Poděbrady opět přivítají harleyáře
Co nabídne Den Země
Ročník 19 číslo 4
1. dubna 2010
Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než
za minulých generací. Dbá se zejména
na vhodné a bezpečné hrací prvky včetně dopadových ploch, ohrazení bránící
psům k vykonání své nekontrolovatelné
potřeby, dostupnost hygienických zařízení.
Poděbradské dny poezie
cena 7 Kč
K radosti a dovádění poděbradských dětí
ředitel Polabského muzea Poděbrady
V jaké fázi je
rekonstrukce
muzea?
Nic není zadarmo
Kde na to vzít
Finančních prostředků nikdy není dost
a město je rádo, pokud zajistí peníze alespoň na běžné opravy a údržbu. K vylepšování hřišť čerpá finance především
z dotací. Vloni bylo úspěšné v žádostech
hned dvakrát, kdy získalo 800 000 Kč
Dětské hřiště u kostela patří k nejlepším v Poděbradech a zároveň k nejoblíbenějším
z „medvěda“ na rekonstrukci hřiště
u kostela. Na oplocení dětského hřiště na
Žižkově přispělo Ministerstvo vnitra ČR
částkou 500 000 Kč v rámci prevence kriminality. Předloni to pak bylo 400 000 Kč
od kraje na hřiště v Kluku.
„Líbila se mi spolupráce se školou na
Žižkově, která vzešla od rodičů, kteří byli
ochotní k tomu sami přispět. Přivítala bych
víc takových,“ hodnotí 1. místostarostka
Ing. Jiřina Soukupová, přístup aktivních
občanů při svépomocném budování dopadových ploch na tamním dětském hřišti.
TIC Poděbrady slaví první narozeniny
Za dobu svého působení uvítalo infocentrum celkem přes 27 500 návštěvníků,
z toho 25 900 Čechů a 1 600 zahraničních
hostů, kteří si přijeli vychutnat atmosféru
lázeňského města například z Německa,
Ruska, Belgie, ale i z daleké Indie, Thajska,
Nového Zélandu. Během této doby pracovníci TIC připravili několik výstav, které se
konaly v minigalerii přímo v prostorách
TIC a několik zajímavých akcí, které se
setkaly s kladným ohlasem dětí i dospělých. Informace o akcích, které se konají
v Poděbradech, lze najít na internetových
stránkách www.polabi.com nebo na Facebooku. Centrum stále rozšiřuje svou nabídku služeb, vedle prodeje vstupenek do kina
a divadla nabízí i předprodej v síti TicketPro, TicketArt a nově i TicketPortal.
„Na oslavu svých prvních narozenin jsme
pro vás připravili výstavu ,Poděbrady
známé neznámé – vzpomínky ve starých
fotografiích ukryté’, kterou jsme moh-
Rekonstrukce Polabského muzea
PhDr. Jan Vinduška
Také oprávněné požadavky na množství
a mnohotvárnost zařízení skloubená
s estetickým vzhledem jsou dnešní generaci mladých rodičů vlastní. Otočný globus svařený z ocelových trubek, jedna či
dvě vratké houpačky a malé pískoviště už
nestačí.
Na území Poděbrad je dnes 18 dětských
hřišť, za jejichž bezchybný a bezpečný
provoz město odpovídá. Od roku 2007 do
loňska město vydalo více než dva a půl
milionu korun z městské pokladny nejen
na údržbu a opravy, ale i na pravidelné
roční technické revize a další postupné
vybavování hřišť novými prvky. V této
částce nejsou zahrnuty finanční prostředky na úklid a údržbu travnatých ploch,
které jsou čerpány z jiné rozpočtové kapitoly.
Někomu to připadne mnoho, jinému málo.
Zkusme si to zhruba spočítat. Budemeli předpokládat, že jedno hřiště navštíví
denně 60 dětí i s rodiči na dobu nejméně
půl hodiny, 160 dní během jednoho roku
(odhad není nikterak nadsazený), vychází
to přibližně na 5 korun za osobu. Kolik
asi stojí tříminutová jízda na pouťové
atrakci? Je evidentní, že každé přirovnání
kulhá a že s čísly si každý může pohrát
k vlastní potřebě. Rozhodně si nikdo
nepřeje, aby město už od zítřka či kdykoliv jindy začalo na dětských hřištích vybírat vstupné. Tyto kupecké počty jsou čistě
a pouze akademickou úvahou a příležitostí k zamyšlení.
MIKROINTERVIEW
Ušetřilo se tím víc jak sto tisíc a mohlo se
proto koupit o prvek navíc.
Na technický dohled a správu hřišť sjednalo loni poprvé město jinou firmu než
TSMP. Pražská firma, dohlížející na
funkčnost a bezpečnost hřišť, sice nabídla
nižší cenu než TSMP, ale údržba a opravy neprobíhaly příliš operativně, a tak se
město v tomto roce pravděpodobně opět
obrátí na svou domácí společnost.
Vandalové a výtržníci
Provozní řád, který je umístěn na všech
osmnácti hřištích, vcelku jasně určuje
pravidla vstupu a chování návštěvníků.
Zaměstnat stálé hlídače si město dovolit
nemůže, proto spoléhá na slušnost rodičů. Zároveň od nich očekává, že případně vzniklé závady nebo znečištění hřiště
neprodleně oznámí městskému úřadu,
všímavost a pozornost je vítána.
Radnice zaznamenává na hřištích nájezdy sprejerů, polámání dřevěných prvků či odříznutí provazů. K poškození
dochází většinou ze strany mladých
výrostků, kteří si zřejmě dosud plně
neuvědomují, že za pár let to budou právě oni, kdo bude chtít hřiště se svými
potomky využívat.
Mít tak kouzelný prsten
Město dlouhodobě spolupracuje s mateřským centrem v Poděbradech, které dává
podněty k vybavení a provozu dětských
hřišť. Za poslední tři roky doznala dětská
hřiště v Poděbradech značné změny. Připomeňme si jen terénní úpravy hřiště ve
Velkém Zboží včetně stavby hradu „Karlštejn“, demolici nefunkční a nebezpečné
vodní požární nádrže u dětského hřiště na
Žižkově u Jednoty včetně úpravy terénu.
Vskutku pyšní pak můžeme být na dětské hřiště u kostela. V nejbližší době se
mohou poděbradské děti těšit na obnovení
dětského hřiště u OD Jiří.
K plné spokojenosti všech to určitě ještě
nebude stačit. Vše ale nelze uskutečnit
najednou, kouzelný prsten z pohádky
o Arabele město bohužel nevlastní.
Karel Liška
li dát dohromady právě i díky některým
z Vás, kteří jste nám ochotně zapůjčili snímky města. Výstavu fotografií a pohlednic,
zachycujících naše krásné lázeňské město
za poslední staletí, si budete moci přijít
prohlédnout od 1. dubna 2010,“ komentují
pracovníci TIC Poděbrady.
Poděbradské dny poezie
Zveme Vás na výstavu fotografií v TIC od 1. dubna 2010
Turistické informační centrum, Nám. Jiřího 19, Poděbrady (vedle radnice),
tel.: 325 511 946, [email protected], www.polabi.com
Od 1. dubna do 30. září otevřeno denně!
Z iniciativy občanského
sdružení Slovo a hlas
a v těsné spolupráci s poděbradským
kulturním
centrem se uskuteční už
48. ročník Poděbradských
dnů poezie. Na celostátní soutěžní festival přednesu krásného slova zavítají
mladí profesionální recitátoři, studenti
hereckých škol a vítězové amatérských
recitačních klání z České a Slovenské
republiky. „Máme velkou radost z rostou-
Rekonstrukce
muzea je těsně před koncem
2. etapy. První
etapa
skončila
v prosinci loňského roku, kdy byly provedeny zvenku
asi ty nejviditelnější stavební práce, jako
byla oprava fasády, oken a výměna střešní krytiny, dále byla provedena sanace zdí
v přízemí, byl zastřešen atriový dvorek
a rekonstrukce vytápění. Druhá etapa byla
zahájena vzápětí a cílem bylo položení
veškerých nášlapných povrchů v expozicích, chodbách a schodišti, výstavba
podhledů a průchodových tunelů včetně
malování a osvětlení. V současné době
jsou tyto práce těsně před finálním dokončením. Třetí etapa je ta, na kterou se již
všichni těšíme, a to je osazení expozičních prostor novými vitrínami a následná
instalace exponátů… Bohužel nad první
částí 3. etapy visí velký otazník, protože
v současné době nejme schopni pokrýt
veškeré náklady na pořízení nového
výstavního mobiliáře. Probíhají určitá
jednání, a tak nechci předjímat, jak vše
dopadne… Ale věřím, že dobře a expozici
brzo dokončíme.
Vyskytly se během ní nějaké problémy, se kterými se nepočítalo a vyžádaly
složitější úpravy?
I přesto, že se jednalo o rekonstrukci
budovy - muzeum zde sídlí již od roku
1906 - do které nebylo desítky let investováno, nevyskytl se ale žádný složitější
problém, který by nějak významně komplikoval rekonstrukci. Případné vzniklé
problémky a překvapení se podařilo vždy
vyřešit.
Co vy osobně očekáváte od „nového“
Polabského muzea a na co se nejvíce
těšíte?
Začnu asi od konce otázky - nejvíce se
těším na to, až bude celá akce rekonstrukce dokončena a muzeum zpřístupněno
návštěvníkům - k tomuto účelu je muzeum jako instituce i zřízena… Co očekávám od nového Polabského muzea, to asi
není v tomto případě přesné - očekávat by
měli návštěvníci muzea novou interaktivní
a zajímavou expozici v rekonstruovaných
expozicích hezky opraveného muzea…
Já osobně se těším, až k nám zase budou
v hojném počtu chodit opakovaně návštěvníci od dětí po seniory, kteří se budou
chtít dozvědět něco zajímavého a nového
o minulosti jak z přírody, tak i ze života obyvatel tohoto regionu. Těším se na
to, jak se budou tvářit na novou stálou
expozici (která bude pro mnohé jistým
překvapením), a byl bych velmi rád, aby
se muzeum v Poděbradech stalo určitou
chloubou Poděbraďáků, aby se muzeem
chlubili před svými přáteli a známými pojďte, musíte se podívat, jaké máme tady
v Poděbradech pěkné muzeum….
(vst)
cího zájmu mladých recitátorů o náš festival. Vedle soutěžení pak poděbradská
oslava mluveného slova nabídne bohatý
doprovodný program,“ vysvětlila za organizátory Marta Hrachovinová.
V rámci festivalu převezmou tři umělci ocenění - Křišťálovou růži. Příznivci
poetického mluveného slova a krásné
literatury všech věkových kategorií jsou
zváni do Divadla Na Kovárně. Přehlídka se koná od čtvrtka 22. do neděle
25. dubna 2010.
(čej)
UDÁLOSTI
stránka 2
O sportovních fámách
a skutečnostech – díl druhý
Až se čtenářům Poděbradských novin dostane do rukou jejich dubnové číslo,
mohou mít více informací o problému čtyř sportovních klubů než před měsícem.
Jsou dostupné příspěvky z tisku, informace šířené ústním podáním, které mohou
být u někoho doplněny i o vlastní zkušenosti získané v mezičase. Přesto nezaškodí
vrátit se k tomuto problému a podívat se na něj z poněkud jiné stránky.
Na dvou konkrétních případech bych rád
dokumentoval
postoj
města
k tolik diskutovaným nájemním smlouvám.
Ta první aktuaIng. Jozef Ďurčanský
lizovaná, která
řeší všechny nedostatky smluv původních,
byla uzavřena s GOLF CLUBEM PODĚBRADY a to dne 22. října roku 2002. Jedná se o poměrně značné výměry travních
porostů, vodních ploch a ostatních ploch,
na kterých se nachází většina golfových
jamek. Základní koncepce je doposud
stejná. Cena za pronájem jednotlivých
druhů nemovitostí se řídí platnou vyhláškovou cenou. Je tedy minimalizovaná na
úroveň, kterou připouští zákon. Nájem je
sjednán na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou pět let. Tím je zaručeno, že změny
ve vedení města se nemohou po komunálních volbách promítnout do náhlé výpovědi nájmu a úprav základních parametrů
smlouvy, pokud s nimi nebudou souhlasit
obě strany. Pronajímatel, tedy město, se
zavazuje přispívat z nájemného na zlepšování okolí sportoviště a jeho infrastruktury. V návrzích současných nových smluv
je navíc možnost započíst si oproti nájemnému účelně vynaložené náklady spojené
s jinou než běžnou údržbou městského
majetku. Za dobu téměř osmiletého trvání takto postaveného smluvního vztahu
došlo k uzavření dvou dodatků. Ten první
se týkal nepodstatných úprav ve vztahu
k evidenci vedené Katastrálním úřadem
v Nymburce a byl uzavřen v únoru 2004.
Druhý dodatek má zásadní význam pro
činnost a zachování klubu. Pojednává
o úpravě výpovědních podmínek tak, aby
mohl být bez jakékoliv hrozby zaplacen
úvěr, který si klub vzal při koupi objektu
Rádiovky a přilehlých pozemků a pochází z prosince roku 2005. Tímto přístupem
orgány města jasně prokázaly svůj vstřícný postoj ke svému smluvnímu partnerovi
při ochraně jeho dlouhodobých zájmů.
K popsaným změnám došlo díky vzájemnému pochopení obou stran a jak se
všichni mohou přesvědčit, golfový oddíl
to nepoložilo.
Z jiného soudku jsou ony nedořešené
vztahy, například jednání se Sportovně
střeleckým klubem Bohemia Poděbrady. V době po základních společenských
změnách, kdy začalo docházet k narovná-
ní v minulosti opomenutých zákonných
postupů, došlo i na legalizaci objektu
klubovny střelců. Stalo se tak s maximálním pochopením ze strany města a jeho
orgánů. Respektovaly se okolnosti vzniku podobných staveb a také obětavost
a nadšení lidí, bez kterých by nevznikl
ani sportovní klub, natož jeho zázemí.
K tomuto majetkovému vypořádání došlo
v roce 2000.
Později v roce 2005 město nesouhlasilo
s návrhy téhož klubu na bezúplatný převod, případně prodej pozemků střelnice
za symbolickou cenu. Je pochopitelné,
že při nakládání z majetkem města má
i míra vstřícnosti své hranice.
Tyto dva případy jsem vybral proto, že na nich lze názorně demonstrovat podstatu diskutovaného problému.
Obdobným způsobem je možné popsat
dlouholetá jednání téměř se všemi zúčastněnými organizacemi a kluby. Někde došlo
k dohodě, jinde se zastavil čas. Například
chtějí-li dnes rodiče vychovat ze svých
dětí tenisty, mají dnes v Poděbradech
tři možnosti, kam je dají. Do Kluku, na
Žižkov, anebo do TJ LTC Poděbrady. Je
spravedlivé, když výsadní postavení má
ve vztahu k městu pouze jeden oddíl? Je
potřebné zohlednit, že formálně je TJ LTC
Poděbrady následovníkem prapůvodního
tenisového oddílu. Ten má své neopomenutelné místo v historii poděbradského
sportu, ale v jisté fázi ho jeho předchůdci
pomáhali také začlenit do jednotné tělovýchovy. Toto všechno, myslím, rodiče
sportovně zdatných dětí nemusí vůbec
zajímat. Jde jim o všeobecné podmínky,
které vytváří město pro využití volného
času dětí a kvalitu poskytovaných služeb.
A tady bych očekával konkrétní návrhy na
možná řešení, o kterých se dá jednat. Jediný takový návrh na modifikaci stávajícího
systému grantů včetně příspěvku na pronájmy předložila pouze paní Formánková
jménem turistického oddílu. Konkrétní
připomínka k návrhům nových smluv
nepřišla zatím žádná. Je to škoda.
Sport je jedním z fenoménů dneška
a vztahy v něm i mimo něj jsou složité.
V sousedním Kolíně je například na pořadu dne diskuze o sloučení dvou fotbalových oddílů. Velkým Osekem hýbe rychlobruslařská dráha. Poděbrady mají své
nedořešené nájmy. Jisté je jedno. Dříve či
později dotlačí vnější okolnosti a vnitřní
problémy všechny zúčastněné k nutným
životem vyvolaným změnám.
Jozef Ďurčanský
Vážení čtenáři,
v loňském roce na stránkách Poděbradských novin probíhala anketa Spokojený zákazník 2009 ve spolupráci
s Poštovní spořitelnou. Celý půl rok
jste vyplňovali anketní lístky se svými
tipy na nejlepší služby, obchod či restauraci v Poděbradech. Každý měsíc bylo
10 čtenářů vylosováno a odměněno
praktickým dárkem od Poštovní spořitelny. V říjnu 2009, v rámci festivalu
Prix Bohemia Radio, byly vyhlášeny
výsledky ankety a její vítězové obdrželi
certifikát spokojených zákazníků.
Letos zahajujeme pokračování ankety, Spokojený zákazník 2010, opět ve
spolupráci s Poštovní spořitelnou. Pravidla zůstávají stejná. Vyplňte, prosím,
anketní lístek a zašlete jej na adresu:
Kulturní a informační centrum Poděbrady, Jiřího náměstí 1/I – zámek,
290 01 Poděbrady.
Každý měsíc bude 10 čtenářů vylosováno a obdrží hodnotný dárek od Poštovní spořitelny. Jména výherců budou
vždy zveřejněna v následném vydání
Poděbradských novin a na www.podebradskenoviny.cz. Výherci si mohou
vyzvednout ceny v KIC Poděbrady,
nebo v Kavárně Na Zámku.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v říjnu 2010, opět v rámci festivalu
Prix Bohemia Radio.
1. dubna 2010
Usmívání v lázeňském městě Poděbrady
Výtvarnou událostí sezony je dubnová výstava v Galerii Ludvíka Kuby.
Výstava se nese ve znamení kresleného
a řezbovaného humoru. Ukázky ze své
tvorby nabízí malíř, kreslíř, řezbář a karikaturista Pavel Matuška z Třebechovic
pod Orebem. Svoje první humorně laděné
kresby publikoval v 70. letech v dnes již
zaniklém humoristickém časopise Dikobraz. „Poděbrady moc neznám kromě toho,
že jsem v lázeňském domě Libenský před
dvěma lety měsíc pobýval díky operaci
trojnásobného by-passu. Myslím, že náš
kreslený humor by potřeboval takový
léčebný pobyt v nějakých lázních jako sůl.
Zatím nejsou náznaky, že by mu ozdravnou kúru chtěl někdo naordinovat. Obávám se, že to neovlivní ani moje výstava humoru Usmívání v lázeňském městě
Poděbrady. Všechny příznivce nakloněné
úsměvům a usmívání bych chtěl na výstavu pozvat,“ uvedl pro Poděbradské noviny Pavel Matuška.
Rozhovor s Pavlem Matuškou a s ukázkami z jeho tvorby přinášíme na
www.podebradskenoviny.cz.
(čej)
Napoleon na Svaté Heleně, autor P. Matuška
TOX J. Trnky – Skupina roku 2009
V anketě Muzikant Nymburska 2009, v kategorii Skupina roku, zvítězil poděbradský taneční orchestr TOX Jaroslava Trnky.
Popularita známé kapely stále stoupá
a obliba přesahuje hranice nymburského regionu. Lze také říci, že orchestr má
široký repertoár a dokáže tak zaujmout
široké spektrum veřejnosti. Na svém
kontě má TOX několik CD s písničkami, které mají u publika největší ohlas.
„Vítězství v anketě je samozřejmě příjemné a máme z něho radost. Trošku
to ukázalo, že za patnáct let aktivního
vystupování jsme se dostali do podvědomí veřejnosti,“ poznamenal kapelník
Jaroslav Trnka.
Když se krátce ohlédneme do historie,
jak, kdy a proč byl TOX založen?
Orchestr TOX jsem založil s naší bývalou zpěvačkou Pavlou Hodanovou. Už
v lidovce jsem přemýšlel a trochu snil
o tom mít tak svůj orchestr. Později jsem
začal oslovovat známé hudebníky a na
jedné akci jsem uslyšel zpívat Pavlu.
Zkrátka slovo dalo slovo a TOX byl na
světě.
Kolik míváte za rok vystoupení a kterého koncertu si nejvíc považujete?
Každoročně odehrajeme okolo stovky
vystoupení nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Dále zhruba pro třicítku akcí zajišťujeme technické podmínky, to znamená osvětlení a ozvučení. Nejvíce si považuji pravidelných
akcí na pražském Žofíně. Dále si pak
ceníme tradičních vánočních koncertů.
Samozřejmě každá akce, na kterou se
vracíme i vícekrát, je pro nás velkým
úspěchem.
Spokojený
zákazník 2010
Velká čtenářská soutěž
PN
S P O KO J E N Ý Z Á K A Z N Í K 2 0 1 0
1. NEJLEPŠÍ GASTROSLUŽBY
2. NEJLEPŠÍ OBCHOD
3. NEJLEPŠÍ SLUŽBY
Jméno a příjmení:
Adresa:
Účastníci ankety svou účastí v soutěži dávají souhlas k případnému uveřejnění svého
jména v Poděbradských novinách v souvislosti s touto soutěží.
