Výroční zpráva
Nemocnice Písek, a.s.
2011
Vážení spoluobčané,
po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví Jihočeského kraje.
Nemocnice Písek, a.s., která v roce 2011 oslavila jubilejních 100 let od svého založení, poskytuje špičkové služby v širokém spektru medicínských oborů, zajišťuje komplexní zdravotní
péči společnými týmy specialistů mnoha odborností a úzce tak
koresponduje s jednou z předních priorit Jihočeského kraje – kvalitní a dostupnou zdravotní péčí postavenou na nejmodernějších
medicínských metodách. O profesních kvalitách zaměstnanců
nemocnice i o špičkové péči jak o pacienta, tak o zaměstnance nemocnice není pochyb. Svědčí o tom i získání Certifikátu
Bezpečná nemocnice – používání pouze bezpečnostních kanyl
a Certifikátu Lékař roku 2011 ČR v kategorii nemocnic .
Dnem 1. 1. 2011 Nemocnice Písek, a.s. zahájila
poskytování zdravotnické péče Iktového centra. Jedná se o akutní péči o nemocné s mozkovou
mrtvicí na pracovišti neurologické intenzivní i následné péče. V Jihočeském kraji jsou taková
pracoviště dvě: Komplexní cerebrovaskulární centrum v Nemocnici České Budějovice, a.s.
a Iktové centrum Nemocnice Písek, a.s. V České republice čítáme 350 cévních mozkových příhod
na 100 000 obyvatel za rok. Bohužel tento počet je jedním z nejvyšších ve světě. Itkové centrum
Nemocnice Písek, a.s. je proto pro nás všechny skutečně velkým přínosem.
Dalším významným počinem Nemocnice Písek, a.s. je v loňském roce dokončený projekt
digitalizace hematologického provozu. I zde bych vyzdvihl výjimečnost projektu v rámci celé České republiky.
Dovolte mi, abych upřímně poděkoval všem zaměstnancům Nemocnice Písek, a.s. za kvalitně a profesionálně odvedenou práci, osobní nasazení a popřál i nadále všem, kteří se podílejí na
chodu nemocnice v Písku i našim pacientům spokojenost v profesním i osobním životě a především
zdraví.
Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje
2
Obsah
Obsah
Obsah............................................................................................................................................................. 3
Slovo předsedy představenstva ..................................................................................................................... 4
Statutární orgány společnosti......................................................................................................................... 5
Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s..................................................................................................... 5
Organizační struktura............................................................................................................................... 5
Poradní orgány......................................................................................................................................... 6
Organizační struktura společnosti................................................................................................................... 7
Úsek zdravotnických oborů............................................................................................................................. 8
Lůžková oddělení...................................................................................................................................... 8
Nelůžková oddělení.................................................................................................................................. 9
Laboratoře................................................................................................................................................ 9
Ostatní..................................................................................................................................................... 9
Soupis oddělení dle organizační struktury.............................................................................................. 10
Léčebná péče................................................................................................................................................ 11
Struktura pacientů dle zdrav.pojišťoven................................................................................................. 11
Ekonomika.................................................................................................................................................... 12
Ekonomické údaje za rok 2011............................................................................................................... 12
Ekonomické hodnocení....................................................................................................................... 12
Pohledávky a závazky............................................................................................................................ 12
Pohledávky k 31.12.2011................................................................................................................... 12
Závazky k 31.12.2011........................................................................................................................ 12
Rozvaha.................................................................................................................................................. 13
Výsledky hospodaření za rok 2010 a 2011.................................................................................................... 14
Struktura hlavních tržeb za rok 2011..................................................................................................... 14
Pořízení investic v letech 2010 a 2011......................................................................................................... 14
Provozní údaje.............................................................................................................................................. 16
Náklady za telefonní hovory................................................................................................................... 16
Náklady za všeobecný materiál + náhr. díly.......................................................................................... 16
Náklady na úklid..................................................................................................................................... 17
Náklady na likvidaci odpadů.................................................................................................................. 17
Náklady na léky...................................................................................................................................... 18
Náklady na SZM..................................................................................................................................... 18
Mzdové náklady..................................................................................................................................... 19
Celkové náklady..................................................................................................................................... 19
Celkové tržby......................................................................................................................................... 20
Náklady a tržby 2011............................................................................................................................. 20
Stravovací provoz 2011.......................................................................................................................... 21
Stravovací provoz .................................................................................................................................. 21
Porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin..................................................... 21
Náklady na potraviny a stravovací den podle základních diet............................................................... 21
Celkové počty strávníků ve sledovaném období - 2011......................................................................... 22
Odpadové hospodářství......................................................................................................................... 22
Spořeba energií a vody v roce 2011 v Nemocnici Písek................................................................................ 23
1. Elektrická energie.............................................................................................................................. 23
2. Teplo .................................................................................................................................................. 23
3. Voda................................................................................................................................................... 23
Personalistika a mzdy................................................................................................................................... 24
Počty zaměstnanců v letech 2009 až 2011............................................................................................ 24
Průměrná mzda v letech 2009 až 2011.................................................................................................. 24
Vztahy s veřejností........................................................................................................................................ 25
Stížnosti................................................................................................................................................. 25
Pochvaly................................................................................................................................................. 25
Ocenění.................................................................................................................................................. 25
Významné události 2011............................................................................................................................... 26
Akreditace a certifikáty................................................................................................................................. 27
Přehled finančních dárců............................................................................................................................... 30
Naši sponzoři roku 2011......................................................................................................................... 30
Zpráva dozorčí rady...................................................................................................................................... 31
Zpráva nezávislého auditora......................................................................................................................... 32
Zpráva o vztazích......................................................................................................................................... 33
Povinná příloha k účetní závěrce.................................................................................................................. 36
Zpráva nezávislého auditora ....................................................................................................................... 53
3
Slovo předsedy představenstva
Slovo předsedy představenstva
Vážení,
pokud bych chtěl i letošní rok nazvat nějakým výstižným
termínem, pak byl rok 2011 pro píseckou nemocnici rokem stého
výročí. Pokorně jsme vzdali hold těm, kteří píseckou nemocnici
stvořili, kteří se na jejím pohybu v čase podíleli, kteří odvedli poctivé zdravotnické řemeslo, nebo kteří k tomu řemeslu přispěli
prací z týlu. My jsme byli na oplátku potěšeni, že starší generace
ocenila nám, současníkům, snahu posunovat nemocnici ve svém
evolučním vývoji dále. K 1. lednu 2011 jsme zahájili provoz Iktového centra. Ve vazbě k takovému procesu bylo vytvořeno nové
samostatné lůžkové oddělení akutní rehabilitace. Realizují se akreditace všech laboratoří. Sbíráme pouze kladné ohlasy nově fungujícího oddělení spirituální péče. Byli jsme schopni implementovat Lékařskou službu první pomoci do nabídky vlastních služeb.
