Zpravodaj
Ročník XXIV., číslo 5 – prosinec 2013
Z p r á v y z r a d n i c e
Vážení čtenáři Zpravodaje,
naším městem v posledních týdnech silně rezonuje téma: nový rekreační areál u vodní plochy vzniklé těžbou štěrkopísku. Dovolte mi vyjádřit se
k němu a současně vás požádat, abyste související informace i nadále sledovali. Jedná se totiž o problematiku,
která je věcně složitá, vyvolává kontroverzní reakce a logicky proto umocňuje
názorový střet na půdě samosprávy.
Zastupitelstvo o záměru diskutovalo na svém jednání 21. 11. 2013.
Průběh jednání byl díky hojné účasti veřejnosti bouřlivý. Diskuse vyústila v usnesení, kterým mně zastupitelstvo uložilo poskytnout veřejnosti podrobnější informace o záměru. Přesněji o dvou vzájemně
provázaných a podmiňujících se záměrech těžby a rekreace.
O postupu přípravy obou záměrů jsem poprvé veřejnost informovala
v minulém vydání Zpravodaje. Na úvod mi dovolte krátké ohlédnutí
do minulosti a zrekapitulovat kroky, které současné vedení města
dosud pro realizaci obou záměrů podniklo.
Prvním a klíčovým rozhodnutím bylo jednomyslné přijetí dlouhodobé strategie rozvoje města 2011 – 2027. Ta se stala východiskem pro návrh urbanistické koncepce města, která je obsažena
v novém územním plánu. I ten byl schválen v jednomyslné shodě,
což považuji za zásadní počin. Přijetí obou dokumentů je nezbytným
předpokladem pro dlouhodobý a vyvážený rozvoj města.
V místech ložiska suroviny nový územní plán vymezil tzv. územní rezervu pro těžbu štěrkopísku s navazujícím rekreačním využitím vodní plochy (písníku). Současně stanovil požadavek prověřit, zda je území pro oba záměry vhodné, a to formou územní
studie. Územní studie byla zpracována a projednána s orgány veřejné správy, správci sítí, sousedními obcemi, lázněmi atd. Vyjádřit
se k ní mohli i zastupitelé. Připomínky z tohoto projednání byly vypořádány a územní studie byla v polovině letošního roku (v souladu
se stavebním zákonem) zaregistrována a stala se podkladem pro
změnu územního plánu.
8. 8. 2013 zastupitelstvo rozhodlo o pořízení příslušné změny územního plánu, která má za cíl ukotvit oba (předběžně prověřené) záměry do platné územně plánovací dokumentace a stanovit
podrobnější podmínky využití území. Na základě tohoto rozhodnutí
bylo zpracováno Zadání změny územního plánu, které bylo rovněž
projednáno a předloženo 21. 11. 2013 zastupitelstvu ke schválení. Pokud by bylo zastupitelstvem Zadání změny územního plánu
schváleno, odstartoval by tím náročný proces dalšího posuzování
a projednávání obou záměrů.
Ke schválení Zadání změny územního plánu však již nedošlo.
Bohužel nikoliv proto, že by samo zadání považovalo zastupitelstvo
za „špatné“, ale proto, že vznikly pochyby, zda záměr těžby štěrkopísku (konkrétně doprava suroviny přes město) jako cesta ke vzniku
rekreačního areálu je pro město prospěšná, či nikoliv. Tolik popis
předchozích kroků.
Při doručení zdarma, při prodeji 10 Kč
PF 2014
Nyní se nacházíme v poněkud schizofrenní situaci. Samospráva
nejprve vyjádřila podporu strategii využívání rekreačního potenciálu města a jeho okolí. Tuto strategii potvrdila schválením nového
územního plánu, který vymezil další zóny pro rekreaci, včetně vodní
plochy, která pochopitelně jinak, než vytěžením ložiska štěrkopísku
vzniknout nemůže. Schválila pořízení příslušné změny územního plánu, aby totéž následně odmítla.
Chápu, a částečně i sdílím, obavy z negativních vlivů těžby štěrkopísku, konkrétně z přepravy suroviny přes již tak dost dopravou
zatíženého centra města. Konec konců, ve strategii rozvoje města
byla těžba uvedena jak na straně hrozeb, tak na straně příležitostí.
Příležitostí je touto cestou založit rekreační areál, který by nahradil
ztrátu koupaliště „Na Sádkách“ a který by obyvatelům a návštěvní-
Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám radostné prožití vánočních svátků a úspěšné
vykročení do nového roku 2014.
Květoslava Jeníčková, starostka
Nový rekreační areál by mohl nahradit ztrátu bývalého koupaliště „Na Sádkách“.
kům města poskytl atraktivitu v podobě vodní plochy a vybavenosti
(pláže, restauraci, kemp, letní amfiteátr atd.) Úspěšná realizace obou
záměrů by vedla k dalšímu posílení rezidenčního a lázeňského charakteru města. Vhodně by byl doplněn a rozšířen stávající komplex
turistických a rekreačních atraktivit, zejména cyklotras a golfu.
Problém je v tom, že pokud oba záměry neprojdou procesem
změny územního plánu, včetně analýzy vlivů na životní prostředí,
posouzení orgány státní správy a veřejným projednáním, dopředu
se vzdáváme oné příležitosti, aniž bychom dokázali porovnat rizika
a přínosy, které oba záměry mohou přinést.
Jsem starostkou čtyři funkční období. To je celkem 16 let, za které Lázně Bohdaneč urazily dlouhou cestu. Ty, kteří mě znají a sledují
moji práci, myslím, nemusím přesvědčovat o tom, že mé počínání
je vedeno snahou o prosperitu města a spokojenost jeho obyvatel.
Mí oponenti využívají logicky příležitost a „burcují“. Je to v pořádku.
O tom je demokratický střet myšlenek. Je mi jen líto, že se složitá
problematika pro tuto chvíli zúžila jenom na křik o „devastaci města“
nákladní dopravou a na osobní útoky. Oprávněné obavy občanů
jsou zneužívány k osobním zájmům a vyřizování účtů mezi jednotlivci. Ale to už k naší politické „kultuře“ patří.
Jsem připravena vést i nadále věcný dialog a respektovat vůli
veřejnosti. K tomu je však třeba pokračovat v odborné analýze obou
záměrů (v procesu územního plánování, posuzování vlivů na životní
prostředí atd.), aby byly k dispozici veškeré relevantní informace.
Měla by i nadále probíhat veřejná debata o tom, co městu oba záměry mohou přinést a naopak. Bez takového postupu se bude vždy
jednat o virtuální boj „dobra“ se „zlem“ sloužící ke zcela jiným než
veřejným zájmům.
První odborné studie ukázaly, že ani jeden ze záměrů nemá, při
dodržení určitých omezujících podmínek, významně negativní vliv
na životní prostředí. Naopak mohou městu přinést pozitivní ekonomické i ekologické efekty.
Podrobnější informace o parametrech, souvislostech, argumentech pro a proti přineseme ve speciálním vydání Zpravodaje začátkem příštího roku. Uskuteční se veřejné projednání, na které vás chci
tímto pozvat. Termín setkání bude včas uveřejněn ve Zpravodaji. Sledujte rovněž webové stránky města a vyjadřujte, prosím, své názory.
Zapojte se do formování budoucnosti města.
Květoslava Jeníčková, starostka
I n f o r m a c e z o d b o r u r o z v o j e m ě s t a
Územní plánování
Začátkem letošního roku schválilo zastupitelstvo města nový územní plán (ÚP) Lázně
Bohdaneč. V návaznosti na tento významný
dokument byla pořízena a zaregistrována první z územních studií předepsaných v územním plánu Územní studie těžby štěrkopísku
s následným rekreačním využitím – Lázně
Bohdaneč, Čertoříšský a zastupitelstvo schválilo pořízení změny č. 1 ÚP. Na odboru rozvoje města se připravuje informační kampaň
o této lokalitě a jejích dalších možnostech,
která bude probíhat i na webu města a v informačním centru. Územní studie (pro plochy
Z8, P8, K6, K12) je rozpracovaná a o pořízení
další studie v těchto dnech požádal investor.
Dotační a jiné projekty
Projekt Snížení prašnosti ve městě
Lázně Bohdaneč je financován ze Státní-
ho fondu životního prostředí ČR. Nový zametací stroj se měl v ulicích města objevit
ještě před koncem roku 2013. Dodavatelská firma Some Jindřichův Hradec, s.r.o.
ovšem opakovaně nesplnila podmínky
smlouvy. V důsledku toho probíhají jednání
s poskytovatelem dotace i právníky města
a všichni doufáme, že se celou situaci podaří vyřešit.
Koncem listopadu byla na Pardubický
kraj podána žádost o grant na akci „Rekonstrukce ústředního vytápění v hlavní tribuně – fotbalový stadion Lázně
Bohdaneč“. Předpokládané náklady akce
jsou 1 027 tis. Kč.
V roce 2014 bychom rádi vyřešili dlouhodobý nelichotivý stav hřbitovní zdi a vstupní zvoničky do staré části hřbitova. V lednu tak bude podána žádost do Programu
podpory stavební obnovy a restaurování
kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru Pardubického kraje.
Projekt proběhne ve spolupráci s odborem
správy majetku.
Pokračuje příprava na rekonstrukci
bohdanečské Sokolovny. Letos byly pouze odstraněny závady na elektrických rozvodech a je připravena oprava sociálních
zařízení v obou patrech budovy vč. výměny
obkladů, zařizovacích předmětů a nátěrů,
která by měla proběhnout v hned v prvních
týdnech příštího roku.
Schůzky pracovní skupiny založené k rekonstrukci základní školy přinesly své
ovoce. Při přípravě projektu bylo zohledněno i současné směřování ve financování
základního školství. Po úpravách projektu
se celkové náklady stavby pohybují v řádu
150 mil. Kč. Nyní jsme zase o krůček blíž
připravit se na podání žádosti o dotaci
z evropských fondů v novém programovém
období 2014 – 2020.
Veřejné osvětlení
V rámci modernizace veřejného osvětlení
byl pro město zpracován generel veřejného osvětlení (VO), který ke stávajícím cca
560 světelným bodům navrhuje i rozšíření
2 |
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
o osvětlení na přechodech pro chodce. Nový
led systém ušetří polovinu nákladů, rekonstrukce a modernizace rozvaděčů nabídne
nové možnosti ovládání. Počítá rovněž s budoucím osvětlením cyklostezek a také se
začleněním osvětlení ulice Horka do jednotného systému VO. Osvětlení cyklostezek by
mohl pozdržet nutný výkup pozemků, při té
příležitosti by byla zrealizována také výsadba
stromů. Rekonstrukce veřejného osvětlení
bude financována z dotačních titulů v programovém období 2014 – 2020.
Lesní hospodářský plán
Dle platné právní legislativy je povinností vlastníka lesa nad 50 ha zpracovávat tzv. lesní hospodářský plán. Dokument
se vyhotovuje obvykle na časový horizont
10 let. V prosinci letošního roku proběhlo
výběrové řízení na zpracování nového lesního hospodářského plánu, který by měl
po vypracování a schválení vstoupit v platnost k 1. 1. 2015.
Rozšíření lesoparku Na Lužci
Město Lázně Bohdaneč usiluje o bezúplatný převod pozemků státu vedle hřbitova, ten by měl do budoucna sloužit nejen k vycházkám, ale také jako pozemek
určený k náhradní výsadbě nařízené spolu
s povolením ke kácení stromů rostoucích
mimo les.
Památná alej v Hrádku
Po jarním odstranění náletových podrostů a keřů proběhla začátkem září II. etapa
regeneračních prací na levé straně památné dubové aleje spojující v minulosti obec
Hrádek a město Lázně Bohdaneč. Vlastní
ošetření stromů redukčními nebo bezpečnostními řezy provedla odborná arboristická
firma na základě posudku zpracovaného
Agenturou ochrany přírody a krajiny. Pěstební opatření byla realizována s cílem zajištění
Vedoucí odboru správy majetku
se představuje
Vážení občané
města Lázní Bohdanče, velmi rád
bych se vám představil, jmenuji se
Viktor Satori a byl
jsem od 1. prosince 2013 jmenován
vedoucím odboru
správy majetku.
