9.
Maskovací a izolaèní pásky HPX
Krycí papír
Zakrývací papír k jednoduché ochranì míst,
kde nechcete provést nástøik nebo nátìr laky atd.
Vlastnosti výrobku
• Tvárný, vhodný pro zakulacené profily
Popis
Velikost
Barva
Obj. è.:
Balicí jednotka
Maskovací papír
Maskovací papír
Maskovací papír
Maskovací papír
Maskovací papír
450 m/40gr/22 cm
450 m/40gr/60 cm
450 m/40gr/90 cm
450 m/40gr/120 cm
450 m/40gr/150 cm
hnìdá
hnìdá
hnìdá
hnìdá
hnìdá
A10022
A10060
A10090
A10120
A10150
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Oboustranná akrylová páska
Oboustranná akrylová páska s vysokou pøilnavostí.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
•
•
•
Oboustranná akrylová páska s vysokou pøilnavostí
Dobøe pøilne ke kovu, sklu a vìtšinì plastù
Odolný vùèi rozpouštìdlùm
Snadno opravitelný • Nahrazuje šrouby a slepé nýty
Lepivá vrstva: akryl • Odolný vùèi teplotì do 130 °C
Pevnost v tahu: 6,2 kg/cm
Pøilnavost: 1900 g/cm
Tloušśka: 1,1 mm
Oblasti použití
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.:
Balicí jednotka
• Zvláštì pro (nároèné) ozdobné profily,
emblémy, vyztužovací kusy atd.
Oboustranná akrylová páska
Oboustranná akrylová páska
Oboustranná akrylová páska
èerná
èerná
èerná
9 mm x 10 m
12 mm x 10 m
19 mm x 10 m
HSA003
HSA004
HSA005
10 ks
10 ks
10 ks
Oboustranná molitanová páska s vysokou pøilnavostí
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
•
•
Odolný vùèi povìtrnostním vlivùm, vhodný k dlouhodobému použití
Odolný vùèi øedidlùm • Vhodný k montáži ozdobných profilù, emblémù atd.
Lepivá vrstva: akryl • Nosný materiál: polyetylenová pìna
Odolný vùèi teplotì do 120°C
Pevnost v tahu: 65 N/cm
Pøilnavost: 1200 g/cm
Tloušśka: 1 mm
Oblasti použití
• Vhodné pro všechny podklady
• PVC, pryž a asfalt
• Lodní doprava, nákladní vozy, karavany
Popis
Barva
Pøepravní jednotka
Obj. è.
Balicí jednotka
Oboustranná molitanová páska
Oboustranná molitanová páska
Oboustranná molitanová páska
Oboustranná molitanová páska
èerná
èerná
èerná
èerná
9 mm x 10 m
12 mm x 10 m
19 mm x 10 m
25 mm x 10 m
ZC0003
ZC0004
ZC0005
ZC0006
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
28
Textilní páska
Univerzální, velmi kvalitní vyztužovací páska, silná s vysokou pøilnavostí
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Vodotìsný • Snadno odstranitelný • Pro vnitøní i vnìjší použití
Odolný vùèi teplotám maximálnì do 90°C
Nosný materiál: Polyesterová/plátìná tkanina s vrstvou polyetylenu
Pevnost v tahu: 15 kg/25 mm • Pøilnavost: 1650 kg/25 mm
Tloušśka: 0,30 mm
Oblasti použití
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
• K montáži a opravám potrubí, trub, zahradních hadic atd.
Textilní páska
Textilní páska
Textilní páska
Textilní páska
støíbrná
èerná
èerná
èerná
50 mm x 25 m
50 mm x 25 m
50 mm x 50 m
50 mm x 50 m
CS5025
CB5025
CB5050
CS5050
30 ks
30 ks
18 ks
18 ks
Duct Tape - univerzální plátìná tvárná páska
Univerzální plátìná tvárná páska.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
•
Odolný vùèi povìtrnostním vlivùm
Snadno odstranitelný • Lepivá vrstva: pøírodní kauèuk
Nosný materiál: Polyesterová/plátìná tkanina s vrstvou polyetylenu
Odolný vùèi teplotì do 65°C • Pevnost v tahu: 11,5 kg/25 mm
Pøilnavost: 1650 kg/25 mm • Tloušśka: 0,25 mm
Oblasti použití
• K doèasné montáži potrubí, trub, doèasné opravy atd.
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Duct Tape
Duct Tape
støíbrná
støíbrná
50 mm x 25 m
50 mm x 50 m
ECS5025
ECS5050
30 ks
18 ks
Maskovací páska do 60°C
Krycí páska, tenká, vhodná pro automobily, v domácnosti i prùmyslu.
