SEZNAM PLATNÝCH POKYNŮ A ROZKAZŮ
uveřejněných ve Sbírce pokynů náčelníka HS Sboru PO MV ČR, Sbírce interních
aktů řízení vrchního požárního rady ČR, Sbírce interních aktů řízení generálního
ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra a Sbírce interních aktů řízení
generálního ředitele HZS ČR se stavem ke dni 1. října 2012
Sbírka pokynů náčelníka HS Sboru PO MV ČR
Ročník 1991
č. 5
Používání záchranné seskokové matrace, záchranné plachty a záchranného
tunelu při záchraně osob a při výcviku
Sbírka interních aktů řízení vrchního požárního rady ČR
Ročník 1999
č. 26
Pokyn VPR ČR, kterým se upravuje vzdělávání pedagogických pracovníků
vzdělávacích zařízení požární ochrany MV
Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR
a náměstka ministra vnitra
Ročník 2001
č. 4
č. 6
č. 11
č. 37
č. 39
č. 40
č. 42
č. 46
č. 48
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví pravidla a zásady používání
kódů územních celků pro tvorbu evidenčních čísel jednotek PO
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví rozdělení regionální působnosti výjezdových skupin chemických laboratoří Institutu civilní ochrany
a školících středisek civilní ochrany k zabezpečení chemického a radiačního
průzkumu, dozimetrické a laboratorní kontroly
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV k zajištění mezinárodní spolupráce HZS ČR
v oblasti požárního sportu
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví zvláštní oprávnění některých
funkcionářů HZS ČR při užívání služebních dopravních prostředků k zabezpečení akceschopnosti pro zajištění záchranných a likvidačních prací
a ochrany obyvatelstva
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanovuje postup při spalování zvířat
v rámci mimořádných veterinárních opatření
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se vydává Bojový řád jednotek PO, ve
znění Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 38/2002, č. 52/2004 a č. 46/2005
a Pokynu GŘ HZS ČR č. 12/2006, č. 61/2007 a č. 42/2011
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví zavedení jednoho varovného
signálu na území ČR pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku
mimořádné události, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 7/2002
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví postup činnosti HZS ČR při
oznámení nebo nálezu nebo důvodném podezření z nálezu chemických zbraní nebo vysoce nebezpečných chemických látek podléhajících režimu zákona
č. 19/1997 Sb., ve znění zákona č. 249/2000 Sb.
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví zásady pro účtování nákladů
spojených s kurzy, školením, zaškolením instrukčně metodickým zaměstnáním a dalšími vzdělávacími akcemi pro potřeby požární ochrany, krizového
řízení a ochrany obyvatelstva ve vzdělávacích zařízeních HZS ČR zřízených
MV-generálním ředitelstvím HZS ČR a ve Střední odborné škole PO MV ve
Frýdku-Místku, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 24/2004
2
Ročník 2002
č. 1
č. 7
č. 29
č. 32
č. 33
č. 34
č. 38
Ročník 2003
č. 25
č. 29
č. 36
č. 40
č. 41
č. 45
č. 48
č. 50
Ročník 2004
č. 7
č. 13
č. 15
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví pravidla pro přípravu organizačních norem HZS krajů
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se doplňuje Pokyn GŘ HZS ČR a NMV
č. 42/2001
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se upravuje vydávání a odnímání služebních průkazů příslušníků HZS ČR a průkazů občanských zaměstnanců HZS
ČR
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se vydává Plán záchranných a likvidačních prací jednotek PO v souvislosti s přepravou zboží po železnici,
podléhajícímu režimu zvláštní přepravy
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví pravidla poskytování vybraných služeb na Intranetu HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 49/2008
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví pravidla elektronické pošty
v rámci HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 49/2008
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se mění a doplňuje Pokyn GŘ HZS ČR
a NMV č. 40/2001
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanovuje postup při uzavírání dohod
v rámci integrovaného záchranného systému, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR
č. 51/2007
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se vydává Statut psychologických pracovišť HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků, ve znění Pokynu
GŘ HZS ČR a NMV č. 38/2005
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV pro postup HZS ČR k zabezpečení opatření
směřujících k potírání extrémistických hromadných akcí v ČR
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví postup pro zpracování
a použití požárního poplachového plánu kraje
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví zásady pro vytváření odřadů
HZS ČR pro poskytování pomoci mezi kraji v rámci ČR a při zapojení ČR do
mezinárodních záchranných operací, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR a NMV
č. 7/2004
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví kvalifikační požadavky na
psovoda se psem předurčeného k nasazení v rámci záchranných prací, ve
znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 19/2008
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví osnova a obsah bezpečnostní
