Vojenský historický ústav –
Vojenský historický archiv
Řada S
ZAJIŠŤOVACÍ
DIVISE
slovenské armády
1941
-
Inventář
1966
1945
-IZáklad k vytvoření Zajišťovací divise armády t. zv. slovenského státu byl
položen v roce 1941 v době, kdy slovenská braná moc nasadila na východní frontu po boku
německé armády svoje zvlášť vytvořené jednotky a to:
-
Rychlou skupinu, která byla později reorganisovaná v Rychlou divisi
-
a divisi druhého sledu tzv. Zajišťovací divisi, která vznikla z 2. slovenské
divise 15. září 1941. 1
Zajišťovací divise působila na východní frontě od srpna 1941 do podzimu 1943
a to především na území Ukrajiny. Prvním velitelem Zajišťovací divise byl plk. August
Malár, který byl též velitelem Spojovacího štábu polní slovenské armády. 2 Po jeho odchodu
k Rychlé divisi byl dnem 20. listopadu 1941 jmenován velitelem Zajišťovací divise plk.
Kuna.
V době rozbití německé armády na jihu SSSR v druhé polovině 1943 stále více
příslušníků Zajišťovací divise přecházelo na stranu sovětských partyzánů /za všechny
jmenujeme Hrdinu SSSR kpt. Jána Nálepku-Rjepkina/ a v divisi pokračoval vnitřní rozklad,
jemuž nezabránilo ani jmenování nového velitele, říšske branné moci oddaného, plk. Rudolfa
Pilfouska. 3
Divise byla tedy přeložena z východní fronty na stavbu zázemního opevnění do
Severní Itálie. Dnem 2. srpna 1943 byla nařízením MNO 4 Zajišťovací divise přejmenovaná na
2. pěší divisi, které od 19. srpna 1943 velel plk. Karol Peknik.
Dnem 15. listopadu 1943 byla 2. pěší divise v Itálii přejmenována na
technickou brigádu, 5 které velel plk. Ladislav Bodický. V Itálii byla vytvořena řada
slovenských posádkových velitelství, 6 z nichž jmenujeme: Imola, San Pietro in Vinc-ola,
Faenza, Ravenna, Cervia a další. Od 7. července 1944 nese technická brigáda nový název a to
2. technická divise, 7 kteřé zprvu velí plk. Ján Imro a od 28. srpna 1944 až do dubna 1945 plk.
Ján Veselý. 8 V dubnu 1945 přešla v Itálii tato 2. technická divise k 5. americké armádě a
společně s jednotkami bývalého vládního vojska vytvořili pak Čs. vojenské jednotky v Itálii,
VHA - S –ZD //35/2 – dův. rozkaz č. 18/1941
VHA - MNO – Bratislava – čj. 2733/dův. 1. odd. 1941
3
Velel ZD od 10.8.1942 do 19.8.1943 /VHA – S – ZD I/36/2 dom. rozkaz 76/1943 a VHA – S- ZD I/39/2 dom.
rozkaz 20/1943
4
VHA – MNO – Bratislava čj. 3991/taj. I/2 – 1943 a VHA – S – ZD I/39/2 DR 20/1943
5
VHA –S –ZD I/40/2
6
VHA –S – ZD I/36/2 – dův. rozkaz 13/1943
7
VHA –S – ZD I/41/2
8
VHA –S –ZD I/41/2
1
2
- II v nichž slovenské jednotky nesly název Čs. divise v Itálii. Koncem července 1945 byly pak
postupně přesunuty do vlasti.
Pro orientaci v častých změnách názvů této slovenské divise uvádím přehled:
Zajišťovací divise:
15. 9. 1941 – 1. 8. 1943
postupně jí veleli: plk. August Malár
2. pěší divise:
velitelé:
Technická brigáda:
velitel:
2. technické divise:
velitelé:
Čs. divise v Itálii:
velitel:
15. 9. 1941 – 19. 11. 1941
plk. Pavol Kuna
20. 11. 1941 – 9. 8. 1942
plk. Rudolf Pilfousek
10. 8. 1942 – 1. 8. 1943
2. 8. 1943 – 14. 11. 1943
plk. Rudolf Pilfousek
2. 8. 1943 – 18. 8. 1943
plk. Karel Peknik
19. 8. 1943 – 14. 11. 1943
15. 11. 1943 – 26. 4. 1945
plk. Ladislav Bodický
7. 7. 1944 – 25. 4. 1945
plk. Ján Imro
7. 7. 1944 – 27. 8. 1944
plk. Ján Veselý
28. 8. 1944 – 24. 4. 1945
27. 4. 1945
pplk. Jaroslav Kmicikievič
koncem července 1945
Organizačně sestávala tato divise /ať již jako 2. divise, ZD, technická brigáda,
2. technická divise/ ze:
- štábu s oddělením: osobní
obranné
technické
materiální
pomocný úřad a doprovodné jednotky
- III –
- 101. pěšího pluku s velitelstvím I. – III. praporem
horskou kanonovou baterií /HKB/
rotou kanonů proti válečné vozbě /KPÚV/
kanonovou baterií
hospodářská správa
- 102. pěší pluk s:
velitelstvím
I. – III. praporem
štábní rotou
pomocnou rotou
kanonovou rotou
horskou kanonovou rotou
železniční stavební rotou 12
Písemnosti vzniklé z činnosti této slovenské divise soustředěné ve Vojenském
ústředním, později Vojenském historickém archivu, dokumentují období září 1941 – duben
1945 a přes značnou neúplnost jsou vedle písemností Rychlé divise významným historickým
pramenem k činnosti Branné moci tzv. slovenského státu mimo území Slovenska za 2.
světové války. Z dochovaným písemností fondu Zajišťovací divise /podle které je archivní
fond pojmenován, neboť nejdůležitější a co do rozsahu nejpočetnější písemnosti fondu
pocházejí z činnosti ZD/ je nutno jmenovat především torza válečných deníků jejích jednotek,
rozkazy a spisy /ať již manipulované nebo nemanipulované/, které byly v letech 1964-1966
uspořádány do věcných skupin. Jejich 771 inventárních jednotek je uloženo v 98 archivních
fondech.
Materiál fondu Zajišťovací divise patří svým obsahem k nejvýznamnějším
fondům Vojenského historického archivu.
Na tento fond úzce navazuje sdružený fond Velitelství čs. vojenských jednotek
v Itálii a v něm především písemnosti Čs. divise v Itálii.
Obsah
Úvod
I. Velitelství
velitel
1-76
1-7
str. 1-7
intendanční pluk
77-86
8-10
7-8
proviantní sklad 2
87-88
10
9
velitelství
89-107
11
9-10
brigádní zdravot. rota 1
108
11
10
polní nemocnice 1
111-123
12
11-12
veterinární správa
124-153
13-18
12-14
polní pekárny
154-158
19
14-15
výcvikový tábor Lešť
159-161
20
15
posádková velitelství
162-210
20
15-20
velitelství
211-232
21-25
21-23
hospodářská správa
233-244
26-28
23-25
horská kanonová baterie /HKB/
245-280
28-33
25-27
rota kanonů proti útočné vozbě
/KPÚV/
281-284
34
28
kanonová baterie
285-319
35-38
28-30
velitelství
320-332
39
31-32
1. rota
333-334
40
32
2. rota
335
40
32
3. rota
336-341
41
33
4. rota
342-412
42-49
33-38
velitelství
413-417
50
38-39
6. rota
418-420
50
39
7. rota
421-431
51
39-40
zdravotní správa
II. 101. pěší pluk
I. prapor
II. prapor
-2III. prapor
velitelství
432-436
52
40
9. rota
437
52
41
10. rota
438-448
52
41-42
12. rota
449-471
53-57
42-43
velitelství
472-510
58-65
44-47
hospodářská správa
511-519
66-68
47-48
technický důstojník
520
68
48
hlavní lékař
521-524
69
48
štábní rota
525-526
70
48
pomocná rota
527-547
71-72
49-50
kanonová rota
548-575
73-76
50-52
horská kanonová baterie
576
76
52
železniční stavební rota 12
577-597
77-82
62-54
velitelství
598-610
83-84
55-56
1. rota
611-614
84
56
2. rota
615-617
85
56-57
velitelství
618-631
86
57-58
5. rota
632-658
87-88
58-60
6. rota
659-673
89
60-61
7. rota
674-687
90
61-62
8. rota
688-706
91
62-64
velitelství
707-738
92-94
64-66
9. rota
739-749
95
66-68
10. rota
750-758
96
68-69
III. 102. pěší pluk
I. prapor
II. prapor
III. prapor
-3–
11. rota
759-758
97
69-70
12. rota
767-771
98
70
I. Velitelství
1. Velitel
Spisy tajné
1
I/1
Tajná korespondence velitele
1942
1
2
I/2
Rozbor ťěžkostí letecké podpory ZD
při přesunu do nového prostoru /zlomky/
--
1
Hlášení německého styčného důstojníka
o situaci ZD
listopad – prosinec
1942
1
Tajné spisy oddělení I. a Převážně situační
hlášení
1942
1
3
4
I/3
I/4
5
I/5
Tajné spisy oddělení I. a - situační hlášení
1943
1
6
I/6
Tajné spisy oddělení I. c – zpravodajská
hlášení
1942
1
Tajné spisy oddělení I. c – zpravodajská
hlášení
1943
1
Tajné spisy oddělení I. c – zpravodajské
hlášení, zpravodajské rozkazy
1944
1
7
8
I/7
I/8
9
I/9
Spisy tajné organizační
1943
1
10
I/10
Spisy tajné organizační
1944
1
11
I/11
Spisy tajné spojovací. Krycí jména
jednotek. Grafické znázornění přesunu
102. p. pl.
1941
1
Spisy tajné spojovací. Přidělení krycích
jmen, spojovací rozkazy
1943
1
Spisy tajné spojovací. Krycí jména,
volací značky, seznamy účastníků
1944
1
12
13
I/12
I/13
-2-
14
15
16
I/14
I/15
I/16
Spisy tajné materielní. Směrnice pro
vybavování transportů, technické
rozkazy
1943
1
Spisy tajné materielní. Rozkazy pro
přesun materielní
1944
1
Spisy tajné technické. Zvláštní rozkazy
pro přesun
1943
1
17
I/17
Spisy tajné technické. Korespondence
1944
1
18
I/18
Spisy tajné automobilní. Označení
motorových vozidel
1944
1
Tajné spisy technické německého
velení. Směrnice pro stavbu kruhového
postavení
1944
1
Tajné spisy zdravotnické. Určení
zdravotní služby
1944
1
Spisy důverné oddělení I. c. Relace
censurní skupiny
1942
1
Spisy důverné odd. I. c. Protokol o
přípravě hromadného zběhnutí
příslušníků DZP-ZD
1943
1
Spisy důvěrné odd. I. c. Bezpečnostní
opatření PL
1944
1
Spisy důvěrné obranné. Obranná
opatření proti partyzánům
1944
1
Spisy důvěrné osobní. Připomínky
k chování příslušníků ZD
1944
1
19
20
I/19
I/20
Spisy důvěrné
21
22
23
24
25
I/21
I/22
I/23
I/24
I/25
-326
27
I/26
I/27
Spisy důvěrné materielní.
Materielní hlášení, nařízení
1944
1
Spisy důvěrné zdravotnické.
Zdravotnická opatření
1944
1
Korespondence velitele –
společenské styky
1941-42
1
Uznání německého velitele Ukrajiny
gen. Kitzingera pro ZD
1942
1
Vyhlášení směrnic německého velitele
Ukrajiny o chování v oblasti Ukrajiny
1942
1
Spisy obyčejné zdravotnické.
Hlášení o infekčních onemocněních,
směrnice pro ochranu před onemocněními,
příděly zdravotnického materiálu
1944
1
Protokoly s příslušníky zdravotní správy
1942
1
Spisy obyčejné
28
29
30
31
32
I/28
I/29
I/30
I/31
I/32
Telegramy, telefonáty
33
I/33
Telegramy
1942
1
37
I/34
Telefonát náčelníka štábu 2. PD
z 15.9.