Zavedli jsme digitální technologie i na další pracoviště, v Jižních
Čechách tak vznikla telehematologie.
Řízení nemocnice realizujeme souborem aspektů udržitelnosti. Proto jsme oddělení tvořili, ale také rušili. Zrušeno bylo oddělení infekční lůžkové péče. Zůstala ambulance, zůstali zaměstnanci a jejich znalosti. Podařilo se zvýšit počet sociálních lůžek, dohodnout se s pojišťovnami na vyšším stavu lůžek oddělení neurologie, podpoře preventivních programů.
Dokázali jsme uspořádat mezinárodní odborné konference, jako projev medicínsky silné firmy s medicínsky vzdělaným personálem. Trvají kontinuální investice do vzdělání v rámci projektů
EU i vlastními zdroji. Takové investice považujeme za nutné a prioritní.
Obstáli jsme v komerčních anketách i odborných hodnoceních. Obstáli jsme v jednáních
se svými lékaři v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“. Stáli jsme v Písku myšlenkově na jejich straně
s vědomím problémů, které při zodpovědnosti za řízení nemocnice s tím vyvstávají. Postoj se ukázal
jako prozíravý při tvorbě atmosféry pro vlastní i následné období. Potvrzuje to můj neměnný postoj
generovaný do Vize a Cílů nemocnice - být nemocnicí s vysokým standardem péče o zaměstnance
a v druhé době mít tak vliv na kvalitu zdravotní péče. Odrazem této filosofie je, že nemocnice nemá
koncepční problémy s obsazením personálu v žádné z kategorií a může se plně věnovat činnostem
související s primárním účelem existence, zdravotní péčí.
Ekonomicky byl rok 2011 rokem opět úspěšným. Nemocnice jej uzavřela s kladným hospodářským výsledkem. Průměrná mzda v nemocnici vzrostla o 4,85 procent. Nemocnice se bude
i nadále profilovat ve stávajících oborech. V každém bude spolu s nosným programem hledat nebo
posilovat nadregionální typ služeb. Považujeme takovou filosofii z dlouhodobého hlediska za obhajitelnou pro udržitelnost oborů, udržitelnost zaměstnanosti se samozřejmým kontinuálním hledáním
optimalizovaného počtu personálu z pohledu nutných potřeb.
V následném období nás čekají jednání se zdravotními pojišťovnami. Tentokrát nejenom
o úhradách za zdravotní péči, ale také o rámcové smlouvě na péči v síti jihočeských zdravotnických
zařízení. Písecká nemocnice je na jednání připravena. Bude racionálním partnerem všech účastníků
jednání. Bude ale dbát na dodržení filosofie koncepčně řízeného zařízení prospěšného pro své zaměstnance a pacienty.
Bylo mi i letos ctí podílet se na řízení písecké nemocnice, spolupracovat se všemi jejími
zaměstnanci, kooperovat s vazbovými institucemi v jihočeském regionu, udržet i v roce 2011 její
vysoký kredit. Je mou logickou povinností všem poděkovat.
MUDr. Jiří Holan, MBA
předseda představenstva
4
Statutární orgány společnosti
Statutární orgány společnosti
Základní údaje o Nemocnici Písek, a.s.
Název:
Sídlo:
Právní forma: IČO:
Jediný akcionář
Datum zápisu:
Předmět hlavní činnosti:
Organizační struktura
Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589, 397 23 Písek
akciová společnost
26095190
Jihočeský kraj České Budějovice
30.9.2005
poskytování lůžkové a ambulantní
zdravotní péče
Představenstvo
Předseda
Místopředseda
Členové
Dozorčí rada
Předseda
Členové
MUDr. Jiří Holan, MBA
Ing. Dana Krákorová
Ing. Martin Bláha
Ing. Ivo Houška, MBA
Ing. Michal Čarvaš
ředitel nemocnice
sekretariát
ekonomický náměstek hlavní sestra
manažer kvality provozně-technické odd.
obchodně-ekonomické odd.
zaměstnanecký odbor právník
středisko SVI
jednotlivá lůžková a ambulantní odd.
