ˇeske
´ vysoke
´ uc
ˇen´ı technicke
´
c
´
fakulta elektrotechnicka
Testov´
an´ı syst´
emu
infotainment ve voze
ˇ
Skoda
Octavia
Semestr´
aln´ı pr´ace v pˇredmˇetu A7B39TUR
´
Jan Businsky
15.10.2013
Obsah
1 Popis syst´
emu
3
2 C´ılov´
a skupina
3
3 Pˇ
rehled pˇ
r´ıpad˚
u uˇ
zit´ı
3
4 Testov´
an´ı kognitivn´ım pr˚
uchodem
4.1 Zapnut´ı/vypnut´ı syst´emu . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Aktivace/deaktivace denn´ıho sv´ıcen´ı . . . . . . . .
4.3 Pouˇzit´ı/nastaven´ı funkce r´adio . . . . . . . . . . .
4.4 Zavolat zmeˇskan´emu hovoru . . . . . . . . . . . .
4.5 Zobrazen´ı pˇrehr´avan´e hudby na palubn´ım displeji
5 Shrnut´ı testov´
an´ı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
6
8
12
13
15
1
Popis syst´
emu
ˇ
Infotainment je syst´em ve vozech spoleˇcnosti Skoda
auto. Je um´ıstˇen a ovl´ad´a se pomoc´ı oriˇ
gin´aln´ıch radi´ı Skoda. V tomto pˇr´ıpadˇe se jedn´a o r´adio Swing. R´adio m´a monochromatick´
y
TFT display s rozliˇsen´ım 310x70 pixel˚
u. Kromˇe funkce r´adia, je moˇzn´e pˇripojit zaˇr´ızen´ı pˇres
USB, Bluetooth, AUX-In (3.5mm jack) a vloˇzit SD kartu nebo CD. Na lev´e a pravˇe stranˇe
displeje se nach´azej´ı tˇri tlaˇc´ıtka, pomoc´ı nichˇz lze aktivovat funkce Radio, Media, Phone, Car a
Back. Pomoc´ı systemu m˚
uˇzeme tedy nastavit telefon, volat a pˇrij´ımat hovory. D´ale poslouchat
radio nebo pˇres m´edia jin´e zvukov´e z´aznamy. Pˇres tlaˇc´ıtka Setup a Car nastav´ıme zvuk, klimatizaci a ruzn´e funkce, kter´e system nab´ız´ı (Assitenti, stˇeraˇce, zrc´atka, zamyk´an´ı, servisn´ı interval,
atd.)
Obr´azek 1: r´adio Swing s popisem
2
C´ılov´
a skupina
ˇ
C´ılovou skupinou jsou vˇsichni ˇridiˇci, kteˇr´ı pravidelnˇe usedaj´ı za volant vozu Skoda
a chtˇej´ı plnˇe
ˇ
vyuˇz´ıt moˇznosti, kter´e syst´em nab´ız´ı. Jedn´a se o zamˇestnance spoleˇcnosti Skoda auto, kteˇr´ı tyto
vozy pouˇz´ıvaj´ı jako sluˇzebn´ı nebo jako testovac´ı. Dal´e majitel´e tˇechto voz˚
u a jejich pˇribuzn´ı,
ˇ
kteˇr´ı si v˚
uz pujˇcuj´ı. A nakonec pracuj´ıc´ı lid´e, kteˇr´ı maj´ı v˚
uz Skoda od firmy jako sluˇzebn´ı.
Pˇrepodkl´ad´a se tedy znalost t´eto znaˇcky automobil˚
u a jejich interieru.
3
Pˇ
rehled pˇ
r´ıpad˚
u uˇ
zit´ı
1. Zapnut´ı/vypnut´ı syst´
emu
Zapnut´ı/vypnut´ı syst´emu je nutn´a podm´ınka pro dalˇs´ı vyuˇz´ıvan´ı funkc´ı. Syst´em je aktivn´ı
pouze pˇri sepnut´em zapalovan´ı vozu a r´adiu. Mohou tedy nastat probl´emy pokud uˇzivatel
nev´ı pˇresnˇe, kde se syst´em spouˇst´ı a n´aslednˇe ovl´ad´a.
2. Aktivace/deaktivace denn´ıho sv´ıcen´ı
ˇ e republice ukl´ada povinost m´ıt zapnut´a svˇetla po cel´
Z´akon v Cesk´
y den. V´
yrobci automobil˚
u montuj´ı do sv´
ych v´
yrobk˚
u automatick´e denn´ı sv´ıcen´ı, kter´e je moˇzn´e vypnout.