Co připravujete nebo co zajímavého čeká vaši kapelu v příštích
týdnech a měsících?
Začátkem dubna nás čeká vystoupení na tradiční výstavě Šikovné ruce
našich seniorů, tedy na Výstavišti
v Lysé nad Labem. V létě plánujeme
společnou dovolenou v Chorvatsku,
která bude spojená i s naším vystoupením ve Splitu. Do konce roku by
mělo vyjít i naše páté CD, na kterém
budou bonusy ve formě záznamu
z vánočních koncertů. Prozradím, že
Kapelník Skupiny roku 2009 – Jaroslav Trnka
připravujeme též společná vystoupení s Heidi Janků, Olympicem,
folklorním zpěvákem Jožkou Šmukařem
rodinným příslušníkům i kolegům za
a dalšími známými osobnostmi.
dlouholetou podporu, bez které by naše
muzika nešla dělat.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděMilan Čejka
kovat našim příznivcům, kamarádům,
PRAČKY - MYČKY - CHLAZENÍ
Specializovaná prodejna PRAČEK A OSTATNÍ BÍLÉ TECHNIKY
Velký výběr, super ceny, JEN BEZPROBLÉMOVÉ MODELY,
prodej na splátky, dovoz a uvedení do provozu,
OPRAVY praček, myček, prodej náhradních dílů, atd.
Poděbrady, Na Bělidle 124 (při cestě z města u hasičů zahněte doprava)
Tel.: 325 616 567, mobil: 603 457 320, http://www.pramat.cz
ELEKTRO PRAMAT - radost i po záruce
PN
AKTUALITY
1. dubna 2010
Změny v termínech
zasedání Rady města a Zastupitelstva města Poděbrady v prvním
pololetí letošního roku.
Změny byly vyvolány minimalizovaným
počtem členů zastupitelstva, nemocí některých kolegů a personálními změnami
v obsazení ZM.
14. 4. 2010 28. 4. 2010 12. 5. 2010 26. 5. 2010 9. 6. 2010 23. 6. 2010 jednání ZM
jednání RM
jednání RM
jednání RM
jednání ZM
jednání RM
Schválené termíny pro II. pololetí 2010
zůstávají zatím beze změny.
KURZ
SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
- neomezený počet hodin cvičení
SOKOLOVNA PODĚBRADY
30. 3. - 8. 6. 2010
Na Vaši účast se těší
Dana Pečenková
- certifikovaný lektor společnosti
STOP OBEZITĚ,
tel.: 604 314 606
604 314 606
Finance na údržbu
cyklostezek
Odbor RUP zpracoval a město podalo
žádost SFDI na finanční příspěvek na
údržbu cyklostezek v lokalitě Alej Esperanto (od ulice K Jízdárně po restauraci Obora) a v lokalitě Neumannových
sadů (od ulice Na Skupici po vyústění na
komunikaci vedoucí k Autocampu) v celkové hodnotě cca 7 mil. Kč. Z tohoto fondu byla v roce 2008 úspěšně realizována
údržba vybraných úseků pravobřežní labské cyklostezky č. 24 v celkové hodnotě
cca 13 mil. Kč. Držme si palce!!!!!
(odbor RUP MěÚ)
Hudba a tanec podaly pomocnou Baví nás svět
Videofestival „S Vámi nás baví svět“ se po deseti letech vrací do Poděbrad.
ruku
Ve čtvrtek 25. března se v Divadle Na Kovárně konal koncert s názvem „Podané
ruce“.
Protože hlavním tématem tohoto projektu
je integrace, byli přítomní diváci svědky
přátelského a láskyplného spojení a spolupráce dětí ze Základní umělecké školy v Poděbradech a Dětského domova
v Býchorech. Účinkující chlapci a děvčata
si tak vzájemně podali ruce při tanečních,
recitačních i hudebních vystoupeních. Jako
první uvedl moderátor Václav Veselý na
pódium kapelu ze Základní umělecké školy v Kouřimi, pod vedením Zbyňka Marka,
kde výtečně zazpíval Milan Horváth.
S ním si pak zazpívala i Petra Káninská
píseň „Dám dělovou ránu“. Po recitaci
pásma s názvem „Vítání jara“ pod vedením Šárky Mazůrkové přišlo na řadu
první taneční vystoupení. Jitka Doleželová pro mladé dospívající z Dětského
domova připravila choreografii „Blues“,
v tanci pokračovaly i menší děti v kostýmech zvířátek na choreografii „Botičky“.
Do světa zvířat diváky na chvíli zavedli
i „Tučňáci“, v černobílých barvách pak
ještě v „Černobílém snu“ zatančily žačky
ZUŠ Poděbrady v choreografii Barbory
Danzerové. Své taneční a akrobatické
umění předvedli mladí ještě v netradičním loutkovém představení pod vedením
Američana Matthewa Lowdera. Saxofony naladily starší poděbradské žákyně z
„Jazzového tria“ přítomné na poslední
vystoupení, v němž si „Přátelák“ zahráli
fotbalisti a krásné španělské tanečnice.
Veřejné poděkování patřilo ředitelce ZUŠ
Poděbrady Mgr. Haně Janiššové, řediteli
Dětského Domova se Školou v Býchorech
Aleši Burešovi a Šárce Kuželové, vedoucí
tanečního oboru v ZUŠ Mělník a souboru
„Jarošáček“.
Diváci si po skončení koncertu mohli jako
vzpomínku na tento večer zakoupit některé z výrobků dětí, vystavených ve foyeru
divadla.
Delie Šťastná
EKO Gymnázium a globální
klimatické změny
Osmnáctého března 2010 se uskutečnil na EKO Gymnáziu seminář pro studenty prvního ročníku s názvem Globální klimatické změny v rámci projektu „Let´s
Take Care of the Planet“.
EKO Gymnázium bylo vybráno jako jedna ze čtyř středních škol v České republice a jediná ve Středočeském kraji, na
které se projekt „Globální klimatické
změny“ realizuje. Projekt probíhá v rámci
aktivit UNEP, programu pro životní prostředí Organizace spojených národů a jeho
garantem je organizace Partners Czech.
Seminář probíhal interaktivní formou
a z různých pohledů se zabýval problematikou globálních klimatických změn. Předcházela mu tematická příprava v hodinách
biologie, mj. zhlédnutí filmu Nepříjemná
pravda od Al Gore a následná diskuze.
V závěru semináře bylo vybráno pět studentů, kteří budou reprezentovat školu
a celý náš kraj na konferenci v sídle OSN
v Praze 9. dubna 2010: Jana Holečková,
Aneta Poláková, Karel Strnad, Jaroslav
Novák a Matouš Danzer.
Vyvrcholením projektových aktivit je
účast zástupců studentů ze škol zapojených do projektu na světové konferenci
v Brazílii v červnu tohoto roku.
Mgr. Bohdana Glierová,
EKO Gymnázium Poděbrady
Placená inzerce
Kandidátka ODS pro komunální volby
Místní sdružení ODS Poděbrady na
svém sněmu 4. března 2010 schválilo kandidátku pro komunální volby
2010 v našem městě. Tato kandidátka
vzešla z tajné volby, kdy se hlasovalo
o kandidátech na každé pořadí zvlášť.
Vyjadřuje současné směřování místního sdružení. MS ODS chce mít ve svém
čele a v komunální politice lidi, kteří
v politice nehledají osobní prospěch
ale jsou odhodláni změnit komunální
politiku ODS a maximálně reagovat na
problémy a přání občanů Poděbrad.
Tomuto záměru odpovídá i výběr kandidáta na starostu města, kterým je za
ODS pan Václav Michl.
Celá schválená kandidátka vypadá takto:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Václav Michl
Magdalena Veverková
Petr Fiala
Pavel Drahokoupil
Zdeněk Souček
Martin Benešovský
Jaroslav Trajhan
Pavel Janeček
František Pokorný
František Pozník
Tomáš Kurka
Helena Štrobl Syrovcová
David Kubát
Dušan Zezulka
Petr Borecký
Romana Molinariová
Vlastimil Špinka
Milan Knobloch
Jaroslav Krejčík
Milan Hněvsa
Antonín Janák
Radek Uhlíř
Tomáš Vrba
Karel Vrba
Jana Pánková
Tomáš Kukačka
Dagmar Poltavcová
Místní sdružení s touto kandidátkou seznamuje občany Poděbrad už nyní, aby měli
čas o této volbě přemýšlet a delší období sledovat jednání a postoje těch, kteří
se budou v podzimních volbách ucházet
o jejich hlasy.
Zdeněk Souček
stránka 3
Václav Michl
Na
kandidátce
do
podzimních
komunálních
voleb je mnoho
nových tváří. Většinou
mladých
lidí. Jak hodnotíte
tuto kandidátku?
Od
posledních
komunálních voleb přišlo do ODS několik nových a mladých lidí. ODS v Poděbradech určitě omládla. A to je moc dobře. Je vidět, že pravicová politika mladé
oslovuje. Po dvaceti letech od revoluce by
mělo dojít ke generační výměně i v politice. Nedojde-li, není něco v pořádku.
Jste lídrem kandidátky, připravujete se
na pozici starosty?
Ano, jsem na prvním místě kandidátky. Je
to velká důvěra od členské základny. To
mne silně zavazuje. Já však své umístění
na kandidátce chápu jako velkou odpovědnost a úkol dovést ODS k vítězství
ve volbách. Do politiky jsem nevstoupil
proto, že chci nějakou funkci. Do politiky
jsem šel s odhodláním pomáhat, ale také
hájit pravicové hodnoty. Druhá část otázky je zatím předčasná. O tom, kdo volby
vyhraje a kdo bude starostou, rozhodnou
na podzim naši voliči.
Co Vás v poslední době zaujalo na naší
politické scéně?
Nedávno jsme si připomněli 160. výročí
narození našeho prvního prezidenta. Byl
jsem jak v Lánech, tak na několika místních vzpomínkových akcích. Škoda, že
někteří lidé se k odkazu TGM nehlásili
za komunismu. Víte, pro mne a některé
další, byl náš pan prezident v 70. letech,
v době tvrdé normalizace, symbolem naděje. I dnes je pro nás symbolem, nositelem
skromnosti a moudrosti.
Mgr. Magdalena
Veverková
Na
kandidátce
ODS do podzimních komunálních
voleb je pouze
5 žen. Není to
málo, když na
celé kandidátce je
celkem 27 kandidátů? Nevnímáte tento fakt jako určitou diskriminaci žen
v politice?
Nízký počet žen na kandidátce je dán především strukturou členské základny MS
ODS, která z celkového počtu 55 členů
má pouze 13 žen. Ne všechny z nich chtějí
být aktivně zapojeny v komunální politice. ODS je demokratickou stranou, která
je otevřená všem bez rozdílu pohlaví. Já
sama jsem členkou ODS od roku 2003, od
roku 2005 také členkou Rady MS ODS
Poděbrady a mohu říci, že za toto období
jsem žádnou diskriminaci ze strany kolegů mužů nepocítila.
Jste druhá na kandidátce, což je volitelné místo. Přemýšlíte i o jiné funkci
než jen o samotné funkci zastupitelky?
Tak daleko neuvažuji. V prvé řadě vnímám své umístění na kandidátce jako
důvěru členské základny a zároveň jako
určitý závazek, který mě vede k tomu,
abych se aktivně přičinila o to, aby nadcházející komunální volby byly pro ODS
v našem městě vítězné. Do ODS jsem
vstoupila především pro své politické
přesvědčení, které je založeno na respektování osobní svobody a individuální
odpovědnosti každého jednotlivce. Budu
ráda, když se budu moci aktivně podílet
na rozvoji našeho města.
Dříve než podzimní komunální volby
budou v květnu volby sněmovní. Chtěla
byste něco vzkázat voličům?
Především to, aby k volbám šli a nenechali za sebe rozhodovat druhé. Ať už dají
svůj hlas komukoliv, měli by mít na
paměti, že rozhodují o budoucnosti nejen
své, ale i o budoucnosti svých dětí. Volit
nezadluženou budoucnost by mělo být
v zájmu nás všech.
Pracujete jako učitelka ve speciální
škole. Jak dlouho v této škole učíte?
Není tato práce příliš vyčerpávající
a psychicky náročná?
Ve Speciální základní škole Poděbrady
učím letos již dvanáctým rokem, patřím
mezi pět služebně nejstarších pedagogů. Práce s dětmi s postižením je složitá
a náročná, někdy je to více o nácviku sociálních dovedností než o samotném učení, s tímto vědomím musí člověk k této
práci přistupovat.
V sobotu 1. května se Poděbrady
stanou dějištěm již
6. bienále Videofestivalu „S Vámi nás
baví svět“, přehlídky snímků ze života
lidí s postižením.
Organizaci
festivalu zajišťuje společnost Handicap centrum Srdce, o. p. s.
ve spolupráci s Handicap liceem Praha,
o. s. Spolupráci a pomoc při realizaci
akce nám přislíbila také dobrovolnická organizace Rotaract pod vedením
pana Holuba. Cílem projektu je seznámit
veřejnost se životem osob s handicapem
a s činností organizací, které jim pomáhají.
Zároveň je cílem seznámit jak handicapované, tak jejich asistenty a rodiče se životem ostatních lidí s jiným handicapem, ať
již vozíčkářů, nevidomých, neslyšících či
mentálně postižených. Díky atmosféře je
celá akce pro účastníky skutečným svátkem. Samotná soutěž je otevřena široké
veřejnosti nejen ze Středočeského kraje,
z celé republiky, ale i zahraničním autorům.
Vedle přímých účastníků festivalů dřívějších ročníků, kterých bylo 3 520, snímky
vidělo dalších 4 300 diváků při 105 projekcích klubových, instruktážních a jiných, na
které je autor projektu po skončení festivalu půjčuje. Spočítat nelze diváky Magazínu ČT Klíč a Televize NOE, které vítězné
snímky uvedly ve svých pořadech. Záštitu
nad letošním ročníkem převzal sám starosta města Jozef Ďurčanský, z jehož rukou
převezmou autoři vítězných snímků ocenění v podobě Křišťálových oplatek, které
nám věnovala nadace Preciosa.
Divadlo Na Kovárně ožije také pestrým
doprovodným programem, který si pro nás
připravila skupina aerobiku TJ Sokol Nymburk pod vedením trenérky Jany Vohradské a hudební skupina Leontýna. Dnešním
dnem jsou již všechna místa v divadle obsazena a tento velký zájem o festival je pro nás
důkazem, že jsou podobné prezentační akce
smysluplné a jsou pro lidi s postižením,
jejich rodiny a přátele příjemným zpestřením každodenního života.
Více informací o videofestivalu najdete
na www.hclpraha.cz.
Petra Hněvsová
Občanská poradna Nymburk, o. s. a Centrum pro pomoc obětem
pořádá ZDARMA besedu na téma:
•
•
•
Domácí násilí
domácí a partnerské násilí a jeho oběti násilí mezi rodiči očima dětí
kasuistiky – skutečné příběhy oběti • psychologické důsledky násilí
• pronásledování (tzv. stalking)
• zákonná úprava proti domácímu násilí
určeno pro ženy ohrožené domácím násilím nebo trestnou činností, jejich blízké, odborníky
a další zájemce o danou problematiku. kde: v prostorách Mateřského centra Poděbrady, Za Nádražím 763, Poděbrady
kdy: v pondělí 26. 4. 2010 od 10 hodin (délka cca 2 hodiny)
besedu povede: Gabriela Kaucká, DiS., poradce pro oběti násilí a trestných činů
Projekt „Pryč s domácím násilím“ je realizován městem Poděbrady ve spolupráci
s Občanskou poradnou Nymburk, o. s. a Mateřským centrem Poděbrady v rámci Krajského
programu prevence kriminality Středočeského kraje v roce 2009.
Bližší informace můžete získat na: www.pomocobetem.cz
nebo dotazem na telefonním čísle: 775 561 845 či e-mailu: [email protected]
Dubnová pomlázka v ZUŠ
S jarním sluníčkem přichází nová energie a síla. Děti a učitelé z poděbradské Zušky ovšem přes zimní měsíce nelenošili a v měsíci dubnu připravili pro veřejnost
opravdu bohatou nadílku.
Hned po Velikonocích 6. 4. se představí
dětem na ZŠ TGM v dopoledních hodinách, v hudebním sále ve třech koncertech komorní soubory, které reprezentují
ZUŠ na soutěžích vyhlášených MŠMT.
Z krajské soutěže v Čelákovicích soubory
přivezly dvě čestná uznání, dvě třetí místa a nejúspěšnější bylo trio lesních rohů
- Martina Mejzrová, Kristýna Pecháčková, Zuzana Vaněčková, které pod vedením pana učitele Milana Prokeše získaly
1. místo s postupem do Ústředního kola
v Liberci. V sobotu 17. 4. budeme děvčatům držet palce, protože takováto soutěž
probíhá jednou za 3 roky. Další tři krajská
kola soutěží ZUŠ budou také v dubnu 7. 4. odjíždí do Brandýsa nad Labem
smyčcové kvarteto pod vedením pana
učitele Štěpána Skleničky, 13. 4. se těší
do nové budovy ZUŠ v Pečkách na svá
recitační a literární klání žáci LDO spolu se svou učitelkou Lenkou Kvasničkovou. Někteří naši recitátoři se již účastnili
soutěže vyhlášené pro všechny základní
školy, kde získali několik ocenění a dva
postupy do krajského kola. V úterý 20. 4.
přivítá poděbradské divadlo 17 jazzových,
tanečních a estrádních souborů. Mezi nimi
zahrají i 4 soubory naší ZUŠ pod vedením
učitelů Miroslava Vlka a Vladislava Jelínka. Poděbradská ZUŠ je pořadatelem této
krajské soutěže, která bude probíhat od
9 do 18 hodin a posluchači jsou samozřej-
mě v divadle vítáni. Samozřejmě nežijeme jen soutěžemi. Děti mají chuť a zájem
ukázat, kam ve svém uměleckém snažení
pokročily.
Celý duben probíhají v hudebním sále
ZUŠ třídní koncerty jednotlivých učitelů, 16. 4. a 21. 4. jsou společné koncerty starších dětí. Tyto koncerty začínají
většinou od 17 hodin. Při návštěvě ZUŠ
si můžete v dubnu prohlédnout výstavu
absolventských prací studentek VO ze třídy Regíny Klusoňové. Vernisáž je 8. 4.
v 17 hodin a výstava potrvá do 7. 5.
Poslední středu v měsíci 28. 4. pořádáme pravidelně vystoupení pro seniory
v domově důchodců. Naše pozvánka do
divadla je na dva tradiční a vždy velmi
kvalitní koncerty – ve středu 14. 4. Koncert učitelů a v pondělí 26. 4. Koncert
absolventů ZUŠ 2010. V sobotu 1. 5. při
odpoledním koncertu k zahájení lázeňské
sezony vystoupí v programu také ,,jazzík“
ze Zušky. Těšíme se na vaši návštěvu,
myslím, že je z čeho vybírat.
Mgr. Hana Janiššová
Rehabilitace v Poděbradech
Opletalova ul. č. p. 845/III (na tenise)
byla zrušena.
Nově otevřená rehabilitace je na Riegrově nám. 7/10 v Poděbradech vchod vedle
lékárny „U Pramene“.
PUBLICISTIKA
stránka 4
Z DENÍKU
POLICIE ČR
Postihu se nevyhne
Půl roku trvalo poděbradským policistům, než vypátrali
a zadrželi pachatele
krádeže vloupáním
do objektu Správy
a údržby dopravní cesty
Českých drah v Poděbradech. Ke krádeži došlo v polovině září 2009. Na stopu 19letého pachatele z okresu Nymburk
přivedlo poděbradské policisty vypátrání
a zajištění části odcizených věcí, které
prodal podezřelý v jedné z nymburských
zastaváren. I přestože totožnost pachatele
byla policii brzy známa, zadržet podezřelého se podařilo až počátkem března tohoto roku. Mladík se sice snažil „mlžit“, ale
důkazy, které policisté shromáždili, byly
dostatečně jasné. Podezřelý se nakonec
k vloupání přiznal. Poděbradští policisté
však využili dobu, kdy byl pachatel na
útěku k tomu, aby důkladně zmapovali
jeho další trestnou činnost. Policistům se
podařilo podezřelému dokázat, že má prsty i v dalších neobjasněných případech,
ke kterým se rovněž podezřelý pod tíhou
důkazů doznal. Celkem byl mladík obviněn z dalších dvou případů krádeží vloupáním, a to do automatu na hračky, který
je umístěn v poděbradské nádražní hale
a do osobního motorového vozidla na
parkovišti před prodejnou Penny market
v Poděbradech. Dále policisté podezřelému dokázali, že dlažební kostkou úmyslně rozbil výlohu jedné z poděbradských
trafik. Celkem tedy podezřelý napáchal
v Poděbradech škodu za téměř 21 000 Kč.
