Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
SYLABY PŘEDMĚTŮ
bakalářského studijního oboru
Aplikovaná informatika - Management ICT
(aktualizace k 16. 5. 2011)
Administrativní a prezentační systémy ................................................................... 2
Algoritmizace I. .................................................................................................... 3
Algoritmizace II.................................................................................................... 4
Anglický jazyk I, II, III, IV - úrovně Beginners, Pre-Intermediate, Intermediate ....... 5
Business a ICT ..................................................................................................... 9
Databázové systémy........................................................................................... 10
Druhý jazyk I, II, III - Německý jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk ..................... 11
English for IT ..................................................................................................... 15
Komunikační a prezentační dovednosti ................................................................ 16
Makroekonomie.................................................................................................. 17
Management...................................................................................................... 18
Marketing I. ....................................................................................................... 19
Matematika........................................................................................................ 20
Mikroekonomie................................................................................................... 21
Ochrana a bezpečnost dat .................................................................................. 22
Operační systémy I. ........................................................................................... 23
Optimalizační metody ......................................................................................... 24
Personalistika..................................................................................................... 25
Podniková ekonomika I....................................................................................... 26
Procesní management ........................................................................................ 27
Procesy vývoje SW ............................................................................................. 28
Projektový management ..................................................................................... 29
Správa požadavků .............................................................................................. 30
Statistika ........................................................................................................... 31
Teoretické základy práva .................................................................................... 32
Testování SW..................................................................................................... 33
Účetnictví podniku.............................................................................................. 34
Úvod do informatiky (INF) .................................................................................. 35
Veřejné finance .................................................................................................. 36
Veřejné finance a finanční trhy............................................................................ 37
Základy programování .NET ................................................................................ 38
Základy účetnictví .............................................................................................. 39
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Administrativní a prezentační systémy
Garant předmětu: Doc. MUDr. Vilikus Zdeněk, CSc.
Počet kreditů: 4
Způsob ukončení: Zápočet
Anotace - cíl předmětu
Předmět APS je zaměřen na programový balík Office.
75% výuky tvoří zpracovávání dat v MS Excel.
15% výuky tvoří vytváření textových dokumentů v MS Word.
10% výuky tvoří vytváření prezentací v MS PowerPoint
Osnova
1. Ukázky "Co Excel umí", Popis obrazovky, Editace buňky, Formátování, Autosum, Podmíněné formátování, Řady, Výpočty, Psaní vzorců.
2. Sloupce a řádky, Realtivní a absolutní adresa, Odkazy, Složitější výpočty, Datumu a čas, funkce Když, funkce Zaokrouhlování.
3. Pokročilé formátování, funkce MIN, MAX, PRůMĚR, SMODCH, Přemísťování oblastí, Kopírování, Vkládání jinak, Vnořená funkce KDYŽ.
4. Chybová hlášení, Grafy, Zdrojová data, Regresní rovnice a jejich grafické vyjádření, Nestejné měřítko, Souhrny, Objekty, Editor rovnic.
5. Práce s listy, Tlačítka, Vyhledat a nahradit, Kontrola pravopisu, Předchůdci a následníci, Spojnice trendu, Interní a externí odkazy, funkce
Hledání řešení, Prostorové tabulky.
6. Přehledy, Komentáře, Seřadit, Makra, Řešitel, Generování náhodných čísel, Textové funkce, funkce Concatenate.
7. Databázové funkce, Třídění dat, Filtrace dat: Automatický filtr, Rozšířený filtr, Kontingenční tabulky a grafy. Souhrnné opakování.
8. Statistické funkce, Statistická analýza dat: Deskriptivní statistika, Párový a nepárový Studentův t-test, Korelace, Chi-kvadrát test.
9. Základy typografie, Formát odstavce, Pravítko, Tabulátory a zarážky, Odrážky, Řádkování, Tok textu, Seznamy, Automatický text, Záhlaví a
zápatí, Kopírování z Excelu do Wordu - bez a s propojením.
10. Tabulky ve Wordu, Hromadná korespondence, Obálky a štítky, Styly, Dělení slov, Nastavení jazyka, Kontrola pravopisu a gramatiky, Náhled
tisku, Oddíly, Nastavení stránky, Statistika napsaného textu.
11. Typy zobrazení v PPT, Textová pole a odstavce, Rozvržení snímku, Záhlaví a zápatí, Řadič snímků, Šablony, Animace, Grafické efekty,
Zvukové efekty.
12. Poznámky, Podklady, Animace grafu, Organizační diagram a jeho animace, Tvorba grafu v PPT, Datový list, Kopírování grafů z Excelu,
Přechody snímků při prezentaci, Nastavení prezentace.
13. Souhrnné opakování podle námětů studentů.
Literatura
Základní literatura
Microsoft Office Excel 2007, Pecinovský, J., Computer Press, 2008
Word 2007 podrobný průvodce, Pecinovský, J, Computer Press, 2004
PowerPoint 2007 nejen pro školy, Klatovský, K., Computer Media, 2007
Rozšiřující literatura
Microsoft Office PowerPoint 2007 - Podrobná uživatelská příručka, Král, M., Magera, I., Computer press, 2008
Štatistické úlohy a ich riešenie v exceli, Chajdiak, J., Statis, 2005
Praktické příklady v Excelu 2007, Laurenčík, M. , Computer Press, 2008
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Algoritmizace I.
Garant předmětu: Mgr. Vystavěl Radek, Ph. D.
Počet kreditů: 3
Způsob ukončení: Zápočet
Anotace - cíl předmětu
Cílem studia předmětu je naučit se základům algoritmického myšlení, naučit se programovat, seznámit se se základy technologie .NET/C#
(Práce s vývojovým prostředím, Programy s grafickým uživatelským rozhraním, Vybrané ovládací prvky, Události, Přiřazovací příkaz, Volání
metod, datové typy, proměnné, Grafika, Objekty a třídy, Práce s čísly, práce s náhodou, Podmíněné vykonávání a rozvětvení, Složené podmínky
a vícenásobná rozvětvení, Cyklus). Programování tvoří základ vzdělání informatika, získané znalosti využijí jak ti, kteří se v budoucnu budou
programování profesně věnovat, tak ti, kteří budou pracovat v jiných odvětvích informatiky (správa serverů, správa sítí, konzultantská
činnost atd.)
Osnova
1. Začínáme programovat
2. Ovládací prvky
3. Události
4. Přiřazovací příkaz
5. Typy a proměnné
6. Grafika
7. Používáme objekty
8. Pokročilá práce s proměnnými
9. Čísla
10. Podmíněné vykonávání a rozvětvení
11. Cyklus
Literatura
Základní literatura
Moderní programování - sbírka úloh k učebnici pro začátečníky, Vystavěl, R., moderníProgramování s.r.o., 2008, ISBN 978-80-903951-5-2
Moderní programování - učebnice pro začátečníky, Vystavěl, R., moderníProgramování s.r.o., 2009, ISBN 978-80-903951-6-9, Počet stran 195
Rozšiřující literatura
C# pro zelenáče, Virius, M., Neocortex, 2002, ISBN 80-86330-11-7
Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi, Paleta, P., ?, 2003, ISBN 80-251-0073-1
Programování Microsoft Windows v jazyce C#, Petzold, C., SoftPress, 2003, ISBN 80-86497-54-2
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Algoritmizace II.
Garant předmětu: Mgr. Vystavěl Radek, Ph. D.
Počet kreditů: 2
Způsob ukončení: Zápočet
Anotace - cíl předmětu
Cílem studia předmětu je rozšířit znalosti z předmětu Algoritmizace 1, poznat pokročilejší programátorské přístupy a techniky.
Předmět začne studiem časovače a jeho využití pro animace, Pokračuje seznámením s pokročilejšími cykly, s datovými strukturami polí a
indexovaných seznamů. Věnuje se též práci s textovými soubory, s tabulkovými daty ve formátu CSV. Nemalá část semestru je věnována
seznámení se základními principy objektově orientovaného programování (tvorba vlastních tříd s datovými složkami, metodami, vlastnostmi a
událostmi).
Osnova
1. Animace a pohyb
2. Myš a klávesnice
3. Pole
4. Pokročilé cykly
5. Soubory
6. Indexované seznamy
7. Zpracování tabulkových dat
8. Objekty jako zapouzdření dat
9. Objekty jako samostatné entity
10. Kód Designeru
11. Modularizace programu
12. Vlastnosti a události
Literatura
Základní literatura
Moderní programování - sbírka úloh k učebnici pro začátečníky, Vystavěl, R., moderníProgramování s.r.o., 2008, ISBN 978-80-903951-5-2
Moderní programování - učebnice pro začátečníky, Vystavěl, R., moderníProgramování s.r.o., 2009, ISBN 978-80-903951-6-9, Počet stran 195
Rozšiřující literatura
www.microsoft.com/library, Microsoft
C# 2008. Programujeme profesionálně, Nagel, C. a kol., Computer Press, 2009, ISBN 978-80-251-2401-7
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Anglický jazyk I, II, III, IV - úrovně Beginners, Pre-Intermediate, Intermediate
Garant předmětu: Mgr. Potoček Tomáš
Počet kreditů: 3
Způsob ukončení: Zápočet
•
Anglický jazyk I. - Beginners
Anotace - cíl předmětu
Předmět Anglický jazyk I. Beginners ve formě pro kombinované studium se opírá o obsah dávek 1,2,3 na úrovni beginners, která reflektuje
úroveň A1 společného evropského jazykového rámce. Této jazykové úrovni odpovídá i hodina anglického jazyka vyučovaná v rámci tutoriálů.
Předmět je zakončen zápočtem.
Ve formě pro denní studium se vychází z jazykového syllabu a příslušných lekcí učebnice Straightforward elementary.
Osnova
1. English alphabet, spelling, verb to be, otázka a zápor, osobní zájmena
2. číslovky 1 - 100, ukazovací zájmena, přivlastňovací zájmena
3. sloveso have got, přivlastňovací pád a vyjádření druhého pádu
4. množné číslo, přítomný čas prostý
5. přítomný čas prostý ve 3.osobě, otázka a zápor, hodiny a čas
6. popisná existenční vazba there is/ there are, předložky místa
7. popis domu, základy užití neurčitého a určitého členu, some a any
•
Anglický jazyk II. - Beginners
Anotace - cíl předmětu
Cílem předmětu anglický jazyk II beginners je naučit studenty popis skutečnosti pomocí existenční vazby there is a celého spektra předložek
místa, popisovat minulé děje minulým časem prostým a seznámit je s užíváním základním modálních sloves v přítomném čase. V oblasti slovní
zásoby se zaměříme na popis místností bytu a lexikální jednotky z oblasti doprava a cestování.
Osnova
1. there is, there are; prepositions (at, in, on, to, into, over, above, under, next to, opposite, in front of, behind…)
2. modal verbs (can, could, must vs have to); the past tense of TO BE
3. past simple (regular, irregular verbs)
4. flat, house, furniture, facilities, description of a flat
5. moving; transport; collocations with have Writing description of a flat/place
6. irregular verbs, a short story on a given title (A Special Celebration)
•
Anglický jazyk III. - Beginners
Anotace - cíl předmětu
Předmět Anglický jazyk III. Beginners ve formě pro kombinované studium se opírá o obsah dávek 7,8,9 na úrovni beginners, která reflektuje
úroveň A1 společného evropského jazykového rámce. Této jazykové úrovni odpovídá i hodina anglického jazyka vyučovaná v rámci tutoriálů.
Předmět je zakončen zápočtem. Ve formě pro denní studium se vychází z jazykového syllabu a příslušných lekcí učebnice Straightforward
elementary.
V rámci předmětu AJ III - Beginners je hlavní důraz kladem na následující gramatické okruhy: minulý čas prostý i v otázce a záporu, základní
nepravidelná slovesa, člen určitý, neurčitý, nulový, přídavná jména a příslovce způsobu. V oblasti slovní zásoby se naučíme mluvit o dovolené,
cestování, pobytu v hotelu, naučíme se popsat vzhled člověka a jeho šaty, naučíme se vyjádřit o důležitých meznících života jako narození,
svatba, úmrtí a procvičíme si základní fráze a slovní zásobu pro nakupování.
Osnova
1. food, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, some/ any
2. vyjadřování množství pomocí: many, much, a lot
3. vyjadřování množství pomocí: few, a few, little, a little, too, enough
4. In a restaurant
5. Transport - at the airport, základní slovesa s vazbou na gerundium, dopravní prostředky s předložkou by
6. Travelling by train, přítomný čas průběhový
•
Anglický jazyk IV. - Beginners
Anotace - cíl předmětu
V předmětu AJ IV Beginners se na gramatické rovině budeme věnovat neurčitým zájmenům a vyjadřování množství, počitatelností podstatných
jmen, vysvětlíme si základy užití předpřítomného času, vyjádření záměru a plánu v budoucnosti a naučíme se vyjadřovat účel. V oblasti slovní
zásoby se budeme zabývat popisem města, udávání směru, dotkneme se základních obratů z tématu škola a vzdělávání, prostředků
komunikace, naučíme se objednávat v restauraci, koupit lístky do kina a některé další předložkové vazby.
