ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ
číslo 5383/46/2014
NEMOVITOST:
Katastrální údaje :
Adresa nemovitosti:
Vlastník stavby:
Vlastník pozemku:
hala Malešov - Bílejov
Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Malešov, k.ú. Malešov
Bílejov, 285 41 Malešov
ARGENTUM Kutná Hora, s.r.o., RČ/IČO: 28864816, Masarykova 650, 28401
Kutná Hora, vlastnictví: výhradní
ARGENTUM Kutná Hora, s.r.o., RČ/IČO: 28864816, Masarykova 650, 28401
Kutná Hora, vlastnictví: výhradní
OBJEDNATEL :
Adresa objednatele:
Onheiser Miechová, advokátní kancelář, s.r.o.
Betlémské náměstí 2, 110 00 Praha 1
ZHOTOVITEL :
Adresa zhotovitele:
Ing. Jaroslav Kunta
Zbraslavice 390, 285 21
IČ: 463 99 046
telefon: 777 153 667
DIČ: CZ5712181959
fax:
ÚČEL OCENĚNÍ:
pro účely insolvenčního řízení dle ust. §219 odst.4 a 5 insolvenčního
zákona(obvyklou cenou) (ocenění stávajícího stavu)
OBVYKLÁ CENA
Datum místního šetření:
Počet stran:
23
e-mail: [email protected]
650 000 Kč
6.3.2014
stran
Ve Zbraslavicích, dne 13.4.2014
Stav ke dni :
Počet příloh: 11
Ing. Jaroslav Kunta
6.3.2014
Počet vyhotovení: 2
NÁLEZ
Znalecký úkol
Stanovení ceny obvyklé provozního haly v obci Malešov, část Bílejov vč. příslušenství a pozemku
p.č. 579/4 v obci a k.ú. Malešov, LV č. 10102 pro potřebu insolvenčního řízení.
Přehled podkladů
výpis z KN, LV č. 10102 pro obec a k.ú. Malešov ze dne 17.2.2014
snímek katastrální mapy
fotodokumentace
informace získané v rámci místního šetření
Místopis
Obec Malešov leží při komunikaci místního významu ve vzdálenosti cca 6 km jižně od Kutné Hory.
V místě je základní infrastruktura - obchod s potravinami, MŠ, ZŠ, zdravotní středisko, v místě je
též žel.stanice tratě Kutná Hora - Zruč nad Sázavou. Jedná se o obec s dobrou dostupností ke Kutné
Hoře.
Část Bílejov, ve kterém se hala nachází tvoří polosamotu, od kmenové části je oddělena cca 200 m
širokým pruhem nezastavěného pozemku. Leží severně od Malešova. Část Bílejov je zastavěna
smíšenou zástavbou provozních skladových objektů a rodinných domů.
Přístup je po částečně zpevněném pozemku na p.č. 585/3, který nemá LV. Tento pozemek je ve
vlastnictví fyzických osob, není právně ošetřen přístup.
Napojeno na veř. rozvod elektro. Voda je čerpána ze studny umístěné ve vzdálenosti cca 200 m od
nemovitosti - právně neošetřeno.
Odkanalizováno do jímky na cizím pozemku - právně neošetřeno.
SOUČASNÝ STAV
Okolí:
Přípojky:
veř. / vl.
BUDOUCÍ STAV
 bytová zóna
 průmyslová zóna Okolí :
 ostatní
 nákupní zóna
 /  voda  /  kanalizace  /  plyn
Přípojky:
 /  elektro
 telefon
veř / vl.
 bytová zóna
 průmyslová zóna
 ostatní
 nákupní zóna
 /  voda  /  kanalizace  /  plyn
 /  elektro
 telefon
Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):
 MHD
 železnice
Dopravní dostupnost (do 10 minut autem):
 dálnice/silnice I. tř
Poloha v obci:
 zpevněná komunikace nezpevněná komunikace
Přístup k pozemku
Přístup přes pozemky:
585/3
nemá LV
 autobus
 silnice II.,III.tř
Celkový popis
Předmětem ocenění je provozní hala drůbežárny.
Jedná se o jednoduchou dřevnou „TESKO” konstrukci obitou heraklitem vybudovanou v cca 60tých letech. Prováděna pouze běžná údržba, bez zásadních staveních úprav.