1943
1
1942
1
Rozkazy – důvěrné
35
I/35
Důvěrné rozkazy 2. divise
/od 15. 9. 41 ZD/ č. 1 – 17
-4-
36
37
38
39
40
I/36
Důvěrné rozkazy ZD č. 1 – 101
1942
2
I/37
Důvěrné rozkazy ZD- neúplná
řada duplikátů
1942
2
I/38
Důvěrné rozkazy ZD č. 1 – 29
1943
2
I/39
Důvěrné rozkazy ZD č. 1 – 29
duplikáty
1943
2
Důvěrné rozkazy technické brigády
č. 1 -9
1943
2
Důvěrné rozkazy technické brigády
/od č. 272. techn. divise/, č. 1 – 53
1944
2
Důvěrné rozkazy 2. techn. divise
č. 1 – 21
1945
2
I/40
I/41
I/42
41
I/43
Osobitné důvěrné rozkazy ZD č. 1
1943
2
42
I/44
Osobitné důvěrné rozkazy TB č. 1
1943
2
43
I/45
Osobitné důvěrné rozkazy TV
/od č. 4 – 2.TD/ č. 2 – 7
1944
2
Osobitné rozkazy pro rotníky a
vyšší – TB. č. 1, 2
1944
2
Osobitné důvěrné rozkazy 2 TD
č. 1
1945
2
44
45
I/46
I/47
-5Rozkazy obyčejné
46
I/48
Rozkazy ZD. č. 1 – 66
1941
2
47
I/49
Rozkazy ZD. č. 1 – 156
1942
3
48
I/50
Rozkazy ZD /od č. 103 – 2.PD/
č. 1 – 148
1943
3
Rozkazy ZD /od č. 103 – 2.PD/
neúplná řada duplikátů
1943
4
I/51
49
I/52
Rozkazy TB, č. 1 – 19
1943
4
50
I/53
Rozkazy TB /od č. 35 – 2.TD/
č. 1 – 69
1944
4
51
I/54
Rozkazy 2. TD, č. 1 – 22
1945
5
52
I/55
Osobité rozkazy ZD
1943
5
53
I/56
Osobitné rozkazy TB
1944
5
54
I/57
Osobitné rozkazy 2. TD
1944
5
Rozkazy materiální
55
I/58
Materiální rozkazy ZD, č. 1 – 13
1943
5
56
I/59
Materiální rozkazy TB, č. 1 – 3
1943
5
I/60
Materiální rozkazy TB, č. 1 – 3
duplikáty
1943
5
-6-
57
I/61
I/62
Materiální rozkazy TB /od č.
4 – 2. TD/, č. 1 – 8
1944
5
Materiální rozkazy TB č. 1 – 8,
duplikáty
1944
5
1943
5
Technické rozkazy
58
I/63
Technické rozkazy TB č. 1
Rozkazy domácí
59
I/64
Domácí /od č.6 – 2.TD/
1944
5
60
I/65
Domácí důvěrné rozkazy TB
/od č. 6 – 2. TD/
1944
5
Domácí rozkazy TB č. 1 – 14
1944
5
Ubytovací rozkaz velitele TB,
č. 1 , 15. 1. 1944
1944
5
Zvláštní rozkaz velitele TB pro
přesun štábu – 10. 1. 1944
1944
5
Mimořádný rozkaz velitele TB k
14. 3. 1944
1944
5
Armádní rozkaz presidenta SR k
14. 3. 1944
1944
5
Rozkaz pro přesun pěších pluků a
častí PP – 5. 4. 1945
1945
5
61
I/66
Rozkazy jiné
62
63
64
65
66
I/67
I/68
I/69
I/70
I/71
-7Směrnice
67
I/72
„Návod pro boj proti bandám na východě“
- směrnice
--
5
Válečné deníky a přílohy
68
I/73
Opisy válečných deníků jednotek ZD
1943-44
6
69
I/74
Náčrty bojových situací v SSSR
1942
6
70
I/75
Situace 2 PD k 10. 8. 1943
1943
6
71
I/76
Mapy Itálie
---
6
Seznamy, soupisy
72
I/77
Seznam zběhů ZD k 31. 12. 1942
1942
7
73
I/78
Seznam gážistů ZD
---
7
74
I/79
Jmenný seznam kozáků 4. kozácké
roty ZD
1943
7
75
I/80
Soupis výzbroje
1942
7
76
I/81
Kniha ztrát od 1. 12. 1943
1943-45
7
Tajné spisy čj. 501 – 560
Výkazy počtů, výkazy zásob, počty
1944
8
Tajné spisy čj. 561 – 649, situační
hlášení, ubytování, počty
1944
8
Tajné spisy čj. 1 – 37. Situační hlášení,
jmenné seznamy
1945
8
2. Intendanční pluk
Spisy
77
I/82
I/83
78
I/84
-8-
79
I/85
Spisy důvěrné čj. 1 – 214
Výkazy počtů, denní hlášení, situační
hlášení
1944
8
80
I/86
Spisy důvěrné čj. 501 – 548
Seznamy mužstva, počty, soupisy
proviantu
1945
9
81
I/87
Spisy obyčejné. Čj. 3051 – 3052
Příprava Štědrého večera u TB
1943
9
82
I/88
Spisy obyčejné. Čj. 2001 – 2180
Výkazy počtů, soupisy živených, soupisy
materiálu.
1944
9
I/89
Spisy obyčejné. Čj. 2181 – 2390
1944
9
I/90
Spisy obyčejné. Čj. 2391 – 2700
1944
9
I/91
Spisy obyčejné. Čj. 2701 – 2825
1944
10
I/92
Spisy obyčejné. Čj. 2826 – 2986
1944
10
I/93
Spisy obyčejné. Čj. 1003 – 1180
Výkazy materiálu, ubytování.
1945
10
Spisy obyčejné. Čj. 1181 – 1327
1945
10
83
I/94
Rozkazy
84
I/95
Důvěrné rozkazy IP – 2. TD č. 1
1944
10
85
I/96
Materiální rozkazy VS-MNO č. 2, 3
1943
10
86
I/97
Trvalé pracovní rozkazy IP č. 1, 3
1944
10
-9Proviantní sklad 2
Rozkazy
87
88
I/98
I/99
Denní rozkazy proviantního sladu 2
č. 1 – 301
1943
10
Denní rozkazy proviantního skladu 2
č. 1 – 164
1944
10
Zdravotní správa
Velitelství
Registraturní pomůcky
89
I/100
Zápisník přijatých spisů
1945
10
I/101
Spisy obyčejné. Zdravotnické směrnice,
převzetí funkce a materiálu
1943
11
Spisy obyčejné.
Kontroly zdrav. stavu mužstva
1944
11
Spisy obyčejné, čj. 43 – 2103
Protokoly o zraněních, ohledání mrtvol,
očkování, zdravotnická nařízení
1945
11
Spisy bez čj.
Zdravotnické prohlídky v potravinářském
průmyslu, hygienická nařízení
1942
11
Spisy
90
91
92
93
I/102
I/103
I/104
94
I/105
Služební lístky
1943
11
95
I/106
Služební lístky
1944
11
Určení osob pro lékařskou službu, Pokyny
pro zdravotnickou službu
1941
11
Spisy o předávání funkcí lékaře
1942-43
11
Organizace
96
97
I/107
I/108
- 10 -
98
I/109
Evidence zdravotnického personálu
1943
11
Hlášení, seznamy
99
I/110
Situační zdravotnické hlášení pro MNO
1943
11
100
I/111
Hlášení o činnosti zdravotnické správy
1944
11
101
I/112
Oznámení o zranění
1943
11
102
I/113
Záznam o zemřelých a podlehlých
zranění
1943
11
103
I/114
Záznam o nezvěstných a zběhnutých
1943
11
104
I/115
Seznam odsunutých do cizích nemocnic
1943
11
105
I/116
Seznam mužstva neschopného vojen.
služby
1944
11
106
I/117
Hlášení o stavu chorých
1944
11
107
I/118
Hlášení o stavu chorých
1945
11
Spisy obyčejné. Čj. 17 – 83
Zdravotnické rozkazy, hlášení o zraněních
1944
11
Brigádní zdravotnická rota 1
Spisy
108
I/119
Hlášení, výkazy
109
I/120
Výkazy počtu osob
1942
11
110
I/121
Denní hlášení o nemocných
1943
11
- 11 -
Polní nemocnice 1
Registraturní pomůcky
111
112
I/122
Jednací protokol důvčerný
čj. 176 – 274/1942
1 – 190/1943
1 – 237/1944
1942-44
12
1944
12
I/123
Jednací protokol obyčejný
čj. 1 516
I/124
Spisy důvěrné čj. 251
Výkaz počtu
1942
12
Spisy důvěrné a tajné č. 5 – 79
Dislokace, přesuny, krycí jména,
poznatky z bojů proti záškodníkům
1943
12
Spisy důvěrné čj. 8 – 82
Ubytování, hlášení výsledků kontrol
stráží
1944
12
Spisy obyčejné č. 24 – 516
Výkazy počtů, pohyb početního stavu
pacientů, návrhy na povýšení
1944
12
Spisy
113
114
115
116
I/125
I/126
I/127
Rozkazy, směrnice
117
118
I/128
Denní rozkazy PN-1 č. 1 – 260
1944
12
I/129
Denní rozkazy PN-1 č. 1 – 260
/duplikáty/
1944
12
I/130
Denní rozkazy PN-1 č. 1 – 95
1944
12
I/131
Denní rozkazy PN-1 č. 57 - 62
/duplikáty/
1945
12
- 12 -
119
I/132
Poplachové směrnice pokyny pro
velitele transportů
1943
12
Výkazy, hlášení
120
I/133
Výkazy o pohybu pacientů
1943-44
12
121
I/134
Vojenská lékařská vysvědčení
1944
12
122
I/135
Zpráva o vzniku a příčinách
dyzenterické epidemie v ZD
1942
12
Nákres hřbitova v Bassiane
1944
12
Jednací protokol tajných spisů
č. 84.501 – 90.032
1942-43
13
Jednací protokol důvěrných spisů
čj. 67.001 – 67.069/1942
1942-43
13
Jednací protokol obyčejných spisů
čj. 29.001 – 34.280
1942-43
13
Spisy tajné a důvěrné
Situační hlášení, výkazy osob
1941
13
Spisy tajné čj. 84.501 – 90.032
Organizace, krycí jména, směrnice
pro vystřídaní ZD ze zázemí,
přemístění
1942-43
13
Spisy důvěrné čj. 67.001 – 67.068
Převzetí funkce, seznamy ztrát,
situační hlášení, výcvikové směrnice
1942
13
Spisy důvěrné čj. 61-014 – 61.149
1943
13
123
I/136
Veterinární správa
Registraturní pomůcky
124
125
126
I/137
I/138
I/139
Spisy
127
128
129
130/
I/140
I/141
I/142
I/143
- 13 -
131
132
I/144
I/145
Spisy obyčejné čj. 29.001 – 29.294
Směrnice pro chování příslušníků ZD,
měsíční veterinární hlášení
1942
14
Spisy obyčejné čj. 34.027 – 34.280
1943
14
Radiogramy
133
I/146
Radiogramy a telegramy
1942
14
134
I/147
Radiogramy
1943
14
Důvěrné rozkazy velitelství ZD
č. 1 – 101
1942
15
Důvěrné rozkazy velitelství ZD
č. 1 – 29
1943
15
Důvěrné domácí rozkazy velitelství
ZD, č. 1 – 35
1942
15
Důvěrné domácí rozkazy velitelství
ZD, č. 1 – 13
1943
15
Osobitné důvěrné rozkazy ZD
č. 1 – 3, 6 – 8, 32
1942
15
Domácí rozkazy velitelství ZD
č. 1 – 37
1942
15
Domácí rozkazy velitelství ZD
č. 1 – 30
1943
15
Rozkazy
135
136
137
138
139
140
141
I/148
I/149
I/150
I/151
I/152
I/153
I/154
142
I/155
Rozkazy velitelství ZD č. 1 – 156
1942
16
143
I/156
Rozkazy velitelství ZD č. 1 – 102
1943
17
I/157
Rozkazy velitelství ZD č. 103 – 148
1943
17
- 14 144
145
I/158
I/159
Materielní rozkazy velitelství ZD
č. 1 – 4
1942
17
Materielní rozkazy velitelství ZD
č. 1 – 13
1943
17
Válečný deník veterinární ambulance
20. 8. – 1941 – 30. 9. 1943
1941-43
18
Válečné tabulky veterinární
ambulance
1941-42
18
Válečné deníky
146
I/160
Výkazy
147
I/161
148
I/162
Stav koní a jejich změny
1942-43
18
149
I/163
Hromadný protokol o uhynutí erárních
koní v prostoru Ternovaja 12.5.1942
1942
18
Seznam ztrát koní
18. 7. 1941 – 24. 3. 1943
1941-43
18
Seznamy ukořistěných koní
26. 6. 1941 – 8. 7. 1943
1941-43
18
Jmenný seznam ukořistěných koní
p. pl. 102. 25. 3. 1942 – 19. 8. 1942
1942
18
Evidence psů
1943
18
1945
19
150
151
152
153
I/164
I/165
I/166
I/167
Polní pekárny
Spisy