Osnova
1. food, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, some/ any
2. vyjadřování množství pomocí: many, much, a lot
3. vyjadřování množství pomocí: few, a few, little, a little, too, enough
4. In a restaurant
5. Transport - at the airport, základní slovesa s vazbou na gerundium, dopravní prostředky s předložkou by
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
6. Travelling by train, přítomný čas průběhový
Literatura
Základní literatura
Angličtina nejen pro samouky, Kollmannová Ludmila, Leda, 2005
English Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Felicity O´Dell, Cambridge University Press, 2003 a novější
Essential Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press, 2005 a novější
Rozšiřující literatura
Oxford Word Skills - Basic, Ruth Gairns, Stuart Redman, Oxford University Press, 2008
Angličtina v kostce pro ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, Dostálová Iva, Ing.Hubková Zora, Fragment, 2006
____________________________________________________________________________________________________________________
•
Anglický jazyk I. - Pre-Intermediate
Anotace - cíl předmětu
Předmět Anglický jazyk I. Pre-intermediate ve formě pro kombinované studium vychází z dávek 1,2,3 na úrovni pre-intermediate, která
reflektuje jazykovou látku na úrovni A2 -B1 společného evropského jazykového rámce. Dané jazykové úrovni odpovídá i příslušná hodina
anglického jazyka vyučovaná v rámci tutoriálů. Předmět AJ I je zakončen zápočtem. Ve formě pro denní studium je základem látka za
jazykového sylabu pro AJI Pre a látka z příslušných lekcí učebnice Straightforward pre-intermediate. tato pasáž bude ještě aktualizována.
V rámci předmětu AJ I Pre-intermediate se probírají tyto gramatické celky: přítomný čas prostý, minulý čas prostý, tázací zájmena, základy
slovosledu v anglické větě, modální slovesa v přítomném a minulém čase. V oblasti slovní zásoby se probírají tyto tematické celky: sport and
leisure time, education, ed/ ing adjectives collocations with make/ do/ have, prepositions of time, common idioms.
Osnova
1. Tázací zájmena a slovosled otázky v přítomném čase prostém, otázka na podmět, téma sport a volný čas
2. Vazby se slovesy make, take a have; tázací dovětek, krátké přitakání typu So do I
3. Předložky s časovými výrazy, trpný rod v přítomném a minulém čase
4. Přítomný čas prostý a průběhový
5. Stavová a dynamická slovesa, sloveso to have
6. Minulý čas prostý a průběhový
7. Minulý čas prostý a průběhový a vazba used to
•
Anglický jazyk II. - Pre-Intermediate
Anotace - cíl předmětu
V předmětu AJ II Pre-intermediate se budeme v oblati gramatiky zabývat rozdílem mezi přítomným čases prostým a průběhovým, přítomnými
časy pro vyjádření budoucnosti, srovnáváním přídavných jmen a srovnávacími větami, vyjadřováním záměru a plánu a v neposlední řadě
větnými vzorci, tj. spojení sloves s infinitivem nebo gerundiem. V lexikální oblasti se zaměříme na slovní spojení se slovesy give, keep, break,
see, popisem lidského vzhledu a indiviuálních rysů osobnosti a slovní zásobou k tématu sightseeing a holidays.
Osnova
1. present simple vs present continuous (revision + future arrangements)
2. responses (with interest/enthusiasm, with disappointment, agreements); collocations with give/keep/break/see
3. a letter of invitation
4. comparative and superlative forms of adjectives; comparative clauses (…than; as…as)
5. body and movement; people´s appearance
6. description of a friend/colleague (appearance, clothes)
7. expressions of futurity and intention (future simple, be going to, would like to, would prefer to, be planning to)
8. verbs + ing/inf.; sightseeing in the city; holidays (by the sea)
9. a postcard from holidays
•
Anglický jazyk III. - Pre-Intermediate
Anotace - cíl předmětu
Předmět Anglický jazyk III. Pre - intermediate v kombinovaném studiu se opírá o obsah dávek 7,8,9 na úrovni pre-intermediate, která reflektuje
úroveň A2 - B1 společného evropského jazykového rámce. Této jazykové úrovni odpovídá i hodina anglického jazyka vyučovaná v rámci
tutoriálů. Předmět je zakončen zápočtem. V denním studiu jsou základem určené lekce učebnice Straightforward pre-intermediate.
V rámci semestru Anglický jazyk III Pre-intermediate bude hlavní důraz kladem na následující gramatické jevy: předpřítomný čas prostý a
průběhový, rozdíl v užití minulého času a předpřítomného času, komplexní užití členu určitého, neurčitého a nulového, časové spojky a časové
věty, podmínkové věty prvního stupně. V oblasti tematické slovní zásoby se naučíme hovořit o práci a kariérních plánech, zopakujeme si hlavní
národnosti, naučíme se pohovořit o turistických aktivitách na poznávací dovolené a zopakujeme si užitečnou slovní zásobu a fráze užívané při
nakupování.
Osnova
1. Careers, předpřítomný čas prostý
2. Careers, slovní zásoba z oblasti work
3. Personality - slovní zásoba k popisu charakterových vlastností, předpřítomný čas s already, just, yet
4. Looking for a job/ job interview, vyjadřování rady(should, 2. podmínkové souvětí, What about ...)
5. Vyjadřování pravděpodobnosti a jistoty modálnímí slovesy
6. Vyjadřování predikce pomocí probably, perhaps ..., podmiňovací způsob, druhá podmínka
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
•
Anglický jazyk IV. - Pre-Intermediate
Anotace - cíl předmětu
V rámci předmětu AJ IV pre-intermediate budou probírána gramaticko-lexikání témata obsažená v lekcích 10, 11 a 12 učebnice Straightforward
pre-intermediate a doplňková slovní zásoba z dávek 10 - 12 pre-intermediate.
Osnova
1. předpřítomný čas s předložkami for a since
2. předpřítomný čas s časovými určeními pro ještě neukončené časové období, slov. zásoba: jobs
3. předpřítomný čas been x gone, slovní zásoba: sports
4. konverzační téma a slovní zásoba: health / at the doctors
5. účelový infinitiv a účelové věty
6. modální slovesa a jiné vyjádření povinnosti (must, have to), slovní zásoba: clothes
7. vyjádření povinnosti a nutnosti modálními slovesy a jejich opisy v minulém čase
8. konverzační téma a slovní zásoba: shopping, in a clothes shop, slovesa fit, go with, suit
9. předložky spojené s pohybem, úvod do frázových sloves
10. vztažné věty
11. země a národnosti
12. konverzační téma: global problems, vyjadřování souhlasu a nesouhlasu
Literatura
Základní literatura
Straightforward Pre-intermediate, Philip Kerr, Macmillan, 2009
Essential Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University Press, 2005
Use Pre-intermediate/Intermediate, Stuart Redman, Cambridge University Press, 2006 a novější
____________________________________________________________________________________________________________________
•
Anglický jazyk I. - Intermediate
Anotace - cíl předmětu
V rámci semestru AJ I intermediate je hlavní důraz zaměřen na probrání nebo procvičení následujících gramatických jevů: modální slovesa v
různých časech a to jak s modalitou záhodnostní, tak jistotní, úvod do frázových sloves, nepřímá řeč a souslednost časů, vyjádření minulého a
budoucího času. V oblasti slovní zásoby se zaměříme na tematické okruhy: travelling, movement and speed, work and occupation, make and
do collocations, compound adjectives, the six senses, environment, health and diseases, etc.
Osnova
1. Introduction, test
2. Verb forms review, unusual hobbies
3. Negatives+questions, saying NO
4. What clauses, expressions with "thing"
5. Present habits+past habits,
6. get+be used to, collocations with get
7. Verb idioms,, sounding angry, vocabulary annimals+characteristics
8. Compound adjectives, vocabulary: fashion, style, clothes
9. Defining+non-defining relative clauses, expressions with "look"
10. Present perfect simple+continuous x past simple, word building, explaining reasons, vocabulary
•
Anglický jazyk II. - Intermediate
Osnova
1. revision of tenses (present simple, present continuous, going to, will, present perfect simple, present perfect continuous, past simple, past
continuous, past perfect simple)
2. everyday problems; expressions with GET
3. report for a company (with factual information and recommendation)
4. wish clauses (I wish/If only; present and past wishes; subjunctive)
5. describing people (character); expressions with BRING and TAKE
6. formal letter (a letter of complaint)
7. conditional clauses (zero, first, second, third conditional)
8. personal relationships, idioms describing people
9. argumentative essay
•
Anglický jazyk III. - Intermediate
Anotace - cíl předmětu
Předmět Anglický jazyk III. Intermediate ve formě pro denní studium vychází z jazykového syllabu intermediate a příslušných lekcí
učebnice Straightforward Upper-Intermediate, která reflektuje úroveň B1 - B2 společného evropského jazykového rámce. Předmět je zakončen
zápočtem.
V rámci semestru AJ III Intermediate je kladen hlavní důraz na tyto gramatické jevy: vyjádření minulosti pomocí minulého čas prostého a
průběhového a předminulého času prostého a průběhového, přípustové spojky a prípustkové věty, slovesa s vazbou na holý infinitiv, srovnávání
přídavných jmen a srovnávací konstrukce, konstrukce I ´d rather, I´d better a vyjádření preference.
Osnova
1. green issues - speaking and vocabulary, lifestyle changes
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
2. futures review, expression with make
3. lifestyle changes - future perfect + future continuous
4. trends - nouns + prepositons, giving examples, future predistions
5. cold comfort - speaking + vocabulary - health + injuries
6. bill of health - modals of speculation
7. alternative therapies - modals (permission, obligation + prohibition)
8. back pain - phrasal verbs with objects, changing subject
9. celebrity heroes - adjective order, talking about role models
10. local hero - adjectives with prepositions
11. villains - adjectives + modifying adverbs, speaking + vocabulary crimes
12. hate list - speaking + vocabulary: compound nouns (jobs)
13. Review - final test
•
Anglický jazyk IV. - Intermediate
Anotace - cíl předmětu
V předmětu AJ IV Intermediate se v oblasti gramatiky budeme věnovat souhrnnému opakování předložek a předložkových konstrukcí, vztažným
větám, slovesným vazbám s infinitivem nebo gerundiem, kauzální vazbě to have st. done, vazbám se slovesy make a do, případy slovesné
inverze, frázovými slovesy a vedlejšími větami předmětnými. Na poli slovní zásoby se budeme zabývat tématy: the arts; music, the press and
the media; politics and public institutions, crime a money (buying, selling, paying).
Osnova
1. prepositions (of time, place, direction, duration, reason, result, purpose, means, exception, concession); relative clauses (restrictive and nonrestrictive); verbs + infinitive, verbs + gerund, verbs + gerund/infinitive (stop, go on, remember, forget, try, regret, mean, need)
2. the arts; music
3. story (ending with a particular sentence)
4. inversion (not only…but); have sth. done; make vs. do
5. the press and the media; politics and public institutions
6. formal letter (a letter of application)
7. omission of relative pronouns; content clauses; grammar of phrasal verbs
8. crime; money (buying, selling, paying); phrasal verbs (grammar + style)
9. article to a magazine (description of a favourite place)
Literatura
Základní literatura
Straightforward - Upper- Intermediate - Students book, Philip Kerr, Ceri Jones, Macmillan, 2007, ISBN 978-1-4050-1089-4
Rozšiřující literatura
Oxford Practice Grammar, John Eastwood, Oxford University Press, 2003
English Grammar in Use, Raymond Murphy, Cambridge University press, 2008
English Vocabulary in Use, Stuart Redman, Cambridge, 2007
Language Practice-Intermediate , M. Vince, P. Emmerson, Macmillan, 2007
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Business a ICT
Garant předmětu: Ing. Buchtela David
Počet kreditů: 4
Způsob ukončení: Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům informace o omezeních a vazbách informačních a komunikačních technologií, které se využívají v
podnikovém řízení a seznámit studenty se strukturou a aplikacemi podnikového informačního systému.
Studenti se v předmětu seznámí s následujícími oblastmi podnikové informatiky:
•
Podniková informatika - data, informace, funkce, procesy, uživatelé
•
ICT infrastruktura - počítač, server, databáze, sítě, síťové protokoly, SSL, firewall
•
Bezpečnost - bezpečnostní politika firmy, viry a antiviry, šifrování a digitální podpis
•
Softwarové systémy - informační systém, systémy ERP, CRM, BI, …, systémová integrace
•
Normy a standardy - ICT normy, ITIL
•
Firemní web - domény, firemní www prezentace
Osnova
1. Podniková informatika - data, informace, funkce, procesy, uživatelé
2. ICT infrastruktura I – koncepce počítače, architektura Klient-Server, topologie počítačových sítí
3. ICT infrastruktura II – komunikace v počítačové síti, síťové protokoly (TCP/IP)
4. ICT infrastruktura III – návrh lokální počítačové sítě (LAN)
5. ICT infrastruktura IV – struktura světových počítačových sítí (WAN), internet a internetworking
6. Bezpečnost I – bezpečnost ICT, bezpečnostní politika podniku
7. Bezpečnost II – zabezpečená komunikace, síťová vrstva SSL, šifrování, digitální podpis
8. Informační systémy I – podnikový IS, architektura IS, vývoj a integrace IS
9. Informační systémy II – prostředky osobní informatiky, systémy řízení podnikových zdrojů (ERP), business inteligence (BI)
10. Informační systémy III – elektronické podnikání (e-Business), e-Commerce, e-Procumerent, m-Commerce
11. Informační systémy IV – systémy řízení vztahů k zákazníkům (CRM), řízení a správy obsahu (ECM)
12. Firemní web a prezentace - domény, firemní www prezentace
13. Normy a standardy – ICT normy, právní zázemí ICT, ITIL; Prezentace projektů
Literatura
Základní literatura
Podniková informatika, Gála L., Pour J., Toman P., Grada Publishing a.s., 2005, ISBN ISBN 80-247-1278-4
Rozšiřující literatura
Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Doseděl T., Computer Press, 2004, ISBN 80-251-0106-1, Počet stran 200
Moderní komunikační sítě od A do Z, Pužmanová R., Computer Press, 2006, ISBN 80-251-1278-0, Počet stran 432, 2. aktualizované vydání
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Databázové systémy
Garant předmětu: RNDr. Gangur Mikuláš, Ph. D.