Od ukončení střední školy jsem prošel
několika zaměstnáními, kde jsem sbíral
praktické zkušenosti. Mám bohatou praxi
v oblasti stavební, správní i řídicí. Naposledy
P R OS I NE C
2 0 1 3 optimálních podmínek pro další rozvoj a zachování aleje.
Regeneraci levé strany památné aleje financovalo Město Lázně Bohdaneč, celkové
náklady za obě etapy byly vyčísleny na téměř
125 tis. Kč. Pravá strana směrem k Lázním
Bohdanči je ve vlastnictví Lesů České republiky s. p., doufejme, že i ta se dočká v nejbližší době oživení. Byla by škoda nepečovat
o odkaz našich předků, kteří alej původně
vysadili s cílem zpevnění hráze, po které
vedla cesta z Hrádku do Bohdanče. Cesta
je od 70. let přerušena tehdy nově vybudovaným areálem závodu Explosia.
Příprava rekonstrukce
restaurace Radnice
V průběhu měsíce října zveřejnilo Město
Lázně Bohdaneč svůj záměr pronajmout
prostory restaurace Radnice s tím, že budoucí provozovatel bude mít zároveň možnost
spolupracovat při rekonstrukci restaurace.
Ta bude v 1. polovině roku 2014 modernizována na náklady města. Znovuzahájení
provozu se předpokládá od července 2014.
Cílem modernizace je zkvalitnění služeb pro
obyvatele, návštěvníky města i lázeňské hosty, podpora společenského poslání radnice
(svatební hostiny, oslavy k příležitosti vítání
občánků, oficiální návštěvy města) a tím zvýšení image celé budovy.
Vánoční výzdoba
Odbor rozvoje města zajišťoval pořízení
nové vánoční výzdoby, ta byla představena
na akci Rozsvícení vánočního stromu začátkem prosince. Výzdoba zahrnuje osvětlení
radnice a výzdobu a osvětlení vánočního
stromu. Celý komplet dodala a zároveň instalovala firma Valmont HK z Nechanic.
Celkové náklady vč. montáže a dopravy
byly 177 tis. Kč. Předpokládaná životnost
led světelných řetězů je při správné údržbě
a skladování až 10 let. Děkujeme za kladné
jsem pracoval jako vedoucí provozního oddělení Krajské pobočky VZP ČR, kde jsem
měl v kompetenci srovnatelnou agendu,
jaká je na odboru správy majetku.
Osvojené praktické dovednosti bych velmi rád aplikoval ve své nové práci. Mým cílem je zvýšení efektivnosti a pružnosti plnění
nemalého počtu úkolů spravovaných odborem správy majetku. V této chvíli na mne
čeká mnoho rozpracovaných akcí, na kterých budu aktivně pracovat se svými kolegy.
Uvítám také jakékoliv podněty od vás, občanů. Neváhejte se na náš odbor obrátit.
Přeji vám všem hezké a klidné vánoční
svátky, hodně zdraví a štěstí do nového roku.
Viktor Satori,
vedoucí odboru správy majetku
ohlasy, které potvrzují, že tato obnova nebyla
zbytečně vynaloženou investicí.
Doprava v Lázních Bohdanči
Jednou z dalších aktivit odboru rozvoje
města je zaměření na řešení motoristické
i nemotoristické dopravy. S problémy se
stále narůstající dopravou se potýká většina
měst a obcí. I v příštím roce budou pokračovat jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic,
Krajským úřadem Pardubického kraje a Ministerstvem dopravy ČR za účelem omezení
těžké nákladní dopravy ve městě s využitím
limitů lázeňského zákona. V této souvislosti proběhne začátkem příštího roku sčítání
dopravy a měření hlukové zátěže z dopravy
ve městě.
Posunuli jsme se také ve výstavbě cyklostezky na Dolany. Územní plán s touto
stavbou počítá, komplikace ale přináší restituční zákon o majetku církví. Část dotčených pozemků totiž v minulosti církvi patřila
a lze proto předpokládat, že jejich výkup
bude možný až někdy v roce 2015. To nám
ale nebrání v tom, mít do té doby k dispozici
kompletní dokumentaci pro územní řízení.
Nyní probíhá výběrové řízení na projektanta. Zažádat o finanční podporu na výstavbu
však bude možné až po dořešení majetkových vztahů.
V rámci rozšíření cyklotras bychom
rádi obnovili trasu k bývalému koupališti a dál do Neratova. Zahájeny byly práce
na ucelené koncepci nemotoristické dopravy ve městě, která by měla řešit napojení stávajících cyklostezek a pohyb cyklistů
po městě.
Zapojili jsme se také do hledání alternativy propojení obce Neratov s městem
Lázně Bohdaneč pro motoristickou dopravu. Současná, historická cesta přes VKP Alej
k Neratovu, nesplňuje požadavky na stále
narůstající frekvenci dopravy a ohrožuje bezpečnost chodců a cyklistů.
Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města
Nabídka prodeje dřeva
z městských lesů
Druh dřeva
SKM nestandardní
Cena za m3
968 Kč
SKM jehličnaté
1 089 Kč
SKM listnaté měkké
1 089 Kč
SKM listnaté tvrdé
1 331 Kč
SKM je surový kmen o délce 2 – 12 m
a průměru 7 – 30 cm. Uvedené ceny
jsou včetně DPH, bez dopravy, k vyzvednutí na odvozním místě v lese.
Nestandardní dřevo je z okolí vojenské
střelnice Neratov, které obsahuje železo
(kulky). Kontaktní osoba V. Dlouhý,
tel.: 603 258 754, 466 924 535.
| 3
Odkanalizování sportovního
areálu Na Baště
Město Lázně Bohdaneč je od května 2012
majitelem sportovního areálu Na Baště
v Lázních Bohdanči. Po prověření napojení
kanalizace ve sportovním areálu bylo zjištěno, že splašky z objektu hlavní tribuny jsou
společně s dešťovou vodou z areálu odváděny do stávající dešťové kanalizace v ulici
Kosinova.
Dle platného zákona o vodovodech
a kanalizacích není tento způsob odvádění
splaškových vod povolen. Proto bylo odsouhlaseno objednání projektové dokumentace na vybudování kanalizační přípojky do sportovního areálu a její zařazení
do Plánu oprav a rekonstrukcí na rok 2013.
V prosinci roku 2012 byl zpracován projekt
na stavbu kanalizační přípojky, jehož součástí byl i rozpočet ve výši cca 1 050 tis. Kč.
V měsíci dubnu 2013 proběhlo výběrové řízení na vybudování kanalizační přípojky
ve sportovním areálu Na Baště. Hodnoceny
byly nabídky 3 firem. S nejnižší nabídkovou cenou, která činila 836 327 Kč, zvítě-
zila společnost AZ STAVEBNÍ Heřmanův
Městec, s.r.o.
Ukončení prací bylo stanoveno na
15. prosince. Práce byly zahájeny dne
5. listopadu odkrytím hlavní stoky v Kosinově ulici a připraveného napojení přípojky
do sportovního areálu, které byly vybudovány v minulém volebním období v rámci
projektu Labe – Loučná. Přitom bylo zjištěno, že připravené (a městem zaplacené)
napojení se vzhledem k jeho výšce (bylo
o 42 cm výše než bylo vyprojektováno a než
bylo potřebné pro spádové odkanalizování)
nedá využít. Dále bylo zjištěno, že samotná hlavní stoka v Kosinově ulici se nalézá
o cca 18 cm výše než byly údaje správce veřejné kanalizační sítě (VaK Pardubice a.s.)
poskytnuté projektantovi. Tyto disproporce byly neprodleně řešeny na dvou jednáních na stavbě za přítomnosti zástupců
města a byla dohodnuta úprava dokumentace spočívající ve změně materiálů přípojky, posunu šachty na přípojce a změně způsobu napojení na hlavní stoku.
Projekt dále předpokládal, že do nové
splaškové přípojky bude napojeno předpokládaných 5 vývodů kanalizace z objektu tri-
Prodej lustrů
Město Lázně Bohdaneč nabízí k odprodeji formou nejvyšší učiněné nabídky
2 ks vyřazených lustrů. Skleněný trojramenný lustr a skleněný dvojtvar byly
původně umístěny v prostorách radnice.
Nabídnutou cenu za jednotlivé lustry
v zapečetěné obálce s označením „LUSTRY – NEOTVÍRAT“ s uvedením jména,
adresy a telefonního kontaktu můžete
podat na podatelně Městského úřadu
Lázně Bohdaneč, nebo zaslat na adresu Město Lázně Bohdaneč, Masarykovo
nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč.
Lustry je možné prohlédnout po telefonické domluvě na tel. č. 466 797 066
v budově radnice.
Simona Fišerová,
odbor hospodářsko-správní
Upozornění pro pořadatele společenských akcí s tombolou
V souvislosti s blížící se plesovou sezónou upozorňujeme pořadatele společenských
akcí na zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění,
který upravuje podmínky pro povolování tombol a věcných loterií pořádaných na plesech, sportovních akcích, zábavách apod. Řízení o povolení tomboly probíhá v souladu
se zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem.
Uspořádání tomboly je nutné zvážit a včas podat písemnou žádost tak, aby mohla
být řádně vyřízena. Základní informace k povolování tombol a příslušné tiskopisy jsou
zveřejněny na internetových stránkách města.
buny. Při provádění zemních prací na nové
přípojce a postupném přepojování vývodů
z tribuny bylo zjištěno, že vývodů kanalizace
z objektu tribuny je celkem 10. Po kontrole
za účasti projektanta byly všechny tyto vývody zaústěny do nové kanalizační přípojky. Přes všechny popsané změny nedošlo
k navýšení nákladů na vybudování kanalizační přípojky. Vzhledem k současným klimatickým podmínkám však nebylo do termínu předání stavby provedeno opětovné
zadláždění trasy přípojky stávající zámkovou dlažbou.
Dne 13. prosince byla provedena přejímka stavby kanalizační přípojky. V předávacím protokolu byl uveden nedodělek – provedení opětovného zadláždění
trasy přípojky zámkovou dlažbou s datem
odstranění do 31. března 2014. V souladu s uzavřenou smlouvou o dílo bylo při
vyúčtování stavby v letošním roce z celkového nákladu na realizaci pozastaveno
20 % (tj. 167 265 Kč vč. DPH). Pozastavení
bude proplaceno po provedení zádlažby
v roce 2014.
Viktor Satori, vedoucí OSM
Ochrana nočního klidu
a regulace hlučných činností
Zastupitelstvo města na svém zasedání
21. 11. 2013 schválilo vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
na území města.
Tato vyhláška definuje noční klid, který
je v pátek a v sobotu vymezen dobou
od 23:00 do 07:00 hodin. V ostatních dnech
je noční klid dobou od 22:00 do 7:00 hodin.
V této době je každý povinen zachovat
klid a omezit hlučné projevy.
Dále je každý povinen zdržet se o nedělích a státem uznávaných dnech
pracovního klidu veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk (míněno sekačky
na trávu, cirkulárky, motorové pily, křovinořezy apod.).
Podnětem pro vydání této vyhlášky byl
požadavek obyvatel, kteří se nemohli se
sousedem dohodnout na čase sekání trávy
nebo řezání dřeva. Takové rušení rozhodně sousedské vztahy neutuží. Vzhledem
k tomu, že jde o problematiku citelně zasahující do života spoluobčanů, proběhla
na toto téma vášnivá diskuze, kde zazněly
velmi odlišné názory a představy, jak situaci řešit. Zda se věc zdárně podařila, ukáže
až čas.
Ing. Jiří Doležal, vedoucí
odboru hospodářsko-správního
Simona Fišerová, odbor hospodářsko-správní
4 |
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Poplatky za odpad
se zvyšovat nebudou
Zastupitelstvo města Lázně Bohdaneč
na svém zasedání dne 21. 11. 2013 vydalo
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zprávy z městské knihovny
V lázeňském pavilonu Gočár, kde byla
městská knihovna dosud umístěna, probíhají stavební práce, proto je knihovna
dočasně přestěhována do náhradních
prostor. Najdete nás v pavilonu Veselý,
hned vedle hlavní recepce lázní. Přestěhovali jsme se do místnosti mnohem menší,
kam se vešla zhruba jedna třetina našeho
knižního fondu, zbytek je uložen v archivu.