154
I/168
Spisy tajné čj. 1 – 19
Rozkazy pro transport, organizaci,
rozmístění
155
156
I/169
I/170
- 15 Spisy důvěrné čj. 1- 69
Výkazy počtů, jmenné seznamy,
převzetí munice, proviantu
1945
19
Spisy obyčejné, čj. 2 – 54
Výkaz zásob, stavy gážistů
1945
19
Denní rozkazy polní pekárny č. 1 -9
1945
19
Válečný deník polní pekárny
listopad 1944 – únor 1945
1944-45
19
Deník živených pochodového
praporu A, červenec 1942
1942
20
Rozkazy pochodového praporu B
č. 1 -22, 29. 6. – 4. 7. 1942
1942
20
Seznamy mužstva karanténní stanice
Lešť, červenec 1943
1943
20
Rozkazy
157
I/171
Válečné deníky
158
I/172
Výcvikový tábor Lešť
159
160
161
I/173
I/174
I/175
Posádkové velitelství Žitomír
162
I/176
Důvěrný rozkaz č. 1, 30/4 – 1942
1942
20
163
I/177
Osobitný dův. rozkaz č. 1, 7/7 – 1942
1942
20
164
I/178
Rozkazy posádkového velitelství Žitomír
č. 11 – 42, 7/2. – 4/7. 1942, souhrn trvale
platných nařízených
1942
20
1942
20
1942
20
Velitelství kasáren Korlutovka
165
I/179
Kasární rozkazy
č. 1 – 10 /2x/, 29/4. – 9/6. 1942
Posádkové velitelství Kosinky – Mosyr
166
I/180
Posádkové rozkazy č. 1-4, 22/4.4.42 – 9/6.42
- 16 –
Posádkové velitelství Korosten
166a
I/180
Zvláštní posádkový rozkaz č. 1
1942
20
1942-43
20
1943
20
1943
20
1943
20
1943
20
1943
20
1943
20
1943
20
1943
20
Posádkové velitelství Jelsk
167
I/181
Posádkové rozkazy
Velitel západního rayonu
168
I/182
Zvláštní rozkazy č. 1 -4, 5/1.43
- 1/3. 43
Velitelství ubytovacího místa Sluzh
169
I/183
Rozkazy č. 2 – 11, 6/7 – 31/8 1943
170
I/184
Rozkazy velitelství tábora II-Sluzh
č. 2 – 10, 9/7 – 10/8 1943
Posádkové velitelství Mignon-Lager
171
I/185
Posádkové rozkazy č. 1 – 4 /2x/,
14/8 – 17/9 1943
Velitelství ubytovacího místa Kolodisctschi
172
I/186
Rozkazy č. 1 – 8, 4/9 – 23/10 1943
Velitelství slovenské posádky Budslav
173
I/187
Posádkové rozkazy č. 1 /2x/, 2/10. 1943
Velitelství kasáren 2. pěší divise
174
I/188
Kasární rozkazy č. 14, 24/10 1943
Velitelství kasáren Filippo Severoli
175
I/189
Kasární rozkazy č. 2 – 7,
20/11 – 24/12 1943
- 17 Posádkové velitelství Faense
176
177
I/190
I/191
Posádkové rozkazy č. 1 – 8
11/11 – 31/12 1943
1943
20
Posádkové rozkazy č. 1, 1/1 1944
1944
20
Poplachové směrnice pro případ
bojového náletu na město Imola
1943
20
Posádkové rozkazy č. 13, 12/1 1944
1944
20
1944
20
Důvěrné posádkové rozkazy č. 1,
4. 2. 1944
1944
20
Posádkové rozkazy Patrica
č. 2 – 12, 25/1 – 18/3 1944
1944
20
1944
20
Důvěrné posádkové rozkazy č. 2 – 3,
11/5 – 19/5 1944
1944
20
Posádkové rozkazy č. 2 – 10,
24/3 – 1/6 1944
1944
20
1944
20
1944
20
Posádkové velitelství Imola
178
179
I/192
I/193
Posádkové velitelství Roccagorge
180
I/194
Posádkové rozkazy č. 1 -4,
29/1 – 14/3 1944
Posádkové velitelství Patrica
181
182
I/195
I/196
Posádkové velitelství Causanii
182a
I/196a
Posádkové rozkazy č. 17, ¾ 1944
Posádkové velitelství Cappadocia
183
184
I/197
I/198
Posádkové velitelství Carsoli
185
I/199
Posádkové rozkazy č. 1 -6,
13/4 – 20/5 1944
Posádkové velitelství Scurcola
186
I/200
Posádkové rozkazy č. 1 -6,
22/4 – 27/5 1944
- 18 –
187
I/201
Posádkové rozkazy č. 1, 25/6 1944
1944
20
1944
20
1944
20
1944
20
1944
20
1944
20
1944
20
1944
20
1944
20
1944
20
Posádkové velitelství Mercalino-Merechia
188
I/202
Posádkové rozkazy č. 11 – 16,
20/6 – 14/8 1944
Posádkové velitelství S. Biargio
189
I/203
Posádkové rozkazy č. 17 – 17,
19/8 – 31/8 1944
Posádková správa Ravallle
190
I/204
Posádkové rozkazy č. 2, 30/8 1944
Posádkové velitelství Canaro
190a
I/204a
Posádkový rozkaz č. 1, 31/8 1944
Posádkové velitelství Franta Polesine
191
I/205
Posádkové rozkazy č. 19 – 22,
11/9 – 15/10 1944
Posádkové velitelství Pescara
192
I/206
Posádkové rozkazy č. 1 -5,
12/9 – 7/10 1944
Velitelství ubytovacího místa Pincara-Paolino
193
I/207
Rozkazy ubytovacího místa č. 24 – 28,
18/9 – 19/10 1944
Posádkové velitelství Bornio
194
I/208
Posádkové rozkazy č. 1 – 2,
18/10 – 21/10 1944
Posádkové velitelství Rivalta
195
I/209
Posádkové rozkazy č. 23 – 214,
31/10 – 15/11 1944
- 19 -
Posádkové velitelství Ostiglia
196
I/210
Posádkové rozkazy č. 1 – 4,
2/11 – 18/11 1944
1944
20
1944
20
1944
20
Posádkové rozkazy č. 1 - 6,
28/11 – 30/12 1944
1944
20
Posádkové rozkazy č. 7 – 18,
6/1 – 24/3 1945
1945
20
1944
20
1944-45
20
1944
20
Rozkazy ubytovacího místa č. 1 -4,
1/12 – 31/12 1944
1944
20
Rozkazy ubytovacího místa č. 1 – 12,
9/1 – 21/4 1945
1945
20
Posádkové velitelství Peschiera
197
I/211
Posádkové rozkazy č. 1 – 3,
10/11 – 20/11 1944
Velitelství ubytovacího místa Redondesco
198
I/212
Rozkazy ubytovacího místa č. 1 – 2,
11/11 – 18/11 1944
Posádkové velitelství Senna Lodigiana
199
200
I/213
I/214
Posádkové velitelství Linarolo
201
//215
Posádkové rozkazy č. 1 /2x/, 2/12 1944
Posádkové velitelství Corteolena
202
I/216
Posádkové rozkazy č. 1 – 10,
2/12 – 14/2 1945
Posádkové velitelství Vaccarizza
203
I/217
Posádkové rozkazy č. 1, 4/12 1944
Velitelství ubytovacího místa Santa Kristina
204
205
I/218
I/219
- 20 -
Posádkové velitelství Quadrdamiglio
206
I/220
Posádkové rozkazy č. 8 – 19,
8/1 – 19/3 1945
1945
20
1945
20
1945
20
1945
20
1945
20
Posádkové velitelství Piere Porto Morone
207
I/221
Posádkové rozkazy č. 1, 3
6/3 – 2/4 1945
Posádkové velitelství Meleti
208
I/222
Posádkové rozkazy č. 1 – 2
26/3 – 2/4 1945
Posádkové velitelství Fombio
209
I/223
Posádkové rozkazy č. 1, 29/3 1945
Posádkové velitelství Badia
210
I/224
Posádkové rozkazy č. 1 – 3 /2x/
9/4 – 30/4 1945
- 21 II.
101. pěší pluk
1. Velitelství
Spisy tajné
211
212
213
214
II/1
II/2
II/3
II/4
Spisy tajné.
Příloha k čj. 4850/taj,1941-grafické
znázornění přesunu 27/8 – 11/9 1941
1941
21
Spisy tajné čj. 315/taj.
Reorganizace pluku
1942
21
Spisy tajné čj. 4093/taj.
Zpravodajský rozkaz č. 1
1944
21
Spisy důvěrné čj. 3030/dúv.
Vysvětlení o zajištění vel. 101 p. pl.
pplk, Kuriciekieviče německými orgány
13. 4. 1945
1945
21
Rozkazy důvěrné vel. 101 p. pl.
/Žula, Laponsko/
č. 1 – 35, 13/1 – 18/12 1942 pole
č. 1 – 6, 21/1 - 6/3 1942 - 1.p.pl. Trnava
1942
21
Rozkazy důvěrné vel. 101 p.pl.
č. 2 – 35 /neúplná řada, duplikáty, /2x/
1942
21
Rozkazy důvěrné vel. 101 p.pl.
č. 1 – 32
1943
21
Rozkazy důvěrné vel. 101 p. pl.
č. 1 – 24 /2x/, duplikáty
1943
21
Rozkazy důvěrné 101 p.pl.
č. 1 – 41
1944
21
Rozkazy důvěrné 101 p.pl.
č. 2 – 41
1944
21
Rozkazy důvěrné 101 p.pl.
č. 1 – 17
1945
21
Rozkazy důvěrné
215
II/5
II/6
216
II/7
II/8
217
II/9
II/10
218
II/11
- 22 -
Rozkazy denní
219
II/12
Rozkazy denní 101 p. pl.
od 26 . 1. 1942 jako 1. polní pší
pluk Trnava, č. 1 – 50
1942
22
Rozkazy denní 101. p. pl
č. 1 – 5, neúplná řada duplikátů
1942
22
II/14
Rozkazy 101 pl. p. č. 1 – 75
1944
22
II/15
Rozkazy 101 p. pl. č. 1 – 50
neúplná řada duplikátů
1944
22
Rozkazy 101. p. pl. č. 1 – 28
1945
22
Rozkazy zvláštní 101. pl. p.
/Ďumbier, Žula/ č. 1 – 85
1941
23
Rozkazy zvláštní 101. p.pl.
č. 1 – 85, duplitu
1941
23
Rozkazy zvláštní 101 p.pl.
/Žula, Tirkiz, Laponsko č. 1 – 83
1942
23
Rozkazy zvláštní 101 p. pl.
č. 1 – 83, duplikáty
1942
23
Rozkazy zvláštní 101 p. pl.
neúplná řada duplikátů
1942
23
II/22
Rozkazy zvláštní 101.p.pl. č. 1 -80
1943
24
II/23
Rozkazy zvláštní 101 p. pl č. 1 – 69,
neúplná řada duplikátů
1943
24
II/13
220
221
II/16
Rozkazy zvláštní
222
II/17
II/18
223
II/19
II/20
II/21
224
- 23 -
Rozkazy pro přesun
225
226
II/24
II/25
Rozkazy k přesunu /Ďumbier,
Žula/, 1/7 – 30/8 1941
1941
25
Rozkazy pro přesun p. pl. 10
29. 4 .1945
1945
25
Osobitné, důvěrné rozkazy
červen – červenec
1943
25
Osobitné a důvěrné rozkazy
duben 1944
1944
25
1943
25
Materiální rozkazy p. pl. 101
č. 2 – 5, 2x
1943
25
Dočasné směrnice pro výcvik a
boj na lyžích
1942
25
Osnovy výcviku
1942
25
1945
26
Rozkazy osobitný
227
228
II/26
II/527
Rozkazy spojovací
229
II/28
Spojovací rozkazy p. pl. 101
č. 4
Rozkazy materiální
230
II/29
Směrnice
231
II/30
Výcvik
232
II/31
2. Hospodářská správa
Registraturní pomůcky
233
II/32
Jednací protokol tajný, důvěrný, obyčejný
čj. 5 – 135 – 10/4 – 24/4 1945
čj. 1 – 38 – 4/5 – 17/8 1945
- 24 Spisy
234
235
236
237
II/33
Spisy tajné
Výkazy zásob, materiální rozkazy
čj. 7.500 – 7.554
1944
26
Spisy důvěrné
Náhrady za vzájemné odběry německé
a slovenské armády na východní frontě
čj. 202
1943
26
Spisy důvěrné
Náhrady, výplaty, účtování, převody
pohledávek, závady v dodávkách,
inventurní výkazy
čj. 7.000 – 7.100
1944
26
II/36
čj. 7.101 – 7.154
1944
26
II/37
Spisy obyčejné čj. 6.134 – seznamy
peněžních zásilek
1945
26
Jmenný seznam gážistů a mužstva do
30. 6. 1942
1942
27
Odůvodnění početních změn za
leden 1945
1945
27
Odůvodnění početních změn za
únor 1945
1945
27
Odůvodnění početních změn za
březen 1945
1945
27
Protokol taj., dův., zprav.