Počet kreditů: 6
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Cíle předmětu:
•
Osvojení základů teorie relačních databázových systémů.
•
Schopnost návrhnout strukturu jednoduché databáze.
•
Získání praktických dovedností při práci s konkrétním SŘBD.
•
Schopnost sestavit SQL dotazy nad DB.
•
Schopnost vytvořit jednoduché DB aplikace v podobě procedur či funkcí jazyka PL/SQL
Obsahem předmětu jsou základní pojmy databázových systémů (DBS). Konceptuální modelování DB. Teorie relačního modelu dat. Návrh relační
databáze z konceptuálního modelu. Typy relačních vazeb, bezpečnost a integrita dat. Normalizace schématu databáze a její využití při návrhu
relační databáze. Jazyk SQL. Transakční zpracování. Praktické řešení databázové aplikace s využitím vývojového a databázového prostředí.
Použití PL/SQL k tvorbě jednoduchých aplikací.
Po absolvování pŕedmětu student je schopen analyzovat praktický problém a navrhnout relační datový model řeśení daného problému. Tento
model umí optimalizovat a definovat potŕebná integritní omezení zachovávající integritu dat a konzistenci DB. Navržený datový model
implementuje v konkrétním DB systému (Oracle Enterprise). Nad touto DB umí sestavit dotazy v jazyce SQL a tyto implementovat ve vybraném
DB systému. Pomocí jazyka PL/SQL sestaví a odladí jednoduché DB aplikace.
Osnova
1. Databáze
- popis, význam, praktické pŕíklady (MySQL, PostgreSQL, Firebird, Oracle, MS SQL Server, DB2 a Access)
- historie databázových systémů, souborově-orientovaný přístup, SŘBD, databázová architektura a nezávislost dat.
- problematika ukládání dat
- historie vývoje DB, jednotlivé datové modely DB, poslední trendy ve vývoji DB
- rozdíl mezi daty, informacemi a znalostmi, transformace mezi nimi
2. Datové modelování
- Datová analýza a vytvoŕení modelu, Konceptuální modelování - entity, relace, atributy, tabulky
- Kompozice a dekompozice, normalizace a denormalizace, příklady
- pojem relace, typy relací, příklady
- E-R-A model, vazby 1:1,1:N,M:N
- problematika vnitřního a vnějśího spojení, příklady
- indexy a klíče, typy klíčů a jejich využití
- Integrita dat, konzistence DB, definice integritních omezení, význam, příklady, praktická realizace
integritních omezení (tansakce, triggery)
- Normální formy - definice a význam, pŕíklady
3. SQL
- Historický vývoj, SQL92, relační algebra jako východisko
- Definice
- Rozdělení do skupin příkazů DDL,DML,příklady
- Příklady příkazů zaměřit se zejména na SELECT
- Dotazy na jednu tabulku, pŕíklady (SELECT,UPDATE,DELETE)
- Dotazy na jednu tabulku s podmínkou, pŕíklady (SELECT,UPDATE,DELETE)
- Dotazy na jednu tabulku - agregační funkce, pŕíklady (SELECT,UPDATE,DELETE)
- Dotazy na více tabulek - typy spojení inner join, outer join - využití na pŕíkladech
- Ochrana integrity dat - princip transakci - význam, pŕíklady, Commit, Rollback
4. PL/SQL
- Definice jazyka - základní syntaxe
- Základní programové struktury - přiřezení, větvení, cykly
- Procedury a funkce - syntaxe
- Ošetření chyb
- Triggery - definice, užití, syntaxe, praktické příklady
Literatura
Základní literatura
Michael J. ,Hernandez, J., Viescas, L.; Myslíme v jazyku SQL; 2004; Grada
Pokorný, J. Halaška, I.; Databázové systémy; 1997; ČVUT
Klečková, J. Základy informačních systémů, ZČU
Rozšiřující literatura
Pokorný, J., Halaška, I.; Databázové systémy. Vybrané kapitoly a cvičení; 1995; ČVUT
Gangur, M. MS Access SQL. Řešené příklady a příklady ZČU, 2001, ISBN 80-7082-860-9
Pokorný, J. Databázové systémy [on-line][cit. 2009-09-09] <http://www.ksi.mff.cuni.cz/~pokorny/vyuka/pokorny3/>
Pokorný, J Databázové systémy [on-line][cit. 2009-09-09] <http://www.ksi.mff.cuni.cz/~pokorny/vyuka/srbd/ds/>
Oracle Application Express [on-line][cit. 2009-09-09] <http://www.oracle.com/technology/products/database/application_express/index.html>
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Druhý jazyk I, II, III - Německý jazyk, Ruský jazyk, Španělský jazyk
Garant předmětu: Ing. Ležáková Petra, Mgr. Zlámaná Petra, Ing. Fireš Adam
Počet kreditů: 3
Způsob ukončení: Zápočet
•
Německý jazyk I.
Anotace - cíl předmětu
Obsahem předmětu je výuka německého jazyka, postupné zvládání mluvených a psaných projevů a vytváření komplexní komunikační
kompetence. Cílem studia předmětu je rozvoj základních řečových dovedností produktivních i receptivních. Student si rovněž osvojí široké
spektrum gramatických a lexikálních struktur a běžných jazykových funkcí, které lze užít v každodenní konverzaci na obecná (neodborná)
témata.
Aktivní znalost jazyka přispívá k účinnější mezinárodní komunikaci a umožňuje studentovi přístup k informacím a k intenzivnějším osobním
kontaktům, čímž zvyšuje jeho mobilitu a konkurenceschopnost na trhu práce. Ve výuce německého jazyka se vedle zprostředkování kognitivní
výkonnosti studenta (jazykové vědomosti gramatické, lexikální, pravopisné, fonetické...) klade důraz na motivaci studenta a jeho zájem o
studium cizího jazyka.
Osnova
1. výslovnost
2. podstatné jméno, jeho rod, člen a množné číslo
3. osobní zájmena v 1. pádě
4. časování pravidelných sloves v přítomném čase, nepravidelná slovesa "haben" a "sein"
5. pořádek slov v oznamovací a tázací větě
6. skloňování podstatných jmen
7. přivlastňovací zájmena a jejich skloňování
8. zápor
9. základní číslovky
10. skloňování osobních zájmen
11. předložky se 3. pádem
12. předložky se 4. pádem
13. pořadí předmětů v německé větě
•
Německý jazyk II.
Anotace - cíl předmětu
Obsahem předmětu je výuka německého jazyka, postupné zvládání mluvených a psaných projevů a vytváření komplexní komunikační
kompetence. Cílem studia předmětu je rozvoj základních řečových dovedností produktivních i receptivních. Student si rovněž osvojí široké
spektrum gramatických a lexikálních struktur a běžných jazykových funkcí, které lze užít v každodenní konverzaci na obecná (neodborná)
témata.
Osnova
1. časování nepravidelných sloves
2. rozkazovací způsob nepravidelných sloves
3. vazba "es gibt"
4. slabé skloňování podstatných jmen
5. předložky se 3. i 4. pádem
6. slovesa s neodlučitelnými předponami
7. slovesa s odlučitelnými předponami
8. "doch" jako kladná odpověď na zápornou otázku
9. záporná předpona "un-"
10. způsobová slovesa
11. zvratná slovesa
12. neurčitý podmět "man" a "es"
13. vyjádření míry, hmotnosti, množství
•
Německý jazyk III.
Anotace - cíl předmětu
Obsahem předmětu je výuka německého jazyka, postupné zvládání mluvených a psaných projevů a vytváření komplexní komunikační Obsahem
předmětu je výuka německého jazyka, postupné zvládání mluvených a psaných projevů a vytváření komplexní komunikační kompetence. Cílem
studia předmětu je rozvoj základních řečových dovedností produktivních i receptivních. Student si rovněž osvojí široké spektrum gramatických a
lexikálních struktur a běžných jazykových funkcí, které lze užít v každodenní konverzaci na obecná (neodborná) témata.
Osnova
1. místní údaje
2. časové údaje
3. stupňování přídavných jmen
4. stupňování příslovcí
5. spojky souvětí souřadného a jeho slovosled
6. spojky souvětí podřadného a jeho slovosled
7. spojky vět vedlejších a jejich slovosled
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
8. bezespojkové věty
9. préteritum
10. perfektum
11. budoucí čas a sloveso "werden"
12. podmiňovací způsob 13. vazby sloves
Literatura
Základní literatura
Sprechen Sie Deutsch? 2. (pokročilí), DUSILOVÁ, D. a kol., POLYGLOT, 2001
Sprechen Sie Deutsch? 1., DUSILOVÁ, D. a kol., POLYGLOT, 2000
Rozšiřující literatura
Moderní gramatika němčiny, BERGLOVÁ, E. a kol., Fraus, 2002
____________________________________________________________________________________________________________________
•
Ruský jazyk I.
Anotace - cíl předmětu
Osvojení cizího jazyka navazuje na poznání českého jazyk, má tedy i stejné cíle – postupné zvládání mluvených a psaných projevů.
Aktivní znalost cizích jazyků je dnes vskutku nezbytná – přispívá k mezinárodní komunikaci a je důležitá i pro osobní potřebu žáka (přístup
k informacím a k intenzivním osobním kontaktům).
Očekávaným výstupem v cizím jazyce je žádoucí dosažení určitých jazykových znalostí a komunikativních dovedností.
Osnova
1. Lekce č. 1 - seznámení s azbukou, představování se, dialogy.
2. Vyjádření záporu, slovesa jmenovat se, odlišnosti od češtiny
3. Komunikativní cvičení - dialogy (seznamování), diktát.
4. Lekce č. 2 - azbuka, nové seznamovací fráze, telefonický rozhovor, základní číslovky, jména po otci, pozdravy;
5. Poslech - dialogy, číslovky 1 - 10, nácvik výslovnosti.
6. Pozdravy, tvoření jména po otci, roleplays.
7. Lekce č. 3 - azbuka (nová písmena), komunikace (slovesa mluvit, znát, bydlet), dialogy.
8. Číslovky 10-20, dny v týdnu, národnosti, názvy zemí, sloveso učit se.
9. Procvičování sloves mluvit, znát, učit se, roleplays, psaní (diktát).
10. Lekce č. 4 - na návštěvě, dialogy, základní fráze, rusko-česká homonyma.
11. Poslech - píseň V. Vysockého, výslovnost, intonace, složené číslovky, vyjádření záporu, nová slovesa a jejich časování;
12. Budoucí čas, nová slovesa a jejich časování, složené číslovky.
13. 1. a 3. pád osobních zájmen, roleplays, komplexní opakování komunikativních situací (frází), křížovka.
•
Ruský jazyk II.
Anotace - cíl předmětu
V II. bloku semestrální výuky ruského jazyka jde o porozumění zvukovým, obrazovým i písemným dokumentům či textům z jazyka, zvládnutí
ústní komunikace v situacích běžné promluvy, schopnost písemného vyjadřování v jazyce v souladu s úrovní získávaných vědomostí.
Osnova
1. Souhrnné opakování lekce 1. - 5.
2. Lekce č. 6 - zájmy, koníčky, nácvik psacích písmen.
3. Opakování sloves znát a mluvit, komunikativní cvičení
4. Slovesa 1. časování (včetně nepravidelných sloves), akuzativ osobních zájmen.
5. Slovesa 2. časování (včetně nepravidelných sloves).
6. Zvratná slovesa, výslovnost, práce s textem str. 94
7. Produktivní řečové dovednosti - dialogy, komunikativní situace (pozvání, představování, telefonický rozhovor, záliby).
8. Lekce č. 7 - téma divadlo, slovesa líbit se, koupit, sedět.
9. Řadové číslovky, datum, produktivní řečové dovednosti - psaní seznamovacích inzerátů.
10. Komunikativní cvičení (téma kultura, seznamování).
11. Lekce č. 8 - téma škola, studium, sloveso věnovat se, učit se.
12. Minulý čas, vyjadřování vykání, komunikativní cvičení, rozšiřující slovní zásoba k tématu lekce.
13. Skloňování podstatných jmen rodu ženského a mužského (tvrdé a měkké vzory).
•
Ruský jazyk III.
Anotace - cíl předmětu
Ve III. semestrálním bloku (Rj III) se výuka ruského jazyka zaměří také k profesně motivované konverzaci a k osvojení pro studium příznačné
terminologické problematiky.
Podstatným rysem studijního programu v předmětu ruský jazyk je důraz na možnost volby, tj. aktualizace učebního cíle i během studia, v
závislosti na širším kontextu, v němž se studium uskutečňuje, na úrovni znalostí studentů či jejich potřebách.
Osnova
1. Lekce č. 6 - zájmy a koníčky, volný čas, I. a II. časování sloves, nepravidelná slovesa;
2. Opakování sloves znát a mluvit, komunikativní cvičení
3. Slovesa 1. časování (včetně nepravidelných sloves), akuzativ osobních zájmen.
4. Slovesa 2. časování (včetně nepravidelných sloves).
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
5. Zvratná slovesa, výslovnost, práce s textem str. 94
6. Produktivní řečové dovednosti - dialogy, komunikativní situace (pozvání, představování, telefonický rozhovor, záliby).
