BOHUTÍNSKÝ
j
j
a
a
d
d
o
o
v
v
a
a
r
pr
z
zp
18. ročník
Z OBSAHU ČÍSLA:
✔ slovo starosty
✔ slovo místostarosty
✔ novinky ze Svazku obcí
2. číslo
prosinec 2012
P F 2 013
podbrdského regionu
✔ knihovna
✔ historie jednoho křížku
✔ společenská rubrika
✔ jednání ZO
✔ MŠ, ZŠ
✔ zvyky a obyčeje
✔ sport servis
FOTBAL, HOKEJ,
TENIS, ASPV - cvičení
✔ SDH Vysoká Pec
✔ SDH Bohutín
✔ dění v obci
✔ Vokačovský rybník
✔ Spolek Řimbaba
✔ myslivické sdružení
✔ pro bystré hlavy
✔ sport servis
MOTO, CYKLO
✔ dění v obci - fotokronika
✔ prodej nemovitosti
✔ Vánoce na Řimbabě
Přejeme Vám
příjemné a klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v pracovním i osobním životě
do nového roku 2013.
kolektiv OÚ Bohutín
Ladislav Turek, starosta
Mgr. Lenka Říhová, místostarostka
Ing. Martin Matuna, místostarosta
K A L E N DÁ Ř A K C Í
Srdečně zveme na vánoční setkání v Bohutíně
dne 19. prosince 2012
v 18:00 hod. v kostele svaté Maří Magdalény
zahájení - páter Mgr. Jan Kuník, vystoupení Základní umělecké školy
Jakuba Jana Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem,
pobočka Základní škola Bohutín – dětské kytarové vystoupení, flétna a klavír
v 19:00 hod - náves u budovy školní jídelny
přivítání starostou obce, trubači,
vystoupení dětí z Mateřské školky z Vysoké Pece a Základní školy Bohutín
Ladislav Turek
obec Bohutín
Mgr. Vladimíra Melicharová
ZŠ Bohutín
Mgr. Lenka Říhová
MŠ Vysoká Pec
Mgr Jan Kuník
římskokatolická farnost
Vlasta Čechová, Stanislav Aksamit, Zdeněk Teska
ZUŠ J. J. R. Rožmitál pod Třemšínem
hudební vystoupení – vánoční koledy – malý dárek
vánoční svařák – ohňostroj - stánky – občerstvení
25. 12. 2012 - úterý, Boží hod vánoční, mše svatá od 11:30 hod.
30. 12. 2012 - neděle, svátek Svaté rodiny,
mše svatá s obnovou manželských slibů,
rozloučení s duchovním správcem
panem Mgr. Janem Kuníkem od 11:30 hod.
1. 1. 2013 - úterý, Rybova Česká mše vánoční od 14:00 hod.
6. 1. 2013 - neděle, mše svatá od 11:00 hod.
S L O V O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
máme tu prosinec – poslední měsíc roku. Dovolte mi, abych Vám
při této příležitosti popřál vše nejlepší k nadcházejícím vánočním
svátkům.
Období adventu je časem, kdy bychom se měli pozastavit,
zhodnotit uplynulý rok. Připomenout si, co se nám povedlo a co je
potřeba zlepšit. Když bychom měli hodnotit letošní rok, tak musíme
jednoznačně říci, že byl pro naší obec opětovně úspěšný. I přes
všechny vnější problémy se nám v Bohutíně stále úspěšně daří
realizovat projekty, na které získáváme dotace jak z Evropské unie,
tak ze státních i krajských fondů.
V letošním roce jsme opět nepolevili a obec měla v předsevzetí
realizaci několika významných záměrů v návaznosti na podané nebo
připravované žádosti o finanční dotace.
Nejvýznamnější akcí letošního roku je modernizace části stará
Vysoká Pec, kde jsme navázali na opravu vodovodního potrubí,
rekonstrukcí nového povrchu místní komunikace, opravou dešťové
kanalizace a samotnou úpravou zeleně. Na základě vyhlášeného
výběrového řízení vyhrála firma STRABAG. Termín bezmála necelý
měsíc na opravu byl dodržen, a všichni tak můžeme plně využívat
kompletní modernizaci této části obce.
V měsíci listopadu byly taktéž dokončeny stavební úpravy v části Havírna, tzv. Kozlovina, nový povrch komunikace završil v letošním roce
úpravy, které taktéž navázaly na výměnu nevyhovujícího vodovodního
řádu z azbestocementového potrubí. Na obě zmiňované akce obec čerpala
finanční dotace poskytnuté na základě předešlých žádostí.
Děkuji všem, kteří se na těchto akcích podíleli, a za trpělivost těm,
kteří byli těmito akcemi jakkoliv nepříjemně dotčeni.
Nezapomeňme připomenout i získání dotace na rekonstrukci
zeleně v části Vysoká Pec /viz. převzatý článek z Periskopu 44-2012/.
Stavební úpravy byly dokončeny u areálu SK Litavanu Bohutín
vybudováním nové náhradní hrací plochy a dětského hřiště přímo
v areálu. Příští rok bude dokončena úprava prostranství u požární
nádrže v západní části Bohutína a v rámci protipovodňových opatření
rekonstrukce obecní plochy u Litavky za požární zbrojnicí
SDH Bohutín.
V letošním roce obec podala žádost o dotaci na stavební úpravy
u budov mateřské a základní školy. Na základě zjištěných skutečností
obec očekává každým dnem podepsané rozhodnutí Ministra životního
prostředí ČR o získání dotace, následně by tak mohla být dokončena
modernizace obou významných obecních budov, která navazuje
na již provedené stav. úpravy v předešlých letech.
V letošním roce jsme bohužel neuspěli v žádostech o dotace
na výstavbu chodníku podél silnice I/18 a nákup nového vozidla
pro SDH Bohutín se zařazením JPO III. V tuto chvíli probíhají
mapující práce opětovného podání na výše zmiňované akce, stejně
tak podání žádosti o modernizaci vodohospodářského majetku
na r. 2013.
Prioritou i nadále zůstává řešení odkanalizování obce
a nevyhovující čističky odpadních vod v části Vysoké Pece postavené
již v 50 letech. K dnešnímu dni je ukončeno územní řízení a generální
projektant ing. Ureš z Příbrami byl pověřen na základě podepsané
smlouvy o dílo k přikročení dokončení projektové dokumentace
pro stavební povolení a následné zahájení stavebního řízení.
Předpoklad dokončení prací a získání stavebního povolení v nabytí
právní moci očekáváme v první polovině následujícího roku.
Z pozice majitele Svazek pro vodovody a kanalizace Příbram
taktéž dokončil opravu Vokačovského rybníka. Obec na své náklady
započala s modernizací kanalizace výstavbou nového odtoku z ČOV
nacházející se pod patou tělesa hráze Vokačovského rybníka,
který byl již řádně zkolaudován a uveden do provozu. K dnešnímu dni
připadá nejreálněji podání žádosti na Ministerstvo zemědělství ČR
o získání finančního příspěvku na realizaci stavby splaškové
kanalizace a nové čistírny odpadních vod, bez něhož nelze stavbu
provést.
Za velmi důležité pro budoucnost naší obce považuji rovněž, že se
nám i přes všechna úskalí dobře hospodaří. Obec Bohutín hospodaří
bez dluhů a přitom se nám daří realizovat naše rozvojové projekty.
Samozřejmostí i nadále zůstává pro nás všechny velmi dobrá
spolupráce a podpora s našimi sportovními kluby fotbalistů, tenistů,
hokejistů a našimi hasiči z Bohutína a Vysoké Pece. Vynikající
výsledky má Spolek Řimbaba a spolupráce s římskokatolickou církví
je na velmi dobré úrovni.
Věřím, že do dění v obci se i nadále zapojí široká veřejnost
a společnými silami se podaří realizovat nejen stavební práce,
ale i sportovní, kulturní a společenské události. Na již tradiční
pouťové oslavy, setkání se seniory při příležitosti jejich životního
jubilea, vítání nových občánků, pálení čarodějnic, tradiční masopust,
konání svateb jsme letos opětovně navázali akcemi, jako jsou
,,Z pohádky do pohádky“ u Vysokopeckého rybníka, novou akcí
,,Pohádkový les“ u areálu Litavanu, rozloučení s prázdninami
v podání hasičů z Vysoké Pece, sportovními událostmi, jako jsou běh
Bohutínem, cyklo MTB závody pro všechny věkové kategorie a nově
do Bohutína na Vysokopecký rybník zavítala i ,,Neckyáda“. Obrovské
dík, patří všem, kteří se podílejí na perfektní organizaci a reprezentaci naší obce a zmiňovaných akcích.
Velice příjemné a krásné bylo ,,Vánoční setkání“ v loňském roce
na návsi a již tradiční lampionový průvod na Vysoké Peci, který se již
v letošním roce konal.
Taktéž děkuji všem, kteří v sobě i v letošním roce našli dostatek
elánu a ochoty pracovat pro rozvoj naší obce, a přispět tak ke zlepšení a zkvalitnění života nás všech.
Vážení občané bohutínští,
přeji Vám, abyste v čase vánočním našli čas na setkání,
které jsme letos již podruhé připravili v kostele sv. Máří Magdalény
a na návsi v Bohutíně ve spolupráci s mateřskou,
základní, uměleckou školou Jakuba Jana Ryby Rožmitál
pod Třemšínem a římskokatolickou farností.
Rovněž Vám přeji
co nejhezčí prožití adventu i Vánoc.
Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a pohody v novém roce 2013.
V Bohutíně dne 7. 12. 2012
Ladislav Turek
P F 2 013
Strana
3
S L O V O M Í S T O S TA R O S T Y
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, prosím, abych i
já napsal několik řádků do našeho zpravodaje před blížícím
se koncem roku. Když jsem
minulý rok bilancoval uplynulé
období, dalo by se říct, že se
jednalo o postřehy nové,
o pokusy jak získat finanční
prostředky na některé akce,
které naši obec trápí. Při
bilancování tohoto roku
nebudu popisovat, co bylo
nového a co ne, neboť jsme
všichni pokračovali v cestě a strategii, na které jsme se shodli
v listopadu roku 2010. Je jedině dobře, že se některé akce, jako je
například vítání občánků nebo Běh Bohutínem, osvědčily a získaly
podporu napříč celým zastupitelstvem. Co se stalo rovněž
opakovanou záležitostí je pravidelné podávání žádostí o dotační
prostředky, zde si dovolím tvrdit, že bychom raději v této tradici
nepokračovali, protože mnohdy podávání žádostí připomíná boj
s úředním šimlem. Bohužel však bez toho to nejde a občas se nám
podaří uspět.
Za takový úspěch lze považovat získání finančních prostředků
v rámci Operačního programu životní prostředí v konkrétním
opatření snížení energetické náročnosti budov, a to na rekonstrukci,
respektive zateplení a výměnu oken a střechy na budově základní
školy a zateplení mateřské školy. Získání těchto prostředků nelze brát
jen jako zlepšení pohodlí pro naše žáky a zaměstnance obou škol,
ale také jako významnou investici do naší obce. Pokud by obec tyto
školy nepodporovala, mohlo by dojít k úbytku žáků a úpadku škol.
Je nutné si uvědomit, že stejně jako firmy, tak i školy mezi sebou
soupeří, jen s tím rozdílem, že nejsou placeni za své produkty
či služby, ale získávají příspěvky od státu na jednotlivé žáky.
V případě poklesu počtu žáků, by tak byla obec nucena dofinancovat
chybějící prostředky z obecního rozpočtu.
O tom, že se podařilo zrealizovat rekonstrukci komunikace
na staré Vysoké Peci, jsem Vás již informoval v předchozím čísle. Tuto
akci se následně podařilo i „dotáhnout papírově“, obec dostala
z ROPu po důkladné kontrole všechny finanční prostředky, kterými
zaplatila své závazky vůči dodavatelům. Další plánovanou žádostí
o finanční prostředky, která bude rovněž směřovat k dopravní
infrastruktuře, bude opakovaná žádost na SFDI ohledně stavby
II. Etapy chodníku podél silnice 1/18 od tarasu u Krýdlů ke koloniálu
paní Hrdinové. Všichni víte, že tuto žádost podáváme už po třetí,
tak se snad na nás do třetice štěstí usměje. Vzhledem k tomu,
že programovací období končí příští rok a nové výzvy se již
nevypisují, je obtížné v tuto chvíli slibovat, jaké žádosti dále podáme.
Podobný stav je i na kraji, neboť zde po volbách v říjnu letošního roku
rovněž nikdo žádný dotační titul nevypsal.
Všichni také asi víte, že se nám nepodařilo prodat bývalou budovu
obecního úřadu na Vysoké Peci č. 74. Přestože bylo záměrem tuto
budovu prodat i za polovinu ceny dle znaleckého posudku, která činila
cca. 1,4 mil. Kč, nepodařilo se kupce najít. Je otázkou, zda jít ještě
pod cenu, nebo se pokusit najít jiné alternativní řešení jejího využití,
přestože i tyto snahy o pronájem zkrachovaly. Otázkou tak je,
zda budovu dlouhodobě nepronajmout nějakému občansko
prospěšnému sdružení, nebo ji za mírnou finanční injekci přestavět
na nájemní byty. Věřím, že se nám všem povede zaujmout takové
řešení, které bude nejlepší. Prodat tuto budovu pod cenou za rizika,
že se tam nastěhují nepřizpůsobiví občané, by bylo nejspíše
hazardem.
Vážení spoluobčané, dovolte mi prosím na závěr trochu zvolnit
a popřát Vám především šťastné a klidné prožití svátků vánočních,
vše nejlepší do roku 2013 a naší obci, ať nadále vzkvétá.
Ing. Martin Matuna,
místostarosta obce Bohutín
NOVINKY
Z E S VA Z K U O B C Í P O D B R D S K É H O R E G I O N U
Vážení přátelé Brd, dovolte mi,
abych Vás v krátkosti seznámil
s tím, co je nového ve Svazku obcí
Podbrdského regionu, jehož je
obec Bohutín členem.
Oproti minulému
roku,
kdy
jsme
realizovali Fabiánovu
naučnou
stezku,
a to pouze a jen
z
finančních
prostředků Svazku, zaměřili jsme se letos na získání
finančních prostředků z jiných zdrojů. Chtěli jsme vydat
tištěného průvodce po naší stezce, a proto jsme na kraji
zažádali o finanční prostředky ve výši cca. 90.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že jsme byli úspěšní, dokončujeme
v tuto chvíli tohoto průvodce a pevně věřím tomu, že na
začátku roku bude k dispozici ve všech obcích.
Pro příští rok rovněž plánujeme nový internetový
portál Svazku, který umožní lepší informovanost všech
příznivců Brd. Jeho součástí by měl být i kalendář akcí,
Strana
4
a tak věřím, že budeme mít možnost potkávat se více na akcích
v jednotlivých členských obcích, nebo akcích pořádaných Svazkem.
Ing. Martin Matuna,
předseda Svazku obcí Podbrdského regionu
OBECNÍ KNIHOVNA
ADVENT V KNIHOVNĚ
V pátek 30. listopadu 2012 se konala v bohutínské knihovně malá
slavnost, při níž byly za přítomnosti rodičů a prarodičů vyhlášeny výsledky
dětské soutěže ,,Nejlepší čtenář roku 2012” a zahájen advent.
Do soutěže se přihlásilo celkem 13 dětí a o umístění se bojovalo do
poslední chvíle. A tak jaké byly výsledky?
Na prvním místě se umístil Jakub Řánek (loni druhý). Na druhém místě se
umístila Adéla Fialová (do soutěže se zapojila až v květnu a byla vyhlášena
,,skokankou roku”), na třetím místě se umístily Lenka Kiršnerová a Veronika
Vaňáčová.
Všechny děti obdržely ocenění z rukou pana starosty Ladislava Turka, paní
místostarostky Mgr. Lenky Říhové a knihovnice. Kromě diplomů, kalendářů
na příští rok a malé dobrůtky dostali všichni ,,na medailových pozicích” krásné
knížky. Ceny věnoval Obecní úřad v Bohutíně - děkuji jménem svým i jménem
dětí.
O kulturní vystoupení se velmi pěknou hrou na klarinet postaral účastník
soutěže a čtenář Pavel Tomšíček. Adélka Fialová pak rozsvítila první svíci na
adventním věnci a následovala chvilka na prohlížení cen i ochutnávku
knihovnických perníčků a plynule jsme se přesunuli před Obecní úřad, kde již
čekali účastníci Adventního lampiónového průvodu. Zde měl tu čest rozsvítit
svíčku na adventním věnci vítěz soutěže Jakub Řánek.
PhDr. Eva Kubíková, knihovnice
KNIHOVNA V ROCE 2012
V průběhu posledních let se knihovna stala místem, kam si lidé
chodí nejen pro hezkou knížku, ale také si popovídat, získat informace
o obci, nahlédnout do pamětních knih obce (jsou zde v kopiích). Letos
přibyla možnost získat zde každý měsíc program Divadla Antonína
Dvořáka v Příbrami.
Opět si všichni mohli půjčit knižní novinky – jednak byl rozšířen
vlastní knižní fond nákupem nových knížek z finančních prostředků
obce (děkujeme) jednak pokračovala úspěšná spolupráce
s Knihovnou Jana Drdy v Příbrami a měli jsme nebo máme vypůjčenu
řadu knih z výměnného fondu.
Podruhé byla ve spolupráci o OÚ vyhlášena soutěž pro dětské
čtenáře „Nejpilnější čtenář roku 2012“ a její vyhodnocení se uskutečnilo v rámci historicky prvního „Adventu v knihovně“. Pevně doufám,
že „Advent v knihovně“ by se postupně mohl stát hezkou tradicí
– záleží jen na nás, jestli se budeme chtít v současném hektickém čase
na chvíli zastavit a sejít se známými a přáteli.
Vyhlášena byla také soutěž pro období leden 2013 až duben 2013
„Namaluj skřítka, který bydlí v naší knihovně“ (vyhlášení soutěže
v písemné podobě naleznete na jiném místě) a já se těším, jak ti
skřítkové, kteří u nás žijí, vypadají a jak se jmenují. Jen doufám,
že jich tu máme hodně a každý bude mít svého malíře.
Na jaře se podruhé konala obnovená slavnost vítání občánků
a podruhé kulturní vystoupení obstaral náš čtenář – tentokrát krásně
recitovala Terezka Plášilová.