politiky subjektů pro datové sítě HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR
č. 49/2008
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR a NMV
č. 45/2003
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví postup při připojování EPS na
pulty centralizované ochrany umístěné na operačních a informačních
střediscích HZS krajů
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví zásady práce s přenosnou
motorovou řetězovou pilou a přenosnou rozbrušovací motorovou pilou a pravidla odborné přípravy obsluhovatelů těchto motorových pil
3
č. 18
č. 22
č. 24
č. 29
č. 37
č. 41
č. 42
č. 46
č. 52
Ročník 2005
č. 4
č. 7
č. 13
č. 22
č. 36
č. 38
č. 46
č. 48
Ročník 2006
č. 4
č. 7
č. 9
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví zásady použití pohotovostních
zásob SSHR HZS ČR při mimořádných událostech a při krizových situacích
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví zásady nakládání s pohotovostními zásobami hasiv SSHR
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR a NMV
č.48/2001
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví způsob a podmínky vedení
Seznamu vozidel složek IZS s výjimkou z pojištění odpovědnosti
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanovují zásady hospodaření
s materiálem civilní ochrany
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví opatření pro zvyšování
akceschopnosti HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 49/2008
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se vydává Řád analogové rádiové sítě
HZS ČR a součinnosti v IZS, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 13/2009
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se vydávají pravidla soutěží ve
vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR a NMV
č. 40/2001, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 38/2002
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví postup při poskytování
informací sdělovacím prostředkům a veřejnosti u HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanovují pravidla pro kontrolní
činnost prováděnou v rámci SPD vykonávaného HZS krajů, ve znění Pokynu
GŘ HZS ČR č. 38/2007 a č. 49/2009
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se v působnosti územního pracoviště
MV-generálního ředitelství HZS ČR vymezuje rozsah pověření zaměstnanců
k provádění finanční kontroly ve vztahu k HZS krajů a SOŠ PO a VOŠ PO
MV ve Frýdku-Místku
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV k usměrnění postupu při zřizování zařízení CO
bez právní subjektivity a při odborné přípravě jejich personálu, ve znění
opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR a NMV čá. 24/2005
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví podrobnosti k zabezpečení
plošného pokrytí území ČR jednotkami PO v podmínkách kraje
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR a NMV
č. 36/2003
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR a NMV
č. 40/2001, ve znění pozdějších předpisů
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných
mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních
informací o požárech a činnosti jednotek PO, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR
č. 49/2008
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví pravidla pro užívání počítačových programů a práci s prostředky informačních a komunikačních
technologií v působnosti HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví systém sportovních soutěží
organizovaných v rámci HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 7/2006
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se vydává Řád strojní služby HZS ČR
4
č. 10
č. 11
č. 14
č. 15
č. 19
č. 23
č. 27
č. 29
č. 32
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví pravidla statistického
sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV o metrologickém zabezpečení dozimetrických
měřidel HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví pravidla výkonu služby
příslušníků HZS hl. m. Prahy a HZS Středočeského kraje na základně Policie
ČR letecké služby Praha-Ruzyně
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví postup jednotek PO při
provádění likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací a postup HZS ČR
při vypořádání nákladů nebo požadovaných náhrad za poskytnutí věcné nebo
osobní pomoci, za provedené likvidační a obnovovací (asanační) práce a za
vzniklé škody, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 41/2010
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV k zneškodňování závadných látek a odstraňování
jejich škodlivých následků při haváriích
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV k zajištění realizace Pravidel vzdělávání
zaměstnanců ve správních úřadech schválených usnesením vlády č. 1542 ze
dne 30.11.2005
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví opěrné body HZS ČR a typy
předurčenosti jednotek PO pro záchranné práce, ve znění Pokynu GŘ HZS
ČR č. 14/2007
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanoví podrobnosti k zabezpečení
monitorování radiační situace na území ČR mobilními skupinami HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR a NMV, kterým se stanovují podmínky pro povolávání
psychologa HZS ČR do výkonu služby v operačním řízení
Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR
Ročník 2006
č. 1
č. 7
č. 12
č. 13
č. 17
č. 20
č. 21
č. 23
č. 24
č. 25
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví podmínky pro zřízení služební
kynologie u HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 7/2006
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 40/2001, ve
znění pozdějších předpisů
Pokyn GŘ HZS ČR ke sjednocení postupu při zjišťování osobnostní
způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v HZS ČR a při
nakládání s osobními údaji, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 12/2011
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se pro účely zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, stanoví rozsah činností ve
vzdělávacích, technických a účelových zařízeních, které jsou výkonem služby
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se provádějí některá ustanovení zákona
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 30/2007, č. 26
a 49/2008, č. 40/2009, č. 24/2011 a č. 25/2011
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Řád technické služby HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví postup při organizaci služební
zkoušky v HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 7/2007
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví pravidla jednání poradní komise
generálního ředitele HZS ČR pro přezkoumávání rozhodnutí, ve znění
Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2007 a č. 49/2008
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se sjednocuje postup při provádění služebního
a průběžného každoročního hodnocení příslušníků HZS ČR
5
č. 27
č. 28
č. 30
Ročník 2007
č. 1
č. 3
č. 6
č. 7
č. 14
č. 20
č. 22
č. 26
č. 28
č. 29
č. 30
č. 33
č. 35
č. 38
č. 42
č. 43
č. 47
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují výše sazeb stravného příslušníkům
HZS ČR, náhrady výdajů při zahraniční služební cestě konané na základě
dohody o vzájemné výměně příslušníků a zásady paušalizace náhrad
cestovních výdajů, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2009, č. 3/2010
a č. 1/2012
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují zásady přidělování a limity hovorného účastnických telefonních stanic u MV-generálního ředitelství HZS ČR
(platí pouze pro MV-generální ředitelství HZS ČR)
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Řád chemické služby HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují statisticky sledované úkoly plněné
HZS krajů, vydává vzor formuláře a komentář k jeho jednotnému vyplnění,
ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 49/2009
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 24/2006
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upravuje využívání aplikace WEB ekonomického informačního systému MV EKIS II na MV-generálním ředitelství
HZS ČR (platí pouze pro MV-generální ředitelství HZS ČR)
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 23/2006
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 27/2006
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává organizační řád MV-generálního
ředitelství HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 51/2007, č. 6/2010,
č. 1/2011, č. 7/2011, č. 15/2011, č. 18/2011, č. 19/2011, č. 51/2011 a č. 12/2012
Pokyn GŘ HZS ČR o služebních medailích HZS ČR, medailích a plaketách
HZS ČR a účastnických, čestných a pamětních medailích a odznacích HZS ČR,
ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 42/2010
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydávají pravidla požárního sportu, ve znění
opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 28/2007 a Pokynu
GŘ HZS ČR č. 49/2008 a č. 17/2010
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zásady jednotného postupu při
určování doby služby a doby odpočinku příslušníkům HZS ČR s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby
Pokyn GŘHZS ČR, kterým se stanoví pružné rozvržení pracovní doby na
MV-generálním ředitelství HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 6/2008
(platí pouze pro MV-generální ředitelství HZS ČR)
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 20/2006
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zásady vhodného oblékání příslušníků
a občanských zaměstnanců MV-generálního ředitelství HZS ČR
(platí pouze pro MV-generální ředitelství HZS ČR)
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví způsob zajištění nepřetržité akceschopnosti a okamžité dostupnosti vedoucích služebních funkcionářů HZS
ČR, pravidla výkonu služby řídících důstojníků a působnost dalších
služebních funkcionářů při mimořádných událostech
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 7/2005
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Cvičební řád jednotek POpořadový výcvik
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydává Cvičební řád jednotek POtechnický výcvik
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví postup a pravidla při sběru dat o požární technice, věcných prostředcích požární ochrany a jednotkách PO
6
č. 50
č. 51
č. 61
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zásady pro výkon služby a odměňování členů jednotek SDH vybraných obcí
Pokyn GŘ HZS ČR¸ kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 20/2007 a Pokyn
GŘ HZS ČR a NMV č. 25/2003
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 40/2001, ve