Je tedy potˇreba zn´at zp˚
usub zapnut´ı a vypnut´ı, aby ˇridiˇci nebyli Policii pokutov´ani.
Tato funkce je v syst´emu v seckci nastaven´ı vozidla. Pˇri neznalosti syst´emu m˚
uˇze doj´ıt k
probl´em˚
um. Probl´emy se mohou objevit pˇri pr˚
uchodu syst´emem.
3. Pouˇ
zit´ı/nastaven´ı funkce r´
adio
R´adio se nejv´ıce vyuˇz´ıv´a pro dopravn´ı zpravodajstv´ı, aby se ˇridiˇci vyhnuli ucpan´
ym silnic´ım. M˚
uˇzeme se vˇsak setkat s probl´emem v´
ybˇeru stanice pˇri spuˇstˇen´ı r´adia.
4. Zavolat zmeˇ
skan´
emu hovoru
Napˇr´ıklad bˇehem sluˇzebn´ıch cest, lid´e komunikuj´ı se zakazn´ıky. Proto je d˚
uleˇzit´e, aby
ˇridiˇci vˇedˇeli, jak se pomoci syst´emu dovolat na ˇc´ıslo, kter´e je nezastihlo. Probl´em m˚
uˇze
nastat pˇri hled´an´ı zmeˇskan´eho hovoru v nab´ıdce telefonu.
5. Zobrazen´ı pˇ
rehr´
avan´
e hudby na palubn´ım displeji
Pˇri pˇrehr´av´an´ı hudby pˇres Bluetooth se na displaji radia nezobrazuj´ı n´azvy p´ısn´ı, ale
syst´em infotainment je uk´aˇze na palubn´ım displeji. Chceme-li vˇedˇet n´azev pˇrehr´avan´e
skladby je potˇreba ho zjistit pomoc´ı ovl´ad´an´ı na volantu a palubn´ıho displeje. Probl´em
m˚
uˇze nastat, kdyˇz uˇzivatel nezn´a, jak se pouˇz´ıvaj´ı ovl´adac´ı prvky na volantu.
4
Testov´
an´ı kognitivn´ım pr˚
uchodem
Kognitivn´ı pr˚
uchod je testov´an´ı uˇzivatelsk´eho rozhran´ı pomoc´ı simulace uˇzivatele z c´ılov´e
skupiny. C´ılem t´eto metody je zjistit, zda je uˇzivatel schopen zvl´adnout dan´
y u
´kol. Bˇehem
kaˇzd´eho kroku si testuj´ıc´ı pokl´ad´a ot´azky:
• Q1: Bude uˇzivatel vˇedˇet co udˇelat?
• Q2: Spoj´ı si uˇzivatel popisek akce se sv´
ym c´ılem?
• Q3: Dostane uˇzivatel poˇzadovan´
y feedback?
4.1
Zapnut´ı/vypnut´ı syst´
emu
Krok 1: Sepnut´ı zapalov´an´ı
Otoˇcen´ı kl´ıˇce do polohy 1, aby se zapnula elektrika v autˇe.
Ot´azka
Q1
Q2
Q3
Odpovˇed’
ANO
ANO
ANO
Pozn´amka
Uˇzivatel zn´a z dob, kdy se uˇcil ˇr´ıdit
Uˇzivatel m´a kl´ıˇc a vid´ı z´amek.
Rozsv´ıt´ı se palubn´ı deska(viz Obr.2).
Obr´azek 2: sepnut´e zapalov´an´ı, palubn´ı deska sv´ıt´ı
Krok 2: Zapnut´ı r´adia (viz Obr.1)
Stisknut´ı tlaˇc´ıtka 1 (viz Obr.1), kter´e spust´ı r´adio.
Ot´azka
Q1
Q2
Q3
Odpovˇed’
NE
ANO
ANO
Pozn´amka
Uˇzivatel nev´ı, kde se infotainment zap´ın´a
Na r´adiu vid´ım poˇzadovan´a tlaˇcitka a symbol pro zapnut´ı.
Z palubn´ı desky zmiz´ı hl´aˇska(viz Obr.2) a objev´ı
se posledn´ı spuˇstˇen´a funkce(Obr.3) .