čj. 1 – 48 / 1941
čj. 1 – 155 / 1942
čj. 1 – 151 / 1943
1941/43
28
Protokol obyčejný
čj. 1 – 253 / 1942
čj. 1 – 139 / 1943
1942-43
28
II/34
II/35
Seznamy
238
II/38
Početní stavy
239
240
241
II/39
II/40
II/41
Registraturní pomůcky
242
243
II/42
II/43
- 25 244
Protokol obyčejný
II/44
1943
28
Spisy tajné. Dle vloženého soupisu
čj. 1 – 40
1941-42
28
Spisy tajné.
Rozkazy pro průzkum, rozkazy pro
vyčištění prostorů, organizace, stavba
opěrných bodů, plány obrany, poznatky
z boj. akcí. čj. 2 – 128
1943
28
3. Horská kanonová baterie /HKB/
Spisy
245
246
247
248
249
250
251
II/45
II/46
II/47
II/48
II/49
II/50
II/51
Spisy důvěrné. Dle vloženého soupisu.
čj. 1 – 21, červenec 1941 – březen 1942
28
Spisy důvěrné. Dle vloženého soupisu.
čj. 2 – 72, leden – prosinec 1942
1942
28
Spisy důvěrné. Dle vloženého soupisu.
čj. 2 – 107
1943
28
Spisy obyčejné.
Seznamy mužstva, protokoly s
provinilými, čj. 8 – 250
1942
28
Spisy obyčejné.
Trestní oznámení, protokoly s
provinilými, opisy usnesení, seznamy
příslušníků
1942
28
Zachycená souhrnná korespondence
příslušníků HKB
1942
29
Fonogramy
1939-43
29
Korespondence
252
II/52
Fonogramy
253
II/53
- 26 Válečné deníky
254
II/54
Válečný deník HKB
16/1 – 31/12 1942
1/1 – 16/8 1943
17/8 – 2/11 1943
1942-43
29
Kniha denních rozkazů HKB
č. 205 – 276/1941
1 – 187/1942
1941-42
30
Kniha denních rozkazů HKB
č. 188 – 229/1942
230 – 266/1942
1 – 206/1943
1942-43
30
Kniha denních rozkazů baterie
č. 1 – 50 Trnava, 1. p. pl
č. 51 – 99 Žitomír, vých. fronta
1942
30
Kniha denních rozkazů čety
č. 18 – 45
1943
30
Kniha raportů
25/9 1942 – 6/8 1943
1942-43
30
Jmenný seznam gážistů a mužstva HKB
15/1 – 31/3 1942
1942
31
Jmenný seznam gážistů a mužstva HKB
1/4 - 30/6 1942
1942
31
Jmenný seznam gážistů a mužstva HKB
1/7 – 30/9 1942
1942
31
Jmenný seznam gážistů a mužstva HKB
1/10 – 31/12 1942
1942
31
Jmenný seznam gážistů a mužstva HKB
1/1 – 31/3 1943
1943
31
Rozkazy
255
256
257
258
259
II/55
II/56
II/57
II/58
II/59
Seznamy, výkazy
260
261
262
263
264
II/60
II/61
II/62
II/63
II/64
- 27 265
266
267
II/65
II/66
II/67
Jmenný seznam gážistů a mužstva HKB
3/4 - 30/6 1943
1943
31
Jmenný seznam gážistů a mužstva HKB
11/7 – 30/9 1943
1943
31
Jmenný seznam gážistů a mužstva HKB
1/10 – 31/12 1943
1943
31
268
II/68
Jmenný seznam gážistů a mužstva HKB
1943
31
269
II/69
Seznam vojenských osob, které odcházejí
do pole
--
32
270
II/70
Výkazy o zbězích
1942-43
32
271
II/71
Deník živených, únor – červen 1942
1942
32
272
II/72
Deník živených, červenec-prosinec
1942
32
273
II/73
Deník živených, leden-říjen
1943
32
274
II/74
Kniha nemocných
18/1 – 12/12 1942
14/12 1942 – 27/10 1943
1942-43
32
Soupisy výzbroje, výstroje
275
II/75
Kniha pohybu střeliva a zbraní
1942-43
33
276
II/76
Evidence dělostřeleckého a
vozatajského materiálu
1943
33
277
II/77
Seznam výzbroje
1943
33
278
II/78
Seznam výzbroje
1943
33
279
II/79
Seznam vydané výstroje
1943
33
280
II/80
Seznam oděvů a výstroje
1942-43
33
- 28 4. Rota kanonů proti útočné vozbě /KPÚV/
Spisy
281
II/81
Spisy tajné, důvěrné. Zřízení důvěrnické
sítě mezi mužstvem, bezpečnostní
opatření čj. 95, 136
1943
34
Rozkazy, nařízení
282
II/82
Důvěrné rozkazy č. 1 – 24
1943
34
283
II/83
Rozkaz ZD č. 90. Vyhlášení stanného
práva v oblasti ZD. 14/7 1943
1943
34
Seznam trvale platných nařízení
zdravotní správy ZD
1941-42
34
Protokol tajný
čj. 1 – 90/1942
čj. 1 – 51/1943
1942-43
35
284
II/84
5. Kanonová baterie /KB/
Registraturní pomůcky
285
II/85
286
II/86
Protokol tajný čj. 52-116/1943
1943
35
287
II/87
Protokol důvěrný
čj. 1 – 73/11942
čj. 1 – 44/1943
1943
35
Protokol obyčejný
čj. 1 – 115/1941
čj. 1 – 245/1942
čj. 1 – 307/1973
1941-43
35
Spisy tajné. Organizace, přesuny,
výcvik, krycí jména, obrana, čj. 1 – 90
1942
35
288
II/88
Spisy
289
II/89
290
II/90
čj. 2 – 144
291
II/91
- 29 1943
35
Spisy důvěrné. Výtah z řeči ministra
NO při návštěvě ZD
1943
35
Spisy obyčejné. Trestní oznámení,
opisy usnesení, rozsudků, žádosti
příslušníků, výkazy materiálu.
čj. 1 – 245
1942
35
Kniha denních rozkazů
č. 212-258/1942
č. 1 - 124/1943
1942-43
36
Záznam stálých rozkazů listopad 1942
- říjen 1943
1942-43
36
Válečné deníky
296 II/96
Válečný deník
24/6 1941 – 2/11 1943
8/10 1942 – 31/101944
1/11 1942 – 14/2 1943
15/2 1943 – 14/4 1943
18/1 – 1943 – 7/6 1943
5/9 1942 – 11/11 1942
8/6 1943 – 10/9 1943
1942-43
37
Seznamy a výkazy
296 II/97
Jmenné seznamy presenčního počtu
gážistů a mužstva
22/6 – 31/8 1941
1941
37
Jmenné seznamy presenčního počtu
gážistů a mužstva
1/9 – 30/11 1941
1941
37
Jmenné seznamy presenčního počtu
prosinec 1941 – únor 1942
1941-42
37
Jmenné seznamy mužstva
duben 1942 – červen 1942
1942
37
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva
16/1 1942 – 1/4 1942
1942
37
292
293
II/92
II/93
Rozkazy
294 II/94
295
297
298
299
300
II/95
II/98
II/99
II/100
II/101
čj. 2 – 93
- 30 –
301
302
303
304
305
306
II/102
II/103
II/104
II/105
II/106
II/107
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva 1/7 – 30/8 1942
1942
37
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva 1/10 – 31/12 1942
1942
37
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva 1/1 – 31/3 1943
1943
37
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva 1/4 - 30/6 1943
1943
37
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva 1/7 – 30/9 1943
1943
37
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva 1/10 – 31/12 1943
1943
37
307
II/108
Deníky živených
1942
38
308
II/109
Denníky živených
1943
38
309
II/110
Výkazy počtu osob
1943
38
310
II/111
Seznam mužstva podle kmenových
dokladů
--
38
Seznam vojenských osob, které
odcházejí do pole
--
38
311
II/112
312
II/113
Jmenný seznam podle zbraní a výstroje
--
38
313
II/114
Kniha lékařských nálezů 1941-1943
1941-43
38
314
II/115
Výkaz služebních příjmů
1941
38
315
II/116
Výkaz služebních příjmů
1942
38
316
II/117
Výkaz služebních příjmů
1943
38
317
II/118
Kniha zbrojního materiálu a výkaz
počtů
1943
38
318
II/119
Seznam oděvu a strůje
1941-43
38
319
II/120
Zápisy o pozůstalostích
1942
38
- 31 –
6. I. prapor
Velitelství
Spisy
320
321
II/121
II/122
Spisy tajné. Organizace, přesuny,
rozmístnění
1945
39
Spisy důvěrné. Hlášení počtů, časová
tabulka pro stavbu postavení
1945
39
322
II/123
Spisy obyčejné. Výkazy o zbězích
1944
39
323
II/124
Spisy obyčejné. Závady při
stavbách, čj. 22, 25
1945
39
Rozkazy
324
II/125
Důvěrné praporní rozkazy č. 1
1944
39
325
II/126
Důvěrné praporní rozkazy č. 1
1945
39
326
II/127
Zvláštní důvěrné rozkazy č. 1 – 2
1942
39
327
II/128
Praporní rozkazy č. 1 – 4
1942
39
328
II/129
Praporní rozkazy č. 137 – 167
1942
39
329
II/130
Praporní rozkazy č. 1 – 35
1944
39
II/131
Praporní rozkazy neúplná řada
duplikátů
1944
39
330
II/132
Praporní rozkazy č. 1 – 7
1945
39
331
II/133
Zvláštní rozkazy praporu č. 17 – 114
1942
39
II/134
Zvláštní rozkazy praporu č. 31 – 144
duplikáty
1942
39
- 32 Přílohy k válečným deníkům
332
II/135
Mapa severní Italie
--
39
Spisy tajné a důvěrné. Výkazy počtů,
organizace čj. 5 – 164
1945
40
Spisy obyčejné. Příchod, odchod
mužstva, výkazy materiálů, trestní
oznámení. čj. 5 – 201
1945
40
Válečný deník
24/3 1943 – 20/6 1943
1943
40
Válečný deník
20/6 1943 – 9/12 1943
1943
40
Válečný deník
30/6 1945 – 9/5 1945
1945
40
Deníky živených a výkazy peněžních
náležitostí, leden – březen 1943
1943
40
Deníky živených a výkazy peněžních
náležitostí, duben – prosinec 1944
1944
40
Deníky živených a výkazy peněžních
náležitostí, leden – duben 1945
1945
40
Seznam oděvu a strůje
1941
40
1941
40
1. rota
Spisy
333
334
II/136
II/137
Válečné deníky
335
336
337
II/138
II/139
II/140
Seznamy, výkazy
338
332
333
334
II/141
II/142
II/143
II/144
2. rota
Seznamy
335
II/145
Seznam oděvu a strůje
- 33 3. rota
Registraturní pomůcky
336
II/146
Jednací protokol obyčejný
čj. 181 – 614 / 1944
1 – 204 / 1945
1 – 240 / 1945
1944-45
41
Korespondence důvěrná.
Trestní oznámení čj. 27
1944
41
Výpis z denního rozkazu p. pl. 101,č. 38
1943
41
Deníky živených a výkazy peněžních
a naturálních náležitostí
leden – prosinec 1943
1943
41
Deníky živených a výkazy peněžních
a naturálních náležitostí, leden-srpen 1944
1944
41
Seznam mužstva
1945
41
Spisy
337
II/147
Rozkazy
338
II/148
Seznamy, výkazy
339
340
341
II/149
II/150
II/151
4. rota
Registraturní pomůcky
342
343
344
II/152
II/153
II/154
Jednací protokol důvěrný
čj. 1 – 113/1938
čj. 1 – 74/1939 / do 29.8.1939-odchod do pole/
1 – 225 / 1940
1 – 168 / 1941
1 – 210 / 1942
1 – 29 / 1943
1938-43
42
Jednací protokol tajný a důvěrný
čj. 201 – 269
1945
42
Jednací protokol obyčejný
čj. 1 – 240 / 1941
1 – 401 / 1942
1941-42
42
- 34 345
II/155
Jednací protokol obyčejný čj. 1 – 493
1943
42
346
II/156
Jednací protokol obyčejný čj. 1 – 271
1945
42
II/157
Spisy tajné.
Organizace, dislokace, protokoly o
přepadech, bojové zkušenosti, přehledy
zpráv z úseků čj. 14 – 199
1943
43
Spisy důvěrné.
Materiální rozkaz pro jednotky v poli
čj. 154
1942
43
Spisy důvěrné.
Materiální rozkazy, návrhy na povýšení,
výcvikové směrnice, směrnice pro
zacházení se zajatými partyzány čj. 5 – 207
1943
43
Spisy důvěrné a tajné.
Časové tabulky, přesuny, organizace,
výkazy počtů, čj. 202 – 240
1945
43
Spisy obyčejné.
Seznamy ztrát, odvelení, evidence
materiálu, žádosti příslušníků, školení,
program výcviku
1942
43
Spisy
347
348
349
350
351
II/157
II/159
II/160
II/161
352
II/162
Spisy obyčejné čj. 3 – 492
1943
43
353
II/163
Spisy obyčejné bez. čj.