I když si třeba myslíte, že se v knihovně jen půjčují knížky,
jak vidíte, že to není tak docela pravda. Ději se tam i jiné věci, zkuste
se přijít podívat. Třeba si půjčíte i tu knížku, pro kterou jste původně
ani nešli a ona se vám bude moc líbit, přinese vám radost. A že jich
v knižním fondu máme asi tři a půl tisíce.
Přeji všem obyvatelům Bohutína, Havírny, Tisové i Vysoké Pece
krásné svátky vánoční, pevné zdraví, pohodu, spokojenost a radost
ve všech 365 dnech roku 2013.
PhDr. Eva Kubíková, knihovnice
Obecní úřad v Bohutíně a Obecní knihovna v Bohutíně
vyhlašují soutěž pro děti na téma
,,NAMALUJ SKŘÍTKA,
KTERÝ BYDLÍ V NAŠÍ KNIHOVNĚ”
Podmínky soutěže:
1. Soutěž probíhá v období leden 2013 až duben 2013.
2. Soutěže se mohou zúčastnit všechny děti.
Nemusí být registrovanými čtenáři Obecní knihovny v Bohutíně.
3. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích:
a) mladší - děti do 7 let věku včetně
b) starší - děti do 15 let věku včetně.
4. Každé dítě může namalovat libovolnou technikou jednoho
skřítka. Skřítka je potřeba pojmenovat.
5. Obrázek je nezbytné odevzdat v Obecní knihovně nejpozději
v pátek 22. února 2013.
6. Obrázek musí být označen:
a) jménem dítěte a jeho věkem (nejlépe datum narození)
b) adresou bydliště
c) kontaktem na rodiče (nejlépe telefon, e-mail).
7. Obrázky budou vystaveny v prostorách Obecní knihovny
v Bohutíně, resp. Obecního úřadu v Bohutíně ve dnech 1. března
2013 až 31. března 2013.
8. O vítězích soutěže budou rozhodovat pouze registrovaní čtenáři
Obecní knihovny v Bohutíně – každý čtenář může dát jeden hlas
jednomu obrázku z každé kategorie. Hlasování bude možné vždy
v pátek v době od 16:00 hodin do 19:00 hodin (výpůjční doba).
9. V případě rovnosti hlasů bude rozhodovat hlas starosty obce
(mladší kategorie) a knihovnice (starší kategorie).
10. Vítězové v obou kategoriích budou slavnostně vyhlášeni
starostou obce dne: 5. dubna 2013, v 15:30 hod. (změna termínu vyhrazen) v knihovně.
11. Děti, jejichž obrázky se v každé kategorii umístí na prvních třech
místech, dostanou odměnu.
12. Skřítkové, kteří se umístí v každé kategorii na prvním místě,
se stanou maskoty knihovny.
13. Jména vítězů a jejich obrázky skřítků budou uveřejněny
v Bohutínském zpravodaji, který vyjde v červenci 2013.
Bohutín, 30. listopadu 2012
Strana
5
„STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS“
V pátek 5. října 2012 se konala ve Středočeské vědecké knihovně
v Kladně slavnost, při níž byly poprvé uděleny ceny Středočeský
Kramerius neprofesionálním knihovníkům.
Bylo pro mne velkým překvapením, že jsem na tuto cenu byla „svojí“
pověřenou knihovnou, Knihovnou Jana Drdy v Příbrami,
nominována. Velkou ctí pak bylo převzít ocenění z rukou paní
hejtmanky Ing. Zuzany Moravčíkové a přijmout gratulace od mnoha
dalších zúčastněných.
Ocenění Obecní knihovny v Bohutíně však nepatří jenom mně. Patří
také vedení Obecního úřadu v Bohutíně a zastupitelům obce,
kteří knihovnu podporují a vždy najdou v rozpočtu nějakou korunku
na nákup nových knížek nebo cen pro děti. Patří také paní Soukupové
a paní Šmídové z Knihovny Jana Drdy v Příbrami, které mi řekly,
jak z hromady knih udělat knihovnu, a s nimiž se moc hezky
spolupracuje. A v neposlední řadě patří také čtenářům, bez nichž by
knihovna nebyla knihovnou, ale jen shromaždištěm knih v policích.
Jsem opravdu velmi potěšena, že čtenáři si do knihovny našli cestu
a přichází sem snad rádi. Právě kvůli nim každý týden vzpírám
a posiluji knihami a vlastně ani nepotřebuji žádné fitnes studio.
A tak mi dovolte poděkovat všem za podporu i „svoji chvilku
knihovnické slávy“, kterou jsem mohla prožít a která mi udělala
obrovskou radost.
A ještě malý dovětek, který je ale důležitý a o mnohém vypovídá.
Na slavnosti bylo oceněno pět knihovnic z různých míst našeho kraje,
ale jen pro dva zástupce obce to byla tak významná událost, že si našli
čas a zúčastnili se jí. Náš pan starosta Ladislav Turek byl jedním z nich.
Děkuji a velmi si této skutečnosti vážím.
PhDr. Eva Kubíková, Obecní knihovna Bohutín
H I S TO R I E J E D N O H O K Ř Í Ž K U
Řada starších občanů z Bohutína si jistě vzpomene na nevelký
litinový křížek osazený v nízkém kamenném podstavci, který stával
na západním okraji lesíka Hůrky za místním kostelem asi 60 m nad
mlýnským náhonem. Křížek bez jakéhokoliv označení jak na své
kovové, tak kamenné části stál na rozhraní lesa a louky u prastaré
cesty, dnes již místy téměř neznatelné. Cesta vedla po severozápadním svahu návrší, procházela dvorem mlýna (dnes č. p. 1) a u rychty
(dnes č. p. 28) ústila do obce. Jednalo se s největší pravděpodobností
o pozůstatek původní místní páteřní komunikace, to ale ponechme
stranou a vraťme se k historii uvedeného křížku.
Řídící učitel místní školy Josef Vrba, když v roce 1923 začínal psát
kroniku Bohutína, věnoval pozornost také některým památníčkům
v okolí obce. Mezi ty, které popisoval, patřil také tento křížek.
Kronikář tehdy sbíral po vesnici od starousedlíků různé informace
a ke křížku u Hůrky uvedl následující: V rohu Hůrky proti Mlnišťatům
u louky stojí malý železný kříž, který upozorní hned, že se zde stalo něco
neobyčejného. V rohu tom stával starý planý štěp uvnitř belivý (dutý),
starší občané ho ještě pamatují. Uvnitř štěpu měli ptáci hnízdo, nebo tam
pták snad zalezl. Syn mlynáře z Mlnišťat, prý student, vlezl za ptáky na
strom a dole byl občan z domku, kde se dosud říká u Košíků, s puškou. Když
na stromě jsoucí student nemohl horem v dutině ptáků dosáhnout,
zavolal na dole stojícího, aby do dutiny střelil, což tento učinil a rána
zasáhla a usmrtila nejen ptáka, ale i syna mlynářova.
Tolik tedy citace z obecní kroniky podle ústně tradovaného podání
dávné události, jak bylo vyprávěno ještě v prvé čtvrtině 20. století.
Bohužel se z něho nedozvídáme ani jméno zemřelého ani čas, kdy
k neštěstí došlo. Zde si musíme vzít na pomoc některé archivní
dokumenty. V prvé řadě to bude matrika zemřelých místního farního
úřadu (tehdy ovšem lokalie), ze které se dozvíme, že Vojtěch syn
Antonína Duchoně mlynáře z Bohutína č. p. 30, zemřel 11. května
1817 ve věku čtrnácti roků. V rubrice příčina smrti je uvedeno
lakonické „neopatrností zastřelen“, a jako datum pohřbu je uveden
15. květen 1817. K tomu je snad potřebné dodat jen tolik, že rodina
mlynářů Duchoňů byla držiteli mlýna Mlnišťat a k mlýnu patřícího
poměrně rozsáhlého polního hospodářství až do prvé poloviny
19. století, kdy na přelomu 20. a 30. let mlýn s příslušenstvím prodali
a z Bohutína se odstěhovali. Další doklad, do kterého nahlédneme,
je katastrální mapa Bohutína a Dolního Lázu (tehdy spojených obcí)
z roku 1779. Zde zjistíme, že nejen louka, ale i část lesa, na jejichž
rozhraní křížek stál, patřily v té době rodině Duchoňů, tedy k č. p. 30
v Bohutíně. Samotnou existenci památníčku nám potom objasní
Strana 6
pamětní kniha lokalie Bohutín, založená v roce
1794, kde tehdejší
lokalista František
Šembera uvádí, že
v roce 1819 byl
požehnán
kříž
v kameni na místě,
kde Vojtěch (Adalbert) syn Antonína
Duchoně vesnického mlynáře z
Bohutína
život
ztratil.
Popisovaný kříž v kamenném podstavci byl tedy postaven roku 1819
na památku události z roku 1817 a byl s největší pravděpodobností
nejstarším objektem tohoto druhu v regionu. Vzhledem k odlehlosti
místa není známo,
kdy přesně došlo k
jeho vandalskému
poničení, stalo se
tak někdy na počátku 70. let 20.
století, kdy byla
kovová část vylomena. Dnes místo
dávné
tragédie
připomí-ná pouze
travou zarostlé,
zapomenuté torzo
části
kamenné
křížku.
Prameny:
1) Kronika obce Bohutín zal. 1923 str. 56 - SOkA Příbram
2) Matrika zemřelých FÚ Bohutín 05 - fol. 12 - pag. 24 - SOA Praha
3) Liber memorabilium localia Bohutinensis pag. 6 - SOkA Příbram
4) Katastrální mapa Bohutín - Dolní Láz z r. 1779 - Mapový archiv býv.
RD Příbram (dnes Diamo s. p.)
František Stehlík
S P O L E Č E N S K Á R U B R I K A - V Ý R O Č Í O S L AV
posezení s oslavenci v druhé polovině letošního roku
poděkování naší knihovnici paní PhDr. Evě Kubíkové
LEDEN
82 NUSLOVÁ Marie
82 CIPRÝNOVÁ Jaruška
87 PEČENÁ Jarmila
84 ĎURIŠ Pavel
93 BENDA František
79 ŘÍHOVÁ Marie
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Havírna
Vysoká Pec
Bohutín
ÚNOR
70 HOLEČEK Jiří
79 BUDAŘOVÁ Iva
90 PILÍKOVÁ Božena
81 HOSTOVSKÁ Věra
80 NĚMEČKOVÁ Jiřina
87 FORMÁNEK Josef
76 PRUDKÝ Karol
76 RŮŽIČKA Vlastimil
70 KIRŠNER Jaroslav
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Bohutín
BŘEZEN
76 KUBÍK Jaroslav
84 BLAHNOVÁ Anna
76 KUBÍKOVÁ Eliška
83 MLEJNEK Josef
79 MILCOVÁ Aloisie
92 ŠEDIVÁ Alžběta
79 BUDAŘ Karel
70 ŽLUTICKÝ Jaroslav
79 AKSAMITOVÁ Jiřina
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Bohutín
vystoupení umělecké školy
vystoupení mateřské školy
90 STRNADOVÁ Božena
81 FORMÁNKOVÁ Miroslava
82 PODZIMKOVÁ Miroslava
80 SEDLÁČKOVÁ Vlasta
78 KULOVANÝ Julius
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Tisová
Vysoká Pec
Vysoká Pec
DUBEN
86 DRAGOUNOVÁ Anna
77 KROPÁČKOVÁ Elena
90 BOUBELÍKOVÁ Maria
70 BENDA Josef
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
Tisová
Strana
7
70 HRDINA Josef
79 PEKÁROVÁ Jiřina
80 ŘEZNÍČEK Rostislav
76 ZIKÁN Kamil
76 JEŽKOVÁ Marie
80 MECNAR Jiří
81 NOVÁKOVÁ Marta
75 ZIKÁNOVÁ Jaroslava
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Havírna
Vysoká Pec
Vysoká Pec¨
KVĚTEN
79 PIKL Jaroslav
70 LŽÍČAŘOVÁ Dita
85 POLÁKOVÁ Květa
84 PEČENÁ Jarmila
75 KUBÍKOVÁ Milena
88 OKTÁBCOVÁ Marie
76 PROCHÁZKA Jiří
76 PUCHERNOVÁ Anna
88 STEHLÍKOVÁ Vlasta
86 DUŠEK Jaroslav
87 HORÁKOVÁ Marie
70 MILCOVÁ Anna
86 VOLF Jaroslav
Bohutín
Tisová
Vysoká Pec
Havírna
Havírna
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
ČERVEN
87 HUMLOVÁ Marie
70 MRKÁČKOVÁ Zdenka
82 VAŇKOVÁ Květuše
79 BARBOROVÁ Drahuška
70 KIRŠNER Václav
78 ŠUCHMANOVÁ Marie
75 KUBÍK Prokop
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Havírna
Bohutín
Vysoká Pec
OPUSTILI NÁS:
Bajerová Markéta
Čáslavová Věra
Čiperová Jaroslava
Hodouš Miroslav
Horká Anna
Matuna Oldřich
Sádlová Jiřina
Zacpal Vít
Říhová Marie
Kubíková Anna
Dubská Ludmila
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Tisová
Havírna
Vysoká Pec
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Bohutín
VÍTÁME:
Čedíková Nela
Gargoš Martin
Jarolímková Aneta
Korejtková Ema
Nováková Nikola
Januszkiewicz Aneta
Vysoká Pec
Bohutín
Bohutín
Vysoká Pec
Bohutín
Vysoká Pec
K A L E N DÁ Ř B R D Y 2 0 1 3
V letošním roce pí. Alena Čížková z Bohutína ve spolupráci s obcí
vydala kalendář Brdy a okolí – 2013. Krásným kalendářem byly obdarování jubilanti na letošním podzimním setkání, které se uskutečnilo
20. října. Taktéž obdrží dárek od obce jubilanti na dubnovém setkání
v nadcházejícím roce.
Kalendář je možno zakoupit v obchodě v Bohutně u pí. Heřmanové
nebo na Vysoké Peci v obchodě u pí. Bauerové.
V tvůrčí práci přejeme mnoho úspěchů do dalších let a děkujeme za
krásný dárek pro nás všechny.
Obecní úřad Bohutín
Narodila jsem se v r. 1950.
Lásku k malování jsem zdědila po otci. Jelikož po dokončení
zákl. vzdělání na studium malby v té době nebylo lehké se dostat,
zvolila jsem tříletý obor písmomalířství.
Práci se syntetickými barvami jsem ale musela ze zdravotních
důvodů ukončit.
A tak mě osud znovu vrátil k olejomalbě. Učila jsem se tím,
že jsem začala kopírovat staré mistry. Tak jsem se seznamovala
s odborníky, kteří mi pomohli se zdokonalovat.
Mé obrazy jsou v Rožmitálském muzeu, na zámku v Mikulově
a Kuksu, na Moravě v Uherském Hradišti, Římskokatolické
farnosti v Rakousku a v Holandsku velký orloj, kde na téma
Poslední soud je jak moje písmomalířská, tak i olejomalba.
Alena Čížková
www.acizkova.estranky.cz
ZÁPISY A USNESENÍ Z JEDNÁNÍ
O B E C N Í H O Z A S T U P I T E L S T VA O B C E B O H U T Í N
ZÁPIS Z JEDÁÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE BOHUTÍ ZE DE 29. 8. 2012
Přítomni:
Josef Šimánek, Ladislav Turek, Mgr. Lenka Říhová,
Ing. Josef Kovář, Mgr. Bohumila Nezbedová,
Marie Pečená, Jarmila Oktábcová, Roman Kupka
Omluveni:
Ing. Luboš Mandík, Ing. Martin Matuna,
Iva Vávrová
Bod 1.
Jednání zahájil starosta obce Bohutín
pan Ladislav Turek v 18:00 hod.
Bod 2.
P. Turek navrhuje schválit navrhovaný program
dle pozvánky, bod 9 (žádost ZŠ Bohutín a rodičů
o vybudování hřiště) bude doplněn o žádost
okresního soudu Příbram o opětovné zvolení
přísedící pí Bohumily Honcové pro nové volební
období 2012 až 2016, dále bude doplněn o žádost
Římskokatolické farnosti Bohutín o finanční
příspěvek na druhou etapu opravy opěrné zdi podél
budovy kostela. Žádosti byly dodány na OÚ
po uzávěrce pozvánky, tj. po 22. 8. 2012 - nebyly
připomínky.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Doplnění a schválení programu
3. Volba ověřovatelů
4. Projednání zápisu kontrolního výboru ze dne
20. 8. 2012
5. Projednání rozpočtového opatření č. 2 na r. 2012
6. Řešení akcí: rekonstrukce veřejné zeleně
v centru obce – část Vysoká Pec, spolufinanco
vání ze SFŽP:, rekonstrukce místní komunikace
v části Vysoká Pec, spulufinacování
ROP Střední Čechy
7. Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující
ČOV Vysoká Pec, řešení majetkoprávních vztahů
a nevyhovujícího odtoku - prodloužení
8. Řešení majetkoprávních vztahů – žádosti:
p. Říhy, manželů Kocourkových, manželů
Štochlových, manželů Divišových, manželů
Pflégrových - odkup pozemků v majetku LČR
9. Žádosti: ZŠ Bohutín – navýšení rozpočtu na
r. 2012. Rodiče - vybudování dětského hřiště
- realizace úprav
10. Shrnutí podaných žádostí o dotace a realizované
akce, popis stavu - budova MŠ Vysoká Pec
a budova ZŠ Bohutín; odtok z ČOV Vysoká Pec;
prověření možnosti podání žádostí o spolufinan
cování na jednotlivé akce na r. 2013 - výstavba
chodníku podél silnice I/18, výstavba nové ČOV
a kanalizačního řádu, oprava vodohospodářského
majetku, nákup nového vozidla pro
SDH Bohutín v rámci zařazení JPO III
11. Využití budovy bývalého obecního úřadu
Vysoká Pec č. p. 74
12. Informativně - plnění rozpočtu obce k 31. 8.
r. 2012, převod nemovitého majetku části
areálu dolu Řimbaba, probíhající oprava
Vokačovského rybníka, sezónní údržba obce,
akce pro děti, úpravy místní komunikace v části
Havírna, oprava havarijního stavu opěrné zdi
na hřbitově
13. Diskuse
14. Usnesení
15. Závěr
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod 3.
Za ověřovatele zápisu byli navrženi:
p. Josef Śimánek, pí Marie Pečená.
Hlasování:
Pro: 8
Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod 4.
Projednání zápisu kontrolního výboru ze dne
20. 8. 2012.
P. Turek - všichni zastupitelé obdrželi výše uvedený
zápis kontrolního výboru, výsledek kontroly
- nebylo zjištěno žádných nedostatků. Zastupitelé
berou zápis na vědomí, a to bez připomínek.