MUDr. Jiří Holan, MBA
Kateřina Berková
Ing. Dana Krákorová
Mgr. Jana Somrová
MUDr. Věra Kůrková
Ing. Alena Kudrlová, MBA-vedoucí
Ing. Jaroslav Novotný-vedoucí
Zdena Smolová-vedoucí
Mgr. Milan Kurstein
Hana Vyternová
MUDr. Martin Kuba
Ing. Miroslav Sládek
JUDr. Ondřej Veselý
Ing. Marie Hrdinová
Ing. Karel Kratochvíle
Ing. Stanislav Kázecký
Věra Müllerová
Marie Vranovská
MUDr. Renáta Doležalová
5
Statutární orgány společnosti
Poradní orgány:
• Porada vedení
• Porada primářů a vedoucích lékařů
• Porada vrchních sester
• Investiční komise
• Etická komise
• Inventarizační komise
• Škodní a likvidační komise
• Stravovací komise
• Komise pro odškodňování prac. úrazů a nemocí z povolání
• Rada pro kvalitu
• Léková komise
• Pracovní skupiny
6
Organizační struktura společnosti
Organizační struktura společnosti
VALNÁ HROMADA
DOZORČÍ RADA
PŘEDSTAVENSTVO
Místopředseda představenstva
(zástupce ředitele)
Hlavní sestra
Úsek zdravotní péče
Lůžková odd.
ARO
Dětské
a dorostové
Gynekologicko-porodnické
Chirurgické
Infekční
Neurologické
Interní
Oddělení následné péče
Ortopedicko-traumatologické
Urologické
Oddělení akutní rehabilitace
Předseda představenstva
(ředitel)
Oddělení
Nelůžková odd.
Rehabilitace
Hemodialýza
Radioterapie a onkologie
Radiodiagnostické
Manažer kvality
Laboratoře
Ostatní
Hematologicko-transfúzní
Klinická biochemie
Lékařská mikrobiologie
Patologicko-anatomické
Lékárna
Centrální operační sály
Oční oddělení
Logopedie
Ambulance tuberkulózy
a respiračních nemocí
Nemocniční hygienik a
a epidemiolog, Epidemiologická sestra
Sociální pracovnice
Spirituální péče
ÚSEK OBSLUŽNÝCH ČINNOSTÍ
Referáty
Asistentka
Právník
Finanční audit
BOZP
SVI
Obchodně - ekonomické odd.
Finanční účtárna
Finanční účetní
Fakturace+bank.platby
Majetek-investice,odpisy,evid.DHM
Pokladna
Mzdová účtárna
Personální
Zpracování mezd
Obchodní
Sklad
Nákup
Správa sítě a výpočetní
Zdravotní pojišťovny
Provozně - technické odd.
Provozní
Ústředna
Podatelna
Ubytovna
Doprava
Nádvorní četa
Stravovací
Údržba a energetika
Dílny + Čističky
Kotelny + Výměníky
Prádelna
Zdravotnická technika
Poradní orgány
Rada pro kvalitu
Porada vedení
Porada primářů a vedoucích lékařů
Porada vrchních sester
Investiční komise
Etická komise
Inventarizační komise
Škodní a likvidační komise
Stravovací komise
Komise prac. úrazů a nem. z povolání
Léková komise
Pracovní skupiny
7
Organizační struktura společnosti
Úsek zdravotnických oborů
Předseda představenstva (ředitel)
ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE
Hlavní sestra
Oddělení
Lůžková oddělení
Název
Lůžková
oddělení
Nelůžková
oddělení
Stanice
Laboratoře
Ambulance
ARO
ARO - Lůžkové odd.
Anesteziologická
Ambulance léčby bolesti
Dětské a dorostové
Novorozenecké
Neonatologické
JIP-neonatologické
Odd. pro děti a dorost
JIP-pro děti a dorost
Pediatrická ambulance
Riziková poradna
Kardiologická poradna
Endokrinologická ambulance
Diabetologická ambulance
Dětská gastroenterologie
Nefrologická ambulance
Alergologická ambulance
Revmatologická ambulance
Gynekologicko-porodnické
Gynekologie
Porodnice
JIP
Gynekologické ambulance
Poradna pro onkogynekologii
Poradna pro urogynekologii
Poradna pro riziková těhotenství
Dětská gynekologie
Chirurgické
Chirurgie I.
Chirurgie II.
JIP
Chirurgická ambulance
Poradna onkochirurgie
Poradna mamologická
Poradna chirurgická dětská
Poradna po operacích novotvarů trávicího traktu
Chirurgická cévní poradna
Infekční
Infekční ambulance
Poradna pro infekční nemoci
Očkovací centrum
Neurologické
Neurologie
JIP
Neurologie – ambulance
Dětská neurologie
Poradna bolesti hlavy
Poradna pro extrapyramidová onem.
Protizáchvatová poradna
Poradna pro cévní onemocnění mozku
Interní
Interna I.
Interna II.
Interna III.
JIP
Interní ambulance příjmová
Gastroenterologická ambulance
Kardiologická ambulance
Endokrinologická ambulance
Alergologická ambulance
Revmatolgická ambulance
Oddělení akutní rehabilitace
Rehabilitace
Rehabilitační ambulance
Oddělení následné péče
LDN I.
LDN II.