Obvodová konstrukce zateplená, krov nízký sedlový s eternitovou krytinou, fasáda stříkaná,
podlaha z bet. mazaniny, elinstalace 230,400 V, ohřev vody v sociál.místnosti v el.boileru, obsahuje
WC a umyvadlo. Topení plynovým i zářiči - z prop-butanové nádrže.
Hala se skládá:
přípravna(55,0), kancelář(8,8), sociální místnosti - WC, umyvadlo(8,2), hala(1055), přístavek
skladu(17,1), přístavek technologie(25)
Hala obsahuje provozní prostory o celkové PP ... 1 169,1 m2.
Technický stav stavby odpovídá stáří, konstrukce jsou již zčásti zvětralé, udržovány v
-2-
provozuschopném stavu.
RIZIKA
Rizika spojená s právním stavem nemovitosti:
 Nemovitost je řádně zapsána v katastru
 Nemovitost není řádně zapsána v katastru
nemovitostí
nemovitostí
 Stav stavby umožňuje podpis zástavní
 Stav stavby neumožňuje podpis zástavní
smlouvy (vznikla věc)
smlouvy
 Skutečné užívání stavby není v rozporu s její  Skutečné užívání stavby je v rozporu s její
kolaudací
kolaudací
 Přístup k nemovitosti přímo z veřejné
 Není zajištěn přístup k nemovitosti přímo z
komunikace je zajištěn
veřejné komunikace
 Stavba je na pozemcích jiného vlastníka
Komentář: Stavba se zčásti nachází na pozemcích jiných vlastníků. Stavba z cca 40% se
nachází na pozemcích jiných vlastníků. Právně neošetřeno.
Přístup ani vedení sítí nejsou právně zajištěny.
Rizika spojená s umístěním nemovitosti: nejsou
 Nemovitost není situována v záplavovém
 Nemovitost situována v záplavovém území
území
Věcná břemena a obdobná zatížení:
 Zástavní právo
 Exekuce
Komentář: Nemovitost je zatížena zástavním právem vč. nařízení exekuce - v OC
nezohledňováno.
Ostatní rizika: nejsou
OBSAH
1. Ocenění staveb nákladovou metodou
1.1 hala
2. Ocenění pozemků
2.1 pozemek
3. Výnosové ocenění
3.1 provozní hala
4. Porovnávací ocenění
4.1 provozní hala
OCENĚNÍ
Základní cena stavebních pozemků pro k.ú. Malešov:
1. Ocenění staveb nákladovou metodou
1.1 hala
Zatřídění pro potřeby ocenění
-3-
Budova § 12:
Svislá nosná konstrukce:
Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:
Z. budovy pro zemědělství (skladování a úprava
zemědělských produktů)
dřevěná na bázi dřevní hmoty
1271
Výpočet jednotlivých ploch
Plocha
Podlaží
12,3*93,7+17,1*1,15+6*5
1.NP
[m2]
= 1 202,18
Zastavěné plochy a výšky podlaží
Zastavěná
plocha
1 202,18 m2
1 202,18 m2
Podlaží
1.NP
Součet
Průměrná výška podlaží:
Průměrná zastavěná plocha podlaží:
PVP =
PZP =
Konstr.
Součin
výška
3,30 m 3 967,19
3 967,19
3 967,19 / 1 202,18
1 202,18 / 1
= 3,30 m
= 1 202,18 m2
Obestavěný prostor
Výpočet jednotlivých výměr
Obestavěný prostor
Podlaží
12,3*93,7*(3+1,3*0,5)+17,1*1,15*3+6*5*3
celkový
=
4 355,66 m3
(PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení)
Podlaží
Typ
celkový
Obestavěný prostor - celkem:
NP
Obestavěný
prostor
4 355,66 m3
4 355,66 m3
Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení
(S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se,
A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se)
Konstrukce
1. Základy vč. zemních prací
2. Svislé konstrukce
3. Stropy
4. Krov, střecha
5. Krytiny střech
6. Klempířské konstrukce
7. Úprava vnitřních povrchů
8. Úprava vnějších povrchů
9. Vnitřní obklady keramické
10. Schody
11. Dveře
12. Vrata
13. Okna
Provedení
betonové pasy
dřevěná TESKO konstrukce
dřevěná zateplená
dřevěný sbíjený
osinkocementové
pozinkovaný plech
vápenné omítky
stříkaná
chybí
do ocel.zárubní
dřevěná
dřevěná zdvojená okna
-4-
Hodnocení
standardu
S
P
P
S
S
S
S
S
X
C
C
S
S
Část
[%]
