GRUNDFOS ODVODŇOVÁNÍ A DRENÁŽ
NABÍDKOVÝ KATALOG
DRENÁŽNÍ ČERPADLA DPK
Drenážní čerpadla DPK
Řešení firmy Grundfos pro oblasti odvodňování
a drenáže
Často vzniká potřeba odvádění akumulovaných vod z určité oblasti,
aby v ní bylo možno provádět požadované činnosti. Definice odvodňování,
popř. drenáže, v sobě zahrnuje nakládání s vodami různorodého složení,
které klade různé nároky na čerpání.
Grundfos nabízí své rozsáhlé portfolio odvodňovacích čerpadel i pro náročné
provozní aplikace, které zahrnuje různé materiálové provedení, velikosti, typy,
instalační verze a hmotnostní varianty čerpadel včetně motorů. Toto portfolio
tak tvoří solidní základ pro volbu vhodných čerpadel ve všech požadovaných
kategoriích.
Odvodňování – oblast kladoucí vysoké nároky na čerpací techniku
Voda se často shromažďuje v místech, s nichž musí být před zahájením určitých plánovaných, např. stavebních,
činností odvedena. U odváděné vody se může jednat buď o spodní vodu nebo vodu dešťovou a pokud tato voda
obsahuje hlínu, štěrk, písek či jiné vydírající složky, nazývá se celý proces odvádění této vody „odvodňování”.
V takovýchto situacích lze očekávat vysoký stupeň opotřebení zařízení čerpací techniky.
Odvodňování spadá do oblasti kladoucí vysoké nároky na čerpací techniku, přičemž může mít buď dočasný charakter, např. v případě přípravy stavebních prací, nebo stálý charakter, jaký vyžaduje infrastruktura obsahující
tunely a podzemní dopravu. Pro oblast odvodňování nabízí Grundfos zařízení čerpací techniky, které vyhoví
náročným požadavkům na trvanlivost a jednoduchost instalace, přičemž současně zohledňuje důležitý aspekt
rychlé návratnosti investičních nákladů.
Drenáž – k udržení rizikových pozemků v suchém stavu
Pokud se u odčerpávané vody jedná pouze o dešťovou vodu s malým obsahem suspendovaných látek, nazývá se
proces odvádění této vody „drenáž“. Vzhledem k nízké koncentraci vydírajících složek obsažených v této vodě lze
počítat s nižším stupněm opotřebení zařízení čerpací techniky.
U obytných budov, např. rodinných domků, se u drenáže jedná často jen o dočasné opatření. V případě komerčních
objektů, jako jsou hotely, nákupní střediska a objekty umístěné pod terénem, jako jsou podzemní parkoviště
automobilů, se obvykle vyžaduje permanentní drenážní systém. Grundfos nabízí typovou řadu drenážních
čerpadel určených k odčerpávání povrchových vod, která v sobě kombinují instalační flexibilitu a schopnost čerpat
při vysokých tlacích při vysoké provozní spolehlivosti a nenáročné údržbě.
Grundfos má k dispozici komplexní řešení
Jak u aplikací spojených s odvodňováním tak i u drenážních aplikací mohou být odlišné provozní podmínky
a potřeby. Volba nejvhodnějšího čerpadla zde má proto zásadní význam k zajištění optimálních výsledků čerpání
spolu s přiměřenou návratností vložených investičních prostředků. Čerpadla Grundfos splňují všechny požadavky
na nenáročnou instalaci, snadnou použitelnost a schopnost zajistit trvalé a efektivní technické řešení, které
vyhoví požadavkům příslušných norem k ochraně zdraví a bezpečnosti osob za všech situací.
Grundfos vám může pomoci při zvažování těchto a jiných aspektů týkajících se dimenzování odvodňovacího, popř.
drenážního systému. Bližší informace o produktech obsažených v tomto katalogu získáte u vašeho zástupce firmy
Grundfos.
