BILINGVISMUS
Výb rová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze.
Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prost ednictvím
elektronické pedagogické knihovny (e-PK) http://www.epk.cz/
nebo v papírové podob e-mailem na adrese [email protected]
1.
Rozhodnutí MŠMT, kterým se m ní Rozhodnutí MŠMT podle § 58 písm. a)
zákona .29/1984 Sb., o soustav základních škol, st edních škol a vyšších
odborných škol (školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , o
experimentálním ov ování maturitních zkoušek ve t ídách gymnázií s výukou
vybraných p edm t v cizím jazyce, z ízených ve spolupráci s Velkou Británií,
Francií, Francouzským spole enstvím Belgie, Spolkovou republikou N mecko,
Rakouskem, Itálií, Špan lskem a v Rakouské škole v Praze, o.p.s., .j.
28019/2001-23 ze dne 1.2.2002 ( .j. 30327/2003-23 ze dne 8.12.2003) [New
Education Ministry's regulation on experimental verification of secondary school
leaving examinations in grammar schools with teaching some subject in foreign
language, and on school act] / -- eština
In: V stník MŠMT R -- [CZ] -- Ro . 60, .2 (2004), s.2-3.
Gymnázia, ve kterých se postupuje p i maturitních zkouškách ve t ídách s výukou
vybraných p edm t v cizím jazyce podle uvedeného Rozhodnutí MŠMT. P íloha
Rozhodnutí MŠMT R.
gymnázium ; bilingvismus ; dvojjazy né vzd lávání ; výuka ; cizí jazyk ; vyu ovací
p edm t ; maturita ; záv re ná zkouška ; mezinárodní spolupráce ; sm rnice ; školská
legislativa ; ministerstvo školství ; eská republika
ABA012
2.
Evropská st ední škola ve Vídni / [European secondary school in Viena] / Renate
Seebauerová, Tomáš Janík -- eština -- lit.1
In: Komenský -- [CZ] -- Ro . 129, .1 (2004/05), s.15-19.
lánek uvádí p íklad evropské dimenze v oblasti vzd lávání (rakouský experiment) Evropskou st ední školu Víde . Smyslem školy je nabídnout mladým lidem z
Rakouska, eské republiky, Slovenska a Ma arska vzd lávání, v n mž je
vyu ovacím jazykem žák jiný jazyk než mate ský, a kde si vedle toho lze osvojit
1
ješt t etí jazyk evropského prostoru. Škola p edstavuje jedine nou šanci, jak u žák
rozvíjet hlubší porozum ní vzájemnému evropskému soužití.
mezinárodní škola ; st ední škola ; evropská dimenze ; mezinárodní spolupráce ;
mezinárodní vzd lávání ; bilingvismus ; multilingvismus ; vyu ovací jazyk ; Víde ;
Rakousko ; eská republika ; Slovensko ; Ma arsko
ABA012
3.
Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování / [Poetry in sign language in
school teaching] / Beate Krausmann ; [P ekl.] Jitka Sinecká -- eština
In: INFO-Zpravodaj -- [CZ] -- Ro . 12, .3 (2004), s.15-17. Pokra .
lánek seznamuje s projektem výuky poezie realizovaném v rámci hodin n meckého
jazyka na 2.stupni základní školy pro sluchov postižené v Berlín . Dvojjazy né
práce s lyrickými texty se zú astnili sluchov postižení žáci 9.t ídy s poruchami
u ení. Žáci p evád li básn z písemné podoby do poetické formy. Na základ
projektu se poda ilo propojit tvo ivost, fantazii a intelekt d tí s prohloubením znalostí
mluveného a psaného jazyka. Ukázky práce s poetickými texty.
neslyšící ; sluchov postižený ; porucha u ení ; žák ; poezie ; práce s textem ;
projektová metoda ; bilingvismus ; n m ina ; znaková e ; základní škola ; zlepšení ;
ukázka ; ro ník 9
ABA012
4.
Poezie ve znakovém jazyce ve školním vyu ování / [Sign language poetry in
school instruction] /
ást 2. Beate Krausmann ; [P ekladatel] Jitka Sinecká. -eština
In: Info zpravodaj : magazín informa ního centra o hluchot FRPSP -- [CZ] -- Ro .
12, . 4 (2004), s. 17.
Další ást volného zpracování p vodního lánku (z n meckého asopisu Das
Zeichen, . 64/2003), který se v nuje výuce poezie ve znakovém jazyce v hodinách
n meckého jazyka na 2. stupni základní školy pro sluchov postižené v Bodín
(SRN). Popis strukturálních základ znakové poezie. Rým ve znakovém jazyce.
