19
Informace pro Vás
INFORMACE
pro Vás
Příručky k podporám de minimis
od 1. 7. 2014
Ministerstvo zemědělství a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jakožto koordinační orgány veřejné
podpory, aktualizovaly Metodický pokyn o Centrálním registru podpor malého rozsahu, který bude účinný
od 1. 7. 2014.
Důvodem je změna legislativy EU týkající se podpor de minimis. Nová nařízení Komise na podporu de minimis v odvětví
zemědělské prvovýroby (nařízení (EU) č. 1408/2013) a v ostatních odvětvích (nařízení (EU) č. 1407/2013) budou aplikována od 1. 7. 2014. Nové nařízení v odvětví rybolovu nebylo zatím zveřejněno, předpokládáme však jeho účinnost rovněž
k 1. 7. 2014. Nařízení (EU) č. 360/2012 týkající se služeb obecného hospodářského zájmu zůstává nezměněno. Součástí
metodického pokynu je i vzorový formulář čestného prohlášení, který si poskytovatelé mohou upravit dle svých potřeb
a využít pro své dotační programy .
V souvislosti se změnou legislativy EU týkající se podpor de minimis byla také vydána Metodická příručka k pojmu
“jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis. Příručka je určena nejen poskytovatelům podpory de minimis, ale
také příjemcům za účelem lepší orientace v této problematice. Příručka zahrnující obecný náhled na danou problematiku
má doporučující charakter a je určena pouze k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis. Není
určena k výkladu pravidel malých a středních podniků dle příslušných předpisů Evropské unie.
Podpora de minimis
Podpora de minimis je podpora, která není de iure veřejnou podporou (nesplňuje všechny čtyři prvky veřejné podpory - je sice poskytovaná ze státních prostředků a zvýhodňuje určité podniky nebo
určitá odvětví výroby, ale vzhledem k její relativně nízké hodnotě
stanovené Komisí nehrozí narušením hospodářské soutěže, a tak
neovlivňuje obchod mezi členskými státy EU) a nepodléhá oznamovací povinnosti vůči Evropské komisi. Její poskytování upravují čtyři následující nařízení (ES/EU), lišící se pouze odvětvími, do
kterých je podpora směřována, a limitní částkou (stropem), kterou
může v rozhodném období obdržet jeden podnik působící v daném
odvětví.
V gesci Ministerstva zemědělství je:
n nařízení Komise (ES) č. 1535/2007 ze dne 20. prosince 2007
o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis
v produkčním odvětví zemědělských produktů - strop 7 500
EUR, národní strop činí 26 257 500 EUR,
n nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007
o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis
v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/2004 - strop
30 000 EUR, národní strop činí 1 008 000 EUR.
V gesci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je:
n nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006
o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis - ostat-
ní odvětví - strop 200 000 EUR a 100 000 EUR v odvětví silniční dopravy, národní strop není stanoven,
n nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu
de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného
hospodářského zájmu – strop 500 000 EUR, národní strop není
stanoven.
Výše limitu de minimis se vztahuje k subjektu a rozhodnému
období – tj. ke třem po sobě následujícím účetním obdobím stanovených příjemcem podpory dle zákona o účetnictví. Vždy se jedná
o současné období a dvě předcházející. V závislosti na účetní praxi
příjemce se účetní období shoduje s kalendářním nebo hospodářským rokem. Pokud příjemce působí ve více odvětvích, celková
poskytnutá podpora na jeden subjekt za rozhodné období nepřesáhne 200 000 EUR (resp. u podniků pověřených výkonem služeb
obecného hospodářského zájmu 500 000 EUR).
V České republice se každá podpora poskytnutá v tomto režimu zaznamenává do Centrálního registru podpor malého rozsahu.
Povinnost vychází ze zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých
vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. Obsah a rozsah údajů a postup
při jejich zápisu stanovuje vyhláška č. 465 ze dne 15. prosince
2009, o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor
malého rozsahu.
AGROSPOJ l 22/2014
deminimis.indd 19
23.5.2014 15:19:39
Informace pro Vás
20
METODICKÝ POKYN
o Centrálním registru podpor malého rozsahu – de minimis
(dále jen „RDM“)
Účinnost od 1. 7. 2014
1 Oblasti a legislativa
1.1 Evropská legislativa
Předmětem záznamu v RDM jsou podpory malého rozsahu (podpory
de minimis) v oblasti:
a) zemědělské prvovýroby, poskytované v souladu s nařízením Komise
(EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví
zemědělství1 (dále jen „nařízení č. 1408/2013“),
b) rybolovu, poskytované v souladu s nařízením Komise (EU), které
nahradí nařízení Komise (ES) č. 875/2007 ze dne 24. července 2007
o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis v odvětví
rybolovu a o změně nařízení (ES) č. 1860/20042 (dále jen „nařízení
nahrazující nařízení č. 875/2007“),
c) ostatních odvětví, poskytované v souladu s nařízením Komise (EU)
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
3
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále jen
„nařízení č. 1407/2013“),
d) služeb obecného hospodářského zájmu, poskytované v souladu
s nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 26. dubna 2012 o použití
čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis udílenou
podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu4 (dále
jen „nařízení č. 360/2012“).
Upozornění:
Podpory de minimis poskytnuté do 30. 6. 2014 včetně je nutné zapisovat
do RDM po tomto datu i nadále na základě předpisů účinných v době
poskytnutí, avšak již neplatných, tj. dle nařízení č 1998/2006, č 1535/2007
a č 875/2007. RDM toto umožňuje.
Do RDM se nezaznamenávají podpory poskytnuté na základě jiných
nařízení Komise, pokynů či sdělení.
1.2 Národní legislativa
Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění
pozdějších předpisů
n Vyhláška č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního
registru podpor malého rozsahu
n
1
Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 9.
Úř. věst. L 193, 25. 7. 2007, s. 6.
3
Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1.
4
Úř. věst. L 114, 26. 4. 2012, s. 8.
2
2 Vymezení pojmů shodných pro všechny
oblasti
2.1 Definice jednoho podniku
Pojem „jeden podnik“ pro účely nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013
a nařízení nahrazující nařízení č. 875/2007 zahrnuje veškeré subjekty,
které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí
akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů
správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu
podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení
v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu,
ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo
společníky daného subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících
akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.
Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený ve výše uvedeném
odstavci písm. a) až d) prostřednictvím jednoho nebo více dalších
subjektů, jsou také považovány za jeden podnik.
Bližší informace o pojmu „jeden podnik“ naleznete v METODICKÉ
PŘÍRUČCE K APLIKACI POJMU „JEDEN PODNIK“ Z POHLEDU
PRAVIDEL PODPORY DE MINIMIS.
2.2 Rozhodné období
Rozhodné období příjemce je definováno jako tři po sobě jdoucí účetní
období, stanovené podle účetního období používaného příjemcem.
V souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, je tímto časovým úsekem účetní období - nepřetržitě
po sobě jdoucích dvanáct měsíců. Účetní období se bu shoduje
s kalendářním rokem, nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem
je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce,
než je leden. Účetní období bezprostředně předcházející změně účetního
období může být kratší nebo i delší než uvedených dvanáct měsíců.
V případě příjemce, který není účetní jednotkou, je rozhodné období
stanoveno jako současný a dva předchozí kalendářní roky.
2.3 Den poskytnutí podpory
Den poskytnutí podpory malého rozsahu představuje den, kdy
příjemci na podporu malého rozsahu vznikne právní nárok na základě
českého právního řádu. Obecně se za tento okamžik považuje den nabytí
účinnosti právního aktu, kterým poskytovatel rozhodl o poskytnutí
podpory malého rozsahu konkrétnímu příjemci, pokud tento akt
představuje vznik právního nároku příjemce na podporu. Tento právní akt
může nabývat nejrůznějších podob dle charakteru činností poskytovatele.
Stanovení rozhodného okamžiku poskytnutí podpory malého rozsahu je
tak ponecháno v gesci příslušného poskytovatele v závislosti na jeho
praxi a náležitostech českého právního řádu. Pro určení data poskytnutí
podpory není rozhodné, kdy byla podpora de minimis danému příjemci
reálně vyplacena. V RDM se do limitu (celkové výše) načítají podpory
podle data poskytnutí, nikoli podle data zapsání podpory do RDM. Do
RDM lze zaznamenávat pouze podpory přidělené aktuální den či dny
předešlé (tj. nikoli „dopředu“).