I když lze v podmínkách města Lázní
Bohdanče dle platné legislativy stanovit
poplatek ve výši až 700 Kč na poplatníka, vyhláškou byla stanovena sazba poplatku pro rok 2014 stejná jako v roce
letošním, tj. 500 Kč. Rovněž osvobození
a úlevy se nemění.
Pro informaci uvádíme, že výše nákladů
na svoz netříděného odpadu, z něhož se provádí výpočet sazby, ve srovnání s předchozím
rokem vzrostla o 100,5 tis. Kč, tj. celkově na
1 642 tis. Kč. Do této částky nejsou zahrnuty náklady vynaložené na tříděný odpad,
také proto by mělo být třídění odpadu pro
obyvatele motivující. Některé obce a města
se rozhodly sazbu poplatku za odpad pro
rok 2014 navýšit, např. Pardubice, jiné ponechat v původní výši.
Věra Kohoutková,
odbor hospodářsko-správní
Věříme ale, že i v tomto omezeném množství knih si každý vybere.
Půjčovní doba zůstává stejná, ale služby, které knihovna poskytovala, jsou omezeny. Veřejný internet ani kopírování nejsou
k dispozici. Prosíme proto čtenáře o pochopení a shovívavost. Do původních prostor by
se měla knihovna vrátit v březnu roku 2014.
Děkujeme pracovníkům Služeb města
Lázně Bohdaneč a žákům devátých tříd Základní školy Lázně Bohdaneč za pomoc při
stěhování. I v těchto omezených podmínkách
stále dokupujeme nové knihy. Potěší nás,
když si i v předvánočním shonu najdete čas
a přijdete si vybrat čtení na volné sváteční dny.
Od 23. do 31. 12. bude knihovna uzavřena.
Děkujeme všem čtenářům za jejich přízeň a přejeme vám všem hezké prožití Vánoc a spokojený rok 2014.
ně Bohdaneč slavnostně rozsvítili budovu
radnice i vánoční strom ve zcela novém
hávu. Za zvuku vánočních koled jsme měli
možnost prohlédnout si betlém s živými
zvířátky a nakoupit na adventních trzích
dárky z rukou šikovných regionálních výrobců. Celý týden jsme také mohli obdivovat originální výrobky z patchworku na výstavě
v Langrově síni radnice.
Ve čtvrtek 5. prosince jsme se sešli rovněž ve velkém počtu na Srazu andělů,
čertů a Mikulášů před radnicí. Děti, které
v průběhu roku trošku zlobily, byly pokárány čertem, ale všechny nakonec i za svou
odvahu, že přišly, dostaly sladkou odměnu
od andělů a Mikulášů.
V samém závěru roku pro vás infocentrum připraví tradiční silvestrovský ohňostroj, kterým přivítáme vstup do nového,
nezadržitelně se blížícího roku. Tímto vás na
něj srdečně zvu. Ohňostroj se uskuteční
1. ledna 2014 od 0:30 hodin na Masarykově náměstí před budovou radnice.
Ráda bych velmi poděkovala všem, kteří
s infocentrem v tomto roce spolupracovali
na přípravě a organizaci akcí. Byla to spolupráce příjemná a profesionální zároveň.
Především bych chtěla poděkovat Jednotce sboru dobrovolných hasičů a Městské
policii Lázně Bohdaneč, kteří nechyběli
na žádné akci, jež jsme pro vás, pro místní
občany, připravili.
Také děkuji všem, kteří nám stále přinášejí do infocentra víčka pro Justýnku
a přispívají tak na její léčbu. Sbírka i nadále pokračuje. Děkuji i těm, kteří nás sledují
na facebooku a s důvěrou nás navštěvují
v případě potřeby informací či nákupu vstupenek na různá představení.
Dovolte mi vám popřát za celý pracovní tým informačního centra do nového
roku jen vše dobré, mnoho zdraví, štěstí
a optimismu.
Vlaďka Knížková a Dana Mückeová,
Městská knihovna Lázně Bohdaneč
Kde jsme se potkali
V úterý 12. listopadu pro
vás infocentrum ve spolupráci s Mateřskou školou
Lázně Bohdaneč zorganizovalo Příjezd svatého
Martina na bílém koni
s lampiónovým průvodem.
Pár dní na to, v termínu od 15. do 17. listopadu, propagovalo infocentrum s léčebnými
lázněmi naše milé město, jeho okolí a lázně
na prezentační akci ve Wroclawi. Naším
společným cílem bylo zvýšení návštěvnosti
i z nedalekého zahraničí.
Pak již probíhaly přípravy na akce v závěru roku. V úterý 3. prosince jsme se sešli
v hojném počtu na náměstí, abychom společně za zpěvu žáků ze Základní školy Láz-
P R OS I NE C
2 0 1 3 Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D.,
ředitelka MIC
| 5
Služby města informují
Dovoluji si uveřejnit dvě fotografie zachycující nerespektování značení velko-
Starostové členských obcí
svazku zavítali do Břehů
Přátelská atmosféra panovala na listopadové Valné hromadě Regionálního
svazku obcí Bohdanečsko, která se tentokrát sešla v restauraci Autokempu Buňkov
v obci Břehy. Projednána byla zpráva o činnosti za rok 2013 včetně projektu na Podporu odbytu místní produkce. Jeho součástí byl nákup 15 ks prodejních stánků,
které 3. prosince ozdobily Masarykovo
náměstí v rámci adventních trhů a letáček
prezentující regionální výrobce a spole-
MAS Bohdanečsko nezahálí
MAS Bohdanečsko pokračuje v realizaci
dlouhodobého
projektu s názvem Rozvoj
MAS Bohdanečsko, který je financován
z Programu rozvoje venkova. V průběhu září
a října letošního roku probíhalo na území
MAS dotazníkové šetření v souvislosti s tvorbou Integrované strategie území pro období
2014 – 2020. Šetření se zúčastnilo celkem
505 respondentů. Z výsledků mj. vyplynulo, že dotazovaní by si v budoucnu v rámci
rozvoje území Bohdanečska přáli, abychom
6 |
objemových kontejnerů. Kontejnery umožňují bezplatné ukládání specifikovaného
odpadu občanům města na vrub Města
Lázně Bohdaneč. Myslím, že takové počínání je třeba ocenit a věci, které do kontejnerů nepatří, odevzdat ve sběrném dvoře (otevírací doba: středa 8 – 16 a sobota
8 – 12 hodin).
Na začátku měsíce listopadu proběhla příprava náměstí a MŠ Lázně Bohdaneč k zajištění akce Příjezd sv. Martina
na bílém koni. Pracovníci SmLB pod vedením pana Kmoníčka se rovněž věnovali
údržbě hřbitova a jeho přípravě k Památce zesnulých.
V rámci přípravy vánočního osvětlení
byla provedena kontrola stavu a funkčnosti
stávající výzdoby. Ta je používána již řadu
let, některé prvky jsou nefunkční, jiné opotřebené, nebo byly vráceny z výpůjčky.
O této skutečnosti byla informována rada
města a byl vznesen požadavek na obměnu a doplnění výzdoby. Nové osvětlení
radnice i stromu jste měli možnost vidět
3. prosince na slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Vlastní výběr vánočního
stromu probíhal již od konce září, a to ze
tří lokalit lesního hospodářství i z nabídek
čenské akce. Ten je již od konce listopadu
k dispozici v informačním centru.
Starostové se celkově shodli na tom, že
využití potenciálu území Bohdanečska,
kde se ve své době rozkládala nejrozsáhlejší rybniční soustava v Čechách, je
krokem správným směrem. Svědčí o tom
i název regionální značky Kraj Pernštejnů
regionální produkt, která označí výrobky
vytvořené právě na našem území. Naučná
stezka Pernštejnskými rybníky v Neratově
nebo připravovaná oslava pětistého výročí mlýna ve Výrově, který nechal zřídit Vilém z Pernštejna, jsou jen dalším důkazem
toho, že jsme si vědomi důležitosti odkazu
našich předků.
Ing. Lenka Křivská, odbor rozvoje města
se v dalších společných aktivitách zaměřili
na ochranu přírodních a kulturních hodnot a spolupráci se sousedními obcemi.
Výsledky dotazníkového šetření se stanou
podkladem při tvorbě analytické části dokumentu. Tímto bychom chtěli ještě jednou
poděkovat všem, kteří se do vyplnění dotazníků zapojili.
Dalším z výstupů projektu je vydání
propagačních materiálů o činnosti MAS.
Koncem listopadu tak vyšla brožura, která
občanů. Letošní vánoční strom věnoval
za symbolickou 1 Kč občanům Lázní
Bohdanče pan Daniel Hemmer.
Rádi bychom do budoucna osvětlili
také hlavní fontánu na náměstí způsobem,
který se osvědčil např. v Karlových Varech.
Letos jsme použili, zatím jen zkušebně, jednoduchý reflexní motiv umístěný do středu
fontány a osvětlili ho přímo světly z fontány.
K tomuto záměru, funkčnosti či viditelnosti
uvítáme vaše případná doporučení.
Příjemné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší v nadcházejícím roce.
Petr Kotýnek, ředitel SmLB
Starostové dostali těsně před tiskem
k dispozici náhled letáčku na podporu
odbytu místní produkce.
seznamuje návštěvníky i obyvatele Bohdanečska s principy fungování MAS, s naším
regionem, jeho historií i zajímavými místy
k navštívení. Materiál byl již představen veřejnosti na informační akci, kterou uspořádalo v rámci akce Rozsvícení vánočního stromu informační centrum za finanční podpory
MAS Bohdanečsko.
Ing. Lenka Makovská,
manažerka MAS Bohdanečsko
Evropský zemědělský fond
pro rozvoj venkova:
Evropa investuje
do venkovských oblastí
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Zprávy z mateřské školy
Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč
Zveme vás!
8.1. Odpoledne pro
15.1. předškoláky
22.1.
od 15 – do 16 hodin
„Svatý Martin na zimu
veze bílou peřinu.
Přikryje s ní celou zem,
aby bylo teplo všem.“
Pro všechny zájemce z řad předškolních dětí uspořádá naše
škola Odpoledne pro předškoláky. Děti se seznámí se svou
budoucí školou, pohrají si a prohlédnou si prostředí školy a školní
družiny. Dětem a jejich rodičům se budou věnovat paní učitelky
1.stupně.
Masarykovo nám. 108, 533 41 Lázně Bohdaneč
Zdejší mateřská škola pracuje
s dětmi již několik let podle vlastního vzdělávacího programu s názvem Od jara do zimy. Program
je založen na pravidelném střídání ročních období a připomínání
lidových zvyků a tradic. Podle pranostiky „Svatý Martin přijíždí
na bílém koni“ vznikla v naší školce před lety podzimní slavnost,
na kterou se těší nejen děti ze školky a jejich rodiče, ale i mnozí
obyvatelé města. Letos se akce uskutečnila v úterý 12. listopadu.
Celou školku děti vyzdobily koníky a vločkami z bílého papíru, školní zahradu osvětlovala mihotavá světýlka svíček a loučí.
V 17 hodin nastoupily před nedočkavé rodiče a hosty děti z celé
MŠ za doprovodu svých učitelek, aby předvedly připravené pásmo
o svatém Martinovi a blížící se zimě. Klasická říkadla a pranostiky
doplnily učitelky písněmi, u nichž si samy vytvořily hudbu nebo
texty a nahrály hudební doprovody na CD. Děti zpívaly jako o život, a za svůj výkon byly samozřejmě odměněny svatomartinským
pokladem. Tentokrát dostali malí zpěváčci perníkové koníčky.
