Export projektů
Zahrnuté stavy projektů:
financované
Stav k:
17.01.2013 08:39:52
Vysoká škola:
Akademie múzických umění v Praze AMU
Adresa:
Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Číslo projektu: 266
Tématický okruh: G2 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na umělecké obory
Název projektu:
Tvorba koncepce a realizace divadelní přehlídky
Řešitel:
MgA. Dominika Špalková
Pracoviště:
Divadelní fakulta
Spoluřešitel:
Doc.Mgr. Radek Marušák
Mgr. Walter Nagy
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
117 tis. Kč
Anotace:
Cílem projektu je realizovat divadelní přehlídku, na základě zkušeností z její přípravy a realizace vytvořit nový předmět, jehož náplní bude tvorba
koncepce, příprava a realizace divadelní přehlídky zaměřené na projekty studentů a absolventů oboru Dramatická výchova zejména DAMU, ale i JAMU
a pedagogických fakult, které se oborem zabývají. Tento předmět přímo souvisí se zaměřením doktorského studia a připravovanou doktorskou prací problematika herectví a divadelní práce s mládeží. Kurz tohoto zaměření v plánech studia oboru Dramatická výchova dosud není, přestože absolventi
oboru se s potřebou organizovat přehlídky různé úrovně velmi často setkávají.
Obor dramatická výchova je oborem umělecko-pedagogickým, absolventi se zaměřují na edukaci v oblasti uměleckého vzdělávání. Tvorba studentů
tohoto oboru je tedy tvorbou v procesu edukace. Projekty vzniklé v tomto kontextu mají svá specifika - jsou to buď samostatné tvůrčí projekty studentů,
častěji však divadelní projekty se skupinou dětí, studentů nebo jiných skupin různých typů škol a institucí. Přehlídka s takovým zaměřením na fakultě
dosud chybí. Na základě této koncepce a ověření modelu přehlídky vznikne nový předmět Příprava a realizace divadelní přehlídky, v němž studenti
DAMU pod garancí pedagoga převezmou hlavní podíl na koncipování a organizování přehlídky takového typu. Přehlídka by se tak měla stát trvalou
součástí učebního plánu oboru Dramatická výchova. Tvorba koncepce by navázala na zkušenosti z přehlídky, která se uskuteční k dvacetiletému výročí
katedry výchovné dramatiky DAMU v říjnu 2012.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Hlavním výstupem projektu je nový předmět Příprava a realizace divadelní přehlídky. Personálně bude výuka zajištěna řešitelem nebo spoluřešitelem
projektu, výuka a další náklady spojené s realizací předmětu budou hrazeny z prostředků na výuku.
Konkrétní výstupy:
Výstupem z grantu bude:
Písemně zpracovaná koncepce přehlídky.
Realizace přehlídky.
Realizace workshopů a dílen souvisejících se zaměřením přehlídky.
Videozáznamy z představení.
Písemné hodnocení přehlídky.
Sylabus nového předmětu.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Přehlídka takového typu je pro studium oboru Dramatická výchova na DAMU zcela zásadní, a to v několika rovinách:
Na škole dosud není přehlídka, která by umožňovala prezentaci projektů vzniklých na katedře výchovné dramatiky nebo realizovaných jejími absolventy.
Přehlídka by umožnila nahlédnout na jiný typ divadelní tvorby - tvorby, která je spojena s edukací a tvorbou umělecko-pedagogickou (studenti oboru jsou
připravováni i na učitelskou profesi v rámci uměleckého vzdělávání různých typů škol, jejich tvorba je mnohdy tvorbou umělecko-pedagogickou, kdy
vedou skupinu dětí nebo mladých lidí k jevištnímu tvaru). Studenti a pedagogové DAMU (a nejen oni) by tak měli možnost nahlédnout na divadelní a
jevištní tvorbu v jiném kontextu - kontextu jiného věku aktérů, v kontextu uměleckého vzdělávání jiného typu škol.
Přehlídka by obohatila i výuku specializace Dramatická výchova na PedF UK. Specializace je zde vyučována v rámci studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ,
zkušenost studentů s divadlem hraným dětmi není velká. Účast na přehlídce (případně i podíl na organizaci) by byla otevřena i jim a dalším studentům
jiných škol, kteří se o tuto problematiku zajímají.
Organizaci přehlídky by v budoucnu převzali zejména studenti oboru v rámci předmětu Příprava a realizace divadelní přehlídky. V praxi se často
setkávají s potřebou organizovat přehlídky dětských a studentských divadel, zkušenosti z produkce takovéto přehlídky v rámci studia budou pro ně
velkým obohacením. Navíc by v tomto předmětu mohla vzniknout i spolupráce s katedrou produkce a jejími studenty, s jinými katedrami DAMU,
případně se studenty PedF UK.
Přehlídky se budou účastnit i vedoucí dětských a studentských souborů, v rámci přehlídky by proběhly diskusní semináře a workshopy tematicky
odpovídající zaměření přehlídky. Pro studenty by tak vznikla možnost obohatit se o setkání se zkušenými praktiky, jejich tvorbou, pro učitele z praxe
zase možnost další inspirace a vzdělávání.
Doktorandka Dominika Špalková by realizací projektu získala zajímavý materiál pro své studium a zkušenosti, které by v budoucnu mohla využít při
garanci nově vzniklého předmětu Příprava a realizace divadelní přehlídky.
Cíle řešení:
Konkrétní cíle, ověřitelné výstupy:
1. Vytvořit koncepci nové divadelní přehlídky, která bude zaměřena na projekty studentů a absolventů oboru Dramatická výchova zejména DAMU, ale i
JAMU a pedagogických fakult, které se oborem zabývají.
2. Ověřit tuto koncepci realizací přehlídky.
3. Ověřit formy práce pro nový předmět Příprava a realizace divadelní přehlídky, který bude určen pro studenty oboru Dramatická výchova.
4. Vytvořit sylabus nového předmětu Příprava a realizace divadelní přehlídky
Obecné cíle a záměry řešitelů:
Řešením projektu vznikne na DAMU nový typ přehlídky se zaměřením vycházejícím ze specifik studia oboru Dramatická výchova. Tato přehlídka
umožní prezentaci projektů studentů a absolventů studia tohoto oboru na DAMU i příbuzných oborů na jiných vysokých školách. Přehlídka umožní
mezigenerační setkání těch, kteří se zabývají divadlem v procesu edukace. Umožní také setkání studentů s úspěšnými pedagogy z praxe a propagaci
oboru a různých forem divadelní práce s dětmi a mládeží mezi širší pedagogickou veřejností.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky řešení budou prezentovány na webových stránkách DAMU a katedry výchovné dramatiky a v odborném tisku, zejména v časopise Tvořivá
dramatika. Představení budou nahrána a stanou se součástí elektronické databáze katedry výchovné dramatiky. Tyto záznamy budou využívány v kurzech
dramaturgie, autorsko-dramatizátorském semináři, metodice práce s dětským souborem apod. Řešením projektu vznikne sylabus nového předmětu, v
němž budou studenti pracovat na organizaci dalších ročníků divadelní přehlídky.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Cestovné zahraniční
Ostatní
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
0
40
0
0
13
0
25
0
117
Číslo projektu: 543
Tématický okruh: B2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Název projektu:
Přednáškový pobyt Bernharda Langa na katedře skladby
Řešitel:
MgA. Luboš Mrkvička, PhD.
Pracoviště:
Hudební a taneční fakulta
Spoluřešitel:
Mgr. Doc. Hanuš Bartoň
MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
75 tis. Kč
Anotace:
Katedra skladby zamýšlí pokračovat v pořádání týdenních přednáškových pobytů významných současných světových skladatelů. Záměrem pro rok
2013 je návštěva významného rakouského skladatele Bernharda Langa.
Projekt tématicky navazuje na letošní týdenní pobyt vynikajícího norského skladatele a pedagoga Lasse Thoresena, který se uskutečnil od 23. do 27. 4.
2012.
Pobyt prof. Langa bude koncipován jako týdenní cyklus přednášek, prezentací vlastní tvorby, odborných diskusí a seminářů a individuálních lekcí se
studenty skladby. Uskuteční se pravděpodobně v dubnu nebo květnu roku 2013.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Poznatky získané během přednáškového pobytu hosta budou zužitkovány při výuce a v individuální tvorbě studentů skladby po celou dobu jejich
studia na HAMU. Hudební a teoretické materiály, které host poskytne katedře, se stanou součástí studijních materiálů oboru. Z jednotlivých lekcí a
seminářů bude pořízena fotografická a zvuková dokumentace.
Využití výsledků projektu lze proto předpokládat minimálně do roku 2015, pravděpodobné je však jejich využití i po delší dobu.
Konkrétní výstupy:
Týdenní pobyt zahraničního odborníka – skladatele Prof. Bernharda Langa:
Uspořádání 4 - 5 seminářů, přednášek a prezentací pod vedením lektora, které budou zaměřeny na 3 tématické okruhy:
*První bude zaměřen na prezentaci tvorby lektora s výkladem jeho tvůrčí metody, estetiky tvorby. Předpokládáme dále část teoretickou – výklad
kompozičních postupů, prezentace skladeb a jejich rozbory. Okruh bude otevřen pro odbornou veřejnost.
*Druhý okruh bude věnován výuce skladby na Universität für Musik und darstellende Kunst Graz s výkladem o způsobech, preferencích a cílích tamní
kompoziční katedry. Okruh bude otevřen pro odbornou veřejnost. Předpokládáme ukázky z tvorby tamních studentů, bude následovat diskuse o
jednotlivých skladbách a o shodách a odlišnostech obou kateder.
*Třetí okruh bude zaměřen na tvorbu našich studentů. Lektor bude formou individuálních případně skupinových lekcí pracovat se studenty skladby
HAMU. Lekce budou otevřeny pro ostatní studenty a pedagogy skladby formou náslechu.
Akce se budou konat od pondělí do pátku – po domluvě s lektorem upřesníme detailní rozvrh.
Uskutečnění předpokládáme během letního semestru 2013. Bude-li to z hlediska časových dispozic lektora možné, uskutečníme jeho pobyt tak, aby se
během něho konal některý z koncertů katedry, aby se host mohl tohoto koncertu zúčastnit.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Bernhard Lang (1957) (http://members.chello.at/bernhard.lang/) patří k nejvýznačnějším současným rakouským a současně evropským skladatelům,
jehož skladatelský styl představuje jednak vysoce osobité pojetí tzv. repetitivních technik, zároveň však přesahuje i do jiných kompozičních stylů.
Od roku 2003 je docentem skladby na Kunstuniversität Graz.
Jeho návštěva bude významným přínosem pro výuku skladby na HAMU mimo jiné pro určitou blízkost jeho skladatelského myšlení estetickým
preferencím některých našich studentů. Pro studenty i pedagogy skladby HAMU bude jeho přednáškový pobyt představovat významný inovační podnět.
Přednáškový pobyt významného rakouského skladatele a pedagoga se může stát základem budoucí užší spolupráce obou vysokých škol.
Na základě letošní zkušenosti s pobytem prof. Lasse Thoresena, který se setkal s mimořádným zájmem nejen mezi studenty skladby HAMU, ale i širší
odborné veřejnosti (např. účast odborníků z JAMU, několika konzervatoří, redaktora Č. rozhlasu ad.), lze předpokládat, že pokračování přednáškových
pobytů významných zahraničních lektorů – skladatelů přispěje i k propagaci HAMU v odborných kruzích.
Cíle řešení:
*Získání nových pohledů na problematiku výuky a studia skladby
*Detailní seznámení s tvorbou významného rakouského skladatele a s rakouskou současnou tvorbou
*Nové podněty ve stylové orientaci a v oblasti inovačních tendencí oboru skladba
*Studenti získají zkušenost s metodami výuky skladby na významném zahraničním učilišti
*Rozšíření teoretické i praktické výbavy v kompoziční technice
*Získání cenných kontaktů na významnou rakouskou vysokou hudební školu a její kompoziční oddělení
Prezentace a využití výsledků:
*praktické uplatnění poznatků ve vlastní tvorbě studentů skladby
*praktické uplatnění výsledků na koncertech katedry skladby
*prezentace skladeb studentů a budoucích absolventů HAMU v koncertním provozu, mimo jiné též na mezinárodních pódiích specializovaných na
soudobou hudbu
*pedagogové katedry skladby získají cennou zkušenost s metodami a přístupy lektora, které zužitkují ve svém vlastním působení na katedře
*možnost navázání další spolupráce, např. formou výměnných pobytů studentů či pedagogů
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
0
0
0
75
Číslo projektu: 634
Tématický okruh: B2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Název projektu:
Pohybový dialog v současném tanečním a performačním umění
Řešitel:
MgA. Radim Vizváry
Pracoviště:
Hudební a taneční fakulta
Spoluřešitel:
Mgr. Bohumíra Eliášová
Mgr.MgA. Andrea Opavská
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
252 tis. Kč
Anotace:
Navrhovaný projekt "Pohybový dialog v současném tanečním a performačním umění" je zamýšlen jako série tří intenzivních týdenních workshopů s
předními pedagogy současného tance, partnerského tance a kontaktní improvizace, konkrétně s Rasmusem Ölmem (SE), Kirstie Simsonovou (USA) a s
Josefem Fručekem a Lindou Kapetaneou (GR). Základní ideou pro pozvání vybraných pedagogů je jejich společný zájem o inovativní přístupy a postupy
v pohybovém dialogu dvou těl. Každý z nich však k tomuto tématu přistupuje odlišným způsobem. Studenti mají příležitost si osvojit tanečně - technické
dovednosti daného pedagoga a zároveň rozvíjet svou vlastní kreativitu pod tvůrčím vedením zkušených umělců. Nedílnou součástí je digitální záznam
jednotlivých lekcí s detailním popisem užitých principů pohybu a jejich kvality, způsobu uvažování pedagoga o těle jako struktuře a těle v pohybu. Tento
záznam bude sloužit studentům pro jejich studijní účely, potažmo k jejich dalšímu uměleckému rozvoji. Tvůrčí dílny se uskuteční na sálech katedry tance
na HAMU v průběhu letního semestru akademického roku 2012-2013 a zimního semestru následujícího akademického roku 2013/2014. Projekt vzniká
ve spolupráci katedry pantomimy a katedry tance.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výsledků projektu "Pohybový dialog v současném tanečním a performačním umění" bude minimálně do roku 2015 zajištěna
archivací digitálního záznamu všech tří workshopů a to konkrétně v knihovně katedry tance. Studentům katedry tance a pantomimy bude kdykoli tato
nahrávka zpřístupněna pro jejich studijní účely.
Konkrétní výstupy:
Konkrétními výstupy projektu je praktická zkušenost s novými přístupy a postupy v umělecké tvorbě a získání odborných teoretických informací
prostřednictvím navrhovaných workshopů s významnými zahraničními pedagogy.
1) název : Mobilise, Partnering
pedagog: Rasmus Ölme
doba řešení: únor 2013
Popis lekce Mobilise - uvolnění těla v pohybu.
Tato lekce je založena na výzkumu fyzických zákonitostí lidského těla umožňující jeho pohyb. Hledá lehkost a uvolnění v rychlém a dynamickém
pohybu. Učí jak užít a pracovat s váhou těla prostřednictvím základních témat jako je pád, suspence a bounce. Při pádu gravitační síla působící vertikálně
se využívá pro horizontální pohyb. Mobilise se soustřeďuje především na pohyb v prostoru, který upřednostňuje před pouhým pohybem těla. Cílem je
osvojení si a využití těchto znalostí pro volnost v pohybu.
Popis lekce Partnering - méně síly! Podtitulem workshopu partnerského tance Rasmuse Ölmeho je "méně síly". Ve svých hodinách klade důraz na
objevování a práci s váhou, okamžikem, uvolněním a suspencí. Cílem je dosažení dynamiky a vlastní kreativity v rámci partnerského tance. Pozornost,
která se zaměřuje na tělo druhého člověka, je pokládána za rozšíření pozornosti našeho vlastního těla, tzn. v rámci semináře se sleduje podobnost, která
existuje mezi ovlivňováním jiného těla a manipulováním našeho vlastního těla. Hodina začíná krátkým warm up, pokračuje uplatněním již zmiňovaných
principů prostřednictvím různých cvičení a vlastní improvizace. Na závěr na konkrétních ukázkách (duetech, triích) z jeho repertoáru si tanečníci ověří
funkčnost a variabilnost využití těchto pohybových principů.
Rasmus Ölme (1973)
pronikl na profesionální taneční scénu v druhé polovině 90. letech, kdy se stal členem slavného bruselského souboru Ultima Vez. Působil v jeho
produkcích:Bereft of a Blissful Union (1996), 7 for a Secret never to be told (1997), What the Body Does Not Remember (1987), Mountains Made of
Barking (1994). V roce 1998 byl dokonce asistentem uměleckého šéfa a choreografa Ultimy Vez Wima Vandekeyba v choreografii The Day of Heaven
and Hell. Po odchodu z Ultimy Vez spolupracoval s různými tanečními skupinami a choreografy. Od roku 2000 pak začal pracovat na vlastních
projektech. Po několika sólových a skupinových představeních založil taneční soubor REFUG, se kterým následně vytvořil několik produkcí: L'Art de la
fuite či Next-Fence (2004). V roce 2005 vytvořil sólo s názvem Kosmos (2005). Jeho poslední choreografie vzniklá díky rezidenčnímu pobytu v Malmö z
roku 2007 nese název On Three.
Rasmus Ölme pravidelně učí na workshopech v Bruselu, ve Vídni v rámci mezinárodního
festivalu ImPulsTanz, na evropských tanečních univerzitách př. P.A.R.T.S., která dnes představuje nejoceňovanější univerzitu současného tance atd.
Dlouhodobě úzce spolupracuje a tvoří kratší choreografie pro studenty s Danshögskolan/Univerzity College of Dance ve Stockholmu, kde zároveň
studuje doktorský program.
2) název : The Art of Listening
pedagog: Kirstie Simson
doba řešení projektu: červen 2013
Popis lekce The Art of Listening (Umění naslouchat). Workshop je zaměřen na prozkoumávání fyzického potenciálu pro přirozený intuitivní pohyb těla,
uvolnění hlubokých energií ve vzájemné lidské interakci, nové objevování a překračování přirozených limitů těla. Na základě osvojování jednoduchých
fyzikálních princů, mohou studenti hlouběji prozkoumávat svůj pohyb a pochopit vlastní tělo, zcitlivit a prohloubit své pohybové zkušenosti ve dvojici i
ve skupině. Kirstie Simson se během
výuky zaměřuje na různé možnosti uvolnění těla a následného přirozeného a lehkého pohybu, hlubokého naslouchání druhého těla prostřednictvím
improvizace. Cílem lekcí je objevovat důvěru ve vlastní pohyb a nacházet odstíny intenzity vlastní tělesnosti. Během workshopu je také kladen důraz na
pochopení základní kvality naslouchání skrz improvizaci a jak své zkušenosti přenést na jeviště a sdílet je s publikem.
Své lekce opírá o hluboké znalosti a zkušenosti kontaktní improvizace, současné taneční techniky, aikida, meditace a improvizovaných představení.
Kirstie Simson
je jednou z legend britského tance a jedním z největších zastánců kontaktní improvizace. Studovala tři roky v Laban Centru v Londýně. Po dokončení
vysoké školy koncem 70.let se začala zajímat o kontaktní improvizaci a improvizační představení a začala spolupracovat se skupinou Dance Butcher
Rosemary.
Více než pětadvacet let se intenzivně věnuje improvizaci, vyučuje a hraje improvizovaná představení po celé Anglii, Evropě a USA. Spolupracovala s
mnoha tanečníky a hudebníky, kteří sdílejí společný zájem o práci s improvizací a hledání stále nových a vzrušujících cest spolupráce a tvorby. Mezi tyto
umělce, se kterými spolupracovala řadu let, patří Julyen Hamilton, Steve Paxton,
Nancy Smith Stark, Simone Forti, Pauline de Groot Alessandro Certini, Andrew Harwood, Chris Aiken, Philip Hamilton, Peter Jones, Russell Maliphant
a další.
Svá představení uvedla na festivalech Dance Umbrella v Londýně, v DTW v New Yorku a mnoha dalších místech po celém světě.
Je pravidelně zvána jako pedagog na významné taneční školy např. School for New Dance Development Amsterdam, Dartington College v Anglii, Laban
Center v Londýně, New York University, George Washington University ve Washingtonu DC. Jako taneční pedagog spolupracuje s tanečními skupinami
po celém světě mimo jiné např. Sasha Walz and Guests Berlin, Siobhan Davies Dance London, Felix Ruckert Company Berlin, and DV8 Physical
Theater Company.
Během posledních 4 let Kirstie Simson spolupracuje na tanečním výzkumu s Christianem Burnsem , který je klasicky školený tanečník z USA. Svoji
společnou práci představili v Evropě a USA. Ve svém výzkumu se zabývají syntézou baletu a moderního / postmoderního tance prostřednictvím
improvizace, do které zapojují své studenty z různých tanečních prostředí. Od ledna 2008 působí jako docent na University of Illinois v USA.
3) název : The Fighting Monkey
pedagogové: Jozef Fruček a Linda Kapetanea
doba řešení projektu: říjen 2013
Popis lekce The Fighting Monkey (Zápas opice) je pohybovým výzkumným programem, kterým se intenzivně zabývají Linda Kapetanea a Jozef Fruček
z RootlessRoot company. Vycházejí z čínských bojových umění, tj. z jejich filozofického základu ale i z mechaniky pohybu. Teoretický koncept této
filozofie obohacují o svou vlastní empiricko - fyzickou zkušenost. The Fighting Monkey je určitá forma vyprázdnění a naslouchání, užívá obtížnosti a
nebezpečí k rozvoji síly, zabývá se možností přizpůsobení a zkoušením toho, co vše je možné v partnerském tanci. Pracují s různými estetickými
formami ( častokrát je i zpochybňují). Kladou si otázky, které nejsou tolik diskutovány a hledají na ně odpovědi.
Workshopy obsahují různé formy boje, taneční i netaneční pohybu etc. S tímto "materiálem" pracují formou výzkumu.
Jozef Fruček (1975)
vystudoval VŠMU v Bratislavě. Absolvoval MAPA Summer academy - Moving Dimensions (Holandsko). Byl hostujícím studentem v European Dance
Development Center (Arnhem, Holandsko). Postgradualní studium absolvoval na VŠMU (téma Voice technique-breath and Movement). Od roku 1997 se
zabývá Chinese Internal Martial Art systems Tai chi chuan, San feng styl.
Jako pedagog vyučoval na VŠMU, RITS (Brusel, Belgie), Royal Flemish Theater (Brusel, Belgie), Danscentrum Jette. Vyučuje na Hellenic State School
of Dance a dále na různých školách a studiích v Evropě (SEAD Salzburg, DOT 504 Praha, Budapest Contemporary Dance Academy etc), Hellenic State
School of Dance v Athénách.
Spolupracoval na projektech Suspicious love - Atelier of Movement Dvorana (chor. Simone Sandroni, Slovensko), Spinning dance, BM Express - AS
project (chor. Anna Sedlačková, Slovensko), Ich Ewiges Kind, 3xFactor Laroque Dance Company (chor. Elen Weinzierl, Rakousko), Wer die wahl hat
die Qual (chor. Lucia Glass, Holandsko). Dále byl členem Tanz Atelier Wien Sebastiana Prantla (projekt - Eikon 2,3, Belgie) a Ultima Vez Company
Wima Vandekeybuse (Blush, Sonic Boom).
Vytvořil řadu choreografií jako No Enter, experimentální pohybový projekt Hotel RARA na RITS (Drama and Art School, Belgie), čtyřletý projekt
Noach, choreografii pro cirkus La Fleur Vide (Belgie), režíroval představení Silken City, které bylo vytvořeno v Royal Flemish Theater v koprodukci s
Kunst Festival des Arts. Režíroval také experimentální projekt UNA, vytvořený v KVS pro Basta Festival etc.. Dalším projektem byla práce na
choreografii pro Athens Orchestra Hall, The Thunder Comes From Earth (2006). V roce 2006 se přestěhoval do Řecka, kde spolu s Lindou Kapetaneou a
Vicky Kolovou založil RootlessRoot Dance Company.
Linda Kapetanea (1973)
v roce 1993 dokončila Hellenic State School of Dance (Řecko). Během tohoto studia spolupracovala s mnoha řeckými tanečními soubory např. Horeftes
Dance Company. V letech 1996 a 1998 studovala na základě stipendia v New Yorku v Merce Cunningham Studio, Movement Research and DanceSpace.
V roce 1998 spolupracovala se švédskou choreografkou Irene Hultman v choreografii Fire and Ice.
Roku 2002 obdržela cenu řeckého Ministerstva kultury Best Performance Award for the year 2001. Zároveň se stala členkou tanečního souboru Ultima
Vez, kde se podílela např. na projektech Blush, Sonic Boom a Puur. Roku 2006 se vrátila do Řecka a spolu s Jozefem Fručkem a Vicky Kolovou založila
RootlessRoot Dance Company (představení Sudden Showers of Silence, Eyes in the colors of the rain, UNA)
V současné době vyučuje na Hellenic State School of Dance v Athénách a na dalších školách a studiích v Evropě (SEAD Salzburg, DOT 504 Prague,
Budapest Contemporary Dance Academy atd.
4) Dalším důležitým konkrétním výstupem je pořízení profesionálního digitálního záznamu všech workshopů. Bude určen ke studijním účelům studentů
HAMU a archivován v knihovně katedry tance.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Workshopy se zahraničními pedagogy otevírají Hudební a taneční fakultu AMU v Praze Evropě a zároveň zvyšují její prestiž. Praktické lekce umožní
studentům bezprostřední kontakt nejenom s aktuálními uměleckými ale i pedagogickými trendy, postupy a metodami, čímž zpětně přispívají k jejich
vlastnímu uměleckému a intelektuálnímu rozvoji. Tito studenti v budoucnu svou vlastní tvorbou reprezentují HAMU na mezinárodní umělecké
platformě. Jelikož všichni zvaní pedagogové zároveň pravidelně vyučují na různých evropských a amerických univerzitách (P.A.R.T.S.v Bruselu,
Hellenic State School of Dance v Athénách, Danshögskolan/Univerzity College of Dance ve Stockholmu, University of Illinois v USA etc.), získává
předkládaný projekt další dimenzi a to možnost srovnání, poznání a vzájemné inspirace těchto mezinárodních institucí.
Cíle řešení:
Cílem projektu "Pohybový dialog v současném a performačním umění" je podpora rozvoje kreativity studentů a umožnění kontinuálního vstřebávání
nových vlivů, tanečních směrů, performačních tendencí etc. Zároveň se tím rozšiřuje jejich přehled, zvyšuje odbornost, zdokonalují interpretační
dovednosti a umělecká řemeslnost. Tato vysoce inspirativní setkání jsou základem pro konkurenceschopnost umělců z HAMU ve světě. Nebudou-li znát
současné směry a trendy ve světové umělecké tvorbě, nemohou se s ní konfrontovat a najít adekvátní uplatnění v profesionální sféře. Přestože zvaní
pedagogové vyučují v okolních státech (např. Rakousko), děje se tak často v komerčním a finančně téměř nedostupném prostředí, kde ani není dán
dostatečný prostor pro hlubší analýzu a reflexi. Naopak akademická půda HAMU by měla být ze své vlastní podstaty těmto vědeckým postupům otevřena
a podporovat je.
Prezentace a využití výsledků:
Konkrétním hmatatelným výsledkem uskutečněných workshopů s předními zahraničními pedagogy bude pořízení profesionálního digitálního záznamu
jednotlivých lekcí. Jeho odborná reflexe a detailní analýza bude sloužit jako studijní materiál, inspirační zdroj k umělecké tvorbě a v případě studentů
pedagogiky také v jejich profesionální praxi. Archivace tohoto materiálu v knihovně katedry tance minimálně do roku 2015 umožňuje se k němu
opakovaně vracet. V širším časovém horizontu se stane i cenným historickým materiálem pro pochopení vlivů na performační umění a současný tanec na
počátku 21.století.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
252
0
0
0
252
Číslo projektu: 855
Tématický okruh: B2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Název projektu:
Zářící prostor - inovace předmětu Scénografická tvorba
Řešitel:
MgA. Kristýna Taübelová
Pracoviště:
Divadelní fakulta
Spoluřešitel:
Prof. MgA Petr Matásek
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
71 tis. Kč
Anotace:
Inovace předmětu Scénografická tvorba, speciálně tématických okruhů Světelný design a Aplikované technologie, na katedře alternativního a
loutkového divadla ve spolupráci s Institutem světelného designu (ISD) a Institutem intermedií při ČVUT.
Inovovaná dílna bude kromě výuky základních znalostí o možnostech světelné divadelní techniky předznamenána tématem pohybu světla, světelného
zdroje a hledáním alternativních světelných zdrojů. Na společném obsahovém podkladě, tématu všem společném, budou studenti buď samostatně anebo
ve skupině vytvářet prezentace svých verzí zadaného úkolu.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Výsledky inovace předmětu vzniklé ze spolupráce s Institutem světelného designu a Institutu intermedií při ČVUT budou zdokumentovány jak
řešitelským kolektivem, tak zúčastněnými studenty, a budou uloženy na katedře k dalšímu využití v rámci předmětu Scénografická tvorba i při přípravě
představení v divadle Disk či klauzur nejméně do konce roku 2015. Videodokumentace práce bude uložena v knihovně DAMU.
Konkrétní výstupy:
1) Dílna světelného designu s hostujícími odborníky ze spolupracujících institucí.
2) Veřejná prezentace studentských prací v oboru světelného designu v kombinaci s předem připravenými scénickými objekty.
3) Videodokumentace přípravy pracovních postupů a jejich realizace vzniklé na základě spolupráce s Institutem světelného designu a Institutem
intermedií při ČVUT.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Světelný design je nedílnou součástí divadelního představení. Podle současného vývoje je mu přisuzována stále větší důležitost, a proto musí i
Divadelní fakulta dbát na rozšíření možností výuky studentů v této oblasti. Spolupráce s oběma institucemi zaručuje jak vysokou uměleckou náročnost,
tak i rozšíření o práci s technicky nejvyspělejšími technologiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru. Inovovaná dílna poskytne studentům zdarma
možnost práce se špičkovou technologií, používanou při profesionálních presentacích.
Cíle řešení:
Cílem je inovovat výuku světelného designu tak, aby byli absolvující studenti schopni vytvářet prezentace zadaného úkolu různými způsoby a to jak
tradičními, tak těmi, které korespondují se současnými divadelními trendy za použití moderných technických řešení.
Prezentace a využití výsledků:
Veřejná prezentace studentských prací v oboru světelného designu v kombinaci s předem připravenými scénickými objekty se uskuteční v prostoru
Alta vybaveném nejmodernější technikou. Znalosti získané z výuky světelného designu budou využity v rámci studentských představení v divadle Disk a
později i v praxi.
Videodokumentace, popis postupů i reflexe studentů budou při výuce využívány i v následucících letech a budou k dispozici i pedagogům ostatních
oborů.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
10
36
5
0
20
71
Číslo projektu: 1110
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Inovace ateliéru prostorové animace Katedry animace FAMU a inovace laboratoře pohybu Katedry
pantomimy HAMU
Řešitel:
MgA. Aurel Klimt
Pracoviště:
Akademie múzických umění v Praze
Spoluřešitel:
MgA., Ing. Štefan Capko
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
1739 tis. Kč
Anotace:
Tento projekt vychází ze spolupráce dvou fakult FAMU a HAMU, jmenovitě Katedry animace FAMU a Katedry pantomimy HAMU, která trvá od
založení Katedry animace v roce 1990 až dodnes. K těmto dvěma katedrám se přidává ještě Katedra tance HAMU, jejíž studenti budou rovněž tento
projekt využívat.
Jedná se o vybavení ateliéru prostorové animace Katedry animace v budově na Tržišti třemi natáčecími sety (dvěma stereoskopickými a jedním
normálním), umožňujícími snímání prostorové animace. Každý set je složen z digitálního fotoaparátu včetně stativu a sady objektivů (v případě
stereoskopických setů i ze zařízení umožňujícího stereoskopické snímání), záznamového zařízení (počítače) včetně potřebného softwaru, speciálního
světelného parku pro osvětlení animačních scén (svítidla, stojany, příslušenství), zařízení pro zálohování a archivaci a vybavení příruční dílny pro výrobu
loutek a dekorací (vrtačky, pily, brusky, vysavač, nářadí), protože loutky (snímané prostorové objekty), scény i dekorace si vyrábějí sami studenti.
Součástí vybavení ateliéru budou i 2 notebooky, které nahradí desktopové počítače při natáčení v exteriérech nebo prostorách, kde není přívod
elektrického proudu a jedno mobilní zařízení pro zálohování a archivaci (multimediální přehrávač), které bude využíváno při natáčení v exteriérech a
jiných prostorách a při příležitostech, kdy bude třeba promítat archivované studentské filmy.
Pohybová laboratoř v tzv. paláci Avalon (v téže budově), kterou využívá Katedra pantomimy a Katedra tance HAMU, bude vybavena jedním
nestereoskopickým natáčecím setem, umožňujícím pookénkové snímání živých herců a tanečníků (tzv. pixilace), který je totožný s natáčecím setem
katedry animace s tím rozdílem, že pro snímání mimů a tanečníků musí být použit jiný světelný park. Dalším novým zařízením bude set zadní projekce,
složený z výkonného datového projektoru včetně optiky, speciálního projekčního plátna a řídící počítačové jednotky (notebook). Tento set umožní
pookénkové snímání mimů a tanečníků na pozadí vytvořeném zadní projekcí, které může být statické, pohyblivé i animované (spolupráce se studenty
katedry animace), aniž by snímané postavy vrhaly stín na pozadí. Snímací set bude rovněž doplněn o zálohovací a archivační zařízení. V tomto prostoru
bude též umístěna mobilní stereoprojekce (projektor, speciální plátno, řídící počítač, 3D brýle) a blue-ray projekce (domácí kino s Blue-ray
přehrávačem). Počítá se s tím, že všechny typy projekcí budou využívány všemi třemi zúčastněnými katedrami.
Řešením tohoto projektu vznikne unikátní "dvojateliér", který na jiné české škole neexistuje. Propojením již existující divadelní laboratoře pohybu a
inovovaného ateliéru prostorové animace technickým a technologickým zařízením, které je vzájemně kompatibilní, vzniknou nové možnosti realizace
školních uměleckých projektů studentů Katedry animace FAMU, Katedry pantomimy a Katedry tance HAMU.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Veškeré technické zařízení, s nímž tento projekt počítá, má faktickou i morální životnost nejméně 5 let. Bez větších problémů tedy bude efektivní
nejméně do konce roku 2017.
Během tohoto období bude potřebná pouze běžná údržba (výměna žárovek ve svítidlech či projektorech, obnovení licencí softwaru apod.). Náklady na
údržbu ponesou jednotlivé fakulty, podle umístění konkrétních zařízení.
Konkrétní výstupy:
Konkrétními výstupy projektu bude vybavení dvou specializovaných pracovišť - ateliéru prostorové animace Katedry animace FAMU a laboratoře
pohybu Katedry pantomimy HAMU moderní, vzájemně kompatibilní technikou, umožňující vzájemnou spolupráci studentů katedry animace FAMU a
kateder pantomimy a tance HAMU. Konkrétně se jedná o tato zařízení:
Ateliér prostorové animace (FAMU)
Tři natáčecí sety (dva stereoskopické a jeden normální), umožňující snímání prostorové animace. Každý set je složen z digitálního fotoaparátu včetně
stativu a sady objektivů (v případě stereoskopických setů i ze zařízení umožňujícího stereoskopické snímání), záznamového zařízení (počítače) včetně
potřebného softwaru, speciálního světelného parku pro osvětlení animačních scén (svítidla, stojany, příslušenství), zařízení pro zálohování a archivaci a
vybavení příruční dílnypro výrobu loutek a dekorací (vrtačky, pily, brusky, vysavač, nářadí), protože loutky (snímané prostorové objekty), scény i
dekorace si vyrábějí sami studenti. Součástí vybavení ateliéru budou i 2 notebooky, které nahradí desktopové počítače při natáčení v exteriérech nebo
prostorách, kde není přívod elektrického proudu.
*Inovace ateliéru prosorové animace se týká těchto předmětů Katedry animace FAMU:
Analýza a stavba gagu (bc) - 5 studentů, Gestické a mimické herectví (bc) - 5 studentů, Praxe v ateliéru prostorové animace KAT (bc) - 5 studentů,
Animace ploška, loutka (bc) - 5 studentů, Režie loutkového filmu (bc) - 5 studentů, Práce s hercem (mgr)- 4 studenti
a těchto cvičení:
Loutková etuda (bc) - 5 studentů, Bakalářský film (bc) - 5 studentů, Animace a herec (mgr) - 4 studenti, Absolventský film (mgr) - 4 studenti.
Pohybová laboratoř (HAMU)
Jeden nestereoskopický natáčecí set, umožňující pookénkové snímání živých herců a
tanečníků (tzv. pixilaci), který je totožný s natáčecím setem katedry animace s tím rozdílem, že pro snímání mimů a tanečníků musí být použit jiný
světelný park. Dalším novým zařízením bude set zadní projekce, složený z výkonného datového projektoru včetně optiky, speciálního projekčního plátna
a řídící počítačové jednotky (notebook). Tento set umožní pookénkové snímání mimů a tanečníků na pozadí vytvořeném zadní projekcí, které může být
statické, pohyblivé i animované (spolupráce se studenty katedry animace), aniž by snímané postavy vrhaly stín
na pozadí. V tomto prostoru bude též umístěna mobilní stereoprojekce (projektor, speciální plátno, řídící počítač, 3D brýle) a blue-ray projekce (domácí
kino s Blue-ray přehrávačem). Počítá se s tím, že všechny typy projekcí budou využívány všemi třemi zúčastněnými katedrami.
*Inovace pohybové laboratoře se týká těchto předmětů Katedry pantomimy HAMU:
Nonverbální divadlo - 5 studentů, Improvizace - 5 studentů, Příprava diplomního úkolu - 5 studentů, Technika pohybu - 5 studentů
a těchto cvičení:
Filmový gag, pixilace - film - 5 studentů.
*Inovace pohybové laboratoře se týká rovněž těchto předmětů Katedry tance HAMU:
Základy choreografie - 3 studenti, Choreografický seminář -3 studenti, Jevištní technika - 3 studenti, Scénografie a kostým - 3 studenti, Videoseminář - 3
studenti, Choreografie a režie - 3 studenti, Choreografie 20. století - 3 studenti, Příprava diplomové práce - 3 studenti.
Ročně bude tento projekt využívat více než 40 studentů. Projekce v pohybové laboratoři pak bude využívána i pro veřejně přístupné klauzury, státní
zkoušky a další akce pro širší veřejnost, takže bude sloužit daleko většímu počtu uživatelů.
Významným výstupem pak budou i jednotlivá realizovaná cvičení (animované filmy), která budou určena pro prezentaci veřejnosti, reprezentaci AMU na
mezinárodních a domácích festivalech, v televizi apod. Konkrétním výstupem procesu pak bude i významné zkvalitnění výuky tří úspěšných kateder,
které doposud probíhalo jen dílčím způsobem za limitovaných možností.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Díky řešení projektu získá AMU komplexní zázemí pro výuku a tvorbu praktických cvičení na technologicky špičkové úrovni. Zvýší se možnosti
kvalifikace studentů ve vztahu k současnému profesionálnímu prostředí a studenti tří kateder budou moci realizovat svá díla vyžadující digitální postupy
v plném rozsahu v rámci školních kapacit.
Ateliér prostorové animace Katedry animace FAMU je v současné době vybaven pouze morálně zastaralým osvětlovacím parkem, k němuž se již
mnohdy nevyrábějí žárovky a dosluhujícím digitálním fotoaparátem Fuji S3Pro, k němuž už vůbec neexistuje obslužný software. Zcela chybí vybavení
dílny, která je nezbytná pro příparvu loutek a dekorací, neexistuje stereoskopický záznam.
Řešením tohoto projektu vznikne technologicky moderně vybavené pracoviště, které podstatně zkvalitní výuku prakticky všech studentů bakalářského a
magisterského stupně (15 + 8), protože bude probíhat nikoli na v praxi již nepoužívaném zastaralém zařízení, ale na zařízení, s nímž se pak studenti
budou setkávat v profesionálních podmínkách.
Velký přínos lze pak očekávat při realizaci praktických cvičení. Vybavení dílny pro výrobu a přípravu loutek a dekorací umožní, aby studenti mohli na
přípravě svých cvičení pracovat přímo ve škole a nemuseli hledat jiné improvizované cesty pro výrobu loutek a dekorací. Nové snímací sety budou mít
profesionální parametry, takže dojde i k výraznému zlepšení technické kvality realizovaných praktických cvičení.
Pohybová laboratoř na Katedře pantomimy je vybavená pouze snímací technikou neumožňující pookénkový (animovaný) záznam. Chybí pookénkový
záznam, světelný park je nedostačující a řešený pro divadelní prostředí, chybí projekční zařízení umožňující běžné promítání, stereoskopické promítání a
zadní projekci pro souhru herce s promítanými obrazy.
Řešením tohoto projektu vznikne technologicky moderně vybavené pracoviště, které podstatně zkvalitní výuku prakticky všech studentů bakalářského a
magisterského stupně (10 + 5). Zlepšení spočívá především v instalaci nového, nikoli divadelního, ale filmového osvětlovacího parku a snímacího
digitálního setu, které umožňí pookénkové natáčení mimů a tanečníků před zadní projekcí. Díky technologické kompatibilitě obou pracovišť vznikne
možnost společné realizace některých cvičení (např. Cvičení Katedry animace "Animace a herec").
Podobný blahodárný vliv budou mít inovované technické podmínky a podstatně zvýšené možnosti tvorby i na výuku 3 studentů Katedry tance HAMU.
Pohybová laboratoř Katedry pantomimy HAMU dále získá možnost projekce všech digitálních formátů včetně stereoskopie (3D).
Řešitel tohoto projektu pracuje na podobně řešeném technickém zařízení mimo své pracoviště na FAMU se stejným softwarem a má s ním tedy velké a
cenné zkušenosti, které může předávat studentům. Vzhledem k tomu, že moderně vybavená projekce bude sloužit nejen studentům zúčastněných tří
kateder, ale všem studentům AMU i širší veřejnosti, je přínos tohoto projektu opravdu nemalý.
Cíle řešení:
Cílem řešeného projektu je vybavit ateliér prostorové animace Katedry animace FAMU třemi řetězci moderní digitální pookénkové snímací techniky
(dvěma stereoskopickými a jedním normálním), odpovídajícím softwarem, odpovídajícím osvětlovacím parkem a digitálním úložištěm pro archivaci.
Dále pak je nutné vybavit ateliér dílenskými nástroji pro výrobu a přípravu loutek a dekorací.
Jedná se zejména o 3 digitální fotoaparáty včetně stativu a sady objektivů (v případě stereoskopických setů i ze zařízení umožňujícího stereoskopické
snímání), 3 záznamová zařízení (počítače) včetně potřebného softwaru, speciální světelný park pro osvětlení animačních scén (svítidla, stojany,
příslušenství), zařízení pro zálohování a archivaci a vybavení příruční dílny pro výrobu loutek a dekorací (vrtačky, pily, brusky, vysavač, nářadí), protože
loutky (snímané prostorové objekty), scény i dekorace si vyrábějí sami studenti. Součástí vybavení ateliéru budou i dva notebooky, které nahradí
desktopové počítače při natáčení v exteriérech nebo prostorách, kde není přívod elektrického proudu a jedno mobilní zařízení pro zálohování a archivaci
(multimediální přehrávač), které bude využíváno při natáčení v exteriérech a jiných prostorách a při příležitostech, kdy bude třeba promítat archivované
studentské filmy.
Pohybovou laboratoř na Katedře pantomimy (Avalon) je třeba vybavit jedním digitálním pookénkovým snímacím řetězcem, umožňujícím pookénkové
snímání živých herců a tanečníků (tzv. pixilace), který je totožný s natáčecím setem katedry animace s tím rozdílem, že pro snímání mimů a tanečníků
musí být použit jiný světelný park. Dalším novým zařízením bude set zadní projekce, složený z výkonného datového projektoru včetně optiky,
speciálního projekčního plátna a řídící počítačové jednotky
(notebook). Tento set umožní pookénkové snímání mimů a tanečníků na pozadí vytvořeném zadní projekcí, které může být statické, pohyblivé i
animované (spolupráce se studenty katedry animace), aniž by snímané postavy vrhaly stín
na pozadí. Snímací set bude rovněž doplněn o zařízení pro zálohování a archivaci. V tomto prostoru bude též umístěna mobilní stereoprojekce (projektor,
speciální plátno, řídící počítač, 3D brýle) a blue-ray projekce (domácí kino s Blue-ray přehrávačem).
Zařízení obou pracovišť je koncipováno tak, aby bylo vzájemně kompatibilní a umožňovalo úzkou, smysluplnou a moderní technologií podpořenou
spolupráci studentů Katedry animace FAMU a studentů kateder pantomimy a tance HAMU.
Hlavním cílem řešení a smyslem celého projektu pak je umožnit studentům Katedry animace FAMU a kateder pantomimy a tance HAMU, aby mohli pod
vedením svých pedagogů realizovat originální a nekonvenční postupy ve svých oborech. Film, divadlo i tanec jsou vizuální umění a obraznost je
základem práce studentů všech těchto oborů. Studium jednotlivých pohybových fází mima či tanečníka je velkým přínosem pro práci animátora, podobně
jako je pro mima a tanečníka velmi poučné uvědomění si, z jakých pohybových fází se skládá jejich herecký (taneční) projev.
Prezentace a využití výsledků:
Řešením projektu dojde k významnému zkvalitnění výuky tří kateder AMU.
Katedra animace FAMU:
Předměty:
Analýza a stavba gagu (bc) - třídenní modul, vyučující Štefan Capko - 3 kredity. 5 studentů katedry animace, ale volitelný pro celou FAMU.
Gestické a mimické herectví (bc) - třídenní modul, vyučující Štefan Capko - 3 kredity. 5 studentů katedry animace, ale volitelný pro celou FAMU.
Praxe v ateliéru prostorové animace KAT (bc) - jednodenní modul, vyučující Aurel Klimt - 1 kredit. 5 studentů
Animace ploška, loutka (bc) - 4 hodiny týdně, zimní semestr, vyučující Michael Carrington - 1 kredit. 5 studentů.
Režie loutkového filmu (bc) 2 hodiny týdně, zimní semestr, vyučující Aurel Klimt - 1 kredit. 5 studentů.
Práce s hercem (mgr)- třídenní modul, vyučující Štefan Capko - 2 kredity. 4 studenti katedry animace, ale volitelný pro celou FAMU.
Cvičení:
Loutková etuda (bc) - 5 studentů, 6 kreditů
Bakalářský film (bc) - 5 studentů, 12 kreditů
Animace a herec (mgr) - 4 studenti, 21 kreditů
Absolventský film (mgr) - 4 studenti, 27 kreditů.
Katedra pantomimy HAMU:
Předměty:
Nonverbální divadlo - 1.-3. ročník, 8 hodin týdně, vyučující Martin Sochor, Radim Vizváry - 24 kreditů. 5 studentů
Improvizace - 1. a 2. ročník, 2 hodiny týdně, vyučující Boris Hybner, Martin Zbrožek - 4 kredity. 5 studentů
Příprava diplomního úkolu - 3. ročník, 2 hodiny týdně, vyučující Štefan Capko - 2 kredity. 5 studentů
Technika pohybu - 1. a 2. ročník, 2 hodiny týdně, vyučující Monika Rebcová - 8 kreditů. 5 studentů
Cvičení:
Filmový gag, pixilace - film - 1. ročník, 4 hodiny týdně, vyučující Josef Platz - 6 kreditů. 5 studentů.
Katedry tance HAMU:
Základy choreografie - 2. a 3. ročník, 2 hodiny týdně, vyučující Daniel Wiesner - 16 kreditů. 3 studenti
Choreografický seminář -2.-5. ročník, 2 hodiny týdně, vyučující Bohumíra Eliášová - 28 kreditů. 3 studenti
Jevištní technika - 1. ročník, 1 hodina týdně, vyučující Vladimír Burian - 2 kredity. 3 studenti
Scénografie a kostým - 3. ročník, 2 hodiny týdně, vyučující Petra Havlíčková - 4 kredity. 3 studenti
Videoseminář - 1.-3. ročník, 2 hodiny týdně, vyučující Elvíra Němečková - 12 kreditů. 3 studenti
Choreografie a režie - 1. a 2. ročník, 2 hodiny týdně, vyučující Daniel Wiesner - 13 kreditů. 3 studenti
Choreografie 20. století - 4. ročník, 2 hodiny týdně, vyučující Elvíra Němečková, Ivana Dukič - 6 kreditů. 3 studenti
Příprava diplomové práce - 4. a 5. ročník- 50 kreditů. 3 studenti.
Ročně bude tento projekt využívat více než 40 studentů.
Projekce v pohybové laboratoři pak bude využívána i pro veřejně přístupné klauzury, státní zkoušky a další akce pro širší veřejnost, takže bude sloužit
daleko většímu počtu uživatelů.
Krom toho však řešení tohoto projektu umožní vznik konkrétních děl - studentských cvičení - která budou prezentována jednak uvnitř AMU - klauzury,
živé divadelní akce, apod., ale hlavně na veřejnosti: webové stránky, festival FAMU, mezinárodní festivaly animovaných a krátkých filmů, atd.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Snímací digitální technika + příslušenství
Osvětlovací technika - animace
Animační software Dragonframe
Záznamové zařízení
Zařízení dílny
Osvětlovací technika - pantomima
Projekce
Kapitálové výdaje celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
673
198
98
313
158
100
199
1739
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 1410
Tématický okruh: B2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Název projektu:
Inovace předmětu "Dílna" Katedry produkce FAMU
Řešitel:
MgA. Tereza Horská
Pracoviště:
Fakulta filmová a televizní
Spoluřešitel:
Mgr Marta Lamperová
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
173 tis. Kč
Anotace:
Výuka filmové produkce je neoddělitelně spjatá s empirickou zkušeností s filmy. V rámci projektu FRVŠ se zaměřujeme na inovaci jednoho z
páteřních předmětů Katedry produkce "Dílna".
Záměrem tohoto inovačního projektu je zkvalitnění výuky tohoto páteřního předmětu Katedry produkce "Dílna" s maximálním využitím moderních
postupů a technologií užívaných při producentské práci tak, aby předmět reflektoval skutečnou praxi a světové trendy. Přitom využití těchto technologií a
postupů umožní nejen zkvalitnění výuky a přiblížení praxi, ale umožní také studentům FAMU napříč katedrami kvalitně spolupracovat na vývoji a
výrobě studentských filmů.
S rozšířenými technickými možnostmi stávajícího inventáře katedry - tj. pořízením moderního HW a kompatibilního, v praxi dnes běžně používaného,
SW - bude moci pracovat mnohem více studentů a uplatnění najde i v předmětech, pro které bylo současné řešení výuky naprosto nevyhovující (Filmová
technika a technologie, Technologické základy, Základy filmové produkce, Praktická cvičení). Výuka filmové produkce musí nejen probíhat na
teoretické bázi, ale také prakticky a je nevyhnutelně spjatá s reflektováním současných trendů - hlavně technologických při výrobě filmu. Studenti
Katedry produkce FAMU pracují do dnešního dne v naprosto nevyhovujících podmínkách bez jakéhokoliv technologického zázemí a nemají možnost
zkusit si ověřit teoretické znalosti empiricky.
K inovaci předmětu dojde i zakoupením odborných publikací, které reflektují moderní postupy filmové výroby a také aplikací poznatků výuky v
zahraničí, kde již tato probíhá za pomoci nových technologií několik let a kde se řešitelka v rámci své pracovní zahraniční cesty (resp. v rámci svého
pobytu na jedné z prestižních dánských univerzit) seznámí s detaily používání technologií a jejich uplatnění ve výuce.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost výsledků projektu bude po dobu minimálně 3 let, tedy do konce kalendářního roku 2016, zajištěna následujícím způsobem:
Nová výpočetní technika a k ní kompatibilní software umožní jejich využití ještě po dobu dalších minimálně 3 - 5 let. Touto inovací se zabezpečí i
ekonomické využití předmětu, jelikož technologie poslouží mj. celé fakultě při výrobě studentských filmů.
Předmět "Dílna" je v učebních plánech definován jako povinný jak pro studenty bakalářského, tak i magisterského stupně Katedry produkce a jeho výuka
probíhá 4 hodiny každý týden v zimním i v letním semestru.
Spoluřešitelem tohoto projektu je vedoucí Katedry produkce Marta Lamperová, a tudíž je zájem udržet předmět ve vysoké kvalitě do budoucna a
alokovat později i vlastní zdroje Katedry produkce k jeho udržení.
Konkrétní výstupy:
Konkrétním výstupem bude zkvalitnění výuky filmové produkce a to jak v teoretické rovině zpřístupněním výukových materiálů a implementací
nových trendů, tak i v rovině praktické - inovací technologií (HW i SW) nevyhnutně potřebných k modernizaci výuky výroby audiovizuálních děl. Tím
zároveň dosáhneme i udržení stávající vysoké úrovně produkce studentských filmů FAMU, které reprezentují školu na prestižních festivalech a
přehlídkách po celém světě.
Inovovaný předmět "Dílna" bude fungovat v interaktivním prostředí se zaměřením především na současnou praxi při výrobě hraných, animovaných a
dokumentárních filmů, vč. nových medií. Studentům umožní vzájemnou konzultační výpomoc napříč ročníky a katedrami (např. producent - scénárista),
sdílení vlastních dosavadních zkušeností a odborné vedení při aplikování současných trendů filmové produkce na jejich vlastní projekty.
Tyto výsledky budou sloužit studentům pro orientaci v současné praxi při výrobě audiovizuálních děl, ke zjednodušení přípravy výroby, vývoje svých
vlastních projektů a získání dovedností, které přiblíží teoretické znalosti ke skutečné praxi.
Další neméně významné uplatnění této inovace bude v celofakultním předmětu "Úvody a praktika oboru produkce", který je povinný pro studenty
prvního ročníku bakalářského stupně všech kateder FAMU (cca 70 studentů), a je i teoretickou přípravou k předmětu "Dílna" studentů Katedry produkce.
Pořízení výkonných PC kompatibilních k poptávanému software: Tento krok povede jednoznačně k modernizaci výuky v příslušné učebně Katedry
produkce nejen předmětu "Dílna", ale i dalších, v této místnosti vyučovaných, předmětů (Filmová technika a technologie, Technologiské základy,
Základy filmové produkce) a zároveň umožní zjednodušení práce produkce na studentských filmech v rámci předemětu "Praktická cvičení".
Aplikace nových výukových metod: Součástí získávání nových zkušeností rešitelky projektu by měla být i zahraniční cesta s návštěvou jedné z
nejvyspělejších a nejpokrokovějších filmových škol v Evropě. Standardně se za nejlepší filmové akademie pokládají univerzity ve skandinávských
zemích, pro zahraniční cestu jsme vybrali jednu z nejlepších a to DEN DANSKE FILMSKOLE v dánské Kodani, kde již výuka za pomoci nových
technologií několik let probíhá a kde se řešitelka seznámí s detaily používání technologií a jejich uplatnění ve výuce. Současně tak budou mít studenti
možnost získat teoretické znalosti postupů producentské práce v mezinárodním měřítku.
Pořízení odborné literatury: Obohatí mj. knihovní fond katedry a bude k dispozici nejen studentům oboru Filmové a televizní produkce, kteří publikací
využijí jako doplňujícího učiva při samostudiu v rámci inovovaného předmětu, ale i všem dalším katedrám FAMU a studentům produkčních oborů
DAMU a HAMU.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Navrhovaný projekt zabezpečí dostatečnou kvalitu teoretických procesů a technologických postupů vyučovaných v předmětu "Dílna" Katedry
produkce a zajistí jejich využitelnost jak v oblasti teoretické, tak usnadní proces demonstrace výuky v závislosti na použití různých typů postupů v praxi.
Vybavením učebny Katedry produkce, kde probíhá nejen výuka zmíněného předmětu, o výkonné PC, které by byly kompatibilní k (v praxi dnes běžně
používanému) k zamýšlenému SW povede i k modernizaci výuky dalších předmětů (Filmová technika a technologie, Technologické základy, Základy
filmové produkce) a umožní zjednodušení práce produkce na studentských filmech v rámci předemětu "Praktická cvičení".
Konkrétní přínos této inovace pro FAMU bude spočívat v těchto oblastech:
podstatné zkvalitnění výuky umožní vznik otevřeného interaktivního předmětu "Dílna" s důrazem na vzájemnou konzultační výpomoc napříč ročníky a
katedrami, sdílení vlastních dosavadních zkušeností a odborné vedení při aplikování současných trendů filmové produkce a na jejich vlastní projekty.
Konkrétně se pak tak tato inovace dotkne 36 studentů bakalářského studijního programu oboru Produkce a 16 studentů magisterského studijního
programu, kteří tento předmět povinně navštěvují ve všech ročnících jejich studia.
Výhled do budoucna počítá s rozšířením výuky i pro studenty oboru Produkce na Divadelní a Hudební fakultě AMU, jelikož už v současnosti probíhá
prolínání výuky všech tří kateder v některých předmětech.
Přínosem by měla být i týdenní zahraniční pracovní cesta - pobyt řešitelky projektu na dánské filmové univerzitě DEN DANSKE FILMSKOLE, která by
touto cestou měla získat nové zkušenosti s výukou produkce a seznámit se i s praktickými možnostmi výuky studentů napříč všemi katedrami a přenést je
u nás do praxe tak, aby i její nástupci byli schopni tyto zkušenosti aplikovat (řešitelka plánuje uspořádat seminář pro pedagogy Katedry produkce FAMU
a zároveň pro zájemce z řad pedagogů Kateder produkce na zbývajících dvou fakultách AMU k obsluze a používání softwaru a principům výuky za
použití moderních technologií).
Pořízená odborná literatura obohatí knihovní fond katedry, avšak bude k dispozici nejen studentům oboru Filmové a televizní produkce, ale i všem dalším
katedrám FAMU a studentům produkčních oborů DAMU a HAMU.
Cíle řešení:
Cílem řešeného projektu je v rámci inovace výuky na Katedře produkce FAMU dosáhnout maximálních znalostí a dovedností studentů oboru Filmové
a televizní produkce hned v počátcích studia, umožnit studentům maximálně využít nabyté teoretické znalosti při řešení praktických úkolů a přiblížit
výuku filmové produkce co nejblíže realitě praxe.
Cílem je rozšíření a zkvalitnění výuky předmětu "Dílna" Katedry proudkce vybavením učebny - pořízením výkonného hardwaru (5 počítačů), softwaru
(programy Final Draft, EP Budgeting a Scheduling - Movie Magic), zakoupením odborných knih a zahraniční cestou, která si klade za cíl prostřednictvím
řešitelky přinést mj. i nový způsob výuky. Tím se docílí vytvoření kreativního prostoru otevřeného všem studentům a díky moderní technologii se
zpřístupní a rozšíří možnosti kvalitnější přípravy studentských filmů.
Prezentace a využití výsledků:
Dosažené výsledky budou sloužit, jak již bylo výše uvedeno, ke zkvalitnění výuky, které umožní studentům maximálně využít nabyté teoretické
znalosti při řešení praktických úkolů a přiblížit výuku filmové produkce co nejblíže reálné praxi.
Vytvoření kreativního prostoru otevřeného všem studentům a díky moderní technologii také zpřístupnění a rozšíření možností ke kvalitnější přípravě
studentských filmů povede k výrobě studentských filmů, které budou na reprezentativní mezinárodní úrovni.
Díky připravované inovaci výuky budeme moci v poměrně krátkém čase naučit principy filmové produkce také 1. ročníků všech kateder FAMU, což
představuje cca 60 studentů, plus studenty příbuzných kateder produkce DAMU a HAMU. Především však budou tyto možnosti využívat všichni studenti
bakalářského i magisterského programu Katedry produkce (cca 52 studentů) a to nejen v rámci předmětu "Dílna", ale i dále při tvorbě vlastních
audivizuálních projektů v rámci povinných cvičení spolu se studenty z jiných kateder (Katedra režie, střihu, dokumentární tvorby, atd).
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
151
173
Vysoká škola:
Akademie výtvarných umění v Praze AVU
Adresa:
U Akademie 4, 170 22 Praha 7
Číslo projektu: 1433
Tématický okruh: G2 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na umělecké obory
Název projektu:
Kovozpracující techniky v oboru restaurování výtvarných děl sochařských
Řešitel:
MgA. David Blahout, ak. soch. a rest
Pracoviště:
Akademie výtvarných umění v Praze
Spoluřešitel:
Prof. Petr Siegl, ak. soch. a rest
Mgr. Igor Kalina, ak. soch. a rest
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
170 tis. Kč
Anotace:
Restaurování sochařských děl je po stránce potřebných odborností velmi široký pojem. Úspěšné restaurování sochařských děl z kovů, či restaurování
drobných plastik, či děl zhotovených zlatnickými technikami vyžaduje zvládnutí mnoha odborností a také alespoň základní znalost jednotlivých
technologií zhotovení. Těch je velké množství, přičemž nedostatečná znalost a chybná diagnostika může vést k chybnému restaurátorskému záměru a
někdy bohužel vede k nevratnému poškození díla. V čem tkví chyba? V České republice byla za minulého režimu bohužel přerušena kontinuita spousty
malých dílen. Akademicky vzdělaný restaurátor dnes často nemá možnost dílčí technologie konzultovat s lidmi z praxe. V českém vysokém školství není
tato problematika doposud vůbec řešena, přičemž někde je nutné rozhodně začít a alespoň rámcově vyučovat metodiku restaurování kovů.
Jako nejvhodnější řešení se jeví zavést takovouto výuku v rámci Školy restaurování sochařských děl na AVU Praha. Škola disponuje potřebnými
odbornými kvalitami pedagogů. Především však disponuje potřebnými prostorami, vhodnými pro takovouto výuku, kde funguje nezbytné vybavení chemická laboratoř, technologická laboratoř, výheň, digestoře, mikroskopy. Pro specializovanou výuku restaurování kovů stačí prostory dovybavit
specializovaným nářadím.
Výuka by probíhala ve dvou rovinách. Všeobecnou výuku by absolvovali všichni studenti atelieru, protože i když se později specializují na restaurování
jiných materiálů, tak kov je většinou v nějaké formě přítomen - např. jako spojovací materiál. Vybraní studenti by se specializovali na hlubší zvládnutí
problematiky, aby byli pro praxi restaurování kovů co nejlépe odborně vybaveni.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Nově vzniklý program výuky "Restaurování uměleckých děl z kovů a jejich slitin, včetně restaurování drobných výtvarných děl zhotovených
zlatnickými technikami", vytvořený na základě výstupů z tohoto projektu, bude plně začleněn nejen do výuky, probíhající v rámci předmětu "Ateliérová
výuka", ale bude i v návaznosti na dlouhodobý záměr RSŠ AVU v Praze zařazen do studijních plánů Restaurátorské sochařské školy AVU v Praze.
Výstupy tohoto projektu budou v následujících letech (minimálně do roku 2015 včetně) financovány z finančních prostředků vysoké školy.
Konkrétní výstupy:
Konkrétními výstupy řešení projektu bude vypracování metodiky výuky restaurování uměleckých děl z kovů a následného využití výstupů projektu
pro zpracování metodiky výuky v podobě skript a odborného slovníku. Dále bude probíhat základní výuka teorie restaurování uměleckých děl z kovů
všech studentů RSŠ AVU v Praze a následně specializovaná výuka restaurování kovových artefaktů vybraných studentů, kteří se budou na tuto
problematiku ve svém studiu specializovat. Veškeré práce, vzniklé v návaznosti na řešení projektu, budou prezentovány v rámci klauzurních a
diplomových prací studentů RSŠ AVU v Praze.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Hlavním přínosem řešení tohoto projektu je rozšíření a zkvalitnění výuky v oblasti restaurování sochařských uměleckých děl z kovů a jejich slitin,
včetně restaurování drobných výtvarných děl zhotovených zlatnickými technikami, v rámci oboru restaurování sochařských děl na AVU v Praze.
Rozšíření výuky povede celkově ke zkvalitnění restaurátorského oboru a ke zvýšení odborné prestiže vysoké školy. Výstupy projektu budou počátkem
kvalitní výuky restaurování uměleckých děl z kovů a jejich slitin na AVU v Praze. V rámci schváleného dlouhodobého záměru AVU bude zajištěno
víceleté udržení výstupů projektu z finančních prostředků vysoké školy.
Vypracovaná metodika výuky a zpracování odborné terminologie může v budoucnu sloužit nejen k dalšímu rozvoji stávajícího oboru, ale i k rozvoji v
souvisejících oborech jiných vysokých škol.
Cíle řešení:
Cílem řešení projektu je rozšířit a zkvalitnit výuku v oboru restaurování uměleckých artefaktů z kovů, která významně posílí vzdělanostní úroveň a
rozvoj dovedností posluchačů RSŠ AVU v Praze a zároveň zvýší odbornou prestiž této vysoké školy nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí.
Prezentace a využití výsledků:
Základním smyslem tohoto projektu je rozšíření a zkvalitnění výuky restaurování kovových artefaktů, vedoucích k lepšímu uplatnění a zvýšení
odbornosti absolventů RSŠ AVU v této oblasti restaurování, a zároveň ke zvýšení odborné prestiže AVU v Praze jak na poli domácím, tak i zahraničním.
Vzniklé studijní a výukové materiály budou prezentovány v rámci odborných seminářů a sympozií. Dokumentace a záznamy z přenášek a praktických
cvičení, vzniklých během výuky, budou prezentovány na webových stránkách školy formou krátkých článků. Využití výsledků bude prezentováno v
rámci klauzurních a diplomových prací.
Vypracovaná metodika výuky a zpracování odborné terminologie může v budoucnu sloužit k dalšímu rozvoji stávajícího oboru, ale také k rozvoji
souvisejících oborů jiných vysokých škol nejen v České republice, ale i v zahraničí a tím tak přispět k rozšíření mezinárodní spolupráce.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
20
0
100
170
Číslo projektu: 1304
Tématický okruh: B2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Název projektu:
Grantová politika v oblasti podpory profesionálního výtvarného umění v České republice a Evropské unii
Řešitel:
Blanka Čermáková, DiS.
Pracoviště:
Akademie výtvarných umění v Praze
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
38 tis. Kč
Anotace:
Seznámení studentů AVU s problematikou grantové politiky v České republice a Evropské unii s ohledem na podporu profesionální výtvarné oblasti,
umožnění praktických zkušeností a orientace v grantových žádostech např. Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy, FRVŠ, Culture,
Mládež v akci, nadací, fondů a ambasád v rámci jednosemestrálního semináře.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Seminář je plánován na rok 2013, jeho výsledky budou obtížně měřitelné, neboť aplikace znalostí v něm získaných závisí na snaze a vůli studentů
žádat o podporu svých grantových projektů v rámci jednotlivých výzev institucí, které výtvarné umění podporují.
V rámci semináře ovšem každý ze zapsaných studentů na jeho konci povinně sestaví plánovaný projekt na tvůrčí uměleckou činnost např. v rámci
aktuálních pravidel dané výzvy na MK ČR, MHMP apod. a se svým projektem se bude účastnit grantového řízení. Tyto projekty budou předkládány v
koordinaci s řešitelem tohoto projektu FRVŠ a budou tedy v jeho interní dostupné databázi.
Udržitelnost výsledků bude min. do roku 2015 (k dispozici bude pro všechny zájemce plánovaný sborník) zajištěna z prostředků AVU.
Konkrétní výstupy:
Konkrétní výstup bude tvořit soupis projektů studentů, absolvující seminář. Odhadovaný počet je 50. Jejich realizování v budoucnu je ovšem na
semináři již dále nezávislé.
V minulém roce se nám podařilo z Transformačních a rozvojových projektů zajistit interní grantové řízení, kde záleželo na kvalitách studentských
projektů a na finanční kapacitě celkem ve výši 1,69 mil Kč, kolik projektů bude realizováno. Ve výsledku jsme tak úspěšně podpořili vznik 98 tvůrčích
uměleckých projektů pestrého zaměření (např. vydání publikací, zpracování webových stránek, restaurátorské výzkumy, rezidence a v největší míře
projekty na tvůrčí materiál).
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Zavedením tohoto semináře jsme si už v minulosti vyzkoušeli požadované rozšíření potřebného záběru informací studentům, kteří se pohybují nejen v
umělecké sféře, ale i na prahu oblasti kulturního managementu. Vedle niterné potřeby studentů, budoucích umělců, umělecká díla umět vymýšlet a
vytvářet, existuje sekundárně navazující logická potřeba je zaopatřit po finanční stránce a v rámci vzdělávacího procesu je jednou z akademických
povinností studenty na situace vedoucí k hledání alternativních zdrojů připravit.
Seminář opakovaně vzniká na základě vyslovovaných požadavků studentů samotných a povede je ke schopnosti řízení uměleckých projektů od jejich
počátku až ke kýžené realizaci.
Cíle řešení:
Cílem grantového semináře je obeznámit studenty akademie se současnými možnostmi finanční podpory uměleckým projektům, rezidencím, stážím a
dalším druhům prezentace v oblasti výtvarného umění v ČR a EU a to jak ze strany institucí státních a samosprávních celků, tak v oblasti neziskového
sektoru nadací a fondů i ze zdrojů velkých kapitálových společností, které se věnují podpoře kultury v rámci svého marketingu.
Kromě umožnění orientace studentů v galerijní oblasti, budoucí spolupráci s teoretiky, kurátory a kritiky umění atp., patří k akademickému vzdělání i
obeznámení o možnostech čerpání prostředků na realizaci jejich vlastních uměleckých, prezentačních či produkčních projektů.
Prezentace a využití výsledků:
Jednotlivé přednášky budou zaznamenány a z jejich výstupů bude vytvořen malý sborník, který bude sloužit jako pomocník při zpracovávání žádostí o
dotaci.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
10
0
10
38
Číslo projektu: 1444
Tématický okruh: B2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Název projektu:
Přednášky doktorandů a významných evropských osobností umění a teorie
Řešitel:
MgA. František Zachoval
Pracoviště:
Akademie výtvarných umění v Praze
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
160 tis. Kč
Anotace:
Inovační projekt Přednášky doktorandů a významných evropských osobností umění a teorie v rámci předmětu Semináře doktorandů AVU je
důležitou a pilotní aktivitou Katedry teorie a dějin umění (KTDU) Akademie výtvarných umění v Praze (AVU).
Experimentální způsob výuky si klade za cíl přibližovat a teoreticky osvětlovat současné tendence ze světového výtvarného prostředí tím, že do
pravidelného cyklu přednášek doktorandů AVU by měly být zařazeny vždy tématické prezentace renomovaných zahraničních pedagogů.
Budou pozváni především kurátoři a teoretici významných evropských institucí a výstavních projektů. Vyzvaní odborníci budou formou přednášek a
dvoudenních konzultací inovovat a doplňovat současné teoretické tendence a rozdílné přístupy ze světových metropolí jako je Berlín, New York, Londýn
nebo Moskva.
Projekt by měl vytvořit přímé a trvalé spojení s klíčovými osobnostmi v systému výstav, světových center umění a teorie umění. Současně je cílem
inovovaného semináře přiblížit vizuální mezinárodní jazyk různých výtvarných scén, který je velice důležitý k pochopení odlišností mezi centrem a
periferií, tedy místními lokálními specifiky a praxí ve světových centrech.
Seminář, který je určen pro studenty 5. ročníku, by měl motivovat nejmladší české umělce k prezentacím v zahraničí.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Výsledkem projektu jsou přednášky a vždy jednodenní až dvoudenní konzultace hosta se studenty předmětu. Přednáška bude natočena pracovníky
DigiLabu AVU a publikována na stránkách http://dl.avu.cz. Konzultace jsou určeny vždy pro 20 posluchačů.
Udržitelnost projektu současně souvisí s vybudovanou prestiží předmětu. Letošní výuka byla sice sestavena i ze zahraničních hostů, ale nebylo možné
realizovat dvoudenní konzultace. Dále byli pozváni pedagogové, kteří působí v zahraničí, ale pocházejí z České republiky, a proto byli minimálně
honorování.
Dá se předpokládat, že pokud bude investováno do inovace předmětu po dobu dvou semestrů (2012/2013 a 2013/2014) a to velice exkluzivními
přednáškami významných osobností, tak v následujících letech (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017) i za redukce příspěvku samotné školy by měl být ze
strany potenciálních hostů zájem vystupovat na pražské Akademii (bez nároku na honorář). Z rozpočtu Digitální laboratoře budou posléze propláceny
cestovní náklady do roku 2016/2017.
Konkrétní výstupy:
Pravidelné teoretické přednášky doktorandů AVU budou vždy střídány s pozvanými hosty. Konkrétním výstupem inovačního projektu Semináře
doktorandů AVU je cyklus přednášek a konzultací zahraničních odborníků se studenty 5. ročníku AVU. Celkem bude pozváno 8 kurátorů.
Každý z teoretiků vytvoří z přednášky zkrácené resumé, které bude sloužit jako studijní podklad, který bude publikován řešitelem projektu na portálu
dl.avu.cz. Důležitým výstupem přednášejících hostů je konfrontace se studenty AVU. Posluchači tak mohou během jednodenní až dvoudenní konzultace
vést přímou komunikaci se zástupci významných institucí. Současně bude povinností studenta prezentovat svou tvorbu v anglickém jazyce.
*Osm přednášek/konzultací významných kurátorů/teoretiků z evropských institucí,
*prezentace jednotlivých studentů v anglickém jazyce,
*resumé od jednotlivého zahraničního hosta v délce 6.000 znaků (bude publikováno na portálu dl.avu.cz),
*přednáška na semináři je také veřejnou přednáškou AVU a tedy přístupná pro další studenty z jiných ročníků a pedagogy AVU a dalších uměleckých
VŠ (kapacita auly je 120 míst).
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Projekt KTDU převzal na sebe zodpovědnost v importu významných osobností z výtvarného prostředí do České republiky. Studenti AVU jsou osobně
konfrontováni s osobnostmi, kteří formují současnou světovou výtvarnou scénu. Vzniká tak významný potenciál pro užší spolupráci mezi samotnými
studenty, pedagogy a uznávanými odborníky.
Přednášky jsou klíčovými událostmi pro posluchače AVU. Přednášky jsou současně přístupné odborné veřejnosti. Navržené resumé z přednášky se
posléze stává studijním materiálem na mnoho let.
Rozšíření zahraniční řady přednášek v Semináři doktorandů AVU obohatí a zásadně zatraktivní celkovou nabídku teoretických programů na AVU v
Praze.
Cíle řešení:
KTDU je důležitým pracovištěm v celkovém měřítku rozvoje školy. Poskytuje široké spektrum služeb, nové výukové metody a snaží si udržet krok se
současnými trendy rozšiřování mezioborové výuky.
Cílem řešení projektu je doplnit cyklus přednášek současných doktorandů o zkušenosti ze zahraničí. Přednášky/konzultace světově uznávaných
teoretiků/kurátorů pozitivně nastartují a zaktivují současné mladé posluchače k vlastním prezentacím v zahraničí a také k výsledkům, které budou
srozumitelné v evropském kontextu.
V současné době navrhujeme osm zahraničních hostů:
*Kathryn Politis (GR),
*Carson Chan (USA),
*David Riff (RU),
*Nicolas Bourriaud (FR),
*Mark Wallinger (UK),
*Stefan Tiron (RO),
*Luis Pérez-Oramas (VE),
*Peter Sloterdijk (DE).
Jednotlivý host vytvoří resumé, které bude po uskutečnění přednášky a konzultací ke shlédnutí na dl.avu.cz. Publikované soubory budou sloužit nadále
jako výukové materiály pro další ročníky studentů.
Jednotlivý student alespoň 1x za semestr představí portfóliem svou uměleckou tvorbu v anglickém jazyce.
Prezentace a využití výsledků:
KTDU spolupracuje s informačními portály, které se zabývají obdobnou problematikou a kde by měla být odborná veřejnost informována o
připravovaných událostech.
Řešitel projektu dále spolupracuje na mezinárodní scéně s publikačními portály jako je artfacts.net, artforum.com, artipool.de, artslant.com,
culturekiosque.com, artcalendr.com, apod.
KTDU s pomocí oddělení komunikace s veřejností AVU publikuje tiskové zprávy k programu výuky na příslušných webových portálech a na domovské
stránce www.avu.cz.
Textové resumé budou publikovány na portálu DigiLabu dl.avu.cz. Veškeré publikované materiály budou čitelně označeny agenturou FRVŠ a šířeny pod
licencí Creative Commons, tedy pod licencí, která umožňuje uživatelům programu nakládat s dílem pro vlastní potřeby za dodržení licenčních podmínek.
Významné osobnosti semináře by také mohly prezentovat své teze v kulturních pořadech České televize a Českého rozhlasu.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
0
0
0
160
Vysoká škola:
České vysoké učení technické v Praze
ČVUT
Adresa:
Zikova 4, 166 36 Praha 6
Číslo projektu: 60
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Doplnění přístrojového vybavení laboratoří pro výuku Optiky a optometrie
Řešitel:
Prof. Ing. Miroslav Jelinek, DrSc.
Pracoviště:
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)
Spoluřešitel:
Prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
Richard Baštecký
Ing. Petr Písařík
Příspěvek VŠ:
220 tis. Kč
Požadavek:
1695 tis. Kč
Anotace:
Projekt je zaměřen na rozšíření možností praktických cvičení na ČVUT v Praze Fakultě biomedicínského inženýrství (FBMI) ve studijním programu
Biomedicínská a klinická technika (BMKT), a to převážně pro bakalářský obor Optika a optometrie (OPT). Tento obor vychovává studenty hlavně do
praxe, a proto jsou pro ně praktická cvičení velmi důležitá.
Stávající laboratoře (laboratoř Refrakce, laboratoř Kontaktních čoček, a laboratoř Jemné mechaniky a brýlové techniky) budou doplněny o následující
přístroje : cheiroskop, vergeneční stereoskop, synoptofor s kompletní sadou zkušebních obrázků, optický koherenční tomograf se štěrbinovou lampou,
digitální kamerou a vyšetřovací čočkou na zadní segment, tři štěrbinové lampy, digitální fokometr, vrtací centrum a digitální analyzátor čoček. Tím se
rozšíří praktická výuka v předmětech převážně druhého a třetího ročníku ve studijním programu BMKT (obor OPT) : Binokulární vidění, základy
ortoptiky, Brýlové technologie, Kontaktní čočky I,II,III, Oftalmologie - patologie, klinika I,II, Vyšetřování zrakových funkcí, Nauka o refrakci, Korekce
refrakčních vad a Vyšetřování refrakce.
Laboratoře budou dále využívány, v rámci předmětů : Optika geometrická a vlnová, Optika v přístrojové technice, Mikroskopické metody v medicíně a
částečně i v dalších předmětech, pro magisterský studijní obor Přístroje a metody pro biomedicínu (PMB) a obor Biomedicínský inženýr (BME). Tyto
obory jsou součástí studijní program BMKT.
Studenti získají praktické zkušenosti zejména z oblastí oroptiky, brýlové techniky, kontaktologie, oftalmologie a refrakce a všech úkonů spojených s
náplní z oblasti optometrie.
Laboratoře sehrávají významnou roli při zajišťování zázemí pro Semestrální projekty, Týmové projekty a Bakalářské práce a pro multidisciplinární
vzdělávání doktorandů na FBMI.
Stávající laboratoře nejsou přístrojově dostatečně vybaveny a výuka musí být zajišťována na cizím pracovišti (např. u firmy Johnson and Johnson, FS
ČVUT, atd.). Dovybavením laboratoří bude umožněno z větší části směřovat praktickou výuku do laboratoří na FBMI.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
V laboratořích je plánována výuka povinných a povinně-volitelných předmětů se zaměřením připravit studenty do praxe. Výuka v laboratořích bude
probíhat jak v letním, tak zimním semestru. Konkrétně půjde o výuku přibližně 85 studentů v předmětech studijního bakalářského oboru Optika a
optometrie, 60 studentů ve studijním magisterském oboru Přístroje a metody pro biomedicínu a 20 studentů ve studijním magisterském oboru
Biomedicínský inženýr. Všechny tyto obory jsou součástí studijního programu Biomedicínská a klinická technika. Udržitelnost je zajištěna i tím, že
všechny obory mají platnou akreditaci (Obor Biomedicínský inženýr je nově akreditován do 1. března 2020, obor Přístroje a metody pro biomedicínu je
nově reakreditován do 1. března 2016 a oboru Optika a optometrie bude nově reakreditován minimálně do roku 2016. Na studium se každý rok hlásí více
a více uchazečů (v roce 2012 asi 120 na obor OPT a dohromady asi 100 na obory PMB a BME). Do budoucna se uvažuje o akreditování kombinované
formy studia oboru OPT (BMKT) a o rozšíření studia o magisterský program v tomto oboru. Velký a zvyšující se zájem o tyto obory jsou zárukou
udržitelnosti výstupů.
Udržitelnost a dostupnost výsledku je zajištěna i po finanční stránce. Po dovybavení laboratoří bude jejich provoz hrazen z běžných provozních
nákladů v rámci rozpočtu fakulty (Katedry přírodovědných oborů - KPO), stejně jako tomu činila doposud. Náklady na provoz těchto laboratoří budou
nízké i při jejich plné vytíženosti. KPO se zavazuje platit náklady na provoz těchto laboratoří, stejně jako tomu činí u všech laboratořích, ve kterých
momentálně zajišťuje výuku.
Udržitelnost a dostupnost výsledku je zajištěna i složením řešitelského týmu, který se touto problematikou zabývá dohromady desítky let a disponuje
tak vysokou kvalifikací v této oblasti. Kromě samotného řešitelského týmu disponuje FBMI řadou dalších stálých zaměstnanců i externistů podílejících se
na provozu a dalším vývoji laboratoří a vedení výuky.
Z výše uvedených bodů vyplývá, že horizont udržitelnosti a dostupnosti výstupu projektu je zajištěn daleko za rok 2015.
Konkrétní výstupy:
Výsledkem bude dovybavení tři stávajících laboratoří o cheiroskop, vergeneční stereoskop, synoptofor s kompletní sadou zkušebních obrázků,
optický koherenční tomograf se štěrbinovou lampou, digitální kamerou a vyšetřovací čočkou na zadní segment, tři štěrbinové lampy, digitální fokometr,
vrtací centrum a o digitální analyzátor čoček. Tím se umožní výuka na odpovídající didaktické úrovni a laboratorní úrovni, a tím dojde i k lepší přípravě
posluchačů ve studijním programu Biomedicínská a klinická technika do praxe. Přístroje a jejich doplňky zajistí možnost studentům naučit se řadu
dovedností, které nemají možnost nikde jinde získat.
Nové zařízení bude využito ve standartní výuce předmětů vyučovaných na Fakultě biomedicínského inženýrství v rámci bakalářského studijního
programu BMKT (oboru OPT) : Binokulární vidění, základy ortoptiky, Brýlové technologie, Kontaktní čočky I,II,III, Oftalmologie - patologie, klinika
I,II, Vyšetřování zrakových funkcí, Nauka o refrakci, Korekce refrakčních vad a Vyšetřování refrakce. Dále budou laboratoře využity v rámci výuky
předmětů magisterských studijních programu BMKT (oboru BME a PMB) : Optika geometrická a vlnová, Optika v přístrojové technice, Mikroskopické
metody v medicíně a částečně i v dalších předmětech. Laboratoře a vybavení budou přínosem i pro studenty zpracovávající své Semestrální projekty,
Týmové projekty a Bakalářské práce.
Budou vytvořeny návody ke každému zakoupenému přístroji, vzorové úlohy (vždy po jedné ke každému přístroji s tím, že některé úlohy bude možnost
rozdělit na několik podúloh) a informační www stránky. Vysoká variabilita přístrojů zajišťuje možnost i tyto úlohy různě modifikovat a obměňovat.
Návody budou vystaveny a přístupné na stránkách jednotlivých předmětů. Následně budou výstupy projektu veřejně prezentovány formou posteru v
prostorách FBMI.
Zařízení laboratoře bude znamenat významné zlepšení zázemí i pro studenty PGS v interdisciplinárním biomedicínském výzkumu, kteří zde budou moci
zpracovávat část svých doktorských prací.
Laboratoř bude využita i v rámci U3V pro demonstraci některých problematik.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Projekt je zaměřen na rozvoj studijního programu BMKT, a to konkrétně na bakalářský obor OPT a magisterské obory PMB a BME. Stávající
laboratoře budou dovybaveny přístroji, které dopomohou ke zkvalitnění a rozšíření výuky a přípravě studentů do praxe. Vzhledem k integraci
technických a biologických oborů na FBMI ČVUT jsou cíle projektu plně v rozsahu s jejím dlouhodobým záměrem (Prohlášení řešitele je součástí
přílohy).
Rozvojový projekt umožní studentům prakticky se seznámit s principy a metodami měření na přístrojích používanými v jejich oboru. Tímto bude
studentům umožněno názorně přiblížit látku, která je probírána v rámci teoretických přednášek.
Využitím těchto prostředků bude zkvalitněna výuka předmětů v rámci studijního programu BMKT : Binokulární vidění, základy ortoptiky, Brýlové
technologie, Kontaktní čočky I,II,III, Oftalmologie - patologie, klinika I,II, Vyšetřování zrakových funkcí, Nauka o refrakci, Korekce refrakčních vad,
Vyšetřování refrakce, Optika geometrická a vlnová, Optika v přístrojové technice, Mikroskopické metody v medicíně a částečně i dalších předmětů.
Nové laboratorní přístroje jsou vybrány tak, aby se minimalizovala duplicita v rámci ČVUT. Předpokládá, že laboratoře budou moci být využity i jinými
fakultami ČVUT nebo 1., 2. a 3. LF UK, což podpoří kooperaci ve vzdělávání studentů a spolupráci mezi jednotlivými pracovišti těchto fakult.
Cíle řešení:
Cílem řešení projektu je dovybavení tří stávajících laboratoří, a tím vytvořit zázemí pro kvalitní a plnohodnotnou výuku odpovídající požadavkům
budoucí praxe studentů a kvalitě vysokoškolského vzdělání. Vybavení bude využito především studenty studijní programu BMKT (oboru OPT, PMB a
BME). Konkrétně se bude jednat o předměty Binokulární vidění, základy ortoptiky, Brýlové technologie, Kontaktní čočky I,II,III, Oftalmologie patologie, klinika I,II, Vyšetřování zrakových funkcí, Nauka o refrakci, Korekce refrakčních vad a Vyšetřování refrakce, Optika geometrická a vlnová,
Optika v přístrojové technice, Mikroskopické metody v medicíně. Cílem je i zajištění co největší části praktické výuky v prostorách FBMI.
Budou sepsány návody a úlohy (vzory postupů měření a zpracování výsledků pro jednotlivé přístroje) tak, aby v průběhu výuky nedošlo k neočekávaným
problémům s přístroji.
Vytvořené úlohy a návody budou prezentovány na internetových stránkách FBMI a v prostorách FBMI (poster) se zaměřením nabídky využití pro ostatní
vzdělávací instituce.