Bod 5.
Projednání rozpočtového opatření č. 2/2012
P. Turek seznamuje občany a zastupitele
s jednotlivými položkami v rozpočtovém opatření
č. 2 letošního roku. Největší položkou je realizace
akcí: rekonstrukce zeleně v obci, oprava místní
komunikace v části Vysoká Pec – vyúčtování
finančních příspěvků na uvedené akce dle
uzavřených smluv mezi obcí a poskytovatelem,
dofinancování kompletního nového povrchu v části
Havírna (tzv. Kozlovina) po výměně vodovodního
potrubí. Probíhající opravy nevyhovujícího odtoku
z ČOV Vysoká Pec byly součástí schváleného
rozpočtového opatření č. 1/2012.
P. Turek navrhuje schválit předložené rozpočtové
opatření č. 2.
Hlasování:
Pro: 7
Proti: 0 Zdržel se: 1
Bod 6.
Řešení akcí veřejné zeleně v centru obce
- část Vysoká Pec, spolufinancování ze SFŽP.
Rekonstrukce místní komunikace v části Vysoká
Pec, spolufinancování ROP Střední Čechy.
Rekonstrukce zeleně v centru obce - dne 27. 4. 2012
byla provedena kontrola projektu
(Název projektu: Rekonstrukce zeleně v centru obce
Bohutín, název prioritní osy: 6 - zlepšení stavu
přírody a krajiny /ERDF/, akceptační číslo:
10080116) pracovníky SFŽP. Po dodání všech
požadovaných materiálů byla obci zaslána smlouva
dne 20. 7. 2012 o poskytnutí podpory a zasláno
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Opětovně byla
smlouva řádně zaslána na SFŽP. Vše v souladu
s páteřním manuálem OPŽP. Na základě výše
uvedených skutečností obec zaslala žádost o platbu.
Dle smlouvy bude uzavřena akce včetně
závěrečného vyhodnocení do 31. 12. 2012.
K dnešnímu dni dochází v dané lokalitě k montáži
sušáků na prádlo a osazení laviček dle požadavků
nájemníků bytového domu Vysoká Pec č. p. 140.
Rekonstrukce místní komunikace v části
Vysoké Pece - na základě provedené kontroly
ze strany pracovníků ROP Střední Čechy ze dne
21. srpna 2012 a po dodání všech nutných podkladů
k proplacení bylo zažádáno o provedení platby
na výše uvedenou akci. Provedené stavební práce
byly ukončeny dle smlouvy o dílo s provádějící
firmou STRABAG. Místní komunikace dnes
již slouží ke spokojenosti všech obyvatel obce
a jejich návštěvníků. Provedené stavební úpravy
tak přispěly ke zlepšení života nás všech.
Bod 7.
Řešení otázky kanalizace v obci a nevyhovující
ČOV Vysoká Pec, řešení majetkoprávních vztahů
a nevyhovujícího odtoku - prodloužení
P. Turek seznamuje přítomné s jednotlivými
postupnými kroky realizovanými v letošním roce
v návaznosti na roky předešlé. Připomíná nutnost
řešit nevyhovující technický stav ČOV na Vysoké
Peci s udělenou výjimkou provozu do r. 2013 a
špatný stav samotného odtoku z ČOV s nutnou
realizací opravy v návaznosti na probíhající práce
na opravě Vokačovského rybníka. Ve schváleném
rozpočtovém opatření č. 1/2012 byla uvolněna
částka na realizaci odtoku dle vyhotovené
projektové dokumentace Ing. Urešem. K dnešnímu
dni je vydáno stavební povolení na stavbu
nevyhovujícího odtoku. Všichni vlastníci a dotčené
orgány se stavbou souhlasí. Někteří dotčení vlastníci
požadovali fin. vyrovnání za udělení věcného
břemene nebo odprodej dotčených pozemků
stavbou. Majetkoprávní vztahy jsou k dnešnímu dni
dořešeny. Pozemek od vlastníka firmy
AELIA -Property byl odkoupen a je již ve vlastnictví
obce. Bylo osloveno 5 firem na provedení stavby,
pouze 4 firmy podaly cenovou nabídku.
Na zhotovení díla byla vybrána nejvýhodnější
/z hlediska časového, cenového a kvality stavby/
nabídka od firmy 1. S ??????????
v, provoz Příbram – současný provozovatel
vodohospodářského majetku v celkové ceně
1. 198. 123,- Kč s DPH. Předpoklad dokončení
stavby je naplánován v souběhu s dokončením
opravy Vokačovského rybníka a je plánovaná
společná kolaudace stavby.
Dotčení vlastníci pozemků a jejich požadavky:
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace - věcné
břemeno bezúplatně, smlouva ze strany Svazku
podepsána.
Skoupý Jan - návrh věcné břemeno úplatně
za 100,- Kč/běžný metr, cca 12.500,- Kč,
smlouva ze strany p. Skoupého podepsána.
AELIA Property s.r.o. - pozemek odkoupen
do vlastnictví obce.
Kanalizace a ČOV
Na základě uzavřených smluv na věcná břemena
bylo možno přistoupit k vyhotovení čistopisu
projektové dokumentace pro územní řízení
s následným vydáním územního rozhodnutí a dále
pak vodoprávní řízení s vyhotovením stavebního
povolení s možností podání žádosti o finanční
dotace na realizaci stavby dle jednotlivých
aktuálních dotačních titulů. Smlouvy na věcná
břemena byly podepsány z obou zúčastněných stran.
Chybí uzavřít smlouvu na věcné břemeno
s vlastníkem p. Janem Holubem, který je dlouhodobě zdravotně hospitalizován. P. Holub přislíbil
souhlasné stanovisko se vstupem na pozemek mezi
ním a obcí.
Byly uzavřeny písemné smlouvy:
Vrobelová Dana - 4.000,- Kč/běžný metr, tzn. cca
100.000,- Kč
- ZD Bohutín - jednorázově celkem 15.000,- Kč
- Oprava manželé Stoklasovi - 2.500,- Kč/běžný
metr, tzn. cca 75.000,- Kč
- Reichnauer Ervín - 2.800,- Kč/běžný metr,
tzn. cca 84.000,- Kč
- Dragounová Anna, Kopecká Jiřina Mgr.,
Oktábcová Vladimíra JUDr. - bezúplatně
Dne 24. 8. 2012 byla předána zpracovatelem
Ing. Urešem projektová dokumentace pro územní
řízení na stavbu ČOV Vysoká Pec a kanalizačního
řádu v části Vysoká Pec v současném rozsahu
jednotné kanalizace. K dnešnímu dni ve spolupráci
s pí Němcovou byly
požádány dotčené
orgány o vyjádření
Strana
9
ke stavbě a následně bude podána žádost o zahájení
územního řízení na stavbu. Rozsah stavby nové
ČOV zasáhl z větší části pozemek v majetku
Svazku, dle původního záměru. Následně bude
jednáno s majitelem o možném odkupu, popř.
směně.
Zastupitelstvo souhlasí s průběhem řízení a bere na
vědomí uvedené skutečnosti.
Bod 8.
Řešení majetkoprávních vztahů – žádosti p. Říhy,
manželů Kocourkových, manželů Štochlových,
manželů Divišových, manželů Pflégrových odkup pozemků v majetku LČR, žádost lokalita
Rusalka.
P. Turek na základě projednané žádosti p. Říhy
Zastupitelstvem obce ze dne 30. 5. 2012
a vyhlášeného záměru prodeje části pozemků tvořící
dvůr a zahradu k rodinnému domu Bohutín č. p. 168
- odsouhlasený odprodej za cenu 100,- Kč/m2 s tím,
že náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Kupní smlouva bude podepsána v časovém
horizontu nejdéle 14 dní.
Žádost manželů Kocourkových, Štochlových
a Divišových na možnost odkupu části pozemku
227/7 a 326 k. ú. Vysoká Pec, obec Bohutín,
narovnání majetkoprávních vztahů - vytvoření
nového geometrického plánu. Záměr odsouhlasen
a bude vyvěšen po předložení nového
geometrického plánu žadateli. Opětovně bude
projednáno na příštím jednání.
Odsouhlasená směna pozemků manželů Pflégrových
- na základě nového geometrického plánu došlo
k upřesnění. Místo 15 m2 za 15 m2, bude směněno
14 m2 za 15 m2. Smlouva ze strany obce podepsána,
po podepsání ze strany žadatelů bude proveden
vklad na Katastrální úřad Příbram.
Odkup pozemků v majetku LČR - obec řeší
II. etapu odkupu pozemků do vlastnictví obce
Bohutín - místní komunikace v obci. Všichni
zastupitelé obdrželi vyjádření Ing. Ptáčkové,
zástupkyně LČR , provoz Dobříš - dokončení
legalizace cesty z pozemku parc. č. 703/1.
Po předložení návrhu kupních smluv ze strany
současného majitele LČR bude opětovně projednáno
v zastupitelstvu.
Příchod zastupitele místostarosty
Ing. Martina Matuny v 18:30 hod.
Bod 9.
Žádosti ZŠ Bohutín – navýšení rozpočtu na rok
2012; žádost rodičů na vybudování dětského
hřiště dofinancování, doplnění: římskokatolická
farnost Bohutín o příspěvek na II. etapu opravy
opěrné zdi mezi budovou kostela a fary a žádost
okresního soudu Příbram – přísedící pí. Bohumila Honcová
P. Turek informuje, že na základě schváleného
rozpočtového opatření č. 2 budou škole zaslány fin.
prostředky odsouhlasené žádosti z jednání
zastupitelstva ze dne 30. 5. 2012.
Vybudování dětského hřiště
P. Turek informuje o žádosti maminek. Žádost byla
podpořena desítkami podpisů občanů Bohutína. Jako
nejvhodnější řešení byla odsouhlasena lokalita Sk
Litavanu Bohutín.
Na základě této žádosti bylo v rozpočtovém opatření
č. 1/2012 odsouhlaseno 100.000,- Kč jako příspěvek
SK Litavanu Bohutín na vybudování hřiště právě
v této lokalitě
/příjemné prostředí, možnost
Strana
10
občerstvení, sociální zázemí/. Bylo provedeno
místní šetření a jednáno se zástupci maminek
a Litavanu k upřesnění nákupu technických prvků,
následně podepsána dohoda s účelovou dotací
s časovým harmonogramem realizace k druhé
polovině měsíce července r. 2012. K dnešnímu dni
byla stavba hřiště dokončena, chybí pouze instalace
oplocení, které zajistí zástupci Litavanu. Celkové
náklady činily 130.000,- Kč. Budou dofinancovány
částkou 30.000,- Kč z rozpočtového opatření č. 2 a
poukázány na účet Litavanu - dofinancování. Hřiště
je plně využíváno a lokalita se plně osvědčila.
Římskokatolická farnost Bohutín – žádost o finanční
příspěvek na opravu havarijního stavu opěrné zdi u
budovy kostela – II. etapa.
Bude provedeno místní šetření za účasti zástupců
obce a církve. Na základě zjištění skutečného stavu
budou provedena opatření k nápravě. Oprava možná
v letošním roce s tím, že skutečné náklady budou
vzaty formou rozpočtového opatření na vědomí,
nebo bude provedena oprava v příštím roce. Fin. příspěvek by tak byl součástí rozpočtu obce na příští
rok.
Okresní soud Příbram – opětovné zvolení pí Bohumily Honcové, nar. 21. 9. 1948, pro nové volební
období 2012 až 2016.
Pí Bohumila Honcová s opětovnou volbou souhlasí.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0 Zdržel se: 0
Bod 10.
Shrnutí podaných žádostí o dotace, realizované
akce - popis stavu
Vodohospodářský majetek – obci Bohutín byl
schválen valnou hromadou dne 3. 4. 2012 finanční
příspěvek na realizaci opravy vodovodního řádu
v části Havírna v úseku tzv. Kozlovina, celkem
400.000,- Kč. K dnešnímu dni byla podepsána dohoda o finanční příspěvek s poskytovatelem dotace.
Po zaplacení celkové částky skutečně vynaložených
nákladů ze strany obce bude opětovně zažádáno o
poskytnutí příspěvku na výše uvedenou akci. Fin.
příspěvek je součástí rozpočtového opatření č. 2.
Hasičský vůz – dotace na r. 2012 byla Krajským
úřadem zamítnuta, i když veškeré formální náležitosti ze strany obce byly splněny. Předpoklad znovupodání žádosti v rámci zařazení SDH Bohutín v JPO
III na r. 2013 na nákup nového vozidla.
Rekonstrukce zeleně – po provedené kontrole ze
strany OPŽP MŽP ze dne 27. 4. 2012 byly předány
veškeré dokumenty. Vše je v souladu s páteřním
manuálem OPŽP. Obec obdržela smlouvu, která
byla ihned ze strany obce uzavřena a zaslána zpětně
na SFŽP. Obec dne 23. 8. 2012 doporučeným
dopisem zaslala na fond žádost o platbu. Obec činí
veškeré kroky k ukončení celé akce v nejkratším
možném časovém termínu. Proplacení provedených
prací má ze strany fondu značný časový skluz.
Z tohoto důvodu jsou faktury, které byly předány
zástupci fondu již v dubnu letošního roku při
kontrole, po splatnosti. Do konce letošního roku
musí být s veškerými náležitostmi předáno
závěrečné vyhodnocení akce na SFŽP. Z fin.
hlediska je uvedená akce součástí rozpočtového
opatření. 2.
Zateplení ZŠ a MŠ – žádosti byly podány, prošly
formální kontrolou a bylo jim přiděleno akceptační
číslo. Na žádost SFŽP byl projekt doplněn. K dnešnímu dni nebylo o podané žádosti nijak rozhodnuto.
Předpoklad projednání – září - říjen letošního roku.
Rekonstrukce místních komunikací na Vysoké
Peci – časový harmonogram stavby byl dodržen.
V současnosti byla provedena kontrola ze strany
zástupců ROP Střední Čechy. Následně bude
zažádáno o platbu. Po fin. stránce je výše uvedená
akce součástí rozpočtového opatření č. 2.
Odtok z ČOV – žádost o finanční příspěvek
na realizaci stavby písemně podán na Svazek
pro vodovody a kanalizace v měsíci květnu
- do dnešního dne nebyla obec vyrozumněna
o výsledku podané žádosti.
Etapy chodníku – v průběhu II. pololetí tohoto roku
je nutné opětovně začít s přípravnými pracemi na
podání žádosti na SFDI a FROM krajského úřadu
Středočeského kraje, popř. využít jiných dotačních
možností, které by vedly k získání fin. prostředků na
realizaci stavby.
Výstavba nové ČOV a kanalizačního řádu
– zástupci obce zahájí přípravné práce ohledně
možnosti podání dotace - z jakého dotačního titulu
lze zažádat – najít nejvhodnější řešení.
Oprava vodohospodářského majetku – ve spolupráci s provozovatelem navrhnout podání žádosti na
r. 2013 – vytypování nejvhodnější lokality, dle největší poruchovosti v minulých letech a skutečného
technického stavu.
Bod 11.
Využití budovy bývalého obecního úřadu Vysoká
Pec č. p. 74
Po důkladné analýze všech dotačních titulů navrhujeme opětovně prodej budovy bývalého obecního
úřadu. Důvodem je skutečnost nevyužití budovy a
její nevyhovující technický stav.
Opětovně byl vyhlášen záměr prodeje, dle platného
usnesení zastupitelstva s podmínkami prodeje.
Záměr uveřejněn od 31. 5. 2012 do 15. 6. 2012. Podána pouze jediná nabídka splňující požadované podmínky prodeje. Po následující prohlídce budovy
žadatel tuto nabídku zrušil, vhledem k dalším nutným opravám.
P. Turek vyzývá jednotlivé zastupitele k předložení
možnosti využití nebo ke změně stávajícího platného
usnesení zastupitelstva obce. V tuto chvíli se jeví
minimální požadovaná cena za prodej nemovitosti
jako nereálná.
P. Kovář navrhuje zlegalizovat garáže pod stávající
budou bývalého OÚ.
Bod 12.
Informativně:
P.Turek, p. Matuna a pí Říhová informují:
Plnění rozpočtu obce k 31. 8. 2012 – starosta obce
seznámil všechny přítomné s přehledem plnění
rozpočtu obce ke dni 31. 8. 2012, všichni zastupitelé
písemné podklady obdrželi v materiálech na dnešní
jednání.
Převod nemovitého majetku části areálu dolu
Řimbaba – na základě podané žádosti obce
Bohutín a Spolku Řimbaba na Ministerstvo
průmyslu ČR přišla písemná odpověď, založeno
na OÚ – závěr ministerstva - ukončit proces
schvalování v co nejkratší době. K dnešnímu dni
byla obec vyrozuměna, že písemné materiály
budou projednány vládou ČR a následně by mohl
být nemovitý majetek převeden do majetku obce.
Oprava Vokačovského rybníka – zástupci obce se
zúčastní dle možností kontrolních dnů na místě
stavby opravy rybníka. Současně probíhají práce
na opravě odtoku ČOV Vysoká Pec. Prvořadým
aspektem je nutnost koordinace prací v souběhu
s probíhající opravou rybníka.
Sezónní údržba obce – probíhá dle plánu bez
komplikací, zajištěna sezónními pracovníky obce
ve spolupráci se ZD Bohutín, stejně tak bude
zajištěna i zimní údržba na nadcházející období /ZD
Bohutín, pracovníci obce, SDH Vysoká Pec/, nutnost
posílit běžnou údržbu – zejména sekání trávy,
v letošním roce došlo průběžně k navýšení udržovaných ploch v obci.
Akce pro děti – uskutečnění pálení čarodějnic,
,,Z pohádky do pohádky“ u areálu Vysokopeckého rybníka , pohádkový les v areálu SK Litavan Bohurtín dne 2. června a konání MTB cyklo
závodů (start a cíl u požární nádrže v Bohutíně) pro děti i dospělé, rozloučení s prázdninami SDH
Vysoká Pec – hřiště dne 25. srpna, následující sobotu konání na Vysokopeckém rybníce - II. ročník eckyády, 6. října konání II. ročníku MTB
závody u areálu SK Litavanu smíšených dvojic děti a dospělí - na jednotlivé uvedené akce obec
přispívá 1500,- Kč/akce společně s technickým
zázemím, uskutečnění pouťových oslav – poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci
výše uvedených akcí. O výše uvedené akce ze
strany dětí a občanů je veliký zájem. I nadále
bude samozřejmostí jejich podpora ze strany
obce.