znění pozdějších předpisů
Ročník 2008
č. 5
č. 6
č. 15
č. 19
č. 24
č. 30
č. 31
č. 33
č. 34
č. 44
č. 46
č. 47
č. 48
č. 49
č. 53
č. 54
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zásady jednotného vedení evidenčních
dokladů ředitelů HZS krajů a ředitele SOS PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 29/2007 (platí
pouze pro MV-generální ředitelství HZS ČR)
Pokyn GŘ HZS ČR k realizaci technických požadavků na koncové prvky
varování připojované do jednotného systému varování a vyrozumění
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 48/2003
Pokyn GŘ HZS ČR k zabezpečení jednotného výkonu spisové služby v rámci
HZS ČR, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR
čá. 43/2008
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se zřizuje systém poskytování posttraumatické
péče příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, kteří prožili
traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních
úkolů a stanoví se postup při posttraumatické péči o oběti mimořádné události
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se zřizuje tým Anonymní telefonní linky pomoci
v krizi
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se určují podmínky používání lan určených
k lanovému přístupu a k záchraně, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné
ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 49/2008
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují pravidla systemizace a standardizace centrálních zásob MV-generálního ředitelství HZS ČR a zásady
jejich vytváření a používání
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví složení a činnost předmětových
skupin pro tvorbu a aktualizaci vzdělávacích programů v systému vzdělávání
příslušníků a občanských zaměstnanců HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upravuje vybavení hasiče a základní vybavení
CAS, zabezpečující první organizovaný výjezd k zásahu k zabezpečení
plošného pokrytí, věcnými prostředky PO pro práci ve výšce a nad volnou
hloubkou, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR
čá. 64/2008
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví postup pro zajištění Optimalizace
výkonu SPD zjišťováním příčin vzniku požárů s využitím TÚPO a CHL
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví účinnost služebních předpisů pro
Záchranný útvar HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění a zrušují některé interní akty řízení, ve
znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 25/2011
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují pravidla pro činnost potápěčských
skupin u HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 16/2010
Pokyn GŘ HZS ČR o používání a nošení služebního stejnokroje příslušníků
HZS ČR (stejnokrojový předpis), ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 7/2012
7
č. 58
Ročník 2009
č. 3
č. 7
č. 11
č. 13
č. 17
č. 19
č. 25
č. 26
č. 27
č. 35
č. 36
č. 39
č. 40
č. 42
č. 43
č. 44
č. 47
č. 49
č. 50
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují požadavky na tělesnou zdatnost
občana při přijímání do služebního poměru příslušníka HZS ČR a na tělesnou
zdatnost příslušníka HZS ČR pro výkon služby na služebním místě, na kterém
má být ustanoven a organizace zkoušek tělesné zdatnosti a tělesné přípravy
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 27/2006
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví postup pro přípravu a provedení
prověřovacích a taktických cvičení, ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné
ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 11/2009 a Pokynu GŘ HZS ČR č. 34/2010
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se zřizuje štáb MV-generálního ředitelství HZS
ČR a stanoví se způsob zabezpečení jednání krizového štábu ministra vnitra
a Ústředního krizového štábu (platí pouze pro MV-generální ředitelství HZS ČR)
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 42/2004
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují pravidla výkonu služby příslušníků
HZS Jihomoravského kraje na Letecké základně Brno Letecké služby Policie
ČR a kterým se stanoví územní působnost skupin leteckých záchranářů
vykonávajících službu na Leteckých základnách Policie ČR Praha-Ruzyně
a Brno
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upravuje postup při vyřizování stížností a petic
u MV-generálního ředitelství HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR
č. 17/2012
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotách
HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví postup při používání souborů typové
činnosti složek IZS při společném zásahu
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se zařazují areály MV-generálního ředitelství
HZS ČR do skupin
Pokyn GŘ HZS ČR ke zřízení a zabezpečení prozatímní služby osobní
dozimetrie u HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví postup pro vyžadování a zapojení
vrtulníků Policie ČR Letecké služby, vybraných útvarů Armády ČR a nestátního provozovatele DSA. a.s., v rámci IZS a pravidla výcviku a provádění
záchranných prací leteckými záchranáři HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS
ČR č. 13/2010 a č. 44/2011
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu
a stanovuje se vybavení jednotek HZS kraje, ve znění pokynu GŘ HZS ČR
č. 47/2010