Potom už se vydal lampionový průvod za doprovodu příjemné
hudby z městského rozhlasu do ulic. Když dorazil do ulice Za Sokolovnou, ozvaly se slavnostní fanfáry a očekávaný svatý Martin
na bílém koni vyjel vznešeně před publikum. Hořící pochodeň
v ruce, blýskavá přilba a dlouhý červený plášť vykouzlily na tvářích
přítomných spokojený úsměv. To, že letos Martin skutečný sníh
nepřivezl, nikomu nevadilo. Důležité je, že se nám, dospělým, podařilo strávit příjemný podvečer se svými dětmi. Děkujeme vedení
informačního centra za pomoc při organizaci a finanční podporu
akce. Kůň s Martinem již tradičně „přijel“ ze sdružení Apolenka
Pardubice.
Zápis do 1. ročníku
5.2. a 6.2. 2014 14 – 18 hodin
Den otevřených dveří
15. 1. 2014
7:35 – 9:15
ZS
Lázně Bohdaneč
www.zslboh.cz
+420 466 921 533
Nahrazení klasických wolframových žárovek „úsporkami“
ušetří domácnostem ročně až 4 000 korun
Již 65 % českých domácností svítí alespoň jedním
úsporným zdrojem světla a další stále přibývají,
vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti
eSvětlo.cz. Úsporné osvětlení domácnostem ušetří
až 4 000 korun ročně. Vysoká energetická náročnost wolframových žárovek byla hlavním důvodem
ukončení jejich výroby loni v září. Z průzkumu
portálu eSvětlo.cz vyplývá, že tuzemská domácnost potřebuje na svícení v průměru 18 žárovek.
V případě kompletní výměny klasických energeticky
náročných zdrojů světla (wolframové či halogenové
zdroje) za kompaktní lineární zářivky či LED světelné
zdroje může úspora domácnosti dosáhnout až 4 000
korun za jediný rok.
Úsporné zářivky do koše nepatří
S rapidním růstem počtu „úsporek“ roste také potřeba jejich recyklace v okamžiku, kdy doslouží.
Zatímco vysloužilé wolframové žárovky lze bez obav
vyhodit do koše, ty úsporné je třeba odevzdat k ekologické recyklaci. Kvůli toxické rtuti, kterou v malém
množství světelné zdroje obsahují, se s nimi musí
zacházet jako s nebezpečným odpadem. Dalším důvodem pro recyklaci vysloužilých zářivek je možnost
opětovného využití surovin, které úsporky obsahují.
Rtuti v zářivce se není třeba bát, zátěž pro životní
prostředí představuje jen při neodborné likvidaci
a ve vysoké koncentraci. Rtuť se v úsporných zářivkách vyskytuje ve velmi malém množství (cca
2–5 mg), například v klasickém teploměru je rtuti
500krát více. Při náhodném rozbití zářivky je třeba
místnost vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora či předat firmě zabývající se likvidací
odpadu. O zpětný odběr a následnou recyklaci se
stará nezisková společnost EKOLAMP, která zajišťuje
tuto službu občanům i firmám zdarma.
Úsporky patří na místo zpětného
odběru: nyní jich je téměř 4 000
V Česku lze vyřazené úsporné zdroje vrátit v jakémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech
obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí
v obchodních centrech, úřadech nebo v řadě firem.
Počet sběrných míst stále roste, nyní je jich přibližně
4 000 a další stále přibývají. Společnost EKOLAMP již
rozmístila více než 1 500 malých sběrných nádob.
Kde se nachází nejbližší sběrné místo, lze zjistit přes
internet na www.ekolamp.cz.
Srovnání spotřeby jednotlivých zdrojů světla (zdroj eSvětlo.cz)
Martinskou slavností se vždy přiblíží adventní období. Tradičně připravujeme pro děti svátek Barborek, Mikuláše, zpívání koled
v kostele, výlet do Skanzenu v Přerově nad Labem, ruční výrobu svíček v Ekocentru Paleta Pardubice, divadelní představení a vánoční
besídku s nadílkou. Přejeme všem hezké vánoční svátky a hodně
štěstí a pohody v roce 2014.
Mgr. Aneta Burešová,
zástupkyně ředitele pro MŠ
P R OS I NE C
2 0 1 3 Klasická
žárovka
Halogenová
žárovka
Kompaktní
úsporná žárovka
LED
žárovka
Spotřeba
60 W
52 W
12 W
9W
Životnost
1 rok
2 roky
12 let
25 let
Cena za potřebné množství
světelných zdrojů za 25 let
250 Kč
600 Kč
270 Kč
500 Kč
Náklady na elektřinu za 25 let*
6 810 Kč
5 902 Kč
1 643 Kč
1 232 Kč
Celkové náklady za 25 let
7 060 Kč
6 502 Kč
1 813 Kč
1 521 Kč
* Průměrná cena elektřiny v roce 2012 – 4,54 Kč/KW.
| 7
Co se děje Na rovině
Základní škola Na rovině, jež rozšiřuje nabídku vzdělávání
na Pardubicku o inovativní formy vzdělávání, načala v Lázních
Bohdanči již čtvrtý rok svého provozu. Do 1. až 5. třídy chodí letos
16 dětí, další děti zapsané do školy jsou vedené jako domácí školáci. A protože škola není jen o vyučování, ale také o lidech, setkávání se a trávení volného času, podívejme se, co se u nás všechno
dělo a co se chystá.
V rámci rekonstrukce zahrady za školou se děti, učitelé i rodiče stali zahradníky a zpustlý kout za školou proměnili na příjemné
místo. Vysázeli zde různé druhy jedlých i okrasných rostlin, pro zvířata je na místě mnoho úkrytů a k odpočinku slouží dubové lavice.
Prostor bude využíván pro výuku i volnočasové aktivity. Letos je
to obzvlášť příhodné, protože se děti zabývají přírodou kolem nás
po celý školní rok.
V neděli 17. listopadu se sešli děti i rodiče na představení Oříšková bábovka. Z Chocně přijela Hanka Voříšková se svým divadélkem. Malým i velkým divákům během představení o Jeníčkovi
a Mařence odtajnila, co se vlastně skrývá pod barevnými látkami
na scéně – skutečná oříšková bábovka podle receptu autorčiny babičky. Když bábovka, coby chaloupka z perníku, dohrála svou roli,
diváci se o ni s chutí rozdělili. Po představení se všichni zdrželi ještě
na malé divadelní dílně, kde vznikala z krabic od bot nejroztodivnější
rodinná divadélka.
se naučí uspořádat si práci, soustředit se na ni, zažívat spolupráci
a kontakt s vrstevníky. Rodiče zase uvidí své děti při práci a mohou
rozpoznat jejich přednosti a případná slabší místa. Budou tak vědět,
v čem jim mohou pomoci. Stále jsou ještě volná místa. Více informací najdete na internetových stránkách narovine.cz či na adrese
[email protected]
28. ledna 2014 od 15 do 17 hodin se koná zápis do 1. třídy.
Hledáte-li zajímavé prostředí, inovativní metody práce a respektující
přístup k dětem, přijďte se podívat.
Možná právě za jmenované aktivity získala ZŠ Na rovině ocenění
Společnost přátelská rodině z rukou prvního náměstka hejtmana
Romana Línka.
Pavlína Václavíková a Jan Sýkora, ZŠ Na rovině
Na zimu je naplánována série Dílen pro děti a rodiče. Od prosince do března se budou všichni společně jednou týdně setkávat
a pod vedením lektorek připravovat na vstup do 1. třídy. Dílny jsou
inspirované Montessori pedagogikou a programem Šance. Děti
8 |
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
usnesení z astupitelst va města
Zastupitelstvo města na 27. zasedání dne
21. 11. 2013 po projednání:
• Ukládá starostce seznámit veřejnost se záměrem těžby a následné
rekreace v lokalitě Čertoříšský.
• Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování rozpočtu Města
Lázně Bohdaneč ke dni 30. 9. 2013.
• Bere na vědomí informaci o přihlášení pohledávky z nevyplacení
dluhopisů SINCOM do insolvenčního řízení společnosti Borsay a.s.
• Schvaluje poskytnutí mimořádné účelové dotace na 10 % nájemného za rok 2013 společnosti SK Lázně Bohdaneč ve výši 36 tis. Kč.
• Doporučuje radě města projednat snížení nájemného SK Lázně
Bohdaneč s účinností od 1. 1. 2014.
• Vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Lázně Bohdaneč
č. 3/2013, k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
na území města Lázně Bohdaneč.
• Vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Lázně Bohdaneč
č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje smlouvu č. 513140 s Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu
nemovitosti – spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 na pozemcích
p. č. 1295/3 a 1297/2 v k. ú. Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje smlouvu č. 1329353826 (u převodce) – č. 513157 (u nabyvatele) o bezúplatném převodu vlastnictví pozemku p. č. 782/33
v k. ú. Lázně Bohdaneč nově vzniklého dle GP č. 1529-104/2011 ze
dne 26. 10. 2011 mezi Českou republikou – Ministerstvem obrany
se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 a Městem Lázně
Bohdaneč, se sídlem Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč.
• Schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 782/37
o výměře 110 m2 nově odděleného dle GP č. 1604-15/2013 z pozemku p. č. 782/8 vše v k. ú. Lázně Bohdaneč z majetku České
republiky – ministerstva obrany zastoupeného VUSS Pardubice
do majetku Města.
• Schvaluje žádost na Českou republiku, zastoupenou VUSS Pardubice o úplatný převod pozemků p. č. 781/29, 781/30, 781/31,
782/28 nově vytvořených dle GP č. 1064-23/2003, pozemků
p. č. 782/38, 782/39 nově vytvořených dle GP č. 1604-15/2013
a pozemku p. č. 782/43 nově vytvořeného dle GP č. 1616-33/2013
vše v k. ú. Lázně Bohdaneč za cenu dle znaleckého posudku
ve výši 589 270 Kč.
• Schvaluje dodatek č. 1, kterým se upřesňuje předmět koupě ve smlouvě č. 511011 ze dne 30. 12. 2011 uzavřené s firmou PROFER-INVEST
s.r.o. na koupi sítí veřejného rozhlasu a veřejného osvětlení.
• Schvaluje 4. rozpočtové opatření roku 2013:
Ukazatel
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Platný rozpočet
po 3. RO v tis. Kč
36 295,07
9 281,20
Třída 3 – Kapitálové příjmy
4 447,00
Třída 4 – Přijaté transfery
6 256,72
Příjmy celkem
56 279,99
Konsolidace příjmů
0,00
Příjmy celkem po konsolidaci
56 279,99
Třída 5 – Běžné výdaje
51 632,97
z toho
– Městský úřad
– Městská policie
5 830,00
– Základní škola a mateřská škola
4 066,00
– Služby města Lázně Bohdaneč
7 310,00
– Městsko-lázeňské informační centrum
1 128,00
– Granty a ostatní příspěvky a dary
1 410,00
– Ostatní výdaje
1 068,00
Třída 6 – Kapitálové výdaje
z toho – Městský úřad
30 820,97
10 710,42
8 783,00
– SmLB
1 927,42
Výdaje celkem
62 343,39
Konsolidace výdajů
0,00
Výdaje celkem po konsolidaci
62 343,39
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
–6 063,40
Třída 8 – Financování
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
6 063,40
0,00
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků
–1 972,00
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech
–8 035,40
• Schvaluje smlouvu č. 513152 o převodu vlastnictví bytové jednotky č. 734/26 v domě č. p. 734 v ulici Na Lužci spolu s podílem
na společných částech domu, na příslušenství domu a na pozemku
p. č. 782/17 v k. ú. Lázně Bohdaneč s A. Č. za cenu 1 484 625 Kč.
• Schvaluje kupní smlouvu č. 513146 na prodej pozemku p. č. 782/44
v k. ú. Lázně Bohdaneč nově vzniklého dle GP č. 1631-143/2013
panu V. P., bytem Libišany za kupní cenu 128 000 Kč.
usnesení r ady města
Rada města na 76. zasedání
dne 3. 10. 2013 po projednání:
• Přijímá záměr nájmu části pozemku p. č. 1301/39 o výměře
16 m2 v k. ú. Lázně Bohdaneč a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce.
