Povodňový plán – Město Janské Lázně
1. strana ze 35 stran
MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ
POVODŇOVÝ PLÁN
Okres:
Trutnov
Vodní tok:
Černohorský potok
Janský potok
Rudolfův potok
Smrčinský potok (Smrčina)
Zrdcadlový potok
Obec s rozšířenou působností :
Městský úřad
Slovanské nám. 165,
541 01 Trutnov
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
2. strana ze 35 stran
OBSAH
Způsob zajištění aktualizace povodňového plánu, záznam o aktualizaci
Úvod
str. 3
str. 4
A. Věcná část
Základní hydrologické údaje
Informace o internetových stránkách
Správci toků
Stupně povodňové aktivity
Hlásné profily
Druh a rozsah ohrožení
Ohrožená místa v obci
Záplavové území
Povodňové prohlídky
Povinnosti vlastníků nemovitosti
Činnost vlastníka nemovitosti při povodni
Evakuační zavazadlo
Zásady chování po povodni
str. 5
str. 6
str. 7
str. 8
str. 9
str. 10
str. 10
str. 13
str. 13
str. 14
str. 15
str. 15
str. 16
B. Organizační část
Předpovědní a hlásná povodňová služba
Organizace povodňové služby
Povodňová komise města, pracovní štáb, hlídková služba
Úkoly povodňového orgánu obce ve svém územním obvodu
Úkoly jednotlivých členů povodňové komise
Komunikace mezi povodňovou komisí obce a Povodňovou komisí
města Trutnova - obce s rozšířenou působností
Spolupracující povodňové komise na toku nad obcí
Spolupracující povodňová komise na toku pod obcí
Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity
Povodňová opatření
Činnost při vyhlášení stupňů povodňové aktivity
Náklady na opatření na ochranu před povodněmi
Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků
Umístění evakuovaných občanů
Organizace dopravy
Způsob vyžádání pomoci při povodni
Varovná opatření
Telefonní spojení účastníků ochrany před povodněmi
C. Grafická část
Mapa v měřítku 1 : 10 000
Mapa v měřítku 1: 1 000
str. 17
str. 18
str. 19
str. 20
str. 21
str. 22
str. 23
str. 23
str. 24
str. 26
str. 27
str. 30
str. 31
str. 32
str. 32
str. 33
str. 33
str. 34
str. 35
D. Přílohy Povodňového plánu
Schéma toku informací
Složení Povodňové komise obce s rozšířenou působností – Trutnov
Povodňová kniha
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
3. strana ze 35 stran
ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ AKTUALIZACE ADRES A ÚDAJŮ O TELEFONNÍM A JINÉM
SPOJENÍ MEZI ÚČASTNÍKY OCHRANY PŘED POVODNĚMI
Povodňový plán bude každoročně městským úřadem prověřován a v případě potřeby
bude upraven a doplněn.
Prověření povodňového plánu bude provedeno také vždy po velké povodni, při změně
uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou
vyvolat jeho změny. Pokud z prověření vyplyne potřeba úpravy nebo doplnění povodňového
plánu, učiní tak obec neprodleně.
Každá změna ve věcné a grafické části povodňového plánu obce podléhá potvrzení
souladu s povodňovým plánem obce s rozšířenou působností
Za aktualizaci povodňového plánu obce zodpovídá a informace týkající se povodňového
plánu podá předseda povodňové komise Ing. Jiří Hradecký, v nepřítomnosti zastupuje a
informace podá místopředsedkyně povodňové komise Bc. Marcela Vojtěchová.
ZÁZNAM O AKTUALIZACI
Datum zpracování
povodňového plánu Zpracoval
Obsah
Jana Stejskalová
Organizační a ekonomické poradenství
Leden 2006
IČO 481 41 852
Obsah dle platné legislativy
Slévárenská 605, 541 01 Trutnov
Datum aktualizace
aktualizaci provedl
Srpen 2013
Pavel Stejskal
IČ 872 07 991
Slévárenská 605, 541 01 Trutnov
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
obsah aktualizace
Vlastníci ohrožených objektů
Ohrožené nemovitosti
Složení povodňové komise
Telefonní
spojení
účastníků
ochrany před povodněmi
Grafická část
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
4. strana ze 35 stran
ÚVOD
Povodňový plán Města Janské Lázně (dále jen „obec“) obsahuje souhrn organizačních a
technických opatření potřebných k odvrácení nebo zmírnění škod při povodních na životech a
majetku občanů, společnosti a na životním prostředí, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním
vodních toků v územním obvodu obce.
Povodňový plán je podkladem pro rozhodování povodňové komise obce pro případ
povodní ohrožujících území a nemovitosti, pokud majitelé nemovitostí vlastními silami a
prostředky nestačí činit potřebná opatření.
Cílem plánu je co nejvíce ochránit zdraví ohrožených obyvatel a snížit škody na majetku.
K tomu je zejména nezbytné zajistit včasné vyrozumění odpovědných orgánů, varování
obyvatelstva a včasnou evakuaci obyvatelstva, hospodářských zvířat a v případě dostatku času
vyvážení materiálu a zařízení.
K 1.1.2011 byla transformována Zemědělská vodohospodářská správa. Údaje o změnách
ve správcovství vodních toků převedených v této souvislosti, jsou v povodňovém plánu uvedeny.
Správcovství toků lze nadále sledovat na internetových stránkách www.voda.gov.cz, v aplikaci
Evidence vodních toků (záložka Evidence ISVS/vodní toky a nádrže).
Povodňový plán obce je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi v
územním obvodu obce. Je zpracován v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění
pozdějších předpisů a odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2931 –
Povodňové plány. Jeho znění odpovídá v současné době platné právní úpravě.
Při zpracování povodňového plánu byly použity podklady předané zástupcem obce,
vyplývající ze znalosti územního obvodu obce, ze zkušeností a poznatků při největší známé
povodni.
Dále byla použita dokumentace a evidence objektivních záznamů o průběhu povodně, o
provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod a o jiných
okolnostech souvisejících s povodní.
Povodňový plán Města Janské Lázně (případně částečný výpis) bude zpřístupněn:
*
*
*
*
*
*
členům povodňové komise obce
členům pracovního štábu povodňové komise
vlastníkům ohrožených nemovitostí
členům povodňové komise obce s rozšířenou působností
správcům vodních toků
spolupracujícím povodňovým komisím - Svoboda nad Úpou
Černý Důl
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
5. strana ze 35 stran
A. VĚCNÁ ČÁST
CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Část územního obvodu města Janské Lázně leží na toku Janského potoka. Do Janského
potoka přitéká pod městem Rudolfův potok. Z Černé hory teče Černohorský potok, který
ohrožuje především město Svoboda nad Úpou. Smrčina s přítoky pramení pod Černou horou,
protéká územím obvodem města Janské Lázně, za obcí se vlévá do Zrcadlového potoka a ten
do Čisté v územím obvodu Městyse Černý Důl ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Vrchlabí.
Vodní tok: Janský potok
Správce toku: Povodí Labe s.p. , Víta Nejedlého 951 , Hradec Králové
Provozní středisko Horní Labe
Povodí Labe s.p., Rooseveltova 2855, Dvůr Králové nad Labem
Kontakt:
Štěpán Černý tel. 499 320 209, 602 239 474
Vladimír Šimek, DiS, tel. 499 320 209, 602 108 492
Vodní tok: Černohorský potok
Hydrologické pořadí: 1-01-02-014
Vodní tok: Rudolfův potok
Hydrologické pořadí: 1-01-02-016
Vodní tok: Zrcadlový potok
Vodní tok: Smrčina
Hydrologické pořadí: 1-01-01-027
Správce toků:
Správa KRNAP , Dobrovského 3, Vrchlabí
499 456 111
Kontakt: Jaroslav Pertl, tel. 499 456 425, 603 200 357, e-mail: [email protected]
Dalším nebezpečím je zaplavení části obce při soustředěném odtoku srážkových vod
z okolních zalesněných svahů při déletrvajících vydatných dešťových srážkách, přívalových
deštích a při jarním tání sněhové pokrývky.