1943
43
354
II/164
Spisy obyčejné čj. 3 – 50
1945
43
Rozkazy
355
II/165
Důvěrné rozkazy p. pl. 101 č. 1 – 55
1942
44
356
II/166
Důvěrné rozkazy p. pl. 101 č. 1 – 24
1943
44
357
II/167
Důvěrné rozkazy praporu I., č. 1 -3,
5 – 13
1942
44
Důvěrné rozkazy praporu I., č. 1 -7
1943
44
358
II/168
- 35 -
359
360
II/169
II/170
Osobitný důvěrný rozkaz velitelství ZD
ze 7. 6. 1943
1943
44
Důvěrné rozkazy posádkového
velitelství Poruč č. 2 – 6
1942
44
362
II/172
Zvláštní rozkazy vel. ZD
1942-43
44
363
II/173
Zvláštní rozkazy p. pl. 101 č. 26 – 83
1942
44
364
II/174
Zvláštní rozkazy p. pl. 101 č. 1 – 69
1943
44
365
II/175
Zvláštní rozkazy I. praporu č. 31 – 148
1942
44
366
II/176
Materiální rozkazy vel. ZD důvěrné
č. 2 – 3
1943
44
367
II/177
Materiální rozkazy p. pl. 101 č. 2 – 4
1943
45
368
II/178
Denní rozkazy p. pl. 101 č. 1 – 50
1942
45
369
II/179
Rozkazy obyčejné I. praporu č. 1 – 55
1943
45
370
II/180
Rozkazy 4. roty
č. 232 – 264/1941
1 – 121/1942
1941-42
45
Rozkazy 4. roty
č. 122 – 211/1942
112 – 335/1943
1942-43
45
371
II/181
372
II/182
Rozkazy posádky Poruč, č. 1 – 52
1942
45
373
II/183
Trvalý rozkaz posádkového velitelství
Poruč č. 7
1942
45
374
II/184
Příloha k posádkovému rozkazu č. 14
1942
45
375
II/185
Rozkazy posádkové obyčejné č. 1 – 33
1943
45
- 36 -
376
377
378
379
380
381
382
II/186
II/187
II/188
II/189
II/190
II/191
II/192
Příspěvky lékaře ke kasárenskému
rozkazu
1942
45
Rozkaz vel. ZD č. 90 o vyhlášení
stanného práva v oblasti ZD
1943
45
Seznam periodických hlášení a trvale
platných rozkazů
1942
45
Raportní kniha
28/11 1941 – 4/11 1942
1942
46
Raportní kniha
17/1 1942 – 27/8 1942
1942
46
Raportní kniha
5/11 1942 – 2/6 1943
1942-43
46
Raportní kniha
3/6 1943 – 24/9 1943
1943
46
Válečný deník 4. roty
11/3 1942 – 31/8 1943
1942-43
46
Poznámky k válečnému deníku 4. roty
27/10 1942 – 29/4 1943
1942-43
46
Poznámky k válečnému deníku 4. roty
1/5 1943 – 25/10 1943
1943
46
Pokyny pro stavbu válečných překážek.
Směrnice pro odstraňování ruskych
minových polí. Náležitosti vojenských a
jiných osob za branné pohotovosti státu.
Strážní pravidla
1941-43
47
„Osvětová hodinka“ směrnice pro
osvětovou činnost č. 1 – 6
1942
47
Válečné deníky, přílohy k válečným deníkům
383
384
385
II/193
II/194
II/195
Pokyny, směrnice
386
387
II/196
II/197
- 37 Výkazy, seznamy
388
II/198
Výkazy o zbězích
1942
47
389
II/199
Kniha nemocných
17/2 1939 – 28/2 1943
1939-43
47
Kniha chorých 4. roty
9/9 1941 – 9/4 1942
1941-42
47
Kniha chorých 4. roty
10/4 – 12/12 1942
1942
47
Kniha chorých 4. roty
13/12 1942 – 28/3 1943
1942-43
47
Seznamy mužstva přišlého ze zázemí.
Příloha k ZR č. 29/1942
1942
48
Seznamy mužstva odeslaného k RD,
příloha k ZR č. 30/1942
1942
48
Seznamy záložníků odeslaných do
zázemí, příloha k ZR č. 31/1942
1942
48
Jmenný seznam frekventantů kursu
hodnostníků p. pl. 1
--
48
390
391
392
393
394
395
396
II/200
II/201
II/202
II/203
II/204
II/205
II/206
397
II/207
Jmenné seznamy příslušníků roty
1942
48
398
II/208
Osobní záznamy o službě příslušníků
4. roty
1943
48
Evidence hromadných peněžních
náležitostí mužstva vyplacených mimo
výplatu
1941-43
48
Jmenné seznamy presenčního počtu
gážistů a mužstva
1942-43
48
Jmenné seznamy presenčního počtu
gážistů a mužstva, leden – březen
1942
48
Jmenné seznamy presenčního počtu
gážistů a mužstva, duben – červen
1942
48
399
400
401
402
II/209
II/210
II/211
II/212
- 38 -
403
404
405
406
407
408
II/213
II/214
II/215
II/216
II/217
II/218
II/219
409
II/220
Jmenné seznamy presenčního počtu
gážistů a mužstva, červenec – září
1942
48
Deníky živených, výkazy peněžních
a naturál. záležitostí, leden-prosinec
1942
48
Jmenné seznamy presenčního počtu
gažistů a mužstva, leden – březen
1943
49
Jmenné seznamy presenčního počtu
gážistů a mužstva, duben – červen
1943
49
Jmenné seznamy presenčního počtu
gážistů a mužstva, červenec – říjen
1943
49
Jmenné seznamy presenčního počtu
gážistů a mužstva, říjen – prosinec
1943
49
Jmenné seznamy presenčního počtu
gážistů a mužstva, říjen – prosinec
1943
49
Deníky živených, výkazy peněžních
a naturálních náležitostí , leden – říjen
1943
49
410
II/221
Seznamy oděvu a výstroje 4. roty
1942-43
49
411
II/222
Seznamy oděvu a strůje
1943
49
412
II/223
Programy výcviku rot
7. II. prapor
Velitelství
Rozkazy
413
II/224
Rozkazy důvěrné II. praporu č. 1 -3
1943
50
414
II/225
Rozkazy důvěrné II. praporu č. 1 -2
1944
50
415
II/226
Rozkazy II. praporu č. 8 – 34
1943
50
- 39 II/227
Rozkazy II. praporu č. 8 – 34
duplikáty
1943
50
416
II/228
Rozkazy II. praporu č. 1 – 8
1944
50
417
II/229
Rozkazy II. praporu č. 2 -5
1945
50
1944-45
50
Protokol obyčejný
čj. 1 – 606 /1942-1943 ZD
čj. 7 – 376 /1943
ZD
1 - 230 /1945
ZD
1 - 207 /1945
CsD
1942-45
50
Spisy obyčejné. Seznamy mužstva,
trestní oznámení, protokoly, organizace
čj. 9 – 109
1945
50
Protokol důvěrný a tajný
čj. 1 – 166/ 1942 – 1943
1 – 78 / 1944
1942-44
51
Protokol obyčejný
čj. 1 – 379/ 1943
čj. 1 – 339/ 1944
1943-44
51
Protokol obyčejný
čj. 1 – 87
čj. 1 – 188
1945
51
Spisy tajné – poplachový plán,
materiální rozkazy, dislokace,
rozkazy pro průzkum, výcvikové směrnice
čj. 1 – 137
1943
51
6. rota
Registraturní pomůcky
418 II/230
Protokol tajný a důvěrný
čj. 1 – 101/dův. 1944
čj. 1 – 120/taj. 1944
čj. 1 – 30/dův. 1945
419
II/231
¨
Spisy
420 II/232
Registraturní pomůcky
421
422
423
II/233
II/234
II/235
7. rota
Spisy
424
II/236
- 40 -
425
II/237
Spisy tajné čj. 3 – 74
1944
51
426
II/238
Spisy tajné čj. 4 – 23
1945
51
427
II/239
Spisy obyčejné. Výkaz škod, protokoly
výslechů, osobní záznamy, čj. 92 – 373
1943
51
428
II/240
Spisy obyčejné čj. 2 – 322
1944
51
429
II/241
Spisy obyčejné čj. 12 – 59
1945
51
Jmenné seznamy presenčního počtu
gážistů a mužstva
1943
51
Deník živených
1943
51
Seznamy, výkazy
430
431
II/242
II/243
8. III. prapor
Velitelství
Rozkazy
432
II/244
Rozkazy důvěrné III. praporu č. 1 -2
1942
52
433
II/245
Rozkazy důvěrné III. praporu č. 1 – 16
1943
52
II/246
Rozkazy důvěrné III. praporu č. 1 – 2
duplikáty
1943
52
434
II/247
Rozkazy III. praporu č. 27 – 63
1942
52
435
II/248
Rozkazy III. praporu – neúplná řada
duplikátů
1942
52
Rozkazy III. praporu č. 1 – 39
1943
52
436
II/249
- 41 9. rota
Seznamy
437 II/250
Seznam oděvu a strůje
1943
52
10. rota
Registraturní pomůcky
438
II/251
Jednací protokol obyčejný čj. 1 – 136
1942-43
52
II/252
Spisy tajné. Krycí jména, operační
rozkazy, čj. 2 – 72
1942
52
Spisy tajné a důvěrné. Oznámení
o trestních činech, osobní záznamy
čj. 93 – 100
1943
52
Spisy obyčejné. Zápisy o provinění
mužstva, přemístění, čj. 17 – 136
1942
52
Spisy obyčejné. Výkazy stavu,
ztrát, trestní oznámení, čj. 1 – 88
1943
52
Rozkaz pro přesun p. pl. 101
19.12.1942
1942
52
Materiální rozkaz p. pl. 101 č. 1
1942
52
Válečný deník 10. roty
28.7.1942 . 31.12.1943
1942-43
52
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva
1.7. 1942 – 31.12. 1942
1942
52
Deníky živených a výkazy peněžních
náležitostí, červenec – prosinec
1942
52
Spisy
439
440
441
442
II/253
II/254
II/255
Rozkazy
443
444
II/256
II/257
Válečné deníky
445
II/258
Seznamy, výkazy
446
447
II/259
II/260
- 42 448
/261
Deníky živených a výkazy náležitostí
únor – březen
1943
52
Jednací protokol tajný a důvěrný
čj. 1 – 269/1942
čj. 1 – 174/1943
1942-43
53
Jednací protokol obyčejný
čj. 1 – 620/1942
čj. 1 – 399/1943
1942/43
53
II/264
Jednací protokol obyčejný čj. 400 – 466
1943
53
II/265
Spisy tajné a důvěrné. Výcvik, směrnice,
organizace, materiální a spojovací rozkazy,
/podle protokolu 449/, čj. 1 – 269
1942
53
12. rota
Registraturní pomůcky
449
450
451
II/262
II/263
Spisy
452
453
II/266
Spisy tajné a důvěrné, čj. 5 – 162
1943
53
454
II/267
Spisy obyčejné. Personální záležitosti.
čj. 7 – 583
1942
53
Spisy obyčejné, čj. 17 – 459
1943
54
455
II/268
Rozkazy, hlášení
456
II/269
Kniha denních rozkazů č. 52 – 170
1941-42
54
457
II/270
Kniha denních rozkazů
č. 171/1942 – 263/1943
č. 1 / 1943 – 114/1943
1942-43
54
Kniha ranního hlášení
1942
54
Válečný deník
11/1 1942 – 18/7 1943
1942-43
55
458
II/271
Válečné deníky
459
II/272
- 43 -
460
II/273
Válečný deník
19/7 1943 – 24/10 1943
1943
55
Přehledy zpráv ZD. Zprávy o bojích
a partyzány, č. 1 – 16
1943
55
--
56
Přehledy zpráv
461
II/274
Seznamy, soupisy
462 II/275
Seznam mužstva, které odešlo do pole
463
II/276
Seznam přišlého a odveleného mužstva
--
56
464
II/277
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva
16/1 – 31/12 1942
1942
56
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva
1/1 – 31/12 1943
1943
56
Deník živených a výkaz peněžních
a materiálních náležitostí
leden – prosinec 1942
1942
57
Deník živených a výkaz peněžních
a materiálních záležitostí, leden – říjen
1943
57
465
466
467
II/278
II/279
II/280
468
II/281
Kniha chorých
1943
57
469
II/282
Přehled přijatých a vydaných peněz
leden 1942 – říjen 1943
1942-43
57
Seznamy peněžních zásilek
duben 1942 – říjen 1943
1942-43
57
Seznamy oděvů a výstroje mužstva
--
57
470
471
II/283
II/284
- 44 III. 102. pěší pluk
1. Velitelství
Registraturní pomůcky
472
473
474
III/1
III/2
III/3
Jednací protokol tajný a důvěrný
čj. 260 – 984 / 1944
čj.
