PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE
LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT
Naše hodnoty Our Values
Obsah Content
Základní informace
Basic Information
Informace o Českém aeroholdingu
Czech Aeroholding Information
Ocenění a certifikáty
Awards and Certification
Vedení společnosti
01
02
Letiště Praha, a. s.
K Letišti 6/1019
160 08 Praha 6, CZ
03
Telefonní ústředna
Central Switchboard
tel.:+420 220 111 111
+420 296 661 111
04
Company Management
O letišti Praha/Ruzyně
About Prague Airport
Naše služby
Our Services
Životní prostředí
The Environment
Významný zaměstnavatel
Major Employer
Naše budoucnost
Our Future
HRDOST PRIDE
Jsme nositeli dobrého jména Letiště Praha.
We are the bearers of the good name of Prague Airport.
OTEVŘENOST openness
Díváme se na svět vašima očima.
We see the world through your eyes.
BEZPEČNOST SAFETY
Garantujeme vaši bezpečnost.
We guarantee your safety.
ODPOVĚDNOST responsibility
Chováme se odpovědně.
We act responsibly.
VIZE VISION
Předvídáme budoucí příležitosti.
We anticipate future opportunities.
Klíčové ekonomické ukazatele
Key Economic Indicators
Vývoj provozních výkonů
Developing Operational Performance
Vydáno v červenci 2011 Published July 2011
06
07
10
11
Kontakty
Contacts
Vedení společnosti
Company Management
tel.:+420 220 113 318
+420 220 113 924
fax:+420 235 350 922
Životní prostředí – modrá linka
Environmental Protection – Blue Line
e-mail: [email protected]
tel.:+420 220 111 188
12
Náměty a připomínky
Topics and Comments
e-mail: [email protected]
13
www.prg.aero
14
Představení společnosti An Introduction to the Company
Letiště Praha, a. s., (dále „Letiště Praha“) je provozovatelem nejvýznamnějšího mezinárodního letiště v České
republice a druhého největšího ve střední a východní Evropě. Svou výjimečnou lokalitou v samém středu Evropy
nabývá na významu také jako přestupní uzel. Ročně tento vzdušný přístav, který se nachází na severozápadě
hlavního města České republiky, odbaví okolo 11, 5 milionů cestujících. V současné době na Letišti Praha působí na
53 leteckých společností spojujících Prahu pravidelnou linkou se 133 destinacemi v 52 zemích. Pět pravidelných
cargo dopravců a další desítky společností pak zajišťují charterovou přepravu.
Letiště Praha, a. s. (hereinafter Prague Airport) operates the most important international airport in the Czech
Republic and the second-largest in Central and Eastern Europe. Along with its exceptional location in the very
heart of Europe, the airport is taking on importance as a transfer hub. Each year, the airport, located northwest
of the capital city of the Czech Republic, handles around 11.5 million passengers. There are currently 53
airlines at Prague Airport providing regularly scheduled connections between Prague and 133 destinations in
52 countries around the globe. Five regular cargo carriers and dozens of other companies provide charter flights.
Základní
informace
Basic
Information
Naše poslání Our Mission
Posláním Letiště Praha je poskytovat vysoce kvalitní služby cestujícím a obchodním partnerům, kterými jsou
především letecké a handlingové společnosti a provozovatelé obchodních ploch, zejména pak provozovatelé obchodů
a poskytovatelé gastronomických, ubytovacích a dopravních služeb. Mezi nejdůležitější úkoly Letiště Praha také
patří zajištění bezpečnostních standardů na nejvyšší úrovni.
Prague Airport’s mission is to provide high-quality services to passengers and business partners, primarily aviation
and handling companies as well as businesses such as shops, restaurants, accommodation services providers and
transport service providers. Prague Airport’s most important tasks also include ensuring the highest level of safety
standards.
