Bytové družstvo Markušova 1634-1635, družstvo
Markušova 1635/8 149 00 Praha 4
IČO: 27074731 č.ú: 19-9363250237/0100 KB Praha 4
Zápis
z jednání představenstva Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo
konané dne 15. 1. 2015
Přítomni:
Omluveni:
Představenstvo BD: p. Fenyko, pí. Naňková, p. Bílek
Kontrolní komise: pí. Hanáková, pí. Gottfriedová, pí. Muchnová
pí. Procházková, p. Kavalier
Kontrola plnění bodů z předchozích jednání představenstva BD
ad14/1) Se všemi dlužníky je podepsán splátkový kalendář a probíhají splátky
ad14/2) Revize elektrických rozvodů bude po výběrovém řízení provedena dne 19.1.2015 firmou ELTEST a asistovat bude p. Bílek, klíče předá p. Kavalier)
ad14/3) Odečty TUV a SUV a výměna vodoměrů proběhla souběžně. Hodnoty odečtů zaznamenané
při výměně vodoměrů byly předány společnosti TECHEM, která zajišťuje vyúčtování.
ad14/4) Vyhotovení předávacího protokolu pro p. Srnku – průběžně probíhá třídění a přebírání smluv
a dokumentace - zajišťuje p. Fenyko do 31.3.2015
ad5) Pro zjištění závad a možností oprav oken u družstevníků bude povolána odborná firma, která
stav oken vyhodnotí a předá představenstvu možnosti oprav. Jsou poptány posudkové firmy a
probíhá zpracování nabídek.
ad6) Po dotazníkové akci byl odsouhlasen prostor pro kancelář představenstva. Jedná se o prádelnu,
kde je však nutná rekonstrukce žlabů, podlahy, stěn a bezpečnostní opatření pro dveře a okna.
Nabídky na rekonstrukci přesahují původně avízovou hodnotu 10 000,- Kč, návrhy budou předloženy
na členské schůzi spolu s návrhem řešení sklepů pro nájemníky 1635, kteří mají sklepy ve vchodě
1634.
Ad) Bude znovu otevřeno zamítnutí Městské části P11 ohledně opravy chodníku před vchodem 1635.
ad17) Úklid a údržba zeleně budou z důvodu poruchového stavu sekačky a nutného odvozu trávy po
každém sekání do sběrného dvora zadány externí firmě, která zajistí i úklid v nebytových prostorech
1634-1635. Nabídky zajistí pí Naňková a předloží na příští schůzi představenstva.
ad19) Domovní řád bude přepracován a předán ke schválení na členské schůzi.
ad22) Bude provedena instalace krabiček na klíče k hydrantům spolu s návodem na jejich použití.
Vyvěšena výzva členům družstva, aby si uklidili přebytečné věci na chodbách viz. informace na
nástěnce BD.
ad23) Oplechování dveří ke sklepním kójím bude řešeno později s rekonstrukcí kanceláře v prádelně.
ad24) Bohužel je asi prasklý plášť v 8.p. ve vchodě 1635 a stále zatéká. P. Kavalier bude poptávat
opravu.
ad25) Řešení výměníkové stanice – zajišťuje p. Bílek
ad28) Zahájení výběrového řízení nové elektroinstalace. Projednání spolupráce s vedlejšími vchody
byla domluvena na schůzce 9.12.2014. Bude zadáno zpracování podrobné projektové dokumentace a
následný výběr řešení pro naše vchody rozhodne členská schůze Termín zpracování navrhne a zajistí
p. Fenyko.
email: [email protected]
www.bdmarkusova.websnadno.cz
Stránka 1
Bytové družstvo Markušova 1634-1635, družstvo
Markušova 1635/8 149 00 Praha 4
IČO: 27074731 č.ú: 19-9363250237/0100 KB Praha 4
Nově projednávané body:
15/1) BD obdrželo potvrzení o zrušení zástavního a předkupního práva MČ Praha 11. Představenstvo
zajistí předání dokumentů na katastrální úřad, tak aby došlo k výmazu těchto práv z katastru
nemovitostí.
15/2) Předání nebytových prostor Vinotéky proběhne poslední týden v lednu. Paní Berková doplatila
poslední lednový nájem. Prostor bude nabídnut k pronájmu. Vložení inzerátů na realitní portály a do
časopisu Klíč zajistí p. Kavalier.
15/3) Pan Bílek se stává „dveřníkem“ a bude kontrolovat funkčnost – promazání vchodových dveří 1x
týdně v obou vchodech
15/4) Termín dalšího jednání představenstva byl stanoven na úterý 10.2.2015 od 19:00 hod.
Zapsala: Naňková Dagmar
Ověřil: Fenyko Jan
email: [email protected]
www.bdmarkusova.websnadno.cz
Stránka 2
Download

Zápis - Bytové družstvo Markušova 1634-1635