Vn jší poetická struktura, zp sob vyjad ování harmonie, rezonance a disonance.
poezie ; znaková e ; n m ina ; bilingvismus ; výuka ; základní škola ; druhý stupe
; SRN
ABA012
2
5.
Zkušenosti z Anglie / [Experience from England. Part 2] /
ást 2. Markéta
Praibišová. -- eština
In: Info zpravodaj : magazín informa ního centra o hluchot FRPSP -- [CZ] -- Ro .
13, . 1 (2005), s. 4-5.
Zkušenosti autorky z návšt vy základní školy Franka Barnese v Londýn , kde
používají pro výuku d tí se sluchovým postižením bilingvální metodu. Ve škole se
snaží vytvo it bilingvální a bikulturní vzd lávací prost edí s ist individuálním
p ístupem. Vyu ovací p edm ty jsou shodné s t mi v b žných školách, navíc se zde
žáci u í britský znakový jazyk (BSL) a tzv. živou angli tinu.
sluchov postižený ; neslyšící ; žák ; vzd lávání ; speciální výuka ; individuální
p ístup ; bilingvismus ; dvojjazy né vzd lávání ; obsah výuky ; znaková e ;
angli tina ; základní škola ; speciální škola ; Anglie ; Velká Británie
ABA012
6.
K n kterým otázkám bilingvismu / [Some problems of bilingualism] / [ ást] 2.
Stanislav Jelínek. -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 26
In: Cizí jazyky : asopis pro teorii a praxi -- ISSN 1210-0811 [CZ] -- Ro . 49, . 1
(2005/2006), s. 8-11.
N které typy bilingvismu. Jakým zp sobem koexistují dva jazyky v pov domí
jedince. Význam zp sobu komunikace v rodin a širším sociálním okolí pro rozvoj
potencionalit dít te. D ležitost pevné a jednozna né vazby každého jazyka na ur itou
osobu, která s dít tem komunikuje. Kladné i záporné p sobení bilingvální výchovy
na osobnost dít te je závislé p edevším na situaci, v níž dít žije.
bilingvismus ; dít ; rodi e ; komunikace ; sociální prost edí ; p sobení
ABA012
7.
Bilingvální vzd lávání neslyšících / [Bilingual education of hard-of-hearing people]
/ Petra Stroffová -- eština
In: Gong : asopis pro ob any s vadami sluchu -- ISSN 0323-0732 [CZ] -- Ro . 35,
. 7-8 (2006), s. 11-12.
lánek se zabývá historií a vývojem bilingválního vzd lávání neslyšících v eské
republice a ve Švédsku.
neslyšící ; sluchov postižený ; vzd lávání ; bilingvismus ; dvojjazy né vzd lávání ;
historické hledisko ; d jiny ; eská republika ; Švédsko
3
ABA012
8.
Slyšící d ti neslyšících rodi / [Hearing children of deaf parents] / ást 1. Karel
Redlich ; [Redaktor] Mária Vl ková. -- eština
In: Info zpravodaj : magazín informa ního centra o hluchot FRPSP -- [CZ] -- Ro .
14, . 3 (2006), s. 6-9.
Nejd ležit jší informace ze st žejních kapitol bakalá ské práce Slyšící dít hluchých
rodi studenta FF UK oboru eština v komunikaci neslyšících. Tato ást pojednává
o tom, co narození slyšících d tí do neslyšící rodiny p edchází. Jak k narození
slyšícího dít te p istupují odborníci, samotní neslyšící rodi e i jejich slyšící
prarodi e. Nejv tší ást lánku je v nována komunikaci uvnit rodiny. Tj. nap .
otázkám, jak mají neslyšící rodi e u slyšícího dít te postupovat, zda mají mluvit nebo
znakovat, jaké negativní d sledky p ináší ve výchov absence znakového jazyka,
jaké výhody má p irozený bilingvismus atd.
neslyšící ; sluchov postižený ; rodi e ; vztah rodi e-dít ; komunikace ; rodinná
výchova ; bilingvismus ; dvojjazy né vzd lávání ; znaková e ; komunika ní
výchova ; výchova dít te
ABA012
9.
Na esko - n mecké jazykové hranici / [On Czech - German language frontier] /
Kate ina erná -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 8
In: eština doma a ve sv t -- ISSN 1210-9339 [CZ] -- Ro . 13, . 3-4 (2005), s.
118-126.