7. Lekce č. 7 - téma divadlo, slovesa líbit se, koupit, sedět.
8. Řadové číslovky, datum, produktivní řečové dovednosti - psaní seznamovacích inzerátů.
9. Komunikativní cvičení (téma kultura, seznamování).
10. Lekce č. 8 - téma škola, studium, sloveso věnovat se, učit se.
11. Minulý čas, vyjadřování vykání, komunikativní cvičení, rozšiřující slovní zásoba k tématu lekce.
12. Skloňování podstatných jmen rodu ženského a mužského (tvrdé a měkké vzory).
13. Lekce č. 9 - úvodní text, dialogy.
Literatura
Základní literatura
Raduga I., S. Jelínek a kol., Fraus, 1996
Rozšiřující literatura
Pracovní sešit k učebnici Raduga 1., S. Jelínek a kol., Fraus, 1996
____________________________________________________________________________________________________________________
•
Španělský jazyk I.
Anotace - cíl předmětu
Osvojování a rozšiřování gramatických znalostí a komunikativních dovedností. Rozšiřování slovní zásoby v obecném jazyce a ve vybraných
tématech: rodina, lidé, bydlení, základní společenská konverzace a fráze. Význam odlišných syntaktických a stylistických rysů jazyka
španělského a českého.
Osnova
1. Úvod a seznámení s obsahem kurzu. Zařazení španělštiny v rámci románských jazyků, historie jazyka, jeho struktura a reálie.
2. Španělsky mluvící země, Španělsko, Latinská Amerika, regionální rozdíly ve výslovnosti a slovní zásobě.
3. Španělská výslovnost. Postavení přízvuku ve slově a ve větě, rozdíly oproti češtině. Výslovnost b, c, ch, g
4. Výslovnost a její specifika, výslovnost h, j, ll, q, s, v, x, z
5. Rozdíly v syntaxi a stylystice ve španělštine a češtině, odlišné používání některých slov.
6. Gramatika: Člen určitý a neurčitý, mužský a ženský rod a jeho používání.
7. Jednotné a množné číslo, koncovky jednotného a množného čísla.
8. Stavba španělské věty, postavení podstatného a přídavného jména ve španělštině.
9. Gramatika: přídavná jména, jejich koncovky a použití ve větách.
10. Rozšiřování slovní zásoby, podstatná jména, přídavná jména a sloveso "ser"
11. Gramatika: Osobní zájmena
12. Rozšiřování slovní zásoby. Gramatika: věty tázací.
13. Gramatika: Přivlastňovací zájmena. Rozšiřování slovní zásoby.
•
Španělský jazyk II.
Anotace - cíl předmětu
Cílem předmětu Španělský jazyk II je rozšiřování gramatických znalostí a slovní zásoby a upevňování komunikativních schopností v mluveném i
písemném projevu. Zvláštní pozornost je věnována odborné terminologii oboru studia.
Osnova
1. Gramatika: časování sloves v různých slovesných třídách.
2. Rozšiřování slovní zásoby. Slovesa a jejich použití. Specifika používání osobních zájmen. Nepravidelná slovesa.
3. Slovní zásoba: společenská konverzace a společenské fráze. Pozdravy a související témata.
4. Představování a uvádění údajů o své osobě. Související slovní zásoba.
5. Gramatika: zvratná slovesa. Jejich použití ve španělštině.
6. Slovní zásoba: rodina a přátelé.
7. Životopis ve španělštině. Různé druhy životopisů, uvádění osobních a pracovních údajů.
8. Gramatika: vazby mezi členy a předložkami. Používání některých předložek ve 3. a 4. pádě.
9. Konverzační témata: zaměstnání a firma. Slovní zásoba v oblasti firem a jejich struktury, názvy oddělení a pracovních funkcí.
10. Slovní zásoba: rozšiřování v oblasti obchodní komunikace a korespondence.
11. Slovní zásoba: restaurace, hotel, orientace ve městě, turismus. Letecká doprava, doprava automobilem a vlakem.
12. Slovní zásoba: bydlení, dům a byt, adresy, vybavení bytu.
13. Gramatika: specifika postavení jednotlivých slov ve větě. Zvláštnosti pravopisu.
•
Španělský jazyk III.
Anotace - cíl předmětu
Cílem předmětu Španělský jazyk III je upevňování gramatických znalostí a slovní zásoby a upevňování komunikativních schopností v mluveném i
písemném projevu, a zvládnutí odborné terminologie jazyka v oblasti oboru studia, tedy ekonomie a informatiky. Zvláštní pozornost je věnována
španělské výslovnosti a odlišným syntaktickým a stylistickým rysům španělského a českého jazyka.
Osnova
1. Gramatika. Rozdíly v používání sloves "ser", "estar" a tvaru "hay".
2. Rozšiřování slovní zásoby. Nepravidelná slovesa.
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
3. Konverzace: témata: studium na vysoké škole, zaměstnání, životopisná data a údaje..
4. Rozšiřování slovní zásoby: specifika různých států, jejich ekonomika, průmysl a zemědělství.
5. Gramatika: Budoucí čas ve španělštině. Vyjadřování blízké budoucnosti.
6. Rozšiřování slovní zásoby: ekonomie, základní pojmy v ekonomice.
7. Gramatika: používání ukazovacích zájmen. Související slovní zásoba.
8. Gramatika: stupňování přídavných jmen. Rozšiřování slovní zásoby: geografie a reálie zemí
9. Gramatika: příčestí minulé a jeho tvorba v různých slovesných třídách.
10. Gramatika: čas minulý a čas předpřítomný
11. Nepravidelná slovesa a jejich minulý čas a příčestí minulé. Slovní zásoba: turistika.
12. Rozšiřování slovní zásoby: Španělsko a Latinská Amerika
13. Rozšiřování slovní zásoby: odborná terminologie v ekonomice a IT
Literatura
Základní literatura
Španělština pro samouky, Prokopová, L., LEDA, 2000
Rozšiřující literatura
Obchodní konverzace ve španělštině - vzory, Machová, K., Computer Press, 2008
Stručná mluvnice španělštiny, Hamplová, Sylva, Academia, 1996
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
English for IT
Garant předmětu: Mgr. Mikuláš Martin
Počet kreditů: 4
Způsob ukončení: Zápočet
Anotace - cíl předmětu
Od akademického roku 2010/2011 je předmět vyučován ve dvou úrovních:
1. Úroveň B (intermediate and above)
Sylabus kurzu je sestaven tak, aby průběžně rozvíjel sekundární jazykové dovednosti (čtení, psaní, poslech, mluvení) v oblastech spojených
s problematikou oboru a s použitím autentických odborných materiálů.
2. Úroveň A (beginner, pre-intermediate)
Kurz je orientován prakticky. Jedná se o kurz tzv. OFFICE ENGLISH. Zahrnuta jsou tedy témata jako telefonování, psaní CV, obchodní
jednání apod. Technické angličtiny se obsah dotýká okrajově (computer architecture, peripherals, SW, HW).
Osnova
1. Computer Users
2. Computer Architecture
3. Computer Applications
4. Peripherals
5. Operating systems
6. Graphical User Interface
7. Applications Programs
8. Multimedia
9. Networks
10. The Internet
11. Websites
12. Final Revision
Literatura
Základní literatura
Oxford English for Information Technology, Glendinning E., OUP, 2006
Introduction to English in ICT, Mikuláš Martin, VŠMIE, 2010, Počet stran 161, k dostání v knihovně VŠMIE (vyšlo v prosinci 2010)
Professional English in Use - ICT, Esteras S.R., CUP, 2007
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Komunikační a prezentační dovednosti
Garant předmětu: Mgr. Vyvialová Michaela
Počet kreditů: 4
Způsob ukončení: Zápočet
Anotace - cíl předmětu
Cílem předmětu je rozvoj a trénink komunikačních a prezentačních dovedností, které jsou předpokladem úspěchu v manažerské praxi. Studenti
se seznámí s technikami prezentace, neverbální a verbální komunikací v positivních i negativních situacích (trénink pro krizovou komunikaci,
zvládání kritiky a námitek). Základní metodou výuky je praktická práce studentů, práce v malých skupinách je opřená o teoretický výklad
vyučujícího. Studenti získají zpětnou vazbu z analýzy tematických videozáznamů.
Osnova
1. Identifikace základních prvků komunikačního procesu (co si sdělujeme: postoje, očekávání, potřeby, emoce, zkušenosti; verbální a neverbální
klíče; význam kontextu; sebereflexe a sebemonitorování jako základ rozvíjení komunikačních dovedností).
2. Význam neverbální komunikace (oční kontakt, mimika, gestika, řeč těla, osobní zóny, význam dotyku, ovládání prostoru, první dojem).
3. Komunikace prostřednictvím vizuálních médií
4. Bariéry v komunikaci (bariéry horizontální, vertikální, kulturní, jazykové; bariérové postoje, předsudky; teritoriální obrana; mechanismy vzniku
bariér; uvědomění si vlastních bariér, význam zpětné vazby).
5. Umění naslouchat a umění sdělovat (aktivní naslouchání: empatie, povzbuzení, objasnění, parafrázování, shrnutí, ocenění; nedirektivní
rozhovor; vyhýbání se komunikačním pastím; pravidla vedení dialogu: volné informace, sebeodhalení, otázky, pauzy, mlčení; získávání a
udržování pozornosti a důvěry; technika zrcadlení; využití dominantních smyslových modalit v komunikaci)
6. Komunikace jako motivační faktor a manipulace (vyjádření potřeb v komunikaci, zjišťování potřeb, motivační rozhovor, vytváření pozitivní
sociální atmosféry, umění chválit; způsoby manipulace, přesilové hry, nátlakové techniky- obrana).
7. Komunikace jako motivační faktor a manipulace (vyjádření potřeb v komunikaci, zjišťování potřeb, motivační rozhovor, vytváření pozitivní
sociální atmosféry, umění chválit; způsoby manipulace, přesilové hry, nátlakové techniky- obrana).
8. Základy asertivity - obrana proti manipulaci a manipulativní kritice (transakční analýza: chování "rodič", "dítě", "dospělý"; základní asertivní
práva, asertivní techniky: asertivní ne, asertivní obligace, negativní aserce, zaseknutá gramodeska; kritika oprávněná, neoprávněná, útočná,
manipulativní, příjímání kritiky, technika otevřených dveří, negativní dotazování, požádání o laskavost).
9. Vyjednávání (strategie kompetitivní - win-loss, kooperativní - win-win, virtuální, principielní; tvrdý a měkký vyjednavač, obrana pozice,
hledání kompromisu, hledání společného zájmu a vzájemného prospěchu, napojení pozice na sebepojetí).
10. Řešení konfliktů ve skupině a komunikace s problémovými typy (druhy konfliktů, legitimita konfliktů, využití konfliktů jako zdroje skupinové
dynamiky, převedení na spor či problém, zvládání a řešení konfliktů, prevence; působení konkrétních obranných mechanismů v komunikaci,
komunikace s vybranými typy anomálních osobností, komunikace v emocionálně zabarvených situacích, prevence problémů v přípravě jednání:
preventivní opatření, zvládání konkrétních typů rušičů).
11. Řešení konfliktů ve skupině
12. Přesvědčivá veřejná prezentace I - vlastní vystoupení na dané téma hodnocené účastníky kurzu
13. Přesvědčivá veřejná prezentace II - vlastní vystoupení na dané téma hodnocené účastníky kurzu
Literatura
Základní literatura
Rétorika a prezentace, Hierhold, E., Grada, 2005, ISBN 80-247-0782-9
Rétorika v praxi, Wieke, T., Rebo Productions CZ, 2005, ISBN 80-7234-418-8
Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi, Kohout, J., Management Press, 1998, ISBN ISBN 80-7261-002-3
Asertivně do života, Capponi, V., Novák, T., Grada Publishing , 2001, ISBN 80-247-0989-9
Rozšiřující literatura
Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci, Vybíral, Z., Portál, 2003, ISBN 80-7178-812-0
Řešení konfliktů a umění rozhodovat, Plamínek, Jiří, Agro, 1994, ISBN 80-85794-14-4
Řeč těla, Pease, A., Portál, 2001, ISBN 80-7178-582-2
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Makroekonomie
Garant předmětu: doc. Ing. Beck Jiří, CSc.
Počet kreditů: 3
Způsob ukončení: Zápočet
Anotace - cíl předmětu
Předmět Makroekonomie si klade za cíl seznámit studenty se základy fungování tržního mechanismu z pohledu celého národního hospodářství.
Seznamuje studenta se základními pojmy a ukazateli z oblasti makroekonomie jako je spotřeba domácností, investice firem, vládní výdaje
export a import, deficity a výdaje státního rozpočtu, úlohou peněz a fungováním bankovního systému a jejich vzájemnými závislostmi. Student
se seznámí rovněž s názory různých škol na úlohu státu v makroekonomické oblasti a v hospodářské politice. Výklad je prezentován formou
jednoduchých grafických a algebraických modelů, s jejichž principy se student seznámil v kursu mikroekonomie.
Osnova
1. Úvod. Konstituování makroekonomie. Předmět makroekonomie. Makroekonomické subjekty, Klíčové otázky makroekonomie.
2. Účetnictví národního důchodu.
3. Keynesiánské modely určení rovnovážného důchodu.
4. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Keynesiánský a klasický přístup.