Přívalové letní srážky, charakterizované zpravidla krátkou dobou trvání a vysokou
intenzitou, způsobují nejprve plošný povrchový odtok, který po určité délce přechází v odtok
soustředěný s významnými vymílacími a transportními projevy.
Všeobecným povodňovým nebezpečím jsou všechny mosty, mostky, lávky a zatrubněné
profily v obci, které mohou být při zvýšené hladině toku ucpány naplavenými předměty, kterými
může být skladované dříví blízko břehů, dřevěné drobné stavby (kůlny, králikárny, atd.),
v letním období např. kupky sena.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
6. strana ze 35 stran
INFORMACE O INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH
K rychlému a přehlednému získání informace o meteorologické situaci (srážkových
úhrnech) lze využít internetového spojení www.trutnov.cz – v levém sloupci ikona
„Povodňový plán“.
Na internetových stránkách Povodí Labe s.p. www.pla.cz v sekci Aktuální informace je
možno získat informace o dosažených vodních stavech na Úpě v Horním Maršově, vyhlášených
stupních povodňové aktivity, o srážkových úhrnech i předpokládaném vývoji povodňové situace
(sekce Stavy a průtoky) a průběh srážkové činnosti i teplot na stanicích Černá Hora a Luční
Bouda (sekce Srážkoměrné stanice).
Na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz
je možné získat informace o
vydaných výstrahách, informace Povodňové služby, o srážkových úhrnech na stanicích Pomezní
boudy a Pec pod Sněžkou předpovědi počasí, aktuálních datech z radaru a družic NOAA a
METEOSAT, aktuální informace hydrologické předpovědní služby a další informace.
Na
internetových
stránkách
Vodohospodářského
informačního
portálu
www.voda.gov.cz, v aplikaci Evidence vodních toků (záložka Evidence ISVS/vodní toky a
nádrže) je možno získat informace o změnách ve správcovství vodních toků převedených
v souvislosti transformací Zemědělské vodohospodářské správy.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
7. strana ze 35 stran
SPRÁVCI VODNÍCH TOKŮ
Správci vodních toků v rámci plnění úkolů při ochraně před povodněmi
a) zpracovávají odborná stanoviska k povodňovým plánům obcí,
b) provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány obcí s rozšířenou působností povodňové
prohlídky na vodních tocích,
c) navrhují příslušným orgánům, aby uložily vlastníkům vodních děl nebo jiných staveb a
pozemků na vodních tocích a v záplavovém území povinnost provést potřebná opatření na
ochranu před povodněmi,
d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění nejnutnějších zabezpečovacích prací
na vodních tocích,
e) v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost věcných
prostředků a prověřují jejich připravenost podle povodňových plánů,
f) sledují na vodních tocích všechny jevy rozhodné pro vznik nebo průběh povodně, zejména
postup a rozsah zamrzání, tvorbu nebezpečných ledových zácp a nápěchů, postup tání a chod
ledů, vodní stavy a průtoky, popřípadě nahromadění plovoucích předmětů,
g) účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové
orgány obcí s rozšířenou působností, příslušné správce povodí, pracoviště Českého
hydrometeorologického ústavu a Hasičský záchranný sbor České republiky,
h) poskytují odbornou pomoc obecním povodňovým komisím a povodňovým komisím obcí
s rozšířenou působností,
i) navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity,
j) provádějí zabezpečovací práce na vodních tocích a činí další opatření podle povodňových
plánů,
k) zabezpečují dokumentování průběhu povodně na vodních tocích,
l) po povodni provádějí prohlídky vodního toku, zjišťují rozsah a výši povodňových škod,
posuzují účelnost provedených opatření a zpracovávají zprávu o povodni a předávají ji
povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností, příslušnému správci povodí a pracovišti
Českého hydrometeorologického ústavu,
m) odstraňují povodňové škody na korytech vodních toků, zejména zabezpečují kritická místa
pro případ další povodně, obnovují průtočný profil koryta vodního toku.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
8. strana ze 35 stran
STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY
Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány na
směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na tocích,
popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži,
vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů z
hlediska bezpečnosti vodního díla a pod.). U zvláštních povodní vyjadřují vývoj a míru
povodňového nebezpečí na vodním díle a na území pod ním.
Rozsah opatření prováděných k ochraně před povodněmi se řídí nebezpečím nebo
vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA).
1. stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti
nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového
nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji
povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává
tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti
díla nebo při zjištění mimořádných okolností , jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.
2. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti
vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, vyhlašuje se
také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska
jeho bezpečnosti , aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi,
uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění
průběhu povodně podle povodňového plánu .
3. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení
vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu , ohrožení životů a majetku
v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a
skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových
opatření , provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.
Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu
povodňové orgány. Podkladem pro jejich vyhlášení je dosažení nebo předpověď dosažení
směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva
předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení
vlastníka nebo uživatele vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru
povodňového nebezpečí.
O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat
subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán.
Povodňový orgán může vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů než je
uvedeno (např. nebezpečné ledové jevy apod.)
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
9. strana ze 35 stran
HLÁSNÉ PROFILY
Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně.
Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.
Základní hlásné profily - kategorie A - jsou vybrané profily s vodoměrnými stanicemi na
významných vodních tocích. Informace z těchto profilů jsou nezbytné pro řízení opatření k
ochraně před povodněmi na národní úrovni, nebo jsou využívány pro předpovědní povodňovou
službu. Jsou profesionálně provozované ČHMÚ nebo správci povodí.
Doplňkové hlásné profily - kategorie B - jsou profily na vodních tocích, které jsou nezbytné
pro řízení opatření k ochraně před povodněmi na regionální (krajské) úrovni. Jsou zřizovány
krajskými úřady a provozovány místně příslušnými obcemi.
Pomocné hlásné profily - kategorie C - jsou účelové profily na vodních tocích, které mohou
zřídit a provozovat pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.
Pro město Janské Lázně je pro vyhlašování povodňových stavů směrodatný
pomocný hlásný profil v obci kategorie C.
Hlásné profily kategorie C v obci
Město Janské Lázně připravuje vyznačení hlásného profilu kategorie C v obci. Skutečná
hodnota stupňů povodňové aktivity bude určena odhadem na podkladě pozorovaného stavu
hladiny vody v hlásném profilu za povodně v červnu 2013 a po dohodě se správcem toku.
C1 - začátek zatrubnění Janského potoka u Zdravotního střediska č.p. 85.
Jednotlivé stupně povodňové aktivity se značí třemi značkami vodních stavů.
3. stupeň povodňové aktivity - červená značka ------------>
2. stupeň povodňové aktivity - žlutá značka ---------------->
1. stupeň povodňové aktivity - zelená značka ------------->
vzor
Pozorování v hlásném profilu zabezpečuje Město Janské Lázně.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
10. strana ze 35 stran
DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ
Přirozená povodeň - způsobená deštěm
Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí
zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle vodního zákona
č. 254/2001 Sb. § 73 odst. 1 nebo povodňovými orgány, zejména při:
- déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních
dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku
nebezpečných ledových zácp a nápěchů;
- dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající
tendenci;
Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:
- zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s
dešťovými srážkami;
- letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti;
- letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity.