Jeho trestná činnost bude mít brzy dohru
před Okresním soudem v Nymburce, který rozhodne o jeho potrestání.
Zapomněl na splácení
Z trestného činu podvodu byl na poděbradském oddělení obviněn 30letý muž
z Poděbrad, který v průběhu roku 2008
uzavřel u společnosti Home Credit dvě
úvěrové smlouvy, první na nákup pračky a bazénu a druhou na finanční úvěr
25 000 Kč. Přestože převzal jak zboží, tak
hotovost, úvěrové společnosti neuhradil ani
jednu ze splátek a placení se vyhýbal až do
současné doby. Celkem společnosti Home
Credit dluží finanční částku 32 000 Kč. Za
podvod, z kterého je podezřelý, mu hrozí
až dvouletý trest odnětí svobody.
Vykradení sklepní kóje
Zatím neznámý pachatel se vloupal do
jedné ze sklepních kójí bytového domu
v Poděbradech v Hakenově ulici. Vnikl
do společných suterénních prostor domu
a tam nezjištěným způsobem odstranil
visací zámek na dveřích sklepní kóje.
Vnikl do ní a odcizil pánské jízdní kolo
značky Author a dva páry sjezdových
lyží. Způsobil tak škodu ve výši bezmála 24 000 Kč. Po pachateli i odcizených
věcech poděbradští policisté pátrají.
Vloupání do restaurace tenisového
klubu
V noci z 13. na 14. března 2010 se vloupal
neznámý pachatel do restaurace v objektu
TJ LTC Poděbrady. Násilně otevřel dveře restaurace a odcizil finanční hotovost
11 000 Kč a mobilní telefon zn. Sony
Ericsson W 395. Po zatím neznámém
pachateli poděbradští policisté pátrají.
Dostali chuť na zvěřinu
Zřejmě velká chuť na zvěřinu donutila dvojici recidivistů z Prahy, aby se
v brzkých ranních hodinách 19. 3. 2010
vloupali do chaty mysliveckého sdružení
Polabská Lhota v Poděbradech. Starší
z povedené dvojice rozbil skleněnou
výplň jednoho z oken chaty, okno otevřel
a společně se svým kumpánem vnikli do
chaty, kterou prohledali. Při jejich trestuhodné činnosti jim muselo vyhládnout,
a proto vypáčili petlici na mrazáku,
z něhož si vybrali uloženou srnčí plec
a připravili si zvěřinové hody. Když
zahnali hlad, vypáčili jednu ze skříní, kde
našli ubrusy a textilie, z nichž si v kuchyni
chaty přichystali lůžko a ulehli ke spánku. Přestože zřejmě usínali s příjemným
pocitem plného žaludku, ranní probuzení
již tak příjemné nebylo. Nad jejich improvizovaným lůžkem se nakláněla policejní
hlídka společně s hospodářem mysliveckého sdružení, který ráno chatu přijel
zkontrolovat a nezvané hosty našel tvrdě
spící na podlaze kuchyně. Oba nezvané
hosty policisté zadrželi a eskortovali na
poděbradské oddělení, kde si oba vzápětí vyslechli obvinění. O potrestání bude
rozhodovat Okresní soud v Nymburce, za
přečin krádeže jim hrozí až dvouletý trest
odnětí svobody.
(jš)
Zima je za námi, co nás čeká teď
Jak se Technické služby
v Poděbradech
vypořádaly
s letošní zimou
a co je čeká na
jaře? Odpovídá ředitel Josef
Martinic.
Je 1. dubna,
takže můžeme
Ředitel Technických
říci, že je zima
Poděbrady říká:
snad koneč- služeb
„Stačí jen zodpovědně
ně za námi.
využít těch desítek
V každém příodpadkových košů
padě byla zá- a kontejnerů. Není určitě
těžovou zkouš- nadlidské po sobě uklidit
kou pro všech- plastovou láhev nebo po
ny. Co všechno svém psíkovi exkrement.
snad všichni, aby
znamenala pro Chceme
Poděbrady byly opravdu
technické služkrásným městem“.
by?
Nechtěl bych, aby odpověď vyzněla aprílově, ale v Poděbradech napadlo tolik sněhu, že se pamětníci nemohou shodnout,
kdy tomu tak bylo naposledy. Opravdu
máme za sebou mimořádnou zimu. Přes
některé negativní hlasy proč chceme něco
nakupovat, bylo sice hodně prozíravé, že
jsme se na ni připravili a pořídili několik nových strojů, ale sněhu bylo tolik,
že ani s tímto vybavením bez zapojení
spolupracujících firem a hlavně poděkování hodné nezištné pomoci spoluobčanů, nebylo v silách TS vše reálném čase
zvládat. Mimořádná situace znamenala
pro TS především mimořádné nasazení
našich zaměstnanců, kteří se na úklidu
sněhu podíleli a kteří si za práci hodně
nad rámec svých obvyklých povinností
zaslouží dík.
Jaký účet zima technickým službám
vystavila?
Zima vystavila k budoucí, ale rychlé
úhradě dva účty poznání. Prvým účtem
je nutnost investic do obnovy technického vybavení TS, které je opravdu letité,
a zima ukázala, že je nejvyšší čas s tím
něco udělat. Splacení tohoto účtu je, i díky
příznivým výsledkům našeho hospodaření v roce 2009, v ekonomických možnostech TS. Souvislost s tzv. „Chodníkovým
zákonem“ má účet druhý. Jeho vyrovnání je nutné řešit ve spolupráci s vedením
města a dopadem na městský rozpočet, ve
kterém by se měly najít prostředky pro
sezónní pracovníky, které by TS mohly
přijmout. Lidskou práci při zimním úklidu
chodníků žádná mechanizace nenahradí
a těch několik našich kmenových zaměstnanců, kteří se o úklid chodníků ve městě
starají celoročně, je pro zimu málo. Mít
ale ve stavu pracovníky, za jejichž práci
nedostanete zaplaceno, by bylo nejen pro
TS, ale pro každou firmu velikým luxusem, který si nemůžeme dovolit.
Sníh roztál a objevil se všechen skrytý
nepořádek, také další živly jako např.
silný vítr páchají škody. Jak řešíte tyto
situace?
Následky škod napáchaných přírodními
živly jsou řešeny operativně ve spolupráci
s vedením města, policií a hasiči. Nejsme
ale jedinou firmou ve městě, která řeší
například odstraňování havarijních nebo
již padlých stromů, lze však říci, že na
odstraňování škod po jiných živlech mají
TS exkluzivitu. Po každé zimě se situace
bohužel opakuje a je to smutný pohled
na nepořádek, který bílá peřina skrývala.
Nám nezbývá nic jiného, než to, co děláme, uklízet a uklízet. Je to naše práce, ale
umím si představit, že nemalé prostředky
každoročně vydané z rozpočtu města na
odstranění svinčíku by bylo možné investovat úplně jinam, do nových chodníků,
více opravených silnic, na podporu sportu, snížit cenu vodného nebo poplatku za
komunální odpad aj. Vždyť jde o peníze
z kapes obyvatel našeho města. Je to tak jednoduché, stačí jen zodpovědně využít těch
desítek odpadkových košů a kontejnerů.
Není určitě nadlidské po sobě uklidit plastovou láhev nebo po svém psíkovi exkrement. Chceme snad všichni, aby Poděbrady
byly opravdu krásným městem.
Co všechno čeká technické služby s příchodem jara?
Čekají nás vysprávky silnic, na kterých
se letošní zima velice podepsala, opravy dláždění chodníků a s komunikacemi
související další práce. S příchodem jara
nás již tradičně čeká zvýšená součinnost
a spolupráce na společenských a kulturních akcích. Možná, že jste již zaregistrovali, a věřím, s povděkem kvitovali,
nejnovější aktivitu TS podpořenou vedením města, úklid podchodu pod nádražím
novým čistícím automatem. Přestanou tak
nekonečné nikam nevedoucí, spoluobčany absolutně nezajímající dohady s Českými dráhami kdo, jak a kterou část podchodu má vlastně uklízet. Samozřejmostí
je i úklid cyklostezek a od 1. 4. opětovné
zprovoznění veřejného WC u dětského
hřiště na Labské, které bude i letos denně otevřeno od 9.00 do 18.00. S koncem
PN
ČESKÁ KONFERENCE
2009 – 2019
2. ročník je za dveřmi
Druhý ročník České Konference
(23. - 25. 4. 2010), od něhož nás dělí už
jen necelý měsíc, představí ve více než 30
příspěvcích pozvaných osobností a hostů
k letošnímu tématu „Směřování společnosti – Kudy a jak dál?“ celé spektrum
aktivit, které se již v dnešních dnech
zabývají myšlenkami na zlepšení a nápravu současného stavu české společnosti.
Účastníci tak budou na výsledcích často
mnohaleté činnosti moci poznat nejen
rozsah a palčivost problémů dnešní společnosti, ale hned také návrhy řešení
daného problému, v mnohých případech
rozpracované již do konkrétních kroků.
března jsme začali rozmrazovat ledovou
plochu zimního stadionu, který, spolu
s halou BIOS a ubytovnou Na OSTENDE, od ledna provozujeme. Po zhodnocení zimy jsme ve fázi zodpovědné přípravy
záměru nákupu nové mechanizace a generálních oprav té stávající.
Bylo by naivní předpokládat, že se podobný průběh zimy nemůže opakovat, proto
nelze nic odkládat, vždyť přece jaro,
jehož příjemné prožití přeji všem čtenářům, zaklepalo na dveře.
Vladimíra Stejskalová
města Poděbrad na povinnosti a zásady vydané Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje pro právnické, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby (občany) při spalování hořlavých látek.
větví z průklestu ovocných stromů a hlavně v souvislosti se svátkem „Čarodějnic“.
Pro účely oznamovací povinnosti podnikatelských subjektů, vytvořil hasičský
záchranný sbor oznamovací formulář,
(který mohou využít i fyzické osoby),
jehož vyplněním a odesláním na adresu:
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav,
Laurinova 1370/III, 293 01 Mladá Boleslav (dále jen HZS) - poštou, faxem:
950 861 247 nebo e-mailem: opis.mb@
sck.izscr.cz, bude splněna oznamovací
povinnost dle zákona o PO.
Pro možnost stanovení dalších podmínek
pro spalování či upřesnění skutečností,
uvedených ve vyplněném formuláři, je
nutné vyplnit telefonický kontakt na osobu, která bude za konkrétní pálení zodpovídat, a to nejlépe kontakt na mobilní telefon, aby mohlo být ze strany Hasičského
záchranného sboru kdykoliv provedeno
ověření oznamovací skutečnosti. Formulář
pro oznamovací povinnost je možné získat
na internetových stránkách města v sekci
Pro občany města, podatelně Městského
úřadu na Jiřího nám. 20/I, odboru životního prostředí městského úřadu v budově
VZOR - FORMULÁŘ PRO OZNAMOVACÍ POVINNOST
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Mladá Boleslav
Laurinova 1370/III, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 950 861 111, fax 950 861 247
Oznamovatel: Věc: Oznámení spalování hořlavých látek na volném prostranství
Oznamujeme Vám v souladu s ustanoveními § 5 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů, spalování hořlavých látek.
Spalovaná látka: Místo - lokalita:
Datum a čas spalování: Odpovědná osoba:
Telefon:
Opatření proti vzniku a šíření požáru navržená oznamovatelem:
1. Úprava místa spalování –
2. Velikost a úprava hromad –
3. Zabezpečení jednoduchými hasebními prostředky –
4. Dohled nad prováděním a ukončením spalování –
5. Jiné –
Tímto oznámením nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, například zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti, zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před
znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů.
Datum:
Oznamovatel:
kteří vědomi si neudržitelnosti současného stavu a směřování naší společnosti
rozhodli se přispět, každý svým dílem,
k tomu nejdůležitějšímu pro možnost
skutečného zlepšení dnešního stavu k probuzení vědomí osobní spoluzodpovědnosti každého jednotlivce, každého
občana za výsledný stav v celé zemi.
Tématům, která svým rozsahem budou
přesahovat vymezený rámec 3 dnů Konference, se bude možné detailněji věnovat
v navazujících seminářích, které podle
zájmu účastníků budou probíhat v týdnech následujících po letošním ročníku
Konference. Přihlásit se na jednotlivé
semináře bude možné již v průběhu Konference v návaznosti na příspěvky jednotlivých hostů.
Letošní ročník získal také důležitou
me-diální podporu Českého rozhlasu,
jenž bude nyní o celém dění informovat
v celorepublikového měřítku. Tím se
informace o myšlenkách a principech
České Konference rozšíří do povědomí
ještě většího okruhu obyvatel české země,
aby se každý mohl dozvědět o existujících
možnostech, jak přispět již dnes k ozdravění současného stavu ve společnosti.
Těšíme se i na Vaši účast
v letošním ročníku České Konference,
na nějž je srdečně zván každý,
kdo svým poctivým
a vytrvalým úsilím chce účinně
pomáhat při ozdravění
naší společnosti.
Další podrobnosti 2. ročníku Konference
můžete nalézt také na internetové adrese
www.ceska-konference.cz/program/.
O dalším dění ohledně České Konference
Vás budeme aktuálně informovat.
Opět se tak před početným publikem
účastníků otevře celá paleta každodenního
poctivého úsilí nejrozličnějších sdružení,
občanských společností i jednotlivců,
U p o z o r n ě n í MÚ a preventisty PO
S přicházejícím jarem a činnostmi s ním
spojenými upozorňujeme právnické
a podnikající fyzické osoby (dále jen
podnikatelské subjekty) na ustanovení
§ 5 odst. 2 zák. č. 133/1985 Sb. o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování
porostu. Při spalování hořlavých látek
na volném prostranství jsou právnické
a podnikající fyzické osoby povinny, se
zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru.
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření
jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
kraje, který může stanovit další podmínky
pro tuto činnost, případně takovou činnost
zakázat. Ustanovení zvláštních právních
předpisů (např. lesní zákon, zák. o odpadech, zák. o ochraně ovzduší… a další)
nejsou tímto oznámením dotčena.
Oznámit na operační středisko HZS pálení
hořlavých látek doporučujeme i fyzickým
osobám, které provádí jednorázové pálení
dřevěného odpadu například jarní spalování
1. dubna 2010
Pentagonu na nám. T. G. M., nebo přímo
na stanici HZS, Krátká 1000 v Poděbradech. Ohlašovací povinnost je také možné provést přes internetové stránky HZS
Středočeského kraje www.hzskladno.cz
(http://hzssk.webrex.cz) na odkazu Aplikace pálení. Zde vyplnit příslušnou tabulku a odeslat.
Pro oživení opatření proti vzniku a šíření
požáru připomínáme hlavní zásady vydané Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje k zajištění bezpečnosti
při pálení hořlavých látek:
• místo pro rozdělování ohně musí být
bezpečně izolováno od hořlavých materiálů, tzn. ohraničeno pruhem širokým
nejméně 1 metr, zbaveným jakýchkoliv
hořlavin (suchý travní porost, stromy
a keře, včetně kořenových systémů atd.),
• místo pro rozdělávání ohně musí být
vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních
porostů a 100 m od stohů slámy,
• spalování by měla být přítomna alespoň
jedna osoba starší 18 let,
• k rozdělání ohně nesmějí být použity
hořlavé kapaliny (benzín, nafta apod.),
• zajistit prostředky k provedení prvotního
hasebního zásahu, např. hasicí přístroj,
kbelík s vodou, písek nebo u většího ohně
asistenci jednotky SDH města,
• dodržovat zákaz pálení jiných látek než
přírodního původu, např. pneumatiky, staré
dřevo opatřené nátěrovými hmotami atd.
• zajistit minimálně 12 hodinové dohlídky
po ukončení pálení.
Přejeme všem hezké a požárně bezpečné
jaro.
Městský úřad Poděbrady
a preventista PO města
Večer
s Karlem Schwarzenbergem
Rozhovor na historická i aktuální témata.
Zeptejte se předsedy TOP 09 na to, co
vás zajímá.
Sobota 10. 4.
v 18 hodin
Divadlo Na Kovárně
vstupné zdarma
Své dotazy posílejte na email:
[email protected]
ZO SPCCH Poděbrady
– plán akcí
Duben - červen 2010
1. 4. Burza - 13.00 Pentagon klubovna
2. 4. Výstava ručních prací - Lysá n. L.
7. 4. Brigáda - úklid Čábelny a U Lupiče
12. 4. Členská schůze - 13.00 hod.
Pentagon
21. 4. Sázíme bonsaje 9.00 a ve 13.00
30. 4. Soutok - pochod s NordWolkin
govými holemi sraz ve 13.00
U Lupiče, zpět vlakem z Libice
5. 5. Kino - Líbáš jako Bůh 10.00
zámecké kino
10. 5. Členská schůze v Libici - kulturní
dům 13.30 - Jubilea + tančíme
a bavíme se při hudbě
12. 5. Nymburk 14.00 výstava ručních
prací
21. 5. Cyklovýlet na zámek v Radimi
26. 5. Výlet - dva autobusy - Frýdlant
v Čechách, Hejnice - Lázně
Libverda, Obří sud. Odjezd
z Libice v 6.30, Poděbrady 6.45
2. 6. Vlakem do Prahy - Prokopské
údolí. Odjezd upřesníme.
11. 6. Pečeme buřty v Libici nad Cidli
nou 17.00
18. 6. Společný táborák a večeře pro
country kroužek.
Novinka: Cvičení na židlích pro starší
a diabetiky 10.00 do prázdnin - pondělí
Pentagon. Společně s diabetiky.
Kontakt: večer 325 637 541
Koupím
starožitný nábytek, obrazy, zbraně,
vyznamenání, helmy, hodiny, mince,
porcelánové figurky, hudební nástroje.
Antik Nový Bydžov
Tel.: 777 873 521
Email: [email protected]
DDM Symfonie Poděbrady
nabízí pobytový tábor pro děti
Objevování modré planety
Věk dětí: 8 - 12 let
Kapacita: 30 dětí
Místo: Jabkenice
Termín: 25. 7. - 6. 8. 2010
Vedoucí: Mgr. Eva Píšová
Cena: 4 500 Kč (cena zahrnuje bohatý
program pod vedením kvalitního týmu
vedoucích, ubytování v chatkách, stravu
5x denně, pitný režim, dopravu z Poděbrad, vstupné)
Program: výtvarné, pohybové, společenské a hudební aktivity jsme poskládali do celotáborové hry, při níž všichni
zažijí dobrodružství, zábavu a dozví se
zajímavé věci. Věříme, že se všichni
účastníci spokojeně vrátí domů, protože při cestě vesmírem se může stát
cokoliv…
Informace: DDM Symfonie Poděbrady, telefon: 325 614 326
PN
PŘÍLOHA PN
1. dubna 2010
stránka I
Město Poděbrady informuje
Informace z 5. zasedání rady města ze dne 3. března 2010
1. Zahájení
Jednání rady města zahájil a řídil starosta
města Ing. Jozef Ďurčanský.
Zápisy ze 3. a 4. zasedání rady byly ověřeny a schváleny bez připomínek.
2. Schválení převodu jednotky č. 1093/4
v domě č. p. 1093/III, ul. Kunštátská
v Poděbradech
U s n e s e n í č. 82/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
Zastupitelstvu města Poděbrady roz hodnout o převodu bytové jednotky
č. 1093/4 v domě č. p. 1093/III, uli ce Kunštátská v Poděbradech o veli kosti 3+1, výměry 55, 08 m2 a spo luvlastnického podílu 385/10000
k pozemkům č. kat. st. 5091 o výměře
153 m2, č. kat. st. 5092 o výměře
153 m2, č. kat. st. 5093 o výměře
153 m2 a č. kat. st. 5094 o výměře
154 m2, podle zák. č. 72/1994 Sb.
v platném znění a v souladu se „Zása dami“.
3. Zrušení usnesení RM č. 386/2008 ze
dne 19. 11. 2008 a schválení prodeje
bytových jednotek v č. p. 32/II, Husova
ul., Poděbrady
U s n e s e n í č. 83/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o zrušení svého usnesení č. 386/2008
ze dne 19. 11. 2008, kterým navrhuje
zastupitelstvu města rozhodnout o pře vodu ideální 1/2 domu č. p. 32
v Husově ulici v Poděbradech II
na pozemku č. kat. st. 713 a ideální 1/2
pozemku č. kat. st. 713 o výměře 676 m2
zapsané na LV č. 3664 pro obec a ka tastrální území Poděbrady.
II. n a v r h l a
Zastupitelstvu města Poděbrady
a) zrušit usnesení ZM č. 125/2008 ze dne
17. 12. 2008 o prodeji ideální 1/2 do mu č. p. 32 v Husově ulici v Poděbra dech II na pozemku č. kat. st. 713
a ideální 1/2 pozemku č. kat. st. 713
o výměře 676 m2 zapsané na LV
č. 3664 pro obec a katastrální území
Poděbrady,
b)rozhodnout o prodeji bytů v budo vě č. p. 32 na pozemku č. kat. st. 713
a pozemku č. kat. st. 713 o výměře
676 m2 v Husově ulici v Poděbradech
II podle zákona č. 72/1994 Sb. v plat ném znění ve spolupráci se spolumaji teli.