Naše cíle Our Goal
Letiště Praha je moderním evropským vzdušným přístavem a zároveň je klíčovým prvkem infrastruktury České
republiky, který podporuje ekonomický a sociální růst a rozvoj státu. Management společnosti kontinuálně
rozvíjí letiště Praha/Ruzyně jako významnou vzdušnou bránu do střední a východní Evropy, jehož globální
dostupnost je významná a rozhodující pro ekonomiku i podnikání.
Prague Airport is a modern European airport and a key element in the infrastructure of the Czech Republic
which supports economic and social growth, as well as the development of the country. Company management
is continually developing Prague Ruzyne Airport as a significant air portal to Central and Eastern Europe,
whose global accessibility is a significant, decisive factor for the economy and business.
01
Mezi nejvýznamnější ocenění, která Letiště Praha získalo již třikrát ve své novodobé historii, patří prvenství
v renomované celosvětové anketě mezi cestujícími nazvané World Airport Awards, a to za rok 2005, 2006
a 2009 v sekci Nejlepší letiště východní Evropy.
Přehled nejvýznamnějších ocenění a certifikací
Český
Aeroholding
Czech
Aeroholding
Ocenění
a certifikáty
Awards
and Certification
2010
Díky své politice aktivního přístupu k řešení dopadů letecké dopravy na životní prostředí bylo
přijato do programu Airport Carbon Accreditation (evropská iniciativa směřující
k postupnému snižování emisí CO2)
2009
1. místo v mezinárodní soutěži World Airport Awards v sekci „Nejlepší letiště východní Evropy“
2006
Terminál 2 - dopravní stavba roku
2006
1. místo v mezinárodní soutěži World Airport Awards v sekci „Nejlepší letiště východní Evropy“
2006
certifikát provozní bezpečnosti dle standardů Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO
2006
umístění v TOP 10 firem soutěže Českých 100 nejlepších
2005
1. místo v mezinárodní soutěži World Airport Awards v sekci „Nejlepší letiště východní Evropy“
2004
Zaměstnavatel roku pražského regionu
2002
Certifikát ISO 14001 (systém environmentálního managementu)
Among its most important awards is one which Prague Airport has won for the third time in its modern history.
The airport took first place in the renowned global passenger survey - World Airport Awards in 2005, 2006 and
2009 for Best Airport in Eastern Europe.
An overview of our most significant awards and certifications
2010
Thanks to its proactive policy for dealing with the impact of air transport on the environment,
the airport was accepted in the Airport Carbon Accreditation Program (part of a European
Vláda České republiky rozhodla v listopadu 2010 o záměru založit Český aeroholding. Nově založená akciová společnost je subjektem, do kterého se mají
initiative aimed at the gradual reduction of CO2 emissions)
postupně začlenit společnosti Letiště Praha, České aerolinie a jejich dceřiné společnosti v souladu s platnou legislativou a se souhlasem všech příslušných
2009
First place in the international World Airport Awards for Best Airport in Eastern Europe
orgánů. Přestože jedním z cílů stabilního a kapitálově silného subjektu pod přímým dohledem státu je dosáhnout významných provozních a finančních
2006
Terminal 2 – Transport Structure of the Year
úspor, všechny dceřiné společnosti budou obchodně autonomní a budou zachovávat rovné podmínky vůči všem obchodním partnerům. K přechodu
2006
First place in the international World Airport Awards for Best Airport in Eastern Europe
k plné holdingové struktuře bude docházet postupně v několika navazujících etapách. Tento proces bude dokončen nejpozději do konce roku 2012.
2006
Certificate of Operational Safety in keeping with the standards of the International Civil Aviation
Organization, ICAO
In November, 2010, the government of the Czech Republic took the decision to establish Czech Aeroholding. The newly established joint stock corporation
2006
TOP 10 ranking in the Czech 100 Best contest
is to gradually include Prague Airport, Czech Airlines and their subsidiaries, in accordance with applicable law and with the consent of all relevant bodies.