Vybavení laboratoří je zvoleno tak, aby umožnovalo studentům se co nejvíce seznámit s přístroji, získat základní návyky práce s nimi a také získat
potřebné zkušenosti a praktické dovednosti.
Prezentace a využití výsledků:
Řešení projektu předpokládá následující výstupy:
* Přispění k výraznému zkvalitněné výuky ve studijním programu BMKT na FBMI.
* V rámci projektu budou vypracovány návody k laboratorním úlohám do cvičení jednotlivých předmětů.
* Výstupy projektu budou ve formě posteru veřejně prezentovány v prostorách FBMI, ČVUT
* Budou vytvořeny informační www stránky, se záměrem nabídky využití pro ostatní fakulty ČVUT a pro 1., 2. a 3. LF UK.
* Zkušenosti a výsledky získané v těchto laboratoří budou prezentovány v časopise, jako např. Lékař a technika, Pražská technika, na odborných
konferencích a na www stránkách
* Bude vypracována závěrečná zpráva o řešení projektu obsahující návody jednotlivých laboratorních úloh
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Digitální fokometr TOPCON EZ-200
Optický koherentní tomograf TOPCON SL SCAN-1 (včetně počítače a
příslušenství) se štěrbinovou lampou TOPCON SL-D4, digitální kamerou
TOPCON DV-3 (včetně software) a vyšetřovací čočky na zadní segment
TOPCON FV-1L
Cheiroskop CHR-01 a Vergenční stereoskop
Synoptofor Takagi MT364 + kompletní sada zkušebních obrázků
3 x Štěrbinová lampa TOPCON SL-D4
Analyzátor kontaktních čoček fy Optimec, varianta JCF/F
Vrtací centrum Takubo Japan
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
249
718
0
0
0
99
76
175
18
276
434
0
0
1695
30
15
0
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 223
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Statika v architektuře
Řešitel:
Ing. Aleš Jíra, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta stavební
Spoluřešitel:
Ing.arch., Ing. František Denk
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
147 tis. Kč
Anotace:
Velká část absolventů fakult stavební a architektury se uplatňuje v projekční činnosti, která sestává z tvůrčího procesu navrhování a realizace staveb.
Stavba je velmi specifický druh výrobku se složitým a velmi dlouhým životním cyklem od architektonického návrhu po vyčerpání životnosti. Proto je
projekční fáze jednou z nejdůležitějších částí celého projektu a je třeba brát v zřetel široké spektrum požadavků a podmínek. Do projektů vstupuje od
prvotních návrhů řada faktorů, informací a hledisek, které významně ovlivňují další fáze vývoje stavby. Je nutné už ve fázi architektonické studie
navrhovat systematicky na reálných základech funkčních a konstrukčních principů. K tomuto je třeba, aby budoucí absolventi byli schopni řešení daných
problémů, orientaci v dostupných informačních a inspiračních zdrojích, apod. Cílem navrhovaného projektu je vytvoření nového volitelného předmětu
„Statika v architektuře“, zajišťující inspirační úvod do navrhování konstrukčních systémů prostřednictvím analýz vybraných staveb soudobé
architektonické tvorby, objasnění základních principů v navrhování stavebních konstrukcí budov, a v neposlední řadě také představení nástrojů pro
efektivní stavebně konstrukční ověření konstrukcí v procesu návrhu. V rámci přednášek se studenti seznámí s dostupnými informačními systémy v oblasti
navrhování a realizace staveb, orientaci v nich a způsob jejich využití v projekční praxi. Současně budou studentům představeny základní typy odborných
posudků a průzkumů vyskytující se ve stavební praxi a možné dopady do dalších fází projektu. Předmět bude rovněž sloužit jako doplněk k vlastní školní
ateliérové tvorbě studentů, v podobě konzultací nad konstrukčním řešením jednotlivých prací. Vytvořené pomůcky budou k dispozici ve volně
dostupných formátech. Vlastní výuka bude probíhat formou přednášek kombinovaných s kolektivní diskuzí nad studentskými projekty.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výsledků projektu po dobu minimálně tří let bude zajištěna vlastními zdroji katedry mechaniky, která podpoří rozvoj
vzdělávacích činností v oblasti progresívního navrhování konstrukčních systémů staveb s ohledem na architektonickou kompozici.
Konkrétní výstupy:
V rámci předkládaného projektu se předpokládají následující výstupy:
*vytvoření sylabu přednášek a cvičení pro navrhovaný předmět, včetně průběžně aktualizovaného souboru stavebně konstrukčních analýz vybraných
staveb současné architektonické tvorby
*vytvoření přednáškových pomůcek pro výuku předmětu ve volně přístupných formátech,
*vypracování konkrétních praktických úloh a algoritmů pro stavebně konstrukční návrh a posouzení běžných jednoduchých částí staveb a prvků,
*zpracování souborného průřezu dostupnými informačními systémy a návod k orientaci a získávání informací, případně zajištění přístupu k nim,
*vytvoření vzorů technických, odborných a speciálních posudků a průzkumů, s popisem jejich struktury, orientace v nich a principem vyhledávání a
získávání potřebných informací
*vytvoření internetové prezentace předmětu „Statika v architektuře“ s volně dostupnými pomůckami pro výuku a dalšími výstupy z tohoto předmětu
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Cílem navrhovaného projektu je vytvoření nového volitelného předmětu „Statika v architektuře“ pro studenty bakalářských a magisterských studijních
programů s hodinovou dotací dvě výukové hodiny týdně, který vhodným způsobem rozšíří současné studijní plány. V rámci předmětu bude vytvořena
přímá vazba na komplexní konstrukční návrh staveb, efektivní řešení vybraných konstrukčních problémů a návrhu netradičních a progresívních
konstrukčních schémat v rámci architektonických ateliérových studentských prací, projekčních úkolů a realizačních projektů, a to formou kolektivních či
individuálních konzultací nebo zpracovávaných seminárních prací.
Hlavním přínosem předmětu je rozvoj tvůrčího technického myšlení budoucích absolventů architektonických oborů, schopnosti orientace v problému a
vyhodnocení možných přístupů k problematice vedoucí k optimálnímu řešení. Rozvoj technického myšlení je jedním z hlavních poslání technické vysoké
školy.
Navrhovaný projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT v Praze na období 2011-2015 a jeho nejnovější aktualizací schválený Akademickým
senátem ČVUT v Praze.
Cíle řešení:
Cílem předkládaného projektu je vypracování analýz netradičního konstrukčního řešení vybraných staveb současné tuzemské a světové
architektonické tvorby formou elektronické inspirační pomůcky. Dále se předpokládá vytvoření souhrnné učební pomůcky pro studium se zaměřením na
stavebně konstrukční posouzení vybraných částí staveb s využitím různých materiálů nebo konkrétních výrobků certifikovaných stavebních systémů.
Pomůcka bude obsahovat řešené příklady běžně se vyskytujících problémů ve stavební praxi, včetně zjednodušeného efektivního postupu návrhu a
posouzení dle technických norem či katalogových a technických listů výrobců stavebních systémů. Kurz má studenty seznámit se základy problematiky
navrhování stavebních konstrukcí jako součásti komplexního architektonického navrhování budov, s možnostmi variantního a alternativního řešení
vybraných problémů a s jeho dopady na celkové řešení objektů, apod. Cílem předmětu je vytvořit prostředí pro samostatnou práci studentů na projektech
zpracovávaných v rámci studia pod odborným dohledem. Všechny cíle jsou stanoveny z pohledu statiky konstrukcí, tak aby bylo ukázáno, že i rozdílné
„pohledy statika a architekta“ mohou, při vzájemné spolupráci, nalézt požadované výsledky. Předmětné pomůcky zpracované v českém jazyce budou
podkladem pro kurz s hodinovou dotací dvě hodiny týdně, a budou dostupné na webové stránce přístupem z oficiálních webových stránek Katedry
mechaniky (http://mech.fsv.cvut.cz).
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky projektu budou prezentovány na webových stránkách předmětu, které budou dostupné prostřednictvím oficiálních webových stránek katedry
mechaniky fakulty stavební ČVUT v Praze a dále budou vyvěšeny ve zkrácené formě na nástěnkách umístěných před posluchárnou D1122 formou
posterů. Výsledky budou využívány pro výuku navrhovaného předmětu i v následujících letech s pravidelnou revizí a aktualizací. Předpokládá se též
prezentace výstupů v rámci pravidelného workshopu ČVUT v březnu 2013.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
10
0
102
147
Číslo projektu: 254
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Rozvoj laboratoří pro praktickou výuku reaktorové a neutronové fyziky
Řešitel:
Ing. Jan Rataj, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Spoluřešitel:
Ing. Ľubomír Sklenka, PhD.
Ing. Ondřej Huml
Ing. Tomáš Bílý
Příspěvek VŠ:
415 tis. Kč
Požadavek:
1750 tis. Kč
Anotace:
Předmětem navrhovaného projektu FRVŠ je rozvoj stávajících laboratoří pro praktickou výuku reaktorové a neutronové fyziky, které provozuje
Katedra jaderných reaktorů, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení technické v Praze. Jedná se celkem o tři laboratoře:
* pracoviště reaktoru VR-1,
* neutronová laboratoř (laboratoř pro studium interakcí neutronů s látkou),
* laboratoř neutronové aktivační analýzy.
V rámci řešení projektu bude pořízen vhodný pulzní generátor neutronů o vysoké intenzitě (minimálně 1E8 neutronů/s) a začleněn do praktické výuky
reaktorové a neutronové fyziky. Bude se jednat o kompaktní, přenosné zařízení, využitelné v libovolné z uvedených laboratoří. Pulzní generátor neutronů
umožní vznik nových laboratorních úloh, které nelze se současným vybavením laboratoří realizovat. V oblasti reaktorové fyziky se bude jednat o úlohy
zaměřené na studium násobících vlastností podkritických a kritických reaktorových soustav a určování kinetických parametrů jaderného reaktoru. V
oblasti neutronové fyziky se bude jednat o studium transportu neutronů látkou, neutronovou aktivační analýzu a neutronovou radiografii.
Výstupem projektu budou nové možnosti praktické výuky reaktorové a neutronové fyziky, což se projeví v rozšířené nabídce laboratorních úloh nejen
pro studenty technických a fyzikálních (obecně jaderných i nejaderných), ale i přírodovědných oborů v České republice. V rámci těchto úloh si studenti
experimentálně ověří teoretické poznatky získané při přednáškách jak z oblasti reaktorové a neutronové fyziky, tak i přístrojů jaderné techniky,
dozimetrie, radiační ochrany apod.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Pulzní generátor neutronů, který bude pořízen v rámci řešení projektu, se stane nedílnou součástí pracoviště reaktoru VR-1 a jeho přilehlých laboratoří.
Požadovaná životnost generátoru bude minimálně 2 000 provozních hodin, což při očekávaném maximálním provozu 200 h/rok představuje nejméně 10
let.
Provoz generátoru způsobí jen nepatrné zvýšení nákladů na provoz praktických laboratoří Katedry jaderných reaktorů. Tyto zvýšené provozní prostředky,
stejně tak jako mzdové prostředky pro učitele a techniky, kteří budou se zařízením pracovat, budou plně hrazeny z prostředků katedry pro provoz
školního reaktoru VR-1. Tím bude zajištěna dlouhodobá udržitelnost a dostupnost výsledků projektu nejméně po dobu 10 let po ukončení řešení projektu.
Konkrétní výstupy:
Výstupy řešení projektu FRVŠ budou:
* pořízení, instalace a ověření činnosti pulzního generátoru neutronů na pracovišti reaktoru VR-1,
* zavedení zařízení do praktické výuky na reaktoru VR-1 a přilehlých laboratoří (neutronová laboratoř a laboratoř neutronové aktivační analýzy), tj.
vytvoření nových experimentálních úloh pro studenty,
* rozšíření možností pro zadávání a vedení samostatných prací studentů v rámci bakalářského a magisterského studia z oblasti aplikované neutronové a
reaktorové fyziky.
V rámci konkrétního výstupu „rozvoje laboratoří pro praktickou výuku reaktorové a neutronové fyziky“ bude vytvořeno pět nových praktických úloh pro
studenty českých vysokých škol:
* studium chování podkritické soustavy řízené vnějším zdrojem neutronů,
* metoda pulzního zdroje při určování parametrů násobících reaktorových soustav,
* neutronová radiografie,
* studium transportu rychlých neutronů látkou,
* neutronová aktivační analýza s využitím rychlých neutronů.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Po vyřešení projektu bude hlavním přínosem nové experimentální zařízení, které zajistí významný rozvoj laboratoří pro praktickou výuku reaktorové a
neutronové fyziky. Laboratoře, provozované Katedrou jaderných reaktorů jsou využívány jak studenty ČVUT v Praze (zejména FJFI, FEL, FSI), tak i
studenty technických a fyzikálních oborů z dalších českých vysokých škol (VUT v Brně, ZČU v Plzni, VŠB-TU v Ostravě). Zde se jedná především o
vysoké školy, které jsou členy sdružení CENEN (Czech Nuclear Education Network). Cílem tohoto sdružení je zkvalitňování výuky v oboru jaderné
inženýrství a v oborech blízkých, k čemuž přispěje i navrhovaný projekt.
Významným přínosem bude i rozšíření možností pro zadávání a vedení samostatných prací studentů v rámci bakalářského a magisterského studia z
oblasti aplikované neutronové a reaktorové fyziky.
Řešení projektu je v souladu s obecným trendem posilování vnitřní integrity školy, tj. ČVUT v Praze a zvyšuje i meziuniverzitní spolupráci ČVUT s
ostatním českými vysokými školami (např. VUT v Brně, ZČU v Plzni, VŠB-TU v Ostravě apod.). Rozsah a hloubka experimentů, experimentální
vybavení, moderní výukové metody, flexibilita k požadavkům uživatelů z řad vysokých škol, prohlubující se evropská spolupráce v oblasti jaderného
vzdělávání - to vše přispívá k posílení a prezentaci ČVUT v Praze jako moderní technické univerzity nejen v rámci České republiky, ale i v širším
mezinárodním měřítku.
Cíle řešení:
Cílem navrhovaného projektu je rozvoj stávajících laboratoří pro praktickou výuku reaktorové a neutronové fyziky, které provozuje Katedra jaderných
reaktorů, FJFI ČVUT v Praze. Jedná se celkem o tři laboratoře:
* pracoviště reaktoru VR-1,
* neutronová laboratoř,
* laboratoř neutronové aktivační analýzy.
Řešení projektu, a tím i dosažení jeho cíle, je založeno na pořízení přenosného pulzního neutronového generátoru o vysoké intenzitě (minimálně 1E8
neutronů/s) a jeho začlenění do praktické výuky v uvedených laboratoří. Konkrétními cíly pak bude kromě pořízení, instalace a ověření činnosti
generátoru, především vytvoření pěti nových experimentálních úloh pro studenty a jejich začlenění do praktické výuky reaktorové a neutronové fyziky.
Neméně významným cílem je i rozšíření možností pro zadávání a vedení samostatných prací studentů v rámci bakalářského a magisterského studia z
aplikované neutronové a reaktorové fyziky.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky řešení projektu budou prezentovány na několika úrovních tak, aby se s rozšířenou nabídkou úloh pro praktickou výuku v oblasti reaktorové a
neutronové fyziky měli možnost seznámit všichni současní i potenciální zájemci. Konkrétně se jedná o prezentaci:
* v odborném článku v časopisech Bezpečnost jaderné energie a Energetika,
* v odborném článku v mezinárodním časopisu (např. Nuclear Engineering and Design),
* v rozšířené nabídce praktických úloh, která je pravidelně poskytována všem uživatelům školního reaktoru VR-1a jeho přilehlých laboratoří,
* v laboratorních návodech a učebních textech Katedry jaderných reaktorů,
* na seminářích sdružení CENEN,
* na zahraniční konferenci typu PHYSOR (international conference on the Physics of Reactors) nebo vybrané konferenci European Nuclear Society.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Přenosný generátor neutronů
Kapitálové výdaje celkem
415
415
1750
1750
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 326
Tématický okruh: G1 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na technické obory
Název projektu:
Nové trendy v bydlení pro seniory: rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení
Řešitel:
Mgr. Lenka Váňová
Pracoviště:
Fakulta architektury
Spoluřešitel:
doc. Ing. arch. Irena Šestáková
Ing.arch. Pavel Lupač
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
110 tis. Kč
Anotace:
Záměrem projektu Nové trendy v bydlení pro seniory: rozvoj elektronických studijních materiálů o bydlení je rozšíření elektronických studijních
materiálů o problematiku bydlení pro seniory. Elektronické studijní materiály budou uveřejněny na webových stránkách Fakulty architektury ČVUT v
Praze www.fa.cvut.cz.
V rámci projektu bude vytvořena elektronická publikace poskytující souhrnné informace o soudobých trendech v bydlení pro seniory. Publikace
prostřednictvím analýz případových studií představí rozdílná architektonická a materiálová řešení existujících zdravotnických a sociálních zařízení pro
seniory v České republice a zahraničí. Na základě osobních návštěv analyzovaných objektů bude zkoumána problematika snadné přístupnosti a
prostorové orientace v objektu samotném i jeho okolí a celkové urbanistické řešení objektů. Projekt si klade za cíl ukázat, do jaké míry může
architektonické a materiálové řešení prostoru napomoci orientaci osob se smyslovým handicapem (vlivem věku nebo zdravotního stavu), jejich
soběstačnosti a začlenění do společnosti.
Snadno dostupné studijní materiály umístěné na internetových stránkách přispějí k dalšímu rozvoji a zkvalitnění výuky a mohou napomoci prohloubit
zájem studentů/studentek o problematiku bydlení a motivovat je k dalšímu studiu.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Po ukončení projektu financovaného z Fondu rozvoje vysokých škol bude zajištěna dostupnost výstupů projektu pro studenty architektury,
odbornou i zainteresovanou širokou veřejnost prostřednictvím zveřejnění elektronické publikace Nové trendy v bydlení pro seniory na webových
stránkách Fakulty architektury ČVUT v Praze www.fa.cvut.cz nejméně po dobu dvou let.
Konkrétní výstupy:
Výstupem projektu je rozšíření elektronických studijních materiálů o problematiku bydlení pro seniory.
Řešitelkou Lenkou Váňovou a spoluřešitelem Pavlem Lupačem bude vypracována elektronická publikace Nové trendy v bydlení pro seniory obsahující
případové studie zdravotnických a sociálních zařízení a bytových domů pro seniory navštívených během plánovaných zahraničních cest do Švýcarska a
Nizozemska. V publikaci bude rovněž zahrnut seznam příslušné odborné literatury a odkazy na doporučené internetové zdroje. Publikace Nové trendy v
bydlení pro seniory tak poskytne souhrnné informace o problematice bydlení pro seniory a srovnání situace v České republice s jinými evropskými státy.
Případové studie budou rovněž nedílnou součástí dizertační práce řešitelky.
Publikace bude využitelná pro účely výuky studentů FA ČVUT v předmětech Nauka o stavbách II - Bytové stavby a Ateliérech I - Bytové stavby. Dále
může být využita také pro výuku předmětů oboru Architektura a stavitelství na Stavební fakultě ČVUT, např. Nauka o budovách I-V nebo Ateliérová
tvorba.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Výše specifikované výstupy předkládaného projektu rozšíří elektronické studijní materiály o bydlení o problematiku bydlení pro seniory a díky
snadné dostupnosti přispějí k zefektivnění výuky na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze.
Elektronická publikace Nové trendy v bydlení pro seniory obohatí povědomí studentů/studentek o problematice bydlení seniorů a bude doporučeným
studijním materiálem pro studenty/studentky bakalářského studijního programu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze B3501
Architektura a urbanismus a B8208 Design: průmyslový design, konkrétně v předmětech 518NS2B (resp. 518NS2D) Nauka o stavbách II - Bytové
stavby a ATBS Ateliér I - Bytové stavby.
Cíle řešení:
Hlavním cílem projektu je rozšíření studijních materiálů o bydlení o nové elektronické studijní materiály zaměřené na problematiku bydlení pro
seniory, která se vzhledem k současnému demografickému vývoji v České republice stává stále více aktuální.
Nové studijní materiály napomohou studentům/studentkám bakalářských a magisterských studijních oborů při zpracování samostatného
architektonického návrhu bytové stavby. Snadná dostupnost materiálů přispěje k rozvoji výuky na Fakultě architektury Českého vysokého učení
technického v Praze.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledkem předkládaného rozvojového projektu jsou studijní materiály věnované problematice bydlení, respektive bydlení pro seniory, prezentované
na internetových stránkách Fakulty architektury ČVUT v Praze www.fa.cvut.cz. Studijní materiály jsou určeny především studentům/studentkám
bakalářského a magisterského studijního programu na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Informace umístěné na
internetových stránkách mohou využít rovněž studenti/studentky vysokých škol stejného zaměření, např. studenti/studentky bakalářského a
magisterského studijního oboru Architektura a stavitelství při Fakultě stavební Českého vysokého učení technického.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
40
2
0
36
32
110
Číslo projektu: 343
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace ve výuce předmětů požární bezpečnosti staveb a předmětů souvisejících
Řešitel:
Ing. Marek Pokorný
Pracoviště:
Fakulta stavební
Spoluřešitel:
Ing.arch. Petr Hejtmánek
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
200 tis. Kč
Anotace:
Předkládaný projekt se zaměří na podporu profesního růstu a pedagogické práce obou řešitelů a na inovace ve výuce předmětů požární bezpečnosti
staveb (dále jen PBS). Katedra konstrukcí pozemních staveb nabízí dlouhodobě na Fakultě stavební ČVUT v Praze 2 pilotní oborové a 2 volitelné požární
předměty. Nabídka byla v posledních 2 letech rozšířena o 4 další předměty v rámci nově vzniklého bakalářského studijního oboru Požární bezpečnost
staveb a v následujícím školním roce budou začleněny do výuky další 3 předměty v rámci nově připravovaného magisterského studijního oboru Integrální
bezpečnost staveb. Řešitelé se konkrétně zaměří na aktualizaci a zkvalitnění výuky pilotního předmětu s největší výukovou dotací (předmět 124PPRE Požární prevence, dotace 2 + 2), ze kterého bude možné čerpat v dalších souvisejících předmětech. Konkrétně budou řešeny 3 dílčí části projektu, a to:
(1) skripta pro praktickou výuku; (2) tvorba nových přednášek, cvičení a progresivního systému písemných zkoušek; (3) vytvoření technického zázemí
pro individuální výuku. V jednotlivých kapitolách předloženého projektu tak jsou vždy tyto 3 jednotlivé části blíže popisovány. Výstupy z předloženého
projektu budou sloužit především studentům Fakulty stavební ČVUT v Praze, ale rovněž studentům jiných vysokých škol stavebního zaměření a
případným zájemcům z praxe.
Řešitelé prohlašují, že se seznámili s dokumentem "Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti ČVUT v Praze na období 2011 - 2015" a jeho aktualizací pro rok 2012. Předkládaný projekt FRVŠ je v souladu s výše zmíněnými dokumenty.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
U tištěných skript je předpokládaná udržitelnost příslušné verze v horizontu 5 let a stálá dostupnost na univerzitní prodejně skript v Národní technické
knihovně v Praze. Po uplynutí 5 let bude pravděpodobně nezbytná aktualizace a přetisk skript s ohledem na současnou úroveň technického poznání. Tato
činnost bude však mnohem méně náročná než vydání skript nových.
Přednášky a cvičení budou v elektronické formě dostupné na katedrových webových stránkách hlavního řešitele a možnost jejich aktualizace a tím i
udržitelnost je snazší, než u skript. Předpokládána je každoroční autorská revize těchto výstupů a zapracování aktuálních témat. Pro přednášky i cvičení je
předpokládána dlouhodobá udržitelnost, jelikož tvoří pedagogický základ hlavního řešitele, na kterém se bude postupně dál stavět. Požadovaná
udržitelnost výstupů do roku 2015 bude jednoznačně zajištěna.
Udržitelnost technického zázemí pro individuální výuku (zejména výpočetní stanice, viz dále) je dána fyzickou životností zařízení a je odhadována s
patřičným servisem na cca 5-7 let.
Konkrétní výstupy:
Výstupem z předkládaného projektu FRVŠ budou 3 následující části:
Část 1 - skripta pro praktickou výuku
První část předloženého projektu přímo naváže na úspěšně řešený projekt FRVŠ z roku 2010 (č.j. 714), ve kterém byly vytvořeny elektronické podklady
pro praktickou výuku PBS, které jsou v široké míře využívány jak studenty tak i stavební praxí (více viz
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=46&sub=167). Nejpřínosnější výstupem se stal "Sylabus" (elektronická výuková skripta),
který zaznamenal velmi pozitivní ohlas. Z pohledu autora prošla tato publikace během 2 let aktivního používání určitou sebereflexí a pozitivní kritikou.
Od vydání Sylabu byli do praktické výuky 2 roky po sobě vždy v průběhu letního semestru přizváni odborníci z praxe, kteří se postupně seznamovali se
strukturou Sylabu a dali mnohá praktická doporučení na doplnění, opravu nebo naopak zjednodušení. Prvním zmíněným odborníkem byl Ing. Jan
Tománek (Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Odbor prevence - Oddělení zvláštních staveb), druhým pak Ing. Jakub Černohorský (firma LUMBRE,
autorizovaný inženýr pro PBS). Sylabus poslouží jako výchozí podklad, který bude v rámci projektu dále přepracován, aktualizován (podstatné změny v
požární legislativě) a vydán v tištěné podobě jako skripta ČVUT. Skripta budou strukturována do kapitol dle základních statí požárně bezpečnostního
řešení stavby, jakožto části dokumentace pro stavební povolení předkládané Hasičskému záchrannému sboru ČR pro vydání souhlasného stanoviska ke
stavebnímu povolení. Skripta budou zaměřena zejména na požární bezpečnost novostaveb nevýrobního charakteru (bytové a občanské stavby) a částečně
na objekty výrobního charakteru, podle nichž se posuzují například hromadné garáže, které jsou dnes téměř vždy součástí podzemních podlaží objektů.
Předpokládá se členění skript do následujících kapitol:
* úvod;
* základní požární terminologie;
* požární úseky, požární riziko, stupeň požární bezpečnosti;
* stavební konstrukce a požární odolnost;
* únikové cesty;
* odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor;
* zařízení pro protipožární zásah;
* požární bezpečnost garáží;
* přílohy (tabulky, grafy převzaté z norem);
* literatura.
Sylabus s vyznačenými návrhy na změny pro budoucí skripta je k dispozici v příloze.
Část 2 - tvorba nových přednášek, cvičení a progresivního systému písemných zkoušek
Druhá část předloženého projektu se zaměří nejprve na nové přednášky pro pilotní předmět Požární prevence (124PPRE) s největší výukovou dotací 2+2
(2 hodinová přednáška týdně + 2 hodinové cvičení týdně) vyučovaného v rámci studijního oboru Požární bezpečnost staveb (studijní program Stavební
inženýrství). Tyto přednášky pak rovněž po určité redukci jejich objemu poslouží pro výuku povinných i volitelných požárních předmětů s menší
výukovou dotací na dalších oborech (např. 124KP7A, 124KP5C, 124YPOZ, 124YPZB; zkratky viz kapitola Cílová skupina projektu). V současné době
jsou k dispozici přednášková skripta "Požární bezpečnost staveb" vydaná na ČVUT (Kupilík, 2009), na kterých hlavní řešitel předkládaného projektu
spolupracoval. Nové přednášky budou reflektovat základní osnovu těchto skript, která jsou dlouhodobě osvědčená, ale na druhou stranu přednášky budou
muset nevyhnutelně reflektovat nové trendy v oblasti požárního inženýrství a rovněž nezanedbatelné změny v požární legislativě, které od vydání skript
nastaly. Konkrétně bude vytvořeno 10 přednášek (prezentací). Tento počet vychází z 13 výukových týdnů v semestru, ze kterých je poslední přednáška
tradičně věnována zkouškovému předtermínu a 2 přednášky věnované vyzvaným externím přednáškám, tj. zajímavým hostům z praxe či jiných univerzit.
Nové přednášky s předpokladem vypracování v roce 2013 dále poslouží k aktualizaci zmíněných přednáškových skript, jejichž vydání je plánováno hned
v následujícím roce 2014.
* 1. přednáška: úvod do předmětu, legislativa v oblasti PBS, požárně bezpečnostní řešení staveb, pasivní a aktivní požární ochrana, požární prevence a
represe;
* 2. přednáška: hoření, průběh požárů, hořlavost výrobků, požární riziko, požární odolnost stavebních konstrukcí;
* 3. přednáška: chování nejpoužívanějších stavebních materiálů v ohni, zvyšování požární odolnosti stavebních konstrukcí, zateplení budov;
* 4. přednáška: aktivní požární ochrana; požárně bezpečnostní zařízení;
* 5. přednáška: úvod do únikových cest, evakuace osob, nechráněné únikové cesty;
* 6. přednáška: chráněné únikové cesty;
* 7. přednáška: odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor budov;
* 8. přednáška: zařízení pro protipožární zásah;
* 9. přednáška: specifické požární aplikace - vzduchotechnika, elektroinstalace;
* 10. přednáška: principy a využití matematických požárních simulací.
V rámci nových přednášek bude dílčí část (pravděpodobně celá poslední přednáška) věnována aktuálnímu tématu, a to matematickému modelování
(simulacím) účinků dynamiky požáru v uzavřeném prostoru (budova, sál, místnost apod.). Znalost základních principů dynamiky požáru s využitím
výpočetní techniky bude pro studenty v budoucnu důležitá, jelikož již dnes začínají být tyto principy využívány stále častěji v požárně bezpečnostních
řešeních "náročných" budov (např. výškové budovy nebo shromažďovací prostory). V této souvislosti a přímé návaznosti na nové přednášky budou dále
vytvořeny podklady pro praktickou výuku předmětu Sklo a plasty za požáru (124PSP) vyučovaného rovněž v rámci studijního oboru Požární bezpečnost
staveb. Řešitel předkládaného projektu poprvé v letošním letním semestru zanesl požární simulace do praktické výuky předmětu 124PSP. Předmět měl
kladný ohlas, avšak na jeho obsahu je nezbytné dále aktivně pracovat. Konkrétně budou vytvořeny 4 výukové podklady (prezentace). Tento počet
vychází z 6-7 dvouhodinových cvičení, která probíhají v semestru ob týden.
* 1. podklad se zaměří na seznámení se základními požárními modely (fyzikální a matematické modely), základními pojmy (např. požární scénář,
verifikace, validace) a podrobněji pak pojedná o rozdílech mezi 2 nejpoužívanějšími matematickými požární modely (zónový a CFD model).
* 2. podklad se zaměří na konkrétní progresivní simulační software FDS (Fire Dynamics Simulator) postavený na CFD algoritmech a dále na vizualizační
program SMV (Smokeview). Seznámení s aplikacemi proběhne na konkrétním příkladu požárního scénáře; např. lokální požár v hotelovém pokoji.
Vysvětlen bude podrobně mechanismus zadávání vstupních dat (zdrojový kód) a spouštění simulace.
* 3. podklad se bude dále a podrobněji věnovat softwaru FDS, konkrétně možnosti simulace rozvoje plošného požáru a analýza výstupních dat (převod
dat do tabulkového procesoru, tvorba grafů apod.).
* 4. podklad představí zónový požární software ARGOS, ve kterém bude simulován stejný požární scénář jako v softwaru FDS pro možnost vzájemného
srovnání. Instalace softwaru do katedrové počítačové učebny je již v současné době zajištěna (software FDS je veřejně dostupnou aplikací, software
ARGOS je jako studentská verze pro nekomerční využití poskytnuta autory zdarma). Zbylá 2-3 cvičení v semestru, pro která nejsou plánovány podklady,
budou konzultační.
Vytvořen bude dále nový progresivní systém písemných zkoušek pro pilotní předmět 124PPRE, který bude využitelný podobně jako přednášky pro
další povinné i volitelné požární předměty s menší výukovou dotací na dalších oborech. Systém testových otázek bude obsahovat zejména úlohy
zkoušející vyšší výukové cíle (schopnost dedukce, uvažování, rozhodnutí, kombinování požadavků, posouzení, zhodnocení apod.) a vyzkouší tak
studenta komplexněji. Otázky budou jednak uzavřené (např. s výběrem odpovědí) a jednak s možností dopsaní stručné odpovědi nebo ve formě
praktických a početních úloh.
Část 3 - vytvoření technického zázemí pro individuální výuku
Třetí část předloženého projektu podpoří technické zázemí řešitelů přímo související s výukou a individuální prací se studenty, a to zejména pro
bakalářské, diplomové nebo i disertační práce. Kromě standardního vybavení kancelářského charakteru pro řešitele a spoluřešitele (převážně výpočetní
technika), s jehož pomocí budou na projektu pracovat, má řešitel zájem pořídit především hardwarově nadprůměrně výkonnou výpočetní stanici
(počítač), s jejíž pomocí bude možné realizovat náročnější matematické CFD výpočty. Navrhovatel naváže na své zkušenosti z právě předložené
disertační práce, půlroční zahraniční stáž v Norsku a prezentace výsledků výzkumu na prestižní požární konferenci Fire Safety Science 2011 v USA (více
viz kapitola Charakteristika řešitelského týmu).
Pro část projektu 1 a 2 budou výstupem studijní pomůcky k obecnému použití, které nepodléhají autorskému právu. Hlavní řešitel tímto
prohlašuje, že v případě potřeby poskytne autorská práva svému zaměstnavateli, tj. ČVUT v Praze, Fakultě stavební, a nebude nárokovat žádné
další finanční prostředky.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
PBS je jednou z priorit Katedry konstrukcí pozemních staveb, což se projevuje mimo jiné v široké nabídce již zmíněných předmětů. Hlavní řešitel je
například garantem dalších dvou požárních předmětů, v rámci kterých katedra aktivně spolupracuje s Hasičským záchranným sborem České republiky.
Na bakalářském studijním oboru Požární bezpečnost staveb se jedná o předměty 124IZS (Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva),
124POR (Požární represe) a v rámci nově otvíraného magisterského oboru Integrální bezpečnost staveb je ve studijním plánu další předmět 124PPO
(Právo a požární ochrana). Předkládaný projekt podporující jak praktickou, tak teoretickou požární výuku je jednoznačně přínosem k rozvoji fakulty.
Zejména plánovaná skripta budou mít výrazně širší využití než pouze jako podklad ve cvičeních daných požárních předmětů a budou je, stejně jako
výchozí prvotinu "Sylabus", využívat i studenti na semestrálních projektech, bakalářských a diplomových pracích, a to nejen na Fakultě stavební, ale i
například na Fakultě architektury, případně i dalších školách stavebního zaměření.
Cíle řešení:
Část 1 - skripta pro praktickou výuku
Cílem je vytvořit studijní pomůcku, která umožní zjednodušený vhled do studijně jinak velmi náročného tématu požární bezpečnosti staveb nevýrobního
charakteru, tj. staveb bytových a občanských. Skripta budou cílena jednak pro praktickou výuku, ve které bude lektory poskytnut k jednotlivým
kapitolám stručný výklad, a jednak pro individuální práci, tj. například studentům, kteří praktickou výuku zatím neměli nebo mít ani vůbec nebudou,
avšak požární principy potřebují do svých prací začlenit.
Část 2 - tvorba nových přednášek, cvičení a progresivního systému písemných zkoušek
Cílem pro nové přednášky je vytvořit individuální a moderní systém výuky začínajícího pedagoga založeného jednak na současných osobních
zkušenostech z akademické sféry a jednak na několikaleté spolupráce s praxí. Přednášky budou zaměřeny na aktuální požárně inženýrská témata ve
stavebnictví.
Cílem pro podklady ke cvičením ve specifickém předmětu bude aplikace konkrétního moderního požárně inženýrského přístupu pro matematické
simulace účinku požáru v uzavřeném prostoru. Studenti se tak seznámí se základními principy dvou nejvyužívanějších požárních modelů (zónové a CFD
modely), a to na práci s dvěma konkrétními softwarovými nástroji (ARGOS, FDS).
Cílem pro progresivní systém písemných zkoušek je přepracování stávajícího systému, a to takovým způsobem, aby byl:
* objektivnější - stávající otázky projdou důkladnou revizí;
* snáze hodnotitelný - správnou volbou a nastavením otázek dojde k výrazné časové úspoře při opravování testů;
* motivační - ve zkoušce bude patřičným způsobem ohodnocena i práce studentů během semestru.
Část 3 - vytvoření technického zázemí pro individuální výuku
Cílem této části projektu je nabídnout studentům možnost individuálních výpočtů požárních CFD simulací na nadprůměrně výkonné pracovní stanici.
Výpočty bývají natolik časově a hardwarově náročné (dny až týdny výpočetního času), že využití osobních počítačů nebo počítačů v katedrové učebně je
velmi problematické. Studentům bude po registraci umožněn vzdálený přístup ke stanici, tj. výpočty budou proveditelné po dohodě i bez osobní návštěvy
(např. z domova).
Prezentace a využití výsledků:
Skripta budou prezentována především v nabídce univerzitní prodejny skript v Národní technické knihovně v Praze, dále na katedrových webových
stránkách řešitele a na veškerých cvičeních požárních předmětů vyučovaných na Katedře konstrukcí pozemních staveb. Informace bude předána
tematicky spřízněným pracovištím, tj. například katedrám na Fakultě stavební, které mohou skripta následně využít v rámci své výuky (semestrální
projekty, bakalářské a diplomové práce apod.). Informováni budou rovněž lidé z databáze externích zájemců (v současné době jde například o 32 osob),
kteří projevili v průběhu 2 let zájem o stávající elektronický výukový podklad (Sylabus). Nové přednášky a podklady pro cvičení budou prezentovány
pouze interně, a to přímo studentům na dotčených předmětech. Progresivní systém písemných zkoušek z podstaty věci nebude zveřejňován. Pouze o
principu závěrečné zkoušky budou studenti ústně informování v rámci přednášeného předmětu na konci semestru a na webových stránkách. Možnost
využití výpočetní stanice bude prezentována především individuálně především studentům zpracovávající své bakalářské nebo diplomové práce u
řešitelů, avšak základní informace bude rovněž zveřejněna na katedrových webových stránkách řešitele.
Výsledky všech tří částí projektu budou využívány především studenty Fakulty stavební při výuce požárních předmětů na Katedře konstrukcí pozemních
staveb. Skripta budou rovněž využitelná pro související výuku na ostatních katedrách (např. semestrální projekty, bakalářské a diplomové práce), dále
studentům jiných vysokých škol stavebního zaměření (např. Fakulta architektury ČVUT v Praze) nebo případným zájemcům z řad odborné veřejnosti.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
35
155
200
Číslo projektu: 347
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace předmětů Bezpečnost, Bezpečnost a bezpečné programování a Pokročilá kryptologie
Řešitel:
Ing. Tomáš Zahradnický, EUR ING, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta informačních technologií
Spoluřešitel:
doc. Ing. Róbert Lórencz, CSc.
Ing. Jiří Buček
Příspěvek VŠ:
11 tis. Kč
Požadavek:
109 tis. Kč
Anotace:
Projekt si klade za cíl inovovat výuku počítačové bezpečnosti a kryptografie v celkem 3 předmětech ve 2 studijních programech vyučovaných na
Fakultě informačních technologií (FIT) Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). Inovace by měly proběhnout v povinném předmětu
Bezpečnost bakalářského studijního programu Informatika, povinném předmětu Bezpečnost a bezpečné programování magisterského studijního
programu Informatika oborů Počítačová bezpečnost a Systémové programování specializace Systémové programování, a dále povinném předmětu
Pokročilá kryptologie magisterského studijního programu Informatika oboru Počítačová bezpečnost. Inovace budou provedeny na úrovni obsahu
přednášek, cvičení a laboratorních úloh, a to v souladu s aktuálními trendy a technologiemi, které se v oboru počítačové bezpečnosti značně rychle mění.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost projektu bude zajišťovat řešitel a spoluřešitelé, kteří se podílejí na výuce v daných předmětech, a jsou proto schopni zohlednit i případné
náměty studentů. Řešitelé budou po dobu nejméně dvou let bezúplatně zajišťovat elektronické materiály aktuální a v souladu se soudobými trendy v
oblasti počítačové bezpečnosti a kryptologie, stejně jako opravovat případné připomínky k jejich obsahu.
Dostupnost výsledků projektu bude bezúplatně zajištěna umístěním inovovaných materiálů na výukovém serveru EDUX sloužícím všem studentům
ČVUT FIT, jehož provoz zajišťuje ČVUT FIT ze svých prostředků.
Konkrétní výstupy:
Předmět Bezpečnost
* 4 revidované a 6 nových přednášek
* 3 revidované prosemináře
* 1 revidovaná a 5 nových laboratorních úloh
Předmět Bezpečnost a bezpečné programování
* 4 revidované přednášky a 2 nové přednášky
* 6 nových laboratorních úloh
Předmět Pokročilá kryptologie
* 3 nové přednášky
* 4 nové laboratorní úlohy
Všechny materiály budou umístěny na fakultní výukový server EDUX, kde budou k okamžité dispozici studentům i pedagogům.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Úspěšná realizace projektu Fakultě informačních technologií přinese konzistentnější a aktuálnější začlenění současných bezpečnostních metod a
trendů do výuky počítačové bezpečnosti a kryptografie do celkem 3 různých předmětů patřících do bakalářského a magisterského studijního programu.
Výstupy projektu poslouží ke zkvalitnění výuky v rámci celoprogramového povinného předmětu Bezpečnost bakalářského studijního programu
Informatika, a dále v magisterském studijním programu Informatika v povinných oborových předmětech Bezpečnost a bezpečné programování a
Pokročilá kryptologie.
Výstupy budou umístěny na fakultním výukovém serveru EDUX k dispozici všem studentům, kteří se budou zajímat o problematiku počítačové
bezpečnosti kryptologie.
Modernizace předmětů je plně v souladu s dlouhodobým záměrem fakulty (viz příloha), který si vytyčuje budovat vzdělávací systém s využitím
nejmodernějších standardů výuky informatiky v evropském prostoru a s využitím všech možností moderních ICT technologií pro vzdělávací činnost
(elektronické učební materiály, vyhodnocování a řízení procesů výuky s podporou informačního systému, e­learningové a kolaborativní technologie).
[Sekce 2 Dlohodobého záměru FIT ČVUT v Praze].
Přínos k rozvoji řešitele je jednoznačně v tom, že navrhovatel bude vystupovat v roli řešitele projektu. Navrhovatel má zkušenosti jako člen řešitelského
týmu.
Přínosem pro rozvoj řešitelského týmu je fakt, že knihy, které jsou součástí návrhu, umožní řešitelskému týmu a pracovišti, na kterém působí
řešitel prohloubit jejich znalosti v oblasti počítačové bezpečnosti a kryptografie. Stipendia budou motivovat doktorandy k jejich další tvůrčí činnosti a
prohlubování jejich znalostí z oblasti počítačové bezpečnosti.
Cíle řešení:
Cílem řešení jsou inovace témat přednášek a laboratorních úloh počítačové bezpečnosti u 3 povinných předmětů v celkem 2 studijních
programech na ČVUT FIT. Předmět Bezpečnost je povinným předmětem pro všechny obory bakalářského studijního programu Informatika, zatímco
druhé 2 předměty Bezpečnost a bezpečné programování resp. Pokročilá kryptologie jsou povinné pro 2 resp. 1 obor magisterského studijního
programu Informatika.
Cílem inovací přednášek je jejich zkvalitnění a doplnění o aktuálně používané bezpečnostní trendy a metody s cílem studenty dobře seznámit s
metodami a technologiemi, které budou moci dobře uplatnit ve svém budoucím zaměstnání.
Cílem inovací laboratorních úloh je úlohy zaměřit na méně teoretickou, zato více praktickou stránku probírané látky tak, aby si studenti odnesli z
laboratorních úloh praktické zkušenosti s těmito trendy a technologiemi, které budou moci ihned uplatnit ve své práci.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky projektu budou využity především tím, že při výuce budou diskutována nová a aktuální bezpečnostní a kryptografická témata použitím
revidovaných výukových materiálů.
Výsledky budou dále prezentovány na webových stránkách fakulty: http://fit.cvut.cz/fakulta/rozvoj/frvs
Projekt lze dále prezentovat na pravidelných setkáních počítačových kateder a fakult v České a Slovenské republice.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
11
0
0
0
0
0
11
0
100
0
0
0
9
109
Číslo projektu: 400
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Rozšíření experimentální výuky předmětu Laboratoře technických zařízení budov
Řešitel:
Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta stavební
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
311 tis. Kč
Anotace:
Experimentální a praktická výuka je nezbytnou součástí rozvoje odborných znalostí studenta a pochopení teoretických principů ve skutečných
souvislostech technických zařízení budovy.
Cílem předkládaného projektu je rozšíření výuky předmětu Laboratoře TZB, který je součástí magisterských programů Budovy a prostředí a Inteligentní
budovy o experimentální sestavu přibližující studentům principy klimatizace a úprav vlhkého vzduchu. Využitím teoretických znalostí z oblasti
termodynamiky vlhkého vzduchu při laboratorním experimentu chceme docílit pochopení základních principů praktické aplikace. Vizualizace systému
umožní prezentaci i pro studenty bakalářských oborů.
Předmětem projektu je připravit monitorovací systém klimatizační jednotky, který bude demonstrovat úpravy parametrů vlhkého vzduchu, změny
jednotlivých stavů vzduchu při dílčích úpravách a odezvu jednotky na změny požadavků klimatizovaného prostředí. Účelem monitorovacího systému
bude měření stavových veličin vlhkého vzduchu v jednotlivých částech jednotky, jejich sběr, zpracování do grafů v Mollierově diagramu, výpočet
výkonnostních parametrů, spotřeby energie a vizualizace výsledků.
Prostředkem pro naplnění cílů bude využití stávající vzduchotechnické jednotky, jenž je součástí Demonstrační výukové laboratoře technických zařízení
budov a její doplnění o nezbytné prvky parního zvlhčovače a především měřící techniky monitorovacího systému.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Výukové zařízení, které vznikne při řešení projektu, bude využíváno v rámci výuky odborných předmětů, případně studenty pracujícími na
bakalářských a diplomových pracích. Životnost celku je odhadnutá na 8 let. Roční náklady na údržbu uvažujeme ve výši 3 % z celkové investice, tedy 9
500 Kč. Budou hrazené z rozpočtu katedry.
Konkrétní výstupy:
Předmětem projektu je připravit monitorovací systém klimatizační jednotky (schéma je v přílohách přihlášky), který bude studentům demonstrovat
úpravy parametrů vlhkého vzduchu, změny jednotlivých stavů vzduchu při dílčích úpravách a odezvu jednotky na změny požadavků klimatizovaného
prostředí. Monitorovací systém bude zajišťovat měření stavových veličin vlhkého vzduchu v jednotlivých částech jednotky, jejich sběr, zpracování do
grafů v Mollierově diagramu, výpočet výkonnostních parametrů, spotřeby energie a vizualizace výsledků. Bude realizován na již existující
vzduchotechnické jednotce, která bude v rámci řešení doplněna o měřicí čidla, systém sběru dat a počítačový interface.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Výukové zařízení monitorovacího systému klimatizační jednotky nabídne příležitost k zlepšení výuky obtížné technické oblasti a podpoří rozvoj
studijních programů a oborů fakulty. Navržený systém bude sloužit především pro rozvoj předmětu Laboratoře TZB (technických zařízení budov), jenž je
součástí magisterských studijních programů a oborů Budovy a prostředí a Inteligentní budovy. Rovněž poslouží k doplnění některých bakalářských
studijních programů.
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, vývojové a inovační činnosti ČVUT, se kterým se řešitel projektu seznámil.
Cíle řešení:
Cílem navrženého projektu je rozšíření výuky v magisterském předmětu Laboratoře Technických zařízení budov a doplnit výuku několika
bakalářských předmětů. Cíle bude dosaženo vytvořením výukového zařízení monitorovacího systému klimatizační jednotky rozvíjející stávající zařízení
laboratoře o sestavu měřicích čidel a vizualizačního systému.
Prezentace a využití výsledků:
V rámci využití monitorovacího systému klimatizační jednotky ve výuce bude prezentován již studentům bakalářského studia, hlubšího seznámení se
dostane studentům magisterských programů a oborů při praktických úlohách v předmětu Laboratoře TZB.
Pro obecnou veřejnost bude monitorovací systém klimatizační jednotky prezentován na webových stránkách katedry. Plánujeme prezentaci systému i pro
odbornou veřejnost uveřejněním článku v odborném časopise Topenářství instalace, nebo Vytápění větrání instalace.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
251
311
Číslo projektu: 434
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Inovace a rozvoj výukové vodohospodářské laboratoře
Řešitel:
Prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc.
Pracoviště:
Fakulta stavební
Spoluřešitel:
Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek
Ing. Tomáš Picek
Ing. Martin Králík, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
1676 tis. Kč
Anotace:
Navrhovaný projekt Inovace a rozvoj výukové vodohospodářské laboratoře je v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávací činnosti ČVUT v Praze a
Fakulty stavební. Předpokládá inovaci a rozvoj moderní laboratoře pro praktickou výuku předmětů ve studijním programu Stavební inženýrství kde
jedním ze základních předmětů programu je Hydraulika Předmět absolvuje ročně přibližně 600 studentů. Laboratoř dále slouží pro experimentální výuku
zejména předmětů oboru Vodní hospodářství a vodní stavby a Inženýrství životního
prostředí, ale i specializovaně pro jiné obory Fakulty stavební. Všechny předměty programu Stavební inženýrství vyznačují intenzivní experimentální
výukou v mechanice kapalin, hydraulice, hydrotechnice, zdravotním inženýrství a ekologii (kromě základů hydrauliky např. trubní hydraulikou,
hydraulikou aluviálních toků, protipovodňovými opatřeními u vodních staveb, využitím energetického potenciálu vody, čištěním odpadních vod a
úpravou vody, stokováním).
Základním cílem předloženého projektu je zkvalitnění výuky inovací a rozvojem základního vybavení laboratoře. Stávající měřící vybavení již není
schopno poskytovat moderní výuku (většina měřících prvků ustrnula na roce instalace - roku 1976) dynamicky se rozvíjejících oborů. Experimentální
metody používající jako prostředek demonstraci, vizualizaci a měření patří k základním metodickým přístupům při výuce předmětů s vodohospodářskou
tématikou. Moderní vybavení je základní podmínkou aplikace experimentálních metod ve výuce, což umožňuje seznámení se s více problémy pro
názornou výuku. Při práci s moderním vybavením laboratoře studenti získají možnost seznámit se s funkcí a obsluhou moderních měřících zařízení
používaných v současné technické praxi. Pořízené přístrojové vybavení poskytne studentům potřebně přesné informace o pozorovaných hydraulických
veličinách.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výsledků projektu je garantována dlouhodobým zapojením vyučovaných předmětů do standardních studijních programů
Fakulty stavební ČVUT. Provozní náklady na inovované přístrojové vybavení laboratoře budou kryty ze strany vodohospodářských kateder, které na
projektu participují.
Případné opravy přístrojů budou kryty v rámci záručních podmínek (záruční doba 2 roky) s jednotlivými dodavateli přístrojů. Předpokládaná životnost
přístrojového vybavení v daných podmínkách se předpokládá minimálně 10-15 let. Po uplynutí zákonné záruční doby budou případné opravy hrazeny z
prostředků fakulty, resp. pracovišť, které přístrojové vybavení budou využívat a budou mít ve svém inventáři.
S ohledem na zaměření projektu, který je motivován inovací a moderním rozvojem vodohospodářské laboratoře, která slouží studentské experimentální
činnosti, jsou a budou všechny měřící prvky a jejich popis dostupné na www stránkách všech předmětů, které pro odbornou činnost laboratoř potřebují.
Dostupnost všech návodů a patřičných odborných výstupů bude zajištěna i po roce 2015 vždy s inovací úloh určených pro výukovou experimentální
činnost.
Konkrétní výstupy:
Primárním výstupem navrhovaného projektu je zkvalitnění výuky programu Stavební inženýrství. Výuka v laboratoři prohloubí znalosti studentů
lepším pochopením souvislostí a praktickým ověřením teoretických informací získaných v předmětech programu i oborů s vodohospodářským
zaměřením. Studenti získají komplexní orientaci v oblasti mechaniky kapalin a dalších předmětů a rozšíří své analytické schopnosti při posuzování
fyzikálních procesů probíhajících na vodních dílech a v součástech vodohospodářské infrastruktury v krajině i ve městě. Tento integrální přístup tedy
přinese:
- rozšíření a zkvalitnění výuky profilových předmětů
- rozvoj praktického vzdělání a interaktivních schopností studentů
- podporu studentů při řešení studentských projektů, bakalářských, diplomových a disertačních prací
- vyšší odbornou kvalitu absolventů ČVUT Fakulty stavební.
S postupným zaváděním nově pořízeného přístrojového vybavení budou všechny sylaby předmětů s návaznou experimentální výukou inovovány tak, aby
vyhovovaly použití moderní měřící techniky. Většina těchto sylabů je na www stránkách jednotlivých pracovišť.
Na konci řešení projektu budou kriticky vyhodnoceny klady a zápory, aby do všech výukových experimentálních úloh, které budou do jednotlivých
předmětů zařazeny bylo možné vždy jasně doporučit nejvhodnější přístrojové sestavy (zjednodušení a časové zefektivnění činností při řešení výukových
studentských úloh).
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Studenti inovovaných předmětů (kde bude v rámci experimentálních úloh využito nové moderní přístrojové vybavení)) budou lépe připraveni pro
odbornou praxi a možnosti jejich uplatnění na trhu práce, jak doma tak v zahraničí, vzrostou. Zvýšení konkurenceschopnosti absolventů ČVUT přispěje
ke zvýšení odborné prestiže ČVUT jako vzdělávací instituce a přinese zvýšený zájem o studium.
Projekt navíc výrazně přispěje k integritě přístrojového vybavení Vodohospodářské laboratoře Fakulty stavební ČVUT v Praze. Tato integrita je nezbytná
pro udržení kvality experimentální výuky v době, kdy současný trend stále většího výukového vytížení laboratoře stále více kontrastuje s dosavadním
zanedbaným rozvojem experimentálního vybavení laboratoře.
Hlavní řešitel byl zapojen do řešení projektu FRVŠ: ROZVOJ VÝUKOVÝCH LABORATOŘÍ MĚSTSKÉHO INŽENÝRSTVÍ, který byl řešen v roce
2009. Projektem byly inovovány a zmodernizovány laboratoře pro praktickou výuku profilových předmětů spojených s městským inženýrstvím.
Rozšířením technického vybavení (moderní mikroskopy, spektrofotometry, viskozimetry) se poskytnul studentům ucelený pohled na problematiku
životního prostředí a na nové materiály pro stavebnictví.
Cíle řešení:
Cílem projektu je:
- vytvoření vyhovujících podmínek pro moderní experimentální výuku stávajících i nových předmětů zavedených a rozšířených v souvislosti se stru na
strukturovanou formou studia (bakalářský, magisterský a doktorský stupeň)
- zajištění laboratorní výuky základní hydrauliky pro program Stavební inženýrství (2. ročník) i rozšířenou experimentální výuku v navazujících
předmětech
- rozvoj a inovace výukových zařízení ve Vodohospodářské laboratoři pro výše uvedené studium
- umožnit studentům samostatnou práci a získání praktických zkušeností se základními hydraulickými, hydrotechnickými a experimentálními analýzami
v oblastech vodárenství, stokování, čistírenství a problematiky povrchových vod a procesů probíhajících v těchto systémech a jejich hodnocení.
- inovovaná laboratoř významně podpoří možnosti pro praktické činnosti studentů v rámci řešení jejich projektů: bakalářských, magisterských a
disertačních prací.
Kromě výše uvedených hlavních cílů přímo spojených s výukovou činností na Fakultě stavební ČVUT v Praze může radikálně inovovaná velká
vodohospodářská laboratoř sloužit k:
- podpoře zájmu středoškolských studentů i žáků základních škol o studium na FSv ČVUT v Praze (např. exkurze ve Vodohospodářské laboratoři v rámci
Dnů otevřených dveří).
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky projektu budou prezentovány formou příspěvku ve sborníku i posteru na semináři ČVUT Workshop, na internetových stránkách ČVUT FSv
a jednotlivých zúčastněných pracovišť. Výsledky budou dále prezentovány v odborném časopise Vodní hospodářství a dále v časopise Stavební obzor
vydávaný na Stavební fakultě ČVUT. Odborná veřejnost se také s rozvojem a inovacemi Vodohospodářské laboratoře seznámí prezentací v posterové
formě na specializovaných konferencích v ČR v oblasti vodního hospodářství (např. Odpadní vody, Vodní toky) a jiných.
Specifickou formou prezentace budou také návody pro studenty (manuály) s popisem úloh, které studenti budou řešit s pomocí přístrojů pořízených z
projektu FRVŠ.
Výsledky se projeví ve zvýšení kvality bakalářských, magisterských a doktorských prací používajících výsledků získaných experimenty ve
Vodohospodářské laboratoři. Nejlepší výsledky budou také publikovány na odborných fórech uvedených výše.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Systém měření průtoků, KROHNE/KROHNE CZ
Systém měření hloubek proudění s volnou hladinou, FCC Průmyslové
systémy
Systém pro měření rychlostí a turbulence- Acoustic Doppler Velocimeter
Vectrino II, Nortek/Optek Praha
Systém pro měření tlaků
Kapitálové výdaje celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
831
290
0
483
0
0
72
1676
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 652
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Vytvoření počítačové laboratoře pro výuku programování a operačních systémů
Řešitel:
Doc. RNDr. Josef Kolář, CSc.
Pracoviště:
Fakulta informačních technologií
Spoluřešitel:
Ing. Tomáš Kadlec
Ing. Jan Žďárek, Ph.D.
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
211 tis. Kč
Požadavek:
1706 tis. Kč
Anotace:
Cílem projektu je vytvoření počítačové laboratoře pro výuku algoritmizace, programování a operačních systémů. Tato laboratoř bude sloužit ke
kontaktní výuce studentů všech oborů prezenční a kombinované formy balalářského studijního programu Informatika na Fakultě informačních
technologií Českého vysokého učení technického v Praze (FIT). Zároveň bude možný i vzdálený přístup všech studentů fakulty k výpočetním
prostředkům laboratoře. Vedle rozvrhované výuky bude laboratoř rovněž využívána při samostudiu, práci studentů na semestrálních projektech,
bakalářských a magisterských pracích, atp.
Projekt je koncipován v souladu s dlouhodobým záměrem ČVUT a koncepcí rozvoje fakulty, infrastruktura laboratoře je navržena tak, že nabídne
odpovídající spolehlivost, dostupnost a výkon.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Navrhovaná laboratoř je klíčovou učebnou fakulty, ve které probíhá výuka všech studentů prvního ročníku. Je tedy prvořadým zájmem fakulty tuto
laboratoř maximálně využívat. Fakulta se zavazuje udržovat a provozovat vybavení získané v rámci projektu po dobu nejméně tří let. Vzhledem k zhruba
pětileté očekávané životnosti použitých technologií lze předpokládat užívání po tuto delší dobu, neboť díky moderní koncepci celého systému nedojde ani
k jeho zásadnějšímu morálnímu zastarání.
Řešení bude dostupné studentům fakulty a též dalším studentům ČVUT v rámci prostupnosti studia po celou dobu, na kterou se fakulta zavázala. Řešitel
se seznámil s Dlouhodobým záměrem rozvoje FIT i ČVUT a prohlašuje, že Přihláška je s nimi v souladu.
Konkrétní výstupy:
Hlavní výstupy projektu je možné shrnout do následujících bodů:
1. Pořízení laboratoře odpovídající požadavkům pro výuku algoritmizace, programování a operačních systémů, tedy
* s kapacitou laboratoře 48 studentů a 1 až 2 učitelé,
* dostatečně výkonově dimenzované pro provoz moderních nástrojů zejména při výuce programování,
* se vzdáleným přístupem pro podporu samostudia, řešení semestrálních či závěrečných prací atp.
2. Pořízení infrastruktury - vedle serverů budou pořízena replikovaná disková pole, pomocí nichž vznikne tzv. Storage area network (SAN). Tato
disková pole poskytnou dostatečný výkon i spolehlivost díky redundanci uložení dat, takže budou využita jednak pro novou laboratoř, jednak se jimi
nahradí stávající nevyhovující diskové pole využívané i v dalších učebnách fakulty.
3. Sjednocení infrastruktury fakultou provozovaných učeben a laboratoří - bude využívána společná Storage area network, sjednotí se uživatelské účty.
4. Přístupnost laboratoře v době mimo rozvrhovanou výuku, kdy bude k dispozici studentům fakulty (vstup na základě průkazu studenta).
5. Efektivní správa laboratoře - snížení nároků na lidské zdroje nutné pro správu, možnost okamžité změny celého prostředí podle požadavků uživatelů.
6. Laboratoř bude sloužit pouze k výuce ve studijních programech realizovaných na fakultě a v rámci prostupnosti studia mezi fakultami.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Od doby svého vzniku v roce 2009 registruje Fakulta informačních technologií rostoucí zájem uchazečů o studium. V roce 2012 se na fakultu
přihlásil více než trojnásobný počet uchazečů o studium, než kolik je fakulta schopna přijmout. Celkové počty studentů tak na fakultě každoročně rostou.
V bakalářském studijním programu Informatika se každoročně přijímá přibližně 650 nových studentů do prezenční formy studia a 150 do kombinované
formy. Výuka v prvním ročníku bakalářských studijních programů proto musí mít nejen vysokou kvalitu, ale musí současně být i maximálně efektivní.
Hlavním přínosem realizace tohoto projektu je vytvoření odpovídajících podmínek pro výuku základních informatických předmětů - algoritmizace,
programování a operačních systémů -, pro které je současná infrastruktura již nevyhovující. Řešení projektu využijí učitelé a studenti prvního ročníku
prezenční i kombinované formy bakalářského studijního programu Informatika již v zimním semestru 2013/14.
Pořízením laboratoře dojde k technologickému sjednocení infrastruktury fakulty pro výuku, a sníží se tak prostředky vynakládané na její údržbu i další
rozvoj.
Správa laboratoře bude díky terminálovému řešení velmi snadná a mimo jiné umožní okamžitou rekonfiguraci učebny dle požadavků jejích uživatelů.
Tato vlastnost se bude velmi často využívat v době ověřování studijních výsledků např. při řešení samostatných úloh nebo zápočtových testů.
Architektura laboratoře totiž dovolí za provozu přepnout i další učebny fakulty do terminálového režimu, a navýšit tak kapacitu laboratoře. Tato vlastnost
je klíčová i pro některé jednorázové akce, jako je např. přijímací zkouška do magisterského studijního programu fakulty, která se realizuje elektronicky
pomocí LMS Moodle.
Přínos projektu je pro fakultu zásadní také z pohledu dlouhodobé koncepce jejího rozvoje. Prostory potřebné pro učebny a laboratoře získává fakulta
postupně, takže tato koncepce vychází z postupného budování celkové infrastruktury s ohledem na plánovitý růst fakultních možností a potřeb a není jen
ad hoc reakcí na momentální stav. Abychom naplnili očekávání našich současných i budoucích studentů stejně jako našich průmyslových partnerů - jejich
potenciálních zaměstnavatelů - musíme budovat a průběžně inovovat laboratoře, v nichž budou studenti pracovat s moderními informačními
technologiemi, a získávat tak praktické dovednosti, které plně uplatní v praxi.
Tento úkol ovšem nemůže fakulta, která existuje necelé tři roky a nachází se dosud ve své první rozvojové fázi, zajistit pouze z vlastních zdrojů. Získat
financování podstatné části potřebného vybavení laboratoří prostřednictvím rozvojového projektu představuje tedy pro nás v současné době jedinou
možnost, jak tento úkol splnit.
Jsme si ovšem plně vědomi, že i vnější zdroje jsou omezené, a tak jsme se snažili koncipovat projekt co nejúsporněji při zachování vysoké technologické
úrovně pořizovaného vybavení a modernosti celkového konceptu. Navrhovaný projekt se zaměřuje i na ochranu životního prostředí použitím
moderních ekologických technologií pro úsporu energie. Jedná se především o pořízení terminálových stanic s nízkou spotřebou elektrické energie,
použítí úsporných serverů SuperMicro a monitorů s podsvícením pomocí LED, které jsou energeticky úsporné a snižují karbonovou stopu navrhovaných
projektů.
Získání podpory projektu bude současně významným motivačním faktorem pro to, aby i další související vybavení nových prostor (pořízené nákladem
fakulty) splňovalo požadavky nejvyšší kvality.
Cíle řešení:
Vybudovat učebnu s 48 terminály pro studenty a jedním terminálem pro učitele.
Laboratoř bude využívána zejména pro výuku v prvním ročníku bakalářských studijních programů na fakultě. Terminálové řešení má pro výuku zásadní
výhody oproti např. virtualizaci desktopů či vytvoření klasické počítačové učebny:
* stejné a okamžitě rekonfigurovatelné prostředí (při jiných metodách je nutné upravit obraz běžícího operačního systému a často je nutné jej restartovat)
* minimalizace nákladů (veškerý potřebný software je volně k dispozici - např. GPL, řešitelský tým má s podobnými řešeními zkušenost, efektivita
správy řešení)
Vytvořit jednotnou infrastrukturu učeben a laboratoří fakulty
Cílem je navázat na řešení projektů FRVŠ A 2012/2139 a 2012/2575, které v době psaní tohoto projektu probíhá. Konkrétně:
* Bude doplněno společné úložiště dat pro učebny a laboratoře a vytvořena Storage area network. Výuka fakulty probíhá v různých budovách, které
nejsou přímo propojeny a pro dosažení požadovaného výkonu a spolehlivosti je nutné data mezi lokalitami vhodně replikovat. Současně využívané
darované diskové pole od Sun Microsystems právě z důvodu různého geografického umístění učeben vykazuje značnou latenci.
* Do clusteru serverů pro učebny a laboratoře budou přidány terminálové servery. Budou napojeny na všechny nutné služby, nejdůležitější jsou LDAP
s uživatelskými účty a distribuovaný souborový systém Lustre (http://wiki.whamcloud.com/display/PUB/Why+Use+Lustre), či případně MooseFS
(http://www.moosefs.org/) pro efektivní a zároveň bezpečný přístup k uloženým datům.
* Propojení terminálových serverů a diskového pole bude realizováno na dedikované počítačové síti s rychlostí 1 Gb/s a využitím možnosti zvětšení
šířky pásma na 2 Gb/s pomocí technologie etherchannel (nazýváno též port-channel, interface bonding).
* Vymění se dosluhující darovaný hardware.
Zvýšit výkon a spolehlivost laboratoře i infrastruktury fakulty a zajistit její škálovatelnost
Důsledkem výše uvedených cílů řešení je vytvoření výkonného, spolehlivého a snadno škálovatelného řešení.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky projektu budou bezprostředně využity pro zajištění cvičení programátorsky zaměřených předmětů v bakalářském programu Informatika.
Výsledky a získané zkušenosti budou po vyhodnocení využity při budování nebo inovaci dalších počítačových laboratoří, případně prezentovány na
konferencích věnovaných problematice tvorby infrastruktury pro výuku informatiky.
Nová učebna a její infrastruktura budou současně představovat základní složku vybavení Fakulty informačních technologií, kterou chceme maximálně
využívat při všech formách prezentace fakulty veřejnosti (WWW stránky, informační letáček, informační brožura, Dny otevřených dveří, atd.). V rámci
struktury webovského portálu fakulty máme seznam získaných rozvojových projektů trvale dostupný na URL http://fit.cvut.cz/fakulta/rozvoj/frvs.
Technický postup realizace laboratoře budeme publikovat na webu Oddělení ICT fakulty tak, aby podle tohoto postupu bylo možné laboratoř sestavit.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
serverový systém
disková pole
přepínače
terminály
Kapitálové výdaje celkem
0
0
103
0
103
266
604
103
733
1706
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
108
0
0
0
0
0
108
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 702
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Stabilita a modelování ocelových prutů
Řešitel:
Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta stavební
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
65 tis. Kč
Anotace:
Projekt se zabývá inovací výuky stability a modelování ocelových prutů, která je obsahem magisterského kurzu Stabilita a modelování ocelových
konstrukcí. Tvorbě nového obsahu bude předcházet analýza předmětů strukturovaného studia studijního programu Stavební inženýrství a kurzů
zabývajících se danou problematikou na zahraničních univerzitách. Rovněž bude provedeno studium související literatury. Pro předmět budou připraveny
prezentace přednášek v digitální podobě a stručná sbírka řešených příkladů pro cvičení doplněná o tabulky pro podporu návrhu. Přednášky budou
obsahovat souhrn současně používaných analytických metod návrhu, kombinaci prutových imperfektních modelů a analytických metod, stejně jako
prostorových numerických modelů s přímým posouzením. Jedná se tedy o zařazení nejmodernějších postupů využívajících podporu Evropských norem a
softwaru. Pro cvičení budou vypracovány příklady umožňující řešení s různou mírou sofistikovanosti globální analýzy. To zajistí studentům zažití
možných metod řešení a jejich vhodnosti pro daný případ. Vypracované návrhové postupy budou dostupné i studentům magisterských projektů,
diplomových prací a odborné veřejnosti. V oboru ocelových konstrukcí s problematikou stability přicházejí do styku projektanti prakticky neustále, což v
mnohdy velmi komplikovaných případech vyžaduje hluboké proniknutí do problematiky. Jedná se tedy o předmět zásadního významu.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze se zavázala k podpoře rozvoje vzdělávací činnosti a k zajištění
udržitelnosti a dostupnosti výsledků. Digitální výstupy budou dostupné on-line ze stránek spravovaných na serveru katedry.
Konkrétní výstupy:
* Sylabus přednášek a cvičení pro předmět (s podrobnou anotací).
* Vlastní přednášky v digitální podobě. (dostupné studentům na webových stránkách).
* Zadání cvičení předmětu.
* Podklady pro vypracování cvičení předmětu použitelné i jako pomůcka pro výuku projektů a diplomových prací. Obsahem podkladů budou
komentované řešené příklady a tabulková část potřebná pro cvičení (dostupné studentům na webových stránkách).
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
* Stručná analýza předmětů strukturovaného studia ve vztahu k navrhovanému předmětu.
* Inovované přednášky předmětu akreditovaného magisterského programu.
* Nové podklady pro cvičení předmětu a pomůcka pro projekty a diplomové práce.
Cíle řešení:
Hlavním cílem řešení je inovovat výuku stability a modelování ocelových prutových soustav a to komplexně jak v rámci přednášek, tak i cvičení.
Hlavní inovací je zahrnutí nových normových přístupů analýzy a posouzení, které jsou založeny na sofistikovaných numerických modelech.
Dílčími cíly jsou:
* tvorba nových powerpointových přednášek předmětu,
* nové zadání pro cvičení,
* podklady pro vypracování cvičení (příkladová a tabulková část) v elektronické podobě.
Prezentace a využití výsledků:
Hlavním využitím výsledků projektu je jejich prezentace před studenty v rámci výuky.
Podklady k přednáškám budou vyvěšeny na nově vytvořené webové stránce dostupné ze stránky předmětu. Takto budou podklady dostupné během doby
požadované MŠMT a bude podporováno jejich využití i pro jiné předměty vyučované katedrou, závěrečné práce a projekty studentů. Lze předpokládat i
využití jinými univerzitami či odbornou veřejností, které podklady z webové stránky běžně využívají.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
38
65
Číslo projektu: 713
Tématický okruh: B3 - Inovace biomedicínských studijních předmětů
Název projektu:
Interdisciplinární znalostní portál Biomechaniky člověka
Řešitel:
doc. RNDr. Matej Daniel, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta strojní
Spoluřešitel:
ing. Tomáš Bouda
Ing. Jana Hornová
Ing. Eva Gultová
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
240 tis. Kč
Anotace:
Cílem projektu je vytvoření multimediálního portálu k výuce biomechaniky v nově akreditovaném studijním oboru Biomechanika a lékařské
přístroje na Fakultě strojní ČVUT v Praze.
V roce 2012 došlo k akreditaci samostatného magisterského oboru Biomechanika a lékařské přístroje, ve kterém dochází k značnému rozšíření výuky
biomechaniky na Fakultě strojní z výuky v rámci jednoho semestru v předmětu Biomechanika člověka na tři semestry v předmětech Biomechanika
I,II,III. Dosavadní studijní materiály z oblasti biomechaniky člověka, které byly vydány již před téměř dvaceti lety, dostatečně nepokrývají progresivně
se rozvíjející oblast biomechaniky a to zejména absencí multimediální složky a zohledněním výsledků moderních zobrazujících metod. Internetový portál
biomechaniky umožňuje provázání textové, obrazové a videoinformace, což dopomůže k lepšímu pochopení transdiciplinárních problémů
biomechaniky. V poslední době se také ukazuje nutnost rozšíření klasického ponětí biomechaniky, která se věnovala především aplikaci metod a principů
mechaniky na biologické soustavy, o problematiku adaptivního přízpůsobení biologických systémů na změny vnějšího prostředí. Proto je nutno pro
vysvětlení mechanické funkce organizmů zohlednit také procesy modelace, remodelace a stárnutí biologických materiálů.
Portál se bude tematicky členit do čtyř navzájem provázaných částí: Obecná biomechanika, Speciální biomechanika, Aplikovaná biomechanika a
Nanobiomechanika. Jednotlivé kapitoly tematických celků budou stavěny modulárně, což zjednoduší jejich následnou editaci, případně použití pro jinou
cílovou skupinu. Texty budou sledovat linii od obecného ke konkrétnímu s ohledem na původní experimenty a pochopení nelineárního,
anisotropního a viskoelastického chování se biomateriálů. Důležitou částí portálu budou také multimediální informace: záznamy mechanických
zkoušek, videoanalýza pohybu a vysokorychlostní videa chování biologických materiálů, které vzniknou v rámci řešení projektu. Součástí protálu bude
také databáze materiálových vlastností biologických materiálů, která může být dále využita při řešení bakalářských a diplomových prací.
Garantem vědecké úrovně portálu bude Česká společnost pro biomechaniku, která ve spolupráci s autory portálu zabezpečí jeho další rozšiřování do
oblastí experimentální biomechaniky a mechaniky biokontinua po ukončení řešení projektu.
Tento portál mohou využít také studenti předmětů biomechaniky na Fakultě biomedicínského inženýrství a to především ve studijním programu
Fyzioterapie, případně na Fakultě tělesné výchovy a sportu Karlovy Univerzity. Veškerá data portálu budou uveřejněna pod licencí Creative Commons,
která umožní další využití dat učebního portálu studenty a akademickými pracovníky českých vysokých škol.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Vytvoření multimediálního portálu biomechaniky umožní studentům přístup k aktualizovaným učebním textům v této interdisciplinární oblasti.
Vytvořený portál nevyžaduje dále specielní dotace na svoji činnost a jeho činnost je možné hradit z běžných provozních nákladů. Portál bude fungovat
v rámci webových stránek Laboratoře biomechaniky (http://biomechanika.cz, http://biomechanics.cz) pričemž výdaje na údržbu budou hrazeny z
režijních prostředků ústavů nejen do roku 2015 ale také v nasledujícím období. Obsluha bude vyčleněna a hrazena z nákladů na kmenové zaměstnance
ústavů.
Cílem je vytvoření portálu, který by sloužil nejen pro studenty biomechaniky na Fakultě strojní ČVUT v Praze, ale byl by zdrojem informací také také
pro další zájemce z akademické nebo komerční sféry. Proto bude nutno tento protál nadále doplňovat a aktualizovat což bude prováděno v úzké
spolupráci s Českou společností pro biomechaniku, která združuje odborníky z oblasti biomechaniky z celé ČR. Česká společnost pro biomechaniku se
tak stane odborným garantem portálu a zabezpečí jeho další rozšiřování.
Konkrétní výstupy:
Konkrétním výstupem projektu je internetový portál zahrnující studijní i datové podklady k výuce biomechaniky na ČVUT v Praze a to zejména z
oblastí: mechanika kosti, mechanika svalu, mechanika vazu, mechanika chrupavky, mechanika cév a srdce, mechanika dýchání, mechanika horní
končetiny, mechanika dolní končetiny, mechanika páteře, biomechanická analýza náhrad částí lidského těla. Studijní podklady zahrnují kromě
anatomického a fyziologického popisu jednotlivých tkání a orgánů především popis z pohledu statiky, dynamiky, kinematiky a mechaniky kontinua.
Portál bude také obsahovat databázi materiálových dat s ohledem na biomateriály, kterou je možné využít jak v rámci výuky tak pro řešení bakalářských
a diplomových prací.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Laboratoř biomechaniky člověka (LBČ) na FS ČVUT je největším pracovištěm biomechaniky v České republice jak v počtu výzkumníků tak s
ohledem na množství a kvalitu vědeckých výsledků. Pracovníci LBČ již dlouhodobě úspěšně transformují své znalosti získané při řešení výzkumných
projektů do výuky studentů. V roce 2012 došlo k akreditaci samostatného magisterského oboru Biomechanika a lékařské přístroje, ve kterém
dochází k značnému rozšíření výuky biomechaniky na Fakultě strojní z výuky v rámci jednoho semestru v předmětu Biomechanika člověka na tři
semestry v předmětech Biomechanika I,II,III. S tím je spojena potřeba nových učebních textů. Navrhovaný projekt poskytne studentům moderní učební
pomůcku a významně přispěje k dalšímu zkvalitnění výuky biomechaniky na Fakultě strojní. Vznikem portálu dojde také k upevnění pozice
biomechaniky na FS v rámci ČVUT a také v rámci ČR.
Projekt je v souladu s DZ ČVUT v Praze pro roky 2011-2015:
* 1.4 Programová orientace na moderní komunikační a výukové technologie (e-learning, e-teaching).
* 1.6 Jako technická univerzita musí ČVUT v Praze neustále sledovat světové trendy a přizpsobovat zaměření a vědeckou činnost rozvoji techniky.
* 3.2 Vytváření a realizace společných mezioborových a mezifakultních studijních programů a oborů, založených na horizontální spolupráci a
prostupnosti.
Cíle řešení:
Cíle projektu je možné shrnout do následujících bodů:
1. Vytvoření moderních výukových materiálů pro studenty ČVUT a jiné zájemce v oblasti biomechaniky
2. Uspořádání informací v rámci portálu umožňující komplexní pohled na danou problematiku s ohledem na vzájemnou provázanost informací
3. Vytvoření koncepce, která umožňuje další rozšiřování a aktualizaci portálu ve spolupráci s Českou společností pro biomechaniku
Prezentace a využití výsledků:
Výsledkem tohoto projektu bude internetový portál interaktivních studijních a datových podkladů z oboru biomechaniky. Tento portál bude
prostřednictvím internetu trvale dostupný nejen studentům ČVUT, ale také jiným zájemcům. Význam tohoto interaktivního systému tkví ve zlepšení
dostupnosti podkladů nezbytných pro kvalitní výuku v předmětech zajišťovaných Ústavem mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní
ČVUT v Praze.
Je dlouhodobým cílem, aby se tento portál stal základním zdrojem informací pro zájemce o biomechaniku v ČR. Ve spolupráci s Českou společností pro
biomechaniku bude dále portál rozšiřován a propagován. Tento portál má potenciál stát se "českou wikipedií biomechaniky", k jemuž rozvoji budou
přispívat nejen pracovníci Laboratoře biomechaniky, ale také akademičtí pracovníci jiných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
110
0
95
240
Číslo projektu: 839
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Systém pro automatické hodnocení efektivity algoritmů v informatických předmětech
Řešitel:
Ing. Pavel Kordík, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta informačních technologií
Spoluřešitel:
Ing. Ladislav Vagner, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
28 tis. Kč
Požadavek:
290 tis. Kč
Anotace:
Cílem projektu je vytvoření softwarové a hardwarové platformy pro podporu výuky pokročilejších informatických předmětů na českých univerzitách.
V rámci tohoto projektu navrhneme, implementujeme a zdokumentujeme platformu pro automatické hodnocení efektivity algoritmů. Vycházíme z námi
úspěšně provozovaných řešení pro hodnocení kvality kódu, ověření jeho autenticity a ošetření okrajových podmínek (Progtest), které jsou nasazeny jako
podpora učitelů při výuce základů algoritmizace.
V pokročilejších předmětech, zejména v těch, kde se vyučují optimalizační algoritmy, bývá velký problém zjistit objektivní úspěšnost odevzdávaných
algoritmů při řešení různě složitých problémů.
Výsledky tohoto projektu poskytnou pedagogům potřebnou podporu pro hodnocení kvality práce studentů a studentům umožní soustředit se na
algoritmy jako takové a poskytnou jim cennou zpětnou vazbu při implementaci.
Navrhovaná platforma bude pilotně využívána na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze v bakalářském, magisterském a doktorském
studijním programu Informatika. Nejvíce bude využita v předmětu „Vytěžování znalostí z dat“ (BI-VZD), který je povinný v bakalářském studijním
programu pro obor Teoretická informatika a ve většině předmětů magisterského oboru Znalostní inženýrství (MI-PDD, MI-ROZ, MI-ADM, MI-MVI,
MI-PAA a MI-KDD). Navrhovaný projekt je zařazen do tematického okruhu B1, protože se jedná o projekt na inovaci předmětů a navrhovatel je mladší
35let.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost projektu se předpokládá po dobu nejméně dvou let. Plánujeme platformu nasazovat v dalších předmětech a integrovat ji do nového
informačního systému. Výsledky projektu budou zveřejněny na stránkách podpory výuky (http://edux.fit.cvut.cz). Servery na kterých poběží
implementovaná platforma budou udržovány a spravovány oddělením ICT FIT ČVUT a náklady na provoz hradí fakulta.
Konkrétní výstupy:
Rozšíříme open source aplikaci Rapid Miner tak, aby umožnila snadné provádění studentských data miningových úloh, dodávala zpětnou vazbu a
porovnávala úlohy podle různých kritérií. Dále vytvoříme kompetenční platformu pro porovnání různých klasifikátorů a regresních modelů, které budou
studenti implementovat v rámci úloh na cvičení, domácích úkolů, semestrálních, bakalářských a diplomových prací. Připravíme také prostředí pro
porovnávání optimalizačních algoritmů a metod výpočetní inteligence. V data miningu se totiž velmi často setkáváme se složitými optimalizačními
úlohami - zejména při učení data miningových modelů a klasifikátorů. V těchto případech je z pedagogického hlediska zajímavé srovnat různé přístupy k
řešení problému. K řešení problému využijeme námi vyvinuté open source knihovny pro spojitou a kombinatorickou optimalizaci Jcool a Jcop.
Vytvoříme volně přístupné webové stránky (dokuwiki technologie) obsahující zdrojové kódy vytvořených platforem, dokumentaci a kolekci případových
studií. Tím umožníme dalším školám provozovat platformu pro své studenty na svých serverech.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
V poslední době je problém studenty, vzhledem k jejich mimoškolnímu vytížení, dostatečně motivovat, aby své práci věnovali maximum. Tomu by
měla pomoci přirozená soutěživost. Díky tomuto projektu budou mít studenti k dispozici prostředí, kde mohou porovnávat efektivitu a úspěšnost svých
algoritmů ve srovnání s algoritmy kolegů. Zavádění nových moderních oborů, podpora zájmu studentů o výzkum a získání těch nejlepších pro vědeckou
práci a akademickou kariéru na univerzitě je cílem dlouhodobého záměru ČVUT. Tento projekt je také zcela v souladu s dlouhodobým záměrem Fakulty
informačních technologií i celého ČVUT.
Cíle řešení:
Cílem je poskytnout studentovi možnost využít již implementované algoritmy a metody z frameworků Jcool a Jcop, aby se je mohl pokusit zdokonalit
v rámci svého studia zmíněných předmětů. Jedním z modulů kompetenční platformy bude sada metod, umožnující porovnat kvalitu daného
řešení/algoritmu vůči ostatním algoritmům řešícím shodný problém. Kompetenční platforma tedy v sobě mimo jiné spojí možnosti využití opensource
frameworků Jcool a Jcop vzniklých v rámci diplomových prací na ČVUT. Druhý modul bude mít na starosti hodnocení úspěšnosti klasifikátorů. To
předpokládá mít k dispozici vhodné učící i testovací datasety, které bude zapotřebí přichystat. Součástí platformy bude webové prostředí s dokumentací a
nápovědou. Které bude dále obsahovat ukázkové příklady z oblasti dataminingu a optimalizace. Z těchto ukázkových příkladů studenti snáze pochopí, jak
platformu využít ke svým úlohám.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky projektu budou k dispozici na dedikovaných serverech. Budou je využívat primárně studenti výše uvedených předmětů. K práci v platformě
a výpočtům na serverech bude vyžadováno přihlášení do fakultní sítě. Materiály a podklady budou umístěny na veřejně přístupný web, tak aby si
platformu mohli nainstalovat i pedagogové z jiných fakult (škol). Na zakoupené notebooky bude nainstalováno programové vybavení nutné k vývoji
platformy. Počítače budou využívány primárně studenty doktorského studia a diplomanty, kteří budou řešit úkoly související s rozvojem platformy.
Získané zkušenosti budou diseminovány při pravidelném setkávání počítačových kateder či informatických fakult v ČR.
Systém bude v budoucnu integrován do nově vyvíjeného informačního systému na FIT ČVUT a studenti s ním budou moci interagovat prostřednicím
jednotného pracovního prostředí.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
28
0
0
0
0
0
28
0
62
0
0
0
228
290
Číslo projektu: 843
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Rozvoj laboratoře pro virtuální a rozšířenou realitu
Řešitel:
Prof. Ing. Jiří Žára, CSc.
Pracoviště:
Fakulta elektrotechnická
Spoluřešitel:
Doc. Ing. Vlastimil Havran, Ph.D.
Ing. David Sedláček
Příspěvek VŠ:
86 tis. Kč
Požadavek:
1662 tis. Kč
Anotace:
Laboratoř pro experimenty a výuku virtuální a rozšířené reality (VRLAB) vznikla v roce 2008 z prostředků mezinárodního grantu ARiSE (7. RP EU),
výzkumného záměru (MŠMT) a prostředků katedry počítačové grafiky a interakce (13139). Slouží jak pro přímou výuku studentů ve všech stupních
studia, tak pro individuální potřeby studentů při tvorbě bakalářských, diplomových a disertačních prací. Je vybavena výkonnými výpočetními servery,
grafickými kartami, stereoskopickou projekcí a zařízením pro rozšířenou realitu.
Cílem projektu je dovybavit laboratoř VRLAB dvěma spičkovými zařízeními a dokončit tak kompletaci laboratorního řetězce pro práci s 3D daty. Prvním
zařízením je 3D laserový skener (pořizování 3D modelů pro další zpracování ve virtuální realitě), druhým je prostorový snímač pohybu (motion
tracker) určený pro pokročilou interakci ve 3D.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Zařízení, kterými bude v rámci tohoto projektu dokončeno vybavení laboratoře VRLAB, budou plně využívána nejméně 3 roky, tj. do roku 2015
včetně. Předpokládáme, že morální stárnutí těchto speciálních přístrojů bude pomalejší než např. u běžné výpočetní techniky a že zařízení budou
používána i v letech následujících. V projektu navrhujeme vybrat takové typy zařízení, které patří ke špičce současně technologie a které si dlouhodobě
udrží potřebnou kvalitu, rychlost a přesnost.