4. Uzavření smlouvy o dílo na autorský
dozor – stezka Esperanto
U s n e s e n í č. 84/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a,
aby výkon autorského dozoru stavby
„Vnitroměstská cyklostezka 538“
v části parku u Havířského kostelí ku provedla firma Zeleň a poraden ství, Hovězí 705, 756 01 Hovězí,
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
o dílo s firmou, Zeleň a poradenství,
Hovězí 705.
5. Uzavření smlouvy o dílo na autorský
dozor – stezka ulice Bílkova
U s n e s e n í č. 85/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
aby výkon autorského dozoru stavby
„Vnitroměstská cyklostezka 538“
v části ulice Bílkova provedla firma
VPÚ DECO PRAHA a. s., Podbabská
1014/20, 160 00 Praha 6,
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
o dílo s firmou VPÚ DECO PRAHA
a. s., Podbabská 1014/20, Praha 6.
6. Uzavírání dodatků ke smlouvám
(změny sazby DPH)
U s n e s e n í č. 86/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o uzavření dodatků k platným smlou vám o dílo v gesci odboru rozvoje
a územního plánování, jejichž před mětem bude navýšení celkové ceny
díla v návaznosti na zákonné zvýšení
DPH od 1. 1. 2010,
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem dodatků
k platným smlouvám o dílo v gesci
odboru rozvoje a územního plánování,
jejichž předmětem bude navýšení celkové ceny díla v návaznosti na zákonné zvýšení DPH od 1. 1. 2010.
7. Výběr dodavatele Vnitroměstská
cyklostezka 538 (Bílkova, Esperanto)
Předložený návrh byl stažen z projednávání.
8. Zakoupení myčky nádobí pro školní
jídelnu MŠ Žižkova Poděbrady
Předložený návrh byl stažen z projednávání.
9. Zakoupení nábytku v jednotlivých
třídách MŠ Poděbrady a případné doplnění herních prvků na školní zahrady
Předložený návrh byl stažen z projednávání.
brady. Smlouva bude uzavřena od
9. 3. 2010 do 8. 3. 2011.
8. prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve
vlastnictví města schválenými usnese ním rady č. 43/2008 nájemní smlouvu
k bytu č. 14, Dr. Horákové 47, Podě brady. Smlouva bude uzavřena od
1. 5. 2010 do 30. 4. 2011.
13. Určení nájemce bytu ve vlastnictví
města Jeseniova 927/III
U s n e s e n í č. 90/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
o nájemci bytu č. 11, o výměře
33, 13 m2, Jeseniova 927/III, Poděbrady.
14. Určení nájemce bytu ve vlastnictví
města Studentská 665/II
Předložený návrh byl odložen.
10. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Poděbrady
15. Zhotovení kopie obětního stolu
z Havířského kostelíčka
U s n e s e n í č. 87/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
povolit Mateřské škole Poděbrady od
1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 výjimku
z počtu dětí ve třídě pro tato odlouče ná pracoviště:
• MŠ Žižkova – naplnění třídy dle
zákona 24 + 2 ve čtyřech třídách
• MŠ K. Čapka – naplnění třídy dle
zákona 24 + 2 ve třech třídách
• MŠ Proftova – naplnění třídy dle
zákona 24 + 1 v jedné třídě, 24 + 4
v jedné třídě
• MŠ Vřesová – naplnění třídy dle
zákona 24 + 3 v jedné třídě
• MŠ Poděbradská – naplnění třídy dle
zákona 24 + 3 v jedné třídě.
U s n e s e n í č. 91/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o zhotovení kopie obětního stolu pro
interiér Havířského kostelíčka v Podě bradech.
II. r o z h o d l a
vrátit originál obětního stolu po zhoto vení jeho kopie zpět obci Činěves.
11. Změna odpisového plánu ZŠ TGM
na rok 2010
17. Schválení neinvestiční dotace pro
NSK Sportovní Chůze Praha
U s n e s e n í č. 88/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
s c h v á l i l a
změnu odpisového plánu Základní
školy T. G. Masaryka Poděbrady na
rok 2010.
U s n e s e n í č. 93/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace, z rozpočtu města Poděbrady
na rok 2010, schváleného usnesením
ZM č. 131/2009, Nezávislému spor tovnímu klubu Sportovní Chůze Pra ha, na základě výsledků dotačního
řízení vyhlášeného usnesením ZM
č. 118/2009, na činnosti související
s pořádáním 78. ročníku chodeckých
závodů Poděbrady 2010.
II. s c h v á l i l a
znění „Smlouvy o poskytnutí účelové
neinvestiční dotace“ mezi Městem
Poděbrady a Nezávislým sportovním
klubem Sportovní Chůze Praha, včet ně přílohy č. 1 a přílohy č. 2 k této
smlouvě, na základě které Město
Poděbrady poskytne Nezávislému
sportovnímu klubu Sportovní Chůze
Praha účelovou neinvestiční dotaci.
III. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
12. Prodloužení nájemních
k bytům ve vlastnictví města
smluv
U s n e s e n í č. 89/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
1. prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlast nictví města schválenými usnesením
rady č. 43/2008 nájemní smlouvu
k bytu č. 33, Za Nádražím 67/V, Podě brady. Smlouva bude uzavřena od
31. 3. 2010 do 30. 3. 2011.
2. prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlast nictví města schválenými usnese ním rady č. 43/2008 nájemní smlouvu
k bytu č. 13, Dr. Horákové 46, Podě brady. Smlouva bude uzavřena od
31. 3. 2010 do 30. 3. 2011.
3. prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve
vlastnictví města schválenými usne sením rady č. 43/2008 nájemní smlou vu k bytu č. 7, Kunštátská 1090, Podě brady. Smlouva bude uzavřena od
1. 5. 2010 do 30. 4. 2011.
4. prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlast nictví města schválenými usnesením
rady č. 43/2008 nájemní smlouvu
k bytu č. 8, Dr. Horákové 41/II, Podě brady. Smlouva bude uzavřena od
10. 3. 2010 do 9. 3. 2011.
5. prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlast nictví města schválenými usnesením
rady č. 43/2008 nájemní smlouvu
k bytu č. 1, Poděbradská 150, Podě brady. Smlouva bude uzavřena od
1. 4. 2010 do 31. 3. 2011.
6. prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlast nictví města schválenými usnesením
rady č. 43/2008 nájemní smlouvu
k bytu č. 30, Za Nádražím 67/V, Podě brady. Smlouva bude uzavřena od
9. 4. 2010 do 8. 4. 2011.
7. prodloužit v souladu se Zásadami pro
uzavírání smluv o nájmu bytů ve vlast nictví města schválenými usnesením
rady č. 43/2008 nájemní smlouvu
k bytu č. 34, Za Nádražím 67/V, Podě-
16. Vyvěšení tibetské vlajky
U s n e s e n í č. 92/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
připojit se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“, vyvěšením tibet ské vlajky dne 10. března 2010.
18. Vyhlášení 2. kola grantového řízení
na čerpání grantů z FSKVČ
U s n e s e n í č. 94/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
vyhlásit v souladu s přijatými Zása dami 2. kolo grantového řízení na čer pání grantů z Fondu sportu, kultury
a volného času města Poděbrad pro
rok 2010 s následujícím tématickým
zadáním:
Výzva č. 9:
Podpora volnočasových aktivit orga nizovaných právními subjekty mimo
sportovní oddíly a kluby.
Výzva č. 10:
Podpora společenských, kulturních
a sportovních akcí alespoň regionál ního významu konaných na území
města Poděbrady.
Termín pro podávání žádostí:
Výzva č. 9 - do 31. 3. 2010
Výzva č. 10 - průběžně do vyčerpání prostředků, nejdéle však do 30. 10. 2010
Grantové řízení:
Výzva č. 9 - duben 2010
Výzva č. 10 - průběžně do vyčerpání prostředků, nejdéle však do 30. 11. 2010
II. p o v ě ř i l a
odbor školství a kultury zveřejněním
výzvy č. 9 a č. 10 obvyklým způsobem.
19. Doplnění směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
Předložený návrh byl stažen z projednávání.
20. Schválení dodatku k nájemní smlouvě pro člena BD Dubina II
U s n e s e n í č. 95/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlou vě ze dne 3. 11. 2004, která byla uzav řena mezi Bytovým družstvem Dubi na II, se sídlem Pardubice, Bílé Před městí, Štrossova 277, PSČ 530 03,
Městem Poděbrady, se sídlem Jiřího
náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady, jako
pronajímateli a panem I. C. a paní
P. C., jako nájemci, kterým se mění
nájemce předmětu nájmu. V ostatních
ustanoveních se smlouva nemění.
21. Uzavření podnájemní smlouvy
v Jubilejním domě
Předložený návrh byl odložen.
22. Udělení souhlasu s rekonstrukcí
venkovního vedení vysokého napětí
Předložený návrh byl stažen z projednávání.
23. Zveřejnění záměru města pronajmout pozemky v k. ú. Poděbrady
U s n e s e n í č. 96/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zveřejnit záměr města pronajmout
pozemky p. č. 4702/8 o výměře
2530 m2, p. č. 4719/4 o výměře
4440 m2, st. 4719/3 o výměře 244 m2,
st. 4702/9 o výměře 92 m2 vše v k. ú.
a v obci Poděbrady, zapsaných na listu
vlastnictví č. 3404 pro k. ú. a obec
Poděbrady u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, katastrální pracoviš tě Nymburk.
Zájemce o pronájem předmětných
nemovitostí předloží doklad o vlast nickém vztahu ke stavbám, které se
nacházejí na výše uvedených pozem cích anebo předběžný souhlas vlast níka těchto staveb s pronájmem před mětných pozemků.
24. Směna pozemku parc. č. 287/4 za pozemek parc. č. 287/3 v k. ú. Velké Zboží
Předložený návrh byl odložen.
25. Směna pozemků parc. č. 40/25
a 40/26 v k. ú. Kluk
U s n e s e n í č. 97/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
n a v r h l a
Zastupitelstvu města Poděbrady,
I. aby rozhodlo o uzavření směnné
smlouvy, podle které město Poděbrady
převede na pana V. B. a paní E. B.
pozemek parc. č. 40/25 o výměře
109 m2, který vznikl oddělením
z pozemku parc. č. 40/8 v k. ú. Kluk
podle geometrického plánu č. 597 18/2009 a podle které pan V. B.
a paní E. B. převede na město Podě brady, každý spoluvlastnický podíl
½ pozemku parc. č. 40/26 o výměře
13 m2, který byl nově označen
a oddělen z pozemku parc. č. 40/2
a který vznikl skutečným zaměře ním z původního pozemku PK 40
v k. ú. Kluk podle geometrického plá nu č. 597-18/2009 za těchto podmínek:
1) Žádný z účastníků nebude druhému
účastníku vyrovnávat rozdíl v cenách
směňovaných nemovitostí.
2) Město Poděbrady uhradí veškeré
náklady spojené s vyhotovením směn né smlouvy, ocenění a zaplatí daň
z převodu nemovitostí.
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem směnné
smlouvy.
26. Schválení dodatku č. 1 k pojistné
smlouvě
U s n e s e n í č. 98/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
a)schválit uzavření dodatku č. 1 k pojist né smlouvě č. 7720410498 ze dne
30. 6. 2009 mezi městem Poděbrady,
se sídlem Jiřího nám. 20/I, 290 31
Poděbrady a spol. Kooperativa, Vien na Insurance Group, Templová 747,
110 01 Praha 10, na základě kterého
dojde, od podpisu smlouvy, k pojiš tění budovy Zimního stadionu, Spor tovní haly BIOS a Objektu občanské
vybavenosti Ostende, na riziko živel né pohromy, vandalismus, odcizení
a k připojištění pojištění odpovědnosti
za škodu - náklady zdravotní
pojišťovny - regresivní dávky nemo cenského pojištění za roční pojistné za
tento dodatek, jehož součástí bude
i dohoda o poskytnutí slevy na cel kovém pojistném z pojistné smlouvy
č. 7720410498 včetně Dodatku č. 1 za
období od 1. 7. 2010 a od 30. 6. 2011
ve výši 5 %
b)pověřit starostu města podpisem do datku č. 1 k pojistné smlouvě
č. 7720410498 ze dne 30. 6. 2009 mezi
městem Poděbrady, se sídlem Jiřího
nám. 20/I, 290 31 Poděbrady a spol.
Kooperativa, Vienna Insurance Group,
Templová 747, 110 01 Praha 10
II. u l o ž i l a
finančnímu odboru MěÚ zapracování
částky, dle uzavřeného dodatku, do
rozpočtového opatření.
26a. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě
o náhradě nákladů na pořízení zdroje
minerální vody
U s n e s e n í č. 99/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
I. schválit uzavření dodatku č. 1 ke
smlouvě o náhradě nákladů na poří zení zdroje minerální vody vrtu BJ 22
ze dne 9. prosince 2008 mezi měs tem Poděbrady, jako vlastníkem vrtu
a spol. s r. o. Technickými službami
města Poděbrady, jako správcem vrtu,
na základě kterého dojde k dohodě
o určení zdanitelného plnění, kterým
bude 15. březen každého kalendářní
ho roku a k navýšení náhrady nákla dů na pořízení zdroje minerální vody
vrtu BJ 22 o DPH v zákonem stano vené výši. Náhradu nákladů bude
správce vrtu hradit na základě faktury
vystavené vlastníkem vrtu na podkla dě vyúčtování odběru minerální vody
z vrtu BJ 22 za příslušný kalendářní
rok.
II. pověřit starostu města k podpisu
dodatku č. 1 ke smlouvě o náhradě
nákladů na pořízení zdroje minerální
vody vrtu BJ 22 ze dne 9. prosince
2008 mezi městem Poděbrady a spo lečností s r. o. Technickými službami
města Poděbrad.
27. Prodej vozidla Škoda Fabia
U s n e s e n í č. 100/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. v y s l o v i l a s o u h l a s
s prodejem vozidla Škoda Fabia, SPZ
NBJ 16-62 prostřednictvím společ nosti Autosalón Louda, s. r. o.,
Choťánky 166
II. r o z h o d l a,
že vedení města je oprávněno při měřeně snížit cenu prodávaného vozi dla (oproti ceně uvedené ve smlouvě
o prodeji) dle situace na trhu s ojetina mi, a to u všech vozidel, která bude
Město-MěÚ Poděbrady prodávat
III. n a v r h l a
zastupitelstvu města vyřadit z eviden ce majetku osobní vozidlo Škoda
Fabia, SPZ NBJ 16-62.
28. Podpoření celosvětové iniciativy
Hodina Země
U s n e s e n í č. 101/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
připojit se k celosvětové akci na pod poru ochrany klimatu s názvem Hodi na Země 2010 vypnutím slavnostní ho osvětlení a informováním veřej nosti o akci
II. p o v ě ř i l a
odbor školství a kultury organizací
akce.
29. Projednání soupisu havarijních
stromů v zastavěných částech města
U s n e s e n í č. 102/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. v z a l a n a v ě d o m í
soupis havarijních stromů v zastavě ných částech Poděbrad
II. r o z h o d l a
o postupném odstranění havarijních
stromů a náhradní výsadbě.
PŘÍLOHA PN
stránka II
30. Příprava revitalizace oblasti Skupice a Děkanské tůně
U s n e s e n í č. 103/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
zadat zpracování následujících pod kladů:
1. Technickou přípravu na rekonstruk ci mostku přes odtok ze Skupice včet ně mechanicky ovládaného hradícího
zařízení.
2. Návrhy možného řešení nové lávky
spojující pravobřežní cyklostezku
a ostrov Skupice.
3. Pasporty včetně geodetického zamě ření a návrhu dalšího postupu řešení
pro:
a) břehy slepého ramene Labe v prostoru
Skupice, Čábelny a propojovacího
kanálu z Labe
b) Děkanskou tůň
c) propojení Děkanské tůně s řekou
Labe.
4. Návrh opravy Lávky pro pěší a cyklis ty přes zdymadlo.
31. Schválení licenční smlouvy
U s n e s e n í č. 104/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a
I. schválit uzavření licenční smlouvy na
použití loga města Poděbrady.
II. pověřit starostu města podpisem
licenční smlouvy.
33. Uzavření splátkových kalendářů
32. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 238/2009
U s n e s e n í č. 105/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z ho d l a
o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 238/2009 ze dne 11. 8. 2009,
jehož předmětem je změna čl. II Doba
zhotovení díla, bodu 2.1 k provedení
díla „Vnitroměstská cyklostezka 2“.
Termín pro předání díla objednateli se
prodlužuje do 27. 3. 2010.
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
Dlažba Vysoké Mýto s. r. o., Husova 437.
U s n e s e n í č. 106/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
a)uzavřít dohody o splátkových kalen dářích, na základě kterých se dluž níci zaváží splácet městu Poděbrady
dlužnou částku v pravidelných měsíč ních splátkách se splatností vždy
k 25. dni příslušného měsíce pod ztrá tou výhody splátek.
b)rozhodla o úroku z půjčky za před pokladu, že dlužníci uzavřou s městem
Poděbrady dohodu o splátkovém
kalendáři a zároveň splní podmínky
splátkového kalendáře
c) rozhodla o prominutí pohledávky-úro ků z půjčky v případě, kdy dlužná
částka byla uhrazena v plné výši krát ce po době splatnosti.
II. p o v ě ř i l a
a)starostu města podpisem dohod o splát kových kalendářích u osmi dlužníků
PN
b)starostu města podpisem dodatků ke
smlouvě o půjčce s dlužníky, na zákla dě které dojde k prominutí pohledáv ky-úroků z půjčky, jejíž přílohou bude
dohoda o splátkových kalendářích.
34. Zrušení usnesení č. 185/2009
U s n e s e n í č. 107/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a zrušit usnesení RM č. 185/2009 ze dne
16. 5. 2009, na základě kterého byl
zveřejněn záměr města prodat nebyto vé prostory v domě č. p. 1326/III.,
Budovcova ulice v Poděbradech.
35. Rekonstrukce nebytových prostor
v ul. Budovcova č. p. 1326/III
U s n e s e n í č. 108/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
odkoupit projektovou dokumentaci na
rekonstrukci nebytových prostor
v domě č. p. 1326/III v Budovco-
II.
1. dubna 2010
vě ulici v Poděbradech, za cenu ve
výši doložitelných nákladů vynaložených na přípravu projektu rekonstrukce
u l o ž i l a
odboru rozvoje a ÚP MěÚ zajistit
revizi této dokumentace a platných
rozhodnutí a připravit podklady pro
žádost o dotaci na výstavbu ordinací.
36. Navýšení počtu zaměstnanců na
odboru dopravy MěÚ
U s n e s e n í č. 109/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
zvýšit počet zaměstnanců odboru
dopravy na úseku řidičských průkazů
o jednoho zaměstnance s nástupem od
1. 4. 2010 s tím, že funkce se zřizuje
na dobu neurčitou
II. u l o ž i l a
tajemníkovi města zapracovat tuto
změnu do organizačního řádu a vypsat
výběrové řízení na obsazení výše uve dené funkce.
Informace ze 6. zasedání rady města ze dne 17. března 2010
1. Zahájení
Jednání rady města zahájil a řídil starosta
Ing. Jozef Ďurčanský.
2. Schválení použití realizovaného zisku z hospodářské činnosti vyplývající
ze správy majetku Městskou realitní
Poděbrady, a. s. za rok 2009
U s n e s e n í č. 110/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
o použití realizovaného zisku z hos podářské činnosti vyplývající ze sprá vy majetku Městskou realitní Podě brady, a. s. za rok 2009:
3. Informace o plnění plánu oprav
objektů a hospodaření účtu města
k 31. 12. 2009
U s n e s e n í č. 111/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
v z a l a n a v ě d o m í
I. informaci o plnění plánu oprav objek tů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví
města Poděbrady k 31. 12. 2009
II. přehled hospodaření na účtu města
spravovaného Městskou realitní Podě brady, a. s. k 31. 12. 2009.
4. Projednání nepovolených výsadeb
v zastavěných částech města
U s n e s e n í č. 112/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. v z a l a n a v ě d o m í
informaci o nepovolených výsadbách
v zastavěných částech města,
II. u l o ž i l a
odboru životního prostředí zpracovat
zásady pro výsadby na pozemcích
města.
5. Schválení upravených Zásad pro
způsob a provedení označování ulic
a ostatních veřejných prostranství
názvy a označování budov čísly
U s n e s e n í č. 113/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. se seznámila s důvody pro úpravu
Zásad schválených usnes. č. 60/05
dne 22. 6. 2005,
II. n a v r h l a
zastupitelstvu města schválení upra vených Zásad pro způsob a provede ní označování ulic a ostatních veřej ných prostranství názvy a označování
budov čísly.
