Podmínky účasti na Lyoness soutěži
1.
Organizátor/Trvání soutěže
Lyoness Management GmbH se sídlem A-8020 Graz, Kärntner Strasse 9 (dále: „Lyoness“) organizuje v Rakousku, Německu, Maďarsku, na Slovensku,
Rumunsku, Slovinsku, České republice, Řecku, na Kypru, Velké Británii, Irsku, Portugalsku, Francii, Lotyšsku, Litvě a Bulharsku v období od 1. října 2012
do 30. září 2013 soutěž „LYONESS Nákupní poklad“. Provedením byla pověřena společnost Movendo Ehgartner GmbH (dále: „Movendo“) se sídlem in
A-8043 Graz, Janischhofweg 3.
2.
Oprávnění k účasti:
Oprávněny k účasti jsou všechny osoby, starší 18 let. Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci Lyoness společností v zemích, které se účastní, jejich rodinní
příslušníci, zaměstnanci společnosti Movendo a jejich rodinní příslušníci a dále všichni členové registrovaní u švýcarské dceřiné společnosti. Kromě toho
jsou z účasti vyloučeny osoby, které mají trvalé bydliště v Severním Irsku. Oprávnění k účasti v soutěži je nezávislé na členství v Lyoness věrnostním
programu.
3.
Přihlášení k účasti v soutěži:
Lyoness členové mohou podmínky k účasti akceptovat v jejich osobním Online Office na www.lyoness.cz (chráněná oblast) a tím se účastní soutěže.
Nečlenové se mohou přihlásit přímo na webstránce soutěže na www.lyoness.cz/key.
4.
Souhlas pro obdržení reklamy:
Každý účastník soutěže dává – kdykoliv odvolatelný – souhlas, že Lyoness a Lyoness Czech Prague, s.r.o. mohou použít adresy, které v rámci přihlášení
obdrželi, pro poštovní nebo osobní kontakt, při propagaci soutěže a pro nabídky partnerských společností. V případě, že to není žádoucí, může člen svůj
souhlas pro budoucnost kdykoliv odvolat e-mailem na [email protected]
5.
Průběh soutěže:
Soutěž probíhá ve formě slosování, které se uskutečňují měsíčně a ročně. Jako losy fungují tzv. klíče. Každý účastník obdrží po přihlášení do soutěže jeden
klíč jako přivítání, který mu umožní účastnit se měsíčního a ročního losování. Účastníci mohou sbírat klíče následujícími způsoby:
a)
Lyoness člen obdrží za každý nákup u partnerských společností v rámci Lyoness věrnostního programu v minimální výši 320 CZK (kumulovaně)
jeden klíč. V jednom dni je možné získat u jedné partnerské společnosti pouze jeden klíč, tzn. že i několik nákupů u stejné partnerské společnosti v jeden
den bude odměněno pouze jedním klíčem. Klíč je zahrnut do losování
v tom měsíci, ve kterém byl získán a dále pak do ročního losování. Osoby, které nejsou registrovaní u Lyoness jako členové, nemohou tímto způsobem
získat žádný klíč.
b)
Účastník soutěže obdrží za každou osobu, kterou získá jako nového Lyoness člena (doporučený člen), jeden klíč. Také nečlenové mohou získat
nové členy a obdrží za každého nově získaného člena jeden klíč. Klíč se zúčastňuje losování v měsíci, ve kterém byl získán, kromě toho také ročního
losování.
c)
Účastníci soutěže se mohou jednou týdně účastnit soutěže na webstránce www.lyoness.cz/key. Za úspěšnou účast v dovednostní a vědomostní
soutěži obdrží účastník též jeden klíč. Klíč se zúčastňuje losování v měsíci, ve kterém byl získán, kromě toho také ročního losování.
d)
Organizátor si vyhrazuje právo, během časového období, rozdat další klíče přes médiové kódy. Zadání správného kódu v daném platném
časovém období bude odměněno dalším klíčem. Klíč se zúčastňuje losování v měsíci, ve kterém byl získán, kromě toho také ročního losování.