Doporučení:
Pokud se den poskytnutí váže ke dni doručení předmětného právního
aktu příjemci podpory, možný postup pro splnění zákonné povinnosti
zaznamenat údaje o poskytnuté podpoře de minimis do RDM do
5 pracovních dnů ode dne poskytnutí podpory je následující. Do RDM
zavete podporu de minimis např. v den odeslání daného právního aktu
(který uvedete i jako datum poskytnutí předmětné podpory). Jakmile
obdržíte informaci o faktickém dni poskytnutí dané podpory, editujete
datum poskytnutí v RDM v souladu se skutečností.
2.4 Kurz přepočtu částky podpory
Kurz přepočtu částky podpory malého rozsahu z CZK na EUR se
odvíjí ode dne poskytnutí podpory malého rozsahu (viz bod 2.3). Použije
se přepočtový kurz vydaný k tomuto datu Evropskou centrální bankou
(dále jen „ECB“), zveřejňovaný na internetových stránkách <http://www.
ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
AGROSPOJ l 22/2014
deminimis.indd 20
23.5.2014 15:19:39
21
Informace pro Vás
Částku podpory malého rozsahu lze v RDM zadat v CZK nebo v EUR.
Při zadání částky podpory malého rozsahu v CZK systém automaticky
přepočítá částku na EUR.
Kurz ECB je systémem automaticky načítán v den, kdy ECB vydává
kurzovní lístek (tedy mimo dny, které jsou označeny jako dny pracovního
klidu v rámci EU). Do doby načtení aktuálního kurzu systém pracuje
s kurzem nejbližšího předchozího dne, kdy byl kurzovní lístek vydán.
Uživatel je na tento fakt upozorněn a po načtení aktuálního kurzu (obvykle
okolo 15.00 hod.) je výše zadané podpory přepočítána novým kurzem.
2.5 Povinnosti poskytovatele vůči příjemci
Povinnosti poskytovatele vůči příjemci jsou následující:
a) vyžádat si od příjemce prohlášení v písemné či elektronické formě
o vztahu propojenosti s ostatními podniky ve smyslu definice jediného
podniku vymezeného výše v bodě 2.1 (výslovně tato povinnost
nevyplývá z nařízení č. 360/2012, nicméně z Rozsudku ve věci
Nizozemsko v. Komise, C-382/99, Recueil 2002, s. I-5163 vyplývá, že
všechny subjekty kontrolované právně či fakticky týmž podnikem by se
měly pokládat za jeden podnik, proto koordinační orgány doporučují
vyžádat si čestné prohlášení i v případě poskytování podpory na
základě nařízení č. 360/2012),
b) v právním aktu poskytnutí podpory de minimis upozornit příjemce na
charakter podpory de minimis, s výslovným odkazem na příslušné
nařízení, citací jeho názvu a jeho zveřejnění v Úředním věstníku
Evropské unie,
c) v právním aktu poskytnutí podpory de minimis sdělit příjemci přesnou
částku zamýšlené podpory de minimis.
Dále doporučujeme dotázat se příjemce v rámci čestného prohlášení
(vzor uveden v příloze -poskytovatel si může předmětný formulář upravit
dle svých potřeb), jaké účetní období používá (viz bod 2.2) a v případě,
že aplikuje hospodářský rok, pak je nutné, aby zároveň vymezil začátek
a konec svého hospodářského roku (např. 1. 4. – 31. 3.). Tento údaj je
povinně zaznamenávanou položkou do RDM.
Doporučení:
V roce 2012 RDM obsáhl údaje o všech podporách de minimis poskytnutých za tři roky, tudíž od roku 2013 odpadla povinnost poskytovatele
vyžadovat si prohlášení o všech podporách de minimis obdržených
příjemcem za rozhodné období, nebo všechny údaje jsou již zjistitelné
v RDM. Nicméně pro tzv. dvojí kontrolu je možné předmětné údaje od
příjemce nadále vyžadovat.
V případě, že by poskytnutím nové podpory došlo k překročení
maximální výše stanovené v jednotlivých nařízeních (viz bod 3.1, 4.1, 5.1
a 6.1) nebo k překročení národního limitu, je poskytovatel povinen
takovou podporu příjemci neposkytnout, nebo zajistit její navrácení
v případě, že již byla vyplacena. V opačném případě musí být opatření,
v jehož důsledku se celková výše překračuje, oznámeno Evropské
komisi. Pokud již byla taková podpora poskytnuta a do RDM zaznamenána,
je nutné ji v RDM co nejdříve zrušit (viz bod 9.3).
2.6 Monitoring
Povinnosti poskytovatele v oblasti monitoringu jsou následující:
a) u individuální podpory de minimis se informace dokládající splnění
podmínek v nařízení uvedených archivují po dobu 10 let,
b) u programu podpory de minimis se informace dokládající splnění
podmínek v nařízení uvedených archivují po dobu 10 let od data
posledního udělení individuální podpory v rámci takového programu,
c) na žádost Evropské komise předložit doklady k poskytnuté podpoře de
minimis, a to ve lhůtě 20 pracovních dní, příp. delší lhůtě stanovené
Evropskou komisí.
2.7 Kumulace podpory de minimis s veřejnou podporou
Kumulace podpory de minimis s jinou podporou (čl. 5 nařízení
č. 1407/2013, čl. 5 nařízení č. 1408/2013, čl. 5 nařízení nahrazujícího
nařízení č. 875/2007) na tytéž způsobilé náklady nebo na tatáž opatření
rizikového financování je možná, avšak nesmí dojít k překročení nejvyšší
příslušné intenzity podpory či výše podpory, která je pro specifické
okolnosti každého případu stanovena v nařízení o blokové výjimce nebo
v rozhodnutí Evropské komise k režimu podpory či ad hoc podpoře.
â Příklad: Příjemce obdrží od poskytovatele přímou dotaci poskytnutou
na základě obecného nařízení o blokové výjimce, a to dle ustanovení
k Regionální investiční podpoře ve výši 25 % (tedy maximální výši
stanovenou pro daný region v regionální mapě intenzity podpory).
V souladu s pravidly kumulace je zakázáno poskytnout na stejné
způsobilé náklady projektu jakoukoliv další dotaci (včetně dotace
v režimu de minimis), protože tímto aktem by došlo k překročení
maximální míry podpory stanovené ve „speciálním“ předpisu, tedy
obecném nařízení o blokové výjimce.
Kumulace podpory de minimis a podpory dle nařízení o blokové
výjimce by byla možná jen v případě, že poskytovatel příjemci
nepřizná maximální možnou míru podpory (tj. namísto možných 25 %
ze způsobilých nákladů projektu pouze např. 10 %), pak by bylo
možné poskytnout k dofinancování zbývajících 15 % do maximální
povolené míry podpory další dotaci v režimu de minimis.
3 Vymezení pojmů vyplývajících z nařízení
č. 1407/2013
3.1 Výše podpory
Pro podporu de minimis (čl. 3 odst. 2 nařízení č. 1407/2013) platí, že
celková výše podpory de minimis, kterou poskytne jednomu podniku
členský stát, nesmí v rozhodném období (viz bod 2.2) přesáhnout částku
200 000 EUR, podnik činný v oblasti silniční nákladní dopravy pro cizí
potřebu může obdržet maximálně 100 000 EUR (bližší informace
o aplikaci nižšího limitu naleznete v bodě 5 preambule nařízení
č. 1407/2013).
3.2 Oblasti vyloučené z aplikace nařízení č. 1407/2013
Podporu de minimis upravenou tímto předpisem nelze poskytnout:
a) podnikům činným v odvětvích rybolovu a akvakultury, na které se
vztahuje nařízení Rady (ES) č. 104/2000,
b) podnikům činným v odvětví prvovýroby zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy,
c) podnikům činným v odvětví zpracování a uvádění zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy na trh, je-li výše podpory stanovena na základě ceny nebo množství produktů zakoupených od primárních producentů nebo uvedených na trh danými podniky či je-li poskytnutí podpory závislé na podmínce, že bude zčásti nebo zcela předána
prvovýrobcům,
d) na činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo do členských
států, zejména podpory přímo spojené s vyváženým množstvím na
vytvoření a provoz distribuční sítě nebo jiné běžné výdaje související
s vývozní činností,
e) v případě podpory závislé na užití domácích produktů na úkor dovážených produktů,
f) na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu podnikům provozujícím
silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu.
Pokud podnik vykonává činnosti spadající do působnosti tohoto
nařízení a zároveň je podnikem činným v alespoň jednom z odvětví
uvedených v bodech a), b) nebo c), lze mu poskytnout podporu dle tohoto
nařízení pouze v případě, že je oddělením činností či rozlišením nákladů
zajištěno, aby výhoda z podpory, ani částečně, neplynula na činnosti
vyloučené z působnosti tohoto nařízení.