Obsah
Provozní
aplikace
P
rovozní a
plikace
Vlastnosti
Vlastnos
sti a vvýhody
ýhody
Provozní
podmínky
P
rovozn
ní p
odmínkky
Objednávání
Ob
bjednávání ččerpadla
erpa
adla
Provozní
Pro
ovozn
ní kkřivky
řivky
Rozměry
Rozm
měry a elektrotechnické
elektrotechniccké údaje
Příslušenství
Pří
íslu
ušenství
Drenážní
D
renážní ččerpadla
erpadla DPK
Provozní aplikace
Odvodňování v rámci vodního hospodářství a obsluhy budov
NYT
billede
Staveniště budov
Podzemní doprava - metro
Tunely
Parkoviště / garáže
Místo pro budování
infrastruktury
Likvidace záplav v komunálním
měřítku
Regulace hladiny spodní vody
Odvodňování v průmyslové sféře
Chov ryb
Průmyslové aplikace
Odvodňování dolů
Odvádění spodní vody
Čerpání z otevřených jímek
Drenážní čerpadla DPK
Čerpadla Grundfos DPK jsou drenážní čerpadla,
která jsou vybavena polootevřeným nebo
zavřeným oběžným kolem a jsou určena pro
čerpání vody v širokém spektru domovních
a průmyslových aplikací. Tato čerpadla mají
robustní litinovou konstrukci, která jim
zajišťuje dlouhou provozní životnost.
Vlastnosti a výhody
Čerpadla DPK se vyznačují konstrukčními vlastnostmi, které jim
propůjčují vysokou provozní spolehlivost a ochranu před vlivy, které
mohou nastat ve ztížených provozních podmínkách.
• Polootevřené oběžné kolo
Čerpadla DPK jsou navržena s polootevřeným oběžným kolem
a jsou tak vhodná k nasazení v rozsáhlé oblasti domovních
a průmyslových aplikací. Oběžné kolo z tvárné litiny si udržuje
své provozní parametry a současně zajišťuje dlouhou provozní
životnost čerpadla,
• Kuličková ložiska pro těžký provoz
Všechna kuličková ložiska mají trvalou tukovou náplň.
• Systém dvojité mechanické ucpávky
Dvojitá mechanická ucpávka se nachází v olejové komoře
a zajišťuje bezproblémový provoz čerpadla.
• Motorová ochrana
Bimetalový snímač umožňuje monitorování teploty motoru.
Objednávání čerpadla
Při objednávání čerpadla DPK zvažte následující aspekty:
• Požadovaný průtok a dopravní výška čerpadla
Maximální průtok a dopravní výšku zjistíte podle diagramů
charakteristických křivek čerpadla.
• Průchodnost čerpadla
Průchodnost jednotlivých typů čerpadel DPK udává tato tabulka:
Typ čerpadla
DPK.10
DPK.15
DPK.20
Max. velikost částic [mm]
10
15
20
• Snímače těsnosti hřídelové ucpávky
Čerpadla DPK od 5,5 kW výše jsou vybavena snímači ucpávky
k detekci průniku vody do motoru.
• Instalační hloubka
Všechna čerpadla DPK jsou navržena pro maximální instalační
hloubku 25 metrů.
• Ponořená nebo volně postavená instalace
Čerpadla DPK se dodávají v provedení pro ponořenou nebo
volnou instalaci, popř. ponořenou instalaci se systémem
vodicích tyčí s automatickou spojkou..
• Typ provozu
Čerpadla DPK jsou určena pro provoz ve zcela ponořeném stavu.
Provozní podmínky
Drenážní čerpadla Grundfos DPK se nejčastěji používají pro
odčerpávání vody ze stavebních jímek, které se nacházejí pod
úrovní terénu, dále k vyprazdňování jímek pro akumulaci vody
z průmyslových procesů a jímek dešťové vody.
Návrhové provozní podmínky čerpadel DPK jsou:
Teplota čerpané kapaliny:
Hodnota pH:
Hustota čerpané kapaliny:
0°C až +40°C
4 až 10
max. 1100 kg/m3
• Příslušenství
• Řídící jednotka
Použití
Čerpání spodní vody
Čerpání drenážní a povrchové vody
Čerpání drenážní a povrchové vody
s nízkým obsahem nečistot
Čerpání průmyslových procesních vod
bez pevných a vláknitých složek
DPK
x
x
x
x
Poznámka: Při objednání čerpadla DPK o výkonu 2,2 kW a nižším,
bude toto čerpadlo dodáno včetně patkového podstavce pro volnou
instalaci. Čerpadla DPK o výkonu 3,7 kW a vyšším se dodávají bez
patkového podstavce. Patkový podstavec, výtlačné koleno, popř.
automatickou spojku nutno objednat zvlášť jako příslušenství.
