Metodika výuky spisové služby
Helena Wallenfelsová
(DCB Brno, FIT ČVUT Praha)
E-learning pro pojetí výkonu spisové
služby
v různých státech
Ivo Moll
(PEF Mendelu, ECON Publishing Brno)
RNDr. Helena Wallenfelsová
Realizace neproveditelného aneb e-learning a spisová služba
RNDr. Ivo Moll, CSc.
Algoritmizace nealgoritmizovatelného e-learningem
Mgr. Petr Moll
Technologie v e-learningu nemusejí být nákladné
Spisová služba Ginis
výukové materiály jako společný projekt
• Gordic, spol. s r.o.
• DCB, spol. s r.o.
• ECON publishing, s. r. o.
• ECON info, s. r. o.
více než 6.000 organizací provozuje SW „GORDIC®“
Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované
konverzi dokumentů (tzv. zákon o eGovernmentu)
Vzpomínka
„složité je … složené“
Spisová služba
= systém pro kompletní správu dokumentů v organizaci
• evidence veškerých údajů o všech dokumentech a
spisech
• sledování pohybu dokumentů v organizaci
Firemní metodika
• Předepsané složité postupy, specifické
• podle organizací
• podle rolí v organizaci
Školství
Výuka předmětů

Informační systémy

Informační systémy ve státní správě
Problémy s výukou I
Předvedení firemních aplikací

dar x zapůjčení x prodej x placené předvádění

instalace a konfigurace systémů
−
rozsáhlé, parametrické
−
propojení na databáze a jiná datová úložiště
−
propojení na poštu, datovou schránku...
Problémy s výukou II
Náplň a vedení předmětu


různé zaměření studentů
autorská ochrana firemních metodik
a programovacích postupů

ochrana metodik uživatelských firem

multiplatformní pojetí
Stručný příklad sylabu











Úvod do problematiky evidence dokumentů ve státní správě
Životní cyklus dokumentù: registrace, evidence, předání, přidělení,
vyřízení, uzavření dokumentu, práce se spisy
Povinnost vedení spisové služby: právní normy
Archivace dokumentů ve státní správě a její právní úpravy
Představení problematiky informačních systémů ve státní správě
Seznámení se systémem SSL GINIS
Používání elektronických dokumentů
Elektronický podpis, časové razítko, konverze dokumentu, datová
schránka
Legislativa týkající se práce s elektronickými dokumenty
Problematika práce s elektronickými dokumenty (možnosti aplikací
spisová služba, problémy konverzí, časových razítek, datových
schránek, datových nosičù)
Národní archivy dokumentù, problémy s elektronizací
Stručný příklad sylabu

životní cyklus dokumentů

legislativa

metodika práce s dokumenty
• vlastní spisové služby
Problémy s výukou I
Předvedení firemních aplikací
• dar x zapůjčení x prodej
• instalace a konfigurace systémů
• rozsáhlé, parametrické
• propojení na databáze
• propojení na poštu, datovou schránku...
Problémy s výukou II
Náplň a vedení předmětu
• různé zaměření studentů
• autorská ochrana firemních metodik
a programovacích postupů
• multiplatformní pojetí
Metodika výuky spisové služby
Helena Wallenfelsová
(DCB Brno, FIT ČVUT Praha)
E-learning pro pojetí výkonu spisové
služby
v různých státech
Ivo Moll
(PEF Mendelu, ECON Publishing Brno)
Matematik na VŠ
(8 let volná noha, manažer e-learningu,...)

líný informatický uživatel

boje a dohody s programátory
– 3 až 4 ovládací prvky v hypertextu
– „votrava“ 24.12.
– státní informační systém

uživatel z donucení (IS VŠ, datové schránky)

invalidní uživatel

žádnýkydy.cz
Transformace spisové služby
do dalších jazyků

slovenština, ruština, vietnamština pro
ČR

čeština a slovenština pro Slovensko

ruština pro Bělorusko
• rumunština pro Moldávii
Ruština pro Bělorusko
termín:
vyřizující dokument
překlad: завершающий документ
výklad: poslední dokument, kterým se
celá akce uzavírá (dopis, ve které se
oznamuje, že bylo vydáno stavební
povolení).
poznámky: tomu poslednímu
Регистрируемый (registrující?) moc
nerozumím
Elektronizace státních správ v
jiných státech
Množící se požadavky na ČR
propracovaná metodika správy
dokumentů


nastupující soulad s legislativou
unikátní a zprovozněné datové schránky
i přes vnitrostátní problémy s realizací

Školství
energie
nad rámec známky E
šance pro multiplatformní výuku a přípravu
odborníků pro zahraničí


potenciál pro mezinárodní spolupráci škol

spolupráce a „spolupráce“ s českými firmami

výkladní skříň vysoké školy
cesta nejmenšího odporu
ani kapesník
ke zkoušce
Závěr
Losovani/losovani.exe
Download

Prezentace aplikace PowerPoint