6. Pojmenování nově vznikajících ulic
v lokalitě Koutecká
U s n e s e n í č. 114/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. n a v r h l a
zastupitelstvu města schválení názvu
ulice na pozemcích p. č. 1213/1
a 1222/27, k. ú. Poděbrady jako „Sei fertova“ (od ul. Koutecká k ul. Vrch lického) a ulice na pozemku
p. č. 1222/29 jako „Raisova“ (propoje ní mezi ulicemi Máchova a Vrchlic kého),
II. u l o ž i l a
a) vedoucím odborů MěÚ používat nový
název ulic při úředních kontaktech
a vydávání rozhodnutí,
b)vedoucímu odboru dopravy zajistit
řádné označení ulic.
7. Uzavření smlouvy o poskytnutí
finančního příspěvku Středočeskému
kraji na opravu silnice II/611 v ulici
Bílkova v Poděbradech
U s n e s e n í č. 115/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
a)zrušit usnesení rady č. 105/2009 ze
dne 18. března 2009,
b)o poskytnutí finančního příspěv ku Středočeskému kraji k úhradě části
nákladů při opravě silnice II/611
v ulici Bílkova v Poděbradech,
II. p o v ě ř i l a
statutárního zástupce města podpisem
Smlouvy o poskytnutí finančního pří spěvku.
8. Schválení lokální opravy povrchu
místních komunikací po zimním období
U s n e s e n í č. 116/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
r o z h o d l a,
aby lokální opravy místních komu nikací po zimním období, v celkovém
rozpočtovém nákladu oddílu 22 dopra va § 2212 opravy komunikací po zim ním období pro rok 2010, zabezpeči ly:
a) metodou TURBO Technické služ by města Poděbrad, s. r. o.
b) plošné výspravy povrchů metodou
VYKO ČNES dopravní stavby
a. s., Kladno.
9. Schválení neinvestiční dotace pro
Středočeské krajské sdružení Českého
střeleckého svazu
U s n e s e n í č. 117/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I r o z h o d l a
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace, z rozpočtu města Poděbrady
na rok 2010 schváleného usnesením
ZM č. 131/2009, Středočeskému kraj skému sdružení Českého střelecké ho svazu, na základě výsledků dotač ního řízení vyhlášeného usnesením
ZM č. 118/2009, na činnosti souvi sející s pořádáním Mistrovství mlá deže ČR,
II. s c h v á l i l a
znění „Smlouvy o poskytnutí úče lové neinvestiční dotace“ mezi Měs tem Poděbrady a Středočeským kraj ským sdružením Českého střeleckého
svazu, včetně přílohy č. 1 a přílohy
č. 2 k této smlouvě, na základě které
Město Poděbrady poskytne Středo českému krajskému sdružení Českého
střeleckého svazu účelovou neinves tiční dotaci,
III. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem „Smlouvy
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace“.
10. Informativní zpráva o stavu požární ochrany ve městě za r. 2009
U s n e s e n í č. 118/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
navrhla
zastupitelstvu města vzít na vědomí
zprávu o zajištění požární ochrany ve
městě za rok 2009.
10a. Návrh na určení nájemce bytu
ve vlastnictví města Studentská 665/II,
byt č. 11
Předložený návrh nebyl přijat
11. Uzavření smlouvy o dílo
na autorský dozor - cyklostezky
Jiráskova a Fügnerova
U s n e s e n í č. 119/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
aby výkon autorského dozoru stavby
„Vnitroměstská cyklostezka“ v ulici
Jiráskova a Fügnerova provedl autor
projektové dokumentace,
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
o dílo.
12. Výběr dodavatele Rekonstrukce
autobusových zastávek – technický
dozor stavebníka (TDS), koordinátor
bezpečnosti práce (KBP)
U s n e s e n í č. 120/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
na návrh hodnotící komise vyloučit
jednu nabídku z veřejné zakázky
malého rozsahu na služby Rekon strukce
autobusových
zastávek
v Poděbradech, z důvodu nesplnění
kvalifikace v požadovaném rozsahu.
II. p o t v r d i l a
pořadí uchazečů:
1. Ing. L. K., Kolín, IČ: 14754959
2. R. B., Poděbrady, IČ: 61906981
3. Manifold Group s. r. o., Plzeň,
4. Realstav MB spol. s r. o., Mladá
Boleslav,
5. Kanspo s. r. o., Kroměříž,
6. Jakobs Concultancy spol. s r. o.,
Praha 1,
7. Sudop Praha a. s., Praha 3,
8. Mirro s. r. o., Praha 10,
III.r o z h o d l a
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu na
služby Rekonstrukce autobusových
zastávek v Poděbradech - TDS, KBP
(technický dozor stavebníka a koor dinátor bezpečnosti práce) realizova né v rámci projektu „Rekonstrukce
autobusových zastávek v Poděbradech“
IV.p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem.
13. Výběr dodavatele Vnitroměstská
cyklostezka 538 (Bílkova, Esperanto)
U s n e s e n í č. 121/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
v rámci otevřené podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce „Vnitro městská cyklostezka 538 (Bílkova,
Esperanto)“ vyloučit na podkladě
návrhu hodnotící komise dle zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakáz kách nabídky uchazečů
a)HOFMAN - stavební a obchodní fir ma s. r. o, Plazy 123, 293 01 Mladá
Boleslav
(nesplnění
kvalifikace
v požadovaném rozsahu)
b) SWIETELSKY stavební spol. s r. o.,
odštěpný závod Dopravní stavby
ZÁPAD, Železničářská 1234/79,
312 00 Plzeň (nesplnění požadavků
na nabídku dle § 69 odst. 3 zákona)
c) SILMEX s. r. o., Pražská třída 495/58,
370 04 České Budějovice (nesplnění
požadavků na nabídku dle § 69 odst. 3
zákona)
II. p o t v r d i l a
pořadí stanovené hodnotící komisí ve
zprávě o posouzení a hodnocení nabí dek takto:
1. ČNES dopravní stavby, a. s. Klad no, celkem 92,50 bodů,
2. Pražské silniční a vodohospodářské
stavby a. s., Praha, celkem 90,47
bodů,
3. STRABAG a. s., Praha, celkem
89,50 bodů,
4. Silnice Čáslav - Holding, a. s.,
Zbraslavice, celkem 86,64 bodů,
5. SaM silnice a mosty a. s., Česká
Lípa, celkem 86,54 bodů,
6. HALKO stavební společnost
s. r. o., Kolín, celkem 82,40 bodů,
7. STAVBY a. s., Říčany u Prahy,
celkem 82,21 bodů,
8. MADOST MT s. r. o., Kostelec nad
Orlicí, celkem 81,40 bodů,
9. M A O spol. s r. o., Kladno, celkem
78,07 bodů,
10. Společnost T.A.Q. s. r. o., Praha,
celkem 77,68 bodů,
11. TANNACO a. s., Choťánky, cel kem 77,17 bodů,
12. M-SILNICE a. s., Pardubice, cel kem 74,58 bodů,
13. Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
Vysoké Mýto, celkem 73,06 bodů,
14. MIROS dopravní stavby a. s., Par dubice, celkem 72,11 bodů,
15. SaM silnice a mosty Litomyšl,
a. s., Litomyšl, celkem 71,63 bodů,
16. SKANSKA a. s., divize silniční
stavebnictví, závod Čechy západ, Pra ha, celkem 66,50 bodů,
17. Metrostav a. s., Praha, celkem
63,58 bodů,
18. COLAS CZ a. s., Praha, celkem
61,96 bodů,
III.r o z h o d l a
dle §81 zákona č. 137/2006 Sb.
o výběru nejvhodnější nabídky ucha zeče v rámci otevřené podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce
„Vnitroměstská cyklostezka 538 (Bíl kova, Esperanto)“:
název uchazeče:
ČNES dopravní stavby a. s.
sídlo uchaz.: Milady Horákové 2764,
272 01 Kladno - Kročehlavy
IV.p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem.
14. Výběr dodavatele Vnitroměstská
cyklostezka 538 - TDS, KBP
U s n e s e n í č. 122/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
na návrh hodnotící komise vyloučit
jednu nabídku uchazeče z veřejné
zakázky malého rozsahu na služby
Vnitroměstská cyklostezka 538 TDS, KBP z důvodu nesplnění kvali fikace v požadovaném rozsahu.
II. p o t v r d i l a
pořadí uchazečů:
1. Ing. L. K., Kolín, IČ: 14754959
2. R. B., Poděbrady, IČ: 61906981
3. Manifold Group s. r. o., Plzeň,
4. Realstav MB s. r. o., Mladá Boleslav,
5. Kanspo s. r. o., Kroměříž,
6. Sudop Praha a. s., Praha 3,
7. Mirro s. r. o., Praha 10,
III.r o z h o d l a
o výběru nejvhodnější nabídky v rám ci veřejné zakázky malého rozsahu
na služby Vnitroměstská cyklostezka
538 - TDS, KBP (technický dozor sta vebníka a koordinátor bezpečnosti
práce) realizované v rámci projektu
„Za každodenními cíli v Poděbradech
bezpečně vnitroměstskou cyklostez kou II“.
IV.p o v ě ř i l a
starostu města podpisem smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem.
15. Uzavření dodatku č. 1 k mandátní
smlouvě č. 113/2009 ze dne 18. 5. 2009
U s n e s e n í č. 123/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o uzavření dodatku č. 1 ke SoD
č. 113/2009 ze dne 18. 5. 2009, jehož
předmětem je změna termínu ukon čení mandátní smlouvy na akci „Vni troměstská cyklostezka“. Termín se
prodlužuje do 30. 04. 2010.
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem dodatku č. 1
ke SoD č. 113/2009 ze dne 18. 5. 2009
s firmou MIRRO s. r. o., Třebohostic ká 2283/2, 100 00 Praha 10.
16. Uzavření smlouvy (kolostavy při
vnitroměstské cyklostezce)
U s n e s e n í č. 124/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
o uzavření smlouvy o dílo na dodání
a zabudování kolostavů umístěných
při vnitroměstské cyklostezce, s doda vatelem Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
Husova 437, Litomyšlské předměstí,
566 01 Vysoké Mýto.
II. p o v ě ř i l a
starostu podpisem smlouvy o dílo
s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.,
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto.
17. Přijetí dotace, finančního krytí
a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
pro projekt „Důstojně po stopách nejstarší historie města Poděbrady“
U s n e s e n í č. 125/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
navrhla
zastupitelstvu města, aby
I. schválilo přijetí dotace pro realizaci
projektu „Důstojně po stopách nej starší historie města Poděbrady“,
II. schválilo uzavření Smlouvy o poskyt nutí dotace mezi městem Poděbrady
jako příjemcem a Regionální radou
regionu soudržnosti Střední Čechy
jako poskytovatelem dotace,
III.schválilo spolufinancování projektu
„Důstojně po stopách nejstarší histo rie města Poděbrady“ z rozpočtu města
IV.schválilo vyčlenění částky z rozpočtu
města na předfinancování projektu.
18. Bezúplatný převod pozemků parc.
č. 1255/3 a 1255/4 v k. ú. Poděbrady
U s n e s e n í č. 126/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
navrhla
zastupitelstvu města, aby
I. zrušilo tu část usnesení ZM č. 91/05
ze dne 21. 9. 2005, kterou bylo roz hodnuto o bezúplatném převodu
pozemků č. 1255/3 o výměře 1868 m2,
č. 1255/4 o výměře 2712 m2 v k. ú.
Poděbrady od České republiky - Úřa du pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města
II. zrušilo usnesení ZM č. 56/07 ze dne
20. 6. 2007
III.rozhodlo o bezúplatném převodu
pozemku parc. č. 1255/3 o výmě ře 1868 m2 a pozemku parc. č. 1255/4
o výměře 2603 m2 v k. ú. Poděbrady
od České republiky - Úřadu pro zastu pování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví města Poděbrady
IV.pověřilo starostu města podpisem
smlouvy o bezúplatném převodu
pozemků mezi městem Poděbrady,
PN
????????? PŘÍLOHA PN
4. března 2010
stránka III
Spokojený zákazník 2010
V průběhu měsíce března probíhal v jednotlivých částech města prostřednictvím tazatelů průzkum poptávky po službách
a obchodech. Formou dotazníkového šetření byla zjišťována spokojenost obyvatel, lázeňských hostů a návštěvníků Poděbrad s množstvím a kvalitou obchodů a poskytovatelů služeb v našem městě. Zároveň s tímto průzkumem probíhá i průzkum
nabídky obchodů a poskytovaných služeb, jehož účelem je zmapování podnikání v Poděbradech. Oba průzkumy organizuje
Město Poděbrady, spolupracují na něm i studenti Hotelové školy, Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu a Jazykové školy
s právem státní jazykové zkoušky. Požadavek tohoto šetření vzešel z jednání pracovní skupiny pro oblast „Služby, obchod,
průmysl, podnikání, zaměstnanost“, ale i samotných občanů při strategickém plánování a je jedním z úkolů Akčního plánu
pro roky 2009 - 2010. Výsledky šetření by měly napomoci poznat potřeby uvedených skupin a následně přispět k zlepšení
života našich občanů.
Kategorie ankety: Obchod
Supermarket
Albert
OD Růžový slon
Penny Market
Alešova
Potraviny
U Slavíků
Studentská
OD Jiří
Družstevní
Jednota
Za Nádražím
Jednota
Karla Hampla
Samoobsluha Veselý
Jiráskova
Bartáková Velké Zboží
Ovoce - zelenina
Ovoce-zelenina
Husova
Ovoce-zelenina
Komenského
Ovozel
Za Nádražím
Pekařství
Pekařství Martínek
Riegrovo nám.
Pekařství Martínek-Archa Nám. T. G. M.
Pekařství Martínek
Revoluční, Žiž.
Pekařství Martínek
Jabloňová, Pol.
Pekařství Mach.-Svoboda Stánek u podch.
Pekařství Mach.-Svoboda St. u OD Jiří
Pekařství Macháček-Svob. Husova
Pekařství Kopecký
Husova
Merhautovo pekařství
Jiřího nám.
POTRAVINY
Maso - uzeniny
Masna Fiala
Rabbit
Masna Krubert
Masna
Masna Hlinka
Masna Fiala
______________________________________________
______________________________________________
OD Jiří
Havlíčkova
Riegrovo nám.
Studentská
Lidická
Karla Hampla
Večerka/koloniál
Večerka
Večerka
Večerka
U Záhorů
U Bartáků
Martina-smíšené Martínek
Potraviny
Smíšené zboží
Mánesova
Havlíčkova
Palackého
Boučkova
Palackého
KLUK
Polabec
V Aleji
Jižní
Racionální výživa
Jiřka
Zdravá výživa ROSA
Havlíčkova
Jiřího nám.
Vinotéky
U Bílého lva
U Jakuba
Vinotéka
Kábrt, u pošty
Chudoba
Jiřího nám.
nám. T. G. M. Budovcova, Žiž.
Jiráskova
u kostela
_____________________________________________
_____________________________________________
DOMÁCÍ POTŘEBY, DŮM A ZAHRADA
Drogerie a parfumerie; barvy, laky
Nábytek
Drogerie Teta, 2x
Jiřího nám.
Nábytek
OD Jiří
Drogerie Martina, 2x
Jiřího nám.
INTERARCH
U Bažantnice
Drogerie Martina
Revoluční, Žižk.
Nábytek
OD Růžový slon
Drogerie Martina
Kunštátská
Nábytek Dudinger (H-domov) nám. Jiřího
Drogerie Martina OD Jiří
Drogerie Dlask
Palackého
Bytový textil
Drogerie
OD Růžový slon
PESO - SEIDL
Palackého
Barvy-laky (vedle drog. Dlask) Palackého
H-Domov
nám. Jiřího
Barvy-laky
Jiráskova
Středeční trhy
Lázeňská
ASIA prodejny
Železářství a domácí potřeby Lanc
Bažantnice
Stavebniny
Železářství OD Růžový slon
Stavebniny Kafka
Stavební
Domácí potřeby Palackého
Obklady stavebniny
Balkán
Beva železářství
Schnirchova
Obklady stavebniny
areál ČD
Stavebniny STAMAT
Na Hrázi
Sklo, porcelán
Petzold
Fügnerova
Balcar
Palackého
BOMACO Palackého
Žaluzie a markýzy
Sklárny Bohemia
nám. T. G. M.
Plastik-Al, s. r. o. Bílkova
Blažek glass
nám. T. G. M.
Fadrholc Vlastimil - VF Typ Fügnerova
David Ečer
Na Hrázi
Kancelářská technika
Multisystém Čechova Zahradní technika
Zmorware
Palackého
STIGA
Velké Zboží
PC
Komenského
Norwit
Na Kopečku
Zbraněk
Pražská
Zahradnictví
Elektroprodejny a prodej telefonů a foto
Aleš Wurm - Zahr. na klíč Kluk
Slaník
Žižkov
Zahrádkářské potřeby Dr. Kryšpína
Vask
Palackého
Zahradnictví (stánek)
OD Jiří
Oáza
OD Růžový slon
Zahradnictví Beneš
Kluk
Oáza
Pražská, Kluk
Zahradnictví Štěpán Kluk
Elin
Palackého
ELEKTRO-PRAMAT
Na Bělidlech
Zverimex, chovatelské potřeby
T-Mobile
Palackého
Zverimex
Palackého
O2
Palackého
Zverimex
Komenského
Maxi
Husova
Plaček, s. r. o.
Revoluční
Foto-Lukas
nám. Jiřího
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
Lékárna
Oční optika
Lékárna V Aleji
V Aleji, Žižkov
Brzáková
Lékárna Na kolonádě
nám. T. G. M.
Chrtek Optic
Lázeňská lékárna (G-Rex) Divadelní
Optic Studio Vlaďka Vlková
Lékárna U Pramene
Riegrovo nám. Optika Křivánek Lékárna
Riegrovo nám.
Nová lékárna
nám. 5. května
Žižkov
nám. T. G. M.
Riegrovo nám.
Havlíčkova
Zdravotnické potřeby, kompenzační pomůcky pro handicapované
Burešová, Zdravot. potřeby nám. T. G. M.
Elin
Meyra
Stavební
Husova
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
ODĚVY A OBUV
Dámská, pánská konfekce Spodní prádlo
Oděvy (Archa)
nám. T. G. M.
PESO - SEIDL
Palackého
Outlet (Archa)
nám. T. G. M. ChilliChoco
Komenského
Oděvy - Vodvářková
OD Jiří Spodní prádlo Pinkas
Riegrovo nám.
Móda Style
nám. T. G. M. Spodní prádlo (Archa)
nám. T. G. M.
X Lejdy
Komenského Spodní prádlo Palac., u kost.
Lacko
Jiráskova Spodní prádlo Novák
Palackého
Outlet Na Valech Spodní prádlo MissMary Divadelní
Outlet
Palackého
Polcarová
Komenského
Galanterie
Maple
Palackého
Galanterie Pinkas
Riegrovo nám.
PESO - SEIDL
Palackého
Ateliér Donát
Palackého
Obchody typu ASIA
Oděvy
Na Dláždění
Tržnice u Pošty
Jiráskova
Oděvy Tandem
Husova
Tex-Bo Divadelní
Pracovní oděvy Riegrovo nám.
Slunečnice Havlíčkova
Levné od., vše za 39,-
Jiráskova
Levné zboží
U Struhy
Rimage, Blanka Bánská Palackého
Levné zboží Karla Hampla
VaJ
Cukrovarská
Dám. oděvy-Jelínek
nám. T. G. M. Second Hand
Second Hand
Jiřího nám.
Sportovní oděvy
Second Hand
Fügnerova
Envy
Palackého
Second Hand (nad KB)
Havlíčkova
Adidas
Palackého
Second hand
Husova-u Slona
Alpine Pro
Pražská
Sport Rož
OD Růžový slon
Dámská, pánská obuv
Ulvr sport
Husova
Star
Havlíčkova
Skate oblečení
Palackého
Scalia
Divadelní
Obuv
Komenského
Dětská konfekce
Dětská móda DUPAP
Jiřího nám.
Dětská obuv
Dětské oblečení - Bánská Husova
Dětská obuv, Star Žižkov
Dětská móda
Palackého
Dětské oblečení, obuv
Palackého
Dětské oblečení - Quelle Školní
Sportovní obuv
Móda pro mladé
Adidas
Palackého
Bánská - bývalý Baťa
Palackého
Sport Rož
Palackého
Kik-wear
Palackého
Nexus Jeans Jiřího nám.
Kožená galanterie
Time out
Jiřího nám.
Scalia
Divadelní
Amenity
Jiřího nám.
Star
Havlíčkova
Kožená galanterie
Fügnerova
Kloboučnictví
Kožená galanterie
nám. T. G. M.
Moda Style
nám. T. G. M.
Kabelky a kožená galant. Palackého
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
PAPÍRNICTVÍ, DÁRKY, SPORT A HRY
Papírnictví
Klenoty, šperky Papírnictví Donát (OD Jiří) Družstevní
Zlatnictví (vedle KB)
Jiřího nám.
Papírnictví Donát
Riegrovo nám.
Zlatnictví RH (naproti MěÚ) Husova
KOH-I-NOR
Jiřího nám.
