčů 6kV ZN II.
Celá AAC síť bude vybudovaná s částečnou odolností proti jednoduché poruše
jakéhokoliv prvku včetně jednoho ze dvou AAC DG. Součástí Předmětu díla není
vlastní dodávka AAC–DG, příprava stanoviště AAC–DG, montáž a zkoušky AAC–
DG. Součástí díla je provedení zkoušek a testu po realizaci včetně garančního
měření pro ověření garantovaných technických parametrů zařízení sítě AAC. Zakázka je realizována pro společnost ČEZ ENERGOSERVIS s.r.o a plán její ukončení
se předpokládá na konci roku 2014.
Záměna nadstavbového systému DMS 7000
Záměna nadstavbového systému DMS 7000 na Elektrárně Temelín je jednou
z velkých zakázek Společnosti. Hlavním dodavatelem technologie je firma Siemens. Zakázka byla zahájena v lednu 2013 a konec je naplánován na prosinec
2014. Základem systému je nově vybudovaná optická páteř o vysoké kapacitě
mezi všemi dotčenými objekty na Elektrárně Temelín. Po ní běží tři různé komunikační sítě, přenášející poplachová hlášení z objektů Elektrárny Temelín. Je
postavena s dostatečnou rezervou pro další rozšiřování. Vše se schází na velíně,
kde je elektrická požární signalizace (EPS) celé elektrárny vizualizována na moderní zobrazovací stěně o rozměrech 2 × 3 metry. Vše je řízeno deseti počítačovými servery, které jsou spolu s komunikačními prostředky soustředěny do
místnosti, kde musela být instalována nová klimatizace s chladicím výkonem
okolo 8 kW. Na obou výrobních blocích bylo vyměněno více jak 2000 požárních
hlásičů a položeny desítky kilometrů kabelů. Byly přeprogramovány všechny
ústředny a vytvořen nový grafický plán elektrárny. V místnostech na hlavním
výrobním bloku, kde se jednotlivé linky požárních hlásičů scházejí, bylo vše
kompletně přeorganizováno a osazeno vstup-výstupními moduly Siemens. Je
zde instalováno i 1000 blokovacích modulů, které jsou kompletně produktem
vývoje a výroby naší firmy a budou nabízeny i dalším zákazníkům jako náš výrobek. Tento modul usnadňuje manipulace při servisu EPS.
strana 26
Údržba a opravy systému
kontrol a řízení na JE Dukovany
Předmětem této zakázky je údržba zařízení v oblasti SKŘ a Elektro na JE Dukovany. Cílem je zajistit bezpečný chod udržovaného zařízení na projektovaných parametrech. Na zakázce zajišťujeme hlavně tyto činnosti: tvorbu programu údržby,
zpracovávání a optimalizaci plánu údržby, přípravu a realizaci údržbových prací
a průběžně vyhodnocujeme rozsah a kvalitu provedených prací.
Udržované zařízení je složeno z měřících obvodů, regulačních a ovládacích obvodů, řídících, bezpečnostních, ochranných, informačních a speciálních systémů
včetně příslušného software na hlavním výrobním bloku JE Dukovany. Do zakázky
patří i některé specializované systémy umístěné mimo objekty hlavního výrobního bloku (např. trenažér, multifunkční simulátor, pracoviště praktické výuky, informační centrum) a nezbytné příslušenství a software. Realizace prací probíhají podle zpracovaných harmonogramů prací. Mezi časově nejnáročnější patří generální
opravy spojené s výměnou paliva.
V rámci dodavatelského systému je zajišťována funkce integrovaného systému,
který zahrnuje prvky systému managementu jakosti (SMJ), systému environmentálního managementu (EMS) a systému managementu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (systém managementu BOZP), který zákazníkovi prokazuje schopnost trvale poskytovat produkt splňující požadavky zákazníka i příslušné požadavky předpisů a standardů.
Kontrola dokumentace skutečného
provedení bezpečnostně významné kabeláže
Předmětem díla je Kontrola dokumentace skutečného provedení bezpečnostně
významné kabeláže (BVK) v JE Dukovany. Cílem akce je ověření informací o BVK na
místě a provedení oprav údajů o těchto kabelech v softwarové aplikaci sloužící ke
správě kabelážních systémů (SSK) a dokumentace skutečného provedení (DoSP)
obsahující informace o BVK. Ověření informací se týká cca 15 000 koncových zařízení a cca 5 000 rozváděčů elektro či panelů systémů kontroly a řízení. Zapracování informací do SSK a DoSP se týká cca 40 000 kabelů.
Zakázka je realizována pro ČEZ a.s. v období 4/2013 – 6/2015 v rámci produktu
Investiční dodávky.