Prom ny významu eštiny v komunikaci bilingvních mluv ích žijících na západní
hranici eské republiky. Dvojjazy nost je dnes záležitostí jen nejstarších ob an ,
v tšinou narozených ve dvacátých a t icátých letech 20. století. Mnozí z nich hovo ili
v mládí jen specifickým bavorským ná e ím, dnes všichni (zvlášt mimo rodinu)
používají eštinu. Jejich znalost spisovné n m iny je v tšinou nedostate ná. Národní
v domí a p íslušnost mají tito lidé zna n rozkolísanou. Mladí dávají jednozna n
p ednost eštin , n kte í se u í n m inu jako cizí jazyk.
eština ; n m ina ; mate ský jazyk ; mluvený jazyk ; verbální komunikace ;
bilingvismus ; v k ; národnostní menšina ; ná e í ; eská republika ; Bavorsko ;
státní p íslušnost ; století 21
ABA012
4
10.
Znalost jazyka nežádají všude / [Foreign language proficiency is not required
everywhere] / - kva - -- eština
In: Lidové noviny : nezávislý deník založený 1893 -- ISSN 0862-5921 [CZ] -- Ro .
20, . 22 (26.I.) (2007), s. 1 p ílohy Akademie.
V R je 25 gymnázií (v tšinou šestiletých), kde se u í ješt jiným jazykem než
eským. Z toho je 10 soukromých a 1 církevní. Školné je r zné, výjime n i
symbolické. V n kterých z t chto bilingvních škol p ijímají žáky pouze s velmi
dobrou znalostí cizího jazyka, v jiných se tato znalost nežádá v bec. V lánku je
uveden celorepublikový p ehled všech bilingvních gymnázií, v etn sídla školy,
cizího jazyka a internetové adresy.
gymnázium ; víceleté gymnázium ; vyu ovací jazyk ; cizí jazyk ; bilingvismus ;
dvojjazy né vzd lávání ; studijní poplatky ; soupis
ABA012
11.
Slyšící d ti neslyšících rodi / [Hearing children of deaf parents] / ást 2 Karel
Redlich ; [Redaktor] Mária Vl ková, -- eština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 1
In: Info zpravodaj : magazín informa ního centra o hluchot FRPSP -- [CZ] -- Ro .
14, . 4 (2006), s. 18-21.
Druhá ást informací z vybraných kapitol bakalá ské práce Slyšící dít hluchých
rodi se orientuje na oblast vzd lávání, na to, s ím se d ti setkávají v mate ské a
základní škole, jaký je p ístup a p ipravenost pedagog na tuto specifickou skupinu
d tí. lánek se dotýká i velmi diskutovaného problému: tlumo ení nedosp lých d tí
jejich neslyšícím rodi m.
neslyšící ; sluchov postižený ; znaková e ; bilingvismus ; dvojjazy né vzd lávání ;
tlumo ení ; rodi e ; dít ; vztah u itel-žák ; postoj u itele ; mate ská škola ; základní
škola
ABA012
12.
Mate ština na druhou / [Mother tongue in power of two] / Dana Kutálková, Lenka
Šulová, Simona Hoskovcová ; [Redaktor] Pavla Koucká -- eština
In: Psychologie dnes : psychologie, psychoterapie, životní styl -- ISSN 1212-9607
[CZ] -- Ro . 12, . 11 (2006), s. 28-31.
Jazyková výchova v bilingvních rodinách, diskuse nad otázkou, kdy za ít s výukou
druhého jazyka. Pot eba individuálního p ístupu a pé e o rozvoj mate ského jazyka.
5
Pro a proti rané výuce druhého jazyka, rozdíl mezi um le vytvo eným a p irozen
bilingvním prost edím. Negativní vliv p íliš asné výuky na psychickou stabilitu
dít te.
cizí jazyk ; bilingvismus ; rané u ení ; rodinné prost edí ; pedopsychologie ;
vývojová psychologie ; mate ský jazyk ; vývoj e i
ABA012
13.
Dva jazyky - jeden u itel / [Two languages - one teacher] / Saskia Bohl ;
[Redaktor] Pavlína Mladová -- eština
In: Info zpravodaj : magazín informa ního centra o hluchot FRPSP -- [CZ] -- Ro .
15, . 1 (2007), s. 19-22.
Autorka lánku popisuje sv j postup p i dvojjazy ném vyu ování sluchov
postižených d tí (tj. ve znakovém a n meckém jazyce) v 1. t íd na škole
Marcusallee v Brémách (SRN) a snaží se ukázat, jak našla možnosti pro p izp sobení
bilingválních vzd lávacích ideál b žným školním podmínkám.
sluchov postižený ; neslyšící ; žák ; výuka ; bilingvismus ; dvojjazy né vzd lávání ;
znaková e ; n m ina ; vyu ovací metoda ; inovace ve vzd lávání ; základní škola ;
speciální škola ; Brémy ; SRN ; ro ník 1
ABA012
14.