V neděli dne 3. 6. od 10:30 hod. se uskutečnilo již
podruhé vítání občánků v zasedací místnosti
Obecního úřadu Bohutín.
Dividendy ČS a.s. – v letošním roce bylo požádáno
o vyplacení a převod dividend na běžný účet obce za
rok 2011 a nevyplacené dividendy za předešlé roky.
Fin. částka je součástí rozpočtového opatření č.
2/2012.
Místní komunikace – průběžně jsou prováděny
opravy nástřiků vodorovného značení na silnici I/18
a místních komunikací u Š. J. v Bohutíně a na
křižovatce u MŠ Vysoká Pec, opětovně byl
namontován retardér u hostince „U kocoura“
u Vysokopeckého rybníka.
Ve spolupráci s pí Čížkovou z Bohutína a sociální
komisí obce pracuje obec na vydání kalendářů pro r.
2013, jež mimo jiné obdrží oslavenci v II. polovině
letošního roku dne 20. října při oslavě.
Bezúplatný převod movitého majetku z Czech Investu Praha na obec – venkovní stan společně s příslušenstvím, možno využít na jakoukoliv akci.
Bod. 13
Diskuse
P. Kupka - pouťové oslavy a náhradní hrací plocha
SK Litavanu Bohutín.
P. Heřman, předseda sportovního klubu, seznamuje
přítomné zastupitele a občany s výsledky sportovní
činnosti, technickým stavem budovy a jednotlivými
provedenými úpravami. Zve všechny přítomné
k prohlídce celého areálu. Děkuje za hráče, rodiče a
funkcionáře za podporu sportovní činnosti ze strany
obce.
p. Turek děkuje za pozvání do areálu s možností konání jednání zastupitelstva právě zde.
10. Shrnutí podaných žádostí o dotace
a realizované akce – popis stavu vzato na vědomí souhlasné
stanovisko s postupem řešení
11. Zastupitelstvo souhlasí a bere
na vědomí zvážení jakéhokoliv
záměru využití, popř. prodej
za jiných podmínek budovy bývalého
OÚ Vysoká Pec č. p. 74
12. Informativní příspěvky
- zastupitelstvo souhlasí a bere na vědomí
postup řešení
Bod 14.
Usnesení
1. Jednání bylo zahájeno
13. Bere na vědomí diskusní příspěvky.
2. Schválen navrhovaný program, společně
s doplněním v bodě 9 k žádosti: římskokatolická
farnost Bohutín a okresní soud Příbram
Bod 15.
3. Schváleni ověřovatelé: pí Pečená a p. Šimánek
Závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným
zastupitelům a občanům za účast.
4. Vzat na vědomí zápis kontrolního výboru
ze dne 20. 8. 2012
Jednání ukončeno ve 18:50 hod.
5. Schváleno rozpočtové opatření č. 2 na rok 2012
Starosta obce: Ladislav Turek
6. Vzaty na vědomí probíhající skutečnosti
k jednotlivým akcím – bez připomínek
Místostarostka obce: Mgr. Lenka Říhová
Ověřovatelé: Josef Šimánek, Marie Pečená
7. Souhlasné stanovisko s postupem řešení
otázky realizace odtoku ČOV Vysoká Pec
s majetkoprávními vztahy – nevyhovující stav
Souhlasné stanovisko s postupem řešení
kanalizace v obci, projektová dokumentace
pro novou ČOV ve stávajícím
rozsahu jednotné kanalizace v části
Vysoká Pec, s možností napojení
celé obce na novou ČOV
- vzato na vědomí
8. Vzat na vědomí postup řešení:
- prodej nemovitého majetku
dle žádosti p. Říhy
- vyhlášení záměru prodeje
dle žádostí v lokalitě zahrádek,
tzv. Hamr.
- směna pozemků manželů
Pflégrových - upřesnění
- odkup nemovitého majetku
do vlastnictví obce od LČR.
9. Vzato na vědomí: žádost o navýšení
rozpočtu ZŠ Bohutín a vybudování
dětského hřiště v areálu SK Litavan
Bohutín, oprava zdi v okolí kostela.
Odsouhlasena přísedící k okresnímu
soudu Příbram pí Honcová.
Komupak asi vadila dopravní značka v obci???
Kdo měl zájem zcizit tyto obrazy v prostorách OÚ ???
Strana
11
Z Á P I S H O S P O DA Ř E N Í
Strana
13
Strana
14
Strana
15
Strana
16
Strana
17
ADVENTNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
U NÁS NA PECI TO JIŽ ZAVONĚLO ADVENTEM
...
Začátek adventu se bohutínské maminky Petra
- Dana - Klára rozhodly přivítat společně s dětmi
z celého okolí v pátek 30. 11. 2012.
Sešli jsme se u Obecního úřadu v Bohutíně
a společně s anděly, kteří lampionový průvod
vedli jsme došly až na náves kde cinkáním
zvonečků rozsvítili krásný vánoční
stromeček.
Děti se posilnily perníčky, zahřály čajem
a dospěláci horkým svařeným vínem.
Sváteční atmosféra se dále navodila i zpěvem
koled doprovodu kytary a houslí.
Celkem čtyři adventní týdny nás vždy dělí
od Štědrého dne. První svíčka na adventním
věnci již hoří, další tři teprve budou
zapáleny.
Strana
18
Všem kteří se na zahájení adventu
s námi podíleli moc děkujeme!!!
Přejeme krásné Vánoce
a v novém roce se těšíme
na další společné akce pro děti!
PDK
Z H I S TO R I E
VÁNOČNÍ TRHY.
Vánoční trhy začínaly v každém větším městě vždy druhou neděli
před Vánocemi a netrvaly déle než dva týdny. Až do 30. let 20. století
se na nich dostalo všechno – od vykrmené husy po koňský postroj
nebo parádní šátek a vzácné koření. Návštěva trhů nebyla jen příležitostí k nákupu potřebných věcí či k prodeji přebytků, ale také významnou společenskou událostí. Tady se scházeli přátelé a známí a
dozvídali se střípky informací o těch, které osud odvál daleko od domova nebo o dění ve světě od těch, kteří se na svátky vrátili domů.
Věhlasné byly pražské vánoční trhy, které se zde začaly pořádat s rozkvětem křesťanství. Původně se vánoční trh konal jen jeden, na Staroměstském rynku, ale postupně mělo každé pražské náměstí svůj
vlastní trh a sjížděli se sem prodejci ze široka daleka a nabízeli kde co.
S rozvojem módy stavění betlémů se speciálním artiklem staly nejrůznější betlémářské figurky, které měli ve svých stáncích betlémáři i
profesionální řezbáři. Pražské vánoční trhy bohatě zásobovala těmito
figurkami, tzv. daráčky, Příbram a její okolí. Příbramskou specialitou
byly, kromě figurek havířů vyřezaných z lipového dřeva, „chlebové
betlémy“. Tyto postavičky se vyráběly z těsta, jež
bylo připravené z levné žitné mouky, pilin a klihové vody a lilo se do speciálně připravených
forem. Figurky se nechávaly sušit a následně se
omalovaly barvami, nalakovaly a postavily na
stojánky. I přesto, že se betlémy dědily z pokolení na pokolení, šly figurky dobře na odbyt –
bylo stále potřeba jesličky rozšiřovat a doplňovat nebo také, v případě chlebových betlémů, nahrazovat figurky, které padly za oběť moučným
červům či jiné havěti.
Především děti chodily rády na Staroměstský
rynk, kam až do počátku 20. století přijížděli
hračkáři a loutkáři nejen z Čech, ale také z Německa a Rakouska. Našla se zde nejen spousta
hraček obyčejných - dřevění koníci, hadrové panenky nebo barevné káči, ale také luxusní kousky
- panenky s porcelánovými hlavami a pravými
vlasy, oblečené podle poslední módy, cínoví vojáčci nebo plyšoví medvědi. Byly tu však ke koupi i již „obehrané“ luxusní hračky, které bohatí pražští měšťané vykázali z dětských
pokojíčků.
Na žádném českém vánočním trhu nechyběla velmi oblíbená kombinace hračky a pamlsku. Častý byl čert vyrobený ze špejlí a sušených
švestek (ruce a nohy), sušených hrušek a jablíčka (tělo a hlava). Čert
měl v ruce metličku z pozlaceného dřívka a čertice sukni z červeného
papíru nebo z kousku hadříku. Rohy čertů bývaly z kousku marcipánu
na dřívku nebo z obyčejných nabarvených špejlí.
Oblíbený byl i svět (jablíčko na stojánku ze 4 špejlí a v něm napíchané
špejle s barevným papírem, sušenými švestkami, hrozinkami i hráchem). Mezi špejličky s napíchanými dobrotami se dávaly zelené větvičky zimostrázu. Na vrcholu byl papírový řetěz a nechyběl ani svatý
obrázek.
Další oblíbenou hračkou především chudých dětí byla třesolka –
do jablíčka se místo stopky zapíchlo stéblo slámy, které se roztřepilo
a na konce se připevnily mandle nebo hrášky.
Základem další hračky byly vrkoče věncovitého pleteného kola
z kynutého těsta se zabodnutými špejlemi a s navlečenými křížalami,
které se sbíhaly do jablka, jež tvořilo vrchol kužele. V jablíčku byly
často zabodnuty další špejle s dobrůtkami – sušeným ovocem nebo
na nitích navázaným cukrovím či vánočními ozdobami ze slámy nebo
kukuřičného šustí. Všechny dobroty, které byly na „jedlých“ hračkách,
byly většinou snadno dostupné a často patřily mezi potraviny, jimž
byl připisován magický význam.
V 19. století se na vánočních trzích začaly prodávat tzv. Kristovy
stromy (Christbaum), které se dovážely z Německa. Byly vyřezané z lepenky nebo z tenkých prkének a nabarvené zeleně, ale na odbyt
údajně moc nešly. (Pro připomenutí – první vánoční stromek prý v Čechách poprvé postavil do pokoje ředitel Stavovského divadla Jan Karel
Liebich v roce 1812, byly pod ním jesličky a drobné dárky pro přátele
a byl to smrček. Tento zvyk se rozšiřoval jen pozvolna a především
v bohatých rodinách. V roce 1843 však již Pražské
noviny psaly o kupování vánočních stromečků –
jedliček a smrčků - jako běžné součásti Vánoc. A
snad v roce 1860 se vánoční stromeček v Čechách
rozsvítil lojovými svíčkami – údajně se tak stalo
v Celetné ulici v Praze, v domě univerzitních profesorů, tzv. Starém Štokhause.)
Na Velkém či Dobytčím (dnes Karlově)
náměstí a na Staroměstském rynku o vánočních
trzích bývali také kejklíři, akrobaté a hudebníci.
Již od středověku zněly na náměstích i ulicích vánoční melodie. Zpívaly se náboženské i světské
písně, lidové písničky i sladkobolné balady potulných středověkých minnesengrů. Zpěv doprovázely obrázky, na které zpěvák ukazoval hůlkou a
které zachycovaly děj písně. Diváci si mohli na
místě zakoupit tištěné texty písniček a ihned se ke
zpěvákovi přidat. Nechyběla ani střelnice a „světová muzea“, v nichž mohli užaslí návštěvnici spatřit mořskou pannu, sloního či lvího muže. Všude byla neomylná
jasnovidka a také loutkové divadlo, kde se uváděl oblíbený kus o Faustovi, jenž zaprodal duši ďáblu a pekelník ho za trest odnesl do pekla.
U některých divadélek byly také vystaveny jesličky a loutkáři předváděli příběh o narození Jezulátka a o slavném klanění Tří králů…. O
příběhu Tří králů, kteří se vydali za svitem hvězdy do Betléma, ale zase
až někdy příště.
PhDr. Eva Kubíková
V Z P O M Í N Á N Í N A L É TA
NAŠEHO DRUŽSTEVNICT VÍ
A NĚCO MÁLO O ZEMĚDĚLST VÍ.
Podzim je období, kdy se příroda připravuje a ukládá se do klidového času, přicházející zimy. Hospodáři – zemědělci i zahrádkáři vědí,
že je to čas, kdy se dává základ pro úrodu příští, v dalším hospodářském roce. Tak tomu bylo odedávna a stále je. Každé odvětví i celá společnost doznaly obrovských změn a pokroku.
Zavzpomínejme, jak tomu bylo před pár léty i u nás, v našich obcích, v kraji, kde převládalo hornictví a kde bylo jen několik sedláků a
mlynářů.
Lidé pracovali nejvíce v dolech, v lese a na polích. Horníci byli rádi,
když si postavili domek, a k němu hospodařili na malém políčku či
louce, aby uživili kozu, několik slepic, v lepším případě krávu, živitelku rodiny. V chudém podhorském kraji, kde hroudu bylo nutné rozbít, aby mezi kamením vzniklo více země, na níž by se mohlo alespoň
něco málo vypěstovat na chudý chléb. Těžce a skromně se žilo a bohatství nepřidala ani válečná léta.
Z naší bohutínské kroniky
Strana 1 9
připomenu několik faktů a údajů.
Po válce byly zakládány družstevní prodejny (konzumy), záložny
- Kampelička, byla obnovena činnost spolků. Konaly se schůze, ustanovily se komise, opravovaly se cesty.
Po roce 1948 byla provedena pozemková reforma podle zákona
č.46/1948 Sb.zák.
S půdou bylo ale podivně manipulováno, hoši a dívky ze statků,
kteří měli být hospodáři na gruntu, byli posíláni do průmyslu, a na
statku pak zbyli jen staří, kteří nemohli zvládnout náročnou práci a
vysoké dodávky (kontingenty). Byli nazýváni hanlivým slovem „kulaci“, byli zavíráni,vystěhováni a v těžkých nelidských
podmínkách mučeni, došlo až k popravám.Těmto mučedníkům musíme vzdát čest za jejich utrpení.
Byla to doba začátků kolektivizace vesnice. Vytažena stavidla a vyplulo mnoho agitátorů pro získání vstupu do JZD. Tlak vyvolával protitlak, a tím otázka zakládání JZD došla tak daleko, že když to nešlo
přesvědčováním, bylo použito nátlaku i často násilí, odnětí majetku,
vystěhování, věznění.
Vždyť přece na přihláškách ke vstupu, bylo vytištěno: „Vstupuji dobrovolně, z vlastního přesvědčení“…
V lednu r. 1948 a po „Vítězném únoru“ se vedoucí role ujala KSČ,
v Bohutíně měla 50 členů a registrovaných 73 členů.
Jak pro zemědělce, tak ani pro živnostníky nebyla situace lehká.
V Bohutíně v r. 1949 se vzdalo své činnosti pět živnostníků.Tak skončila živnost př.pekařství (Toufar), hostinec, (Na Letné), řeznická-uzenářská (F. Říha), obuvnictví (Schüller) a obchod s drobným zbožím
(Fajt). Začalo „znárodňování“, vyvlastňování soukromého majetku.
Místní národní výbor se přestěhoval v roce 1950 do místností v domě
Josefa Bambase č. 27, kde před tím sídlila četnická stanice. Byla zde
umístěna i obecní knihovna a stavební komise zjišťovala v témže domě
způsobilost suterénních místností pro zřízení družstevní prádelny
JZD.
11. ledna 1950 bylo v Bohutíně založeno JZD I. typu, mělo 41
členů, pod patronátem KSČ byla dána do provozu prádelna a družstvo
obhospodařovalo část obecních a farních pozemků.
Bylo zaseto a zasázeny brambory. Sklizeň se prováděla ve skupinách.
Na bramborových porostech byla vždy v neděli dopoledne sbírána
mandelinka bramborová. Bylo sebráno 19 brouků, 1 skupina vajíček a
395 larev a vše bylo na MNV zničeno.
Na Milevsku se stal případ, že kvůli zapomenuté a nesečtené mandelince (“Americký brouk od imperialistů !!“) byl člověk stíhán, uvězněn a ve vězení zahynul.
Pro rok 1952 byla stanovena zemědělská rozpisová komise, ta vypracovala plány osevu podle kontingentu, stanoveného ONV. Kontingent pro zdejší obec byl neúměrný bonitě půdy, ta byla zařazená mezi
úrodnější obce okresu, samozřejmě tomu tak není a nebylo. Bylo nutné
odvádět i dodávky masa a vajec.
Kovozemědělci neměli chlévy ani zvířata a pracovali jen na pozemcích patřících obci a faře.Přesvědčovací akce pro vstup zemědělců
(sedláků) do JZD se nedařily.
Pracovní skupina při senoseči, žních a výmlatu čítala nakonec jen
2 muže a 8 žen.
Složkám Národní Fronty bylo uloženo přesvědčit zemědělce ke
vstupu do JZD i pod hrozbou vystěhování. Nikdo se však nechtěl pod
tento „ortel“ podepsat.
Děti ze statků musely jít pracovat do průmyslu, nesměly studovat,
i když pro to měly předpoklady, na vojně byly přiřazováni k PTP praporům, kde sloužili i 3 roky !
V roce 1954 padlo rozhodnutí dát pozemky do nuceného nájmu
zemědělcům a ponechat si jen prádelnu, která dobře prosperuje.
Samostatně hospodařící zemědělci, s velkým vypětím, splnili včas
a na 100% povinné dodávky jako první ze soukromého sektoru
v okrese.
Bohutín byla jedna z posledních obcí na okrese, kde byli stále samostatně hospodařící zemědělci.
Až 19. srpna 1957 vstoupilo 15 členů (sedláků) do JZD III. typu.
Následovala hospodářsko technická úprava půdy = rozorání mezí. Dobytek byl sveden do vyznačených chlévů a „vše patřilo všem.“ Pracovní
podmínky a technologie byly, i když je to vlastně nedávno, velmi
primitivní a nesmírně těžké.
Odměna za pracovní výkon se
Strana 2 0
měřila v Jednotkách a cena za 1 Jednotku byla 4,- Kč, později 6,50
Kč, oproti předpokládaným 10,- Kč.
V roce 1959 mělo družstvo 189 ha a 26 členů. Bylo odsouhlaseno
sloučení družstva Bohutín s Lázem, další rok 1960 byla přidána Tisová a Kozičín, aby si snadněji mohly koupit stroje, potřebné k hospodaření. Družstvo dostalo jméno „25. únor“ Na Vysoké Peci
hospodařil Státní statek.
V dalších letech družstvo odkoupilo Kostínkův statek. Bylo zde
zřízeno „středisko“, zázemí pro řízení, opravárenské dílny a garážování strojů.
V roce 1967 byl postaven nový kravín, skladovací haly, silážní
jámy.