Stříbrnictví
Jiřího nám.
Zbraněk
Pražská
Papirex (u firmy Trafco) Fügnerova
Květinářství
Papírnictví - Zima
OD Slon
Květinářství (naproti Soudku) Palackého
Pomněnka
Komenského
Knihkupectví
Květiny ORCHIDEA
Riegrovo nám.
Knihkupectví Kaňka
Palackého
Květinářství (u hot. Praha) Riegr. nám.
Knihkupectví Nováková
Palackého
U Jakuba nám. T. G. M.
Květinářství Dr. Kryšpína
Trafika
Květinářství Budovcova
Trafika U čtyř stánků
Divadelní
Květiny Studentská
Relay
na želez. nádr.
Květinářsví (u hřbitova)
Pražská, Kluk
Trafika - GULA
nám. 5. května
Květiny
Na Dláždění
Trafika
Hakenova
Trafika
Tyršova Galerie
Trafika (vedle pošty)
Jiráskova
Galerie Archa
nám. T. G. M.
Trafika (Hubert)
Riegrovo nám.
Galerie Ludvíka Kuby
Lázně
Trafika (vedle Scalia obuvy) Divadelní
Trafika (st. u přejezdu)
Revoluční
Sportovní a rybářské potřeby
Trafika (stánek za nádr.) Za Nádražím
Rybář. potřeby
Fügnerova
Trafika (u Krystalu)
Pionýrů
Ulvr
dvůr pivovaru
Trafika (na Žižkově)
Mírová
Linhart
Na Hrázi
Proteco
Lázeňská
Trafika
V Aleji Hračky
Domino, Purkyně
Pavlova
Dárkové předměty Svoboda Michal
Jiřího nám.
Dárky (Archa)
nám. T. G. M.
Hračkářství OD Růžový slon
Harmonie
nám. T. G. M.
Dárkové předměty
OD Růžový slon
Cykloprodejny
Dárkové předměty, čaje
Jiřího nám.
Kyncl Polabec
Dárky, G-Rex Divadelní
Kyncl (ve dvoře pivovaru) Husova
Pomněnka
Komenského
VELO - Zdražilová
Palackého
Dárkové předměty
Husova Vondráček
Husova
Olmr
Husova
Hodinářství
Hodinářství Kolár
OD Růžový slon
Auto-moto
Hodinářství
Karla Hampla
Beránek
Palackého
Hodinářství Šimon
Na Hrázi
Černá
Velké Zboží
Zlatnictví RH Husova
Autosalon Louda
Choťánky
Citroën Slavík
Choťánky
Ford Mareš
Palackého
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
???????PŘÍLOHA PN
stránka IV
Kategorie ankety:
Služby
ŘEMESLNÉ SLUŽBY
Malíři a lakýrníci
Flanderka
Husova
Novotný
Moučná
Kominíci
Novák
Kostnická
Šípek
Hellichova
Instalatéři a topenáři Pokorný
Revoluční
Hájek
Fügnerova
Häusler
Na Hrázi
Tichý Leoš
Jižní
Vondráček
Budovcova
Maťha
Liliová
Šátek, s. r. o.
Velké Zboží
Polnický
Polabec
I. Tomáš
Moučná
Elektrikáři a opraváři elektro
Malínský
Budovcova
Vacek
U Struhy
Kurka Čs. Armády
HDB spol. s r. o. Na Hrázi
Folprecht elektro
Studentská
Musil Elektroservis Jeseniova
ElekroPramat - servis pračky Na Bělidle
Vácha
Studentská
Káninský
Husova
Lacina
Velké Zboží
Kurka Čs. Armády
Fejfar Feroelektro
Moučná
Elektro Krčmář
Kozinova
Truhláři
Trtík Bažantnice
Vačkář Lesní, Polabec
Kolář Husova
Novák
Kluk
Poděbradské truhlářství Dlouhá, V. Zboží
Málek
Pionýrů
Kuchyně na míru
Jiřího nám.
Obuvníci
opravna obuvi
Studentská
opravna obuvi
Jeronýmova
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Sklenáři + rámování
K. Langr
Na Dláždění
Rámování obrazů Tyršova
Bruna, s. r. o. Revoluční
Plynaři
Hlava
Černohous
Urbánek
Häusler
Pokorný I. Tomáš
Novák
Havlíčkova
Moučná
Chelčického
Na Hrázi
Revoluční
Moučná
Kluk
Podlaháři
Jech
Studio
Čižek
Zámečnictví
Pekárek
Horáček Říha (u plynovodu)
Bruna, s. r. o.
Černý
Bouček
Fügnerova
Chelčického
Velké Zboží
Revoluční
Kluk
Na Zádušce
Pokrývači
Havel a Šoula
K & H sdružení
Houžvička
Mírová
Moučná
Choťánky
Dr. Beneše
Turinského
Jižní - Žižkov
Zedníci, staveb. firmy
Novák
V Zahrádkách
Nechvíl
Čechova
Kafka
Fügnerova
Zd. Nový - obkladač
Husova
Pavel Zachar
Čihákova
Jaromír Vačkář
Lesní
PMS, spol. s r. o.
Za Bažantnicí
St. firma Miláček
Jiřího nám.
Stafiko Poděbrady
Ve Dvoře, V. Zb.
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
BANKOVNÍ SLUŽBY
BANKY
Komerční banka Česká spořitelna GE Money Bank Havlíčkova
Riegrovo nám.
Komenského
ČSOB a. s.
Poštovní spořitelna
Riegrovo nám.
Jiráskova ul.
Pojišťovny
Allianz
Komerční pojišťovna
ČPP (Pentagon)
Kooperativa (Amadeus) Česká spořitelna
Palackého
Havlíčkova
Nám. T. G. M Hakenova
Riegrovo nám.
ČSOB
Česká pojišťovna
Uniqua
Generali pojišťovna, a. s.
Riegrovo nám.
Na Valech
Komenského
Husova
Pošta
Česká pošta
Jiráskova
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
SLUŽBY PRO MOTORISTY A CYKLISTY
Autoškola
Herzok
Ludvík
Rena
Wurm
Záhora
Pinkas
Noháček Autoservis
Milan Lacina
Trajhan
Vodička
Autosport LPG, s. r. o.
Beránek Vladimír
Citroën auto Slavík Autosklo Pletka
Ford Mareš
Autosalon Louda
AP Servis
Čubík
Bedrna
Kysilka
Haňka
Suchánek
Pneuservis
Švihel
Milan Lacina
Pabiška
Chelčického
Na Chmelnici
Dr. Beneše
Průběžná
Na Zádušce
Chelčického
Palackého
Palachova
Palackého
Poděbrady
Nová, V. Zboží
Palackého
Choťánky
Kozinova
Na Hrázi
Na Příkopě, V. Zb.
Husova
V. Zboží
u Matimexu
Na Hrázi
Na Zádušce
Družstevní
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Autodoprava
Pravec
Bryxi
Kroupa Martin
Ptáček
Kafka
Soudek
Taxislužba
Becco Trading
Gabriel
Kalferst
Vrážek
Holan
Stejskal
Frank
Stěhování
Svoboda Hrabák
Cykloservis
Kyncl
Kyncl (dvůr pivovaru)
Vondráček
VELO Zdražilová
Jasmínová
Táboritská
Na Zámostí
K. Hampla
Ve Dvoře
Přibyslavská
Na Vinici
Dr. Horákové
Studentská
Dr. Horákové
Velké Zboží
Puškinova
Budovcova
Nymburská
Dr. Horákové
Polabec
Husova
Husova
Palackého
PN
ODĚVNÍ SLUŽBY
Půjčovna oděvů
Šití a opravy oděvů
Půjčovna oděvů
Fügnerova
Krejčovství Borecký Beva Vaisová
Čistírna oděvů
Ateliér Donát
Obuv Scalia Divadelní
Oděvy Vodvářková
Móda Style nám. T. G. M.
VaJ, s. r. o. Krejčovství Křížová
Prádelna, mandlování a žehlení
Vlasta Jiříková
Vlasáková
_______________________________________________
_______________________________________________
Studentská
Fügnerova
Hakenova
Havlíčkova
Jiráskova
Na Zádušce
nám. T. G. M.
nám. T. G. M.
nám. T. G. M.
nám. T. G. M.
Studentská
Fügnerova
Havlíčkova
nám. T. G. M.
Havlíčkova
Studentská
Hakenova
nám. T. G. M.
Lázeňská polik.
Na Valech
Pionýrů
Jana Opletala
Radiostanice
Hellichova
nám. T. G. M.
Schnirchova
nám. Jiřího
OD Růžový slon
_____________________________________________
_____________________________________________
Služby pro volný čas
Pamětní síň Krále Jiřího Muzeum
Zámek
Kino
Divadlo
Knihovna
Galerie Kuba Galerie Archa
Koupaliště Jezero
Jízdárna
Turistické informační centrum
Kavárna Viola (přednášky apod.)
Kongresové centrum
DDM Symfonie
Sdružení Občasně
Sklárny Bohemia Crystal - exkurze
Golf
Loď Král Jiří
Vláček ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Kategorie ankety: Gastroslužby
Restaurace
Hotel Soudek Hotel Golfi
Bílá Růže Savoy
Čínská restaurace
Restaur. Bikers club
Labenka
Allegro
André
Bello Mondo Pizzerie Severino
Pizzerie Hubert
Septime
Restaur. U Slavíků
Hotel Orfeus
Na Jízdárně
Restaur. Na Soutoku
Restaurace Hotel Bellevue
Club Rokle
Lázně Felicitas
Park hotel
Čínská restaurace
Park caffé
Square caffé
U Linhartů
Lovas & Lovas
Na Kovárně (u divadla)
Netopýr
GASTROSLUŽBY
Kavárny
Palackého
Kavárna VIOLA
Na Kopečku
Art - Cafe
Pražská
Kavárna Daily
Jiřího nám.
Špalíček
Palackého
Kavárna 890
(bývalý Pivovar)
Galerie
Husova
Kafíčko
Jiřího nám.
Park Caffe
Na Valech
Square Caffe
Jiřího nám.
Martínek Riegrovo nám.
Kinokavárna Riegrovo nám.
Merhautovo pekařství nám. T. G. M.
Kavárna Libenský
Jiřího nám.
nám. T. G. M.
Cukrárny
U Jízdárny
U Reinvaldů
Cidlina
U Nováků
autocamp
Cukrárna (OD Jiří)
nám. T. G. M.
U Jakuba
Paroubkova
Nicolle
nám. T. G. M.
Merhautovo pekařství nám. T. G. M.
Martínek pekařství Riegrovo nám.
nám. T.G.M.
Lahůdky
nám. Jiřího
Švihálek
Pavlovova Merhautovo pekařství
Husova
Labenka
Jiřího nám. Zám. nádvoří
Rychlé občerstvení
Rychlé občerstvení U čtyř stánků - hamburgery
U čtyř stánků - pizza
Jiřka
Občerstvení FIALA
Maso -uzeniny Hlinka
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Palackého
Schnirchova
Palackého
OD Jiří
Cukrovarská
Moučná
Husova
Proftova
_____________________________________________
_____________________________________________
OSOBNÍ SLUŽBY
Kadeřnictví a holičství
Masáže
Holičství nám. 5. května
Špalíček Matrix
nám. 5. května
Hair Club s. r. o.
Špalíček
Studentská
Klička (Domovina)
Objekt Sokolovny
Tyršova
Salon Perla (nad Jiřkou)
G-Rex
Divadelní
Bezděčná
Veronika Dům Jakub
Pekárek Hair Club, s. r. o.
Fügnerova
Salon Iris (Archa)
Volfová
Studentská
Sanuk
Hotel Orfeus
nám. T. G. M.
Tico - hotel Bellevue
Hotel Bellevue
nám. T. G. M.
Marek (Jakub)
Hotel Felicitas
nám. T. G. M.
Salon Iris (Archa)
nám. T. G. M. Pedikúra
Salon Perla (nad Jiřkou) Havlíčkova
Špalíček Domovina
Hakenova
Hair Club s.r.o.
Hair Salon
Husova
Salon Perla
Pilíková
Studentská
Salon Iris (Archa)
Kadeřnictví (OD Jiří)
Družstevní
Vaňková Bušfyová
Moučná
Pilíková
Kokyová
Budovcova
Pedikúra (Domovina)
Holič. Chvalovská
Za Nádražím
Pedikúra (Bellevue)
Podiatrie
Kosmetika
Chvalovská Za Nádražím
Fitcentrum
Hotel Orfeus
nám. T. G. M.
G-Rex, Černý
OK Studio Studentská
Novotný (u Krystalu)
Salon Iris (Archa)
nám. T. G. M.
Club Zdravíčko
Špalíček
Studentská
Fitcentrum
Studio Bril
Hellichova
Salon Perla (nad Jiřkou) Havlíčkova
Bazén
Hair Club, s. r. o. Fügnerova
Aqua Bella
Skřivanová
Hakenova
Hotel Felicitas
Lebedová
Hálkova
Lázně zimní
Davidová
Husova 24
Fotoslužby
Foto Lukas
Javůrková
______________________________________________
______________________________________________
1. dubna 2010
nám. T. G. M.
Studentská
nám. T. G. M.
Přemyslova
nám. 5. května
Palackého
Fügnerova
nám. T. G. M.
Jiřího nám.
nám. T. G. M.
Zámek
Jiřího nám.
Nám. T. G. M.
Jiřího nám.
Na Zádušce
Družstevní
nám. T. G. M.
V Zahrádkách
Jiřího nám.
nám. T. G. M.
Komenského
Jiřího nám.
Husova
Husova u OD
Divadelní
Divadelní
Havlíčkova
Husova
Lidická
_____________________________________________
_____________________________________________
Jméno: ______________________________________________________________________
Adresa: ______________________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________________
PN
PŘÍLOHA PN
1. dubna 2010
se sídlem Jiřího náměstí 20/I, Poděbrady a Českou republikou - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
19. Oddělení části pozemku parc. č.
1213/3 a 1213/79 v k. ú. Poděbrady
U s n e s e n í č. 127/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
v y s l o v i l a s o u h l a s
s vypracováním geometrického plánu
na oddělení části pozemku parc. č.
1213/3 a části pozemku parc. č.
1213/79 o celkové výměře cca 15 m2
v k. ú. Poděbrady na náklady spo lečnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: 27232425,
za účelem budoucího prodeje.
20. Odkoupení pozemku parc. č. 2116/5
v k. ú. Poděbrady
U s n e s e n í č. 128/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
navrhla
zastupitelstvu města, aby
I. zrušilo usnesení ZM č. 36/2009 ze
dne 15. 4. 2009
II. rozhodlo o odkoupení pozemku parc.
č. 2116/5 o výměře 1092 m2 v k. ú.
Poděbrady, který vznikl sloučením
dílu „c“ o výměře 263 m2 oddělený
z pozemku st. č. 2117, dílů „d“
o výměře 750 m2 a „e“ o výměře
79 m2 oddělených z pozemku st. č.
2116/1 v k. ú. Poděbrady geometric kým plánem č. 2274-105/2009, kdy:
a)Město Poděbrady uhradí veškeré
náklady spojené s vyhotovením kup ní smlouvy, zejména sepsání smlou vy, vyhotovení znaleckého posudku
a zaplatí správní poplatek za vklad
práva do katastru nemovitostí.
b) Společnost Crystal BOHEMIA, a. s.
zaplatí vyhotovení geometrického
plánu.
c) Strana prodávající zaplatí daň z převo du nemovitostí.
III.pověřilo starostu města podpisem
kupní smlouvy.
21. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě
o nájmu kanalizačních řadů
U s n e s e n í č. 129/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
I. schválit dodatek č. 2 ke smlouvě
o nájmu kanalizačních řadů pro veřej nou potřebu na území města Poděbra dy ze dne 3. ledna 2008 uzavřené
mezi Městem Poděbrady, jako prona jímatelem a akciovou společností
Vodovody a kanalizace Nymburk,
jako nájemcem, na základě kterého
dojde k dohodě o určení zdanitelného
plnění, kterým bude první den každé ho druhého měsíce daného čtvrtletí,
II. pověřit starostu města k podpisu
dodatku č. 2 ke smlouvě
22. Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě
o nájmu vodovodních řadů
U s n e s e n í č. 130/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
I. schválit dodatek č. 2 ke smlouvě
o nájmu vodovodních řadů pro veřej nou potřebu na území města Poděbra dy ze dne 13. června 2007 uzavřené
mezi Městem Poděbrady, jako prona jímatelem a akciovou společností
Vodovody a kanalizace Nymburk,
jako nájemcem, na základě kterého
dojde k dohodě o určení zdanitelného
plnění, kterým bude první den každé ho druhého měsíce daného čtvrtletí,
II. pověřit starostu města k podpisu
dodatku č. 2 ke smlouvě.
23. Schválení dodatku č. 5 k nájemní
smlouvě o pronájmu ČOV
U s n e s e n í č. 131/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
I. schválit dodatek č. 5 k nájemní
smlouvě o pronájmu čistírny odpad ních vod, včetně příslušenství v majet ku města Poděbrady ze dne 1. listo padu 1998 uzavřené mezi Městem
Poděbrady, jako pronajímatelem
a akciovou společností Vodovody
a kanalizace Nymburk, jako nájem cem, na základě kterého dojde
k dohodě o určení zdanitelného plně ní, kterým bude první den každého
kalendářního měsíce,
II. pověřit starostu města k podpisu
dodatku č. 5 k nájemní smlouvě
o pronájmu čistírny odpadních vod,
včetně příslušenství v majetku města
Poděbrady ze dne 1. listopadu 1998.
24. Zrušení usnesení RM č. 465/2009 ze
dne 2. 12. 2009
Předložený materiál byl stažen z projednávání
25. Uzavření smlouvy o spolupráci se
společností CET 21
U s n e s e n í č. 132/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I r o z h o d l a
uzavřít smlouvu o spolupráci se spol.
CET 21, s. r. o., se sídlem Kříženec kého nám. 1078/5, 152 00 Praha 5 při
natáčení televizního seriálu „Ordina ce v růžové zahradě“ v Poděbradech
s platností od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011,
II. p o v ě ř i l a
starostu města k podpisu smlouvy
o spolupráci se spol. CET 21, s. r. o.
26. Projednání zprávy o výsledku
inventarizace majetku, pohledávek
k 31. 12. 2009
U s n e s e n í č. 133/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
doporučila
zastupitelstvu města
schválit
výsledky
inventarizace
k 31. 12. 2009 a zápis z projednání
inventarizace ze dne 12. 3. 2010.
27. Zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku PK č. 342 v k. ú.
Poděbrady
U s n e s e n í č. 134/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
zveřejnit záměr města pronajmout
část pozemku PK č. 342 o výměře cca
120 m2 v k. ú. Poděbrady.
28. Směna pozemků parc. č. 5012/25,
4967/55 v k. ú. Poděbrady
U s n e s e n í č. 135/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
navrhla
zastupitelstvu města, aby
I. r o z h o d l o
o uzavření směnné smlouvy, pod le které město Poděbrady převede na
stránka III
NEREUS klub potápěčů Poděbrady,
pozemek parc. č. 5012/25 o výměře
83 m2, který vznikl oddělením
z pozemku parc. č. 5012/17, pozemek
parc. č. 4967/55 o výměře 103 m2, který byl nově označen a oddělen
z pozemku parc. č. 4967/50 a který
vznikl
skutečným
zaměřením
z původního pozemku PK 4969 v k. ú.
Poděbrady podle geometrického plánu č. 2288-9/2010 a podle které
NEREUS klub potápěčů Poděbrady
převede na město Poděbrady, pozemek parc. č. 4967/54 o výměře
217 m2, který vznikl oddělením
z pozemku parc. č. 4967/52, pozemek
parc. č. 4967/53 o výměře 31 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc.
č. 4967/29 v k. ú. Poděbrady podle
geometrického plánu č. 2288-9/2010,
za těchto podmínek:
a)Žádný z účastníků nebude druhému
účastníku vyrovnávat rozdíl v cenách
směňovaných nemovitostí.
b) NEREUS klub potápěčů Poděbrady
na své náklady uhradí veškeré výlohy
spojené s vyhotovením směnné
smlouvy, zejména sepsání smlouvy,
geometrický plán, vyhotovení zna leckého posudku, zaplacení správní ho poplatku za vklad práva do katast ru nemovitostí a zaplacení daně z pře vodu nemovitostí.
II. p o v ě ř i l o
starostu města podpisem směnné smlou vy mezi městem Poděbrady, se sídlem
Jiřího náměstí 20/I, Poděbrady a NE REUS klubem potápěčů Poděbrady.
29. Obsazení uvolněného mandátu
v zastupitelstvu města Poděbrady
U s n e s e n í č. 136/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. v z a l a n a v ě d o m í
informaci
a)o odstoupení paní H. Š. S. z funkce
členky Zastupitelstva města Poděbra dy dne 8. března 2010
b) o obsazení uvolněného mandátu něk terým náhradníkem z kandidátky
Občanské demokratické strany
II. r o z h o d l a
předat na nejbližším jednání zastu pitelstva města osvědčení o nástupu
do funkce člena/ky Zastupitelstva
města Poděbrady
III. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem osvědčení.