Problémy neslyšících d tí b hem studia / [Deaf children's problems during studies]
/ Michaela Veselá -- eština
In: Gong : asopis pro ob any s vadami sluchu -- ISSN 0323-0732 [CZ] -- Ro . 36,
. 4 (2007), s. 12.
Když jde neslyšící dít poprvé do školy, narazí na mnohé problémy. Jedním z
nejd ležit jších je eština. Ta je pro takto postižené dít cizím jazykem, jako je pro
zdravé d ti cizím jazykem t eba angli tina. Aby neslyšící dít bylo schopné úsp šn
zvládat eštinu, musí dokonale zvládat jazyk vlastní, tedy jazyk znakový. V lánku je
uvedeno n kolik pou ení a rad pro rodi e, jak zvládat r zné problematické situace
spojené se školní docházkou jejich neslyšícího dít te.
neslyšící ; sluchov postižený ; dít ; vzd lávání ; eština ; znaková e ; dvojjazy né
vzd lávání ; bilingvismus ; jazyková výuka ; zvládání ; pomoc
ABA012
6
15.
Garamond v zrcadle dvojjazy ných knih / [Garamond in the mirror of bilingual
books] / Petr Himmel -- eština
In: Grand biblio : asopis pro tená skou ve ejnost o knihách ze všech stran -- ISSN
1802-3320 [CZ] -- Ro . 1, . 7 (2007), s. 24.
Dvojjazy né knihy jako pom cka p i výuce jazyk . Informa ní aparát dvojjazy ných
knih. Jak íst dvojjazy né knihy. P ehled produkce nakladatelství Garamond.
kniha ; cizí jazyk ; mate ský jazyk ; bilingvismus ; jazyková výuka ; nakladatelství ;
nakladatelské podnikání ; Garamond (nakladatelství) ; dvojjazy ná kniha
ABA012
16.
Mýty a skute nost kolem vícejazy né výchovy / [Myths and facts about
multilingual education] / Tatiana Welchová -- eština -- Obsahuje bibliografické
odkazy: 5
In: Rodina a škola -- ISSN 0035-7766 [CZ] -- Ro . 54, . 9 (2007), s. 18-20.
P íliv cizinc do eské republiky nar stá a s tím i procento vícejazy ných
manželství. Autorka vyvrací mýty založené pouze na nebezpe n ší ících se
domn nkách. Narážejí zde na sebe hlediska psychologa a lingvisty. Z hlediska
psychologa multilingvální dít problematicky hledá svou vlastní identitu. K
vícejazy né výchov je obtížné íci jednozna né ano i ne.
cizinec ; cizí jazyk ; dvojjazy né vzd lávání ; psychologie chování ; jazyková
dovednost ; výchovné p sobení ; manželství ; bilingvismus
ABA012
17.
Rodina se dv ma jazyky : [Bilingual family: life with foreigner is interesting but
also demanding] / život s cizincem je zajímavý i náro ný / Daniela Kramulová -eština
In: D ti a my : asopis pro rodi e, u itele a pracovníky pomáhajících profesí -ISSN 0323-1879 -- Ro . 38, . 4 (2008), s. 34-35.
P ibývá eských žen a muž , kte í si za svého partnera zvolili cizince. Kulturní
rozdíly, odlišné národní zvyky, komunikace v cizím jazyce a dvojjazy né prost edí
pro d ti - je to výhoda, nebo spíš riziko? Praktické rady pro dvojjazy nou výchovu.
bilingvismus ; dvojjazy né vzd lávání ; jazyková dovednost ; dít ; verbální
komunikace ; p sobení ; e ová dovednost ; rodinný život ; cizinec ; rodi e
7
18.
Jak zvládnout angli tinu? : [How to manage English?: by acquiring it] / osvojit si
ji / Markéta Grulichová -- eština
In: Školství [Tišt ný text] -- ISSN 1210-8316 -- Ro . 17, . 10 (2009), s. 5.
Zavád ní metody výuky angli tiny s názvem Wattsenglish, založené na bilingvním
p ístupu, do n kterých našich mate ských škol. D ti si osvojují cizí jazyk p irozenou
cestou stejn jako svoji mate štinu. Principy, metody a pravidla tohoto vyu ovacího
p ístupu. Jeho d ležitou sou ástí je práce proškolených rodilých mluv ích.
angli tina ; dvojjazy né vzd lávání ; bilingvismus ; vyu ovací metoda ; jazyková
výuka ; mate ská škola ; p edškolní dít ; rodilý mluv í
ABA012
19.