Družstvo bylo rozšířeno o další vesnice pod Třemošnou – Podlesí,
Lazec, Orlov, , Sádek i Lhotu, podle níž neslo název „JZD Lhota pod
Třemošnou“. Obdělávané pozemky dosahovaly až k Bratkovicům, a
celé údolí levého břehu Litavky k Jincům.
Vedení družstva bylo ve Lhotě.
Po roce 1989 bylo hospodaření navráceno do hranic našich katastrů a rozšířilo se k Lázu, Vranovicům a Sedlici.Z obdělávaných ploch
ukrajuje soukromá výstavba rodinných domů.
Celá společnost doznala obrovských změn, technického a společenského rozvoje, zdokonalování a modernizace. Prožívali jsme těžká
léta dřiny, odříkání, ale ani nyní to není jednoduché, i když technika
je vyspělá a nelze srovnávat.
Práce v zemědělství je vždy závislá na přírodě, na podmínkách, ve kterých žijeme, na pilnosti, moudrosti a prozíravosti lidí, kteří v oboru
pracují. V celém konání je důležitá i velká dávka štěstí.
Léta, kterými jsme prošli, byla složitá a krušná, ale v mnoha případech by se nikdo nechtěl vrátit k vynuceným začátkům družstevnictví.
V současné době je známo, že nedosahujeme soběstačnosti ve výrobě potravin, z daleka dovážíme mnohdy nekvalitní zboží, ale není
jiné řešení.
Za poctivé produkty z našich polí a z našich chovů dostávají výrobci - zemědělci směšné a nesouměřitelné ceny, které zdaleka nepokryjí vynaložené prostředky a úsilí. Ruší se chovy, protože maso
dovážíme, sice nekvalitní, ale levnější! Půda bohužel i ta nejúrodnější
černá zem – naše živitelka, je nesmyslně a nenávratně zastavována
betonovými „obludami“ skladů, montážních hal na výrobu „polotovarů“ pro cizí podniky, ze kterých nemáme ani ty daně.
Kolik půdy pohltily uzle dálnic, satelitních městeček, fotovoltaických panelů a dalších staveb.
Po krajině vidíme opuštěné hospodářské komplexy kravínů
a vepřínů, žalující o své beznadějné situaci.
Pokrok se zastavit nedá, ale měli bychom uvažovat, zda je vždy
smysluplný a za jakou cenu!
V Bohutíně 1.12.2012
Z kroniky a vlastního vzpomínání Olga Říhová
Vážení občané
farnosti Bohutín
dovolte mi
poděkovat Vám
u příležitosti
svého rozloučení
s farností
za krásnou spolupráci
s Vámi.
Bylo mi s Vámi dobře.
Páter Mgr. Jan Kuník
M AT E Ř S K Á Š K O L A - B O H U T Í N
Na začátku letošního školního roku jsme v mateřské škole
přivítali 45 dětí. Z toho devatenáct nových. Šestnáct dětí do 1. třídy
- maláčků a tři předškoláky. Začátky se neobešly bez slziček,
ale postupně si všechny děti zvykly a jsou rády za nové kamarády.
Ve školce se učíme spoustu nových básniček, písniček, tanečků
a společně tvoříme a hrajeme divadlo. Starší děti rády pomohou
mladším a naopak mladší děti vše od starších rychle odkoukají.
Protože malé děti se v září seznamují s novým prostředím
mateřské školy, první výlet uskutečnili 24. 9. 2012 pouze starší děti
a předškoláci. Jeli jsme do divadla do Příbrami na představení
„LOUPEŽNÍK RUMCAJS“. Pohádka byla většině dětí známa z knihy
a televize, ale v divadle byl zážitek ještě hezčí. Děti vše pozorně
sledovaly a v závěru herce odměnily velkým potleskem. Další kulturní
zážitky nás čekaly v říjnu. Až do školky za námi 9. 10. 2012
přicestovala hudebnice paní Lenka Hamajdová. Připravila si pro nás
pásmo písniček z celého světa. Doprovázela zpěv hrou na různé
hudební nástroje a některé děti se do programu aktivně zapojily. Bylo
to úžasné a jako poděkování jsme i my jí zazpívali písničku. Dne
11. 10. 2012 přišel pan fotograf a připravil pro nás tentokrát
fotografování se zimní tématikou. Děti posadil na sáně a vytvořil
dokonale zimní krajinu. Obrázky se opravdu povedly a budou jistě
i pěkným dárkem pro všechny blízké. Na 20. 10. 2012 jsme
si připravili vystoupení pro babičky a dědečky, kteří slavili svá jubile
v restauraci Drmlovka. Obdarovali jsme je krásnými básničkami,
písničkami a pohádkou „O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE.“ Vystoupení
se vydařilo a děti za odměnu dostaly zmrzlinové poháry. Tradiční
návštěvou nás 25. 10. 2012 ve školce poctilo divadlo Zvoneček.
Tentokrát si pro nás připravilo pohádku „O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE“.
I ti nejmenší pozorně naslouchali a byli mile překvapeni, když si na
závěr mohli půjčit loutky a pohrát si s nimi. Poslední říjnový den jsme
se vydali za Fabiánem. Donesli jsme ke krmelci jablíčka a kaštany
a nezapomněli jsme před zimou zamknout les. Byli jsme pochváleni
od Fabiána za to, jak se vzorně staráme o zvířátka a ochutnali jsme
léčivý bylinkový čaj. Dne 13. 11. 2012 jsme měli milou návštěvu
ze ZŠ z Březových Hor. Děti z 3. B si pro nás připravily pohádku
„O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA“. Představení se nám všem
velmi líbilo a vystoupení jsme ocenili bouřlivým potleskem.
Každoročně k nám do školky přijíždí také pan ptáčník Burghauser.
Vždy se těšíme, co nového si pro nás připraví. 15. 11. 2012 nám
ukázal jak zpěvné ptáčky, tak i dravce, sovy, králíčka a papouška
Bertíka, na kterého se vždy všichni těšíme. Své vystoupení zpestřil
ještě zajímavými kouzly, při kterých děti dělaly asistenty. Také letos
jsme se zúčastnili kurzu plavání v příbramském bazénu. Od 7. září do
16. listopadu předškoláci navštívili celkem 10 lekcí, ve kterých
se naučili plaveckým základům. Prosinec je u nás vždy hodně rušný
měsíc. Společně s dětmi zdobíme školku vánoční výzdobou
a připravujeme se na Mikuláše. Letos k nám zavítají opět děti ze ZŠ
z Bohutína, které se na tento den převlečou do kostýmů Mikuláše,
andělů a čertů. Vždy jim pěkně zazpíváme a předneseme nové
básničky, které jsme se ve školce naučili a za odměnu dostaneme vždy
nějakou sladkou odměnu i ovoce v mikulášském balíčku. 12. 12. 2012
ještě shlédneme kouzelnické představení a 17. 12. 2012 k nám opět
přijede divadlo Zvoneček s pohádkou „O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH“.
Letošní rok společně zakončíme vánočním vystoupením pro
veřejnost. Srdečně Vás zveme 19. 12. 2012 do Bohutína před školní
jídelnu k předvánočnímu setkání.
Krásné svátky a především hodně zdraví a pohodu v novém roce Vám
přejí děti a kolektiv mateřské školy.
Strana
21
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - BOHUTÍN
EXKURZE NA ZÁMEK RADÍČ
V úterý 11. září se žáci 3. a 4. třídy vydali na exkurzi do Radíče. Celý den
nám přálo krásné slunečné počasí, a tak si děti užily nejen interiér, ale i exteriér tohoto nedávno zrekonstruovaného zámku.
Na prohlídce nás doprovázel rytíř. Nejprve krátce vyprávěl o historii tohoto místa. Poté jsme se vydali do 1. patra, kde jsme si prohlédli celé jižní
křídlo. Pokoje jsou vybaveny dobovým nábytkem a dalšími doplňky. Na stropech jsou nástěnné malby z mytologie.
Rytíř nás nejen vše odvyprávěl, ale měl pro nás i různé úkoly.
Sestavili jsme puzzle podle obrazu, probudili spící služebnou a našli
jsme nejen správný východ k pokladu, ale i poklad samotný. Na závěr
prohlídky se kluci převlékli za rytíře a z děvčat se staly krásné princezny. To vše díky dobovým oblekům a zbraním, které jsme si na
závěr mohli půjčit.
Prohlédli jsme si také okolí zámku – kapli, kašnu, altánek a
nádhernou zahradu. Děti si pohrály na venkovním pódiu, zaskákaly
si na trampolíně, pohrály si v zahradním domečku a udělaly si piknik na připravených dekách. Nejvíce se asi všem líbilo kolbiště, kde
jsme si poměřili síly ve středověkém souboji. Celou dobu nás doprovázelo přítulné tříbarevné kotě.
V občerstvení měl největší úspěch „Nápoj lásky“ – speciálně
připravené kakao s tajným kořením. Doufám, že všem, kteří ho vypili, splní
jejich nejtajnější přání.
Mgr. Lenka Malá
POZNEJ SVÉ SPOLUŽÁKY
V úterý 18. září zahájila 4. třída první část projektu „Poznej své
spolužáky“. Jeho smyslem je seznámit se blíže se svými spolužáky, poznat
jejich soukromí a bydliště. Zároveň poznávají nejbližší okolí školy pomocí
kamarádů – průvodců.
Po velké přestávce jsme šli okolo tenisových kurtů na Tisovou. První
zastávka byla u Dády. Na zahradě byly prolézačky, tréninkové „oštěpy“,
přírodní jezírko s plaveckou dráhou. Dáda nám vylovila čolka a přinesla
své želvy. Pohladili jsme si ovečky a kočku.
Naproti bydlí Míša, kde kluky zajímaly hlavně čtyřkolky, na kterých
se jezdí motocyklové závody. Však už má Michal dost medailí. Děti se zhouply
na houpačce, pomazlily se dvěma kočkami a podívaly se na andulky.
Okolo lesa jsme sešli do Vysoké Pece. Před obecním úřadem jsme pozdravili pana starostu a prošli jsme místní bytovky. Provázeli nás Viktorka, Týnka
Strana
22
a Denis, kteří tady bydlí kousek od sebe.
Pak nás vedl Pavlík. U jeho domu nás přivítala nejen maminka a babička, ale
i labrador Bady. Kdo chtěl, mohl si pohladit také dva potkany. Dětem Pavlík
připravil příjemné šťávové občerstvení.
Poslední dvě zastávky byly u Verči, jejíž dům dobře hlídala fenka Alexa.
Opatrně jsme přešli silnici a za ní bydlí u cesty na šachtu Řimbabu v modrém
domě Míša. A to byla poslední zastávka naší poznávací vycházky. Zastavili
jsme se ještě v obchodě a šli jsme na autobus, protože jsme pospíchali na oběd.
V příští části našeho projektu projdeme důkladněji Bohutín.
Mgr. Lenka Malá
doplňovali pracovní list. Jeden byl zapisovatel a druhý přenášel potřebné
informace z nápovědních prezentací. Odměnou pro úspěšné řešitele bylo
dýňové puzzle a strašidelné bludiště. Druhou hodinu následovala dílna.
Vyrobili jsme si halloweenskou dekoraci z vlašských ořechů. I hodina
angličtiny byla zaměřená na tento původně keltský svátek.
A pak již vypukla velká oslava. Nejprve jsme si stolky vyzdobili svíčkami
a dýněmi. Halloweenské menu se skládalo z krvavého pudingu, strašidelných
bonbonů a spousty dalších dobrot, které pro nás připravily maminky
(Děkujeme!). Také jsme si vyráběli upíří zuby z popcornu. Hostinu doprovázela
tajemná hudba z filmu Panna a netvor, na kterou si strašidla i zatančila.
Dopoledne jsme zakončili u interaktivní tabule, kde jsme si promítli nejprve
POZNEJ SVÉ SPOLUŽÁKY 2
Ve středu 3. října pokračovala 4. třída druhou částí projektem „Poznej své
spolužáky“. Našimi průvodci se staly děti, které bydlí v Bohutíně. Prvním
průvodcem se stal Saša, jenž to má do školy opravdu coby kamenem dohodil.
Pod vraty nás štěkáním zdravili psí hlídači a podívali jsme se, kde má Saša
okno z pokojíčku.
Dál nás vedla Natálka. Přes plot jsme se podívali k jejímu sousedovi
Tomáškovi, ale nestačili jsme ho před odjezdem na lékařskou kontrolu.
Naty nás pozvala na prohlídku jejich domu. Je to velmi zajímavý velký dům
s bohatou historií. Dříve tu totiž bývala hospoda s tanečním sálem a obchod.
Ten tu byl donedávna. Natálka bydlí s rodinou v upravených půdních
prostorách. Děvčata zajímala hlavně dvě holčičí království plná panenek
a plyšáků. A kluci si pak zahráli v bývalém sále ping pong. Babička dala všem
dětem sladké pohoštění, lízátka. Děkujeme.
Přešli jsme silnici a už jsme byli u Lukáše. Nejprve jsme zabezpečili psa
a pak se děti podívaly na zahradu, která se rozprostírá za domem. Také
se rozhlédly z terasy domu. Před odchodem nám Luky ještě ukázal
nádherného kocoura.
Vedení třídy se pak ujala Eliška. Jejich rodina bydlí na jednom dvoře s babičkou a tetou. Dětem se líbilo hlavně zahradní jezírko s vodníkem a prý i rybami. Smrk vedle něj je ozdoben malými soudky od piva - tedy už prázdnými.
Takový nezvyklý vánoční stromeček nás rozveselil. Okoukli jsme velké i malé
králíčky v králíkárně a babička k nám zahnala ovečky s beránkem, abychom je
lépe viděli.
Přes louku jsme vyrazili k Matějovi. Na zahradě jsme si chvíli odpočinuli.
Někdo se houpal, někdo lezl na prolézačce a někoho napadlo zkoušet
na trávníku hvězdy. Na chvíli se z nás stala gymnastická třída a všichni cvičili.
Poslední zastávka byla u Robíka. Ukázal nám svá morčata a králíky,
které chová na zahrádce. Všichni si je pohladili a někdo i pochoval. Robík bydlí
zatím v bytovce, nový dům ještě nemají hotový, tak až někdy příště.
Cestou zpět jsme se občerstvili v obchodě a ještě chvíli poseděli
na příjemném podzimním sluníčku. Pak jsme se už museli vydat na oběd.
Tím končí podzimní část projektu, a zbytek dětí navštívíme na jaře.
Mgr. Lenka Malá
ČTVRŤÁCI SLAVILI HALLOWEEN
Na středu 31. října se čtvrťáci ZŠ Bohutín těšili. Celý den byl zaměřen
na projekt Halloween. Ráno přišli všichni do školy stylově oblečeni
– v oranžové a černé barvě. Všem to moc slušelo.
První hodinu jsme se seznámili s tímto svátkem a ve dvojicích jsme
videoklip Michaela Jacksona „Thiller“ a ukázku balady Svatební košile
z filmového zpracování „Kytice“. Někteří se občas nedívali, ale statečně jsme
vydrželi až do šťastných konců ukázek.
I když se občas bojíme docela rádi, ještě že
bylo venku světlo.
Strana
23
Poslední částí projektu bylo volné psaní. Každý mohl vymyslet svůj hrůzostrašný příběh a při světle svíček nám ho přečetl. Vlastně tak vzniklo 22 povídek i s ilustracemi, které pro nás budou vzpomínkou na tento projektový
den.
Mgr. Lenka Malá
SOUTĚŽÍCÍ JABLÍČKA
Rok se s rokem sešel a je tu opět podzim, který v ZŠ Bohutín již tradičně
zahajuje soutěž O nejkrásnější jablíčko.
Již několik dní se ve škole shromažďovaly ty nejkrásnější, nejzajímavější,
ale také co největší plody snad za všech druhů jabloní. A ve čtvrtek 18. října
přišly rozhodující okamžiky.
Abychom porovnali velikost výstavy s minulým ročníkem, máme svůj
originální způsob: nanosíme jablka do tělocvičny a jablečnou řadu změříme.
Letos dosahovala délky 5,53 m. Loňský rok jsme překonali, ale náš rekord 5,
67 m odolal. Mimochodem je to délka čtyř běžných čtvrťáků ležících za sebou.
Příští rok chystáme nový způsob měření.
Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným. Sladká odměna čeká
na všechny a přejeme jim dobré chutnání.
Ve školní družině zaplnilo stoly přes sedmdesát jablíček. Dokonce jsme museli ještě dva stoly přidat.
Když jsme po ránu otevřeli připravenou výstavu, vyvanula na nás krásná
jablíčková vůně. Kolem nás zářila podzimními barvami nejen jablíčka, ale i
pěkná výzdoba, o kterou se postarali žáci (a jedna šikovná maminka) 4. třídy.
Jablíčka byla rozmanitá – červená, žlutá, zelená, malá, velká, obří i minijablíčka. Převažovala barva do červena.
O výsledcích rozhodovala jako vždy celá škola formou hlasovacích lístečků.
Nejvíce jich nasbíralo jablíčko Jakuba Štrby ze 2. třídy, na 2. místě Pavla Vítka
ze 4. třídy a na 3. místě Matěje Moslera ze 3. třídy.
V kategorii Největších jablek byla letos velká konkurence. Asi se urodilo
hodně jablkových velikánů. Ocenili jsme šest téměř půlkilových obrů
– maxijablka Pavla Vítka, Katky Dubincové, Dády a Báry Karasových, Davida
Švehly a Lucky Šálkové.
P R O B Y S T R É H L AV Y
POZNEJTE PŘÍSLOVÍ PŘELOŽENÁ DO „VĚDECKÉ ČEŠTINY“.
1. Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového
vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.
2. Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce
pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.
3. Počínaje překročením 48 hodin po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh
svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci
druhu Homo sapiens těkavě organické látky, jež jsou čichovým ústrojím
specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě
hodnoceny.
4. Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek
kruhového pečiva, působícího na obezitu obyvatelstva.
5. Dne 2. února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály
bez ohledu na nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty s tím spojené.
Strana
24
A JEŠTĚ PÁR HÁDANEK…….
1. Kdo má vpředu dvě oči a vzadu ještě spoustu dalších?
2. Muž je sám na pustém ostrově. Neumí plavat a nemá k dispozici žádné
plavidlo či jiný dopravní prostředek. Přesto se dokáže sám zachránit. Jak?
3. Vyslovíš-li mé jméno, zabiješ mne. Kdo jsem?
4. Všechno žere, všechno se v něm ztrácí. Stromy, květy, zvířata i ptáci. Hryže
kov i pláty z ocele, tvrdý kámen na prach semele. Města rozvalí a krále skolí,
vysokánské hory svrhne do údolí.