OHROŽENÁ MÍSTA V OBCI
V seznamu jsou uvedeny objekty ohroženy při největší známé povodni. Podle vývoje
povodňové situace provede povodňová komise obce vyrozumění vlastníků níže uvedených
nemovitostí o hrozícím povodňovým nebezpečí a vyzve je k zahájení vlastní činnosti k ochraně
zdraví, životů, majetku, zvířat a k případné evakuaci.
Za vyrozumění ohrožených objektů zodpovídá předseda povodňové komise. V
nepřítomnosti předsedy zodpovídá místopředsedkyně povodňové komise.
Vodní tok : Janský potok
V případě vzestupu hladiny Janského potoka nebo zanesení česla naplavenými
nečistotami na začátku zatrubnění Janského potoka u č.p. 85, může dojít k vylití Janského
potoka a zaplavení zastavěné části Janských Lázních, především následujících objektů:
Vlastník nemovitosti
Město Janské Lázně
Náměstí Svobody č.p.273
Janské Lázně
Česká pošta, s.p.,
Politických vězňů 909/4, Praha 1
Město Janské Lázně
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
Ohrožená nemovitost
Janské Lázně č.p. 85
praktický lékař
zubní lékařka
budova pošty
č.p. 274
Městský úřad
Janské Lázně č.p. 273
Kontakt
499 875 101
739 175 185
499 875 179
Pošta Janské Lázně
499 775 901
499 875 101
603 345 538
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
11. strana ze 35 stran
Vlastník nemovitosti
Ohrožená nemovitost
Město Janské Lázně
Kino č.p. 273
Janské Lázně č.p. 272
ředitelství lázní
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p.
ČEZ Distribuce, a.s.
Beneš Michal, Benešová Eva
Dolní Promenáda 76, Janské Lázně
Saiverová Magda
Dolní Promenáda 5, Janské Lázně
Bartošová Andrea Mgr.
Vítězov 2, Velim
Jelinková Klára Mgr.
Palackého třída 1947, Pardubice
Saiver Vít
Vítězov 23, Velim
Petr a Michael Nebeský
Denisovo náměstí 56/6
Jaromíra Nebeská
Střihavka Zdeněk
Janské Lázně č.p. 246
Anežka Němečková
Palackého 1400, Kroměříž
Pavel Němeček
Janské Lázně č.p. 98
Vladimír Šplíchal
Budějovická 368/28, Praha - Krč
Janské Lázně č.p. 4
Kolonáda
místní komunikace
u Kolonády
Kontakt
499 875 101
499 875 121
499 860 111
Fax. 499 860 122
[email protected]
499 875 171
499 860 111
trafostanice u č.p. 85
499 862 700, 701
840 850 860
Janské Lázně č.p. 76
Rekreační objekt
Plyšanka č.p. 5
605 128 027
604 432 384
Magda Saiverová
Janské Lázně č.p. 8
Rekreační objekt
775 692 653
734 862 456
723 279 743
Janské Lázně č.p. 78
Rodinný dům
Janské Lázně č.p. 98
Rekreační objekt
605 511 734
Penzion Vladimír
Janské Lázně č.p. 156
499 875 109
603 487 776
604 100 176
Vodní tok : Rudolfův potok
V případě zanesení česla naplaveninami na začátku zatrubnění Rudolfova potoka u dětské
léčebny Vesna č.p. 268, může dojít k částečnému zaplavení hřiště a parkoviště u dětské léčebny
Vesna.
Ohrožená
Vlastník nemovitosti
nemovitost
Kontakt
Hřiště a parkoviště
499 860 111
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. u Dětských lázní Vesna
499 860 600
[email protected]
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
12. strana ze 35 stran
Přirozená povodeň - způsobená mimořádnými vlivy
Možná místa pro vznik zácp a nápěchů jsou všechny mostky, lávky a propustky v obci.
Situaci sleduje hlídková služba obce.
Ucpáním mostních profilů by došlo k vzdutí vody nad mostem a k výraznému zvětšení
rozlivu. Dále lze předpokládat, že by došlo i k poškození mostů a lávek.
Naplavené předměty odstraňují povodňové orgány města Janské Lázně ve spolupráci
s SDH.
Nebezpečná místa pro vznik ledových bariér a zátarasů:
- začátek zatrubnění u č.p. 85 v Janských Lázních
- začátek zatrubnění u dětské léčebny Vesna
- most u č.p. 76 nad soutokem Janského a Rudolfova potoka
- most u č.p. 140 – chata Tereza
- most u č. p. 107 – chata Fakultní nemocnice HK
- ostatní mosty, mostky a lávky v obci
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
13. strana ze 35 stran
ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ
Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu
přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je v souladu s vodním zákonem a vyhláškou
č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.
Kde nejsou záplavová území určena, lze vycházet z dostupných podkladů správců
povodí a správců vodních toků o pravděpodobné hranici území ohroženého povodněmi.
V územním obvodu Města Janské Lázně není záplavové území na vodních tocích
stanoveno.
Povodňové prohlídky
Povodňové prohlídky se provádějí podle § 72 zákona č.254/2001 Sb., o vodách.
Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a
v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích
nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.
Povodňové prohlídky na území obce provádí povodňové orgány města Janské Lázně
nejméně jedenkrát ročně.
Povodňových prohlídek se účastní zástupci správy povodí, správci vodního toku,
vlastníci vodních děl a vlastníci pozemků a nemovitostí nacházejících se v záplavovém území
nebo zhoršujících průběh povodně.
Z povodňové prohlídky pořizuje povodňový orgán obce zápis, ve kterém uvede zjištěné
závady, způsob a termíny jejich odstranění. Účastníci povodňové prohlídky zápis podepíší.
Povodňový orgán obce následně vyzve písemně příslušné vlastníky pozemků, staveb a zařízení
k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo
ucpání koryta níže na toku.