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
14. Povrchy podlah
15. Vytápění
16. Elektroinstalace
17. Bleskosvod
18. Vnitřní vodovod
19. Vnitřní kanalizace
20. Vnitřní plynovod
21. Ohřev teplé vody
22. Vybavení kuchyní
23. Vnitřní hygienické vyb.
24. Výtahy
25. Ostatní
26. Instalační pref. jádra
cementový potěr
S
X
S
S
X
X
X
X
X
X
X
C
X
světelná třífázová
bleskosvod
chybí
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Výpočet koeficientu K4
Konstrukce, vybavení
1. Základy vč. zemních prací
2. Svislé konstrukce
3. Stropy
4. Krov, střecha
5. Krytiny střech
6. Klempířské konstrukce
7. Úprava vnitřních povrchů
8. Úprava vnějších povrchů
9. Vnitřní obklady keramické
10. Schody
11. Dveře
12. Vrata
13. Okna
14. Povrchy podlah
15. Vytápění
16. Elektroinstalace
17. Bleskosvod
18. Vnitřní vodovod
19. Vnitřní kanalizace
20. Vnitřní plynovod
21. Ohřev teplé vody
22. Vybavení kuchyní
23. Vnitřní hygienické vyb.
24. Výtahy
25. Ostatní
26. Instalační pref. jádra
Součet upravených objemových podílů
Koeficient vybavení K4:
Obj. podíl [%]
S
P
P
S
S
S
S
S
X
C
C
S
S
S
X
S
S
X
X
X
X
X
X
X
C
X
13,10
30,40
13,80
7,00
2,90
0,70
3,90
2,70
0,00
1,80
2,40
3,00
3,40
3,00
0,00
6,10
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,40
0,00
Část
[%]
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Koef.
1,00
0,46
0,46
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
Upravený
obj. podíl
13,10
13,98
6,35
7,00
2,90
0,70
3,90
2,70
0,00
0,00
0,00
3,00
3,40
3,00
0,00
6,10
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66,53
0,6653
Výpočet opotřebení analytickou metodou
(OP = objemový podíl z přílohy č. 21, K = koeficient pro úpravu obj. podílu
UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %)
Konstrukce, vybavení
OP
Část
K
UP
PP St. Živ. Opot. Opot. z
-5-
1. Základy vč. zemních prací
2. Svislé konstrukce
3. Stropy
4. Krov, střecha
5. Krytiny střech
6. Klempířské konstrukce
7. Úprava vnitřních povrchů
8. Úprava vnějších povrchů
12. Vrata
13. Okna
14. Povrchy podlah
16. Elektroinstalace
17. Bleskosvod
Opotřebení:
S
P
P
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
[%]
13,10
30,40
13,80
7,00
2,90
0,70
3,90
2,70
3,00
3,40
3,00
6,10
0,40
[%]
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,00
0,46
0,46
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
[%]
13,10
13,98
6,35
7,00
2,90
0,70
3,90
2,70
3,00
3,40
3,00
6,10
0,40
[%]
19,70
21,01
9,54
10,52
4,36
1,05
5,86
4,06
4,51
5,11
4,51
9,17
0,60
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
60
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
části
celku
75,00 14,7750
81,82 17,1904
81,82 7,8056
81,82 8,6075
81,82 3,5674
81,82 0,8591
81,82 4,7947
81,82 3,3219
81,82 3,6901
81,82 4,1810
81,82 3,6901
81,82 7,5029
81,82 0,4909
80,5 %
Ocenění
Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m3]:
Koeficient konstrukce K1 (dle příl. č. 10):
Koeficient K2 = 0,92+(6,60/PZP):
Koeficient K3 = 0,30+(2,10/PVP):
Koeficient vybavení stavby K4 (dle výpočtu):
Polohový koeficient K5 (příl. č. 20 - dle významu obce):
Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č. 41 - dle SKP):
Základní cena upravená [Kč/m3]
=
*
*
*
*
*
*
=
Plná cena:
4 355,66 m3 * 2 144,23 Kč/m3
Koeficient opotřebení: (1- 80,5 % /100)
=
*
9 339 536,84 Kč
0,195
Hala - zjištěná cena
=
1 821 209,68 Kč
2 115,1,0290
0,9255
0,9364
0,6653
0,8000
2,1360
2 144,23
2. Ocenění pozemků
2.1 pozemek
Porovnávací metoda
Základní popis oceňovaných pozemků
Stanovení a zdůvodnění jednotkové ceny pozemků
Jedná se o pozemek zastavěný stavbou haly.