6.
Losování:
Vítězové budou určeni vytažením jednotlivých klíčů z celkového počtu rozdaných klíčů. V jednoročním období trvání soutěže bude provedeno 12 měsíčních
a jedno roční losování. Měsíční výhry budou losovány vždy 2. úterý následujícího měsíce a roční výhry 12.10.2013.
Losování bude přenášeno na Lyoness webovém kanálu lyoness.tv.
7.
Výhry:
Celková hodnota vyplacených výher činí 2 mil. Euro. Vyhrát se mohou Lyoness poukázky a peníze v hotovosti. Lyoness poukázky je možné vyměnit za
originální poukázky partnerských společností. Originální poukázky je pak u nich možné využít na nákup zboží a služeb. Lyoness členové mají kromě toho
možnost Lyoness poukázku použít na veškeré objednávky v Lyoness Store. Vyplatit poukázkové výhry v hotovosti nebo výměna poukázek za hotové peníze
není možná.
Losovány budou tyto ceny:
V každém měsíčním losování: 2.000 Lyoness poukázek à 20 €
500 Lyoness poukázek à 50 €
50 Lyoness poukázek à 100 €
20 Lyoness poukázek à 500 €
10 Lyoness poukázek à 1.000 €
3 Lyoness poukázky à 5.000 €
1 x hotovost 20.000 €
V ročním losování: 8.
10 x hotovost 10.000 €
3 x hotovost 50.000 €
1 x hotovost 250.000 €
Oznámení o výhře / Zveřejnění výherců:
Lyoness členové budou o výhrách informováni prostřednictvím e-mailu a SMS. Nečlenům bude informace o výhře zaslána e-mailem.
Účastníci soutěže vyslovují svůj souhlas s tím, že v případě výhry hotovosti popř. výhry Lyoness poukázek, může být jejich jméno (křestní jméno, první
písmeno příjmení a město) v průběhu trvání soutěže oznámeno jako jméno vítěze na webové stránce soutěže za účelem reklamy soutěže a Lyoness
věrnostního programu.
9.
Předávání výher:
Lyoness poukázky: Jedná se o virtuální poukázky. Lyoness členům budou poukázky připsánay na jejich Nákupní konto. Lyoness členové mohou Lyoness
poukázky použít na veškeré objednávky v Lyoness Store nebo ji vyměnit v Lyoness Czech Prague, s.r.o. za originální poukázky partnerských společností.
Nečlenové budou informováni o jejich výhře prostřednictvím e-mailu a mohou si po navázání kontaktu s Lyoness Czech Prague, s.r.o. (kontaktní údaje na
www.lyoness.cz) vybrat originální poukázky partnerských společností ve výši příslušné výhry. Vybrané originální poukázky lze vyzvednout osobně nebo po
dohodě nechat zaslat poštou.
Výhry v hotovosti: Budou předávány osobně nebo po dohodě s vítězem předány jiným způsobem.
10.
Vyloučení účasti / Vyžádání výher zpět:
Lyoness si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty osoby, které využívají nepovolených pomocných prostředků nebo jakoukoliv manipulací získávají
neoprávněné výhody. V těchto případech je možné výhry dodatečně odepřít a požadovat jejich vrácení.
11.
Předčasné ukončení soutěže:
Lyoness si vyhrazuje právo soutěž ze závažných důvodů předčasně ukončit. Závažným důvodem je v tomto smyslu míněno především, když řádné
pokračování soutěže není z technických (chyba Hardwaru, Softwaru, napadení viry atd) nebo právních příčin (např. zákaz pořádání, rozhodnutí soudu), které
Lyoness nezavinil, již možné. V takovémto případě nemohou účastníci soutěže uplatnit vůči Lyoness žádné nároky.
12.
Vyloučení právního postihu:
Právní vymahatelnost je vyloučena.
Download

Podmínky účasti na Lyoness soutěži