Psychologické aspekty pomáhání 2014
Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Individualizovaná péče o klienta: Teorie a diagnostika.
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY
POMÁHÁNÍ 2014
Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Posttraumatický rozvoj u dětí a dospívajících po léčbě nádorového
onemocnění – výsledky studie qolop
-----------------------------------------------------------------------------------------14.30 – 15.00 PŘESTÁVKA NA KÁVU (E 307)
------------------------------------------------------------------------------------------
KATEDRA PSYCHOLOGIE
FILOZOFICKÁ FAKULTA
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
15.00 – 16. 30 BLOK II. (E 308)
moderátor prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
P R O G R A M
Doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.
Mám oporu, som oporou
Úterý 4.11.2014
PhDr. Jan Sebastian Novotný, Ph.D.
Resilience a prevence: Jaký význam má teorie pro praxi?
PhDr. Miroslav Andreánsky, PhD., PhDr. Viera Andreánska, CSc.
Cieľové a prosociálne správanie, vývin sebavedomia u detí
s rozličným druhom postihnutia
10.00 – 12.30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ (E307)
13.00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE (E308)
Doc. PhDr. Maria Vašutová, Ph.D., PhDr. Viktória Kopuničová, PhD.
Obranné strategie a způsoby pomoci v kontextu proměn šikany ve světě
nových médií.
13.15 – 14.30 BLOK I. (E 308)
moderátor doc. PhDr Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Rektor Ostravské univerzity v Ostravě
Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Odborná psychologická intervence: Vybrané problémy
Prof. PhDr. Aleš Zářický, CSc.
Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
Prosociálne správanie – pomáhanie druhým
1
Psychologické aspekty pomáhání 2014
Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
15.00 – 16.30 BLOK III. (E 309)
moderátor doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD., Alena Hanová
Právne vedomie mládeže s mentálnym postihnutím
Doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D., Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
K některým výsledkům výzkumu osobnosti dobrovolníků
Mgr. Mária Hatoková, PhD.
Rozhodovací proces psychológa v praxi paliatívnej starostlivosti
PhDr. Viera Andreánska, CSc.
Socialny život detí a mládeže s muskulárnou dystrofiou
MUDr. Patryk Stecz, Ph.D., MUDr. Magdalena Wrzesinska, Ph.D.
On the strength of emoticon, it seems you feel sad: Scientific and ethical
aspects of online psychological support
PhDr. Mojmír Kališ, PhD.
Psychologické rozdiely naprieč generáciami
------------------------------------------------------------------------------------------
Doc. PhDr. et Mgr. Pavel Hlavinka, PhD.
K pojmu péče v daseinsanalytické psychoterapii
-----------------------------------------------------------------------------------------9.00 – 10.30 BLOK V. (E309)
moderátor doc. PhDr. Maria Vašutová, Ph.D.
Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
Emoční inteligence ve vztahu k prosociálnímu chování
u adolescentek a adolescentů
Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.
Postoje učiteľov k svojmu povolaniu
-----------------------------------------------------------------------------------------19.00 SPOLEČENSKÝ VEČER (Budova D, banketní místnost)
------------------------------------------------------------------------------------------
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.
Vplyv sociálno-psychologického výcviku na skupinovú atmosféru
a empatiu
Středa 5.11. 2014
Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.
Pomáhanie a psychická podpora pri výchove detí v online komunitách
9.00 – 10.30 BLOK IV. (E308)
moderátor prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.
Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Vybrané aspekty hodnot a životního stylu osob bez domova
PhDr. Josef Kasal, Ph.D., PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
Fanclub v prevenci rizikového chování na stadiónech
Mgr. Lenka Selecká, PhD., Mgr. Jana Holienková, PhD.
Emocionálna a všeobecná inteligencia a ich vzťah s osobnostnými
charakteristikami adolescentov správajúcich sa prosociálne
a delikventne
PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D., PhDr. Josef Kasal, Ph.D.
Rizikové a protektivní faktory životního stylu u vybraných pomáhajících
profesí
2
Psychologické aspekty pomáhání 2014
Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
-----------------------------------------------------------------------------------------10.30 – 11.00 PŘESTÁVKA NA KÁVU (E 307)
------------------------------------------------------------------------------------------
Mgr. Ivana Václaviková, PhD., Júlia Kolkusová
Religiozita a prosociálnosť: Možnosti podnecovanie prosociálnych
tendencií prostredníctvom primingu
11.00 – 12.30 BLOK VI. (E308)
moderátor doc. PhDr. František Baumgartner, CSc..
Mgr. Lucia Adamovová, PhD.
Pomôž si zachranár, lebo systém ti nepomôže: Zdroje zvládania záťaže
v práci zdravotníckych záchranárov
Prof. Peter Suedfeld
The personal values of anti-Nazi partisans and rescuers
Doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc, Doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.
Dárcovství jako projev sociální odpovědnosti
Mgr. Marek Malůš, Ph.D.
Úvod do výzkumu terapie tmou
------------------------------------------------------------------------------------------
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.
Sociálna pedagogika jako pomoc (nielen) v životných krízach
v kontexte reziliencie
-----------------------------------------------------------------------------------------13.00 UKONČENÍ KONFERENCE (E 308)
PhDr. Gabriela Ručková, PhD., doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
Vzťahová väzba, rodina a osobná pohoda u závislých dospelých
v resocializačnom procese pri uplatňovania terapie
PhDr. Jana Vernarcová, PhD.
Výučba cudzieho jazyka u detí s ADHD/ADD – případová štúdia
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.00 – 12.30 BLOK VII. (E309)
moderátor doc. PhDr. Helena Záškodná, CSc.
Doc. PhDr. Marian Groma, PhD.
Psychológia ľudí so zdravotným postihnutím v kontexte modelov
a koncepcií zdravotného postihnutia
3
Download

stáhnout zde - Konference Psychologické aspekty pomáhání