Pokyn GŘ HZS ČR o personální evidenci v HZS ČR a zpracovávání
osobních údajů, které s ní souvisejí
Pokyn GŘ HZS ČR k jednotnému provádění bezpečnostní ochrany areálů
a ochrany utajovaných informací v rámci HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR o vydávání metodiky kontrol provozuschopnosti požární
techniky a věcných prostředků požární ochrany
Pokyn GŘ HZS ČR k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
a chemickými přípravky
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví podmínky pro poskytování osobních
ochranných prostředků příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR,
ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 49/2009
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění některé interní akty řízení
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují normy znalostí hasičů
8
Ročník 2010
3
4
6
9
10
11
13
16
17
23
24
31
32
34
37
41
42
47
50
54
55
Ročník 2011
1
3
7
8
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 27/2006, ve znění
Pokynu GŘ HZS ČR č. 3/2009
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví povinnost dosažení požadované
úrovně znalostí z oblasti práce s výpočetní technikou pro příslušníky
a občanské zaměstnance MV-generálního ředitelství HZS ČR, ve znění
Pokynu GŘ HZS ČR č. 32/2010 (platí pouze pro MV-generální ředitelství
HZS ČR)
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 20/2007, ve znění
Pokynu GŘ HZS ČR č. 51/2007
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví podmínky pro výkon speciálních
činností u HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR k realizaci opatření nouzového přežití obyvatelstva
v působnosti HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upravuje organizace vzdělávání ve vzdělávacích zařízeních MV-generálního ředitelství HZS ČR, ve SOŠ PO a VOŠ
PO ve Frýdku-Místku a v Záchranném útvaru HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 36/2009
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 53/2008
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 26/2007, ve znění
Pokynu GŘ HZS ČR č. 49/2008
Pokyn GŘ HZS ČR k odborné způsobilosti příslušníků HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR k provádění kontrol dodržování režimu dočasně práce
neschopných pojištěnců zařazených na MV-generálním ředitelství HZS ČR
(platí pouze pro MV-generální ředitelství HZS ČR)
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné
přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků HZS ČR, ve znění Pokynu
GŘ HZS ČR č. 50/2010 a č. 3/2012
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 4/2010
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 7/2009
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují zásady nakládání s malými
ochrannými filtry
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 15/2006
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 22/2007
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 39/2009
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 31/2010
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upřesňují zásady poskytování ozdravných
pobytů příslušníkům HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upravuje jednotný postup pro poskytování
naturálních náležitostí potřebných pro výkon služby příslušníků HZS ČR, ve
znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 6/2012
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 20/2007, ve znění
pozdějších předpisů
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví postup HZS ČR při zjišťování příčin
vzniku požárů
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 20/2007, ve znění
pozdějších předpisů
Pokyn GŘ HZS ČR k realizaci preventivně výchovné činnosti u HZS ČR
9
9
12
15
18
19
21
24
25
26
28
29
30
35
37
38
40
42
44
46
48
49
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zásady pro používání fondu kulturních
a sociálních potřeb MV-generálního ředitelství HZS ČR (platí pouze pro
MV-generální ředitelství HZS ČR)
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 13/2006
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 20/2007, ve znění
pozdějších předpisů
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 20/2007, ve znění
pozdějších předpisů
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 20/2007, ve znění
pozdějších předpisů
Pokyn GŘ HZS ČR o zadávání veřejných zakázek
Pokyn GŘ HZS ČR k provedení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.,
ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 34/2012
Pokyn GŘ HZS ČR k provedení § 22 a 23 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.,
ve znění opravy tiskové chyby uveřejněné v SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 26/2011
Pokyn GŘ HZS ČR o vydávání technických podmínek pro požární techniku
a věcné prostředky požární ochrany
Pokyn GŘ HZS ČR k odborné způsobilosti zaměstnanců zařazených na vybraných
funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v jednotkách
SDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v pracovním poměru
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují odbornosti v HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se jmenují ředitelé areálů MV-generálního ředitelství
HZS ČR, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 52/2011 (platí pouze pro MVgenerální ředitelství HZS ČR)