• Bere na vědomí informaci o zrušení zadávacího řízení na akci
„Oprava fasády na budově radnice v Lázních Bohdanči včetně
podloubí, přilehlé zdi, soklu a dveří“.
• Ruší usnesení č. 75.11 rady města dne 18. 9. 2013 ve znění:
„Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 513141 s firmou METHERM
v.o.s., Bezdíčkova 379, 530 03 Pardubice, na akci „Oprava fasády
P R OS I NE C
2 0 1 3 na budově radnice v Lázních Bohdanči včetně podloubí, přilehlé
zdi, soklu a dveří“ v hodnotě 578 443 Kč včetně DPH“.
• Schvaluje odměny členům JSDH Lázně Bohdaneč dle přílohy důvodové zprávy.
Rada města na 77. zasedání
dne 16. 10. 2013 po projednání:
• Schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně č. 213009 na výdaje jednotky sboru dobrovolných
hasičů pro rok 2013 – za odstraňování následků povodně v červnu 2013 s Pardubickým krajem.
| 9
• Bere na vědomí žádost o spolupráci a pomoc při financování sociálních služeb Domova u fontány v Přelouči.
• Schvaluje přesun běžných výdajů z kapitoly Tajemník do kapitoly
MP ve výši 8 tis. Kč, přesun kapitálových výdajů z kapitoly ORM
do kapitoly OSM ve výši 32 tis. Kč, přesun běžných výdajů z kapitoly
Tajemník do kapitoly HSO ve výši 210 tis. Kč a přesun kapitálových
výdajů z kapitoly HSO do kapitoly Tajemník ve výši 210 tis. Kč.
• Bere na vědomí informaci o provedených přesunech běžných výdajů v rámci kapitoly Tajemník, OSM a MP.
• Bere na vědomí zprávu ze zasedání finanční komise ze dne 25. 9. 2013.
• Bere na vědomí informaci o uzavření mateřské školy v období vánočních prázdnin v době od 23. 12. 2013 do 5. 1. 2014.
• Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 513146
na prodej pozemku p. č. 782/44 v k. ú. Lázně Bohdaneč nově
vzniklého dle GP č. 1631-143/2013 panu V. P., bytem Libišany,
za kupní cenu 128 000 Kč.
• Ruší usnesení č. 67.7 ze dne 12. 6. 2013 ve znění „Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu č. 513003 na převod
vlastnického práva k stavebním objektům SO 61 – komunikace
a zpevněné plochy, SO 65 – Dešťová kanalizace a SO 66 – Zatrubnění vodoteče Brožovka a hracím prvkům dětského hříště,
umístěných na pozemku p. č. 867/125 v k. ú. Lázně Bohdaneč,
s firmou PROFER-INVEST s.r.o. se sídlem Dr. Tyrše 704, Lázně
Bohdaneč za cenu 1 000 Kč“.
• Ruší usnesení č. 64.8 ze dne 12. 6. 2013 ve znění „Doporučuje
zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 513004 na koupi
pozemků p. č. 839/1, 839/42, 839/48, 839/57, 849/4, 849/5,
853/83, 867/124, 867/125 a 867/141 vše v k. ú. Lázně Bohdaneč
s firmou PROFER-INVEST s.r.o. se sídlem Dr. Tyrše 704, Lázně
Bohdaneč za kupní cenu ve výši 78 504 Kč“.
• Doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní smlouvu č. 513145
na koupi pozemků p. č. 839/1, 839/42, 839/48, 839/57, 849/4,
849/5, 853/83, 867/124, 867/125 a 867/141 vše v k. ú. Lázně
Bohdaneč a příslušné infrastruktury (SO 61 – komunikace a zpevněné plochy, SO 65 – Dešťová kanalizace, SO 66 – Zatrubnění
vodoteče Brožovka a hrací prvky dětského hříště, umístěné na pozemku p. č. 867/125 v k. ú. Lázně Bohdaneč, s firmou PROFER-INVEST s.r.o. se sídlem Dr. Tyrše 704, Lázně Bohdaneč za celkovou kupní cenu ve výši 79 504 Kč.
• Schvaluje smlouvu č. 513147 s D. K., bytem Lázně Bohdaneč na užívání dílu b z pozemku p. č. 539/1 a dílu e z pozemku p. č. 829/5
vše v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře 51 m2 na dobu neurčitou.
• Schvaluje smlouvu č. 513148 uzavřenou mezi městem Lázně Bohdaneč a paní D. K. jako majitelkou pozemku p. č. 537 v k. ú. Lázně
Bohdaneč na užívání dílu pozemku p. č. 537 označeného jako díl
a o výměře 51 m2 na dobu neurčitou.
• Bere na vědomí informaci o výsledku dopravní studie ve věci zřízení stezky pro chodce a cyklisty na pozemku p. č. 1093/1 v k. ú.
Lázně Bohdaneč.
• Bere na vědomí zpětvzetí žádosti Státnímu pozemkovému úřadu,
pobočce Pardubice, o převodu pozemku p. č. 1093/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 408 m2) v k. ú. Lázně Bohdaneč do majetku města Lázně Bohdaneč.
• Ruší určení bytu č. 735/7 v bytovém domě č. p. 735, Na Lužci
jako „služebního“.
• Ukládá zveřejnit záměr prodeje neobsazené bytové jednotky
č. 735/7 o celkové podlahové ploše 109,83 m2 nacházející se
v bytovém domě č. p. 735 na pozemku p. č. 782/16 a 782/32 se
spoluvlastnickým podílem o velikosti 10983/196490 na společných částech domu č. p. 735 stojícího na pozemku p. č. 782/16
a 782/32 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 10983/196490
na pozemku (zastavěné plocha a nádvoří) p. č. 782/16.
• Bere na vědomí odmítnutí žádosti P. V. o snížení kupní ceny volné
bytové jednotky č. 734/26 v bytovém domě č. p. 734, Na Lužci.
• Schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 513126 s vlastníkem pozemku
p. č. 1288 Římskokatolickou farností Lázně Bohdaneč za účelem
provozování veřejného pohřebiště.
10 |
• Schvaluje smlouvu o výpůjčce č. 513150 uzavřenou se společností SOP a. s. se sídlem Pardubická 1630, Přelouč na 4 ks nádob
na bílé sklo.
• Přijímá záměr nájmu nebytových prostor o výměře 247,9 m2
v II. NP budovy Na Lužci 718, Lázně Bohdaneč a částí pozemků
p. č. 1105/1 a 1144/7 v k. ú. Lázně Bohdaneč pro parkování služebního vozidla na dobu určitou do 31. 12. 2014 a ukládá jeho
zveřejnění na úřední desce.
• Schvaluje smlouvu o dílo č. 513151 uzavřenou se společností
AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec, s.r.o., Čáslavská 976, 538 03
Heřmanův Městec na vybudování kanalizační přípojky pro stadion
Na Baště.
• Bere na vědomí informaci o ukončení pracovního poměru Ing. Karla Kulhavého a informaci o vyhlášení výběrového řízení na vedoucího Odboru správy majetku Městského úřadu Lázně Bohdaneč.
• Bere na vědomí informaci o žádosti společnosti SOME Jindřichův
Hradec, s.r.o. a doporučuje pokračovat v další administraci projektu
„Snížení prašnosti ve městě Lázně Bohdaneč“ dle vyjádření SFŽP.
• Souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy č. 913021 s Ing. Martinou
Miklendovou na výkon činnosti pořizovatele – kvalifikované osoby
při pořízení územní studie ÚS – II.
• Schvaluje Plán zimní údržby na období 2013/2014 platný
od 1. 11. 2013.
• Souhlasí s účastí města Lázně Bohdaneč na projektu Sociální
automobil a schvaluje smlouvu č. 213010.
• V rámci počtu 23 zaměstnanců městského úřadu, stanoveného
usnesením č. 66.21 ze dne 30. 5. 2013, mění určení zřízeného
pracovního místa z HSO (finanční kontrola) na ORM (investice).
• Schvaluje změnu platu řediteli Služeb města Lázně Bohdaneč Petru Kotýnkovi s účinností od 1. 11. 2013.
Rada města na 78. zasedání
dne 30. 10. 2013 po projednání:
• Schvaluje vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle důvodové zprávy a jejích příloh včetně seznamu
oslovených firem na akci „Výměna 21 ks sloupů VO v Lázních
Bohdanči“.
• Schvaluje přijetí cenové nabídky č. 13017093 od firmy ČEZ Prodej, s.r.o. na dodávky elektrické energie pro rok 2014 pro Město
Lázně Bohdaneč a jeho organizace.
• Přijímá záměr nájmu pozemku p. č. 1301/7 o výměře 21 m2 v k. ú.
Lázně Bohdaneč na dobu neurčitou a ukládá jeho zveřejnění
na úřední desce.
• Schvaluje nájemní smlouvu č. 513149 s J. D., Pardubice na nájem
pozemku p. č. 1301/39 o výměře 16 m2 v k. ú. Lázně Bohdaneč
na dobu neurčitou.
• Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 513155 s firmou Telefonica Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha 4, Michle o zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního telekomunikačního kabelu do pozemků p. č. 1144/7, 1105/1 a 782/9 v k. ú. Lázně
Bohdaneč.
• Přijímá záměr nájmu části pozemku p. č. 1301/1 o výměře cca
19 m2 v k. ú. Lázně Bohdaneč na dobu neurčitou a ukládá jeho
zveřejnění na úřední desce.
• Přijímá záměr nájmu pozemku p. č. 1301/37o výměře 16 m2
v k. ú. Lázně Bohdaneč nově vytvořeného dle GP č. 865-21/1999
na dobu neurčitou a ukládá jeho zveřejnění na úřední desce.
• Ruší usnesení č. 77.18 ze dne 16. 10. 2013 „Schvaluje smlouvu
o výpůjčce č. 513126 s vlastníkem pozemku p. č. 1288 Římskokatolickou farností Lázně Bohdaneč za účelem provozování veřejného pohřebiště“.
• Bere na vědomí informaci o stavu stávajícího vánočního osvětlení.
• Souhlasí s nákupem vánoční výzdoby budovy radnice a vánočního stromu od firmy Valmont HK, s.r.o. z rozpočtové rezervy.
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
• Stanovuje termín jednání zastupitelstva města na 21. 11. 2013
v 17:30 hod. v Langrově síni na radnici s tímto programem:
1. Záležitosti rozpočtu
2. Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu
3. Majetkové záležitosti
4. Zadání změny č. I územního plánu
5. Různé
• Stanovuje termín jednání zastupitelstva města na 12. 12. 2013
v 17:30 hod. v Langrově síni na radnici s tímto programem:
1. Záležitosti rozpočtu roku 2013
2. Rozpočet města na rok 2014
3. Majetkové záležitosti
4. Různé
• Přijímá záměr nájmu části pozemku p. č. 1301/1 o výměře cca
15 m2 v k. ú. Lázně Bohdaneč na dobu neurčitou a ukládá jeho
zveřejnění na úřední desce.
• Doporučuje zastupitelstvu města schválit 4. rozpočtové opatření
roku 2013:
Ukazatel
Třída 1 – Daňové příjmy
Platný rozpočet
po 3. RO v tis. Kč
36 295,07
Třída 2 – Nedaňové příjmy
9 281,20
Třída 3 – Kapitálové příjmy
4 447,00
Třída 4 – Přijaté transfery
6 256,72
Příjmy celkem
56 279,99
Rada města na 79. zasedání
dne 13. 11. 2013 po projednání:
Konsolidace příjmů
0,00
• Bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy
Lázně Bohdaneč 2012/2013.
• Schvaluje jednorázovou odměnu řediteli Základní školy a mateřské školy Lázně Bohdaneč Mgr. Bc. J. Ľuptovskému za splnění
mimořádných úkolů.
• Schvaluje „Ceník služeb poskytovaných Městem Lázně Bohdaneč
a informace o výši náhrad nákladů za prováděné úkony“.
• Doporučuje ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku Města Lázně
Bohdaneč č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Lázně Bohdaneč.
• Bere na vědomí plnění příjmů, výdajů a financování rozpočtu Města Lázně Bohdaneč ke dni 30. 9. 2013.