3.3 Transparentní podpora
Podporu de minimis lze poskytovat ve všech transparentních formách.
Transparentní podpora je vymezena jako takové opatření, pro které lze
předem přesně vypočíst hrubý grantový ekvivalent bez potřeby provádět
hodnocení rizik. Při splnění podmínek stanovených v čl. 4 nařízení
č. 1407/2013 se jedná o tyto formy podpory: přímá dotace, subvence
úrokových sazeb, půjčka, kapitálová injekce, rizikový kapitál, záruky.
AGROSPOJ l 22/2014
deminimis.indd 21
23.5.2014 15:19:39
Informace pro Vás
22
3.3.1 Podpora poskytnutá formou půjček
Podpora poskytnutá formou půjček se považuje za transparentní
podporu de minimis, pokud:
a) proti příjemci není vedeno kolektivní insolvenční řízení ani nesplňuje
kritéria podle vnitrostátního práva pro to, aby bylo proti němu na žádost
jeho dlužníků zahájeno insolvenční řízení. V případě velkých podniků
by příjemce měl být v situaci srovnatelné s úvěrovým ratingem alespoň
B-; a
b) je půjčka zajištěna kolaterálem pokrývajícím alespoň 50 % půjčky
a půjčka činí bu 1 000 000 EUR (nebo 500 000 EUR v případě
podniků provozujících silniční nákladní dopravu) na dobu pěti let, nebo
500 000 EUR (nebo 250 000 EUR v případě podniků provozujících
silniční nákladní dopravu) na dobu deseti let; pokud je půjčka nižší než
tyto částky a/nebo je poskytnuta na dobu kratší pěti resp. deseti let,
vypočítá se hrubý grantový ekvivalent této půjčky jako odpovídající
poměrná část příslušného stropu stanoveného v čl. 3 odst. 2; nebo
c) hrubý grantový ekvivalent se vypočítá na základě referenční sazby
platné v době poskytnutí podpory.
Pro výpočet hrubého grantového ekvivalentu jako poměrnou část
příslušného stropu pro podporu de minimis je možné aplikovat následující
vzorec.
HGE = P x D
300
HGE (hrubý grantový ekvivalent) – výše poměrné části příslušného
stropu pro podporu de minimis; HGE  200 000 EUR
P – výše půjčky
D – doba sjednané půjčky vyjádřená v počtu měsíců
3.3.2 Podpora poskytnutá formou záruk
Podpora poskytnutá formou záruk se považuje za transparentní
podporu de minimis, pokud:
a) proti příjemci není vedeno kolektivní insolvenční řízení ani nesplňuje
kritéria podle vnitrostátního práva pro to, aby bylo proti němu na žádost
jeho dlužníků zahájeno insolvenční řízení. V případě velkých podniků
by příjemce měl být v situaci srovnatelné s úvěrovým ratingem alespoň
B-; a
b) záruka nepřesáhne 80 % příslušné půjčky a částka záruky činí bu 1
500 000 EUR (nebo 750 000 EUR v případě podniků provozujících
silniční nákladní dopravu) a platnost této záruky je pět let, nebo 750
000 EUR (nebo 375 000 EUR v případě podniků provozujících silniční
nákladní dopravu) a platnost této záruky je deset let; pokud je částka
záruky nižší než tyto částky a/nebo je doba její platnosti kratší pěti
resp. deseti let, vypočítá se hrubý grantový ekvivalent této záruky jako
odpovídající poměrná část příslušného stropu stanoveného v čl. 3
odst. 2; nebo
c) hrubý grantový ekvivalent byl vypočítán na základě prémií „safeharbour“ stanovených ve sdělení Komise; nebo
d) ještě před svým použitím
(i) byla metodika výpočtu hrubého grantového ekvivalentu záruky
oznámena Komisi podle jiného nařízení Komise v oblasti státních
podpor použitelného v dané době a přijata Komisí jakožto metodika,
která je v souladu se sdělením o zárukách nebo s jakýmkoli
následným sdělením a
(ii) uvedená metodika výslovně upravuje daný druh záruky a příslušné
transakce v kontextu uplatňování tohoto nařízení.
Pro výpočet hrubého grantového ekvivalentu jako poměrnou část
příslušného stropu pro podporu de minimis je možné aplikovat následující
vzorec.
HGE = Z x D
450
HGE (hrubý grantový ekvivalent) – výše poměrné části příslušného
stropu pro podporu de minimis; HGE  200 000 EUR
Z – výše záruky
D – doba platnosti záruky vyjádřená v počtu měsíců
4 Vymezení pojmů vyplývajících z nařízení
č. 1408/2013
4.1 Výše podpory
Pro podporu de minimis platí, že celková výše podpory de minimis,
kterou poskytne jednomu podniku členský stát, nesmí v rozhodném
období (viz bod 2.2) přesáhnout částku 15 000 EUR (čl. 3 odst. 2 nařízení
č. 1408/2013).
4.2 Kumulovaná výše podpory
Kumulovaná výše podpory de minimis (výše podpory za celou Českou
republiku) poskytnutá různým podnikům z odvětví produkce zemědělských
produktů nesmí v rozhodném období přesáhnout hodnotu 48 340 000
EUR (čl. 3 odst. 3 nařízení č. 1408/2013). Rozhodným obdobím jsou
v tomto případě aktuální a dva předcházející kalendářní roky.
4.3 Oblasti vyloučené z aplikace nařízení č. 1408/2013
Podporu de minimis upravenou tímto předpisem nelze poskytnout:
a) v případě podpory, jejíž výše je stanovena na základě ceny nebo
množství produktů uvedených na trh,
b) v případě podpory na činnosti spojené s vývozem, zejména podpory přímo
spojené s vyváženým množstvím, se zavedením a provozem distribuční
sítě nebo s jinými běžnými výdaji plynoucími z vývozní činnosti,
c) v případě podpory závislé na užití domácích produktů na úkor
dovážených produktů.
Pokud podnik vykonává činnosti spadající do působnosti tohoto nařízení
a zároveň je podnikem činným v rybolovu či jiném odvětví, lze mu
poskytnout podporu dle tohoto nařízení pouze v případě, že je oddělením
činností či rozlišením nákladů zajištěno, aby výhoda z podpory, ani
částečně, neplynula na činnosti vyloučené z působnosti tohoto nařízení.
4.4 Transparentní podpora
Podporu de minimis lze poskytovat ve všech transparentních formách.
Transparentní podpora je vymezena jako takové opatření, pro které lze
předem přesně vypočíst hrubý grantový ekvivalent bez potřeby provádět
hodnocení rizik. Při splnění podmínek stanovených v čl. 4 nařízení
č. 1408/2013 se jedná o tyto formy podpory: přímá dotace, subvence
úrokových sazeb, půjčka, kapitálová injekce, rizikový kapitál, záruky.
4.4.1 Podpora poskytnutá formou půjček
Podpora poskytnutá formou půjček se považuje za transparentní
podporu de minimis, pokud:
a) proti příjemci není vedeno kolektivní insolvenční řízení ani nesplňuje
kritéria podle vnitrostátního práva pro to, aby bylo proti němu na žádost
jeho dlužníků zahájeno insolvenční řízení. V případě velkých podniků
by příjemce měl být v situaci srovnatelné s úvěrovým ratingem alespoň
B-; a
b) je půjčka zajištěna kolaterálem pokrývajícím alespoň 50 % půjčky
a půjčka činí bu 75 000 EUR na dobu pěti let, nebo 37 500 EUR na
dobu deseti let; pokud je půjčka nižší než tyto částky a/nebo je
poskytnuta na dobu kratší pěti resp. deseti let, vypočítá se hrubý
grantový ekvivalent této půjčky jako odpovídající poměrná část
příslušného stropu stanoveného v čl. 3 odst. 2; nebo
c) hrubý grantový ekvivalent se vypočítá na základě referenční sazby
platné v době poskytnutí podpory.
Pro výpočet hrubého grantového ekvivalentu jako poměrnou část
příslušného stropu pro podporu de minimis je možné aplikovat následující
vzorec.
