Strategie, nástroje a možnosti státu při
podpoře uplatnění starších pracovníků
v důsledku stárnutí populace
7.11.2014
7.11.2007777
Obsah
• Demografický vývoj v České republice
• Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro
období 2013 až 2017 (NAP)
• Oblasti NAP
• Oblast „Zaměstnávání starších osob“
• Informace o projektu „Pracujme společně“
• Rada vlády pro seniory a stárnutí populace
• Závěr
Demografický vývoj v České republice
Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem
demografického vývoje nejen v České republice,
ale i v dalších zemí Evropy. Rychle se měnící
demografická situace, stárnutí populace, ale také
prodlužování lidského věku.
• Poměr starších osob se bude v budoucnu výrazně
měnit
• Prodlužuje se pravděpodobná doba dožití - potřeba
posouvat hranice odchodu do důchodu
Demografický vývoj v České republice
• Lidé 50+ patří k nejvíce ohroženým skupinám, vedle
absolventů škol, osob se zdravotním postižením, matek s
dětmi, nekvalifikovaných osob. Nejhorší je kombinovaný
handicap – věk, zdravotní omezení a nízká kvalifikace.
• O kvalitě života však by měl vypovídat jiný ukazatel než
střední délka života neboli naděje dožití , ale především by to
měla být délka života prožitá ve zdraví.
• Význam prevence: podpora zdravého životního stylu, zdravé
prostředí - příprava společnosti na stárnutí.
Národní akční plán
podporující pozitivní stárnutí
pro období 2013 až 2017
• Strategický dokument, který nahradil Národní
program přípravy na stárnutí 2008 až 2012
zahrnuje všechny průřezové oblasti týkající se
problematiky stárnutí populace – jedna z oblastí je
Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve
vazbě na systém důchodového pojištění
• Dokument obsahuje konkrétní opatření a gesce za
plnění úkolů problematiky stárnutí populace, je
příležitostí, jak se připravit na očekávané
demografické změny spojené se stárnutím populace
Národní akční plán podporující pozitivní
stárnutí pro období 2013 až 2017
• Vznik dokumentu – komunitní přístup, ve spolupráci
se zástupci veřejné správy s odbornou veřejností a
neziskových organizací
• Záměrem je aktualizovat opatření NAP, změnit
přístup gestorů opatření - ministerstev k
naplňováním obsahu NAP, zajistit financování
jednotlivých opatření a posílit personální zajištění
agendy přípravy na stárnutí – do konce roku má
MPSV předložit do vlády aktualizovaný dokument.
Informace o NAP:
Podkladová studie:
http://www.mpsv.cz/cs/14540
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/Podkladova_studie.pdf
Oblasti Národního akčního plánu
podporujícího pozitivní stárnutí pro období
2013 až 2017
• Zajištění a ochrana lidských práv starších osob
• Celoživotní učení
• Zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve
vazbě na systém důchodového pojištění
• Dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce
• Kvalitní prostředí pro život seniorů
• Zdravé stárnutí
• Péče o nejkřehčí seniory s omezenou soběstačností
Oblast: Zaměstnávání starších pracovníků
Age management - personální řízení zohledňující
věk a měnící se schopnosti zaměstnanců
- Osvěta mezi zaměstnavateli a manažery, odstranění
negativních stereotypů a předsudků na zaměstnance 50 +
- Komplexní přístup vedoucí k řešení demografických změn na
pracovišti
- Péče o zdraví, rozvoj pracovního prostředí, podpora rozvoje
fyzické kondice zaměstnanců,, přizpůsobení organizace práce
a úprava pracovní doby, ergonomie práce, rozvoj
mezigenerační spolupráce,
Oblast: -Zaměstnávání starších pracovníků
3 klíčové úrovně age managementu
Společnost/národní úroveň – cílem je sociální soudržnost a
hospodářský růst
Nástroje: Důchodová, sociální politika, vzdělávací systém, politika
zaměstnanosti
Firma/organizační úroveň – udržení a rozvoj pracovních sil
Nástroje: AM jako součást společenské odpovědnosti firem
Jednotlivec/ individuální úroveň – udržení a obnova vlastní
zaměstnatelnosti
Nástroje: Odpovědnost, plánování budoucnosti s ohledem na
pracovní dráhu, celoživotní vzdělávání, postoj k vlastnímu zdraví
Oblast: Zaměstnávání starších pracovníků
Opatření zaměřená na podporu zaměstnávání starších
pracovníků a prosazování principů age managementu do
personální politiky zaměstnavatelů - důležitou součástí NAP.
Opatření v NAP se týkají především následujících oblastí:
– Osvěta, publicita - s cílem ukázat na důležitost
uplatňování
principů
age
managementu
u
zaměstnavatelů, odstranění negativních stereotypů a
předsudků na zaměstnance 50+, význam věkově
smíšených týmů pro chod firmy
– Snaha o komplexní přístup k problematice age
managementu, který povede k zvládnutí problémů se
stárnutím populace v budoucnu.
Oblast: Zaměstnávání starších pracovníků
Opatření zaměřená na podporu zaměstnávání starších
pracovníků a prosazování principů age managementu do
personální politiky zaměstnavatelů - důležitou součástí NAP.