Rozkaz k provedení mimořádných tematických kontrol
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví úkoly a činnost Záchranného útvaru
HZS ČR pro účely organizačního a operačního řízení
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zásady provozu hlásičů radiace HZS
ČR a zjišťování radiační situace v místech jejich instalace, ve znění Pokynu
GŘ HZS ČR č. 4/2012
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují zásady provozu služebních
dopravních prostředků u MV-generálního ředitelství HZS ČR (platí pouze
pro MV-generální ředitelství HZS ČR)
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 40/2001, ve
znění pozdějších předpisů
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 36/2009, ve znění
Pokynu GŘ HZS ČR č. 13/2010
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zásady zřizování, odborná příprava
a vybavení lezeckých družstev a lezeckých skupin pro práci ve výšce a nad
volnou hloubkou
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví rozpětí příplatků za vedení pro
služební místa vedoucích příslušníků HZS ČR jednotlivých řídících úrovní
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví pravomoci generálního ředitele HZS
ČR a vedoucích organizačních částí HZS ČR jednat a rozhodovat ve věcech
služebního poměru, ve znění Pokynu GŘ HZS ČR č. 15/2012
10
50
51
52
Ročník 2012
1
3
4
6
7
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
25
26
28
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se v působnosti územního pracoviště MVgenerálního ředitelství HZS ČR stanoví způsob řízení, organizace a výkonu
ekonomické činnosti, provádění finanční kontroly a vymezuje se rozsah
pověření zaměstnanců k uvedeným činnostem (platí pouze pro MV-generální
ředitelství HZS ČR)
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 20/2007, ve znění
pozdějších předpisů
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 30/2011
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 27/2006, ve znění
pozdějších předpisů
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 31/2010, ve znění
Pokynu GŘ HZS ČR č. 50/2010
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 38/2011
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 55/2010
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 54/2008
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se zřizují jednotky PO na střediscích ŠVZ HZS
ČR a na SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku, ve znění opravy tiskové chyby
uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 17/2012
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 20/2007
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví zařazení služebních činností do I. a II.
skupiny a výše zvláštního příplatku pro služební místa v HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 49/2011
Rozkaz GŘ HZS ČR, kterým se stanoví organizační pokyny pro zabezpečení
kurzů záchrany osob z nebezpečného jezu (platnost do 31.12.2012)
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 19/2009
Pokyn GŘ HZS ČR k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluv
s externími firmami, jejichž předmětem činnosti je výkon auditů, právních
služeb a dalších poradenských služeb pro organizační složky HZS ČR
Rozkaz GŘ HZS ČR, kterým se stanoví organizační pokyny pro zabezpečení
IMZ lektorů pravidelné odborné přípravy pro práci na vodě a zamrzlých
hladinách (platnost do 31.12.2012)
Pokyn GŘ HZS ČR o obecné kontrole, oznamovací povinnosti a součinnosti
při kontrole
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanovují zásady pro vydávání neperiodických
publikací MV-generálním ředitelstvím HZS ČR (platí pouze pro MVgenerální ředitelství HZS ČR)
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví systemizace ploch a vybavení kanceláří
u MV-generálního ředitelství HZS ČR (platí pouze pro MV-generální
ředitelství HZS ČR)
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se vydávají pravidla soutěže v disciplínách TFA
Rozkaz GŘ HZS ČR, kterým se zřizuje řídící komise pro koordinaci tvorby
a provozování geografických informačních systémů u HZS ČR
Rozkaz GŘ HZS ČR, kterým se vydává rozpis kurzů ve vzdělávacích zařízeních MV-generálního ředitelství HZS ČR a u Záchranného útvaru HZS ČR
na II. pololetí 2012 a plán výuky SOŠ PO a VOŠ PO ve Frýdku-Místku na
I. pololetí školního roku 2012/2013 (platnost do 31.1.2013)
29
33
34
35
36
37
38
11
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se upravuje postup při sjednávání dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr a poskytování odměny z dohody
Pokyn GŘ HZS ČR, o certifikaci metodik (postupů) navržených k praktickému
využívání v rámci činnosti HZS ČR
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se mění Pokyn GŘ HZS ČR č. 24/2011
Pokyn GŘ HZS ČR k provozu jednotného systému varování a vyrozumění, ve
znění opravy tiskové chyby uveřejněné ve SIAŘ GŘ HZS ČR čá. 37/2012
Pokyn GŘ HZS ČR, kterým se stanoví postup a pravidla pro sběr
a aktualizaci dat v modulu Kontakty
Pokyn GŘ HZS ČR k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob,
vydávání a odnímání osvědčení o odborné způsobilosti
Rozkaz GŘ HZS ČR, kterým se stanoví termín a místo konání služební
zkoušky a jmenuje zkušební komise (platnost do 31.10.2012)
Zpracoval: Ing. L. Pešek
Download

Seznam platných pokynů a rozkazů k 1.10.2012