HGE = P x D
300
HGE – hrubý grantový ekvivalent, HGE  15 000 EUR
P – výše půjčky
D – doba sjednané půjčky vyjádřená v počtu měsíců
4.4.2 Podpora poskytnutá formou záruk
Podpora poskytnutá formou záruk se považuje za transparentní
podporu de minimis, pokud:
a) proti příjemci není vedeno kolektivní insolvenční řízení ani nesplňuje
kritéria podle vnitrostátního práva pro to, aby bylo proti němu na žádost
jeho dlužníků zahájeno insolvenční řízení. V případě velkých podniků
by příjemce měl být v situaci srovnatelné s úvěrovým ratingem alespoň
B-; a
b) záruka nepřesáhne 80 % příslušné půjčky a částka záruky činí bu
112 000 EUR a platnost této záruky je pět let, nebo 56 250 EUR
a platnost této záruky je deset let; pokud je částka záruky nižší než tyto
částky a/nebo je doba její platnosti kratší pěti resp. deseti let, vypočítá
AGROSPOJ l 22/2014
deminimis.indd 22
23.5.2014 15:19:39
23
Informace pro Vás
se hrubý grantový ekvivalent této záruky jako odpovídající poměrná
část příslušného stropu stanoveného v čl. 3 odst. 2; nebo
c) hrubý grantový ekvivalent byl vypočítán na základě prémií „safeharbour“ stanovených ve sdělení Komise; nebo
d) ještě před svým použitím
(i) byla metodika výpočtu hrubého grantového ekvivalentu záruky
oznámena Komisi podle jiného nařízení Komise v oblasti státních
podpor použitelného v dané době a přijata Komisí jakožto metodika,
která je v souladu se sdělením o zárukách nebo s jakýmkoli
následným sdělením a
(ii) uvedená metodika výslovně upravuje daný druh záruky a příslušné
transakce v kontextu uplatňování tohoto nařízení.
Pro výpočet hrubého grantového ekvivalentu jako poměrnou část
příslušného stropu pro podporu de minimis je možné aplikovat následující
vzorec.
HGE = Z x D
450
HGE – hrubý grantový ekvivalent, HGE  15 000 EUR
Z – výše záruky
D – doba platnosti záruky vyjádřená v počtu měsíců
5 Vymezení pojmů vyplývajících z nařízení
nahrazujícího nařízení č. 875/20075
5.1 Výše podpory
Pro podporu de minimis platí, že celková výše podpory de minimis
poskytnuté jednomu subjektu/příjemci nesmí v rozhodném období (viz
bod 2.2) přesáhnout částku 30 000 EUR (čl. 3 odst. 2 nařízení nahrazujícího nařízení č. 875/2007).
5.2 Kumulovaná výše podpory
Kumulovaná výše podpory de minimis (výše podpory za celou Českou
republiku) poskytnutá různým podnikům z odvětví rybolovu nesmí
v rozhodném období přesáhnout hodnotu 3 010 000 EUR (čl. 3 odst. 3
nařízení nahrazujícího nařízení č. 875/2007). Rozhodným obdobím jsou
v tomto případě aktuální a dva předcházející kalendářní roky.
5.3 Oblasti vyloučené z aplikace nařízení nahrazujícího
nařízení č. 875/2007
Podporu de minimis upravenou tímto předpisem nelze poskytnout
v případě:
a) podpory, jejíž výše je stanovena na základě ceny nebo množství
produktů uvedených na trh,
b) podpory na činnosti spojené s vývozem, zejména podpory přímo
spojené s vyváženým množstvím, se zavedením a provozem distribuční
sítě nebo s jinými běžnými výdaji plynoucími z vývozní činnosti,
c) podpory závislé na užití domácích produktů na úkor dovážených
produktů,
d) podpory na nákup rybářských plavidel,
e) podpory na modernizaci nebo výměnu hlavního nebo pomocného
motoru rybářských plavidel;
f) podpory na operace, které jsou na základě článku 13 nařízení (EU)
o Evropském námořním a rybářském fondu (EMFF) nezpůsobilé:
1) podpory na operace, které zvyšují rybolovnou kapacitu plavidel,
nebo na zařízení, která zvyšují schopnost plavidla vyhledávat ryby;
2) podpory na výstavbu nových rybářských plavidel nebo dovoz
rybářských plavidel;
3) podpory na vyřazování rybářských plavidel z provozu a přechodné
zastavení rybolovných činností, není-li v uvedeném nařízení
stanoveno jinak;
4) podpory na průzkumný rybolov;
5) podpory na převod vlastnictví podniku;
6) podpory na přímé vysazování ryb, pokud není výslovně stanoveno
jako opatření na ochranu v právním předpisu Unie, nebo v případě
experimentálního vysazování ryb.
Pokud podnik vykonává činnosti spadající do působnosti tohoto
nařízení a zároveň je podnikem činným v odvětví zemědělské prvovýroby
či jiném odvětví, lze mu poskytnout podporu dle tohoto nařízení pouze
v případě, že je oddělením činností či rozlišením nákladů zajištěno, aby
výhoda z podpory, ani částečně, neplynula na činnosti vyloučené
z působnosti tohoto nařízení.
5
Vymezení pojmů je upraveno dle druhého návrhu nařízení (EU), které nahradí nařízení č.
875/2007, z března 2014. Text v této kapitole bude přizpůsoben finální verzi nařízení (EU) po
jejím zveřejnění.
5.4 Transparentní podpora
Podporu de minimis lze poskytovat ve všech transparentních formách.
Transparentní podpora je vymezena jako takové opatření, pro které lze
předem přesně vypočíst hrubý grantový ekvivalent bez potřeby provádět
hodnocení rizik. Při splnění podmínek stanovených v čl. 4 nařízení
nahrazujícího nařízení č. 875/2007 se jedná o tyto formy podpory: přímá
dotace, subvence úrokových sazeb, půjčka, kapitálová injekce, rizikový
kapitál, záruky, vratná záloha.
5.4.1 Podpora poskytnutá formou půjček
Podpora poskytnutá formou půjček se považuje za transparentní
podporu de minimis, pokud:
a) proti příjemci není vedeno kolektivní insolvenční řízení ani nesplňuje
kritéria podle vnitrostátního práva pro to, aby bylo proti němu na žádost
jeho dlužníků zahájeno insolvenční řízení. V případě velkých podniků by
příjemce měl být v situaci srovnatelné s úvěrovým ratingem alespoň B-; a
b) je půjčka zajištěna kolaterálem pokrývajícím alespoň 50 % půjčky a
půjčka činí bu 150 000 EUR na dobu pěti let, nebo 75 000 EUR na
dobu deseti let; pokud je půjčka nižší než tyto částky a/nebo je
poskytnuta na dobu kratší pěti resp. deseti let, vypočítá se hrubý
grantový ekvivalent této půjčky jako odpovídající poměrná část stropu
stanoveného v čl. 3 odst. 2; nebo
c) hrubý grantový ekvivalent se vypočítá na základě referenční sazby
platné v době poskytnutí podpory.
Pro výpočet hrubého grantového ekvivalentu jako poměrnou část
příslušného stropu pro podporu de minimis je možné aplikovat následující
vzorec.
HGE = P x D
300
HGE – hrubý grantový ekvivalent, HGE  30 000 EUR
P – výše půjčky
D – doba sjednané půjčky vyjádřená v počtu měsíců
5.4.2 Podpora poskytnutá formou záruk
Podpora poskytnutá formou záruk se považuje za transparentní
podporu de minimis, pokud:
a) proti příjemci není vedeno kolektivní insolvenční řízení ani nesplňuje
kritéria podle vnitrostátního práva pro to, aby bylo proti němu na žádost
jeho dlužníků zahájeno insolvenční řízení. V případě velkých podniků by
příjemce měl být v situaci srovnatelné s úvěrovým ratingem alespoň B-; a
b) záruka nepřesáhne 80 % příslušné půjčky a částka záruky činí bu 225
000 EUR a platnost této záruky je pět let, nebo 112 500 EUR a platnost
této záruky je deset let; pokud je částka záruky nižší než tyto částky a/
nebo je doba její platnosti kratší pěti resp. deseti let, vypočítá se hrubý
grantový ekvivalent této záruky jako odpovídající poměrná část
příslušného stropu stanoveného v čl. 3 odst. 2; nebo
c) hrubý grantový ekvivalent byl vypočítán na základě prémií „safeharbour“ stanovených ve sdělení Komise; nebo
d) ještě před svým použitím
(i) byla metodika výpočtu hrubého grantového ekvivalentu záruky
oznámena Komisi podle jiného nařízení Komise v oblasti státních
podpor použitelného v dané době a přijata Komisí jakožto metodika,
která je v souladu se sdělením o zárukách nebo s jakýmkoli následným sdělením a
(ii) uvedená metodika výslovně upravuje daný druh záruky a příslušné
transakce v kontextu uplatňování tohoto nařízení.