5. Kořeny má skryté v zemi, vypíná se nad jedlemi. Stoupá pořád výš a výš,
ale růst ji nevidíš.
SPORT
III. ROČNÍK BĚHU BOHUTÍNEM
V sobotu 13. 10. 2012 se za krásného podzimního počasí konal již 3.
ročník běžeckého závodu Běh Bohutínem.
Tento závod se již naplno zařadil do běžeckého kalendáře a tomu
odpovídala i letošní rekordní účast.
V 21 kategoriích startovalo celkem 148 účastníků. Největší účast,
a to je pozitivní, byla v dětských kategoriích. V hlavním závodu
dospělých zvítězil v traťovém rekordu Petr Švarc z TriKlubu Příbram.
Dík organizátorů patří zejména Obci Bohutín, která celý závod
finančně podporuje.
Za SK Sporting Bohutín, o.s.
Václav Bužek
FOTBAL
Všude, kde se něco děje probíhají určité změny. Nejinak je tomu i v
našem fotbalovém klubu. Největší změny proběhly na trenérských postech kromě A-týmu, kde zůstal Karel Šebík, kterému se povedlo částečně
stabilizovat sestavu v mužstvu a tím pádem se dostavily i výsledky. Po
podzimní části je naše áčko na prvním místě.
B-tým převzal Vladimír Průša jehož pozice není zaviděníhodná,
ale i zde už jsou náznaky toho, že si svůj mančaft dá dohromady a věřím
tomu, že v jarní části se výsledky dostaví též.
Mužstvo dorostu mají na starosti Jaroslav Čáp a František Polák.
Okresní přebor dorostu hraje již jen osm týmů a naši trenéři i jejich svěřenci se rozhodli, že postoupí do vyšší třídy. Zatím pro to dělají opravdu
maximum. Podzimní částí prošli bez ztráty „kytičky“ a jsou na prvním
místě.
U mužstva žáků rostou vedle Lukáše Heřmana dva noví trenéři a to
Milan Novák ml. a Luděk Kuneš. Jejich spolupráce je opravdu skvělá. Přezimují taktéž na prvním místě po té, co utrpěli jednu jedinou remízu.
U mladších žáků se letos na trenérských postech objevili Jan Svajčík
a Pavel Heřman. Po podzimu jsou na pátém místě, stejně tak jako starší
přípravka. I zde se objevil nový trenér, ale na rozdíl od Milana a Luďka má
již bohaté zkušenosti. Bohumil Šípek a Marek Ledvinka je dvojice co se
stará o starší přípravku.
Mladší přípravku má na starost Miloš Bubeníček a asistuje mu Jan Novotný. A u naší základny je Pavel Heřman.
Jen pro shrnutí:
A – 1. místo, 31 bodů, skóre 38:14
B – 10.místo, 6 bodů, skóre 17:25
Dorost – 1.místo, 21 bodů, skóre 42:9
St. Žáci – 1.místo, 25 bodů, skóre 65:4
Ml. Žáci – 5.místo 12 bodů, skóre 46:61
St. Přípravka – 5.místo, 18 bodů, skóre 142:69
Ml. Přípravka – 15bodů, skóre 94:53
Podrobnější zprávy jednotlivých týmů mají na starosti jejich vedoucí
a trenéři, které budou následovat.
Určité změny proběhly i v našem areálu. Kromě „maličkostí“, jako je
příprava na zalévání tréninkového hřiště nebo zabetonování trubek pro
záchytnou síť za spodní bránou , bylo v našem areálu za pomoci obce
vybudováno dětské hřiště, kde jsou houpačky, prolézačka a skluzavka.
Další změna, která sice neproběhla přímo v našem klubu, ale našeho
klubu se to týká je, že se k nám na hrací plochu po několika letech vrátil
jako domácí tým žen z 1.FK Příbram.
Chtěl bych opět pozvat všechny fanoušky fotbalu, aby přišli podpořit
všechny naše mančafty na utkáních jak na domácím trávníku, tak i na
hřištích soupeřů.
Za SK Litavan, Pavel Heřman
MLADŠÍ ŽÁCI
Po odchodu osmi hráčů do starší kategorie to pro družstvo mladších
žáků vůbec nebylo jednoduché. Největší otázkou bylo jak bude vypadat
nové složení týmu, protože jsme o prázdninách neměli ani potřebný počet
hráčů. Naštěstí se naše řady v posledních prázdninových trénincích doplnily o nové hráče a plus s námi jezdili tři hráči starší přípravky.
První zápasy vypadaly přesně tak jak se čekalo. Hráči se teprve poznávali a hledali jsme pro ně optimální posty. Naopak při těch zápasech
na konci už bylo znát, že se s klukama na něčem pracovalo.
Z deseti zápasů se nám povedlo čtyři vyhrát. Se ziskem 13 bodů a se
skóre 46:61 jsme obsadili průběžně páté místo.
Jan Svajčík
HODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SEZONY 2012/2013
TÝMU STARŠÍCH ŽÁKŮ SK LITAVAN BOHUTÍN
Družstvo starších žáků vstupovalo do nové sezóny se změnou na trenérských postech. Do hlavní trenérské funkce vstoupil Milan Novák ml.
po boku s asistentem Luďkem Kunešem a jako vedoucí mužstva značně
pomáhá Lukáš Heřman.
Hlavním cílem do nové sezony bylo jednoznačně udržení mužstva na
předních příčkách tabulky okresního přeboru a zároveň se nese v duchu
obhájení mistrovského titulu ze sezony předešlé. K tomu nás čeká ještě
ale jarní část sezony a tak se pojďme zaměřit na hodnocení části podzimní. V té nás čekalo 9 mistrovských utkání. Trenérská příprava probíhala 2x týdně s průměrným počtem 14 žáčků a proto můžeme mluvit o
kvalitním sehrání týmu, což je naše velké plus, tak jako dobrá parta, bez
které bychom si tréninky nedokázali všichni tak užívat. Součtem toho
všeho je pro nás zatím 1. místo v tabulce, kde jsme zaváhali jen v domácím zápase proti Spartaku Rožmitál, což byl pro nás vždy největší rival a
skončil nerozhodně 3:3. Zde musím vyzdvihnout soudržnost mužstva,
jelikož i za nepříznivého stavu, který panoval o poločase v náš neprospěch
se skórem 1:3, jsme se dokázali semknout a podat výkon, který nám utržil i tak důležitý bod.
NAŠI NEJMENŠÍ
Naši nejmladší fotbalisté při podzimních trénincích sehráli celkem
tři zápasy. Jeden proti Milínu a dva proti Dobříši.
Dne 3.12. na pondělním tréninku nás opět, jako každý rok, navštívil
Mikuláš a čert.
Pavel Heřman
Hor. ř. zleva: Milan Novák ml.(hlavní trenér), Pavel Tomšíček, Klára Blahovcová,
Roman Hirsch, Josef Čížek, Jan Gregor, Marek Berka, Nikol Spoustová,
Michal Berka, Pavel Popovič, Lukáš Heřman (vedoucí mužstva)
Dol. ř. zleva: Ondřej Urban, Aleš Bambas, Míla Dufek, Tomáš Štrob,
David Malý, Vojtěch Urban a v popředí leží Tomáš Duchoň
Aktuálně je tedy naše pozice následující – 1.místo – 9 odehraných utkání
– 8 výher, 1 remíza, žádná prohra, skóre – 65:4 a zatím tedy celkový zisk
25 bodů.
Tabulka vypadá následovně.
Je jasné, že v jarní části nás budou čekat těžké boje o udržení prvního
místa, protože jak to bývá, prvního chce porazit každý. :) Věřím ale, že
pokud si všichni zachováme náš pozitivní přístup k fotbalu a kolektivu,
dosáhneme ve finále touženého výsledku. Na závěr za celý kolektiv děkujeme za podporu našim fanouškům, rodičům a sponzorům!!
Milan Novák ml.
DOROST SK LITAVAN BOHUTÍN /PODZIM 2012/
Nadešel čas zase zhodnotit uplynulou část sezóny 2012/2013. Já jen
můžu napsat, že pro nás, vedení týmu a také hráče byla úspěšná. Odehráli
jsme 7 mistrovských zápasů a získali jsme plný počet ,tedy 21 bodů. Dále
jsme se zůčastnili turnaje o Pohár Příbramského deníku, kde jsme obsadili
krásné třetí místo a to hned za Podlesím a Milínem, kteří hrají o soutěž
výše. Zápasy jsme odehrávali v tomto složení : Bláhovec, Čáp, Hanáček,
Hudeček Václav, Hudeček Vojtěch, Hyspecký, Korol, Kubík, Lauterbach,
Polák, Převrátil, Rákosník, Zemek.
Nesmím však zapomenout ani na naše starší žáky, kteří nám vydatně
pomáhají, nevšak na úkor svých zápasů. Jsou to Hirsch, Čížek, Berka,
Urban, Gregor. Tímto také děkuji trenérům žáků Kunešovi a Novákovi za
to, že nám je uvolňují. Jinak co k sezóně ještě napsat. Vzhledem k tomu,
že v naší soutěži je jen 8 týmů, budeme se snažit i na jaře podávat
co nejlepší výkony a pro příští rok se probojovat do vyšší soutěže, kde
už je týmů víc, a tím i zúročit kvalitu naší práce a hlavně um našich borců.
Děkuji také rodičům některých našich svěřenců, kteří nám pomáhají
a bez nich, by to nebylo tak jednoduché.
František Polák
Strana
26
AMUŽSTVO
Je to přesně rok co jsme začali s reorganizací mužstva, které se delší
dobu potácelo na chvostu tabulky. Byl zvolen nový trénér a zahájili jsme
zimní přípravu na kterou hřáči reagovali více méně pozitivně. Tréninková
morálka hřáčů byla překvapivě dobrá, takže se nám podařilo vytvořit
fungující kolektiv, což je základ úspěchu, který se během uplynulého roku
dostavil. I když výsledky na jaře nebyly nejlepší, nakonec jsme dokázali
III.třídu zachránit. Během letní přípravy se k týmu připojili další hráči,
kteří doplnili náš uzký kádr a vstoupili jsme do sezony 6 vitěztvími v řadě.
Poté přisla herní krize, během ní jsme prohráli dva zápasy a jednou
remizovali, ale pak už se naše hra vrátila do starých kolejí a do konce
podzimu už jsme neztratili ani bod a v posledním kole jsme se dostali
na 1.MÍSTO. Ještě jednoho úspěchu jsme dosáhli v Okresním poháru,
kde jsme dokázáli porazit dva týmy z okresního přeboru a vypadli jsme,
až ve čtvrfinále na penalty s dalším účastníkem okresního přeboru.
Doufáme, že dobře rozjetou sezonu dotáhneme do konce a postoupíme
do okresního přeboru, kam sí myslím, že náš klub patří, což ostatně
dokazují naše mládežnické celky, které patří k nejlepším na okrese již delší
dobu.
A ná závěr poděkování Vám divákům, kteří nás na podzim podporovali
a v nejdůležitějším utkání podzimu při derby s Lázem vytvořili skvělou
atmosféru, na kterou hráči ještě dlouho po utkání vzpomínali! DÍKY!
Lukáš Heřman
vedoucí mužstva
BOHUTÍNSKÝ TENIS
Tak, jako první polovina sezóny patří v tenise především soutěžím
družstev, tak druhá polovina naopak plně soutěžím jednotlivců.
Přesto, že jsme jen malý vesnický klub, co se týče individuálních
úspěchů, můžeme se směle poměřovat i s těmi nejlepšími. Pokud jsme
mysleli, že úspěchy z jara již nelze překonat, tak opak byl pravdou.
Zasloužila se o to zejména svěřenkyně Jiřího Turečka, dvanáctiletá mladší
žákyně Radka Bužková. Velké ambice si Radka dělala na Mistrovství ČR
mladších žákyň v Rakovníku, kde patřila k hlavním favoritkám. Po kolapsu některých soupeřek v úvodních kolech ovšem i Radka zaváhala ve
čtvrtfinále s papírově slabší soupeřkou a odjížděla tak zklamaná bez medaile z dvouhry. Bronz ze čtyřhry byl slabou náplastí. Ovšem tento neúspěch nastartoval u Radky neuvěřitelnou šňůru úspěchů, která trvala až
do samého závěru sezony. Od poloviny července do konce září Radka nenašla v mladších žákyních přemožitelku ani jednou a v kategorii starších
žákyň odešla poraženou pouze v jediném zápase.
Nejprve získala bronz na MČR družstev s týmem I.ČLTK Praha, ve kterém trénuje a hostuje. Jako jediná z družstva neprohrála jedinou dvouhru
a v zápase proti TK Agrofert Prostějov dokonce dokázala přehrát hostující
ukrajinskou mistryni. Hned z mistrovství družstev odjela Radka na prestižní mezinárodní turnaj do rakouského Kufsteinu. V turnaji sehrála vynikající zápasy, soupeřkám dokázala nadělit celkem 4 kanáry a jeden
dokonce i ve finále. Navázala tak na úspěchy hráčů jako T.Berdych nebo P.
Kvitová, kteří v juniorském věku na tomto turnaji rovněž triumfovali.Dalšího vítězství pak Radka získala ještě na dalším mezinárodním turnaji
Tennis Europe v jihočeském Písku a podařilo se jí tak zkompletovat double, kterým se může pochlubit jen nemnoho hráček.
Další úspěchy se pak dostavily ještě na turnaji A série Nike Junior Tour
ve Valašském Meziříčí, kde to byl dvojitý triumf ve dvouhře i čtyřhře. Ještě
jeden turnaj kategorie A dokázala Radka vyhrát, a to v září v Teplicích.
Její úspěchy z letní sezony z ní rázem dělaly horkou favoritku na postup
do světového finále Nike Junior Tour, které se hraje v prosinci na Floridě.
O postup na toto celosvětové klání se hraje turnaji Masters na konci září
v tenisovém areálu v Prostějově, kde se sejde vždy 16 nejlepších hráčů
z celé ČR. Radka se prala o postup srdnatě, stopku jí nakonec ale vystavila
v nervy drásajícím semifinálovém zápase, který skončil těsnou prohrou
6:7, 5:7, pozdější vítězka z domácího prostějovského klubu.
Kýžená tečka za velmi povedenou sezónou se sice nepovedla, ale i tak
se můžeme radovat z historicky nejlepšího umístění bohutínského hráče
na celostátním žebříčku. Radce Bužkové patří v kategorii mladších žákyň
4. příčka.
Ani ostatní příliš nezaostávali. Mladší žák Jonáš Pavlišta dokázal vyhrát několik turnajů kategorie C s povýšenou bodovou hodnotou a na turnajích B byl několikrát v semifinále ve čtyřhře. Celkově mu v celostátním
žebříčku mladších žáků patří 36. místo, v ročníku 2001 je pak na místě 9.
To mu umožňuje dostat se do tréninkového střediska mládeže ČTS a příští
sezónu bude hostovat v pražské Spartě a na MČR družstev se s tímto klubem pokusí získat klubovou trofej.Alespoň jednu turnajovou výhru
dokázali získat tito hráči – v kategorii mladšího žactva Bužek Václav,
Hlaváč Jan, Semrád Ondřej a Vohradský Matěj. V dorostenkách Veronika
Hlaváčová a Lenka Petrášková, v dorostencích Jakub Vršecký
a David Bulan v dospělých pak Martin Pobořil, Jaroslav Cikán a Radka
Baštářová.
V průběhu léta úspěšně proběhly dva turnusy tenisové školičky Jiřího
Turečka. Mezi dětmi je o tenis velký zájem a věříme, že vzhledem
k úspěchům českého tenisu z poslední doby se situace ještě zlepší. Nejen
závodním tenisem ovšem žije náš areál. Tradičně pořádáme mnoho
rekreantských turnajů a také dlouhodobou soutěž ve čtyřhře. Ta se těší
velkému ohlasu a i letos probíhaly urputné souboje od května až do konce
září. Ti nejlepší si pak odnesli krásné poháry při vyhlášení na Podzimní
Valné hromadě klubu. V jednorázových turnajích má jistě největší účast
turnaj firmy PBtisk, a.s.
Na konci září se zase členové zapotí i pobaví při netradičním herním
způsobem pořádaným oddílovým turnajem Bohutín Open. Ten již tradičně
uzavírá letní sezónu na kurtech.
Ale tenis je dnes již celosezónní sport. V půli října jsme pořádali
kondiční soustředění mladšího žactva na Lipně. Děti nabírají kondici
převážně na kole, během, ale dojde i na relax třeba při návštěvě sauny.
Tyto pobyty jsou velmi oblíbené a děti mají na co vzpomínat.
Díky dobrovolným brigádnickým hodinám stojí znovu i přetlaková
hala. Načínáme již 4 sezonu s „novou“ halou a vždy je třeba dát
dohromady potřebný počet rukou, abychom měli pak kde přes zimu hrát.
Naštěstí se nám to zatím dlouhodobě daří a tenisté jsou schopni
se semknout a „táhnout za jednu plachtu“
V zimě je možné využívat přetlakovou halu s antukovým povrchem,
rovněž tak sál tělocvičny v Sokolovně. Pár volných termínů je ještě
k dispozici. Zájemci se mohou informovat u správce p. Trče na čísle
605 101 100 nebo se o veškerém dění v tenisovém klubu TK PBtisk
Bohutín dozví z našich internetových stránek
www.tkbohutin.cz
HOKEJ
ROZJEZD NOVÉ SEZÓNY
Opět se nám po letní přestávce koncem srpna rozjela naše hokejová
sezóna. Dvakrát týdně jsme chodili trénovat a zpočátku byla docházka
dost bídná. U některých to byla vina zranění, u dalších zas časová
vytíženost. Nicméně do začátku soutěže jsme vše srovnali a 7.října jsme
prvním kolem odstartovali nový ročník „Hobby liga 2012-2013“. Stejně
jako první zápas, tak ani vstup do soutěže se nám moc nepovedl. Jako
vítězové posledních dvou ročníků se nyní se třemi výhrami a čtyřmi
porážkami pohybujeme v druhé půlce tabulky. Stav tabulky k 1. 12.
(aktuálně na www.pribramskyhokej.eu)
Na rozdíl od ostatních týmů u nás žádné nové posily nezakotvily a my
jsme zas o rok starší. Kvalita a hlavně rychlost hokeje se v soutěži zvedla
a my jsme to v zápasech taktéž pocítili. Nicméně v dalších zápasech
chceme naši pozici vylepšit a co nejvíce se přiblížit loňskému úspěchu.