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Pøi použití do 60°C nezanechává zbytky lepidla
Odolný vùèi øedidlùm • Lepivá vrstva: na základì rozpouštìdla kauèuku
Nosný materiál: krepový papír • Pevnost v tahu: 87,5 N/25 mm
Pøilnavost: 4,8 N/25 mm • Tloušśka: 0,125 mm
Oblasti použití
• Dobøe pøilne ke kovu, sklu, plastùm i gumì
• Vhodná pro upevnìní všech druhù pøedmìtù
• Pokud se použije ve venkovním prostøedí,
odstraní se po 8 hodinách použití
• Není odolná proti UV záøení
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Maskovací páska 60°
Maskovací páska 60°
Maskovací páska 60°
krémovì bílá
krémovì bílá
krémovì bílá
19 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m
CMA1950
MA3850
MA5050
48 ks
24 ks
24 ks
Maskovací páska do 80°C
Velmi kvalitní krycí páska, v kvalitì opláštìní
Vlastnosti výrobku
•
•
•
•
Pøi použití do 80°C nezanechává zbytky lepidla
Odolný vùèi øedidlùm • Lepivá vrstva: na základì rozpouštìdla kauèuku
Nosný materiál: krep • Odolný vùèi teplotì do 80°C (pøechodnì do 110°C)
Pevnost v tahu: 87,5 N/25 mm • Pøilnavost: 5,4 N/25 mm
Oblasti použití
• Dobøe pøilne ke kovu, sklu, plastùm i gumì
• Vhodná pro upevnìní všech druhù pøedmìtù
• Pokud se použije ve venkovním prostøedí,
odstraní se po 8 hodinách použití
29
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Maskovací páska 80°
Maskovací páska 80°
Maskovací páska 80°
bílá
bílá
bílá
19 mm x 50 m
38 mm x 50 m
50 mm x 50 m
MT1950
MT3850
MT5050
48 ks
24 ks
24 ks
Reflexní páska
Samolepicí reflexní páska k lepší viditelnosti a zvýšené bezpeènosti.
Vlastnosti výrobku
• Vysoký odraz svìtla
Oblasti použití
• Lze použít na èásti vozidla, kola, motocykly, školní brašny atd.
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Reflexní páska
žlutá, reflexní
19 mm x 1.5 m
ZC11
10 ks
HPX 6200 Správková páska
Univerzální, velmi kvalitní vyztužovací páska
Vlastnosti výrobku
• Velmi pevný, vodotìsný s dobrou pøilnavostí
• Odolný vùèi teplotám do 90°C
Oblasti použití
• K montáži a opravám potrubí, trub, zahradních hadic atd.
• Snadno se odstraòuje
• Použití ve vnitøním i vnìjším prostøedí
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Správková páska
Správková páska
èerná
støíbrná
50 mm x 5 m
50 mm x 5 m
CS5005
CB5005
24 ks
24 ks
Oboustranná lepicí páska
Tenká transparentní oboustranná lepicí páska s vysokou pøilnavostí.
Oblasti použití
• K uchycení dílù spojleru, log, plastových štítkù
• Dobrá pøilnavost k vìtšinì plastových výrobkù
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Oboustranná lepicí páska
Oboustranná lepicí páska
oranžová transparentní
èerná
19 mm x 1,5 m
19 mm x 2 m
ZC10
HSA025
10 ks
10 ks
Oboustranná lepicí páska Powerbond Pads
Oboustranná èerná akrylová páska s vysokou pøilnavostí.
Vèetnì èisticího a odstraòovacího prostøedku.
Vlastnosti výrobku
• Snadno se opravuje
• Odolný vùèi teplotám do 130°C
Oblasti použití
• Speciálnì urèený pro uchycení ozdobných profilù, emblémù,
držákù na telefon, interiérových zrcadel atd.
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Oboustranná lepicí páska Powerbond Pads
èerná
podložky
PB1000
20 ks
30
Oboustranná molitanová páska
Oboustranná molitanová páska s vysokou pøilnavostí
Vlastnosti výrobku
• Odolný vùèi povìtrnostním vlivùm, vhodný k dlouhodobému použití
• Odolný vùèi rozpouštìdlùm
Oblasti použití
• Dobøe pøilne ke kovu, sklu a vìtšinì plastù
• Vhodný k montáži ozdobných profilù, emblémù atd.
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Oboustranná molitanová páska
Oboustranná molitanová páska
èerná
èerná
12 mm x 2 m
19 mm x 2 m
ZC0023
ZC0025
10 ks
10 ks
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Hliníková páska
hliníková
50 mm x 5 m
ZC30
10 ks
Hliníková páska
Stálá správková páska
Vlastnosti výrobku
• Dlouhá trvanlivost
• Odolný vùèi teplotám do 120°C
Oblasti použití
• Opravy všeho druhu
Fine line páska
Velmi tenká modrá vinylová páska
Vlastnosti výrobku
• Velmi flexibilní
• Nezanechává stopy po lepidle
Oblasti použití
• vhodná pro tvarování linek pro vícebarevné lakování
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.
Balicí jednotka
Fine line páska modrá
Fine line páska modrá
Fine line páska modrá
Fine line páska modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
3 mm x 33 m
6 mm x 33 m
12 mm x 33 m
19 mm x 33 m
FL0333
FL0633
FL1233
FL1933
10 ks
10 ks
10 ks
10 ks
Lemovací páska
Páska pro oblepování tìsnìní kolem oken
Vlastnosti výrobku
• Dostupná ve tøech šíøích
• Vynikající úèinnost i pøi teplotách kolem 100 °C
• Skvìlá lepící schopnost
Oblasti použití
• Malý kousek se zasune za gumový lem a páska
se ohne zpìt a pøilepý ke sklu, èímž odtáhne lem
od lakovaného okraje
31
Popis
Barva
Velikost
Obj. è.:
Balicí jedn.
Lemovací páska
Lemovací páska
Lemovací páska
hnìdá
hnìdá
hnìdá
5/45mm/10m
10/45mm/10m
19/45mm/10m
TM0510
TM1010
TM1910
36 ks
36 ks
36 ks
Tradix Slovakia s.r.o.
Kovaľská 1/A, Košice časť Poľov
tel: 055 / 72 88 55 1–3
fax: 055/ 684 55 55,
mobil: 0903626900
e -mail: [email protected]
www.tradix.sk
Download

Maskovací a izolační pásky HPX 9.