Pro výpočet hrubého grantového ekvivalentu jako poměrnou část
příslušného stropu pro podporu de minimis je možné aplikovat následující
vzorec.
HGE = Z x D
450
HGE – hrubý grantový ekvivalent, HGE  30 000 EUR
Z – výše záruky
D – doba platnosti záruky vyjádřena v počtu měsíců
AGROSPOJ l 22/2014
deminimis.indd 23
23.5.2014 15:19:39
Informace pro Vás
24
6 Vymezení pojmů vyplývajících z nařízení
č. 360/2012
Podpora de minimis poskytovaná na základě nařízení č. 360/2012 je
určena výhradně podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského
zájmu. Příjemce (podnik) musí být písemně pověřen službou obecného
hospodářského zájmu. Pověření by mělo obsahovat: přesnou povahu
závazku, rozsah, trvání závazku a totožnost podniku. Podporu de minimis
dle nařízení č. 360/2012 nelze kumulovat s jinou vyrovnávací platbou na
tutéž službu obecného hospodářského zájmu (čl. 2 odst. 8 nařízení
č. 360/2012).
6.1 Výše podpory
Pro podporu de minimis (čl. 2 odst. 2 nařízení č. 360/2012) platí, že
celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu subjektu6/příjemci
nesmí v rozhodném období (viz bod 2.2) přesáhnout částku 500 000 EUR.
6.2 Kumulace ve vztahu k nařízením de minimis
Podporu de minimis poskytnutou dle nařízení č. 360/2012 lze
kumulovat s podporou de minimis podle jiných nařízení o podpoře de
minimis, maximálně do limitu 500 000 EUR (čl. 2 odst. 7 nařízení
č. 360/2012).
6.3 Oblasti vyloučené z aplikace nařízení č. 360/2012
Podporu de minimis upravenou tímto předpisem nelze poskytnout:
a) podnikům činným v odvětvích rybolovu a akvakultury, na které se
vztahuje nařízení Rady (ES) č. 104/2000,
b) podnikům činným v odvětví prvovýroby zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy,
c) podnikům činným v odvětví zpracování a uvádění zemědělských
produktů uvedených v příloze I Smlouvy na trh, je-li výše podpory
stanovena na základě ceny nebo množství produktů zakoupených od
primárních producentů nebo uvedených na trh danými podniky či je-li
poskytnutí podpory závislé na podmínce, že bude zčásti nebo zcela
předána prvovýrobcům,
d) na činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo do členských
států, zejména podpory přímo spojené s vyváženým množstvím na
vytvoření a provoz distribuční sítě nebo jiné běžné výdaje související
s vývozní činností,
6
Za jeden podnik se dle Rozsudku ve věci Nizozemsko v. Komise, C-382/99, Recueil 2002,
s. I-5163 pokládají všechny subjekty kontrolované právně či fakticky týmž podnikem
e) v případě podpory závislé na užití domácích produktů na úkor
dovážených produktů,
f) podnikům činným v uhelném sektoru vymezenou v rozhodnutí Rady
2010/787/EU7,
g) v případě podpory na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu
pro cizí potřebu, h) v případě podpory udělené podnikům v obtížích.
6.4 Transparentní podpora
Podporu de minimis lze poskytovat ve všech transparentních formách.
Transparentní podpora je vymezena jako takové opatření, pro které lze
přesně vypočíst hrubý ekvivalent grantu ex ante bez potřeby provádět
hodnocení rizik. Při splnění podmínek stanovených v čl. 2 odst. 3 a 4
nařízení č. 360/2012 se jedná o tyto formy podpory: přímá dotace, půjčka,
kapitálová injekce, rizikový kapitál, záruky.
7 Subjekt činný ve více oblastech
Pokud subjekt (příjemce) podniká ve více sledovaných oblastech (dle
různých nařízení na podporu de minimis), je přidělení podpory v dané
oblasti plně v odpovědnosti poskytovatele, který o podpoře rozhoduje.
RDM umožňuje zadat podporu přidělenou jednomu podniku podle více
nařízení, maximálně do limitu 200 000 EUR v rozhodném období. Limity
pro zemědělskou prvovýrobu a pro rybolov se do tohoto limitu načítají.
RDM upozorní na skutečnost, že má příjemce již evidované podpory
v jiných oblastech, než je aktuálně zadávaná oblast.
Subjektu (příjemci) poskytujícímu službu obecného hospodářského
zájmu umožňuje RDM zadat podporu de minimis podle více nařízení
maximálně do limitu 500 000 EUR v rozhodném období. Limity pro
zemědělskou prvovýrobu, rybolov a pro ostatní odvětví poskytnuté na
základě nařízení č. 1407/2013 se do tohoto limitu načítají. RDM upozorní
na skutečnost, že má příjemce již evidované podpory v jiných oblastech,
než je aktuálně zadávaná oblast.
â Příklad: Příjemce obdrží od poskytovatele přímou dotaci ve výši
300 000 EUR na základě nařízení č. 360/2012. V souladu s pravidly
kumulace může ještě příjemce obdržet podporu na základě ostatních
nařízení de minimis, max. však do výše 200 000 EUR, se zachováním
výše stropů určených pro konkrétní nařízení. Výše podpory de minimis
poskytnuté jednomu příjemci poskytujícímu službu obecného
hospodářského zájmu nesmí za rozhodné období překročit výši
500 000 EUR.
Podmínkou poskytnutí podpor podle více nařízení by mělo být
prokazatelně oddělené vedení účetnictví k jednotlivým činnostem
(oblastem) u daného podniku.
8. Obsah RDM
8.1 Moduly RDM a role
RDM se skládá ze dvou samostatných modulů dle oblastí podpor de
minimis:
n Modul MZe - informace o poskytnutých podporách v oblastech
„Zemědělská prvovýroba“ a „Rybolov“;
n Modul ÚOHS - informace o poskytnutých podporách v oblastech
„Ostatní odvětví“ a „Služby obecného hospodářského zájmu“.
7
Úř. věst. L 336, 21. 12. 2010, s. 24.
K oběma modulům jsou navázány tyto role:
Reader (čtenář) - uživatel může získat (číst) podrobné informace
o poskytnutých podporách a o čerpání limitu na příslušnou oblast,
a dále může pořizovat agregované statistiky;
n Editor - uživatel má stejná práva jako „Reader“, navíc může v rámci své
oblasti vkládat záznamy o poskytnuté podpoře.
Registrace uživatele (poskytovatele) do RDM je popsána v „Pracovním
postupu při žádosti o přidělení, změnu nebo odebrání přístupu do
aplikace centrální registr podpor malého rozsahu“
n
8.2 Údaje zaznamenávané do RDM
Do RDM se zaznamenávají tyto povinné údaje:
a) identifikace příjemce podpory malého rozsahu (vyhledávač
prostřednictvím těchto variant identifikátorů příjemce: SZR-ID, IČ,
datum narození, obchodní jméno, příjmení, jméno, obec, PSČ); v RDM
doposud neexistující subjekt lze založit prostřednictvím: IČ nebo
dokladu totožnosti (číslo OP, cestovního pasu, povolení k pobytu,
vízový štítek, pobytový štítek) nebo údajích o osobě (jméno, příjmení,
datum narození) nebo RČ nebo SZR-ID,
b) vymezení účetního období používaného příjemcem,
c) datum poskytnutí podpory malého rozsahu,
d) nařízení, dle kterého je podpora malého rozsahu poskytnuta (výběr
z možností v nabídce),
e) výše příjemci poskytnuté podpory malého rozsahu určenou v Kč nebo
EUR zaokrouhlenou matematicky na dvě desetinná místa; v případě
zadání částky v Kč systém automaticky přepočítá částku na EUR dle
kurzu přepočtu platného ke dni poskytnutí podpory malého rozsahu,
f) identifikace právního aktu poskytnutí podpory malého rozsahu příjemci
určující den poskytnutí podpory (smlouva, rozhodnutí, jiné),
g) identifikace poskytovatele podpory malého rozsahu (provádí se
automaticky po přihlášení zaregistrovaného uživatele),
h) forma poskytnuté podpory malého rozsahu (výběr z možností
v nabídce),
i) účel poskytnuté podpory malého rozsahu (textové pole – doplní
poskytovatel).
Graficky jsou jednotlivé položky znázorněny v „Příručce pro práci
s aplikací RDM“ (viz Nápověda v RDM).