5. Ekonomický růst, jeho měření a hospodářský cyklus. Prorůstová politika.
6. Peníze a bankovní systém. Funkce a formy peněz. Měnová báze.
7. Otevřená ekonomika. Efekty mezinárodního obchodu. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě.
8. Nezaměstnanost. Příčiny a její formy. Okunův zákon.
9. Inflace. Zdroje inflace, měření inflace. Philipsovy křivky.
10. Hospodářská politika. Základní makroekonomické cíle.
11. Monetární politika. Nástroje monetární politiky.
12. Fiskální politika. Veřejné finance a státní rozpočet.
13. Vnější měnová a obchodní politika. Devizový kurs a parita kupní síly.
Literatura
Základní literatura
Makroekonomie.Základní kurz. , Pavelka T.: , Melandrium, 2007
Dějiny ekonomických teorií, Kadeřábková B.,Čejpová O., VŠMIE, 2010, ISBN 978-8086847-41-2, Počet stran 50
Ekonomie, Holman, R., C.H.Beck, 1999 , I pozdější reedice
Rozšiřující literatura
Zásady ekonomie, , Mankiw,N.G, Grada, 1999
Makroekonomie. Základní kurs, Helísek,M.: , Melandrium , 2002
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Management
Garant předmětu: doc. Ing. Makovec Jaromír, CSc.
Počet kreditů: 4
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Studijní předmět je zaměřen na základní pojmy a pojetí managementu. Struktura a obsah vychází z členění základních manažerských
funkcí: Analýza, rozhodování, implementace, plánování, organizování, řízení lidských zdrojů, kontrola. Orientace v dané problematice je dále
zaměřena na výklad základních metod a řešení vybraných příkladů. Na tyto základy navazují ve vyšších ročnících předměty Projektový a
Procesní management.
Osnova
1. Pojetí a postavení managementu ve společnosti. Druhy a fáze manažerských činností.
2. Analýza. Obecné pojetí a smysl analýzy Členění analýzy podle oblastí využití a způsobu analýzy.
3. Obecné a specifické metody analýzy. Metody operační analýzy, SWOT analýza, Paretto analýza, síťová analýza aj.
4. Rozhodování. Rozhodovací procesy, struktura rozhodovacího procesu. Členění rozhodovacích metod.
5. Metody rozhodovacích procesů. Jednoduché metody, vícekriteriální metody rozhodování. Grafické metody.
6. Implementace, smysl a uplatnění v jednotlivých druzích manažerské činnosti. Dokumentace. Informační systémy.
7. Plánování. Funkce plánování v rámci managementu, druhy plánů. Obsah a postup sestavování podnikatelského plánu.
8. Obsah dílčích podnikových plánů- plán technického rozvoje, plán výroby, plán práce, plánování jakosti, finanční plán.
9. Organizování. Prvky a systémy organizačních struktur. Organizační projektování.
10. Řízení lidských zdrojů a motivace.
11. Kontrolní činnost. Členění kontrolních činností, vnitřní a vnější kontrolní systém. Audit a controlling. Management jakosti.
12. Strategický management. Projektový a procesní management. Metody a techniky prognózování.
13. Management změny. Restrukturalizace a revitalizace. Inovace.
Literatura
Základní literatura
Moderní management v teorii a praxi, Vodáček Leo, Management Press, 2006, ISBN 80-7261-143-7, Počet stran 295
Manažerské rozhodování, Hrůzova Helena a kol., Oeconomica, 2005, ISBN 80-245-0486-3, Počet stran 183
Management - základy, prosperita, globalizace, Veber Jaromír a kol., Management Press, 2009, ISBN 978-80-7261-200-0, Počet stran 700
Rozšiřující literatura
Řízení lidských zdrojů, Koubek Josef, Management Press, 1995
Marketing Management, Kotler P., Grada Publishing, 2000, ISBN 80-247-0, Počet stran 719
Řízení v turbulentní době, Drucker P., Management Press, 1994
Výrobní a provozní management, Kavan M., Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0199-5
Pokročilé metody manažerského rozhodování, Dostál P. a kol., Grada, 2005, ISBN 80-247-1338-1
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Marketing I.
Garant předmětu: doc. Ing. Jakubíková Dagmar, Ph. D.
Počet kreditů: 2
Způsob ukončení: Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Marketing I. seznamuje studenty se základními funkcemi marketingu ve firmě, jeho funkcí, organizací a postavením marketingu v ostatních
činnostech firmy. Základní okruhy: Marketingová koncepce a marketingové prostředí, marketingový informační systém, marketingový mix a
marketingová komunikace, zvláštnosti marketingu v oblasti služeb a v neziskových organizacích. Absolvování kurzu Marketing I. vybaví
studenty nutnými znalostmi, které jsou předpokladem pro další studium této problematiky.
Osnova
1. Marketing a marketingová koncepce
2. Marketingové řízení
3. Marketingové prostředí
4. Marketingový informační systém
5. Výběr cílových trhů
6. Nákupní proces
7. Marketingový mix
8. Produkt
9. Distribuce a místo prodeje
10. Distribuční cesty: výrobce (producent služeb) – mezičlánky - spotřebitel
11. Cena
12. Marketingová komunikace
13. Služby a specifické vlastnosti služeb a rozšířený marketingový mix v oblasti služeb
Literatura
Základní literatura
Základy marketingu, Kol. autorů, VŠE, 2003, skripta VŠE
Základy marketingu pro střední odborné školy, VYSEKALOVÁ, J., STRNAD, P., VYDROVÁ, J., Fortuna, 1999
Marketing, BOUČKOVÁ, J. a kol., Beckovy ekonomické učebnice, 2003, ISBN 80-7179-557-1
Marketing, ZAMAZALOVÁ, M., Beckovy ekonomické učebnice, 2010, ISBN 80-7400-115-4
Rozšiřující literatura
Marketing od A do Z, KOTLER, P., Management Press, 2003
Malý výkladový slovník marketingu, TOMEK, G., VÁVROVÁ, V., A plus, 1999
Marketing podle Kotlera - jak vytvářet a ovládnout trhy, KOTLER, P., Management press, 2000
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Matematika
Garant předmětu: doc. RNDr. Calda Emil, CSc.
Počet kreditů: 5
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
V předmětu matematika se studenti nejprve seznámí se základy výrokové logiky. Hlavním obsahem kurzu je diferenciální a integrální počet
jedné reálné proměnné. Důraz je kladen na porozumění, řada vět je uváděna bez důkazu, vyžaduje se však pochopení a schopnost řešit
příklady. Další důležité téma je věnováno posloupnostem a řadám, zejména jejich užití ve finanční matematice. Závěrem se studenti krátce
seznámí se základy počtu pravděpodobnosti. Předmět rozvíjí logické uvažování studentů a poskytuje jim poznatky, které jsou důležité pro řešení
řady úloh a problémů praxe.
Osnova
1. Množiny a čísla. Výrok a jeho negace., složené výroky. Kvantifikované výroky, jejich negace.
2. Kvadratické nerovnice, nerovnice s absolutní hodnotou. Pojem funkce. Funkce lineární a kvadratická.
3. Exponenciální funkce. Fukce monotoónní, prosá, inverzní. Logaritmická funkce.
4. Složená funkce. Spojitost a limita funkce. Výpočet limit. Neurčité výrazy.
5. Derivace funkce, geom. význam. Rovnice tečny v bodě. Derivace element. funkcí.
6. Derivace součtu, součinu, podílu. Derivace složené funkce. Stacionární body, extrémy.
7. Druhá derivace a její význam. Asymptoty. L´Hospitalovo pravidlo.
8. Průběh funkce, užití diferenciálního počtu v úlohách.
9. Primitivní funkce. Základní vzorce. Integrační metody.
10. Určitý integrál, geometrický význam.
11. Posloupnost aritmetická a geometrická. Užití ve finanční matematice.
12. Limita osloupnosti. Nekonečná geometrická řada. Řady s nezápornými členy.
13. Základní pojmy z teorie pravděpodobnosti.
Literatura
Základní literatura
Matematika pro ekonomické fakulty 1, Coufak Jan, Klůfa Jindřich, Grada, 2005, Kapitoly týkající se probíraných témat
Matematika pro ekonomické fakulty 2, Kaňka Miloš, Henzler Jiří, Grada, 2006, Kapitoly týkající se probíraných témat
Matematika - učební text pro studující VŠMIE, Calda Emil, VŠMIE, 2010
Matematika pro ekonomické fakulty 2, Kaňka Miloš, Henzler Jiří, Grada, 2006, Kapitoly týkající se probíraných témat
Rozšiřující literatura
Diferenciální a integrální počet, Hrubý Dag, Kubát Josef, Prometheus, 2006, Kapitoly 1, 3, 4, 5, 6
Funkce, Odvárko Oldřich, Prometheus, 2008
Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika , Calda Emil, Dupač Václav, Prometheus, 2008, Články 1.1 až 1.4, 2.1 až 2.8, 3.1, 3.2
Posloupnosti a řady, Odvárko Oldřich, Prometheus, 2008
Základní poznatky z matematiky, Bušek Ivan, Calda Emil, Prometheus, 2008, Kapitoly 2, 3, 4
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Mikroekonomie
Garant předmětu: doc. Ing. Beck Jiří, CSc.
Počet kreditů: 4
Způsob ukončení: Zápočet
Anotace - cíl předmětu
Předmět Mikroekonomie si klade za cíl seznámit studenty se základy ekonomické teorie, umožňuje pochopit příčiny a důsledky různých
ekonomických jevů jako je např. chování jednotlivců, domácností a firem, vývoj cen jednotlivých statků, příčiny úspěchu či zániku firem a názory
různých škol na úlohu státu v mikroekonomické oblasti. V daném předmětu se studenti mají naučit pracovat s jednoduchými modely, se
zobrazením jednoduchých ekonomických situací jako jsou funkční závislosti a vyjadřování rovnovážných stavů. Na základě studia daného
předmětu by studenti měli získat potřebné základy pro samostatné tvůrčí myšlení studentů v ekonomických otázkách, které by si měli ověřovat
při analýze konkrétních mikroekonomických jevů publikovaných v odborném tisku.
Základní učební texty jsou doplněny studiem vybraných kapitol z doplňkové literatury. Studium vyžaduje: prostudovat příslušné kapitoly
k danému tématu, podle cvičebnice ujasnit si základní pojmy a zpracovat úlohy v cvičebnici, kde je možnost ověření správnosti výsledku. Poté
samostatně zpracovat kontrolní úlohy, které jsou k dispozici k danému předmětu na stránkách www.vsmie.cz. Je nutné naučit se pracovat
s jednoduchými modely v podobě soustavy lineárních rovnic a funkčními závislostmi v podobě nelineárních rovnic.
Osnova
1. Úvod. Předmět ekonomie. Vzácnost. Pozitivní a normativní ekonomie. Mikroekonomie a makroekonomie. Zákon klesajících výnosů.
2. Trh a tržní mechanismus. Vymezení různých trhů. Tržní subjekty. Základní ekonomický koloběh.
3. Chování spotřebitele (domácnosti), individuální a tržní poptávka.
4. Determinanty tržní poptávky. Cenová regulace, působení daní.
5. Teorie firmy, produkční funkce, náklady, příjmy, zisk.
6. Výnosy z rozsahu. Výrobní (technická) efektivnost. Izokvanta, mapa izokvant, izokosta. Cenová elasticita poptávky a příjmy firmy.
7. Firma na trhu dokonalé konkurence, poptávka a nabídka na trhu dokonalé konkurence, tržní rovnováha.
8. Nedokonalá konkurence, monopol. Bariéry konkurence, existence přirozeného monopolu. Alokační neefektivnost monopolu, ztráta mrtvé
váhy.
9. Regulace monopolu. Měření monopolní síly. Antimonopolní zákony.
10. Oligopol. Monopolistická konkurence.
11. Tvorba cen výrobních faktorů. Trh práce, trh půdy, trh kapitálu.
12. Rozdělování důchodů a bohatství, Lorenzova křivka
13. Všeobecná rovnováha
Literatura
Základní literatura
Ekonomie, Holman Robert, C.H.Beck, 1999, a pozdější reedice
Dějiny ekonomických teorií, Kadeřábková B., Čejpová O., VŠMIE, 2010, ISBN 978-80-86847-41-2
Mikroekonomie. Základní kurs, Macáková L. a kol., Melandrium, 2002, a pozdější reedice
Rozšiřující literatura
Zásady ekonomie, N.Gregory Mankiw , Grada Publishing, 1999
Mikroekonomická teorie. Cvičebnice, Sirůček,P., Nečadová M., Melandrium, 2001, a pozdější reedice
Ekonomie, Samuelson, P.A., Nordhaus,W.D. , Svoboda, 1991, a další reedice
Ekonomie, Frank, R.H., Bernanke,B.S. , Grada Publishing, 2003
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Ochrana a bezpečnost dat
Garant předmětu: RNDr. Brechlerová Dagmar, Ph. D.
Počet kreditů: 5
Způsob ukončení: Zápočet
Anotace - cíl předmětu
Získat základní přehled v problematice bezpečnosti IT,umět komunikovat se specialisty v této oblasti,získat náhled,že jde více o manažerský
problém,než technický. Předmět seznamuje studenty oboru AI-MICT se základy bezpečnosti více z hlediska manažerského. U studentů AI MICT
se předpokládá uplatnění jako konzultant, manažer, projekt manažer.Ke znalostem těchto pracovníků by měly patřit tyto okruhy z oblasti
bezpečnosti: Základní pojmy, řízení přístupu do IS,základy šifrování a použití v praxi zejména digitální podpis,škodlivý software a
ochrana,bezpečnost sítí, bezpečnost webu,ochrana dat a zničení,budování bezpečnosti v organizaci, ISMS,sociální inženýrství,zákony vztahující
se k IT.