Mimo povinností v hrané soutěži máme plány na uspořádání již
tradičního exhibičního utkání na bohutínské nádrži pod názvem „Winter
Clasic 2012“. V případě příznivých podmínek bude exhibice během
vánočních svátků v opačném případě budeme čekat na vhodné klimatické
podmínky.
Za tým T-HC Vám všem přeji hlavně zdraví,
hodně pohody a dobré nálady v nastávajícím roce 2013.
Jan Novotný
ASPV
ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY – BOHUTÍN
TK PB TISK BOHUTÍN
29. 9. 2012 se uskutečnil atletický víceboj pro předškolní děti a mladší
žákyně a mladší žáky.
Celkem se účastnilo 19 dětí.
Výsledky:
Mladší žákyně /závodily tři dívky/
1. místo – Karasová Anička
2. místo – Kulovaná Maruška
3. místo – Kazdová Míša
Mladší žáci I. /závodili čtyři chlapci/
1. místo – Kotrouš Jíří
2. místo – Štrbo Jakub
3. místo – Červený Štěpán
4. místo – Petřík Tomáš
Mladší žákyně II. /závodily čtyři dívky/
1. místo – Šálková Lucie
2. místo – Malecká Iva
3. místo – Kazdová Natálka
4. místo – Milcová Eliška
Mladší žáci II. /závodili dva chlapci/
1. místo – Vítek Pavel
2. místo – Petřík Robert
Nejvíce soutěž obsadily předškolní děti, na které nejsou ještě
bodovací tabulky. Zemková Sára, Červený Šimon, Kalčicová Karin,
Peprna Roman, Kuhnel Jakub, Kozák Jan.
Vítězové obdrželi medaile, diplomy a sušenky.
Závod pomohlo zajistit osm dospělých.
Za organizaci závodů všem děkuje Kamila Turečková.
Ve škole v Bohutíně v pondělí od 15:00 hod. – 16:30 hod.
Jóga pro ženy. / Cena jedné lekce je 30,- Kč.
Cvičitelka Jitka Červená, trenérka ASPV.
AKCE PRO DĚTI:
ASPV
Asociace sportu pro všechny nabízí:
ve škole v Bohutíně cvičení jógy pro děti,
hravě pojatá forma cvičení prvky jógy.
V pondělí od 14:00 hodin.
Lekce trvá 45 minut. / Cena lekce 30,- Kč.
Cvičitelka Jitka Červená, trenérka ASPV.
Říjen, listopad, prosinec 2012 hradila ASPV v rámci podpory
cvičení.
V Bohutínské sokolovně také cvičíme.
V pondělí od 19:00 hod – 20:00 hod jsou pravidelné lekce
ZUMBY.
Bavte se a zhubněte tancem.
Zatančete si v rytmu latinsko-americké hudby.
Cvičí certifikovaná lektorka Štěpánka Hubeňáková.
Z ČINNOSTI SDH BOHUTÍN
Rok se s rokem sešel a nastal adventní čas. Čas, kdy člověk vzpomíná,
co se za celý rok událo, co udělal a co nestihl. Tak i my hasiči bilancujeme,
co jsme za poslední půlrok zvládli.
Druhou polovinu letošního roku jsme začali pouťovými oslavami fontánou, pouťovou zábavou ve stanu, požárním útokem minihasičů
a humorným fotbalovým utkáním. Pouť se prostě vydařila, i když počasí
nepřipomínalo léto.
Následoval dne 6. srpna Memoriál Josefa Říhy. Již tradičně se na této
akci sešly sbory z širokého okolí, a proto nebyla nouze o rychlé požární
útoky. Letos nás překvapilo, že bylo téměř stejně mužů i žen. K naší smůle
si putovní pohár odvezli nováčci soutěže – muži z Věšína. Z žen
zabodovaly hasičky z Lázu. Co se týče soutěží, zúčastnili jsme se ještě
dvou memoriálů, a to v Lázu a v Tmani.
Vedle soutěžní činnosti jsme se scházeli především na brigádách,
kterých jsme uskutečnili hned několik: zasedací místnost - pokládka lina,
výmalba a úklid, v září okopávání omítky malé garáže a úklid garáže,
vyřezávání potoka v Bohutíně, úklid místností hasičárny, stavění
vánočního stromu a další.
Kromě zmiňovaných akcí jsme se, tak jako každý rok, zúčastnili Rally
Příbram, kde jsme fungovali jako hlídači trasy. Dále jsme pořádali dne
19. 11. školení výjezdové jednotky a podíleli jsme se na námětovém
cvičení v Lázu.
Poslední akcí byla Výroční valná hromada, která proběhla 10. 12.
v hasičárně, kde jsme zhodnotili práci jednotlivých složek sboru
a popovídali jsme si s hosty.
DĚTI
První hasičák se konal 1. září, kde jsme přivítali několik nových členů.
Kupodivu se nám sešli samí chlapci ve věku od 5 do 11 let. Máme tedy
po několika dlouhých letech možnost soutěžit v kategorii mladší.
12 chlapců se tak za pomoci vedoucích a dorostenců začalo připravovat
na první podzimní soutěž. Jaké nastalo zklamání, když jsme 8. 10. velmi
brzy ráno přijeli do Sedlčan a bylo nám sděleno, že se soutěž kvůli
dlouhotrvajícímu dešti ruší.
Dorostenci jeli trénovat své disciplíny na soustředění na Sobenský
rybník, kde naopak po celý zářijový víkend svítilo sluníčko.
Postupně jsme trénovali dál, až se nakonec 4 nejúspěšnější vydali
na Zimní soutěž, kde konečně okusili atmosféru závodu.
Po soutěži jsme se věnovali přípravě vystoupení na Výroční valnou
hromadu. Také nám Mikuláš s čerty nechali nějaké dárečky za hasičským
oknem.
Dne 10. 12. jsme vystoupili na Výroční valné hromadě s pásmem
básniček a společnou vánoční písničkou.
Připravované akce:
4. února 2012 hasičský ples od 20:00 hod. na Drmlovce, hraje Sekvence
21. února 2012 masopustní rej u hasičárny, od 15:45 hod.
Klára BambasováSDH Vysoká Pec
Strana
28
Z ČINNOSTI SDH VYSOKÁ PEC
.......... A POŘÁD DRŽÍME LAŤKU
I v druhé polovině roku jsem se snažili, aby naše činnost byla každý
měsíc znát.
Červenec byl ve znamení přípravy na srpnové memoriály. Podíleli jsme
se, v rámci tradiční bohutínské pouti, s hasičskými sbory z Lázu
a Bohutína na zpívající vodní fontáně. Letošní byla hodnocena jako
jedna z nejlepších.
ve Vysoké Peci. Traktor odvezl několik kontejnerů plných listí. Této
brigády se zúčastnily i děti našich členů a ukázaly, že umí vzít za práci,
za což jim patří náš dík.
17. 11. 2012 jsme uspořádali "Pyžamovou Oldies". Byla legrace vidět
modely pyžam a nočních košilí. Při svižné hudbě se všichni pěkně
odreagovali a pořádně si zatancovali. Jen byla škoda, že účast občanů
nebyla velká.
Jako loni i letos na Mikuláše vyrazila naše parta čertů, Mikuláše
a Anděla na večerní nadílky, dle požadavků rodičů. Letos to byly bytovky
na Peci. Chalupecká louka a závěrem Příbram, dle požádání.
15. prosince budeme na výroční valné hromadě hodnotit, co bylo
dobré a kde je nutné vylepšení.
Na požádání OÚ jsme připraveni pomoci s odklízením sněhu
z chodníků.
Všem občanům přejeme, nejenom o Vánocích, hodně zdraví, radosti
a pohody.
Jana Šimůnková
Začátkem srpna jsme se zúčastnili Memoriálu J. Říhy v Bohutíně, kde
družstvo žen skončilo na druhém místě a muži na čtvrtém místě. Za týden
jsme byli na Memoriálu v Lázu, kde ženy skončily páté a muži třetí.
Koncem srpna jsme připravili pro děti Rozloučení s prázdninami. Děti
na jednotlivých soutěžních místech ukázaly, jak jsou šikovné. Za účast
všechny děti obdržely sladkosti. Pro děti byl úžasný zážitek, že se mohly
svést v kočáře za výborného vedení pana Baara, kterému touto cestou moc
děkujeme. O žaludky přítomných bylo velice dobře postaráno. Naše
šikovné kuchařky opět předvedly své umění. Po bramborácích, langoších,
steacích, ovaru, uzené rybě se jenom zaprášilo. Vypilo se i hodně pěnivého
moku ke spokojenosti všech.
Bohužel život přináší i smutné stránky. 23. 8. 2012 jsme stáli čestnou
stráž při pohřbu našeho dlouholetého člena pana M.Hodouše. Čest jeho
památce.
V září jsme slavili velký úspěch na Memoriálu na Vysoké, kde ženy
obsadili první místo a muži byli šestí.
Říjnová Rallye Příbram ukázala, že je na nás spolehnutí. Přestože celé
dopoledne lilo jak z konve, všech 19 našich členů na všech kontrolních
stanovištích splnilo úkoly dle dispozic hlavního organizátora.
13. 10. 2012 se uskutečnilo námětové cvičení v Bohutíně.
Nejenom prací je člověk živ. 3. 11. 2012 jsme zazimovali techniku
a při této příležitosti jsme si opekli prase.
Byla to prima zábava a všichni si to za práci zasloužili.
Dne 7. 11. 2012 dovršil p. Fr. Stehlík 75 let. Při tomto životním
jubileu byl předán dárkový balíček osobně členy výboru. Gratulujeme.
A že umíme vzít za práci jsme ukázali 10. 11. 2012. 22 účastníků uklízelo
listí na hřbitově v Bohutíně, ale i u bytovek u Obecního úřadu a na sídlišti
Strana
29
VÝSLEDKY VOLEB DO STŘEDOČESKÉHO KRAJE KONANÉ 12 - 13. 10. 2012
Volební okrsek č. 1 - volební místnost školní jídelna ZŠ č.p. 40, Bohutín
- pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v částech obce Havírna a Bohutín
Volební okrsek č. 2 - volební místnost obecní úřad Vysoká pec č.p. 140
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v částech obce Tisová a Vysoká Pec
VOLBA PREZIDENTA ČR
byla vyhlášena
na dny
11. a 12. ledna
2013
Strana
30
volební komise - okrsek č. 2
REKONSTRUKCE ZELENĚ
Převzato z Periskopu 44/2012 - redakčně zkráceno.
Bohutín – obec Bohutín v letošním roce úspěšně dokončila akci, která
byla spolufinancována ze zdrojů EU a ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6
– Zlepšování stavu přírody a krajiny /ERDF/, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny ,,Rekonstrukce veřejné zeleně v centru obce Bohutín“. Podkladem pro poskytnutí byla žádost příjemce
podpory, akceptovaná Fondem dne 3. 9. 2010. Akce byla realizována
v předpokládaném rozsahu, tj. založení a regenerace sídelní zeleně na celkové ploše 0,226 ha, založení a regenerace stromořadí o celkové délce 326
m. V rámci projektu bylo vysázeno 2032 ks a ošetřeno 27 ks dřevin.
V průběhu loňského a letošního roku byla kompletní rekonstrukce
zdárně dokončena. V letošním roce byla provedena ze strany SFŽP kontrola formou místního šetření na místě samém. Kontrolou nebyly zjištěny
žádné nedostatky. Obec na základě podané žádosti o platbu obdržela finanční prostředky na výše uvedenou akci. V tuto chvíli probíhají práce na
předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce /návrh dokumentace závěrečného vyhodnocení akce/, v rozsahu podle příslušné přílohy
aktuální Směrnice MŽP budou Fondu předloženy v závěru letošního roku.
Obec očekává každým dnem na základě podané žádosti na Agenturu
ochrany přírody a krajiny ČR provedení kontrolní dohlídky, která je součástí závěrečného vyhodnocení.
Součástí zkvalitnění života nás občanů Bohutína a především pak nájemníků bytového domu Vysoká Pec č. p. 140 byly instalovány nové lavičky, sušáky na prádlo, opraveno původní hřiště z 50. let a ve spolupráci
s nájemníky byly provedeny úpravy ohniště a posezení.
Jsme rádi, že s běžnou údržbou okolí bytového domu pomáhají i nájemníci a návštěvníci parku.
děti z MŠ při výsadbě zeleně
Jednalo se především o zlepšení kvality života občanů žijících nejen
v těsné blízkosti bytového domu Vysoká Pec č. p. 140, ale všech občanů
naší obce.
Je dobře, že obci se i nadále daří získávat finanční prostředky do svého
rozpočtu formou dotací jak státních, tak evropských. Vlastní finance obce
tak lze využít na projekty, na které nelze žádat.
Ladislav Turek, starosta obce Bohutín
ŘEŠENÍ ,,PRO BYSTRÉ HLAVY” - PŘÍSLOVÍ: 1. Dočkej času jako husa
klasu. / 2. S poctivostí nejdál dojdeš. / 3. Ryba a host třetí den smrdí /
4. Bez práce nejsou koláče. / 5. Na Hromnice musí skřivánek vrznout i
kdyby měl zmrznout. / HÁDANKY: 1. Páv / 2. Počká na zimu a pak
přejde na pevninu pěšky / 3.Ticho / 4.Čas / 5.Hora
Strana
31
OPRAVA VOKAČOVSKÉHO RYBNÍKA
Vokačovský rybník, který je znám veřejnosti pod názvem Drozďák, je
ve vlastnictví Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, který tvoří celkem 21
obcí včetně Města Příbrami, jehož členem je i obec Bohutín. Svazek obcí získal tento rybník v rámci privatizace vodohospodářského majetku od státu
v roce 1996.
2008 žádost Svazku o podporu z prostředků „Operačního programu Životní
prostředí“ akceptoval a v červnu téhož roku žádost zamítl z důvodu vysokých realizačních nákladů a z důvodu poklesu biodiverzity v lokalitě způsobenou realizací akce. Z těchto důvodů musel Svazek projektovou
dokumentaci přepracovat, ve které se muselo vyloučit odbahnění rybníka
s tím, že Agentura ochrany přírody a krajiny požadovala biologické posouzení dané lokality. Biologickým posouzením bylo zjištěno, že se v lokalitě
nachází chránění živočichové, kteří se zde usadili, a aby byla šance na získání dotací bylo nutno v projektu uvažovat s nižší kótou hladiny stálého
nadržení. Na základě těchto skutečností Odbor životního prostředí vydal
nové „Rozhodnutí“, které bylo následně prodlouženo s ohledem na příslib
SFŽP o přidělení finančních prostředků na tuto akci. Koncem roku 2010
byla podána nová žádost na SFŽP o poskytnutí dotací na „Opravu Vokačovského rybníka“ a v březnu 2011 bylo rozhodnutím ministra životního
prostředí poskytnout Svazku finanční prostředky v rámci „Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny“ .
Vokačovský rybník je druhým nejstarším z příbramských báňských rybníků, nejstarší je Vysokopecký rybník. Jedná se o účelový rybník s průtočnou nádrží, který v minulosti tak i v budoucnosti bude sloužit pro
akumulaci a zajištění odběru užitkové vody pro průmysl, v minulosti hlavně
pro důlní činnost. Rybník resp. jeho akumulační prostor je zásoben vodou
z vlastního přirozeného povodí a to z Mlýnského potoka, které není příliš
rozsáhlé a převodem vody ze sousedního povodí, z říčky Litavky – Struhou.
V případě potřeby je možné nalepšovat rybník vodou i z průmyslového vodovodu vodou vltavskou.
Hráz rybníka je v podstatě homogenní, nasypaná z místních materiálů.
Vzdušný a především návodní svah hráze byly příliš strmé a neodpovídaly
dnešním platným bezpečnostním předpisům. Běžnou manipulaci s hladinou a převádění velkých vod zajišťoval stavidlem hrazený přeliv u levobřežního zavázání hráze. Vypuštění rybníka nebylo téměř možné, snižování
hladiny bylo prováděno potrubím ve funkci násosky. Sací potrubí násosky
během času skončilo pod vrstvou splavenin a stalo se nefunkčním. Z důvodu obtížné manipulace s hladinou, která v rybníce značně kolísala, docházelo na příkrém návodním svahu k deformacím. Protože se stav neustále
zhoršoval, bylo nutno tento nepříznivý stav řešit, aby nedošlo k poškození
hráze a k následné destrukci se všemi možnými následky. Tento nepříznivý
stav byl posouzen specialisty na sypané hráze, kteří vyhodnotili tento stav
jako havarijní a doporučili úplné vypuštění rybníka za pomoci lichoběžníkového překopu hráze a uvést rybník do „dočasného neškodného stavu“ do
doby rekonstrukce hráze. V roce 1999 byl zpracován projekt na překop
hráze a v témže roce byl překop realizován.
Správní rada Svazku se situací zabývala a začátkem roku 2002 rozhodla
o vypsání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na
„Opravu Vokačovského rybníka“. Odborem životního prostředí MÚ Příbram bylo vydáno v září 2005 povolení, ve kterém se Svazku povoluje nakládání s povrchovými vodami a povoluje se zřízení stavby. Z důvodu
zdlouhavého zajišťování finančních prostředků na realizaci stavby muselo
být stavební povolení prodlouženo. Státní fond životního prostředí v dubnu
Po tomto rozhodnutí byla vypracována
„Zadávací dokumentace
pro výběr zhotovitele“ a
bylo vyhlášeno výběrové řízení dle zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. S vybraným zhotovitelem,
kterým se na základě
výběrového řízení stalo
sdružení VHS-EKO, byla
uzavřena smlouva o dílo
a předání staveniště se
uskutečnilo 6. 12. 2011.
Správní rada Svazku
věnovala „Opravě Vokačovského rybníka“ patřičnou pozornost, byla
průběžně informována
o postupu prováděných
prací a provedla občasné
kontrolní
prohlídky
přímo na staveništi.
Stavba je dokončena v dohodnutém termínu, Svazek obcí pro vodovody
a kanalizace dokončenou stavbu protokolárně převzal od zhotovitele
25.9.2012. Pověřeným pracovníkem SFŽP byla provedena kontrola dokončené stavby 3. 10. 2012 a nebyly shledány žádné nedostatky. Zástupcem
SFŽP i Odboru životního prostředí MÚ Příbram bylo povoleno napouštění
rybníka, což se tak děje k 230 výročí vybudování Vokačovského rybníka.