Z pedagogického hlediska je zajištěno využití zařízení nejméně do roku 2015 ve všech čtyřech dále uvedených programech. Program Softwarové
technologie a management je akreditován do 1. 12. 2015 (předpokládáme jeho další prodloužení či reakreditaci), program Otevřená informatika do 1. 3.
2017, program Biomedicínské inženýrství a informatika do 1. 11. 2018, program Elektrotechnika a informatika do 10. 10. 2014 (předpokládáme jeho
další prodloužení či reakreditaci).
Technické zajištění provozu zařízení včetně případných oprav, technologických úprav laboratoře VRLAB, apod. bude zabezpečeno z prostředků fakulty.
Konkrétní výstupy:
Konkrétní výstupy projektu jsou:
* pořízení a instalace laserového 3D skeneru
* pořízení a instalace prostorového snímače pohybu
* příprava metodických pomůcek (textů, obrázků, videí) pro efektivní práci s pořízenými zařízeními
* příprava nových studentských úloh v osmi předmětech, založených na využití nových zařízení v odpovídajících výukových oblastech
* zadání bakalářských a diplomových prací využívajících nová zařízení
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Pracoviště řešitele, Katedra počítačové grafiky a interakce, zajišťuje výuku v oblasti (interaktivního) zpracování 3D dat ve velkém rozsahu předmětů a
studijních programů (jde o nejkomplexnější portfolio předmětů v daném oboru v ČR). Nová zařízení umožní zapojit do výuky postupy používané v
profesionálním prostředí a poskytnou tak konkurenční výhodu absolventům fakulty na trhu práce. Protože se pořizovaná zařízení používají v průmyslové
praxi, budeme po dovybavení laboratoře moci zadávat velké množství bakalářských a diplomových prací s atraktivními tématy přímo využitelnými v
průmyslu a ve firmách. Zvýšíme tak potřebnou aktivní vazbu mezi vysokou školou a praxí.
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT, v němž přímo naplňuje jeho část 2.3 - Kvalita a atraktivita studijních programů (posílení
atraktivity studia kvalitním přístrojovým vybavením) a nepřímo i další záměry (posílení experimentální výuky, spolupráce s průmyslem, apod.).
Předměty, v nichž budou pořízené přístroje používány, jsou vyučovány ve čtyřech studijních programech - Softwarové technologie a management (STM,
kód B2650 dle MŠMT, bak.), Otevřená informatika (OI, kód B1806, bak., kód N1806, mag.), Biomedicínské inženýrství a informatika (BIO, kód N3954,
mag.) a Výpočetní technika a informatika (EI, kód P2612, dokt.).
Cíle řešení:
V laboratoři VRLAB citelně chybí pro projekci na stereostěně možnost sledování polohy uživatele pro interakci a systém pro 3D digitalizaci objektů.
Současná možnost interakce uživatele se zařízením je založena na použití počítačové myši a klávesnice. Projekt má dva cíle:
(a) doplnit zařízení laboratoře o interakční zařízení běžné pro tento typ stereo zobrazení používaný ve firemní praxi (např. Škoda auto, a.s.),
(b) poskytnout v laboratoři možnost digitalizace 3D objektů v rámci běžné výuky a studentských projektů používaný rovněž v technické praxi.
Tím dojde k možnosti realizovat celý proces virtuální reality, který je nyní neúplný a po dokončení vybavení laboratoře bude probíhat takto:
* akvizice digitálních dat z existujících 3D objektů (v současné podobě vybavení VRLAB neproveditelné),
* opracování těchto prostorových dat pomocí software na PC (nyní se provádí),
* výsledné stereoskopické zobrazení (nyní se provádí) s odpovídající vhodnou interakcí mezi uživatelem a zařízením (v současné podobě vybavení
VRLAB neproveditelné).
Dále bude možné zařadit 3D digitalizaci objektů do studentských projektů zaměřených na příbuzné oblasti jako jsou rozšířená realita, počítačová grafika
a výpočetní geometrie, rekonstrukce 3D objektů, speciální uživatelská rozhraní, apod.
Prezentace a využití výsledků:
Informaci o rozšíření laboratoře VRLAB budeme publikovat v periodikách o vědeckých a pedagogických aktivitách Pražská Technika
(http://www.cvut.cz/cs/struktura/ctn/pt) a/nebo Technicall (http://www.tecnicall.cz), vydávaný na ČVUT. Dále předpokládáme tiskovou zprávu v
novinách.
Výsledkem projektu bude zařazení nově pořízených technických zařízení do výuky současných i budoucích studijních programů pomocí vhodných a k
tomu připravených úloh, čímž dosáhneme obohacení a zkvalitnění výukového procesu.
Využití laboratoře a výsledků tohoto projektu bude uváděno v semestrálních, bakalářských a diplomových pracích, které budou v laboratoři VRLAB
řešeny.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3D laserový skener
infračervený snímač pohybu
Kapitálové výdaje celkem
0
0
0
1356
306
1662
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
60
0
21
5
0
0
86
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 872
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace předmětu Mobilní a kolektivní robotika
Řešitel:
Ing. Karel Košnar, PhD.
Pracoviště:
Fakulta elektrotechnická
Spoluřešitel:
RNDr. Miroslav Kulich, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
20 tis. Kč
Požadavek:
294 tis. Kč
Anotace:
Cílem projektu je umožnit studentům magisterského předmětu Mobilní a kolektivní robotika povinného v rámci oboru Robotika studijního programu
Kybernetika a robotika a minoru Robotika studijního programu Otevřená informatika vyučovaných na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze, pracovat
přímo s reálnými roboty a senzory a získat tak praktické znalosti a zkušenosti. Cíle bude dosaženo přizpůsobením a rozšířením hardwarového a
softwarového vybavení multi-robotického systému SyRoTek, který vznikl na řešitelském pracovišti jako systém pro podporu výuky robotiky a
příbuzných oborů.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Výsledky projektu budou dostupné pro studenty FEL na webových stránkách předmětu. Tyto stránky budou dostupné z fakultního i katederního webu
minimálně po dobu existence předmětu v učebních plánech programů bakalářského a magisterského studia studijních programů Kybernetika a robotika s
akreditací do 31. 12. 2016 a Otevřená Informatika s akreditací do 1. 3. 2017. Pro zájemce z dalších pracovišť budou zpřístupněny na vyžádání. Údržba,
servis, případné doplňování a rozšiřování bude plně v režii pracoviště a bude financováno z prostředků katedry.
Konkrétní výstupy:
Hlavním výstupem projektu bude inovace předmětu Mobilní a kolektivní robotika, která umožní studentům tohoto předmětu provádět multi-robotické
experimenty s reálnými roboty a senzory a to nejen během vlastních cvičení, ale, po provedení rezervace, kdykoliv a odkudkoliv formou vzdáleného
přístupu.
V rámci projektu vzniknou nové výukové materiály v elektronické podobě, ve formě:
*návodů k laboratorním úlohám,
* videonávodů,
*ukázkových zdrojových kódů a
*knihoven algoritmů,
prezentovaných na webových stránkách předmětu.
Tyto stránky budou dostupné z fakultního i katederního webu minimálně po dobu existence předmětu v učebních plánech.
Dalším výstupem je rozšíření a aktualizace výukového systému SyRoTek. Tento systém pak bude využíván pro výuku i v dalších předmětech
bakalářského, magisterského a doktorského studia na FEL ČVUT v Praze.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Inovace předmětu Mobilní a kolektivní robotika, v souladu s 2. pilířem dlouhodobého záměru ČVUT, umožní atraktivní experimentální výuku na
multi-robotickém systému SyRoTek. Protože systém SyRoTek je ojedinělý i v evropském kontextu, inovovaný předmět bude poskytovat kvalitní a
excelentní výuku v mezinárodním měřítku a naplňuje tím i jednu z priorit dlouhodobého záměru fakulty elektrotechnické. Inovovaný předmět bude mít
potenciál zaujmout a přilákat i studenty z ostatních zemí EU ke studiu na FEL ČVUT.
Inovací předmětu Mobilní a kolektivní robotika (A3M33MKR) studenti získají teoretické a hlavně praktické znalosti a zkušenosti z oblasti mobilní
robotiky a multi-robotických systémů, což jim umožní stát špičkovými pracovníky v oblastech průmyslové automatizace a inteligentních, řídicích a
dopravních systémů a zvýší jejich konkurenceschopnost nejen v rámci ČR, ale i v rámci Evropy.
Cíle řešení:
Hlavním cílem řešeného projektu je modifikovat cvičení předmětu A3M33MKR tak, aby studenti tohoto předmětu měli možnost pracovat s reálným
robotickým hardwarem nejen během vlastních cvičení, ale i mimo ně, např. z domova. Tohoto cíle bude dosaženo realizací následujících dílčích cílů:
*vytvoření výukových materiálů pro tento předmět, ke kterým patří zejména:(1) základní softwarové bloky, které budou studenti využívat při
implementaci vlastních algoritmů; (2) návody k laboratorním úlohám, které budou studenti řešit na cvičení.
*Přizpůsobení systému SyRoTek pro předmět A3M33MKR, rozšíření a aktualizace hardwarového vybavení mobilních robotů a dalších komponent
výukového systému SyRoTek.
Prezentace a využití výsledků:
Propagace předmětů studentům ČVUT bude probíhat standardními cestami, tj. při prezentacích studijních programů, v přehlech studijních plánů, na
nástěnkách na chodbách Katedry kybernetiky, atd.
Systém SyRoTek, bude díky předkládanému projektu využíván nejen studenty předmětu Mobilní a kolektivní robotika ale také studenty ČVUT v
bakalářském a navazujícím magisterském studiu ve studijních programech Otevřená informatika a Kybernetika a robotika v kurzech uvedených v sekci
Cílová skupina projektu. Dále bude systém používán při řešení bakalářských, diplomových i disertačních prací.
Využití robotického pracoviště je nabízeno rovněž ostatním institucím v České republice i v zahraničí. V rámci České republiky byl systém SyRoTek
představen např. na setkáních Klubu robotiky Síťového virtuálního oborového centra robotiky, na veletrhu Amper 2010 a v srpnu 2011 byl prezentován
na semináři Otevřená věda v Třešti. Systém byl již využit pro laboratorní cvičení v rámci kurzu „Introduction to mobile robotics“ na letní škole Escuela
de Ciencias Informáticas (ECI 2011) pořádané Univerzitou v Buenos Aires 25.-30. června 2011, který vedl spoluřešitel Miroslav Kulich. Kurz měl
takový ohlas, že Miroslav Kulich byl pozván univerzitou v Buenos Aires i v roce 2012. Dále je využíván magisterskými studenty Drexel University.
Systém bude rovněž prezentován návštěvám řešitelského pracoviště i Katedry kybernetiky.
Odborná veřejnost byla se systémem seznámena formou řady příspěvků na mezinárodních konferencích se zaměřením na umělou inteligenci, robotiku a
výuku robotiky. Příspěvek na konferenci EMCSR 2010 byl oceněn cenou „Best Paper Award“.
Rozšíření systému a jeho přizpůsobení pro předmět A3M33MKR bude prezentováno samostatně i v rámci prezentace systému SyRoTek jako ukázkový
příklad kurzu, který lze se systémem realizovat. Prezentace budou prováděny přinejmenším ve stejném rozsahu, jako tomu bylo dosud, přičemž důraz
bude kladen na propagaci mezi studenty ČVUT a na nabídku využití platformy pro vzdálené vzdělávání českým univerzitám.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
13
0
0
0
0
7
20
0
40
0
0
15
239
294
Číslo projektu: 902
Tématický okruh: G3 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na biomedicínské obory
Název projektu:
Telemetricky řízený adaptivní model kardiovaskulárního systému
Řešitel:
Ing. Miroslav Ložek
Pracoviště:
Fakulta elektrotechnická
Spoluřešitel:
Ing. Jan Havlík, Ph.D.
Ing. Jakub Parák
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
192 tis. Kč
Anotace:
Předložený projekt je zaměřen na inovaci předmětů A6M31LET Lékařská technika (povinný předmět magisterského oboru Biomedicínské inženýrství,
studijní program Biomedicínské inženýrství a informatika) a A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky (volitelný předmět oborů magisterského
studijního programu Komunikace, multimédia a elektronika) na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Cílem uvedených
předmětů je poskytnout studentům základní přehled o možnostech využití elektronických přístrojů v oblasti zdravotní péče a v biomedicínských
aplikacích. Důraz je kladen na funkční principy aplikované lékařské elektroniky používané v moderních přístrojích.
Cílem tohoto projektu je inovace a rozšíření stávajících laboratorních úloh zaměřených na telemedicínské systémy a modelování kardiovaskulárního
systému. Stávající úlohy představují studentům jednak měření základních parametrů krevního oběhu (krevního tlaku a srdečního výdeje) invazivními i
neinvazivními metodami a jednak aplikaci telemedicíny do řetězce snímání a přenosu biologických signálů. Výstupem projektu bude komplexní
laboratorní přípravek – Adaptivní mechanický model krevního oběhu řízený pomocí telemetrického sběru biologických signálů. Součástí řešení
projektu bude návrh a realizace hardware i návrh a implementace nutného softwarového vybavení (firmware řídicí části modelu a telemetrického
sběrného systému). K laboratorní úloze bude připraven podrobný návod obsahující teoretický rozbor a postup řešení úkolu. Inovace cvičení umožní další
rozvoj a zkvalitnění výuky biomedicínského inženýrství na FEL ČVUT v Praze.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Výstupy projektu budou využity ve výuce v studijních programech s akreditací platnou do roku 2016 resp 2018. Popisované využití pořízeného
laboratorního vybavení je udržitelné i v dalších nejméně dvou letech po ukončení projektu. Údržba a servis zařízení budou hrazeny z vlastních
prostředků. Výstupy projektu budou prezentovány na odborných konferencích a pro další zájemce (jak z řad ČVUT, tak i ostatních vysokých škol) budou
k dispozici na vyžádání včetně kompletní projektové dokumentace.
Pořízené vybavení bude mimo standardní laboratorní výuku navíc pro studenty k dispozici i pro řešení bakalářských a diplomových projektů.
Konkrétní výstupy:
Konkrétním výstupem bude dvojice komplexních pracovišť zajišťujících snímání, vyhodnocení a telemetrický přenos biologických signálů na řídicí
místo mechanického modelu kardiovaskulárního systému. Adaptivní mechanický model bude aktivně přizpůsobovat své hemodynamické parametry
parametrům aktuálně naměřeným na pokusné osobě.
Telemedicínský měřicí systém bude schopen měřit základní fyziologické parametry lidského organismu. Mezi základní měřené parametry bude patřit:
elektrokardiogram (EKG), periferní pletysmogram (PPG), hodnota krevního tlaku (objemově-oscilační metoda). Jako další (alternativní) měřené
parametry jsou uvažovány: fonokardiogram, snímání dechové aktivity, transthorakální bioimpedance a detekce pohybu.
Telemedicínský systém se bude sestávat z měřících elektrod/senzorů, měřícího modulu, mikroprocesorového řídicího modulu a bezdrátového
komunikačního modulu (bluetooth, wi-fi).
Mechanický model kardiovaskulárního systému bude schopen aktivně měnit své parametry: srdeční frekvenci, srdeční výdej a systémový odpor řečiště
(ovlivňuje krevní tlak, který v modelu cévního řečiště vznikle v důsledku šíření pulsní vlny). Mechanický model bude umožňovat měření krevního tlaku
jednak neinvazivní auskultační či oscilometrickou metodou a jednak invazivně pomocí intravaskulárního katétru pro kontinuální měření krevního tlaku.
Dále bude možné měřit srdeční výdej neinvazivně pomocí dopplerovské sonografie a invazivně pomocí dilučních metod (barvivová a termodiluční). Dále
bude možno měřit rychlost a charakter proudění v různých částech modelu pomocí sonografie a rychlost pulzní vlny pomocí pletysmografických metod.
Model bude sestaven z oběhového čerpadla, které bude reprezentovat srdce a hadicového komplexu reprezentujícího vaskulární systém. Bude brán zřetel
na materiál hadicového systému tak, aby věrně reprezentoval jak arteriální, tak venózní krevní řečiště. Kapilární řečiště bude zajištěno kapilárním filtrem,
který bude za pomoci externí tlakové pumpy měnit svůj hydraulický odpor.
Bude kladen důraz na možnost použití konvenčních měřicích a monitorovacích systémů (např. bedside monitory, katetrizační systémy pro měření
hemodynamických parametrů, bežný elektronický tonometr).
Součástí řešení projektu bude i vytvoření projektové dokumentace obsahující kompletní popis modelu a příprava studijních materiálů a podrobného
návodu pro laboratorní měření.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Předložený projekt se přímo dotýká výuky dvou předmětů magisterského studia na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v
Praze, předmětů Lékařská technika a Základy lékařské elektroniky.
Předmět A6M31LET Lékařská technika je povinný předmět magisterského oboru Biomedicínské inženýrství (studijní program Biomedicínské
inženýrství a informatika; platnost akreditace do roku 2018), předmět A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky je volitelný předmět celofakultní nabídky
určený především pro studenty magisterského studia oborů ve studijním programu Komunikace, multimédia a elektronika (platnost akreditace do roku
2016).
Lékařská technika je povinný oborový předmět, který studentům přináší podrobný přehled funkčních principů, obvodové realizace a konstrukce
diagnostických lékařských přístrojů. Přednášky interních vyučujících jsou vhodně kombinovány s přednáškami externích specialistů z praxe, v rámci
seminárních a především pak laboratorních cvičení se studenti mohou prakticky seznámit se skutečnými lékařskými přístroji a jejich vlastnostmi a
vyzkoušet si jejich použití při měření na živém pacientovi, tedy na sobě navzájem. Některá měření (např. invazivní měření parametrů krevního oběhu)
však nebylo doposud možné z pochopitelných důvodů provádět, tuto mezeru má zaplnit právě tento projekt.
A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky jsou koncipovány jako úvodní přehled problematiky lékařských přístrojů pro studenty elektrotechnických
oborů mimo biomedicínské inženýrství, který kromě nutného teoretického základu poskytuje i četné příklady konkrétních aplikací lékařské elektroniky v
běžné klinické praxi.
Navrhovaná inovace obou předmětů zvýší kvalitu výuky, neboť dojde k dalšímu posunu náplně cvičení směrem k praktické laboratorní výuce v oblasti,
která doposud nebyla na cvičeních realizovatelná. Studenti si tak budou moci v aktivní formě výuky vyzkoušet i provedení invazivních měření reálně
modelovaných parametrů. Jak se ukazuje v pravidelně prováděném hodnocení výuky studenty u srovnatelných předmětů, je právě takový přístup k výuce
pro studenty atraktivní a dělá dobré jméno fakultě.
Cíle řešení:
Cílem řešení předloženého projektu je inovovat program laboratorních cvičení obou dotčených předmětů zařazením nové laboratorní úlohy umožňující
komplexní snímání základních parametrů KVS neinvazivním způsobem na pokusné osobě a jejich následnou online aplikaci na adaptivní model krevního
oběhu. Zde bude možné porovnání neinvazivně naměřených parametrů (model vs. sledovaný jedinec). Dále zde bude možnost invazivní měření krevního
tlaku a srdečního výdeje na mechanickém modelu kardiovaskulárního systému. Studenti tak budou mít možnost seznámit se s intravaskulárními
metodami měření hemodynamických parametrů krevního oběhu, které je v podmínkách naší fakulty jinak nemožné. Bude kladen důraz na měření pomocí
konvenčních klinických metod tak, aby měření mělo realistický charakter a vysoký edukační přínos.
Zcela inovačním přínosem je v tomto případě především možnost měřit invazivní parametry systému, který je v reálném čase řízen pomocí signálů
získaných na pokusné osobě. Takto změřené signály je možné za současného ověření neinvazivně změřených parametrů modelu a pokusné osoby
považovat za velmi blízké signálům, které by byly invazivně naměřené přímo na pokusné osobě.
V rámci projektu tedy vzniknou následující dílčí výstupy: návrh a realizace laboratorního telemedicínsky řízeního adaptivního modelu
kardiovaskulárního sytému, vytvoření projektové dokumentace obsahující kompletní popis modelu a příprava studijních materiálů a podrobného návodu
pro laboratorní měření.
Inovovaný program laboratorních cvičení předmětu A6M31LET Lékařská technika:
* Úloha 1: Artefakty biologických signálů
* Úloha 2: Měření na adaptivním mechanickém modelu kardiovaskulárního systému (nově zařazená úloha)
* Úloha 3: Měření na 12 svodovém elektrokardiografu
* Úloha 4: Plicní funkční test
* Úloha 5: Studie vlastností elektrod pro snímání biologických potenciálů
* Úloha 6: Základy ultrazvukové diagnostiky
Inovovaný program laboratorních cvičení předmětu A0M31ZLE Základy lékařské elektroniky:
* Úloha 1: Artefakty biologických signálů
* Úloha 2: Měření na adaptivním mechanickém modelu kardiovaskulárního systému (nahrazuje původní laboratorní úlohu Neinvazivní měření
krevního tlaku)
* Úloha 3: Měření na 12 svodovém elektrokardiografu
* Úloha 4: Plicní funkční test
* Úloha 5: Studie vlastností elektrod pro snímání biologických potenciálů
* Úloha 6: Základy ultrazvukové diagnostiky
* Projekt – 1. část: Telemedicínský systém (seznámení s vývojovým kitem)
* Projekt – 2. část: Telemedicínský systém (aplikace snímání biologických signálů)
* Projekt – 3. část: Telemedicínský systém (Bezdrátový přenos biologických signálů)
V rámci projektu vzniknou dvě realizace navrženého modelu. Jeden z modelů bude použit v rámci běžné laboratorní výuky, druhý bude sloužit jako
záloha do výuky pro případ poruchy prvního modelu a zároveň jako vývojové zařízení pro další postupné úpravy a vylepšení modelu a také jako
laboratorní model pro dlouhodobé studentské práce v rámci projektové výuky a bakalářských a diplomových prací.
Prezentace a využití výsledků:
Na konferenci Workshop ČVUT bude prezentováno celkové řešení projektu a využití připravené inovace ve výuce. Předpokládá se i prezentace nové
laboratorní úlohy na některé regionální konferenci (např. konference Applied Electronics 2013) v sekci věnované výuce. Vzhledem k navrhované inovaci
a nutnému objemu vykonané práce je vhodné v tomto případě prezentovat dosažené výsledky i na mezinárodní úrovni, např. na konferenci Innovations
for Education in Electrical and Information Engineering (pravděpodobně červen 2013, místo konání bude určeno, pořadatel The European Association for
Education in Electrical and Information Engineering), nebo na jiné obdobné konferenci, která bude mít zvláštní sekci věnovanou vzdělávání v oblasti
biomedicínského inženýrství. Pozornost je na těchto konferencích tradičně věnována právě inovacím výuky včetně výuky laboratorní a projektové a proto
považuji za účelné projekt na konferenci prezentovat.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
45
0
2
15
130
192
Číslo projektu: 915
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Nástroje pro výuku navrhování betonových a zděných konstrukcí v anglickém jazyce
Řešitel:
Ing. Vladimíra Vytlačilová, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta stavební
Spoluřešitel:
Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D.
Ing. Josef Fládr
Ing. Petr Bílý
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
117 tis. Kč
Anotace:
Záměrem projektu "Nástroje pro výuku navrhování betonových a zděných konstrukcí v anglickém jazyce" je vytvořit soubor multimediálních
prezentací a interaktivních výpočetních pomůcek, které výrazně zkvalitní dosavadní výuku náročných předmětů z oblasti betonových a zděných
konstrukcí v souladu s principy moderní didaktiky. Multimediální prezentace studentům umožní lépe se seznámit s možnostmi využití betonu a zdiva v
moderním stavitelství i architektonickým potenciálem obou materiálů. Výpočetní pomůcky přispějí k lepšímu pochopení normových návrhových metod a
osvojení znalostí. Veškeré výstupy budou v angličtině, což pro české studenty představuje ideální příležitost vylepšit si odbornou slovní zásobu v tomto
jazyce a zvýšit tak v budoucnu svou konkurenceschopnost na trhu práce.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výsledků projektu bude po dobu minimálně dvou let po roce řešení zajištěna Katedrou betonových a zděných konstrukcí
Fakulty stavební ČVUT v Praze. Výstupy projektu budou studentům i dalším akademickým pracovníkům vysokých škol dostupné na webových
stránkách a nástěnkách katedry a budou pravidelně využívány při výuce pracovníky katedry. Katedra nadále bude podporovat rozvoj vzdělávací činnosti
na základě získaných výstupů projektu.
Konkrétní výstupy:
Výstupy projektu budou především nové výukové materiály s širokým využitím v předmětech vyučovaných na katedře s možným využitím i v
souvisejících předmětech ostatních kateder.
Konkrétními výstupy projektu budou:
A) Multimediální prezentace zaměřené na problematiku zděných konstrukcí.
Tyto prezentace budou obsahovat přehled a popis zdících materiálů dostupných na trhu, srovnání jejich výhod a nevýhod. Studentům budou poskytnuty
odkazy na užitečné webové stránky předních výrobců, což zefektivní jejich práci při řešení školních projektů a ateliérů. Do prezentací budou zařazeny
audiovizuální materiály, které studenty seznámí s postupy používanými při realizaci zděných konstrukcí. To je nezbytně nutné, aby byli studenti schopni
navrhovat konstrukce reálné a maximálně efektivní. Například budou nově zpracovány prezentace:
*Příklady historických a současných aplikací zdiva.
*Přehled a popis zdících materiálů dostupných na trhu, srovnání jejich výhod a nevýhod.
*Databáze kontaktů na výrobce zdících materiálů a odkazů na jejich projekční podklady - poslouží ke zefektivnění práce studentů při řešení školních
projektů a ateliérů.
*Netypické možnosti využití zděných prvků (speciální prvky pro stropní konstrukce apod.).
*Audiovizuální materiály přibližující problematiku provádění zděných konstrukcí.
B) Multimediální prezentace zaměřené na problematiku technologie betonu.
Tyto prezentace seznámí studenty zejména s aktuálními trendy v souvisejících oblastech moderní technologie betonu, jejíž znalost je důležitá pro
navrhování efektivních betonových konstrukcí. Zpracována budou aktuální témata jako například:
*Využití odpadních materiálů v betonovém stavitelství (recyklace).
*Využití nanomateriálů v betonu.
*Speciální typy betonů a způsoby jejich navrhování, zkoušení a podmínky jejich aplikování (např. vysokohodnotné betony, vláknobetony, grafický
beton).
*Trendy v technologii navrhování a výroby betonu, nové zkušební postupy.
*Systémy výroby prefabrikovaných dílců.
C) Interaktivní výpočetní pomůcky
Jedná se o tvorbu výpočetních pomůcek vytvořených v prostředí Microsoft Excel, popř. MATLAB, které studentům pomohou lépe pochopit postup
návrhu a posouzení zděných konstrukcí. Konkrétně se jedná například o pomůcku pro stanovení výstřednosti zatížení zděných stěn od stropní konstrukce
podle přílohy C Eurokódu 6 nebo pomůcku pro návrh betonové směsi Kennedyho metodou.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Navrhovaný projekt přispívá ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti vysoké školy, a je proto koncipován v souladu s
dlouhodobým záměrem dané vysoké školy. Řešitelka prohlašuje, že se s dlouhodobým záměrem a jeho aktualizací seznámila.
Pedagogický přínos projektu spočívá v získání hlubších teoretických a praktických znalostí v oboru navrhování zděných konstrukcí a technologie betonu.
Výstupy projektu přispějí k rozvoji tvůrčího myšlení a uplatňování samostatného myšlení pro koncepční, návrhovou a projekční činnost budoucích
absolventů.
Výsledky projektu budou sloužit jako doplňkové podklady pro cvičení a přednášky všech předmětů, ve kterých se vyučuje navrhování betonových a
zděných konstrukcí. Budou zaměřeny především pro studenty studijních programů Stavební inženýrství, Architektura a stavitelství a Civil Engineering.
Vzhledem k vysokému počtu studentů není možné věnovat se v rámci kontaktní výuky specifickým potřebám každého z nich. Proto je žádoucí vytvořit
studijní materiály, které by studenti mohli využít při samostudiu nebo při zpracování školních projektů, kde se setkávají s velmi specifickými problémy,
které základní výuka z časových důvodů není schopna beze zbytku postihnout.
Dílčí části vytvořených multimediálních prezentací přispějí ke zkvalitnění klasické výuky, neboť budou volně k dispozici na webových stránkách Katedry
betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze.
V neposlední řadě spočívá přínos projektu ve skutečnosti, že veškeré materiály budou zpracovány v anglickém jazyce. Osvojení odborné terminologie v
angličtině je základním předpokladem pro uplatnění se na globálním trhu práce.
Lze říci, že předpokládané výstupy projektu povedou ke zkvalitnění výuky v souladu s principy moderní didaktiky a zároveň poskytnou širší znalosti v
oblasti zděných konstrukcí a technologie betonu nejen studentům a pedagogům, ale i odborné veřejnosti. Řešením projektu se tak přispěje k rozvoji
studijních předmětů ve zmíněných akreditovaných programech.
V neposlední řadě řešení projektu přispěje k osobnímu rozvoji mladého řešitelského kolektivu.
Cíle řešení:
Cílem řešení je vytvořit soubor multimediálních prezentací a interaktivních výpočetních pomůcek, které celkově zkvalitní výuku problematiky
betonových a zděných konstrukcí. Vytvořené moderní didaktické pomůcky přispějí k lepšímu osvojení informací a usnadní aplikování znalostí při
navrhování efektivních betonových a zděných konstrukcí.
Snahou je zavést názornější a kvalitativně vyšší formu výuky prostřednictvím multimediálních studijních materiálů. Pro studenty budou představovat
možnost samostudia a získání dodatečných informací, které nejsou běžně probírány v hodinách.
Veškeré výstupy budou v angličtině, což je reakce na rostoucí poptávku po odbornících schopných komunikovat o pracovních záležitostech v tomto
jazyce.
Vzhledem k neustálému rozvoji ve stavebním odvětví je podpora výuky nad rámec základního výkladu nepostradatelná pro zajištění kvalitního vzdělání
budoucích stavebních inženýrů.
Prezentace a využití výsledků:
Výstupy projektu budou minimálně pod dobu dalších dvou let dostupné na webových stránkách katedry (concrete.fsv.cvut.cz) a budou pravidelně
využívány při výuce pracovníky katedry.
Výsledky projektu budou sloužit pro samostudium studentů a jako doplňkové podklady pro cvičení a přednášky všech předmětů zmíněných v části
"Cílová skupina".
Dílčí výsledky budou také prezentovány odborné veřejnosti na níže uvedených konferencích.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
0
0
0
66
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
2
0
49
117
Číslo projektu: 970
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Demonstrační pokusy a počítačové simulace pro přednášky předmětu Fyzika na Fakultě dopravní
Řešitel:
Mgr. Martin Scholtz, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta dopravní
Spoluřešitel:
Ing. Tomáš Vítů, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
33 tis. Kč
Požadavek:
165 tis. Kč
Anotace:
Výuka fyziky na technických vysokých školách, k nimž patří i Fakulta dopravní ČVUT, se v posledních letech musí vyrovnávat nejen s omezenou
dotací hodin pro předměty, ale zejména s klesající úrovní znalostí studentů přicházejících ze středních škol. Celkově poklesl i zájem studentů technických
vysokých škol o fyziku, kterou potřebují jako nezbytný fenomenologický nástroj pro pochopení problematik při studiu odborných předmětů.
Záměrem tohoto projektu je proto podpořit zájem studentů zejména o problémy, kterými se budou zabývat v dalším odborném studiu a které mají přímou
návaznost na praxi v oboru dopravní technika.
Jako jednu z možností vidí navrhovatelé projektu ve zpřístupnění vykládané látky formou jednoduchých demonstračních pokusů, které budou vzhledem
k omezeným časovým možnostem výuky doplněny vhodnými Java-applety, které budou studenti moci využívat zejména při domácím studiu. Výhoda
demonstračních pokusů spočívá v jejich jasné názornosti a snadné zapamatovatelnosti i v případě obtížněji pochopitelných fyzikálních dějů. V posledním
desetiletí se sice na mnoha vysokých školách zcela od demonstračních pokusů upustilo vzhledem k jejich ekonomické i časové náročnosti, ale přesto
zůstávají přesvědčivým nástrojem, kterým může učitel zahájit výklad složitého fyzikálního děje. Navíc budou tyto pokusy vhodně doplněny názornými
Java-applety, které jednak názorně pomohou učiteli při objasnění matematických zákonitostí jevu, který je předváděn pokusem, jednak budou ve svých
aplikacích využity k doplňování matematických znalostí při domácím studiu. V této roli se Java-applety mohou stát pro studenty užitečným nástrojem pro
lepší pochopení matematické stránky fyzikálních zákonitostí a výrazně jim pomoci při samostudiu a přípravě ke zkoušce.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost výstupů projektu, tedy provoz demonstračních pokusů a dostupnost a funkce Java-appletů na webových stránkách Ústavu bude zajištěna
minimálně po dobu deseti let. Životnost demonstračních pokusů je omezena pouze kvalitou a životností použitých pomůcek a přístrojů a lze ji odhadnout
asi na dobu deseti let. Případné nutné náklady na udržitelnost vybavení budou hrazeny z každoročního příspěvku Fakulty dopravní ČVUT na provoz
fyzikální laboratoře. Tento příspěvek je každoročně využit na opravy a udržování veškerých pomůcek, přístrojů a na další provozní náklady.
Programování, obnova a udržování provozu Java-appletů souvisí s odbornou činností navrhovatele projektu a předpokládá se účast několika studentů
Fakulty dopravní. Navrhovatelé předpokládají, že udržitelnost a dostupnost Java-appletů na webových stránkách lze zaručit na poměrně dlouhou dobu při
minimálních nákladech na lidské i materiální zdroje.
Konkrétní výstupy:
Konkrétním výstupem projektu bude realizace sestav vybraných demonstrační pokusů a jejich zapracování do sylabu přednášek předmětů Fyzika 1 a
Fyzika 2 na Fakultě dopravní. Analýzou obtížnějších partií fyziky a odpovídajících znalostí studentů dospěli navrhovatelé projektu k následujícímu
návrhu demonstračních pokusů:
* Foucaultovo kyvadlo,
* Zákon zachování hybnosti a momentu hybnosti,
* Magnetické vlastnosti látek (para-, dia- a ferromagnetismus),
* Brzdný moment v magnetickém poli (magnetická brzda).
Demonstrační pokus Foucaultovo kyvadlo a demonstrační pokus na zákony zachování hybnosti a momentu hybnosti budou poprvé realizovány v rámci
přednášek v předmětu Fyzika 1 již v letním semestru akademického roku 2012/2013, demonstrační pokus na magnetické vlastnosti látek a demonstrační
pokus brzdného momentu v magnetickém poli pak v předmětu Fyzika 2 v zimním semestru akademického roku 2012/2013.
Dalším konkrétním výstupem projektu bude vytvoření Java-appletů tematicky navazujících na demonstrační pokusy a vhodně doplňující další oblasti
fyziky, které nelze z nejrůznějších důvodů demonstrovat pomocí praktických pokusů. Na existující Java-applety budou studenti upozorněni již na začátku
semestru během úvodní přednášky. Princip a funkce Java-appletů bude učitelem vysvětlena v rámci odpovídajícího sylabu přednášek, některé z Java-
appletů mohou být přímo využity při výkladu dané problematiky na přednášce. Připravené Java-applety budou umístěny na webových stránkách Ústavu
aplikované matematiky, kde budou k dispozici nejen studentům předmětů Fyzika 1 a Fyzika 2, ale i dalším zájemcům o dané problémy fyziky.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Součástí bakalářského studijního programu Technika a technologie v dopravě a spojích jsou předměty Fyzika 1 a Fyzika 2, jejichž součástí jsou vždy
dvě hodiny přednášek týdně. Bakalářské studium klade obecně větší nároky na praktickou přípravu studenta na budoucí povolání, proto je kvalitní výuka
fundamentálních předmětů pro fakultu technické vysoké školy velmi potřebná. Demonstrační pokusy a Java-applety zpřístupní studentům vykládanou
látku a větší názornost přispěje ke zkvalitnění výuky v obtížnějších partiích předmětů Fyzika 1 a Fyzika 2. Proto tento projekt svým cílem plně podporuje
záměr fakulty a školy - připravit studenty na budoucí technickou praxi, jejíž základem je právě dobrá znalost matematiky a fyziky využitelná v
aplikacích.
Výsledky řešení projektu - demonstrační pokusy a Java-applety webových stránkách - budou udržovány v provozu pomocí každoročního příspěvku
Fakulty dopravní ČVUT na provoz fyzikální laboratoře. Z tohoto příspěvku jsou každoročně hrazeny veškeré opravy pomůcek, přístrojů a další provozní
náklady.
Cíle řešení:
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vhodnou formou přednášky z předmětů Fyzika 1 a Fyzika 2 na Fakultě dopravní tak, aby navrhovatelé docílili
zvýšení zájmu o tyto předměty a zlepšení znalostí studentů u zkoušek. Tohoto cíle chtějí navrhovatelé dosáhnout začleněním praktických demonstračních
pokusů do přednášek předmětů Fyzika 1 a Fyzika 2 a jejich podporou pomocí Java-appletů zveřejněných jako doplňkový materiál na webových stránkách
Ústavu aplikované matematiky Fakulty dopravní.
Dílčím cílem projektu je pak realizace celkem čtyřech sestav demonstračních pokusů:
* Foucaultovo kyvadlo,
* Zákon zachování hybnosti a momentu hybnosti,
* Magnetické vlastnosti látek (para-, dia- a ferromagnetismus),
* Brzdný moment v magnetickém poli (magnetická brzda).
Demonstrační pokus Foucaultovo kyvadlo a demonstrační pokus na zákony zachování hybnosti a momentu hybnosti budou poprvé realizovány v rámci
přednášek v předmětu Fyzika 1 již v letním semestru akademického roku 2013/2014, demonstrační pokus na magnetické vlastnosti látek a demonstrační
pokus brzdného momentu v magnetickém poli pak v předmětu Fyzika 2 v zimním semestru akademického roku 2013/2014.
Dalším konkrétním cílem projektu je tvorba a zveřejnění Java-appletů tematicky navazujících na demonstrační pokusy a vhodně doplňující další oblasti
fyziky, které nelze z nejrůznějších důvodů demonstrovat pomocí praktických pokusů. Navrhované Java-applety budou sloužit k počítačovým simulacím
základních fyzikálních jevů z oblasti mechaniky, mechaniky tekutin, termodynamiky a statistické fyziky, elektrostatiky, elektrodynamiky a vlnové
optiky.
Demonstrační pokusy jsou klasickou vyučovací metodou, avšak jejich spojení s navazujícími Java-applety je vysoce aktuální a moderní formou výuky.
Prezentace a využití výsledků:
*Hlavní prezentace výsledků bude demonstrace pokusů a využití Java-appletů při přednáškách.
*Umístění Java-appletů na webových stránky předmětů Fyzika 1 a Fyzika 2.
*Účast na zahraniční konferenci PTEE 2013
Zkušenosti se zavedením demonstračních pokusů a Java-appletů na FD ČVUT budou prezentovány na zahraniční konferenci Physics Teaching in
Engineering Education 2013 (PTEE 2013) zabývající se výukou fyziky na vysokých školách technického zaměření. Dle společnosti SEFI (
http://www.sefiphysics.be/), která je pořadatelem konference, se konference PTEE 2013 uskuteční během léta roku 1013 v Portugalsku, přesnější
informace o konání konference nebyly doposud zveřejněny. Konferencí PTEE se zástupci řešitelského kolektivu pravidelně zúčastňují, protože jsou
velmi podnětné zejména jako možnost konfrontace různých přístupů k výuce fyziky na univerzitách ve světě a poskytují možnost získávat nápady a
podněty k dalšímu rozvoji výuky fyziky na našem pracovišti. V charakteristice řešitelského kolektivu jsou mimo jiné uvedeny příspěvky na předchozích
konferencích PTEE.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
0
0
0
0
33
0
33
0
0
0
0
5
160
165
Číslo projektu: 993
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace povinného předmětu Roboti
Řešitel:
Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta elektrotechnická
Spoluřešitel:
Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
285 tis. Kč
Anotace:
V rámci nového studijního programu Kybernetika a robotika došlo k zavedení nových předmětů. Jedním z nich je povinný předmět Roboti, který je
zařazen na samotném počátku studia, úmyslně v době, kdy studenti ještě "nic neumí". Přitom se hravou formou díky počítačově řízenému modelu LEGO
Mindstorms NXT prakticky seznámí se základními myšlenkami automatického řízení, kybernetiky, robotiky, měření a zpracování signálů. A to "sami od
sebe", při řešení praktických úkolů v týmech.
Cílem předkládaného projektu bude příprava přednášek a především praktických cvičení v podobě návrhu a realizace nových úloh včetně
metodických pokynů k těmto úlohám umístěných na webových stránkách předmětu Roboti - http://dce.fel.cvut.cz/roboti a v neposlední řadě
rozšíření současného počtu setů LEGO MINDSTORMS Education NXT.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Povinný předmět A3B99RO Roboti byl akreditován v roce 2009 v rámci bakalářského programu KYR (Kybernetika a robotika) a to do 31.12.2016,
což zaručuje jeho výuku po požadovanou dobu v projektu. Pokud by bylo nutné nakoupit náhradní součásti k sestavám (pokud by došlo k jejich
opotřebení, ztrátě nebo zničení), bude to zajištěno z financí participujících kateder na tomto předmětu.
Výsledky projektu budou dostupné pro studenty FEL na webových stránkách předmětu http://dce.fel.cvut.cz/roboti nejméně do roku 2015. Pro zájemce z
dalších pracovišť jsou informace na webových stránkách běžně přístupné. Udržování a případné další rozšiřování bude financováno z prostředků
participujících kateder na tomto předmětu.
Konkrétní výstupy:
Konkrétním výstupem tohoto inovačního projektu bude příprava přednášek a především praktických cvičení v podobě realizace minimálně dvou
nových úloh ve formě návrhu, realizace a vyzkoušení úloh (konkrétní popis nově zamýšlených úloh je v příloze tohoto projektu v části zdůvodnění
finančních požadavků ...) a přípravě učebních textů k těmto úlohám do předmětu A3B99RO Roboti s předpokládaným prvním využitím v zimním
semestru 2013/2014 a rozšíření současných používaných 102 setů LEGO MINDSTORMS Education NXT (skládající se ze základní soupravy LEGO
Mindstorms Education (9797), soupravy technických dílů (doplňkové pasivní díly, 9648), síťového adaptéru (9833)) a gyroskopického senzoru (1044
NXT Gyroskop), které budou využity studenty při řešení nových úloh a v neposlední řadě předělání a rozšíření webových stránek předmětu
(http://dce.fel.cvut.cz/roboti), které jsou určeny nejenom pro studenty, ale i široké veřejnosti s nezbytnými podklady, prezentacemi, projekty, odkazy a
dalšími informacemi.
Předpokládáme předložení písemné zprávy a účast v závěrečném oponentním řízení. V případě splněných očekávání předpokládáme publikování
výsledků tohoto projektu v technických odborných časopisech a na odborných konferencích (jednou z možností je např. konference Robotics in
Education).
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Projekt přispěje zejména k vybavenosti laboratoří katedry řídicí techniky, katedry kybernetiky, katedry měření a přípravě úloh pro praktickou výuku
předmětu A3B99RO ROBOTI, který je povinný v prvním semestru bakalářského studijního programu Kybernetika a robotika. Vlastní předmět, který má
spíše motivační charakter, díky své koncepci a závěrečné finálové ROBOSOUTĚŽI, která je určena i pro studenty ze středních škol, udělá fakultě a jejím
programům propagaci a tím zvýší zájem mladé generace a počet zájemců o studium na FEL.
Cíle řešení:
Cílem řešení předkládaného projektu bude příprava přednášek a především praktických cvičení v podobě návrhu a realizace nových úloh včetně
metodických pokynů k těmto úlohám umístěných na webových stránkách předmětu Roboti - http://dce.fel.cvut.cz/roboti s předpokládaným prvním
využitím v zimním semestru 2013/2014 a rozšíření stávajících 102 setů LEGO MINDSTORMS Education NXT o dalších nových 20 setů LEGO
MINDSTORMS Education NXT (skládající se ze základní soupravy LEGO Mindstorms Education (9797), soupravy technických dílů (doplňkové pasivní
díly, 9695), síťového adaptéru DC 10V (8887)) a gyroskopického senzoru (1044 NXT Gyroskop). Rád bych zdůraznil praktičnost cvičení, kdy studenti
řeší takový typ motivačních úloh, že jim následně nečiní tak velký problém pochopit i teoretické předměty, když nejprve vidí jejich praktické využití.
Prezentace a využití výsledků:
Základní prezentace je pochopitelně dána každodenním používáním výukových setů studenty, kteří absoluvují předmět A3B99RO Roboti. Do finálové
soutěže tohoto předmětu jsme zapojili i nejlepší týmy ze středních škol, které se utkaly v samostatném předkole a tím v podstatě pomáháme zvýšit zájem
studentů o studium na FEL ČVUT v Praze. Krátké reportáže a besedy z finálových ROBOSOUTEŽÍ lze nalézt na webových stránkách předmětu
ROBOTI (http://dce.fel.cvut.cz/roboti).
V případě splněných očekávaní předpokládáme publikování výsledků tohoto projektu v technických odborných časopisech a na odborných konferencích
(jednou z možností je např. konference Robotics in Education). Jako další výstup tohoto projektu si klademe za cíl vypracování metodických pokynů a
učebních textů a jejich umístění na webové stránce katedry řídicí techniky ČVUT FEL v Praze.
Vlastní předmět Roboti slouží samozřejmě také k propagaci technického vysokého školství na středních školách, protože vlastně téměř jejich vrstevníci
dělají něco zajímavého a to hravou formou.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
280
285
Číslo projektu: 1027
Tématický okruh: G1 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na technické obory
Název projektu:
Příprava praktických cvičení na zařízení "Minislévárna"
Řešitel:
Ing. Irena Hašková
Pracoviště:
Fakulta strojní
Spoluřešitel:
Doc.Ing. Milan Němec, CSc.
Ing. Jaroslav Doležal
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
222 tis. Kč
Anotace:
Projekt si klade za cíl připravit praktické a experimentální projektové výuky na nově pořízeném zařízení "Minislévárna" s příslušenstvím. Včetně
tvorby návodů na cvičení a příprav pro webové stránky. Náplní projektu bude vytipování vhodných odlitků, příprava jejich 3D modelů, jejich převedení
do negativního tvaru a tisku forem na 3D tiskárně, nalezení optimálních podmínek pro výrobu voskového modelu, sádrových forem, režimů jejich
tepelného zpracování, režimů tavení v ochranné atmosféře/vakuu pro vybrané materiály vč. volby vhodného kelímku, volba a příprava tryskacích
prostředků a režimy tryskání daných odlitků vč. přípravy dalších povrchových úprav (patinování, leptání, lakování).
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Provozní náklady související s výukou na zařízení "Minislévárna", kde budou aplikovány výstupy předkládaného projektu, stejně jako ochranné
pracovní pomůcky, hygienické prostředky a eventuálně drobný spotřební materiál, budou v dalších letech (minimálně do roku 2015) hrazeny z režijních
nákladů pracoviště tj. ústavu strojírenské technologie.
Podklady a studijní opory budou vyvěšeny na webových stránkách jednotlivých předmětů a dále budou umístěny v laboratořích v zatavených fóliích. V
případě, že dojde ke změnám studijních plánů a programů, tak budou tyto podklady a opory vždy aktualizovány.
Konkrétní výstupy:
1.Konkrétními výstupy budou ukázkové odlitky a vzorové technologické postupy na tyto ukázkové odlitky.
2.Vytvořené návody na cvičení zatavené ve fóliích.
3.Zhotovená a uveřejněná příprava na cvičení na webových stránkách jednotlivých předmětů včetně vytvoření studijních opor.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Hlavním přínosem bude zejména kvalitnější příprava studentů bakalářského a magisterského studia Fakulty strojní ČVUT v Praze, Fakulty
architektury ČVUT v Praze, Fakulty stavební ČVUT v Praze a dalších spolupracujících pracovišť. Zmiňovaná příprava kurzů může být využita i v rámci
"Univerzity třetího věku" a kurzů celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze, popřípadě pro další odborná školení, pořádaná na Ústavu strojírenské
technologie.
Významným přínosem bude výrazné zlepšení praktické výuky, kdy se během jednoho cvičení (90 min) studenti seznámí a prakticky si vyzkouší odlití
vybraného odlitku včetně jeho technické přípravy výroby a apretace, s čímž souvisí výrazná ekonomická úspora oproti stávajícímu průběhu, neboť
ukázka tavby na velké indukční peci s příkonem 70 kW ve srovnání s tavbou provedenou na zařízení "Minislévárna" (s příkonem 3,5 kW/230 V) trvá
řádově hodiny a je energeticky daleko náročnější.
Cíle řešení:
1.Připravit a pořídit potřebné dovybavení a spotřební materiál pro přípravu vzorků odlitků a jejich technologických postupů.
2.Připravit experimentální projektovou výuku na nově pořízeném zařízení "Minislévárna" s příslušenstvím.
3.Tvorba návodů na cvičení a studijní opory praktických cvičení pro webové stránky.
Prezentace a využití výsledků:
Výstupy budou využity především pro inovování a zkvalitnění samotné výuky. Výsledky projektu budou na webových stránkách jednotlivých
předmětů jako přípravy na cvičení a studijní opory. Dílčí výstupy projektu budou prezentovány na 50. Slévárenských dnech 2013 a na Dni otevřených
dveří fakulty strojní. Výsledky projektu budou poté prezentovány na stánku vysokých škol na mezinárodním slévárenském veletrhu FOND - EX 2014 a
mezinárodním slévárenském veletrhu GIFA 2015.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
182
222
Číslo projektu: 1035
Tématický okruh: G1 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na technické obory
Název projektu:
Zavedení demonstrační výuky optiky a fotoniky na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské.
Řešitel:
Ing. Martin Possolt
Pracoviště:
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Spoluřešitel:
Ing. Milan Květoň, PhD.
Ing. Jiří Dědič
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
338 tis. Kč
Anotace:
Cílem projektu je zavedení demonstrační výuky optiky, fotoniky a nanostruktur v rámci stávajících studijních programů na Katedře fyzikální
elektroniky. Výuka bude zařazena do stávajících teoretických předmětů z oblasti optiky a nanostruktur vyučovaných na katedře ve dvou formách, a sice
formou mobilních demonstračních experimentů v rámci přednášek a formou multimediálních prezentací dostupných také na internetu. Kromě
experimentů přímo navazujících na obsah teoretické výuky budou v projektu zpracovány i experimentální problémy, které využijí výsledků a
metodických postupů získaných při rozpracování témat disertačních prací doktorandů-členů řešitelského kolektivu projektu. Sestavené demonstrační
experimenty budou zařazeny zejména do výuky v rámci předmětu Vybrané kapitoly z moderní optiky.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Výstupem projektu jsou experimentální pomůcky a multimediální materiály pro výuku optiky. Tyto výstupy budou po skončení řešení projektu
zařazeny do standardní výuky ve stávajících magisterských studijních programech "Aplikace přírodních věd" v oborech „Optika a nanostruktury“ a
„Laserová technika a elektronika“ a v bakalářském programu v oboru „Fyzikální elektronika“ a stanou se nedílnou součástí výuky. Případné náklady
spojené s udržováním výstupů do roku 2015 a dále (jako například servis experimentálních zařízení resp. provoz internetové stránky s multimediální
výukou) tak budou hrazeny z prostředků určených pro pedagogiku v rámci Katedry fyzikální elektroniky.
Konkrétní výstupy:
Konkrétním výstupem projektu bude:
*multimediálně zpracovaná série experimentů z oblasti optiky a nanostruktur s třídimenzionální prezentací pro výuku v rámci stávajících přednášek
dostupná také na internetu - konkrétně budou zpracovány experimenty: syntetické difraktivní struktury s vlnovodnými efekty, návrh a realizace
subvlnových fotonických struktur a holografické paměti.
*mobilní experimentální uspořádání pro holografický záznam umožňující demonstrační expozice holografických a fotonických struktur
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Výuka optiky, fotoniky a nanostruktur vyžaduje seznámení studentů s netradičně širokým spektrem problémů a špičkových technologií.
Experimentální demonstrace některých procesů je proto nezbytnou součástí procesu výuky. Vzhledem k přílišné sofistikovanosti některých technik ale
není možné tyto zařadit do standardní experimentální výuky v rámci optických praktik. Na druhé straně je ale nahlédnutí posluchačů do moderních
procesů realizace mikro- a nanostruktur nezbytné pro dosažení úrovně vědomostí, která je u absolventů v daném oboru vyžadována a která se plynule
zvyšuje s úrovní lidského poznání v těchto špičkových odvětvích. Konkrétní přínos pro rozvoj fakulty bude spočívat v těchto oblastech:
*zkvalitnění výuky optických předmětů formou demonstračních experimentů,
*prezentace fakulty - možnost využití navrhovaných demonstračních experimentů i při přednáškách a akcích konaných mimo pracoviště fakulty,
*dostupnost třídimenzionálních projekcí demonstračních experimentů na internetu pro potenciální zájemce o studium optiky na fakultě,
*zapojení doktorandů (členů řešitelského kolektivu) do pedagogického procesu a přenesení některých doktorských témat do výuky v magisterském
studiu.
Cíle řešení:
Cílem navrhovaného projektu je zejména:
*zkvalitnění výuky zavedením demonstračních experimentů z oblasti realizace hologramů a optických mikrostruktur formou holografického záznamu
přímo v rámci přednášek,
*zkvalitnění výuky zařazením multimediálních tutoriálů s experimenty v laboratoři ve formě třídimenzionálních počítačových projekcí v oblastech
realizace syntetických difraktivních struktur s vlnovodnými efekty, návrhu a realizace subvlnových fotonických struktur, a v oblasti holografických
pamětí,
*prezentace činnosti doktorandů studentům magisterského a bakalářského studia a také případným zájemcům o studium na fakultě.
Prezentace a využití výsledků:
Třídimenzionální multimediální prezentace budou zveřejněny na internetové stránce skupiny optické fyziky KFE FJFI ČVUT v sekci studium, která je
přístupná na adrese http://optics.fjfi.cvut.cz. Na stejném místě bude též uvedena dokumentace k mobilnímu demonstračnímu experimentu s
holografickým záznamem. Zde budou popsány možnosti jeho využití v různých demonstračních experimentech (záznam a rekonstrukce transmisního
hologramu, holografická interferometrie, záznam a čtení holografické paměti).
Zmíněné demonstrační experimenty budou sloužit při výuce optických předmětů na FJFI. Dále budou demonstrační experimenty využívány pro
prezentace mimo pracoviště fakulty. Mobilní holografické zařízení umožní provedení holografického záznamů a rekonstrukce přímo v terénu.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
0
0
278
338
Číslo projektu: 1084
Tématický okruh: G1 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na technické obory
Název projektu:
Příprava nového pracoviště pro praktickou výuku v oblasti scintilačních detektorů
Řešitel:
Ing. Čeněk Zach
Pracoviště:
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Spoluřešitel:
RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
Ing. Olga Hajkova
Příspěvek VŠ:
18 tis. Kč
Požadavek:
213 tis. Kč
Anotace:
Na trhu práce je velká poptávka po prakticky orientovaných absolventech technických oborů. Pro kvalitní přípravu těchto studentů je třeba neustále
přizpůsobovat praktickou výuku v příslušných oborech nejnovějším poznatkům a postupům. Za tímto účelem byly na Fakultě jaderné a fyzikálně
inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI) zavedeny předměty „Specializované praktikum 1,2“, „Projektové praktikum 1,2“ a
postupně je inovován předmět „Fyzikální praktikum 1,2“ společný pro všechny obory programu Aplikace přírodních věd.
Navrhovaný projekt je zaměřen na přípravu nového pracoviště pro praktickou výuku v oblasti scintilačních detektorů. Pracoviště umožní komplexní
praktickou výuku od úrovně přípravy scintilačního materiálu, přes sestavení scintilačního detektoru až po kompletaci měřící aparatury. Studenti se na
novém pracovišti naučí využívat tyto detektory při měření a zpracovávat získaná data v různých typech experimentů.
Cílem projektu je metodická a technická příprava pracoviště, které umožní rozšíření a zkvalitnění výuky výše zmíněných experimentálně zaměřených
předmětů.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Tento projekt podpoří přípravu (metodickou a technickou) nového pracoviště pro praktickou výuku v oblasti scintilačních detektorů. Jeho následný
provoz a případné budoucí úpravy budou finančně méně náročné a rozložitelné do delšího časového úseku, takže je bude možno bez problémů
dlouhodobě zajistit z prostředků katedry fyziky FJFI.
Udržitelnost a dostupnost výstupů projektu do roku 2015 (a dále) je navíc garantována tím, že předměty „Fyzikální praktikum 1,2“, „Specializované
praktikum 1,2“, „Projektové praktikum 1,2“ a další předměty, ve kterých budou výstupy využity, jsou nedílnou součástí studijních plánů mnoha oborů,
které byly akreditovány v roce 2012 na dobu 7 let.
Konkrétní výstupy:
Konkrétním výstupem bude vytvoření pracoviště pro praktickou výuku v oblasti scintilačních detektorů, kde bude možné vytvářet scintilační
detektory, testovat a kalibrovat je a provádět s nimi konkrétní měření daná potřebami jednotlivých předmětů. Studenti si tak vyzkoušejí nejen opracování
materiálu a sestavení jednotlivých částí, ale i uvedení scintilačního detektoru do provozu a jeho použití v nejrůznějších technických úlohách.
Dílčí výstupy:
- Zakoupená odborná literatura, nástroje a materiál.
- Odzkoušené přístroje a zkompletované experimentální sestavy.
- Materiály o možných použitích scintilačních detektorů v praxi, teoretické rozbory, dále metodické podklady pro úlohy v jednotlivých předmětech pracovní postupy, zapojení přístrojů, ovládání. Tyto materiály budou studentům a dalším zájemcům k dispozici na veřejné webové stránce.
- Návrhy na následné dokoupení dalších potřebných zařízení (přístroje, nástroje, materiál) z prostředků katedry.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
* Lepší a komplexnější příprava studentů pro praxi.
* Zřízení nového pracoviště, které umožní komplexní praktickou výuku v oblasti scintilačních detektorů (příprava a výroba součástí detektorů, sestavení
aparatury, testování a měření, zpracování dat, apod.).
* Inovace a rozšíření experimentálního vybavení fakulty.
* Rozšíření nabídky experimentů pro studenty FJFI, případně studenty dalších součástí ČVUT a vybrané zájemce z řad širší veřejnosti.
* Projekt svojí náplní i významem podporuje plnění „Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti
ČVUT v Praze pro období 2011 - 2015“, především svým přínosem pro zlepšování kvality studia a částečně i pro získávání kvalitních uchazečů o
studium.
Cíle řešení:
Cílem projektu je metodická a technická příprava nového pracoviště pro praktickou výuku v oblasti scintilačních detektorů. Pracoviště umožní
komplexní praktickou výuku od úrovně přípravy a zpracování scintilačního materiálu, přes sestavení scintilačního detektoru (scintilátoru, světlovodu a
fotonásobiče) až po kompletaci funkční měřící aparatury a její testování (testování světlotěsnosti, apod.). Následně též umožní zapojení těchto detektorů
do měření a zpracování dat v různých úlohách.
Vzhledem ke své komplexnosti pracoviště rozšíří a zkvalitní výuku v mnoha experimentálně zaměřených předmětech FJFI.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky předkládaného projektu budou využity pro:
* seznámení studentů s principy a postupy scintilační detekce a spektrometrie
* inovaci obsahové náplně předmětů Fyzikální praktikum 1,2, Fyzika 1,2, Specializované praktikum 1,2, Projektové praktikum 1,2 a dalších
* zvýšení úrovně a rozšíření možností praktické výuky studentů
* rozvíjení dovedností studentů v oblasti opracovávání materiálů a kompletace aparatur
* experimentální podporu výuky dalších předmětů (demonstrace, seminární práce, apod.)
* studium dalších zájemců (zveřejnění na webové stránce)
Výsledky projektu budou prezentovány na semináři katedry fyziky a v rámci Mezinárodního workshopu experimentální jaderné fyziky. Využití
pracoviště bude též nabízeno v rámci aktivit pro vybrané zájemce z řad širší veřejnosti.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
0
0
0
0
0
18
18
0
40
0
0
0
173
213
Číslo projektu: 1126
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Rozvoj přístrojového vybavení Centra asistivních technologií
Řešitel:
Ing. Jan Havlík, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta elektrotechnická
Spoluřešitel:
Ing. Vratislav Fabián
Ing Stanislav Vítek, PhD
Příspěvek VŠ:
53 tis. Kč
Požadavek:
1750 tis. Kč
Anotace:
Navrhovaný projekt má za cíl rozšířit stávající přístrojové vybavení Centra asistivních technologií na FEL ČVUT v Praze.
Smyslem projektu je rozšíření přístrojového vybavení centra moderní přístrojovou technikou umožňující jak demonstraci přednášených témat v praxi, tak
i přímé zapojení studentů do práce s přístroji v rámci laboratorních cvičení. Vzhledem k rozsahu a interdisciplinárnímu charakteru výuky
biomedicínského inženýrství a multimediální techniky na FEL ČVUT v Praze se využití nových přístrojů přímo dotkne asi 230 studentů v bakalářské i
magisterské etapě studia (a samozřejmě i doktorských studentů v rámci jejich disertačních projektů), a to jak v oboru Biomedicínské inženýrství, kde je
výuka v Centru asistivních technologií samozřejmostí, tak i v ostatních oborech prostřednictvím příslušných povinných předmětů a volitelných předmětů
celofakultní nabídky.
V průběhu řešení projektu dojde k rozšíření přístrojového vybavení centra novými přístroji a k přípravě nových laboratorních, které umožní studentům s
moderní technikou přímo pracovat a získat tak praktické poznatky, které by jinak získat nemohli.
Přímým výstupem projektu budou konkrétní laboratorní úlohy a studentské projekty, v nichž budou pořízené přístroje využity.
Inovace centra umožní další rozvoj a zkvalitnění výuky biomedicínského inženýrství, multimediální techniky a dalších oborů na FEL ČVUT v Praze a je
tak plně v souladu s dlouhodobým záměrem FEL ČVUT v Praze.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Popisované využití pořízené přístrojové techniky je udržitelné i v dalších letech po ukončení projektu. Údržba a servis zařízení budou hrazeny z
vlastních prostředků pracoviště. Magisterský studijní program Biomedicínské inženýrství a informatika, kterého se předložený projekt především dotýká,
má platnou akreditaci do roku 2018. Studijní program Komunikace, multimédia a elektrotechnika má platnou akreditaci do roku 2016.
Pořízené vybavení bude dostupné i pro další pracoviště (fakulty i katedry) ČVUT, nejenom pro pracoviště řešitelů případně po dohodě i pro další veřejné
vysoké školy.
Konkrétní výstupy:
Konkrétním výstupem předkládaného projektu bude inovace vybavení Centra asistivních technologií moderní přístrojovou technikou a následně i
tvorba sady experimentálních a simulačních laboratorních úloh využívajících toto vybavení pro účely výuky v bakalářské a magisterské etapě studia
(konkrétní návrhy laboratorních úloh viz část Cíle řešení).
V rámci laboratorních úloh se budou studenti seznamovat s fyzikálními principy měření biologických signálů, s charakteristickými vlastnostmi
jednotlivých přístrojů a jejich možnostmi.
Kromě přímého využití při laboratorní výuce budou nové přístroje vyžívány i při výuce v předmětech zaměřených na zpracování dat, kde budou pomocí
těchto přístrojů pořizovány datové soubory, se kterými se ve výuce dále pracuje. Předměty, ve kterých se budou takto přeneseně pořízené přístroje
využívat, nejsou v této přihlášce explicitně vypsány a ani počty studentů v těchto předmětech nejsou zahrnuty do uváděných počtů studentů.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Studijní program Biomedicínské inženýrství a informatika je významnou multidisciplinární součástí vzdělávacího systému na FEL ČVUT v Praze.
Výuka v této oblasti je zajišťována spoluprací mnoha odborných kateder a je tak jedním z důležitých horizontálně propojujících článků fakulty. Realizace
projektu umožní rozvoj a zkvalitnění výuky povinných předmětů v oboru Biomedicínské inženýrství a prostřednictvím výuky volitelných předmětů
potažmo i zkvalitnění výuky v dalších oborech.
Studijní program Komunikace, multimédia a elektrotechnika je tradičním elektrotechnickým studijním programem na FEL ČVUT v Praze, kde jsou
studenti seznamováni jak s nutným teoretickým základem elektrotechniky, tak ale i s aplikacemi moderních technologií, systémů a přístrojů, např. právě v
oblasti multimediální techniky.
Navrhovanou inovací vybavení dojde k posunutí centra směrem k nejvýznamnějším evropským institucím oboru, jako je např. Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen). Další přínos spatřujeme ve zkvalitnění výuky studentů přijíždějících na výměnné studijní pobyty v
rámci programu Erasmus a v rámci dvoustranných smluv. V letošním roce byla uzavřena smlouva o double degree v oboru Biomedicínské inženýrství s
RWTH Aachen. Projekt tak umožní laboratorní výuku na srovnatelné úrovni jako v Aachen.
Cíle řešení:
Primárním cílem projektu je zkvalitnit výuku uvedených předmětů a poskytnout studentům přístup k modernímu přístrojovému vybavení, se kterým se
mohou po absolvování studia setkat praxi.
Součástí řešení bude i příprava nových laboratorních úloh, které studentům umožní detailně se seznámit s fyzikálními principy konkrétních
diagnostických a terapeutických metod, principy funkce jednotlivých zařízení a jejich technologickými omezeními a umožní jim nové poznatky
bezprostředně aplikovat při praktických cvičeních (návrhy zadání nových laboratorních úloh viz níže na závěr této části).
Přístrojové vybavení pořízené v rámci předkládaného projektu umožní vytvořit nové laboratorní úlohy nebo významně inovovat úlohy stávající.
Nové přístrojové vybavení bude použito i k pořízení datových souborů potřebných pro samostatnou práci studentů v rámci absolventských prací
bakalářského a magisterského studia a při řešení disertačních projektů.
V rámci studentských projektů, bakalářských a diplomových prací a disertačních projektů vzniká často potřeba výroby prototypových zařízení. Tato
potřeba je spojena i s nutností vyrábět plošné spoje pro realizaci různých elektronických zařízení. Možnost vyrábět tyto plošné spoje přímo na našem
pracovišti, kterou získáme nákupem zařízení pro prototypovou výrobu plošných spojů (viz Zdůvodnění finančních požadavků) celý proces návrhu a
realizace prototypových zařízení velmi zjednoduší a zefektivní.
Uvedené cíle řešení jsou plně v souladu s dlouhodobým záměrem FEL ČVUT v Praze, neboť jejich splnění vede ke zvýšení kvality výuky a k dalšímu
prohloubení spolupráce mezi jednotlivými katedrami a pracovišti. Pořízené přístrojové vybavení bude dostupné i dalším pracovištím ČVUT v Praze,
případně po dohodě i dalším veřejným vysokým školám.
Měření na monitoru vitálních funkcí a automatickém externím defibrilátoru
* Prostudujte si ovládání monitoru vitálních funkcí a defibrilátoru.
* Změřte EKG, SpO2 a krevní tlak v klidu a při fyzické zátěži.
* Po ukončení fyzické zátěže pokračujte v měření, sledujte měřené veličiny v průběhu relaxace a vyhodnoťte jejich závislosti na zátěži.
* Připojte na monitor životních funkcí EKG simulátor (součást testeru defibrilátoru), nastavte a sledujte různé průběhy EKG křivek.
* Za asistence cvičícího připojte defibrilátor AED na tester defibrilátorů a nastavte nulovou EKG aktivitu. Sledujte chování defibrilátoru.
* Opakujte předchozí bod při nastavené fibrilaci komor; dbejte zvýšené bezpečnosti!
* Nakreslete si hodnoty a průběh výboje.
* Pomocí pacientského simulátoru proveďte vyhodnocení jednotlivých parametrů MVF (saturace krve kyslíkem, EKG, respiraci).
* Zapište si naměřené hodnoty simulovaných parametrů, jak pro MVF, tak pro pacientský simulátor a proveďte vyhodnocení.
Použité přístroje: pacientský simulátor Fluke ProSim 8, monitor vitálních funkcí BSM6701, defibrilátor, tester pulzních oxymetrů BC Biomedical, tester
defibrilátorů BC Biomedical
Měření krevního tlaku
*Proveďte kalibraci rtuťového (Fazzini 301) a bezrtuťového (Accoson GreenLight) tlakoměru. Jako etalon tlaku použijte etalon Druck DPI 104.
*Kalibraci proveďte od 0mmHg do 250mmHg po 50mmHg kroku, jak při napouštění, tak při vypouštění manžety.
*Vypočítejte nejistotu metodou typu B (použijte přiložený kalibrační list etalonu Druck DPI 104).
*Prostudujte si auskultační metodu měření tlaku krve a prohlédněte si výuková videa. Pomocí těchto videí zkuste určit krevní tlak dle Korotkovových
zvuků. Vámi naměřené hodnoty konzultujte se cvičícím.
*Pomocí přiložených tonometrů (Fazzini 301, Accoson GreenLight, Omron 907) a fonendoskopu si prakticky vyzkoušejte měření auskultační metodou.
*Prakticky si vyzkoušejte měření pomocí oscilometrického měřidla tlaku krve (Omron M6 a Omron 907) a porovnejte rozdíly oproti auskultační metodě.
*Proveďte vyhodnocení měření jednotlivých oscilometrických měřidel tlaku krve pomocí simulátoru oscilometrických pulzací Fluke. Proveďte měření
pro různé tvary oscilometrických pulzací (děti, dospělí, obézní lidi apod.). Pro každé nastavení proveďte tři měření a vyhodnoťte opakovatelnost měření a
rozdíly mezi nastavenou a naměřenou hodnotou.
*Prakticky si vyzkoušejte měření pomocí přístroje Finapress a zkuste pomocí dvou měření v různých výškách přibližně určit hustotu rtuti (předpokládejte
hustotu krve 1000 kg/m3).
Použité přístroje: simulátor oscilometrických pulzací Fluke BP Pump 2; etalon tlaku Druck DPI 104; rtuťový sfygmomanometr Fazzini 301;
fonendoskop; oscilometrický tonometr Omron 907; oscilometrický tonometr Omron M6; bezrtuťový tonometr Accoson GreenLigth; Finapress; metr; PC
s výukovým videem; sluchátka
Ověření funkcí infuzních pump a dávkovačů pomocí testeru
*U každého typu infuzní pumpy a dávkovače ověřte pomocí testeru vydávkovaný objem, průtok a okluzní tlak. Proveďte měření pro tři různé průtoky.
*Spočítejte, s jakou chybou přístroj pracuje, a porovnejte ji s chybou uváděnou výrobcem, která je uvedena v návodu. Výsledky zaznamenejte do tabulky.
*U infuzních pump proveďte pro každý objem a průtok tři měření vždy s jiným setem. U injekčních dávkovačů použijte více druhů injekčních stříkaček
(typ zapište do tabulky). V závěru porovnejte jednotlivé výsledky a uvažte vliv typů infuzních setů.
Použité přístroje: analyzátor infuzních pump Fluke IDA-4 Plus2, infuzní pumpa Terufusion TE-171 NW3, infuzní pumpa Terufusion TE-172 NW3,
injekční dávkovač Terufusion TE 331 NMMS, infuzní sety
Manuální ověření funkcí infuzních pump a dávkovačů
*Zapojte infuzní pumpu nebo injekční dávkovač podle návodu a nastavte požadovaný průtok a objem.
*Připravte si kádinku, do které bude vydávkovaná kapalina odtékat. Stopkami měřte čas, za který pumpa (dávkovač) vydávkuje požadovaný objem vody.
*Vodu zvažte pomocí laboratorní váhy. Naměřené hodnoty dosaďte do následujících vztahů pro výpočet objemu a průtoku V = m/rho, v = V/t a
spočítejte nejprve objem vody (hustota vody je při 20°C 998 kg/m3) a poté průtok. Výsledky zapište do tabulky
Použité přístroje: infuzní pumpa Terufusion TE-171 NW3, infuzní pumpa Terufusion TE-172 NW3, injekční dávkovač Terufusion TE 331 NMMS,
infuzní sety, kádinka, laboratorní váha, stopky
Měření síly sensorické fůze v závislosti na kvalitě obrazu
*Seznamte se s principy binokulárního vidění.
*Metodou dichoptického maskování pozorujte rozpad sensorické fůze za různých podmínek. Přehrajte videosekvenci, která indukuje různou vergenční
zátěž. Poznamenejte si disparitu, při které (případně) došlo k rozpadu stereoskopické fůze.
*Pomocí programu, který je pro úlohu vytvořen, degradujte vhodným způsobem obrazovou informaci. Experiment opakujte pro různé stupně degradace.
*Experiment provádějte simultánně s ostatními studenty za stejných podmínek.
*Porovnejte dosažené výsledky, diskutujte vliv očních vad.
Použité přístroje: DepthQ HDs3D projektor
Neinvazivní vyšetření hemodynamických parametrů
*Seznamte se s principy měření hemodynamických parametrů.
*S využitím sphygmomanometru a sphygmografu VaSeRa VS-1500 změrte signály potřebné k automatizovanému určení hemodynamických parametrů.
*Navrhněte postup využívající vybavení dostupné v běžné ambulantní praxi (tonometr, fonendoskop, pravítko, ...) ke stanovení vybraného
hemodynamického parametru. Proveďte potřebná měření a vybraný parametr vypočtěte.
*Srovnejte výsledky dosažené pomocí přístroje VaSeRa a vypočtené manuálně.
Použité přístroje: sphygmomanometr a sphygmograf VaSeRa VS-1500, elektronický tonometr, deformační tonoment, fonendoskop, pravítko
Prezentace a využití výsledků:
Výsledkem projektu bude sada laboratorních návodů a příkladů pro cvičení, které budou připraveny a odladěny po nákupu požadovaných přístrojů. V
návodech bude uveden rozbor dané problematiky a postup měření nebo simulace umožňující seznámit se s daným přístrojem jak co se týká fyzikálních
principů měření, tak jeho ovládání. Studenti budou aktivně zapojeni do práce s pořízenými laboratorními přístroji.
V rámci studentských a doktorandských konferencí ČVUT v Praze bude prezentován investiční celek a využití jeho jednotlivých komponent ve výuce.
Předpokládá se i prezentace nových laboratorních úloh na některé regionální konferenci (např. československá konference Trendy v biomedicínském
inženýrství) v sekci věnované výuce.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Pacientský simulátor Fluke ProSim 8
Analyzátor infuzních pump Fluke IDA-4 Plus2
Simulátor oscilometrických pulsací Fluke BP Pump2M
Monitor životních funkcí BSM-6701
Infuzní pumpy a dávkovače (podrobně viz přihláška)
Sphygmomanometr a sphygmograf VaSeRa VS-1500
Souprava na prototypovou výrobu plošných spoju frézováním
DepthQ HDs3D projektor
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
0
14
0
39
0
0
53
268
231
200
300
160
260
240
91
1750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 1141
Tématický okruh: G2 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na umělecké obory
Název projektu:
Projekt vzdálené komunikace
Řešitel:
Ing. arch. Kateřina Nováková
Pracoviště:
Fakulta architektury
Spoluřešitel:
Dr. Henri Achten
Ing. arch. Lukáš Kurilla
Příspěvek VŠ:
8 tis. Kč
Požadavek:
139 tis. Kč
Anotace:
Projekt je zaměřen na vzdálenou komunikaci se studenty v oboru architektura. (název vyvíjené aplikace je ColLab sketch - komunikace pomocí
skicování pro studenty architektury) Skicování se zdá být nedílnou součástí architektonického vyjadřování a pro práci v mezinárodním týmu, kde je i
jazyková bariéra, je klíčové, aby studenti architektury mohli komunikovat nejen hlasem a videem, ale i ručním náčrtkem. Nezanedbatelná je i časová a
finanční úspora vzdálené komunikace. Po ověření výše nastíněné hypotézy (1 semestr pokusného dvoustranného semináře, kde studenti vyvíjeli společný
projekt) je pro nás ve spolupráci s ETH Zurich (Eidgenössische Technische Hochschule Zurich) nutné získat technologii, umožňující pokračování tohoto
výzkumu i ze strany pražské FA ČVUT, kde bude doktorandka nadále pedagogicky působit. V projektu chceme dokázat, že se architektonická
komunikace může odehrávat nejen pomocí nákladných velkoformátových systémů Table touch and Replay, jaké mají bohaté univerzity (ETH), ale lze ji
provádět i na malých touchpadech přístupných i studentům a pedagogům. V dosavadním výzkumu dokonce již dokazujeme, že maloformátová dotyková
zařízení jsou ke grafické komunikaci vhodnější. Zavedení nového systému by umožnilo např. efektivní, plnohodnotné a beznákladové konzultace na
dálku v případech nemožnosti fyzické přítomnosti tutora či studenta, skupinovou tvorbu, interaktivní zapojení kapacit světové architektonické scény do
procesu výuky atd... Po rozběhnutí spolupráce s ETH Zurich na základě 9 měsíčního studijního stipendia v akad. r. 2011/2012, jsme připraveni
pokračovat ve výzkumu. Výsledky budou prezentovány v odborném tisku a na mezinárodních konferencích (např. eCAADe - konference Education and
research of Computer Architecture Aided Design in Europe -, iV), systém bude zaveden nejen do výuky v experimentálním atelieru, ale bude k dispozici
všem ateliérům ke komunikaci např. se světovými kritiky. Jedná se o komunikační gramotnost fakulty architektury ve světovém měřítku.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Provedením jednosemestrálního kolaborativního semináře jsme ověřili nutnost skicování v prvních fázích architektonického návrhu a při
architektonické komunikaci, ať už mezi architekty, či s klienty. Snažíme se vyvinout adekvátní aplikaci pro univerzální hardware tak, aby její užívání
kladlo architektovi co nejméně překážek. Ve zřízení softwarově i hardwarově vybaveného pracoviště pro potřeby vzdálené komunikace vidíme možnost
rozvoje Fakulty architektury. Základní provoz a umístění našeho komunikačního prostoru bude v budově FA ČVUT pro potřeby FA ČVUT. Požadovaná
udržitelnost minimálně dva roky tak bude zajištěna.
Konkrétní výstupy:
Projekt má tyto 2 konkrétní výstupy:
1. Aplikace ColLab sketch pro účely komunikace a kooperace studentů architektury
2. komunikační místnost sloužící k reprezentaci Fakulty architektury a k plnohodnotné (internacionální) spolupráci mezi studenty architektury.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Přínosem k rozvoji fakulty bude fakt, že studenti a pedagogové fakulty budou moci audiovizuálně i graficky vzdáleně komunikovat s jinými fakultami
architektury po celém světě, tudíž se budou moci plnohodnotněji podílet a zapojovat do mezinárodních projektů. Reprezentace FA ČVUT v oboru je též
nezadedbatelným faktorem.
Cíle řešení:
Prvotní cíl a myšlenka projektu je umožnit studentům architektury přístup k digitální komunikaci pomocí skic mezi sebou, s pedagogy, s kolegy i na
mezinárodní úrovni. V praxi je taková forma spolupráce již běžná, je tedy vhodné studenty s tímto způsobem kolaborace seznámit.
Jedním z dalších cílů je vývoj jednoduché a rychlé aplikace, která by byla nezávislá na hardwaru a tudíž univerzální. Testovací vývoj této aplikace již byl
odstartován.
Tento cíl je prakticky závislý na hardwarové vybavenosti FA ČVUT.
Vedlejším efektem projektu je důkaz, že schopnost skicování je při architektonické spolupráci a při rozvíjení složitých zadání nezbytná a měl by tudíž
nepřímo podpořit význam výuky kreslení na fakultě architektury. Současně by měl rozvoj skicování a obrazového přemýšlení podpořit.
Prezentace a využití výsledků:
Projekt je přístupný ke stažení na internetových stránkách.(http://gjk.cz/~hugo/collab/)
Řešitelé jej také budou prezentovat na konferenci eCAADe2012 v Praze, kterou hostí FA ČVUT. Aplikace ColLab sketch bude v první fázi ověřena a
využita Fakultou architektury, dále je plánována jako internetová aplikace pro výukové účely, která bude prezentovat jméno fakulty, kde byla vyvinuta.
Aplikace bude využita jako základní schéma pro další vývoj.
Komunikační místnost, vybavena adekvátním softwarem a hardwarem bude využívána architektonickými ateliery na FA ČVUT ke spolupráci s jinými
fakultami, k prezentacím i ke zprostředkování telekonferencí v rámci výuky.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
6
0
0
0
0
2
8
0
46
0
7
8
78
139
Číslo projektu: 1151
Tématický okruh: G1 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na technické obory
Název projektu:
Nejnovější trendy udržitelného bydlení
Řešitel:
Ing. arch. Martin Čeněk
Pracoviště:
Fakulta architektury
Spoluřešitel:
prof.Ing.arch.ir Zdeněk Zavřel
Ing.arch. Hana Kasalová
Příspěvek VŠ:
5 tis. Kč
Požadavek:
122 tis. Kč
Anotace:
Předmětem řešení předkládaného projektu je vytvoření studijního materiálu pro předmět Ateliér I - Bytové stavby. V rámci předmětu se studenti
bakalářského studijního programu - obor Architektura, poprvé setkávají s návrhem menší bytové stavby, zpravidla rodinného domu. Studijní materiál
usnadní studentům základní orientaci v problematice navrhování rodinného domu z pohledu udržitelného stavění. Projekt spočívá ve zpracování
podrobné dokumentace případových studií vybraných rodinných domů a jejich umístění na internetových stránkách spravovaných Ústavem navrhování II
FA ČVUT.
Pro účely projektu budou zpracovány domy, které budou prezentovány na přehlídce U.S. Department of Energy Solar Decathlon v roce 2013. V rámci
této přehlídky je prezentováno 20 staveb, které jsou navrženy a realizovány nejprestižnějšími univerzitními pracovišti v USA a ve světě a které
reprezentují nejnovější trendy udržitelného bydlení.
Na zpracovaných případových studiích budou studentům dokumentovány principy malých staveb pro bydlení, studenti je budou moci snadno
konfrontovat s vlastním návrhem. Umístění studijního materiálu na internetových stránkách umožní studentovi interaktivní práci s multimediálním
obsahem, snadná dostupnost a koncentrace informací přispěje ke zkvalitnění výuky v rámci předmětu ATBS.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Výsledky projektu budou prezentovány na www stránkách, které jsou spravovány doktorandy a akademickými pracovníky Ústavu navrhování II.
Výsledky budou aplikovány při výuce integrovaného navrhování v rámci ateliérového předmětu Ateliér I - Bytová stavba. Vzhledem k tomu, že tento
předmět je stěžejní součástí studijního plánu bakalářského studia na FA ČVUT, bude zajištěna dlouhodobá udržitelnost a dostupnost výstupů minimálně
do konce roku 2015.
Konkrétní výstupy:
Konkrétním výstupem projektu bude:
* podrobná textová, obrazová a multimediální dokumentace 20ti vzorových domů, které představují nejnovější trendy v oblasti rodinného bydlení.
Zpracované příklady staveb se budou skládat ze dvou hlavních částí - multimediální a analytické části. Multimediální část bude obsahovat výkresovou
dokumentaci staveb (půdorysy, řezy, vizualizace), fotografickou dokumentaci a video. V rámci analytické části budou prezentovány jednotlivé aspekty
návrhu (včetně aspektu architektonického, technického a ekonomického a komfortu vnitřního prostředí) a jejich zhodnocení.
* internetová prezentace výše zmíněných případových studií. Odkaz na prezentaci bude umístěn na internetových stránkách Ústavu 528 - Navrhování II
Fakulty architektury ČVUT (http://www.fa.cvut.cz/Cz/Ustavy/15128).
* cyklus minipřednášek (powerpointová prezentace), které budou prezentovány studentům předmětu Ateliér – Bytová stavba v úvodní fázi
semestru.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Fakulta architektury ČVUT význam problematiky bydlení velice zdůrazňuje a zájem studentů i pedagogů o tuto problematiku exponenciálně roste. To
dokazuje například vysoká účast studentů na nepovinném přednáškovém cyklu Collective Housing in Europe (2012). Cílem FA je nadále systematicky
zvyšovat motivaci studentů pro implementaci principů kvalitního bydlení do architektonického návrhu v souladu se zlepšováním kvality života a tím dále
zvyšovat kvalitu výuky na Fakultě architektury ČVUT. Vytvoření případových studií přispěje k prohloubení znalosti o problematice bydlení a rozšíří
nabídku materiálů pro účely výuky.
Výsledky projektu budou využívány při výuce integrovaného navrhování v rámci předmětu Ateliér – Bytová stavba.
Cíle řešení:
Cílem projektu je vytvořit studijní materiál , který didakticky co nejvhodnější formou umožní:
* studentům bakalářského stupně hlubší studium dané problematiky nad rámec předmětu Nauka o stavbách
* studentům vyšších ročníků využití tohoto materiálu v rámci další výuky, především návrhových předmětů
Dále:
pořídit fotografickou a technickou dokumentaci vzorových příkladů bytových staveb (rodinných domů), které budou zpracovány a využity pro doložení
různých principů bytové architektury s důrazem na udržitelný architektonický koncept, v rámci výuky v návrhových předmětech. Pomocí příkladů těchto
staveb lze studenta nejnázornějším možným způsobem seznámit se specifickými aspekty navrhování - tyto poznatky může ihned konfrontovat s vlastním
návrhem v rámci návrhových předmětů.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky projektu budou prezentovány:
* v rámci výuky předmětu Ateliér – Bytová stavba
* zpracovaný studijní materiál bude vystaven na www stránkách spravovaných ústavem, kde bude bez volně ke stažení jako studijní materiál pro studenty
FA ČVUT, pro studenty ostatních vysokých škol, odbornou i laickou veřejnost. Odkaz na www stránky bude umístěn na stránkách ústavu
(http://www.fa.cvut.cz/Cz/Ustavy/15128) a na stránce předmětu.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
5
0
0
0
5
0
56
0
0
66
0
122
Číslo projektu: 1162
Tématický okruh: G1 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na technické obory
Název projektu:
Inovace úloh z hydropedologických měření
Řešitel:
Ing. Vladimír Klípa
Pracoviště:
Fakulta stavební
Spoluřešitel:
Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
Ing Jakub Jankovec
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
164 tis. Kč
Anotace:
Projekt Inovace úloh z měření v podpovrchové hydrologii je zaměřen na výuku předmětů Výuka v terénu a Automatizace hydropedologických měření,
které v současné době nabízí Fakulta stavební. V předmětu Výuka v terénu se studenti aktivně účastní hydropedologických a hydrologických měření
prováděných v terénu pomocí automatizované i neautomatizované techniky. V předmětu Automatizace hydropedologických měření se studenti formou
praktických cvičení seznamují s moderními metodami měření fyzikálních veličin a charakteristik v hydropedologii, klimatologii a hydrologii pro terénní i
laboratorní podmínky. Cílem projektu je zařazení nových úloh využívajících současné moderní přístroje do výuky a vytvoření multimediálních návodů k
novým úlohám.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výsledků projektu bude zajištěna Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství, která podporuje vzdělávací činnosti v
oblasti podpovrchové hydrologie. Životnost pořizovaných přístrojů významně překračuje časový horizont roku 2015.