Obr´azek 3: Syt´em infotainment je spuˇstˇen´
y na poslednˇe spustˇen´e funkci
Shrnut´ı
Zapnut´ı by pro uˇzivatele nemˇel b´
yt probl´em. M˚
uˇze trochu zav´ahat pˇri neznalosti, kdyˇz na nˇej
vyskoˇc´ı hl´aˇska, ˇze syst´em infotainment nen´ı zapnut´
y. Vypnut´ı se provad´ı stejn´
ymi kroky coˇz
nen´ı ˇzadn´
y probl´em.
4.2
Aktivace/deaktivace denn´ıho sv´ıcen´ı
Krok 1: Svˇetla ve voze se zap´ınaj´ı pomoc´ı otoˇcn´eho sp´ınaˇce na levo od volantu, kde uˇzivatel
m˚
uˇze hleda i vyp´ınaˇc denn´ıho sv´ıcen´ı. Uˇzivatel vˇsak mus´ı stisknout tlaˇc´ıtko Car na r´adiu.
(tlaˇc´ıtko ˇc´ıslo 9 viz Obr.1)
Ot´azka
Q1
Q2
Q3
Odpovˇed’
NE
ANO
ANO
Pozn´amka
Uˇzivatel bude nejdˇr´ıve hledat v m´ıstˇe otoˇcn´eho sp´ınaˇce svˇetel.
Na r´adiu je vidˇet tlaˇr´ıtko Car.
Objev´ı se nab´ıdka s moˇznostmi nastaven´ı vozu.
Obr´azek 4: Nab´ıdka moˇznost´ı nastaven´ı vozidla
Krok 2: Pomoc´ı otoˇcen´eho tlaˇc´ıtka na r´adiu nal´ezt v nab´ıdce moˇznost Svˇetla (tlaˇc´ıtko ˇc´ıslo 2
viz Obr.1)
Ot´azka
Q1
Q2
Q3
Odpovˇed’ Pozn´amka
ANO
ANO
ANO
Svˇetla je pˇresnˇe to co hled´ame.
Obr´azek 5: Nab´ıdka moˇznost´ı nastaven´ı vozidla
Krok 3: Znovu pomoc´ı stejn´eho tlaˇc´ıtka postupujeme d´al. V nab´ıdce Svˇetla je zpotˇreb´ı vybrat
moˇznost Light Assits.
Ot´azka Odpovˇed’ Pozn´amka
Q1
NE
Uˇzivatel v´ı, ˇze svˇetla pro denn´ı sv´ıcen´ı jsou samostatn´a svˇetla.
Nastaven´ı bude sp´ıˇse hledat v nab´ıdce Svˇetla.
Q2
ANO
Q3
ANO
Obr´azek 6: Nab´ıdka moˇznost´ı nastaven´ı svˇetel
Krok 4: Znovu a znovu pomoc´ı stejn´eho tlaˇc´ıtka postupujeme d´al. V nab´ıdce Light assits
hled´ame moˇznost zapnut´ı/vypnut´ı denn´ıho sv´ıcen´ı.
Ot´azka
Q1
Q2
Q3
Odpovˇed’ Pozn´amka
ANO
ANO
ANO
Nalezli jsme poˇzadovanou funkci
Obr´azek 7: Checkbox svˇetla pro denn´ı sv´ıcen´ı
Shrnut´ı
Pr˚
uchod syst´emem je ponˇekud zdlouhav´
y. Vyhled´an´ı a nastaven´ı v´ıce funkc´ı zabere hodnˇe ˇcasu
i v´ıce pokud uˇzivatel nen´ı obezn´amem s jejich pˇresn´
ym um´ıstˇen´ım v nab´ıdce syst´emu. Syt´em
je vˇsak pˇrehledn´
y a uˇzivatelsk´
y pˇr´ıvˇetiv´
y.
4.3
Pouˇ
zit´ı/nastaven´ı funkce r´
adio
Krok 1: Pro spuˇstˇen´ı funkce r´adio stikneme tl´aˇc´ıtko s ˇc´ıslem 5 R´adio (viz obr.1)
Ot´azka
Q1
Q2
Q3
Odpovˇed’ Pozn´amka
ANO
ANO
ANO
Obr´azek 8
Obr´azek 8: Funkce r´adio
Krok 2: V pamˇetov´e bance (obr.8) nen´ı r´adio, kter´e bychom si chtˇeli poslechnout, ale vˇsech 5
uloˇzen´
ych r´adi´ı chceme zachovat. Je tedy potˇreba vybrat jinou pamˇetovou banku. Ta se vybere
opˇetovn´
ym stiknut´ım tlaˇc´ıtka ˇc´ıslo 5. (viz obr.1)
Ot´azka Odpovˇed’ Pozn´amka
Q1
ANO
Q2
Ne
Uˇzivatel nemus´ı poznat, ˇze pro v´
ybˇer pamˇetov´e banky mus´ı stisknout
znovu tlaˇc´ıtko Radio
Q3
ANO
Obr´azek 9
Obr´azek 9: Pamˇetov´e banky
Krok 3: Nyn´ı je na ˇradˇe v´
ybˇeˇr poˇzadovan´e r´adiov´e stanice. V´
ybˇer se udˇel´a otoˇcn´
ym tlaˇc´ıtkem
ˇc´ıslo 2 (viz obr.1).
