14 600
950
950
950
950
500
140
140
140
140
IPE
127x114x29
IPE
127x114x29
IPE
127x114x29
5 500
3 527
5 500
100
120
IPE
127x114x29
Řez A - KROV
2X60
140
140
140
500
100
140
270 140
400
90
100
120
2X60
140
140
180
3 250
IPE
127x114x29
900
140
140
140
180
100
120
986
Řez A - KROV
950 100
2X60
140
140
180
140
180
950
3 250
100
140
900
140 270
90
400
140
140
986
900
100
140
800
1 200
900
900
830
895
6 460
1 050
760
765
950
500
950
950
3 120
14 600
Souřadný systém: JTSK
800
900
Výškový systém: BpV
950
Řez B - KROV
900
700ZODP. PROJEKTANT
1 920
#Architekt
Kraj:
S
±0,000=#Projektový počátek
100
7 300
765
700
3 650
760
1 875
3 650
1 050
800
400
895
150
400
830
800
740
900
150
1 700
900
800
2 420
900
2 975
1 700
100
500
3 700
740
4 650
2 850
Řez B - KROV
8 050
950
950 100
700
1 200KONTROLOVOAL
PROJEKTOVAL/KRESLIL
LUKÁŠ DVOŘÁK 602972487
#Kontroloval
St. úřad:
INVESTOR:
#Klient
MÍSTO STAVBY: #Místo stavby
Poznámky:
Pozor-výkres je jen dílčí částí projektu. Nedílnou součástí je technická zpráva A, souhrná
technická zpráva B, zásady organizace výstavby E, dokumentace stavby F, skladby podlah a
výplně otvorů.
Před objednáním nebo zahájením výroby všech výrobků a konstukcí je nutné ověřit jejich
rozměry a podmínky zabudování dle skutečnosti na stavbě.
Veškeré konstrukce musí odpovídat normám, zejména pak normě ČSN 73 0540, ČSN 73 0532
Kótovány jsou stavební konstrukce otvorů.
Toto dílo je chráněno autorským zákonem, všechny změny oproti projektové dokumentaci je
nutné konzultovat a odsouhlasit s projektantem.
Poznámka:
Nátěrem provést ochranu prvků krovu proti dřevokaznému hmyzu a houbám (např.
Lignofix)
Rodinný dům - Marek
Pozednice kotvit k ŽB věnci ocelovou pásovinou 50/5mm po 2m délky
pozednice. Pozednice podložit lepenkou A 400H
VÝKRES KROVU - PŮDORYS - F
FORMÁT
A3 (A4)
DATUM
##/##/####
STUPEŇ
DOS
Č. ZAKÁZKY
#ČProj
MĚŘÍTKO
Č. VÝKRESU
1:50
13
Download

výkres krovu