V případě, že tito vlastníci do stanovené lhůty závady neodstraní, povodňový orgán
obce toto oznámí vodoprávnímu úřadu (pro úsek povodňové ochrany: Městský úřad Trutnov,
Kancelář MěÚ, odd. krizového řízení), který tuto povinnost uloží povinným vlastníkům
rozhodnutím.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
14. strana ze 35 stran
POVINNOSTI VLASTNÍKŮ OHROŽENÝCH NEMOVITOSTI
dle § 85 vodního zákona
Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh
povodně, zajišťují, aby nebyly zhoršovány odtokové podmínky a průběh povodně, při tom
a) zpracovávají povodňové plány mají-li takovou povinnost nebo jim byla uložena
vodoprávním úřadem,
b) provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány povodňové prohlídky, zejména prověřují stav
objektů v záplavovém území z hlediska možného ovlivnění odtokových podmínek za
povodně a možného odplavení staveb, jejich částí movitých věcí,
c) na příkaz povodňového orgánu odstraňují své předměty a zařízení, které mohou způsobit
zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku,
d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky k zabezpečení svých předmětů a zařízení, které
mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku,
e) v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost věcných
prostředků a prověřují jejich připravenost podle povodňového plánu,
f) sledují na pozemcích a stavbách všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně,
zejména nahromadění plovoucích předmětů a ucpání průtočného profilu,
g) účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňový
orgán, správce vodního toku a Hasičský záchranný sbor České republiky,
h) zajišťují záchranu osob a svého majetku, včetně případné předčasné sklizně,
i) zajišťují ochranu plavidel a zařízení sloužících k plavbě, přitom se řídí pokyny orgánů státní
plavební správy,
j) provádějí povodňové zabezpečovací práce, zejména na objektech propustků a mostů,
silničních a železničních náspů, aby nebyla omezena jejich průtočná kapacita,
k) provádějí po povodni prohlídky pozemků a staveb, zjišťují rozsah a výši povodňových škod a
poskytují povodňovému orgánu podklady pro zprávu o povodni,
l) odstraňují povodňové škody, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další povodně.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
15. strana ze 35 stran
ČINNOST VLASTNÍKA NEMOVITOSTI PŘI POVODNI
1.stupeň povodňové aktivity
- pozorně sledovat meteorologické předpovědi ČHMÚ v Českém rozhlase a televizi
Při vyhlášení stavu pohotovosti (2.stupeň povodňové aktivity)
- řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů
- informovat se o způsobu a místě evakuace
- připravit mobilní zábrany (pytle naplněné pískem a další těsnící materiál k utěsnění nízko
položených dveří a oken)
- přemístit cenný nábytek, elektrické spotřebiče, potraviny a nebezpečné látky do vyšších pater
- odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál
Při vyhlášení stavu ohrožení (3.stupeň povodňové aktivity)
- připravit si evakuační zavazadlo pro celou rodinu
- umístit mobilní zábrany
- připravit vyvedení hospodářských zvířat
- připravit rodinu a domácí zvířata k evakuaci
- odvézt motorová vozidla mimo ohrožené území
- při zaplavování domu odpojit přívod elektrického proudu, plynu a vody.
V případě, že vlastník nemovitosti nemůže zvládnout potřebné zabezpečovací a záchranné
práce vlastními silami požádá o pomoc povodňovou komisi obce.
EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO:
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku ohrožení
přirozenou povodní značného rozsahu a pro opuštění bytu v důsledku ohrožení života vznikem
zvláštní povodně.
Jako evakuační zavazadlo lze použít např. kufr, batoh nebo cestovní tašku. Zavazadlo
označte svým jménem a adresou.
Doporučený obsah evakuačního zavazadla:
- základní trvanlivé potraviny
- předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
- léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby
- osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
- náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
- přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosnou svítilnu, nůž, zápalky atd.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
16. strana ze 35 stran
ZÁSADY CHOVÁNÍ PO POVODNÍCH
Jak se chovat při návratu !
1. Nechat si zkontrolovat stav obydlí:
-
statickou narušenost,
obyvatelnost domu, bytu,
rozvody energií (plynu, elektrické energie),
stav kanalizace a rozvodů vody.
2. Podle pokynů hygienika:
-
zlikvidovat potraviny , které byly zasaženy vodou,
zlikvidovat polní plodiny, které byly zasaženy vodou,
zlikvidovat uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní,
nahlásit hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat.
3. Informovat se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádat:
-
finanční pomoc,
pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky apod.,
potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod,
další potřebné prostředky.
4. Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řídit pokyny odborníků a zabezpečit:
-
vyčištění studny a odčerpání znečištěné vody,
chemické ošetření vody ve studni,
laboratorní prověření kvality vody.
5. Kontaktovat příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod:
-
ohlásit pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
vyhotovit soupis škod, případně je zdokumentovat (fotografie, znalecký
posudek, účty, svědectví),
při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny,
odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření.
6. Pokud možno účastnit se likvidace následků povodní.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
17. strana ze 35 stran
B. ORGANIZAČNÍ ČÁST
Organizační část povodňového plánu obsahuje jmenné seznamy, adresy a způsob
spojení účastníků ochrany před povodněmi, úkoly pro jednotlivé účastníky ochrany před
povodněmi včetně organizace hlásné a hlídkové služby .
PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA
Předpovědní povodňová služba informuje povodňovou komisi města, popřípadě ostatní
orgány a organizace o možnosti vzniku povodně a o dalším nebezpečném vývoji, o
hydrometeorologických podmínkách rozhodných pro vznik a vývoj povodně, zejména o
očekávaných vodních stavech nebo o průtocích ve vybraných profilech.
Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem
povodí tzn. Povodí Labe s.p. .
HLÁSNÁ POVODŇOVÁ SLUŽBA
Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování
obyvatelstva v místě očekávané povodně a místech ležících níže na vodním toku , informuje
povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává
zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a řízení opatření na ochranu před povodněmi .
K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě
potřeby hlídkovou službu.
Hlásnou povodňovou službu organizují povodňové orgány obcí a obcí s rozšířenou
působností a podílejí se na ní i ostatní účastníci ochrany před povodněmi .
Povodňová komise obce v systému hlásné povodňové služby přijímá informace od
povodňové komise obce s rozšířenou působností Trutnov, případně od ostatních účastníků
povodňové ochrany.
Při aktivizaci povodňové komise obce s rozšířenou působností je zpráva v systému hlásné
povodňové služby obci předávána telefonicky, případně zprávou SMS.
Příjemce SMS potvrdí přijatou SMS zasláním SMS odesilateli („ANO“ „Dekuji“
„Rozumim“ „Zprava prijata, “ „D.“ „OK “ nebo jakoukoli jinou formou SMS).
Obsahem zpráv je především upozornění na nebezpečí povodně (případně na očekávaný
vývoj povodňové situace), informace o vyhlášených nebo odvolaných stupních povodňové
aktivity atd.
Povodňová komise Města Janslé Lázně v systému hlásné povodňové služby předává
informace povodňovým orgánům městyse Černý Důl a města Svoboda nad Úpou, povodňové
komisi obce s rozšířenou působností Trutnov, případně ostatním účastníkům povodňové ochrany
(např. HZS, Povodí Labe, Správě KRNAP, atd. a to telefonicky).
Obsahem zpráv je především informace o povodňové situaci v obci, prováděných
opatřeních a souvisejících okolnostech.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
18. strana ze 35 stran
ORGANIZACE POVODŇOVÉ SLUŽBY
Ochrana před přirozenými povodněmi je řízena povodňovými orgány, které ve své
územní působnosti odpovídají za organizaci povodňové ochrany. Postavení a činnost
povodňových orgánů jsou specifikovány ve dvou časových úrovních:
Před povodní jsou povodňovými orgány:
Orgány obcí
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Orgány krajů v přenesené působnosti
Ministerstvo životního prostředí, přičemž zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší
Ministerstvo vnitra
Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
Povodňové komise obcí
Povodňové komise obcí s rozšířenou působností a magistrátů měst
Povodňové komise krajů
Ústřední povodňová komise
Ostatní účastníci ochrany před povodněmi jsou:
Správci povodí
Správci toků
Vlastníci vodních děl
Vlastníci staveb a pozemků, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh
povodně
Integrovaný záchranný systém
Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a
koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických
a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na
mimořádné události.
Základní složky IZS:
Hasičský záchranný sbor České republiky,
Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
Zdravotnická záchranná služba,
Policie České republiky.
Ostatní složky IZS:
Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
Obecní policie
Orgány ochrany veřejného zdraví,
Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
Zařízení civilní ochrany,
Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
19. strana ze 35 stran
POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTA JANSKÉ LÁZNĚ
Povodňovou komisi obce svolá na městský úřad předseda povodňové komise při
vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity. O nebezpečí povodně a o přijatých opatřeních a
případné evakuaci musí být vlastníci ohrožených objektů včas povodňovou komisí obce
upozorněni. Působnost komise je celé území města Janské Lázně.