AGROSPOJ l 22/2014
deminimis.indd 24
23.5.2014 15:19:39
25
Informace pro Vás
â Vzor: „Podpora na základě předmětné smlouvy je poskytována v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1). “
9 Postup při zaznamenávání podpory
de minimis v RDM
9.1 Povinnost poskytovatele
Poskytovatel je na základě ustanovení § 3a odst. 3 zákona č. 215/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen před poskytnutím podpory de
minimis v RDM ověřit, zdali poskytnutím podpory nedojde k překročení limitů
stanovených v nařízeních na podporu de minimis a navíc v oblasti zemědělství
a rybolovu k překročení limitů stanovených pro Českou republiku.
Dále je poskytovatel na základě ustanovení § 3a odst. 4 zákona
č. 215/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnutou
podporu de minimis zaznamenat do RDM, a to ve lhůtě 5 pracovních
dní ode dne poskytnutí podpory de minimis (viz bod 2.3). Počítání lhůt
se řídí ustanovením § 605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9.2 Postup při zaznamenávání jednotlivé podpory
poskytovatelem
Postup při zaznamenávání jednotlivé podpory poskytovatelem je
graficky upraven v „Příručce pro práci s aplikací RDM“ (viz Nápověda
v RDM).
9.3 Provádění změn údajů o podpoře malého rozsahu
a její zrušení
RDM umožňuje provádění změn již zadaných údajů (včetně zrušení
zadané podpory). Editovat/smazat podporu může pouze uživatel
(oprávněná osoba poskytovatele), který ji do RDM zadal, případně osoba,
na kterou byla editační práva k dané podpoře převedena. Uživatel může
provádět změny podpor, a to s uvedením důvodu takové změny. RDM
umožňuje kontrolu provedených změn v rámci záložky „Historie změn“.
Důvody zrušení zadané podpory mohou být následující:
a) Chybné zadání
b) Zrušení podpory z důvodu překročení limitu příjemce
c) Zrušení podpory z důvodu překročení limitu ČR
d) Odstoupení žadatele
e) Odnětí dotace
f) Zánik subjektu (úmrtí FO/zánik PO)
g) Změna rozhodnutí o poskytnutí dotace Změna rozhodnutí
o poskytnutí dotace
h) Jiné
Poskytnutá a do RDM zaznamenaná podpora, která nebyla žadateli
vyplacena, by měla být v RDM zrušena (s udáním důvodu zrušení) v co
nejkratším možném termínu, z důvodu neblokování limitu. Tomuto kroku
by mělo předcházet vydání určitého právního aktu (záleží na praxi
a uvážení poskytovatele), ve kterém poskytovatel zruší prvotní právní akt
poskytnutí podpory de minimis, popř. vydání sdělení (záleží na praxi
a uvážení poskytovatele), na základě kterého bude patrné, že nárok na
předmětnou podporu příjemce ztratil.
Rovněž u poskytnuté podpory, která nebyla celá příjemcem vyčerpána, doporučujeme z důvodu přesnosti dat v RDM upravit záznam
v RDM tak, aby odpovídal výši skutečně vyčerpané podpory de minimis.
Tomuto kroku by ovšem mělo předcházet vydání určitého právního aktu
(záleží na praxi a uvážení poskytovatele), ve kterém poskytovatel deklaruje,
jakou částku podpory de minimis příjemce fakticky obdržel, a že na
zbývající část dotace, na kterou mu vznikl právní nárok v prvotním právním
aktu poskytnutí podpory de minimis, touto revizí právní nárok ztrácí.
10 Vzorová ustanovení právního aktu
poskytnutí podpory de minimis
10.1 Povinná ustanovení vyplývající ze zákona
č. 215/2004 Sb.
Dle § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb. má poskytovatel povinnost
uvést v právním aktu poskytnutí podpory de minimis výslovný odkaz na
příslušné nařízení citací jeho názvu a jeho zveřejnění v Úředním věstníku
Evropské unie.
10.2 Doporučující ustanovení vyplývající z nařízení
č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazující nařízení
č. 875/2007
Novelizovaná znění nařízení stanovují novou povinnost v aplikaci
pravidel poskytování podpory de minimis týkající se sledování spojení či
nabytí podniků nebo naopak rozdělení podniku na dva či více samostatné
podniky. Tuto povinnost doporučujeme zařadit do čestného prohlášení
příjemce (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze).
V případě spojení podniků (tj. fúze splynutím8) či nabytí (tj. fúze
sloučením9) musí poskytovatel přihlédnout k veškerým podporám de
minimis poskytnutým dříve všem podnikům, které podléhají spojení, aby
zjistil, zda zamýšlenou podporou de minimis poskytnutou nově vzniklému
či nabývajícímu podniku nedojde k překročení stropu (nebo kumulovaného
limitu pro ČR v případě zemědělství či rybolovu). Oprávněnost podpory
de minimis poskytnuté před spojením či nabytím zůstává i nadále
zachována (čl. 3 odst. 8 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).
â Příklad č. 1: Podniku A byla v r. 2012 poskytnuta podpora ve výši
150 000 EUR, podniku B v r. 2013 podpora ve výši 10 000 EUR. Dne
1.1.2014 došlo k jejich sloučení v podnik C a tento může v r. 2014
čerpat podporu dle nařízení č. 1407/2013 pouze ve výši max. 40 000
EUR.
â Příklad č. 2: Podniku A byla v r. 2012 poskytnuta podpora ve výši
150 000 EUR, podniku B v r. 2013 podpora ve výši 90 000 EUR. Dne
1.1.2014 došlo k jejich sloučení v podnik C a tento nemůže v r. 2014
čerpat žádnou podporu dle nařízení č. 1407/2013, protože podnikům A
a B podléhajícím spojení byly dříve poskytnuty podpory v součtu
převyšujícím limit 200 000 EUR, v r. 2015 už ale může čerpat podporu
de minimis až ve výši 110 000 EUR. Dříve poskytnuté podpory byly
podnikům A a B přiděleny oprávněně, tudíž zůstanou zachovány
nezměněné ve své výši.
V případě rozdělení jednoho podniku (tj. rozštěpením či odštěpením10)
na dva či více samostatné podniky se podpora de minimis poskytnutá
před rozdělením přidělí podniku, který byl jejím příjemcem, což je
v zásadě podnik, který převzal činnosti, na něž byla podpora de minimis
použita. Pokud by takové přidělení nebylo možné, přidělí se podpora de
minimis poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního
kapitálu nových podniků k datu účinku rozdělení (čl. 3 odst. 9 nařízení
č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007).
8
Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění
pozdějších předpisů.
9
Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb.
10
Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb.
Za účelem splnění výše uvedeného ustanovení i s ohledem na
aktualizaci záznamů v RDM doporučují koordinační orgány v oblasti
veřejné podpory zakomponovat do právního aktu např. následující
povinnost.
â Vzor: „ V případě rozdělení příjemce podpory na dva či více samostatné podniky v období 3 let od nabytí účinnosti této smlouvy je příjemce
podpory povinen neprodleně po rozdělení kontaktovat poskytovatele
a kompetentní koordinační orgán v oblasti veřejné podpory za účelem
sdělení informace, jak podporu de minimis poskytnutou dle této
1
smlouvy rozdělit v Centrálním registru podpor malého rozsahu . Při
nesplnění dané povinnosti se příjemce podpory vystavuje případnému
odejmutí předmětné podpory
1
Bližší informace k poměru rozdělení naleznete v článku 3 odst. 9 nařízení Komise (EU)
č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování
Evropské unie na podporu de minimis.“
AGROSPOJ l 22/2014
deminimis.indd 25
23.5.2014 15:19:40
Informace pro Vás
26
AGROSPOJ l 22/2014
deminimis.indd 26
23.5.2014 15:19:40
27
Informace pro Vás
AGROSPOJ l 22/2014
deminimis.indd 27
23.5.2014 15:19:40
Informace pro Vás
28
AGROSPOJ l 22/2014
deminimis.indd 28
23.5.2014 15:19:41
29
Informace pro Vás
METODICKÝ POKYN
k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory
de minimis
1. Účel příručky
Koordinační orgány veřejné podpory (Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže a Ministerstvo zemědělství) vypracovaly tuto příručku za účelem
lepší orientace poskytovatelů, ale také příjemců podpory de minimis
v předmětné problematice.
Tato příručka je určena pouze k aplikaci pojmu „jeden podnik“
z pohledu pravidel podpory de minimis a má doporučující charakter. Není
určena k výkladu pravidel malých a středních podniků dle příslušných
předpisů Evropské unie.
Příručka zahrnuje obecný náhled na danou problematiku. Při aplikaci
pravidel podpory de minimis je vždy nutné zohledňovat případná specifika
daného případu.