2005
First place in the international World Airport Awards for Best Airport in Eastern Europe
Although one objective of a stable entity with a strong capital base under the direct control of the state is to achieve significant operational and financial
2004
Employer of the Year, Prague Region
savings, all company subsidiaries will operate independently and maintain a level playing field for all business partners. The full structure of the holding
2002
ISO 14001 certification (environmental management system)
company will be achieved gradually in successive phases. This process will be concluded by 2012, at the latest.
02
03
Společnost je řízena tříčlenným představenstvem. Členové představenstva jsou vrchními či výkonnými řediteli
jednotlivých divizí a útvarů, které jsou základní součástí organizační struktury společnosti. Kontrolní činnost
vykonává tříčlenná dozorčí rada.
The company is managed by a three-member Board of Directors. Board members are senior or executive
directors of individual divisions and departments in the company’s basic organizational structure. Monitoring
activities are carried out by a three-member Supervisory Board.
Vedení
společnosti
Company
Management
Letecký obchod a provoz Aviation Business and Operation
Letiště Praha/Ruzyně, které se nachází 17 kilometrů severozápadně od centra Prahy, datuje svou historii od
roku 1937 a v současné době disponuje nejmodernějšími technologiemi a vybavením. Tvoří jej tři terminály:
Terminál 1 je určen pro lety mimo schengenský prostor, Terminál 2 slouží pro schengenské lety a Terminál 3
V současné době na Letišti Praha působí 53 leteckých společností, které cestujícím nabízejí pravidelná
v jižním areálu je využíván pro odbavení menších privátních letadel. Dráhový systém se skládá ze dvou drah
spojení do 133 destinací. Pět cargo dopravců a další desítky společností zajišťují charterovou přepravu. Svou
– hlavní RWY 06/24 a vedlejší RWY 13/31. V současné době dráhový systém umožňuje 46 pohybů (vzletů
domovskou základnu má na letišti Praha/Ruzyně národní dopravce České aerolinie, který je zároveň leteckou
a přistání) během jedné hodiny. Infrastrukturu letiště dále tvoří 3 prsty, 53 gatů a 33 nástupních mostů.
společností se zde nejvyšším počtem přepravených cestujících, a dále česká letecká společnost Travel Service
Odbavovací plocha v severní části areálu zahrnuje 60 odbavovacích stání, v jižní oblasti určené pro menší
a maďarský Wizz Air. Nově také dceřiná společnost Českých aerolinií a Holiday Czech Airlines. Obchodní
privátní letadla je 23 odbavovacích a 38 odstavných stání. V areálu pražského mezinárodního letiště se
politika Letiště Praha se v oblasti leteckého obchodu vyznačuje transparentní cenotvorbou, rovným a otevřeným
nacházejí také dva cargo terminály.
přístupem ke všem leteckým společnostem. V oblasti rozvoje leteckých spojení uplatňuje Letiště Praha atraktivní
a efektivní pobídkové programy, jež jsou pro operující dopravce motivací k otevírání nových linek, stejně tak jako
Letiště Praha uzavřelo s dopravci tzv. Service Level Agreement; také díky tomuto kroku je provoz na letišti
k posilování počtu letů na linkách stávajících. Podpora leteckých společností rovněž zahrnuje denní komunikaci
Praha/Ruzyně na vysoké úrovni v oblasti pravidelnosti i provozní bezpečnosti. Nově společnost zavádí projekt
se zástupci dopravců, poskytování analýz, statistických údajů, spolupráci v oblasti marketingových aktivit
Airport Collaborative Decision Making, jehož cílem je další zvýšení pravidelnosti provozu a zároveň zmírnění
a asistenci při komunikaci s ostatními subjekty cestovního ruchu.
jeho dopadu na životní prostředí.
There are currently 53 airlines operating at Prague Airport, offering passengers regularly scheduled
Mezi nejvýznamnější ICT systémy patří Centrální letištní databáze, která poskytuje data nejen pro Letiště
connections to 133 destinations. Five cargo carriers and dozens of other companies provide charter transport.