Povodňová komise obce je podřízena povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.
Stanoviště: Městský úřad.
funkce, jméno
Předseda:
Ing. Jiří Hradecký
Místopředseda:
Bc. Marcela Vojtěchová
Člen:
Martin Košťál
Člen:
Miroslav Urban
funkce, jméno
Vedoucí:
Ing. Jiří Hradecký
Zástupce:
Miroslav Urban
Člen:
Stanislav Petrášek
Člen:
Ladislav Runkas
Člen:
Luboš Bureš
Člen:
Petr Žaba
Složení povodňové komise
e-mail
tel. pracoviště
kontakt
[email protected]é-lazne.cz
499 875 273
728 820 600
[email protected]
499 875 101
606 674 699
608 826 650
Velitel jednotky SDH
Pracovní štáb povodňové komise
e-mail
tel. pracoviště
604 385 611
kontakt
499 875 273
728 820 600
Velitel jednotky PO
604 385 611
499 875 132
603 204 848
604 169 277
Zástupce velitele JPO
776 115 242
737 059 922
Hlídková služba MěÚ
jméno
bydliště
kontakt
Ladislav Runkas
Janské Lázně č.p. 243
604 169 277
Miroslav Urban
Janské Lázně č.p. 15
604 385 611
Ondřej Elišák
Janské Lázně č.p. 15
732 139 096
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
20. strana ze 35 stran
ÚKOLY POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ OBCE
Povodňové orgány obce ve svém územním obvodu v rámci zabezpečení úkolů při
ochraně před povodněmi dle § 78 vodního zákona:
a) potvrzují soulad věcné a grafické části povodňového plánu vlastníků ( uživatelů ) pozemků a
staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně,
s povodňovým plánem obce,
b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí,
v případě drobných vodních toků správci, těchto vodních toků,
c) provádějí povodňové prohlídky,
d) zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení
náhradních funkcí v území,
e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují
varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného
systému varování,
g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový
orgán obce s rozšířenou působností,
h) vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle
povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob
osobní a věcnou pomoc,
j) zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů,
zajišťují další záchranné práce,
k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní
zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
l) provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost
provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou
působností,
m) vedou záznamy v povodňové knize.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
21. strana ze 35 stran
ÚKOLY JEDNOTLIVÝCH ČLENŮ POVODŇOVÉ KOMISE
Předseda povodňové komise – starosta obce:
a) rozhoduje o svolání povodňové komise obce,
b) řídí činnost povodňové komise,
c) informuje o situaci povodňové orgány obce Svoboda nad Úpou a Černý Důl,
d) informuje o situaci ve svém územním obvodu povodňovou komisi obce s rozšířenou
působností Trutnov,
e) vyhlašuje jednotlivé stupně povodňové aktivity,
f) vydává rozhodnutí k řešení protipovodňových opatření,
g) vydává pokyny k varování občanů a následné evakuaci,
h) rozhoduje o nasazení sil a prostředků ve svém územním obvodu,
i) rozhoduje o vyžádání pomoci od povodňové komise obce s rozšířenou působností
Trutnov,
j) do 14 dnů po povodni oznamuje rozsah a výši povodňových škod obci
s rozšířenou působností Trutnov,
k) zodpovídá za údržbu hlásného profilu,
l) zodpovídá za aktualizaci povodňového plánu,
m) nejméně 1x ročně organizuje povodňové prohlídky,
n) 1x ročně řídí nácvik činnosti povodňové komise,
o) zodpovídá za vedení povodňové knihy.
Místopředsedkyně:
a) v nepřítomnosti zastupuje předsedu povodňové komise,
b) zodpovídají za splnění úkolů uložených předsedovi,
c) organizují varování občanů v ohroženém území obce,
d) od svolání povodňové komise a v průběhu povodně provádí záznamy v povodňové knize
e) v době mimo povodňovou aktivitu smluvně zajišťují:
- mechanizaci pro zabezpečovací a záchranné práce,
- umístění a stravování evakuovaných občanů,
- náhradní zdroj pitné vody.
Členové povodňové komise a pracovního štábu povodňové komise:
a) plní úkoly uložené předsedou a místopředsedou povodňové komise,
b) navrhují opatření ke snížení škod,
c) zabezpečují práce na ochranu před povodněmi na majetku obce,
občanů a jiných organizací, pokud majitelé nemovitostí vlastními silami a
prostředky nestačí činit potřebná opatření,
d) zajišťují pohotovost dopravních a mechanizačních prostředků,
e) iniciativně zabezpečují úseky ohrožené povodní,
f) odstraňují naplavené předměty v profilech mostů, mostků, lávek a propustků,
g) odčerpávají vodu ze zatopených sklepů a objektů,
h) provádějí evakuaci občanů a zvířat.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
22. strana ze 35 stran
KOMUNIKACE MEZI POVODŇOVOU KOMISÍ OBCE A POVODŇOVOU KOMISÍ
MĚSTA TRUTNOVA – OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
Předseda povodňové komise obce přijímá hlášení od povodňové komise obce
s rozšířenou působností Trutnov v případě :
-
hrozícího nebezpečí povodní nebo záplav
negativní meteorologické předpovědi
vyhlášení, odvolání, změně SPA ve správním území
změna tendence vývoje meteorologické situace
nutnosti získání všeobecné informace nebo detailní informace o jevu, místu, události , apod.
nutnosti informovat o všeobecné situaci ve správním území a sousedním správním území
nařízení k varování , k informování a evakuaci obyvatelstva
vyhlášení krizového stavu a souvisejících opatření
Předseda povodňové komise obce předává povodňové komisi obce s rozšířenou
působností Trutnov hlášení:
-
-
v případě nebezpečí záplav nebo povodně
při vyhlášení, odvolání, změně SPA
v případě podstatné změny tendence vývoje situace
o situaci při 1. SPA v 7,00 a 18,00 hod
2. SPA v 7,00 , 12,00 a 18,00 hod
3. SPA podle požadavku PK města Trutnova v rozmezí 3 – 4 hod.
v případě potřeby vyžádání pomoci od vyšších povodňových orgánů a organizací
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
23. strana ze 35 stran
SPOLUPRACUJÍCÍ POVODŇOVÁ KOMISE NA TOKU NAD OBCÍ – není
SPOLUPRACUJÍCÍ POVODŇOVÁ KOMISE NA TOKU POD OBCÍ
Povodňové orgány obce položené výše na toku informují o situaci ve svém územním
obvodu (o nebezpečí a průběhu povodně) povodňové orgány města Svoboda nad Úpou a městyse
Černý Důl (§ 78 odst.3 písm.g ) vodního zákona).
Složení povodňové komise Města Svoboda nad Úpou
e-mail
tel.pracoviště
[email protected]
499 871 105
[email protected]
499 871 197
funkce, jméno
Předseda :
Ing. Jiří Špetla
Místopředsedkyně:
Bc. Ivana Balcarová
Člen :
Miroslav Bahník
Člen :
Karel Riegel
Člen :
Jan Bartoníček
Člen :
Vilém Kaňka
mobil
734 609 762
731 479 260
732 700 668
737 113 030
604 576 026
603 439 747
Složení povodňové komise Městyse Černý Důl
funkce, jméno
Předseda :
Ing. Zdeněk Kraus
Zapisovatelka :
Miroslava Mejsnarová
1. místopředseda
Martin Stránský
2. místopředseda
Lucie Pieschelová
Člen:
Josef Nechanický
Člen:
Rudolf Janeček
e-mail
tel.pracoviště
[email protected]
bydliště
telefon
Černý Důl č.p. 268
499 435 164
[email protected]
499 435 164
[email protected]
[email protected]
724 180 080
Vrchlabí,
Chelčického 897
Černý Důl čp. 201
499 692 604
Čistá čp. 186
499 435 164
[email protected]
[email protected]
mobil
603 558 841
732 755 649
725 125 240
Černý Důl čp. 157
499 435 151
Čistá čp. 58
739 253 470
605 571 441
velitel JPO V. SDH Čistá v Krk.