Hodnoty pozemků byly čerpány ze směrných cena pozemků sestavených skupinou odhadců okresu
Kutná Hora. Byl přitom respektováno pravidlo, že hodnoty pozemků provozních objektů jsou
zpravidla do výše 1/2 hodnot pozemků pro výstavbu RD v lokalitě. Běžně dosahovaná hodnota p ro
stavbu RD v lokalitě Biliov je odhadována ve výši výši cca do 400,-Kč/m2, odvozená hodnota
pozemků areálu je v relaci do 200,-Kč/m2.
Druh pozemku
zastavěná plocha a
Parcela č.
589/4
Výměra
[ m2 ]
839
-6-
Jednotková cena
[ Kč/m2 ]
200
Celková cena
pozemku [Kč]
167 800
nádvoří
Celková výměra pozemků
839
Hodnota pozemků
celkem
167 800
3. Výnosové ocenění
3.1 provozní hala
Přehled pronajímaných plocha a jejich výnosů
č. plocha - účel
podlaží
1.Provozní prostory hala
Celkový výnos za rok:
podlah.
nájem
nájem
nájem
plocha
[m2] [Kč/m2/rok] [Kč/měsíc] [Kč/rok]
1 169
300
29 225
350 700
350 700
Výpočet hodnoty výnosovým způsobem
PP
RC
Podlahová plocha
Reprodukční cena
Výnosy (za rok)
Dosažitelné roční nájemné za m2
Nj
Dosažitelné hrubé roční nájemné
Dosažitelné procento pronajímatelnosti
Upravené výnosy celkem
Náklady (za rok)
Daň z nemovitosti
Pojištění
Opravy a údržba
Správa nemovitosti
Ostatní náklady
Náklady celkem
Čisté roční nájemné
Míra kapitalizace
Výnosová hodnota
Nj * PP
Nh
0,03 % * RC
2,00 % * RC
0,00 % * RC
V
N=Nh-V
Cv
4. Porovnávací ocenění
4.1 provozní hala
Oceňovaná nemovitost
Užitná plocha:
Obestavěný prostor:
Zastavěná plocha:
Plocha pozemku:
1 169,10 m2
4 355,66 m3
1 202,18 m2
839,00 m2
Popisy porovnatelných nemovitostí
-7-
m2
Kč
míra
kapit.
[%]
13,00
1 169
9 339 537
Kč/(m2*ro
k)
Kč/rok
%
Kč/rok
350 700
90 %
315 630
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
Kč/rok
%
Kč
2 000
2 802
186 791
0
0
191 593
124 037
13,00
954 131
300
provozní areál Čáslav
Nabízím k prodeji výrobně skladový areál v Čáslavi. Na pozemku o celkové výměře 8 671 m2 jsou
umístěné výrobně skladovací haly s užitnou plochou převyšující 3 300 m2. Pozemky v areálu jsou
zpevněné, asfaltové. Areál je připojený na rozvody vody, odpady, plyn (středotlak) a vlastní
trafostanicí. Rozvody v rámci areálu je nutné přizpůsobit konkrétnímu využití. Budovy jsou před
rekonstrukcí.
Vyhodnocení: nabídka RK
oceňovaná hala je menší PP, nachází se v horší lokalitě, s menším pozemkem, v horším t.stavu.
provozní budova
Dvoupatrová dřevostavba Tesko se sedlou střechou, je bývalým učilištěm. Nachází se v komerční
zóně, ve slepé ulici, v blízkosti vlakové ho nádraží, v dohlednosti z hlavní komunikace. V přízemí i
v patře jsou bývalé třídy, kanceláře a sociální zařízení. Nemovitost má užitnou plochu cca 600m2 a
je vhodná na kanceláře, sklady, výrobu apod. Je zde možná i vestavba 2 bytových jednotek.