Celkové uznatelné náklady stavby:
Dotace EU z OPŽP:
Dotace SFŽP ČR (státní rozpočet):
12.587.081,- Kč
8.181.602,- Kč
629.354,- Kč
Příbram 27.listopadu 2012, Ing. Lubomír Mixl
ROZPIS PŘISTAVENÝCH KONTEJNERŮ
Kontejnery budou rozmísťovány
od 10. 4. do 22. 4. 2013
dle potřeby v jednotlivých částech obce.
středa - neděle (10. - 14. dubna)
Vysoká Pec - na návsi u Cífků
Vysoká Pec - u Mateřské školky
Tisová - náves u vývěsky
pondělí - čtvrtek (15. - 18. dubna)
Chaloupecká louka - na struhách
Havírna – pod obecním úřadem u garáží
Havírna – křižovatka k sokolovně
pátek - pondělí (19. – 22. dubna)
Bohutín – u Vondrášků
Bohutín - u bytovek
Bohutín – u hasičárny
část Vysoká Pec u mateřské školky
V roce 2013 bude celosezonní přistavení velkoobjemových
kontejnérů na biologicky rozložitelný odpad - biodpad z domácností, odpad ze zeleně, z údržby parků, sadů a zahrad občanů.
Žádáme občany nevhazovat žádný jiný komunální odpad.
Zároveň žádáme občany,
aby do kontejnerů nevhazovali nebezpečný odpad
– pneumatiky, televize a jiné elektrospotřebiče.
Tento nebezpečný odpad je možno bezplatně předat
po vzájemné dohodě u budovy garáže
pod bývalým OÚ na Vysoké Peci.
p.Turek tel 725 022 736
p. Kubík 723 743 585
část Bohutín - zatáčka pod areálem ZD
SPOLEK ŘIMBABA - KUTISKO HŮRKA
Dokumentární fotografie z otevření další hornické expozice
spolku Řimbaba. Přítomni zavzpomínali na důlní neštěstí před
69 roky na
kutisku Hůrka,
členové Spolku
horníků a hutníků zazpívali
hornické písně.
Přítomni byli
i tři přímí
potomci
zraněných
horníků:
Václav Bauer
z Lázu,
Filipovská –
rodačka
z Lázu,
Jaroslav Kubík
z Bohutína.
Strana
33
OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM
Rok 2012 byl pro spolek z mého pohledu rokem zlomovým.
Po třech letech schválila vláda bezúplatný převod části areálu
na naši obec. Nehrozí tak ze strany státu privatizace tohoto
majetku a úsilí, které věnují členové spolku zvelebování
Řimbaby nebude promarněno. Zpočátku roku nás zaskočilo
nedokonané vloupání do spolkové místnosti (drzý lapka
byl pravděpodobně vyrušen). Po valné hromadě a chvilce
oddechu začal každoroční kolotoč. Pracovní činnost byla již
ve větší míře proložena účastí na republikových
i mezinárodních akcích. Pro názornost je alespoň vyjmenuji
(Stříbro 9.3. - 10. výročí vzniku hornicko-historického spolku
Stříbro, 21.4. - 16. setkání hornických měst a obcí ČR
v Chomutově, kde náš spolek získal ocenění Český Permon
v kategorii záchrana historických památek v hornictví
za zpřístupnění a rozvoj Řimbaby, 31. 5. - 120. výročí
katastrofy na Dole Marie, 22. - 24. 6. - 5. setkání hornických
měst a obcí SR v Báňskej Štiavnici, 8. 7. - Prokopská pouť,
26. 8. - výstava fotografií s hornickou tématikou a fárání
ve Skalecké štole v Mníšku pod Brdy, 22. - 23. 9. - 17. hornický
den v rakouském Eisenerzu v rámci oslav 1300 let těžby
a zpracování železné rudy ve štýrském Erzbergu).
Z akcí pořádaných spolkem si připomeňme Velikonoce, čarodějnice, hornické sobotní odpoledne o bohutínské pouti (odhalení pamětní desky J. A. Alisovi, nejvýznamnějšímu rodákovi
z Vysoké Pece na jeho rodném domě), zajištění exkurze 51. ročníku sympozia „Hornická Příbram ve vědě a technice“ na Řimbabu a tradiční Mikuláš.
V závěru roku 26. - 28. 12. nás čekají „Vánoce na Řimbabě“(výstavka betlémů, ochutnávka tradičních vánočních jídel
s poslechem koled a trochou rozjímání v hornickém bytě).
Tuto činnost doprovází samozřejmě i neskutečné množství
dobrovolné a bezplatné práce vykonané na údržbě, provozu
areálu, výstavbě nových expozic i výdělečné činnosti v hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, bez
které by nebylo možné současný záběr ufinancovat.
Pro příští rok prozradím jednu z akci – zpřístupnění nového
schodiště na těžní věž Řimbaby.
V závěru bych chtěl všem členům i spolupracujícím
nečlenům poděkovat za iniciativu a vykonanou práci, popřát
všem pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním i spolkovém životě.
místostarosta Spolku Řimbaba,
Pepík Kovář
KALENDÁŘ AKCÍ
SPOLKU ŘIMBABA - 2013
TERMÍN
KONÁNÍ
30. a 31. 3.
30. 4.
27. 7.
30. a 1. 12.
26. a 27. 12.
Strana
34
NÁZEV
MÍSTO
AKCE
KONÁNÍ
Velikonoce na Řimbabě Areál Řimbaby
Pálení čarodějnic
Odval Řimbaby
Slavnostní odpoledne
Areál Řimbaby
(otevření dalších expozic,
rozhledna na těžní věži)
Mikulášská nadílka
Vodní štola a areál
tenisových kurtů
Vánoce na Řimbabě
Areál Řimbaby
MY S L I V E C K É S D R U Ž E N Í
které chrání zvěř proti některým parazitárním onemocněním.
Na jaře a v létě sanujeme krmná a lovecká zařízení, zajišťujeme
krmivo na zimu a v průběhu senosečí vyháníme zvěř z luk,
abychom zamezili ztrátám především na srnčí zvěři, která zde
klade svá mláďata. Kromě těchto činností pořádáme v průběhu
roku kontrolní brokové střelby v loveckém kole, v listopadu
2 hony na drobnou a černou zvěř a v neposlední řadě tradiční
myslivecký ples, který se již několik let koná v obci Láz.
Rád bych využil této příležitosti a srdečně pozval
všechny čtenáře Bohutínského zpravodaje na myslivecký ples,
který pořádají členové MS Bohutín dne 5.1. 2013 v Lázu.
S provoláním České myslivosti zdar!
Jiří Tureček – myslivecký hospodář
Myslivecké sdružení Bohutín má pronajatou honitbu
o výměře 1225 ha z níž 627 ha tvoří les, 416 ha zemědělská
půda, 167 ha ostatní pozemky a 15 ha vodní plochy. Tato
honitba, kterou v roce 2003 utvořilo Honební společenstvo
Bohutín, probíhá katastry obcí Podlesí, Lazec, Kozičín, Vysoká
Pec, Bohutín, Láz a Strýčkovy. Myslivecké sdružení Bohutín má
celkem 16 členů, kteří jsou občany obcí jejichž katastry jsem
výše jmenoval přičemž více jak polovinu členské základny tvoří
občané Bohutína.
Činností našeho sdružení je myslivecké hospodaření
se zvěří, která se v naší honitbě vyskytuje. Je to hlavně zvěř
srnčí, jelení, černá a také zvěř drobná, zastoupená zvěří zaječí
a bažantí. Předmětem činnosti spolku však není pouze lov výše
uvedené zvěře, ale především péče o ni. V zimním období zvěř
přikrmujeme ve více jak 20 krmných zařízeních a v průběhu
měsíce ledna i ozdravujeme přípravky Rafendazol a Cermix,
M O TO - C Y K L O
ČTYŘKOLKY 2012
A je tu opět po roce konec sezóny čtyřkolek. Tak jako v minulých
letech se i letos zúčastnili Tomáš, Michal, Jiří Šefrnovi a Petr Sýkora, seriálů závodů čtyřkolek OFFROAD Maraton a ITP ESSOX CUP, které se
jezdí v Čechách i na Moravě, od března do listopadu.
V kategorii starší junioři měli Tomáš a Petr (oba na stroji SUZUKI LTR
450 ) celou sezónu tak úžasné výsledky, že již nemají v této kategorii absolutně žádnou konkurenci.
Z tohoto důvodu se přihlašovali i do vyšších kategorií pro dospělé.
Toto dokazuje i několik desítek jejich nádherných pohárů.
Michal Šefrna i přes svůj nízký věk musí jezdit taktéž za starší juniory,
neboťˇ na juniory mladší má silný stroj (SUZUKI LTZ 400 ). I přes tuto
nevýhodu již několik pohárů a medailí také vybojoval.
Strana
35
Celkové vyhlášení za
rok 2012 těchto seriálů
probíhalo v Ředhošti u
Slaného a Jablonci nad
Nisou. V Ředhošti, kde se
vyhlašovalo Mistrovství
ČR v OFFROAD Maratonu, se první umístil
Petr Sýkora, druhý
Tomáš Šefrna a Michal
Šefrna šestý. V Jablonci
nad Nisou, kde se vyhlašovalo MMČR ITP ESSOX
CUP, si vítězství vybojoval Tomáš Šefrna, druhý
Petr Sýkora a třetí Jiří
Šefrna.
Tato celková vyhlášení
pro ně byla nejkrásnější
chvilkou a odměnou za
celý letošní rok, který je
stál tolik dřiny na těžkých a často velice prašných a blátivých tratích, bez úrazů a větších karambolů. Úžasné výkony
všech jsme mohli již několikrát sledovat i v televizi.
Těšíme se na další sezónu 2013.
SUZUKI TEAM BOHUTÍN
-----------------------------------------------------------------------------------------------
CYKLO
6.října se rozjel jeden z posledních MTB závodů kolem Příbrami.
ZAJIC CUP Štafetový závod smíšených dvojic, příjemná záležitost
podzimních chmurných dnů.
Závodníky nečekala pouze dřina, ale také příjemné posezení
v hospůdce na PLZEŇCE, kde na všechny zúčastněné čekalo po dokončení
náročného závodu občerstvení a slavnostní předání cen těm
nejrychlejším.V letošním druhém ročníku se zúčastnilo 22 dvojic,
které bojovaly o co nejlepší umístění až do posledních metrů.
V příštím roce jsou naplánovány opět dva závody a to jeden z jara
individuální závod a na podzim opět štafeta smíšených dvojic.
Více informací bude od nového roku na internetových stránkách
www.zajiccup.cz.
Fotky
k
prohlídnutí
naleznete
na
www.zajiccup2012.rajce.idnes.cz/
Děkuji za spolupráci obci Bohutín a všem dobrovolníkům kteří se podíleli na organizaci. Těšíme se na hojnou účast a na startu na viděnou.
Pořadatelé závodu Martin Karl a Michaela Punčochářová
Strana
36
společné foto před startem závodu - areál u požární nádrže
překonávání brodu při závodě
nejlepší bohutínská dvojice - získala 2. místo závodu dvojic,
Vladimír Bauer a Lucie Fialová z Vysoké Pece
letošní otevření Fabiánovy stezky
letošní zakončení sezóny - chata Carvánka, Brdský vrchol
25. prosince 2012
- tradiční výstup
na nejvyší vrchol Brd.
Letošní sraz účastníků
v 11:00 v hostinci Plzeňka
nebo ve 13:00 hod
na vrcholu Toku
občerstvení pro všechny zajištěno
sraz účastníků před výstupem u hostince Plzeňka
nejvyšší vrchol Brd - Tok, byl pokořen r. 2011
P O V O D N Ě 2 0 0 2 - 1 0 L E T 2 0 1 2 S O U Č A S N Ý S TAV
2002
zapújčení mostu ze státních hmotných rezerv
opravený nový most u PB Transferu - směr Kozičín
2002
Litavka u budovy SDH Bohutín - zničený most
oprava mostu u hasičárny přes Litavku
2002
2002
areál Litavanu při pytlování na vybudování hrází
2012
2002
Litavka v obci - směr Láz
2002
humanitární návštěva zástupcú obce Bohutín ze Šumperka
P O V O D N Ě 2 0 0 2 - 1 0 L E T 2 0 1 2 S O U Č A S N Ý S TAV
2002
2002
Pilský potok - směr Láz
místní komunikace u bytovek
2002
západní část Bohutína u bytovek
2002
západní část Bohutína - pod lesem
2012
2012
2012
2012
P O V O D N Ě 2 0 0 2 - 1 0 L E T 2 0 1 2 S O U Č A S N Ý S TAV
2002
2002
západní část Bohutína - u obchodu paní Heřmanové
2012
Bohutín - pohled směrem po proudu Litavky
2012
2002
vodní přeliv hráze Vysokopeckého rybníka
2012
2002
pohled z mostu u ZD proti proudu Litavky
2012
D Ě N Í V O B C I - F O TO K R O N I K A 2 0 1 2
oprava opěrné zdi v západní části Bohutína - běžná údržba
vodorovné značení na místních komunikacích
instalace hladinometru na soutoku Pilského potoka a Litavky
běžná údržba děšťové kanalizace
úklid černé skládky na obecním pozemku u ČOV Vysoká Pec
Strana
41
akce neinvestičního a investičního charakteru - II. pololetí 2012
úprava obecního prostranství - západní část Bohutína u Litavky
výstavba prodloužení odtoku s ČOV Vysoká Pec pod patou hráze Vokačovského rybníka
začátek stavby nového odtoku z ČOV
Strana
42
začátek opravy místní komunikace na Havírně
pokládka nového povrchu komunikace v části Havírna
V Ý S TAV B A N O V ÝC H R O D I N N ÝC H D OM Ů V O B C I
část Bohutín
část Tisová
část Bohutín - lokalita Rusalka
část Havírna
část Vysoká Pec
Strana
43
OBEC BOHUTÍN NABÍZÍ K PRODEJI
RD čp. 74 ve Vysoké Peci u Bohutína (dříve sídlo obecního úřadu)
Jedná se o částečně řadový RD o velikosti 6ti místností,
na pozemcích parc. č. 77 (329m2); 165/2 (273 m2); 410 (127 m2) vše v k.ú. Vysoká Pec u Bohutína
2x WC, dům je podsklepen. Součástí jsou dvě garáže.
Inž. sítě: elektřina 230/400 V, jímka, vodovod, elektrické topení.
Termíny prohlídky (sraz vždy před prodávaným objektem u silnice 1/18):
po telefonické domluvě (318 676 224).
Více na úřední desce www.obec-bohutin.cz
Nemovitost bude prodána za nejvyšší cenovou nabídku.
Min. výše cenové nabídky je stanovena na 1.339.975,- Kč (50% ceny ze znaleckého posudku).
Záměr vyhlášen na vývěskách a stránkách obce od 7. 11. 2011.
Vzhledem ke skutečnosti, že do 10. 12. 2012 nebyla nemovitost prodána,
žádáme touto cestou případné zájemce o koupi, nebo využítí výše uvedené nemovitosti
ke konkrétnímu záměru, aby kontaktovali OÚ Bohutín, nebo jednání zastupitelstva obce.
Strana
44
Zájezdní hostinec
Dr mlovka
Vysoká Pec, tel.: 608 258 455
VÁ S Z V E
29. 12. vánoční OLDIES
taneční vystoupení, kouzelník ...
26. 1. hasičský ples
- SDH Bohutín
16. 2. taneční zábava
- SDH Vysoká Pec
17. 2. dětský karneval
POTRAVINY DRMLOVKA
Zdenka Bauerová
Vysoká Pec 225
Vás zve k nákupu:
- širokého sortimentu potravinářského zboží
- drogerie - krmení pro zvířata
- tabáku a tabákových výrobků - propan butanu
- a ostatního zboží - denně čerstvé pečivo
- zákusky - lahůdkářské výrobky - sekaná.
Nově ON - LINE SAZKA
Všem zákazníkům
přeji příjemné prožití vánočních svátků
a do roku 2013 hodně štěstí a zdraví.
Všem svým zákaznicím a zákazníkům
přeji mnoho pohody a klidu
OFSETOVÝ
TISK
o svátcích vánočních
a do nového roku všem pevné zdraví,
hodně radosti a spokojenosti
Jana Heřmanová
Jiří KRÁKORA
Husova 635, Příbram VI,
(v areálu f. Halex)
Přejeme štěstí, protože ho je málo.
Přejeme zdraví, protože ho je třeba.
Přejeme lásku,
protože jí nikdy není dost.
Krásnou vánoční pohodu
a šťastný nový rok 2013
... přeje kolektiv tiskárny Krákora
* NEZAPOMEŇTE * NEZAPOMEŇTE *
Prodej známek na svoz TKO bude zahájen 28. ledna 2013
budova OÚ Vysoká Pec č.p. 140,
Koloniál u Heřmanů - Bohutín.
Do 28. února 2013 bude vývoz popelnic na známky zakoupené v roce 2012.
Na Obecním úřadě v Bohutíně:
* Uhradit poplatky za odvoz komunálního odpadu na rok 2013
* Uhradit poplatky za pronájem hrobů
* Uhradit poplatky za psy na rok 2013
V Obecní knihovně v Bohutíně:
* Obnovit registraci na rok 2013 nebo se nově zaregistrovat
* Uhradit registrační poplatek
* Přihlásit své dítě do soutěže:” Namaluj skřítka, který bydlí v naší knihovně.”
Na Finančním úřadě v Příbrami:
* Uhradit daně z příjmu a daně z nemovitosti
V Základní škole Bohutín:
www.tiskarna-krakora.pb.cz
* Přihlásit děti narozené do 31. 8. 2007 k povinné školní docházce
Přijít se pobavit na některou z tanečních zábav a na tradiční masopust
ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU:
Pondělí: 8 - 12 hod., 13 - 17 hod., středa: 8 - 12 hod., 13 - 17 hod. Ostatní dny dle dohody.
Telefon: 318 676 224 / / www.obec-bohutin.cz / e-mail:[email protected]
Obecní knihovna - pátek 16 - 19 hod.
Vydává: Obecní úřad Bohutín, který odpovídá za korektury zpravodaje. Registrováno: pod číslem MK ČR E 15726
Příspěvky a připomínky zasílejte nebo zaneste na OÚ. Graficky zpracovala a tiskne: Tiskárna J. Krákora, Husova 635,
Březové Hory, 261 01 Příbram VI, tel.: 318 635 421, 603 427 151, e-mail: [email protected], www.tiskarna-krakora.pb.cz, v počtu 820 výtisků.
Download

Zpravodaj2_2012.pdf