Rozhodovací pravomoc v oblasti veřejné podpory přísluší
Evropské komisi, resp. příslušným soudním orgánům EU. Pouze
tyto mohou svým rozhodnutím poskytnout právní jistotu v oblasti
veřejné podpory.
2. Definice „jednoho podniku“
Pro účely pravidel hospodářské soutěže je podnikem jakýkoliv subjekt
vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení
tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Soudní dvůr EU rozhodl, že
všechny subjekty kontrolované (právně či fakticky) týmž subjektem by se
pro účely použití pravidla de minimis měly pokládat za jeden podnik1.
Z tohoto důvodu Evropská komise stanovila kritéria, na základě
kterých lze rozhodnout, v jakých případech se dva či více subjektů mají
považovat za „jeden podnik“. Nařízení Komise v oblasti poskytování
podpory de minimis pro období 2014-2020 proto nově obsahují definici
„jednoho podniku“, který je způsobilý čerpat maximální výši podpory de
minimis za rozhodné období tří účetních let dle konkrétního nařízení.
Jedná se o následující nařízení:
• nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis2 (dále jen „nařízení č. 1407/2013“) s limitem
200 000 EUR za rozhodné období tří účetních let;
• nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na
podporu de minimis v odvětví zemědělství3 (dále jen „nařízení
č. 1408/2013“) s limitem 15 000 EUR za rozhodné období tří účetních
let;
• nařízení Komise (EU), které nahradí nařízení Komise (ES) č. 875/2007
ze dne 24. července 2007 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na
podporu de minimis v odvětví rybolovu a o změně nařízení (ES)
č. 1860/20044 (dále jen „nařízení nahrazující nařízení č. 875/2007“)
s limitem 30 000 EUR za rozhodné období tří účetních let.
1
Rozsudek ve věci Nizozemsko v. Komise, C-382/99, Recueil 2002, s. I-5163.
Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1.
3
Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1.
4
Úř. věst. L 193, 25. 7. 2007, s. 6.
ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto
subjektu;
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného
subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými
akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 %
hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům,
v daném subjektu.
Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d)
prostřednictvím jednoho nebo více dalších subjektů, jsou také považovány
za jeden podnik.
S ohledem na výše uvedené je tedy zapotřebí, aby žadatel při žádosti
o podporu de minimis předložil informace o podnicích, které jsou s ním
propojené dle výše uvedených vztahů.
3. Je subjekt „propojeným podnikem“?
Pojem „propojený podnik“ odpovídá hospodářské situaci podniků,
které tvoří skupinu podniků prostřednictvím přímého či nepřímého
ovládání většiny hlasovacích práv podniku jiným podnikem nebo
možností uplatňovat rozhodující vliv na jiný podnik. Typickým příkladem
je 100% vlastněná dceřiná společnost.
Propojenost podniků se sleduje pouze u podniků sídlících na území
stejného členského státu, tj. pouze na území ČR.
Nicméně hned na úvod je nezbytné poznamenat, že podniky, které
mají přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.)
a nemají žádný vzájemný vztah, se za „propojené podniky“
nepovažují.
Klíčové je ujasnit si, zdali je příjemce podnikem bez přímé vazby na
orgán veřejné moci, nebo zdali se jedná o příjemce, který je zřizovaný či
vlastněný veřejným orgánem.
3.1. Podniky bez přímé vazby na orgán veřejné moci
a jejich propojenost
Níže jsou uvedeny tři příklady skupin podniků, které nemají vazbu na
orgán veřejné moci. V jednotlivých příkladech je vysvětleno, které
podniky jsou s žadatelem propojené a v jaké výši může být žadateli
případně poskytnuta podpora de minimis (např. na základě nařízení
č. 1407/2013).
PŘÍKLAD č. 1
Podnik B (žadatel o podporu de minimis) vlastní 51% podíl
podniku C a 100% podíl podniku D. Nadto podnik A má 60% podíl
v podniku B. Podniky v rozhodném období obdržely podporu de
minimis dle níže uvedeného schématu.
2
Pojem „jeden podnik“ („propojený podnik“) pro účely těchto nařízení
zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden
z následujících vztahů:
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí
akcionářům nebo společníkům, v jiném subjektu;
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů
správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu;
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném
subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle
Jelikož je vlastnictví v každém výše uvedeném případě vyšší než
50 %, jsou podniky A, B, C a D považovány za propojené a je nutno na
ně nahlížet jako na „jeden podnik“.
AGROSPOJ l 22/2014
deminimis.indd 29
23.5.2014 15:19:41
Informace pro Vás
30
Jak je z výše uvedeného schématu patrné, tento „jeden podnik“ již
v rozhodném období obdržel v součtu 200 000 EUR, a proto podnik B
nemůže obdržet žádnou podporu v režimu de minimis, a to i přesto, že
sám fakticky podporu de minimis v rozhodném období nečerpal.
jsou podniky považovány propojené a v jaké výši mohou dotčené podniky
včetně orgánu veřejné moci obdržet podporu de minimis (např. na
základě nařízení č. 1407/2013).
PŘÍKLAD č. 4
PŘÍKLAD č. 2
Podnik B (žadatel o podporu de minimis) vlastní 33% podíl
podniku C a 33% podíl podniku D. Nadto podnik A má 33% podíl
v podniku B. Podniky obdržely v rozhodném období podporu de
minimis dle níže uvedeného schématu.
Jelikož je vlastnictví v každém výše uvedeném případě nižší než 50 %,
nejsou podniky A, B, C a D považovány za propojené a nenahlíží se na
ně jako na „jeden podnik“.
Podnik B tedy může obdržet plnou výši podpory de minimis, nebo
je
samostatným podnikem. V rozhodném období rovněž nečerpal podporu
de minimis.
PŘÍKLAD č. 3
Podnik A (žadatel o podporu de minimis) má tři investory podniky B, C a D - a každý z nich vlastní 20 % základního kapitálu
podniku A nebo hlasovacích práv. Předmětní investoři jsou vzájemně
propojeni a tvoří skupinu „propojených podniků“. Podnik B má 70%
podíl v podniku C a podnik C má 60% podíl v podniku D. Podniky
v rozhodném období obdržely podporu de minimis dle níže
uvedeného schématu.
I když by se na první pohled zdálo, že podniky B, C a D nejsou
propojené s podnikem A, nebo
každý z nich vlastní pouze 20 % podniku
A, opak je pravdou. Podniky B, C a D jsou vzájemně propojené
a společně vlastní 60 % podniku A, a proto je nezbytné se na podniky
s takovýmito vazbami dívat jako na „jeden podnik“.
Na základě výše uvedeného může podnik A čerpat v rozhodném
období podporu pouze ve výši 100 000 EUR, nebo
podniky B, C a D
s ním propojené čerpaly již v rozhodném období 100 000 EUR.
3.2. Podniky s přímou vazbou na orgán veřejné moci
a jejich propojenost
U podniků, které mají přímou vazbu na orgán veřejné moci (tj. obec,
kraj apod.), jsou pravidla benevolentnější. Tedy podniky, které mají
přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci a nemají žádný vzájemný
vztah, se za „propojené podniky“ nepovažují.
Dále v textu jsou uvedeny dva příklady skupin podniků, které mají
vazbu na orgán veřejné moci. V jednotlivých příkladech je vysvětleno, zda
Obec vlastní dvě příspěvkové organizace (podnik A, B) a jednu
společnost s ručením omezeným (podnik C). Předmětné subjekty
v rozhodném období obdržely podporu de minimis dle níže
uvedeného schématu.
Jak je zřejmé ze zadání, tak všechny tři výše uvedené podniky mají
přímou vazbu na tentýž orgán veřejné moci – obec. Podniky A, B a C tedy
nejsou považovány za „propojené podniky“.
Jelikož subjekty v předmětné struktuře nejsou „jedním podnikem“,
může každý z nich včetně obce obdržet v rozhodném období podporu do
výše 200 000 EUR dle nařízení č. 1407/2013 (tj. podnik A může ještě
obdržet 100 000 EUR, podnik B 195 000 EUR, podnik C 180 000 EUR
a obec 125 000 EUR).
PŘÍKLAD č. 5
Obec vlastní dvě příspěvkové organizace (podnik A, B) a jednu
společnost s ručením omezeným (podnik C), která vlastní podniky
D a E a v každém z nich má 60% podíl. Předmětné subjekty
v rozhodném období obdržely podporu de minimis dle níže uvedeného schématu.