Nemovitost má výhodnou polohu, je vzdálena 1km od silnice I.třídy č.38, Kolín 10km, Čáslav 8km.
Vyhodnocení: nabídka RK
Oceňovaný objekt je v lepším t.stavu, s větším pozemkem, ve znatelně horší lokalitě
Provozní objekt - usedlost
Selské stavení z roku 1893 na pozemku 2537 m2, Kutná Hora – Perštejnec. Stavení se skládá s
obytného domu o užitné ploše 114 m2, přilehlé stáje (200 m2) a špýcharu (90 m2). Obytný dům byl
postaven do přirozeného svahu a pod celou přední částí domu je suterén v němž se nacházejí 2
prostorná sklepení. Dům se zachovalými detaily stavby z přelomu 19. a 20. století (fasáda, kování,
okna a okenní kování, atd.) je v původním stavu vhodném na rekonstrukci…V nedávné minulosti
byla vyměněna krytina střechy. Součástí půdorysu je i bývalá koňská stáj o výměře 200 m2.
Špýchar o užitné ploše 90 m2 je možné využít jako skladovací prostor (zahradní technika,
materiál)….Pozemek o výměře 2537 m2 je kromě svahu za zadní částí stavení rovinatý a zajištuje
stavení dostatečné zázemí a soukromí. Po úpravě vhodné...
Vyhodnocení: nabídka RK
Oceňovaná stavba je dřevostavba, větší podl.plochy, s menším pozemkem, v horší lokalitě
Srovnatelné nemovitosti
Název: provozní areál Čáslav
Lokalita Čáslav
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
0,85
K2 Velikosti objektu
1,10
K3 Poloha
0,80
K4 Provedení a vybavení
0,85
K5 Celkový stav
0,95
K6 Vliv pozemku
0,80
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
1,00
Zdůvodnění koeficientu Kc:
Redukce pramene ceny - nabídka RK; Velikosti objektu menší PP; Poloha - horší poloha; Provedení a vybavení dřevostavba; Celkový stav - horší technický stav; Vliv
-8-
Celkový
koef. KC
0,48
Upravená j. cena
Kč/m2
864
pozemku - menší pozemek;
Užitná plocha
Výměra pozemku.
2
3 300,00 m
8 671 m2
Celková cena
5 900 000 Kč
Jednotková cena
1 788 Kč/m2
Název: provozní budova
Lokalita Kutná Hora
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
0,85
K2 Velikosti objektu
0,70
K3 Poloha
0,75
K4 Provedení a vybavení
1,00
K5 Celkový stav
1,15
K6 Vliv pozemku
1,05
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
1,00
Celkový
Upravená j. cena
Zdůvodnění koeficientu Kc:
koef.
K
Kč/m2
C
Redukce pramene ceny - nabídka RK; Velikosti objektu 0,54
835
větší PP; Poloha - horší poloha; Celkový stav - lepší technický
stav; Vliv pozemku - větší pozemek;
Užitná plocha
Výměra pozemku.
Celková cena
Jednotková cena
2
2
510,00 m
382 m
790 000 Kč
1 549 Kč/m2
Název: Provozní objekt - usedlost
Lokalita Perštejnec
Použité koeficienty:
K1 Redukce pramene ceny
0,85
K2 Velikosti objektu
0,70
K3 Poloha
0,80
K4 Provedení a vybavení
0,85
K5 Celkový stav
1,00
K6 Vliv pozemku
0,90
K7 Úvaha zpracovatele ocenění
1,00
Celkový
Upravená j. cena
Zdůvodnění koeficientu Kc:
koef. KC
Kč/m2
Redukce pramene ceny - nabídka RK; Velikosti objektu 0,36
883
větší PP; Poloha - horší poloha; Provedení a vybavení dřevostavba; Vliv pozemku - menší pozemek;
Užitná plocha
Výměra pozemku.