Konkrétní výstupy:
A) Zavedení nových úloh do výuky předmětu Výuka v terénu v rozsahu jednodenního kurzu. První z úloh bude zahrnovat práci s digitálními
tenzometry T8 pro zjišťování okamžitého stavu půdních tlakových výšek spolu s měřením vlhkosti a teploty půdy pomocí kombinovaného vlhkostníhotepelného čidla TMS 2 na jehož vývoji se podílela Fakulta stavební, ČVUT v Praze. Druhá úloha se bude věnovat práci s minidiskovými infiltrometry pro
stanovení nenasycené hydraulické vodivosti a to jak ve verzi pro manuální použití od firmy Decagon devices, tak i v automatické verzi vyvinuté na
Fakultě stavební, ČVUT v Praze. Dalším výstupem je
zavedení nové úlohy do předmětu Automatizace hydropedologických měření v rozsahu jedné výukové hodiny. V rámci této výukové hodiny budou
představeny pokročité funkce digitálních tenzometrů a automatického infiltrometru. Cvičení pak bude zahrnovat zapojení, programování, komunikaci
zařízení s dataloggery a vyhodnocování výsledků.
B) Multimediální výukové materiály pro nově zavedené úlohy budou v elektronické podobě dostupné studentům na internetových stránkách Katedry
hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulty stavební, ČVUT v Praze. Materiály budou zahrnovat kromě popisu jednotlivých úloh a použitých
přístrojů také výpočtové tabulky a návody pro vyhodnocení měřených dat. Pro snadné pochopení práce s digitálními tenzometry a automatickým
infiltrometrem bude na stránkách umístěno krátké instruktážní video.
C) Přístroje a pomůcky zavedené do výuky:
Nově pořizované:
* Mini Disk Tension Infiltrometr (Decagon devices) - 1 ks
* T8 Tensiometry (UMS), špičkový tenzometr se zabudovaným teplotním čidlem a vestavěným modulem pro záznam dat 2 ks + vrták pro instalaci
tenzometrů do půdy - 1 ks
* multifunkční čtecí a programovací jednotka pro tenzometry a jiné půdní sondy INFIELD7 (UMS) + příslušenství (USB - konvertor pro pro konfiguraci
a stahování dat) - 1 ks
* laptopy do terénu nutné pro komunikaci s přístroji zařazenými do Výuky v terénu, dále k přenosu, záznamu a vyhodnocení dat, přičemž jeden laptop
bude součástí úlohy s digitálními tenzometry T8 a kombinovanými čidly TMS 2, druhý laptop bude součástí úlohy měření nenasycené hydraulické
vodivosti automatickým infiltrometrem. Navíc budou oba laptopy využívány i v předmětu Automatizace hydropedologických měření, kde se s
uvedenými přístroji bude také pracovat. Příklad vhodného modelu: ASUS EEE 1215P-SIV009M - 2 kusy.
* fotoaparát pro účely zpracování výukových materiálů a dokumentace nově zavedených úloh (příklad modelu vhodného do terénu: Olympus TG-610) 1 kus
K dispozici na ČVUT v Praze:
* TMS 2 - kombinované vlhkostní-tepelné čidlo - 2 ks
* automatický minidiskový podtlakový infiltrometr - 1 ks
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Přínosem navrhovaného projektu bude zavedení inovací ve výuce předmětů Výuka v terénu a Automatizace hydropedologických měření. Bude
pořízeno špičkové laboratorní a terénní vybavení a pomůcky, které budou k dispozici pro výuku těchto předmětů, což je v souladu s Dlouhodobým
záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti fakulty. Laboratorní vybavení, pomůcky a výukové materiály,
vypracované v rámci navrhovaného projektu budou k dispozici studentům bakalářských, magisterských a doktorských programů pro využití při
vypracovávání semestrálních projektů a závěrečných prací. Zavedením přístrojů vyvinutých přímo na Fakultě stavební, ČVUT v Praze bude nejen
obohacena výuka výše uvedených předmětů, ale jejich výhodou je také dostupnost a použití bez dalších vynaložených nákladů.
Cíle řešení:
Cílem projektu je inovace a rozšíření úlohy měření tlakových výšek o měření vlhkosti metodou TDT a teploty při Výuce v terénu a zavedení úlohy
měření nenasycené hydraulické vodivosti půdy s využitím ručního i automatizovaného minidiskového infiltrometru. Zároveň bude rozšířeno praktické
cvičení předmětu Automatizace hydropedologických měření o automatizaci měření tlakových výšek a nenasycené hydraulické vodivosti moderními
metodami. Pro oba předměty budou vypracovány multimediální výukové materiály zahrnující především popis úloh a přístrojů, návody ke cvičení,
výpočtové tabulky a krátké instruktážní video pro práci s některými přístroji. Navrhovaná inovace a doplnění předmětů významně přispějí k rozšíření
základních znalostí studentů především bakalářských a magisterských programů. Zakoupené pomůcky, včetně odborné literatury, a přístroje přispějí k
technické vybavenosti fakulty a budou také k dispozici studentům při řešení jejich projektů a závěrečných prací. Předmět řešení projektu je provázán s
disertačními pracemi řešitelů a přispěje k jejich rozvoji.
Prezentace a využití výsledků:
Připravené úlohy budou zavedeny do výuky předmětů Výuka v terénu a Automatizace hydropedologických měření a budou vyučovány řešiteli
navrhovaného projektu. Výsledky projektu budou prezentovány na webové stránce Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulty stavební
ČVUT v Praze, na akci Workshop ČVUT a na mezinárodní konferenci EGU ve Vídni ve formě posteru v sekci věnované vzdělávání v oboru hydrologie.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
10
114
164
Číslo projektu: 1163
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Laboratoř zpracování videa pro studijní program Komunikace, Multimédia a Elektronika
Řešitel:
Ing Stanislav Vítek, PhD
Pracoviště:
Fakulta elektrotechnická
Příspěvek VŠ:
5 tis. Kč
Požadavek:
240 tis. Kč
Anotace:
Předmět Komunikace a multimédia je závazným předmětem bakalářského studijního programu Komunikace, multimédia a elektronika. Předmět je
obecně chápán jako motivační, studenti se během cvičení seznamují s laboratořemi kateder, které studijní program společně vytváří. Předmět Moderní
oblasti obrazové techniky a videotechniky je výběrovým předmětem magisterské etapy studia.
Problematika zpracování videa je významnou partií multimediální techniky. Stávající vybavení ovšem neumožňuje, aby se studenti v rámci výuky
seznámili s moderními metodami pořizování a zpracování videosignálu.
Hlavním cílem projektu je vytvoření souboru laboratorních úloh, které by odpovídaly charakteru předmětů, byly dostatečně atraktivní pro většinu
studentů, kteří by se tak mohli setkat s přístrojovým vybavením odpovídajícím dnešní úrovni techniky. Inovace laboratorní výuky předmětu
Komunikace a multimédia spočívá ve vytvoření nových úloh, které nahradí nevyhovující demonstrační úlohu pro velkou skupinu studentů.
Dalším cílem projektu je vytvoření podmínek pro řešení semestrálních projektů a závěrečných prací studentů bakalářských a magisterských studijních
programů. Současně dojde k propojení výuky s Centrem asistivních technologií ČVUT FEL, takže studenti budou mít již počáteční fázi svého studia
praktickou zkušenost s touto perspektivní platformou.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Výsledky projektu budou dostupné pro studenty FEL na webovských stránkách předmětu. Pro zájemce z dalších pracovišť budou zpřístupněny na
vyžádání. Udržování a případné další rozšiřování bude financováno po dobu nejméně dvou let (2015) od ukončení projektu z prostředků katedry. Studijní
program Komunikace, multimédia a elektrotechnika má platnou akreditaci do roku 2016.
Konkrétní výstupy:
* tři nové úlohy pro předmět Komunikace a multimédia s tematikou zpracování videosignálu (Úvod do zpracování videosignálu, Využití
bezpečnostních kamer v asistivních technologiích, Virtuální studio)
* tři nové úlohy pro předmět Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky s tematikou pokročilého zpracování videosignálu (Zpracování
videosignálu v prostředí LabView, Konfigurace stereoskopického televizního systému, Bezpečnostní kamerové systémy)
* návody na laboratorní úlohy, dostupné studentům na portálu Moodle (moodle.kme.feld.cvut.cz)
* úvod pro práce s prostředím LabView, dokument dostupný na portálu Moodle
* interaktivní kurz zpracování videa
* zadání projektů pro studenty všech etap studia
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Nové laboratorní úlohy pro předmět Komunikace a multimédia, který je zaměřen na studenty bakalářského studijního programu, přispějí významným
způsobem k rozšíření praktických dovedností studentů, zvýší jejich motivaci a zájem o multimediální techniku. Tato skutečnost je velmi důležitá zejména
v situaci, kdy část absolventů bakalářského studijního programu nebude dále pokračovat v magisterských kurzech a nebude dále prohlubovat své
teoretické znalosti. U těchto studentů je žádoucí důraz na praktické dovednosti, znalost aktuální techniky a atraktivitu úloh.
Laboratorní úlohy pro předmět Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky významným způsobem přispějí k profesnímu formování studentů,
kteří směřují v k závěrečným pracem magisterského studijního programu Multimediální technika. Studenti získají povědomí o dalších nástrojích pro
zpracování videosignálu, které jsou přes jejich nesporný význam zatím opomíjeny.
Nové technické vybavení rovněž přinese možnosti využití pro studenty, kteří řeší podobné úlohy v rámci svých semestrálních projektů a závěrečných
prací. Laboratorní vybavení tak umožní budoucím absolventům lepší přípravu na řešení reálných problémů multimediální techniky. Navíc se seznámí se
zázemím a činností perspektivního Centra asistivních technologií.
Zároveň se předpokládá využití technického vybavení a navržených laboratorních úloh i v rámci předmětů podobného zaměření vyučovaných na Fakultě
biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Mezi tyto předměty patří zejména 17MPMPZ Metody a prostředky (HW+SW) pro zpracování, kompresi a
záznam obrazového signálu a obrazu, kde se navrhovatel podílí na výuce.
Cíle řešení:
Primárním cílem řešeného projektu je prohloubení znalostí a praktických dovedností studentů v oblasti zpracování videosignálu. Tohoto cíle lze
dosáhnout plánovaným rozšířením a doplněním teoretické i laboratorní výuky studijního programu Komunikace, multimédia a elektronika.
Sekundárním cílem je zapojení studentů do činnosti Centra asistivních technologií a to v bakalářské i magisterské etapě studia formou laboratorních úloh,
projektů a závěrečných prací.
Uvedené cíle řešení jsou plně v souladu s dlouhodobým záměrem FEL ČVUT v Praze, neboť jejich splnění vede ke zvýšení kvality výuky. Pořízené
přístrojové vybavení bude dostupné i dalším pracovištím ČVUT v Praze (FBMI).
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky řešení projektů budou prezentovány na odborných konferencích s pedagogickou tematikou v oblasti zpracování obrazové informace.
Pořízení zařízení a výsledky prací studentů budou prezentovány na dnech otevřených dveří FEL ČVUT. Výsledky projektu jsou využitelné i pro jiné
fakulty a vysoké školy.
Podrobné návody laboratorních úloh a studijní materiály budou tvořit podklad pro cvičení a přednášky a budou vystaveny na webových stránkách
jednotlivých předmětů. Výsledky budou dále využity v rámci studentských semestrálních projektů a závěrečných pracech.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
3
0
0
0
0
2
5
0
15
0
0
0
225
240
Číslo projektu: 1179
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Rozvoj pokročilého laserového praktika
Řešitel:
Prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.
Pracoviště:
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Spoluřešitel:
Prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc.
doc. Ing. Miroslav Čech, CSc.
Ing. Jan Šulc, PhD.
Ing Michal Němec
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
1745 tis. Kč
Anotace:
Cílem projektu je rozvoj pokročilého praktika laserové techniky existujícího na katedře fyzikální elektroniky (KFE) Fakulty jaderné a fyzikálně
inženýrské (FJFI) ČVUT v Praze o dvě nové úlohy zaměřující se na experimentální výuku kryogenně chlazených pevnolátkových laserů a charakterizaci
jejich výstupních parametrů. Praktikum podporuje rozvoj experimentální dovednosti studentů magisterského a doktorského studia (případně i studentů
posledního ročníku bakalářského studia) na KFE FJFI, dále magisterských a doktorských studentů z ostatních kateder FJFI a fakult ČVUT. Rovněž bude
rozšířením výuky pro studenty lékařských fakult UK, kteří v laserových laboratořích FJFI mají část výuky týkající se aplikací laserů v medicíně.
Zavedení dvou dalších experimentálních úloh sleduje nové trendy v laserové technice, povede k modernizaci výuky a ke zkvalitnění a rozšíření přípravy
studentů na jejich budoucí uplatnění.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost výstupů projektu je zajištěna kontinuitou výuky laserové techniky na KFE FJFI. Přístroje budou umístěny v prostorách laserových
laboratoří KFE a budou je mít na starosti odborníci v laserové technice, kteří budou zajišťovat udržitelnost a dostupnost výstupů projektu, jak po stránce
odborné, tak finanční. Provozní náklady spojené s udržením chodu praktik budou hrazeny z prostředků určených na výuku v rámci rozpočtu KFE.
Případné opravy přístrojů budou kryty jednotlivými zárukami a v dalších letech budou taktéž hrazeny z prostředků určených na výuku v rámci rozpočtu
KFE.
Konkrétní výstupy:
Výstupem předkládaného projektu by mělo být rozšíření praktika laserové techniky na KFE FJFI o část věnovanou novým trendům v laserové technice
tj. kryogenně-chlazeným pevnolátkovým laserům a jejich charakterizaci.
Konkrétní plánované výstupy jsou následující:
- uvedení do provozu kryogenní techniky - dosažení minimálních teplot 77K;
- příprava a kompletace úlohy 1: Určení vlivu teploty aktivního prostředí na jeho materiálové charakteristiky;
- příprava a kompletace úlohy 2: Charakterizace výstupních záření diodově-čerpaných laserů v závislosti na teplotě aktivního prostředí a jeho vliv na
výsledek interakce se simulovanou tkání;
- texty a vzorové protokoly pro tyto úlohy.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
V posledních letech dochází ve světových laserových laboratořích i v aplikacích laserů k uplatnění kryogenní techniky. Z tohoto důvodu se
předkládaný projekt zaměřuje na rozšíření praktické výuky laserové techniky do této oblasti. Takto rozšířená praktická výuka by měla sloužit pro výuku
studentů magisterského, doktorského, ale i bakalářského studia na KFE FJFI. Praktika jsou také navštěvována studenty z ostatních kateder FJFI a fakult
ČVUT v Praze, což znamená, že předkládaný projekt přispívá k integritě ČVUT. Vzhledem k tomu, že výuky laserové techniky v praktické formě se
účastní také studenti lékařských fakult UK, přispívá projekt také k propojení obou universit.
Projekt vychází z dlouhodobého záměru FJFI na období 2011-2015. Vzhledem ke stále se zvyšující nabídce pracovních příležitostí pro experty v laserové
technice, která v současnosti ještě poroste z důvodu stavby laserových systémů ELI a HiLASE v České republice, by studenti měli procházet výchovou,
která je připraví jak teoreticky, tak také prakticky na řešení i nejnáročnějších úkolů v jejich budoucím zaměstnání. Důkladná příprava studentů na
zapojení do praxe, získání jak teoretických, tak i praktických zkušeností je prvořadým úkolem fakulty a každé zlepšení je tedy přínosem k jejímu rozvoji.
Cíle řešení:
Cíle řešení projektu je možno rozdělit na obecné, koncepční a konkrétní.
Obecným cílem projektu je: podpora rozvoje praktické dovednosti studentů v bakalářských, magisterských i doktorských programech obsahujících partie
laserové fyziky, techniky a jejich aplikací na FJFI a dalších fakultách ČVUT a také 1. a 2. lékařské fakultě UK.
Koncepčním cílem projektu je:
- Rozšíření pokročilého laserového praktika na KFE FJFI o část týkající se pevnolátkových laserů s kryogenním chlazením a určení vlivu teploty
aktivního prostředí na výstupní charakteristiky laserového záření a následné ovlivnění interakčních procesů;
- zajištění provozu praktik v prostorách KFE FJFI;
- umožnění vlastní experimentální práce studentů v rámci ročníkových, diplomových a bakalářských prací přímo v prostorách
praktik, mimo rozvrh praktické výuky.
Konkrétním cílem v oblasti praktické výuky je zvýšení počtu jednotlivých studijních experimentálních pracovišť ze současných 6 na 8 a na vybudování 2
nových úloh týkajících se provozu a charakterizace laseru s kryogenním chlazením a vypracování metodických pokynů k experimentálnímu naplnění
těchto úloh.
Prezentace a využití výsledků:
Nové úlohy, které by měly být výsledkem řešení projektu, budou nainstalovány v prostorách pevnolátkových laserových laboratoří v prvním patře
budovy FJFI (Trojanova 13, Praha 2). Řešitel připraví ve spolupráci s vedoucím celkového laserového praktika prof. V. Kubečkem a dalšími
spolupracovníky (doc. M.Čech, Ing. M.Němec a Ing. J.Šulc) a PhD. studenty (Ing. D.Vyhlídal, Ing. M.Jelínek, Ing.P. Schotkowski) demonstraci
jednotlivých úloh v rámci oponentury. Dále bude projekt presentován na závěrečné oponentuře, kde budou předloženy vypracované pokyny k
jednotlivým úlohám a texty vzorových úloh provedených už na vybudovaném pracovišti. Rovněž bude možná presentace připravených úloh přímo na
pracovišti.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kryostat ST-100
Turbomolekulární vývěva HiCube 80 Eco
Laserová dioda Brightlase Ultra- 50
Laserová dioda LIMO60-F400-DL940-FG
Laserová dioda LIMO60-F400-DL940-FG
Vláknový spektrometr StelarNet RED-Wave-NirX
Osciloskop DPO3032
Kamera SP620U se softwarem BeamGage
Kapitálové výdaje celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
248
166
351
64
158
498
134
126
1745
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 1192
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Vybavení centrální dílny fakulty - 3D tiskárna
Řešitel:
Ing. arch. Petr Hlaváček
Pracoviště:
Fakulta architektury
Spoluřešitel:
Dr. Henri Achten
Příspěvek VŠ:
21 tis. Kč
Požadavek:
811 tis. Kč
Anotace:
Architektonická tvorba díky změnám a vývoji technologií, závislá na digitálním zpracování. Díky možnostem digitálního navrhování a technologií
řízených počítačem je možné již běžně postavit budovy složitých - například organických tvarů. V současnosti Fakulta architektury rozšiřuje výuku
navrhování pomocí digitálních technologií. Jednou z těchto metod je RAPID PROTOTYPING - zrychlené navrhování. Metoda umožňuje převod dat z
počítače do softwarem ovládaných dílenských nástrojů 3D tiskárny. Cílem této činnosti je vytvoření fyzických 3D modelů v měřítku. Tento postup
umožňuje dokonalý transfer 3D virtuálního modelu do reálného světa. Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze se tomuto
problému věnuje již delší dobu. Přesto fakulta dosud postrádá vybavení centrální dílny pro digitální navrhování pomocí metody RAPID
PROTOTYPING. Studenti by v navrhované centrální dílně měli možnost zlepšit své dovednosti v počítačovém zpracování projektů a zároveň velice
snadno na dokonalých fyzických 3D modelech prezentovat své návrhy.
Postup výroby modelu (3D tisku) je v zásadě jednoduchý. V první fázi přesune rotující válec tenkou vrstvu prášku do pracovního prostoru a tisková hlava
nanese lepidlo ve vodorovném řezu vyráběného modelu. V druhé fázi sjede pracovní plocha o krok směrem dolů, čímž vytvoří prostor pro další vrstvu
prášku. Tento postup se opakuje až do zhotovení (vytisknutí) celého prototypu. Vertikální krok (tloušťka vrstvy prášku) je softwarově nastavitelný pro
každou tiskovou úlohu. Výhodou této technologie je skutečnost, že vyráběný díl je po celou dobu a ze všech stran dokonale podepřen okolním
(neslepeným) práškem. Tento prášek je možno opakovaně používat, což se ve svém důsledku projevuje ve velmi nízkých provozních nákladech. Další
výhodou tohoto typu 3D tisku je jeho poměrně velká rychlost. Pro potřeby naší fakulty je to nezanedbatelný parametr, zvláště v době odevzdávání
závěrečných prací.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Fakulta minimálně v dalších třech letech bude hradit a zajišťovat provoz těchto zařízeni z vlastních zdrojů s proškolenou obsluhou. Studenti budou
pracovat pod pedagogickým vedením. Dílna bude přístupná pro všechny studenty fakulty. Rozsah systému je minimálně nezbytný pro další rozvoj
ateliérové výuky Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Je však dostatečně flexibilní tak, aby mohl být v budoucnu dále rozšiřován.
Konkrétní výstupy:
Konkrétním výstupem projektu bude vybavení centrální dílny Fakulty architektury 3D tiskárnou, která zajistí technologii pro přenos dat z digitálního
modelu do fyzického modelu. Toto pracoviště bude sloužit pro studenty 2. a 3. Ročníku bakalářského studia, dále pak pro studenty magisterského a
doktorandského studia. Zároveň bude vybavení dílny, díky své poloze v Nové budově Českého vysokého učení technického sloužit jako zázemí pro
jednorázové akce, které rozšiřují spektrum výukových metod Fakulty architektury. Fakulta bude hledat i mimofakultní využití - například Fakulta
stavební, katedra architektury nedisponuje takovýmto zařízením.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Výuka digitálních technologií je v posledním období jednou z priorit Fakulty architektury Českého vysokého učení technického. Pro studenty
architektury a designu dalších studijní ch oborů pracujících s modely (např. studenti Fakulty strojní a Fakulty dopravní ČVUT) je práce s modelem zcela
nezbytná. V současné době je nutné ve výuce používat technologie, které tuto metodu transformují na rychlý a přesný přenos přímo z virtuálního 3D
modelu do modelu fyzického. Oproti nepostradatelným jednoduchým pracovním modelům na bázi papíru, či jiných materiálů se jedná o velice rychlý,
přesný model se zpětnou vazbou na vlastní virtuální 3D model. Práce s jednoduchými modely tak není potlačena, ale doplněna o technologicky nový
stupeň. Tento přístup je zakotven i v dlouhodobém záměru Fakulty architektury v kapitole rozvoj digitálních technologií. Významným faktorem v této
oblasti je i úspěšně se rozvíjející obor Design, v kterém v roce 2013 bude cca 250 studentů. Z hlediska výuky designu je výuka je práce s 3D tiskárnou
přínosná a podporuje výuku Computer Aided Design (dále CAD) programů.
Srovnatelné fakulty v zahraničí vnímají tuto technologii jako nezbytnou a plně ji podporují. Studenti díky těmto znalostem budou mít významně lepší
uplatnění v praxi, protože tyto technologie jsou v současnosti preferované v prestižních atelierech.
Řešitel za poslední tři roky neměl za poslední tři roky žádnou dotaci z FRVŠ, ale byl spoluřešitelem úspěšně uzavřeného projektu 1883/2009 F2 a ČVUT
FA Jehlík Inovace výuky urbanismu.
Cíle řešení:
Cílem projektu je vytvořit funkční výukové pracoviště, které poskytne kvalitní zázemí pro práci studentů při výuce předmětu CAD II až IV a Atelier I
až VI. Díky technologii 3D tiskárny RAPID PROTOTYPING bude možno při společných diskuzích a tvůrčí práci na projektech rychle a efektivně ověřit
náčrty a koncepty. Rozvoj výukových metod je bohužel v našem
současném případě limitován nedostatečným vybavením dílny. Proto za cíl projektu považujeme nákup a zprovoznění 3D tiskárny.
Přílohou projektu je konkrétní nabídka firmy BIBUS s r.o. zpracovaná pro potřeby tohoto projektu. Tato nabídka byla podkladem pro vypracování
položky kapitálové náklady v samotném formuláři rozpočet. Jedná se o 3D tiskárnu Z Corporation - Z printer 350.
Předpokládané možnosti využití zařízení:
Zkvalitnění práce na vytvoření virtuálního 3D modelu.
Rychlé přenos dat z digitálního modelu do fyzického modelu.
Rychlé ověření návrhu na modelu v měřítku.
Zpřesnění práce s detaily modelu, jak pro jednotlivce, tak pro skupinovou práci.
Studenti by měli mít v případě studijních materiálů možnost tisknout za režijní náklady.
3D tiskárna na Fakultě architektury umožní studentů snazší přístup k novým inovativním technologiím za odborného dohledu pedagogů.
Typ tiskárny byl zvolen jako nejvýhodnější a nejekonomičtější varianta pro výuku. Na trhu již existují barevné tiskárny, které však se liší pouze možností
vytváření barevných modelů, ale barevná škála není optimální. Preferujeme proto monochromatické tištění, neboť pro studentské práce je dostačující,
pořizovací náklady jsou o cca 40% levnější a i provoz je pro studenty ekonomičtější.
Fakulta bude hradit 1 ovládací sestavu PC Dell Vostro 260 MT včetně monitoru 22´´ jako příspěvek Fakulty ve výši 20 167,- Kč
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky práce na 3D tiskárně budou prezentovány také na webových stránkách fakulty www.fa.cvut.cz.
Na webu bude umístěno i forum pro možné konzultace a vyměňování si zkušeností. Výsledkem totiž budou samotní studenti a jejich schopnost se
začlenit do architektonické praxe s vysokou úrovní technologických dovedností a tím posunou úroveň architektonického navrhování.
Prezentace bude také vlastním uvedením do provozu. Výsledky by měly být patrné z frekvence využívání vybavení a společného prostoru a v konečném
důsledku na výsledných projektech - architektonickém, urbanistickém nebo designerském návrhu jednotlivých studentů či týmů. Tyto modely budou
pravidelně vystavovány na konci každého semestru přímo v ateliérech a také v prostorách atria Fakulty architektury Českého vysokého učení
technického.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Z Printer 350 3D tiskárna 3D SYSTEM
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
811
811
0
0
0
0
0
21
21
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 1249
Tématický okruh: G1 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na technické obory
Název projektu:
Rozšíření předmětů "Numerická analýza konstrukcí 1 a 2"
Řešitel:
Ing. Filip Kolařík
Pracoviště:
Fakulta stavební
Spoluřešitel:
Prof. Dr. Ing. Borek Patzak
Ing. Jan Stránský
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
115 tis. Kč
Anotace:
V mnoha předmětech vyučovaných na katedře mechaniky jsou probírány základní principy tvořící teoretický základ pro nástavbu v odborných
předmětech. Jejich dobré zvládnutí je nezbytné pro další aplikaci v oblasti navrhování konstrukcí. Často je však i v těchto základních předmětech
teoretické pozadí problémů, hlubší souvislosti a zdůvodnění mnoha výsledků omezováno a výklad se soustředí jen na nezbytné aspekty a na předvedení
postupů výpočtu v konkrétních případech. V řadě aplikovaných předmětů i v reálné praxi se však stále častěji využívá počítačových simulací.
Domníváme se, že budoucí absolventi inženýrského studia by měli mít hlubší znalosti teoretických i numerických aspektů probíraných postupů a metod
tak, aby je byli schopni správně aplikovat, znali rozsah jejich platnosti a byli v konkrétních problémech praxe schopni zvolit spolehlivé metody. V rámci
předkládaného projektu navrhujeme do předmětů Numerická analýza konstrukcí 1 a 2 zařadit obecnější pojetí probíraných problémů (statika a dynamika
prutových konstrukcí, vedení tepla, rovinná úloha pružnosti) a jejich klasifikaci jakožto eliptických, parabolických a hyperbolických úloh. V rámci
vytvoření většího nadhledu nad řešenými problémy pak zejména zdůraznění společných znaků jednotlivých případů, hlubší porozumění vlastnostem
numerických schémat, vhodnost jejich použití a vyšetření jejich konvergence. V neposlední řadě pak chceme rozšířit stávající přístup založený na metodě
konečných prvků i na další metody a poukázat na jejich souvislosti, výhody a nevýhody.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výsledků projektu po dobu minimálně pěti let bude zajištěna katedrou mechaniky, která zpřístupní výsledky projektu
studentům prostřednictvím svých webových stránek a bude dbát o jejich údržbu a další rozvoj podle ohlasu uživatelů a nabytých zkušeností.
Konkrétní výstupy:
Konkrétní výstupy
V rámci předkládaného projektu řešitelé vytvoří:
*Podklady pro výuku rozšiřující látky ve formě doplňkového učebního textu k přednáškám a cvičením. Podklady budou pokrývat uvedenou látku, tedy
matematický úvod do numerických metod řešení parciálních diferenciálních rovnic, zavedení potřebných pojmů a následné analýzy numerických
schémat. Důraz bude přitom kladen na metodu konečných prvků, jakožto v současné době nejrozšířenější a nejvyužívanější metodu a dále metodu sítí,
která je vhodná zejména k časové diskretizaci.
*Prezentace a animace, které budou využity přímo ve vlastní výuce. Jedná se o podklady zmíněné v předchozím bodu, převedené do formy prezentací
použitelných přímo při přednášce či cvičení, kde budou prototypové příklady, na kterých budou vysvětleny základní principy probíraných metod.
*Vytvoření sady interaktivních pomůcek pro názorné zobrazení numerického (přibližného) řešení (v jednodimenzionálním případě i přesného řešení a
jejich porovnání) základních úloh, které budou v reálném čase reagovat na změnu parametrů úlohy.
*Snadno ovladatelné grafické rozhraní pro přípravu vstupních dat a vyhodnocení výsledků, které studentům umožní při studiu využít OOFEM, volně
šiřitelný program pro řešení multi-fyzikálních problémů metodou konečných prvků.
*Sylabus rozšiřující látky a její vhodné začlenění do stávajících osnov. Látka bude pokrývat matematické základy nejčastěji používaných numerických
metod pro řešení parciálních diferenciálních rovnic, zejména metody konečných prvků a metody konečných diferencí.
*Veškeré výstupy budou volně přístupné na webových stránkách katedry mechaniky Stavební fakulty ČVUT v Praze.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
V předkládaném projektu autoři navrhují zařadit do předmětů Numerická analýza konstrukcí 1 a 2 partie poskytující hlubší vhled do problematiky
numerických metod a tím přispět ke zkvalitnění výuky formou inovace učebního plánu výše jmenovaných předmětů. Velkého přínosu bude dosaženo
rovněž tvorbou interaktivních pomůcek, které umožní a usnadní samostatné studium, zlepší pochopení probírané látky a najdou uplatnění i v dalších
předmětech vyučovaných katedrou mechaniky. Budoucí absolvent stavební fakulty tak bude mít větší teoretické zázemí, bude lépe znát rozsah platnosti
jednotlivých metod a vhodnost výpočetních postupů, díky kterým bude schopen správně aplikovat nabyté vědomosti. V neposlední řadě realizace
projektu přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů a tím k vyšší prestiži fakulty.
Cíle řešení:
Cílem předkládaného projektu je rozšířit stávající osnovy předmětů Numerická analýza konstrukcí 1 a 2 o hlubší teoretické základy probíraných
metod, vytvoření rozšiřujících studijních podkladů a interaktivních pomůcek pro podporu výuky. Veškeré materiály budou soustředěny na speciálních
webových stránkách dostupných z webu katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze a budou volně ke stažení. Podrobnější charakteristika cílů:
*Podklady pro výuku rozšiřující látky ve formě doplňkového učebního textu ke cvičení. Látka bude pokrývat matematické základy nejčastěji
používaných numerických metod pro řešení parciálních diferenciálních rovnic, zejména metody konečných prvků a metody konečných diferencí.
Hlavním záměrem autorů je obecnější pojetí látky vyučované v předmětech Numerická analýza konstrukcí 1 a 2. V rámci rozšiřující látky budou zařazena
následující témata:
Prezentace existence a jednoznačnosti lineární eliptické parciální diferenciální rovnice jako minima energetického funkcionálu (ukázka souvislosti mezi
skalárním problémem vedení tepla a lineární elasticitou), konvergence a řád konvergence metody konečných prvků, ukázka souvislosti mezi nutnými
podmínkami pro existenci řešení a podmínkami pro konvergenci metody konečných prvků, ukázka aproximativních vlastností konečných prvků;
konvergence a řád konvergence metody konečných prvků bude ukázána na jednoduchém příkladu skalárního problému (vedení tepla) v jedno i
dvoudimenzionálním případě (Vondřejc, Kolařík, Horák).
Představení základní myšlenky metody sítí, předvedení rozdílů a souvislostí mezi metodou sítí a metodou konečných prvků. Ukázky možností náhrady
derivací diferencemi, zavedení pojmů chyby diskretizace a chyby aproximace a konzistence. Vysvětlení rozdílu mezi explicitním a implicitním
schématem. Odvození různých schémat pro řešení parabolických (vedení tepla) a hyperbolických (dynamika konstrukcí) úloh, například LaxovoWendroffovo, Laxovo-Friedrichsovo, Crankovo-Nicholsonové a ukázky vyšetření řádu jejich konvergence, chyby aproximace a vhodnosti použití
(Kolařík, Horák, Vondřejc).
*Prezentace a animace, které budou využity přímo ve vlastní výuce (Horák, Kolařík, Vonřejc, Stránský, Havlásek)
*Vytvoření sady interaktivních pomůcek pro názorné zobrazení přesného a numerického (přibližného) řešení základních úloh (jednorozměrná a
dvourozměrná úloha pružnosti a vedení tepla). Uživatel bude moci interaktivně měnit parametry úlohy, např. okrajové podmínky, rozměry, konečně
prvkovou síť. Zobrazované veličiny, především průběh numerického řešení (a v případech, kdy je to možné i přesného řešení), budou v reálném čase
reagovat na změnu parametrů úlohy (Stránský, Havlásek).
*Vytvoření grafického rozhraní pro přípravu vstupních dat a vyhodnocení výsledků pro program OOFEM. Prostředí bude navrženo s ohledem na co
nejsnazší zadávání jednoduchých konstrukčních geometrií (například mnohoúhelníkových tvarů), okrajových podmínek (podpor a zatížení), typu
konečných prvků a hustoty sítě. Student tak bude moci snadno sledovat například konvergenci řešení v závislosti na konečně prvkové síti (respektive
vztahu hustoty sítě k průběhu skutečného řešení) nebo vhodnost či nevhodnost použití konkrétních konečných prvků pro danou úlohu (fenomén
smykového nebo objemového zamykání). Prostředí bude zaměřeno hlavně na analýzu plošných konstrukcí (stěn a desek), bude ale možno využít i
některé další schopnosti programu OOFEM (rámové konstrukce, prostorová napjatost). V neposlední řadě bude možno toto prostředí využít k přípravě
animací (Stránský, Havlásek).
*Vytvoření interaktivních online testů pro ověření znalostí studentů (Havlásek).
*Sylabus rozšiřující látky a její vhodné začlenění do stávajících osnov.
*Veškeré výstupy budou volně přístupné na webových stránkách katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Prezentace a využití výsledků:
S výsledky projektu budou seznámeni všichni pracovníci katedry mechaniky Fakulty stavební ČVUT podílející se na výuce, včetně doktorandů. Ke
všem vytvořeným pomůckám bude přístup z katederní WIKI: http://mech.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Main_Page.
Dále bude vytvořen poster formátu A1, který bude vystaven v prostorách budovy Fakulty stavební.
Samozřejmě se předpokládá, že jednotliví vyučující a autoři budou o vytvořených podkladech informovat studenty ve svých předmětech a poskytnou jim
návody a doporučení k využití konkrétních pomůcek a nástrojů vhodných pro daný předmět.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
15
115
Číslo projektu: 1256
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace laboratorní výuky dvou předmětů se zaměřením na mikroprocesorovou techniku a číslicové
zpracování signálů
Řešitel:
Ing. Radek Sedláček, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta elektrotechnická
Spoluřešitel:
Ján Tomlain
Příspěvek VŠ:
5 tis. Kč
Požadavek:
273 tis. Kč
Anotace:
Cílem projektu je inovace a rozšíření laboratorní výuky dvou předmětů se zaměřením na mikroprocesorovou techniku a číslicové zpracování
signálů. Jedná se o tyto předměty magisterské studijní etapy:
*Aplikace vestavných systémů (A4M38AVS)
* Signálové procesory v praxi (A0M38SPP)
Předmět Aplikace vestavných systémů je zaměřen na problematiku použití mikroprocesorů, mikrořadičů a signálových procesorů v tzv. embedded
systémech. Posluchači jsou obeznámeni se základními funkčními bloky těchto systémů a s nejběžněji používanými periferními obvody. Jsou zde též
probírány základní metody číslicového zpracování signálu.
V případě předmětu Aplikace vestavných systémů se jedná o dvě významné inovace:
1) nasazení vývojových kitů pro práci s moderními 32-bit. procesory řady STM32F1xx s jádrem ARM Cortex - M3 do laboratorní výuky. Tento
typ procesoru je v současné době velice rozšířen a je považován ze perspektivní i do budoucna. Speciálně pro potřeby tohoto předmětu byl v rámci
bakalářské práce spoluřešitele projektu vyvinut vývojový kit obsahující maximální množství rozličných periferních obvodů. Na kitu je např. integrován
grafický displej, dvouřádkový znakový displej, sedmisegmentový zobrazovač, USB port, sériové rozhraní RS-232, senzor teploty, dvouosý akcelerometr,
2x A/D vstup, 2x D/A výstup, Ethernet, Bluetooth a další,
2) nasazení vývojových kitů pro signálové procesory řady Blackfin BF592 do laboratorních úloh. Jedná se o 16/32-bit. signálové procesory, typicky
určené pro embedded aplikace. Studenti se díky tomu více sblíží s architekturou dnešních signálových procesorů, navíc tím získají možnost prakticky si
ověřit teoretické znalosti z oblasti číslicového zpracování signálů při implementaci konkrétního algoritmu.
Tyto vývojové kity budou též sloužit jako výuková pomůcka pro laboratorní výuku druhého předmětu - Signálové procesory v praxi, kde se
momentálně používají vývojové kity pro signálové procesory Blackfin BF548. V projektu FRVŠ č.1419/2010 z důvodu poměrně vysokých nákladů na
zřízení jednoho pracoviště se podařilo vybudovat celkem 5 laboratorních míst. Pořízení dalších kusů vývojových kitů pro signálové procesory Blackfin
umožní, aby by každý student mohl pracovat samostatně při realizaci dílčích úloh či při řešení individuálních projektů.
Nedílnou součástí inovací obou předmětů bude příprava ukázkových zdrojových kódů, jak pro vývojový kit pro procesory řady STM32Fxx, tak i pro
vývojový kit pro procesory řady Blackfin. Rozšíření výuky tohoto předmětu o procesory Blackfin znamená i modifikovat přednáškové materiály.
Pořízení dostatečného množství vývojových kitů zajistí, že bude možné kity studentům zapůjčit pro samostatnou práci mimo laboratorní výuku. K těmto
účelům vzniknou podpůrné výukové materiály určené právě pro samostatné studium.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Projekt si klade za cíl modernizovat laboratorní výuku obou předmětů. Předmět Aplikace vestavných systémů je povinně volitelný předmět studijního
programu Otevřená informatika (platnost akreditace do 03/2017).
Předmět Signálové procesory v praxi je nabízen jako volitelný pro většinu akreditovaných programů na FEL ČVUT, přičemž u většiny z nich je
akreditace platná do roku 2016 či 2017.
Využití veškerých získaných prostředků laboratorního vybavení je plánovano ve výuce po dobu nejméně 5 let. Údržba, servis a případné další doplňování
bude plně v režii řešitelského pracoviště.
Výsledky projektu budou dostupné pro studenty FEL na webovských stránkách jednotlivých předmětů umístěných na oficiálních webovských stránkách
katedry měření FEL ČVUT (http://measure.feld.cvut.cz). Pro zájemce z dalších pracovišť budou zpřístupněny na vyžádání.
Konkrétní výstupy:
Inovace předmětu Aplikace vestavných systémů lze shrnout do těchto bodů:
1) realizace 25 ks vlastních vývojových kitů pro procesory řady STM32F1xx pro laboratorní výuku, prototyp kitu byl vyvinut v rámci bak. práce studenta
Tomlaina
2) vytvoření sady ukázkových příkladů (zdrojových kodů) po veškeré periferní obvody tohoto kitu,
3) pořízení 25 ks vývojových kitů pro signálové procesory řady Blackfin (součástí je vývojový SW VisualDSP+) + 5 ks ladících JTAG emulátorů ADZSICE-100B,
4) instalace vývojového prostředí VisualDSP+ na lokální PC, otestování spolupráce kitu s PC,
5) inovace přednášek týkajících se signálových procesorů a číslicového zpracování signálu s ohledem na použítí Blackfin procesorů v lab.výuce,
6) vytvoření podpůrných výukových materiálů pro samostudium. Ty budou dostuné z webových stránek obou předmětů
Body 3), 4) a 6) též zároveň tvoří významnou část inovace předmětu Signálové procesory v praxi.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Cílem projektu je zejména modernizace laboratorního výbavení pro výuku obou předmětů a vytvoření nových výukových materiálů (přednášky,
ukazkové příklady zdrojových kódů pro oba typy vývojových kitů, vytvoření podpůrných výukových materiálů apod.). Realizace projektu významně
zvýší kvalitu a úroveň laboratorní výuky obou předmětů, její celkové možnosti a studenti si tak budou moci vyzkoušet vývoj software pro současně
hodně používané procesory pro vestavné aplikace. Neustálé sledování aktuálních trednů v oblasti mikroprocesorové techniky a snaha o přenesení těchto
trendů do výuky zcela jistě napomáhá ke zkvalitňování výuky a je plně v souladu s dlouhodobým záměrem fakulty, stejně tak snaha o získání finančních
prostředků pro fakultu prostřednictvím grantových přihlášek.
Cíle řešení:
Cílem projektu je inovace a rozšíření stávajícího portfolia výukových pomůcek pro laboratorní výuku obou předmětů orientovaných na oblast
mikroprocesorové techniky a číslicového zpracování signálů.
Hlavní cíle projektu:
*realizace 25 ks vývojových AVS kitů pro procesory řady STM32F1XX (viz. příloha č. 3 a 7)
*pořízení 25 ks vývojových kitů pro signálové procesory řady Blackfin ADZS-BF592-EZLITE + 5 ks ladících JTAG emulátorů ADZS-ICE-100B
*vytvoření výukových materiálů (přednáškové slidy, sady ukázkových příkladů pro oba typy vývojových kitů)
*vytvoření dalších podpůrných studijní materiálů pro samostudium
Specifikace a popis realizovaných a nakupovaných výukových pomůcek:
Vývojový AVS kit (viz. příloha č. 7) speciálně navržený pro potřeby tohoto předmětu v rámci bakalářské práce studenta Tomlaina.
Kit je založen na použití modulu STM32VL DISCOVERY (STM32F100).
Obsahuje tyto periférie:
grafický zobrazovač EA­DOG128E (128 x 64 bodů),
2 řádkový znakový LCD zobrazovač,
2x LED 7­segmetový zobrazovač,
modul Bluetooth,
modul Ethernet,
USB port, RS 232,
analogové vstupy (2,5 V), analogové výstupy,
uživatelské tlačítka a LEDky.
Kit má speciální rozhraní Peripherial Socket pro připojování dalších periférií (např. senzorů) s rozhraním I2C a SPI.
Ve srovnání s běžně dostupnými vývojovými kity pro procesory řady STM32F1xx je toto řešení cenově velice přijatelné, navíc univerzální s možností
připojení jiných dalších obvodů právě přes Peripherial Socket rozhraní. Cena tohoto kitu vychází cca 4200,­Kč.
Vývojový kit ADZS-BF592-EZLITE pro signálové procesory ADSP BF592:
procesor ADSP BF592
ladící rozhraní JTAG rozhraní (přes USB)
24­bit. stereo audio kodek SSM2603
JTAG emulátorů ADZS-ICE-100B umožňuje přímé ladění Blackfin procesorů v aplikaci bez dalších externích obvodů. Studenti mohou využívat tento
adaptor jako vývojový nástroj pro bakalařské či diplomové práce. Do budoucna tyto emulátory jsou zamýšleny pro vývoj SW na vlastních vývojových
deskách osazených procesory Blackfin.
Prezentace a využití výsledků:
Veškeré dosažené výsledky, resp. vytvořené materiály pro výuku vzniklé v rámci tohoto projektu budou veřejně dostupné na webových stránkách
katedry měření (http://measure.feld.cvut.cz), FEL ČVUT, resp. na stránkách obou předmětů, kterých se tento projekt týká.
Informace a veškeré materiály k předmětu Aplikace vestavných systémů: http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/A4M38AVS
Informace a veškeré materiály k předmětu Signálové procesory v praxi: http://measure.feld.cvut.cz/vyuka/predmety/A0M38SPP
Součástí těchto stránek bude odkaz na závěrečnou prezentaci projektu doplněnou poznámkou, že tyto předměty byly finančně podpořeny Fondem rozvoje
VŠ za rok 2013.
Pořízené AVS kity a vývojové kity pro signálové procesory se budou primárně využívat pro potřeby výuky výše uvedených předmětů. Kromě toho jej
budou moci využívat studenti všech oborů na FEL ČVUT např. v rámci řešení svých závěřečných kvalifikačních (bakalářských či diplomových) prací,
případně jej mohou využívát studenti doktorských programů na FEL, pokud zapůjčení kitů neohrozí řádnou výuku obou předmětů.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
3
0
0
0
0
2
5
0
20
0
55
0
198
273
Číslo projektu: 1276
Tématický okruh: G1 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na technické obory
Název projektu:
Inovace předmětů Informační technologie a Využití výpočetní techniky při přípravě staveb
Řešitel:
Ing Vyacheslav Usmanov
Pracoviště:
Fakulta stavební
Spoluřešitel:
Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc.
Ing. Pavol Gacho
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
200 tis. Kč
Anotace:
Název projektu: Inovace předmětů Informační technologie a Využití výpočetní techniky při přípravě staveb
U velké části absolventů bakalářského a magisterského oboru studijních programů Stavební inženýrství se předpokládá jejich uplatnění ve stavební praxi
na středních manažerských pozicích zejména u středních a menších stavebních firem. Studenti mají základní výuku v oblasti Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci (BOZP), přesto většina studentů má jen teoretické znalosti a není schopna vyřešit agendu BOZP v terénu, což je naprosto nevhodné z hlediska
praxe.
Cílem předkládaného projektu je vytvoření výukového materiálu pro předměty Informační technologie a Využití výpočetní techniky při přípravě staveb:
databáze registru BOZP se zaměřením zejména na technické aspekty stavební výroby na internetové bázi, která bude snadno přístupná pro všechny
dosavadní a budoucí studenty ČVUT V Praze. Tento materiál bude zpracován formou webové aplikace pro výuku a poslouží jako doplněk jednotlivých
předmětů vyučovaných Katedrou technologie staveb (konkrétní specifikace v části "Cílová skupina projektu").
V předloženém projektu bude vyřešen návrh koncepce a algoritmus řešení agendy BOZP pomocí počítačů v přímém napojení na metodiku stavebně
technologického projektování a tím na proces přípravy stavby.
Poznámka: průběžná aktualizace a doplňování dalších položek registru BOZP bude samozřejmě možná.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Inovace a zavedení registru BOZP, který bude umístěn jako trvalá součást webu Katedry technologie staveb, tedy komunikačního portálu, jehož
provoz je nezbytný pro moderní život katedry jako takové a který zároveň funguje nepřetržitě. Další udržitelnost projektu po dobu minimálně dvou let
(do roku 2015 včetně) i po ukončení financování z prostředků FRVŠ je tedy bez rizika zajištěna.
Prohlášujeme, že jsme seznámení s dlouhodobým záměrem ČVUT na období 2011 až 2015 a jeho aktualizací. Projekt je v souladu s dlouhodobým
záměrem ČVUT na období 2011 až 2015.
Konkrétní výstupy:
Konkrétním výstupem navrhovaného projektu je webová aplikace agendy a registru BOZP "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci" pro účely výuky
předmětů Informační technologie a Využití výpočetní techniky při přípravě staveb, která bude umístěná na webovém portálu Katedry technologie staveb
Fakulty stavební ČVUT v Praze (http://technologie.fsv.cvut.cz). Kromě základního přehledu registru BOZP, bude možné v prostředí internetového
prohlížeče procházet interaktivní katalog bezpečnostních rizik a případně aktualizovat, importovat a exportovat údaje pro účely studentů. Veškerá
probíraná témata budou doplněna patřičným množstvím ilustračních fotografií, názorných schémat, grafů a legislativní informací.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Přínos řešení navrhovaného projektu Inovace předmětů Informační technologie a Využití výpočetní techniky při přípravě staveb je především
pedagogický. Zavedení nových interaktivních registrů BOZP do výukového procesu bude mít velký význam pro zlepšení výukových procesů a získávání
praktických znalostí studenty Stavební fakulty. Navrhovaná inovace předmětů poslouží ke zlepšení znalostí dané problematiky (BOZP) bez nároku na
zvyšování kontaktních hodin.
Projekt přispěje nejen k rozvoji fakulty, ale i k rozvoji řešitele (Ing. Usmanov) a spoluřešitele (Ing. Gacho), protože se musíme blíže seznámit se
strukturou předmětu a oboru v oblasti agendy BOZP.
Cíle řešení:
Hlavním cílem projektu je vypracování informační pomůcky agendy a registru BOZP pro předměty Informační technologie a Využití výpočetní
techniky při přípravě staveb a algoritmy pro snížení bezpečnostních rizik při práce na stavbě. Cílem předkládaného projektu je vytvořit studijní pomůcku
umístěnou na webové síti Fakulty stavební z možností pravidelných aktualizací (podle legislativních změn).
Cílem řešení navrhovaného projektu je také zkvalitnění výuky a její modifikace, zejména ve cvičeních, řešících jednak přímo problematiku BOZP na
stavbě, jednak problematiku stavebních procesů a stavebně technologického projektování obecně.
Prezentace a využití výsledků:
Dosažené výsledky budou prezentovány jako:
1. Výuková pomůcka agendy a registru BOZP.
2. Internetová aplikace (web prezentace), která bude všem uživatelům dostupná v jazyku HTML, podporovaného všemi prohlížeči Internetu a bude
umístěna na fakultním webu ČVUT.
3. Na přednášce pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu Stavební inženýrství v akademickém roce 2012.
Pozn.: Webová aplikace bude dostupná jak studentům z ČVUT, tak i studentům ostatních stavebních fakult v ČR.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
40
0
100
200
Číslo projektu: 1283
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Tvorba předmětu Betonové konstrukce v extrémních návrhových situacích
Řešitel:
Ing. Radek Štefan
Pracoviště:
Fakulta stavební
Spoluřešitel:
Ing. Josef Sura
Bc. Marek Vinkler
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
82 tis. Kč
Anotace:
Projekt je zaměřen na přípravu nového povinně volitelného předmětu Betonové konstrukce v extrémních návrhových situacích. Předmět bude
vyučován v akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských oborech na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Předmět bude koncipován pro
přibližně 70 studentů za semestr.
Příprava předmětu je reakcí na aktuální požadavky stavební praxe, kde je patrný nedostatek odborníků v oblasti analýzy konstrukcí vystavených
extrémním návrhovým situacím (vysoké a nízké teploty, požár, seismicita, radiační záření).
V rámci projektu bude vypracováno 6 přednáškových prezentací dle přiloženého sylabu. Dále budou vytvořena 3 zadání příkladů pro cvičení předmětu,
včetně jejich vzorových řešení. Pro účely cvičení bude navržen také seznam 20 témat, na která budou studenti vytvářet semestrální projekty.
Základní informace o předmětu budou shrnuty na posteru, který bude vystaven v prostorách katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební
ČVUT v Praze.
Veškeré výukové pomůcky vypracované v rámci řešení projektu bodu zveřejněny na vytvořených internetových stránkách předmětu Betonové konstrukce
v extrémních návrhových situacích.
Výstupy projektu budou využitelné i v dalších studijních předmětech, projektech a kvalifikačních pracích vztahujících se k dané problematice. Vytvořené
pomůcky napomohou k inovaci, modernizaci a zefektivnění výuky na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výstupů projektu bude v souladu s podmínkami Vyhlášení výběrového řízení FRVŠ pro rok 2013 (tj. minimálně do roku
2015 včetně) zajištěna katedrou betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, která zařadí předmět
Betonové konstrukce v extrémních návrhových situacích do výuky a zajistí, aby byly výukové podklady a pomůcky pro tento předmět dostupné na
internetových stránkách katedry (resp. na internetových stránkách předmětu). Poster shrnující základní informace o předmětu bude vystaven ve veřejně
přístupných prostorách katedry.
Konkrétní výstupy:
* Přednášky - celkem 6 přednáškových prezentací dle přiloženého sylabu.
* Příklady pro cvičení včetně vzorových řešení - celkem 3 příklady.
* Seznam témat semestrálních projektů (rešerší) - celkem 20 témat.
* Poster shrnující základní informace o předmětu.
* Webová stránka předmětu, na které budou vystaveny výukové materiály vztahující se k předmětu (viz výše).
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
* Inovace výuky - vytvoření nového předmětu zohledňujícího aktuální požadavky stavební praxe.
* Rozšíření nabídky volitelných předmětů.
* Zapojení informačních technologií do výuky - zpřístupnění výukových pomůcek a materiálů vztahujících se k předmětu na internetových stránkách
katedry.
* Možnost využití výstupů projektu ve stávajících předmětech vztahujících se k problematice konstrukcí v extrémních podmínkách.
Cíle řešení:
Cílem projektu je vytvoření nového povinně volitelného předmětu Betonové konstrukce v extrémních návrhových situacích. Předmět bude určen
studentům akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských oborů. Předpokládá se hodinová dotace 1+1, která bude naplňována formou
2hodinových přednášek jednou za 14 dní a 2hodinových cvičení jednou za 14 dní (celkem tedy 6 přednášek a 6 cvičení za semestr). Předmět bude
zakončen zápočtem a bude ohodnocen 2 kredity.
V rámci projektu bude vypracováno 6 přednáškových prezentací dle přiloženého sylabu. Dále budou vytvořena 3 zadání příkladů pro cvičení předmětu,
včetně jejich vzorových řešení. Tyto příklady budou studenti řešit v první části semestru, ve kterém bude předmět vyučován. Pro účely cvičení bude
navržen také seznam 20 témat, na která budou studenti (ve skupinách 3 až 5 studentů) vytvářet semestrální projekty (rešerše), které budou následně
prezentovat v rámci cvičení v druhé části daného semestru.
Dalším z cílů předloženého projektu je vytvoření posteru shrnujícího základní informace o předmětu. Tento poster bude vystaven v prostorách katedry
betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Veškeré výukové pomůcky vypracované v rámci řešení projektu bodu vystaveny na k tomuto účelu vytvořených internetových stránkách předmětu
Betonové konstrukce v extrémních návrhových situacích.
Výstupy projektu budou využitelné i v dalších studijních předmětech, projektech a kvalifikačních pracích vztahujících se k dané problematice. Vytvořené
pomůcky napomohou k inovaci, modernizaci a zefektivnění výuky na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
Prezentace a využití výsledků:
Výstupy projektu budou volně dostupné na internetových stránkách předmětu Betonové konstrukce v extrémních návrhových situacích. Poster bude v
tištěné formě vystaven v prostorách katedry betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Vytvořené pomůcky (přednáškové prezentace, vzorové příklady, seznam zadání semestrálních prací, poster, internetová stránka předmětu) budou
využívány zejména studenty nového povinně volitelného předmětu Betonové konstrukce v extrémních návrhových situacích - celkem se jedná o cca 70
studentů za semestr.
Výstupy projektu budou využitelné i v dalších studijních předmětech, projektech a kvalifikačních pracích vztahujících se k dané problematice, a to nejen
pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze, ale také studenty ostatních vysokých škol.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
42
82
Číslo projektu: 1315
Tématický okruh: G1 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na technické obory
Název projektu:
Inovace výuky o úlohy nelineární vláknové optiky
Řešitel:
Ing. Václav Kabourek
Pracoviště:
Fakulta elektrotechnická
Spoluřešitel:
doc. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Ing. Jiří Libich
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
197 tis. Kč
Anotace:
Projekt je zaměřen na vytvoření úloh z oblasti nelineární vláknové optiky ve dvou předmětech bakalářského studia ve studijním programu
Komunikace, Multimédia, Elektronika (KME), přičemž jeden z předmětů je celofakultní, tj. je součástí i studijních programů Otevřená informatika (OI),
Elektronika, energetika a management (EEM) a Kybernetika a robotika (KYR). Na základě jednotlivých měření studenti získají znalosti z problematiky
polovodičových zesilovačů, spektrálních charakteristik filtrů, čtyřvlnného směšování, vlivu polarizace a nelineárních jevů. Bude tak možné nabídnout
výuku na vysoké experimentální i teoretické úrovni. Dále budou realizovány úlohy na měření zesílené spontánní emise a polarizačních parametrů různých
typů vláken. Zároveň bude pro podporu laboratorních úloh vytvořen simulační program pro prostředí vysoce nelineárního vlákna za pomoci
licencovaného software BeamPROP.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržování a případné další rozšiřování v následujících letech je zajištěno řešitelským pracovištěm. Předmět je začleněn v rámci studijních programů
akreditových minimálně do roku 2017, veškeré aktivity, udržování pracoviště apod. po skončení tohoto projektu budou financovány z prostředků katedry.
Konkrétní výstupy:
Výstupem tohoto projektu bude vytvoření zcela nových úloh (konkrétní seznam viz kapitola Způsob řešení), jenž budou demonstrovány i na
internetových stránkách předmětů, resp. studijního programu a to jak v českém tak anglickém jazyce. Na podkladě tohoto projektu tedy budou mít
studenti možnost jednak si vyzkoušet a osvojit praktické postupy používané při práci s optickými vlákny a aktivními optickými prvky prostřednictvím
nejmodernějších postupů, tak i ověřit si výsledky měření pro prostředí vysoce nelineárního vlákna v simulačním programu. Zásadním způsobem se tak
ovlivní kvalita získaných vědomostí. Nezbytnou součástí projektu bude i závěrečná zpráva.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Úlohy rozšíří a zatraktivní stávající výuku v předmětech zabývajícím se optoelektronikou a vláknovou optikou. Využití nejnovějších měřicích
postupů, jejichž realizace dosud nebyla na FEL ČVUT v Praze uskutečnitelná, na jedné straně zvýší prestiž a konkurenceschopnost Českého vysokého
učení technického a na straně druhé umožní výrazně širší uplatnění absolventů magisterského studia v jejich následné praxi. Je nutno v této souvislosti
zdůraznit, že navrhované měřicí sady týkající se optických spojů v současné době představují z hlediska technických parametrů zařízení velmi vysoké
úrovně. Měřicí pracoviště a konkrétní úlohy, které na podkladě tohoto projektu vzniknou, budou sloužit v rámci předmětů v oboru, který v poslední době
zaznamenává velmi výrazný technologický rozvoj, o čemž mimo jiné svědčí i zvýšený zájem o studium tohoto oboru ze strany studentů (kupříkladu lze
uvést, že v současnosti bylo na Katedře elektromagnetického pole FEL ČVUT v Praze zadáno cca 40 diplomových či bakalářských prací a projektů
zaměřených pouze na téma vláknové optiky či šíření signálu). Z výše poukazovaných skutečností vyplývá, že navržený projekt výraznou měrou
podporuje dlouhodobý záměr FEL ČVUT v Praze v oblasti špičkového vzdělávání studentů a jejich výchovy k samostatné praktické i projektové činnosti.
Výsledky projektu budou dostupné pro studenty FEL na internetových stránkách předmětů. Pracoviště navrhovatele v dané oblasti spolupracuje s
Vysokým učením technickým v Brně (Ústavem radioelektroniky). Pro zájemce z dalších pracovišť budou výukové laboratorní úlohy/sestavy
zpřístupněny na vyžádání. Pedagogická úroveň ČVUT bude prezentována v rámci edukačních sekcí konferencí.
Cíle řešení:
Cílem projektu je vytvoření laboratorních úloh z oboru nelineární vláknové optiky. Praktické ukázky jevů založených na nelinearitě optického
polovodičového zesilovače přispějí k pochopení problematiky a rozšíření teoretických znalostí studentů. Vzroste tak kvalifikace budoucích absolventů
FEL ČVUT v Praze v oblasti optických komunikací a aktivních optických prvků. Bude vytvořeno celkem 8 nových laboratorních cvičení. Dílčí cíle
projektu jsou následující:
Navrhnout, připravit a sestavit sadu variabilních úloh pro demonstraci nelineárních jevů ve vláknové optice.
Vytvořit simulační program pro prostředí vysoce nelineárního vlákna.
Vyhotovit adekvátní dokumentaci k jednotlivým součástem.
Vypracovat vzorové referáty pro studenty.
Vyhotovit fotodokumentaci a popis aparátu na internetové stránky pro domácí přípravu na cvičení.
Sepsat závěrečnou zprávu o řešení projektu a vytvořit internetové interpretace jednotlivých úloh.
Prezentace a využití výsledků:
Dosažené výsledky budou v prvé řadě prezentovány ve výuce předmětu Měření ve vláknových optických komunikacích a poslouží jako podklad pro
přednášky v předmětu Optické komunikační systémy. Úlohy budou dále zveřejněny na centrální internetové stránce pracoviště www.elmag.org a
stránkách KME, dále budou prezentovány na odborných seminářích pořádaných Katedrou elektromagnetického pole FEL ČVUT v Praze. Při příležitosti
dne otevřených dveří pracoviště navrhovatele a na setkání představitelů radiotechnických kateder českých a slovenských vysokých technických škol
budou úlohy demonstrovány budoucím zájemcům o studiu i široké veřejnosti. Prezentace bude připravena jak pro domácí zájemce a odbornou veřejnost,
tak i pro mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělání (informace budou paralelně v českém a anglickém jazyce).
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
167
197
Číslo projektu: 1380
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Rozvoj laboratoří pro výuku solárních systémů, elektrochemických zdrojů a mikrovlnných měření
Řešitel:
Ing. Pavel Hrzina, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta elektrotechnická
Spoluřešitel:
Ing. Milan Polívka, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
15 tis. Kč
Požadavek:
1723 tis. Kč
Anotace:
Projekt řeší kvalitativní i kvantitativní rozšíření laboratorních měření v řadě bakalářských i magisterských předmětů studijních programů
Elektrotechnika, Energetika a Management (EEM), Komunikace, Multimédia, Elektronika (KME) a mezioborového magisterského studijního programu
Inteligentní Budovy (IB). Jedná se o společný projekt 2 kateder koncipovaný tak, aby zařízení zakoupená v rámci tohoto projektu byla využitelná pro
řadu různých laboratorních úloh v řadě předmětů zajišťovaných oběma pracovišti. Součástí projektu je i sestavení nových mezioborových úloh, kdy
budou mikrovlnné měřicí metody použity pro měření technologických parametrů fotovoltaických panelů.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Výstupem projektu má být zkvalitnění výuky předmětů zajišťované řešitelskými pracovišti. Jedná se o předměty akreditované dle příslušných
studijních programů. Platnost těchto programů překračuje dobu požadovanou v zadání tohoto grantu. Předpokládá se, že výuka v dovybavovaných
laboratořích bude zachována po dobu delší nežli 5 let. Obě participující pracoviště se dále zavazují přispívat v přiměřené míře na další rozvoj výuky
dotčených předmětů a to především formou personálního zabezpečení výuky a dotací na běžnou činnost laboratoří (opravy přístrojů, spotřební materiál,
drobná vylepšení). Protože jedním z výstupů tohoto grantu je dovybavení laboratoří moderní technikou, bude tato technika přínosem nejen pro studenty
dotčených předmětů, ale i studenty zpracovávající své bakalářské a diplomové práce.
Konkrétní výstupy:
Konkrétním výstupem by měla být modernizace a rozšíření stávajícího laboratorního vybavení laboratoře pro výuku fotovoltaických systémů a
elektrochemických zdrojů a také laboratoře mikrovlnných měření. Zakoupením elektroluminiscenční kamery, thermokamery , řízených zátěží pro
vybíjení baterií, přesného generátoru a mikrovlnného osciloskopu bude možno zásadně zkvalitnit výuku v předmětech bakalářského, magisterského a
doktorského programu, vyučovaných katedrou elektrotechnologie a katedrou elektromagnetického pole.
Po zakoupení elektroluminiscenční (SWIR) kamery dojde ke vzniku nové sady úloh (předměty se zaměřením na fotovoltaiku) zaměřených na diagnostiku
fotovoltaických panelů metodou elektroluminiscence. Vznik nové sady úloh je hodnotitelným kritériem.
Zakoupená thermokamera bude využívána při termografické diagnostice fotovoltaických modulů, měničů a na diagnostiku vybíjecího/nabíjecího procesu
akumulátorových baterií. Také zde bude nutné vytvořit novou sadu úloh. Vytvoření této sady úloh je hodnotitelným kritériem.
Zakoupením dvou řízených zátěží bude modernizováno stávající měření ampérhodinových charakteristik akumulátorových baterií v předmětech
zabývajících se elektrochemickými zdroji. Studenti se tím oprostí od mechanických úkonů spojených s ruční regulací vybíjecího proudu a mohou se více
věnovat podstatě zkoumaných jevů. Modernizace této části laboratoře si vyžádá úpravu stávajících úloh. Úprava těchto úloh je hodnotitelným kritériem.
Zakoupením generátoru HMC-T2100 a mikrovlnného osciloskopu RTO-1022 bude možné realizovat měření fotovoltaických panelů střídavými
metodami, v předmětech se zaměřením na fotovoltaiku, kromě toho dojde k významné inovaci laboratorních úloh v předmětech A2M17AEK,
A2B17VFM a A0M17MMS.(zkratky předmětů jsou vysvětleny v kapitole cílová skupina). Tato inovace je hodnotitelným kritériem.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Jedním z největších problémů výuky na fakultě elektrotechnické je to, že se týká oboru s pravděpodobně největší dynamikou vývoje. Již 5 let stará
technologická, komunikační nebo IT zařízení jsou morálně zastaralá. V případě fotovoltaických systémů a elektrochemických zdrojů, jako dynamicky se
rozvíjejících oborů toto platí dvojnásobně. Pokud jsou taková zařízení používána ve výuce, tak nepřipravují studenty úplně dobře pro profesionální praxi
a do značné míry také snižují i atraktivitu studia. K tomu je nutné vzít v úvahu i fakt, že skoro všechny měřicí přístroje v oboru elektrotechnologie i
komunikační techniky jsou velmi drahé a nelze je zakoupit z prostředků vlastních pracovišť. Proto je pro inovaci výuky velmi významný právě tento
projekt.
Cíle řešení:
Záměrem tohoto projektu je rozšířit spektrum laboratorních úloh o zcela nová měření a zvýšit jich aktuálnost a přiblížit je měřením používaným v
současné době v profesionální praxi. Díky tomu, že tento projekt je předkládán 2 katedrami, budou realizovány i nová mezioborová měření (měření
fotovoltaických panelů pomocí mikrovlnných signálů) a tím se zvýší využití zakoupených přístrojů.
Konkrétním cílem projektu je ve fotovoltaicko elektrochemické části:
* Vybavení laboratoře fotovoltaických systémů a elektrochemických zdrojů (LFSEZ) elektroluminiscenční kamerou vhodnou pro diagnostiku poruch
fotvoltaických panelů různých technologií. Tato metoda je v současné době běžně používanou metodou většiny výrobců fotovoltaických panelů. Studenti
tak získají možnost naučit se tuto moderní metodu používat v rámci výuky v LFSEZ
* Vybaveni LFSEZ termografickou kamerou v kvalitě dostačující, jak pro diagnostiku poruch fotovoltaických panelů, měničů, tak diagnostiku chování
akumulátorových baterií během vybíjení a nabíjení. Tato termografická měření jsou pro studenty atraktivní a znalost vyhodnocování termogramů je velmi
žádaná na pracovním trhu.
* Vybavení LFSEZ elektronickou zátěží. Toto rozšíření umožní studentům měřit vybíjecí charakteristiky akumulátorových baterií v poloautomatickém
režimu.
V laboratoři mikrovlnných měření pak přístroje zakoupené v rámci tohoto projektu budou použity pro rozšíření a inovaci úloh v oboru KME (zkratka viz
cílová skupina projektu). Jedná se zejména o následující úlohy:
*Měření krátkých pulsních signálů šířících se po vedení pomocí proudové sondy pro účely EMC.
*Měření digitálních signálů s vyššími hodinovými frekvencemi, zobrazení diagramů oka.
*Měření smíšených signálů (mixed-signals) pomocí mikrovlnného osciloskopu.
*Měření nelineárních obvodů v časové oblasti.
*Měření šumového čísla metodou COLD na vyšších GHz frekvencích.
V neposlední řadě je cílem projektu prohloubení mezioborové spolupráce, tak jak již bylo naznačeno v předchozích kapitolách této přihlášky. Tedy výuka
moderních metod v oblasti vysokofrekvenční diagnostiky fotovoltaických modulů.
Prezentace a využití výsledků:
Základní prezentací výsledků bude publikace nových úloh na webových stránkách (výukové weby používané pro běžnou komunikaci se studenty).
Obě katedry se v rámci pedagogického vzdělávání svých pracovníků účastní Workshopu pořádaném společně ČVUT Praha, ZČU Plzeň a VUT Brno,
různých oborových setkání kateder ( například plánovaná konference Elektrotechnologie 2013) a mnoha dalších oficiálních i neoficiálních setkání. Při
těchto setkáních katedry prezentují své laboratoře a metody výuky. Nebude tomu jinak ani v případě výstupů tohoto projektu.
Nepřímou metodou prezentace výsledků je i výuka studentů v programu Erasmus, stáže studentů zajišťované firmou UNIGO agency a výuka v
anglickém jazyce pro zahraniční studenty.
Dále předpokládáme také následnou prezentaci našich metod laboratorní výuky na některé z mezinárodních konferencí věnovaných měřicí technice.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SWIR kamera
Termokamera
Mikrovlnný osciloskop RTO - 1022
Generátor HMC-T2100
Řízená zátěž PEL 300
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
0
0
0
0
780
180
486
192
85
1723
0
0
0
0
0
15
15
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 1384
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace předmětu Technologie zpracování plastů a kompozitů
Řešitel:
Ing. Bc. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta strojní
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
215 tis. Kč
Anotace:
Předmět Technologie zpracování plastů a kompozitů je vyučován Ústavem strojírenské technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze poměrně krátkou
dobu, našel si však své posluchače, jejichž počet se rok od roku zvyšuje. Zájem studentů je mimo jiné dán potřebami průmyslu, kde zejména technologie
zpracování plastů mají nezastupitelné místo a odborníci jsou v tomto oboru žádáni. Předmět v době svého vzniku byl koncipován jako informativní a pro
menší počet studentů. Vzhledem k narůstajícímu počtu posluchačů a ke změnám ve studijních plánech je nutné předmět inovovat s důrazem na praktická
cvičení, aby kromě informací o jednotlivých materiálech, technologiích a trendech měli studenti možnost si změřit některé vlastnosti materiálů a
vyzkoušet vybrané technologie zpracování. Konkrétně jde o zlepšení vybavení a nákup potřebného spotřebního materiálu k zajištění částečně projektové
výuky s praktickým výstupem ve formě vlastnoručně vyrobených designově a materiálově zajímavých předmětů, jako např. frisbee disk, designová dóza
apod. Studenti si změří a vyhodnotí některé mechanické vlastnosti vybraných materiálů (pevnost lepených spojů kompozitů, tvrdost plastů dle Shoreho v
relaci s Brinellem, spirálová zkouška polymerů). Kromě studentů Fakulty strojní ČVUT v Praze je toto téma přednášeno a cvičeno pro posluchače
Fakulty architektury ČVUT v Praze a v rámci dalších kurzů pořádaných Ústavem strojírenské technologie, FS, ČVUT v Praze.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost výstupů projektu bude spočívat v zachování výuky problematiky technologií zpracování plastů a kompozitů, tedy v zachování zmíněných
předmětů, eventuálně zavedení nových předmětů, což je dáno plánovanými změnami studijních plánů a zájmem studentů.
Dostupnost výsledků je dána jejich charakterem: zpracované podklady k přednáškám, návody na cvičení a opory pro přípravu budou vyvěšeny na
webovských stránkách jednotlivých předmětů, aktualizovány a upravovány dle aktuálních studijních plánů, vyrobené formy, přípravky a šablony budou k
dispozici v laboratořích, vyrobené předměty a soubory vzorků budou vystavení a dostupné v laboratoři či na akcích typu den otevřených dveří apod.
Další provozování laboratoří a zajištění praktických cvičení až do roku 2015 včetně bude hrazeno z prostředků ústavu a odborné skupiny. Předpokládá se
dokupování výchozích surovin a spotřebního technologického materiálu, pomůcek spotřebního charakteru, ochranných pomůcek, údržba zařízení a režijní
náklady provozu laboratoře.
Konkrétní výstupy:
Hlavním výstupem tohoto projektu je inovace výukových osnov a náplně předmětu Technologie zpracování plastů a kompozitů, který je vyučován v 1.
ročníku navazujícího studia na FS ČVUT v Praze a na FA ČVUT v Praze (v rámci předmětu Materiály a technologie IV). Tato inovace bude spočívat
zejména v(e):
* inovaci přednášek s důrazem na novinky a trendy v jednotlivých oborech včetně multimediální formy prezentací
* inovaci osnov a náplně cvičení s větším důrazem na praktické a tvůrčí hodiny v laboratořích s částečně projektovým charakterem
* vypracování studijních a pracovních podkladů a opor k přednáškám a cvičením a jejich umístění na webovské stránky předmětů
* zlepšení vybavení a nákupu spotřebního materiálu do laboratoří (drobné vybavení, výchozí a technologické suroviny v rámci jednotlivých cvičení
zaměřených na zpracování plastů a kompozitů, ochranné pomůcky pro studenty a cvičící atd.)
* vytvoření souboru vzorků pro ukázky mikrostruktur plastů a kompozitů
* výrobě reálných designových předmětů samotnými studenty na cvičeních
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Hlavním přínosem bude zejména kvalitnější příprava studentů prvního ročníku navazujícího magisterského studia Fakulty strojní ČVUT v Praze v
rámci oboru technologií zpracování plastů a kompozitů. Laboratoře zpracování plastů a kompozitů, jejichž vybavení bude tímto projektem částečně
doplněno a inovováno, jsou kromě praktické výuky v předmětu Technologie zpracování plastů a kompozitů využity též v předmětu Materiály a
technologie IV v rámci bakalářského studijního programu Fakulty architektury ČVUT v Praze. Zmiňovaná problematika je přednášena i v rámci
„Univerzity třetího věku“ a kurzů celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze, popřípadě v dalších odborných školeních, pořádaných na Ústavu
strojírenské technologie (Mezinárodní svářečský inženýr/technolog a další).
Obor zpracování plastů a kompozitů je významně zastoupen v praxi, na Fakultě strojní ČVUT v Praze je ovšem vyučován ve velmi omezené míře, která
není odpovídající potřebám průmyslu. Kvalitnější příprava studentů v tomto oboru rozšíří jejich absolventský profil a přispěje k uspokojení potřeb
průmyslu. Tím dojde ke zlepšení povědomí o obsahu a kvalitě výuky na ČVUT v Praze, což napomůže zintenzivnění a zlepšení vztahů fakulty s
průmyslem a tím přispěje k jejímu rozvoji. Další aspekt inovace předmětu spočívá ve výrobě designově a materiálově zajímavých a praktických předmětů
samotnými studenty v rámci cvičení. Tyto předměty si studenti budou moci ponechat nebo budou využity při reklamních a náborových akcích, jako je
například Den otevřených dveří, pravidelné návštěvy středních škol či road tripy pořádané ČVUT v Praze.
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT v Praze. Řešitel projektu se s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na období 2011-2015“ (dále jen DZ) a všemi jeho aktualizacemi pro jednotlivé roky detailně
seznámil. Na základě toho lze prohlásit, že projekt je s DZ v souladu, a to především v následujících bodech:
* Dlouhodobý záměr je zaměřen na celkové posílení kvality univerzity a na rozvíjení jejich specifických tradičních předností.
* Strategická vize a priority: ČVUT v Praze směřuje k postavení významné a vyhledávané univerzity v evropském vzdělávacím prostoru s náročným a
vlídným přístupem ke studentům. V oblasti inovací chce stát na čelném místě ve spolupráci s průmyslem a veřejnou správou a vytvářet podmínky pro růst
inovačního potenciálu, tvůrčí činnost, transfer technologií a znalostí pro společnost. ČVUT v Praze bude vytvářet odpovědné vědomí o nutnosti podpory
technického vzdělávání v technických oborech.
* ČVUT v Praze se chce soustředit na dosažení vysoké úrovně ve všech stupních strukturovaného studia.
* Jde o zkvalitňování vzdělávacího procesu z pohledu naplnění vize ČVUT v Praze s využitím systému hodnocení kvality vzdělávacího procesu na všech
úrovních studijních programů. Inovovat studijní programy s ohledem na budoucí potřeby společnosti a uplatnitelnost absolventů. Vytvářet studijní
programy/obory s ohledem na požadavky zaměstnavatelů.
* Součástí tohoto procesu je i koncentrace na excelentní pracoviště a na oblasti, v nichž je excelence potenciálně dosažitelná. Dalším cílem je
optimalizace využití stávajících prostor v objektech tak, aby je bylo možné v maximální možné míře využít jako prostory sloužící pro výukovou a další
činnost.
* Na základě struktury Institucionálního rozvojového plánu, je snahou zvýšit kvalitu a atraktivitu experimentální výuky a organizace využívání prostor
ČVUT, Posílením přístrojového vybavení fakult a součástí a podpory sdílení prostor a společných laboratoří - posílit atraktivitu studia kvalitním
přístrojovým vybavením.
* Vytváření technologického zázemí pro využívání moderních informačních a multimediálních technologií. S tím souvisí i programová orientace na
moderní komunikační a výukové technologie. Rozvíjení multimediální výuky, zejména tvorby multimediálních záznamů, síťové prezentace základních
přednášek vybraných profilových předmětů prostřednictvím webového rozhraní.
* Přijmout veškerá systémová opatření, která zajistí hospodárnost a efektivnost využívání získaných finančních prostředků
* Podporování celoživotního vzdělávání (včetně Univerzity třetího věku) jako standardní součásti vysokoškolské výuky, podle možností platné
legislativy. Podporovat tvorbu kurzů celoživotního vzdělávání (i v návaznosti na studijní programy) ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli a úřady
práce v souladu s požadavky praxe a také s ohledem na zajištění podmínek pro studium osob se specifickými potřebami.
Cíle řešení:
Hlavním cílem tohoto projektu je inovace výukových osnov přednášek a především praktických cvičení předmětu Technologie zpracování plastů a
kompozitů, který je vyučován pracovníky Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze v prvním ročníku navazujícího magisterského
studijního programu, a předmětu Materiály a technologie IV, který je vyučován ve druhém ročníku bakalářského studijního programu na Fakultě
architektury ČVUT v Praze. Tato inovace bude spočívat v modernizaci, aktualizaci a zkvalitnění přednášek a cvičení s větším důrazem kladeným na
praktická částečně projektová cvičení. V případě financování projektu bude moci být provedena v daleko širší míře s podporou praktických ukázek.
Dalším cílem je zlepšení vybavení a nákup spotřebního materiálu do laboratoří (výchozí suroviny pro jednotlivé technologie, ochranné pomůcky pro
studenty a cvičící atd.) za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní praktickou částečně projektovou výuku s praktickým výstupem ve formě designově a
materiálově zajímavých předmětů (frisbee disk, designová dóza z různých typů kompozitů), což by bez financování projektu bylo možné provést v daleko
menší míře.
Obecným cílem je zvýšení celkové úrovně připravenosti absolventů Fakulty strojní a Fakulty architektury ČVUT v Praze v oblastech, které jsou v praxi
významně zastoupeny, ale doposud vyučovány v nedostačující míře, k čemuž finanční podpora FRVŠ významně přispěje.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky inovace předmětu budou využity zejména při samotné výuce. Osnova přednášek, opory a podklady ke cvičení budou prezentovány na
webových stránkách Ústavu strojírenské technologie, na stránkách fakult u jednotlivých předmětů (KOS) a v povinných sylabech. Výrobky a práce
studentů ze cvičení budou vystaveny ve vitríně, která je pro předmět vyhrazena ve vestibulu fakulty, a budou prezentovány např. na Dni otevřených dveří
a dalších reklamních a náborových akcích (návštěvy středních škol, road tripy apod.). Výsledky projektu budou prezentovány na Workshopu ČVUT
2014, v akademickém časopisu Pražská technika, na konferenci Setkání pracovníků vysokých škol se zaměřením na strojírenské technologie „SETKÁNÍ
2014“ a na konferenci Technologické fórum 2013 a 2014.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
12
10
40
0
153
215
Číslo projektu: 1501
Tématický okruh: B3 - Inovace biomedicínských studijních předmětů
Název projektu:
Inovace předmětu Neuroinformatika
Řešitel:
Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta elektrotechnická
Příspěvek VŠ:
8 tis. Kč
Požadavek:
175 tis. Kč
Anotace:
Předmětem projektu je přepracování cvičení v rámci předmětu A6M33NIN - Neuroinformatika a jeho obohacení o nové praktické úlohy v tomto
progresivním oboru. Dále pak rozšíření o přednášky z výpočetní neurovědy (modelování kognitivních procesů) Konkrétně budou vytvořeny čtyři
praktické úlohy, a to: 1- Modely neuronů, 2-modelování neuronových populací, 3-přenos a kódování informace v mozku, 4-Výpočetní neurověda v
systémové úrovni. Ke každé úloze bude připraven návod, obsahující stručný úvod do problematiky a programy v prostředí Matlab, které budou studenti
dále rozšiřovat a doplňovat vlastními implementacemi. To pomůže hlubšímu pochopení a lepšímu vhledu do problematiky, stejně jako osvojení si
konkrétních technik z oblasti neuroinformatiky a výpočetních neurověd.
V úlohách budou využita ojedinělá reálná data, dříve získaná v rámci vědecké spolupráce mezi FEL a 1.Neurologickou klinikou v Praze. Studenti tak
budou mít možnost porovnat výstupy simulací s reálnými naměřenými signály. Kromě toho bude pořízeno jednoduché robotické zařízení pro otestování
neurálních modelů.
Práce studentů bude v některých úlohách dále rozšířena o práci s vrcholnými zahraničními publikacemi v oboru, což rozšíří schopnosti práce studentů s
odborným textem. Součástí projektu bude také nákup kvalitní zahraniční literatury.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Navrhované řešení nevyžaduje žádné udržovací náklady a bude tak snadno využitelné ve výuce i v dalších letech. Případné náklady budou hrazeny z
vlastních zdrojů katedry kybernetiky. Magisterský studijní program Biomedicínské inženýrství a informatika má platnou akreditaci do roku 2018.
Bakalářské studijní programy mají akreditaci do roku 2016.
Konkrétní výstupy:
* rozdělení cvičení do 4 homogenních celků a vytvoření nových úloh, zvláště pak celého nového bloku cvičení zaměřených na výpočetní kognitivní
neurovědu. Konkrétně budou vytvořeny čtyři praktické úlohy, a to: 1- Modely neuronů, 2-modelování neuronových populací, 3-přenos a kódování
informace v mozku, 4-Výpočetní neurověda v systémové úrovni a její robotická implementace.
* nové přednášky - neuroinformatika
* podklady a materiály pro úlohy (v českém a anglickém jazyce)
* práce studentů s modely kognitivních procesů (např. software Emergent) a nejnovějšími zahraničními publikacemi v oboru
* zadání rozšířeno o porovnání s mikro-EEG a robotickými daty
* prezentace podkladů pro úlohy a některých zajímavých výsledků na webových stránkách
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Přínosem projektu bude zkvalitnění výuky neuroinformatiky v rámci teprve druhého běhu předmětu A6M33NIN-Neuroinformatika na FEL a její
rozšíření o nové propracované praktické úlohy se zapojením reálných dat a špičkových zahraničních publikací. Přesto, že je obor neuroinformatiky a
výpočetních neurověd progresivním odvětvím, které soustavně přináší velké množství inovací a nových poznatků o fungování lidského mozku, je výuka
tohoto oboru na českých vysokých školách ojedinělá, či takřka nedostupná. Výuka na FEL tak obohatí zájemce ze všech magisterských studijních
programů, zejm. pak BMI o znalosti z tohoto odvětví. Téma výpočetních neurověd také úzce souvisí s neuronovými sítěmi a dalšími příbuznými modely,
používanými ve strojovém učení. Pochopení biologických reálných sítí a principů, na kterých pracují, může dále přispět také hlubšímu pochopení
některých konceptů v umělé inteligenci, jejíž výuka na FEL má tradičně vysokou úroveň.
Materiály k úlohám budou dostupné na webových stránkách předmětu a budou tak k dispozici širšímu okruhu zájemců (vč. těch z jiných oborů a fakult,
popř. zájemců o studium), což může přispět k rozvoji prestiže a povědomí o fakultě v dalším z biomedicínských odvětví. Interdisciplinarita tématu
(medicína + psychologie + technika) umožní studentům ČVUT v budoucnu i přesnější zaměření jimi vyvíjeného software a jednodušší komunikaci mezi
jednotlivými disciplínami.
Podklady pro úlohy budou z větší části připraveny jak v českém, tak anglickém jazyce, díky čemuž bude možné nabízet předmět i pro zahraniční studenty
v rámci programu Erasmus a dalších výměnných pobytů.
Souvislost s dlouhodobým záměrem fakulty:
Náplň a kvalita výuky je jedním z dlouhodobých záměrů fakulty elektrotechnické ČVUT. Konkrétně je jedním z bodů DZ zvýšení motivačních příkladů v
teoretických předmětech a využití teoretických předmětů v odborných předmětech, dále pak posílení mezinárodní excelence FEL ČVUT. Předmět
neuroinformatika je propojením teoretických předmětů (matematická analýza) s praxí (zpracování EEG signálů a jejich modelování). Pro posílení
mezinárodní excelence fakulty je důležité zavádět inovativní a moderní předměty, které umožní studentům následnou zahraniční spolupráci na vysoké
úrovní.
Cíle řešení:
Kromě stávajících přednášek nově vznikne blok přednášek zaměřený na neurální modelování na systémové úrovni, který naváže na přednášky na
modelování činnosti neuronů a jejich učení na celulární úrovni a doplní tak rozhled studentů. Adekvátně dojde i k úpravám cvičení, ve kterých vznikne
nový blok úloh.