Ze zadání je opět zjevné, že podniky A, B a C mají přímou vazbu na
tentýž orgán veřejné moci – obec. Z výše uvedeného je tedy patrné, že
podniky A, B a C nejsou považovány za „propojené podniky“. Dále je
patrné, že podniky D a E jsou považované za „jeden podnik“ s podnikem
C, nebo
tento podnik vlastní více než 50% podíl obou podniků.
Jelikož podniky A, B a C nejsou „jedním podnikem“, tak dle nařízení
č. 1407/2013 může podnik A v rozhodném období obdržet podporu de
minimis ještě ve výši 100 000 EUR, podnik B ve výši 195 000 EUR a obec
ve výši 125 000 EUR. V případě podniku C je ovšem nezbytné do výpočtu
zbývajícího limitu pro podporu de minimis připočíst i výši podpory de
minimis, kterou obdržely podniky D a E. Podnik C (příp. podnik D nebo E)
tedy může v rozhodném období ještě čerpat podporu de minimis ve výši
100 000 EUR.
AGROSPOJ l 22/2014
deminimis.indd 30
23.5.2014 15:19:41
31
Informace pro Vás
4. Často kladené otázky ohledně pojmu
„jeden podnik“
OTÁZKA č. 1
Zahrnují se v rámci sčítání podpor de minimis do „jednoho podniku“
pouze podniky registrované jako podnikatelé na území ČR?
Ano. Pod pojmem „jeden podnik“ se rozumí pouze propojení dvou či
více subjektů v rámci jednoho členského státu. Tedy nezohledňují se
mateřské anebo dceřiné společnosti sídlící v zahraničí.
Pro názornost je uveden následující příklad, kde je nastíněna
hierarchická struktura podniků. Mateřská společnost (podnik A) sídlí
v Německu a má dvě dceřiné společnosti (podnik B v Německu a podnik
C v ČR), přičemž vlastní většinu jejich hlasovacích práv. Se souhlasem
podniku A byly v ČR založeny podniky D, E a F - podniky D a E jsou 100%
vlastněné podnikem B a podnik F je 100% vlastněn podnikem C.
OTÁZKA č. 3
Posuzují se „propojené podniky“ pouze jako spojení právnických
osob? Mohou se za „propojené subjekty“ považovat i subjekty
(právnické osoby) ovládané stejnou fyzickou osobou?
Pravidla státní podpory včetně nařízení de minimis se použijí pouze na
podniky. Podnik je vymezen jako jakýkoli subjekt vykonávající
hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení tohoto subjektu
a způsobu jeho financování. Tímto subjektem může být fyzická i právnická
osoba, která však musí vykonávat hospodářskou činnost, tj. nabízet na
určitém trhu zboží či služby. Odpově na otázku tedy závisí na tom, zdali
daná fyzická osoba vykonává hospodářskou činnost (tj. podniká), a tedy
naplňuje znaky podniku, či nikoli. Je-li tomu tak, pak právní subjekty, jež
tato fyzická osoba podnikající ovládá, budou pokládány za „jeden
podnik“. Pokud fyzická osoba nepodnikající pouze drží podíly či akcie
v určitém subjektu, nejedná se zpravidla o výkon hospodářské činnosti,
a proto subjekty nejsou považovány za „propojené podniky“.
OTÁZKA č. 4
Jsou podniky působící každý v jiném odvětví dle odlišného nařízení
k de minimis považovány za „jeden podnik“?
CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, závod MECHANIZACE
[email protected], tel.: 415 727 417,18, fax: 415 727 419, www. chmelarstvi.cz
je komplex strojních dílen s dlouholetou výrobní a montážní tradicí u nás i v zahraničí. Výrobní program je zaměřen
především na oblast strojních zařízení a zemědělskou mechanizaci a na návrh a vývoj technologií pro pěstitele
chmele. Společnost má certifikován systém řízení jakosti a EMS dle norem ISO 9001:2001, ISO 14001:1996.
Závod MECHANIZACE je výrobcem česacích linek na chmel PT 30, PT 15 a hranolových lisů HL 60/M.
Veškeré nabízené výrobky uzpůsobuje konkrétním potřebám a přáním zákazníka. Konstrukční návrhy
zpracovává v programu VariCAD.
Služby:
l práce zámečnické, svářečské, soustružnické a frézařské,
l lakování v lakovacím boxu, broušení nástrojů,
l stříhání, ohýbání a skružování plechů,
l služby pro chmelaře, vinaře a sadaře.
Výroba:
l drátěné pásy pozinkové a nerez pro sušárny chmele, bylin
a zeleniny,
l stroje: ořezávač chmele, boční nosič nářadí, diskový
podmítač, kypřič, plečka, pluh, brány
a další specializované výrobky pro chmelaře,
l ocelové konstrukce, vrata, mříže, zábradlí,
l kovové a manipulační palety aj.,
l plně automatický mobilní hranolový lis HL 60/M, UNIHOP - univerzální boční nosič nářadí.
Prodej a servis:
l čerpadla a tlakové myčky COMET;
l rosiče a postřikovače Unigreen;
l hořáky, spalovací komory a tepelné výměníky pro sušárny chmele;
l strhávače a návěs pro svoz chmelových rév Soller.
PRODEJNÍ A SERVISNÍ
ZASTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH
SPOLEČNOSTÍ:
Chlazení
Novák
Olbramovice 46
259 01 VOTICE
Námi nabízené služby
V případě, že je podnik (žadatel o podporu) podnikající např. ve
zpracovatelském odvětví propojen s jiným podnikem podnikajícím
v oblasti, ve které by se uplatnil nižší limit pro podporu de minimis
(např. v odvětví silniční nákladní dopravy), je možno u žadatele
o podporu, který v tomto odvětví sám nepodniká, zachovat vyšší
limit pro podporu de minimis, tj. 200 000 EUR?
03229a
OTÁZKA č. 2
Ano, je to možné.
04020a
Strop např. ve výši 200 000 EUR dle nařízení č. 1407/2013 se použije
na podporu de minimis, kterou na jednotlivý členský stát může obdržet
jeden podnik v rozhodném tříletém období. Ve výše uvedeném příkladu
by pouze podniky C a F byly pro účely výpočtu limitu považovány za
„jeden podnik“.
V zájmu praktické proveditelnosti a administrativního zjednodušení se
vyžaduje, aby členské státy kontrolovaly pouze podniky a výši podpory de
minimis na svém území, proto není nutné (a v řadě případů ani možné)
určovat vazby mezi podniky D a E, nebo
tyto vazby mohou být stanoveny
pouze prostřednictvím zahraničního podniku B.
Na výpočet rozhodného limitu podpory de minimis poskytnuté jednomu
příjemci nemá vliv ani výše podpory de minimis obdržené podniky A a B
ze strany německého poskytovatele. Přestože jsou obecně splněny
podmínky definice „jednoho podniku“, bylo by pro orgány jednoho
členského státu příliš náročné zjiš
ovat v jiném členském státě výši
podpory de minimis, která již byla poskytnuta mateřským společnostem
(podnikům A a B) tak, aby mohla být odečtena od limitu, který platí pro
„jeden podnik“. Na podporu de minimis, kterou by mohla poskytnout ČR,
tedy nemá vliv podpora de minimis, kterou poskytlo Německo.
Pokud by český poskytovatel dal podniku B podporu de minimis, tato
podpora by se do rozhodného limitu podniků D a E nezapočítávala.
Kdyby ale takovýto nepravděpodobný případ nastal, tj. že by jeden
členský stát poskytl podporu de minimis podniku v jiném členském státě
(v tomto případě podniku B), mohlo by se jednat o známku obcházení
pravidel s cílem poskytnout podporu podnikům D nebo E, které by pak
byly pokládány za skutečné příjemce podpory.
Na to, zdali určité podniky jsou či nejsou posouzeny jako „jeden
podnik“, nemá odvětví, ve kterém tyto podniky podnikají, žádný vliv.
„Jeden podnik“ proto může zahrnovat podniky působící v odlišných
odvětvích, podporu de minimis pak může „jeden podnik" získat až do
výše použitelného limitu dle daného odvětví (maximálně však do výše
200 000 EUR za celý „jeden podnik“), ve kterém jednotlivé propojené
podniky působí.
chlazení mléka
prodej, montáž, servis
chladící a mrazící boxy
stavba
transportní chlazení
klimatizace
do bytů a kanceláří
autoklimatizace
tel., fax: 317 813 229
mobil: 602 363 929
e-mail:
[email protected]
www.chlazeninovak.cz
AGROSPOJ l 22/2014
deminimis.indd 31
23.5.2014 15:19:43
Download

Příručky k podporám de minimis od 1. 7. 2014