Praha, ale také pro Řízení letového provozu, jednotlivé letecké společnosti a ostatní obchodní partnery. K dalším
Prague/Ruzyne Airport is home to the Czech national airline, Czech Airlines, which has the highest
důležitým ICT systémům patří např. systém řízení automatické třídírny zavazadel, systém pro navádění letadel
při parkování či systém dynamického plánování a přidělování zdrojů Letiště Praha.
Prague/Ruzyne Airport, located 17 km northwest of downtown Prague, has been in existence since 1937 and
is currently equipped with the latest technology and facilities. The airport consists of three terminals: Terminal
1 is designated for flights outside of Schengen airspace, Terminal 2 is for Schengen flights and Terminal 3,
at the southern end of the airport, is used by small private aircraft. The runway system is made up of two
runways, the main runway, RWY 06/24, and RWY 13/31. The runway system currently permits 46 movements
O letišti
Praha/Ruzyně
About Prague
Airport
passenger count at the airport, as well as the Czech aviation firm Travel Service and Wizz Air from Hungary.
Recently, the airport has also become the base for a Czech Airlines subsidiary and Holiday Czech Airlines.
Naše služby
Our services
The business policy of Prague Airport in the area of aviation business is characterized by transparent price
creation and a fair, open approach to all aviation businesses. When it comes to developing air connections,
Prague Airport offers attractive, effective incentive programs to motivate airlines to open new connections,
as well as to increase the number of flights on existing links. Support for aviation companies also includes
daily communication with airline representatives, the provision of analyses, statistical data, collaboration and
marketing and assistance in communicating with other tourism entities.
(takeoffs and landings) per hour. Airport infrastructure also includes 3 piers, 53 gates and 33 boarding bridges.
The apron in the northern section of the airport includes 60 ramp handling spaces, while the southern section,
designated for smaller private aircraft, includes 23 handling and 38 parking spaces. Two cargo terminals are
also found within the area of the Prague International Airport.
Prague Airport has concluded a so-called Service Level Agreement with airlines. This brings a high level of
regularity and operational security to the airport. Recently, the company has introduced the Airport Collaborative
Decision Making project, whose goal is to further heighten the regularity of operations while mitigating the
impact on the natural environment.
The most important ICT systems include the Central Airport Database, which provides data for Prague
Airport, as well as air traffic control, individual airlines and other business partners. Other important ICT systems
include automatic luggage sorting management, the system for guiding aircraft during parking and the
Handling Handling
Letiště Praha zajišťuje služby pro cestující, včetně ticketingu, odbavení pasažérů a jejich zavazadel i pozemní
odbavení letadel pro řadu leteckých společností. K nejvýznamnějším z nich patří aerolinky bázované na letišti
Praha/Ruzyně – Travel Service a Wizzair, a dále TAP, Vueling a Rossiya, z charterových dopravců Czech Connect
Airlines a SunExpress.
Prague Airport provides passenger services including ticketing, passenger check-in, luggage check-in and
ground handling for aircraft for a number of airlines. Some of the most important are airlines based at the
airport: Travel Service and Wizzair, as well as TAP, Vueling and Rossiya. Significant charter carriers include
Czech Connect Airlines and SunExpress.
dynamic planning and resource allocation system of Prague Airport.
06
07
Self check-in Self check-in
Prague Airport offers a wide range of parking options directly at the airport. These include short-term parking
directly in front of the terminals, long-term guarded parking in covered parking buildings, as well as VIP guarded
parking with supplementary services.
Letiště Praha umožňuje cestujícím samoodbavení (self check-in) pomocí 25 kiosků. V roce 2010 tuto službu
využilo téměř 667 000 cestujících na pravidelných linkách leteckých dopravců Lufthansa a Austrian Airlines
Doprava Transport
– 55 % a Českých aerolinií, Air France a KLM – 45 %. Alternativní možností samoodbavení na Letišti Praha je
využití mobilních telefonů.
Spojení letiště s hlavním městem zajišťují pravidelné autobusové linky městské hromadné dopravy a autobus Airport
Express, dále mají cestující k dispozici dvě smluvní taxi služby, které garantují cenu i kvalitu poskytovaných služeb.
Prague Airport allows passengers to check themselves in (self check-in) using 25 kiosks. In 2010, almost
667,000 passengers on regularly scheduled flights took advantage of the service. 55% flew with Lufthansa
There are connections to the airport from downtown via regularly scheduled city buses, as well as the Airport
Express bus. In addition, passengers may choose to utilize guaranteed quality taxi services at a guaranteed price.
or Austrian Airlines, 45% with Czech Airlines, Air France or KLM. Another alternative check-in method at
Prague Airport is via mobile telephone.
VIP služby VIP Services
Neletecké a komerční aktivity Non-Aviation Commercial Activities
Letiště Praha poskytuje VIP služby v saloncích Club Continental v Terminálu 1 a Citibank Lounge v Terminálu 2, dále
v saloncích Crystal Louge v Terminálu 1 a 2. Jedná se především o rychlé a soukromé odbavení VIP klientů, včetně
jejich zavazadel, v luxusním prostředí příjemných salonků, odvoz cestujících až k letadlu a další nadstandardní služby.
Podíl výnosů z obchodních aktivit, které doplňují servis pro cestující na letišti, se postupně zvyšuje a jeho význam
narůstá. Mezi nejčastější služby využívané na letišti patří parkování, smluvní doprava, občerstvení, nákupy a relaxace.
Pro náročné klienty zajišťuje Letiště Praha služby ve svých VIP saloncích.
The share of revenues from businesses which complement passenger services at the airport is gradually
increasing and its importance is growing. Some of the most-used services include parking, contract transport,
refreshments, shopping and relaxation. For clients with high expectations, Prague Airport offers services via
its VIP Salons.
Restaurace a obchody Restaurants and Shops
Na Letišti Praha mají cestující aktuálně k dispozici nabídku více než 30 restaurací – od mezinárodních řetězců
rychlého stravování až po gastronomická zařízení vyšší úrovně. K dispozici je také různorodá nabídka více než 70
obchodů zaměřených na tradiční české suvenýry, módu a doplňky, parfémy, nápoje, hračky atd.
Passengers currently have more than 30 eateries at their disposal at Prague Airport, ranging from international
fast food chains to fine food restaurants. More than 70 businesses are also located at the airport, offering
everything from traditional Czech souvenirs to fashion and accessories, perfumes, beverages, toys and more.
Parkování Parking
Letiště Praha nabízí široké spektrum parkovacích možností přímo na letišti. Nabídka zahrnuje krátkodobé parkování
přímo před terminály, dlouhodobé hlídané parkování v krytých parkovacích domech a také VIP hlídané parkování
s dalším doplňkovým servisem.
08
Naše služby
Our services
Naše služby
Our services
Prague Airport provides VIP services in its Club Continental salons in Terminal 1, the Citibank Lounge in Terminal 2
and the Crystal Lounge in Terminals 1 and 2. The services’ primary advantage is fast, private check-in for VIP clients
and their luggage in the luxury environment of our pleasant salons, transport to the aircraft and other special
services.
Bezpečnost Safety
Letiště Praha zajišťuje také bezpečnostní kontrolu cestujících, ostrahu areálu celého letiště a má specializovanou
jednotku hasičů. Nepřetržitou zdravotní záchrannou službu zabezpečuje smluvní partner.
Prague Airport also provides for passenger security checks, security around the area of the airport and a special
firefighting unit. Nonstop emergency healthcare services are available through a contractual partner.
Ostatní služby Other Services
Informační servis Letiště Praha funguje 24 hodin denně a je dosažitelný jak telefonicky a elektronicky, tak
i na viditelně označených informačních přepážkách v Terminálu 1 a 2. Mezi další služby zajišťované smluvními
partnery v prostorách Letiště Praha patří např. pošta, pojišťovna, bankomaty, směnárny či ubytování v hotelech
v areálu letiště.
Prague Airport Information Service functions 24 hours a day and may be reached by telephone or the
internet, as well as in person at the clearly marked information counters in Terminals 1 and 2. Other services
offered by contractual partners at Prague Airport iclude postal service, insurance, ATMs, currency exchange
and hotel accommodation in the area around the airport.
09
Letiště Praha, a. s., udržuje nekonfliktní prostředí a dobré vztahy s okolními komunitami a obcemi. Základním
Letiště Praha je významným a stabilním zaměstnavatelem s nízkou fluktuací zaměstnanců. V současné době
předpokladem úspěchu je včasná a pravdivá informovanost veřejnosti o všech změnách na letišti, zejména těch
zaměstnává cca 2 200 lidí, dalších odhadovaných více než 15 000 lidí zaměstnávají firmy působící na letišti či
provozních, které ovlivňují životní prostředí.
navázané na jeho provoz.
Z těchto důvodu přistoupilo Letiště Praha, a. s., k zavedení moderních nástrojů řízení ochrany životního
Prague Airport is a significant, stable employer with low employee turnover. The airport currently employs
prostředí, které jsou dobrovolné a nad rámec povinných legislativních požadavků. Mezi tyto způsoby řízení patří
about 2200 people, with an estimated 15,000 more employed by companies active at the airport
certifikovaný systém řízení ochrany životního prostředí podle požadavků mezinárodní normy ČSN EN ISO
or connected with its operations.
14 001:2005.
Počet pracovníků - průměrné přepočtené stavy
Number of employees - average adjusted numbers
Letiště Praha, a. s., následuje i další světové trendy a zapojuje se do mezinárodních aktivit, např. do projektu
s cílem omezit emise produkované vlastními zdroji.
2003
2004
Zavedení programu Airport Carbon Accreditation (ACA) je reakcí leteckého průmyslu na klimatické změny. Cílem
2005
je redukovat vlastní produkci skleníkových plynů, které vznikají především ze spotřeby energie a paliv, z dopravy
2006
směrem na/z letiště, z provozu letištních obslužných vozidel, z pojíždění letadel, z vytápění a chlazení budov.
2007
Letiště Praha, a. s., bylo díky své politice aktivního přístupu k řešení problematiky znečišťování ovzduší přijato
2008
do programu ACA v listopadu 2010.
2009
2010
Prague Airport maintains a conflict-free environment and good relationships with surrounding communities and
municipalities. The basis of success is timely, truthful information to inform the public about all changes at the
airport, especially those concerning operations which might influence the environment.
For these reasons, Prague Airport has introduced modern environmental management tools above and beyond
above and beyond those demanded by law. These management methods include a system of environmental
protection management conforming to the requirements of the ČSN EN ISO 14 001:2005 international norm.
životní
prostředí
the
environment
Významný
zaměstnavatel
Major
Employer
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2010 podle organizační struktury
Employees of Prague Airport by field of activity
868
58
133
828
199
Bezpečnost Safety
Finance a korporátní záležitosti Finance and Corporate Services
Generální ředitel Chief Executive
n
Letecký obchod, provoz a řízení majetku Aviation Business, Operations and Properties Management
n
Neletecký obchod a provoz Non-Aviation Business and Operations
n
n
n
Prague Airport also follows other global trends and is involved in international activities such as a project to restrict
emissions produced by sources at the airport.
The Airport Carbon Accreditation Program (ACA) has been introduced in reaction to climate change by the aviation
industry. The goal is to reduce the industry’s production of greenhouse gases originating primarily due to energy and
fuel consumption by traffic headed to and from the airport, airport service vehicles, taxiing aircraft and the heating
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2010 podle pohlaví
Employees of Prague Airport by sex
and cooling of buildings. Because of its proactive approach to resolving air pollution issues, Prague Airport was
accepted in the ACA program in November, 2010.