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
strana 27
REALIZOVANÉ ZAKÁZKY
Oprava rozvodny r00 – 110 kV
ve Spolaně Neratovice
Oprava rozvodny r00 – 110 kV po povodni v roce 2013 byla provedena v rozmezí
června až října roku 2013 pro zákazníka Spolana Neratovice a.s. Rozsah opravy byl
členěn do několika etap, aby bylo možné zprovoznit alespoň části rozvodny a tím
zajistit dodávku elektrické energie k zajištění výroby společnosti Spolana Neratovice. Rozvodna r00 –110 kV o 17 polích z počátku 70. let dvacátého století byla
zaplavena do výše 130 cm vodou z rozvodněné řeky Labe a tím došlo k zatopení
pohonů výkonových vypínačů, odpojovačů, řídících skříní a domku ochran, kde
došlo k poškození jistících ochranných relé, přístrojů ovládacích obvodů a přístrojů pro měření elektrických veličin. Dále došlo k zatopení kompresorové stanice
a rozvodů vzduchu, který slouží jako pohonné médium pro výkonové vypínače
a odpojovače. V prvních krocích opravy bylo nutné zajistit vymytí a vysušení
vodou zasažených částí rozvodny, průběžnou výměnu vadných přístrojů, popř.
vadných dílů a následné konzervaci. Souběžně s těmito pracemi byla provedena
oprava kompresorové stanice a vysušení vzduchových rozvodů a jejich následná
konzervace. Po provedených testech na ovládacích, měřících obvodech byly uvedeny ovládací obvody pod napětí a zahájeny funkční zkoušky silových spínacích
prvků. Po provedení úspěšných zkoušek byla rozvodna uvedena ve čtyřech etapách pod napětí. Koordinace postupu prací včetně rozsahu prováděných činností
byla prováděna v součinnosti se zástupci objednavatele.
Technická pomoc v USA ve společnosti
Westinghouse Electric Company
Inženýři projekce SKŘ (Ing. Martin Vomela a Ing. Michal Pert) firmy OT Energy Services a.s.poskytovali v období 02/2012 – 03/2013 inženýrskou podporu instalační skupině firmy Westinghouse Electric Company v sídle společnosti
v Pittsburghu v USA pro projekty dodávek jaderných bloků v Číně, USA a v rámci
přípravy nabídky projektu dostavby JE Temelín.
V rámci jejich pracovního pobytu absolvovali rozsáhlé školení na technologii
nových reaktorů AP1000, a to především v oblasti elektrických, kontrolních a řídicích systémů.
strana 28
Zajištění alternativních zdrojů při ztrátě všech
projektových zdrojů napájení elektrárny
Naším objednatelem pro tuto akci je společnost ČEZ ENERGOSERVIS, spol. s.r.o.
a investorem celé akce je ČEZ, a.s. v projektové části je OT Energy Services a.s dodavatelem projektových změn stávajících zařízení a projektantem nových zařízení
je Škoda Praha Invest, zhotovitelem jsme v části elektro a SKŘ a kromě dodávky
samotných dieselgenerátorů a slaboproudých technologií jsou v naší dodávce
nová zařízení jako např. rozvodny 6 a 0,4kV, transformátory 6/0,4kV, usměrňovače, kabelové konstrukce systému WIBE a kabeláž 6/0,4kV včetně instalací a zkoušek. Vzhledem k tomu, že rozhodující část realizace je teprve před námi, znamenají další řádky pouze popis současné rané fáze projektu.
Při odstávce prvního bloku jsme již stihli přezbrojit několik stávajících vývodů
napájení, které se podařilo před touto odstávkou vyprojektovat. Na začátku listopadu jsme zahájili montáž kabelových konstrukcí pro nové napájení druhého
výrobního bloku v kanálech technické vody důležité. Dále provádíme pokládky
kabelů podle plánu provozovatele elektrárny, což za stavu, kdy je výrobní blok na
100% výkonu, je technicky náročné.
Zvýšení výkonu systému pohavarijní likvidace vodíku pro JE Dukovany a JE Temelín
Předmět a účel díla v obou lokalitách je dodávka pasivních autokatalytických rekombinátorů (PAR) a provedení jejich montáže do jednotlivých prostorů tak, aby
byla zajištěna likvidace vodíku vyprodukovaná při těžkých haváriích, bez vzniku
plamenného hoření a bez vzniku výbuchů vodíku. Zakázka je realizována pro společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o a její ukončení se plánuje ke konci roku 2015.
V obou lokalitách je dodávka a montáž systému likvidace vodíku (SLV) pro všechny uvažované nadprojektové havárie formou dodávky „na klíč“ včetně provedení
všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích, systémech
a provedení všech kontrol a zkoušek. Nedílnou součástí díla je průkaz správnosti
projektového návrhu navrženého řešení nového SLV.
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
strana 29
strana 30
SPECIALIZOVANÉ ČINNOSTI A APLIKACE
V rámci tří hlavních produktů OT Energy Services a.s. poskytuje při realizaci zakázek další specializované činnosti a aplikace.
BOROMĚR – aparatura pro měření koncentrace boru – Systém měření, který se skládá
z přístrojů a zařízení určených pro měření koncentrace izotopu 10B a koncentrace kyseliny borité
Н3ВО3 v technologii jaderných elektráren.