30. Projednání výsledků poptávkového
řízení na kácení havarijních stromů
U s n e s e n í č. 137/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
na základě výsledků poptávkového
řízení o dodavatelích, kteří pokácejí
havarijní stromy v zastavěných čás tech města s tím, že v případě časo vé naléhavosti mohou být osloveni
i další uchazeči v pořadí.
31. Oprava západní
náměstí T. G. Masaryka
komunikace
U s n e s e n í č. 138/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
rozhodla
I. ponechat výkop po opravě kanali začního řádu v západní komunikaci
nám. T. G. Masaryka v provizorním
stavu do doby zahájení opravy
a rekonstrukce celého uličního prosto ru a zařadit tuto rekonstrukci v soula du se zpracovaným projektem
k postupné realizaci,
II. zajistit odborem RUP vyhlášení výbě rového řízení na výběr dodavatele
k této akci.
32. Uzavření splátkových kalendářů
U s n e s e n í č. 139/2010:
Rada města Poděbrady po projednání
I. r o z h o d l a
a) zrušit usnesení rady města č. 106/2010
ze dne 3. 3. 2010
b) uzavřít dohody o splátkových kalen dářích, na základě kterých se dluž níci zaváží splácet Městu Poděbrady,
IČ 00239640, dlužnou částku v pravi delných měsíčních splátkách.
II. p o v ě ř i l a
starostu města podpisem:
a)dohod o splátkových kalendářích
s dlužníky
b) dodatků ke smlouvě o půjčce s dlužní ky, na základě které dojde ke změně
úroků z půjčky, jejíž přílohou bude
dohoda o splátkových kalendářích,
c)dodatku ke smlouvě o půjčce, na
základě které dojde k prominutí pohle dávky - úroku z půjčky v plné výši.
První květen, či první máj, je v Poděbradech již tradičně zasvěcen několika významným událostem a všichni občané mají možnost se zúčastnit.
Dopoledne proběhne na radnici v obřadní síni, tak jako každoročně, slavnostní předání městských cen poděbradským občanům, kteří se aktivně a dlouhodobě podílejí a zapojují
do rozvoje a propagace města Poděbrad. Tento slavnostní akt bude slovem provázet Alexandr Hemala za hudebního doprovodu seskupení Musica Dolce Vita.
Všichni jsou srdečně zváni. Žehnání pramenům
Datum prvního května je také neodmyslitelně spojeno se zahájením nové lázeňské sezóny a letos tomu bude nejinak. Žehnání pramenům na Libenského kolonádě doprovodí
Sbor svaté Cecílie.
Slavnostní otevření cyklostezky
Odpoledne bude věnováno cyklistice. Nejprve bude u Riegrova pramene slavnostně otevřena I. etapa vnitroměstské cyklostezky.
V nejfrekventovanějších částech města, v ulicích Fügnerova a Jiráskova a v části ulice Na Valech a Říční (prostor před ZŠ Na Valech), byly vybudovány cyklostezky a cyklopruhy
v délce 2, 2 km. Řešení cyklostezek a cyklopruhů v ulicích Fügnerova a Jiráskova je celek vycházející z navrhovaného řešení revitalizace Riegrova náměstí, po jehož realizaci
budou stezky propojeny i fyzicky. V budoucnu by tak vznikla možnost přímého spojení Labe (labské cyklostezky) – kolonády – Riegrova náměstí – železničního nádraží nebo
přejezdu přes železniční trať v ulici Jiráskova.
Položení základního kamene vnitroměstské cyklostezky II na Riegrově náměstí
Cyklostezka bude pak pokračovat ve dvou lokalitách - Riegrovo náměstí, Náměstí 5. května a část ulice Na Valech a dále v ulicích Bílkova a v Aleji Esperanto. Předmětem projektu
je vybudování cyklostezek v délce 1, 52 km ve frekventovaných částech města Poděbrady. Součástí celkových nákladů projektu jsou náklady na cyklostezky, úpravy chodníků, odvodnění, veřejné osvětlení, dopravní značky, mobiliář a případně vegetační úpravy. Projekt počítá s vybudováním cyklostezky na Riegrově náměstí, Náměstí 5. května
a v ulici Na Valech v délce 580 metrů s obousměrným provozem v šíři 2, 5 m. Na Riegrově náměstí naváže cyklostezka na trasy cyklostezek z ulice Jiráskova a Fügnerova.
Na rohu Náměstí 5. května před budovou České spořitelny bude stezka vybočena poněkud do ulice, aby na nároží byl dostatečný prostor pro pěší. V dalším průběhu přes Náměstí
5. května až k přechodu kolonády bude cyklostezka vysunuta do ulice tak, aby šířka ulice byla 6 m. Cyklostezka v ulici Bílkova v délce 728 m bude mít šíři 2, 50 m pro osazení
nového veřejného osvětlení bude vlevo (na vnější straně) zřízena nezpevněná krajnice šířky 0, 75 m. Zelený pás vpravo (na vnitřní straně) má šířku cca 1, 70 m a bude zatravněn.
Stezka bude po obou stranách lemována zapuštěnými chodníkovými obrubníky do betonového lože. V místech starých vzrostlých stromů bude zřízena gabionová stěna výšky
0, 90 - 1, 40 m v ostatních úsecích bude proveden násyp z vyztužených zemin. Je zde předpokládán obousměrný provoz, kombinovaný s provozem pro chodce. Cyklostezka
v Aleji Esperanto v parku u Havířského kostelíka předpokládá bezkonfliktní provoz chodců i cyklistů v délce 218 m a šíři minimálně 3 m. Stávající asfaltový chodník bude odfrézován, provede se doplnění možných výtluků a nerovností a položí se nový, probarvený asfaltový kryt povrchu cyklostezky. Od okolní zeleně bude cyklostezka oddělena betonovým
obrubníkem, který bude uložen do stejné úrovně jako je hrana chodníku. Odvodnění bude provedeno do přilehlé zeleně.
Sbor Kvítek ze ZŠ Na Valech svým zpěvem odstartuje tuto etapu.
Cyklistický průvod
Historická kola z muzea Moto&Velo Přerov nad Labem či elektrokola bude možné vidět v cyklistickém průvodu, který odstartuje ve 14.30. Speciálně
k této příležitosti bude vydána jubilejní cykloznámka a pamětní list. Průvod pojede po plánované cyklostezce, tedy ulicí Na Valech, Říční ulicí a po labské
cyklostezce k hydroelektrárně.
Překvapení na závěr
Všechny přítomné čeká u hydroelektrárny odpolední překvapení, vystoupí místní spolky s bohatým programem a zahraje Podlabácký Pacifik.
Podrobný program najdete na plakátech.
PŘÍLOHA PN
stránka IV
PN
1. dubna 2010
V roce 1969 si americký senátor Gaylord Nelson udělal výlet do Santa Barbary, kde uviděl velkou ropnou skvrnu. Po návratu do
Washingtonu navrhl zavést národní svátek oslavující zemi. Se dnem Země je spojován i John McConnell, který představil stejnou myšlenku na jednání UNESCO o životním prostředí. Ve stejném roce navrhl vlajku Země.
První oslava v USA se konala v roce 1970 a získala širokou odezvu: zúčastnilo se jí asi 20 milionů lidí, zejména studentů. Ve svém
počátku zahrnovala i opozici vůči válce ve Vietnamu. OSN slaví svátek od roku 1971, v roce 1990 se připojily i další státy a 22. duben
se stal mezinárodním Dnem Země.
Den Země 2010 v Poděbradech
Poděbrady se již tradičně aktivně zapojují do oslav Dne Země. Ve společné součinnosti spolupracují školy všech stupňů, město, DDM Symfonie, mateřské centrum, KIC, Svaz
postižených civilizačními chorobami, Polabské muzeum a řada dalších spolků a institucí.
I když Den Země jako takový připadá na 22. 4., takřka celý měsíc duben je v Poděbradech tomuto svátku věnován. Široké spektrum programu a akcí je zaměřeno na všechny
věkové vrstvy obyvatel – od nejmenších až po seniory, každý si může vybrat.
Zajímavé budou jistě literární a výtvarné práce dětí a studentů na téma myšlenky Jiřího Dědečka: „Vypadá to jako skládka, jsou to Čechy – domov můj?“ Toto téma přímo navozuje
další aktivity, které započnou již 7. 4. – úklid Čábelny, úklid Bažantnice, 10. 4. se koná akce Ukliďme si svět, kdy SOŠ ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí bude uklízet
okolí parkoviště u Jezera. Připojte se také Vy!!
Již tradičně budou děti 21. 4. malovat křídami na kolonádě. Hlavní program se bude konat ve čtvrtek 22.dubna od 9 do 13 hodin na náměstí. Co všechno můžete vidět a poznat?
Prodejní výstavu květin, zahrát si hry pro děti na téma třídění odpadů, co je ekosystém v zahradě a mnoho dalších. Polabské muzeum představí naše vodní ptáky – poznáte je
podle hlasu? Zavítejte do výtvarné dílny mateřského centra, Český svaz včelařů představí medové produkty a dozvíte se mnoho zajímavého o včelách.
Nenechte si ujít program SOŠ ve spolupráci se školou z Norska TOMB – ekologie hravě mezinárodně. Navečer vysadí zastupitelé města nové stromky. U všech škol se bude
uklízet, EKO Gymnázium v rámci projektu Malé granty instaluje nové lavičky. Kromě programu na náměstí se v prostorách SOŠ bude konat simulační hra pro žáky základních
a středních škol s názvem: Konference o globálním oteplování, dále prožitkový seminář Cesta mléka, HOP workshop - využití králíků pro animoterapii, ovce a vlna – praktické
ukázky.
Na kolonádě v Kongresovém centru jistě přijde k chuti soutěž Gastro 2010 na téma Zdravá výživa.
Pokračujeme! V dalších dnech proběhnou přednášky o ochraně zvířat pro nejmenší i pro studenty středních škol.
Vydejte se do pravěku - od Havířského kostelíka odstartuje v sobotu 24. dubna v 9.00 Cyklovýlet do pravěku po geologických a jiných přírodních památkách v Polabí. Zhruba
30 km dlouhá trasa vás zavede mimo jiné k písečným dunám nedalo Osečku a pokračuje až k nalezišti druhohorních zkamenělin v lomu Skalka u Velimi.
Dopravu dětí z náměstí do SOŠ a zpět zajistí výletní mašinka a povoz tažený koňmi.
Celý týden se budou v dopoledních hodinách promítat v prostorách KIC filmy s ekologickou tematikou.
Podrobný program najdete na plakátech.
Navrhni si svůj domek!!!
Rádi Vám jej vyprojektujeme. Následně zařídíme hypotéku, nabídneme
pozemek a postavíme. Umíme rodinný dům například nízkoenergetický
za cenu klasického, pasivní za cenu
nízkoenergetického! Máme vlastní
projekční ateliér i vlastní divizi realizace staveb! Například 4+1 samostatný
na vlastním pozemku za 2,8 mil. Kč,
dvougenerační 5+1 samostatný na
vlastním pozemku za 3,8 mil. Kč.
Info: 774 559 014
‼Soutěž ke Dni Země‼
Téma:
Jiří Dědeček:
„Vypadá to jako skládka, jsou to Čechy – domov můj?“
Kategorie:
• mateřské školy vytvářejí výtvarné dílo
• 1. stupeň základní školy vytvářejí komiks
Uzávěrka je 15. 4.
práce odevzdávejte do DDM Symfonie Poděbrady.
PN
LIDÉ / KULTURA
1. dubna 2010
Země dětí na Labi
Poděbrady jakožto lázeňské město mají mnohé možnosti kulturního vyžití. Jednou z variant jak strávit odpoledne by mohla
být i návštěva vystoupení sboru ZŠ Na Valech Kvítek. Kvítek funguje při základní škole pro děti 3. až 9. tříd, vede jej Věra
Froňková a na klavír doprovází studentka SOŠ Poděbrady Anna Froňková. Pokud zmíníme Kvítek, nesmíme opomenout ani
ty nejmenší děti z Kvítečku. Děti v Kvítečku, pod vedením Ivety Soběslavové, se seznamují se svým hlasovým umem a připravují se, aby jednoho dne mohly být úspěšné jako jejich „velcí“ kolegové z Kvítku.
Pěvecký sbor při ZŠ Na Valech má již
poměrně dlouholetou tradici. Sbor Kvítek si zazpíval s nejedním domácím
umělcem. Jmenujme například Wabiho Daňka v začátcích svého působení.
Mezi dalšími známými tvářemi byly
například Jana Koubková, Dáda Patrasová, Jiří Pavlica s folkovým souborem
Hradišťan, Petr Skoumal, ale i Ida Kelarová, jež proslula zejména jako koordinátorka romských hudebních projektů.
Mgr. Froňková k tomu dodala: „Samozřejmě vystupujeme i k různým příležitostem pro všechny Poděbraďáky, rodiče,
učitele. Velký úspěch mívají vánoční
koncerty v Kostele Povýšení sv. Kříže,
koncerty v divadle, v DDM Symfonie
a na vánočních trzích ZŠ Na Valech.“
Kvítek se neomezuje jen na domácí úspěchy, ale podařilo se mu proniknout i do
zahraničí. Šestým rokem běží spolupráce s německým zpěvákem Rolfem Zuckowskim v rámci projektu Elbkinderland
– Země dětí na Labi. Projekt sdružuje
sbory z Německa a České republiky
a společně pořádají vystoupení v Německu, ovšem Kvítek pomáhá rozšiřovat pole
působnosti i na další české sbory. „Hlavním cílem sdružení je spojit co nejvíce
českých a německých dětí žijících podél
řeky Labe, které společně zpívají, koncertují a aktivně tráví volný čas.“ Tak zní
hlavní motto Elbkinderland. Představitelé
projektu si slibují odbourávání jazykových bariér mezi dětmi, sblížení a trávení
volného času s protějšky z jiné kulturní
oblasti. Pokud nahlédneme do historie
spolupráce Kvítku a Elbkinderland, pak je
prvním mezníkem jistě setkání v Mělníku
roku 2004, kde všechno začalo. Následovaly výjezdy do Hamburku, Brunsbüttelu a první fáze projektu byla završena na
Vánoce 2005 v Drážďanech. O tři roky
CENTRUM EFFETA
Rösslerova ul. 349/12, Poděbrady
• poradna pro zdraví
a rozvoj osobnosti
• alternativní metody léčby
Nabízíme nejen řešení fyzických
a psychických problémů,
ale i nalézání prvotní příčiny stavu,
aby se naše problémy,
nemoci neustále nevracely,
neopakovaly, nestupňovaly,
ale řešily
Termíny objednání a odpovědi
na Vaše dotazy:
tel.: 606 468 882
e-mail: [email protected]
Připravujeme pravidelné akce!
Konzultace zdarma
– více informací:
www.effeta.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Pozvánka
na promítání videofilmu
Chování obyvatelstva při
mimořádných a krizových
situacích
později se poprvé dění přesunulo do
Polabí. Rok 2008, setkání v Poděbradech
a pod hradbami města Nymburka, aneb
velké setkání 9 německých a českých dětských sborů. Kromě Kvítku z Poděbrad
jmenujme Hlásek z Nymburka či Rošťáka
z Přelouče a sbor IV. ZŠ Kolín. Děti po
setkání jen zářily štěstím, a tak se i v roce
2010 mohou těšit na šňůru vystoupení
v Německu a České republice, zejména
pak v domovských Poděbradech.
Ahoj Evropo, ahoj Labe!
Aneb „Zpívání na Labi“ s Rolfem Zuckowskim a Magdou Reifovou. Série
17 koncertů v ČR a SRN s téměř 28 sbory
a 1000 dětmi, zavítá i do Poděbrad. Sice
se zde nepředstaví celá škála sborů, ale
i tak se můžeme těšit na prvotřídní podívanou, jejímž účelem je hlavně vykouzlit
na tvářích dětí úsměv. Samotný koncert
se uskuteční 16. května 2010, ale více
o koncertu samotném přineseme v příštím čísle. Nyní se zaměříme na program
Kvítku. „Přípravy na vystoupení v Podě-
bradech začaly již v minulém kalendářním roce, kdy jsme sháněli česká města
a jejich dětské sbory, které se chtějí
zapojit do tohoto projektu, plánovali
společné koncerty, hledali sponzory pro
tuto akci. Prvním datovým mezníkem
roku 2010 byl 19. březen - setkání organizátorů této velké akce v Müllberku.
Po návratu z Německa nás čeká se sborem nahrávání CD v Praze spolu s Rolfem Zuckowskim a Magdou Reifovou.
Nahrávání se uskutečnilo 22. března,“
uvedla vedoucí sboru Mgr. Věra Froňková. Soubor se také představí v pořadu Hřiště 7 na obrazovkách ČT 1 a měl
by se objevit ve vysílání během dubna.
Sbor z lázeňského města se představí s písněmi Koráby a Malí Evropani
s M. Reifovou. Bezesporu nejnabitějším měsícem v programu bude květen.
Začátkem května se vybraná část stěhuje
poblíž Düsseldorfu a 8. května můžeme
vidět sbor v živém vysílání televize
ZDF, spolu se sborem Drážďanští špačci.
Necelý týden po návratu z Německa přijede do místa dějiště koncertu německý
sbor z Hetlingenu. Koncert se uskuteční v režimu open-air, což znamená pod
živým nebem. Účinkovat bude domácí
Kvítek s Kvítečkem a sbory z Přelouče,
Pardubic, Hamburku a Hetlingenu spolu
s Rolfem Zuckowskim a Magdou Reifovou. Záštitu nad vystoupením udělil
starosta Města Poděbrad a spolupořadatelem je Kulturně informační centrum.
V červnu pak čeká sbor cesta po městech Hamburk, Hetlingen, Brunsbüttel,
Glückstadt a Balje. Své účinkování na
tomto ohromném turné zakončí pěvecký sbor Kvítek koncem srpna koncertem
v Mühlberku. Proto popřejme dětem pevný hlas a mnoho zábavy na cestách.
Jakub Nesvadba
Žijeme v jednom městě
aneb Cizinky, cizinci a my
je název cyklu kulturních podvečerů, který začal 4. 3. 2010 v Poděbradech a pokračovat bude v dalších městech Středočeského kraje, ve kterých žije větší počet cizinců, ale integračně-vzdělávací aktivity tu doposud probíhaly spíše v omezené míře.
Cílem projektu je zvýšit informovanost o přínosu cizinců a cizinek české společnosti a zároveň zprostředkovat diskuzi na téma společného soužití různých kultur.
Projekt realizuje nezisková organizace
Evropská kontaktní skupina (EKS), která
prosazuje rovné příležitosti mezi ženami
a muži, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se změnit
zažité genderové stereotypy a předsudky
v Česku i v Evropě. EKS se mimo jiné
věnuje tématům migrace, práce z domova, diskriminace na trhu práce, integrace
a celé řadě dalších. Podrobnosti naleznete
na webové adrese www.ekscr.cz.
Program obsahoval diskuzi na téma „Co
o sobě nevíme“, vystoupení hudební
a taneční skupiny Jagalmay, představení
fotografií ruské novinářky a fotografky
Světlany Mazepiny, Poděbradský multikulturní kvíz, čtení z autobiografické-
stránka 5
Poděbrady ve znamení přednesu
poezie
Marta Hrachovinová poskytla za organizátory Poděbradských dnů poezie rozhovor pro Poděbradské noviny.
Poděbradské dny poezie jsou za dveřmi,
když trochu předběhnu, tak se co nevidět
bude konat padesátý
ročník. Dovolte, abych
se ale zeptal jaký bude
ten letošní festival?
Skutečně, padesátka se
kvapem blíží! Ovšem náš
festival bude zase mladý. V obou kategoriích
recitační soutěže a v doprovodných pořadech vystoupí ke stovce mladých lidí. Ve
skladbě programu chceme navazovat na
tradici předchozích ročníků. Letos máme
kulaté máchovské výročí. Festival tedy
zahájí Máj v přednesu Barbory Hrzánové
a korunou česko-slovenského setkání příznivců interpretace poezie a prózy bude
jako vždy slavnostní večer s předáváním
Křišťálových růží.
Kdo letos patří mezi laureáty Křišťálových růží?
Letos nejvyšší ocenění v oboru uměleckého přednesu převezme herec a režisér Jiří
Ornest, členka činohry Národního divadla
v Brně Ivana Valešová a slovenský umělec Ján Greššo.
Patříte řadu let do organizačního štábu přehlídky. Jaká je úroveň soutěží
v přednesu poezie a prózy v posledních
letech?
V posledních letech se do soutěží hlásí
k šedesátce studentů hereckých škol, mladých herců i amatérů, vítězů prestižních
amatérských soutěží v uměleckém přednesu. To je důkaz, že tato náročná umělecká disciplína mladé lidi stále přitahuje.