Opatření v NAP se týkají především následujících oblastí:
– Důležité faktory, na které je třeba se zaměřit - věková
diversita, význam mezigenerační spolupráce, řízení
zohledňující věk - přizpůsobení organizace práce a
úprava pracovní doby, celoživotní učení, vhodná
rekvalifikace - vzdělávací programy pro 50+, mentoring
– předávání zkušeností, pracovní úvazky zohledňující
věk, flexibilní formy práce pro pečující osoby, péče o
zdraví, rozvoj pracovního prostředí, ergonomie práce,
podpora rozvoje fyzické kondice zaměstnanců.
Oblast: Zaměstnávání starších pracovníků
Strategie, metodiky a nástroje pro uplatňování age
managementu:
Work ability index (WAI) – index pracovních
schopností a zavedení pojmu „pracovní schopnost“ do
legislativy
Kariérové poradenství – poradenským nástrojem v ČR
i v jiných zemích je např. bilanční diagnostika
Oblast: Zaměstnávání starších pracovníků
Strategie, metodiky a nástroje pro uplatňování age
managementu:
Strategie a CSR řešení v oblasti workplace (Corporate Social
Responsibility) - Společenská odpovědnost firem
Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací
(CSR) v České republice - schválení národní strategie CSR strategického dokumentu usnesením vlády č. 199 ze dne 2.
dubna 2014
Hlavní oblasti CSR: Ekonomická udržitelnost, Workplace,
Marketplace, Komunita, Životní prostředí
Národní platforma Byznys pro společnost poskytuje firmám
informace a doporučení pro zpracování a implementaci
efektivních postupů a projektů v oblasti lidských zdrojů.
Oblast: Zaměstnávání starších pracovníků
Opatření NAP na podporu rozvoje age managementu
– Cílem podpory starších osob na trhu práce by měla být
zejména prevence a udržení zaměstnanosti
– Dlouhodobá příprava na stárnutí a to jak na straně
zaměstnanců, tak na straně zaměstnavatelů, a do značné
míry i ztráta zodpovědnosti za vlastní stáří
– Podpora celoživotního učení a motivace zaměstnavatelů
k rozvoji vlastních lidských zdrojů, případně úpravy
pracovišť
Oblast: Zaměstnávání starších pracovníků
Individuální projekt MPSV „Pracujme společně!“
- vyhlášen na podporu pracovního uplatnění starších osob v
souvislosti s vyhlášením roku 2012 - Evropským rokem
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity
Identifikace projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost, ESF ČR
Doba realizace: 1. 6. 2012 – 28. 2. 2015
Cílová skupina: Fyzické osoby 50+ – uchazeči o zaměstnání
Území dopadu: Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj
Cíl projektu: zvýšit zaměstnatelnost starších osob a pilotně
ověřit sdílení pracovního místa dvěma uchazeči o
zaměstnání, kdy jeden pracovník je mladší a druhý je starší
50 let
Rada vlády pro seniory a stárnutí populace
Role Rady vlády pro seniory a stárnutí populace - stálý
poradní orgán vlády pro otázky týkající se seniorů a stárnutí
populace, založena na základě usnesení vlády č. 288 ze dne
22. března 2006
• Rada řeší problematiku seniorské populace. Předsedou
Rady je ministryně práce a sociálních věcí, Rada je složena
ze zástupců ministerstev, zástupců krajů, zdravotních
pojišťoven, předsedy Rady vlády České republiky pro lidská
práva, odborových svazů, seniorských organizací, nestátních
neziskových organizací, odborné veřejnosti, zástupců Senátu
a Poslanecké sněmovny, podnikatelských svazů.
Rada vlády pro seniory a stárnutí populace
V rámci Rady v průběhu roku pracují poradní odborné
skupiny, předpokládá se, že budou využity pro naplňování
NAP - založení PS na podporu zaměstnávání starších osob
• Témata pro PS - opatření proti věkové diskriminaci na
pracovišti, mezigenerační soužití, udržení zaměstnanosti
starších lidí a možnosti uplatnění starších osob
v předdůchodovém věku, celoživotní vzdělávání a
propojenost na trh práce, sociální postavení neformálně
pečujících osob a jejich možnosti vstupu na trh práce slaďování péče o seniora se zaměstnáním jeho rodinných
příslušníků, kteří se o něj starají.
Závěr
Stárnutí populace – celosvětový problém - řeší se nejen v České republice, ale
v celém světě - poměr důchodců a pracovně činných se bude zhoršovat
Aktivní stárnutí - zapojení seniorů do života společnosti, důstojné prožívání stáří, ale i
odpovědný přístup ke svému životu a ke svému zdraví.
Stárnutí populace a posun hranice odchodu do důchodu - 50+ patří k nejvíce
ohroženým skupinám (vedle absolventů, handicapovaným, matkám s dětmi,
nekvalifikovaným).
Cílem podpory starších osob na trhu práce by měla být zejména prevence a
udržení zaměstnanosti.
Maximální propojení cílů a opatření Národního akčního plánu se Strategií politiky
zaměstnanosti.
Správně a více využívat výsledků již realizovaných nebo budoucích projektů
financovaných například z evropských strukturálních fondů.
Mediální obraz - podpora pozitivního pohledu veřejnosti na stáří.
Děkuji Vám za pozornost.
Mgr. Jana Hanzlíková
[email protected]
Download

MPSV ČR: Radka Soukupová