Nové přednášky:
1, Samoorganizace, neuronové sítě
2, Struktura mozkových center a způsob jejich propojení - konkrétní modely
*Organizace mozkových center - paměť a vnímání
*Organizace mozkových center - vědomí, pozornost, emoce
*Organizace mozkových center - zrcadlové neurony a motorická kůra
3,Matematické modely mysli - Neurální modelovací pole (NMF)
*Úvod k NMF a fuzzy dynamické logice
*Porovnání výsledků klasických algoritmů AI a NMF v inženýrských aplikacích
Cvičení bude nově rozděleno do 4 bloků, na každý 3 cvičení, čímž se výrazně usnadní a zjasní chod cvičení. V rámci bloku se bude řešit jedna úloha s
řadou podúkolů. Obsahem bude implementace v Matlabu jako v současných cvičeních, ze které studenti na konci bloku odevzdají stručný report s
výsledky. Navíc zcela nově vznikne 4. blok zaměřený na simulace vyšších systémů v neuroinformatice a kognitivní architektury, čemuž odpovídá i
úprava osnov přednášek. Studenti se v rámci 4.bloku seznámí m.j. s programem Emergent, který slouží k vizualizaci a analýze činnosti jednotlivých
kognitivních funkcí.
Konkrétní rozdělení cvičení do bloků:
1, Modely neuronů
*Numerické řešení dif. rovnic , RC model
*Další Modely: EPSP, Hodgkin-Huxley, Wilson, LIF
2, Modelování neuronové aktivity
*Úlohy na modelování a analýzu spiketrains: Poissonovský spiketrain, Modelování výstupu neuronu buzeného sadou spiketrains
*Pro obě úlohy nově navíc porovnání signálu s reálnými daty (z našich DBS micro-EEG dat)
3, Přenos a kódování informace v mozku
*Spontánní aktivita podle Izhikewiche - studenti použijí výborný článek, nastudují si ho, reprodukují a vysvětlí výsledky
*Hebbovské učení
*Frekvenční a časové kódování
4, Výpočetní neurověda v systémové úrovni s využitím simulačního software.
*SOM
*kognitivní architektury - Emergent / Topographica
*implementace kognitivní architektury do robota
*Matematické modely mysli - Neurální modelovací pole (NMF) - odvození rovnic, aplikace na umělá data/ data z robotů
Prezentace a využití výsledků:
Způsob výuky inovovaného předmětu bude prezentován na relevantní konferenci (např. Kognice 2013, Trendy v biomedicínském inženýrství 2013),
aby mohl sloužit jako model pro realizaci na jiných univerzitách.
Výsledky budou především využívány ve výuce na katedře kybernetiky a budou též nabídnuty spolupracujícím (včetně lékařských) pracovištím k využití.
Vzhledem k tomu, že budou podklady pro úlohy poskytnuty pomocí webových stránek jako volně šiřitelné, mohou je využívat i studenti a akademičtí
pracovníci jiných fakult a oborů.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
5
0
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
3
8
80
0
0
15
80
175
Číslo projektu: 1423
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace předmětu Základy technologie 1
Řešitel:
Ing. Ladislav Kolařík, Ph.D., IWE.
Pracoviště:
Fakulta strojní
Spoluřešitel:
Prof. Ing. Jan Suchánek, CSc.
Ing. Marie Válová
Ing. Aleš Herman, Ph.D.
Ing. František Tatíček
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
327 tis. Kč
Anotace:
Předmět Základy technologie I je vyučován v prvním ročníku základní etapy bakalářského studia a je to první odborný technický předmět z oblasti
výrobních technologií, který absolvují všichni nově nastupující studenti Fakulty strojní ČVUT v Praze. Řešitelé tohoto projektu považují tento prvotní
kontakt se strojírenskou technologií za velmi důležitý a proto inovacemi a modernizací výukové osnovy (a především praktických cvičení), si kladou za
cíl zkvalitnění výuky v tomto povinném předmětu. Chtějí tak oživit a zatraktivnit probíranou látku, která bude základem technických znalostí studentů
FS. Laboratorními cvičeními s praktickými ukázkami bude zvýšen celkový přínos a výsledné znalosti studentů, kteří jej absolvují. Ti pak budou lépe
vybaveni pro následující studium na technické univerzitě a celkově se tak zlepší i jejich konkurenceschopnost pro budoucí uplatnění v technické praxi.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Zásadním výstupem projektu je zkvalitnění výuky v povinném předmětu Základy technologie 1 (ZT1), který je vyučován ve všech oborech
bakalářského studia ve stávající i v rámci nové akreditace. Takže je záruka pokračování výuky v této oblasti min. do konce roku 2015, ale perspektivně i
mnohem déle. Zásadní a kritické pro udržitelnost nastaveného trendu a způsobu výuky je především zajištění laboratorní výuky, která je standardně
financována z provozních prostředků Ústavu strojírenské technologie a dále z hospodářské činnosti (činnost svářečské školy, kvalifikační kurzy a školení,
kurzy celoživotního vzdělávání apod.) pracovních skupin Ústavu, které spravují jednotlivé laboratoře.
Dostupnost výstupů bude možné ověřit ve výukových sylabech a bude možné výstupy využívat (ve formě vypracovaných studijních podkladů) z web.
stránek Ústavu strojírenské technologie (http://u12133.fsid.cvut.cz/).
Konkrétní výstupy:
Hlavním výstupem tohoto projektu je inovace a modernizace výukových osnov a především praktických laboratorních cvičení předmětu Základy
technologie 1, který je vyučován v 1. ročníku bakalářského studia na Fakultě strojní, ČVUT v Praze. Tato inovace bude spočívat zejména v(e):
*Aktualizaci výukových osnov - zavedení přednášek s důrazem na novinky a aktuálnost v jednotlivých oborech při zachování základní výukové látky a s
důrazem na větší propojení se současnou průmyslovou praxí a legislativou (koncept provádění výuky různými pedagogy se specializací na jednotlivé
obory)
*Vypracování studijních a pracovních podkladů k aktualizovaným přednáškám a cvičením (s využitím multimediálních nástrojů) a jejich umístění na
webové stránky Ústavu strojírenské technologie
*Inovaci a modernizaci laboratorních cvičení, prostřednictvím doplnění vybavení pro: větší bezpečnost a hygienu práce studentů při laboratorních
praktických cvičeních, udržení zařízení v dlouhodobém provozu a zlepšení praktických výstupů (např. přesnější měření pomocí moderních měřících
zařízení apod.), přípravu vzorků na cvičení (zařízení pro dělení a broušení materiálů apod.)
(Konkrétní požadovaná zařízení jsou uvedena dále v přihlášce)
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Inovovaný předmět má za úkol především doplnit znalosti studentů prvního ročníku bakalářského studia na Fakultě strojní, ČVUT v Praze, kteří
neabsolvovali technické střední školy a doplnit tak základní technické znalosti z oboru beztřískových výrobních technologií jako jsou slévání, svařování,
tváření (a ve vyšších ročnících návazně i povrchové úpravy). A pro studenty, kteří nastoupili na univerzitu z průmyslových středních škol, doplnit jejich
znalosti a eliminovat tak rozdíly mezi jednotlivými studenty, kteří nastoupili ke studiu v akreditovaných vysokoškolských programech na ČVUT v Praze.
Hlavním přínosem bude zejména kvalitnější a dnešním trendům odpovídající výuka a pro samotné studenty i atraktivnější forma studia v oblasti
strojírenské technologie, která povede k jejich lepší připravenosti pro následné studium technických oborů a dále pro jejich větší uplatnění i v samotné
průmyslové praxi. Toto vše napomůže zkvalitnit vzdělávací proces z pohledu naplnění vize DZ ČVUT v Praze.
Laboratoře Ústavu strojírenské technologie, jejichž vybavení bude tímto projektem částečně doplněno a inovováno, jsou kromě praktické výuky v
předmětu Základy technologie 1 využívány též v rámci dalších předmětů bakalářského a navazujícího magisterského studia (zmíněných v kapitole
„Cílová skupina projektu“), ale i „Univerzity třetího věku“ a kurzů celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze, popřípadě pro další odborná školení,
pořádaná na Ústavu strojírenské technologie. Dovybavením laboratoří bude významně podpořena i kvalita výuky v těchto navazujících předmětech a
dalších podporovaných aktivitách.
V neposlední řadě má tento projekt umožnit všem studentům využití moderní laboratoře pro tvorbu kvalitních prací v rámci studentské tvůrčí činnosti a
dnešní době odpovídajících, bakalářských, diplomových a disertačních prací. V rámci tvorby bakalářských, diplomových a disertačních prací budou
laboratoře otevřeny nejen pro studenty Ústavu strojírenské technologie, ale i pro studenty dalších ústavů a fakult ČVUT v Praze.
Projekt dále povede ke zvýšení úrovně výuky (prostřednictvím použití modernizovaných a inovovaných laboratoří) i na ostatních fakultách ČVUT v
Praze, kde výuku technologických předmětů zajišťuje Ústav strojírenské technologie, Fakulty strojní (případně jsou pro výuku používány laboratoře
Ústavu).
Řešitel projektu se detailně seznámil s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
ČVUT v Praze na období 2011­2015“ (dále jen DZ) a všech jeho aktualizací pro jednotlivé roky. Na základě toho lze prohlásit, že projekt je s DZ v
souladu, a to především v následujících bodech:
Dlouhodobý záměr je zaměřen na celkové posílení kvality univerzity a na rozvíjení jejich specifických tradičních předností.
Strategická vize a priority: ČVUT v Praze směřuje k postavení významné a vyhledávané univerzity v evropském vzdělávacím prostoru s náročným a
vlídným přístupem ke studentům. V oblasti inovací chce stát na čelném místě ve spolupráci s průmyslem a veřejnou správou a vytvářet podmínky pro růst
inovačního potenciálu, tvůrčí činnost, transfer technologií a znalostí pro společnost. ČVUT v Praze bude vytvářet odpovědné vědomí o nutnosti podpory
technického vzdělávání v technických oborech.
ČVUT v Praze se chce soustředit na dosažení vysoké úrovně ve všech stupních strukturovaného studia. Kvalitní diferencované bakalářské studium musí
být základem pro dosažení vysoké úrovně magisterského a doktorského studia na ČVUT v Praze. Diferencované bakalářské studium umožní lépe
strukturovat široké nároky a zajistit větší úspěšnost tohoto studia. Kreditní systém musí umožnit nadaným studentům sestavování individuálních studijních
plánů a rozvoj jejich talentu, a dále chce podporovat zapojování studentů do vlastní tvůrčí činnosti.
Z tohoto pohledu je důležité, věnovat mimořádnou péči talentovaným studentům a studentům dosahujících vynikajících studijních výsledků. Celkově tak
posílit snahu o zvýšení úspěšnosti bakalářského studia při zachování kvality studia.
Jde o zkvalitňování vzdělávacího procesu z pohledu naplnění vize ČVUT v Praze s využitím systému hodnocení kvality vzdělávacího procesu na všech
úrovních studijních programů. Inovovat studijní programy s ohledem na budoucí potřeby společnosti a uplatnitelnost absolventů. Vytvářet studijní
programy/obory s ohledem na požadavky zaměstnavatelů
Součástí tohoto procesu je i koncentrace na excelentní pracoviště a na oblasti, v nichž je excelence potenciálně dosažitelná. Dalším cílem je optimalizace
využití stávajících prostor v objektech tak, aby je bylo možné v maximální možné míře využít jako prostory sloužící pro výukovou a další činnost.
Na základě struktury Institucionálního rozvojového plánu, je snahou zvýšit kvalitu a atraktivitu experimentální výuky a organizace využívání prostor
ČVUT, Posílením přístrojového vybavení fakult a součástí a podpory sdílení prostor a společných laboratoří ­ Posílit atraktivitu studia kvalitním
přístrojovým vybavením.
Vytváření technologického zázemí pro využívání moderních informačních a multimediálních technologií. S tím souvisí i programová orientace na
moderní komunikační a výukové technologie. Rozvíjení multimediální výuky, zejména tvorby multimediálních záznamů, síťové prezentace základních
přednášek vybraných profilových předmětů prostřednictvím webového rozhraní.
Přijmout veškerá systémová opatření, která zajistí hospodárnost a efektivnost využívání získaných finančních prostředků
Podporování celoživotního vzdělávání (včetně Univerzity třetího věku) jako standardní součásti vysokoškolské výuky, podle možností platné legislativy.
Podporovat tvorbu kurzů celoživotního vzdělávání (i v návaznosti na studijní programy) ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli a úřady práce v
souladu s požadavky praxe a také s ohledem na zajištění podmínek pro studium osob se specifickými potřebami.
Cíle řešení:
Hlavním cílem projektu je inovace výukových osnov v podobě nových resp. aktualizovaných přednášek a především praktických cvičení předmětu
Základy technologie 1, který je vyučován pracovníky a studenty doktorského studia Ústavu strojírenské technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze v
prvním ročníku všech akreditovaných bakalářských studijních programů.
Tato inovace bude spočívat v modernizaci, aktualizaci a zkvalitnění přednášek a cvičení s větším důrazem kladeným na praktická cvičení a ukázky
jednotlivých výrobních technologií (jako je slévání, svařování a tváření), které se budou inspirovat požadavky dnešní průmyslové praxe.
Tento hlavní cíl bude splněn prostřednictvím dalších dílčích cílů, jako je zlepšení laboratorního a přístrojového vybavení a zabezpečení dlouhodobého
provozu laboratoří a zvýšení bezpečnosti práce v nich. Dále moderními způsoby podpory výuky pomocí multimediálních materiálů, které budou vhodně
doplňovat přednášenou látku a budou studentům dostupné na webových stránkách Ústavu strojírenské technologie (http://u12133.fsid.cvut.cz/).
Obecným cílem je zlepšení kvality výuky a zvýšení atraktivity uvedeného předmětu a dalších navazujících předmětů zajišťovaných Ústavem strojírenské
technologie v oblasti výuky výrobních strojírenských technologií jako jsou slévání, svařování, tváření a povrchové úpravy, s důrazem na praktické
ukázky a cvičení. Realizací tohoto projektu tak dojde ke zvýšení celkové úrovně připravenosti budoucích absolventů Fakulty strojní.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky inovace předmětu budou využity zejména při samotné výuce. Osnova přednášek a cvičení je prezentována na webových stránkách Ústavu
strojírenské technologie, na stránkách fakulty (KOS - Komponenta Studium) a v povinných sylabech. Výsledky a popř. vzorky, fotografie, videa ze
cvičení budou prezentovány v akademickém časopisu Pražská technika, případně Technicall.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
55
0
252
327
Číslo projektu: 1438
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace výuky v oblasti vysokofrekvenční techniky
Řešitel:
Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta elektrotechnická
Spoluřešitel:
Ing. Jan Eichler
Příspěvek VŠ:
14 tis. Kč
Požadavek:
273 tis. Kč
Anotace:
Projekt je zaměřen na inovaci výuky v oblasti měření vysokofrekvenčních obvodů a systémů v předmětech bakalářského a magisterského studia ve
studijním programu Komunikace, Multimédia a Elektronika (KME). Konkrétně se zaměřuje na aktualizaci a rozřšíření laboratorních úloh. Na základě
měření elektrických parametrů různých vysokofrekvenčních komponent si studenti osvojí dané postupy měření a získají tak i praktické dovednosti k již
dosaženým teoretickým znalostem v daném oboru. Inovované úlohy budou zaměřeny na postupy měření elektrických parametrů (šumové číslo, zisk,
impedanční přizpůsobení,...) jak pasivních, tak i aktivních vf. komponent užívaných v komunikačním řetězci. Z hlediska přístrojového vybavení je
pracoviště připraveno jednotlivé laboratorní úlohy zajistit, je však nutné zakoupit a zhotovit řadu modulů a přípravků, na kterých budou daná měření
probíhat. Tyto přípravky a moduly budou součástí měřicích sestav nebo budou předmětem konkrétních měření. Tvorba (vývoj) a pořízení právě těchto
přípravků a modulů je předmětem tohoto grantového podání.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Výsledky projektu budou dostupné pro studenty FEL na webovských stránkách předmětu. Pro zájemce z dalších pracovišť budou zpřístupněny na
vyžádání. Udržování a případné další rozšiřování bude financováno z prostředků katedry. Studijní program Komunikace, multimedia a elektronika je
akreditován do roku 2016 a tedy i výsledky projektu budou užívány minimálně po dobu akreditace.
Konkrétní výstupy:
a) Hlavním výstupem tohoto projektu bude inovace či rozšíření konkrétních laboratorních úloh předmětu A2B17VFM dle sylabu. V úlohách budou
obměněny či přidány měřené prvky a úlohy se rozšíří o měření dalších parametrů či prvků:
* Měření parametrů napětím řiditelných oscilátorů (frek. rozsah, výkon, citlivost,..).
* Měření parametrů směšovačů a up-konvertorů (konverzní ztráty, frek. rozsah,...).
* Orientační měření směrové charakteristiky a útlumu na překážce.
* Měření na stavových diagramech vektorových modulací (vlivy rušení, imbalance,...).
* Měření na fázovacím článku (závislost fáze na řídicím napětím).
* Měření na I-Q modulátoru (imbalance, ...).
* Měření rušivého vyzařování na vedení (měření pomocí umělé sítě, pomocí proudové sondy,...).
Součástí úloh budou moduly vysokofrekvenčních obvodů a přípravky umožňující měření jejich parametrů:
*Sada vysokofrekvenčních a mikrovlnných přípravků a modulů (up-konvertory, down-konvertory, IQ modulátory a demodulátory, směšovače, filtry,
oscilátory, zesilovače), z nichž budou sestaveny úlohy zabývající se problematikou radiových mobilních i stacionárních komunikací.
*Mechanické komponenty pro měření daných parametrů (úchyty modulů a součástek, úchyt antén, točna pro orientační měření směrové charakteristiky a
difrakce, úchyty materiálu pro měření útlumu na přenosové trase.
b) Podrobně zpracované návody s komentováním jednotlivých měřených parametrů (budou umístěny na webových stránkách předmětu moodle.kme.fel.cvut.cz).
c) Připravené šablony měřicích protokolů (budou umístěny na webových stránkách předmětu - moodle.kme.fel.cvut.cz).
d) Webová prezentace předmětu na stránkách katedry elektromagnetického pole (www.elmag.org).
e) Prezentace výsledků formou posteru v prostorách Fakulty elektrotechnické.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Projekt má výhradně pedagogický charakter a přispěje k rozvoji FEL a pracoviště v oblasti kvalitní i nadstandardní výuky vysokofrekvenční techniky.
Tímto projektem je sledován dlouhodobý rozvoj experimentální výuky v celém studijním programu KME. Projekt souvisí s trendy FEL ČVUT v
internacionalizaci výuky - pracoviště je již začleněno do mezinárodních kurzů letní mikrovlnné školy, kde lze tyto výsledky taktéž zhodnotit. Tento
projekt je v souladu s dlouhodobým záměrem fakulty v oblasti výuky (http://www.fel.cvut.cz/rozvoj/zamer.html). Studijní program Komunikace,
multimedia a elektronika (KME) je akreditován do roku 2016. Tudíž i tento předmět má akreditaci taktéž do roku 2016 a během této doby je zaručena
jeho výuka.
Cíle řešení:
Cílem řešení projektu je inovace a rozšíření laboratorních úloh o nové moduly a obvody, které budou co nejlépe pokrývat problematiku
vysokofrekvenčních mikrovlnných měření v rychle se rozvíjejícím oboru mobilních i stacionárních komunikací. Zároveň se tím zvýší variabilita
jednotlivých měřicích úloh. Výsledným efektem by mělo být zatraktivnění výuky a dobrá příprava pro praktickou inženýrskou práci, což zajistí
studentům větší konkurenceschopnost na trhu práce.
Prezentace a využití výsledků:
a) Výsledky projektu jsou určeny pro výuku.
b) Návody a ukázková měření budou umístěny na webových stránkách příslušných předmětů (moodle.kme.fel.cvut.cz).
c) Propagační poster k projektu v prostorách budovy FEL ČVUT.
d) Nabídka spolupráce s praktickým měřením či zabezpečením výuky i jiným pracovištím v rámci FEL ČVUT.
e) Nabídka spolupráce s praktickým měřením jiným fakultám či vysokým školám (ČVUT V Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství, VUT v Brně Ústav radioelektroniky).
f) Informace o řešeném projektu budou umístěny na webových stránkách pracoviště (www.elmag.org).
g) Závěrečná zpráva projektu dokládající výše uvedené výstupy.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
10
0
0
0
0
4
14
0
20
0
15
0
238
273
Číslo projektu: 1464
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Aktualizace a inovace předmětu Speciální technologie povrchových úprav
Řešitel:
Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta strojní
Spoluřešitel:
Ing. Petr Drašnar
Ing.,Bc. Vladislava Ostrá
Příspěvek VŠ:
40 tis. Kč
Požadavek:
327 tis. Kč
Anotace:
Projekt si klade za cíl aktualizovat a inovovat předmět Speciální technologie povrchových úprav (dále jen STPÚ). Předmět je určen pro studenty oboru
Výrobní a materiálové inženýrství v 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Ročně tento předmět v rámci povinně volitelného bloku absolvuje cca
70 studentů.
V návaznosti na neustálý rozvoj v oblasti povrchových úprav je nutné jak aktualizovat podklady k tomuto předmětu, tak vytvořit nová laboratorní
pracoviště. V předmětu se studenti seznamují nejen s „klasickými“ metodami ochrany materiálu (např. žárové zinkování, práškové lakování, galvanické
pokovování), ale také s novými moderními technologiemi (např. galvanoplastika, povrchové úpravy s využitím nanočástic). V rámci předmětu je
probírána i likvidace odpadních vod a environmentální problematika, která je úzce spjata s oborem povrchových úprav. Zejména u moderních technologií
je důležité, aby studenti dostali nejen důkladný teoretický základ, ale mohli si také danou technologii reálně prohlédnout a vyzkoušet.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost výstupů projektu bude spočívat v aktualizaci a zachování výuky problematiky technologií povrchových úprav, tedy v zachování
zmíněných předmětů, eventuálně zavedení nových předmětů, což je dáno plánovanými změnami studijních plánů a zájmem studentů.
Dostupnost výsledků je dána jejich charakterem: zpracované podklady k přednáškám, návody ke cvičení a opory pro přípravu budou vyvěšeny na na
webových stránkách v sekci předmětů, aktualizovány a upravovány dle aktuálních studijních plánů a nových speciálních technologií. Další povozování a
zajištění praktických cvičení až do roku 2015 včetně, bude hrazeno z prostředků Ústavu strojírenské technologie a odborné skupiny povrchových úprav.
Předpokládá se zejména zajištění spotřebního materiálu, pomůcek spotřebního charakteru, ochranných pomůcek, údržbu zařízení a režijní náklady
provozu praktických cvičení.
Konkrétní výstupy:
V rámci projektu budou vytvořeny nové teoretické podklady pro přednášky (učební texty, prezentace) k technologiím povrchových úprav
vyučovaných v rámci předmětu STPÚ. Pro praktickou výuku předmětů budou modernizována stávající laboratorní pracoviště povrchových úprav a
budou vytvořena nová laboratorní pracoviště věnovaná moderním technologiím povrchových úprav (např. galvanoplastika, speciální kluzné povlaky,
povlaky s obsahem nanočástic).
*V první části projektu budou vytvořeny nové teoretické podklady pro přednášky předmětu STPÚ.
*V druhé části se vytvoří nová laboratorní pracoviště pro praktickou výuku předmětu STPÚ.
*Ve třetí části se zmodernizují některá stávající pracoviště, která jsou využívána v rámci výuky předmětu STPÚ.
*Ve čtvrté části budou proškoleni všichni vyučující podílející se na výuce tohoto předmětu (počet vyučujících bude rozšířen)
*V páté části bude výuka v nových laboratorních pracovištích zařazena do výuky předmětu.
*V šesté části budou výsledky tohoto projektu publikovány na webových stránkách Ústavu strojírenské technologie, FS ČVUT v Praze a v odborném
časopise (Povrcháři), který je zaměřen na problematiku technologií povrchových úprav.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Hlavním přínosem bude zkvalitnění přípravy přípravy studentů navazujícího magisterského studia Fakulty strojní ČVUT v Praze v rámci oboru
technologií povrchových úprav a koroze. Projekt umožní zmodernizovat zejména praktickou část výuky předmětu STPÚ.
Vytvořená laboratorní pracoviště naleznou uplatnění i v dalších předmětech zaměřených na technologie povrchových úprav konkrétně v předmětu
Technologie I. a předmětu Povrchové úpravy v bakalářském studiu, dále v předmětu Materiály a technologie IV. v rámci mezifakultního programu
Fakulty strojní a Fakulty architektury ČVUT v Praze, taktéž při řešení bakalářských a diplomových prací. Pracoviště bude možné využít i v rámci
postgraduálního studia na FS ČVUT v Praze a v rámci Celoživotního vzdělávání na ČVUT v Praze a U3V.
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem ČVUT v Praze. Řešitel projektu se s „Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na období 2011-2015“ (dále jen DZ) a všemi jeho aktualizacemi pro jednotlivé roky detailně
seznámil. Na základě toho lze prohlásit, že projekt je s DZ v souladu, a to především v následujících bodech:
*Dlouhodobý záměr je zaměřen na celkové posílení kvality univerzity a na rozvíjení jejich specifických tradičních předností.
*Strategická vize a priority: ČVUT v Praze směřuje k postavení významné a vyhledávané univerzity v evropském vzdělávacím prostoru s náročným a
vlídným přístupem ke studentům. V oblasti inovací chce stát na čelním místě ve spolupráci s průmyslem a veřejnou správou a vytvářet podmínky pro růst
inovačního potenciálu, tvůrčí činnost, transfer technologií a znalostí pro společnost. ČVUT v Praze bude vytvářet odpovědné vědomí a nutnosti podpory
technického vzdělávání v technických oborech.
*ČVUT v Praze se chce soustředit na dosažení vysoké úrovně ve všech stupních strukturovaného studia.
*Jde o zkvalitňování vzdělávacího procesu z pohledu naplnění vize ČVUT v Praze s využitím systému hodnocení kvality vzdělávacího procesu na všech
úrovních studijních programů. Inovovat studijní programy s ohledem na budoucí potřeby společnosti a uplatnitelnost absolventů. Vytvářet studijní
programy/obory s ohledem na požadavky zaměstnavatelů.
*Součástí tohoto procesu je i koncentrace na excelentní pracoviště a na oblasti, v nichž je excelence potencionálně dosažitelná. Dalším cílem je
optimalizace využití stávajících prostor v objektech tak, aby je bylo možné v maximální možné míře využít jako prostory sloužící pro výukovou a další
činnost.
*Na základě struktury Institucionálního rozvojového plánu, je snahou zvýšit kvalitu a atraktivitu experimentální výuky a organizace využívání prostor
ČVUT v Praze, posílením přístrojového vybavení fakult a součástí a podpory sdílení prostor a společných laboratoří – posílit atraktivitu studia
kvalitním přístrojovým vybavením.
*Vytváření technologického zázemí pro využívání moderních informačních a multimediálních technologií. S tím souvisí i programová orientace na
moderní komunikační a výukové technologie. Rozvíjení multimediální výuky, zejména tvorby multimediálních záznamů, síťové prezentace základních
přednášek vybraných profilových předmětů prostřednictvím webového rozhraní.
*Přijmout veškerá systémová opatření, která zajistí hospodárnost a efektivnost využívání získaných finančních prostředků.
*Podporování celoživotního vzdělávání (včetně Univerzity třetího věku) jako standardní součásti vysokoškolské výuky, podle možností platné
legislativy. Podporovat tvorbu kurzů celoživotního vzdělávání (i v návaznosti na studijní programy) ve spolupráci s regionálními zaměstnavateli a úřady
práce v souladu s požadavky praxe a také s ohledem na zajištění podmínek pro studium osob se specifickými potřebami.
Cíle řešení:
Cílem projektu a jeho řešením je vytvořit kvalitní a současným trendům odpovídající výuku v rámci předmětu Speciální technologie povrchových
úprav s názornou výukou a zapojením studentů do praktické výuky a tím i vědecké činnosti fakulty. Tento projekt povede k zefektivnění a zkvalitnění
praktické výuky v rámci předmětu. Studenti budou dle vytypovaných technologií
povrchových úprav seznámeni s dalšími praktickými úlohami a sami budou mít možnost aplikovat technologické postupy, které se používají v praxi.
Student bude po absolvování laboratorních cvičení schopen lépe porozumět problematice jednotlivých technologií jak z hlediska aplikačního,
kontrolního tak i z hlediska konstrukčního nebo materiálového.
V rámci projektu půjde o zavedení nových praktických cvičení z jednotlivých Speciálních technologií povrchových úprav a posluchač tím získá základní
praktické znalosti, které jsou od něj požadovány jak v oborové etapě studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze, tak ale především ve strojírenském podniku.
Vybavení předmětu se uvažuje v budoucnu zařadit i do výuky v rámci
celoživotního vzdělávání na ČVUT.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky tohoto projektu budou prezentovány na odborné konferenci Kouty 2013 a také na www stránkách Ústavu strojírenské technologie Fakulty
strojní ČVUT v Praze. Předpokládá se také prezentace v on-line časopisu Povrcháři na www.povrchari.cz
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
0
0
0
0
0
40
40
0
12
0
0
0
315
327
Číslo projektu: 1487
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace výuky číslicově řízených technologií obrábění a jejich programování
Řešitel:
Ing. Jan Tomíček
Pracoviště:
Fakulta strojní
Spoluřešitel:
doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
410 tis. Kč
Anotace:
Cílem projektu je zefektivnit výuku CNC technologií a programování v předmětech technologie obrábění pořízením moderního simulačního softwaru
a příslušných pracovních stanic (simulační panely). Simulační výukový software šetří náklady na strojní čas, a přesto zachovává plnou hodnotu tréninku a
přípravy pro praktickou práci na CNC strojích.
Systém bude také využit při dlouhodobé a zavedené výuce CAD/CAM softwarů pro ověřování studenty navržených postupů a technologií.
Zároveň systém může být efektivně zapojen do projektu virtuálního závodu, který je na našem Ústavu řešen v rámci probíhajícího tříletého grantu SGS.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Inovace je zaměřená na předměty, které jsou aktuálně zařazeny do akreditovaných výukových plánů FS ČVUT v Praze. I po své inovaci budou
předměty nabízeny studentům, kteří je absolvují v rámci svých studijních programů. Výstupy projektu tak budou dostupné všem studentům v
akreditovaných studijních programech základního studia.
Provozní náklady laboratoře budou minimální, po inovaci nedojde k jejich navýšení. Provoz laboratoře udržován z prostředků ústavu a tím bude
bezproblémově zajištěna udržitelnost v dalších letech (do roku 2015 i déle)
Konkrétní výstupy:
Inovování a zefektivnění výuky předmětů technologií CNC strojů v laboratořích Ústavu technologie obrábění projektování a metrologie pomocí:
-pořízení výukového a simulačního SW;
-nákup přídavných simulačních panelů;
-dovybavení pracoviště prezentační technikou;
což umožní:
-inovaci obsahu výuky ve smyslu uvedených syllabů;
-vytvoření nových úloh a semestrálních prací;
-zadávání nových témat diplomových prací v souvislosti s požadavky výrobních závodů a průmyslu.
V první skupině se tedy jedná o konkrétní výstup v podobě pořízení SW a HW, který je určen pro samotné programování (výukový a simulační SW a
přídavné simulační panely) nebo pro dovybavení učebny aby mohla být využita pro hromadnou výuku a sdílení výsledků práce (prezentační technika projektor)
Tyto prostředky pak poslouží k inovací obsahu předmětů tak, že nově pořízená technika a její použití bude zaneseno do studijních plánů.
Budou se modernizovat především tyto předměty základního studia:
TE2 - Technologie II. - 2341014, E341014, K341014
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C41014
PPTP - Počítačová podpora technologických procesů - 2341067
http://u12134.fsid.cvut.cz/?udaj=predmet&id=C41067
Konkrétním výstupem pak bude
1) Inovovaný sylabus předmětu(předmětů)
2) Nová zadání úloh - dokumenty v elektronické podobě a
3) nová zadání semestrálních prací - dokumenty elektronické podobě, obojí dostupné na vnitroústavní síti
4) Nová témata závěrečných bakalářských a diplomových prací - dokument v elektronické podobě pro interní užití na ústavu + zjednodušená verze tohoto
dokumentu pro publikaci na webu fakulty, která umožní vyhledání témat BP a DP studenty oboru.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
V současné době je průmyslem velmi žádán absolvent se znalostmi technologických možností CNC strojů a jejich programování. Zejména jsou ceněny
znalosti ovládání konkrétních řídicích systému. V současné době pro výuku na naší fakultě využíváme pouze demoverze, které nejsou plně funkční a
stabilní.
Realizací projektu inovace výuky s využitím moderního školicího CNC softwaru budeme schopni zefektivnit výuku v oblasti programování CNC strojů.
Budeme moci nově vyučovat dílenské programování s vyšším stupněm shody s reálným prostředím průmyslových podniků. Takto vylepšená výuka bude
zejména přínosem pro absolventy fakulty strojní a zvýší jejich konkurenceschopnost na evropském trhu práce.
Nasazení moderních metod výuky s využitím simulačního SW zároveň ukáže FS ČVUT jako instituci, která drží krok s posledními vývojovými trendy a
přináší svým studentům novinky z oborů. A nejen že jim je prezentuje, ale také jim umožňuje je přímo využít při výuce, nebo pro řešení svých prací.
Cíle řešení:
Inovace a zefektivnění výuky předmětů, které poskytují znalosti základů technologie a programování obráběcích strojů s CNC řízením. Software bude
doplněn o simulační panely, které simulují činnost reálného řídicího systému CNC stroje. Větší přiblížení výuky prostředí průmyslových podniků, větší
přiblížení reálnému prostředí technologa - porgamátora. Rozšíření možností stávajícího pracoviště.
Prezentace a využití výsledků:
Budou sestaveny nové podklady a návody pro cvičení, nová zadání úloh pro studenty. Tyto podklady (sbírka řešených příkladů i úlohy) budou
přístupné studentům v rámci vnitroústavní sítě.
Pedagogické zkušenosti a výsledky vzešlé z práce se studenty s využitím této technologie mohou být prezentovány na konferenci či semináři zabývajícím
se problematikou technického vzdělávání.
Výsledky projektů a prací, které vzniknou z nových možností a tedy i nových řešených problémů budou publikovány literárně nebo na konferencích.
Prezentace výsledků účasti na projektech bude probíhat i na půdě spolupracujících pracovišť či univerzit.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
410
410
Číslo projektu: 1488
Tématický okruh: B3 - Inovace biomedicínských studijních předmětů
Název projektu:
Zavedení předmětu Měření a regulace biomedicíně
Řešitel:
Ing. Roman Matějka
Pracoviště:
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)
Spoluřešitel:
Ing. Adam Žižka
Bc. Ondřej Čadek
Příspěvek VŠ:
23 tis. Kč
Požadavek:
178 tis. Kč
Anotace:
Automatizace sběru dat, jejich analýzy, zpracování a tvorby regulačních smyček je nedílnou a stále se rozvíjející součástí většiny odvětví průmyslu.
Výjimku netvoří ani biomedicínské technologie, jejichž uplatnění nalézáme například ve stále se zdokonalujících zařízeních pro podporu životních
funkcí, jakými jsou mimotělní oběhy nahrazující disfunkční orgány, dále v autonomních vyhodnocovacích pacientských monitorech, které jsou schopné
ze změřených dat rozpoznat například život ohrožující srdeční poruchy. Dalším neméně významným příkladem využití této technologie je oblast klinické
a laboratorní analytické přístrojové techniky, jejímž příkladem jsou hematologické analyzátory, které s pomocí automatizace procesů usnadňují a
zrychlují vyhodnocení mnoha parametrů, a v neposlední řadě také systémy strojového vidění, které díky technologiím rozpoznávání obrazu nacházejí své
uplatnění například v oblasti rehabilitačního inženýrství. Pochopení těchto procesů je klíčem k modifikaci stávajících konceptů a také k tvorbě nových
technologií, což je smyslem a cílem studia biomedicínského inženýrství. Cílem projektu je zavedení nového předmětu Měření a regulace v biomedicíně.
Pro tento předmět bude vytvořena série výukových úloh a přípravků, které budou sloužit k pochopení běžných principů a trendů v automatizaci a
regulaci, tj. sběru a zpracování dat ze snímačů elektrických, ale také neelektrických veličin (silové, tlakové, průtokové, poziční, biotechnologické a
elektrochemické snímače a elektrody a další) prostřednictvím průmyslových digitalizačních karet, případně také hotových emebedded modulů přes
standardní průmyslová rozhraní. Dále numerické zpracování těchto dat ve smyslu časové a frekvenční analýzy, statistického zpracování, numerické
filtrace, jejich streamování a ukládání. Zároveň budou tato data použita pro tvorbu zpětnovazebních smyček regulátorů (stavových, proporčních a
hybridních) určených k řízení závislých systémů (např. přepínací ventily, čerpadla, topná tělesa apod.). Úlohy, které vzniknou v rámci projektu, budou
založeny na základních stavebních prvcích automatizace, avšak jejich aplikace bude situována pro biomedicínské lékařské a laboratorní přístroje.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výstupů projektu ve smyslu drobného spotřebního materiálu bude finančně zabezpečena z prostředků fakulty (katedry).
Samotné úlohy, které v projektu vzniknou budou postaveny tak aby byly minimalizovány další potřebné finance na jejich používání.
Udržitelnost a dostupnost výstupů projektu je personálně zaručena i tím, že celý řešitelský tým se problematikou, kterou tento projekt pokrývá a je
také jeho výstupem, dlouhodobě a intenzivně zabývá. Všichni členové řešitelského týmu také mají pracovní smlouvy z fakultou. Kromě samotného
řešitelského týmu disponuje FBMI řadou dalších vysoce kvalifikovaných stálých zaměstnanců i externistů podílejících se na vedení výuky v daném
oboru. Dále je předmět již akreditován, tim pádem bude vyučován minimálně po celou dobu platnosti akreditace.
Z výše uvedeného vyplývá, že horizont udržitelnosti a dostupnosti výstupů projektu sahá daleko za rok 2015.
Konkrétní výstupy:
1) Zavedení prakticky orientovaného předmětu Měření a regulace v biomedicíně. Sylabus tohoto předmětu je uveden v příloze A.
2) Vytvoření 6 prakticky orientovaných úloh, které budou demonstrovat použití automatizačních a regulačních trendů a postupů v praxi. Detailní popis
jednotlivých úloh je uveden v příloze C. Tyto úlohy budou primárně určené pro nově vzniklý předmět, ale také budou využity jejich dílčí části v dalších
předmětech. Viz příloha B.
3) Softwarové balíky a knihovny pro realizaci daných úloh, ovládání jednotlivých hardwarových prvků.
4) Metodický materiál pro pedagogy, kteří laboratorní úlohy povedou, obsahující pedagogické poznámky k úloze, technické detaily k nastavení přístrojů,
další údaje specifické pro jednotlivé úlohy a upozornění nutná pro zdárný průběh praktické výuky.
5) Prezentace v Powerpointu z oblasti automatizace a regulace, které budou zavedeny do přednášek předmětu Měření a regulace v biomedicíně.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
1) Zavedením předmětu Měření a regulace s navrženými úlohami získají studenti studijního oboru Biomedicínský inženýr představu a nadhled nad
standardními principy a aplikacemi použití automatizačních a regulačních technik pro řízení lékařských, klinických a laboratorních přístrojů. Právě díky
využití otevřených modulárních systémů a virtuální instrumentace si studenti budou moci prakticky vyzkoušet funkci jednotlivých dílčích bloků, pro tyto
bloky vytvářet a dále testovat různé nastavení parametrů a sestavit celý systém/přístroj. Získají tak i přehled o vnitřním uspořádání a fungování
biomedicínských přístrojů, které se často navenek jeví jako „blackbox“, což prohloubí jejich znalosti, kvalifikaci a také možnosti pro budoucí uplatnění v
oboru biomedicínského inženýrství. Tento projekt zároveň přispěje ke zvýšení kvality praktické výuky na FBMI.
2) Přispění k plnění dlouhodobého záměru FBMI a ČVUT, a to zejména dalším zvýšením kvality výuky a podílu praktické laboratorní výuky.
Cíle řešení:
1) Zavést nový prakticky orientovaný předmět Měření a regulace v biomedicíně.
2) Vytvořit sadu výukových přípravků, které seznámí studenty s principy průmyslového sběru dat a jejich zpracování, využitím těchto dat pro další
statistické zpracování a postprocessing, dále pak s návrhem zpětnovazebních regulačních smyček pro tvorbu prahových a proporčních regulátorů
situovaných v biomedicínské technice.
3) Vytvořit k daným přípravkům laboratorní úlohy, které budou obsahovat detailní technické řešení, teoretické podklady a kompletní návod pro realizaci
dané úlohy.
4) Vypracovat k jednotlivým úlohám materiál pro pedagogy, kteří laboratorní úlohy povedou, který bude obsahovat pedagogické poznámky k úloze,
technické data, další údaje specifické pro jednotlivé úlohy a upozornění nutná pro zdárný průběh praktické výuky.
5) Zveřejnění výsledků projektu na webu FBMI.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledkem úspěšného řešení projektu bude nově zavedený předmět Měření a regulace v biomedicíně, který bude využívat prakticky orientovaných
úloh, kde si studenti vyzkouší moderní postupy a trendy používané v průmyslové automatizaci a řízení aplikované na biomedicínskou techniku. Samotné
úlohy, resp. výukové přípravky, které v rámci projektu vzniknou budou dále využity i v dalších předmětech pro rozšíření prakticky orientované výuky.
Předpokládaný počet studentů, který bude využívat tyto přípravky je uveden v Příloze B
Výsledky projektu, jakožto i samotná koncepce takto prakticky orientované výuky, budou také prezentovány na konferencích NI Research and
Education Days 2013 a Mefanet 2013.
Všechny výsledky a prezentace vzniklé v rámci tohoto projektu budou důsledně opatřeny odkazem na projekt FRVŠ.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
0
0
0
0
0
23
23
0
0
0
14
0
164
178
Číslo projektu: 1530
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Laboratoř pro praktickou výuku metod lékařské diagnostiky a terapie založených na využití
elektromagnetických vlastností biologických tkání
Řešitel:
Doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI)
Spoluřešitel:
Ing. Jan Vrba, M.Sc.
Ing. Martin Rožánek, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
388 tis. Kč
Požadavek:
1750 tis. Kč
Anotace:
FBMI v poslední době získala a z externích projektů pořídila moderní lékařské a měřicí přístroje a kalibrační pomůcky pro terapii a diagnostiku. Jedná
se například o zcela nový systém pro zobrazování elektrickou impedanční tomografií (EIT) PulmoVista 500 (Dräger Medical s.r.o.) uvedený na trh v
závěru roku 2011 za téměř 2 miliony Kč, druhý EIT systém Maltron Sheffield MK 3.5, Precision LCR meter 4284A (Agilent), 6 výkonových
mikrovlnných generátorů/zesilovačů UHF Power generator PG 70.150.2 (SSB Electronic), 8kanálový mikrovlnný oscilátor s nezávisle nestavitelnou fází
a amplitudou výstupních signálů, sadu aplikátorů pro mikrovlnnou hypertermii, sadu měřicích sond pro studium elektrických vlastností tkání a
elektrochirurgický přístroj SMT BM CLINIC 170W (Speciální Medicínská Technologie, s.r.o.).
Cílem tohoto projektu je především doplnit tuto sadu již dostupných přístrojů a pomůcek o prostředky, které umožní zapojení uvedeného moderního
přístrojového vybavení do výuky, a tím dále zvýšit kvalitu praktické výuky na FBMI. Studenti se budou moci prakticky seznámit s touto moderní
přístrojovou technikou v rámci vypracování celkem 18 nově připravených laboratorních úloh (viz Příloha B) a při jejich samostatné experimentální
činnosti při vypracování bakalářských či magisterských prací a semestrálních projektů.
Společným rysem těchto přístrojů a společným tématem 18 nově připravovaných laboratorních úloh je využívání elektromagnetických vlastností
biologických tkání pro diagnostiku a terapii. Toto přístrojové vybavení, stávající i nově pořízené, bude proto soustředěno do nově vybudované laboratoře
FBMI, kde bude probíhat praktická výuka a samostatná experimentální činnost studentů.
Z projektu je plánováno zakoupit například elektrodové pásy pro EIT rozměrů vhodných pro studenty (cena čtyř pásů velikostí S, M L a XL s přívodními
kabely činí 386 tis. Kč), spirometr (480 tis. Kč), spektrální analyzátor rozšířený o funkci vektorového analyzátoru obvodů (496 tis. Kč), izotropní sondu
(260 tis. Kč), termokameru (186 tis. Kč) a další přístroje a služby včetně spotřebního materiálu, celkem za 2 138 tis. Kč. Z této částky činí požadovaná
dotace z tohoto projektu 1 750 tis. Kč a příspěvek FBMI tvoří 388 tis. Kč.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výstupů projektu bude finančně zabezpečena z prostředků fakulty (katedry). Náklady na samotný provoz nově
vybudované laboratoře (spotřební materiál) budou nízké i při využití laboratoře ve více předmětech. Katedra biomedicínské techniky se zavazuje
hradit náklady na provoz této laboratoře, stejně jako to činí u ostatních laboratoří, ve kterých zajišťuje výuku.
V laboratoři je plánována výuka v povinných a povinně-volitelných předmětech se zaměřením na diagnostiku a terapii v lékařství a na elektrická měření.
V zimních semestrech půjde o výuku pro přibližně 595 studentů a v letních semestrech přibližně o 115 studentů v předmětech bakalářského studijního
programu Biomedicínská a klinická technika (B3921), studijního oboru Biomedicínský technik (3901R039), magisterského studijního programu
Biomedicínská a klinická technika (N3921), studijního oboru Biomedicínský inženýr (3901T054), studijního oboru Přístroje a metody pro biomedicínu
(3901T035) a studijního oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (3901T036). Udržitelnost je zajištěna i tím, že obory Biomedicínský
technik, Biomedicínský inženýr a Systémová integrace procesů ve zdravotnictví jsou nově akreditovány do 1. března 2020 a obor Přístroje a metody pro
biomedicínu do 1. března 2016. Výčet jednotlivých předmětů a vyčíslení počtu studentů je detailně uveden v Příloze A. Setrvalý zájem studentů o výše
uvedený bakalářský obor a stoupající zájem studentů o výše uvedené navazující magisterské programy tedy zaručuje udržitelnost výstupů.
Udržitelnost a dostupnost výstupů projektu je zaručena i personálně. Celý řešitelský tým se problematikou, kterou tento projekt pokrývá,
dlouhodobě intenzivně zabývá, disponuje tak vysokou kvalifikací v této oblasti a má zájem vytvořit kvalitní podporu pro všechny výstupy tohoto
projektu. Všichni členové řešitelského týmu také mají pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Kromě samotného řešitelského týmu disponuje FBMI řadou
dalších vysoce kvalifikovaných stálých zaměstnanců i externistů podílejících se na budování laboratoří a vedení výuky.
Z výše uvedeného vyplývá, že horizont udržitelnosti a dostupnosti výstupů projektu sahá daleko za rok 2015.
Konkrétní výstupy:
1. Vybavení nové výukové laboratoře moderními přístroji tak, aby umožňovala praktickou laboratorní výuku měření elektromagnetických vlastností
biologických tkání a výuka metod jejich využití v lékařské diagnostice a terapii.
2. Vypracovaná sada 18 laboratorních úloh, které jsou popsány v příloze B projektu. Každá laboratorní úloha bude zahrnovat technické řešení úlohy a
detailní návod pro studenty.
3. Metodický materiál pro pedagogy, kteří laboratorní úlohy povedou, obsahující pedagogické poznámky k úloze, technické detaily k nastavení přístrojů,
další údaje specifické pro jednotlivé úlohy a upozornění nutná pro zdárný průběh praktické výuky.
4. Prezentace v MS PowerPointu k jednotlivým úlohám, které budou sloužit nejen studentům při praktické výuce, ale budou využívány i k propagačním
účelům. Prezentace budou vystaveny mimo jiné na webu FBMI.
5. Soubor materiálů pro propagaci projektu a laboratoře (viz odstavec Propagace projektu).
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
1. Zvýšení kvality a podílu praktické výuky na FBMI začleněním nových moderních přístrojů a na nich postavených laboratorních úloh do výuky v
bakalářských a magisterských předmětech FBMI, jak je detailně specifikováno v příloze A projektu. Zvyšování kvality studia je jednou z priorit DZ
ČVUT v Praze na rok 2011-2015 a jeho aktualizací pro rok 2011 a 2012.
2. Vybavení nově zřízené laboratoře (viz současný stav řešeného problému) moderními měřicími a terapeutickými přístroji založenými na využívání
elektromagnetických vlastností biologických tkání. Modernizace přístrojového vybavení je jednou z priorit DZ ČVUT v Praze na rok 2011-2015 a
jeho aktualizací pro rok 2011 a 2012.
3. Studenti budou mít k dispozici nadstandardní přístrojové vybavení pro laboratorní výuku a pro svoji samostatnou experimentální činnost (vypracování
bakalářských a magisterských prací a semestrálních projektů), což povede mimo jiné ke zvýšení kvality výstupů studentů. Kvalita výstupů studentů je
jedním z důležitých kritérií při posuzování kvality celé vysoké školy. V neposlední řadě povede realizace tohoto projektu i ke zvýšení atraktivity studia.
Zvyšování atraktivity studia je jednou z priorit DZ ČVUT v Praze na rok 2011-2015 a jeho aktualizací pro rok 2011 a 2012.
4. Laboratorní úlohy, ve kterých budou studenti pracovat s výše uvedeným moderním přístrojovým vybavením, budou svou tématikou unikátní nejen v
rámci ČVUT, ale i mimo něj.
Cíle řešení:
Následující cíle byly zvolené tak, aby byly snadno kontrolovatelné např. při oponentním řízení:
1. Vybavit nově vzniklou laboratoř (viz Současný stav řešeného problému) pro praktickou výuku metod lékařské diagnostiky a terapie založených na
využití elektromagnetických vlastností biologických tkání.
2. Vypracovat sadu 18 laboratorních úloh, které jsou podrobně popsány v příloze B projektu. Každá laboratorní úloha bude zahrnovat technické řešení
úlohy a detailní návod na laboratorní úlohu pro studenty.
3. Vypracovat k jednotlivým úlohám materiál pro pedagogy, kteří laboratorní úlohy povedou, který bude obsahovat pedagogické poznámky k úloze,
technické detaily k nastavení přístrojů, další údaje specifické pro jednotlivé úlohy a upozornění nutná pro zdárný průběh praktické výuky.
4. Vytvořit k jednotlivým úlohám prezentace v MS PowerPointu, které budou sloužit nejen studentům při praktické výuce, ale budou využívány i k
propagačním účelům.
5. Zahájit praktickou výuku studentů v nově zřízené laboratoři.
6. Vytvořit soubor materiálů pro propagaci projektu a laboratoře (viz odstavec Prezentace a využití výsledků).
7. Zveřejněnit výsledky projektu a propagační materiály mimo jiné na webu FBMI.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledkem úspěšného řešení projektu bude nově zřízená laboratoř, která bude vybavena moderními technologiemi v oblasti měření elektrických
vlastností biologických tkání a jejich využití v lékařské diagnostice a terapii. Laboratoř bude plně začleněná do výuky na ČVUT FBMI v Kladně, a to v
rozsahu 8 bakalářských předmětů a 5 magisterských předmětů. Předpokládaný počet studentů využívající tuto laboratoř při řešení laboratorních úloh či
bakalářských a magisterských prací je v zimních semestrech přibližně 595 studentů a v letních semestrech přibližně 115 studentů, jak je detailněji
uvedeno v příloze A.
Na závěr řešení bude vypracována zpráva o průběhu a výsledcích realizace. O zřízení laboratoře, jejím vybavení a provozu bude uvedena informace na
WWW stránkách FBMI. Dále bude laboratoř představována veřejnosti v rámci dní otevřených dveří a bude vytvořen poster informující o unikátním
vybavení laboratoře vystavený ve vestibulu fakulty.
V rámci oponentního řízení bude možné laboratoř předvést v provozu. O vybudování laboratoře, o celkové koncepci a rozvoji výuky na FBMI a o
případných zkušenostech bude následně publikován článek v odborném časopise Lékař a technika, jediném časopise zaměřeném na biomedicínské
inženýrství v ČR, popř. v dalších časopisech ČVUT.
Dále bude vytvořen soubor komplexních laboratorních úloh, viz popis 18 laboratorních úloh uvedených v příloze B tohoto dokumentu. Návody k těmto
úlohám budou zveřejněny v rámci WWW stránek příslušných předmětů.
Všechny výsledky a prezentace vzniklé v rámci tohoto projektu budou důsledně opatřeny odkazem na projekt FRVŠ.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Spektrální analyzátor s rozšířením na vektorový analyzátor obvodů pro
měření elektrických veličin s horní frekvencí měření minimálně 6 GHz
Termokamera
Izotropní sonda 30 MHz až 3 GHz
Elektrodové pásy pro EIT
Spirometr
Přístrojový počítače Maltron k EIT systému
LISN - umělá síť HM 6050-2
Kapitálové výdaje celkem
58
438
0
0
0
0
84
41
183
186
260
386
480
0
0
1750
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
100
0
105
205
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 1554
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace laboratorních úloh předmětu Mikrokontroléry
Řešitel:
Ing. Tomáš Teplý
Pracoviště:
Fakulta elektrotechnická
Příspěvek VŠ:
10 tis. Kč
Požadavek:
259 tis. Kč
Anotace:
Současný trend vývoje moderní elektroniky vede ke konstrukci stále složitějších systémů, jejichž nedílnou součástí je programovatelný řídicí obvod.
Ve většině případů se jedná o mikrokontrolér nebo mikroprocesor. Absolvent elektrotechnické fakulty, oboru KME (Komunikace, multimédia a
elektronika), studijního programu Aplikovaná elektronika by proto měl mít přehled o aktuální situaci v této oblasti, znát základy programování těchto
obvodů a měl by být schopen se v této problematice celkově orientovat.
Cílem předmětu je dát studentům znalosti nezbytné pro samostatné vyřešení jak semestrálních nebo závěrečných prací, tak i konkrétního úkolu v praxi.
Za tímto účelem je nezbytné udržovat co možná nejaktuálnější vybavení výukové laboratoře (výukové přípravky, periferie) a držet tak krok se
současnými trendy. Prostředky z tohoto grantu budou využity na modernizaci, nákup a tvorbu nových výukových přípravků. Stávající úlohy budou
modernizovány a rozšířeny a dojde k vytvoření nových úloh. Ke všem úlohám budou vytvořeny ukázkové příklady a manuály.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Předmět Mikrokontroléry je závazným předmětem bakalářské etapy studijního oboru KME a programu Aplikovaná elektronika, který je akreditován
do 31.12.2016. Vzhledem k provázanosti s dalšími předměty tohoto studijního programu a velké oblibě studentů je navrhovaný projekt v souladu s
dlouholetým plánem oboru KME. Udržování a případné další rozšiřování bude financováno z prostředků katedry.
Výsledky projektu budou dostupné v laboratoři katedry mikroelektroniky, ve které bude probíhat výuka předmětu Mikrokontroléry. Ukázkové úlohy,
dokumentace a popisy k jednotlivým úlohám budou dostupné na webových stránkách předmětu (portál elektronické podpory předmětů v programu KME
- Moodle). Velká část výstupů bude použitelná i v jiných předmětech studijního oboru KME (Inteligentní aplikovaná elektronika, Senzory v elektronice a
informatice a dalších). Dále budou výsledky sloužit k podpoře semestrálních, bakalářských a diplomových prací. Pro zájemce z dalších pracovišť budou
zpřístupněny na vyžádání.
Konkrétní výstupy:
Vybavení jedenácti pracovišť moderními přípravky s mikrokontroléry a rozšiřujícími periferiemi, na kterých se studenti naučí jednak programovat
mikrokontroléry a dále vytvořit vlastní program pro obsluhu periferií (displeje LED, LCD, senzory, komunikační moduly, apod.). Vzhledem k nákupu
nových vývojových desek se inovace bude týkat jednak vlastního použitého mikrokontroléru, který bude sloužit k ovládání všech přípravků a senzorů v
jednotlivých úlohách a dále budou modernizovány a doplněny jednotlivé úlohy. Úlohy, které budou inovovány, jsou vyznačeny v příloze Sylabus.
Výstupy budou ve formě:
Hardware
*Nákup nových přípravků s moderními typy mikrokontrolérů, které budou aktuálně ve velké míře používány k řízení současných elektronických zařízení.
*Nákup nových periferií, komunikačních modulů a zařízení, k jejichž ovládání se často používají mikrokontroléry.
*Nákup součástek a materiálu za účelem realizace nových přípravků využívající moderních elektronických součástek a podpory semestrálních,
bakalářských a diplomových prací.
*Nákup programovacích zařízení (programátorů) pro mikrokontroléry.
Dokumentace a příklady
*Tvorba ukázkových příkladů k obsluze jednotlivých periferií a modulů. Příklady budou k dispozici ke stažení na webových stránkách předmětu.
*Návody k obsluze přípravků, modulů a periferií (dostupné ke stažení na webových stránkách předmětu).
*Návody k programování mikrokontrolérů a dokumentace ukázkových příkladů (dostupné ke stažení na webových stránkách předmětu).
Všechny uvedené výstupy budou dostupné pro studenty předmětu Mikrokontroléry a pro studenty souvisejících předmětů (Inteligentní aplikovaná
elektronika, Senzory v elektronice a informatice a další). Dále budou dostupné pro studenty pracujících na samostatných projektech, závěrečných
bakalářských a diplomových prací. Na vyžádání budou dostupné i ostatním studentům jiných studijních oborů.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Předměty zabývající se architekturou, periferiemi a programováním mikrokontrolérů a mikropočítačů mají na katedře mikroelektroniky mnohaletou
tradici. Vzhledem ke svému praktickému zaměření a náplni, která se týká obvodů tvořících nedílnou součást dnešních elektronických zařízení, se těší
velké oblibě studentů nejen z katedry mikroelektroniky a studijního oboru KME, ale i studentů jiných studijních oborů (Kybernetika a robotika, Otevřená
informatika), kteří si tento předmět zapisují jako volitelný. Z tohoto hlediska je zde snaha nabídnout studentům co možná nejaktuálnější informace z
tohoto oboru a umožnit jim si na nejnovější technologie z této oblasti sáhnout a naučit se programovat a obsluhovat moderní mikrokontroléry, moduly a
součástky. Vzhledem k neustálému a rychlému vývoji v této oblasti je potřeba zachovávat aktuálnost vývojových přípravků, periferií a modulů.
Hlavním přínosem pro rozvoj fakulty a VŠ do budoucna je zefektivnění a zkvalitnění výuky a šance přilákat větší počet studentů, kteří tak budou mít
možnost se praktickou formou naučit obsluhovat a programovat moderní obvody a získat tak aktuální zkušenosti v oblasti moderní elektroniky, které jim
umožní lepší uplatnění v praxi.
Přínos se týká nejen studentů, ale i vyučujících předmětu Mikrokontroléry, Inteligentní aplikovaná elektronika, Senzory v elektronice a informatice a
dalších, neboť zapojení moderních přípravků a technologií zkvalitní a zefektivní jejich práci a budou tak moci studentům nabídnout lepší studijní
podmínky.
Cíle řešení:
Hlavním cílem projektu je vybavení jedenácti pracovišť výukové laboratoře tak, aby pokrylo praktickou realizaci všech úloh předmětu
Mikrokontroléry na úrovni odpovídající současným technologiím a současnému stavu trhu v oblasti aplikací mikrokontrolérů.
Dále je cílem zajistit návaznost na další předměty oboru KME a podporu navazujících předmětů nejen studijního oboru KME, ale i dalších oborů
(Kybernetika a robotika, Otevřená informatika), jejichž studenti tento předmět navštěvují. Dalším cílem je poskytnout podporu při tvorbě semestrálních
projektů, bakalářských a diplomových prací.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky projektu budou prezentovány jednak na portálu elektronické podpory předmětu (Moodle) a webových stránkách katedry mikroelektroniky a
dále budou fyzicky dostupné ve výukové laboratoři katedry mikroelektroniky.
Výsledky dosažené prostřednictvím tohoto grantu budou využity při výuce předmětu Mikrokontoléry a dále v předmětech Senzory v elektronice a
informatice, Inteligentní aplikovaná elektronika a popřípadě i dalších. Budou také využívány pro podporu tvorby semestrálních, bakalářských a
diplomových prací studijního oboru KME a na vyžádání budou dostupné i ostatním studentům z dalších pracovišť.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
7
0
0
0
0
3
10
0
0
0
0
0
259
259
Číslo projektu: 1558
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Problematika měření parametrů tagů pro radiofrekvenční identifikaci - inovace předmětu Konstrukce
telekomunikačních zařízení
Řešitel:
Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta elektrotechnická
Spoluřešitel:
Ing. Marek Neruda
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
299 tis. Kč
Anotace:
Jedním z nových předmětů, který si klade za cíl zajištění požadovaných kompetencí absolventa (podle odborného profilu absolventa) je „Konstrukce a
elektromagnetická kompatibilita komunikačních zařízení“. Předmět je zařazen do bakalářské etapy studijního programu „Komunikace, Multimédia a
Elektronika“. Výuka probíhá na Katedře telekomunikační techniky FEL-ČVUT v Praze s cílem poskytnout studentům základní souhrn znalostí z oblasti
konstrukce moderních komunikačních zařízení s ohledem na jejich elektromagnetickou kompatibilitu.
Vzhledem ke skladbě stávajících laboratorních úloh se jeví jako účelné zařadit úlohu na měření RFID tagů – jejich elektrických parametrů.
Technologie radiofrekvenční identifikace (RFID) je jedna z nejvíce se rozvíjejících technologií dneška. Vzhledem k tomu, že využívá velké množství
poznatků z komunikační techniky a elektroniky, lze ji efektivně využít pro výklad a procvičení provázanosti jednotlivých partií vyučovaného studijního
oboru „Komunikace, Multimédia a Elektronika“.
Přínosem této úlohy tak bude navíc pedagogicky efektivní propojení stávajících znalostí studentů, které jsou při běžné výuce přednášeny pomocí dělení
problematiky a fokusace na jednotlivé detaily daných technologií. Ve standardním pedagogickém procesu tak zpravidla není čas ukázat propojení a
souvislosti na modelu reálné technologie. Tato úloha si klade za cíl tento stav napravit.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Studijní materiály (přednáškové i návody pro cvičení) budou zpřístupněny studentům pomocí výukového portálu Moodle určeného pro studenty
programu "Komunikace, Multimédia a Elektronika".
Pro účely oponentního řízení budou oponentům vytvořeny speciální účty umožňující přístup k vytvořeným materiálům.
Zpřístupnění výukových materiálů na e-learningovém výukovém fakultním portálu Moodle
(https://moodle.kme.fel.cvut.cz) .
Vzhledem k tomu, že výukové materiály tohoto předmětu budou zpřístupněny pomocí nového (již běžícího) fakultního elearningového portálu Moodle,
bude zajištěna udržitelnost a dostupnost výsledků projektu pro výuku i v dalších letech.
Udržitelnost dosažených výsledků a jejich využití ve výukovém procesu bude po ukončení projektu (v následujících letech) zajištěna z vnitřních zdrojů
fakulty, případně z dalších zdrojů zaměřených na inovace ve výuce VŠ předmětů.
Konkrétní výstupy:
Jednotlivé konkrétní cíle tohoto projektu lze shrnout do následujících bodů:
- Prezentace k přednášce „Konstrukční řešení technologie radiofrekvenční identifikace“,
- Návod k laboratornímu cvičení „Měření parametrů tagů RFID“,
- Přípravky a sestava pracoviště pro laboratorní úlohu,
- Vzorový protokol z měření,
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Promítnutí aktuálních poznatků z oblasti radiofrekvenční identifikace do výuky tohoto předmětu je prvořadý cíl a přínos tohoto projektu, a to i z
důvodu popularity této technologie pro identifikaci osob či podpory logistických operací v průmyslu.
Seznámením studentů s danou problematikou chceme dosáhnout toho, aby budoucí absolventi měli použitelné a aktuální znalosti z dotčených oblastí.
Nezanedbatelným přínosem bude zvýšení schopnosti studentů manipulovat se základní měřicí technikou, což navíc podpoří fixaci studované látky.
Osvojení si daných znalostí a získání základních praktických dovedností navíc zvýší možnosti uplatnění našich absolventů v technické praxi.
Udržitelnost dosažených výsledků a jejich využití ve výukovém procesu bude po ukončení projektu (v následujících letech) zajištěna z vnitřních zdrojů
fakulty, případně z dalších zdrojů zaměřených na inovace ve výuce VŠ předmětů.
Problematika technologie radiofrekvenční identifikace má vztah též k programům celoživotního vzdělávání, které jsou nabízeny na půdě elektrotechnické
fakulty ČVUT v Praze.
Vzhledem k tomu, že výukové materiály tohoto předmětu budou zpřístupněny pomocí nového (již běžícího) fakultního elearningového portálu Moodle,
bude zajištěna udržitelnost a dostupnost výsledků projektu pro výuku i v dalších letech.
Za poslední 3 roky byli FRVŠ přijaty a financovány následující projekty podané řešitelem L. Vojtěchem:
2012: Problémová úloha "Komunikační řetězec" pro předmět Komunikace a multimédia
2011: Zavedení nového předmětu "Konstrukce a elektromagnetická kompatibilita komunikačních zařízení"
2010: Inovace laboratorních měření ve sdělovací technice pomocí multimediálních technologií
Cíle řešení:
Prvním cílem projektu je příprava prezentace pro přednášku se zaměřením na měření technologie radiofrekvenční identifikace, dle stávající
normalizace ISO/IEC 10373, ECMA-356, ISO/TR 18047 a ETSI EN 302 208-1.
Druhým cílem je laboratorní úloha pro měření, respektive ověření, radiových a elektrických parametrů tagů dle normalizace uvedené výše, a to včetně
vzorového protokolu z měření.
Prezentace výsledků se předpokládá na mezinárodní konferenci RTT2013, kterou bude pořádat VŠB v Ostravě v září 2013 a Konferenci KTTO2013,
kterou v červnu 2013 spolupořádá VŠB Ostrava a University of Bielsko-Biala v Polsku.
Studijní materiály (přednáškové i návody pro cvičení) budou zpřístupněny studentům pomocí výukového portálu Moodle určeného pro studenty
programu "Komunikace, Multimédia a Elektronika" (pro účely oponentního řízení budou oponentům vytvořeny speciální účty umožňující přístup k
vytvořeným materiálům).
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky tohoto projektu budou prezentovány na mezinárodní konferenci RTT2013, kterou bude pořádat VŠB v Ostravě v září 2013 a KTTO2013,
kterou v červnu 2013 spolupořádá VŠB Ostrava a University of Bielsko-Biala v Polsku.
Studijní materiály (přednáškové i návody pro cvičení) budou zpřístupněny studentům pomocí výukového portálu Moodle určeného pro studenty
programu "Komunikace, Multimédia a Elektronika".
Pro účely oponentního řízení budou oponentům vytvořeny speciální účty umožňující přístup k vytvořeným materiálům.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
20
8
245
299
Číslo projektu: 1564
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace předmětu Digitální technika
Řešitel:
Ing. Pavel Lafata, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta elektrotechnická
Příspěvek VŠ:
25 tis. Kč
Požadavek:
265 tis. Kč
Anotace:
Hlavním cílem tohoto projektu je aktualizace náplně seminární i praktické části výuky předmětu Digitální technika (A2B99DIT). Tento předmět je
závazným předmětem v bakalářské etapě všech základních oborů studijního programu Komunikace, multimédia a elektronika a volitelným v řadě dalších
bakalářských studijních programů na FEL ČVUT v Praze. Záměrem projektu je inovovat stávající skladbu praktických měření v laboratoři pomocí
dvojice nových laboratorních úloh, seznámit studenty s aktuálními trendy v oblasti návrhu i realizace digitálních obvodů s využitím programovatelných
logických polí a jazyka VHDL, a se způsoby a možnostmi analýzy digitální komunikace a simulacemi a modelováním chování logických hradlových
polí. Pozornost bude rovněž věnována aktualizaci, doplnění stávajících a vytvoření nových studijních a výukových materiálů pro přednášky i cvičení
předmětu.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Laboratorní vybavení, pořízené z prostředků tohoto projektu, je plánované pro využití ve výuce po dobu nejméně 3 let. Údržba, servis, případné další
náklady budou hrazeny z prostředků školy na hlavní výukovou činnost.
Konkrétní výstupy:
Konkrétními výstupy řešení projektu budou především dvě nové laboratorní úlohy na demonstraci problematiky struktur logických obvodů. Úlohy
budou zahrnovat moderní postupy při návrhu a diagnostice logických obvodů v programovatelných hradlových polích FPGA (Field Programmable Gate
Array) s využitím jazyka VHDL (VHSIC Hardware Description Language).
První nová laboratorní úloha věnující se základním logickým strukturám, se bude jmenovat Realizace základních číslicových bloků, kde budou využita
nově zakoupená programovatelná logická pole od společnosti Xilinx pro splnění zadaných úkolů úlohy – návrhů jednoduchých logických
struktur. Pomocí osciloskopu a logického analyzátoru si studenti následně odladí svůj návrh a ověří jeho funkčnost.
Druhá nová laboratorní úloha věnující se složitějším logickým strukturám, jako jsou stavové automaty, se bude jmenovat Realizace pokročilých
digitálních struktur v prostředí jazyka VHDL. Zde se studenti budou věnovat realizaci a diagnostice složitějších struktur - problematice stavových
automatů, specifických typů registrů a čítačů. Studenti se díky této úloze hlouběji seznámí s problematikou jazyka VHDL a zejména jeho simulačním
prostředím.
Projekt podpoří i vytvoření nových výukových materiálů a návodů pro nově vytvořené laboratorní úlohy a značná pozornost bude rovněž věnována na
doplnění materiálů stávajících laboratorních úloh a přednášek z předmětu Digitální technika (A2B99DIT). Výstupy projektu ve formě výukových
materiálů budou zveřejněny prostřednictvím veřejného fakultního serveru a budou tedy využitelné v budoucnu při řešení obdobných projektů například i
na jiných vysokých školách technického zaměření. Projekt tak podpoří i elektronickou formu vzdělávání studentů denního studia na FEL ČVUT v Praze.
Výsledky projektu budou publikovány na mezinárodní konferenci RTT 2013 (The 15th International Conference on Research in Telecommunication
Technologies) a v jejím sborníku.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Tento projekt by měl přispět ke zvýšení kvality výuky na Fakultě elektrotechnické, ČVUT v Praze vytvořením nových laboratorních úloh. Doplnění
vybavení stávajícího pracoviště umožní studentům rozšíření přehledu technologií a problematiky v oblasti digitálních obvodů a jejich realizace pomocí
moderních prostředků a přispějí k modernizaci stávajícího vybavení laboratoře a laboratorních úloh. Do realizace projektu se předpokládá zapojení
studentů v rámci vypracování týmových projektů či bakalářských prací. Aktualizací stávajících a vytvořením nových výukových materiálů pro přednášky
i praktická cvičení předmětu přispěje projekt ke zkvalitnění výuky a k přípravě studentů na navazující předměty z této oblasti. Laboratorní vybavení je
plánované pro využití ve výuce po dobu nejméně 3 let. Údržba, servis, případné další náklady budou hrazeny z prostředků školy na hlavní výukovou
činnost.
Cíle řešení:
V průběhu semestru se studenti předmětu Digitální technika pomocí laboratorních úloh postupně seznamují s problematikou číslicových obvodů a
jejich charakteristik. Poté prakticky v jednotlivých úlohách realizují zapojení kombinačních logických obvodů a zkoumají jejich parametry. Uplatňují a
ověřují si tak teoretické znalosti z přednášek a úvodních seminárních cvičení. V současné době se však v praxi v tomto oboru stále častěji využívají pro
návrh i realizaci digitálních obvodů programovatelná hradlová pole (FPGA, CPLD) a jazyk VHDL. Tato oblast je však v současném stavu ve výuce
předmětu Digitální technika zastoupena pouze okrajově. Je proto potřeba, zejména praktickou část výuky předmětu Digitální technika, vhodně rozšířit
formou nových laboratorních úloh z oblasti hradlových polí a jazyka VHDL tak, aby se studenti mohli dostatečně seznámit s těmito moderními trendy i
ve výuce. Nedílnou součástí moderního způsobu návrhu a realizace digitálních struktur pomocí hradlových polí je rovněž jejich diagnostika, analýza a
simulace, k čemuž slouží moderní logické analyzátory a simulátory hradlových polí. Pro zvýšení kvality výuky a teoretické přípravy studentů nejen na
dané laboratorní úlohy, ale i pro potřeby navazujících předmětů z oboru a praktické uplatnění, je jedním z důležitých cílů tohoto projektu inovace
stávajících a vytvoření nových studijních materiálů pro pokrytí výuky v této oblasti.
Prvním konkrétním cílem inovace předmětu Digitální technika je nahrazení stávající laboratorní úlohy, která je doposud realizovaná formou diskrétních
logických hradel a nepájivého kontaktního pole, pomocí moderního způsobu návrhu a realizace prostřednictvím hradlového pole FPGA a jazyka VHDL.
V laboratorní úloze, s názvem Realizace základních číslicových bloků, budou využita programovatelná logická pole od společnosti Xilinx pro splnění
zadaných úkolů úlohy - návrhů jednoduchých logických struktur. Pomocí osciloskopu a logického analyzátoru si studenti následně odladí svůj návrh a
ověří jeho funkčnost. Laboratorní úloha bude realizována na samostatných paralelních pracovištích po dvou studentech tak, aby se každý student mohl
podrobně seznámit s demonstrovanou problematikou.
Druhá laboratorní úloha, s názvem Realizace pokročilých digitálních struktur v prostředí jazyka VHDL, se bude věnovat realizaci a diagnostice
složitějších struktur - problematice stavových automatů, specifických typů registrů a čítačů. Studenti se díky této úloze hlouběji seznámí s problematikou
jazyka VHDL a zejména jeho simulačním prostředím. Také v rámci této laboratorní úlohy si studenti ověří principy diagnostiky i analýzy logických
obvodů pomocí logického analyzátoru. I tato úloha bude také realizována na samostatných paralelních pracovištích, aby pracovní skupiny studentů byly
maximálně dvou členné.
Nedílnou součástí obou plánovaných úloh budou nově vypracované výukové materiály, návody na nové úlohy, srtudijní materiály pro doplnění
současných seminárních cvičení apod.
Navrhované změny v osnově přednášek
*přednáška číslo 14: Realizace pokročilých digitálních struktur na programovatelných hradlových polích prostřednictvím jazyka VHDL a jejich
diagnostika.
Navrhované změny v osnově cvičení
*cvičení číslo 7: Úvod do vývojového prostředí, kombinační obvody, vytvoření projektu.
*cvičení číslo 8: Realizace základních číslicových bloků (sčítačka, klopné obvody) prostřednictvím jazyka VHDL a moderní prostředky pro jejich
analýzu.
*cvičení číslo 11: Realizace pokročilých digitálních struktur v prostředí jazyka VHDL (stavové automaty, registry, čítače).
Hlavní přínosy tohoto projektu budou:
*Prohloubení stávajících poznatků a implementace moderních trendů z oblasti návrhu a realizace digitálních obvodů pomocí programovatelných
logických polí a jazyka VHDL.
*Seznámení studentů s moderními způsoby analýzy digitálních signálů prostřednictvím rychlých osciloskopů a logických analyzátorů.
*Zvýšení efektivity studia dané problematiky, kdy si studenti pomocí praktických ukázek a v rámci navrhovaných laboratorních úloh budou moci sami
vyzkoušet moderní způsob realizace digitálních struktur a jejich analýzu a simulace.
*Doplnění stávajícího vybavení laboratoře o nové a moderní zařízení, které bude moci být využito v rámci výuky i dalších předmětů z oblasti digitální a
číslicové techniky. Zařízení získané díky finančním prostředkům projektu bude rovněž využito v rámci řešení semestrálních, bakalářských a diplomových
prací studentů.
*Motivace studentů ke studiu díky použití moderních zařízení.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky budou prezentovány demonstrací obou pracovišť.
Výsledky řešení budou dále uvedeny na odborné konferenci RTT 2013 (The 15th International Conference on Research in Telecommunication
Technologies) v předpokládaném termínu září 2013, předpokládané místo konání konference je Bratislava, kde budou prezentovány výstupy řešení
tohoto projektu.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
18
0
0
0
0
7
25
0
20
30
0
3
212
265
Číslo projektu: 1566
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace předmětu Bezpilotní prostředky
Řešitel:
Ing. Milan Rollo, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta elektrotechnická
Spoluřešitel:
Ing. David Šislák, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
20 tis. Kč
Požadavek:
229 tis. Kč
Anotace:
V rámci tohoto projektu bude inovován obsah předmětu Bezpilotní prostředky pro magisterské studium v oboru Letecké a kosmické systémy
studijního programu Kybernetika a robotika. Tento předmět je zaměřen na získání základních znalostí z oboru bezpilotních prostředků. Jsou probírány
konstrukce, pohony, senzory, elektronické systémy, akční členy, řídící elektronika, řídicí algoritmy, přídavná zařízení a také právní aspekty provozování
bezpilotních prostředků. Přednášky jsou doplněny exkurzemi do relevantních laboratoří. V rámci projektu bude kladen důraz především na inovaci
obsahu cvičení, kde budou zpracovávány praktické semestrální úlohy zaměřené na oblasti zpracování senzorických dat, řízení bezpilotních letounů a
jejich praktickou konstrukci, včetně zkušebních letů v autonomním režimu. Budou zakoupeny nezbytné hardwarové komponenty, které umožní
studentům praktickou realizaci úloh a ověření teoretických znalostí a připraveny podklady pro úlohy v podobě knihoven zdrojových kódů a technické
dokumentace.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržování, dostupnost výsledků projektu po dobu nejméně dvou let následujících po roce řešení projektu a případné další rozšiřování bude
financováno z prostředků Katedry počítačů (K13136), FEL, ČVUT v Praze.
Garantem předmětu je Ing. David Šišlák, Ph.D., který je zároveň spoluřešitelem tohoto projektu, Ing. Milan Rollo, Ph.D. se podílí na cvičení předmětu a
existuje tedy předpokládat, že výstupy projektu budou využívány i v následujících letech po dokončení projektu.
Konkrétní výstupy:
Výstupem projektu budou zejména detailní podklady pro semináře v souladu s plánovanou osnovou předmětu. Dále budou zpracovány i materiály
nezbytné pro teoretickou přípravu tak, aby měli studenti znalosti potřebné pro efektivní a bezpečné zvládnutí praktických úloh.
Z prostředků projektu budou zakoupeny nezbytné hardwarové prostředky - bude se jednat zejména o sadu malých quadkoptér (čtyřrotorových vrtulníků),
nezbytnou palubní přístrojovou techniku, senzory a miniaturní počítačové desky sloužící jako palubní počítače. Jedna tato platforma, pořízená z
prostředků pracoviště, se již v současnosti v rámci projektu využívá. V předmětu bude mimo těchto prostředků využit i model bezpilotního letounu
Procerus, který je na řešitelském pracovišti k dispozici.
Následně budou navrženy samostatné úlohy pokrývající celou probíranou problematiku a zpracována metodika pro jejich řešení, zahrnující výše uvedené
hardwarové prostředky, výpočetní postupy a vhodné řídící a monitorovací algoritmy. Vzhledem k rizikům plynoucím z povahy experimentů bude
nezbytné zpracovat i bezpečnostní předpisy a postupy.
Výstupem projektu budou úlohy zaměřené na praktické aspekty provozu bezpilotních prostředků:
* úloha zaměřená na konstrukci bezpilotního prostředku - uvažované systémy Mikrokopter se dodávají ve formě stavebnice a studenti je budou v rámci
cvičení sestavovat a oživovat od úrovně draku, vedení vodičů, motorů, datových sběrnic až po desky řídících plošných spojů.
* úloha zaměřená na komunikaci mezi bezpilotním prostředkem a pozemním pracovištěm - helikoptéry Mikrokopter je možné ovládat vzdáleně pomocí
RC vysílačů, mobilních telefonů nebo datových přenosů z PC přes rozhraní bluetooth. Úloha bude sloužit k demonstraci problematiky přenosu signálů,
latence a výpadků ve spojení. Budou demonstrovány fail-safe mechanismy nezbytné pro případ ztráty komunikace.
* úloha zaměřená na sběr a analýzu dat z palubních senzorů - množství parametrů ze senzorů lze přes datové spojení sbírat pomocí definovaného
komunikačního protokolu on-line během letu. Cílem úlohy bude analýza těchto dat a porovnání s předpokládanými hodnotami dle rozsahů použitých
senzorů a jejich obnovovacích frekvencí.
* úloha zaměřená na autonomní let bezpilotního prostředku - bezpilotní systém umožňuje předem definovat letovou trajektorii pomocí zadání bodů zájmu
ve formě GPS souřadnic a letových hladin. Studenti si ověří funkci tohoto systému a zpracují získaná data pro ověření dynamiky systému při vykonávání
takto zadaných letových trajektorií.
* úloha zaměřená na autonomní řízení bezpilotního prostředku - helikoptéra Mikrokopter bude vybavena přídavným palubním počítačem Gumstix, který
bude připojen k autopilotu pomocí sériového rozhraní. Palubní počítač umožní přenést část řídících algoritmů na palubu letounu a vytvořit z něj tak
autonomní prostředek. Studenti si v rámci úlohy ověří možnost komunikace mezi palubním počítačem a autopilotem přes sériové rozhraní (vč.
převodníků napěťových úrovní).
Časový harmonogram předpokládá v měsících lednu - březnu výběr a objednávku všech vhodných hardwarových komponentů, následně pak podrobnou
analýzu a testování jejich vlastností. V měsících květen - červenec budou zpracovány materiály pro úlohy využívající stavebnicový systém Mikrokopter
(sestavení, oživení, komunikace, sběr dat). Po praktickém ověření těchto úloh letovými testy bude přikročeno k tvorbě složitějších úloh zaměřených na
autonomní provoz bezpilotních prostředků, vč. návrhu desek plošných spojů, implementaci komunikačních protokolů a letové testy. Tato fáze bude
probíhat v období srpen - říjen. V období listopad - prosinec budou dokončeny výukové materiály ve formě knihoven zdrojových kódů, technické
dokumentace, manuálů a prezentací.
V souladu s podmínkami projektu proběhne na závěr řešení projektu jeho obhajoba v rámci VŠ.
Pro teoretickou přípravu materiálů a umožnění individuálního vzdělávání studentů bude zakoupena odborná zahraniční literatura pokrývající ucelený
přehled probírané problematiky. Vytvořené materiály budou veřejně k dispozici na internetových stránkách a zhodnoceny v závěrečné zprávě. S prvním
během inovovaného předmětu se počítá v roce 2014.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
S prudkým rozvojem v oboru bylo nutné restrukturalizovat studijní programy a obory a vznikl tak nový obor Letecké a kosmické systémy, zaměřený
především na výchovu odborníků v oblastech avionických a kosmických systémů a technologií. Tyto oblasti jsou podpořeny znalostmi z kybernetiky,
robotiky a měření, sběru a zpracování dat. Studium zahrnuje předměty poskytující teoretický základ i praktické zkušenosti a to jak s reálnými leteckými
systémy a senzory, tak i s moderními metodami zpracování a vyhodnocení dat, a s tím souvisejícími systémy řízení a rozhodování.
Současným trendem v rozvoji technologií je i v oblasti letectví orientace na malé bezpilotní prostředky (UAV) a zvýšení bezpečnosti provozu malých
letadel pomocí integrace levných systémů a nových metod zpracování pilotážně-navigačních dat.
Předmět Bezpilotní prostředky vychází z nejnovějších poznatků v daném oboru a také z požadavků firem a průmyslových společností, které se orientují
na tuto dynamickou a perspektivní oblast. Předmět nabídne studentům možnost prakticky si ověřit znalosti získané v dalších předmětech oboru, zejména
pak integrací různých dílčích řešení do jednoho komplexního systému a blíže si uvědomit souvislosti mezi jednotlivými oblastmi.
Tento předmět přispěje k dalšímu rozvoji oboru, bude mít silný motivační charakter a ve spolupráci s průmyslovými a odbornými subjekty povede k
zajištění kvalitních budoucích odborníků pro tuto oblast.
Cíle řešení:
Cílem předmětu je seznámit studenty s bezpilotními prostředky různých tříd, jejich vlastnostmi, omezeními i možným nasazením v reálných
aplikacích. Z tohoto důvodu je nezbytné zakoupit k modelu bezpilotního letounu Procerus, který již má pracoviště k dispozici i další hardwarové
přípravky a připravit širokou škálu seminářů i samostatných prací pokrývajících celou problematiku. Z prostředků projektu budou zakoupeny modely
čtyřrotorových helikoptér vhodných pro laboratorní výuku.
Cíle projektu budou sledovat program předložený v osnově předmětu. Bude se jednat o přípravu úloh z následujících tříd problémů:
* Hardwarová konstrukce letounů různých tříd - zde se studenti seznámí s odlišnostmi v materiálové a strukturální konstrukcí modelů letounů
jednotlivých tříd.
* Palubní vybavení - řídící mikropočítače a autopilot, propojení se silovými prvky a motory
* Desky plošných spojů pro propojení senzorů a jejich komunikaci s pozemními pracovišti
* Senzorické vybavení - údaje z jednotlivých senzorů, jejich přesnost, práce s neurčitostí, fúze dat ze senzorů
* Problematika plánování trajektorií v prostředí s překážkami, vliv dynamických parametrů na plánování, problematika letu ve formacích
* Systém pro simulaci letového provozu AgentFly - úlohy na řešení konfliktů letových trajektorií, distribuovaná simulace letového provozu
* Pro jednotlivé semináře a samostatné úlohy bude zpracována detailní metodika a připraveny algoritmy řešící základní aspekty dané problematiky.
Dalším z cílů projektu je i výběr a nákup vhodné literatury. Zde se zaměříme na moderní zahraniční literaturu, která umožní studentům získat všeobecný
přehled problematiky i detailní studium jednotlivých oblastí.
Výsledkem projektu budou mimo materiálů pro semináře a laboratorních přípravků také podklady pro teoretické semináře v rozsahu látky nezbytném k
úspěšnému vyřešení samostatných úloh.