• Schvaluje přesun běžných výdajů z kapitoly HSO do kapitoly
ORM ve výši 65 tis. Kč a přesun kapitálových výdajů z kapitoly
HSO do kapitoly ORM ve výši 135 tis. Kč na vánoční výzdobu
města.
• Bere na vědomí informaci o provedených přesunech běžných výdajů v rámci kapitoly Tajemník, JSDH a Městská knihovna.
• Ukládá zveřejnit na úřední desce záměr výpůjčky pozemků
p. č. 833/11, 835/11 a části pozemku 854/1 vše v k. ú. Lázně Bohdaneč o celkové výměře cca 3500 m2 na dobu určitou do 31. 12. 2017.
• Doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu č. 1329353826
(naše č. 513157) o bezúplatném převodu vlastnictví pozemku p. č. 782/33 v k. ú. Lázně Bohdaneč nově vzniklého dle GP
č. 1529-104/2011 ze dne 26. 10. 2011 mezi Českou republikou –
Ministerstvem obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 a Městem Lázně Bohdaneč, se sídlem Masarykovo nám. 1,
533 41 Lázně Bohdaneč.
• Doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 782/37 o výměře 110 m2 nově odděleného
dle GP č. 1604-15/2013 z pozemku p. č. 782/8 vše v k. ú. Lázně
Bohdaneč z majetku České republiky – ministerstva obrany zastoupeného VUSS Pardubice do majetku Města.
• Doporučuje zastupitelstvu města požádat Českou republiku, zastoupenou VUSS Pardubice o úplatný převod pozemků
p. č. 781/29, 781/30, 781/31, 782/28 nově vytvořených dle GP
č. 1064-23/2003, pozemků p. č. 782/38, 782/39 nově vytvořených dle GP č. 1604-15/2013 a pozemku p. č. 782/43 nově vytvořeného dle GP č. 1616-33/2013 vše v k. ú. Lázně Bohdaneč
za cenu dle znaleckého posudku ve výši 589 270 Kč.
• Schvaluje dodatek č. 13 k nájemní smlouvě č. 5010014 s Krajským ředitelstvím Policie Pardubického kraje o prodloužení nájmu
služebny v domě čp. 718 Na Lužci, Lázně Bohdaneč na dobu určitou do 31. 12. 2014.
• Schvaluje dodatek č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 25. 11. 1998
s Krajským ředitelstvím Policie Pardubického kraje o prodloužení
nájmu částí pozemků p. č. 1105/1 a 1144/7 pro parkování služebního vozidla na dobu určitou do 31. 12. 2014.
z toho
P R OS I NE C
2 0 1 3 Příjmy celkem po konsolidaci
56 279,99
Třída 5 – Běžné výdaje
51 632,97
– Městský úřad
30 820,97
– Městská policie
5 830,00
– Základní škola a mateřská škola
4 066,00
– Služby města Lázně Bohdaneč
7 310,00
– Městsko-lázeňské informační centrum
1 128,00
– Granty a ostatní příspěvky a dary
1 410,00
– Ostatní výdaje
Třída 6 – Kapitálové výdaje
1 068,00
10 710,42
z toho – Městský úřad
8 783,00
– SmLB
1 927,42
Výdaje celkem
62 343,39
Konsolidace výdajů
0,00
Výdaje celkem po konsolidaci
62 343,39
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
–6 063,40
Třída 8 – Financování
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
6 063,40
0,00
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků
–1 972,00
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech
–8 035,40
• Schvaluje dohodu č. 513158 o ukončení nájemního vztahu ze
smlouvy ze dne 13. 1. 2010 na nájem nebytových prostor v suterénu budovy Sokolovny, Dr. Tyrše 262, Lázně Bohdaneč s P. K.,
783 83 Nová Hradečná ke dni 31. 12. 2013.
• Schvaluje smlouvu č. 513154 o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění, zřízení, provozování a opravování kanalizační a vodovodní přípojky do pozemku p. č. 1131/1 v k. ú. Lázně
Bohdaneč s panem R. B., Lázně Bohdaneč.
• Ruší usnesení rady města č. 78.2 ve znění „Schvaluje přijetí cenové nabídky č. 13017093 od firmy ČEZ Prodej, s.r.o. na dodávky elektrické energie pro rok 2014 pro Město Lázně Bohdaneč
a jeho organizace“.
• Schvaluje přijetí cenové nabídky č. 13019299 od firmy ČEZ Prodej, s.r.o. na dodávky elektrické energie pro rok 2014 pro Město
Lázně Bohdaneč a jeho organizace.
• Schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o zprostředkování č. 512042
na činnosti související s prodejem vyjmenovaných volných bytových jednotek v č. p. 734 a 735 uzavřenou s Mgr. Ĺubomírem
Macalákem, smluvním partnerem frančízové sítě IDEAL REALITY,
Havlíčkova 295, Pardubice, kterým se doplňuje předmět smlouvy
o byt č. 735/7.
• Bere na vědomí informaci komise pro otevírání obálek a jednání hodnotící komise na akci „Výměna 21 ks sloupů VO v Lázních
Bohdanči“.
| 11
• Schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 513153 s firmou ELPROM,
spol. s r.o. se sídlem Šípkova 154, 533 41 Lázně Bohdaneč
na akci „Výměna 21 ks sloupů VO v Lázních Bohdanči“ v hodnotě
291 569 Kč včetně DPH.
• Bere na vědomí předložené výsledky hospodaření SK Lázně
Bohdaneč ke dni 30. 9. 2013 a doporučuje zastupitelstvu města
projednat žádost o mimořádnou dotaci na 10 % nájemného za rok
2013 na nejbližším jednání zastupitelstva.
• Bere na vědomí informaci o petici občanů proti kácení stromů
ve VKP Alej k Neratovu a jejím vyřízení.
• Bere na vědomí zprávu a ukládá předložit Návrh zadání změny
č. I Územního plánu Lázně Bohdaneč na jednání zastupitelstva
města.
• Doporučuje Zastupitelstvu města Lázně Bohdaneč schválit Návrh
zadání změny č. I Územního plánu Lázně Bohdaneč.
• Bere na vědomí informaci o provedené veřejnosprávní kontrole
u příspěvkové organizace Služby města Lázně Bohdaneč.
• Ukládá řediteli příspěvkové organizace Služby města Lázně
Bohdaneč předložit návrh opatření k nápravě kontrolních zjištění.
• Bere na vědomí informaci starostky o nabídce na zajištění právních služeb.
• Ukládá požádat o souhlas se změnami dopravního značení dle
přílohy.
Rada města na 80. zasedání
dne 27. 11. 2013 po projednání:
• Doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu
na r. 2014:
Ukazatel
Třída 1 – Daňové příjmy
Třída 2 – Nedaňové příjmy
Třída 3 – Kapitálové příjmy
Třída 4 – Přijaté transfery
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů
36 751,00
7 616,00
130,00
6 395,50
50 892,50
0,00
Příjmy celkem po konsolidaci
50 892,50
Třída 5 – Běžné výdaje
45 341,50
z toho
– Městský úřad
– Městská policie
23 346,00
5 715,00
– Základní škola a mateřská škola
4 306,00
– Služby města Lázně Bohdaneč
8 403,00
– Městsko-lázeňské informační centrum
1 298,00
– Granty a ostatní příspěvky a dary
1 265,50
– Ostatní výdaje
1 008,00
Třída 6 – Kapitálové výdaje
12 860,00
z toho – Městský úřad
– SmLB
0,00
Výdaje celkem
58 201,50
Konsolidace výdajů
0,00
12 860,00
Výdaje celkem po konsolidaci
58 201,50
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
–7 309,00
Třída 8 – Financování
7 309,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
0,00
Uhrazené splátky přijatých půjčených prostředků
0,00
Změna stavu krátkod. prostřed. na bank. účtech
Platný rozpočet
po 3. RO v tis. Kč
12 |
–7 309,00
Doporučuje zastupitelstvu města schválit navržený rozpočtový výhled na r. 2015 a r. 2016.
r. 2015
v tis. Kč
r. 2016
v tis. Kč
Příjmy celkem
54 800,00
55 000,00
1 – Daňové příjmy
38 000,00
38 500,00
9 800,00
9 000,00
ROK
2 – Nedaňové příjmy
0,00
0,00
4 – Přijaté transfery
3 – Kapitálové příjmy
7 000,00
7 500,00
Výdaje celkem
54 250,00
54 800,00
45 000,00
45 800,00
9 250,00
9 000,00
5 – Běžné výdaje
6 – Kapitálové výdaje
Saldo příjmů a výdajů
Financování celkem
550,00
200,00
–550,00
–200,00
0,00
0,00
Přijaté úvěry a půjčky
Splátky úvěrů a půjček, výplata dluhopisů
Změna stavu krátkodob.prostř.na bank.účtech
–15 000,00
0,00
15 550,00
200,00
• Bere na vědomí informaci o provedených přesunech běžných výdajů v rámci kapitoly Městské policie.
• Schvaluje zápis o vyřazení hmotného majetku č. 8/2013 dle zprávy likvidační komise ze dne 27. 11. 2013.
• Na návrh likvidační komise souhlasí s prodejem vyřazeného vozidla Avie 30, SPZ: PUA 53-69 a ukládá zveřejnit informaci o prodeji
na úřední desce.
• Přijímá záměr nájmu části pozemku p. č. 1301/1 o výměře
cca 16 m2 v k. ú. Lázně Bohdaneč a ukládá jeho zveřejnění
na úřední desce.
• Přijímá záměr nájmu části pozemku p. č. 1301/1 o výměře cca
14 m2 v k. ú. Lázně Bohdaneč a ukládá jeho zveřejnění na úřední
desce.
• Schvaluje smlouvu č. 513159 o užívání části pozemku p. č. 1301/1
v k. ú. Lázně Bohdaneč o výměře cca 19 m2 na dobu neurčitou
s J. K., Brožíkova, Pardubice.
• Schvaluje nájemní smlouvu č. 513161 s M. P., Jožky Jabůrkové,
Pardubice na nájem pozemku p. č. 1301/7 o výměře 21 m2 v k. ú.
Lázně Bohdaneč na dobu neurčitou.
• Schvaluje nájemní smlouvu č. 513160 s M. S., Nejedlého, Sezemice na nájem pozemku p. č. 1301/37 o výměře 16 m2 v k. ú. Lázně
Bohdaneč, nově vytvořeného dle GP č. 865-21/1999, na dobu
neurčitou.
• Schvaluje smlouvu č. 513164 o sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí nízkého napětí pro Město Lázně Bohdaneč na rok
2014 s firmou ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4.
• Bere na vědomí informaci o doručení Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akci „Snížení prašnosti ve městě Lázně Bohdaneč“.
• Schvaluje Smlouvu č. 12108162 o poskytnutí podpory ze SFŽP
ČR v rámci OPŽP na akci „Snížení prašnosti ve městě Lázně
Bohdaneč“.
• Schvaluje mandátní smlouvu č. 913022 se společností IPIefekt
s.r.o. Praha, jejímž předmětem je zařízení záležitostí zadavatele
veřejné zakázky na dodavatele projektové dokumentace týkající
se investičního záměru rekonstrukce základní školy.
• Souhlasí s podáním žádosti o grant Pardubického kraje na akci
„Rekonstrukce ústředního vytápění v hlavní tribuně – fotbalový
stadion Lázně Bohdaneč“.
• Jmenuje pana Satoriho Viktora vedoucím odboru správy majetku
Městského úřadu Lázně Bohdaneč dnem 1. 12. 2013.
• Schvaluje Smlouvu o nájmu movité věci č. 01/2013 uzavřenou
s Regionálním svazkem obcí Bohdanečsko na nájem dřevěných
prodejních stánků pro akci Městsko-lázeňského informačního
centra Lázně Bohdaneč, o.p.s.
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
• Schvaluje Smlouvu o podnájmu movité věci č. 913023 uzavřenou s Městsko-lázeňským informačním centrem Lázně
Bohdaneč, o.p.s. na podnájem prodejních stánků na akci „Adventní trhy“ konanou ve dnech 3. – 5. 12. 2013 na Masarykově náměstí v Lázních Bohdanči.