Čerpadla DPK se standardně dodávají bez výtlačné přípojky.
Tuto přípojku je třeba objednat zvlášť.
Provozní křivky
Rozměry + elektrotechnické údaje
Průměr
P2
výtlačného
(kW)
hrdla
In
(A)
Ovládání
od hladiny
Výtlak
Typ zástrčky
0.75
0.75
1.5
1.5
2
3.5
3.6
6.2
Není
Není
Není
Není
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Průměr
P2
výtlačného
(kW)
hrdla
In
(A)
Ovládání
od hladiny
Výtlak
Typ zástrčky
5.1
8.9
8.2
14.2
11.9
20
11.9
20
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
R2 /
50mm
R3 /
80mm
2.2
2.2
3.7
3.7
5.5
5.5
5.5
5.5
Poznámka: Výtlačné přípojky nutno objednat zvlášť – viz příslušenství.
Délka
Hmotnost
kabelu
(kg)
(m)
31
31
35
35
10
10
10
10
Délka
Hmotnost
kabelu
(kg)
(m)
40
40
60
60
113
113
113
113
10
10
10
10
10
10
10
10
Typ
DPK.10.50.075.5.0D
DPK.10.50.075.5.0E
DPK.10.50.15.5.0D
DPK.10.50.15.5.0E
Typ
DPK.10.80.22.5.0D
DPK.10.80.22.5.0E
DPK.15.80.37.5.0D
DPK.15.80.37.5.0E
DPK.15.80.55.5.0D
DPK.15.80.55.5.0E
DPK.15.80.55.5.1D
DPK.15.80.55.5.1E
Objednací
číslo
3 x 380-415 V
Objednací
číslo
3 x 220-240 V
96884078
96884079
96884080
96884081
Objednací
číslo
3 x 380-415 V
Objednací
číslo
3 x 220-240 V
96884112
96884113
96884114
96884115
96884086
96884087
96926030
96926031
Drenážní čerpadla DPK
Rozměry + elektrotechnické údaje
Průměr
P2
výtlačného
(kW)
hrdla
R4 /
100mm
7.5
7.5
7.5
7.5
11
11
11
11
15
15
15
15
Průměr
P2
výtlačného
(kW)
hrdla
R6 /
150mm
19
19
22
22
In
(A)
Ovládání
od hladiny
Výtlak
Typ zástrčky
16
27
16
27
23
40
23
40
31
53
31
53
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Není
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
In
(A)
Ovládání
od hladiny
Výtlak
Typ zástrčky
36
63
43
75
Není
Není
Není
Není
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Nestandardní
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Bez zástrčky
Poznámka: Výtlačné přípojky nutno objednat zvlášť – viz příslušenství.
Délka
Hmotnost
kabelu
(kg)
(m)
118
118
118
118
166
166
166
166
177
177
177
177
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Délka
Hmotnost
kabelu
(kg)
(m)
300
300
312
312
10
10
10
10
Typ
DPK.15.100.75.5.0D
DPK.15.100.75.5.0E
DPK.15.100.75.5.1D
DPK.15.100.75.5.1E
DPK.20.100.110.5.0D
DPK.20.100.110.5.0E
DPK.20.100.110.5.1D
DPK.20.100.110.5.1E
DPK.20.100.150.5.0D
DPK.20.100.150.5.0E
DPK.20.100.150.5.1D
DPK.20.100.150.5.1E
Typ
DPK.20.150.190.5.1D
DPK.20.150.190.5.1E
DPK.20.150.220.5.1D
DPK.20.150.220.5.1E
Objednací
číslo
3 x 380-415 V
Objednací
číslo
3 x 220-240 V
96884088
96884089
96926032
96926033
96884090
96884091
96926034
96926035
96884092
96884116
96926036
96926037
Objednací
číslo
3 x 380-415 V
Objednací
číslo
3 x 220-240 V
96884093
96884117
96884094
96884118
Příslušenství
Popis
Rozměry
0.75
1.5
2.2
3.7
Výtlačné koleno pro DIN přírubu včetně přírubové spojky
Těs. kroužek
50 mm
•
•
50 mm
Šrouby
4 x M10 x 30 mm
Podložky
4 x M10
Těs. kroužek
80 mm
•
•
80 mm
Šrouby
4 x M12 x 35 mm
Podložky
4 x M12
Těs. kroužek
100 mm
100 mm
Šrouby
4 x M12 x 40 mm
