Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301, příspěvková organizace
SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301, příspěvková organizace
se sídlem
v Lipníku nad Bečvou
PROFESNĚ ETICKÝ KODEX UČITELE
SMĚRNICE.36
Vypracoval:
Mgr. Miluše Juráňová, ředitel školy
Schválil:
Mgr. Miluše Juráňová, ředitel školy
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:
1. 9. 2013
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků,
které tvoří součást tohoto předpisu.
Obecná ustanovení etického kodexu učitele upravená pro potřeby našeho zařízení:
 Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni udržovat v tajnosti důvěrné informace o
žácích, které získali při výkonu své práce, při vyučování nebo při výzkumu. Důvěrné
informace o dětech a mládeži se mohou stát předmětem diskuse jen těch odborníků, kteří
k danému případu mají jasný profesionální vztah - pod vedením školního poradenského
pracoviště
 Zprávy o žácích jsou uloženy na bezpečném místě, aby byla zaručena jejich ochrana před
nepovolanými osobami:
 Katalogové listy jsou uloženy v kanceláři zástupkyně ředitelky školy
 Rozhodnutí o přijetí + dokumentace ve správním řízení – ředitelka školy
 Další průběžná odborná vyšetření – školní speciální pedagog a kopie v osobních
katalogových listech
 Všechny posudky, zprávy a jiné informace o žácích eviduje a připravuje do pošty
výchovná poradkyně. Jejich kopie- katalogové listy
 Je nepřípustné, aby katalogové listy byly uloženy ve třídě, na stole či ve skříni
 Učitel se ustavičně snaží odhalovat vědomé i nevědomé formy netolerance a
nespravedlnosti ve výchovně vzdělávacím procesu – jak u sebe, tak u kolegů a v celé
společnosti – a snaží se přispět k jejich odstranění
 Učitel se snaží vykonávat své povolání na takové odborné úrovni, jaká odpovídá
současnému stavu pedagogické vědy. Učitel je povinen udržovat si povědomí o odborném
vývoji svého oboru a je povinen se dále vzdělávat a rozvíjet svou profesní kvalifikaci
 Učitel nesmí vystavit žáka lidskému ponížení a neúměrnému psychickému zatížení
 Učitel učí žáky svobodě v rozhodování a za své jednání nést důsledky
 Učitel užívá kázeňské prostředky s velkou obezřetností a taktem, vždy s přihlédnutím
k individuálnímu případu a konkrétní situaci. Učitel neuplatňuje při udržování kázně tezi o
kolektivní vině a nevytváří falešnou žákovskou solidaritu (např. trestáním kolektivu za
vinu jednotlivce)
 Učitel je povinen srozumitelným způsobem odpovědně a taktně informovat žáka a jeho
zákonného zástupce o výsledcích žákovy školní práce
Řády odborných učeben
Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301, příspěvková organizace
 Učitel svými pedagogickými dovednostmi a osobnostními předpoklady vytváří a udržuje
pozitivní klima třídy
 Učitel nepodává informace týkající se žáka třetí nezúčastněné straně (např. třídní schůzky
organizuje tak, aby o výsledcích a problémech žáka hovořil jen před jeho zákonnými
zástupci)
 Učitel pomáhá vytvářet solidární kolektiv především s těmi učiteli, kteří se spolu s ním
účastní výchovně vzdělávacího procesu. Týmovou výchovně vzdělávací práci chápe jako
přirozený rámec svého pedagogického působení, ale nepřenáší odpovědnost za své
pedagogické působení na pedagogický kolektiv
 Učitel vstupuje do kontaktů s ostatními učiteli a pedagogickými institucemi a sdruženími,
které mu mohou pomoci ke zkvalitňování vlastní pedagogické činnosti a ke zvyšování
odborné kvalifikace
 Učitel přispívá praktickou pomocí, radou i konstruktivní kritikou ke zkvalitňování práce
ostatních učitelů a ostatních pedagogických pracovníků (asistentů pedagoga)
 Učitel zásadně nekritizuje ani žádným způsobem nezlehčuje práci ostatních učitelů před
žáky, jejich zákonnými zástupci a nepedagogickým personálem
 Všichni pracovníci školy - zejména učitelé – se svým odborným profesionálním
přístupem, při plnění zásad této směrnice, společně podílejí na vytváření příznivého
klimatu školy.
Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: ředitelka školy a zástupce ředitelky školy
2. O kontrolách provádí písemné záznamy
3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí
Spisovým a skartačním řádem školy.
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1. 9. 2013 Směrnice byla projednána na provozní
poradě dne 2. 9. 2013
V Lipníku n.B. dne 1. 9. 2013
…………………………
Mgr. Juráňová Miluše
ředitelka školy
Řády odborných učeben
Download

Profesně-etický kodex učitele - Střední škola a Základní škola Lipník