• Doporučuje zastupitelstvu města prodloužit zřízení pracovní pozice podle § 1a, odst. 1, písm. c, z. č. 553/1991, o obecní policii
v platném znění v rámci stávajícího počtu 8 zaměstnanců Městské
policie Lázně Bohdaneč do 31. 12. 2014.
• Doporučuje zastupitelstvu města pověřit s účinností od 1. 1. 2014
plněním úkolů při řízení Městské policie Lázně Bohdaneč Anetu
Hámorskou.
• Souhlasí s výpovědí mandátní smlouvy o poskytnutí právní pomoci ze dne 24. 10. 2007.
• Schvaluje uzavření smlouvy č. 113004 o poskytování právních služeb s KVB advokátní kanceláří s.r.o., s účinností od 1. 12. 2013.
Bližnímu na pomoc
Rok se s rokem opět sešel, čas adventu rychle ubíhá a Vánoce
se nezadržitelně blíží. Nastal čas poohlédnout se zpět, než za sebou zaklapne rok 2013 definitivně vrátka. Jednotka sboru dobrovolných hasičů letos do konce listopadu fyzicky zasahovala
u 50 událostí. Oproti srovnatelnému období v roce 2012 je to
o 9 událostí více. Kromě požárů se jednalo o dopravní nehody,
odstraňování padlých stromů, likvidaci hmyzu, odchyt zvěře, vyhledávání osob, čerpání vody, otevření bytu a únik nebezpečných
látek V průběhu roku byla samozřejmě členy jednotky prováděna údržba techniky a vybavení. Jednotka také spolupracovala
s informačním centrem Lázně Bohdaneč při organizování
akcí v našem městě. V rámci členské základny Sboru dobrovolných hasičů byla jednotka nápomocna při organizaci tradičního
plesu SDH, karnevalu a čarodějnic. Dovolím si trochu předběhnout čas a oznámit Vám termín konání plesu SDH v roce 2014.
Jedná se o sobotu 8. března, 9. března se pak chystá tradiční
karneval pro děti.
Skautská drakiáda
Letošní již 9. ročník
Skautské drakiády proběhl
tradičně začátkem listopadu v Lázních Bohdanči
na poli u hřbitova. Přestože
se ranní počasí jevilo velmi
nepříznivě (déšť a bezvětří), nakonec se po obědě
umoudřilo a na letecké
disciplíny nám vysvitlo teplé podzimní slunce a zadul
vítr. Účast předčila naše
očekávání. Závodníků
s draky se před školou sešlo 35. Každý z nich měl
s sebou svůj servisní a podpůrný rodinný tým.
V první fázi proběhlo vyhodnocení pozemních disciplín – o nejkrásnějšího ručně vyrobeného draka, o nejdelší dračí ocas, o největšího a nejmenšího draka. Potom jsme se přesunuli na letovou
Závěrem bych rád poděkoval našim členům za jejich obětavou
činnost v roce 2013 a přeji jim i Vám všem ostatním veselé a klidné Vánoce a úspěšný rok 2014.
Robert Turina, velitel JSDH
louku, kde proběhly letové disciplíny – první drak na nebi, letecká
akrobacie, nejdelší let a překvapení.
Po letových disciplínách následovalo vyhodnocení vítězů, předání cen a diplomů, rozloučení a poděkování všem zúčastněným
i organizátorům. Tak za rok zase s větrem o závod.
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám popřáli příjemné prožití
vánočních svátků a vydařený vstup do roku 2014. Přijímáme stále
nové členy do svých řad. Přehled termínů schůzek najdete v tabulce.
Věková kategorie
Den a čas
schůzky
v klubovně
na náměstí
Informace
Světlušky (dívky 6 – 11 let)
Pátek 16:00 – 17:30
www.divcioddil.estranky.cz
Skautky (dívky 12 – 15 let)
Pátek 17:00 – 18:30
www.divcioddil.estranky.cz
Vlčata (chlapci 6 – 11 let)
Pátek 16:30 – 18:00
www.vlcaci.wz.cz
Skauti (chlapci 12 – 15 let)
Úterý 16:30 – 18:00
www.skauting.tym.cz
Modeláři (chlapci 11+)
Středa 16:30 – 18:30
Pavel Fabuš,
středisko Junáka Lázně Bohdaneč
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Lázně Bohdaneč přeje všem svým členům a všem občanům Lázní Bohdanče krásné a klidné
prožití vánočních svátků a do roku 2014 hodně zdraví, spokojenosti a energie pro další sportovní aktivity.
Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu
T. J. Sokol Lázně Bohdaneč, oddíl stolního tenisu pořádá v pátek
27. prosince v místní sokolovně již tradiční Vánoční turnaj. Registrace účastníků turnaje probíhá od 14 hodin. Ukončení turnaje, vyhlášení vítězů a předání cen se bude konat ve večerních hodinách. Tur-
P R OS I NE C
2 0 1 3 naje se jako každý předcházející rok zúčastní družstva nejen z Lázní
Bohdanče, ale i z Rybitví, Živanic a Pardubic. Oddíl stolního tenisu
srdečně zve na tento turnaj i další případné zájemce z řad občanů
města Lázní Bohdanče.
Alena Dufková, starostka T. J. Sokol Lázně Bohdaneč
| 13
Lázně Bohdaneč se v Česku neztratí
V sobotu 19. října se naši florbalisté zúčastnili 1. ročníku republikového turnaje určeného
starším žákům, který se konal v nafukovací hale
Na Olšinkách v Pardubicích. Záštitu nad turnajem přijala primátorka statutárního města Pardubice MUDr. Štěpánka Fraňková a radní Pardubického kraje zodpovědný za sport, cestovní
ruch, volnočasové aktivity a informatiku René
Živný. Organizačně velmi náročný den zvládli
všichni pořadatelé na jedničku s hvězdičkou.
Do bojů se přihlásilo 11 mužstev z 8 krajů České republiky. Chlapci měli ve své
skupině zastoupeny týmy z Královéhradeckého, Středočeského a Jihočeského kraje.
V základní skupině se bojovalo o nejlepší postavení v tabulce před dalšími vyřazovacími
zápasy. Ve čtvrtfinále jsme narazili na tým Albrechtic (okres Karviná). Po usilovném boji
jsme zvítězili nejtěsnějším rozdílem 1 : 0. V semifinále nám byla soupeřem TJ Chyšky
(okres Tábor – náš soupeř z loňského finále). V základní hrací době skončilo utkání smírně remízou 2 : 2. Následovalo prodloužení, které jsme bohužel nezvládli. Po 4 vteřinách
zápasu jsme inkasovali a uniklo nám finále. Chvíle nepozornosti vám vezme veškeré
naděje na dobré umístění a zůstanou jen oči pro pláč. Sport dokáže být i krutý a jak je
vidno, florbal je rychlá hra a góly se dají nastřílet během krátkého časového intervalu.
Čekala nás ale bitva o bronzovou medaili. Museli jsme se soustředit na hru a rychle
zapomenout na minulý zápas. Soupeřem nám byl tradiční rival z Pardubic, klub SPV.
Po velmi zdařilém a hlavně takticky zvládnutém zápase jsme zvítězili 2 : 1. Všichni jsme
měli obrovskou radost a opět jsme zvládli cestu na vytouženou bednu. Třetí místo bylo
naše. Turnaj nakonec vyhráli hráči DDM z Chlumce nad Cidlinou. Všichni naši hráči si
zaslouží absolutorium za předvedený výkon a bojovnost.
Jedna éra končí a druhá začíná. Starší žáci odcházejí do dorostenecké kategorie
a budu s nimi počítat v dalších turnajích. Naše základna florbalistů je velmi početná a několik mladších žáčků už ukázalo svoji píli a bojovnost v zápasech, kde se dobře prezentovali.
Věřím a pevně doufám, že v našich řadách najdu hráče, kteří budou i nadále úspěšně
reprezentovat naše město.
Radek Paclík, cvičitel a trenér T. J. Sokol Lázně Bohdaneč
Blahopřejeme
jubilantům
V této rubrice uvádíme naše občany,
kteří v říjnu a listopadu roku 2013
oslavili 80. a 90. narozeniny.
80 let
paní Marie Záleská *
ulice Protifašistických bojovníků
paní Marie Zaifertová
ulice J. Veselého
paní Vlasta Růžková
ulice Spojovací
90 let
pan Miloslav Hromádka
ulice Horka
paní Květoslava Habartová
ulice Štefánikova
Připojujeme se ke gratulaci
představitelů našeho města a přejeme
jubilantům vše nejlepší.
*Redakce se omlouvá paní Marii Záleské
za neuvedení jejího jubilea, které oslavila
v září, ve Zpravodaji č. 4.
Tříkrálová sbírka 2014
COOP
(25 m)
Kadeřnictví
„ve stodole“
Těším se na Vás v malém, příjemném
kadeřnictví…
Veronika Hermannová
L. Janáčka 74, Lázně Bohdaneč
Telefon: 604 893 364
14 |
proběhne v Lázních Bohdanči ve středu 8. ledna
od 8:30 hodin. Výtěžek bude použit na podporu činnosti
Oblastní charity Pardubice, která sbírku pořádá. Všichni
koledníci budou mít zapečetěnou pokladničku s charitním logem opatřenou pečetí a podpisem pracovníka Města Lázně Bohdaneč a průkazku, kterou se Vám mohou kdykoliv prokázat.
Tříkrálovou sbírku provází doprovodný program v Pardubicích
v Domě techniky. Těšit se můžete na houslový koncert manželů Zdvihalových a ZUŠ Pardubice Havlíčkova (6. 1. od 17 hodin), šachovou
simultánku se šachovým mistrem Mgr. J. Sýkorou (7. 1. od 13 hodin)
a cestopisnou přednášku Mgr. R. Keršnerové o expedici Kilimanjaro 2010 – s roztroušenou sklerózou na nejvyšší horu Afriky (8. 1.
od 18 hodin). Sbírka bude slavnostně ukončena Tříkrálovým koncertem v kostele sv. Bartoloměje v podání chrámového sboru pod vedením
prof. J. Kuchválka v neděli 12. 1. od 16:30 hodin.
Další informace o sbírce naleznete na www.charita.pardubice.cz.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Přejeme Vám pokojné vánoční svátky
prožité v radosti a požehnaný celý rok 2014.
Ve středu 20. listopadu se ve středisku Oblastní charity Pardubice
v Lázních Bohdanči konalo pravidelné podzimní setkání klientů.
Společně strávené chvíle provázela příjemná atmosféra a vzájemná
radost ze setkání. Nechybělo ani
občerstvení pro všechny účastníky. B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Názory a reakce občanů
Reakce na článek p. starostky
Nedá mi to, abych nereagoval na úvodník paní starostky v srpnovém Zpravodaji,
ve kterém označila moje hlasování jako
předsedy kontrolního výboru na jednání zastupitelstva dne 13. 6. 2013 jako nepochopitelné. Hlasování se týkalo dotační kauzy
spojené s investicí „Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč – Ráj“, která
probíhala v letech 2008 – 2010. V tomto
období byla starostkou města Ing. I. Šimková, místostarostou Ing. Z. Gilar a zbývajícími členy rady Ing. J. Izák, Ing. V. Měkota
a MUDr. J. Vanáč. Tajemníkem městského
úřadu byla RNDr. A. Stránská. Celá historie projektu rekonstrukce náměstí Bratranců Veverkových a souvisejících částí je
nesmírně složitá a začíná už kdesi v roce
2002 urbanistickou studií od Satra Picek
Architects, s.r.o. Nechci a nebudu zacházet
do podrobností, protože by na to nestačily
stránky ani celého Zpravodaje, abych cestu
k realizaci popsal. Zkusím pouze v několika
bodech shrnout, co mne vedlo k „nepochopitelnému“ hlasování.
Navržené usnesení znělo: ZM schvaluje podání kvalifikovaného podnětu
o podezření z trestného činu překročení pravomoci úřední osobou v průběhu
projektu „Rozvoj infrastruktury Lázně
Bohdaneč – Ráj“ Policii ČR.
• Jako člen tehdejší rady města si nejsem
vědom ničeho, co by vedlo k záměrnému
zneužití dotačních finančních prostředků.
• Během akce došlo k chybám, které odhalila kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu,
kontrola Úřadu Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod a kontrola Ministerstva financí ČR.
• Zastupitelstvo města uložilo kontrolnímu
výboru, aby se výsledkem těchto kontrol
zabýval a zaujal k nim stanovisko.
• Nesouhlasil jsem s tím, aby se k takto složité záležitosti související se znalostí zákonů
vyjadřoval kontrolní výbor. Všechny podstatné dokumenty měli vždy k dispozici všichni
členové zastupitelstva města a na příslušná
jednání zastupitelstva byli zváni právníci
(Mgr. Z. Tomáš, Mgr. J. Z. Hamplová).
• Zasedání kontrolního výboru proběhlo
12. 6. 2013 bez účasti právníka a následující den 13. 6. 2013 proběhlo jednání
zastupitelstva za účasti Mgr. J. Z. Hamplové, jejíž vystoupení skutečně změnilo můj
názor z předcházejícího dne.
Výše zmíněné hlasování bylo podle mého
názoru již z principu problematické, neboť
jsme se ho účastnili i my čtyři členové tehdejší rady města z let 2008 – 2010. Nejsprávnější by asi bylo se hlasování zdržet, ale to
se mi v dané chvíli zdálo alibistické.
Ing. Václav Měkota, Lázně Bohdaneč
P R OS I NE C
2 0 1 3 Reakce na článek
„Cyklisté ve městě“
Po přečtení článku Cyklisté ve městě
v minulém Zpravodaji jsem dospěl k rozhodnutí na něj zareagovat. Myslím si totiž, že jízda na kole po silnici v současném automobilovém provozu je daleko nebezpečnější pro
cyklisty, než jízda cyklistů po chodníku pro
chodce. Za období, kdy tato jízda po chodníku byla městskou policií tolerována, nedošlo
k žádnému ohrožení nebo zranění chodců.
Vím, že policisté jednají v souladu se zákonem a podle toho je také tento článek napsán. Představa, že policista bude pokutovat
starší občany za to, že se bojí jet po nebezpečné silnici, je pro mě nepřijatelná. Myslím
si, že jízda po chodníku by měla být povolena v ulici Šípkova, kde četnost chodců není
příliš vysoká. Zde jsou chodníky po obou
stranách a jistě by nebylo od věci tyto chodníky barevně odlišit tak, aby umožňovaly
jízdu cyklistů. Ve středu města v ulici Pernštýnské by toto mělo být řešeno vyznačeným pruhem po obou stranách silnice, jak
je tomu např. v Pardubicích. Samozřejmě
by muselo být zakázáno parkování vozidel
v této ulici. Zároveň by se mohl vyřešit nebezpečný výjezd z cyklistické stezky od Pardubic odstraněním betonových bloků.
Apeluji proto na naše zastupitele, aby se
tímto inspirovali a problémem se zabývali.
Vždyť Pardubice jsou vyhlášeným městem
cyklistů, proč by tomu tak nemohlo být
i v Lázních Bohdanči? Jistě by tato investice nebyla finančně vysoká, ale hlavně by se
jistě odrazila ve spokojenosti a bezpečnosti
cyklistů a chodců.
Ing. Zdeněk Moravec, Lázně Bohdaneč
Názor občana
Blíží se období konce roku 2013 a člověk se zamýšlí nad tím, co udělal dobrého pro ty ostatní. Tradiční výlovy ryb byly
splněny i s občerstvením ke spokojenosti
všech návštěvníků. A mne napadá myšlenka, jestli se mezi kapry, líny, amury, štikami a sumci objevila zlatá rybka, o které
i malé děti vědí, že by měla splnit tři přání.
Tak já si tedy přeji, aby byla odkloněna nákladní a kamionová doprava, která vede přes
naše lázeňské město, jako je tomu např.
v Lázních Bělohradu, u Globusu na novou
dálnici směrem na Hradec Králové. Tím by
se v našem městě snížila hlučnost, nebezpečí úrazu chodců a cyklistů, kteří občas jezdí
po chodníku, neboť zde není cyklostezka
a kamionová a nákladní doprava vzhledem
ke své délce, nepovolené rychlosti ve městě a hmotnosti nákladu ohrožuje jejich životy.
Dále si přeji, aby město opět vybudovalo lávku přes potok, který patří Povodí
Labe a tím zajistilo procházky lázeňských pacientů i rodičů s dětmi přírodou do okolních oblastí mimo nebezpečnou frekventovanou vozovku s možností občerstvení se
ve výletní restauraci U Čochtana.
A mým třetím přáním je, aby občané pořádající hlučné oslavy v podobě ohňostrojů a dělobuchů neříkali jenom, že to mají povolené,
ale aby si ve vlastním zájmu zajistili zřetelný
nouzový signál, alespoň 15 minut před začátkem, v podobě znělek jako má například městská policie nebo požárníci. S tím určitě poradí
Institut ochrany obyvatelstva, který sídlí v našem městě, a kam na bilaterální setkání přijeli
i kolegové z Moldávie, viz Zpravodaj č. 4.
S přáním „všechno jde, když se chce“
a hlavně pevného zdraví.
Ing. Marie Gilarová, Lázně Bohdaneč
Názor občana
Již několik let patřím také k majitelům
psů, kteří se procházejí se svými miláčky
po našem městě. Poslední dobou mne
však začíná zneklidňovat a rozčilovat to,
že se objevuje stále více psů bez vodítka.
Nemám žádného cvičeného šampióna,
a tak bych si vycházku bez vodítka nikdy
nedovolil. O to víc mi vadí, když se k mému
psovi přižene jiný bez vodítka. Nic na tom
nezmění ani majitel volně se pohybujícího
psa, jehož pes v tu chvíli na povely v podstatě nereaguje.
Chtěl bych tedy apelovat především
na zdravý rozum majitelů psů a vedle toho
upozornit i na dvě obecně závazné vyhlášky města, které se touto záležitostí zabývají.
Jedná se o vyhlášku č. 4/2006 o pravidlech
pro pohyb psů na veřejném prostranství
a o vyhlášku č. 1/2009 o veřejném prostranství na území města Lázně Bohdaneč. Obě
vyhlášky jsou ke stažení na internetových
stránkách města a říkají v podstatě to, že
po městě je pohyb psů bez vodítka zakázaný. Pro volný pohyb psů je určen pouze
jeden konkrétní pozemek na okraji města
v lokalitě Na Lužci.
Ing. Václav Měkota, Lázně Bohdaneč
Pozvání na plesovou sezonu
v Lázních Bohdanči
Název
Datum
Čas
Místo konání
Myslivecký ples
25. 1.
20:00
Sokolovna
Hasičský ples
8. 3.
20:00
Sokolovna
| 15
Poděkování
Rádi bychom poděkovali panu Michalu Jelínkovi a panu Petru Mikulenkovi, strážníkům Městské policie Lázně
Bohdaneč, kteří nám pomohli v těžké
situaci a přispěli k záchraně života našeho nezletilého syna.
manželé Svobodovi, Lázně Bohdaneč
Díky za nádherné rozsvícení
vánočního stromku
Ve městě žiji už 40 let. Na rozsvěcení vánočního stromu chodím pár let, vnuci zpívali
a tak babička nemohla na akci chybět. Letos
jsem byla poprvé opravdu nadšená. Velmi
komorní a precizní zvládnutí akce. Nápad
se zvířátky byl super, i stánky prodejců velmi
vkusné. Nazdobení stromku se fakt povedlo
a umělá fontánka rozsvícená uprostřed „kruháku“ nemá chybu. Děkuji všem pořadatelům za výborně odvedenou práci, krásné
„nakopnutí“ vánoční nálady a pohody.
Naděžda Karafiátová, Lázně Bohdaneč
Pozvánka na koncert
V sobotu 21. 12. 2013 v 18:30 hod. se
uskuteční v kostele sv. Maří Magdalény
v Lázních Bohdanči tradiční adventní
koncert skupiny křesťanského folku
Služebníci. Dobrovolné vstupné bude
věnováno na opravu kostela.
Penzion Tillerova vila nabízí již 7 let své služby.
Nabízíme kvalitní ubytovací služby, odpočinek v malém privátním relax centru pro 2 – 4 osoby,
kde si hosté mohou dopřát v soukromí finskou saunu nebo infrasaunu a příjemnou koupel
v hydromasážní vaně pro dva s bylinnou přísadou.
K zakoupení jsou u nás i kvalitní moravská vína z Vinařství U Kostela, Polešovice, oblast
Uherské Hradiště, která bylo možné ochutnat na letošní Magdalénské pouti.
Na letošní zimu jsme připravili zvýhodněné mimosezonní ceny: sleva 15 % na ubytovací služby,
sleva na služby relax centra 10 – 15 % při jeho návštěvě denně v době od 15 do 16:30 hodin.
Relax centrum mohou využít jak naši ubytovaní hosté, tak veřejnost,
a to denně od 15 do 22 hodin po předchozí rezervaci na tel. čísle 724 088 032.
Více informací o nás najdete na www.penziontillerovavila.cz.
16 |
Řádková inzerce:
Nabídka zaměstnání
Charon – pohřební ústav přijme
administrativní pracovnici.
Požadavky: vzdělání SŠ ekonomická,
znalost MS Office, Excel, Outlook.
Fakturace, pokladní a skladová
evidence. Komunikativnost, pečlivost
a příjemné vystupování. Místo výkonu:
Pardubice. Nástup dle dohody. E-mail: [email protected],
tel.: 466 652 844.
Výkup králičích kožek každé
první pondělí v měsíci od 6. 1. 2014,
10 – 18 hod. Výkupní cena 36 Kč/ks.
Adresa: Firma Vame, Gočárova 586,
Lázně Bohdaneč. Případně
po tel. dohodě na 723 624 075.
VÝUKA ANGLIČTINY v Živanicích,
tel.: 723 328 008,
e-mail: [email protected],
http://renata.musinska.sweb.cz
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Navštivte naši novou kancelář
v Lázních Bohdanči
ul.Pernštýnská 276
Tel. 777717435 , 777717431
Ke každé nabídce užitečný dárek
Otevřeno PO,ST 9:oo-17:oo , UT,ST 9:oo-16:oo , PÁ 9:oo-15:oo
P R OS I NE C
2 0 1 3 | 17
novoroční
ohňostroj
1. ledna 2014
od 0:30 hodin
na Masarykově náměstí před budovou radnice
Rybnicní
PRODEJ VÁNOČNÍCH RYB
Hospodárství
Přijďte si k nám
pro čerstvou vánoční rybu
na sádky v Lázních Bohdaneč
od pondělí 16. až do pondělí 23. prosince
každý den od 8 do 17 hodin.
PERNŠTEJNSKÝ KAPR
Děkujeme Vám za Vaši přízeň
a přejeme Vám hodně zdraví a štěstí v roce 2014.
Adolf Vondrka a kolektiv rybářů.
www.pernstejnskykapr.cz
Zpravodaj vydává jako občasník Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Adresa redakce: Pernštýnská 117, Lázně Bohdaneč 533 41. Redakční zpracování: Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s. Složení redakční rady: Ing. Vladislava Kerlesová, Ph.D., Mgr. Ivana Blažková, Mgr. Alice Honzáková, Bc. Vendula Horáková, PhDr. Miloš
Charbuský, CSc., Mgr. Libuše Sýkorová. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou úpravu a krácení příspěvků. Za věcnou správnost příspěvků odpovídá autor. Registrace: MK ČR E 14345.
Toto číslo bylo dáno do tisku 18. 12. 2013. Příspěvky do Zpravodaje č. 1/2014 zašlete poštou na adresu redakce, osobně předejte na podatelně městského úřadu nebo v informačním
centru, případně faxujte: 466 924 221, nebo zašlete elektronickou poštou na adresu: [email protected]
uzávěrka příštího vydání: 31. 1. 2014.
18 |
B o h d a n e č s k ý
z p r a v o d a j
Download

Vážení a milí spoluobčané, PF 2014