1 – 240 / 1945
1944-45
58
Jednací protokol obyčejný
čj. 1 – 912 / 1944-1945
čj. 1 – 270 / 1945
1944-45
58
Jednací protokol obyčejný
čj. 271 – 294 / 1945 – 102 p. pl.
čj. 1 – 385 / 1945 – 2. p. pl. ČsD
1945
58
Spisy tajné a důvěrné. Poplachové
směrnice, krycí jména, organizace
čj. 8 – 666
1942
59
Spisy tajné a důvěrné. Operační rozkazy,
výcvikové směrnice, dislokace.
čj. 16 – 1953
1943
59
Spisy tajné spojovací. Krycí jména.
čj. 4653
1943
59
Spisy tajné a důvěrné pobočníka.
Hlášení stavu jednotky, osobní záležitosti
příslušníků, výkazy počtů, organizační
záležitosti, výkazy ztrát, výkazy počtů,
návrhy na vyznamenání
čj. 260 – 393
1944
59
Spisy tajné a důvěrné pobočníka
čj. 394 – 512
1944
59
Spisy tajné a důvěrné pobočníka
čj. 514 – 696
1944
60
Spisy tajné a důvěrné pobočníka
čj. 699 – 803
1944
60
Tajné a důvěrné spisy pobočníka
čj. 804 – 904
1944
60
Spisy
476
477
478
479
III/5
III/6
III/7
III/8
III/9
III/10
III/11
III/12
- 45 Tajné a důvěrné spisy pobočníka
čj. 907 – 984
1944
60
Spisy tajné materielní. Nové anglické
miny, čj. 3627
1944
60
Spisy tajné. výkazy počtů, jmenné
seznamy, dislokace, plány ubytování
čj. 1 – 100
1945
61
III/16
Spisy tajné, čj. 102 – 207
1945
61
III/17
Spisy obyčejné. Kázenské
přestupky, čj. 67
1942
61
Spisy obyčejné automobilní.
Výpis z válečného deníku, výkazy
ztrát, čj. 6092
1944
61
Spisy obyčejné. Návrhy na
povýšení, čj. 289 – 294
1945
61
Spalovací protokol spisů tajných
1943
61
Rozkazy důvěrné 101. p. pl.
čj. 1 – 14
1941
62
Rozkazy důvěrné 101. p. pl.
čj. 1 – 23
1942
62
Rozkazy důvěrné – neúplná
řada duplikátů
1942
62
III/13
480
481
482
483
484
485
III/14
III/15
III/18
III/19
III/20
Rozkazy
486
487
III/21
III/22
III/23
488
III/24
Rozkazy důvěrné č. 1 – 24
1943
62
489
III/25
Rozkazy důvěrné č. 1 – 23 /3 2x/
1944
62
490
III/26
Rozkazy důvěrné č. 1 – 7
1944
62
491
III/27
Osobitné důvěrné rozkazy č. 1 – 9
1944
62
492
III/28
Osobitné důvěrné rozkazy č. 1 /2x/
1945
62
- 46 -
493
494
III/29
III/30
Osobitné rozkazy obyčejné.
Rozkaz k vzpomínkové slavnosti
na padlé v bojích s partyzány
1942
62
Osobitné rozkazy obyčejné
Rozkaz vydaný k 14.3.1943
1943
62
495
III/31
Osobitné rozkazy obyčejné č. 9
1944
62
496
III/32
Rozkazy denní 102. p. pl. č. 1 – 28
1941
62
497
III/33
Rozkazy denní 102 p. pl. č. 86-143
1942
62
498
III/34
Rozkazy denní 102. p. pl. č. 1 – 120
1943
62
III/35
Rozkazy denní 102. p. pl. č. 121 – 199
1943
63
III/36
Rozkazy denní 102. p. pl. č. 1 – 84
1944
63
III/37
Rozkazy denní 102. p. pl. č. 1 – 84
1944
64
500
III/38
Rozkazy denní 102. p. pl. č. 1 – 31
1945
64
501
III/39
Rozkazy ubytovací č. 1 – 3
1942
64
502
III/40
Rozkazy spojovací č. 3
1943
64
503
III/41
Rozkazy spojovací č. 1 /2x/
1944
64
Válečný deník 102 p. pl.
1.9. – 31.10. 1944, opis
1944
64
Seznam důstojníků p. pl. 102 z
povolání
--
64
Vojnové kvalifikační listiny 11
důstojníků 102. p. pl.
--
64
Jmenný seznam příslušníků I. praporu
--
65
499
Válečné deníky
504
III/42
Seznamy, výkazy
505
506
507
III/43
III/44
III/45
- 47 508
509
510
Jmenný seznam příslušníků
II. praporu
--
65
Jmenný seznam příslušníků
III. praporu
--
65
Jmenný seznam příslušníků
4, 8 a 12 roty
--
65
Jednací protokol tajný a důvěrný
čj. 1 – 110 / 1942
čj. 1 – 2 / 1943
čj. 2501 – 2637/1943
čj. 4301 – 4511/1943
čj. 4512 – 4524/1944
1942-44
66
Jednací protokol důvěrný a tajný
čj. 3001 – 3185 / 1944
čj. 1 – 260 / 1945
1944-45
66
Jednací protokol obyčejný
čj. 3001 – 4034 / 1944
čj. 1 – 380 / 1945
1944-45
66
Tajné a důvěrné spisy.
Výkazy ztrát, operační rozkazy,
výcvikové směrnice, čj. 2501 – 3481
1943
66
čj. 4301 – 4399
1943
66
III/54
Tajné a důvěrné spisy čj. 4401 – 4524
1943
66
III/55
Tajné a důvěrné spisy.
Rozkazy pro přesuny, výkazy počtu a
materiálu, protokoly výslechů
čj. 3001 – 3055
1944
67
III/56
Tajné a důvěrné spisy čj. 3056 – 3130
1944
67
III/57
Tajné a důvěrné spisy čj. 3131 – 3189
1944
67
III/46
III/47
III/48
2. Hospodářská správa
Registraturní pomůcky
511
512
513
III/49
III/50
III/51
Spisy
514
III/52
III/53
515
Tajné a důvěrné spisy.
Materiální rozkazy, náhrady škod,
ztráty, počty, krycí jména
- 48 516
III/58
Tajné a důvěrné spisy čj. 2 – 123
1945
67
517
III/59
III/60
Spisy obyčejné.
Výkazy materiálu, úhrady škod,
účetní korespondence, seznamy
čj. 3001 – 3204
Spisy obyčejné čj. 3205 – 3857
1944
1944
68
68
III/61
III/62
Spisy obyčejné čj. 1 – 150
Spisy obyčejné čj. 151 – 369
1945
1945
68
68
Stavební deník p. pl. 102.
Přehled opevňovacích prací od
od 19. 1. 1944 – 14. 4. 1945
1944-45
68
1943-45
68
518
Deníky
519
III/63
3. Technický důstojník
520
III/64
Jednací protokol tajný a obyčejný
čj. 7001 – 7007 / 1943
čj. 3501 – 3666 / 1944
čj.
1 – 34 / 1945
4. Hlavní lékař
Spisy
521 III/65
Neevidované zdravotnické spisy
1942
69
522
III/66
Neevidované zdravotnické spisy
1943
69
523
III/67
Neevidované zdravotnické spisy
1944
69
524
III/68
Neevidované zdravotnické spisy
1945
69
Výkazy služebních příjmů gážistů
květen – červen 1941
1941
70
Jmenný seznam příslušníků, kterým
byla vydána výstroj
1942
70
5. Štábní rota
Výkazy, hlášení
525
526
III/69
III/70
- 49 -
6. Pomocná rota /PKV – plukovní vozatajská kolona/
Registraturní pomůcky
527
528
III/71
III/72
Jednací protokol tajný a důvěrný
čj. 1 – 107 / 1944
čj. 1 – 108 / 1945
1944-45
71
Jednací protokol obyčejný
1 – 276 / 1940
1 – 109 / 1941
1 – 337 / 1942
1 – 329 / 1943
1 – 351 / 1944
1 – 306 / 1945
1940-45
71
Spisy tajné a důvěrné. Organizace,
operační rozkazy, rozmístění
1944
71
Spisy tajné a důvěrné. Výkazy počtů,
jmenné seznamy, organizace,
zpravodajské hlášení
1945
71
Spisy obyčejné. Organizace pomocné
roty, trestní oznámení na příslušníky
roty, hlášení ztrát. 5 – 350
1944
71
Spisy obyčejné. Výkazy ztrát, trestní
oznámení, osobní výkazy
1945
71
Denní rozkazy roty č. 1 – 49
1942
72
Válečný deník pomocné roty
1.9. 1944 – 31. 10. 1944, opis
1944
72
Mapa Poruče /1: 300.000/. Připojen
program slavnosti u příležitosti
pojmenování mostu v Poruči 15. 2. 1942
1942
72
Spisy
529
530
531
532
III/73
III/74
III/75
III/76
Rozkazy
533
III/77
Válečné deníky a přílohy
534
535
III/78
III/79
- 50 Seznamy, hlášení
536
III/80
Kniha ranního hlášení
1941-42
72
537
III/81
Rozdělení důstojníků přebytkového
praporu do funkcí v rotách 102. p. pl.
--
72
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva
1942
72
Úřední záznam o službě v poli,
neúplný seznam
1945
72
Seznam důstojníků, rotmistrů a mužstva,
kterým byla udělena řádná dovolená
1945
72
538
539
540
III/82
III/83
III/84
541
III/85
Kniha trestů
1942
72
542
III/86
Záznamy o trestech
1941-42
72
543
III/87
Seznamy peněžních náležitostí
červenec – říjen
1941
72
Seznam peněžních náležitostí
leden – květen
1942
72
Seznam oděvů a výstroje mužstva
odcházejícího k pomocné rotě
23.4.1942
1942
72
544
545
III/88
III/89
546
III/90
Inventář výstroje
1941-42
72
547
III/91
Výkazy ztrát materiálu za r. 1944
1944
72
Jednací protokol tajný a důvěrný
čj. 1 – 11/1942
1942
73
Jednací protokol obyčejný
čj. 214 – 1148 / 1940
čj.
1 – 632 / 1941
čj.
1 – 249 / 1941 /Ladislav/
čj.
1 – 90 / 1942
1940-42
73
Spisy důvěrné. Výcvik polních pluků
1. a 2. v zázemí, nařízení, směrnice
1942
73
Registraturní pomůcky
548
549
III/92
III/93
7. Kanonová rota
Spisy
550
III/94
551
552
III/95
III/96
Rozkazy
553 III/97
554
555
III/98
III/99
- 51 Spisy obyčejné. Seznamy a personalie
příslušníků
1941
73
Spisy obyčejné. Hlášení počtů, ztrát,
personalie příslušníků
1942
73
Kniha denních rozkazů roty
1940-42
73
Denní rozkazy velitelství „Barbora“
/p. pl. 102/ č. 1 – 28
1941
73
Kniha stráží
1941-42
74
1941
74
Hlášení, výkazy
556 III/100 Kniha ranního hlášení
557
III/101
Tabulky válečných počtů
--
74
558
III/102
Výkazy počtů
1941
74
559
III/103
Výkazy počtů
1942
74
560
III/104
Seznamy mužstva přiděleného z
p. pl. 4 a 5
1941
74
Kontrolní seznam mužstva dle odvodních
ročníků
--
74
Jmenný seznam presenčního počtu gážistů
a mužstva 1/4- 31/7 1941
1941
75
Jmenný seznam presenčního počtu gážistů
mužstva 9/8 – 16/5 1942
1942
75
561
562
563
III/105
III/106
III/107
564
III/108
Deníky živených
1941
75
565
III/109
Deníky živených
1942
76
566
III/110
Seznam osob převedených do stavu
živených
--
76
567
III/111
Kniha chorých
1941-42
76
568
III/112
Výkaz pravidelných náležitostí poddůstojníků
z povolání, červen – prosinec
1941
76
Seznam osob, které si odeslaly peníze
polní poštou do zázemí
1942
76
569
III/113
- 52 570
III/114
Záznamy o trestech mužstva
1942
76
571
III/115
Vojenské průkazy příslušníků
--
76
572
III/116
Seznam oděvu a výstroje
--
76
573
III/117
Soupis příslušníků poučených o
vojenských tajemství
1941
76
Osvěta
574
III/118
Noviny „Polný zpravodaj“ č. 1. 3, 4
1941
76
575
III/119
Zprávy německé branné moci ze dne
28/10, 30/10, 15/11, 22/11
1941
76
1942
76
1942-45
77
Jednací protokol obyčejný
čj. 1 – 580 / 1943
1943
77
Jednací protokol obyčejný
čj. 1001 – 1907
1944-45
77
III/124
Protokol fonogramů /bez data/
--
77
III/125
Spisy tajné a důvěrné. Přesuny, volací
značky, pochvaly, čj. 1 – 27
1942
77
Spisy tajné a důvěrné. Operační rozkazy,
situační hlášení, spojovací rozkazy, přesuny,
materiální rozkazy, hlášení o zbězích, 1 – 150
1943
77
8. Horská kanonová baterie
576
III/120
Jmenný seznam příslušníků
9. Železniční stavební rota 12
Registraturní pomůcky
577
578
579
580
III/121
III/122
III/123
Jednací protokol tajný a důvěrný
čj. 27 / 1942
čj. 1 – 277 / 1943
čj. 501 – 944 / 1944-45
Spisy
581
582
III/126
- 53 -
582
III/127
Spisy tajné a důvěrné čj. 151 – 277
1943
78
583
III/128
Spisy tajné a důvěrné. Výkazy počtů,
vyznamenání, zpravodajská hlášení,
směrnice, organizace, čj. 501 – 575
1944
78
III/129
čj. 576 – 675
1944
78
III/130
čj. 676 – 770
1944
78
III/131
čj. 771 – 864
1944
79
III/132
Spisy tajné a důvěrné. Jmenné seznamy,
početní stavy, rozkazy pro přesun, návrhy
na vyznamenání, povýšení, čj. 865 – 942
1945
79
Spisy obyčejné. Trestní oznámení, seznamy
příslušníků, výkazy počtů, čj. 8 – 134
1942
79
Spisy obyčejné. Návrhy na vyznamenání,
situační hlášení o stavu materiálu, hlášení
o zbězích, trestní oznámení, čj. 135 – 280
1943
79
III/135
čj. 281 – 490
1943
79
III/136
čj. 491 – 596
1943
80
III/137
Spisy neevidované, bez čj.