Prezentace a využití výsledků:
Tento nový předmět přispěje k rozvoji vědního oboru, v jeho rámci bude navázána úzká spolupráce s odborníky z průmyslu (několik jich bude
vyzváno ke specializovaným přednáškám) a povede k výchově odborníků s uplatněním v praxi. Navržené postupy a algoritmy budou zhodnoceny v
závěrečné zprávě a pro studenty FEL budou k dispozici na internetových stránkách předmětu. Pro zájemce z dalších pracovišť budou zpřístupněny na
vyžádání. Počítáme i s jejich prezentací na každoročním setkání pracovníků kateder kybernetiky a řídící techniky v roce 2013.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
0
0
0
0
0
20
20
0
20
0
15
0
194
229
Vysoká škola:
Česká zemědělská univerzita v Praze ČZU
Adresa:
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Číslo projektu: 8
Tématický okruh: B4 - Inovace studijních předmětů z oblasti "živé" přírody
Název projektu:
Multimediální učební pomůcka "Atlas nejvýznamnějších plemen drůbeže a králíků chovaných v ČR"
Řešitel:
Ing. Lukáš Zita, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Spoluřešitel:
Doc. Ing. Zdeněk Ledvinka, CSc.
Příspěvek VŠ:
10 tis. Kč
Požadavek:
87 tis. Kč
Anotace:
V rámci zemědělství ČR tvoří z živočišné produkce chov drůbeže významný podíl na celkovém objemu produkce agrárního sektoru. Jako doplňkový
chov je v ČR rozšířen i chov králíků, především pak v drobnochovech. Chov drůbeže a králíků je odvětvím zemědělské výroby a tudíž i důležitým
předmětem výuky a vzdělávání odborníků zemědělské praxe. Chov drůbeže a králíků je v různém rozsahu přednášen a vyučován v rámci bakalářského,
magisterského i doktorského studia prezenční i kombinované formy studia u mnoha oborů nejen na FAPPZ, ale i na jiných fakultách ČZU v Praze. U
některých oborů je časová dotace výuky poměrně nízká a proto je nutné zvýšit efektivnost výuky využitím vhodných multimediálních pomůcek a
nástrojů, které budou lehce dostupné (www, DVD) a mohou být využívány i např. při bezkontaktním systému výuky či samostudiu posluchačů. V
současnosti nejsou studijní multimediální pomůcky zaměřené na prezentaci plemen drůbeže a králíků zcela k dispozici v potřebném rozsahu. Jsou
dostupné především texty popisující historii, užitkové vlastnosti a exteriér jednotlivých plemen (např. vzorníky plemen drůbeže a králíků) a jsou doplněné
několika málo fotografiemi zástupců daného plemene, někdy pouze ve formě perokresby. Tyto materiály jsou dostupné ve skriptech, učebnicích nebo na
webových stránkách jednotlivých svazů chovatelů drůbeže nebo králíků. Jednoduše dostupné obrazové materiály nepředstavují dostatečné podklady ke
studiu plemen drůbeže a králíků a neposkytují možnost získání znalostí potřebných pro absolvování daných předmětů.
Předkládaný projekt navazuje na úspěšně řešené projekty FRVŠ řešené na Katedře speciální zootechniky v roce 2009 (Plemena skotu - FRVŠ 386/2009),
2010 (Plemena koní - FRVŠ 2824/2010), 2011 (Plemena prasat - FRVŠ 2949/2011) a 2012 (Atlas nejčastěji chovaných druhů okrasného ptactva v ČR FRVŠ 275/2012), které byly zaměřeny na tvorbu multimediálních učebních pomůcek pro výuku plemen. Návaznost podávaného návrhu projektu
umožňuje vyšší efektivitu využití finančních prostředků předchozích projektů, kdy v rámci řešení byla zakoupena např. HD digitální videokamera a
fotoaparát. Nyní je možné finance, investované v letech 2009 - 2012 např. i do pořízení již zmíněné videokamery a jejího doplňujícího vybavení, využít
pro získání fotografických i video materiálů od chovatelů a vytvořit databázi těchto materiálů o plemenech drůbeže a králíků chovaných v ČR.
Cílem projektu je vytvořit a následně systémově využívat multimediální aplikace spojující textový, fotografický, video a audio materiál o plemenech
drůbeže a králíků chovaných v ČR. Kombinace všech tří uvedených formátů zajišťuje možnost optimální ukázky zvířat v klidu i v pohybu s doplněním
vhodného psaného nebo mluveného komentáře. Budou prezentována zvířata různých věkových kategorií plemen drůbeže a králíků chovaných v ČR a
představující typické jedince daného plemene (exteriér, zbarvení, užitkový typ apod.) v typickém prostředí u různých chovatelů. Součástí prezentací bude
uvedena charakteristika jednotlivých plemen drůbeže a králíků, které usnadní studentům nejen fakult ČZU v Praze (FAPPZ, PEF, TF, FLD, FŽP)
studium plemen drůbeže a králíků a případnou přípravu na získání zápočtu v rámci předmětů zahrnujících chov drůbeže, králíků. Materiály budou volně
dostupné, i po skončení řešení projektu, na webových stránkách Katedry speciální zootechniky (http://ksz.af.czu.cz/plemenadrubeze akraliku) nebo přes
odkaz z hlavní stránky katedry http://ksz.af.czu.cz/) a na DVD nosičích i pro studenty a pracovníky dalších vysokých resp. středních zemědělských škol i
pro širokou laickou veřejnost. Studenti, zájemci tak budou mít k dispozici volně, zdarma a na jednom místě kompletní přehled o nejvýznamnějších
plemenech drůbeže a králíků chovaných v ČR.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Řešitel i katedra se zavazují i v následujících 2 letech (min. tedy do roku 2015 včetně, ale i v dalších letech) po zveřejnění výukové pomůcky dodržet
pravidlo neustálé dostupnosti na vlastní náklady, tzn. bezplatné dostupnosti a aktuálnosti pro zájemce. Jednalo by se o dostupnost materiálů na webových
stránkách katedry anebo na DVD nosiči.
Konkrétní výstupy:
Multimediální učební pomůcka - "Atlas nejvýznamnějších plemen drůbeže a králíků chovaných v ČR", představuje prezentace plemen drůbeže a
králíků kombinující textové, fotografické a video materiály (včetně psaného nebo mluveného komentáře), volně dostupné na fakultních nebo katedrových
internetových stránkách (http://ksz.af.czu.cz/plemenadrubezeakraliku/index.htm, volný a bezplatný přístup, bez časového omezení, s průběžnými
aktualizacemi).
DVD médium - "Atlas nejvýznamnějších plemen drůbeže a králíků chovaných v ČR" bude obsahovat výše uvedené multimediální prezentace (volně a
bezplatně dostupné všem zájemcům z řad studentů, odborné i laické veřejnosti na Studijním a informačním centru ČZU v Praze nebo na Katedře
speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze).
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Projekt přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění výuky zajišťované Katedrou speciální zootechniky pro studenty všech stupňů a mnoha oborů studia
Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, a jiných fakult, jejichž studijní plány obsahují předměty zahrnující výuku chovu drůbeže nebo/a
chovu králíků i v menším rozsahu, než celosemestrovém. Využití multimediálních aplikací umožní pružnější a levnější aktualizace učebních textů ve
srovnání s tiskovinami. Texty a obrazové prezentace bude možné využít také při dalším vzdělávání učitelů středních škol, odborných pracovníků v
zemědělské praxi či službách, v rámci Univerzity 3. věku i pro zájemce z řad laické veřejnosti, obchodníky se živými zvířaty apod.
Cíle řešení:
Cílem projektu je vytvořit a následně systémově využívat multimediální aplikace zaměřené na nejvýznamnější plemena drůbeže a králíků chovaná v
ČR, spojující učební texty, obrazové přílohy a audiovizuální prezentace. Kombinace všech tří uvedených formátů zajišťuje možnost optimální ukázky
zvířat v klidu, případně i v pohybu s doplněním vhodného psaného nebo mluveného komentáře, které budou představovat moderní a pružný systém
tvorby a inovace studijních materiálů používaných na všech stupních studia (bakalářské, magisterské, doktorské), ve všech typech (prezenční,
kombinované) a u dotčených studijních oborů vyučovaných na ČZU v Praze, resp. na dalších vysokých či středních zemědělských školách, pro širokou
chovatelskou veřejnost apod. Budou prezentována plemena tradiční drůbeže (slepice, krůty, kachny, husy), netradiční drůbeže (křepelky, příp. bažanti,
perličky, pštrosi, holubi) a plemena králíků, se zaměřením na popis, charakteristiku jedinců, příp. užitkovost, s důrazem na specifika jednotlivých plemen.
Snahou bude ukázat plemena drůbeže a králíků v pokud možno optimálních podmínkách chovu, včetně jejich manipaluce. Nedílnou součástí bude část
věnovaná plemenům drůbeže a králíků zařazených do programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat v ČR (Česká slepice zlatě kropenatá,
Česká husa; Český strakáč, Český luštič, Český albín, Český červený, Český černopesíkatý, Moravský modrý, Moravský bílý hnědooký). Vedle
čistokrevných plemen budou uvedeni nejčastěji chovaní užitkoví hybridi drůbeže a králíků v ČR. To vše usnadní studentům fakult ČZU v Praze studium
plemen drůbeže a/nebo králíků na získání zápočtu a zkoušky v rámci předmětů zahrnujících chov drůbeže a/nebo králíků v různém rozsahu. Materiály
budou volně, bezplatně dostupné na www stránkách Katedry speciální zootechniky (http://ksz.af.czu.cz/plemenadrubezeakraliku/index.htm nebo přes
odkaz z hlavní stránky katedry http://ksz.af.czu.cz/) a na DVD nosičích i pro studenty a pracovníky dalších vysokých resp. středních zemědělských škol,
chovatele i pro laickou veřejnost aj. V neposlední řadě je nutné zdůraznit zapojení studentů bakalářského, magisterského či doktorského studia v
maximální míře při řešení předloženého projektu.
Cílem je tedy především zkvalitnění stávající výuky chovu drůbeže nebo králíků, např. při velmi obtížné realizaci exkurzí do chovů nebo drobnochovů
apod., při větším počtu studentů a přísných zooveterinárních omezeních.
Prezentace a využití výsledků:
Prezentace nově vzniklých materiálů bude zajištěna jejich bezplatnou dostupností na www stránkách Katedry speciální zootechniky
(http://ksz.af.czu.cz/plemenadrubezeakraliku/index.htm), včetně bezplatné dostupnosti přes používané internetové vyhledavače. Na stránkách bude
možné materiály bezplatně stáhnout a uložit si je pro další použití a současně na nich bude informace o možnosti bezplatného získání těchto materiálů na
DVD nosiči přímo na Katedře speciální zootechniky. Pedagogové budou informovat studenty o vytvoření multimediálních aplikací zahrnujících učební
texty, fotografické a video materiály v rámci výuky jednotlivých předmětů a také o možnosti jejich stažení z internetu nebo bezplatné distribuce materiálů
na DVD nosičích. O vzniku a možnosti získání těchto materiálů budou elektronickou formou informováni zástupci odborných pracovišť na vysokých i
středních zemědělských školách i široká veřejnost na školeních, konferencích, seminářích (v rámci kterých bude samotná multimediální učební pomůcka
využívána) nebo prostřednictvím odborných či populárních časopisů.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
0
0
0
0
0
10
10
0
6
0
25
7
49
87
Číslo projektu: 50
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Rozvoj laboratoře pro praktickou výuku tribotechnické diagnostiky
Řešitel:
Prof. ing. Josef Pošta, CSc.
Pracoviště:
Technická fakulta
Spoluřešitel:
doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.
Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.
Ing. Bohuslav Peterka, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
1324 tis. Kč
Anotace:
Jednou ze stěžejních součástí výuky předmětů zaměřených na provoz a údržbu strojů a zařízení je problematika degradace strojů a jejich součástí a
principy a možnosti diagnostického sledování těchto procesů. Jednou ze základních a universálních metod tohoto sledování je tribotechnická diagnostika.
Důkladné poznání, pochopení a praktické zvládnutí tribotechnické diagnostiky je proto pro studenty oborů, orientovaných na řízení provozu a údržby
strojů i na obchod se stroji žádoucí a nezbytné, a to jak na úrovni orientační přímo v provozu strojů, tak na úrovni laboratorních analýz a jejich
interpretací, ale i na úrovni projektování a řízení provozu strojů a zařízení.
Cílem předloženého projektu je dále rozvinout, posílit a inovovat výuku problematiky tribotechnické diagnostiky a rozšířit paletu technik a přístrojů se
kterými se studenti seznámí a ovládnou je. Obecným prostředkem k dosažení tohoto cíle je experimentální laboratorní práce studentů na moderním a
současné úrovni poznání i praxe odpovídajícím přístrojovém vybavení. Konkrétním prostředkem k dosažení tohoto cíle je nákup tří moderních přístrojů:
1) Analyzátoru SVM 3000 pro měření dynamické a kinematické viskozity a hustoty olejů,
2) Testeru Reichert M2 pro hodnocení maziv a sledování změn jejich vlastností,
3) Přenosné olejové laboratoře KLEENTEK M 2 pro rychlé testy přímo u strojů.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výstupů projektu je zajištěna již jeho charakterem, protože se jedná o pořízení přístrojů s dlouhodobou použitelností,
minimálně v horizontu 5 až 10 roků. Provozní náklady, spojené s používáním pořízených přístrojů, ponese řešitelské pracoviště ze svých provozních
prostředků. Na řešitelském pracovišti budou výstupy projektu dostupné pro běžnou praktickou laboratorní výuku studentů a pro experimentální práci
diplomantů i doktorandů.
Výstupy projektu budou dostupné i pro posluchače Univerzity třetího věku a účastníky kvalifikačních a rekvalifikačních kursů, na nichž se řešitelské
pracoviště podílí např. s Českou společností pro údržbu či Českou společností pro jakost.
Intenzitu využití lze odhadovat podle počtů studentů, kteří budou v běžném akademickém roce s pořízenými přístroji pracovat. Za předpokladu stejného
počtu studentů jako v akademickém roce 2011/2012 a využití přístrojů pouze v jedné laboratorní úloze je to v jednom akademickém roce 269 studentů a
538 studentohodin, pokud by každý pracoval s některým přístrojem pouze jedenkrát po dobu dvou hodin. Intenzitu využití výstupů projektu dále zvýší
studenti, kteří si uvedené předměty zapíší jako volitelné a rovněž skutečnost, že přístroje budou využívány ve více než jedné laboratorní úloze.
Konkrétní výstupy:
Konkrétními výstupy tohoto projektu bude výrazná modernizace výuky, která se projeví v nových a modernizovaných laboratorních úlohách.
A) Budou vytvořeny tři nové laboratorní úlohy:
*Stanovení kinematické a dynamické viskozity a hustoty nových a exploatovaných maziv analyzátorem SVM 3000.
*Stanovení velikosti a průběhu změn mazací schopnosti maziv minerálního i biologického původu v průběhu jejich provozu i skladování přístrojem
Reichert M2.
*Rychlé provozní testy maziv v přenosné olejové laboratoři Kleentek M2
B) Budou modernizovány a rozšířeny stávající laboratorní úlohy:
*Orientační stanovení viskozity exploatovaného oleje.
*Coulometrické stanovení obsahu vody v oleji.
*Stanovení celkového znečištění oleje.
C) K uvedeným laboratorním úlohám budou zpracovány návody pro cvičení.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Realizace projektu umožní studentům osvojit si základní principy zkoušení provozních hmot, zejména hodnocení viskozity a mazivosti, závislost
těchto vlastností na době a podmínkách provozu a vliv na technický stav strojů. S dalšími dovednostmi a znalostmi, získanými na již existujících
přístrojích, si studenti vytvoří komplexní přehled o problematice mazání strojů v provozu, o jeho vlivu na spolehlivost a životnost strojů i o možnostech a
vlastnostech provozních hmot biologického původu.
Studenti se v rámci výuky, jejíž inovaci umožní výsledky řešení projektu, seznámí s moderními instrumentálními metodami a budou mít možnost
pracovat s moderní přístrojovou technikou na současné technické úrovni. Tím se zkvalitní jak pedagogická stránka výuky, tak teoretická i praktická
připravenost budoucích absolventů.
Další přínos bude mít řešení projektu pro inovaci a prohloubení praktické výuky tribotechnické diagnostiky v rámci kursů pro mistry, techniky a
manažery údržby, na jejichž pořádání se řešitelské pracoviště spolupodílí s Českou společností pro údržbu (http://www.udrzba-cspu.cz/).
Všechny uvedené přínosy jsou v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity i fakulty výrazněji propojit vzdělávací aktivity v navazujícím magisterském
typu studia se zapojením studentů do vědecké a výzkumné práce a u bakalářských programů dosáhnout vyváženosti mezi specializovanou výukou
vedoucí ke kvalifikaci s odbornými znalostmi a technickými dovednostmi a univerzální vzdělaností.
Cíle řešení:
Hlavním cílem řešení projektu je rozvinout a na současnou úroveň poznání a praxe inovovat tribotechnickou laboratoř pro praktickou výuku a
experimentální činnost studentů. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je pořízení dosud chybějících přístrojů, umožňujících práci podle nejnovějších
standardů.
Dalším cílem, podmíněným dosažením hlavního cíle, je připravit tři nové laboratorní úlohy s využitím pořízených přístrojů, modernizovat a rozšířit tři
stávající laboratorní úlohy a ke všem úlohám vypracovat či inovovat pedagogickou dokumentaci.
Prezentace a využití výsledků:
Získané výsledky řešení projektu budou presentovány a využívány při práci studentů v laboratorních cvičeních uvedených předmětů
(Provozuschopnost strojů TJX01E, TJX71E, Technická diagnostika TJT03E, TJT73E, Technologie údržby a oprav strojů TJT04E, TJT74E, Diagnostika
motorových vozidel TET02E, Technologie údržby strojů 1 TJT09E, Technologie údržby strojů 2 TJT14E).
Návody pro cvičení a nové i modernizované laboratorní úlohy budou publikovány a zpřístupněny v e-learningové aplikaci Moodle, kde budou přístupné
studentům všech forem studia.
Projekt i jeho výsledky budou presentovány v univerzitním zpravodaji, veřejnosti budou presentovány také na pravidelně pořádaných dnech otevřených
dveří.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Analyzátor SVM 3000
Tester REICHERT M2
Přenosná olejová laboratoř KLEENTEK M 2
Kapitálové výdaje celkem
0
0
0
0
738
522
64
1324
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 754
Tématický okruh: G5 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na společenskovědní a ekonomické obory
Název projektu:
Zkvalitnění výuky předmětu "Fundamentals of Psychology"
Řešitel:
Ing. Mikuláš Josek
Pracoviště:
Fakulta provozně ekonomická
Spoluřešitel:
Doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc.
Ing Ondřej Lauko
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
90 tis. Kč
Anotace:
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity, v souladu s dlouhodobými záměry, vychází vstříc studentům nabídkou studijních oborů v
anglickém jazyce. Tyto studijní obory jsou stále populárnější nejen mezi českými studenty, ale jsou pravidelně voleny i mnoha zahraničními studenty v
rámci programu Erasmus. Pro studenty třetího ročníku bakalářského oboru Agricultural Economics and Management byl vytvořen povinný předmět
Fundamentals of Psychology (EPE03E, EPE45E), který je od akademického roku 2010/2011 zařazen i ve studijním plánu studentů prvního ročníku
bakalářského oboru Informatics (EPC3E) na PEF ČZU. Zkvalitnění výuky bude dosaženo inovací multimediální podpory. Předkládaný projekt, s
ohledem na výše uvedené, si klade za cíl inovovat a významně rozšířit stávající nedostatečnou verzi internetové podpory předmětu. Pro tento, relativně
nový a stále ještě se utvářející, předmět zatím nebyly vytvořeny systematizované multimediální studijní materiály, z kterých by se studenti mohli kvalitně
samostatně připravovat. Studenti musí v současnosti čerpat nejen ze stručných textů vyvěšených v prostředí LMS Moodle, ale jsou nuceni požadované
znalosti výrazně doplňovat také z více různých zahraničních publikací, jejichž pořizovací cena je na tuzemské poměry enormně vysoká. Multimediální
podpora předmětu bude významnou pomocí jak pro pedagoga tak především poskytne komplexní a systematické zázemí studentům předmětu. Dále
významně usnadní přístup k moderní podobě souhrnných materiálů týkajících se předmětné oblasti i dalším zájemcům z řad studentů jiných oborů na
České zemědělské univerzitě, zejména studentům kombinovaného studia, Celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku, kteří nemají možnost
účastnit se přednášek a cvičení osobně, ale o danou problematiku mají zájem.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost inovované multimediální podpory bude zajištěna po dobu nejméně tří let v rámci systému LMS Moodle, který je všem
studentům tohoto předmětu a případně dalším zájemcům k nahlédnutí inspiraci nebo případné spolupráci. Zabezpečení udržitelnosti výsledků projektu po
dobu nejméně tří let (minimálně do roku 2015) ze strany Provozně ekonomické fakulty je samozřejmostí a také nevyžaduje žádné další finanční náklady.
Konkrétní výstupy:
Zkvalitnění výuky bude konrétně realizováno skrze inovaci a systematizaci komplexní multimediální podpory pro předmět Fundamentals of
Psychology, který je vyučován v anglickém jazyce a v současnosti je vyučován za využití více různých studijních zdrojů, včetně velmi nedokonalé opory
v prostředí LMS Moodle.
Výstup projektu se bude skládat ze:
- Systematizace, kompletizace a převedení všech stávajících podkladů pro cvičení a přednášky do anglického jazyka
- Vytvoření www podoby studijních textů
- Doplnění těchto textů o multimediální prvky (výuková videa, interaktivní psychologické testování) pro lepší srozumitelnost a zapamatování učiva.
- Vytvoření sady testů pro průběžné on-line testování znalostí studentů
- Vytvoření anglického kontaktního prostředí pro srozumitelné propojení na stránky psychologické poradny katedry i pro studenty cizince (např.
Erasmus)
- Propojení na další www stránky s podobnou problematikou a dalšími studijní materiály
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Je nezbytné neustále sledovat moderní trendy ve vzdělávání a přizpůsobovat výuku nově vznikajícím potřebám současné společnosti. Vzhledem k
současné potřebě konkurenceschopnosti absolventů v rámci evropského trhu práce rozšiřuje Provozně ekonomická fakulta nabídku studijních oborů v
anglickém jazyce. Multimediální podpora předmětu Fundamentals of Psychology přispěje k naplňování základního strategického cíle PEF ČZU, který je
spjat s upevňováním mezinárodně srovnatelné pozice a konkurenční výhody v rámci ČR a Evropy. Navrhovaný projekt napomůže kladnému vnímání
univerzity jakožto moderního a otevřeného vzdělávacího střediska vycházejícího vstříc vysoké poptávce českých i zahraničních studentů (např. Erasmus)
po studiu moderní formou a v anglickém jazyce. Výše uváděné výstupy z navrhovaného projektu mohou sloužit všem studentům a zájemcům o danou
problematiku z řad studentů Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku i v dalších minimálně tří letech kvalitně, bez nutnosti dalších dotací.
Cíle řešení:
Cílem navrhovaného projektu je zkvalitnit výuku předmětu Fundamentals of Psychology v anglickém jazyce skrze inovaci současné nevyhovující
multimediální podpory, s důrazem na vznik komplexních studijních materiálů s názornými videoukázkami a sebezkušenostními aktivitami (ukázky
psychologických testů).
Struktura multimediální podpory se bude odvíjet od náplně předmětu, která by měla studentům poskytnout základní orientaci a přehled v psychologii jako
vědě s mnoha praktickými aplikacemi do oboru jejich studia, profesní kariéry i běžného denního života. Sylabus popisovaného předmětu je následující,
podpora se bude zaměřovat na všechny jeho části:
1. Basic disciplines of psychology
2. Schools of psychology
3. Psychological methodology
4. Biological preconditions for personality in phylogenesis and ontogenesis
5. Psychological dimensions of the development
6. Psychological processes
7. Abilities (creativity, intelligence)
8. Temperament and character
9. Motivation
10. Stress
11. Social cognition
12. Social communication
13. Social behaviour
14. Assertivity
Pro obsahovou náplň studijních textů opory bude využito především stávajících skript pro základní předmět Katedry psychologie v českém jazyce, se
kterým má anglický předmět velmi podobný sylabus:
RYMEŠOVÁ, P., CHAMOUTOVÁ, K. Průvodce psychologií osobnosti a sociální psychologií. Praha: PEF, 2008. ISBN: 978-80-213-0814-5
Zejména pro přesnost odborných výrazů, odborné podoby anglického textu a doplnění příkladů budou využity publikace v anglickém jazyce:
SMITH, E., NOLEN-HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B. Atkinson and Hilgard's Introduction to Psychology. London: Thomson Learning, 2002.
ISBN:0155050699
GROSS, R.: Psychology: the science of mind and behaviour. London: Hodder Arnold, 2005. ISBN: 0340900989
GLEITMAN, H., JONIDES, H.: Basic Psychology. New York:W W Norton, 2000. ISBN: 0393949877
HAYES, N.: Foundations of Psychology: An Introductory text. London: Thomson Learning, 2000. ISBN: 1861525893
Inovovaná multimediální podpora předmětu bude významně zefektivňovat a usnadňovat výuku jak pro pedagoga tak pro studenty z celé univerzity i ze
zahraničí. Vedle studijních materiálů doplněných o názorné video ukázky a psychologické testy bude poskytovat prostor také pro průběžné testování
znalostí studentů, sdílení studentských projektů, propojení na psychologickou poradnu a odkazy na další stránky se související problematikou. Splněním
navrhovaných cílů se zároveň rozšíří koncept virtuální univerzity i v rámci výuky v anglickém jazyce.
Celá tato inovovaná multimediální podpora bude mít podobu balíků IMS Content, čímž chceme zajistit přenositelnost dat i do jiných prostředí než je
aktuálně na Provozně ekonomické fakultě ČZU využívaný LMS Moodle.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky projektu budou sloužit při výuce předmětu Fundamentals of Psychology, při přednáškách, cvičeních i při samostatné přípravě studentů.
Multimediální podpora bude spuštěna nejpozději v den ukončení řešení projektu. Bude umístěna na internetové stránky LMS Moodle - ČZU
(https://moodle.czu.cz) a bude tak dostupná pro všechny studenty všech fakult univerzity a všech forem studia a také pro hosty odjinud (na vyžádání u
administrátora) minimálně po dobu tří let (do roku 2015). Podoba podpory ve formátu balíku IMS Content umožňuje jeho přenositelnost do dalších LMS
systémů, jako je například Blackboard, eDoceo apod. Veškeré materiály a testy tak budou přístupné pro posluchače příslušného předmětu a zájemce o
danou problematiku, zároveň budou zabezpečeny před nežádoucími zásahy zvenčí.
Zkušenosti s využitím této formy výuky pro předmět vyučovaný v anglickém jazyce budou referovány na odborných konferencích (např.: Pedagogický
software, Efficiency and Responsibility in Education, Konference Vysokoškolského poradenství apod.), v odborných časopisech (např.: Psychologie
Dnes, Psychologie pro praxi) a využity při přípravě dalších předmětů zajišťovaných katedrou psychologie.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
30
0
40
90
Číslo projektu: 237
Tématický okruh: G4 - Tvůrčí práce studentů v oblasti "živé" přírody
Název projektu:
Multimediální atlas zájmových plemen malých přežvýkavců
Řešitel:
Ing. Martin Ptáček
Pracoviště:
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Spoluřešitel:
doc. Ing. Milena Fantová, CSc.
Ing. Lenka Krpálková
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
53 tis. Kč
Anotace:
Chov malých přežvýkavců v ČR v posledním období nabývá na stále větším významu. Jde jednak o poptávku po ekologické surovině, jímž bezesporu
produkty z chovu ovcí a koz jsou, nízké ekonomické náklady na chov, ale také o podporu rozvoje venkova a v případě chovu zájmových plemen ovcí a
koz zejména o atraktivitu agroturistiky a podporu hobby chovů.
Výukové materiály týkající se hlavních plemen ovcí a koz chovaných v ČR byly v roce 2010 aktualizovány díky projektu FRVŠ Bonitace hlavních
plemen malých přežvýkavců. Z důvodu ucelené problematiky chovu malých přežvýkavců považujeme za velice důležité uzavřít tento okruh kompletací
přehledu plemen ovcí a koz o tzv. zájmová plemena, jejichž početní stavy se v posledním období rovněž významně zvyšují na základě individuálních
dovozů soukromých chovatelů. Ti ve většině případů ale nejsou členy Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR a tím pádem počty dovezených zvířat nejsou
zcela přesně evidovány ani Svazem, ani v kontrole užitkovost. Bylo by proto vhodné zmapovat rozšíření nových plemen ovcí a koz do ČR a seznámit s
těmito novými znalostmi studenty zootechnických a ekologických oborů na ČZU v Praze i odbornou chovatelskou veřejnost.
Problematika chovu ovcí a koz je v různém rozsahu přednášena a vyučována v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia prezenční a
kombinované formy téměř na všech fakultách ČZU v Praze. U některých oborů je časová dotace předmětů značně nízká, a je proto nutné zvýšit efektivitu
výuky využitím multimediálních pomůcek a nástrojů, které budou studentům snadno dostupné na webových stránkách a v systému Moodle a mohou být
využívány v bezkontaktním systému výuky či samostudiu.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Dostupnost vytvořených výukových materiálů bude zajištěna na www stánkách Katedry speciální zootechniky
(http://ksz.af.czu.cz/atlaszajmovychplemeneovciakoz). Materiály bude možné stáhnout bez časového omezení a současně na nich bude informace o
možnosti získání DVD nosičů přímo na Katedře speciální zootechniky FAPPZ ČZU v Praze.
O vzniku a možnosti získání vytvořených výukových materiálů budou elektronickou formou informováni zástupci odborných pracovišť na vysokých a
středních zemědělských školách. Dále bude možné prezentovat a využít tyto materiály při vzdělávacích seminářích pro další externí uživatele
zabývajících se zájmovým chovem zvířat - střediska ekologické výchovy, zoologické zahrady aj..
Konkrétní výstupy:
Multimediální učební prezentace Multimediální atlas zájmových plemen malých přežvýkavců, která kombinuje jak textové - prezentační, tak i video
materiály včetně mluveného komentáře, budou volně dostupné na katedrových internetových stránkách (http://ksz.af.czu.cz) bez časového omezení s
volným přístupem studentům všech forem výuky (řádné, kombinované, U3V), ale i odborné chovatelské a laické veřejnosti.
DVD ROM Multimediální atlas zájmových plemen malých přežvýkavců bude rovněž volně dostupný všem zájemcům z řad studentů ČZU v Praze,
případně ostatních VŠ se zemědělským zaměřením, středních zemědělských škol, odborné chovatelské a laické veřejnosti i provozovatelům středisek
ekologické výchovy.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Přínos projektu spočívá ve zkvalitnění a zefektivnění výuky zajišťované Katedrou speciální zootechniky pro studenty všech stupňů a oborů studia
Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Provozně ekonomické fakulty, Technické fakulty, jejichž studijní plány obsahují předměty
zahrnující výuku chovu malých přežvýkavců (v současnosti 14 předmětů řádného a 12 předmětů kombinovaného studia na ČZU – školní rok
2011/2012 zapsaných 2549 studentů).
Využití multimediálních aplikací umožní pružnější a levnější aktualizace učebních materiálů ve srovnání s tiskovinami. Vytvořené materiály
budou volně dostupné na webových stránkách katedry speciální zootechniky FAPPZ ČZU v Praze (http://ksz.af.czu.cz) event. v e-learningovém
systému Moodle.
Texty a obrazové prezentace bude možné také využít při dalším vzdělávání učitelů středních škol, odborných pracovníků v zemědělské prvovýrobě či
službách, v rámci Univerzity 3.věku, pro zájemce z řad laické veřejnosti a v neposlední řadě i jako podklady pro střediska ekologické výchovy.
Cíle řešení:
Cílem projektu je vytvořit multimediální atlas zaměřený na zájmová plemena ovcí a koz chovaných v ČR, který bude spojovat učební texty, obrazové
přílohy a audiovizuální prezentace a představovat tak moderní a pružný systém tvorby a inovace studijních materiálů používaných na všech stupních
(bakalářské, magisterské), ve všech typech (prezenční, kombinované) a u všech dotčených studijních oborů vyučovaných na ČZU v Praze, resp. na
dalších vysokých či středních zemědělských školách.
Materiály budou nabídnuty k užívání i Střediskům ekologické výchovy a vzdělávání, jejichž činnost úzce souvisí s chovem zvířat. V současnosti se jedná
o více než 100 ekocenter v ČR, z toho 70 je zaměřených na další vzdělávací a poradenskou činnost pro pedagogy, dále pak zoologickým zahradám a
zookoutkům v ČR, ve kterých je chov zájmových plemen malých přežvýkavců také rozšířen.
Prezentace a využití výsledků:
Prezentace nově vzniklých materiálů bude zajištěna jejich dostupností na www stánkách Katedry speciální zootechniky
(http://ksz.af.czu.cz/atlaszajmovychplemeneovciakoz). Tyto materiály bude možné stáhnout a uložit si je pro další použití a současně na nich bude
informace o možnosti získání DVD nosičů přímo na Katedře speciální zootechniky FAPPZ ČZU v Praze.
Během výuky předmětů týkajících se chovu malých přežvýkavců budou pedagogové informovat studenty o vytvoření těchto multimediálních aplikací
zahrnujících učební texty, fotografické a video materiály a také o možnosti jejich stažení z internetu nebo distribuce materiálů na DVD nosičích.
O vzniku a možnosti získání těchto materiálů budou elektronickou formou informováni zástupci odborných pracovišť na vysokých a středních
zemědělských školách. Dále je možné prezentovat a využít tyto materiály při vzdělávacích seminářích pro další externí uživatele zabývajících se
zájmovým chovem zvířat - střediska ekologické výchovy, zoologické zahrady aj..
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
18
0
6
53
Číslo projektu: 648
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace předmětu Automatizované řízení výroby
Řešitel:
Ing. Miloslav Linda
Pracoviště:
Technická fakulta
Spoluřešitel:
Ing. Jan Bílek
Ing Filip Škeřík
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
250 tis. Kč
Anotace:
Cílem projektu je zajištění takových pomůcek pro výuku předmětu Automatizované řízení výroby, aby se tento předmět vyučoval podle současných
trendů automatizovaného řízení, což zajistí znalost současně používaných špičkových systémů v praxi. Studenti zde využijí teoretických znalostí, které
získali v předmětech Technická kybernetika, Automatizace a Teorie řízení a naučí se navrhovat a realizovat skutečné systémy s různou obtížností řízení a
naučí se řešit tuto problematiku s reálnými prvky.
Studenti budou postaveni jak před teoretický problém sestavení řídícího obvodu, skládajícího se z PLC a sady snímačů, tak i před praktickou realizaci
jednotlivých úloh. Modely jednotlivých úloh jsou voleny tak, aby odpovídaly reálným aplikacím z oblasti průmyslového řízení (měření oběhových
parametrů média, řešení úlohy manipulace, realizace jednoduché úlohy zabezpečení pracoviště, polohové řízení pracovních operací). Oběhovými
parametry se rozumí analýza průtoku, teploty a tlaku oběhového média a podle určených mezních hodnot provádět vhodné řidící zásahy. V části úlohy
manipulace bude řešen transport balíků ve vytvořené struktuře manipulace za pomocí pneumatické techniky. Zabezpečení pracoviště souvisí s jeho
bezpečností a zaváděním bezpečnostních pravidel, které významně ovlivňují řešení manipulačních úloh. Poslední úlohou bude obecné řešení pracovních
operací, podle informací snímací techniky.
Studenti se seznámí s různou aplikací snímací techniky z oblasti průmyslových pracovišť. Jedná se o aplikaci přes fluidní techniku až po mechanickou
realizaci manipulačních operací. Jako systémy budou využity snímačové aplikace od firmy IFM, která dodává kompletní sortiment aplikačních systémů.
Jako další částí bude provedení možné implementace systému od firmy FESTO.
Tyto úlohy budou součástí uceleného pracoviště automatizovaného řízení.
Modernizované úlohy budou čtyři, podle výše uvedeného rozboru. Programování jednotlivých řídicích systémů bude realizováno prostřednictvím
aplikace PLC od firmy IFM programované univerzálním a používaným nástrojem CoDeSys spolu s jeho možnostmi vizualizace stavu řízeného procesu.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Výstupy z projektu budou nadále udržovány a rozvíjeny z prostředků Katedry elektrotechniky a automatizace a dalších např. Interních grantů po dobu
tří let (min. do roku 2015). Jejich dostupnost je zajištěna v rozvíjející se výukové laboratoři robotů a manipulátorů.
Ve výukové laboratoři se mohou realizovat části bakalářských a diplomových prací a studenti se mohou podílet na tvorbě dalších úloh. Dalším
zaměřením laboratoře může být např. tvorba HMI aplikací, dále pak zaměření na "safety" prvky v automatizaci podle IEC 61508 (Functional Safety of
Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related Systems). Samozřejmostí je se i nadále věnovat standardu v programování podle IEC
61131-3.
Konkrétní výstupy:
Pro předmět Automatizované řízení výroby budou postaveny zcela nové úlohy, v nichž se studenti seznámí s nejnovějšími trendy řízení
technologických procesů z pohledu použitého hardware a tematických okruhů tak, aby odpovídaly reálným řešením. Na těchto navržených úlohách si
budou moci studenti vyzkoušet odlišný přístup k řízení systémů. Úlohy budou doplněny stávajícím vybavením, kamerového snímání a identifikace. Dále
si studenti předmětu budou moci vyzkoušet diagnostikovat poruchu dílčího systému a realizovat vhodnou nápravu.
V 1. úloze je úkolem řídit tekutinový oběhový systém. V uzavřeném systému se budou monitorovat základní parametry, kterými je průtok, tlak a teplota.
Na základě nastavených podmínek bude realizován regulační zásah. Celý fluidní systém bude opatřen moderní snímačovou technikou s užitím
inteligentních snímačů, které umožňují nastavovat charakteristické mezní parametry snímané veličiny. Tato úloha má studentům ukázat jiné pojetí
snímací techniky než s jakou se mají možnost v laboratoři setkat. V úloze budou použity inteligentní snímače, takové snímače umožňují nastavovat své
parametry přímým vstupem z uživatelského rozhranní. Tento přístup je nyní v širším měřítku využíván v průmyslové praxi, kde se často mění parametry
zkoumaného systému.
2. úloha řeší řízení zabezpečovacího zařízení manipulačního zařízení. Úkolem této části je seznámení se s problematikou zabezpečení manipulačních
zařízení. Nejedná se o klasické přístupy v mechanické zabezpečení, ale o téma elektronického zabezpečení pomocí světelné mříže. Bezpečnostní zóny
budou okolo modelu manipulátoru rozděleny do několika částí, ve kterých budou platit různé provozní podmínky a důležitosti zabezpečení. Obsluha bude
moci nastavit různé akce pro zóny, tedy realizace narušení bezpečnosti provozu a vhodné upozornění nadřazenému systému. Signalizace bude
realizována "majákovým způsobem". Sestavená aplikace má význam především tam, kde dochází k častým úpravám technologie nebo jsou pracovní
prostory natolik rozsáhlé, že není vhodné využívat mechanické systémy zabezpečení.
3. úloha je modelem sběru informací o stavu řízeného procesu s využitím jednoduchých spojitých a diskrétních výstupů polohové snímací techniky.
Cílem je sestavit pracoviště kde budou použity diskrétní snímače s rozdílnými výstupními spínacími stupni, pro názorné dokreslení chování snímačů a
realizace úlohy se spojitými prvky, ke kterým je nutné přistupovat odlišným způsobem. Především se bude jednat o snímání polohy. Přistoupení k této
úloze je především z pohledu vhodného seznámení se s chováním a vazbou snímací techniky. Spočívá v prezentaci možností výstupů snímačů a jejich
prezentace moderní technikou. Dále bude realizována část diagnostiky poruch snímací techniky, kdy je obsluha postavena před problém nefunkčnosti
určité části obvodu, konkrétně snímací části a nepomohou ji ani indikační výstupy této techniky.
Dále se v úloze předpokládá zakoupení řídicího systému pro řízení mobilního stroje ve spojení s bezpečnostní úlohou. Mobilní řídicí systém komunikuje
v decentralizované struktuře po CAN sběrnici s řídicím systémem motoru a umožňuje vyčítání parametrů a ovládání subsystémů.
4. úloha představuje metodické doplnění k předchozím úlohám ze stávajícího vybavení katedry. Jedná se především o doplnění výuky o kamerovou
identifikaci a vlastní aplikace na automatické robotické lince, kterou naše katedra disponuje. Jedná se o úlohu čtení jedno a více-dimenzionálních
čárových kódů a o obrazovou analýzu procesu kamerami od firmy IFM a FESTO. Tyto kamery jsou již zakoupeny z předešlého projektu a jsou
zakomponovány v řídicím systému.
Na sestavení úloh a na jejich rozvoji se mimo řešitele a spoluředitelů budou podílet i interní doktorandi katedry a samotní studenti, kteří budou moci
úlohy vylepšovat podle vlastních invencí.
K jednotlivým úlohám bude navrženo HMI pro přehledné monitorování systému.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Projekt je nezbytný pro modernizaci předmětu a kvality výuky na katedře, neboť jak bylo výše uvedeno, výuka na technických univerzitách je
nemyslitelná bez kvalitní výuky v laboratořích. Je nutné studenty vyučovat na systémech, které se i reálně používají v praxi, a tak seznámit studenty se
systémy, se kterými se setkají i po absolvování studia. Vlivem neustálého rozvoje snímací a řídící techniky je tento trend rozvoje laboratorních pomůcek
nevyhnutelný a podmiňuje kvalitní vzdělávání na technických školách.
Úlohy budou dostupné nejenom k cílovému předmětu, pro který je projekt realizován, ale i k dalším předmětům jako demonstrační a ukázkové např.
Technická kybernetika, Automatizace, Roboty a manipulátory a Pružné výrobní systémy. Projekt výrazným způsobem rozšíří praktické dovednosti
studentů magisterského oboru nejen na Technické fakultě, ale i dalších fakultách ČZU.
Výstupy z projektu budou nadále udržovány a rozvíjeny z prostředků Katedry elektrotechniky a automatizace a dalších např. Interních grantů po dobu tří
let. Jejich dostupnost je zajištěna v rozvíjející se výukové laboratoři robotů a manipulátorů. Ve výukové laboratoři se mohou realizovat části bakalářských
a diplomových prací a studenti se mohou podílet na tvorbě dalších úloh.
Řešitel navrhovaného projektu byl spoluřešitel projketu FRVŠ v r. 2010 v kategorii F1/a projekt č. 2931 "Inovace předmětu Automatizované řízení
technologických procesů", který byl úspěšně v tomtéž roce ukončen.
Cíle řešení:
Navrhovaný projekt se týká modernizace pomůcek pro výuku předmětu Automatizované řízení výroby. Laboratorní cvičení předmětu Automatizované
řízení výroby byla dosud postavena na teoretickém přístupu v řešení pomocí klasických systémů, bez možnosti odzkoušet si výsledek práce, což v
současné době již nepostačuje. Modernizace těchto cvičení přispěje ke zkvalitnění výuky tohoto předmětu na systémech, které se v současné době
používají i v technické praxi a absolventi se mohou s těmito systémy setkávat i nadále po ukončení studia. Tento předmět je vyučován v magisterském
studiu a doktorském studiu.
Cílem je sestavení zmíněných úloh, pro dokreslení probírané problematiky. Jde především o rozšíření teoretického základu o praktické demonstrace úloh
a přiblížení praktického řešení v jednoduché formě studentům.
Uvedený předmět je součástí nového oborového studia Informační a řídící technika v agropotravinářském komplexu a prochází výraznou inovací, neboť
při současném velmi rychlém vývoji v oblasti automatizace, měření a senzoriky nelze při výuce zaostávat za současnými trendy. Je třeba nahradit
zastaralé pomůcky a přípravky, dosud používané při výuce tohoto předmětu, moderními a špičkovými výrobky, které jsou používány v automatickém
řízení procesů. Současně umožňují variabilnost a využití v pedagogickém procesu. Tedy sestavení návodů na provádění experimentů a sepsání sylabů k
danému předmětu. Z čehož bude vycházet zpracování obecných postupů k analýze řešených úloh.
Prezentace a využití výsledků:
Prezentace výsledků je ve zhotovených přípravcích pro výuku, podkladů k výuce, sylabů a podle možností i skript. Dopad výsledků je především do
výuky, kde budou podklady zakomponovány do výukového systému Moodle na Technické fakultě. Dojde k jejímu zkvalitnění a seznámení studentů s
konkrétními řídicími systémy, snímači moderních konstrukcí, jejich statickými i dynamickými vlastnostmi, možnostmi použití a podstatnému zvýšení
praktických dovedností absolventů studia, které budou moci použít i v praxi. Výuka na technických školách by se měla opírat především o kvalitní výuku
v laboratořích.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
250
Číslo projektu: 1059
Tématický okruh: B5 - Inovace společenskovědních a ekonomických studijních předmětů
Název projektu:
Příprava zemědělských expertů na pobyt v rozvojových zemích
Řešitel:
Ing. Jana Mazancová, Ph.D.
Pracoviště:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Spoluřešitel:
Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D.
Ing. Kristina Rušarová
Příspěvek VŠ:
32 tis. Kč
Požadavek:
128 tis. Kč
Anotace:
Záměrem projektu je prostřednictvím specifických cílů přispět k profesionalizaci budoucích zemědělských expertů projektů zemědělského a
venkovského rozvoje v rozvojových zemích. Záměru bude dosaženo prostřednictvím spolupráce mezi soukromým sektorem a vysokou školou, a
prostřednictvím přenosu know-how ze soukromého sektoru do formálního vzdělávání.
Cílem předkládaného projektového návrhu je zlepšení povědomí budoucích expertů rozvojových projektů o řešení praktických problémů spojených s
pobytem v rizikovém prostředí rozvojových zemí. Cíle bude dosaženo zavedením volitelného kurzu „Příprava expertů na pobyt v rozvojových zemích“
vyučovaného v anglickém jazyce do řádné výuky 1. ročníku navazujícího magisterského studia na Institutu tropů a subtropů při České zemědělské
univerzitě v Praze. Během projektu vznikne na ITS/ČZU tým vyškolených lektorů, kteří se stanou nositeli výuky v dalších letech a odpovídající studijní
materiály. Dále dojde ke zlepšení bezpečnostního mechanismu pro případ řešení krizových situací studentů ITS/ČZU na zahraničních stážích.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
V rámci projektu budou vytvořeny multimediální i běžné výukové materiály, které budou sloužit i v dalších letech výuky na ITS/ČZU. Pedagogové,
kteří projdou školením se budou i nadále angažovat v garanci i zajištění výuky volitelného magisterského kurzu "Příprava expertů na pobyt v
rozvojových zemích". Kurz bude nabízen nejen jako součást standardní výuky navazujících magisterských oborů ale díky svému praktickém založení a
relativní nezávislosti na osttaních disciplínách magisterských oborů bude zároveň otevřen i v rámci kurzů celoživotního vzdělávání pro veřejnost, bude
nabízen jiným fakultám ČZU i studentům z ostatních univerzit, které se rozvojovými studii zabývají a připravují odborníky na uplatnění v mezinárodní
rozvojové spolupráci.
Po pilotní otestováním a doladěním během projektu náklady spojené s výukou, hostováním externích odborníků a realizací blokového seminář ponese
nadále ITS/ČZU.
Konkrétní výstupy:
*1 Zavedení volitelného magisterského kurzu "Příprava expertů na pobyt v rozvojových zemích" vyučovaném v anglickém jazyce na ITS/ČZU do
řádné výuky 1. ročníku navazujícího magisterského studia všech oborů.
*2 Vyškolení lektoři ITS/ČZU (lektorský tým v počtu 4 vyučujících ITS/ ČZU úspěšně projde všemi fázemi přípravy na výuku kurzu "Příprava expertů
na pobyt v rozvojových zemích" jednotlivé fáze spočívají ve: vstupním kurzu, e-learningu, terénním kurzu a metodickém semináři).
*3 Vyškolení studenti 1. ročníku magisterského studia (20 studentů 1. ročníku magisterského studia úspěšně projde pilotním kurzem "Příprava expertů na
pobyt v rozvojových zemích"; spočívajícím v klasické týdenní kontaktní výuce, e-learningové podpory a blokovém terénním cvičení).
*4 Vytvořený bezpečnostní mechanismus pro případ řešení krizových situací studentů ITS/ČZU v zahraničí spočívající v následujících nástrojích: systém
monitoringu studentů na praxi, vytvoření krizového plánu pro případ mimořádných situací, vytvoření krizového týmu odpovědného za řešení, systém
krizové komunikace.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
ITS/ČZU má bohatou zkušenost s přípravou zemědělských expertů pro výjezdy do rozvojových zemí. Již v průběhu let před transformací si získala
ČZU výjimečnou mezinárodní reputaci, což vedlo k velkému zájmu zahraničních studentů (často z rozvojových zemí) o studium v České republice
(tehdejším Československu). Aby univerzita byla schopna nabídnout těmto zahraničním studentům studium odpovídající jejich potřebám (tedy zejména
specifickým podmínkám zemědělství a rozvoje venkova v rozvojových zemích), byl založen Institut tropů a subtropů. V průběhu let se však toto
pracoviště etablovalo nejen do role vynikajícího pracoviště sloužící k přípravě zahraničních studentů, ale zároveň i do role jedinečné instituce připravující
české zemědělské experty na práci na rozvojových projektech v zahraničí. V současné době se ITS/ČZU řadí mezi největší realizátory projektů v rámci
Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS ČR).
ITS působí v přípravě zemědělských expertů již 50 let (v prosinci 2011 ITS oslavil výročí 50.-let). Jako součást profesionálního portfolia absolventů ITS
je významná i odborná praxe v rozvojových zemích. Každoročně vysílá ITS do rozvojových zemí okolo 20 studentů na dobu několika měsíců až jednoho
roku. Jako příklad destinací odborných praxí studentů ITS v posledních letech je možné uvést Angolu, Kyrghistán, Madagaskar, Mongolsko, Peru,
Vietnam, Zambii a jiné. Studenti na různých úrovních studia (od bakalářského studia až po studium doktorské) se zapojují do realizace rozvojových a
výzkumných projektů včetně projektů realizovaných v rámci ZRS ČR na mezinárodní úrovni. V rámci zahraničních praxí jsou studenti vysíláni na
projekty, jež jsou realizovány přímo ČZU, nebo případně na rozvojové projekty českých partnerských institucí či zahraničních partnerských univerzit.
Svým charakterem tak ITS připravuje pro navazující zaměstnavatele nejenom teoreticky a odborně připravené absolventy, ale zároveň i budoucí experty s
praxí a s vlastní přímou zkušeností pobytu v obtížných podmínkách jiného kulturního prostředí. Zvláště pro realizátory rozvojových projektů v České
republice je tato zkušenost velmi cenná a stále ojedinělá.
Přínosem je nadále možnost aktivní projektové spolupráce mezi vysokou školou a soukromým sektorem. Tato spolupráce umožní přenos poznatků a
dovedností přímo z praxe a jejich zařazení do formálního systému výuky na ITS/ČZU. Na spolupráci se soukromým sektorem a zvýšením šancí pro
uplatnění svých absolventů klade ITS/ČZU velký důraz.
Cíle řešení:
*Zlepšení povědomí budoucích expertů rozvojových projektů o řešení praktických problémů spojených s pobytem v rizikovém prostředí rozvojových
zemí
*Zlepšení bezpečnostního mechanismu pro případ řešení krizových situací studentů, či pracovníků ITS/ČZU v zahraničí
Prezentace a využití výsledků:
Kvalita výuky předmětu bude ověřenována standardní zpětnou vazbou, kterou ITS/ČZU pro své předměty používá (dotazníkový průzkum před
zakončením předmětu a hodnocení předmětů v rámci každoročních studentských fokusních skupin zaměřených na hodnocení příslušných oborů)
Praktické pomůcky, které vzniknou v průběhu řešení tohoto projektu, budou k dispozici i pro jiné studijní skupiny, elektronické materiály budou
zpřístupněny v celouniverzitní výukové aplikaci Moodle a literatura zakoupena v průběhu řešení bude k dispozici v knihovně ITS k zapůjčení pro
pedagogy i studenty.
Nabídka kurzu bude prezentována v rámci prezentace aktivit ITS/ČZU (letáky, webové stránky, prezentace na Letní škole rozvojové spolupráce apod.)
Výsledky budou shrnuty v závěrečné zprávě projektu.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
7
5
0
0
0
20
32
0
5
12
94
0
17
128
Číslo projektu: 833
Tématický okruh: B4 - Inovace studijních předmětů z oblasti "živé" přírody
Název projektu:
Inovace praktických pomůcek pro semináře předmětu Cereals and Pulses (Obilniny a luskoviny)
Řešitel:
Ing. Olga Leuner
Pracoviště:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Spoluřešitel:
Ing. Johana Rondevaldová
Příspěvek VŠ:
10 tis. Kč
Požadavek:
155 tis. Kč
Anotace:
Produkce, zpracování a využití obilovin a luskovin patří mezi nejdůležitější odvětví zemědělské výroby a neodmyslitelně patří jak do tradičních
zemědělských systémů (běžných v mnoha tropických zemích), tak do moderní intenzívní zemědělské výroby (typické především pro rozvinuté země).
Znalosti v tomto oboru proto tvoří pilíře vědomostí studenta zemědělské vysoké školy. Cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění praktických pomůcek
seminářů předmětu Cereals and Pulses (Obilniny a luskoviny) vyučovaném v anglickém jazyce v prvním ročníku magisterského oboru Tropical Crop
Management and Ecology (Pěstování a ekologie tropických plodin) nabízeného Institutem tropů a subtropů České zemědělské univerzity v Praze. Tento
předmět je zároveň pravidelně navštěvován zahraničními studenty (přijíždějících v rámci programu LLP Erasmus, Erasmus Mundus či dalších
mezinárodních výměnných programů). Cíle bude dosaženo zajištěním dostatečného množství demonstračního materiálu a pomůcek, aby byli absolventi
předmětu schopni rozlišit a správně botanicky zařadit vybrané druhy obilnin a luskovin pocházející z oblastí tropů a subtropů i z mírného pásma, správně
určit zralost (a tím vhodnou dobu sklizně), jednoduchými a dostupnými metodami zjistit kvalitu osiva i sklizeného produktu a aby dokázali zpracovat
zprávu či protokol z obsahu absolvovaných seminářů. Zároveň bude připravena elektronická verze všech studijních materiálů, které budou následně k
dispozici v aplikaci Moodle, která je aktivně využívána pedagogy i studenty ČZU.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Z projektu bude z velké části pořízen drobný hmotný majetek a spotřební materiál s dobou použitelnosti minimálně 5 let (u některých pomůcek lze
očekávat dobu použitelnosti i více než 10 let). Vzhledem k vhodně navrženému způsobu řešení tohoto projektu bude po zavedení nových metod do výuky
k udržitelnosti výstupů projektu dostačovat pouze investice nutná na nákup části spotřebního materiálu. Úhradu potřebného spotřebního materiálu pokryjí
prostředky Katedry tropických a subtropických plodin a agrolesnictví (KTSPA) ITS ČZU v Praze nebo prostředky získané z odprodaných přebytků
Botanické zahrady ITS.
Výstupy projektu budou dostupné (a kontrolovatelné) následovně:
*sbírka rostlinného materiálu - celých rostlin i semen v učebně ITS
*vybavení laboratoře i učebny v příslušných místnostech
*odborná literatura v knihovně KTSPA ITS
*digitalizované učební materiály na studentské platformě NetStorage a v aplikaci Moodle
Všechny výstupy budou k dispozici při kterémkoli dalším předmětu vyučovaném pro bakalářské, magisterské nebo doktorské studijní programy stejně
tak jako pro univerzitu třetího věku či různé kurzy nebo workshopy pořádané ITS či Českou zemědělskou univerzitou.
Konkrétní výstupy:
V rámci projektu bude učebna zásobena dostatečným vybavením pro uchovávání demonstrační sbírky semen a rostlin obilnin a luskovin a zároveň
bude vybavena laboratoř pro provádění praktických pokusů z oblasti využití a posouzení kvality osiva a sklizených semen. Tím dojde k významnému
rozšíření náplně seminářů anglicky vyučovaného předmětu Cereals and Pulses / Obilniny a luskoviny (C&P). Studenti tak získají praktické zkušenosti s
identifikací a taxonomickým zařazením rostlin a zároveň posuzováním zralosti a kvality semen. V rámci projektu bude zakoupena odpovídající moderní
odborná literatura, která rozšíří fond knihovny Katedry tropických a subtropických plodin a agrolesnictví ITS ČZU v Praze. Všechny přípravy na
semináře a fotografie rostlinných vzorků budou k dispozici na studentské platformě NetStorage ITS ČZU v Praze a v aplikaci Moodle.
Konkrétní výstupy v bodech:
*sbírka vzorků vybraných obilnin a luskovin (celé rostliny a semena)
*vybavení pro provádění testu klíčivosti, zjištění hmotnosti tisíce semen, stanovení vlhkého lepku a dalších kvalitativních parametrů semen
*odborná literatura
*digitalizované materiály pro semináře (přípravy na semináře a fotografie rostlinných vzorků)
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Projekt výrazně přispěje ke zkvalitnění výuky magisterského programu Tropical Crop Management and Ecology (TCME) ITS ČZU v Praze, protože
rozšíří poznatky a praktické znalosti a zkušenosti studentů v oblastech kontroly kvality a identifikaci rostlin z C&P. Znalost kvalitativních parametrů a
metod jejich stanovení umožní širší uplatnění absolventů na trhu práce v oborech zabývajících se zemědělstvím, především pěstováním obilovin a
luskovin, semenářstvím, kvalitou a zpracováním potravin a potravinových surovin. Případně zvýší jejich konkurenceschopnost oproti absolventům
chemicky zaměřených škol díky návaznosti na další vyučované předměty ITS, jako např. Economic botany (Ekonomická botanika) či Marketing of
tropical and subtropical products (Marketing tropických a subtropických produktů) apod. Vybavení pořízené z prostředků projektu se stane součástí
učebny a laboratoře a bude sloužit i při výuce jiných předmětů jako je např. ve všech bakalářských oborech ITS vyučovaném předmětu Rostlinná výroba
v tropech a subtropech I, kde získávají studenti v českém jazyce základní znalosti o užitkových rostlinách pěstovaných pro nutričně důležité komponenty.
ITS je nejen v rámci ČZU ale i celé České republiky unikátní pracoviště zabývající se studiem tropických a subtropických oblastí a v rámci předmětu
Cereals and Pulses tedy nejdůležitějšími rostlinnými zdroji sacharidů a bílkovin pěstovanými v těchto oblastech. Demonstrační sbírka rostlin a semen
tropických a subtropických obilovin a luskovin bude proto jedinečnou výukovou pomůckou, která bude sloužit nejen studentům magisterských a
bakalářských oborů, ale i posluchačům univerzity třetího věku či návštěvníkům kurzů a seminářů pořádaných ČZU. Digitalizované materiály pak rozšíří
nabídku elektronické výuky v aplikaci Moodle.
Cíle řešení:
Cílem projektu je zatraktivnit a zkvalitnit výuku seminářů pro studenty a zároveň praktickou cestou prezentovat studentům základní teoretická pravidla
taxonomického zařazení a určení kvality obilin a luskovin. Absolvent tohoto kurzu by měl být schopen:
1. určit jednotlivé rostliny v čerstvém i sušeném stavu
2. posoudit stupeň zralosti (tím potažmo nejvhodnější termín sklizně) jednotlivých obilnin a luskovin
3. posoudit kvalitu osiva a kvalitu sklizených semen obilnin a luskovin
Po absolvování jednotlivých částí cvičení bude pedagog ověřovat metodou kontrolních dotazů získané vědomosti, dovednosti, postoje studentů.
Prezentace a využití výsledků:
Zkvalitnění výuky předmětu C&P bude ověřeno dotazníkovým šetřením u absolventů tohoto předmětu, kvalitou výsledků u zkoušek na závěr
předmětu i státních magisterských zkoušek, a výsledků bude využito pro optimalizaci výuky v dalších letech. Výsledky budou shrnuty v závěrečné zprávě
projektu.
Praktické pomůcky, které vzniknou v průběhu řešení tohoto projektu, budou k dispozici v učebně ITS i pro jiné studijní skupiny, elektronické materiály
budou zpřístupněny v celouniverzitní výukové aplikaci Moodle a na studentské platformě NetStorage a literatura zakoupena v průběhu řešení bude k
dispozici v knihovně ITS k zapůjčení pro pedagogy i studenty.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
7
0
3
0
0
0
10
0
20
0
0
20
115
155
Číslo projektu: 963
Tématický okruh: B4 - Inovace studijních předmětů z oblasti "živé" přírody
Název projektu:
Umělé biotopy pro demonstraci bezobratlých živočichů
Řešitel:
Mgr. Filip Harabiš, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta životního prostředí
Spoluřešitel:
Ing. Jiří Vojar, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
85 tis. Kč
Požadavek:
175 tis. Kč
Anotace:
FŽP ČZU v Praze poskytuje studentům komplexní vzdělání využitelné v praktické ochraně přírody a životního prostředí. V řadě předmětů (např.
botanika, zoologie) má nezastupitelný význam praktická výuka na reálných objektech (tj. na živých rostlinách a živočiších). Ta je doposud zajišťována u
zoologicky laděných předmětů v průběhu semestru pouze multimediálními pomůckami (fotografie, videosekvence) či neživými exponáty. Živé objekty
jsou při výuce Zoologie ukazovány pouze v terénu během jednorázových exkurzí a při terénních cvičeních. V areálu i v okolí ČZU chybí vhodné vodní a
mokřadní biotopy, kde by živočichové mohli být demonstrováni i na cvičeních během semestru.
Cílem projektu je proto zřízení umělých vodních až semiakvatických biotopů (nádrží) v areálu univerzity, které by měly primárně sloužit pro
demonstraci morfologie, ekologie, bionomie, biotopových nároků a metod studia vybraných skupin vodních či na vodu vázaných bezobratlých živočichů
v rámci pravidelné výuky předmětu Zoologie I, ale i řady dalších předmětů.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Projekt by měl představovat trvalou hodnotu přispívající k obohacení kvality výuky a k jejímu zatraktivnění, což je i zájmem FŽP. Proto fakulta
garantuje pokrytí nákladů spojených s provozem a údržbou chovných zařízení (režijní náklady, úvazek technika zajišťujícího údržbu), a to nejméně do
roku 2015. Tyto prostředky budou uvolňovány z provozních prostředků fakulty.
Chovná zařízení budou dostupná především studentům FŽP, ale i studentům z jiných fakult ČZU Praha (zejména FAPPZ). Informace o projektu a
výsledky experimentů budou prezentovány na webových stránkách FŽP ČZU v Praze.
Konkrétní výstupy:
Konkrétními výstupy projektu budou venkovní umělé biotopy/nádrže pro demonstraci živočichů, umístěné v rámci areálu ČZU Praha. Technicky
půjde o plastové a plechové nádrže s krytím (viz Fotopříloha). Nádrže jsou mobilní, při instalaci se zapouští částečně do země. Konkrétně je plánováno
zřízení tří větších nádrží (dvě o rozměrech 4 × 4 × 1 m, jedna 2 × 2 × 1 m), s různými podmínkami prostředí (semiakvatické až zcela akvatické) a
odpovídajícími společenstvy; dále 30 nádrží menších o rozměrech cca 0,7 × 0,7 × 0,45 m, kde budou chovány odděleně jednotlivé druhy.
Dále budou v rámci aplikace Moodle (moodle.czu.cz) vytvořeny studijní texty s detailním popisem biotopů a druhovým zastoupením jednotlivých nádrží,
doplněným o charakteristiky jednotlivých skupin organismů. Podobné informace v českém i anglickém jazyce budou umístěny na informačních tabulích
u jednotlivých nádrží.
Studijní texty, fotografie budou rovněž prezentovány na webových stránkách založených pro tyto účely (viz níže) a používány při propagaci fakulty.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Projekt svým zaměřením zapadá do dlouhodobého plánu fakulty, jež usiluje o zvýšení atraktivity nabízených studijních oborů a také o zkvalitnění
výuky. Hlavním přínosem projektu bude doplnění výuky, konkrétně cvičení stěžejního předmětu Zoologie I., ale i dalších profilových předmětů, o
ukázky živých objektů a demonstraci ekologických nároků jednotlivých skupin bezobratlých. Projekt tak výrazně přispěje ke zvýšení podílu praktické
části výuky v uvedených předmětech, jež je nezastupitelná a efektivní.
Cíle řešení:
Cílem projektu je zřízení umělých biotopů v areálu univerzity, které by měly primárně sloužit pro demonstraci morfologie, ekologie, bionomie,
biotopových nároků a metod studia vybraných skupin vodních či na vodu vázaných bezobratlých živočichů v rámci pravidelné výuky předmětu Zoologie
I, ale i řady dalších předmětů (viz výše). Zřízením, oživením a zapojením nádrží do výuky dojde k žádoucímu navýšení podílu praktické části výuky s
využitím živých objektů. Konkrétními cíli, jež povedou k zásadní inovaci výuky, jsou:
*Možnost demonstrace morfologie a determinačních znaků živých živočichů včetně jejich vývojových stádií.
*Zvýšení představy a povědomí studentů o biotopových nárocích a ekologii/etologii chovaných živočichů (prostředí ve větších umělých biotopech bude
simulovat přirozené podmínky chovaných živočichů).
*Díky dostupnosti živočichů budou během semestru demonstrovány metody studia chovaných živočichů.
*Živočichové budou moci být ukazováni opakovaně v průběhu semestru, na cvičeních během pravidelné výuky, což zvýší efektivitu výuky (snazší
zapamatovatelnost) včetně možnosti využití živých objektů při zkoušení/poznávačkách.
*Díky dostupnosti biotopů v areálu univerzity dojde k zavedení praktické výuky u kombinované formy studia. Ta byla doposud, díky omezenému počtu
kontaktních hodin a rozvržení výuky, velmi redukována.
Prezentace a využití výsledků:
Primárním cílem projektu, a tedy i hlavním výstupem, by měla být instalace umělých biotopů a jejich využití v rámci výuky. Ty budou primárně
využívány na cvičeních Zoologie I. V rámci projektu budou také vytvořeny výukové materiály v rámci aplikace Moodle.czu.cz, budou také založeny
webové stránky přístupné přímo přes rozhraní FŽP (bude vytvořena unikátní adresa v rámci domény ČZU [http://chovna_zarizeni.fzp.czu.cz/]), kde
budou uvedeny základní informace o projektu včetně bohaté fotodokumentace a volně přístupných materiálů určených nejen studentům ČZU, ale i široké
veřejnosti.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
0
10
0
60
0
15
85
0
6
0
0
0
169
175
Číslo projektu: 1012
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Implementace e-learningových modulů do výukové jazykové laboratoře na Provozně ekonomické fakultě
České zemědělské univerzity v Praze
Řešitel:
Mgr. Lenka Lustigová
Pracoviště:
Fakulta provozně ekonomická
Spoluřešitel:
PhDr. Mgr. Milena Dvořáková, MBA
PhDr. Martina Jarkovská, Ph.D.
Ing Carlos Torres Alvarado, Ph.D.
Mgr. Leona Tylečková
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
1550 tis. Kč
Anotace:
Cílem předkládaného projektu je implementace e-learningových modulů do komplexního pracoviště – virtuální laboratoře pro moderní a
kvalitní výuku cizího jazyka odborného v rámci kurzů nabízených na Provozně ekonomické fakultě ČZU. Jedná se zejména o kurzy odborné angličtiny,
němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny a italštiny, ve kterých se studenti zaměřují nejen na studium aplikovaného jazyka a tzv. soft skills, tedy
cizího jazyka pro pracovní prostředí, či úzce specializovaného odborného jazyka, ale také na akademické dovednosti v rámci zvoleného jazyka. Toto
prostředí simulující reálnou počítačovou učebnu pro výuku cizích jazyků bude určeno výhradně pro vzdělávací účely, umožní zásadní kvalitativní i
kvantitativní posun v kombinované formě studia a dalších neprezenčních forem výuky na Provozně ekonomické fakultě ČZU. Současně bude využíváno
v povinné samostatné přípravě prezenčních studentů a umožní zatraktivnění i zefektivnění řízené výuky za účasti pedagoga a navýšení počtu
studentohodin.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
V souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávací a inovační činnosti fakulty na období 2011 – 2015 škola plně podporuje využití a implementaci
e-learningových modulů v prezenčních a v neprezenčních formách studia, které vedou ke zlepšení kvality výuky i domácí přípravy. Operační systémy,
hardware a software se pravidelně aktualizují a licenční práva k softwarové podpoře přesahují období do roku 2015. Škola se zavazuje k udržení těchto elearningových podpor ve svých strategických a operačních dokumentech.
Udržitelnost a dostupnost výstupů projektu v dalších letech je dána pořízením systému s umožněním provozu na 5 let a nasazením tohoto systému v
akreditovaných studijních programech. Navýšení kapacity stávajícího diskového pole je projektováno i na rozšíření systému v dalších letech. Systém
podpory bude zajištěn standardními cestami ve spolupráci s Odborem informačních a komunikačních technologií ČZU bez nutnosti vynaložení dalších
finančních nákladů PEF.
Konkrétní výstupy:
Konkrétním výstupem řešení projektu bude pořízení systému e-learningových modulů, jeho instalace do připraveného LMS Moodle školy a jeho
zavedení do výuky, tedy:
*Pořízení a implementace online e-learningových materiálů pro nabízené kurzy odborné angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny a
italštiny
*Navýšení kapacity stávajícího diskového pole
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Předkládaný projekt FRVŠ vychází z aktualizace Dlouhodobého záměru ČZU v Praze a zejména z aktuálních potřeb Provozně ekonomické fakulty a
katedry jazyků (KJ PEF). Záměrem KJ PEF je rozvoj všech nabízených kurzů cizího jazyka odborného a zabezpečení neprezenčních forem studia,
zajištění kvality a náročnosti v neprezenční formě studia na totožné úrovni jako v prezenčním studiu i rozvoj a vylepšování informačních systémů
určených k podpoře pedagogické činnosti, zejména podpoře přípravy elektronických opor studia a multimediálních pomůcek pro výuku cizích jazyků.
Realizací projektu se zcela změní stávající systém a způsob výuky v prezenčních i neprezenčních formách studia (tj. kombinované studium a program
celoživotního vzdělávání). Implementací e-materiálů do kurzů cizího jazyka odborného dojde k zefektivnění a zkvalitnění řízené prezenční výuky za
účasti pedagoga. Dojde k navýšení studentohodin. Taktéž se významně podpoří samostatná domácí práce studentů. Plnění úkolů v e-learningovém
systému bude nedílnou součástí hodnocení studentů. V rámci povinné výuky cizích jazyků odborných v neprezenčních formách studia bude zavedena on-
line e-learningová výuka.
Otevřenost pořízeného systému umožní dále rozšiřovat počet uživatelů. Jeho modularita je navíc předpokladem k vytváření speciálních jazykových kurzů
„na míru“. Rezerva v navýšené kapacitě zakoupeného diskového pole rovněž umožní pokrýt předpokládaný nárůst uživatelů, resp. modulů.
Cíle řešení:
Cílem předkládaného projektu je implementace e-learningových modulů do všech odborně zaměřených cizojazyčných kurzů v rámci virtuální
jazykové laboratoře. Toto prostředí simulující reálnou počítačovou učebnu pro výuku cizích jazyků odborných bude určeno výhradně pro vzdělávací
účely, umožní zásadní kvalitativní i kvantitativní posun v kombinované formě studia a dalších neprezenčních forem výuky na Provozně ekonomické
fakultě ČZU. Současně bude využíváno v povinné samostatné přípravě prezenčních studentů a umožní zatraktivnění a zefektivnění řízené výuky za účasti
pedagoga.
Hlavním cílem je podpoření výuky cizích jazyků odborných v neprezenčních i prezenčních formách studia. Studenti získají přístup k prostředí, které
usnadní jejich samostatnou práci. Současně budou mít pedagogové k dispozici nástroje pro kontrolu činnosti studentů a testovací funkcionalitu. Student
bude povinen průběžně strávit samostudiem v pořízeném systému definovaný počet hodin (2 hodiny týdně), bude průběžně testován, bude plnit zadané
úkoly. Splnění, resp. nesplnění těchto povinností se stane součástí závěrečného hodnocení. V oblasti řízené výuky při účasti pedagoga je cílem zefektivnit
a zatraktivnit výuku.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky budou prezentovány formou závěrečné zprávy a ukázkou při obhajobě. Zakoupený systém bude aktivně využíván ve všech odborných
cizojazyčných kurzech vyučovaných katedrou jazyků Provozně ekonomické fakulty ČZU. O způsobu realizace projektu a jeho výsledcích bude PEF
ČZU i katedra jazyků informovat veřejnost – příslušné www stránky, Zpravodaj univerzity apod. Předpokládá se také vystoupení řešitelů na
konferencích a seminářích.
Systém odborného jazykového vzdělávání bude využit v marketingu přijímacího řízení do bakalářských a magisterských oborů a pro další propagaci
fakulty i podpory FRVŠ jako takového.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
E-learningový systém
Navýšení kapacity diskového pole
Kapitálové výdaje celkem
0
0
0
1320
230
1550
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 1129
Tématický okruh: B5 - Inovace společenskovědních a ekonomických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace obsahu a formy předmětu Bakalářská práce
Řešitel:
Ing. Václav Švec, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta provozně ekonomická
Spoluřešitel:
Ing. Lucie Vokáčová
Ing. Lucie Stanislavská
prof. Ing. Ivana Tichá, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
70 tis. Kč
Anotace:
Projekt je inovací zápočtovaného předmětu Bakalářská práce. Podstatou inovace je zavedení smíšeného způsobu výuky, kdy bude kurz
kombinovat prvky kontaktní a bezkontaktní výuky podle principu smíšené výuky (blended learning) čili e-learningové (resp. multimediální a
interaktivní) prostředí pro samostudium a kontakt s lektorem pro ověření a korekci nabytých znalostí, dovedností. Jedná se o významnou inovaci vůči
současnému stavu (viz Současný stav řešeného problému). Prostřednictvím navrhované inovace dojde ke garantovanému prahovému rozvinutí
kompetencí porozumění, psaní a prezentace odborného textu u aspirantů na bakalářský titul, kteří jsou primární cílovou skupinou projektu.
Sekundární cílovou skupinou jsou pak vedoucí bakalářských prací, pro které je v rámci projektu nutné připravit didaktické školení, jak vytvořený systém
a způsob smíšené výuky didakticky praktikovat. Vzhledem k metodickým a oborovým odlišnostem při vedení bakalářských prací budou výstupy projektu
primárně zaměřeny na studenty a vedoucí prací Katedry řízení, s možností rozšíření projektu na další katedry fakulty.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Navrhovaný projekt bude vytvořen pro prostředí systému Moodle. Udržitelnost výstupů proto spočívá v pravidelném opakování a beznákladové
použitelnosti kurzu v systému Moodle (moodle.czu.cz). Jakmile bude kurz vytvořen (naplněný základními definovanými moduly), bude uložen
(ve formátu vhodném pro obnovu v jakémkoli systému Moodle) bez dat uživatelů/studentů a bude možné jej kdykoliv zpětně nahrát do systému
moodle.czu.cz a začít okamžitě používat. Do nových běhů kurzu se počítá jen s minimální obměnou textů (metodické úpravy, opravy textů,
doplnění aktuálních poznatků, apod.), která bude prováděna pracovníky Katedry řízení.
Systém moodle.czu.cz používají fakulty ČZU v Praze jako LMS nástroj zejména pro distanční studium, ale i pro studium denní a jeho použitelnost,
dostupnost a udržitelnost je garantována univerzitou. Provoz systému zajišťuje samostatné univerzitní Oddělení informačních a komunikačních
technologií (OIKT). Výsledky projektu budou dostupné studentům aspirujícím na bakalářský titul v množině kurzů Katedry řízení, absolvování
tohoto kurzu bude pro studenty povinné.
Ostatní katedry budou moci kurz po úpravě modulu s metodologií tvorby bakalářských prací taktéž použít. Úpravu modulu bude možno provést
pouhým doplněním vhodného textu do zvoleného modulu pracovníky příslušných kateder.
Vzhledem k rozšířenému používání systému Moodle na českých veřejných vysokých školách bude kurz veřejně nabídnut k dispozici i těmto
subjektům. Informace o této nabídce se fakulta zavazuje zveřejnit po skončení projektu na internetových stránkách fakulty (PEF), resp. Katedry řízení.
Konkrétní výstupy:
Konkrétními výstupy projektu je online kurz smíšeného vzdělávání a 2 provedené semináře vedoucích bakalářských prací.
Prvním konkrétním výstupem projektu je online kurz smíšeného vzdělávání, který se bude skládat z nejméně 4 tematicky oddělených modulů. Jedná
se o:
* úvodní modul objasňující účel tvorby bakalářské práce, základní požadavky na výstup práce a požadovaný výstup v podobě změny odbornosti
aspiranta na bakalářskou hodnost, motivující studenta ke studiu dalších modulů;
* modul technik tvorby bakalářské práce, způsoby použití teoretických metod poznání, způsoby psaní bakalářské práce (možnosti, jak práci sestavovat,
jak pracovat při její tvorbě, jak hledat informační zdroje, apod.);
* modul formálních náležitostí obsahující vysvětlení citační etiky, zdůvodnění významu citační činnosti, popis způsobů citování, práce s textem, apod.;
* modul závěrečný vysvětlující zdůvodnění, náležitosti a postupy oponentského řízení, způsoby reakce na oponentský posudek, možnosti prezentace
práce před komisí.
Každý z modulů může obsahovat submoduly podle tematického zaměření modulu a submodulů, dále bude každý modul, resp. submodul, obsahovat
samotný vysvětlující text (délky 5-30 stran) včetně názorných schemat; sebeevaluační test, prostřednictvím kterého identifikuje student dosahovanou
úroveň; slovník odborných pojmů, aby si student mohl jednoduše vyhledat pojmy, kterým nerozumí; moduly zaměřené na tvorbu textu pak budou
obsahovat interaktivní cvičení umožňující studentovi získat jednak předem nastavenou zpětnou vazbu a pak také interaktivní cvičení s ostatními studenty,
kde bude možné získat zpětnou vazbu přímo (od studentů i od garanta kurzu). Pro úvod každého modulu bude vytvořena audiovizuální prezentace, aby
studenty motivovala k dalšímu studiu modulu. Celý kurz bude studenta provádět ve všech semestrech tvorby bakalářské práce a zajistí jeho plnou
připravenost na praktické psaní práce. V prvním semestru se bude jednat zejména o čerpání informací a potvrzování získaných znalostí, zbylé tři semestry
bude mít kurz pro studenta význam připomínací a ujišťovací (při psaní práce se student může do kurzu vracet a ujišťovat se o správnosti svého postupu,
zvolených řešení, apod.).
Druhým konkrétním výstupem projektu je zorganizování a konání dvou seminářů pro vedoucí bakalářských prací. V rámci projektu je nutné
seznámit současné vedoucí prací se způsobem práce s vytvořeným kurzem. Semináře budou zorganizovány v průběhu tvorby projektu a to v prosinci
roku 2013 tak, aby oponenti projektu za FRVŠ mohli zhodnotit splnění tohoto výstupu. Forma semináře bude klasická - prezentace kurzu, didaktické cíle,
možnosti práce vedoucích, nutné kontrolní body, změna způsobu práce s aspiranty bakalářských titulů. Délka trvání je stanovena na 60-90 minut, diskuse
na cca 30 minut.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Přínosy projektu k rozvoji fakulty jsou následující:
* vyšší motivace a lepší přístup studentů k tvorbě bakalářské práce zajištěný informacemi v kurzu a modulárním i interaktivním přístupem se zpětnou
vazbou,
* uvolnění kapacity vedoucích prací snížením neustále se opakujících dotazů studentů, které si studenti budou moci nastudovat v kurzu a v mnoha
případech sami vyzkoušet,
* snížení časové náročnosti zpracování bakalářské práce pro studenty při zachování požadavků na kvalitu kvalifikačních prací,
* pochopení a osvojení si práce s teoretickými metodami poznání a jejich užití v bakalářských pracech,
* návazný přenos znalosti práce s teoretickými metodami poznání z bakalářských do diplomových prací,
* kvalitní výstupy v podobě kvalifikačních prací studentů (bakalářských a návazně i diplomových),
* kodifikace znalostí souvisejících s tvorbou kvalifikačních prací, možnost neustálé úpravy a rozvoje těchto kodifikovaných znalostí,
* zajištění standardizace práce vedoucího bakalářské práce v případě méně zkušených, začínajících vedoucích kvalifikačních (bakalářských) prací.
Cíle řešení:
Projekt má dva hlavní cíle:
1) vytvoření online kurzu pro studenty bakalářských studijní programů,
2) konání 2 seminářů pro vedoucí bakalářských prací.
ad 1) Online kurz bude umístěn v prostředí systému Moodle. Bude obsahovat nejméně 4 moduly, které budou studenty provádět skrze jednotlivá témata
psaní odborného textu počínaje motivací k psaní, seznámení se s účelem kvalifikačních bakalářských prací, pomocí při výběru tématu, kritickým
myšlením při psaní, formálními náležitostmi odborné práce, citační etikou, technikou práce/myšlení v odborném textu, výběrem informačních zdrojů, atd.
Každý z těchto modulů bude obsahovat samotný text, slovník pojmů, sebeevaluační test. Moduly zaměřené na vlastní tvorbu budou navíc obsahovat
interaktivní cvičení.
ad 2) Dva školící semináře pro vedoucí bakalářských prací mají za úkol představit možnosti navrhovaného projektu (kurzu) a způsoby jeho
didaktického využití.
Prezentace a využití výsledků:
Využití výsledků projektu bude provedeno prostřednictvím systému moodle.czu.cz, který slouží jako univerzitní e-learningový systém. Zde bude
umístěn výstup navrhovaného projektu spolu s ostatními kurzy Katedry řízení. Do kurzu budou mít přístup všichni studenti bakalářských studijních
programů, kteří si vyberou zpracování své bakalářské práce na Katedře řízení. Přístup bude studentům nabídnut automaticky prostřednictvím
provázanosti informačních systémů univerzity.
V případě použití kurzu ostatními katedrami fakulty (PEF), případně katedrami ostatních fakult, je systém zapojení studentů a využití výsledků projektu
naprosto analogické, ovšem s nutnou obsahovou změnou v oblasti metodologie zpracování bakalářské práce.
Výstup projektu se fakulta zavazuje v podobě kurzu nabídnout na fakultním webu i ostatním veřejným vysokým školám, které k výuce využívají
kompatibilní ELM systémy. V případě, že se rozhodnou kurz použít, je možné jej uložit a poskytnout zájemci ve formátu, který je kompatibilní s
používaným ELM systémem.
Poznatky a zkušenosti z práce s kurzem bude prezentováno na konferenci ERIE 2014 (vzhledem k roku konání konference, nejsou náklady na konferenci
v tomto projektu nárokovány).
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
15
0
20
70
Číslo projektu: 1181
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace předmětů Lesní těžba a Lesní dopravnictví
Řešitel:
Ing. Bc. Pavel Natov, PhD.
Pracoviště:
Fakulta lesnická a dřevařská
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
165 tis. Kč
Anotace:
Projekt je zaměřen na inovaci předmětů Lesní těžba a Lesní dopravnictví včetně modernizace přístrojového vybavení pro praktická a terénní cvičení
studentů. Mezi hlavní podněty pro tuto inovaci patří jednak přechod fakulty na Boloňský systém a dále nutnost reagovat na prudký vývoj v oblasti
moderních digitálních měřících pomůcek využívaných v lesním hospodářství v oblasti těžebně-dopravních technologií. Předměty Lesní těžba a Lesní
dopravnictví patří mezi profilové předměty oboru Lesnictví v bakalářském (Lesní těžba) a magisterském (Lesní dopravnictví) stupni prezenční i
kombinované formy studia.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výsledků projektu po dobu nejméně tří let (minimálně do roku 2015) je dána jednak záruční dobou pomůcek, ale také tím, že
požadované pomůcky nevyžadují žádné vysoké dodatečné provozní náklady. Vyhotovené pracovní listy budou dostupné na LMS Moodle ČZU. Předmět
Lesní těžba - Těžební a dopravní technologie I patří mezi povinné předměty a je nedílnou součásti studijních plánů a výsledného profilu absolventa
bakalářského oboru Lesnictví. Předmět Lesní dopravnictví - Těžební a dopravní technologie II patří mezi povinné předměty a je nedílnou součásti
studijních plánů a výsledného profilu absolventa magisterského studia oboru Lesnictví.
Konkrétní výstupy:
Pro oba předměty bude s ohledem na 12ti týdenní délku semestru vytvořeno 6 pracovních listů a 6 protokolů, které budou náplní praktických
cvičení. Pracovní list bude obsahovat postup řešení vzorového úkolu a zadání úkolu, který bude řešit student nebo pracovní skupina na cvičení. Protokol
bude obsahovat zadání pro samostané domácí zpracování. Pracovní listy i protokoly budou zveřejněny v LMS Moodle, který využívá ČZU jako elearningovou podporu pro studenty.
Dále budou pořízeny tzv. pracovní sady, které budou studentům k dispozici po celý průběh semestru v rámci vytvořených pracovních (týmových) skupin.
Pro předmět Lesní těžba (TDT I) 4 pracovní studentské sady, kde každá z těchto 4 sad bude obsahovat:
* tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny bez kůry. Podle středové tloušťky měřené v kůře. V setinách (0,01) m3.
* soubor tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách (0,1) m3.
* číselník dlouhého a rovnaného dříví s číslovanými, samopropisujícími listy.
* ocelové měřící pásmo Spencer v kovovém pouzdru. Délka 20 m.
* průměrka Haglof 80 cm
* Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v České republice 2008
Pro předmět Lesní těžba (TDT I) 1 učitelská pracovní a demonstrační sada obsahující tyto pomůcky:
* digitální prohlížečka LHP Heletax
* držák do automobilu na přenosný počítač
* číslovačka, jednookruhová dimenzírka včetně násady
* elektronický číselník dlouhého a rovnaného dříví: Lesnická evidence těžby
Pro předmět Lesní dopravnictví (TDT II) 4 pracovní studentské sady, kde každá z těchto 4 sad bude obsahovat:
* výškoměr a sklonoměr HEC
* laserový dálkoměr Nikon Forester 500
* pásmo
* 3x výtyčka skládací
* ÚLT tabulky
Pro předmět Lesní dopravnictví (TDT II) 1 učitelská pracovní a demonstrační sada obsahující tyto pomůcky:
* busola Wyssen
* sklonoměr, výškoměr a dendrometr TruPulse
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
V dlouhodobém záměru ČZU a fakulty jsou formulovány i cíle týkající se propojení vzdělávání a praktických dovedností, které požadují budoucí
zaměstnavatelé od úspěšných absolventů fakulty lesnické a dřevařské.
Praktická zkušenost studentů s využíváním nových a moderních měřících pomůcek a nových technologických postupů vycházejících z jejich praktické
aplikace, jim následně umožní být konkurence schopnými při vstupu do pracovního procesu a tím zvyšuje uplatnění absolventů fakulty na trhu práce.