1 485
n
601
Muži Men n Ženy Women
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2010 podle věkové struktury
Employees of Prague Airport by age
337
n
10
759
572
336
82
do 29 let to 29 years n 30–39 let 30–39 years n 40–49 let 40–49 years n 50–59 let 50–59 years n 60 a více let 60 and over
11
Mírný meziroční nárůst počtu cestujících zaznamenalo Letiště Praha v závěru roku 2009 a na začátku roku
2010 a byl to pozitivní obrat oproti předchozím letům ovlivněných nepříznivým vývojem světové ekonomiky.
Tento příznivý trend byl ale zpomalen a negativně poznamenán dubnovým přerušením leteckého provozu nad
Evropu v důsledku erupce islandské sopky a také sněhovými kalamitami na řadě letišť v závěru roku. Ve druhé
polovině roku 2010 se zároveň projevila plánovaná redukce nejméně rentabilních linek Českých aerolinií na
základě jejich tříletého restrukturalizačního plánu.
Dlouhodobé priority rozvoje letiště, mezi které patří zejména příprava projektu výstavby paralelní dráhy,
zvyšování počtu pravidelných spojení a leteckých dopravců, podpora komerčních aktivit, rozšiřování služeb pro
cestující a zvyšování jejich kvality, zůstávají nezměněny.
Projekt výstavby paralelní dráhy
The Construction of a Paralel Runway
Klíčovým projektem pro další rozvoj letecké dopravy v České republice je vybudování paralelní dráhy označené
06R/24L. Nová dráha, která je plánována souběžně se stávající hlavní, významně zvýší kapacitu dráhového
systému letiště Praha/Ruzyně. Díky ní bude možné i nadále uspokojovat poptávku cestujících po letecké dopravě,
rozvíjet cestovní ruch v České republice i související navazující služby. Mezi další důležité přínosy paralelní dráhy
patří efektivnější a k životnímu prostředí šetrnější provoz na dvou souběžných drahách a utlumení provozu na
vedlejší dráze, jejíž využívání zatěžuje hlukem na 200 000 obyvatel Prahy a okolí. Stavba a následné uvedení
dráhy do provozu bude mít významný pozitivní dopad na českou ekonomiku – podle dostupných odborných
odhadů do roku 2020 vytvoří na 17 tisíc nových pracovních míst, zejména v Praze a Středočeském kraji.
Indicator
2008
2009
2010
Finanční výkony (mil. Kč)
Revenues (mil. CZK)
5 834
5 488
5 458
meziroční růst %
year-on-year growth %
Přidaná hodnota (mil. Kč)
Added value (mil. CZK)
meziroční růst %
year-on-year growth %
Provozní zisk (mil. Kč)
Operating profit (mil. CZK)
meziroční růst %
year-on-year growth %
Hospodářský výsledek
Profit before tax (mil. CZK)
8,1
-5,9
-0,5
4 512
4 214
4 172
8,9
-6,6
-1,0
1 696
1 432
1 417
3,9
-15,6
-1,1
1 486
1 064
1 108
před zdaněním (mil. Kč)
Prague Airport recorded moderate growth year-on-year in passenger numbers at the close of 2009 and the
beginning of 2010, a positive reversal vis-à-vis previous years influenced by the negative developments in the
global economy. But this positive trend was slowed and negatively impacted by the April interruption of aviation
operations over Europe, resulting from the eruption of the Icelandic volcano and snow emergencies at a number
of airports at the close of the year. During the second half of 2010, a planned reduction also took place in the
least profitable routes flown by Czech Airlines, based upon the company’s three-year restructuring plan.
The airport’s long-term priorities remain unchanged. These include preparation of a project to construct
a parallel runway, increasing the number of regularly scheduled connections and airlines, support for commercial
activities, the expansion of passenger services and increasing the quality of services.
Ukazatel
NAŠE
BUDOUCNOST
Our future
KLÍČOVÉ
EKONOMICKÉ
UKAZATELE
Key economic
indicators
meziroční růst %
year-on-year growth %
Hospodářský výsledek
Profit for the accounting
za účetní období (mil. Kč)
period (mil. CZK)
meziroční růst %
year-on-year growth %
Aktiva (mld. Kč)
Assets (bil. CZK)
meziroční růst %
year-on-year growth %
Vlastní kapitál (mld. Kč)
Shareholders’ equity (bil. CZK)
meziroční růst %
year-on-year growth %
2,4
3,3
3,6
Počet pracovníků
Number of employees
2 415
2 266
2 212
(průměrný přepočtený stav)
(average adjusted number)
meziroční růst %
year-on-year growth %
-2,4
Návratnost aktiv
Return on assets
(čistý zisk/aktiva) v %
(net profit/assets) in %
meziroční změna v % bodech
2,8
-28,4
4,1
1 174
891
991
5,5
-24,1
11,1
38,7
38,7
39,9
5,5
0,2
3,1
26,9
27,8
28,8
3,9
-6,2
3,04
2,3
year-on-year change in % points
0,00
-0,74
0,18
Návratnost vlastního kapitálu
Return on shareholders’ equity
4,36
3,2
3,44
(čistý zisk/vlastní kapitál) v %
(net profit/shareholders’ equity) in %
meziroční změna v % bodech
year-on-year change in % points
0,13
-1,15
0,23
4 000
4 500
2,48
Přidaná hodnota v milionech Kč Added value - millions CZK
2002
2003
2004
2005
A key project for the further development of air transport in the Czech Republic is the construction of the
parallel runway designated 06R/24L. The new runway, which will run parallel to the existing main runway, will
substantially increase the capacity of the runway system at Prague/Ruzyne Airport.This will allow passenger
demand for air transport to continue to be satisfied and will contribute to development of tourism and
associated services in the Czech Republic. Other important benefits of the parallel runway will include more
effective, more environmentally friendly operations on the two parallel runways and a reduction of operations
on the alternate runway, whose use creates noise for 200,000 residents of Prague and the surrounding
area. Construction and subsequent introduction of the runway will have a significantly positive impact on the
Czech economy. Expert estimates say 17,000 new jobs will be created by 2020, particularly in Prague and the
Central Bohemia Region.
12
2006
2007
2008
2009
2010
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
5 000
13
Vývoj
provozních
výkonů
Ukazatel
Počet odbavených cestujících
meziroční růst %
Počet pohybů letadel
meziroční růst %
Počet tun přistání
meziroční růst %
Indicator
Number of passengers
year-on-year growth %
Number of aircraft movements
year-on-year growth %
Number of landings (tonnes)
year-on-year growth %
development
of operational
performance
Provozní výkony letiště Operating Performance of the Airport
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
7 463 120
9 696 413
10 777 020
11 581 511
12 436 254
12 630 557
11 643 366
11 556 858
18,2
29,9
11,1
7,5
7,4
1,6
-7,8
-0,7
2001
115 756
144 962
160 213
166 346
174 662
178 628
163 816
156 052
2002
11,4
25,2
10,5
3,8
5,0
2,3
-8,3
-4,7
2003
2 744 070
3 607 407
3 973 079
4 129 256
4 461 887
4 622 731
4 209 148
4 100 762
2004
15,6
31,5
10,1
3,9
8,1
3,6
-8,9
-2,6
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2006
7 463 120
9 696 413
10 777 020
11 581 511
12 436 254
12 630 557
11 643 366
11 556 858
2007
18.2
29.9
11.1
7.5
7.4
1.6
-7.8
-0.7
2008
115 756
144 962
160 213
166 346
174 662
178 628
163 816
156 052
2009
11.4
25.2
10.5
3.8
5.0
2.3
-8.3
-4.7
2 744 070
3 607 407
3 973 079
4 129 256
4 461 887
4 622 731
4 209 148
4 100 762
15.6
31.5
10.1
3.9
8.1
3.6
-8.9
-2.6
2
4
6
8
10
12
14
16
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
220 000
2005
2010
Počet odbavených cestujících v milionech Number of Passengers in Millions / Počet pohybů letadel Number of Aircraft Movements
14
15
Download

Profil společnosti Letiště Praha, a. s., 2010