Celková cena
Jednotková cena
2
2
404,00 m
2 537 m
980 000 Kč
2 426 Kč/m2
Výpočet porovnávací hodnoty nemovitosti na základě užitné plochy
Minimální jednotková cena porovnávaných nemovitostí
Průměrná jednotková cena porovnávaných nemovitostí
Maximální jednotková cena porovnávaných nemovitostí
Stanovená jednotková cena oceňované nemovitosti
Celková užitná plocha oceňované nemovitosti
-9-
835 Kč/m2
861 Kč/m2
883 Kč/m2
861 Kč/m2
1 169,10 m2
Výsledná porovnávací hodnota
1 006 595 Kč
REKAPITULACE OCENĚNÍ
1. Ocenění staveb nákladovou metodou
1.1 hala
2. Ocenění pozemků
2.1 pozemek
3. Výnosové ocenění
3.1 provozní hala
4. Porovnávací ocenění
4.1 provozní hala
Porovnávací hodnota
Výnosová hodnota
Věcná hodnota
Hodnota pozemku
1 821 210,00 Kč
167 800,00 Kč
954 131,00 Kč
1 006 595,00 Kč
Současný stav
1 006 595 Kč
954 131 Kč
1 989 010 Kč
167 800 Kč
Obvyklá cena
650 000 Kč
slovy: Šestsetpadesáttisíc Kč
zpracováno programem NEMExpress AC, verze: 3.2.8
Komentář ke stanovení obvyklé ceny
Hodnota OC byla odvozena na základě porovnávací metody, jako metody, která nelépe vypovídá o
stavu trhu v dané lokalitě.
Z porovnávací metody vyplývá předpokládaný odhad prodejnosti ve výši cca 1,0 mil.Kč. V
porovnávací hodnotě není zohledněna skutečnost, že stavba z velké části se nachází na cizím
pozemku a též skutečnost, že okolní pozemky jsou též na cizím pozemku - není přístup k fasádě
stavby pro potřebu opravy.
Tyto dva nedostatky dle mého názoru snižují prodejnost oceňované nemovitosti v odhadované výši
ca 30-40%. Předpokládanou prodejnost z výše uvedených důvodů odhaduji v relaci cca 650 tis.Kč.
Závěr
Tato odhadovaná hodnota OC je ovšem podmíněna právním vyřešením přístupu a vedení sítí k
nemovitosti. V případě právních problémů by bylo ztíženo provozování celé nemovitosti, není kde
vybudovat studnu ani jímku, přístup může být ohrožen a nemovitost může být neprodejná.
Ve Zbraslavicích 13.4.2014
Ing. Jaroslav Kunta
Zbraslavice 390
285 21 Zbraslavice 390
telefon: 777 153 667
e-mail: [email protected]
- 10 -
Znalecká
doložka:
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný dekretem č. 1062
Krajského soudu v Praze, ze dne 28.3.1988, pro základní obor ekonomika,
odvětví ceny a odhady, nemovitostí.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 5383/46/2014 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 5383/46/2014.
- 11 -
SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH
Podklady a přílohy
Výpis z katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Malešov, LV č. 10102 ze
dne 17.2.2014
Snímek katastrální mapy ze dne 10.4.2014
informace o ostatních pozemcích po halou
Mapa oblasti
přístupová komunikace, pozemek p.č. 635/4, 1059 a pozemky okolo
stavby
Fotodokumentace nemovitosti
- 12 -
počet stran A4 příloze
3
1
2
1
3
1
LV č. 10102
strana 1
- 13 -
LV č. 10102
strana 2
- 14 -
LV č. 10102
strana 3
- 15 -
snímek KM
širší okolí
bližší okolí
- 16 -
pozemky p.č. 585/4, 586/3
pozemek p.č. 585/4
pozemek p.č. 586/3
- 17 -
pozemky p.č. 591/4, 588/3
pozemek p.č. 591/4
pozemek p.č. 588/3
- 18 -
mapa okolí
širší okolí
bližší okolí
- 19 -
pozemek p.č. 635/4 - přístup
pozemky p.č. 1059, 631/2
pozemek p.č. 1059
- 20 -
pozemky p.č. 585/3, 591/3, 589/2
pozemek p.č. 585/3
- 21 -
pozemek p.č. 591/3
pozemek p.č. 589/2
- 22 -
foto
přípravna
kancelář
sociální prostor
sklad
hala
pohled
- 23 -
Download

znalecký posudek o ceně obvyklé - Onheiser Miechová advokátní