Člen:
Jaroslav Švanda
[email protected]
Černý Důl čp. 98
499 435 342
603 454 512
preventista obce
Člen:
Iva Zaplatílková
[email protected]
Černý Důl čp. 231
604 384 562
Infocentrum ÚM
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
24. strana ze 35 stran
ZPŮSOB VYHLAŠOVÁNÍ STUPŇŮ POVODŇOVÉ AKTIVITY
Stupně povodňové aktivity se vyhlašují telefonem, SMS, faxem, e-mailem, případně
osobním doručením.
Veškeré informace, přijaté a odeslané zprávy, provedená obecním úřadem podle tohoto
plánu příkazy při nebezpečí povodně a v jejím průběhu se zaznamenávají v Povodňové knize.
Povodňová kniha je uložena společně s další dokumentací na úřadu městyse v kanceláři starosty.
Při nebezpečí povodně provádí záznamy v Povodňové knize starosta obce. Od okamžiku svolání
povodňové komise a v průběhu povodně provádí záznamy místopředsedkyně povodňové
komise.
Obdržení prvotní informace
Prvotní informaci od povodňové komise obce s rozšířenou působností Trutnov o
nepříznivé hydrometeorologické situaci přijímá předseda povodňové komise Ing. Jiří Hradecký.
1. stupeň povodňové aktivity
1. stupeň povodňové aktivity nastává na základě vlastních poznatků a nebo dle informací
hlásné služby.
Prvotní hlášení od povodňové komise obce s rozšířenou působností, případně jiných
fyzických nebo právnických osob, týkajících se nebezpečí záplav nebo povodní přijímá předseda
povodňové komise obce Ing. Jiří Hradecký, který postupně vyrozumí ostatní členy povodňové
komise a zajistí zahájení činnosti hlídkové služby.
Pro činnost povodňové komise obce má význam znalost průběhu srážkové činnosti i
teplot ( zejména v zimním období) na stanicích Černá Hora.
Předseda povodňové komise obce pověří některého člena povodňové komise sledováním
průběhu srážkové činnosti v sekci Srážkoměrné stanice. O dosažených stavech předává tento
člen zprávu osobně předsedovi povodňové komise.
Hlídková služba bude sledovat:
a) stoupání hladiny toku v hlásném profilu v obci,
b) kritická místa v obci,
d) vznik nebezpečných zácp, nápěchů a zátarasů.
O dosažených stavech uvedených v povodňovém plánu předává hlídková služba zprávu
osobně předsedovi povodňové komise obce.
1. stupeň povodňové aktivity nastává a zaniká na základě vlastních poznatků povodňových
orgánů obce.
Zodpovídá předseda povodňové komise obce Ing. Jiří Hradecký.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
25. strana ze 35 stran
2. a 3. stupeň povodňové aktivity
Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu
povodňové orgány.
-
Podkladem pro jejich vyhlášení je :
dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených
v povodňových plánech
zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby
doporučení správce vodního toku
případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí.
Povodňový orgán může vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů než je
uvedeno (např. nebezpečné ledové jevy apod.)
V případě dosažení 2. stupně povodňové aktivity svolá předseda povodňovou komisi na
městský úřad.
O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán obce povinen
informovat vlastníky ohrožených objektů uvedených v povodňovém plánu, povodňové
orgány městyse Černý Důl a města Svoboda nad Úpou a povodňový orgán obce
s rozšířenou působností Trutnov.
Na městském úřadu bude zabezpečena nepřetržitá tel. služba:
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
499 875 273
499 875 101
728 820 600
606 674 699
608 826 650
604 385 611
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
26. strana ze 35 stran
POVODŇOVÁ OPATŘENÍ
Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně jsou :
a) stanovení záplavových území,
b) vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,
c) povodňové plány,
d) povodňové prohlídky,
e) příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,
f) organizační a technická příprava povodňové ochrany,
g) vytváření hmotných povodňových rezerv,
h) vyklízení zátopových území,
i) příprava účastníků povodňové ochrany,
j) činnost předpovědní povodňové služby,
k) činnost hlásné povodňové služby,
l) varování při nebezpečí povodně,
m) zřízení a činnost hlídkové služby,
n) evidenční a dokumentační práce.
Opatření za povodně
a) řízené ovlivňování odtokových poměrů,
b) povodňové zabezpečovací práce,
c) povodňové záchranné práce,
d) zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.
Opatření po povodni
a) obnovení povodní narušených funkcí v zasaženém území,
b) zjišťování a oceňování povodňových škod,
c) odstraňování povodňových škod,
d) zjištění příčin negativně ovlivňujících průběh povodně a řešení jejich nápravy,
e) dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace.
Dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace
Účelem dokumentace a evidence je zabezpečení objektivních záznamů o průběhu
povodně, o provedených opatřeních k ochraně před povodněmi, o příčině vzniku a velikosti škod
a o jiných okolnostech souvisejících s povodní.
Dokumentací o povodni jsou zejména :
a) záznamy v povodňové knize,
b) průběžné zaznamenávání vodních stavů a průtoků ,
c) průběžné zaznamenávání údajů o provozu vodohospodářských děl ovlivňujících
průběh povodně,
d) označování nejvýše dosažené hladiny vody,
e) zaměřování a zakreslování zátopy ,
f) monitoring kvality vody a možných zdrojů znečištění,
g) fotografické snímky a filmové záznamy,
h) účelové terénní průzkumy a šetření,
i) vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
27. strana ze 35 stran
ČINNOST POVODŇOVÉ KOMISE PŘI VYHLÁŠENÍ SPA
V době povodně je povodňová komise obce oprávněna činit opatření a vydávat příkazy k
zabezpečovacím a záchranným pracím v odůvodněných případech i nad rámec povodňového
plánu.
Povodňové orgány nebo jiné osoby na jejich příkaz jsou při povodni za účelem
provádění záchranných a zabezpečovacích prací oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na
cizí pozemky a do objektů.
K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na
své pozemky, popřípadě stavby, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí
k ochraně životů a majetku před povodněmi a řítit se příkazy povodňových orgánů.
1. stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti
nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového
nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji
povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba. Na vodních dílech nastává
tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti
díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.
Činnost při vyhlášení 1. stupně povodňové aktivity
a) aktivizace pracoviště povodňové komise na městském úřadu, seznámit se s povodňovým
plánem obce,
b) provést kontrolu spojení se členy povodňové komise obce a členy pracovního štábu,
zajistit dosažitelnost všech členů povodňové komise a pracovního štábu,
c) informovat o situaci povodňovou komisi obce s rozšířenou působností,
d) informovat o nebezpečí povodně povodňové orgány městyse Černý Důl a města Svoboda
nad Úpou,
e) zahájit činnost hlídkové služby, která sleduje stoupání hladiny vodních toků a o
dosažených stavech uvedených v povodňovém plánu informuje osobně předsedu povodňové
komise obce,
f) podle vývoje situace provést vyrozumění vlastníků nemovitostí v ohroženém území na
nebezpečí povodně a o přijatých opatřeních v územním obvodu obce.