Osnova
1. Základní pojmy, hrozba, riziko, zranitelnost, vztahy mezi základními termíny, útoky, útočníci, utajení, integrita, dostupnost, bezpečnostní
funkce a mechanismy
2. Šifrování, základní typy, historie, symetrické, asymetrické
3. Hashování, digitální podpis, značka, časové znaménko
4. Certifikáty, certifikační autority, užití, zákon o dig. podpisu
5. Kontrola přístupu, autentizace, řešení, hesla, biometriky
6. Modely, typy, užití
7. Škodlivý SW, uživatelská bezpečnost
8. Základní pojmy bezpečnosti sítí, OS
9. ISMS, budování bezpečnosti, etapy, normy
10. Havarijní plán, obnova po havárii, budování, etapy
11. Analýza rizik, bezpečnostní politika
12. Lidský faktor v bezpečnosti, sociální inženýrství
13. Přehled zákonů vztahujících se k IT
Literatura
Základní literatura
Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Tomáš Doseděl, Computer Press., 2004, ISBN 80-251-0106-1, Počet stran 190
Rozšiřující literatura
Velká kniha kódů a šifer, Singh S., Argo, 2001, ISBN 80-86569-18-7
Ochrana dat v informatice, Přibyl J., Kodl J., ČVUT, 1997, ISBN 80-01-01664-1
Informační bezpečnost a utajování zpráv., J. Přibyl, Vydavatelství ČVUT., 2004, ISBN 80-01-02863-1
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Operační systémy I.
Garant předmětu: RNDr. Bejček Michal, Ph. D.
Počet kreditů: 4
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Účelem předmětu je seznámení s operačními systémy Microsoft Windows a Linux. Výuka je zaměřena zejména na základní aspekty správy obou
systémů a jejich nasazení ve firmě. Student by se měl po absolvování předmětu orientovat v této problematice a vědět, jak nasadit tyto systémy
v praxi. Během cvičení se student naučí konfigurovat základní služby Windows serveru, jako jsou DNS, Active Directory a seznámí se základy
správy uživatelů a skupinových politik. Linuxová část je zaměřena na základní části systému, jako je příkazová řádka nebo oprávnění k
souborům a dále na přehled distribucí Linuxu.
Osnova
1. historie - historie systémů MS Windows, základy administrace
2. komunikace po síti - realizace komunikace v síti, ipconfig, ping, tracert
3. dhcp server, dns server, wins server - konfigurace služeb dhcp a dns
4. active directory - popis a konfigurace active directory
5. účty v active directory - uživatelé, skupiny a počítače v active directory
6. skupinové politiky - popis skupinových politik a jejich možností
7. řízení přístupu ke zdrojům - přístupová oprávnění
8. bezpečnost - zabezpečení systému, aktualizace
9. služby Windows serveru - certifikační autorita, IIS
10. základy používání Linuxu ukázka desktopu, základní práce se systémem
11. administrace, distribuce - ukázka administrace, přehled distribucí a jejich vlastností a výhod
12. soubory a souborový systém v Linuxu, oprávnění, uživatelské účty - oprávnění k souborům a adresářům
13. příkazová řádka, editory - základní ovládání příkazové řádky, editace textu
Literatura
Základní literatura
Unix a Linux, názorný průvodce, Chris Herborth, Computer Press, 2006
Microsoft Windows Server 2008, kapesní rádce administrátora, William R. Stanek, Computer Press, 2008
Rozšiřující literatura
Průvodce Linuxem, [on-line], dostupné na http://www.pruvodce-linuxem.cz/, Alois Hýbl, http://www.pruvodce-linuxem.cz/, 2010
Mistrovství v Microsoft Windows Server 2003, Petr Šetka, Computer Press, 2008
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Optimalizační metody
Garant předmětu: doc. RNDr. Calda Emil, CSc.
Počet kreditů: 5
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Předmět Optimalizační metody seznámí studenty s teoretickými nástroji pro analýzu a řešení reálných situací převážně ekonomického
charakteru. Studentům poskytne potřebné matematické poznatky, s jejichž pomocí pochopí a zvládnou řešení vybraných optimalizačních úloh.
Předmět rozvíjí schopnosti studentů logicky uvažovat a správně analyzovat praktické situace. Zlepší přístupy studentů k řešení úloh z
nejrůznějších oblastí a naučí je proniknout do podstaty problému. Předmět je vyučován s důrazem na pochopení a na praktické aplikace
probíraných témat.
Osnova
1. Lineární algebra: Vektory, lineární závislost vektorů, báze vektorovéh prostoru, skalární součin. Matice, operace s maticemi, hodnost matice.
2. Soustavy lineárních rovnic a jeich řešení. Sostavy lineárních nerovnic, jejich řešení.
3. Lineární programování: lineární optimalizace, simplexový algoritmus, obecná úloha lineárního programování.
4. Funkce dvou proměnných: výpočet extrémů v úlohách ekonomického charakteru
5. Dopravní problém, metody jeho řešení.
6. Základy teorie grafů, užití
Literatura
Základní literatura
Kopincová Edita: Optimalizace - Úvod do studia, učební text VŠMIE
Calda Emil: Matematika pro netechnické obory SOŠ a SOU, 4. díl (kap. 2 - základy lineární algebry, kap. 4 - úvod do teorie grafů)
Rozšiřující literatura
Coufal Jan, Klůfa Jindřich: Matematika pro ekonomické fakulty 1 (kap. 4, 5, 6)
Kaňka Miloš, Henzler Jiří: Matematika pro ekonomické fakulty 2 (odst. 13.10 - 13.15 - funkce dvou proměnných)
Škrášek Josef, Tichý Zdeněk: Základy aplikované matematiky III (kap. 7 - lineární programování)
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Personalistika
Garant předmětu: Ing. Stříteský Marek, Ph. D.
Počet kreditů: 6
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Předmět PERSONALISTIKA je zaměřen na problematiku zaměstnávání a řízení lidí v organizaci. Orientuje se na praktické aspekty personálního
řízení, které zasazuje do teoretického rámce a vnímá je v kontextu platné legislativy. Jednotlivá témata předmětu pokrývají problematiku
obsazování pracovních míst, pracovně-právních vztahů, hodnocení, odměňování a vzdělávání. Po absolvování předmětu by se měl
student orientovat
v
problematice
jednotlivých
oblastí personálního
řízení,
měl by
prokazovat
základní
znalost
legislativy, rozumět účelu vybraných metod a zvládnout základní terminologii obecně využívanou v personálním řízení.
Osnova
1. Úvod do HR, koncepce personálního řízení, strategické řízení HR, subjekty personálního řízení.
2. Organizace personálního řízení.
3. Vytváření a analýza pracovních míst.
4. Získávání pracovníků.
5. Výběr pracovníků, metody, kritéria, výběrový rozhovor.
6. Přijímání a adaptace pracovníků.
7. Motivace a vedení zaměstnanců.
8. Řízení pracovního výkonu, hodnocení pracovníků.
9. Vzdělávání a rozvoj pracovníků.
10. Odměňování zaměstnanců.
11. Péče o zaměstnance.
12. Pracovní vztahy.
13. Personální informační systém.
Literatura
Základní literatura
Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky., Koubek, Josef, Management Press, 2007
Rozšiřující literatura
Řízení lidských zdrojů, Armstrong, Michael., Grada, 2007
Zákoník práce, Zákon č. 262/2006 Sb., on line, 2006
Management lidských zdrojů, Dvořáková, Zuzana, a kol., C.H.Beck, 2007
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Podniková ekonomika I.
Garant předmětu: prof. Ing. Dvořák Jiří, DrSc.
Počet kreditů: 7
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Cílem předmětu je pochopit postavení a úlohy podniku ve společnosti a vytvořit předpoklady pro působení v odborných útvarech podniku, popř.
pro řízení vlastní firmy. Naučit studenty pracovat s metodami, užívanými v podnikové praxi jak při analýze vývoje podniku, tak i při propočtech
efektivnosti jednotlivých podnikových činností. Tomuto cíli je podřízen obsah předmětu, který je zaměřen mj. na pojetí podniku a podnikání,
jeho cíle, založení podniku, výnosy, náklady a hospodářský výsledek podniku, finanční hospodaření podniku, zásobování, výrobní, prodejní a
investiční činnost podniku, sanace a zánik podniku a specifické podnikové ekonomiky.
Osnova
1. Úvod do kursu, Nauka o podniku, Podstata podniku a podnikání, Zakladatelský rozpočet.
2. Majetková a kapitálová výstavba podniku.
3. Oceňování podniku a jeho majetku.
4. Náklady podniku, kategorizace, Metody propočtu nákladových funkcí.
5. Bod zvratu a jeho modifikace.
6. Manažerské pojetí nákladů.
7. Výnosy, Hospodářský výsledek podniku.
8. Cash Flow. Život podniku, Organizační výstavba podniku.
9. Finanční řízení, Podniková finanční analýza.
10. Pracovní kapitál.
11. Investiční politika, Hodnocení investic.
12. Výrobní činnost podniku, Výrobní kapacity.
13. Zásobování a nákup, Odbyt, Marketing. Tvorba cen. Cenová tvorba, Personální činnost. Specifické ekonomiky.
Literatura
Základní literatura
Podniková ekonomika pro bakalářské studium. , MIKOVCOVÁ, H. - SCHOLLEOVÁ, H. , Čeněk, 2006, ISBN 80-86898-78-4
Podniková ekonomika I Soubor vybraných příkladů. , MAKOVEC, J. , VŠMIE, 2006, ISBN 80-86847-16-0
Podniková ekonomika. , SYNEK, M. , KISLINGEROVÁ, E. a kol., C.H.Beck, 2010
Rozšiřující literatura
Úvod do podnikového hospodářství. , WÖHE, G., C.H. Beck, 2006
Manažerská ekonomika. , SYNEK, M. a kol. , Grada Publishing, 2003, 3.vydání
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Procesní management
Garant předmětu: Mgr. Ing. Mašín Petr, MBA
Počet kreditů: 7
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Obsahem předmětu je úvod do procesního managementu, vymezení a charakteristika pojmů proces a procesní management, srovnání
funkčního a procesního přístupu, reengineering, procesní řízení ve vztahu k projektovému řízení a základní informace z oblasti managementu
kvality a řízení procesu změny včetně strategického managementu.
Osnova
1. Úvod do procesního managementu
2. Přehled aspektů přístupů k procesnímu řízení
3. Funkční a procesní přístup
4. Reengineering podnikových procesů, redesign procesů
5. Modelování a optimalizace procesů, specifika zavádění procesního řízení
6. Monitorování, měření výkonnosti, zlepšování procesů
7. Procesní analýzy
8. Interní analýza podniku
9. Externí analýza podniku
10. Analytické nástroje, metody
11. Management změny
12. Management kvality
13. Závěr
Literatura
Základní literatura
Procesní řízení ve veřejném sektoru, Grasseová M., Computer Press, 2008, ISBN ISBN 978-80-251-1987-7
Management, základy, prosperita, globalizace, Veber J. a kol., Management Press, Praha, ISBN ISBN 80-7261-029-5, Počet stran 700
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Procesy vývoje SW
Garant předmětu: Ing. Recina Jindřich
Počet kreditů: 6
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními principy vývoje SW a se základními mechanismy tohoto procesu z pohledu softwarového
inženýrství. Studenti se seznámí s celým vývojovým cyklem a s jeho jednotlivými fázemi. Mimo jiné budou pokryty následující témata: řízení
projektu, analýza, návrh a architektura, implementace, testování, konfigurační a změnové řízení, nasazení, dokumentace, servis a provoz
informačních systémů. Studenti se rovněž seznámí se základními principy UML.
Osnova
1. Seznámení s obsahem předmětu, zopakování základních rysů OOP, využitelnost znalostí z předmětu v praxi.
2. Proces vývoje SW
3. Neagilní metodiky vývoje.
4. Agilní metodiky vývoje.
5. Řízení a plánování SW projektů
6. Sběr požadavků
7. Analýza (základy, principy, modelování, OO analýza)
8. Design / návrh
9. Implementace
10. Testování
11. Dokumentace projektu
Literatura
Základní literatura
Jim Arlow, Ila Neustadt: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer Press, a.s.
Joseph Schmuller: Myslíme v jazyku UML, Grada Publishing, spol. s.r.o., ISBN: 80-247-0029-8
Meilir Page-Jones: Základy objektově orientovaného návrhu v UML, Grada Publishing, spol. s.r.o., ISBN: 80-247-0210-X
Václav Kadlec: Agilní programování, Computer Press, a.s., ISBN: 80-251-0342-0
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Projektový management
Garant předmětu: Ing. Voznička Zdeněk, CSc.
Počet kreditů: 5
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Úvod do projektového managementu, základní pojmy, definice projektu, vztah managementu projektu a projektového managementu, zásady a
principy projektování, fáze životního cyklu projektu: předinvestiční, investiční, provozu a vyhodnocování; postup projektování: situace,
kompozice, dispozice a realizace; specifika projektování informačních systémů, specifika projektů dotovaných EU; mezinárodní dohody a ISO
10006.
Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami projektového řízení a vytvořit předpoklady
pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové přípravy, řízení realizace projektů až po jejich ukončení. Získají dovednosti přípravy
řešení i plánování, řízení a hodnocení realizace investičních projektů změn, inovací s přímou vazbou na manažerskou strategii a financování
projektů včetně jejich zpracování a postupů prezentace.
Osnova
1. Úvod do studia předmětu Projektový management, informace o organizaci studia předmětu
2. Kategorie projektu a inovační řády. Základní pojmy a charakteristické znaky.
3. Základní zásady a pravidla projektování. Systémový přístup a postupné řešení.
4. Fáze životního cyklu a fáze projektového postupu
5. Struktura předinvestiční (předprojektové) fáze
6. Definice projektu. Projektový trojúhelník akceptační kriteria. Separace projektů a variant
7. Obsah Úvodní studie proveditelnosti a Úplné studie proveditelnosti.
8. Výběr optimální varianty a rozhodování o projektu
9. Struktura investiční (projektové) fáze
10. Personální a organizační zajištění. Úprava organizačních strukur ve firmě - typy struktur
11. Plánovací proces, věcná a organizační dekompozice, časové plánování, harmonogramy
12. Realizace projektu, příprava provozu, zkušební provoz a předání do běžného provozu.
13. Běžný provoz. Závěrečná etapa a vyhodnocení projektu.
Literatura
Základní literatura
Projektový management, Vladimír Němec, GRADA Oublishing, 2002
Projektové řízení, metody, modely, analýzy, Petr Fiala, Professional Publishing, 2004
Rozšiřující literatura
Projektový management, A. Svozilová, Grada Publishing, 2006
Management. Základy, prosperita, globalizace., J. Veber a kol., Management Press, 2001
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Správa požadavků
Garant předmětu: Ing. Myslín Josef
Počet kreditů: 4
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Cíle předmětu:
Ukázat studentům formy a způsoby zaznamenávání požadavků na softwarový projekt pomocí techniky modelování případů užití. Studenti se
naučí základním idejím správy požadavků (zadání) projektu, významu a způsobu aplikace modelování případu užití tak, aby došlo k co
nejefektivnějšímu zachycení přání a vizí sponzorů a zainteresovaných osob.
Obsah předmětu:
Softwarový vývoj a jeho problémy, klíčové vlastnosti a metody disciplíny správa požadavků, workflow správy požadavků, typy požadavků, rizika
správy požadavků, změnové řízení, nástroje pro správu požadavků.
Osnova
Přehled terminologie RE. Aktuální problémy
- Vztah předmětu "Správa požadavků" k dalším předmětům studijního plánu
- Problematika RM v životním cyklu softwarového projektu
- 3 úrovně požadavků, jejich charakteristiky a jejich vazby
- Nefunkční požadavky, význam, vznik a příklady
- Uživatelé a účastníci procesu RD, jejich role, chování a zájmy
- Kvalita RD a jeho vliv na úspěšnost projektů
- Rizika SW projektu vyplývající z problémů s požadavky
- Rizika související s RD a RM a jejich projevy v efektivnosti projektů
- Rizika tradičního přístupu k požadavkům
- Základy systémového přístupu k RD a RM
- SWE a RE. Vztah, vazby a vlivy
- Vztah RD a RM v jednotlivých etapách životního cyklu projektu
- Životní cyklus vývoje systému a místo požadavků v systému
- Základní schema procesu RE - interpretace
- Proces RD, jeho struktura a vazba na proces RM
- Proces RM, jeho struktura ä vztah k procesu RD
- Procesní modelování, jeho význam pro prevenzi chyb v RD
- Use Cases - případy užití a jejich úloha v RD ( vývoji požadavků )
- Analytik požadavků ( requirements analyst - RA), pozice, poslání, působnost
- RA, co musí znát, odkud získává informace, s kým komunikuje a o čem
- Vývojové týmy, úloha, význam, sestavení, řízení
- Charaktestiky dokonalých požadavků, kriteria hodnocení a jejich metriky
- Charakteristika dokonalé specifikace požadavku, šablony požadavků a práce s nimi
- Techniky uplatňované při zjišťování a ověřování požadavků a jejich využití
- Úloha a význam dokumentace v procesu RD a RM
- Zaměření a rozsah metodik řízení SW projektů ( RUP, extremní prog., a j.)
- Metodické a technické pomůcky pro RD
- Metodické a technické pomůcky pro RM
- Modelování požadavků a prototypování, přínosy a rizika
- Dokument vize a rozsahu požadavků v softwarovém projektu
- Přehled aktivit RM, nároky na know-how
- Řízení změn požadavků, problematika a proces
- CCB - komise pro změnové řízení, poslání a působnost
- Trasovatelnost požadavků, zdroje informací, pojetí, význam
- Softwarové nástroje na podporu RD A RM
- Vnitřní struktura RD - iterační proces. Interní zpětné vazby.
- Pravidla - Business Rules - jejich role v definici funkčních požadavků
- Analýza požadavků jako fáze životního cyklu RD a RM
- Testování požadavků jako fáze životního cyklu RD a RM
- Ověřování návrhu požadavků. Poslání, metody a nástroje
- Schopnosti sw nástrojů pro RE
- Potřeba a způsob zdokonalování procesu RE
- Vazba RM na ostatní procesy v rámci projektu
Literatura
Základní literatura
Karl E. Wiegers, Software Requierements (české vydání), 2008Computer Press, ISBN 978-80-251-1877-1
Dean Leffingwell, Don Widrig; Managing Software Requirements; 2nd edition; 2003; Addison-Wesley Professional
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Statistika
Garant předmětu: doc. Ing. Souček Eduard, CSc.
Počet kreditů: 5
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Cílem kurzu je objasnění základních statistických metod a jejich možných aplikací v ekonomické praxi. Výklad metod je doplňován příklady
výpočtů a interpretace získaných výsledků. Absolvování kurzu poskytuje potřebné teoretické základy i pro případné využívání statistických
výpočetních systémů v analýze hromadných dat.
Osnova
1. Popisná statistika:základní pojmy, třídění, míry úrovně
2. Popisná statistika: míry variability, tvar rozdělení četností
3. Úvod do teorie pravděpodobnosti (náhodná veličina, pravděpodobnost, rozdělení pravděpodobnosti)
4. Bodový a intervalový odhad (vlastnosti, bodový a intervalový odhad střední hodnoty a relativní četnosti)
5. Testování statistických hypotéz (obecný postup testování, vybrané základní testy)
6. Vícerozměrné třídění (dvourozměrná tabulka, závislost dvou proměnných)
7. Párová regresní a korelační analýza (lineární model, jedna vysvětlující proměnná)
8. Vícenásobná regresní a korelační analýza (více vysvětlujících proměnných; korelační koeficienty)
9. Časové řady (průměry, míry dynamiky, klasický model - trend)
10. Časové řady (sezónní řady, konstrukce předpovědi)
11. Indexy a diference (jednoduché a složené indexy)
12. Indexy a diference (souhrnné indexy, použití indexů pro analýzu)
Literatura
Základní literatura
Základy statistiky, Souček, E., VŠMIE, 2006, ISBN 80-86847-12-8, Počet stran 196
Statistické praktikum, Souček, E. - Pecáková, I., VŠMIE, 2010
Rozšiřující literatura
Statistika pro ekonomy, Hindls, R. - Hronová, S. - Seger, J. - Fischer, J., Professional Publishing, 2007, ISBN 978-80-86946-43-6
Příklady k předmětu statistika B, Jarošová, E. - Pecáková, I., Oeconomica, 2004, ISBN 80-245-0680-7, Počet stran 215
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Teoretické základy práva
Garant předmětu: JUDr. Hřebejk Jiří
Počet kreditů: 3
Způsob ukončení: Zápočet
Anotace - cíl předmětu
1. Teorie práva
Výuka se týká základů teorie práva, především obecných otázek vymezení pojmů práva (právo objektivní, právo subjektivní, právo přirozené,
právo pozitivní, právo mezinárodní, právo vnitrostátní atd.). Dále se probírají otázky právní normativity (pojem a struktura právní normy, druhy
a působnost právních norem), pramenů práva a klasifikace právních kultur.
Ústředním problémem je realizace práva (především otázky předpokladů a prvků právního vztahu, aplikace a interpretace práva a otázky právní
odpovědnosti). Mezi dalšími otázky lze zařadit právní principy a právní vědomí de lege lata a de lege ferenda.
2. Ústavní právo
Ústavní právo objasňuje teoretické modely uplatňování veřejné moci a jejich využití v ústavním systému České republiky. Zdrojem moci je lid,
který tuto moc uskutečňuje zejména prostřednictvím reprezentativní demokracie. Základním dokumentem uskutečňování veřejné moci je
Ústava, kterou v současných podmínkách České republiky netvoří jediný dokument, ale soubor ústavních zákonů, souhrnně označovaný jako
"ústavní pořádek". Ústava tak je dokumentem, který stanoví legitimitu a legalitu jednotlivých orgánů, nutných pro uskutečňování veřejné moci stanoví způsob jejich vytváření, kompetence, vzájemné vztahy a funkční období.
Součástí ústavního pořádku ČR je i Listina základních práv a svobod, která naopak garantuje občanům, resp. fyzickým osobám standard lidských
a občanských práv a chrání je před svévolným zneužíváním veřejné moci. Do předmětu ústavního práva rovněž spadá problematika státní a
právní kontinuity a diskontinuity, vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva i základy tzv. "nouzového zákonodárství" - mimořádné stavy pro
případ řešení nestandardních, krizových situací.
Literatura
Základní literatura
ZOUBEK, V. Úvod do postmoderní právovědy. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, 229 s., ISBN 80-7251-206-4.
ZOUBEK, V. Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004
ZOUBEK, V. Lidská práva – globalizace – bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2007, 510 s., ISBN 978-80-7380-026-0.
ZOUBEK, V. Teorie státu a práva. Praha: Vydavatelství PA ČR, 252 s., ISBN 80-7251-233-1.
GERLOCH, A., HŘEBEJK, J., ZOUBEK, V. Ústavní systém České republiky. Základy českého ústavního práva. Praha: Prospektrum, 2002
Aktuální text Ústavy České republiky a Listiny základních práv a svobod
A. Gerloch, J. Hřebejk, V. Zoubek: Ústavní systém České republiky - základy českého ústavního práva. 4. vydání. Prospektrum, Praha 2002
Rozšiřující literatura
KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C.H.Beck, 1995.
GERLOCH, A. Teorie práva. 2. vydání. Plzeň: A. Čeněk, 2007, 342 s., ISBN 80-86473-85-6
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Testování SW
Garant předmětu: Ing. Dudek Martin
Počet kreditů: 5
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Testování SW si klade za cíl poskytnout komplexní informace o zajištění kvality software (SQA), seznámit studenty se základními přístupy a
principy zajištění kvality a testování software včetně představení SW nástrojů užívaných pro podporu těchto činností.
Cílem předmětu TSW je poskytnout studentům komplexní informace o zajištění kvality software (SQA), o obvyklých postupech při testování a
řízení jakosti a bezpečnosti softwaru:
Co se v předmětu dozvíte? Především:
jak nahlížet na testování SW a jaké přínosy od testování očekávat
co vše je třeba znát pro úspěšné řízení vývoje SW vzhledem ke garanci jeho jakosti a bezpečnosti
jak využít a použít proces testování a jeho výsledky
jak zvolit správnou metodu testování a jak ji aplikovat
Student absolvováním předmětu získá všeobecný přehled o způsobech testování a zajištění jakosti a bezpečnosti softwarových produktů a
služeb.
Osnova
1. Základní principy testování softwaru
2. Metodiky / Způsoby testování
3. Revize jako metoda testování
4. USE CASE testování
5. ČSN ISO/IEC 12119
6. Software Quality Assurance - SQA
7. TQM, PDSA
8. ČSN ISO/IEC 27001, ČSN ISO/IEC 17799
9. Cíle Penetračního, výkonnostního a zátěžového testování
Literatura
Základní literatura
ČSN ISO/IEC 12119
ČSN ISO/IEC 12207
ČSN ISO/IEC 15288
ČSN ISO/IEC 27001
ČSN ISO/IEC 20000-1
ČSN ISO/IEC 20000-2
internet (www.google.cz)
SQA - http://www.sqa.net/
TQM - http://www.businessinfo.cz
Systémy jakosti - http://www.pqm.cz/systemjak.htm
Vzdělávací kurzy TQM a ISO 9001- http://www.i2000.cz/index.php?sek=87
Project management ze života - http://seky.nahory.net/2007/10/project-managment/komentare.html
ISO - International Organisation for Standardization - http://www.iso.org/iso/home.htm
ITIL - http://www.itil.cz/
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Účetnictví podniku
Garant předmětu: Ing. Jindrová Blanka
Počet kreditů: 4
Způsob ukončení: Zápočet
Anotace - cíl předmětu
Kurz je zaměřen na výklad a procvičení běžného účtování jednotlivých hospodářských transakcí (dlouhodobý majetek, zásoby, náklady, výnosy
apod.), na jejich zobrazení v soustavě účtů a účetních výkazech a na samostatné sestavení účetní závěrky v podmínkách ČR (rozvaha, výkaz
zisku a ztráty, příloha k účetním výkazům, cash flow a výkaz o změnách vlastního kapitálu). Studenti by měli pochopit základní požadavky US
GAAP a IFRS na minimální rozsah vykazovaných údajů, vzory výkazů požadovaných 4. direktivou Evropské unie.