Apal. jednotka (DIOP)
Ortopedicko-traumatologické
8
Ostatní
Urologické
Ortopedie-lůžka
Ortopedie-JIP
Ortopedie-ambulance
Ortopedické ambulance
Sonografie dětských kyčlí
Protetická ambulance
Urologické ambulance
Organizační struktura společnosti
Nelůžková oddělení
Název
Stanice
Ambulance
Hemodialýza
Nefrologické ambulance
Radioterapie a onkologie
Ambulance pro klinickou onkologii
Ambulance pro radioterapii
Radiodiagnostické
RTG
Sonografie
Mamografie
CT
Magnetická rezonance
Laboratoře
Název
Stanice
Ambulance
Hematologicko-transfúzní
Hematologie
Transfúzní
Hematologická poradna
Klinická biochemie
Oddělení klinické
Biochemie
Centr. odběrové místo
Metabolická poradna
Nutriční ambulance
Mikrobiologie
Laboratoře lékař.
Mikrobiologie
Ostatní
Název
Lékárna
Centrální operační sály
Stanice
Ambulance
Operační sály
Sterilizace
Logopedie
Oční oddělení
Oční ambulance
Ambulance tuberkulózy a
respiračních nemocí
Plicní ambulance
Alergologická ambulance
9
Organizační struktura společnosti
Soupis oddělení dle organizační struktury
Vedení zdravotnických oddělení
Údaje k 31.12.2011
Oddělení
Primář
Vrchní sestra
Interna
MUDr. Gergely Ladislav
Straková Zdena
Hemodialýza
MUDr. Hobzek Zdeněk
Žďánská Anna
Infekce
MUDr. Bouzková Miroslava
v.z. Horničárová Irena
TRN(ambulance)
MUDr. Kratochvílová Viera
Nervové
MUDr. Schenk Ivo
Bc. Havlanová Marie
Dětské
MUDr. Chytrý Karel
Boukalíková Milena
Ženské
MUDr. Turek Michal, MBA
Vondrová Zdena,
Horváthová Jana
Chirurgie
MUDr. Cejp Vladimír
Talianová Dagmar
ARO
MUDr. Vacková Eva
Kalinová Jitka
Ortopedie
MUDr. Šimeček Karel
Bc. Slabáková Květoslava
Urologie
MUDr. Handrejch Leoš
Bc. Matoušová Martina
Oční(ambulance)
MUDr. Fiedlerová Jaromíra
Odd.léč.rehabilitace
MUDr. Kajtmanová Helena
Bc. Mášková Jana
a následné péče
Radioterapie
MUDr. Sádlo Pavel
OKB
MUDr. Malina Pavel Michálková Michaela
Radiodiagnostika
MUDr. Riedl Jan
Dupačová Markéta
Tranfúzní a hematologické
MUDr. Lorencová Václava
Sládková Olga
Rehabilitace
MUDr. Kruliš Jiří
Kratochvílová Monika
Mgr. Nosková Jitka
Patologie
MUDr. Holan Pavel
Mášková Marcela
Mikrobiologie
MUDr. Kůrková Věra Bc. Brůžková Romana
Centrální operační sály
MUDr. Kott Vlastimil
Raušová Lenka
Lékárna
Mgr. Václavík Milan
Sázavská Anna
10
Léčebná péče
Léčebná péče
Lůžkový fond
Využití lůžkového fondu v letech 2010 a 2011
Oddělení
Počet
lůžek
interna
infekce
nervové
dětské
gynekologie
porodnice
chirurgie
ARO
ortopedie
urologie
rehabilitace
72
30
31
57
22
25
71
5
42
23
24
celkem
LDN
402
30
Počet ošetřovacích dnů
Využití lůžek v %
Průměrná ošetř.doba
2010
14 463
4 524
8 096
15 990
3 346
6 700
14 716
1 076
11 298
4 576
2011
15 921
4 554
7 934
15 029
3 282
5 644
14 072
1 033
11 073
5 007
5 861
2010
61,9
42,1
72
79,7
47,7
73,4
65
59
73,7
56,3
2011
75,9
50,7
75,2
77,6
56,5
64,8
65,7
56,6
78,2
65,1
76,3
2010
6
9,3
7,9
5,2
2,9
5,7
6,7
9,7
5,9
5,2
2011
6,1
9,1
6,9
5,3
2,8
4
6
9,5
5,7
5,6
18
84 785
17 153
89 410
9 705
68,8
80
70,5
96,9
5,7
27,3
5,8
26
2011
11 440
2010
10 982
135 345
148 151
Počet operací
10 743
8 023
Počet porodů
842
928
Počet narozených dětí
863
949
Počet vyřízených žádanek
280 617
286 289
Průměrná ošetřovací doba
5,8
5,7
70,5
65,3
Počet hospitalizovaných
Počet návštěv v ambulancích
Využití lůžkové kapacity
Struktura pacientů dle zdrav.pojišťoven
Ambulantní
Hospitalizační
2011
2010
2011
2010
69,4%
69,2%
71,9%
70,4%
Vojenská
9,1%
9,3%
8,8%
9,0%
OZP
4,8%
5,0%
4,0%
12,5%
12,1%
10,6%
11,3%
4,2%
4,4%
4,7%
4,4%
VZP
ZPMV
Ostatní ZP
4,9%
11
Ekonomika
Ekonomika
Ekonomické údaje za rok 2011
Ekonomické hodnocení
Všechny rozhodující údaje jsou obsaženy v tabulkové části.
Za rok 2011 skončila Nemocnice Písek, a.s. s kladným hospodářským výsledkem
ve výši 592 tis. Kč.
Celkové náklady za rok 2011 činily 613 462 tis. Kč, což je o 13 297 tis. Kč více než v roce
2010. Zvýšení nákladů bylo způsobeno navýšením osobních nákladů o 23 746 tis. Kč (bonifikace sester a lékařů), naopak se podařilo snížit spotřebu u SZM o 3 026 tis. Kč, léků
o 2 290 tis. Kč, drobného hmotného majetku o 1 750 tis. Kč a snížila se spotřeba energií
o 3 427 tis. Kč.
Celkové tržby za rok 2011 byly ve výši 614 054 tis. Kč ( nárůst o 12 062 tis. Kč). Na dobrý vývoj tržeb mělo rozhodující vliv navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven ve výši
cca 11 271 tis. Kč.
Pohledávky a závazky
Pohledávky k 31. 12. 2011
Celkem
Z toho:
87 647 tis. Kč
odběratelé
86 198 tis. Kč
do lhůty
52 086 tis. Kč
do 30 dnů
33 839 tis. Kč
do 90 dnů
35 tis. Kč
půl roku a více
238 tis. Kč
Závazky k 31. 12. 2011
Krátkodobé závazky-celkem
61 631 tis. Kč
Z toho:
18 901 tis. Kč
dodavatelé
Nemocnice Písek neměla k 31. 12. 2011 závazky po lhůtě splatnosti.
12
Ekonomika
Rozvaha
31.12.2010
31.12.2011
B. Dlouhodobý majetek
z toho:
488 453
494 424
2 852
4 899
2.Dlouhodobý hmotný majetek
C. Oběžná aktiva
z toho:
485 601
109 955
489 525
139 031
9 581
52 983
47 391
503
9 126
87 647
42 258
473
Aktiva celkem
z toho:
1.Dlouhodobý nehmotný majetek
1.Zásoby
2.Pohledávky
3.Finanční majetek
D. Časové rozlišení
598 911
633 928
Pasiva celkem
598 911
633 928
A. Vlastní kapitál
z toho:
487 899
512 059
1.Základní kapitál
2.Kapitálové fondy
3.Rezervní fondy
4.HV minulých let
5.Hospodářský výsledek
493 469
5 122
22 125
-34 644
1 827
516 269
6 097
22 283
-33 182
592
B. Cizí zdroje
z toho:
111 012
121 869
4 692
43 730
62 590
4 836
43 802
61 631
z toho:
1.Rezervy
2.Ostatní dlouhodobé závazky
3.Krátkodobé závazky
4.Bankovní úvěry a výpomoci
11 600
13
Ekonomika
Výsledky hospodaření za rok 2010 a 2011 v tis. Kč
Náklady
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Prodaný materiál
Odpisy
Daň z příjmů - splatná
Daň z příjmů - odložená
Celkem
Tržby
Tržby za vlastní výkony a zboží
Aktivace mater. a zboží
Ostatní tržby
Tržby z prodaného materiálu
Provozní dotace
Celkem
2010
2011
199 045
187 803
23 920
26 061
39 879
331 485
267
1 559
2 497
39 158
355 230
250
1 318
2 841
759
754
600 165
729
72
613 462
2010
2011
576 191
7 158
11 854
2 447
4 342
601 992
596 921
7 225
1 188
2 731
5 989
614 054
Hospodářský výsledek
1 827
592
Spotřebované nákupy se skládají z položek: spotřeba materiálu, spotřeba energií
a nákladů na prodané zboží.
Struktura
hlavních tržeb za rok 2011
zdravotní pojišťovny
tržby za léky
tržby za krev
tržby za ubytování,stravování a praní prádla
tržby z regulačních poplatků
543 730 tis.Kč (88,18% z celkových tržeb)
32 401 tis.Kč (5,26% z celkových tržeb)
2 729 tis.Kč (0,45% z celkových tržeb)
6 595 tis.Kč (1,07% z celkových tržeb)
9 352 tis.Kč (1,52% z celkových tržeb)
Pořízení investic v letech 2010 a 2011 v tis. Kč
Druh investičního majetku
Nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek
z toho:
stroje,přístroje,dopravní prostředky stavby,budovy
Celkem
14
2010
0
64 326
2011
1 206
38 291
22 259
42 067
64 326
14 250
24 041
39 497
Ekonomika
V roce 2011 byla zahájena výměna oken a zateplení fasád v areálu nemocnice (Realizace
úspor energie v Nemocnici Písek, a.s.).
Zatím bylo proinvestováno 20 387 tis. Kč, na tuto akci byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 6 203 tis. Kč a návratná finanční výpomoc z Jihočeského kraje ve výši 11 600 tis. Kč.
V rámci strojních investic byl v roce 2010 pořízen analyzátor pro hematologické odd.
v ceně 2 206 tis. Kč. Nemocnice doplatila přístroj počítačové tomografie - 8 496 tis. Kč (byl
pořízen v roce 2010). Koncem roku 2011 byly zahájeny přípravné práce na výměnu nemocničního informačního softwaru, zatím byla uhrazena částka 1 206 tis. Kč (nehmotný inv.
majetek - nedokončený dlouhodobý nehmotný investiční majetek).
15
Provozní údaje
Provozní
údaje
Náklady za telefonní hovory
2010
2011
2010
2011
leden
únor
březen
duben
květen
červen
149 769
126 884
červenec
115 394
83 524
119 695
125 784
srpen
126 950
87 402
137 846
137 865
září
126 491
84 855
119 312
107 064
říjen
120 930
88 126
119 103
110 300
listopad
132 861
49 844
125 738
103 990
prosinec
141 033
41 988
2010
celkem
1 535 122
2011
1 147 626
150000
120000
90000
2010
60000
2011
30000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Náklady za všeobecný materiál + náhr. díly
leden
únor
březen
duben
květen
červen
2010
866 444
1 108 208
červenec
1 049 286
1 171 949
1 263 333
srpen
1 283 088
1 206 808
1 250 210
září
1 094 525
1 237 229
1 069 865
říjen
1 447 104
1 275 914
1 037 149
listopad
1 614 073
1 057 697
1 203 098
prosinec
1 420 782
2011
950 599
780 666
1 162 076
1 121 739
1 406 762
1 322 597
2010
2011
2010
celkem
14 724 899
2011
13 676 302
2000000
1500000
2010
1000000
2011
500000
0
leden
16
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Náklady na úklid
leden
únor
březen
duben
květen
červen
2010
664 389
696 130
červenec
600 295
747 738
694 607
srpen
596 373
695 158
700 313
září
667 688
668 576
696 030
říjen
683 019
702 385
688 165
listopad
783 836
679 077
673 150
prosinec
675 418
2011
639 167
654 526
683 262
700 429
704 997
675 619
2010
2011
2010
celkem
8 163 952
2011
8 206 395
800000
700000
600000
500000
400000
2010
2011
300000
200000
100000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Náklady na likvidaci odpadů
leden
únor
březen
duben
květen
červen
2010
98 667
153 993
červenec
103 557
98 006
138 099
srpen
102 443
133 338
162 898
září
113 331
106 817
142 143
říjen
132 080
95 733
215 662
listopad
113 635
142 244
160 223
prosinec
158 905
2011
149 893
138 441
148 270
148 280
158 209
136 347
2010
2011
2010
celkem
1 398 756
2011
1 852 458
250000
200000
150000
2010
100000
2011
50000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
17
Provozní údaje
Náklady na léky
leden
únor
březen
duben
květen
červen
2010
1 989 670
2 344 710
červenec
2 508 771
2 396 442
2 578 882
srpen
2 148 381
2 831 008
2 713 461
září
3 179 619
2 944 244
2 426 913
říjen
4 207 207
2 605 424
2 452 466
listopad
3 330 267
2 773 114
2 686 479
prosinec
3 059 045
2011
2 253 073
2 235 322
2 445 624
2 337 050
4 274 912
2 934 174
2010
2011
2010
celkem
33 973 192
2011
31 683 066
5000000
4000000
3000000
2010
2000000
2011
1000000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Náklady na SZM
leden
únor
březen
duben
květen
červen
2010
4 943 675
4 843 677
červenec
4 662 919
5 635 784
5 486 024
srpen
4 767 353
5 031 382
5 678 983
září
5 232 546
5 220 631
5 677 682
říjen
6 451 623
5 435 263
5 703 608
listopad
7 651 896
5 432 803
6 139 599
prosinec
6 458 779
2011
4 542 540
5 241 832
4 826 194
5 178 483
6 407 516
4 172 724
2010
2011
2010
Celkem
66 924 654
2011
63 898 862
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
2010
2011
3000000
2000000
1000000
0
18
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Provozní údaje
Mzdové náklady
leden
únor
březen
duben
květen
červen
2010
19 215 080
19 864 324
červenec
21 882 191
18 386 103
19 109 015
srpen
20 126 326
19 853 896
20 622 257
září
22 261 137
18 715 516
20 562 067
říjen
20 210 965
19 537 561
20 848 382
listopad
19 897 594
20 209 662
21 847 175
prosinec
23 058 590
2011
22 117 887
23 164 443
23 067 831
22 646 158
23 164 677
23 621 707
2010
2011
2010
Celkem
243 354 621
2011
260 635 923
25000000
20000000
15000000
2010
10000000
2011
5000000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkové náklady
leden
únor
březen
duben
květen
červen
2010
47 086 172
47 569 788
červenec
48 695 890
46 543 490
47 044 741
srpen
46 455 339
49 063 146
50 865 250
září
51 815 737
48 027 694
49 254 219
říjen
52 137 397
48 565 814
49 328 271
listopad
52 759 570
50 166 951
52 500 838
prosinec
58 847 624
2011
48 574 019
50 180 481
51 582 399
53 036 683
56 274 049
57 251 295
2010
2011
2010
celkem
600 164 824
2011
613 462 033
60000000
50000000
40000000
30000000
2010
2011
20000000
10000000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
19
Provozní údaje
Celkové tržby
2010
2011
2010
2011
leden
únor
březen
duben
květen
červen
49 146 300
48 601 330
červenec
47 875 500
50 282 934
48 567 560
48 884 970
srpen
48 108 679
51 455 104
51 501 638
50 904 872
září
56 825 306
50 547 128
48 490 872
49 824 821
říjen
51 211 073
53 591 504
49 816 442
50 984 610
listopad
49 574 432
51 676 713
51 992 388
52 992 723
prosinec
48 881 736
54 307 401
2010
celkem
601 991 926
2011
614 054 110
60000000
50000000
40000000
30000000
2010
2011
20000000
10000000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Náklady a tržby 2011
leden
únor
březen
duben
květen
červen
Náklady
47 569 788
48 601 330
červenec
48 574 019
47 044 741
48 884 970
srpen
50 180 481
50 865 250
50 904 872
září
51 582 399
49 254 219
49 824 821
říjen
53 036 683
49 328 271
50 984 610