Takto získané praktické zkušenosti slouží k zavádění těchto nových postupů a pomůcek do praxe a zvyšuje tak nejen prestiž fakulty a univerzity, ale i
prestiž samotných absolventů.
Uplatnění absolventů patří mezi jeden z hlavních faktorů, dle kterých je fakulta hodnocena a poměřována s ostaními fakultami a vysokými školami v
celonárodním měřítku.
Pro fakultu je také přínosem, že vyučující mají možnost zůstat v kontkatu s dynamicky se rozvíjecím technologickým vývojem v oborech, které mají pro
lesnictví významný technický potenciál.
Cíle řešení:
Cílem projektu je inovace předmětů Lesní těžba (Těžební a dopravní technologie I - TDT I) a Lesní dopravnictví (Těžební a dopravní technologie II TDT II) v návaznosti na obsahové změny v sylabu předmětu a v reakci na dynamický vývoj v oblasti doposud používaných pomůcek.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky projektu budou využity pro inovaci a modernizaci předmětu a pro využívání studenty. Jednotlivé pomůcky budou i k zapůjčení studentům
pro měření potřebná pro zpracování diplomových a bakalářských prácí.
Jednotlivé sady budou studentům zapůjčeny vždy na začátku semestru a studenti, tak budou schopni využívat tyto pomůcky i v jiných předmětech a při
zpracovávání samostaných prací.
Výsledné pracovní listy budou studentům k dispozici prostřednictvím LMS Moodle a studenti budou tyto listy aktivně využívat v průběhu cvičení a
přípravy na tato cvičení.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165
165
Číslo projektu: 1229
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace předmětu Nauka o materiálu
Řešitel:
Ing. Petr Hrabě, Ph.D.
Pracoviště:
Technická fakulta
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
118 tis. Kč
Anotace:
*Projekt je zaměřen na inovaci předmětu Nauka o materiálu, především na zvýšení kvality praktické laboratorní výuky. Předmět Nauka o materiálu je
povinnou součástí bakalářských studijních programů Technické fakulty (TF) ČZU v Praze. Zvláště v některých oborech je základním předmětem pro
předměty navazující. V předmětu Nauka o materiálu jsou vyučovány kovové a nekovové materiály. Předmět byl v minulých letech inovován se zaměření
na kovové materiály v rámci finančních možností katedry.
*Cílem řešení je zkvalitnit výuku kovových, ale především nekovových materiálů. Navrhované řešení spočívá v nákupu digitálních číselníkových
úchylkoměrů v laboratorní úloze krípu, za digitální systém s příslušnou elektronikou pro indikaci měřených hodnot, připojení k PC a instalace software
pro vyhodnocení, podstatně zvýší úroveň výuky a připravenost absolventů.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výstupů tohoto projektu do roku 2015 včetně, bude zajištěná na Katedře materiálu a strojírenské technologie na ČZU v Praze
v oblasti výuky denních a kombinovaných studijních programech. Nakoupené digitální číselníkové úchylkoměry a technologické prostředky budou
dlouhodobě používány v laboratořích katedry pro výuku.
Konkrétní výstupy:
*Konkrétními výstupy projektu budou především nové kvalitní úlohy a postupy, resp. Inovace stávajících úloh v laboratořích. Předpokladem je i
sepsání nových podkladů pro cvičení s ukázkovými příklady vypracování laboratorních úloh. Provedená inovace by tedy znamenala částečně zvýšení
úrovně několika předmětů. Kontrolovatelným výstupem budou i nově zpracované referáty (protokoly z měření) z měřících úloh. Konkrétním výstupem
bude i provedená modernizace měření krípu a v případě měření bude měření kdykoliv k dispozici.
*Uvedené výstupy budou moci využívat nejen studenti, ale i pedagogové v dalším předmětu Technické materiály nedřevěné (kód 3341R001) vyučovaný
na Technické fakultě ČZU v Praze.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
*Přínos a význam navrhovaného projektu je především ve zkvalitnění výuky v denních a kombinovaných studijních programech. Nauka o materiálu
má na Technické fakultě dlouholetou tradici. K udržení a především zvýšení dobré úrovně výuky, je nutná průběžná modernizace a inovace z hlediska
nových metod měření, softwarového vybavení, výpočtu nejistot měření a následného vyhodnocení naměřených hodnot (dat). V tomto případě, směr
úrovně laboratorních úloh poněkud zaostávají.
*Realizací projektu, se zvýší odbornost a možnosti uplatnění absolventů Technické fakulty se v souladu na stále se zvyšující nároky na znalosti měřících
zařízení s následným vyhodnocením dat v elektronické podobě.
*Celkově hlavním přínosem je zvýšení úrovně praktické laboratorní výuky. Laboratoře jsou využívány nejen pro laboratorní cvičení, ale slouží i
studentům zpracovávající bakalářské a diplomové práce.
*Inovace předmětu je v souladu s dlouhodobým záměrem ČZU.
Cíle řešení:
Cílem řešení je zkvalitnění výuky v laboratořích Katedry materiálu a strojírenské technologie. Tento proces s omezenými prostředky probíhá neustále.
Realizace projektu umožní aktivnější zapojení studentů do výuky a tím zvýšení jejich zájmu, který je mimo jiné závislý do určité míry na vybavení
laboratoří. Celkovým výsledkem bude kvalitnější připravenost absolventů Technické fakulty na stále se zvyšující požadavky v praxi. Navrhovaný projekt
vytvoří výukové pomůcky pro studenty bakalářských oborů na Technické fakultě. Projekt si klade za cíl vytvoření moderní výukový materiál pro
prohloubení a zkvalitnění výuky. Záměrem je poskytnout studentům nad rámec přednášek a cvičení další podklady a umožnit studentům efektivní
samostudium. Materiály budou moci studenti využívat i při tvorbě a přípravě svých projektů, bakalářských, diplomových a disertačních prací, materiály
budou pro studenty přístupné v systému MOODLE.CZU.CZ.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky projektu budou bezprostředně po jeho ukončení využívány, prezentovány ve výuce na Technické fakultě ČZU v Praze, v prezenční i
kombinované formě studia. Nejdůležitějším využitím je samozřejmě zapojení do výuky a zvýšení její úrovně.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
118
Číslo projektu: 1207
Tématický okruh: B5 - Inovace společenskovědních a ekonomických studijních předmětů
Název projektu:
Generování úloh v předmětech "Matematické metody v ekonomii"
Řešitel:
Ing. Martina Houšková Beránková, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta provozně ekonomická
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
49 tis. Kč
Anotace:
Cílem projektu je vytvořit ucelený soubor úloh pro základní i navazující kurzy matematických metod v ekonomii (MME). Dílčím cílem těchto
předmětů je, aby studenti rutinně zvládali výpočty různých typů úloh. Generované úlohy budou sloužit pro průběžné procvičování látky studenty a
průběžné testování výpočetních dovedností studentů. Projekt reaguje na zkušenosti pedagogů, kteří místo toho, aby se věnovali různorodé věcné náplni
cvičení MME, věnují neúměrně mnoho času vysvětlování základních principů výpočtů aktuálně probírané látky, nezbývá tak čas na procvičení aplikací
metod, které mají praktické použití pro budoucí absolventy. Výstupy projektu umožní tuto nepříznivou situaci napravit; pedagogové pak budou mít větší
prostor pro naplňování vzdělávacích cílů jednotlivých vyučovacích hodin a v oblasti rutinních výpočtů budou pouze konzultovat drobné nejasnosti. V
současné době není k dipozici žádná podobná studijní opora, která by umožňovala vytvoření individuálního zadání úlohy pro každého studenta a její
automatizované vyhodnocení.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost projektu je zajištěna po dobu výrazně delší než předepisují pravidla FRVŠ. Vzhledem k úspěšné reakreditaci bakalářských studijních
programů se vytvořené výstupy budou využívat ve výuce v dále uvedených předmětech po dobu
dalších 8 let. Vzhledem k tomu, že výstupy projektu budou studentům poskytovány
prostřednictvím LMS Moodle, je možné fázi udržitelnosti zajistit s prakticky nulovými přímými finančními náklady.
Prostředím, ve kterém budou výstupy uloženy a zpřístupněny, je univerzitní LMS Moodle. LMS umožňuje kromě poskytování různých druhů studijních
materiálů včetně multimediálních studijních opor získávat od uživatelů zpětnou vazbu formou anket, diskuzí apod., které budou použity pro komunikaci s
cílovou skupinou.
V případě úspěchu projektu bude projednáno vložení odkazu na úlohy z webu České společnosti pro operační výzkum http://csov.vse.cz.
Konkrétní výstupy:
Výstupem projektu bude soubor 30 typů úloh z oblasti matematických metod v ekonomii. Témata generovaných úlohy budou:
*Lineární programování - simplexový algoritmus, postoptimalizační úvahy;
*Dopravní úlohy - výchozí řešení, optimální řešení, okružní dopravní problém;
*Rozhodovací modely - dominance, profil rizika, rozhodování za nejistoty, rozhodování za rizika;
*Teorie her - hledání čisté strategie, hledání smíšení strategie;
*Vícekriteriální analýza variant - aspirační úrovně, dominance, Saatyho metoda, metoda pořadí, metoda váženého součtu, metoda TOPSIS;
*Hodnocení efektivnosti - metoda DEA (CCR konstantní, CCR vstupový, CCR výstupový);
*Vícekriteriální optimalizace - agregace kriteriálních funkcí, převod na omezující podmínku, cílové programování;
*Strukturní analýza - změna finální a celkové produkce;
*Projektové plánování - metoda CPM, metoda PERT;
*Systémy hromadné obsluhy - charakteristiky systému;
*Teorie zásob - optimální objednávka, model s povoleným nedostatkem.
U některých typů úloh autorka předpokládá více variant slovního zadání tak, aby byly zřejmé různé oblasti aplikace procvičované metody.
Ke každému typu úlohy bude možno vygenerovat v podstatě neomezený počet individuálních zadání včetně jeho správného a chybného (pro účely
generování chybných odpovědí v testech) řešení.
Úlohy pro samostudium budou volně dostupné v již existujícím zvláštním kurzu v LMS Moodle, vyčleněném pouze pro multimediální studijní opory videopřednášky MME. Úlohy určené pro průběžné testování budou dostupné podle požadavků garanta předmětu přímo v konkrétním kurzu v LMS
Moodle. Úlohy bude možno generovat i off-line (včetně výsledků výpočtu) např. pro potřeby zkouškových testů.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Projekt přispěje k naplňování vize fakulty v oblasti elektronického vzdělávání a tvorby elektronických učebních pomůcek, kterou je možné formulovat
jako "cestu od elektronických textů k e-learningovým kurzům". Testů v elektronické podobě je
nyní už mnoho, ale jsou vytvářeny ručně a počet takto získaných úloh je limitován časovými možnostmi pedagoga. K dalším časovým ztrátám dochází
při vyhodnocování výpočetních úloh, které je možno řešit automatizovaně. Generování úloh umožní vytvoření numericky unikátního zadání úlohy pro
každého studenta při stejném slovním zadání, čímž odpadnou možné stížnosti na rozdílnou úroveň obtížnosti úloh při stejném bodovém hodnocení u
testů.
Projekt navazuje na projekty FRVŠ, které byly řešeny na pracovišti v uplynulých letech:
*Tvorba multimediálních studijních opor pro základní kurzy předmětů "Matematické metody v ekonomii", 2009, číslo projektu 2788;
*Tvorba multimediálních studijních opor pro navazující kurzy předmětů "Matematické metody v ekonomii", 2010, číslo projektu 2257.
*Tvorba multimediálních studijních opor pro práci se softwarem v předmětech "Matematické metody v ekonomii", 2012, číslo projektu 2378.
Věcně jsou vyučovaná témata dostatečně pokryta, předkládaný projekt završuje snahu autorů o úplné pokrytí probírané látky možností procvičení
studované látky studenty a také testování nabytých znalostí a dovedností.
Cíle řešení:
Posláním projektu je umožnit studentům a pedagogům zvýšit pedagogickou efektivnost kontaktní výuky. Umožní jim, aby mohli věnovat více času
naplňování vzdělávacích cílů v oblasti MME a neztráceli jej výukou rutinních výpočtů u probíraných metod.
Cílem projektu je vytvořit pro tyto předměty generátory úloh, díky kterým si studenti osvojí výpočetní dovednosti a zároveň získat nástroj pro testování
nabytých znalostí a dovedností. Celkem bude vytvořen generátor pro 30 typů úloh, viz Konkrétní výstupy.
Prezentace a využití výsledků:
Metodický postup řešení projektu a jeho výsledky budou publikovány na třech konferencích v ČR zaměřených na:
*efektivnost ve vzdělávání, konference Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2013);
*matematické metody v ekonomii, konference Mathematical Methods in Economics (MME 2013);
*výuku matematických metod v ekonomii (Setkání kateder statistiky a operačního výzkumu 2013).
Vzhledem k tomu, že se zejména druhé a třetí akce účastní velká část pracovišť, které se v České republice výukou matematických metod v ekonomii
zabývají, považuje autorka počet prezentačních akcí v České republice za
dostatečný.
Primárně jsou výstupy určeny pro studenty PEF ČZU v Praze - jsou vytvořeny na míru zde vyučovaným předmětům. Přístup k vytvořeným výstupům
však není omezen, mohou je tak využívat rovněž studenti a pedagogové ostatních vysokých
škol a univerzit. Možnost využití výstupů pro potřeby výuky na ostatních školách je vždy uvedena a bude uváděna při prezentaci projektu na
konferencích.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
9
0
10
49
Číslo projektu: 1243
Tématický okruh: G6 - Tvůrčí práce studentů v oblasti "neživé" přírody
Název projektu:
Krajina a paměť - význam permanentních krajinných struktur v krajinném plánování
Řešitel:
Ing. Lukáš Pospíšil
Pracoviště:
Fakulta životního prostředí
Spoluřešitel:
Ing Kristina Molnárová, Ph.D.
Ing. Eva Bártková, DiS.
Příspěvek VŠ:
2 tis. Kč
Požadavek:
130 tis. Kč
Anotace:
Cílem projektu je prohloubit znalosti studentů na poli permanentních krajinných struktur a kontinuity krajiny způsobem vyžadujícím aktivní přístup.
Standardizací podkladů pro studentské semestrální práce bude dosaženo zkvalitnění výuky a propojením projektové části s exkurzemi i reálnými výstupy
rozličných analýz budou studenti lépe uvedeni do multidisciplinárních souvislostí problematiky permanentních krajinných struktur, metod jejich
výzkumu a jejich významu v krajinném plánování. Významným aspektem celého projektu je soustředění se na moderní technologie a odpovídající
výstupy prostřednictvím internetové prezentace. V rámci tématu bude podpořeno prohloubení znalostí skrze bakalářské a diplomové práce.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Internetová prezentace bude průběžně aktualizována v průběhu dalších let projektu a její další vlastní existence bude nákladem fakulty (v případě
webu) či nebudou vyžadovat mimořádné financování (v rámci systému Moodle).
Internetová prezentace bude doplňována o semestrální projekty zpracované z dat pořízených v rámci tohoto projektu.
Nákup dat proběhne jednorázově bez potřeby dalších investic.
Konkrétní výstupy:
* Internetová prezentace (vlastní web či stránka na Moodle.czu.cz) věnující se problematice permanentních krajinných struktur a krajinného plánování.
Internetová prezentace bude sloužit jako názorný zdroj informací o vývoji krajiny ve dvou vybraných územích. Vedle historických mapových podkladů
bude obsahovat i datasety leteckých snímků z různých období, mapu ZABAGED včetně vrstevnic. V rámci projektu bude část území podrobena
analýzám (land use, eroze půdy, cestní síť, datace, aj.), jejichž výsledky budou prezentované na webu, kde poslouží jako názorná demonstrace pro
studenty. Dále zde studenti naleznou texty věnující se vlastní problematice permanentních krajinných struktur, jejich roli v krajinném plánování (ÚP,
KPÚ, ÚSES) a různým metodám výzkumu (datační metody, dotazníky...). V neposlední řadě zde budou ke stažení podkladová data pro semestrální
projekty.
* Průvodce výzkumem. Průvodce výzkumem bude obsahovat chronologicky a tématicky uspořádané kapitoly věnující se přípravě a průběhu aktuálně
probíhajícího výzkumu permanentních krajinných struktur na Prachaticku (zmíněný výzkum má své vlastní schválené finanční krytí, které rozhodně není
předmětem této žádosti již z podstaty FRVŠ). Průvodce bude vytvořen v elektronické podobě vhodné pro případný tisk a bude ke stažení na internetové
prezentaci. Cílem je seznámit studenty magisterského a bakalářského stupně studia s podobou "abstraktního" pojmu výzkum ve snadno srozumitelné
formě.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Uvedený projekt zvýší atraktivitu a kvalitu výuky skrze odborně připravené podklady pro studentské semestrální práce, čímž vhodným způsobem
prohloubí znalosti nabyté v rámci cvičení z předmětu Krajinné plánování a naváže na přednášky. Vedle podkladů k zadávaným odborně připraveným
projektům poslouží internetová prezentace jako zdroj informací o významu permanentních krajinných struktur z multidisciplinárního úhlu pohledu.
Zásadním aspektem celého projektu je zpřístupnění podkladů pro dvě různá území, přičemž pouze jedno bude podrobeno odborně zpracovaným
analýzám, zatímco druhé území bude sloužit pro vlastní studentské práce a zkvalitnění praktické výuky. Výstupem tvůrčí části projektu tedy budou data o
dynamice land use, erozním ohrožení území, vývoji cestní sítě a dataci struktur vybraného vzorového území. Finanční podpora FRVŠ zajistí významným
způsobem pořízení podstatných datových podkladů a jejich kvalitní zpracování včetně následných vzorových analýz.
Velkým přínosem bude průvodce výzkumem, neboť jeho prostřednictvím bude demonstrována podoba výzkumu, jednotlivé metody a činnosti v
chronologicky a tematicky logické formě. Takováto práce nebyla na fakultě ještě zpracována a mezi studenty nejsou tyto informace rozšířeny. Průvodce
výzkumem zpřístupní atraktivním způsobem výzkumnou činnosti a podpoří zájem studentů o podíl na výzkumu, kooperaci studentů s vědeckými
pracovníky a studium doktorských studijních oborů na fakultě.
Dalším aspektem celého projektu je předpokládaná spolupráce se studenty při zadávání a zpracování bakalářských a diplomových prací týkajících se
permanentních krajinných struktur a krajinného plánování.
Cíle řešení:
Cílem projektu je vytvoření přehledu možných metod a metodických postupů, které se uplatní při studiu permanentních krajinných struktur. Tento
přehled tvoří významnou pedagogickou pomůcku na poli krajinného plánování - ÚSES, územní plánování, krajinné a pozemkové úpravy.
Dílčím cílem je aktivní zapojení studentů do tvůrčí práce v rámci studijních semestrálních projektů, které budou vhodně doplňovat stávající cvičení a
přednášky týkající se krajinného plánování. Studentům bude poskytnout ucelený soubor kvalitních dat jako podklad pro studentské semestrální práce a
zároveň jim bude poskytnut vzor možného uchopení problematiky a představení multidisciplinarity problematiky permanentních krajinných struktur.
Dalším cílem celého projektu je předpokládaná spolupráce se studenty při zadávání a zpracování bakalářských a diplomových prací týkajících se
permanentních krajinných struktur a krajinného plánování.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky projektu budou prezentovány na jedné studentské konferenci a na Konferenci environmentální archeologie (KEA).
Podstatným výsledkem projektu budou datové soubory v podobě odpovídající využití při práci na studentských semestrálních projektech, texty
pojednávající o roli permanentních krajinných struktur v krajinném plánování, výsledky analýz provedených na vzorovém území.
Důležitým výsledkem k prezentaci projektu bude Průvodce výzkumem, který atraktivní formou přiblíží studentům široký význam "abstraktního" pojmu
výzkum. Průvodce bude členěn chronologicky do logických kapitol.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
2
0
0
0
0
0
2
0
40
5
15
0
70
130
Číslo projektu: 1245
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace předmětu Lesnické stavby
Řešitel:
Ing. Ctibor Volný
Pracoviště:
Fakulta lesnická a dřevařská
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
94 tis. Kč
Anotace:
Předmět Lesnické stavby náleží k předmětům technického zaměření, který se vyučuje v bakalářských studijních oborech v pátém semestru oboru
Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (HSSL). Předmět má sloužit pro získání základních vědomostí a všeobecného přehledu studentů v
oblasti lesnických staveb (stavby inženýrské, pozemní a vodohospodářské související s lesnickým provozem). Lesnické stavby jsou tradiční lesnickou
disciplínou, nezbytnou pro zajištění produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa. Z ekonomického pohledu jsou lesnické stavby největším hmotným
investičním majetkem vlastníků lesů. V posledních letech došlo a stále dochází k výraznému posunu ekologie výstavby, změnám technologií, materiálů a
postupů v lesnickém provozu. S tímto souvisí i změny v legislativě a provozu státní správy. Proto je znalost problematiky výstavby, provozu a péče o
lesnické stavby nezbytností pro absolventa Lesnické a dřevařské fakulty, který by měl být schopen rozhodovat, posuzovat projekty, kontrolovat výstavbu
a zařizovat údržbu nebo rekonstrukce lesnických staveb.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Výstupy budou v digitální formě, z čehož vyplývá snadnost jejich průběžné aktualizace. Fotodokumentace staveb, technologií, postupů bude probíhat
dál i po ukončení projektu FRVŠ a průběžně bude doplňována. Pomůcky a přístrojové vybavení mají charakter trvale a opakovatelně využitelných věcí,
jejichž doba užívání výrazně překračuje horizont 2 let. Pomůcky budou umístěny v prostorách katedry lesní těžby a v případě potřeby je kterýkoliv
vyučující nebo student může využít.
Konkrétní výstupy:
1)nový sylabus předmětu,
2)skripta Lesnické stavby,
3)nové prezentace s databází fotografií a krátkých videoukázek,
4)pomůcky a přístrojové vybavení (nivelační přístroj, pásmo, sklonoměr, dvojitý pentagon, nivelační lať, olovnice, měřické kolečko, vodováha, výtyčky,
kolíky, spreje, formuláře).
Nový sylabus je umístěn v příloze. Okruhy témat na přednášky a cvičení budou v souladu s plánovanými skripty Lesnické stavby. Skripta budou
dostupná v digitální formě a budou přístupné na webových stránkách FLD a budou využitelná i pro příbuzné předměty a obory. Prezentace budou určeny
pro potřeby cvičení a přednášek, fotografie a videoukázky budou rovněž dostupné v digitální formě. Pomůcky a přístrojové vybavení bude využíváno na
cvičeních v terénu i učebně, rovněž bude sloužit pro měření při bakalářských a diplomových pracích.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Fakulta lesnická a dřevařská poskytuje svým studentům vzdělání technického, biologického a ekonomického charakteru. Samotná aktualizace
především technických oborů je pro kvalitní výuku sama o sobě nezbytností. Přínos pro fakultu jako instituci bude zejména v tom, že bude poskytovat
vzdělání přímo reagující na aktuální činnosti vykonávané absolventy v praxi. V současnosti existuje několik firem orientujících se přímo na lesnické
stavitelství, konstrukci či asanaci nevhodných staveb. Absolventi Fakulty lesnické a dřevařské budou mít pro praxi lepší vědomostmi a mohou tak lépe
najít uplatnění v těchto oborech, které jsou v mnoha ohledech specifické, především v naplnění funkcí lesa. Lesnické stavby jsou rovněž nezbytné pro
fakultu jako základní předmět pro další navazující technické předměty. Lepší vybavení a hlubší znalosti studentů rovněž přispějí k výzkumu a rozvoji této
problematiky, především formou bakalářských a diplomových prací. Inovace předmětu je v souladu s dlouhodobými záměry fakulty. Nakoupený materiál
bude využit i v jiných souvisejících předmětech, přičemž z jeho podstaty pro fakultu nevyplývají další investice do něj.
Cíle řešení:
Účelem inovace předmětu Lesnické stavby je seznámit studenty s aktuálními postupy řízení, přístroji, projektování a plánováním staveb a docílit tak
zlepšení přehledu absolventa FLD o současných lesnických stavbách. Tohoto by mělo být dosaženo naplněním následujících cílů.
1) Inovace a aktualizace sylabu předmětu Lesnické stavby.
2) Úprava metodické pomůcky na cvičení lesnických staveb.
3) Vytvořením skript obsahujících informace pro splnění zkoušky předmětu lesnické stavby.
4) Vytvoření nových prezentací s množstvím fotografií a databází videoukázek.
5) Inovací a doplněním inventáře pomůcek, které budou využívány při praktických cvičeních v terénu a pro bakalářské práce studentů.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky budou prezentovány v rámci oponentního řízení při obhajobě uvedeného projektu. Vypracovaná skripta budou v digitální formě následně
umístěna na univerzitní studijní web moodle.czu.cz. a budou tak přístupná všem studentům, kteří je budou potřebovat. Součástí bude vytvoření prezentací
na přednášky a cvičení, které budou v souladu s vypracovanými skripty. Výsledky budou určeny bakalářskému oboru Hospodářská a správní služba v LH
pro předmět Lesnické stavby s přesahem pro předmět Myslivecké stavby a zařízení pro bakalářský obor Provoz a řízení myslivosti a navazující předměty
inženýrských oborů, především Inženýrských staveb lesnických, Pozemních staveb I., Hrazení bystřin a protilavinová ochrana a Lesního dopravnictví.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
74
94
Číslo projektu: 1349
Tématický okruh: G4 - Tvůrčí práce studentů v oblasti "živé" přírody
Název projektu:
Inovace praktických cvičení z oboru reprodukce zvířat – podpora domácí přípravy a metodika
laboratorně-diagnostických úloh
Řešitel:
Ing. Lenka Křivohlávková
Pracoviště:
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Spoluřešitel:
MVDr. Helena Härtlová, CSc.
Ing Adéla Krejcárková
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
151 tis. Kč
Anotace:
Cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření praktické výuky na katedře veterinárních disciplín, FAPPZ v Praze formou demonstrace vybraných metod,
potřebných ke kontrole reprodukce a zdraví hospodářských zvířat.
Budou vypracovány multimediální prezentace metod v české a anglické verzi, určené k individuální samostatné přípravě studentů prezenční i
kombinované formy studia. Dále bude optimalizován časový plán, vypracován podrobný metodický návod pro praktická cvičení a zpracovány testy pro
ověření domácí přípravy studentů.
V rámci modelových cvičení budou studenti seznámeni s problematikou stanovení motility býčích spermií prostřednictvím počítačové analýzy obrazu CASA (computer assisted sperm analysis), indukcí kapacitace a akrozomální reakce spermií býků a se stanovením progesteronu v kravském mléce a
imunoglobulinů IgG v kravském mlezivu.
Laboratoře budou vybaveny příslušnými pomůckami a materiálem, aby výše zmíněné metody, popř. jejich dílčí části, mohly být během cvičení
samotnými studenty realizovány. Demonstrace metod s důrazem na jejich uplatnění v praxi spolu s praktickou realizací v rámci cvičení umožní vyjít
vstříc rostoucím požadavkům praxe na vědomosti a praktické schopnosti absolventů při kontrole zdraví a reprodukce zvířat. Navíc rozvoj kompetencí,
jako je schopnost argumentace, analýzy informací či týmové práce rozšíří budoucím absolventům možnosti uplatnění na trhu práce.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost výstupů projektu bude zajištěna vytvořením multimediálních prezentací a návodů, dokumentujících experimentální část spermiologických
a imunologických metod. Tyto studijní materiály budou vysvětlovat principy a postupy práce při praktické realizaci metod spolu s výsledky jednotlivých
experimentů a budou v elektronické podobě dostupné na stránkách katedry veterinárních disciplín a v systému Moodle.
Vlastní praktickou realizaci metodik v rámci cvičení v dalších letech zajistí katedra veterinárních disciplín z vlastních prostředků na pedagogickou
činnost.
Konkrétní výstupy:
*multimediální prezentace metod a jejich uplatnění v českém a anglickém jazyce
*testy pro ověřování domácí přípravy studentů
*podrobné návody a dovybavení laboratoří pro laboratorní cvičení a prezentace metod:
-hodnocení kapacitace a akrozomální reakce spermií
-stanovení motility býčích spermií metodou počítačové analýzy CASA
-komerčně dostupných imunologických metod a stanovení obsahu progesteronu a imunoglobulinů IgG v mléce a mlezivu
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
*vytvoření modelového řešení pro inovaci praktických cvičení
*zvyšování úrovně kvality příslušných česky a anglicky akreditovaných magisterských oborů důsledkem zkvalitnění výuky daných předmětů
*posílení rozvoje odborných dovedností a obecných kompetencí studentů v rámci příslušných studijních programů
*rozvoj kompetencí řešitelů (studentů postgraduálního studia)
Cíle řešení:
*postupnou inovací praktických cvičení podpořit rozvoj dovedností a obecných kompetencí (samostatnost, týmová práce) studentů pregraduálního
studia
*vytvořit a ověřit modelové řešení inovace praktické výuky na katedře veterinárních disciplín
*zařadit přesun teoretické přípravy na cvičení do samostudia, dosáhnout intenzivních praktických laboratorních cvičení
*podpořit metodologické a pedagogické kompetence řešitelů
*vytvořit metodické a studijní podpory tří laboratorních cvičení a zajistit je potřebným drobným hmotným majetkem
*představit studentům metody, které mohou být využity v provozní praxi chovů a reprodukčních center
Prezentace a využití výsledků:
*multimediální prezentace zveřejněné na internetových stránkách katedry a v systému Moodle budou využívané pro domácí přípravu studentů
*studentům budou k dispozici prezentace metodických návodů a testovacích otázek
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
111
151
Číslo projektu: 1379
Tématický okruh: B4 - Inovace studijních předmětů z oblasti "živé" přírody
Název projektu:
Tvorba studijních materiálů pro nový předmět Dendrology v nově akreditovaném anglickém oboru
Forestry
Řešitel:
Ing. Jan Vítámvás, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta lesnická a dřevařská
Spoluřešitel:
Ing. Vladimír Janeček, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
48 tis. Kč
Anotace:
Předmět Dendrology se vyučuje v prvním ročníku bakalářského studia nově akreditovaného oboru Forestry, vyučovaného v anglickém jazyce. Pro
tento předmět je zde představen sylabus, ze kterého ale bude čerpáno i pro další předměty: Forest Dendrology, Genetics and Tree Breeding vyučovaný
Fakultou lesnickou a dřevařskou v magisterském oboru Forestry, Water and Landscape Management a v magisterském oboru Tropical Forestry and
Agroforestry (společně s Institutem tropů a subtropů). V těchto oborech studují jak čeští, tak zahraniční studenti. Podle zkušeností navrhovatelů tohoto
projektu, který vedou cvičení v těchto předmětech, chybí jak našim, tak i zahraničním studentům vedle samotné znalosti jednotlivých druhů dřevin i
znalost základní terminologie a tím pádem schopnost popsat rozdíly mezi jednotlivými druhy. Proto je potřebné tyto znalosti doplnit a rozšířit. Kurz v
systému Moodle (moodle.czu.cz) je vhodnou formou jak studentům předložit tyto informace a i získat od studentů odezvu na tyto materiály.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Studijní materiály budou volně umístěny pro studenty v systému Moodle (moodle.czu.cz) a bude docházet k jejich pravidelné aktualizaci i po uzavření
tohoto grantu. Nepředpokládá se ukončení provozu systému do roku 2015 včetně. Náklady na provoz systému hradí ČZU. Aktualizace studijních
materiálů po skončení grantu budou popř. hrazeny z jiných zdrojů (granty, provozní prostředky pracoviště řešitele).
Konkrétní výstupy:
Vzhledem k velkému objemu dat, který zahrnuje psaný text, fotografie a prezentace, nelze tyto studijní materiály vydat v tištěné formě. Nejvhodnější
formou pro prezentaci těchto materiálů je prostředí internetu, kde informace jsou ještě navíc mezi sebou vhodně provázány odkazy. Výstupem tohoto
projektu tedy bude studijní materiál umístěný na adrese moodle.czu.cz Tento materiál bude přístupný nejen všem studentům FLD, ale i pro zájemce z
jiných univerzit i z řad veřejnosti. Na osobních stránkách autora bude uveden odkaz na projekt spolu s kontaktem na autora tohoto projektu. Autor se
zavazuje propagovat projekt i jinak - odkazy na nástěnkách školy, apod. Zájemcům mimo fakultu (ale samozřejmě i studentům FLD) bude na vyžádání
autorem studijní materiál v plném znění poskytnut na CD. Kurz v systému Moodle (a CD) budou připraveny ke konci roku 2012. Materiály zde budou
umístěny trvale a bude docházet k jejich pravidelné aktualizaci i po uzavření tohoto grantu.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Přínosem by mělo být samozřejmě zvýšení úrovně znalostí studentů anglických kurzů vyučovaných na FLD a získání slovní zásoby z oblasti
dendrologie a taxonomie. Dosažitelnost výsledků je dána přístupností kurzu Moodle, který bude otevřen pro jakéhokoli zájemce i mimo univerzitu.
Udržitelnost výsledků zaručuje autor tohoto projektu - i po skončení financování tohoto grantu bude materiál aktivně využíván pro výuku studentů a
podle jejich doporučení, popř. nových poznatků a zkušeností autora bude doplňován déle než 2 roky požadované zadavatelem grantu.
Cíle řešení:
1. Poskytnout studentům přehled o anglických termínech používaných v dendrologii a taxonomii.
2. Doplnit vědomosti studentů
3. Zpřístupnit materiály všem zájemcům o danou problematiku v anglickém jazyce
4. Dát studentům možnost vyjádřit se k formě i obsahu studijních materiálů a na základě jejich připomínek je upravovat
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky budou přístupné v systému Moodle (moodle.czu.cz) formou volně přístupného kurzu. Ke konci roku 2012 bude vypracována Závěrečná
zpráva řešitele pro FRVŠ. Autor se zavazuje propagovat tento kurz dále při výuce, na svých webových stránkách a na nástěnce fakulty.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
48
Číslo projektu: 1397
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Inovace vybavení laboratoří pro výuku aplikovaných rostlinných biotechnologií
Řešitel:
Ing. Zbyněk Polesný, Ph.D.
Pracoviště:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Spoluřešitel:
doc. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
Ing Iva Viehmannová, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
327 tis. Kč
Požadavek:
1308 tis. Kč
Anotace:
Cílem projektu je inovace vybavení laboratoří Institutu tropů a subtropů České zemědělské univerzity v Praze (ITS ČZU v Praze) moderními přístroji a
zařízeními určenými pro praktickou laboratorní výuku a odbornou tvůrčí činnost studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních
programů v rámci disciplín aplikovaných rostlinných biotechnologií. Dílčími cíli bude inovace stávajícího vybavení Laboratoře molekulární biologie o
bioanalyzer a Laboratoře rostlinných explantátů o průtokový cytometr. Modernizace laboratoří výše uvedenými přístroji a zařízeními umožní zavedení
nových laboratorních metod do výuky předmětů aplikovaných rostlinných biotechnologií vyučovaných na ITS ČZU v Praze, čímž výrazně přispěje ke
zkvalitnění stávajících bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů vyučovaných nejen na ITS, ale i v rámci celé ČZU v Praze, včetně
oborů vyučovaných v rámci evropského vzdělávacího programu Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus a Erasmus Mundus. Modernizace
přístrojového vybavení laboratoří umožní rozšíření využití stávajících laboratoří pro výuku dalších specializovaných předmětů, vytvoří potřebné
technické zázemí pro plánovanou tvůrčí činnost studentů nových připravovaných oborů a obecně přispěje ke zvýšení kvality odborné úrovně
bakalářských, diplomových a doktorských disertačních prací v rámci stávajících oborů vyučovaných na ITS ČZU v Praze.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
ITS ČZU v Praze zajistí řešitelům podmínky vhodné pro řešení a udržitelnost výsledků řešení po dobu alespoň dva roky následující po roce, ve kterém
byl projekt řešen (alespoň do roku 2015 včetně). K udržitelnosti výstupů projektu bude po instalaci přístrojů a zavedení nových metod do výuky
dostačovat pokrytí nákladů na spotřební materiál. Úhradu potřebného spotřebního materiálu pokryjí prostředky ITS ČZU v Praze.
Dostupnost výsledků projektu bude zajištěna především zveřejněním závěrečné zprávy na internetových stránkách ITS ČZU v Praze, a publikováním
bakalářských, diplomových a doktorských disertačních prací. Výstupy projektu budou kontrolovatelné také prostřednictvím inventarizace vybavení
laboratoří ITS ČZU v Praze v příslušných místnostech. Digitalizované výukové materiály k laboratorním úlohám budou dostupné na studentské platformě
NetStorage.
Konkrétní výstupy:
Hlavním výstupem navrhovaného projektu bude inovace vybavení laboratoří ITS ČZU v Praze pomocí moderních přístrojů určených pro praktickou
laboratorní výuku a odbornou tvůrčí činnost studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů v rámci disciplín aplikovaných
rostlinných biotechnologií. Konkrétními výstupy bude doplnění stávajícího vybavení Laboratoře molekulární biologie o bioanalyzer (zařízení pro
analýzu DNA, RNA, proteinů a buněk) a Laboratoře rostlinných explantátů o průtokový cytometr (přístroj na měření stupně ploidie s potenciální
možností rozšíření funkce o měření velikosti genomu). Pro výukové účely budou pro bioanalyzer a průtokový cytometr vypracovány návody k
jednotlivým laboratorním úlohám obsahující popis přístrojů, návody k obsluze, postupy laboratorních měření a vyhodnocení výsledků.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
V rámci projektu budou pořízeny na ITS ČZU v Praze dva inovativní laboratorní přístroje, bioanalyzer a průtokový cytometr. Jedná se o zařízení,
kterými v současné době nedisponuje žádné z pracovišť ČZU v Praze. Modernizace laboratoří výše uvedenými přístroji umožní zavedení nových
experimentálních metod do výuky předmětů aplikovaných rostlinných biotechnologií vyučovaných nejen na ITS, ale i v rámci celé ČZU v Praze, včetně
oborů vyučovaných v rámci evropského vzdělávacího programu Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus a programu Erasmus Mundus.
Modernizace přístrojového vybavení laboratoří umožní rozšíření využití stávajících laboratoří pro výuku dalších specializovaných předmětů, vytvoří
potřebné technické zázemí pro plánovanou tvůrčí činnost studentů a obecně přispěje ke zvýšení kvality odborné úrovně bakalářských, diplomových a
doktorských disertačních prací v rámci stávajících oborů vyučovaných na ITS ČZU v Praze.
Cíle řešení:
Hlavním cílem navrhovaného projektu je inovace vybavení laboratoří ITS ČZU v Praze prostřednictvím pořízení moderních přístrojů za účelem
zavedení nových laboratorních metod v rámci disciplín aplikovaných rostlinných biotechnologií do praktické laboratorní výuky a odborné tvůrčí činnosti
studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů ITS ČZU v Praze. Dílčími cíli bude inovace stávajícího vybavení (1)
Laboratoře molekulární biologie o bioanalyzer a (2) Laboratoře rostlinných explantátů o průtokový cytometr.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky projektu budou prezentovány formou závěrečné zprávy k projektu, která bude zveřejněna na internetových stránkách ITS ČZU v Praze
(http://www.its.czu.cz) a to jak formou vlastního dokumentu závěrečné zprávy, tak i formou speciálně vytvořené prezentace. Dále lze předpokládat, že
výsledky dosažené pomocí nově pořízeného přístrojového vybavení v rámci odborné tvůrčí činnosti studentů budou v budoucnu publikovány formou
článků ve vědeckých a odborných časopisech (včetně renomovaných zahraničních vědeckých časopisů s impaktním faktorem), a prezentovány na
prestižních zahraničních i tuzemských konferencích. Vytvořené návody k laboratorním úlohám obsahující popis přístrojů, návody k obsluze, postupy
laboratorních měření a vyhodnocení výsledků budou využívány především studenty akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských
studijních oborů vyučovaných na ITS ČZU v Praze a studenty oborů vyučovaných v rámci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a Erasmus
Mundus, kteří absolvují výuku laboratorních cvičení v rámci specializovaných předmětů zaměřených na rostlinné biotechnologie.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Bioanalyzer
Průtokový cytometr
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
123
204
327
492
816
1308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 1402
Tématický okruh: B4 - Inovace studijních předmětů z oblasti "živé" přírody
Název projektu:
Laboratorní experimenty s hmyzem jako praktická část předmětu Ekologie živočichů
Řešitel:
Ing. Michal Knapp, PhD.
Pracoviště:
Fakulta životního prostředí
Spoluřešitel:
Mgr. Tomáš Kadlec, PhD.
Příspěvek VŠ:
20 tis. Kč
Požadavek:
76 tis. Kč
Anotace:
Hmyz je duhově nejpočetnější skupinou živočichů na Zemi. Není proto divu, že se vybrané druhy staly modelovými organismy pro ekologické,
etologické či fyziologické studie. Podstatná část takových studií probíhá za standardizovaných laboratorních podmínek a k jejich provedení je potřeba
specializované laboratorní vybavení. Experimenty s hmyzem jako modelovým taxonem mají oproti ostatním skupinám živočichů obrovskou výhodu ve
značném reprodukčním potenciálu jedinců ve spojení se snadností laboratorního chovu mnoha druhů.
V současnosti mají studenti na FŽP-ČZU v Praze bohužel jen velmi omezenou možnost přijít do úzkého kontaktu s obdobnými laboratorními
experimenty. Pořízení potřebného vybavení a inovace obsahu cvičení k předmětu Ekologie živočichů tak podstatným způsobem přispěje ke zlepšení
znalostí a především praktických dovedností absolventů magisterských studijních oborů Aplikovaná ekologie a Ochrana přírody, které představují
biologicky zaměřenou větev výuky na FŽP-ČZU v Praze.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
V případě realizace projektu se laboratorní experimenty stanou pevnou součástí cvičení k předmětu Ekologie živočichů i pro následující roky. Režijní
náklady spojené s provozováním experimentů budou v prvním roce řešení i v následujících letech kryty z vnitřního rozpočtu Katedry ekologie, čímž bude
zajištěna udržitelnost projektu.
Konkrétní výstupy:
Bude inovován předmět Ekologie živočichů, který dosud studentům magisterských studijních oborů Aplikovaná ekologie a Ochrana přírody předával
především teoretické znalosti, ale jen minimálně studenty seznamoval s vědeckou praxí. Plánovaný projekt chce:
1) zprovoznit laboratoř pro ekofyziologické a etologické experimenty na hmyzu
2) vytvořit studijní materiály pro studenty, které by jim umožnily realizovat vlastní experimenty a díky tomu získat praktické vědecké dovednosti
3) vytvořit zázemí pro realizaci kvalitních experimentálních bakalářských a diplomových prací (v budoucích letech)
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Hlavním přínosem je inovace cvičení k stávajícímu předmětu Ekologie živočichů, který v rámci výuky na FŽP ČZU v Praze představuje jeden z
klíčových biologicky zaměřených předmětů v magisterském stupni studia. Posílení biologicky zaměřených předmětů zapadá do dlouhodobé koncepce
(učebního plánu) fakulty, která by ráda zvýšila konkurenceschopnost svou a svých studentů v oblasti přírodních vědy. Studenti získají kromě teoretické
přípravy na řešení konkrétních ekologických a etologických úkolů také praktické zkušenosti s realizací vědeckých experimentů,čímž se zvýší i kvalita a
připravenost absolventů řešit vlastní vědecké úkoly v praxi. Inovace v podobě praktických cvičení povede ke zvýšené atraktivitě předmětu i pro studenty
z jiných fakult, včetně zahraničních studentů.
V neposlední řadě zkvalitnění a rozšíření možností laboratorních experimentů povedou také k řadě kvalitních bakalářských a diplomových prací, jako i ke
zkvalitnění publikační aktivity celé fakulty.
Cíle řešení:
Primárním cílem projektu je inovovat cvičení k předmětu Ekologie živočichů, která v současné podobě nabízejí jen rozšíření teoretických znalostí v
podobě práce s vybranými původními publikacemi na určené téma, reinterpretace obsažených výsledků a základní teoretické poznatky ohledně hodnocení
dat. Dle názoru řešitelů by cvičení měla nabídnout spíš praktické dovednosti a zkušenosti s řešením konkrétních vědeckých úkolů. Cílem projektu bude
vytvořit zázemí pro realizaci laboratorních experimentů s hmyzem, které se stanou novou náplní cvičení k předmětu Ekologie živočichů a dále
vypracovat studijní materiály, které budou sloužit jako podklady a návody k realizaci jednotlivých experimentů.
Prezentace a využití výsledků:
Hlavním výsledkem projektu bude inovace cvičení k předmětu Ekologie živočichů. Vedle pořízení potřebného laboratorního vybavení budou
připraveny i nové studijní materiály (ve formě .pdf), které budou studentům dostupné prostřednictvím systému Moodle. Laboratorní vybavení bude
sloužit i dalším studentům Katedry ekologie, kteří jej budou moci využít při realizaci experimentů pro své bakalářské a diplomové práce. Data sebraná
během experimentů navíc budou v následujících letech publikována v odborných časopisech a tím zpřístupněna široké vědecké veřejnosti.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
10
0
0
0
0
10
20
0
0
0
0
0
76
76
Číslo projektu: 1562
Tématický okruh: B1 - Inovace technických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace předmětu Víceoperační technologie
Řešitel:
Ing. Václav Štícha, Ph.D.
Pracoviště:
Fakulta lesnická a dřevařská
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
147 tis. Kč
Anotace:
Předmět Víceoperační technologie se řadí mezi úzce specializované povinné předměty, které absolvují studenti v pátem ročníku prezenční i
kombinované formy studia oboru Lesní inženýrství. Předmět byl vytvořen v reakci na prudký nárůst zavádění víceoperačních strojů do lesnické výroby a
z toho vycházející potřeby tvorby nových technologií pro tyto víceoperační stroje.
V rámci odborné výuky je také potřebné reagovat na tento vývoj a to, jak u programových (softwarových) produktů, které podporují krátkodobé a
dlouhodbé plánování těžebně dopravní činnosti víceoperačních technologií, tak na vývoj speciálních měřických pomůcek, které slouží k správnému
nastavení víceoperačních strojů.
Vzhledem k výše uvedenému je nutné předmět inovovat a rozšířit doplněním praktických cvičení (seminářů), na kterých budou demonstrovány a
vyučovány metody a postupy správného nastavení měřících a řídících systémů víceopreračních strojů a práce se softwarem podporujícím operativní a
dlouhodobé plánování těžby a dopravy dříví.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výsledků projektu po dobu nejméně tří let (minimálně do roku 2015) je dána jednak záruční dobou pomůcek a softwaru, ale
také tím, že požadované pomůcky nevyžadují žádné vysoké dodatečné provozní náklady. Předmět Víceoperační technologie taktéž patří mezi povinné
předměty studia a je nedílnou součásti studijních plánů a výsledného profilu absolventa magisterského oboru Lesní inženýrství.
Konkrétní výstupy:
Zavedení cvičení podle inovaného sylabu pro předmět Víceoperační technologie.
Vytvoření 3 pracovních listů pro praktická cvičení (semináře). Pracovní list bude obsahovat postup řešení vzorového úkolu a zadání samostatného
úkolu, který bude řešit student nebo pracovní skupina. Pracovní listy budou zveřejněny v LMS Moodle, který využívá ČZU jako e-learningovou podporu
pro studenty.
Digitální průměrka a elektronické pásmo sloužící ke správné kalibraci víceoperačních strojů. (Digitální průměrka Digitech Professional Haglof 80 cm,
Elektronické pásmo Digitech Tape)
Notebook Lenovo, který je základním předpokladem pro správnou funkci softwaru bude vybaven těmito programy (software):
*Software TimberOffice
*Software Latintax
*Software VERSIO/VERSIO BUILDER
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Vybavení fakulty aktuálními softwarovými produkty a moderními měřickými pomůckami, které jsou využívány v praktickém provozu, zvyšuje
významně možnost uplatnění absolventů oboru lesní inženýrství na trhu práce. Fakulta tak reaguje na nové poznatky a jejich aplikaci v provozní praxi.
Zde je na místě také podotknout, že v dlouhodobém záměru ČZU a fakulty jsou formulovány i cíle týkající se propojení vzdělávání a praktických
dovedností, které požadují budoucí zaměstnavatelé od úspěšných absolventů fakulty lesnické a dřevařské.
Cíle řešení:
Cílem řešení je inovace předmětu Víceoperační technologie vytvořením osnovy a obsahové náplně cvičení (seminářů) k tomuto předmětu a nákupem
moderního softwaru a měřících pomůcek nezbytných pro plánování nasazení víceoperačních strojů a technologií v lesnickém provozu.
Prezentace a využití výsledků:
Programové vybavení bude instalováno na notebooku, který bude k dispozici na katedře lesní těžby. Toto vybavení bude využíváno na cvičeních z
předmětu Víceoperační technologie při demostraci konkrétních provozních příkladů.
Pracovní listy budou studentům k dispozici prostřednictvím LMS Moodle a studenti budou tyto listy aktivně využívat v průběhu cvičení a přípravy na
tato cvičení.
Samozřejmostí je zapůjčení měřických pomůcek studentům při zpracovávání bakalářských a diplomových prací.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
142
147
Číslo projektu: 1560
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Vybudování odborné přednáškové mediatéky přírodních, technických a ekonomických věd
Řešitel:
doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph. D.
Pracoviště:
Technická fakulta
Spoluřešitel:
Ing. Daniel Novák, CSc.
Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Lenka Pešková, DiS.
Příspěvek VŠ:
182 tis. Kč
Požadavek:
1207 tis. Kč
Anotace:
Vzhledem k vědeckému a technologickému pokroku ve všech odborných oblastech stále roste tlak na aktuálnost informací, která je důležitá zvláště v
oblasti vzdělávání. Hlavním cílem projektu je udržení aktuálnosti a další zvyšování kvality výuky prostřednictvím elektronického vzdělávání, které bude
umožněno digitalizací vybraných odborných a konferenčních přednášek, dokumentací praktických cvičení či zadáváním úkolů pomocí zařízení
Mediasite. Takto vytvořená mediatéka umožní zpřístupnění průběžně aktualizovaných informací a odstranění informačních bariér pro všechny kategorie
uživatelů (viz oddíl Cílová skupina projektu) včetně studentů dočasně indisponovaných či zdravotně handicapovaných. Digitální záznamy přednášek
bude možno zhlédnout prostřednictvím internetu, a to na speciálních webových stránkách nové mediatéky. Technické a programové vybavení pořízené v
rámci projektu umožní v součinnosti se zajištěním provozních nákladů ze strany ČZU v Praze pokračování v digitalizaci přednášek i v letech
následujících po ukončení projektu.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výstupů projektu bude garantována řešiteli v následujících minimálně pěti letech po jeho ukončení. Bude spočívat v zajištění
personálu obsluhujícího zařízení pro digitalizaci dalších přednášek a také ve správě a údržbě tohoto zařízení. Dodavatelem bude poskytnuta plná
produktová podpora, viz nabídka v příloze č.1. Další servis včetně pozáručního a náhradní díly do pořízených přístrojů budou hrazeny z finančních
prostředků ČZU.
Konkrétní výstupy:
Klíčovými výstupy řešení projektu budou:
*vybrané odborné přednášky v digitalizované podobě dostupné prostřednictvím internetu;
*mobilní nahrávací zařízení Mediasite ML recorder s audio-video příslušenstvím, umožňující digitalizaci odborné přednáškové činnosti;
*centrální multimediální úložiště - Mediasite EX server s novým webovým rozhraním pro přístup k multimediálním záznamům přednášek, které bude
sloužit k ukládání a pokročilé správě multimediálních souborů;
*integrace Mediasite EX serveru do stávajících univerzitních systémů (např.: celouniverzitní e-learningový systém Moodle, elektronické vzdělávací
servery fakult, webové stránky ČZU).
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Přínos tohoto projektu spočívá v následujících bodech:
*zpřístupnění vybraných odborných přednášek realizovaných na ČZU;
*dostupnost pro více uživatelů najednou prostřednictvím webových stránek;
*práce s digitálními verzemi dokumentů bez ohledu na geografickou polohu a čas;
*minimalizace nároků na časovou, personální a technickou náročnost záznamů přednášek a jejich editace díky komplexnosti přístrojového vybavení;
*aktuálnost informací, zajištěná téměř okamžitou dostupností záznamů v databázi centrálního multimediálního úložiště;
*urychlení práce se záznamy přednášek na datovém úložišti díky pokročilým softwarovým nástrojům (katalogizace, třídění, fulltextové vyhledávání,
vyhledávání uložených dat podle různých parametrů - klíčová slova, obsah, přednášející, datum aj.);
*technologie odpovídající současným požadavkům na zdokonalení a zefektivnění výukového procesu a přinášející další rozměr do elektronického
vzdělávání na ČZU;
*odstranění bariér v přístupu k informacím pro všechny kategorie uživatelů;
*pozitivní vliv na zvýšení konkurenceschopnosti absolventů ČZU na trhu práce jako vedlejší efekt stálého přístupu k aktuálním informacím.
V následujících letech bude podporována a rozvíjena i stávající počítačová síť na ČZU. Její návaznost na veškeré informační systémy univerzity a
dostatečná datová propustnost v univerzitním kampusu včetně dalších míst, kde ČZU uskutečňuje akreditované studijní programy, umožní
bezproblémový přístup k výstupům projektu.
V průběhu času lze předpokládat rostoucí využití mediatéky v souladu s rozšiřujícím se portfoliem dostupných záznamů a s vyšším podílem bezkontaktní
výuky (v případech, kde je to možné a vhodné).
Cíle řešení:
Hlavními cíli řešení jsou:
*digitalizace vybraných odborných přednášek;
*vytvoření webových stránek pro přístup k digitalizovaným záznamům přednášek (centrální multimediální úložiště - Mediasite EX-server);
*začlenění digitalizovaných záznamů přednášek do stávajících vzdělávacích systémů ČZU;
*odstranění bariér v přístupu k informacím pro handicapované uživatele;
*zlepšení dostupnosti odborných přednášek a jejich vyšší využitelnost nejenom v rámci ČZU;
*prohloubení spolupráce mezi jednotlivými odbornými pracovišti;
*zvýšení odborné prestiže studentů a vědeckopedagogických pracovníků ČZU;
*vybavení SIC dvěma mobilními zařízeními Mediasite ML recorder s audio-video příslušenstvím, jedním EX-SSW softwarem k ukládání a správě
multimediálních souborů a serverem Dell PowerEdge.
Prezentace a využití výsledků:
Všichni návštěvníci webové stránky, kde bude dostupná mediatéka, budou informováni logem o financování projektu z prostředků FRVŠ. Řešitelé
projektu předpokládají využití některých z následujících možností prezentace výsledků projektu:
*média: odborná knihovnická periodika (např.: Ikaros, Knihovna); Zpravodaj ČZU v Praze; Newsletter SIC;
*webové stránky: ČZU; webové rozhraní centrálního multimediálního úložiště (EX­serveru);
*ostatní: propagační panel (nástěnka) v prostorách SIC; informační panely na fakultách ČZU.
Multimediální záznamy přednášek budou sloužit pro výuku studentů ČZU. Znalosti, které studenti získají z těchto záznamů, budou prezentovány v
seminárních a dalších vysokoškolských pracích a budou také využity v navazujících předmětech a jednotlivých studijních oborech.
Výsledky projektu (multimediální záznamy přednášek) budou využity pro zefektivnění pedagogického procesu při výuce studentů v jednotlivých
studijních programech na ČZU a přispějí ke snazšímu porozumění a pochopení vyučované látky v jednotlivých předmětech.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Záznamové zařízení Mediasite ML recorder
EX-SSW (software)
Server Dell PowerEdge T710 Rack + Online UPS Dell
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
0
0
843
95
269
1207
0
0
0
24
0
158
182
0
0
0
0
0
0
0
Vysoká škola:
Janáčkova akademie múzických umění v
Brně JAMU
Adresa:
Beethovenova 2, 662 15 Brno
Číslo projektu: 810
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Inovace nástrojového vybavení pro obor Hra na trubku
Řešitel:
MgA. Vojtěch Novotný
Pracoviště:
Hudební fakulta
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
837 tis. Kč
Anotace:
Zhruba před pěti lety se opět u hráčů některých tuzemských symfonických orchestrů (FOK, SOČR, Filharmonie Brno a další) začaly objevovat trubky
německého typu s otočnými ventily (tzv. deutsche Trompete). Tyto nástroje byly u nás používány zhruba do poloviny padesátých let minulého století,
potom zřejmě vlivem ze zámoří, se u nás začaly užívat převážně trubky pístové. Je dobré však připomenout, že americké orchestry v dnešní době začínají
hrát symfonický repertoár také na tento německý systém. Oba druhy trubek jsou přibližně stejně staré. Ventilový byl patentován roku 1832 a pístový
1839. Německý-ventilový systém se odlišuje tím, že používá otočné ventily místo pístu, má menší průměr trubic, ale větší korpus. Zvuk tohoto nástroje je
konkrétnější, má více alikvotů, lépe se pojí s ostatními nástroji v orchestru, jak tónově tak dynamicky. Pro příklad uveďme několik jmen vynikajících
hráčů, kteří používají tento německý systém: Mathias Höffs - profesor na Hochschule für Musik Hamburg, Rheinhold Friedrich - profesor na Hochshule
für Musik Karlsruhe, Hans Gansch - profesor na Mozarteum Salzburg, Hans Peter Schuh sólotrumpetista Wiener Philharmoniker, Gotthard Eder sólotrumpetista Wiener Philharmoniker, Tamas Valenczei - sólotrumpetista Berliner Philharmoniker, Gabor Tarkovi - sólotrumpetista Berliner
Philharmoniker, Philip Smith - sólotrumpetista New York Philharmonic, Adolph Herseth - legendární sólotrumpetista Chicago Symhony Orchestra.
Jelikož se ukazuje, že německý-ventilový systém trubek je čím dál více používán hráči po celém světě, považuji za nezbytné a velmi přínosné zakoupit
tyto nástroje také pro HF JAMU, kde do této doby není bohužel ani jeden tento nástroj.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Nástroje budou ihned po zakoupení využívat studenti oboru Hra na trubku při sólových, komorních nebo orchestrálních koncertech HF JAMU. A díky
dlouhé životnosti nástrojů (minimálně 15 let) je zde výborný předpoklad k tomu, že nástroje využije opravdu velký počet studentů HF JAMU. Důležitým
předpokladem je ale šetrné a odborné zacházení ze strany pedagogů a studentů. Údržba nástrojů bude zajištěna z vlastních zdrojů HF JAMU.
Konkrétní výstupy:
Díky neustále se zvyšujícímu počtu zájemců o studium hry na trubku je zapotřebí zajistit tyto nástroje německého typu v ladění B i C, a tím zvýšit
konkurenceschopnost a uplatnění našich studentů na evropském trhu. I když mají tyto nástroje na první pohled mnoho společného s dosud u nás
užívanými pístovými nástroji, je nezbytně nutné, aby se studenti s hrou na ně seznámili v co nejužší míře, mají-li později na tyto nástroje podávat
špičkové výkony. Hra na německý systém totiž klade na hráče daleko větší nároky, hlavně po stránce práce s dechem. Vyrovnat se s těmito rozdíly může
hráči trvat několik měsíců. Potom se však ve většině případů kladně odrazí i ve hře na pístový nástroj. Tyto nástroje jsou určené jak pro sólovou hru, tak
pro hru komorní i orchestrální. Bez těchto nástrojů se dnešní hráči nemohou zúčastňovat konkurzů do většiny evropských orchestrů nebo stáží, kurzů a
soutěží, kde je hra na tyto nástroje podmínkou.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Neustálým zvyšováním úrovně a konkurenceschopnosti studentů se výrazně zvyšuje možnost jejich uplatnění v praxi. Nákupem těchto nástrojů se také
zvětší možnost spolupráce s místy, kde díky naší dosavadní absenci používání německého systému nejsou navázány žádné vztahy ani kontakty
(především vysoké hudební školy v německy mluvících zemích, kde výuka probíhá převážně na těchto nástrojích). Tím se také zajistí další propagace
fakulty. Nástroje budou ihned využívat studenti oboru Hra na trubku při sólových, komorních nebo orchestrálních koncertech HF JAMU. A díky dlouhé
životnosti nástrojů (minimálně 15 let) je zde výborný předpoklad k tomu, že nástroje využije opravdu velký počet studentů HF JAMU. Důležitým
předpokladem je ale šetrné a odborné zacházení ze strany pedagogů a studentů.
Cíle řešení:
Cílem řešení je inovace instrumentálního vybavení, srovnání studijních podmínek s nejlepšími evropskými vysokými hudebními školami, seznámit
studenty s nástroji německého systému v B i C ladění, používanými v sólové, komorní a orchestrální hudbě, a tím jim rozšířit možnosti studia v zahraničí,
možnost účasti na konkurzech, kde je hra na tyto nástroje povinná, ale také výrazně zvětšit teritorium jejich možných angažmá.
Prezentace a využití výsledků:
Tyto nástroje budou každodenně využívány studenty v předmětech Hra na trubku, , Interpretační seminář I, II, III, Orchestrální party a sóla I, II,
Orchestrální hra I, II, III a Komorní hra I, II a budou používány při koncertech a akcích HF JAMU a akademického orchestru JAMU (Janáčkův
akademický orchestr - JAO).
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Nákup 3 kusů koncertní B trubky Lechner + příslušenství
Nákup 3 kusů koncertní C trubky Lechner + příslušenství
Kapitálové výdaje celkem
0
0
0
426
411
837
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 814
Tématický okruh: B2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Název projektu:
Inovace ekonomických předmětů oboru divadelní manažerství v oblasti multiplikačních efektů
Řešitel:
MgA. Lucie Abou
Pracoviště:
Divadelní fakulta
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
20 tis. Kč
Anotace:
Projekt je zaměřen na inovaci ekonomických předmětů vyučovaných pro studenty oboru divadelní manažerství, tj. pro studenty produkčního
managementu a jevištního managementu a technologie. Inovace se bude týkat studentů prvního ročníku, a to v rámci modulu Ekonomika, který patří do
společného základu pro obě specializace oboru divadelního manažerství (produkční management a jevištní management a technologie) a druhého ročníku
oboru divadelního manažerství v akademickém roce 2013/2014. V akademickém roce 2012/2013 však ještě dle staré akreditace bude probíhat předmět
Mikroekonomika I., II. pro druhý ročník bakalářského studia divadelního manažerství (tj. studenti, kteří započali bakalářské navazující studium v
akademickém roce 2011/2012). Ekonomické předměty budou inovovány v oblasti vlivu kreativních průmyslů na ekonomiku státu, multiplikačních efektů
a měření dopadů kulturního odvětví v České republice.
Součástí projektu bude dvoudenní seminář odbornice zaměřený na měření dopadů kulturních odvětví, Ing. MgA. Terezy Raabové, Ph.D. a bude
nakoupena související literatura.
Do běžné výuky výše ekonomických předmětů bude celá problematika začleněna jak z teoretického tak z praktického hlediska, a to zejména problematika
multiplikačních efektů.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Ekonomické předměty patří k předmětům základu oboru. Výstupy projektu se stanou nedílnou součástí výuky a po skončení financování z FRVŠ
nebude výuka vyžadovat žádné dodatečné financování a bude plně hrazena ze zdrojů fakulty. Implementované inovace zůstanou součástí výuky i v
budoucnu a zakoupená literatura bude sloužit studentům více než dva roky po skončení projektu. Udržitelnost projektu je tedy zajištěna. Výstupy projektu
budou dostupné v Ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie (knihovna ateliéru) a dále elektronicky na webových stránkách ateliéru a ve
Studentském informačním systému).
Konkrétní výstupy:
1. Uspořádaný workshop s Ing. MgA. Terezou Raabovou, Ph.D.
2. Inovovaný předmět Mikroekonomika I., II., inovovaný modul Ekonomika
3. Inovované studijní opory (tj. pracovní sešity, PowerPoint prezentace)
4. Seminární práce studentů a PowerPoint prezentace nejlepších seminárních prací představených na Prezentačním dni.
5. Zakoupená literatura, která doplní a rozšíří knihovnu ateliéru.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Inovace předmětů oboru divadelní manažerství má pro rozvoj vzdělávacího procesu a oboru jako takového jednoznačný přínos. Ekonomické předměty
jsou inovovány průběžně, jelikož musí reflektovat nejen nové trendy v oboru, ale i časté změny legislativy. Problematika kreativních průmyslů a měření
ekonomických dopadů tohoto odvětví patří v současné době k hlavním trendům v oblasti kultury a je též součástí strategie rozvoje Evropské unie s
názvem Evropa 2020. Tímto směrem se tedy budou ubírat i různé dotační a grantové rámce. Je to právě divadelní manažer, který zajišťuje financování
uměleckých počinů. A právě k získání finančních prostředků je třeba, aby budoucí absolventi divadelního manažerství uměli obhájit nutnost finanční
podpory kultury a umění z veřejných zdrojů. Metoda měření ekonomických dopadů kultury je jedním z vhodných nástrojů. Studie ekonomických vlivů
bývají nejčastěji zpracovány pro kulturní a sportovní organizace či události, např. pro různé festivaly, slavnosti, ale i pro památky, muzea a galerie, apod.
Vypovídá tak o ekonomickém významu dané organizace či projektu, jeho mediálním významu, dokáže vyčíslit příjmy, které projekt přinese do ČR,
daného kraje či města nebo vypočítat daňové dopady, přínos pro sponzory.
Pozvaná lektorka se dlouhodobě zabývá problematikou multiplikačních efektů kulturních odvětví v České republice a zároveň se profesionálně věnuje
zpracování studií ekonomického vlivu různých kulturních organizací či akcí. Setkání s odborníkem z praxe je bezesporu pro studenty obohacující, a to
zejména z hlediska jeho zkušeností z praxe.
Řešitelka má bohaté zkušenosti s řízením projektů financovaných z Rozvojových programů MŠMT, FRVŠ a z operačních programů Evropského
sociálního fondu, a to z pozice projektového manažera (blíže viz Charakteristika řešitelského kolektivu) JAMU, kterou zastávala jak na Divadelní fakultě
JAMU, tak na Rektorátu JAMU.
Cíle řešení:
1. Zvýšit znalosti studentů divadelního manažerství v oblasti měření ekonomických dopadů oblasti kultury a kreativních průmyslů.
2. Poskytnout studentům nástroje pro advokacii kultury a tím posílit roli divadelních (kulturních) manažerů v jejich pozdější praxi.
Prezentace a využití výsledků:
Dosažené výsledky projektu budou prezentovány několika způsoby:
1. Se souhlasem lektorky workshopu bude z jeho průběhu pořízen videozáznam, který bude uložen v knihovně ateliéru Divadelního manažerství a
jevištních technologie. Kopie záznamu bude také uložena v archivu JAMU. Záznamy tak budou k dispozici i pro pozdější použití ve výuce pro celou
JAMU.
2. Výsledky projektu budou dále prezentovány prostřednictvím zpracovaných seminárních prací studentů. Nejlepší práce budou mít studenti možnost
představit na Prezentačním dni ateliéru divadelního manažerství, který slouží jako platforma pro prezentaci výstupů seminárních předmětů s cílem posílit
prezentační kompetence studentů, zajistit výměnu informací mezi výstupy jednotlivých předmětů, integrovat pedagogy a studenty do činností ateliéru a
postupně otevírat ateliér vnějšímu prostředí. Prezentační den se koná vždy na konci letního semestru a na konci zimního semestru daného akademického
roku. Seminární práce studentů, které vzniknou v předmětech inovovaných tímto projektem, budou na Prezentačním dni představeny na konci letního
semestru akademického roku 2012/2013 a na konci zimního semestru akademického roku 2013/2014.
3. Zakoupená literatura se stane součástí knihovny ateliéru divadelního manažerství a jevištní technologie.
4. Výsledky prezentačního dne, prezentace studentů, případně seminární práce budou umístěny na web ateliéru divadelního manažerství, který je součástí
webu Divadelní fakulty JAMU.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
12
20
Číslo projektu: 832
Tématický okruh: B2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Název projektu:
Workshopy zahraničních odborníků - inovace výuky předmětů Kompozice, Improvizace a Teorie
kompozice
Řešitel:
MgA. Jan Kavan, Ph.D.
Pracoviště:
Hudební fakulta
Spoluřešitel:
prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D., rektor
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
270 tis. Kč
Anotace:
Konfrontace uměleckých přístupů je základním prvkem ujasňování si vlastního tvůrčího postoje mladých umělců na celém světě. V ČR je však
zvláště významná a v plné míře to platí i pro oblast skladatelskou, které se týká tento projekt. Vývoj hudební kompozice byl totiž v období od padesátých
do devadesátých let minulého století výrazně odlišný v socialistickém Československu a v západním světě. Důsledky této odlišnosti pociťujeme dodnes, a
v oblasti pedagogické to platí zejména, neboť celé dvě generace pedagogů v aktivním věku vyrůstaly v období socialistického realismu, kdy kontakty se
západní kulturou byly mizivé, což v plné míře platilo i v tzv. soudobé hudbě a v její výuce na tehdejších akademiích.
Teorie kompozice je hlavním teoretickým předmětem studijního oboru Kompozice na HF JAMU v Brně, který probíhá přes všechny studijní roky a je
úzce navázán na hlavní praktický předmět - Kompozici. Studenti v něm získávají rozhled po širokém komplexu paralelně existujících proudů a směrů,
který současná artificiální hudba představuje. Přístup ke skladbě jde od různých retro-stylů až k experimentu. Je klíčovou rolí pedagoga na vysoké
umělecké škole na jedné straně odhadnout bytostné směřování studenta, na straně druhé předestřít co nejvíce možností uměleckého směřování.
Významným faktorem ovlivňujícím charakter studia je individuální výuka studentů. I při maximální snaze pedagoga o nevnášení vlastních tvůrčích
postupů do pedagogického procesu, je vliv této "hlavní" osoby pro studenta vždy dosti určující. Je proto nutné umožnit studentům konfrontaci různých
přístupů. Proto má tento projekt založený na přímých setkáních s význačnými světovými osobnostmi naprosto zásadní význam pro inovaci studia
budoucích skladatelů. Zároveň je tato forma výhodná i pro samu školu. Je totiž výhodnější pozvat renomovaného odborníka, který bude vyučovat celou
řadu našich studentů, než vyslat jednoho či dva studenty za "podobné peníze" k této osobnosti do zahraničí. Nenahraditelným doplňkem aktivace
kreativity je pro skladatele oblast improvizace.
Cílem projektu je proto poskytnout studentům, zejména oboru Kompozice, ale i studentům interpretačních oborů, kteří se se soudobou hudbou setkávají
poměrně řídce, možnost vhledu do různých přístupů k umělecké činnosti předních světových hudebníků - hostujících profesorů jak z oblasti kompoziční,
tak i improvizační. Jejich aktivity budou obsahovat prezentace-workshopy, na nichž budou prezentovány individuální přístupy jednotlivých hostujících
profesorů. Jelikož jsou někteří z navržených i významnými interpretačními osobnostmi a improvizátory, uskuteční se jejich koncertní vystoupení sólová i
s účastí studentů předmětu Improvizace HF JAMU.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Výstupy z workshopů budou využity pro inovaci předmětu Teorie kompozice, práce na kompozicích studentů bude zúročena v předmětu Kompozice,
společné improvizace budou vyhodnoceny a diskutovány v předmětu Improvizace. Prezentace hostů proběhnou v rámci předmětu Seminář kompozice,
který je povinný pro všechny studenty oboru a je součástí předmětu Kompozice. Materiály získávané od hostů (CD a partitury) se stanou součástí
katedrální knihovny. Vybrané workshopy a koncerty pozvaných odborníků budou po udělení jejich souhlasů zdokumentovány na DVD a archivovány pro
studijní potřeby oboru. Navíc tento materiál bude zpracován do multimediální knihovny JAMU (webová aplikace), ke které mají studenti HF JAMU online přístup, čímž budou mít neomezenou možnost (za předpokladu dnes běžného přístupu na internet) studovat kompoziční a interpretační postupy těchto
významných umělců a rozšiřovat tak své znalosti a konfrontovat své výkony v mezinárodním měřítku. Udržitelnost výstupů projektu bude zajištěna z
vlastních zdrojů HF JAMU.
Konkrétní výstupy:
Konkrétními výstupy bude inovace předmětů Kompozice, Teorie kompozice a Improvizace formou působení zahraničních odborníků s
různými uměleckými přístupy. Aktivity hostujících profesorů jsou připraveny s ohledem na maximální využití jejich času. Kromě jejich workshopůprezentací - vždy se širokou diskusí - se účastní i individuální výuky studentů kompozice nad jejich vlastními partiturami a realizují vlastní koncertní
vystoupení - sólová i s účastí studentů. Účastní se přehrávek a koncertů Studia soudobé hudby, které jsou záměrně pořádány v době jejich přítomnosti, a
skladby studentů, které na těchto akcích zazní, jsou následně s hostujícím profesorem seminárně rozebírány. Studenti tak mají možnost konfrontace
různých přístupů při pohledu na jejich vlastní díla i díla prezentovaná hostujícími profesory, což vede k rozšíření jejich pohledu na tvůrčí proces i
používané metody. Materiály získávané od hostů se stanou součástí katedrální knihovny.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Aktivity významných odborníků z celého světa vedou k rozšíření pohledu na sledovanou problematiku a přinášejí inovační podněty pro pedagogický
proces v uvedených předmětech na HF JAMU. Studentům umožňují přímý kontakt s osobnostmi, které jsou různě umělecky orientovány a mají i různé
pedagogické přístupy. Jsou nepochybným přínosem jak pro studenty-skladatele, tak i studenty instrumentálních oborů, u nichž je kontakt se soudobou
scénou u nás stále ještě sporadický a přínos improvizace pro jejich vlastní interpretační růst je v ČR zatím velmi nedoceněn. Nové kontakty nepochybně
přispívají i k otevírání nových cest pro zahraniční mobility studentů i pedagogů a organizování společných aktivit (dílny, festivaly apod.).
Cíle řešení:
Cílem projektu je inovace předmětů Kompozice, Improvizace a Teorie kompozice, a to formou workshopů s předními světovými odborníky, kteří v
sobě slučují umělecké a pedagogické schopnosti. Studenti budou mít možnost seznámit se s jejich tvůrčími postupy formou přednášek, seminářů,
koncertů a tvůrčích dílen, ale i získat poznatky týkající se jejich vlastních uměleckých děl vzniklých na půdě školy ve výukových hodinách předmětu
Kompozice vedených přímo těmito profesory. Zároveň dojde i k výměně tvůrčích a pedagogických zkušeností mezi hosty a pedagogickým sborem
katedry. To vše přinese nejen oživení výuky a nové poznatky, ale i obohacení o materiály, které vždy tito lidé přivážejí, a které není prakticky možné
získat u soudobých autorů jinou cestou, neboť zpravidla ještě nebyly vydány a existují jen v rukopisech. Neméně významné je i navázání nebo
prohloubení kontaktů s dalšími vysokými uměleckými školami v zahraničí a jejich pedagogy. Zásadním je pro mladé skladatele při tvorbě komorních a
symfonických děl kontakt s dirigentem, který, jak již současná doba vyžaduje, je specialistou na soudobou hudbu. Jeho pohled je poněkud odlišný a
přináší s sebou celou řadu odhalení konkrétních interpretačních problémů v dílech studentů. Proto byl pro rok 2013 navržen jeden z nejvýznamnějších
odborníků v této oblasti profesor pařížské konzervatoře Zsolt Nagy.
Nové poznatky se promítnou bezprostředně do předmětů Kompozice a Improvizace, v rámci něhož se prezentace hostů konají, a Teorie kompozice, do
něhož svojí odbornou podstatou spadají.
Prezentace a využití výsledků:
*Realizace přednášek hostů s ukázkami formou kolektivních seminářů.
*Tvůrčí dílny pro menší počet účastníků (analýzy, nastudování s ansámblem atd.).
*Prezentace děl hosta formou koncertu.
*Individuální výuka hosta se studenty nad jejich vlastními partiturami.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
0
0
0
270
Číslo projektu: 838
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Inovace mobilních technologií pro rozvoj kompetencí v oblasti světla, zvuku, multimediální prezentace
živého performativního umění - divadelního představení
Řešitel:
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Pracoviště:
Divadelní fakulta
Spoluřešitel:
Doc. Mgr. Jan Kolegar
Mgr. Aleš Záboj
Příspěvek VŠ:
242 tis. Kč
Požadavek:
1744 tis. Kč
Anotace:
Již z akreditace studijního programu Dramatická umění Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně (dále jen DIFA JAMU)
vyplývá provázanost odborných teoretických předmětů s praktickými projekty a uměleckými výkony, které směřujíc k rozvoji individuálních kompetencí
v oblasti živého performativního umění - divadelního představení. Stále se vyvíjející formy tohoto umění nutí příslušné vzdělávací instituce dynamicky
proměňovat obsah i metody výuky, na které jsou navázány jak technologie přímo související s uměleckým výkonem, tak i výukové pomůcky.
I studijní program Dramatická umění DIFA JAMU reprezentovaný ateliéry: Jevištní management, Divadelní manažerství se zaměřením na produkční
management, Audiovizuální tvorba a divadlo, Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika, Divadelní režie, Divadelní dramaturgie, Činoherní
herectví, Muzikálové herectví, Scénografie, Dramatická výchova, Výchovná dramatika Neslyšících a Klaunská scénická a filmová tvorba, se potýká s
vážným problémem nedostatečného technologického vybavení pro kvalitní výuku reflektující nové umělecko-technologické trendy v plném rozsahu.
Cílem inovačního projektu je nahradit nevhodné, nebo zastaralé technologické řetězce - jevištní technologie, osvětlovací, zvukové a multimediálně
prezentační technologie pro divadelní představení tak, aby vyhovovaly z hlediska mobility, kompatibility i kreativity vzhledem k požadovaným
uměleckým výkonům i výukovým procesům. Vhodně koncipované technologické řetězce by měly umožnit studentům plnohodnotné umělecké vyjádření
ne jen v prostorách mateřské fakulty, ale i v různých prostředích při zájezdových vystoupeních a mezinárodních reprezentacích na festivalech.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výstupů projektu bude zajištěna z finančních zdrojů fakulty, náklady na provoz, rozvoj technologií náhradou amortizovaných
komponent, na drobný materiál bude pokryt z rozpočtu DIFA JAMU minimálně po dobu 2 let od ukončení projektu. U technologií s nízkou mírou
amortizace a technologického stárnutí po dobu jejich funkčnosti.
Inovovaný mobilní technologický řetězec se okamžitě stane integrovanou součástí výuky předmětů většiny ateliérů DIFA JAMU v Brně. Veškeré
technologie budou dostupné pro studenty a pedagogy DIFA JAMU i po skončení projektu.
DIFA JAMU se zavazuje náklady na opravy a dokoupení spotřebního materiálu pro pořízený set mobilních technologií uhradit z vlastních zdrojů.
Konkrétní výstupy:
Inovovaný mobilní technologický řetězec řešený prostřednictvím stavebnicových modulů sestávajících z komponent osvětlovacích, zvukových,
multimediálně prezentačních a jevištních technologií se okamžitě stane integrovanou součástí výuky předmětů většiny ateliérů DIFA JAMU v Brně.
Flexibilitu užití a kompatibilitu se stávajícími technologiemi dosáhneme efektivní a ekonomickou volbou jednotlivých komponent respektující současné
trendy v oboru.
Je zapotřebí si uvědomit, že téměř každý student končí bakalářské, magisterské studium uměleckým výkonem - divadelním představením, které je
reprízováno jak v prostorách DIFA JAMU, tak i mimo školu na zájezdech i na dílnách a festivalech s mezinárodní účastí. Dále všech 346 studentů DIFA
JAMU (stav ke dni 15.5.2012) průběžně během studia prezentuje svá autorská díla (semestrální, ročníkové práce), nebo se přímo podílí na projektech
ostatních studentů. Například v experimentálním Divadelním studiu Marta, dle dramaturgického plánu, vzniká ročně 10 premiér a všichni studenti
Divadelní fakulty se podílí na projektech včetně produkce a postprodukce cca 500 hodinami kontaktní výuky i samostatné práce. Umělecké výkony
jednotlivých projektů přímo odráží úroveň schopností užití jevištních, osvětlovacích, zvukových a multimediálně prezentačních technologií.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Vzhledem k flexibilnímu řešení nového technologického řetězce (osvětlovacích, zvukových, multimediálně prezentačních, jevištních komponent) a
kompatibilitě s na fakultě již existujícími technologiemi, doplněním či nahrazením původních separovaných řešení, umožní sjednocení technologické
přípravy (zkrátí se čas na montáže i demontáže, přepravu) při zachování tvůrčí svobody. Kompatibilita sledující nové technologické trendy umožní
zkvalitnění výuky i ekonomickou efektivitu provozu a v neposlední řadě i úspory spojené se servisem a údržbou.
Udržitelnost a dostupnost výstupů projektu bude zajištěna ze zdrojů fakulty, náklady na opravy a drobný materiál bude pokryt z rozpočtu DIFA JAMU
minimálně po dobu 2 let od ukončení projektu.
.
Cíle řešení:
Primárním cílem inovace mobilních technologií z oblasti světla, zvuku a multimédií pro vznik divadelního představení je zvyšování umělecké
odbornosti studentů studijního programu Dramatická umění, rozvoj talentu a tím zabezpečení jejich kompetentnosti a konkurenceschopnosti na trhu
práce.
Technologie navrhované k pořízení nahradí dosavadní provizorní řešení formou výpůjček a použití nevhodných technologií, tak aby plně vyhovovaly
výuce, uměleckým požadavkům studentů, pedagogických pracovníků a pomáhaly tak k tvorbě nových postupů v dramatickém umění.
Zajištění cílů projektu bude dosaženo pořízením setu technologií pro mimodivadelní, resp. venkovní použití - site-specific projekty, projekty ve veřejném
prostoru. Mobilní technologický řetězec tvoří tři roviny realizace - osvětlovací technologie, zvukové technologie a projekční audiovizuální, záznamové a
postprodukční technologie. Samozřejmostí je doplnění těchto řetězců technikou, která na škole již existuje - zvuková snímací a záznamová technika
(mikrofony, audiorekordéry), servisní technika, kabeláž, multimediální výpočetní technika, komunikační a archivační technika (stolní počítače, datové
servery, Gbitová komunikační síť), monitorovací technika, obslužné programy. Dále fakulta doplní řetězce novými nákupy (viz rozpočet) - finanční
spoluúčastí. Jedná se především o komponenty neinvestičního charakteru, ale nezbytné pro funkčnost celého řetězce.
Technologie budou použity při tvorbě projektů a absolventských představení studentů DIFA JAMU uvedených mimo divadelní prostory Divadelního
studia Marta a Divadla na Orlí.
Prezentace a využití výsledků:
DIFA JAMU má ve svém studijním programu Dramatická umění zahrnuty předměty, které jsou svým zaměřením určeny k přímé prezentaci nejen
mezi ostatní studenty školy, ale i na veřejnosti. Absolventské projekty i ostatní praktické projekty jsou pevnou součástí studijních plánů a bez nich by
nebylo možné absolvovat. Každoročně přibývá projektů, které jsou prováděny mimo klasické prostory divadla (Divadelní studio Marta) a pro které je
použití klasických divadelních technologií zcela nevhodné, jako příklad lze uvést absolventskou inscenaci Dům dobrovolného otroctví v jeskyni
Výpustek. Další možnost použití navrhovaných technologií je při Mezinárodním festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, jehož aktivit se
konají nejen na půdě fakulty, ale především v partnerských organizacích. Také studijní program oboru Divadlo a výchova je zaměřen mimo jiné i na
použití netradičních prostor během tvorby. Velké využití navržených technologií se naskýtá během festivalu Sítko či ŠPÍL-BERG. Celoškolsky budou
technologie použity také při účasti na partnerském festivalu Divadelní svět Brno, Pražské Quadriennale a jiných významných aktivitách školy, které jsou
součástí studijního programu.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
aktivní reproduktorová souprava tvořená dvěma kusy komponent
digitální mixážní pult vč. přepravního obalu, 1ks Yamaha LS9
multimediální notebook pro řízení a odbavování zvukových zdrojů, 1ks
MacBook Pro, včetně obalu
externí zvuková karta 1ks Pro Tools|HD Native + HD I/O 8x8x8 Bundle
včetně Artist Mix (EU)
digitální světelný pult vč. přepravního obalu 1ks ETC smartfadeML
sestava jevištních světelných zdrojů
multimediální notebook pro řízení a odbavování světelných zdrojů -1 ks
MacBook Pro včetně obalu
sada mobilní filmová a studiová světla + 2x stativ + zdroje + filtry + kufr na
kolečkách 2 ks De Sisti LKF3 (54 890 Kč/ks)
světelné sady pro foto/video 2ks Dedolight S2 traveler kit (85 275 Kč/ks)
dataprojektor 6000Ansi s objektivem 1ks NEC PX800X
2 ks projektor BenQ W7000 (58 679 Kč/ks)
multimediální notebook pro postprodukci, řízení a odbavování
videoprojekcí, 1 ks MacBook Pro včetně obalu
2 ks sestava určená pro filmové natáčení s DSLR kamerou (digitální
zrcadlovkou) 2 ks Sniper 2.0 S1Wondlan (40 200 Kč/ks)
Kompaktní Pro Full HD kamera s XLR audio vstupy - hand held 2ks JVC
GY-HM 150 (78 000 Kč/ks)
Truss sytem příhradová konstrukce 1 ks TAF 34 5mx5mx3,5m
kouřostroj 1ks AFM 2000-Case
Kapitálové výdaje celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
0
168
137
57
0
151
0
0
0
60
139
57
0
110
0
0
0
0
170
130
117
57
0
80
0
156
0
0
0
113
42
1744
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
242
242
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 854
Tématický okruh: G2 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na umělecké obory
Název projektu:
Inovace výuky předmětu "Scénografie" formou scénické realizace pohybových etud
Řešitel:
Mgr. Martin Ondruš
Pracoviště:
Divadelní fakulta
Spoluřešitel:
prof. Mgr. Ján Zavarský
MgA. Pierre Nadaud
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
176 tis. Kč
Anotace:
Projekt metodicky navazuje na realizované projekty Kurz prostorové tvorby (řešitel Mgr. Martin Ondruš), a Tělo na scéně a scéna těla: syntetický
přístup ke hře a inscenaci těla a objektu (řešitel MgA. Pierre Nadaud).
Projekt inovuje výuku předmětu Scénografie Ateliéru scénografie (S) formou realizace komplexního scénografického řešení etud, se specifickým
zaměřením na kreativní postupy při řešení pohybového tělesného divadla a performance. Projekt je zaměřen na vztah lidského těla a elementárních
vizuálních prostředků (scénografie) s primárním důrazem na inscenování živého
a neživého objektu v kontextu performativních forem divadelní tvorby.
Při realizaci inscenace budou využívány determinační funkce scénografie
na pohybové výrazové prostředky a hereckou akci, bude akcentován důraz
na syntézu pohybových a vizuálních výrazových složek, zejména při tvorbě dispozičního řešení jeviště, kompozice jevištního obrazu a světelného scénáře
inscenace.