Styk s německými jednotkami
1943
80
Spisy obyčejné. Trestní oznámení,
zatykače, osobní záležitosti příslušníků,
nařízení a směrnice německých jednotek
čj. 1001 – 1065
1944
80
III/139
čj. 1066 – 1235
1944
80
III/140
čj. 1236 – 1392
1944
80
III/141
čj. 1393 – 1575
1944
81
III/142
čj. 1576 – 1720
1944
81
III/143
čj. 1721 – 1769
1944
81
584
585
586
587
III/133
III/134
III/138
- 54 588
III/144
Spisy obyčejné.
Hlášení materiálových ztrát
1945
81
Rozkazy důvěrné železničního
praporu 12, čj. 1 – 8
1943
81
Rozkazy denní železničního
praporu 12, čj. 1 – 139
1942
81
Rozkazy denní železničního
praporu 12 /od č. 56 pionýrský
prapor 12/, č. 1 – 79
1943
81
Kniha rotních rozkazů /žel. stav.
rota 12/, č. 52 – 155
1944
81
Stavební deník.
Denní přehled o výkonu a průběhu
stavebných prací.
23/10 1943 – 8/4 1944
1943-44
82
Válečný deník
20/4 – 30/4 1945 žel. stav. rota 12 ZD
1/5 – 1/8/ 1945 žel. stav. rota 12 ČsD
1945
82
Rozkazy
589
590
591
592
III/145
III/146
III/147
III/148
Válečné deníky, stavební deníky
593
594
III/149
III/150
Hlášení, výkazy
595
III/151
Seznam příslušníků roty
1945
82
596
III/152
Seznam oděvu a výstroje mužstva, které
přišlo a odešlo od roty, přílohy 1 – 157
1944
82
III/153
přílohy 158 – 330
1944
82
III/154
Seznam oděvu a výstroje mužstva, které
přišlo a odešlo od roty, přílohy 331 – 368
1945
82
597
- 55 10. I. prapor - velitelství
Registraturní pomůcky
598
599
III/155
III/156
Jednací protokol tajný a důvěrný
čj. 390 – 423 / 1943
čj.
1 – 433 / 1944
čj.
1 – 239 / 1945
1943-45
83
Jednací protokol obyčejný
čj. 1 – 588 / 1942
čj. 1 – 443 / 1943
čj. 1 – 336 / 1944
čj. 1 – 421 / 1945
1942-45
83
Spisy tajné.
Organizace, přesuny, materiální rozkazy,
početní stavy, čj. 298 – 433
1944
83
Spisy tajné
Organizace, plány obrany, rozmístění
jednotek, situační hlášení, početní stavy
čj. 7 – 155
1945
83
Spisy obyčejné.
Návrhy na vyznamenání, dovolenky,
výkazy ztrát materiálu, oznámení o
zranění, čj. 140 – 331
1944
83
Spisy obyčejné
Záznamy o trestech mužstva a o
přesunech mužstva, čj. 1 – 160
1945
83
Spisy
600
601
602
603
III/157
III/158
III/159
III/160
Rozkazy
604
III/161
Důvěrné I. praporu, č. 1, 2
1944
84
605
III/162
Důvěrné rozkazy I praporu č. 1, 2
1945
84
606
III/163
Osobitné důvěrné rozkazy č. 1, 2
1944
84
607
III/164
Praporní rozkazy
č. 19 – 47 / 1944
č. 1 – 8 / 1945
1944-45
84
- 56 Deníky
608
III/165
Válečný deník
18/7 1944 – 2/5 1945
Opis válečného deníku
1/9 – 31/10 1944
1944-45
84
Válečné počty pěší roty pěšího
a horského pluku z roku 1938
--
84
Seznamy gážistů a mužstva I. praporu
1945
84
Jednací protokol důvěrný a tajný
čj. 161 – 201 / 1943
čj.
1 – 179 / 1944
čj.
1 – 75 / 1945
čj. 76 – 102 / 1945 /ČsD/
1943-45
84
Jednací protokol obyčejný
čj. 110 – 250 / 1944
čj.
1 – 267 / 1945
1944-45
84
Válečný deník /opis/
1/9 – 31/10 1944
1944
84
1945
84
Jednací protokol tajný a obyčejný
čj. 131 – 287 / 1944
čj.
1 – 298 / 1945
1944-45
85
Spisy obyčejné
Hlášení ztrát, početní stav, čj. 120 – 130
1945
85
Výkazy, hlášení
609
610
III/166
III/167
1. rota
Registraturní pomůcky
611
612
III/168
III/169
Válečné deníky
613
III/170
Seznamy, hlášení
614
III/171
Jmenný seznam
2. rota
Registraturní pomůcky
615
III/172
Spisy
616
III/173
- 57 Válečné deníky
617
III/174
Válečný deník 2. roty /opis/
1/1 – 31/10 1944
1944
85
Jednací protokol obyčejný
čj. 1 – 185 / 1944
čj. 1 – 103 / 1945
čj. 1 – 161 / 1945 ČsD/
1944-45
86
Spisy tajné
Směrnice pro činnost jednotek RD,
poznatky ze střelby na sovětské tanky
čj. 450 – 451
1941
86
Spisy tajné
Rozkaz pro přesun k průzkumu, rozkaz
pro obranné postavení, čj. 58 – 60
1942
86
Spisy tajné.
Organizace, zpravodajská hlášení, hlášení
stavu výzbroje, početní stavy
čj. 2 – 128
1944
86
Spisy tajné
Zvláštní nařízení, početní stavy,
čj. 1 – 129
1945
86
Spisy obyčejné
Protokoly o výslešíš, personalie,
hlášení ztrát, čj. 146 – 185
1944
86
Důvěrné rozkazy II. praporu, č. 1 – 15
1945
86
11. II. prapor
Registraturní pomůcky
618
III/175
Velitelství
Spisy
619
620
621
622
623
III/176
III/177
III/178
III/179
III/180
Rozkazy
624
III/181
- 58 625
III/182
Praporní rozkazy č. 1 – 44
1944
86
626
III/183
Praporní rozkazy č. 1 – 5
1945
86
627
III/184
Osobitný rozkaz č. 1
1944
86
628
III/185
Posádkový rozkaz č. 1, 4
1945
86
Válečný deník I. praporu
1/9 – 31/10 1944
1944
86
Situační zpráva za dobu
22/4 – 30/4 1945
1945
86
--
86
Spisy tajné a důvěrné
Směrnice pro situační hlášení
Zprávy o stavu mužstva v poli
čj. 98 – 118
1941
87
Spisy tajné a důvěrné
Směrnice pro strážní službu,
písmenkový kodex, spojovací
rozkaz, nařízení vzhledem k chování
slov. armády. čj. 190 – 338
1942
87
Spisy tajné a důvěrné
Spojovací rozkazy, krycí jména,
upozornění na nedostatky velení
čj. 25 – 184
1943
87
Spisy tajné a důvěrné
Zprávy o stavu jednotky, pokyny
pro přesun, výkazy počtů, čj. 65 – 132
1944
87
Válečné deníky, přílohy
629
630
III/186
III/187
Seznamy, hlášení
631
III/188
Seznam krycích značek
5. rota
Spisy
632
633
634
635
III/189
III/190
III/191
III/192
- 59 636
637
638
639
640
III/193
III/194
III/195
III/196
III/197
Spisy tajné a důvěrné
Výkazy počtů, organizace, směrnice pro
pracovní nasazení, zprávy o stavu jednotky
čj. 1 – 48
1945
87
Spisy obyčejné
Návrhy na vyznamenání, početní stavy,
trestní oznámení, hlášení o zbězích
čj. 202 – 245
1944
87
Spisy obyčejné
Hlášení počtu výzbroje, výstroje, pokyny
pro odstranění závad při stavbách
1945
87
Neevidované spisy
Intendanční pokyny
1941
87
Neevidované spisy
Rozkaz pro přesun 20. 3. 1942
1942
87
Fonogramy, telegramy
641
III/198
Koncepty fonogramů
1941
87
642
III/199
Telegramy
--
87
Rozkazy
643
III/200
Důvěrný armádní rozkaz ze 7. 8. 1941
1941
87
644
III/201
Denní rozkazy velitelství „Barbora“
č. 1 – 20, 23, 26
1941
87
645
III/202
Denní rozkazy II. praporu č. 26, 163
1941
87
646
III/203
Kniha ranního hlášení
1941-42
87
Válečný deník 5. roty
10/11 1941 – 22/3 1942
1941-42
87
Válečný deník 5. roty /opis/
1/9 – 31/10 1944
1944
87
--
88
Válečné deníky
647
648
III/204
III/205
Seznamy, hlášení
649
III/206
Seznam mužstva 5. roty
- 60 650
651
652
653
III/207
III/208
III/209
III/210
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva 5. roty
27/6 – 1/8 1941
1941
88
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva 5. roty
15/9 – 30/11 1941
1941
88
Deníky živených příslušníků 5. roty
červenec - prosinec
1941
88
Deníky živených příslušníků 5. roty
únor – květen
1942
88
654
III/211
Kniha chorých 5. roty
1941-42
88
655
III/212
Záznamy o trestech příslušníků 5. roty
1942
88
656
III/213
Soupisy milicionářů z ukrajinských
obcí
1941
88
657
III/214
Záznam o vydaných zbraních
--
88
658
III/215
Inventář výstroje
1941
88
Jednací protokol obyčejný
čj. 1 – 385 / 1944
čj. 1 – 151 / 1945
čj. 1 – 249 / 1945 – ČsD
1944-45
89
Spisy tajné a důvěrné. Rozvrhy zaměstnání,
výcvikové směrnice, pokyny pro přesun,
směrnice pro obranu, chování mužstva
čj. 181 – 200
1944
89
Spisy tajné a důvěrné . Organizace,
rozmístnění jednotek, krycí jména,
pracovní pokyny, čj. 2 – 90
1945
89
6. rota
Registraturní pomůcky
659
III/216
Spisy
660
661
III/217
III/218
- 61 662
663
664
III/219
III/220
III/221
Spisy obyčejné. Výkazy ztrát, protokoly,
výslechů, čj. 5 – 24
1942
89
Spisy obyčejné. Oznámení o trestných
činech, čj. 206 – 268
1944
89
Spisy obyčejné. Směrnice k výkonu
služby, čj. 23 – 106
1945
89
Válečný deník
1/9 – 31/10 1944
1944
89
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva
1/3 – 31/5 1942
1942
89
Válečné deníky
665
III/222
Seznamy, hlášení
666
III/223
667
III/224
Deníky živených, říjen – prosinec
1944
89
668
III/225
Výkazy pravidelných náležitostí
poddůstojníků z povolání
srpen – prosinec
1941
89
Výkazy pravidelných náležitostí
leden – duben
1942
89
669
III/226
670
III/227
Úřední záznamy k osobním záznamům
některých příslušníků
671
III/228
Protokoly výslechů provinilých
příslušníků
1942
89
672
III/229
Rozvrhy výcviku
1941-42
89
673
III/230
Inventář zbrojního materiálu
1941
89
Jednací protokol důvěrný
čj. 1 – 5/1941
čj. 1 – 2/1942
1941-42
90
Jednací protokol obyčejný
čj. 1 – 115/1942
1942
90
Registraturní pomůcky
674
675
III/231
III/232
- 62 Spisy
676
677
678
III/233
III/234
III/235
Spisy tajné.