Vyzvat občany v ohroženém území při očekávaném dlouhodobějším období dešťů, při tání
sněhu nebo v období bouřek ke sledování meteorologických předpovědí ČHMÚ ve
sdělovacích prostředcích.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
28. strana ze 35 stran
2. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti
vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, vyhlašuje se
také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska
jeho bezpečnosti , aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi,
uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění
průběhu povodně podle povodňového plánu .
Činnost při vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity:
Ke zmírnění průběhu povodně a jejich následků jsou prováděna následující opatření:
a) vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity,
b) předseda svolá povodňovou komisi na městský úřad,
c) první jednání se uskuteční na městském úřadě, členové povodňové komise jsou informováni o
situaci v územním obvodu, jsou upřesněny úkoly pro členy pracovního štábu,
d) je zajištěna dosažitelnost všech členů povodňové komise a pracovního štábu,
e) podávání hlášení o situaci povodňové komisi obce s rozšířenou působností ,
f) předseda povodňové komise informuje o situaci povodňové komise obcí položených níže na
toku,
g) je sledován průběh srážkové činnosti a teplot ve stanici Černá Hora na internetových
stránkách www.pla.cz.
h) stále pokračuje činnost hlídkové služby – sledování kritických míst,
i) občané jsou vyzváni, aby se řídili příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů, jsou
informováni o způsobu a místě evakuace,
j) aktivují se všechny vyčleněné síly a prostředky,
k) vlastníci ohrožených nemovitostí (strana č. 10 a 11) jsou vyzváni k zahájení vlastní činnosti
k ochraně zdraví, životů, majetku, zvířat a k případné evakuaci, přemísťují cenný nábytek,
elektrické spotřebiče a potraviny do vyšších pater, odstraňují nebo řádně zajistí snadno
odplavitelný materiál a nebezpečné látky - především ropné produkty, ředidla, barvy atd. –
je nutné zabránit kontaminaci vody,odváží osobní automobily mimo ohrožené území),
l) vlastníci Státních léčebných lázní,s.p., České pošty, s.p., ČEZ Distribuce, a.s. a Penzionu
Vladimír jsou vyzváni k zahájení činnosti na ochranu osob a majetku podle vlastních
povodňových plánů,
m) je zahájena činnost na ochranu osob a majetku Zdravotního střediska, Kina a Městského
úřadu ve vlastnictví Města Janské Lázně,
n) pro zajištění kritických míst je zahájen rozvoz výpomocného materiálu,
o) provádění zápisů do Povodňové knihy (přijaté a odeslané zprávy, přijatá
opatření ),
p) sběr a zaznamenávání informací,
q) provádění evidenčních a dokumentačních prací .
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
29. strana ze 35 stran
3. stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení
vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku
v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a
skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových
opatření , provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.
Činnost při vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity:
Ke zmírnění průběhu povodně a jejich následků jsou prováděna následující opatření:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
vyhlásit 3. stupeň povodňové aktivity,
zhodnotit situaci, zajistit trvalou pohotovost všech členů povodňové komise,
podle vývoje situace na jednání přizvat zástupce dalších organizací a firem,
udržovat spojení a vzájemně se informovat se sousedními obcemi a obcí s rozšířenou
působností,
stále je sledován průběh srážkové činnosti a teplot ve srážkoměrné stanici Černá Hora na
internetových stránkách,
aktivizace míst nouzového ubytování a stravování evakuovaných občanů,
odstraňování překážek ve vodních tocích znemožňujících plynulý odtok vody,
odstraňování překážek v profilech objektů:
začátek zatrubnění u č.p. 85 v Janských Lázních,
začátek zatrubnění u Dětských lázních Vesna ,
most u č.p. 76 nad soutokem Janského a Rudolfova potoka,
most u č.p. 140 – chata Tereza
most u č. p. 107 – chata Fakultní nemocnice HK
ostatní mosty, mostky a lávky v obci,
jsou prováděna opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací,
opatření k omezení znečištění vody,
předávání informací obyvatelstvu o přijatých opatřeních,
je zahájena příprava evakuace osob z ohrožených nebo již zaplavených objektů, péče o ně po
nezbytnou dobu , zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území,
informovat vlastníky Státních léčebných lázní,s.p. , České pošty, s.p., ČEZ Distribuce, a.s. a
Penzionu o povodňové situaci a vyzvat k provádění činnosti na ochranu osob a majetku
podle vlastního povodňového plánu,
pokračují zabezpečovací práce na ochranu osob a majetku Zdravotního střediska, s.p., Kina
a Městského úřadu,
podle vývoje situace vyžádat pomoc Policie ČR k zajištění majetku v zaplavených
(evakuovaných) oblastech,
provádět zápisy do Povodňové knihy,
provádění evidenčních a dokumentačních prací,
jsou prověřeny ústupové cesty z obce směr Černý Důl a Svoboda nad Úpou,
dle potřeby jsou v obci odstaveny hlavní uzávěry elektrické energie a vody.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
30. strana ze 35 stran
Opatření za povodně
a) řízené ovlivňování odtokových poměrů,
b) podle rozsahu povodně provádět další zabezpečovací a záchranné práce,
c) zabezpečit náhradní funkce a služby v území zasaženém povodní.
Opatření po povodni
a) zpracovávají se dokumentační práce a vyhodnocení povodňové situace,
b) do 14 dnů po povodni předkládá předseda povodňové komise městyse zprávu o
povodni obci s rozšířenou působností,
c) obnovují se povodní narušené funkce v zasaženém území,
d) zjišťování a oceňování povodňových škod,
e) odstraňování povodňových škod,
f) zjišťují se příčiny negativně ovlivňujících průběh povodně a následně se řeší
jejich nápravy.
NÁKLADY NA OPATŘENÍ NA OCHRANU PŘED POVODNĚMI
Opatření na ochranu před povodněmi, která vymezí programy opatření vycházející z
plánů hlavních povodí České republiky, hradí stát. Pokud jsou součástí takových opatření
technická zařízení, hradí stát také jejich provoz.
Opatření na ochranu před povodněmi, která vymezí programy opatření vycházející z
plánů oblastí povodí, hradí kraje, které za tím účelem vyčleňují v rámci svého rozpočtu
přiměřenou rezervu sloužící pro krytí ostatních opatření na ochranu před povodněmi v regionu
ucelených povodí. Stát může na tato opatření přispět.
Jednotlivé obce mohou činit opatření k přímé ochraně majetku na svém území. Stát a
kraje mohou na tato opatření přispět. Obce mohou požádat vlastníky majetku, který je těmito
opatřeními chráněn, o příspěvek na jejich výstavbu.
Právnické a fyzické osoby nesou náklady, které jim vzniknou vlastními opatřeními k
ochraně jejich majetku před povodněmi.
Náklady na zabezpečovací práce na vodních tocích hradí jejich správci. Vlastníci vodních
děl hradí náklady na zabezpečovací práce na těchto vodních dílech.
Majetkovou újmu vzniklou v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně:
a) povodňovou komisí obce hradí obec,
b) povodňovou komisí obce s rozšířenou působností hradí obec s rozšířenou
působností,
c) povodňovou komisí kraje hradí kraj,
d) Ústřední povodňovou komisí hradí Ministerstvo životního prostředí.
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
31. strana ze 35 stran
ZABEZPEČENÍ ZÁCHRANNÝCH A ZABEZPEČOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na
své pozemky, popřípadě stavby, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí
k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.