Ot´azka Odpovˇed’ Pozn´amka
Q1
NE
Uˇzivatel nev´ı, ˇze r´adio jiˇz vyhledalo vˇsechny dostupn´e stanice a bude hledat,
jak se d´a zmˇenit frekvence.
Q2
ANO
Uˇzivatel si ze seznamu vybere stanici, kterou hled´a.
Q3
ANO
Obr´azek 10
Obr´azek 10: Seznam nalezen´
ych stanic
Krok 4: Potvrd´ıme v´
ybˇer a stanice se zobraz´ı v uˇzivatelem zvolen´e pamˇetov´e bance.
Ot´azka
Q1
Q2
Q3
Odpovˇed’ Pozn´amka
ANO
ANO
ANO
Uˇzivatel poslouch´a r´adio, kter´e hledal a n´aslednˇe vybral.
Obr´azek 11: Stanice vybran´a uˇzivatelem
Krok 5: Uloˇzit vybranou r´adiovou stanici do pamˇetov´e banky.
Ot´azka Odpovˇed’ Pozn´amka
Q1
ANO
Uˇzivatel si vybere jedno z pr´azdn´
ych pol´ıˇcek a pˇridrˇz´ı tlaˇc´ıtko pod n´ım.
(tlaˇc´ıtko ˇc´ıslo 3 viz obr.1)
Q2
ANO
Q3
ANO
Obr´azek 12: Stanice vybran´a uˇzivatelem uloˇzena v pamˇetov´e bance
Shrnut´ı
Poslech a nastaven´ı r´adia je jednoduch´e. Syst´em je pˇrehledn´
y. Uˇzivatel nebude m´ıt s t´ımto use
case probl´em.
4.4
Zavolat zmeˇ
skan´
emu hovoru
Krok 1: Pro spuˇstˇen´ı funkce telefon stiskne tlaˇc´ıtko Phone (tlaˇc´ıtko ˇc´ıslo 7 viz obr.1)
Ot´azka
Q1
Q2
Q3
Odpovˇed’ Pozn´amka
ANO
ANO
ANO
Obr´azek 13
Obr´azek 13: Funkce telefon
Krok 2: Ze spodn´ı nab´ıdky vybereme vol´an´ı (tlaˇc´ıtka 3 obr.1)
Ot´azka
Q1
Q2
Q3
Odpovˇed’ Pozn´amka
ANO
ANO
Navigace se velmi podob´a navigaci v telefonu
ANO
Obr´azek 14: Vol´an´ı
Krok 3: Chceme volat posledn´ı zmeˇskan´
y hovor, kter´
y je na prvn´ım m´ıstˇe. Staˇc´ı stisknout
tlaˇc´ıtko s popiskem volat. (tlaˇc´ıtka 3 obr.1)
Ot´azka
Q1
Q2
Q3
Odpovˇed’ Pozn´amka
ANO
ANO
ANO
Dojde k vytoˇcen´ı ˇc´ısla a vytvoˇren´ı spojen´ı.
Obr´azek 15: Vyt´aˇcen´ı ˇc´ısla
Shrnut´ı
Ovl´ad´an´ı telefonu v syst´emu, je velmi podobn´e samotn´emu telefonu. Pro uˇzivatele by nemˇel
b´
yt probl´em bezprobl´emov´e telefonov´an´ı.
4.5
Zobrazen´ı pˇ
rehr´
avan´
e hudby na palubn´ım displeji
Krok 1: Palubn´ı displej aktu´alnˇe zobrazuje jinou funkci. Pomoc´ı tlaˇc´ıtka ˇc´ıslo 4 (viz obr.16)
vyskoˇc´ıme do nab´ıdky funkc´ı.
Ot´azka
Q1
Q2
Q3
Odpovˇed’ Pozn´amka
NE
Uˇzivatel nev´ı, jak se palubn´ı poˇc´ıtaˇc ovl´ad´a.