Podložky
4 x M12
Těs. kroužek
150 mm
150 mm
Šrouby
4 x M12 x 40 mm
Podložky
4 x M12
Výtlačné koleno pro připojení výtlačné hadice včetně hadicové spojky
Těs. kroužek
50 mm
•
•
50 mm
Šrouby
4 x M10 x 30 mm
Podložky
4 x M10
Těs. kroužek
80 mm
•
•
80 mm
Šrouby
4 x M12 x 35 mm
Podložky
4 x M12
Těs. kroužek
100 mm
Šrouby
4 x M12 x 40 mm
100 mm
Podložky
4 x M12
Těs. kroužek
150 mm
Šrouby
4 x M12 x 40 mm
150 mm
Podložky
4 x M12
Matice
M12
Automatická spojka (ADC-T) pro DIN přírubu – bez kotevních šroubů a vodicích tyčí
•
•
50 mm
•
•
80 mm
100 mm
150 mm
•
•
50 mm
•
•
80 mm
Kapalinový uzávěr
100 mm
150 mm
•
•
•
•
GU01
Řídící systém
•
GU02
Patkový podstavec včetně šroubů a podložek
Šrouby
3 x M8 x 35 mm
•
WO-33P762024G0-CH
Podložky
3 x M8
Šrouby
3 x M12 x 45 mm
WO-401162024G0-CHs
Podložky
3 x M12
Šrouby
3 x M12 x 40 mm
SE-45P564024G0
Podložky
3 x M12
DPK [kW]]
5.5
7.5
11
15
19
22
Objednací
číslo
96922609
96922610
•
•
•
96922611
•
•
•
96922612
96922617
96922618
•
•
•
96922619
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
96922620
96922625
96936832
96922627
96922628
96936839
96936840
96936841
96936842
96922603
96922604
96936843
•
•
•
96936844
•
•
•
96936845
Naším krédem je odpovědnost.
Toto krédo naplňujeme tím, že myslíme dále.
Podstatou tohoto způsobu myšlení jsou inovace.
NÁŠ VÝROBNÍ PROGRAM Z ŠIRŠÍHO ÚHLU POHLEDU
Grundfos je přední světový výrobce a dodavatel vodohospodářských
technologií. Naším prvořadým cílem je zajistit pro vás výrobky, které
potřebujete k vytvoření a provozování čerpacích systémů, které v sobě
kombinují spolehlivost a nákladově efektivní provoz. Naše výrobky jsou
navrženy k použití v oblastech zásobování vodou a odvádění odpadních
vod bez ohledu na rozsah aplikace.
Grundfos disponuje komplexním výrobním programem produktů
a systémů pro přivádění, úpravu a rozvádění pitné vody, jakož i pro
čerpání a čištění odpadních vod. Nabízíme rovněž své odborné znalosti a zkušenosti z průmyslové sféry, které vám mohou pomoci zvýšit
provozní spolehlivost a redukovat celkové náklady za dobu životnosti
vašich vodohospodářských zařízení.
Ke klíčovým oblastem patří:
ponorná čerpadla
čerpadla povrchové vody
čerpadla komunálních odpadních vod
míchadla, aktivátory proudění a recirkulační čerpadla
čerpací stanice
monitorování a řízení
dávkování a desinfekce
provzdušňování
GRUNDFOS s.r.o.,
Čajkovského 21, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 716 111, Fax: 585 716 299
e-mail: [email protected], www.grundfos.cz
The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be–Think–Innovate are registrated trademarks
owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
97682354 0610 \ 9836 \ Corporate Branding \
Naše produkty jsou výsledkem odborných znalostí a zkušeností,
které jsme nabyli za desítky let naší existence. Navíc disponujeme
celosvětovou sítí servisních středisek. Bližší informace získáte na naší
webové stránce grundfos.com/water-utility.
Download

DRENÁŽNÍ ČERPADLA DPK