Osnova
1. Regulace účetnictví v ČR v závislosti na celosvětových harmonizačních procesech
2. Obsah a forma účetních výkazů v ČR
3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – vymezení, oceňování, opravy a technické zhodnocení, opravné položky, operativní a finanční
leasing, vykazování, odpisování
4. Dlouhodobý a krátkodobý finanční majetek – vymezení majetkových a dlužných cenných papírů, oceňování, vykazování
5. Zásoby - jejich vymezení, oceňování, klasifikace, Zásoby nakupované a zásoby vytvořené vlastní činností. Opravné položky k zásobám,
vykazování
6. Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky, opravné položky k pohledávkám, odpisy pohledávek, přijaté směnky jako platební prostředek
7. Krátkodobé a dlouhodobé závazky, zúčtování se společníky a zaměstnanci, zúčtování daní a dotací, vydané směnky.
8. Rezervy – podstata rezerv, specifika v ČR
9. Zúčtování se zahraničím, denní a pevné kurzy, vykazování aktiv a závazků znějící na cizí měnu
10. Vlastní kapitál – vznik a struktura, zvýšení a snížení vlastního kapitálu, rozdělování zisku a úhrada ztráty v různých právních formách
podnikání
11. Rezervy, časové rozlišení a přechodné položky
12. Účetní uzávěrka – procesy předcházející účetní závěrce (např. inventarizace, dohadné položky, položky časového rozlišení,…), rozvaha a
výkaz zisků a ztrát, příloha k účetní závěrce, výkaz cash flow, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu, jejich praktické vyhotovení, vypovídací
schopnost účetních výkazů
13. Výkaz peněžních toků, příloha k účetním výkazům, výroční zpráva.
14. Funkce a cíle finanční analýzy, zdroje dat pro finanční analýzu, základní přístupy k finanční analýzy, metody finanční analýzy
15. Význam konsolidace a konsolidovaných účetních výkazů, koncepce sestavení konsolidovaných výkazů, velikost míry vlivu a míry účasti,
pravidla konsolidace, typy společných podniků, metody konsolidace
16. Audit a jeho druhy, audit účetních výkazů a jeho význam, auditor, audit, regulace, etické normy, riziko v auditorské činnosti, auditorské
postupy, zpráva auditora, výrok a dopis vedení společnosti
Literatura
Základní literatura
Kovanicová, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého 2008 nebo
Kovanicová, D.: Finanční účetnictví – světový koncept, Polygon
Štohl, P.: Učebnice účetnictví II. (Vzdělávací středisko – Znojmo) - zelená
ÚZ (úplná znění předpisů) – Účetnictví pro podnikatele, Sagit Ostrava
Rozšiřující literatura
Kolektiv: Mezinárodní účetní standardy, Praha HZ
Mládek, R.: US GAAP, světové účetnictví, Linde
Kolektiv: Účetnictví I., cvičebnice, Svaz účetních
Kolektiv: Abeceda účetnictví pro podnikatele, Anag
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Úvod do informatiky (INF)
Garant předmětu: Mgr. Vystavěl Radek, Ph. D.
Počet kreditů: 4
Způsob ukončení: Zápočet
Anotace - cíl předmětu
Předmět poskytne základní orientaci v problematice informatiky. Uvede studenta do následujících témat: vnitřní reprezentace dat, počítačová
grafika, operační systémy, databáze, počítačové sítě a Internet. S výjimkou tématu vnitřní reprezentace dat, které bude probráno
podrobně, budou další témata probrána pouze na úvodní úrovni, jelikož budou blíže rozvíjena ve specializovaných předmětech během
následujících semestrů studia.
Osnova
1. Práce v síti VŠMIE
2. Soubory a adresářová struktura
3. Byty, 2ková a 16ková soustava
4. Reprezentace číselné informace
5. Reprezentace textové informace, XML
6. Základy počítačové grafiky
7. Hardware
8. Operační systémy
9. Místní sítě
10. Internet (IP, DNS, TCP, UDP)
11. Databáze
12. Web, webové technologie, HTML
Literatura
Základní literatura
Vytváříme relační databázové aplikace, Riordan, R., Computer Press, ?, ISBN 80-7226-360-9, důležité převážně úvodní části knihy
XML pro úplné začátečníky, Grusová, L., Computer Press, 2002, ISBN 80–7226–697–7, důležité převážně úvodní části knihy
Základy informatiky, Vystavěl, R., VŠMIE, 2005, ISBN 80-86847-10-1
Rozšiřující literatura
Co je čím … v počítačových sítích, Peterka, J., ., 1991-1994, http://www.earchiv.cz/i_coje.php3
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Veřejné finance
Garant předmětu: Ing. Hejduková Pavlína
Počet kreditů: 4
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky veřejných financí ČR, definovat základní aspekty veřejného sektoru v ČR, charakterizovat
základní druhy veřejných příjmů a výdajů, vysvětlit základní postup výpočtu daní a pojistného na zdravotní pojištění a sociální
zabezpečení, rozebrat soustavu veřejných rozpočtu v CR a vysvětlit problematiku státního rozpočtu a financování článků veřejných financí.
Osnova
1. Veřejný sektor - příčiny jeho existence, charakteristika, funkce, velikost a struktura veřejného sektoru.
2. Veřejné finance - vznik a podstata financí, finanční vztahy, základní aspekty veřejných financí, funkce veřejných financí.
3. Příjmy veřejných financí - definice a členění příjmů veřejných financí dle různých hledisek.
4. Pojistné na všeobecné zdravotní pojištění - pojištěnci a plátci.
5. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - pojištěnci a poplatníci.
6. Daně - základní charakteristiky, členění. Daňová soustava ČR.
7. Přímé - důchodové daně - v daňové soustavě ČR.
8. Přímé - majetkové daně - v daňové soustavě ČR.
9. Nepřímé daně - univerzální - v daňové soustavě ČR.
10. Nepřímé daně - selektivní - v daňové soustavě ČR.
11. Poplatky a clo a jejich úloha ve veřejných financí.
12. Články veřejných financí - státní rozpočet, finance orgánů územní samosprávy, státní účelové fondy a veřejnoprávní organizace.
13. Veřejné výdaje.
Literatura
Základní literatura
Veřejné finance a daně v ČR, PAVLÁSEK, V.; HEJDUKOVÁ, P., NAVA, 2010, ISBN 978-80-7211-360-6, Počet stran 215
Veřejné finance, úvod do problematiky, Peková, J., ASPI Publishing, 2008, ISBN 978-80-7357-358-4
Daňové zákony 2011, Marková, H., GRADA, 2011, ISBN 978-80-247-3800-0, Počet stran 264
Veřejná správa a finance veřejného sektoru, Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M., ASPI Publishing, 2008, ISBN 978-80-7357-351-5, Počet stran 712
Rozšiřující literatura
Daňový systém ČR 2010, Vančurová, A., Láchová, L., VOX, 2010, ISBN 978-80-86324-86-9
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Veřejné finance a finanční trhy
Garant předmětu: Ing. Hejduková Pavlína
Počet kreditů: 5
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Předmět Veřejné finance a finanční trhy se skládá ze dvou relativně samostatných částí: Veřejné finance a Finanční trhy.
Cíl studijního předmětu - část Veřejné finance:
Student získá základní poznatky z teorie veřejných financí a naučí se praktickému uplatňování včetně práce s konkrétními zákony řešícími tuto
problematiku.
Cíl studijního předmětu - část Finanční trhy:
Student získá základní poznatky z oblasti Finančního systému a finančních trhů a naučí se teoretické informace aplikovat na praktické příklady.
Osnova
1. Finance, veřejné finance a jejich základní charakteristiky.
2. Zdravotní a sociální pojištění v ČR. Pojistné jako příjem veřejných financí.
3. Daně, základní charakteristiky, daňová soustava ČR.
4. Přímé daně v daňové soustavě ČR.
5. Nepřímé daně v daňové soustavě ČR.
6. Poplatkový systém ČR a clo jako příjem veřejných financí.
7. Základní články veřejných financí. Státní rozpočet, problematika jeho financování.
8. Účelové finanční fondy, finance orgánů územní samosprávy.
9. Výdaje veřejných financí.
10. Finanční systém a jeho základní charakteristiky. Finanční systém v ČR.
11. Finanční trhy, základní charakteristiky. Finanční riziko.
12. Druhy cenných papírů, investiční portfolio.
13. Devizový trh. Mezinárodní pohyb kapitálu. Mezinárodní měnové a finanční instituce.
Literatura
Základní literatura
Investiční strategie pro třetí tisíciletí, Kohout, P., Pavlíčková, J., GRADA, 2010, ISBN 978-80-247-3315-9 , Počet stran 296
Daňové zákony 2010, Rytlová, Z., Tunkrová, Z., Šulc, I., Krůček, Z., Computer Press, a.s., 2010, ISBN 978-80-251-2904-3, Počet stran 199
Finanční trhy a investování, Jílek, J., GRADA, 2008, ISBN 978-80-247-1653-4, Počet stran 648
Veřejné finance a daně v České republice, Pavlásek, V., Hejduková, P. , NAVA, 2010, ISBN 978-80-7211-360-6, Počet stran 215
Veřejné finance, úvod do problematiky, Peková, J., ASPI Publishing, 2008, ISBN 978-80-7357-358-4, Počet stran 580
Rozšiřující literatura
Daňový systém ČR 2010, Vančurová, A., Láchová, L., VOX, 2010, ISBN 978-80-86324-86-9, Počet stran 356
Světové a regionální finanční instituce, Liška, V., Stavárek, D., Professional Publishing , 2003, ISBN 80-86419-40-1, Počet stran 156
Veřejná správa a finance veřejného sektoru , Peková, J., Pilný, J., Jetmar, M., ASPI Publishing, 2008, ISBN 978-80-7357-351-5, Počet stran 712
Peněžní ekonomie a bankovnictví, Revenda, Z. a kol., Management Press, 2005, ISBN 978-80-7261-132-4, Počet stran 632
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Základy programování .NET
Garant předmětu: Ing. Myslín Josef
Počet kreditů: 7
Způsob ukončení: Zápočet, Zkouška
Anotace - cíl předmětu
Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s platformou .NET Frameworku a s programovacím jazykem C#. Tento předmět je určen pro ty
studenty, u kterých je zvoleno zaměření ICT management - to značí, že tito studenti ve své následující praxi nebudou programátory, ale spíše
vedoucími projektu. Předmět těmto studentům poskytne základní informace o způsobu programování na platformě .NET Frameworku tak, aby
jako vedoucí svých projektů byli v obraze a dokázali chápat myšlení a terminologii programátorů. Předmět také poskytuje informace o tom,
jakým způsobem lze vlastnosti platformy využít při samotném řízení projektů.
Osnova
1. Úvod do .NET
2. Objektově orientované programování
3. Architektura IS
4. Úvod do jazyka C#
5. Vývoj konzolové aplikace
6. Zásady psaní zdrojového kódu
7. Objektový model v C#
8. Využití objektového modelu
9. Řízení běhu programu
10. Databáze
11. WinForms aplikace
12. Web aplikace
13. Řízení projektu v .NET
Literatura
Základní literatura
C# 2008. Programujeme profesionálně., Nagel, C. a kol., Computer Press, 2009, ISBN 978-80-251-2401-7
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
Vltavská 585/14, 150 00 Praha 5
Základy účetnictví
Garant předmětu: Ing. Jindrová Blanka
Počet kreditů: 4
Způsob ukončení: Zápočet
Anotace - cíl předmětu
Seznámení se se základními kategoriemi účetnictví, základními pojmy, s procesem zaznamenávání hospodářských transakcí a s jejich řádným
zobrazením v účetních výkazech. Naučit se pracovat s informacemi v účetních výkazech a jejich praktickým využitím pro potřeby řízení podniku.
Objasnit si principy regulace a harmonizace účetnictví v evropském a světovém kontextu.
Osnova
1. Význam účetnictví, jeho funkce, uživatelé účetních výkazů
2. Bilance (rozvaha) a její struktura
3. Sestavení rozvahy, změny rozvahových položek
4. Účty a jejich třídění, podvojnost a souvztažnost, záznamy na účtech
5. Koncepční rámec účetních výkazů, úprava účetnictví v ČR
6. Syntetické a analytické účty, dokumentace účetních případů
7. Státní svátek
8. Účetní knihy, účetní zápisy
9. Další prvky účetní metody
10. Směrná účtová osnova, účtový rozvrh
11. Účetní uzávěrka a účetní závěrka
12. Regulace a harmonizace účetnictví
Literatura
Základní literatura
Abeceda účetních znalostí pro každého, Kovanicová Dana, Polygon, 2006-2009
Učebnice účetnictví I. díl - modrá, Štohl Pavel, VSZ Znojmo, 2008 - 2010
Sbírka příkladů k učebnici účetnictví I. díl - modrá, Štohl Pavel, VSZ Znojmo, 2008-2010
Finanční účetnictví – světový koncept, Kovanicová Dana, Polygon, 2005
Rozšiřující literatura
Účetnictví podnikatelů - předpisy, Sagit - Úplné znění předpisů, Sagit, 2010
http://www.vsmie.cz
e-mail: [email protected]
IČ: 264 798 00
DIČ: CZ 264 798 00
tel.: +420 270 001 111
fax.:+420 270 001 100
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 535359001/5500
Spisová značka: B. 7345 vedená u Městského soudu v Praze
Download

sylaby předmětů - Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky