Program zdravotní sekce PPRCH 2014
Program / Úterý / 18. 11. 2014
09:30 - 10:00 Hlavní sál – Slavnostní zahájení konference / moderuje: Martina
Školníková
Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. (radní hl. m. Prahy pro zdravotnictví, sociální a
bytovou politiku)
PhDr. Marcel Chládek, MBA (ministr školství mládeže a tělovýchovy)
Ministerstvo zdravotnictví
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (rektor Univerzity Karlovy v Praze)
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. (děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA. – ředitelka Všeobecné Fakultní Nemocnice v Praze
prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. – přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN
v Praze
10:00 – 11:00 Hlavní sál / úvodní referát / moderuje: Martina Školníková
•
Nejedlá, M.: Bezpečná škola a programy SZÚ
11:00 – 11:30 Přestávka + Posterová sekce
11:30 – 13:00 Moderuje Mgr. Bc. Michaela Rothová
Drogová závislost u těhotných – Mgr. Monika Kotrbová, Gynekologicko-porodnická klinika
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Když si „šlehne“ novorozenec – MUDr. Ing. M.Pánek, MUDr. Pánková Hrabáková,
Novorozenecké oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Novorozenec drogově závislé matky - Zuzana Jirkovská, Novorozenecké oddělení
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
Intoxikace v dětském věku – Mgr. Milada Koláčná, D-JIRP Dětská klinika, Masarykova
nemocnice Ústí nad Labem
Sociální prevence jako součást péče o dítě v nemocnici – Mgr. Bc. Michaela Rothová,
Dětská chirurgie-dětské úrazové centrum, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem
13:00 – 14:00 Přestávka
14:00 – 15:30 - Moderuje MUDr. Pavel Kabíček, CSc.
Krátká intervence, nejjednodušší poradenská metoda v oblasti rizikového chování
v dospívání – MUDr. Pavel Kabíček, CSc., Pediatrická klinika Thomayerovy nemocnice a
1.LF UK v Praze
Krátká intervence pro pedagogy – Mgr. Dana Fragnerová, Národní síť podpory zdraví
Praha
Screening a krátká intervence: psychologická východiska změny chování – PhDr.
Ladislav Scémy, Psychologické centrum Praha
15:30 – 16:00 přestávka
16:00 – 17:30 moderuje Mgr. Soňa Čechová
Význam a kompetence K-center pro pedagogy a zdravotníky – Mgr. Radka Koblížková,
DROG-OUT Ústí nad Labem
Kam s intoxikovanými dětmi – MUDr. Jan Pajerek, D-JIRP Dětská klinika, Masarykova
nemocnice Ústí nad Labem
Indikace k přijetí na dětský DETOX – MUDr. Marian Koranda, D-DETOX, Nemocnice
milosrdných sester sv. Karla Bartolomejského v Praze
Download

Program zdravotní sekce PPRCH 2014