Projekt rozvine umělecké kompetence studentů formou kreativní participace na uměleckém projektu a inovuje tak studijní předmět základu oboru
Scénografie.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Výstupy projektu budou implementovány do výuky předmětu Scénografie
v příštích letech a případné nově vzniklé náklady budou hrazeny z běžných provozních prostředků DIFA JAMU. Záznamy workshopů a inscenace budou
uloženy v archivu S. Webové stránky zůstanou po ukončení projektu volně dostupné zájemcům z řad studentů a pedagogů DIFA JAMU a veřejnosti.
Konkrétní výstupy:
1. Inovace předmětu "Scénografie" v rámci akreditovaného studijního programu Scénografie o praktické a umělecké kompetence studentů při realizaci
scénického řešení performativního divadelního tvaru.
2. Soubor tří tematických workshopů pro realizaci tvůrčích záměrů.
3. Veřejné představení studentských projektů (etud) tvořících inscenaci.
4. Webová stránka obsahující informační a dokumentační zázemí projektu.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Formou workshopů projekt umožní studentům pochopit specifika metodických postupů při inscenování pohybového divadla.
Inovovaná výuka předmětu Scénografie formou realizace divadelního projektu zvýší kreativní kompetence studentů.
Projekt svým zaměřením vytváří platformu pro tvorbu metodického postupu specificky zaměřeného na spolupráci studentů S a KSFT při realizaci
společných divadelních projektů v rámci fakulty s ohledem na scénografické řešení pohybových etud.
Projekt vytváří prostor pro dotazy a kritické připomínky od diváků, spolužáků
a pedagogů.
Cíle řešení:
Inovovat předmět Scénografie a rozvíjet umělecko-technické i praktické kompetence studentů a znalosti uplatnitelné při scénování a tvorbě
specifických divadelních forem prostřednictvím realizace etud v rámci divadelní inscenace.
Prezentace a využití výsledků:
1. Výsledky projektu budou samostatně prezentovány formou veřejného představení v prostorách DIFA JAMU. Dokumentární záznam představení
bude formou foto i videoprezentace veřejně dostupný na webových stránkách projektu a v archivu ateliéru.
2. Webové stránky projektu FRVŠ.
3. S výstupy projektu, zejména z metodických postupů ověřených přípravou projektu, se bude vycházet při realizaci praktických projektů studentů S
v rámci výuky na DIFA JAMU, specificky na přípravě inscenací obdobného charakteru (performativní/pohybové divadlo).
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
136
176
Číslo projektu: 914
Tématický okruh: B2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Název projektu:
Inovace předmětů Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících o taneční a pohybové aktivity s nejmenšími
dětmi
Řešitel:
Mgr., BcA. Radka Kulichová, DiS.
Pracoviště:
Divadelní fakulta
Spoluřešitel:
prof.Mgr. Zoja Mikotová
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
83 tis. Kč
Anotace:
Jedná se inovaci předmětů Ateliéru výchovné dramatiky Neslyšících (dále jen VDN) o týdenní workshop celosvětově uznávané finské choreografky,
tanečnice, režisérky a pedagožky Päivi Aury (viz životopis v příloze), která se specializuje na divadlo pro děti ve věkové kategorii 0-3 roky. Projekt tak
dále rozvíjí problematiku inovace rané péče nejen neslyšících dětí a inovuje tak předměty Pohybové divadlo, Vývojová psychologie, Nové trendy v péči
o Neslyšící, Nové trendy ve vzdělávání Neslyšících.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Poznatky získané ze spolupráce s lektorkou Päivi Aurou využijí pedagogové Ateliéru VDN ve své další pedagogické činnosti. V následujících letech
tedy budou tedy hrazeny z obvyklých provozních zdrojů Divadelní fakulty JAMU určených na výuku ateliéru.
Konkrétní výstupy:
*Inovované předměty Ateliéru VDN: Pohybové divadlo, Vývojová psychologie, Nové trendy v péči o Neslyšící, Nové trendy ve vzdělávání
Neslyšících.
*Workshop v rozsahu 7 dnů, zaměřený na pohybové a taneční aktivity vedoucí ke zlepšení komunikace s dětmi ve věku 0-3 roky, pohybové aktivity
rozvíjející fyzické i psychické schopnosti batolat.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Workshop inovuje výuku hned několika předmětů ze studijního programu ateliéru VDN. Studenti si obohatí teoretické poznatky o praktické zkušenosti
v dané oblasti. Studenti ostatních ateliérů získají zkušenosti s prací s dětmi se sluchovým postižením, což výrazně rozšíří jejich dovednosti a zvýší tak
možnosti jejich uplatnění v praxi.
Účastí na workshopu si studenti rozšíří své kompetence a mohou pak lépe reprezentovat fakultu při spolupráci na odborné praxi během studia a také ve
svém budoucím zaměstnání po absolvování studia. Příkladem je spolupráce s jinými organizacemi, které se věnují problematice sluchového postižení i
organizacemi s jiným zaměřením, např. Středisko rané péče TAM TAM Praha, TAM TAM Olomouc, kde mohou studenti oboru VDN najít uplatnění po
úspěšném ukončení studia.
Cíle řešení:
*Zvýšit kompetence studentů osvojením si zkušeností od celosvětově uznávaného pedagoga.
*Navázat spolupráci se zahraničním pedagogem.
*Dávat tvořivé podněty dětem ve věku 0-3 roky k vzájemné komunikaci (s příbuznými apod.) a k rozvoji jejich osobnosti ve všech jejich složkách
(fyzické, psychické, sociální).
Prezentace a využití výsledků:
Realizací workshopu studenti získají odborné dovednosti práce s dětmi v raném věku. Po skončení projektu budou moci studenti získané dovednosti
využít v rámci své odborné praxe při spolupráci se středisky rané péče, např. TAM TAM Praha, Olomouc a navázat spolupráci s rodinami s dětmi se
sluchovým postižením. S ohledem na specifika práce se sluchově postiženými studenti využijí získané dovednosti také ve svém budoucím zaměstnání.
Celý workshop bude dokumentován (fotografie, videozáznam), vznikne tak DVD materiál, který bude využit ve výuce a zároveň bude uchován v archivu
ateliéru VDN DIFA JAMU.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
0
0
0
83
Číslo projektu: 951
Tématický okruh: B2 - Inovace studijních předmětů uměleckého zaměření
Název projektu:
Behaviorální kompetence kulturního manažera (nejen) v mezinárodních projektech
Řešitel:
MgA. Hana Krejčí, Ph.D.
Pracoviště:
Divadelní fakulta
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
100 tis. Kč
Anotace:
Inovace předmětu Projektový management II., vyučovaného v magisterském studijním programu oboru divadelní manažerství na Divadelní fakultě
JAMU, prostřednictvím seminářů vedených zahraničními expertkami na oblast kulturního managementu M. A. Sanjou Petričić, Ph. D. (Singidunum
University, Bělehrad, Srbsko) a M. A. Anne Havukainen (Mikkeli University of Applied Sciences, Mikkeli, Finsko), zaměřených na vybrané
behaviorální kompetence potřebné k vedení (nejen) mezinárodních kulturních projektů.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Výstupy inovace (rozšíření přednášek o nová témata, inovované studijní opory) se stanou pevnou součástí výuky předmětu Projektový management
II., který patří mezi povinnou součást studijních plánů I. a II. ročníku magisterského stupně studia oboru divadelní manažerství. V následujících letech
tedy budou tedy hrazeny z obvyklých provozních zdrojů Divadelní fakulty JAMU určených na výuku tohoto předmětu.
Konkrétní výstupy:
* Dvoudenní seminář vedený M. A. Sanjou Petričić, Ph. D., doktorkou kulturního managementu na Fakultě komunikace a multimédií na Singidunum
University v Bělehradě, zaměřený na specifika leadershipu v mezinárodních uměleckých projektech.
* Dvoudenní seminář vedený M. A. Anne Havukainen, senior lecturer a vedoucí studijního programu Kulturní management na Mikkeli University of
Applied Sciences v Mikkeli, zaměřený na interpersonální a interkulturní komunikaci v mezinárodních uměleckých projektech.
* Inovované studijní opory předmětu Projektový management II. (prezentace a doprovodné materiály).
* Inovovaný předmět Projektový management II.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Semináře zprostředkují studentům Divadelní fakulty JAMU setkání se dvěma zahraničními expertkami, s nimiž Ateliér divadelního manažerství
navázal bližší kontakt na podzim roku 2011 při příležitosti výroční konference evropské sítě pro kulturní management a vzdělávání v oblasti kulturní
politiky ENCATC a založení tematické pracovní skupiny Performing Arts Management, jíž jsou obě lektorky členkami.
M. A. Sanja Petri Petričić, Ph. D. vede program kulturního managementu na Singidunum University v Bělehradě. Magisterské studium absolvovala na
Julliardu v New Yorku, doktorský titul získala na Fakultet dramskih umetnosti v Bělehradě FDU Belgrade. Specializuje se na oblasti řízení uměleckých
projektů, mezinárodní sítě, týmovou spolupráci a leadership, v nichž uplatňuje bohatou uměleckou a manažerskou praxi získanou během řady projektů
realizovaných nejen v jejím domovském, ale i mezinárodním prostředí.
M. A. Anne Havukainen vede studijní program kulturního managementu na Mikkeli University of Applied Sciences ve Finsku, kde současně vyučuje
předměty z oblasti interpersonální komunikace a prezentace. Řadu let pracovala v komerčním sektoru jako osobní kouč a lektorka vzdělávacích kurzů
zaměřených na prezentační dovednosti, mediální vystupování a komunikaci. Vedle působení na domovské škole hostuje i na dalších finských
univerzitách a garantuje řadu nejen kulturních projektů realizovaných v místě jejího působiště (např. festival Kampusfestarit v Mikkeli).
Díky seminářům budou studenti moci konfrontovat své dosavadní zkušenosti a znalosti z oblasti řízení uměleckých projektů s pohledy dvou expertek z
odlišných kulturních prostředí s bohatou mezinárodní praxí.
Z dlouhodobého hlediska semináře umožní navázání bližší spolupráce Ateliéru divadelního manažerství s programy kulturního managementu na
Singidunum University v Bělehradě a Mikkeli University of Applied Sciences jak pro praktické projekty, tak pro výměnu pedagogů a studentů. Dalším
očekávaným efektem je rozvoj spolupráce všech tří vzdělávacích institucí v rámci tematické skupiny Performing Arts Management mezinárodní sítě
ENCATC, které jsou všechny aktivním členem.
Cíle řešení:
* Zajistit pro oblast vybraných behaviorálních kompetencí vyžadovaných profesí divadelního manažera zahraniční odborníky, kteří studentům oboru
divadelního manažerství umožní seznámit se se specifickými tématy řízení kulturních projektů v mezinárodním prostředí.
* Metodicky připravit a realizovat se zahraničními pedagogy, konkrétně M. A. Sanjou Petričić, Ph. D. a M. A. Anne Havukainen, dva semináře pro
frekventanty předmětu Projektový management II. a další zájemce z divadelního a hudebního manažerství.
* Inovovat předmět Projektový management II. o vybrané behaviorální kompetence (leadership, interkulturní a interpersonální komunikace) potřebné při
realizaci (nejen) mezinárodních kulturních projektů.
Prezentace a využití výsledků:
Výstupy projektu budou využity ve výuce předmětu Projektový management II, který je povinnou součástí studijního plánu I. ročníku Mg. studia
oboru divadelní manažerství. Podklady a výstupy ze seminářů zahraničních expertek (prezentace a další studijní opory) budou zpřístupněny v knihovně
Ateliéru divadelního manažerství a studijním informačním systému SIS JAMU; dále budou nasdíleny prostřednictvím diskusní skupiny ateliéru v
prostředí Google.
Výsledky projektu budou prezentovány v rámci Prezentačního dne Ateliéru divadelního manažerství, na jeho webových stránkách ateliéru a profilu na
sociální síti Facebook. Bude zveřejněna závěrečná zpráva o řešení projektu.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
100
Vysoká škola:
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích JCU
Adresa:
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
Číslo projektu: 46
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Rozvoj a modernizace výukových laboratoří chemie na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích
Řešitel:
RNDr. Jan Šíma, Ph.D.
Pracoviště:
Zemědělská fakulta
Spoluřešitel:
Ing. Jaroslav Švehla, CSc.
RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D.
prof. Ing. Martin Křížek, CSc.
Příspěvek VŠ:
200 tis. Kč
Požadavek:
1340 tis. Kč
Anotace:
Cílem projektu je modernizovat a rozšířit stávající okruh laboratorních prací především v předmětu Zemědělská chemie a též ve výuce dalších
navazujících předmětů pro Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity, rovněž však pro další tři fakulty JU, pro které katedra aplikované chemie také
vyučuje. Katedra aplikované chemie má výzkumné laboratoře vybavené na velmi dobré přístrojové úrovni. Specializuje se především na některé
spektroskopické a separační metody. Pro výzkumné úkoly disponuje toto pracoviště mimo jiné například kapilární elektroforézou, dvěma HPLC, GC a
GC/MS, ICP-MS a AAS. Toto vybavení je však v souladu se způsobem pořízení (výzkumné granty) vázáno na základní výzkum. Vybavení studentských
laboratoří (bakalářský a magisterský stupeň) však pochází z konce 80. let. V současné době je na hranici použitelnosti, navíc svými aplikačními
možnostmi nedovoluje provádění modernějších laboratorních úloh. V rámci inovace těchto laboratoří by proto byly zavedeny práce, které odrážejí vývoj
oboru za posledních 20 let a které jsou při současném vybavení neproveditelné. Zakoupeno by bylo spektrometrické vybavení: 1 atomový absorpční
spektrometr Thermo Scientific iCE 3500 a 3 UV/Vis spektrofotometry WPA Lightwave II. Projekt, i když je podáván jako fakultní, bude mít v případě
realizace význam celouniverzitní vzhledem k výuce katedry aplikované chemie nejen pro Zemědělskou fakultu, ale též pro ostatní fakulty JU.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výstupů projektu do roku 2015 včetně bude zajištěna z finančních zdrojů Zemědělské fakulty JU určených pro výuku
studentů. Bude z nich financován provoz i servis zakoupených zařízení. Z finančních prostředků fakulty bude rovněž nakupován spotřební materiál: např.
chemikálie pro spektrofotometrická stanovení, kyvety či další nezbytné pomůcky. V případě atomového absorpčního spektrometru bude z prostředků
fakulty též hrazen jeho provoz: půjde o nákup potřebných plynů (acetylen, oxid dusný, argon), budou zakoupeny zdroje primárního záření (výbojky s
dutou katodou), grafitové elektrotermické atomizátory, standardní roztoky, modifikátory matrice pro měření v režimu ETA a další potřebné chemikálie.
Výuka posluchačů v rámci akreditovaných studijních programů a oborů, při níž bude zakoupené přístrojové vybavení laboratoří využíváno, bude probíhat
v celém uvedeném období a dále i do budoucna. Jednotlivé studijní programy a obory jsou dlouhodobě na JU průběžně a úspěšně akreditovány a
reakreditovány. Tím bude zajištěna využitelnost pořízených přístrojů pro potřebu výuky na dobu minimálně 15 let.
Konkrétní výstupy:
Výstupem bude nákup nových přístrojů nezbytných pro praktickou výuku chemických předmětů na katedře aplikované chemie ZF JU.
Kontrolovatelným výstupem projektu dále bude vypracování a adaptace vhodných laboratorních metod na přístrojové vybavení pořízené pro studentské
laboratoře a zařazení více než pěti nových instrumentálních laboratorních úloh do výuky ve třech studentských laboratořích vyčleněných pro základní
studium. Je samozřejmé, že po ukončení projektu budou i nadále na přístrojích zaváděny nové práce, resp. průběžně budou inovovány práce starší.
Všechny práce budou začleněny do předmětů uvedených v kapitole Cílová skupina projektu. Návody na laboratorní práce budou uveřejněny na webové
stránce katedry aplikované chemie ZF JU a studentům budou k dispozici ve formě studijních textů. Budou rovněž samozřejmou součástí závěrečné
zprávy řešitele. Pořízené přístroje budou v laboratorních cvičeních průběžně využívány v průběhu obou semestrů (běžný provoz představuje výuku 6 až
10 hodin denně).
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Hlavním přínosem navrhovaného projektu pro rozvoj vzdělávacího procesu by mělo být rozšíření a zkvalitnění odborné přípravy studentů v oblasti
spektrometrických analytických metod, a to jak na Zemědělské fakultě, tak při výuce pro ostatní fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Tím by se měla zvýšit všestrannost i hloubka znalostí absolventů a usnadnit jejich uplatnění v praxi. Nové přístrojové vybavení bude využíváno rovněž
pro řešení bakalářských a diplomových prací. Počty bakalářských prací na vysokých školách obecně narůstají a nechceme-li je degradovat pouze na
rešeršní zpracování problematiky, představují značné nároky na instrumentaci kateder. Zadávání experimentálních prací, svým rozsahem přiměřených
bakalářskému stupni, na dokonalejší instrumentaci by rovněž přispělo k rozvoji katedry i celé fakulty. Nákup požadované instrumentace též přispěje ke
zdokonalení pedagogické práce řešitele, spoluřešitelů, případně dalších zaměstnanců katedry aplikované chemie, neboť se nebudou muset při výuce
nadále omezovat pouze na využívání postupně zastarávajících přístrojů na hranici funkčnosti, které již dnes neumožňují seznámit studenty s
progresivními trendy v moderní chemii. Předkládaný projekt vychází z dlouhodobé odborné vědecko-pedagogické činnosti řešitele. Požadované
přístrojové vybavení umožní provádět široké spektrum laboratorních prací, které jsou jednak uvedeny v této přihlášce, ale současně i tuto přihlášku ve
značné míře přesahují, neboť při uskutečňování řešení je možné vytvářet práce další, a to i po ukončení řešení projektu (dlouhodobá udržitelnost). Výuka
laboratorních disciplín je v souladu s dlouhodobým záměrem Zemědělské fakulty, která je v současnosti jedinou technologicky zaměřenou fakultou JU. I
do budoucna lze proto počítat s podporou těchto činností. Navrhovaný projekt je rovněž v souladu s dlouhodobým záměrem ZF JU, neboť ve svém
důsledku napomůže rozvoji studijních programů, inovaci stávajících studijních programů i podpoře mimořádně nadaných studentů (např. nepovinná
výběrová laboratorní cvičení). Dalšími významnými uživateli výsledků řešení budou studenti dalších tří fakult JU (Pedagogické, Zdravotně sociální a
Přírodovědecké), pro které pracoviště rovněž zajišťuje laboratorní výuku.
Cíle řešení:
Cílem řešení je významné rozšíření laboratorních prací studentů tak, aby pokryly především analytické aspekty praktických úloh prováděných ve výše
uvedených cvičeních. Důraz bude kladen převážně na metody využívané v provozních laboratořích v zemědělství. Cílem je rovněž, aby přístroje svou
náročností pokryly oba základní stupně vysokoškolského studia: bakalářské a magisterské. Technika bude využita co možná nejrovnoměrněji u studentů
bakalářského a magisterského stupně. Vzhledem k našemu přesvědčení, že moderní absolvent vysoké školy univerzitního typu se zaměřením na
zemědělské, přírodovědné, environmentální či zdravotní obory by měl být v rámci svého studia seznámen se základy stopové prvkové analýzy, žádáme v
rámci projektu o prostředky na nákup atomového absorpčního spektrometru umožňujícího pracovat v obou hlavních režimech atomizace: s plamenovým i
elektrotermickým atomizátorem. Spektrofotometry (3 kusy) pak budou představovat základní vybavení studentských laboratoří.Výběr a počet přístrojů je
volen s rozvahou a s ohledem na provázanost celku. Jelikož dva spektrofotometry z našich studentských laboratoří již dosluhují a navíc kapacita
stávajících je nedostatečná, navrhujeme zakoupení 3 nových spektrofotometrů. Atomový absorpční spektrometr bude představovat výrazně vyšší
kvalitativní úroveň výuky.
V rámci výuky budou za využití pořízených přístrojů zavedeny následující nové úlohy do studentských laboratorních cvičení:
a) Spektrofotometrické stanovení železa ve vzorcích vody metodou s 1,10-fenanthrolinem po redukci Fe(III) hydroxylaminhydrochloridem.
b) Stanovení celkového manganu a jeho rozpustných forem ve vodách spektrofotometricky po oxidaci na manganistan.
c) Stanovení celkových anionických tenzidů metodou extrakční spektrofotometrie s methylenovou modří.
d) Stanovení fenolů spektrofotometrickou metodou se 4-aminoantipyrinem.
e) Turbidimetrické stanovení síranů ve vzorcích minerální vody po jejich vysrážení ve formě síranu barnatého.
f) Optimalizace pracovních podmínek při stanovení vybraného analytu (Zn) metodou AAS s plamenovou atomizací: plamenový profil, poměr paliva a
oxidovadla.
g) Optimalizace pracovních podmínek při stanovení vybraného analytu (Pb) metodou AAS s elektrotermickou atomizací: optimalizace množství
použitého modifikátoru matrice, teploty pyrolýzy matrice a teploty atomizace.
h) Stanovení vybraných analytů (Zn, Al) ve vzorcích vody metodou atomové absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací.
i) Stanovení vybraných analytů (Pb, Cd) ve vlasech metodou atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací po předchozím mikrovlnném
rozkladu vzorků.
j) Stanovení vybraných analytů (Na, K) ve vzorcích minerální vody metodou plamenové fotometrie za použití atomového spektrometru pracujícího v
režimu emise.
Podrobné návody k uvedeným laboratorním úlohám budou součástí závěrečné zprávy projektu, připraveny budou k datu oponentury. Jako součást
učebního textu budou zveřejněny na internetové stránce katedry aplikované chemie.
Pořízená instrumentace poslouží nejenom pro výuku laboratorních cvičení v celé řadě studijních oborů, ale bude využita i při řešení bakalářských a
diplomových projektů, což dále zhodnotí tyto přístroje v podobě mnoha závěrečných studentských prací.
Prezentace a využití výsledků:
Řešitel vypracuje po ukončení řešení projektu Závěrečnou zprávu řešitele, Výkaz hospodaření s přidělenými prostředky a Tiskovou zprávu, která bude
zveřejněna. Pro prezentaci výsledků se dále předpokládá jejich zveřejnění na webových stránkách řešitelského pracoviště. Výsledkem projektu bude
vypracování učebních textů a zařazení nových, modernějších i zajímavějších úloh do programu laboratorních cvičení. Návody k nově zavedeným
laboratorním úlohám budou součástí závěrečné zprávy projektu a budou připraveny k datu oponentury. Všechny přístroje budou ve studentských
laboratořích využívány průběžně a celoročně vysokými počty studentů (více než 300 posluchačů za semestr, celkový počet studentohodin 5760 za
akademický rok). Instrumentální vybavení budou využívat posluchači bakalářského i magisterského stupně studia čtyř fakult (Zemědělské, Pedagogické,
Zdravotně sociální a Přírodovědecké) Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, kteří následně budou lépe připraveni na jejich budoucí uplatnění v praxi.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Duální atomový absorpční spektrometr Thermo Scientific iCE 3500 - 1 kus
Přiděleno z FRVŠ
200
991
Spektrofotometr WPA Lightwave II - ChromSpec - 3 kusy
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
200
349
1340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 201
Tématický okruh: B5 - Inovace společenskovědních a ekonomických studijních předmětů
Název projektu:
Multimedia ve výuce ošetřovatelských postupů
Řešitel:
Mgr. Helena Bubníková-Michálková, Ph.D.
Pracoviště:
Zdravotně sociální fakulta
Spoluřešitel:
Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
18 tis. Kč
Požadavek:
175 tis. Kč
Anotace:
Ošetřovatelské postupy jsou stěžejní povinným předmětem, který provází všechny nelékařské zdravotnické obory ZSF (Všeobecná sestra, Porodní
asistentka, Zdravotnický záchranář, Radiologický asistent, Fyzioterapeut, Nutriční terapeut, Rehabilitační pracovník). V předmětu ošetřovatelské postupy
a základy ošetřovatelství je student seznámen s praktickými výkony, které jsou v těchto profesích nezbytné. Ošetřovatelský výkon musí student ovládnout
teoreticky i prakticky, aby mohl poskytnout kvalitní ošetřovatelskou péči.
Předmět je seskupen do logických systémů, vyžaduje neustálou reflexi na aktuality z praxe. Základem je formování postojů a zájmů, osvojení si a nácvik
zručností, procvičování, soustavné zdokonalování výkonů tak jak to vyžaduje moderní ošetřovatelství.
Realizace ošetřovatelských postupů vyžaduje kritické myšlení zainteresovaných odborníků, výkon postupů probíhá jako reakce na ošetřovatelskou
diagnózu (potřebu).
Ošetřovatelské postupy jsou důležitou součástí kvalitní a bezpečné ošetřovatelské praxe. Absolventi ošetřovatelské postupy uplatní v klinickém prostředí
(nemocnice), v domácím prostředí a to jak zdravým tak nemocným klientům.
Ve zvládnutých ošetřovatelských postupech studenti odráží způsob myšlení, rozhodování, poznávání vč. způsobu chování. Osvojení těchto technik vede k
profesionálnímu rozvoji studentů. Sestry, porodní asistentky, zdravotničtí záchranáři, nutriční terapeuti, fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci i
radiologičtí asistenti začínají se na svou profesní roli připravovat již během vzdělávání a studia na zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity.
Elearning s mulitmediálními prvky přináší do výuky ošetřovatelských postupů nový didaktický rozměr pro vyučující i studenty. Bezesporná výhoda této
možnosti výuky je prohloubení interaktivity v učení, nová možnost propojení vyučujícího a studentů a neposlední řadě možnost kvalitnějšího samostudia.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Ošetřovatelské postupy jsou klíčový předmět pro obory: všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář. Předmět (ošetřovatelské
postupy) je stěžejním pro výkon profese výše jmenovaných oborů, a proto bude trvale zařazen do povinných předmětů. U praktického předmětu, jako
jsou ošetřovatelské postupy jsou multimediální objekty významný prvkem výuky. Studenti se přes instruktáž a teoretický výklad seznámí s výkonem, ale
jeho praktické shlédnutí na multimediálním objektu jim tento postup lépe přiblíží. Při vytvoření tohoto systému, budou studenti lépe seznámení s praxí
před tím, než se dostanou k ošetření pacienta během své odborné praxe. Výstupy budou v podobě e-learningu a multimediální podoby dostupné pro
studenty a vyučující a obohatí tak výuku.
Multimediální objekty v projektu budou vytvořeny v souladu s nejmodernějšími trendy v medicíně a ošetřovatelství. Takto vytvořený objekt, který
reflektuje na novinky v praxi, bude mít dlouhou využitelnost ve výuce.
Dostupnost výsledků projektu bude zajištěna umístěním e-learningového kurzu na portál Moodlu (nejméně na dobu 5-ti let), kde bude dostupná
studentům a akademickým pracovníkům nejenom v rámci JU v ČB. Udržitelnost výstupu bude zajištěna díky tomu, že tento kurz bude zařazen k
povinnému předmětu, vyučovanému v několika oborech na ZSF JU v ČB. Udržitelnost bude zajištěna úzkou spoluprací s IT oddělením ZSF JU v ČB.
Konkrétní výstupy:
Vypracování E-learningu "Ošetřovatelské postupy" s multimediálními prvky bude obsahovat:
Ošetřovatelské postupy - multimediální objekty - témata
1. Lůžko - vybavení pokoje
2. Hygienická péče - hygiena pacienta, hygiena rukou
3. Manipulace s nemocným - polohování
4. Fyziologické funkce
5. Klyzma a péče o stomie
6. Cévkování močového měchýře
7. Podávání léků
8. Injekce i.m
9. Infuze
10. Injekce s.c
11. Transfuze
12. Odběry biologického materiálu
13. Enterální výživa - Nosogastrická sonda
14. Malé chirurgické výkony
15. Punkce - lumbální
16. Punkce - sternální
17. Endoskopie
18. Periferní kanilace žíly
19. Ošetřovatelská dokumentace
20. Hojení ran - dekubity
Každý multimediální objekt bude složen z animace ošetřovatelských výkonů, z videa, fotografie, záznamu přednášky a obohacen teoretickým textem a
testem pro závěrečné samotestování studentů. Finanční dotace FRVŠ bude použita na tvorbu animací a na práci technika při úpravě videí a prezentací.
Teoretickou část a testy budou realizovány za finanční podpory fakulty.
popis jednotlivých částí mediálních objektů:
ANIMACE VÝKONŮ - řada ošetřovatelských výkonů potřebuje k pochopení anatomicko-fyziologické souvislosti. Animace ošetřovatelských výkonů,
přiblíží studentovi výkon tak, jak probíhá v těle pacienta.
FOTOGRAFIE - FOTODOKUMENTACE - fotodokumentace vytvořená v rámci projektu bude obsahovat fotografie základního ošetřovatelského
materiálu, který je přístupný studentům a vyučujícím fyzicky v odborné učebně. Bohužel některé specifické nástroje, jsou finančně nedostupné nebo jsou
natolik speciální, že je nelze uchovávat v učebně, z toho důvodu budou některé snímky pořízeny na klinických pracovištích Nemocnice České
Budějovice, a.s. (smluvní klinické pracoviště ZSF).
Tyto nástroje, prostředky a přístroje lze nafotit a ukázat studentům v rámci výuky, pro jasnější představu. Student je s materiálem, přístrojem či nástrojem
seznámen teoreticky a vizuální představu získá z fotografie.
VIDEA - záznamy vybraných odborných ošetřovatelských výkonů, natočených v reálném prostřední. Tyto materiály se budou natáčet v Nemocnici
České Budějovice a.s. (klinické pracoviště ZSF), výkony budou provádět členové realizačního týmu a nebudou prováděné na klientech nemocnice. Do
tvorby budou zahrnuti vyučující, kteří učí ošetřovatelské postupy u výše jmenovaných oborů. Videosekvence budou nahrávány v reálném prostředí tj. v
nemocnici České Budějovice vždy s informovaným souhlasem participující strany (pacient, mentor, vyučující). Videonahrávky budou umístěné do
prostředí E-learningu IT odborníkem a ke každé viedosekvenci bude vytvořen teoretický podklad a kontrolní otázky, na které studenti budou odpovídat
po zhlédnutí dané videosekvence. Kontrolní otázky budou plnit jednak funkci diagnostickou a budou zpětnou vazbou pro studenta, zda látku pochopil.
PŘEDNÁŠKY S PREZENTACÍ - využití vícedruhových medií (nebo multimédií), která umožní synchronizovat zvuk a obraz s prezentací provedenou
na obrazovce. Student výsledek může využít jako on-line přenos či on-demand záznam, který si může přehrát kdykoli a kdekoli.
Bude se jednat se o záznam přednášky vyučujícího s powerpointovou prezentací, student si ze záznamu poslechne přednášku vyučujícího, kde vyučující
využije animace, fotografie vytvořené v projektu a bude prezentaci obohacovat svým slovním doprovodem. Z tohoto záznamu si student ozřejmí daný
výkon, je seznámen s výkonem teoreticky, prohlédne si příslušný materiál a pomůcky z fotodokumentace, shlédne animaci či video výkonu. Jde o
záznam přednášky, kdy student vidí a slyší přednášejícího a sleduje jeho výklad ze záznamu. Tato pomůcka je významná pro studenty, kteří si probranou
látku zopakují formou přednášky.
TEORETICKÁ ČÁST - odborný text, je důležitý jako průvodní informace k ošetřovatelským výkonům. Zde se student seznámí s výkonem teoreticky.
Tato část bude zaměřena na význam a důvod výkonu, přípravu pacienta a pomůcek, realizaci výkonu, péči o pacienta po výkonu, komplikace a
modifikace výkonu.
ZPĚTNÁ VAZBA - každá část bude na konci obsahovat testovací otázky k samotestování studenta, kde si student ověří zda látce porozuměl.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Ošetřovatelské postupy jsou vyučovány v prvním ročníku těchto oborů. Je to dvojsemestrální předmět velkého rozsahu. Pro absolvování předmětu a
úspěšné ukončení předmětu je zásadní, aby se student mohl připravovat a studovat doma. Některé praktické výkony nelze pochopit a obsáhnout pouze z
textu, je nutné obohatit text fotografiemi a videogramy, pro pochopení anatomických a fyziologických zákonitostí jsou vhodná animační schémata.
Kombinace těchto prvků seznámí studenta s výkonem a prakticky mu jej přiblíží.
Tento projekt je pro ZSF JU originální a jeho přínos bude spočívat v inovaci a vytvoření sylabů pro zkvalitnění výuky ošetřovatelských postupů v
kontextu nových pedagogických metod využívaných e-learningu. Nově vypracovaná multimediální podpora výše uvedených předmětů bude určena pro
studující ve studijních programech: Ošetřovatelství a Rehabilitace (prezenční i kombinovaná forma studia). Studijní materiál bude umístěn a
implementován do e-learningového systému na serveru ZSF JU. To umožní studentům naplánovat si vlastní tempo studia a připravovat se na výuku z
kteréhokoli místa připojeného do mezinárodní sítě internet. Tento projekt zjednoduší systém vzdělávání studentů a přispěje ke zkvalitnění výuky
jmenovaných předmětů. Velké využití nachází též pro studenty v kombinované formě studia. Řešitelé projektu získají cenné znalosti o tvorbě výukových
materiálů a prohloubí své odborné znalosti v této oblasti, které budou následně využity pro jejich profesní růst.
Multimediální objekt s videosekvencemi přispěje k modernizaci výuky v prezenční i kombinované formě studia. Je v souladu s Dlouhodobým záměrem
Jihočeské univerzity na roky 2011 - 2015 - priorita č. 3.1.2 Rozvoj studijních programů JU a 3.1.6. Rozvoj e-learningu na JU. Přínos k rozvoji fakulty
spatřuji tedy především v modernizaci používaných výukových metod a studijní materiálů na fakultě, k čemuž tento předmět přispěje.
Cíle řešení:
Cíle projektu:
Cílem projektu bude vytvořit elearningové podporu s multimediálními prvky pro stěžejní povinný předmět nelékařských profesí zdravotně sociální
fakulty (Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Nutriční terapeut, Fyzioterapeut, Rehabilitační pracovník, Radiologický asistent).
Podpora bude využita jak v prezenční tak kombinované formě.
Dílčí cíle, které budou spojeny do jednoho multimediálního celku:
1)Vytvoření videonahrávek konkrétních ošetřovatelských postupů v reálném prostředí (v nemocnici)
2)Vytvoření foto databáze ošetřovatelských pomůcek, přístrojů, materiálů a nástrojů
3)
Vytvoření animací ošetřovatelských výkonů a jejich implemantace do výuky
4)
Vytvoření záznamu přednášek s prezentací
5)
Vytvoření teoretických podkladů k ošetřovatelským postupům
6)Vytvoření systému hodnotících prvků v elearningové podpoře u konkrétního ošetřovatelského postupu (k videosekvenci kontrolní otázky)
Prezentace a využití výsledků:
Výsledkem projektu bude multimediální podpora výuky povinného předmětu ošetřovatelské postupy. Multimediální objekty budou prezentovány jako
součást e-learningových opor na přednáškách, seminářích pro studenty ZSF JU. E -learningová opora bude předložena studentům a vyučujícím těchto
předmětů a bude zde provedena zpětná vazba od vyučujících i od studentů.
Výsledky projektu budou od prezentovány na odborných konferencích a o publikovány v odborných periodicích. Zveřejnění výsledků v odborném tisku
ZSF např. časopis Kontakt a na www stránkách ZSF JU (www.zsf.jcu.cz). Výsledky projektu budou využity ve výukovém programu (e-learning) na ZSF
JU. Výsledky projektu budou prezentovány na odborných konferencích (Ošetřovatelská konference, Studentská konference apod.)
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
0
0
0
0
0
18
18
0
0
0
175
0
0
175
Číslo projektu: 316
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Inovace a rozvoj laboratoří pro praktickou výuku ve studijních programech ošetřovatelství a porodní
asistence
Řešitel:
PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.
Pracoviště:
Zdravotně sociální fakulta
Spoluřešitel:
Mgr. Ivana Chloubová
PhDr. Drahomíra Filausová
Příspěvek VŠ:
20 tis. Kč
Požadavek:
1733 tis. Kč
Anotace:
Na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích probíhá ve studijním programu Ošetřovatelství výuka bakalářského
studijního oboru Všeobecná sestra a magisterského navazujících studia Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech, a dále ve studijním programu
Porodní asistence výuka bakalářského studijního oboru Porodní asistentka. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence u těchto oborů komplexně
zajišťuje výuku ošetřovatelských předmětů. Výuka ošetřovatelství dále ale probíhá i v dalších studijních programech. Tato výuka je realizována formou
přednášek, seminářů a praktických cvičení. U stěžejních, prakticky zaměřených předmětů probíhá výuka v odborných laboratořích, v nichž se studenti učí
praktickému provádění jednotlivých základních ale i specializovaných ošetřovatelských postupů. K tomu, aby škola studenty kvalitně připravila na výkon
svého povolání, potřebuje mít dobře vybavené laboratoře, jež simulují zdravotnické prostředí.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence v současné době disponuje 4 odbornými laboratořemi. Dvě jsou přímo určeny pro výuku a nácvik praktických
dovedností v ošetřovatelství, jedna simuluje porodnický sál a poslední laboratoř je zařízena pro výuku první pomoci a intenzivní a resuscitační péče.
Všechny 4 učebny jsou studenty plně využívány. Studenti mají do těchto laboratoří umožněn přístup i v době mimo výuku k možnosti procvičování a
zdokonalování si svých dovedností.
Vzhledem k vysokému počtu studentů, kteří využívají k výuce pomůcky z těchto výše uvedených učeben, dochází k velkému náporu na jejich používání.
K tomu, aby mohla výuka každým rokem stále kvalitně probíhat, je nutné některé vybrané pomůcky obnovit a nové pořídit. Medicína a s ní i
ošetřovatelství jsou navíc velmi dynamicky se rozvíjejícími obory a povinností každého vyučujícího je sledovat tyto nové trendy a učit studenty podle
nejnovějších poznatků.
Cílovou skupinou jsou studenti Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v počtu - 831 studentů.
Způsobem řešení předpokládaného projektu je výběr co nevhodnějších pomůcek a simulačních modelů do odborných laboratoří určených k výuce
praktických dovedností a zkvalitnit a zatraktivnit tak výuku praktických seminářů a cvičení.
Výstupem projektu bude pořízení nových odborných pomůcek a praktických simulačních modelů, jež budou rozmístěny podle svého účelu do
jednotlivých odborných laboratoří. Inovace výukového pracoviště umožní lepší propojení teoretické výuky s reálným nácvikem ošetřovatelských
dovedností a nemocniční péče.
Požadavky na inovaci laboratoří vychází z potřeby co nejkvalitněji připravit po profesní stránce studenty nelékařských oborů na své budoucí povolání ve
zdravotnictví.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výsledků projektu (péče o nově pořízené pomůcky a simulační modely) bude zajišťovat Katedra ošetřovatelství a porodní
asistence Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Jednotlivé pomůcky budou uloženy podle typu do jednotlivých laboratoří. Péči o každou laboratoř má na starosti jeden odborný asistent katedry, jež se
stará o jednotlivé pomůcky a zajišťuje jejich případné opravy.
Finančně bude udržitelnost výsledků zabezpečena z rozpočtu Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.
Se všemi pomůckami budou seznámeni všichni vyučující katedry, budou podrobně zaškoleni v jejich používání a dále bude vypracována metodika práce
s nimi.
Konkrétní výstupy:
Výstupem projektu bude pořízení nových odborných pomůcek a praktických simulačních modelů, které budou rozmístěny podle svého účelu do
jednotlivých odborných laboratoří. Po odborném zaškolení vyučujících - odborných asistentů Katedry ošetřovatelství a porodní asistence se začnou
používat k odborné výuce studentů ZSF JU v Č. Budějovicích. Výuka studentů bude po praktické stránce ještě názornější, intenzivnější a v neposlední
řadě kvalitnější než doposud.
Výstupy z projektu budou využity ve výuce praktických ošetřovatelských předmětů v prezenční i kombinované formě studia, která probíhá v těchto
oborech: Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - navazující magisterské studium, Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby, Fyzioterapie, Radiologický asistent, Nutriční terapeut a Zdravotnický záchranář.
Podrobná tabulka využití pomůcek a modelů v konkrétních studijních oborech a předmětech je uvedena v příloze č.1
Mezi stěžejní ošetřovatelské předměty, jejichž výuka je realizována v odborných učebnách, laboratořích, či alespoň je nutno při nich využívat pomůcky z
těchto učeben patří:
Pro obor Všeobecná sestra: Ošetřovatelské postupy, Výchova ke zdraví, Edukační činnost sestry, Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech,
Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech, Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví, Ošetřovatelská péče o dítě,
Ošetřovatelská péče o seniory, Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii a Akutní a kritické stavy v ošetřovatelské péči.
Obor - Ošetřovatelství v klinických oborech - navazující magisterské studium je rozdělen do 3 klinických modulů: 1. Ošetřovatelská péče v pediatrii 2.
Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství 3. Ošetřovatelská péče v chirurgii
Pro modul ošetřovatelská péče v pediatrii: Novorozenecký věk, Kojenecký, batolecí a předškolní věk, Zvláštnosti ošetřovatelské péče v dětském věku,
Intenzivní ošetřovatelská péče v kojeneckém, školním a dorostovém věku, Didaktika ošetřovatelských předmětů
Pro modul ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství: Ošetřovatelská péče u akutních stavů ve vnitřním lékařství, Didaktika ošetřovatelských předmětů.
Pro modul ošetřovatelská péče v chirurgii: Ošetřovatelská péče u akutních stavů v chirurgii, Didaktika ošetřovatelských předmětů
Pro obor Porodní asistentka: Dovednosti v porodní asistenci, Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu, Ošetřovatelská péče o ženu s fyziologickým
těhotenstvím, Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu s rizikovým těhotenstvím, Ošetřovatelská péče o těhotnou ženu při fyziologickém porodu,
Ošetřovatelská péče o ženu při nepravidelném porodu, Ošetřovatelská péče o dítě, Ošetřovatelská péče o novorozence, Ošetřovatelská péče o nemocné v
chirurgických oborech, Akutní a kritické stavy a resuscitace v porodní asistenci.
Pro obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory: Ošetřovatelství
Pro obor Zdravotnický záchranář: Ošetřovatelské postupy, Chirurgie a traumatologie a Gynekologie a porodnictví
Pro obor Fyzioterapie: Ošetřovatelství
Pro obor Radiologický asistent: První pomoc a ošetřovatelství
Pro obor Nutriční terapeut: Základy ošetřovatelství
Výukové laboratoře budou doplněny o tyto pomůcky:
AMBU model (CC Trainer System W, i.v. trenažér, celá postava a CPR software)
Intubační trenažér s příslušenstvím
Monitor PM 7000 s příslušenstvím
Dermalux check box (2x) s příslušenstvím
Sada simulátorů pro nácvik injekcí
Sada modelů pro nácvik vpichu
Sada souprav simulace
Sada modelů pro ošetřování
Sada modelů výchovy ke zdraví
Sada těhotenských modelů
Sada modelů péče o novorozence
Mateřský a novorozenecký porodní simulátor
Toto vybavení bude v celkové hodnotě: 1 732 734 Kč, kdy Zdravotně sociální fakulta se bude podílet finanční částkou 20 000 Kč, která bude použita na
materiálně technické zabezpečení a prostorové zázemí projektu.
Při závěrečné obhajobě projektu boudou prokázány nákupy jednotlivých pomůcek a simulačních modelů a jejich využití cílovou skupinou a vypracovaná
metodika práce s nimi.
Využitelnost projektu bude deklarována charakterem praktické výuky u jednotlivých studijních oborů v aktuálním akademickém roce.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Projekt vychází při svém řešení z Dlouhodobého záměru Jihočeské univerzity na období 2011-2015 z bodu 3.1.2 Prioritní oblasti - Rozvoj studijních
programů na Jihočeské univerzitě.
Předpokládaný přínos v inovaci laboratoří bude mít pro Jihočeskou univerzitu dlouhodobý význam, neboť zkvalitní koncepci teoretické výuky cílové
skupiny studentů a zvýší tak jejich profesní připravenost.
Nově pořízené odborné pomůcky a simulační modely budou sloužit vyučujícím a studentům ZSF JU při nácviku praktických ošetřovatelských činností v
odborných učebnách, což povede k jejich lepšímu zapojení se při odborné praktické výuce na klinických pracovištích a i ke zlepšení jejich teoretických
znalostí a praktických dovedností.
Každý student si bude moci vyzkoušet jednotlivé odborné výkony tak, jak bude potřebovat, aby zkvalitnil své dovednosti před nástupem na praxi ve
zdravotnickém zařízení. Výuka bude mnohem názornější.
Nové pomůcky jsou nutností s ohledem na nové vzdělávací trendy a důraz na kvalitu praktické výuky. Zvýší se tak uplatnitelnost absolventů na trhu
práce.
Cíle řešení:
Cílem řešeného projektu je vybrat co nevhodnější pomůcky a simulační modely do odborných laboratoří určených k výuce praktických dovedností a
zkvalitnit a zatraktivnit tak výuku praktických seminářů a cvičení.
Řešitelský tým usiluje především o zkvalitnění praktických dovedností posluchačů ZSF JU.
Prezentace a využití výsledků:
Nově pořízené odborné pomůcky a simulační modely budou dále sloužit vyučujícím a studentům ZSF JU při nácviku praktických ošetřovatelských
činností v odborných učebnách, což povede k rychlejšímu zapojení při odborné praktické výuce na klinických pracovištích i ke zlepšení jejich
teoretických i praktických znalostí. Dále se tím zlepší kvalita i výsledky učebního procesu a z fakulty tak budou vycházet kvalifikovanější absolventi.
Výsledky projektu budou prezentovány na webových stránkách Zdravotně sociální fakulty a dále budou publikovány v odborném tisku.
Při závěrečné obhajobě budou prokázány nákupy jednotlivých pomůcek a modelů včetně využití cílovou skupinou.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CHEIRON s.r.o. - AMBU model (CC Trainer System W, i.v. trenažér, celá
postava a CPR software)
CHEIRON s.r.o. - Intubační model s příslušenstvím
CHEIRON s.r.o. - Monitor PM 7000 s příslušenstvím
HARTMANN - RICO. a.s. - Dermalux check box (2x) s příslušenstvím
HELAGO s.r.o. - Sada simulátorů pro nácvik injekcí:
HELAGO s.r.o. - Sada modelů pro nácvik vpichu
MEDIM s.r.o. - Sada souprav simulace
HELAGO s.r.o. - Sada modelů pro ošetřování
MEDIM s.r.o. - Sada modelů výchovy ke zdraví
HELAGO s.r.o. - Sada těhotenských modelů
MEDIM s.r.o. - Sada modelů péče o novorozence
MEDIM s.r.o. - Mateřský a novorozenecký porodní simulátor (Komplexní
oš. porodnický simulátor)
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
75
82
110
116
82
131
43
200
84
540
0
1733
0
0
0
0
0
20
20
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 334
Tématický okruh: B5 - Inovace společenskovědních a ekonomických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace předmětu "Právo B"
Řešitel:
JUDr. Marta Uhlířová, Ph.D.
Pracoviště:
Ekonomická fakulta
Spoluřešitel:
JUDr. Rudolf Hrubý
Ing. Martina Krásnická
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
53 tis. Kč
Anotace:
Projekt je zaměřen na inovaci předmětu "Právo B", v rozsahu dvou hodin přednášek a dvou hodin cvičení týdně.
Obsahem uvedeného předmětu jsou zejména základní právní instituty, orientace v právním řádu České republiky, seznámení se se základními pojmy
práva veřejného a soukromého.
Předmět je na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přednášen jako povinný.
S ohledem na skutečnost, že od 1.1.2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník, kterým bude zrušeno více jak 200 právních předpisů z oblasti
soukromého práva, bude se jednat o nejzásadnější změnu v oblasti soukromého práva za posledních několik desetiletí. Této nové úpravě musí být
přizpůsoben i předmět Právo B, jehož podstatnou součástí dosavadního obsahu bylo právě soukromé právo.
Inovace uvedeného předmětu je zaměřena zejména na oblast práva soukromého, s níž studenti jako absolventi ekonomických oborů budou přicházet v
praxi nejvíc do styku.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost a dostupnost výsledků po dobu následujících dvou let je dána jejich elektronickým zpřístupněním v e-learningovém prostředí moodle
Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro studenty příslušných předmětů. Toto prostředí již funguje a je aktivně využíváno.
Prezentace přednášek a cvičení budou rovněž umístěny na webové stránky Katedry práva Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích (http://kph.ef.jcu.cz/web), které jsou přístupné všem studentům inovovaného předmětu.
K udržitelnosti a dostupnosti přispěje rovněž zejména vydání skript, která budou podkladem pro studium inovovaného předmětu.
Konkrétní výstupy:
1. Úprava sylabu předmětu "Právo B" tak, aby reflektoval vytčený cíl, tj. vedle výuky dosavadních právních institutů, zejména výuka zcela nových
institutů soukromého práva v souladu s novým občanským zákoníkem, jakož i výuka základů práva EU.
2. Vydání skript na téma Základy práva pro posluchače neprávnických fakult v minimálním rozsahu 200 stran, která budou obsahovat základní
instituty teorie práva, práva ústavního, práva EU, práva správního a dále práva soukromého (občanského, pracovního) a některé aspekty práva trestního.
Obsahovou součástí vydaných skript budou rovněž příklady z aplikační praxe, které budou obsaženy přímo v textu skript u výkladu jednotlivých právních
institutů.
3. Prezentace přednášek zpracované v programu power-point. Uvedené přednášky budou umístěny na webové stránky katedry práva Ekonomické
fakulty, Jihočeské univerzity (http://pkh.ef.jcu.cz/web)
4. Inovace podkladů pro cvičení. Uvedené podklady pro cvičení budou rovněž vloženy na webové stránky katedry práva Ekonomické fakulty,
Jihočeské univerzity (http://pkh.ef.jcu.cz/web)
5. Předložení závěrečné zprávy
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
1. Inovace předmětu "Právo B" zvýší kvalitu výuky a umožní studentům se důkladněji seznámit s těmi právními instituty, se kterými se budou
potkávat jako absolventi vysoké školy ekonomického zaměření v praxi. Současně má být inovací předmětu "Právo B" dosažena orientace studentů v
právním řádu České republiky a schopnost studentů aplikovat nabyté teoretické znalosti v praxi, a to v souladu s aktuální právní úpravou.
2. Významným přínosem inovace předmětu bude zejména vydání skript, která budou obsahovat nejen základy jednotlivých právních odvětví, výklad
jednotlivých právních institutů a jejich vzájemnou komparaci, ale i praktické příklady přímo v textu zpracovaného skripta.
3. Nákup odborné literatury umožní pedagogům kvalitně zpracovat připravovaná skripta, a to zejména s ohledem na nejnovější výkladová stanoviska a
zásadní rozhodnutí vyšších soudů, včetně soudu Ústavního, Evropského soudu pro lidská práva i Evropského soudního dvora. Studentům umožní nákup
odborné literatury se důkladněji seznámit s probíranou problematikou.
4. Vydaná skripta a učební texty budou využitelné rovněž pro studenty a pedagogy jiných vysokých neprávnických škol.
5. Inovovaný předmět přispěje ke zvýšení prestiže Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity.
Cíle řešení:
Cílem projektu je:
1. změna výukové struktury předmětu "Právo B", která bude přizpůsobena zejména právní úpravě nového občanského zákoníku, čímž by měla být
zajištěna orientace studentů v právním řádu České republiky,
2. vydání základní učební pomůcky pro předmět "Právo B" - skript, jakož i dalších učebních podkladů (příprava přednášek a cvičení v powerpointu, jejich zpřístupnění na webových stránkách fakulty),
3. zajištění odborných podkladů pro výuku. Jedná se zejména o nákup komentovaných zákonů sestavených renomovanými autory obsahujících rovněž
aktuální judikaturu a dále právnické učebnice sepsané odbornou právnickou veřejností. Obstaráním odborných publikací bude zajištěna modernizace
výuky a zkvalitněna příprava studentů v inovovaném předmětu. Dále bude obohacen knihovní fond fakulty;
4. účast na specializovaných seminářích poskytovaných v oblasti práva. Účast na těchto seminářích pedagogům umožní zejména seznámení se s
aktuálními problémy právní teorie a praxe a způsobem jejich řešení. Zejména se bude jednat o účast na seminářích věnovaných připravované rekodifikaci
občanského práva.
Prezentace a využití výsledků:
1. vydání skript. Jejich obsahem budou základy práva pro studenty neprávnických (zejména ekonomických) oborů vysokých škol
2. převedení přednášek do programu power-point a jejich zveřejnění na stránkách katedry práva (http://kph.ef.jcu.cz/web)
3. vytvoření výukových textů pro cvičení a jejich zveřejnění na webových stránkách katedry práva (http://kph.ef.jcu.cz/web)
4. rozšíření knihovního fondu fakultní vědecké knihovny i knihovny katedry práva o odborné publikace
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
38
53
Číslo projektu: 420
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Modernizace výukové laboratoře pro kvalitu rostlinných a živočišných produktů
Řešitel:
doc. Ing. Eva Samková, Ph.D.
Pracoviště:
Zemědělská fakulta
Spoluřešitel:
Ing. Pavel Smetana, Ph.D.
Ing. Iveta Marešová
Příspěvek VŠ:
200 tis. Kč
Požadavek:
1515 tis. Kč
Anotace:
Po dodržení všech podmínek zajišťujících proces výroby na kvalitativně vysoké úrovni je správné uchovávání potravin dalším rozhodujícím krokem,
který ovlivňuje trvanlivost surovin a potravin z něj vyráběných.
Cílem projektu je zlepšit stávající vybavení výukové laboratoře, ve které probíhají praktická cvičení z předmětů zabývajících se kvalitou rostlinných a
živočišných produktů, jejich hodnocením a zpracováním (Fermentační technologie, Jakost rostlinných produktů, Jakost živočišných produktů, Jakost
zemědělských produktů, Hygiena výroby a distribuce potravin, Potravinářské zbožíznalství, Senzorická analýza produktů, Základy potravinářských
výrob, Základy potravinářských výrob 2, Zdravotní a hygienická nezávadnost potravin). Předměty se vyučují ve třech studijních programech:
Zemědělství, Zemědělská specializace a Zemědělské inženýrství, kde v letošním akademickém roce studuje v denním studiu 578 (bakalářské studium),
resp. 194 (magisterské studium) studentů. Vysoký je i každoroční počet závěrečných prací vypisovaných s tématikou kvality produktů. Za poslední tři
roky bylo zadáno pro tyto studijní programy 61 bakalářských a 57 diplomových prací.
Pořízení přístroje simulujícího procesy zrání a skladování (klimatická komora) a přístroje umožňujícího řadu praktických aplikací od separace a
identifikace látek ve směsích, kvantitativní a kvalitativní analýzy, kontrolu surovin a potravinářských produktů aj. (gradientní analytický systém) rozšíří
možnosti výuky v laboratoři a umožní studentům sledovat detailní změny během nejdůležitějších procesů zemědělské a potravinářské výroby.
Přístroje vhodně doplňuje zařízení na přípravu vzorků pro analýzy (extraktor).
Laboratoř tohoto zaměření s navrhovaným technickým vybavením není na Zemědělské fakultě dosud k dispozici. Cíle projektu navazují na
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Jihočeské univerzity na období 20112015.
Splněním cílů projektu bude dosažena výrazná inovace praktických laboratorních cvičení, zajišťovaných na Katedře veterinárních disciplín a kvality
produktů. Vedle zabezpečení potřebné výukové úrovně bude význačným přínosem i efektivnější využívání stávající i nově pořizované techniky, a to
jak z pohledu počtu provozních hodin, tak i komplexnějšího hodnocení jednotlivých produktů v celé technologické lince, od zpracování, skladování až
po změny, které je provázejí. Optimalizace správných podmínek během zrání a uchovávání totiž podstatně rozhodují o kvalitě surovin a potravin a jejich
trvanlivosti.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Předměty, jejichž výuky se tento projekt dotýká, jsou vyučovány ve studijních programech akreditovaných na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity
(ZF JU) a udržitelnost projektu bude tedy zajištěna prostředky ze strany fakulty (zejména režijní a mzdové náklady).
Umístěním návodů, metodických listů a instruktážních videí na webových stránkách Katedry veterinárních disciplín a kvality produktů bude zajištěna i
dostupnost výsledků.
Konkrétní výstupy:
Nákup, instalace a zprovoznění požadovaných přístrojů umožní sledování kvality produktů v plné šíři, od běžných nebo simulovaných procesů
během zrání a skladování až po změny, které tyto procesy přinášejí, a to včetně analýzy složek vznikajících v průběhu zrání nebo skladování. Výstupem
předkládaného projektu tedy bude moderní laboratoř sloužící praktické výuce zaměřené na kvalitu a zdravotní nezávadnost zemědělských produktů,
surovin a výrobků z nich.
Výstupy budou rovněž zjednodušené návody k jednotlivým přístrojům využívané studenty v laboratorních cvičeních, metodické listy pro složitější
analýzy využívané především diplomanty a instruktážní videa. Tyto dokumenty budou náplní materiálů připravovaných pro jednotlivá laboratorní
cvičení na webových stránkách Katedry veterinárních disciplín a kvality produktů v sekci Výuka (http://kaf.zf.jcu.cz/).
Získání komplexních teoretických a praktických znalostí příslušné přístrojové techniky a laboratorních postupů povede k dosažení odpovídající úrovně
vzdělání studentů a jejich uplatnění v oborech, kde se tyto znalosti vyžadují, jako je např. skladování, hodnocení jakosti, technologie zpracování a
konzervace potravin a surovin živočišného a rostlinného původu.
Grant bude zmíněn ve vysokoškolských kvalifikačních pracích, příspěvcích na studentských vědeckých a odborných konferencích, příp. v dalších
studentských publikacích. O průběhu řešení bude předložena závěrečná zpráva.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Jakost je důležitým prvkem zachování důvěry spotřebitelů v produkty zemědělské prvovýroby a na ni úzce navazujícího zpracovatelského průmyslu.
Vzhledem k rostoucímu zájmu státu o prosazování místních produktů a potravin z nich vyráběných je nutno zvyšovat nároky na absolventy oborů,
zabývajících se zemědělskou problematikou. Současná praxe a podnikatelské aktivity vyžadují odborníky orientované nejen na produkci potravinářských
surovin, ale i na jejich následné zpracování a prodej. Je naprosto nezbytné, aby absolventi měli možnost se prakticky seznámit s co největším počtem
základních, ale i specializovaných metod používaných v provozních podmínkách. Možnost praktického seznámení se se standardními metodami umožní
vychovat odborníky, kteří následně budou v praxi schopni realizovat takové postupy a opatření umožňující vyprodukovat zdravotně nezávadnou a
kvalitní potravinu.
Vzhledem k tomu, že se zdravotní problematice potravin a jejími souvislostmi věnují také na dalších fakultách JU (Zdravotně sociální, Pedagogická),
přispěl by tento projekt k užší vzájemné spolupráci při výuce příbuzných oborů. Rovněž projekty financované ze Strukturálních fondů EU a MŠMT
předpokládají větší provázanost a spolupráci jednotlivých univerzit a jejich cílem je mimo jiné prohloubení teoretických i praktických poznatků studentů
v rámci různých stáží na kooperujících pracovištích.
Vzdělávání takových absolventů, ale i rozšíření nabídky pro ostatní fakulty či univerzity jsou prioritami ZF a jsou zcela v souladu s Dlouhodobým
záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti JU na období 2011­2015.
*Prioritní oblast rozvoje: Kvalita a relevance. V uplynulých pěti letech na JU proběhl a byl dokončen proces strukturování studijních programů podle
uspořádání daného požadavky Boloňského procesu. ZF JU připravuje akreditaci oboru zaměřeného na kvalitu produktů. V této oblasti existuje již delší
dobu značná společenská poptávka a výhled dobré uplatnitelnosti absolventů v nadregionálním měřítku.
* Prioritní oblast rozvoje: Efektivita a financování. Rozvoj výzkumných a výukových kapacit pro přírodovědné a technické obory s tím, že nově
vybudované kapacity se váží na vybraná magisterská a především doktorská studia a reagují na vývoj počtu studentů, potřeby stávajících, inovovaných i
připravovaných oborů na jednotlivých součástech a novodobé trendy v experimentální výuce přírodovědných a technických oborů. Potřeby
infrastrukturního charakteru zároveň vycházejí z celkové rozvojové a investiční strategie JU.
* Prioritní oblast rozvoje: Otevřenost předpokládá mimo jiné oboustranné mobility studentů, společné studijní programy a studijní programy
akreditované v cizích jazycích či celoživotní vzdělávání.
Cíle řešení:
V sylabech povinných a povinně volitelných předmětů (viz anotace a přílohy projektu) ve stávajících studijních programech jednotlivých oborů je
nedílnou součástí problematika související s posuzováním kvality zemědělských produktů, hodnocením chemických, smyslových, fyzikálních a
technologických vlastností surovin rostlinného a živočišného původu i problematika související se zpracováním produktů, jejich skladováním a změnami,
které je provázejí. Pro výuku příslušných předmětů to předpokládá nutnost rychle se přizpůsobit technické a diagnostické vybavenosti přístroji.
Cílem projektu je zajištění přístrojového vybavení pro standardní či simulované procesy zrání a skladování produktů rostlinného a živočišného původu,
modernizace přístrojové techniky pro kontrolu jakosti a ověření vybraných charakteristik rozhodujících o změnách v průběhu zrání a
skladování.
Účelem projektu je dosáhnout výrazné inovace praktických laboratorních cvičení v řadě předmětů, zajišťovaných na úseku kvality produktů a
zabezpečit kvalitativní zvýšení úrovně vzdělávacího procesu. Získané praktické dovednosti studentů odpovídající současným potřebám praxe
napomohou lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce.
Specifické zaměření laboratoře umožní její využití i studenty jiných fakult JU, a v rámci mobilit také využití studenty dalších univerzit v České
republice či zahraničí.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky budou prezentovány formou zjednodušených návodů, metodických listů a krátkých instruktážních videí k jednotlivým přístrojům na
webových stránkách Katedry veterinárních disciplín a kvality produktů v sekci Výuka (http://kaf.zf.jcu.cz/), včetně poděkování grantové podpoře FRVŠ.
Součástí prezentace budou závěrečná zpráva a po získání reprezentativních souborů dat také odborné příspěvky a postery připravené studenty ZF JU
za spoluúčasti řešitelů ZF JU v rámci SVOČ a dalších studentských konferencí a bakalářské a diplomové práce řešené jako součást předkládaného
projektu.
V uvedených publikacích a závěrečných pracích, které vzniknou na základě práce ve výukové laboratoři, bude rovněž zmíněna podpora FRVŠ.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Klimatická komora Memmert HPP 749
Extraktor Dionex ASE 150
Přiděleno z FRVŠ
0
200
399
625
Gradientní analytický systém s detektorem SAFÍR 800 UV-VIS
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
200
491
1515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 466
Tématický okruh: G4 - Tvůrčí práce studentů v oblasti "živé" přírody
Název projektu:
Hodnocení polymorfismu genetických zdrojů u Brassica napus s využitím metody detekující polymorfismus
délky amplifikovaných fragmentů
Řešitel:
Ing. Eva Jozová
Pracoviště:
Zemědělská fakulta
Spoluřešitel:
prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.
Ing. Adéla Brabcová
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
120 tis. Kč
Anotace:
Projekt bude zaměřen na využití technik molekulární biologie pro popis a charakterizaci genetických zdrojů rostlin (na modelu řepky). Hlavním cílem
projektu je využití nových přístupů pro hodnocení genetické diverzity rostlin jak v samostatné vědecké práci doktorandů, tak i v oblasti výchovy a
vzdělávání studentů. Během řešení projektu budou vypracovány protokoly a zavedeny nové metody hodnocení genetických zdrojů kulturních rostlin na
genotypové úrovni (analýza molekulárních markerů) a zpracovány postupy statistického hodnocení úrovně genetické diverzity. Výsledky řešení budou
použity pro vlastní odbornou práci řešitelky a budou využity i ve výuce geneticko-šlechtitelských předmětů na Biotechnologickém centru ZF JU. Studenti
tak budou seznámeni se moderními metodami molekulárního fingerprintingu a jejich aplikací ve šlechtění rostlin.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Navrhovaný projekt zapadá do vědecko-pedagogické koncepce rozvoje Katedry rostlinné výroby a agroekologie, oddělení „Biotechnologické
centrum“. Udržitelnost získaných výsledků bude zajištěna z prostředků rozpočtu ZF JU a Katedry rostlinné výroby a agroekologie, ZF JU v ČB
(příspěvek na vzdělávací činnost).
Konkrétní výstupy:
Výstupem projektu bude vypracování protokolů pro analýzu genetické diverzity genových zdrojů šlechtitelských materiálů (na modelu řepky) a
zavedení těchto metod do běžné praxe laboratoří Biotechnologického centra ZF JU. Protokoly a návody budou využity i pro odbornou práci bakalářů a
diplomantů a pro práci studentů při praktických cvičeních ze speciálních předmětů. Výsledky budou prezentovány v podobě závěrečné zprávy řešeného
grantového projektu a diplomových pracích studentů ZF JU a na seminářích.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zahájila v akademickém roce 2003/04 výuku ve studijním oboru
Zemědělské/Rostlinné biotechnologie. Do výuky specializovaných předmětů (Speciální genetika rostlin, Metody genového inženýrství, Genové
inženýrství rostlin, Biotechnologické metody ve šlechtění rostlin), které jsou náplní výše zmiňovaného studijního oboru, je potřeba zavést nové, aktuální
a moderní aspekty. Zkvalitňováním výuky a přípravy studentů daného oboru pak lze dosáhnout lepší uplatnění absolventů v tak úzce specializovaném
odvětví.
V současné době na ZF funguje Biotechnologické centrum, které převzalo laboratoř Aplikované molekulární biologie, do jejíž struktury byly postupně
začleněny i klimatizované kultivační prostory, laboratoř analýzy proteinů, mikrobiologická laboratoř a laboratoř aplikace molekulárních markerů, ty byly
zmodernizovány a upraveny pro potřeby nejnovějších analýz.
Zavedení metod AFLP analýzy pro zhodnocení míry diverzity budou následně použity pro výběr vhodných rodičovských komponent pro hybridní
šlechtění. Tyto informace tak mohou být poskytnuty českým šlechtitelským pracovištím.
Navrhovaný projekt zapadá do vědecko-pedagogické koncepce rozvoje Katedry rostlinné výroby a agroekologie.
Cíle řešení:
1)Optimalizovat metodu AFLP pro druh Brassica napus a vybrat nejvhodnější kombinace primerů.
2)Pomocí AFLP stanovit genetickou diverzitu vybraných výchozích materiálů.
3)Provést matematické a digitální analýzy molekulárních dat.
4)Zhodnotit genetickou diverzitu šlechtitelských materiálů.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky budou prezentovány v podobě závěrečné zprávy řešeného grantového projektu, učebních textech (nově připravované laboratorní návody pro
praktická cvičení), dále v disertačních a diplomových pracích studentů ZF JU a na seminářích.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
30
0
80
120
Číslo projektu: 542
Tématický okruh: B5 - Inovace společenskovědních a ekonomických studijních předmětů
Název projektu:
Inovace výuky latiny, řečtiny a hebrejštiny
Řešitel:
ThLic. Adam Mackerle, Th.D.
Pracoviště:
Teologická fakulta
Spoluřešitel:
Mgr. Tereza Poštová
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
68 tis. Kč
Anotace:
Projekt vychází z potřeby inovace výuky tří základních mrtvých jazyků, které se na Teologické fakultě Jihočeské univerzity vyučují, totiž latiny,
řečtiny a hebrejštiny (netýká se tedy např. aramejštiny, koptštiny aj., které jsou pro výuku na Teologické fakultě Jihočeské univerzity okrajové). Tato
potřeba vznikla jednak rozšířením výuky těchto povinných a povinně volitelných předmětů i pro kombinované studium ve stávajících i nových oborech,
jednak dlouhodobou zkušeností s tím, že používané existující materiály a metodika výuky neodpovídají zcela oborům, pro něž jsou určeny, totiž
Humanistice, Filosofii a religionistice, Náboženské výchově a etice a Teologii.
Cílem projektu je proto připravit novou metodiku práce podepřenou upravenými či novými materiály a zapojení takto nově vedené výuky do elearningové podoby.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Řešitel i spoluřešitelka jsou garanty i vyučujícími inovovaných předmětů (T. Poštová pro latinu a řečtinu, A. Mackerle pro hebrejštinu a latinu) a
zavazují se, že budou podle takto vytvořených sylabů a metodiky výuky vyučovat nejméně do akademického roku 2015-2016 včetně.
Zakoupené knihy a software zůstanou natrvalo ve fondu univerzitní knihovny, počítač v užívání Katedry biblických věd či (v případě potřeby) jiných
fakultních pracovišť.
Konkrétní výstupy:
Projekt se týká prezenční i kombinované formy následujících předmětů:
- Latinský jazyk pro humanisty (4 semestry)
- Latinský jazyk pro teology (4 semestry)
- Hebrejský jazyk (2 semestry)
- Řecký jazyk (4 semestry)
Výstupem z projektu bude nově vypracovaná metodika výuky všech tří jazyků, která se projeví:
- v novém sylabu těchto předmětů;
- ve vytvoření a patřičném uzpůsobení e-learningového portálu;
- v poskytnutých základních studijních podpůrných materiálech. Jedná se jak o doplnění knižního fondu knihovny, tak o materiály v elektronické
podobě, určené především pro e-learning.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Přizpůsobením výuky potřebám studentů a typu výuky se projekt snaží zkvalitnit výuku a připravit studenty na tu práci s texty, která odpovídá oboru,
který studují. Cílem inovace je, aby se zvýšila motivovanost studentů ke studiu a především aby výsledné znalosti byly skutečně využitelné v praxi,
odpovídající studovanému oboru. V tomto ohledu se projekt snaží i o zvýšení profesionalizace studijních oborů a zvýšení konkurenceschopnosti studentů
na trhu práce.
Projekt přispívá k oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti fakuty a je součástí jejího dlouhodobého rozvoje. Tímto také řešitel i spoluřešitelka
projektu prohlašují, že se s aktuálním dlouhodobým záměrem vysoké školy seznámili.
Cíle řešení:
Cílem projektu je připravit novou, resp. upravenou metodiku výuky latiny, hebrejštiny a řečtiny tak, aby lépe odpovídala profilu studentů jednotlivých
oborů, jejich profesním zájmům, schopnostem a potřebám, a tuto metodiku následně opatřit základními příslušnými studijními materiály.
Prezentace a využití výsledků:
Výsledky projektu se projeví v nových sylabech předmětů.
Podpůrné materiály včetně případných powerpointových prezentací či jiných studijních materiálů, které vzniknou v průběhu projektu, budou
vystaveny a dány k dispozici všem zájemcům na stránkách Katedry biblických věd Teologické fakulty Jihočeské univerzity, aby mohly být využívány
všemi, kdo o ně projeví zájem.
Zakoupená literatura a software zůstanou ve fondu univerzitní a fakultní knihovny a budou přístupné všem zájemcům.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
38
68
Číslo projektu: 578
Tématický okruh: A - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku a informačních technologií ve
vysokoškolském vzdělávání
Název projektu:
Inovace praktické a experimentální výuky ve fyzioterapii
Řešitel:
MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D.
Pracoviště:
Zdravotně sociální fakulta
Spoluřešitel:
PhDr., Mgr. Ludmila Brůhová
PhDr. Marek Zeman, Ph.D.
Příspěvek VŠ:
20 tis. Kč
Požadavek:
1736 tis. Kč
Anotace:
Předkládaný projekt zcela mění přístup v praktické výuce a v experimentální činnosti studentů oboru Fyzioterapie na Zdravotně sociální fakultě
Jihočeské univerzity. Touto inovací se studenti naučí cíleně aplikovat terapeutické přístupy s možností okamžité zpětné vazby, jejich příprava pro
praxi na pacientech se tak stane jednoznačně efektivnější. Potřeba projektu vychází z nároků současné klinické medicíny na obor, který, vyvinut z
empirie, stále postrádá dostatek objektivních důkazů.
Cílovou skupinou projektu jsou především studenti fyzioterapie Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity a to ve všech stávajících ročnících studia.
Vzhledem ke způsobu řešení se počet posluchačů, využívající navrženou techniku, zvýší i o studenty jiných oborů fakulty i mimo fakultu, kde je zahrnuta
diagnostika a léčba pohybové patologie. Jedná se celkem o cca 300 studentů.
Řešením prezentovaného projektu bude především pořízení technického zázemí pro základní diagnostiku pohybových poruch polyelektromyografie, posturografie a diagnostický ultrazvuk a přístroj pro elektrodiagnostiku a aplikaci fyzikální terapie. Navržené řešení se
jeví pro komplexní diagnostiku pohybových poruch a cílenou terapii jako optimální kombinace, pokrývající základní problematiku oboru. Přínosem bude
i určitá mobilita zařízení, tím bude rozšířeno spektrum jejich využití.
Způsob řešení představuje především inovaci stávající praktické výuky, ale stane se i nabídkou pro experimentální práci s využitím v závěrečných
pracích studentů. Experimentální prvek tohto typu v seminárních a závěrečných pracích není na Zdravotně sociální fakultě oproti jiným fakultám v
ČR studentům oboru Fyzioterapie dosud umožněn.
Nutné je také zmínit možnost zapojení studentů do studentské vědecké činnosti.
Zvýšeny tak budou nejen praktické dovednosti studentů, ale i jejich konkurenceschopnost v následném vzdělávání.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost projektu v dalších letech bude zabezpečena prostřednictvím finančních prostředků především Zdravotně sociální fakulty. Předpokládaný
projekt není koncipován jako "uzavřený", nabízí prostor pro plánování dalších projektů.
Dostupnost výstupů: Katedra klinických a preklinických oborů Zdravotně sociální fakulty, samostatná učebna - pavilon H; Nemocnice, a.s., horní areál,
B. Němcové 54, 370 87 České Budějovice.
Konkrétní výstupy:
Výstupem bude pořízení přístrojů pro diagnostiku i terapii poruch lidské motoriky s možností online feedbacku a okamžitého výstupu.
Konkrétně se jedná tyto přístroje:
*vícekanálový telemetrický snímač svalové činnosti (přístroj TeleMyo) v základním vybavení,
*diagnostický ultrazvuk střední třídy vhodný pro rehabilitační a sportovní použití,
*posturografická plošina k záznamu výstupu pohybového chování pomocí záznamu pohybu projekce těžiště do opěrné báze.
Pro elektrodiagnostiku a praktický nácvik i simulaci ovlivnění svalů fyzikálními metodami bude zakoupen
*kombinovaný přístroj pro aplikaci impulsoterapie, terapeutického ultrazvuku a laseru.
Pro praktický nácvik svalové topografie bude učebna dovybavena i modelem kompletní svalové anatomie.
Konkrétním výstupem kromě základní technické sestavy pro diagnostiku poruch lidské motoriky budou i výukové materiály pro studenty. Dále
realizované seminární a závěrečné práce studentů fyzioterapie i jiných příbuzných oborů. Očekáváme i akceleraci publikační činnosti akademických
pracovníků.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Navrhovaná inovace praktické výuky bude mít pro Zdravotně sociální fakultu i Jihočeskou univerzitu okamžitý i dlouhodobý význam. Projekt je v
souladu s dlouhodobým záměrem Zdravotně sociální fakulty (Prioritní oblast 3.1.2 Rozvoj studijních programů na JčU).
Zkvalitnění praktické aplikace teoretických poznatků povede ke zlepšení praktických dovedností studentů bakalářského oboru Fyzioterapie a ke
zlepšení interdisciplinární komunikace v medicínském prostředí. Větší profesionalita absolventů umožní objektivní argumentaci kineziologické
diagnostiky i kinezioterapeutických technik.
Dlouhodobý význam tkví také v umožnění vědecké práce studentů v rámci závěrečných prací i SVOČ, vědecké práce akademických pracovníků a jako
zásadní se jeví tento koncept pro realizaci magisterského studia fyzioterapie v rámci Jihočeské univerzity.
Cíle řešení:
Cílem projektu je inovace praktické výuky ve fyzioterapii prostřednictvím
pořízení sestavy přístrojů pro diagnostiku pohybového chování a fyzikální léčbu pohybové patologie (viz Způsob řešení).
Moderní přístroje a vybavení mohou studentům pomoci zlepšit své praktické i teoretické schopnosti:
*praktickým ověřením teoretických znalostí v mnoha oblastech oboru fyzioterapie (např. palpační iluze, svalová topografie, neurofyziologické řízení
motoriky, svalové synergie, zapojení svalů během různých činností);
*osvojením praktické dovednosti v ovládání terapeutických přístrojů;
*poskytnutím on-line zpětné vazby svalové aktivity při provádění různých terapeutických postupů;
*poskytnutím možností sledovat dlouhodobý efekt fyzioterapeutického postupu jak na pohybové a posturální chování, tak i na měkké tkáně (kůži, sval,
kolemkloubní tkáně).
Prezentace a využití výsledků:
Výsledkem projektu nebude pouze pořízení technického zázemí k inovaci praktické výuky, ale současně i tvorba výukových materiálů (v elektronické
podobě). Ty se budou týkat konkrétních aplikací přístrojové techniky ve fyzioterapii a prezentace dat získaných během výukového použití, později i při
tvorbě seminárních a závěrečných prací.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
TeleMyo 2400T G2 (Noraxon)
Diagnostický ultrazvuk M5 (BTL)
Posturograf VSR-Sport (NeuroCom)
BTL-5625SL Combi
Model svalové anatomie
Kapitálové výdaje celkem
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
Přiděleno z FRVŠ
0
0
0
0
0
0
584
422
531
134
65
1736
0
0
0
0
0
20
20
0
0
0
0
0
0
0
Číslo projektu: 692
Tématický okruh: G5 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na společenskovědní a ekonomické obory
Název projektu:
E-learningový kurz s videosekvencemi a interaktivním textem zaměřený na práci s etnickými a
menšinovými skupinami ze zdravotně sociální, antropologické, etnografické a sociálně právní perspektivy
Řešitel:
Mgr. Tereza Koutská
Pracoviště:
Zdravotně sociální fakulta
Spoluřešitel:
Mgr. Alena Kajanová, Ph.D.
Mgr. Lenka Maťhová
Příspěvek VŠ:
2 tis. Kč
Požadavek:
14 tis. Kč
Anotace:
Projekt má za cíl inovovat e-learningový kurz, a zároveň počítá se vznikem nového e-learningového kurzu. V obou těchto kurzech budou součástí
videosekvence a interaktivní text. Studující budou s e-learningovými kurzy kontinuálně pracovat po celý semestr pro dosažení maximální efektivity
učení, získávání a udržování znalostí. Důraz však bude kladen na tzv. blended learning integrující e-learningový kurz a osobu vyučujícího, který bude
pomocí e-learningu vnášet do výuky prvky názorných ukázek práce s klienty, rozpracovávat kasuistiky a praktické nácviky rozhovorů.
Cílem projektu je tedy inovovat předmět Sociální práce s etnickými a menšinovými skupinami u studijního programu Rehabilitace, oboru Rehabilitační
psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory a u programu Sociální politika a sociální práce, oboru Sociální práce ve veřejné správě. Inovace
bude spočívat v dopracování a aktualizování již fungujícího e-learningového kurzu, jehož součástí budou videosekvence, resp. videa s nácviky rozhovorů,
instruktáž technik aktivního naslouchání, verbální a neverbální komunikace, následovat bude rozbor a diskuze nad videi.
Zároveň vznikne nový e-learningový kurz pro předmět Specifické metody sociální práce se skupinou u navazujícího programu Rehabilitace, oboru
Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, jehož obsah bude v souladu s aktuálními studijními oporami, které byly
přepracovány pro reakreditaci výše zmíněného oboru. Specifikem budou však konkrétní videosekvence práce s konkrétními skupinami, následná analýza
videí a návrh práce s klientem.
Snahou je tedy vytvoření didakticky názorných a ucelených kurzů, které budou prospěšné nejen studujícím, ale zároveň přispějí ke zlepšení komunikace
mezi studujícími a vyučujícím.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Udržitelnost projektu je zajištění tím, že předměty, ve kterých bude videosekvencí a interaktivních textů využíváno, jsou součástí akreditovaných
studijních programů i programů v současné době připravovaných k reakreditaci.
Technická udržitelnost samotných e-kurzů je zajištěna odbornou technickou podporů pracovníků oddělení Vývoje a tvorby IT aplikací na ZSF JU, kteří
mají dlouhodobé zkušenosti s e-learningovým prostředí MOODLE. Náklady vzniklé se zajištěním udržitelnosti výsledků projektu budou hrazeny z
prostředků fakulty.
Konkrétní výstupy:
Předmět Sociální práce s etnickými a menšinovými skupinami bude inovován prostřednictvím dopracování a aktualizování stejnojmenného elearningového kurzu dostupného též na: http://ekurzy.zsf.jcu.cz//course/view.php?id=111
Digitalizovanými objekty tohoto kurzu budou videosekvence s interaktivním textem. Jedná se o 5 videí po 10 minutách na následující témata, která jsou
uvedena v příloze "Sylabus":
1.Sociokulturní specifika menšin žijících na území ČR (Ukrajinci, Vietnamci, Rusové, Vietnamci, Číňané, Kurdové, Srbové a Chorvati a další)
2.Sociální exkluze a romská menšina
3.Sociální problémy etnických a menšinových skupin - vzdělanost, nezaměstnanost, bydlení, sociální patologie, kriminalita, sociální závislost.
4.Specifika sociální práce s etnickými minoritami. Příklady dobré praxe - reflexe služeb ve městě České Budějovice
5.Specifika sociální práce s etnickými minoritami. Příklady dobré praxe - prezentace
- vyučující i studenti budou ve videích figuranty
Dále bude součástí kurzu pravidelná instruktáž technik práce a komunikace s klienty pomocí interaktivního textu
- úkoly k vypracování, podklady pro diskuze
Pro předmět Specifické metody sociální práce se skupinou a komunitou bude vypracován nový e-learningový kurz s digitalizovanými objekty stejně tak
jako u předchozího e-learningu, videa s nácviky rozhovorů. Specifikem budou však konkrétní videa práce s konkrétními skupinami, analýza a návrh
práce s klientem.
Přílohami konkrétních výstupů jsou sylaby s vyznačenými okruhy, kterých se bude rozpracování výuky týkat.
Přínos k rozvoji fakulty/VŠ:
Projekt má za cíl zkvalitnit a rozšířit výuku předmětu Sociální práce s etnickými a menšinovými skupinami. Důraz bude kladen na tzv. blended
learning integrující e-learningový kurz a osobu vyučujícího, který bude pomocí e-learningu vnášet do výuky prvky názorných ukázek práce s klienty,
rozpracovávat kasuistiky a praktické nácviky rozhovorů s klienty. Pro dosažení požadovaného efektu výuky, je nutné promyšleně volit, koordinovat a
implementovat jednotlivé metody sociální práce.
Přínosem pro fakultu bude tento projekt právě v podobě blended learning a to zejména z toho důvodu, že takto koncipovaná výuka svým dynamickým
interaktivním charakterem zaujme větší počet studentů, kteří budou svými názory a postoji kontinuálně přispívat do e-learningu v průběhu studia, tím
bude docházet nejen k neustálému rozvoji e-learningového kurzu, ale k rozvoji myšlení studentů, kteří se naučí vidět danou problematiku v souvislostech.
Cíle projektu jsou v souladu s dlouhodobým záměrem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na období 2011-2015, a to jednak v prioritní oblasti
Rozvoje studijních programů (3.1.2.), tak je zde návaznost na prioritní osu 3.1.6. Rozvoj e-learningu na JU.
Cíle řešení:
Cílem projektu je rozšíření a aktualizování již fungujícího e-learningového kurzu v předmětu Sociální práce s etnickými a menšinovými skupinami u
studijního programu Rehabilitace, oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory a u studijního programu Sociální politika a
sociální práce, oboru Sociální práce ve veřejné správě.
Dalším cílem je vytvoření nového e-learningového kurzu s videosekvencemi a interaktivním textem pro předmět Specifické metody sociální práce se
skupinou a komunitou.
Prezentace a využití výsledků:
Kurzy budou dostupné na: http://ekurzy.zsf.jcu.cz//my/index.php.
Dále se předpokládá presentace výsledků a zkušeností s prací s e-learningem a jeho digitálními prvky v rámci výuky sociální práce prostřednictvím
článku v odborném časopise Kontakt.
Rozpočet:
Popis
Částka (tis. Kč)
Příspěvěk VŠ
Přiděleno z FRVŠ
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kapitálové výdaje celkem
0
0
BĚŽNÉ NÁKLADY
Odměny za řešení projektu
Stipendia
Ostatní osobní náklady
Služby
Cestovné zahraniční
Ostatní
Běžné náklady celkem
0
0
0
0
0
2
2
0
12
0
2
0
0
14
Číslo projektu: 700
Tématický okruh: G3 - Tvůrčí práce studentů zaměřená na biomedicínské obory
Název projektu:
Příprava trvalých parazitologických preparátů a učebních textů pro praktickou výuku studentů
Řešitel:
Ing. Veronika Rašková
Pracoviště:
Zemědělská fakulta
Spoluřešitel:
doc. Ing. Martin Kváč, PhD.
Ing. Pavla Wagnerová
Příspěvek VŠ:
0 tis. Kč
Požadavek:
128 tis. Kč
Anotace:
Nedílnou součástí kvalitní výuky na vysokých školách jsou praktická cvičení, která studentům umožňují vyzkoušet si vyučované metody a lépe
pochopit probíranou látku v praxi. Cílem tohoto projektu je připravit trvalé parazitologické preparáty nejvýznamnějších parazitů hospodářských a volně
žijících zvířat (např. srnčí, černé a pernaté zvěře), které zatím naše univerzita postrádá. Tyto preparáty budou využívány pro praktickou výuku studentů
zejména při kurzech Veterinářství, Veterinární parazitologie a Zoohygieny a prevence chorob hospodářských zvířat. Vytvořená sbírka (25 sad) bude
doplněna o obrazové atlasy s podrobnou charakteristikou jednotlivých parazitárních objektů, včetně diferenciální diagnostiky. Vytvořené učební
pomůcky podpoří vzdělávání a zvýší kvalitu výuky uvedených předmětů.
Udržitelnost a dostupnost výstupů:
Nepředpokládáme další dodatečné náklady na udržování vytvořeného atlasu parazitů a parazitologické sbírky trvalých preparátů. Výstupy tohoto
projektu budou studentům k dispozici v plném rozsahu i po uvedeném datu. Předpokládá se kontinuální doplňování sbírky i po skončení projektu.
Konkrétní výstupy:
Výstupem předkládaného projektu je vytvoření 25 sad trvalých preparátů parazitů hospodářských a volně žijících zvířat (předpokládaný seznam
parazitů je uveden v příloze projektu), doplněných o obrazový atlas s podrobnou cha