SKŘ – systém kontroly řízení – Vypracování studií, zpracování projektové dokumentace (basic
design, detail design) pomocí pokročilých specializovaných CAD/CAE systémů, dodávky zařízení
včetně SW, jeho montáž a uvedení do provozu.
ISSPD – Informační systém pro správu a tvorbu provozní a technické dokumentace, který automaticky udržuje vazby (konzistenci vazeb) mezi objekty odkazovanými v dokumentaci a jejich
prezentací v primárních datových zdrojích.
SSK – systém správy kabeláže – je specializovaný CAD/CAE systém pro podporu projektování,
realizace a provozování kabelových systémů rozsáhlých technologických celků.
PowerOPTI – Soubor metod a softwarových nástrojů pro sledování a hodnocení, diagnostiku
a optimalizaci provozu elektráren a tepláren.
Radiační monitoring – Zajištění všech činností týkajících se radiační ochrany dle vyhlášky
č.307/2002 Sb.
TRAMON – Monitorovací systém výkonových transformátorů určený ke zvýšení jejich bezpečnosti, spolehlivosti a řízení životnosti. Nasazení systému vede ke snížení rizika havárie transformátoru a omezení souvisejících přímých a nepřímých škod.
Kalibrace měřidel – Kalibrace měřicích přístrojů tlaku a teploty v souladu s normou ČSN ISO/
IEC 17025 pomocí pravidelně prověřovaného měřicího zařízení a na základě certifikace od akreditované organizace.
MODYS – Nástroj pro simulaci dynamických systémů a tvorbu inženýrských simulátorů.
LTO Suite – Komplexní informační systém pro podporu řízení životnosti rozsáhlých technologických celků (Long Term Operation). Obsahuje nástroje pro ukládání, správu a zejména vyhodnocování provozních a diagnostických dat vztahujících se k jednotlivým druhům zařízení.
CombustionOPTI – Soubor metod, instrumentace a softwarových nástrojů pro optimalizaci
spalování kotlů na pevná paliva.
ADS – aktivní dotazovací systém – Intranetová aplikace pro reporting a editaci dat z různých datových zdrojů v tabulkové a grafické podobě s možností integrace do libovolných intranetových řešení.
OT Energy Services a.s. – Profil společnosti 2014
strana 31
KONTAKT
OT Energy Services a.s.
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ
Pražská 684/49, 674 01 Třebíč, Česká republika Tel.: +420 568 893 111 Fax: +420 568 893 999
Tel.: +420 568 411 411 Fax: +420 568 411 499
Tel.: +420 568 411 411 Fax: +420 568 411 499
Tel.: +420 561 105 319 Fax: +420 568 866 250
Tel.: +420 385 102 328 Fax: +420 381 105 329
Tel.: +420 471 103 482 Fax: +420 474 332 472
Tel.: +421 248 250 790 Fax: +421 248 250 792
SÍDLO V PRAZE
CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
ÚSEK OBCHOD
Jiří Holinka, e-mail: [email protected]
CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Obchod Jižní Morava
Roman Musil, e-mail: [email protected]
Jaderná elektrárna Dukovany, 675 50 Dukovany
Obchod Jižní Čechy
Jan Krška, e-mail: [email protected]
Fráni Šrámka 1163/41, 370 01 České Budějovice
Obchod Sever
Jiří Bernat, e-mail: [email protected]
Elektrárny Prunéřov, 432 01 Kadaň Obchod Slovensko
Igor Ivičič, e-mail: [email protected]
Tomášikova 30, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Dceřiné společnosti
AFRAS Energo s.r.o.
Fráni Šrámka 1163/41, 370 01 České Budějovice
e-mail: [email protected], www.afras-energo.cz
Tel.: +420 381 105 340 Fax: +420 381 105 329
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18804.
ENPRO Energo s.r.o.
Sokolská137/45, 757 01 Valašské Meziříčí
e-mail: [email protected], www.enpro.cz
Tel.: +420 571 101 244, –236, –243
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35598.
strana 32
© OT Energy Services a.s. 2014
Vlastník společnosti: 100 % – Olajterv Netherlands B.V.
se sídlem Naritaweg, 165 TELESTONE 8
1043 BW Amsterdam, Nizozemí
Statutární orgány:
Jan Šafránek, předseda představenstva
Bořivoj Hejzlar, místopředseda představenstva
Jiří Holinka, člen představenstva
Rok založení:
1993
Právní forma: akciová společnost
Identifikace společnosti: IČ: 49433431, DIČ: CZ49433431
Obchodní spojení: Tel.: +420 568 893 111, Fax: +420 568 893 999
E-mail: [email protected], web: www.otenergy.eu
Sídlo společnosti: Pražská 684/49
674 01 Třebíč, Česká republika
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4153.
OT Energy Services a.s., Pražská 684/49, 674 01 Třebíč, Česká republika
Download

Profil společnosti OT Energy Services a.s.