Pr zkum výuky cizích jazyk v pražských mate ských školách / [Investigation of
FLT at Prague kindergartens] / Zuzana Križková, Daniela Capcarová -- eština -Obsahuje bibliografické odkazy: 4
In: Cizí jazyky : asopis pro teorii a praxi : asopis pro u itele všech stup a druh
škol a pro organizátory cizojazy né výuky -- ISSN 1210-0811 -- Ro . 52, . 1
(2008/2009), s. 19-20.
Výzkumy týkající se bilingvizmu a jeho p ínosu pro rozvoj kognitivních schopností
jedince. Pr zkum Eurobarometr v novaný jazykovým znalostem Evropan ,
nej ast ji vyu ovaným cizím jazyk m apod. Pr zkum v pražských MŠ vedený
jazykovou školou The Bell School - frekvence, forma a metodika výuky cizích
jazyk v MŠ a její p ínos pro d ti p edškolního v ku. Získaná data a jejich
zhodnocení v porovnání s daty v EU.
p edškolní dít ; p edškolní v k ; p edškolní výchova ; mate ská škola ; jazykové
vzd lávání ; jazyková výuka ; cizí jazyk ; vyu ovací metoda ; forma výuky ;
bilingvismus ; výzkum ; Praha
ABA012
20.
D ti s kochleárním implantátem na švédských bilingválních školách / [Children
with cochlear implanatation at Swedish bilingual schools] / Kristina Svartholm ;
[Redaktor] Jana Hrmová -- eština
In: Info zpravodaj [Tišt ný text] : magazín informa ního centra o hluchot FRPSP - Ro . 17, . 3 (2009), s. 16-18.
8
Historie a sou asnost bilingválního vzd lávání neslyšících (v mluvené a znakové
e i) ve Švédsku. Problémy d tí s kochleárním implantátem integrovaných v b žných
základních školách. Švédské speciální školy a pot eba jejich transformace.
neslyšící ; sluchov postižený ; dít ; žák ; speciální škola ; základní škola ; integrace
žáka ; verbální komunikace ; mluvený jazyk ; ústní projev ; znaková e ; vzd lávání
; bilingvismus ; dvojjazy né vzd lávání ; Švédsko ; kochleární implantát
ABA012
21.
Prohlášení ministra školství, mládeže a t lovýchovy eské republiky a ministra
školství Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vzd lávání, podepsané v
Praze dne 30. b ezna 2009 / [Announcement of Czech Minister of Education and
Minister of Education of France on cooperation in the field of education, signed in
Prague on March 30th, 2009] / Ond ej Liška, Xavier Darcos, MŠMT -- eština
In: V stník Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy R -- Ro . 65, . 6
(2009), s. 5-9.
Vysv d ení o maturitní zkoušce v esko - francouzských dvojjazy ných t ídách
eských gymnázií. Podoba osv d ení o maturitní zkoušce (v p íloze vzor textu p ední
a zadní strany osv d ení), žádost o vydání osv d ení, ší ení textu prohlášení. Právní
normy. esko - francouzský dvojjazy ný vzd lávací program. Popis maturitní
zkoušky.
maturita ; vysv d ení ; gymnázium ; francouzština ; dvojjazy né vzd lávání ;
bilingvismus ; osv d ení ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní smlouva ; text ;
školská legislativa ; eská republika ; Francie
ABA012
22.
Všechny státy EU musí znakový jazyk zahrnout do svých zákon ! / [All EU
countries must include the sign language in their legislations] / Ádam Kósza ; [Autor
interview] Martin Novák -- eština
In: Unie [Tišt ný text] : asopis eské unie neslyšících -- Ro . 18, . 11-12 (2009), s.
24-25.
Rozhovor s ma arským odborníkem o novém zákonu, který se týká znakového
jazyka a jeho užívání v Ma arsku. Tento zákon, který vstoupil v platnost v lednu
2010, p iznává neslyšícím lidem právo užívat znakový jazyk jako první jazyk, dále
jim p iznává právo na bilingvální vzd lávání a právo na bezplatné tlumo ení ve
ve ejných službách.
9
sluchov postižený ; neslyšící ; znaková e ; komunikace ; nonverbální komunikace
; vzd lávání ; bilingvismus ; tlumo ení ; školská legislativa ; legislativa ; Ma arsko
ABA012
Rešerši zpracovala: Mgr. Ludmila Kubelková 19. 5. 2010
10
Download

Bilingvismus (pdf, 132 kB)