ANO
Uˇzivatel na volantu nalezne symbol zpˇet.
ANO
Obr´azek 16: Ovldac´ı prvky na volantu
Krok 2: Pomoc´ı v´aleˇcku 3 (viz obr.16) vybereme z nab´ıdky funkc´ı moˇznost audio.
Ot´azka
Q1
Q2
Q3
Odpovˇed’ Pozn´amka
ANO
ANO
ANO
Obr´azek 17
Obr´azek 17: Audio palubn´ı display
Krok 3: Stiskem v´aleˇcku 3 (viz obr.16) potvrd´ıme v´
ybˇer moˇznosti audio.
Ot´azka
Q1
Q2
Q3
Odpovˇed’ Pozn´amka
ANO
NE
Uˇzivateli nemus´ı b´
yt jasn´e, ˇze se v´
ybˇer potvrzuje v´aleˇckem.
ANO
Obr´azek 18
Obr´azek 18: N´azev pˇrehr´avan´eho zvukov´eho z´aznamu
Shrnut´ı
Ovl´ad´an´ı palubn´ıho displeje pomoc´ı volantu, je velmi jednoduch´e. Syst´em je pˇrehledn´
y, jen
doba ˇcekan´ı na odezvu je nˇekdy pˇr´ıliˇs kr´atk´a.
5
Shrnut´ı testov´
an´ı
Testov´an´ı probˇehlo bez vˇetˇs´ıch pot´ıˇz´ı. Syst´em infotainment r´adia Swing m´a velice mnoho funkc´ı,
kter´e usnad’nuj´ı j´ızdu a zvyˇsuj´ı komfort. M´a vˇsak drobn´e vady na kr´ase, na kter´e se pˇrislo
bˇehem testov´an´ı a kter´e bude v nasleduj´ıc´ıch odstav´ıch shrnuty na jednolitv´e body a je-li
nˇejak´
y jednouduch´
y zp˚
usob zlepˇsen´ı, tak bude doporuˇcen. Nedostaky budou ohodnoceny 0-4
dle jejich z´avaˇznosti a nutnosti k odstranˇen´ı.
• Zapnut´ı/vypnut´ı syst´emu - V kroku ˇc´ıslo 2, vyskoˇc´ı hl´aˇska, ˇze syst´em infotainment nen´ı
zapnut´
y. Bylo by dobr´e doplnit vˇetou, aby se zapnulo r´adio a t´ım se zapne i syst´em.
Hodnocen´ı: 1
• Aktivace/deaktivace denn´ıho sv´ıcen´ı - V kroku ˇc´ıslo 1, neznal´
y uˇzivatel bude hledat
hardwarov´
y sp´ınaˇc na denn´ı sv´ıcen´ı. Jelikoˇz je nastaven´ı pˇresunuto do syst´emu jedinou
moˇznost´ı, jak tento nedostatek ˇreˇsit je, aby dealer nov´eho vozu sezn´amil budouc´ıho ˇridiˇce
vozu s touto problematikou a nebo se bude uˇzivatel muset obr´atit na manu´al. V kroku
ˇc´ıslo 3 se dost´av´ame k poloˇzce Light assist. Doporuˇcil bych poloˇzku pˇrejmenovat na automatick´a svˇetla. Aktualn´ı n´azev pˇr´ıliˇs nevypov´ıd´a o nab´ıdce moˇznost´ı pod touto volbou.
Hodnocen´ı: 0
• Pouˇzit´ı/nastaven´ı funkce r´adio - Bˇehem testov´an´ı bylo zjiˇstˇeno, ˇze nˇekter´e funkce nejsou
jasnˇe uvedeny u tlaˇc´ıtka, kter´
ym se spouˇst´ı. Bylo by vhodn´e doplnit k tlaˇc´ıtku popisek
funkc´ı, kter´
ymi talˇc´ıtko disponuje. Hodnocen´ı: 2
• Zobrazen´ı pˇrehr´avan´e hudby na palubn´ım displeji - U tohoto testov´an´ı byl objeven nedostatek oznaˇcen´ı ovl´adac´ıch prvk˚
u na volantu. Nen´ı jasnˇe vyznaˇceno, kter´e ˇca´st volantu
sloˇz´ı pro r´adio a kter´a pro palubn´ı display. A d´ale u v´aleˇcku (3 viz obr.16) nen´ı symbol,
ˇze se pouˇz´ıv´a pro potvrzen´ı v´
ybˇeru. Hodnocen´ı: 1
Download

Testován´ı systému infotainment ve voze Škoda Octavia