listopad
56 274 049
52 500 838
52 992 723
prosinec
57 251 295
Tržby
50 282 934
51 455 104
50 547 128
53 591 504
51 676 713
54 307 401
Náklady
Tržby
Náklady
celkem
613 462 033
Tržby
614 054 110
60000000
50000000
40000000
Tržby
30000000
Náklady
20000000
10000000
0
20
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen Červenec Srpen
Září
Říjen
Listopad Prosinec
Provozní údaje
Stravovací provoz 2011
měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem
PSD
7 814
7 625
8 100
8 538
8 263
7 771
7 247
7 614
8 204
8 567
8 379
7 211
95 333
2010
SJ (Kč)
68,74
72,28
72,01
70,92
74,67
70,66
73,28
73,86
68,86
66,79
67,68
74,64
PSD
8 184
7 378
8 385
8 176
8 417
8 377
7 597
7 515
7 951
8 610
8 066
7 224
95 880
2011
SJ (Kč)
75,16
77,62
76,27
77,07
75,24
83,51
86,08
79,33
77,21
77,41
83,4
92,56
2011/2010
PSD
1,05
0,97
1,04
0,96
1,02
1,08
1,05
0,99
0,97
1
0,96
1
SJ (Kč)
1,09
1,07
1,06
1,09
1
1,18
1,17
1,07
1,16
1,16
1,23
1,24
PSD - počet stravovacích dnů
SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den
Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny
podle hlavních skupin 2010/2011
2010
2011
náklady (Kč)
náklady (Kč)
2011/2010
12 371 309
3 325 396
1 724 910
13 377 490
1,41
*
1,08
skupina potravin
2 803 063
2 881 462
1 777 513
1 318 201
3 591 070
maso, masné výrobky
mléko, mléčné výrobky
pečivo, pekárenské výrobky
zelenina
ostatní potraviny
sipping / enterální výživa
celkem
2 768 424
2 453 296
1 715 508
1 389 954
0,99
0,85
0,96
1,05
* Náklady na sipping byly v roce 2010 započteny v „ostatních potravinách“. Proto při podílu 2011 / 2010
bylo počítáno: (ostatní potraviny 2011 + sipping 2011) / ostatní potraviny 2010
Náklady na potraviny a stravovací den podle základních diet
DIETA
2 - šetřící
3 - racionální
8 - redukční
9 - diabetická
13 - dětská
2010
2011
náklady (Kč)
náklady (Kč)
44,18
44,06
48,88
60,86
47,11
45,99
45,25
50,41
63,43
49,55
2011/2010
1,04
1,03
1,03
1,04
1,05
21
Provozní údaje
Celkové počty strávníků ve sledovaném období - 2011
rok
2011
Pacientské stravování
vlastní
103 784
cizí
20 563
Zaměstnanecké stravování
vlastní
98 782
důchodci
4 782
2010/kg
2011/kg
index11/10
141 688
161 170
1,16
cizí
1 389
celkem
součet
229 300
Odpadové hospodářství
měsíc/rok/index
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem
10 813
10 441
12 183
11 326
10 472
15 365
10 136
10 457
11 684
13 264
11 695
13 852
13 971
12 957
13 558
13 017
14 751
13 409
12 527
13 241
13 069
13 870
14 537
12 263
1,29
1,24
1,11
1,15
1,41
0,87
1,24
1,27
1,12
1,05
1,24
0,89
V oblasti ochrany životního prostředí-nakládání s biologickým odpadem se
Nemocnice Písek, a.s. řídí stávající legislativou.
22
Provozní údaje
Spotřeba energií a vody v roce 2011 v Nemocnici Písek
1. Elektrická energie
V roce 2011 bylo spotřebováno 2 607 MWh za 7 533 645 Kč. V porovnání s rokem
2010 byl meziroční nárůst ve spotřebě o 1,8%, v porovnání nákladů za spotřebovanou
elektrickou energii došlo k úspoře 222 tis. Kč tj. 2,9%.
2. Teplo
2.1. Zemní plyn
V roce 2011 bylo spotřebováno 624 m3 za 7 203 446 Kč. Meziročně došlo ke snížení
spotřeby zemního plynu o 15,9 %, v nákladech se meziročně ušetřilo za nákup zemního
plynu 2 219 tis. Kč tj. 24 %.
2.2. Pára
V roce 2011 bylo spotřebováno 15 387 GJ za 5 538 413 Kč. Spotřeba nakupovaného
tepla se meziročně snížila o 9,7 %, v nákladech dělala úspora 377 tis. Kč tj. 6,4 %.
3. Voda
V roce 2011 bylo spotřebováno 52 tis. m3 za 3 960 468 Kč. U vody došlo v porovnání
s rokem 2010 ke snížení spotřeby o 20,2 %. Ve finančním vyhodnocení dělala úspora
nákladů 675 tis Kč, tj. 14,6 %.
Rok
el.energie
plyn
2011
MWh
2 607 %
1,8
Kč
7 533 645
%
-2,9
m
624 019
%
-15,9
Kč
7 203 446
%
-24
2010
2009
2 560 2 423
5,7
8,2
7 760 914
6 708 910
15,7
9,9
743 020
695 310
6,9
-1,7
9 422 710
7 835 873
20,3
-10,4
2008
2 239
7,4
6 102 110
11,3
707 071
-8,0
8 746 608
17,9
Rok
3
pára
voda
2011
GJ
15 387
%
-9,7
Kč
5 538 413
%
-6,4
m3
51 912
%
-20,2
Kč
3 960 468
%
-14,6
2010
2009
2008
17 043
13 525
12 406
26
9,0
15,8
5 915 221
4 252 993
3 753 811
39
13,3
29,9
65 035
67 667
65 142
-3,9
3,9
2,8
4 634 978
4 486 465
4 164 116
-3,3
7,7
14,3
23
Personalistika a mzdy
Personalistika a mzdy
Počty zaměstnanců v letech 2009 až 2011
Kategorie
lékaři
farmaceuti
jiní odborní VŠ
SZP
NZP
PZP
THP
dělníci
Celkem
2009
2010
2011
96,79
100,25
101,98
5,84
402,03
17,74
86,8
49,23
74,7
736,13
6,75
409,9
17,99
88,92
49,39
70
746,63
7,89
420,22
21,17
92,29
46,56
67,63
761,81
3
3,43
4,07
Průměrná mzda v letech 2009 až 2011
Kategorie
lékaři
farmaceuti
jiní odborní VŠ
SZP
NZP
PZP
THP
dělníci
Celkem
2009
54 606
45 194
30 202
24 306
18 572
16 041
20 592
16 186
24 470
2010
55 847
44 863
31 716
24 918
19 190
16 498
22 245
16 691
27 604
2011
64 434
42 078
30 262
25 282
18 756
16 161
23 053
16 339
28 944
V rámci pracovně právních vztahů Nemocnice Písek, a.s. postupuje podle platné
legislativy a má s odborovými organizacemi uzavřenou kolektivní smlouvu.
V oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjí společnost žádné aktivity.
24
Vztahy s veřejností
Vztahy s veřejností
Stížnosti
celkem
z toho:
24 přijatých; 20 vyřízených
oprávněné
0
částečně oprávněné
0
neoprávněné
20
celkem
51
Pochvaly
Ocenění
Nemocnice 21. století – certifikát kvality České lékařské komory
Lékař roku 2011 – MUDr. Michal Turek, MBA (v kategorii lékaři v lůžkových odděleních)
Cena hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice – 2. místo
Certifikát Bezpečnosti a kvality (za aktivní přístup k ochraně pacientů a zdravotníků – používání zdravotnických prostředků s aktivními i pasivními bezpečnostními prvky)
HealthCare Institute Nejlepší nemocnice: Nemocnice ČR 2011
Absolutní pořadí – 3. místo
Absolutní pořadí – očima pacientů – 2. místo
Očima pacientů v Jihočeském kraji – 2. místo
Očima zaměstnanců v Jihočeském kraji – 1. místo
25
Významné události 2011
Významné události 2011
1. Zahájení Iktového centra k 1. 1. 2011
2. Vytvoření samostatného oddělení Akutní rehabilitace
3. Soutěž Bezpečná nemocnice – 2. místo
4. Telehematologie
5. Ukončení akce „Děkujeme, odcházíme“
6. 100 LET Nemocnice Písek, a.s.
7. Česko-americké neurologické sympozium
8. Prosazení záměru – „Kulový blesk“
9. Převedení LSPP pod Nemocnici Písek, a.s.
10.Soutěž HealthCare Institute Nejlepší nemocnice: Nemocnice ČR 2011
Absolutní pořadí – 3. místo
Absolutní pořadí – očima pacientů – 2. místo
Očima pacientů v Jihočeském kraji – 2. místo
Očima zaměstnanců v Jihočeském kraji – 1. místo
11.Pokračující projekty za spoluúčasti EU – Ekologizace a Školení je šance
12.Pokračující proces Akreditace laboratoří – ČSN EN ISO 15189:2007
13.Zrušení lůžkového infekčního oddělení k 31. 12. 2011
ještě se významného událo...
Vydání knihy Nemocnice v Písku stoletá
Setkání mladých lékařů klinických biochemiků
Instalace autonomních požárních hlásičů v Nemocnici Písek, a.s.
Obnovení cvičení a kurzu pro těhotné
26
Akreditace a certifikáty
Akreditace a certifikáty
27
Akreditace a certifikáty
28
Akreditace a certifikáty
29
Přehled finančních dárců
Přehled finančních dárců
Naši sponzoři roku 2011
• Nadace Naše dítě Praha
• Drůbková Taťána Písek
• AGS-Sport s.r.o. Praha
• Thuasne CR Praha
• GML Health Care s.r.o. Praha
• Kučerová Radka Písek
• Roche s.r.o. Praha
• Jihočeský kraj České Budějovice
• AstraZeneca Czech Republik s.r.o. Praha
• ČEZ, a.s. Praha
• StarDeco s.r.o. Praha
• Nutricia a.s. Praha
• GHC GENETICS, s.r.o. Praha
• Bayer s.r.o. Praha
• Fresenius Kabi s.r.o. Praha
• Město Písek
• NEXIA AP, a.s. Praha
• Lochman&Rauscher, s.r.o. Slavkov u Brna
• NADACE ŠKOLA HROU Liberec
• Natur komfort distribuce výroba s.r.o. Kladno
• MUDr.Kvasnička Jan Písek
• Vostav Morava a.s. Ostrava
30
Zpráva dozorčí rady
31
Zpráva nezávislého auditora
32
Zpráva o vztazích
33
Zpráva o vztazích
34
Zpráva o vztazích
35
Povinná příloha k účetní závěrce
36
Povinná příloha k účetní závěrce
37
Povinná příloha k účetní závěrce
38
Povinná příloha k účetní závěrce
39
Povinná příloha k účetní závěrce
40
Povinná příloha k účetní závěrce
41
Povinná příloha k účetní závěrce
42
Povinná příloha k účetní závěrce
43
Povinná příloha k účetní závěrce
44
Povinná příloha k účetní závěrce
45
Povinná příloha k účetní závěrce
46
Povinná příloha k účetní závěrce
47
Povinná příloha k účetní závěrce
48
Povinná příloha k účetní závěrce
49
Povinná příloha k účetní závěrce
50
Povinná příloha k účetní závěrce
51
Povinná příloha k účetní závěrce
52
Zpráva nezávislého auditora
53
Download

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011