Organizace, výkazy počtů, nařízení
obranného zpravodajství, čj. 23 – 75
1945
90
Spisy obyčejné.
Početní výkazy, osobní záznamy
čj. 10 – 115
1942
90
Spisy obyčejné.
Nedostatky při stavbě opevnění
čj. 41 – 87
1945
90
Seznam gážistů a mužstva 7. roty
29/3 1942
1942
90
Jmenný seznam příslušníků 7. roty
s podrobnými záznamy
--
90
Jmenný seznamy presenčního počtu
gážistů a mužstva 7. roty
1/1 – 306/ 1942
1942
90
Deníky živených 7. roty
červenec – prosinec
1941
90
Deníky živených 7. roty
leden – duben
1942
90
Jmenné seznamy osob odcházejících
ze 7. roty
--
90
Jmenný seznam ztrát
Štefan Slovenčák
1942
90
Seznamy, hlášení
679
680
681
682
683
684
685
III/236
III/237
III/238
III/239
III/240
III/241
III/242
686
III/243
Seznamy ztrát osob i materiálu
1945
90
687
III/244
Seznam oděvů a výstroje mužstva
1/10 1941 – 18/5 1942
1941-42
90
1942
91
8. rota
Registraturní pomůcky
688
III/245
Jednací protokol obyčejný
čj. 1 – 14/1942
- 63 Spisy
689
690
691
692
III/246
III/247
III/248
III/249
Spisy tajné. Organizace.
čj. 8 – 14
1942
91
Spisy tajné.
Organizace, výkazy počtů, pokyny
pro pracovní jednotky, výkazy
nasazení, čj. 3 – 30
1945
91
Spisy obyčejné.
Hlášení ztrát, stížnost na nedodání
výstroje, čj. 1 – 47
1942
91
Spisy obyčejné.
Závady v opevňovacích pracech,
seznamy výstroje, čj. 5 – 69
1945
91
Hlášení, seznamy
693
III/250
Krycí jména jednotek
--
91
694
III/251
Jmenný seznam záložního mužstva
8. roty
1941
91
695
III/252
Seznamy vojenských osob 8. roty
1942
91
696
III/253
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva 8. roty
1/11 1941 – 30/1 1942
1941-42
91
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva
1/2 - 30/4 1942
1942
91
Jmenný seznam presenčního počtu
gážistů a mužstva
1/5 – 31/7 1942
1942
91
697
698
III/254
III/255
699
III/256
Deník živených, březen 1942
1942
91
700
III/257
Deník živených, duben 1942
1942
91
701
III/258
Jmenný seznam ztrát
1/3 – 15/3 1942
1942
91
Záznamy o trestech mužstva
1941
91
702
III/259
- 64 703
704
III/260
III/261
Evidence poukazu úspor
příslušníků 8. roty
1941
91
Evidence poukazu valut
do zázemí
1942
91
705
III/262
Záznam o výstroji a oděvu v poli
1942
91
706
III/263
Inventář výstroje
1941
91
Jednací protokol tajný a důvěrný
čj. 101 – 426/1943
čj. 1 – 326/1944
čj.
1 – 141/1945
čj.
1 – 66/1945 /p. pl.2/
1943-45
92
Spisy tajné.
Směrnice pro udržení morálky a
discipliny a mužstva, čj. 143/ taj.
1942
92
Spisy důvěrné.
Nařízení k odstranění nedostatků ve
správě, směrnice pro polní četnictvo
čj. 148 – 392
1943
92
Spisy tajné a důvěrné.
Rozkazy pro přesun, ubytovací rozkazy,
návrhy na povýšení, vyznamenání, výkazy
počtů, směrnice pro působnost materiálně
pionýrských důstojníků, zpravodajská hlášení,
hlášení závad, čj. 3 – 150
1944
92
III/268
Spisy tajné a důvěrné, čj. 151 – 325
1944
92
III/269
Spisy tajné a důvěrné.
Organizace, výkazy počtů, zpravodajská
hlášení, návrhy na povýšení. čj. 2 – 138
1945
92
12. III. prapor - velitelství
Registraturní pomůcky
707
III/264
Spisy
708
709
710
711
III/265
III/266
III/267
- 65 -
712
713
III/270
III/271
Spisy obyčejné.
Přesuny mužstva, protokoly výslechů,
hlášení nepřátelské činnosti, převzetí
materiálu čj. 7 – 491
1944
93
Spisy obyčejné.
Protokol výslechu, převzetí materiálu
čj. 2 – 270
1945
93
Osobitný důvěrný rozkaz III. praporu
č. 8 – směrnice pro boj s bandity
1942
93
Rozkazy
717
III/272
715
III/273
Důvěrný praporní rozkaz č. 1
1944
93
716
III/274
Důvěrný rozkaz III. praporu
č. 1 z 19/12
1944
93
Důvěrné rozkazy III. praporu
č. 1 – 3 / - 2x/
1945
93
717
III/275
718
III276
Denní rozkaz III. praporu č. 1 – 28
1942
93
719
III/277
Denní rozkaz III. praporu č. 1 – 21
1943
93
720
III/278
Praporní rozkazy č. 1 – 27 /2x/
1944
93
721
III/279
Praporní rozkazy č. 1 – 14 /2x/
1945
93
722
III/280
Denní rozkazy velitelství Konrád
č. 1 – 11
1941
93
Operační rozkaz p. pl. 102 pro akci
24/12 1942
1942
93
Zpravodajský rozkaz velitelství
techn. brigády č. 1
1944
93
Spojovací rozkaz p. pl. 102 č. 6,
příloha k č. 8, telefonní seznam
1942
93
Spojovací rozkaz spoj. čety
p. pl. 102, č. 1 – 3
1944
93
723
724
725
726
III/281
III/282
III/283
III/284
- 66 727
III/285
Raportní kniha
10/9 1944 – 19/1 1945
1945
93
Ranní hlášení
11/5 1945 – 21/7 1945
1945
93
728
III/286
Trvale platná nařízení
1944
93
729
III/287
Strážní pravidla pro stráže v
obvodu Minsk
1943
93
Válečný deník III. praporu
1/9 1942 – 25/2 1943
1942-43
94
Válečný deník III. praporu
26/2 1943 – 10/8 1944
1943-44
94
Válečný deník III. praporu
1/9 – 31/10 1944
1944
94
Plánky ubytování a pracovních
úseků, náčrty přesunů, mapy Italie a
sev. Afriky
1944
94
Plánky a náčrty opevněných postavení
--
94
Organizační počet velitelství praporu
technické brigády. Organizační počet
roty technické brigády
1943
94
Výkazy počtů vojenských osob
leden – květen
1945
94
Válečné deníky, přílohy
730
731
732
733
734
III/288
III/289
III/290
III/291
III/292
Výkazy, hlášení
735
736
III293
III/294
737
III/295
Neúplná zpráva o zbězích 11.7.1944
1944
94
738
III/296
Program zaměstnání
27/12 1943 – 9/1 1944
1943-44
94
Hlášení výstroje a výzbroje
prosinec 1944 – květen 1945
1944-45
94
Výkazy přistavených povozů
duben – květen 1944
1944
94
739
740
III/297
III/298
- 67 9. rota
Registraturní pomůcky
739
740
III/299
Jednací protokol tajný a důvěrný
čj. 1 – 171/1944
čj. 1 – 73 /1945
čj. 1 – 21 /1945 – ČsD
1944-45
95
III/300
Jednací protokol obyčejný
čj. 1 – 706/1940
čj. 1 – 48 /1941
čj. 1 – 47 /1942
III/301
Spisy tajné a důvěrné
Postoj slovenské armády k domácímu
obyvatelstvu, protistátní a protispojenecké
výroky mužstva, opatření k nežádoucím
zjevům ve vojsku, výchova mužstva
čj. 15 – 70
1942
95
Spisy tajné a důvěrné
Nepřístojné chování vojáků, směrnice
pro polní četnictvo, seznam krycích
jmen obcí, nařízení obranného
zpravodajství, bezpečnostní opatření
čj. 57 – 159
1943
95
Spisy tajné a důvěrné
Návrhy na vyznamenání, rozkazy pro
přesun, nařízení k protiletecké obraně,
k ostražitosti, čj. 134 – 171
1944
95
Spisy tajné a důvěrné
Organizace, odstraňování závad, návrhy
na odnětí hodností, směrnice pro nasazení
mužstva, hlášení o zběhnutí, čj. 2 – 72
1945
95
Spisy obyčejné
Výkazy ztrát, opisy soudních usnesení,
protokoly výslechů, návrhy na
vyznamenání, návrhy na degradaci
čj. 7 – 120
1945
95
Kniha denních rozkazů č. 1 – 282
1941-42
95
Spisy
741
742
743
744
745
746
III/302
III/303
III/304
III/305
III/306
- 68 Válečné deníky
747
748
III/307
III/308
Seznamy
749 III/309
Válečný deník 9. roty
1/10 1943 – 8/5 1945
1943-45
95
Válečný deník 9. roty
1/9 – 31/10 1944, opis
1944
95
Seznam mužstva 9. roty, které
platilo za samovolné poškození
zbraní a bylo potrestané
1944
95
Jednací protokol tajný
čj. 1 – 58/1942
čj. 1 – 98/1943
čj. 1 – 118/1944
čj. 1 – 29/1945
čj. 1 – 8/1945 /ČsD/
1942-45
96
Jednací protokol obyčejný
čj. 79 – 319/1944
čj. 1 – 157/1945
čj. 1 – 151/1945 /ČsD/
1944-45
96
Spisy tajné
Poplachové směrnice, rozkaz pro přesun,
bezpečnostní opatření, pokyny pře ústup
čj. 3 – 116
1944
96
Spisy tajné
Organizace, výkazy počtů, rozkazy pro přesun
čj. 1 – 29
1945
96
Spisy důvěrné
Poznatky z přehlídky pracovních úseků,
nepřístojnosti v chování mužstva, obranná
opatření proti partyzánům, čj. 1 – 90
1944
96
Registraturní pomůcky
750
751
III/310
III/311
10. rota
Jednací protokol důvěrný
čj. 1 – 61/1942
čj. 1 – 138/1943
čj. 1 – 90/1944
čj. 1 – 32/1945
Spisy
752
753
754
III/312
III/313
III/314
- 69 755
756
757
III/315
III/316
III/317
Spisy důvěrné
Směrnice pro pracovní nasazení, návrhy
na povýšení, směrnice pro pracovní
nasazení, čj. 1 – 35
1945
96
Spisy obyčejné
Osobní záznamy mužstva, hlášení o
materiálu, čj 86 – 309
1944
96
Spisy obyčejné
Hlášení ztrát, materiálu, protokoly
výslechů, opisy usnesení, čj. 8 – 150
1945
96
Válečný deník
1/9 – 31/10 1944
1944
96
Válečné deníky
758
III/318
11. rota
Registraturní pomůcky
759
III/319
Jednací protokol tajný čj. 1 – 87
1945
97
760
III/320
Jednací protokol důvěrný čj. 1 – 28
1945
97
761
III/321
Jednací protokol obyčejný čj. 1 – 219
1945
97
III/322
Spisy tajné
Organizace, výkazy počtů čj. 2 -60
1945
97
Spisy důvěrné
Seznam nespolehlivého mužstva,
čj. 1 – 11
1945
97
Spisy důvěrné
Rozkazy pro přesun, propuštění
civilních příslušníků, čj. 17 – 28
1945
97
Spisy obyčejné. Soupis výzbroje
čj. 7 – 84
1945
97
Spisy
762
763
764
765
III/323
III/324
III/325
- 70 766
III/326
Seznam oděvu a výtroje
1944
97
Jednací protokol obyčejný
čj. 1 – 187
1945
98
Spisy důvěrné a tajné.
Pokyny pro pracovní jednotky, časové
tabulky staveb. hlášení, výzbroje,
organizace, čj. 3 – 26
1945
98
Spisy obyčejné
Výkazy počtů, zjištění závad
čj. 11 – 26
1945
98
Posádkové rozkazy č. 15, 16
/z 1., 10 června)
1943
98
Válečný deník 12. roty
1/7 – 19/11 1944 – opis
1944
98
12. rota
Registraturní pomůcky
767
III/327
Spisy
768
769
III/328
III/329
Rozkazy
770
III/330
Deníky
771
III/331
Název sdruženého fondu : Zajišťovací divise
Značka fondu : Z D - S
Počet evidenčních jednotek :
inventárních jednotek :
98
771
Fond uspořádala a zinventarisovala : Věra Zdražilová – 1964 – 1966
Inventář přepsala : Libuše Vichrová /1974/
Počet výtisků 5
Výtisk č. 1
Download

Vojenský historický ústav –