Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s.
nabízí v rámci projektu
Výchova ke zdraví v pedagogické praxi
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VŠECH TYPŮ ŠKOL
PARDUBICKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝCHOVY KE ZDRAVÍ
Vzdělávání bude probíhat v termínu září 2012 až únor 2015, je ZDARMA
Základní charakteristika vzdělávání
Základní charakteristika vzdělávání
pro všechny pedagogické pracovníky MŚ, ZŠ , SŚ
Pardubickém
kraji
 v pro
všechny pedagogické
pracovníky MŠ
v Pardubickém kraji
 podpora profesního rozvoje pedagogů v oblasti
k tématu Výchova
ke zdraví
 kurikulární
komplexníreformy
obsah zahrnující
celou oblast
ICT

 komplexní
vzdělávání
formouseminářů
seminářů,
možný výběr
vzdělávacích
dleexkurzí,
workshopů,
příkladů
dobré
praxe
individuálních potřeb
 semináře
s novýmirůzné
materiály
k tématu
jsou zohledněny
vstupní
znalostiVýchova
ovládáníke
zdraví
–
metodiky,
DUMy,
videozáznamy
na DVD,
výpočetní techniky
účastníci obdrží interaktivní materiály
 je možné absolvovat celé vzdělávání, vybrané
 možnost
absolvovat
všechny
dle
bloky seminářů
nebo
vybranésemináře
jednotlivé
vzdělávacího
zaměření,
nebo
lze
vybrat
i
semináře
jednotlivé semináře
 účastníkům je hrazeno cestovné (po podpisu
 vzdělávání
zdarma školou)
smlouvy sjevysílající
 výuka
Pardubicích
a v dalších
městech
výukav převážně
v centru
Pardubic
s možným
Pardubického
kraje
parkováním
 zkušený
zkušenýlektorský
lektorskýtým
tým– lékaři, zdravotníci,
pedagogové, psychologové
 na závěr vzdělávání se uskuteční třídenní
 navýjezdní
závěr projektu
se uskuteční výjezdní
konference
konference

konkrétní termíny seminářů na každé pololetí
budou průběžně zveřejňovány na www.ccvj.cz,
zasílány e-mailem; přihlášování pouze na
nejbližší pololetí papírovou přihláškou nebo
elektronickou přihláškou nebo na www.ccvj.cz

počet účastníků vzdělávání je omezen, zájemci
budou zařazeni dle pořadí došlých přihlášek
Témata vzdělávání
Semináře
pro MŠ
Mapa vzdělávání
Téma 1 – Výchova k nekuřáctví a zdravému životnímu
stylu BLOK
v MŠ I – ICT ZAČÁTEČNÍK
Téma
2
–
Prevence
pitný režim, pohyb,
Téma 1 – Základní obezity
ovládání(výživa,
počítače
zdravý
životní
styl)
Téma 2 – Základní práce s textem
Téma
seminář
k programu „Zdravá
Téma33––Metodický
Základní práce
s tabulkami
mateřská školka“ s příklady dobré praxe
Téma 4 – Zdravý
způsob
života
a prevence
závislostí
BLOK
II – ICT
UŽIVATEL
V MŠ
předškolním
věku MŠ
Téma 1 –vMožnosti
prezentace
Téma
hry informací
Téma52––Psychomotorické
Komunikace a zdroje
Semináře
pro sZŠ
1.stupeń
Téma 3 – Pokročilejší
práce
textem
a možnosti využití
Téma 1 – Výchova
k nekuřáctví a zdravému životnímu
v praxi MŠ
Téma 4 –stylu
Pokročilejší práce s tabulkami a možnosti
Téma 2 – Prevence
obezity
využití v praxi
MŠa výchova ke správné výživě
Téma
vadnéhoa držení
tělavyužití
u dětí va praxi
aplikace
Téma35––Prevence
Práce s obrázky
možnosti
MŠ
zdravotního tělesného cvičení
Téma 4 – Metodický
programu
„Zdravá škola“
BLOK IIIseminář
– ICT V kMŠ
PRAKTICKY
příkladyfotoaparát
dobré praxe
Téma 1 –sDigitální
a digitální hračky v MŠ
Téma
třídou – obtížné rozhovory
Téma52––Komunikace
Multimédia vseMŠ
Téma
šikany
na ZŠ - pro
1. při
stupeň
Téma63––Prevence
Jak využívat
interaktivní
tabuli
práciZŠ
s dětmi
Semináře pro ZŠ 2.stupeń
v MŠ
Téma
učit sexuální
výchovu
Téma14––Jak
Využití
ICT při řízení
MŠ I.
a přípravě na výuku
Téma 2 – Jak učit sexuální výchovu II.
Téma 3 – SeminářBLOK
o výživě
poruchách
IV –a ICT
A DĚTIpříjmu potravy
Téma
šikanyana
ZŠ - pro 2. stupeň
Téma41––Prevence
Psychologické
bezpečnostní
aspektyZŠ
Téma 5 – Problematika
legálních
drog
používání ICT
u dětí předškolního
věku
Téma
nelegálních
drog
Téma62––Problematika
Didaktika práce
s ICT v MŠ
Téma
se do
třídou
– obtížné
Téma73––Komunikace
Integrace ICT
prostředí
MŠ rozhovory
Semináře pro SŠ
Téma 1 – Prevence sexuálně přenosných onemocnění
Téma 2 – Prevence šikany pro SŠ
Téma 3 – Komunikace se třídou – obtížné rozhovory
Téma 4 – Jak vyučovat první pomoc pro SŠ
a 2. stupeň ZŠ
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Download

Výchova ke zdraví v pedagogické praxi