Materiál pro záchranné práce
Druh
Místo uskladnění
Zodpovídá
Kontakt
Nářadí dle potřeby
garáže Technických
služeb u Kavkazu
Miroslav Urban
604 385 611
Čerpadlo – 2 ks
hasičská zbrojnice u
Kavkazu
Čerpadlo – 1 ks
Povodňové pytle lze přikoupit u společnosti JUTA a.s., Na Kameni 96, Jaroměř.
Kontakt:
491 843 144 - expedice
491 843 111 - ústředna
Zdeněk Krejčí - 724 160 157
Jana Pourová – 724 727 046
Dopravní prostředky a mechanizmy
Druh
UNC 060
AVIA D75-N
UNIMOG U-90
Reform - mounty
LIAZ - kropice
IFA-Multicara
Stanoviště
Zodpovídá
Kontakt
areál Technických
služeb
Stanislav Petrášek
603 204 848
Činnost k odstavení hlavních uzávěrů
Druh sítě
Správce sítě
Zajistí
Elektrická energie
Plyn
ČEZ Distribuce a.s.
Východočeská
plynárenská, a.s.
Voda
VaK a.s.
ČEZ Distribuce a.s.
840 850 860
Východočeská
plynárenská, a.s.
1239
604 252 529 – Karel Turek
737 237 353 – pohotovost
499 871 107
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
Kontakt
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
32. strana ze 35 stran
UMÍSTĚNÍ EVAKUOVANÝCH OBČANŮ
Povodňové orgány obce zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování
evakuovaných občanů § 78 odst. 3 písm.j) vodního zákona.
Dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů
Místo
Počet míst
Kontakt
Tělocvična Základní školy č.p. 68
20
499 875 414
Tělocvična Obchodní akademie č.p. 282
50
499 875 174
Dočasné stravování evakuovaných občanů:
Místo
Počet jídel
Místní hotely a penziony bez ohrožení
dle potřeby
Náhradní zdroj vody
Zdroj
Poznámka
cisterna VaK Trutnov
v pracovní době
mimo pracovní dobu
úpravna vody Temný Důl
Kontakt
499 814 641
499 848 541
499 874 188
ORGANIZACE DOPRAVY
Organizaci dopravy v případě zatopení některých komunikací organizuje Povodňová
komise obce ve spolupráci s Policií ČR a Správou a údržbou silnic, divize Trutnov-Náchod,
která poskytne přenosné značení.
Pracoviště
kontakt
Policie ČR Územní odbor Trutnov
974 539 111
Policie ČR obvodní oddělení Trutnov
974 539 651
Policie ČR obvodní oddělení Svoboda nad Úpou
974 539 731
Policie ČR
Správa a údržba silnic
Královehradeckého kraje
oblast Trutnov - Náchod
158
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
499 739 310 - Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
33. strana ze 35 stran
ZPŮSOB VYŽÁDÁNÍ POMOCI PŘI POVODNI
Povodňové orgány města Janské Lázně řídí, koordinují a kontrolují ochranu před
povodněmi ve svém územním obvodu dle tohoto plánu. Pokud povodňová komise obce nestačí
vlastními silami a prostředky činit potřebná opatření, požádá předseda povodňové komise
povodňové orgány obce s rozšířenou působností Trutnov o převzetí řízení ochrany před
povodněmi.
Povodňový orgán obce s rozšířenou působností Trutnov je povinen oznámit povodňové
komisi Města Janské Lázně datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi, rozsah
spolupráce, ukončení řízení ochrany před povodněmi a provést o tom zápis v povodňové knize.
Povodňové orgány obce zůstávají dále činné, provádějí ve své územní působnosti opatření podle
svého povodňového plánu v koordinaci vyšším povodňovým orgánem nebo podle jeho pokynů.
Kontaktní osoby povodňové komise obce s rozšířenou působností Trutnov
Tajemník PK
Bc. Vendula Kasperová
tel. 499 803 112
mobil 777 271 488
e-mail: [email protected]
Člen PK
Ing. Monika Brázdová
tel. 499 803 255
mobil 733 659 102
e-mail: [email protected]
Člen PK
Jana Suchánková
tel. 499 803 113
e-mail: [email protected]
mobil 731 124 271
VAROVNÁ OPATŘENÍ
Za povodňové situace bude obyvatelstvo v ohroženém území vyrozuměno a varováno za
použití následujících prostředků:
a) využitím poplachových sirén sboru dobrovolných hasičů,
b) sirénou HZS lokálně spouštěnou,
c) osobním doručením - prostřednictvím členů povodňové komise obce, spoluobčanů (sousedů)
a podobně,
d) pojízdnými rozhlasovými vozy a megafony,
e) pevnou linkou telefonem,
f) mobilním telefonem,
g) SMS,
h) regionálním rozhlasovým vysíláním (přes Rádio Černá Hora, Český rozhlas).
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
34. strana ze 35 stran
TELEFONNÍ SPOJENÍ ÚČASTNÍKŮ OCHRANY PŘED POVODNĚMI
Kontaktní osoby povodňové komise Města Trutnov a ORP Trutnov
Bc. Vendula Kasperová
499 803 112, 777 271 488
Ing. Monika Brázdová
499 803 255, 733 659 102
Jana Suchánková
499 803 113, 731 124 271
MěÚ Trutnov
499 803 111 recepce – stálá služba
e-mail: [email protected]
www.trutnov.cz
Tísňové volání
HZS Královehradeckého kraje
územní odbor Trutnov
Hasiči
JSDH Svoboda n.Ú.
JSDH Janské Lázně
112
950 525 411 - ústředna
950 525 420 - ředitel
150
734 230 402 - Jan Bartoníček velitel
604 385 611 – Miroslav Urban velitel
Záchranná služba
155
Zdravotní pomoc v obci
739 175 185 - MUDr. Pavel Petrů
Poliklinika Trutnov
499 840 150
Nemocnice Trutnov
499 866 111
KHS Trutnov
499 829 512, 499 829 530, 499 829 521,
(Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Trutnov)
Policie ČR
158
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje
Územní odbory Trutnov
974 539 111
Policie ČR OO Trutnov
974 539 651
Policie ČR OO Svoboda n.Ú.
974 539 731
ČEZ a.s. hlášení poruch
840 850 860
Povodí Labe s.p. HK
495 088 720, 495 088 730 (dispečink–stálá služba 24
hodin denně)
606 643 437 (pohotovost)
www.pla.cz
495 436 161 - regionální prognózní pracoviště
499 736 303
www.chmi.cz
ČHMÚ HK
ČHMÚ Pec pod Sněžkou
Správa a údržba silnic Královehradeckého kraje
(pracoviště Trutnov, Sportovní 508, Trutnov)
499 739 329 – vedoucí střediska Jančovič Štěpán
[email protected]
Technické služby Janské Lázně
Státní léčebné lázně, s.p. J. Lázně
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
603 204 848 – Stanislav Petrášek
499 860 111
aktualizace srpen 2013
Povodňový plán – Město Janské Lázně
35. strana ze 35 stran
C. GRAFICKÁ ČÁST
Mapa 1 : 10 000, do které jsou vyznačeny:
- ohrožené objekty,
- hlásný profil v obci,
- umístění evakuovaných občanů,
Snímek katastrální mapy, do které jsou vyznačeny:
- ohrožené objekty,
- hlásný profil v obci,
- umístění evakuovaných občanů,
Zpracovatel: Pavel Stejskal, Trutnov
aktualizace srpen 2013
Download

POVODŇOVÝ PLÁN