Nedá se však říci, že by úroveň výkonů
podléhala nějakým trendům. Vždy jde
především o pestrost dramaturgického
výběru, která se projeví jak v soutěži, tak
také v pátečním pořadu Vizitky. A jaká
bude úroveň letos? Necháme se překvapit.
Doufáme jen, že se opět dočkáme výkonů
hodných Ceny Karla Högera a Ceny Viliama Záborského.
Na jaké programové lahůdky pozvete
návštěvníky festivalu?
Zahajovací večer s Máchovým Májem
jsem už zmínila. Děti pozveme na představení Pohádky naší babičky pro samé chytré hlavičky, které přivezou opět studenti
Festival poezie zahájí Bára Hrzanová
Máchovým Májem
z Vyšší odborné školy herecké v Praze.
Mladé diváky (nejen věkem, ale především duchem) přivítáme na pořadech spojených pod názvem Vizitky, tedy na představení, která pro poděbradský festival
připravili studenti hereckých škol. Když
pominu předávání Křišťálových růží, tak
nemohu vynechat závěrečný Koncert laureátů, kde každý může vidět a slyšet ty
nejlepší interprety ze soutěže i poděbradské žáky ZUŠ, kteří již tradičně spolupracují na hudebním doprovodu. Diváci by
si také neměli nechat ujít pořad Setkání
s básníkem Janem Skácelem, který pro
festival připravila Hana Kofránková spolu
s hudebníkem Jiřím Šlupkou Svěrákem.
Na festivalu znovu vystoupí šansoniérka
a spisovatelka Zdenka Lorencová, která
zde pokřtí novou knížku.
Jak rozvíjí svoji činnost občanské
sdružení Slovo a hlas?
Občanské sdružení SLOVO a HLAS se
snaží pečovat o kulturu mluveného projevu nejen tím, že připravuje a pořádá
Poděbradské dny poezie a veřejně tak prezentuje zájem odborné i laické veřejnosti
o uměleckou disciplínu interpretace poezie a prózy. Vydalo již tři odborné publikace věnované uměleckému přednesu.
Po knize Živé slovo - 45 (+3) zamyšlení
nad tajemstvím poezie a hlasu, publikaci
Téma: promluva o knize Mluvená próza
a verš (dvě studie Františka Daneše),
připravujeme pro letošní rok pod halasovským názvem Sláva slova zamyšlení
Radovana Lukavského o přednesu poezie.
Svazek vyjde na podzim v nakladatelství
Akropolis.
Milan Čejka
ho deníku pana Alexandra, ochutnávku
cizokrajných jídel a neformální setkání se
členy výše uvedené hudební skupiny. Mě
osobně nejvíce zaujala hra na židovskou
harfu a na dutar (zvláštní druh bubínku).
A nyní slíbené otázky. Odpovězte si pravdivě a otestujte si tak svůj vztah k cizincům, se kterými se denně setkáváme:
- Je cizinec v Poděbradech vítaný?
- Ohrožují nás cizinci?
- Inspirují nás cizinci?
- Cizinec neumí česky – vadí vám to?
- Je pro nás cizinec přínosem a vzorem?
- Berou nám cizinci práci?
- Je cizinec obecně „divný?“
- Je cizinec našincem?
Jaroslav Richter
Gymnázium Jiřího z Poděbrad
přivítá švédské studenty
Naše motto: „Lépe jednou vidět než
třikrát slyšet.“
Chránit své zdraví, život a majetek
je povinností každého občana. Abychom věděli jak na to, zveme všechny občany našeho města na promítání
naučného videofilmu „Štěstí přeje připraveným.“ V krátkých a výstižných
videoklipech radí a názorně seznamuje
Hasičský záchranný sbor ČR s návodem jak se chovat při různých mimořádných událostech a krizových situacích, které nás mohou v běžném životě
kdykoliv potkat.
Promítání je zdarma a proběhne v Zámeckém biografu, Jiřího nám. 1/I v Poděbradech vždy od 17.30 v termínech:
Duben: 12. 4., 14. 4., 20. 4., 29. 4.
Květen: 4. 5., 12. 5., 20. 5., 25. 5.
Srdečně zve radnice
Mezinárodní spolupráce poděbradských
gymnazistů a švédských studentů začala
v srpnu 2009. Jedná se o dvouletý českošvédský projekt v rámci programu mezinárodní spolupráce Comenius a aktivně
na něm pracují členové Pěveckého sboru a orchestru GJP se svými pedagogy
a hudebníci ze švédského gymnázia
s uměleckým zaměřením.
Jsme ve fázi intenzivních příprav na přijetí zahraničních studentů v našem městě,
v gymnáziu a v rodinách. Švédští hudebníci s vyučujícími se stanou našimi hosty od
13. dubna 2010. V rámci uměleckého pro-
jektu jsme pro švédské partnery připravili
kromě exkurzí, besed, oficiálních přijetí
a prezentací také řadu hudebních aktivit
a přípravu na společné koncerty obou
sborů a orchestrů.
Vyvrcholením budou 2 koncerty, na které
bychom vás chtěli pozvat: první se uskuteční v Evangelickém kostele v Poděbradech v pátek 16. dubna 2010 od 18.00
hodin a druhý koncert na zámku Loučeň
v neděli 18. dubna 2010 od 13.30 hodin.
Pavla Suchánková
studentka sexty GJP a předsedkyně
Pěveckého sboru a orchestru GJP
DDM Symfonie Poděbrady
hledá spolupracovníky
Chcete-li vést nějaký kroužek, například elektrotechnický, šachy, stolní tenis,
házená,… nebo máte-li nějaký jiný nápad, ozvěte se nám!!!
Volejte Pavlíně ŠPELDOVÉ na telefon 325 614 326 nebo 608 940 064
nebo se ozvěte na e-mail: [email protected]
KULTURA
stránka 6
ZÁMECKÝ BIOGRAF
2. – 3. 4. / Pá – So / 19.00 / KNIHA
PŘEŽITÍ / Sci-fi / USA / tit. / od 12 let /
118 min. / 70 Kč
Postapokalyptický western o jednom osamělém muži jménem Eli, který putuje
napříč zdevastovanou Amerikou. Kdysi
krásná krajina a neposkvrněná příroda se po katastrofě změnila v nevlídnou
a nebezpečnou pustinu. Jeho posláním je
ochraňovat vzácný spis, který ukrývá klíč
k přežití lidské rasy…
Režie: Albert Hughes, Allen Hughes
Hrají: Denzel Washington, Gary Oldman,
Mila Kunis, Evan Jones
3. – 5. 4. / So – Po / 15.00 / ALVIN
A CHIPMUNKOVÉ 2 / Animovaný /
USA / dabing / přístupný / 88 min. /
70 Kč
Ian je vysvobozen z vězení a hledá všude
na světě zvířata, která umí zpívat a tančit.
Už se nemůže dočkat, až se pomstí Chipmunkům. Mezitím se Chipmunkové vracejí se svými novými láskami a Jason Lee
se vrací jako David Seville, ale tentokrát
se svým bratrem Tobym.
Režie: Betty Thomas
6. – 7. 4. / Út – St / 19.00 / NĚJAK SE
TO KOMPLIKUJE / Romantický /
USA / tit. / přístupný / 120 min. / 70 Kč
Představte si, že se rozvedete, po deseti letech si uvědomíte, že jste definitivně odstřihli bývalého partnera, pak ho
z ničeho nic potkáte a bác ho… Najednou
pochopíte, že stará láska nerezaví, a také
zjistíte, že se to nějak komplikuje.
Režie: Nancy Meyers
Hrají: Alec Baldwin, Meryl Streep, John
Krasinski, Lake Bell, Steve Martin
8. – 9. 4. / Čt – Pá / 19.00 / NA HRANĚ
TEMNOTY / Thriller / USA / tit. /
od 12 let / 108 min. / 70 Kč
Propracovaný detektivní thriller s Melem
Gibsonem, který se v hlavní filmové roli
objevuje poprvé od roku 2002, kombinuje
skvělý scénář s přímočarou akcí. Detektivovi Thomasovi Cravenovi umírá v náručí jeho vlastní dcera. Během vyšetřování
její vraždy proniká Thomas stále hlouběji
do nebezpečného světa zločinů velkých
korporací, vládního krytí a vražd, které je
mají utajit.
Režie: Martin Campbell
Hrají: Mel Gibson, Ray Winstone, Danny
Huston.
10. – 11. 4. / So – Ne / 19.00 /
SHERLOCK HOLMES / Akční / USA /
tit. / od 12 let / 128 min. / 65 Kč
Ukáže se, že Holmesovy bojové schopnosti jsou stejně tak smrtící jako jeho
pověstný intelekt. Obojího bude zapotřebí
při odhalování smrtelného spiknutí, které
by mohlo zničit celou zemi.
Režie: Guy Ritchie
Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law,
Mark Strong, Rachel McAdams.
12. 4. / Po / 17.30 / OCHRANA
OBYVATELSTVA
Město Poděbrady zve na promítání videofilmu Chování obyvatelstva při mimořádných situacích.
Vstup zdarma
13. 4. / Út / 19.00 /
SMLOUVA S VRAHEM / Drama / Finsko, VB, Něm., Švédsko / tit. / od 12 let / 79 min. / 60 Kč
Protagonistou příběhu je zamlklý osamělý francouzský úředník Henri Boulanger,
který po patnácti letech oddaných služeb
v kafkovsky pochmurných kancelářích
královských vodáren v Londýně dostane
kvůli privatizaci hodinovou výpověď. Po
dvou nevydařených pokusech o sebevraždu si najme zabijáka, aby ukončil život,
který pro něj ztratil smysl.
Režie: Aki Kaurismäki
Hrají: Jean - Pierre Léaud, Kenneth Colley, Joe Strummer
14. 4. / St / 17.30 / OCHRANA
OBYVATELSTVA
Město Poděbrady zve na promítání videofilmu Chování obyvatelstva při mimořádných situacích.
Vstup zdarma
FK
15. 4. / Čt / 19.30 / DŮM
K POVĚŠENÍ / Drama /
VB, It., Jugoslávie / tit. /
od 12 let / 142 min. /
50 Kč (s legitimací),
75 Kč (bez legitimace)
Film byl poprvé uveden na MMF v Cannes a hned získal Zlatou palmu. Je to
působivá a burcující obhajoba tolerance
vůči cizím kulturám a zároveň naléhavá
výzva k pochopení jejich tradic a hodnot.
Kusturicův film spojuje cikánské pohádky
a legendy s reálnými sekvencemi, pohybuje se mezi sny a všedností, realitou
a iluzí. Emir Kusturica patří k předním
evropským režisérům a je absolventem
pražské FAMU.
Režie: Emir Kusturica
Hrají: Davor Dujmovic, Bora Todorovic,
Ljubica Adzovic
16. – 17. 4. / Pá – So / 19.00 / MILÝ
JOHNE / Romantický / USA / tit. /
přístupný / 105 min. / 70 Kč
John jako mladý se snaží najít rovnováhu mezi ním a jeho otcem. Při propustce
z armády potkává Savannah. Stávají se
z nich přátelé potom, co John skočí pro
její kabelku do vody. U ohně s vysokoškoláky se seznamuje se Savanniným přítelem Timem Wheddonem. Po počátečním
setkání se John a Savannah opět sejdou na
pláži, kde on ji učí surfovat. Rychle se do
sebe zamilují.
Režie: Lasse Hallström
Hrají: Channing Tatum, Amanda Seyfried, Richard Jenkins
17. – 20. 4. / So 17.00, Ne 17.00 a 19.00,
Po – Út 19.00 / DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ / Komedie / ČR / přístupný /
102 min. / 80 Kč
Filmová adaptace stejnojmenné prózy
Miroslava Švandrlíka v režii Zdeňka
Trošky. V lehké komediální nadsázce sledujeme příběh slušného, hodného, ale do
dnešního života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeška. Byť svědomitým
lékařem, neumí svého povolání či poslaní
využít ke svému prospěchu jako jiní jeho
kolegové ze studií nebo ze špitálu.
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Jaroslav Šmíd, Eva Holubová, Jiří
Langmajer a další.
20. 4. / Út / 17.30 / OCHRANA
OBYVATELSTVA
Město Poděbrady zve na promítání videofilmu Chování obyvatelstva při mimořádných situacích.
Vstup zdarma
21. – 22. 4. / St – Čt / 19.00 / LÍTÁM
V TOM / Komedie / USA / tit. /
přístupný / 109 min. / 70 Kč
Hrdina komedie Lítám v tom, Ryan Bingham, je šťastný člověk. S hlavou v oblacích neochvějně míří za splněním životního snu, jenže život bývá pěkná mrcha.
A ta dokáže i v cílové rovince říct:
„Hochu, běžíš po špatné trati“.
Režie: Jason Reitman
Hrají: George Clooney, Vera Farmiga,
Anna Kendrick
26. – 28. 4. / Po – Út 16.00 a 19.00,
St 16.00 / AVATAR / Sci-fi / USA /
dabing / přístupný / 162 min. / 75 Kč
Mariňák Jake Sully (Sam Worthington) je
po nehodě upoután na vozík. Proto, když se
mu naskytne možnost odletět na vzdálenou
planetu a nechat vědce implantovat svoje
myšlení do uměle vytvořené bytosti, Avatara, neváhá. Může tak na této cizí planetě
začít nový život v novém těle. Tato planeta
se ale zmítá válkou mezi lidmi a původními obyvateli a Jake Sully se zamiluje do
jedné z nepřátel. Na čí stranu se postaví?
Režie: James Cameron
Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez
28. 4. / St / 19.00 /
HAROLD A MAUDE /
Komedie / USA / tit. /
od 12 let / 91 min. /
60 Kč
Křehký příběh zasmušilého mladíka
Harolda, který tráví většinu času na cizích
pohřbech, a života plné osmdesátnice
Maude.
Režie: Hal Ashby
Hrají: Ruth Gordon, Bud Cort, Cyril
Cusack, Ellen Geer.
29. 4. – 1. 5. / Čt – So / 19.00 /
NEZAPOMEŇ NA MĚ / Drama /
USA / tit. / od 12 let / 128 min. / 70 Kč
Hlavním hrdinou je mladý muž jménem
Tyler Roth (Robert Pattinson), jehož rodiče se rozejdou po sebevraždě jeho bratra.
Tyler se zamiluje do Ally Craig (Emilie
de Ravin), která byla svědkem vraždy své
matky a díky tomu si uvědomí, že si musí
vážit času, který jí zbyl.
Režie: Allen Coulter
Hrají: Robert Pattinson, Emilie de Ravin,
Pierce Brosnan
29. 4. / Čt / 17.30 / OCHRANA
OBYVATELSTVA
Město Poděbrady zve na promítání videofilmu Chování obyvatelstva při mimořádných situacích.
Vstup zdarma
30. 4. / Pá / DÍVKA POLABÍ
Bližší informace na speciálních plakátech.
PN
Rusko, země plná překvapení
Od Karpat až k Bajkalu – hledání přirozeného způsobu života a nedotčené
přírody.
Během cesty
napříč Ruskem a jeho
přilehlými
jižními republikami objevil
Leoš Šimánek
oblasti, které
unikly ničivému působení
člověka za předchozího režimu a uchovaly se ve své neporušené podobě. Daleko
od měst se setkal s lidmi žijícími tradičním způsobem života. Se svou manželkou
a kamarádem, který dobře znal celou zemi
před i za Uralem, procestoval obrovité
Rusko a poznal tamnější život na vlastní
kůži. Náročná expedice se mohla realizovat díky důkladné přípravě a vybavení.
Se speciálně upravenou nákladní Tatrou
zdolala posádka i ty nejobtížnější terény.
Účastníci podnikali dlouhé výpravy na
koních, vzrušující rafting, vysokohorské
výstupy včetně lyžařských túr i plavbu
na plachetnici. Dostali se do nejvzdálenějších koutů této nesmírně rozlehlé
země. Šťastnou náhodou získali povolení
vkročit do pohraničních pásem, kam před
perestrojkou nikdo nesměl.
Divadlo Na Kovárně 12. 4. v 15.30
a 19.30
(red)
16. ročník PROJEKTU 100
v našem kině
Tradiční přehlídka PROJEKT 100, pořádaná Asociací Českých filmových klubů, přináší v roce 2010 několik výjimečných
titulů.
Ashbyho a nekonvenční příběh tří přátel
režiséra Juraje Jakubiska Vtáčkovia,
siroty a blázni.
Fish Tank režisérky Andrey Arnoldové,
vyprávějící příběh problémové patnáctileté dívky, boduje na mezinárodních festivalech – kromě cen z Chicaga, Edinburgu, Motovunu, Stockholmu a dalších si
z Cannes odvezl Cenu poroty a nominaci na Zlatou palmu. Andrea Arnoldová
a Katie Jarvisová získaly britské ceny
nezávislého filmu.
Třešničkou na Projektu 100 je uvedení letošního vítěze z Cannes a čerstvého
držitele Zlatého glóbu za nejlepší zahraniční film, černobílá Bílá stuha Michala
Hanekeho.
(red)
Baronky z Kalichu
V představení Baronky Divadla Kalich zazářily začátkem března na prknech
Divadla Na Kovárně dvě české herecké perly, Eva Holubová a Zuzana Bydžovská.
V napínavé hře oscilující mezi smíchem a děsem ztvárnily osamělou baronku a její
služku.
Baronka Eva Holubová je odhodlaná světu dokázat, že je schopná vycepovat spolehlivou služebnou z kohokoliv – a vybírá
si pro svůj úmysl dívku vychovanou zvířaty, která neumí mluvit, natož společensky vystupovat. Cesta k barončinu cíli je
tedy přinejmenším nesnadná. Dochází ke
komickým, absurdním, ale i hrozivým
scénám, což si obě herečky zřetelně užívají. Dramatickou atmosféru představení
umocňuje scéna z dílny Šimona Cabana,
který hru zároveň režíruje a herečkám
upravil i scénář. Autorem dramatu je
současný kanadský divadelní a filmový
režisér Michael Mackenzie.
Napětí hře dodává také postava násilnického barona – záletníka. Ten se sice přímo
na jevišti neobjeví, ale nepřímo zasahuje
do barončina jednání a zapříčiní i nečekaný konec představení. Obě baronky před
nabitým hledištěm poděbradského divadla sklidily nadšené ovace.
Za sebe i Zuzanu Bydžovskou odpovídala
Eva Holubová.
V Poděbradech asi nejste poprvé. Hrály jste tu už?
Bylo mi to tu povědomé, když jsme
sem vjížděly zámeckou branou, ale za
boha si nemůžu vzpomenout, co jsme
tu hrály. Jinak jsem tu určitě někdy byla
i mimo hraní. Ale Poděbrady znám hlavně
DIVADLO
NA KOVÁRNĚ
12. 4. / Po / 15.30 a 19.30 / LEOŠ
ŠIMÁNEK – RUSKO
Půl roku na dobrodružné cestě od Karpat
až k Bajkalu, hledání přirozeného způsobu života a nedotčené přírody. Nově
sestavenou live-diashow doplňuje vydání
stejnojmenné fotografické knihy. Více
informací na www.leossimanek.cz.
Vstupné: 140 Kč
13. 4. / Út / 19.30 / J. A. NÁHLOVSKÝ
A KAREL ŠÍP
Originální a vtipná talk-show se dvěma
skvělými a dobře známými baviči.
Vstupné: 250 Kč
PROJEKT 100
Putovní
přehlídka
letos představuje kolekci filmů věnovaných tradičnímu žánru světové kinematografie, filmu noir. Specifický žánr
noirových filmů měl v dějinách kinematografie řadu předchůdců i následovníků
a stal se klíčovým zdrojem inspirace světoznámých tvůrců. Tento žánr v přehlídce
reprezentují filmy Hluboký spánek Howarda Hawkse, Smlouva s vrahem Aki
Kaurismäkiho a Muže z Londýna Bély
Tarra.
Kolekci noirových filmů doplňují tři klasické filmy z přelomu 60. a 70. let – film
Zahraj to znovu, Same režiséra Herberta Rosse podle scénáře Woodyho Allena,
černá komedie o vztahu mladíka k osmdesátileté stařence Harold a Maude Hala
1. dubna 2010
14. 4. / St / 19.00 / SLAVNOSTNÍ
KONCERT UČITELŮ ZUŠ
Vstupné: 40 Kč
16. 4. / Pá / 19.30 / PŘELET NAD
KUKAČČÍM HNÍZDEM
Dramatizace
slavného
románu
K. Keseyho. Příběh až příliš svobodomyslného Mac Murphyho, který se ocitne
v péči jistého ústavu pro duševně choré,
jemuž vládne přísný řád a v němž každý
projev svobodného myšlení a jednání je
ve smyslu tohoto řádu tvrdě potlačován.
Možná si také připomenete oscarový
film Miloše Formana. V hlavní roli Filip
Blažek (nominace na cenu Thálie), Jan
Novák a další.
(Divadlo náročného diváka)
Vstupné: 320 Kč
21. 4. / St / 19.30 / LEDŇÁČEK
Anglická komedie o vdově, sirovi a jeho
komorníkovi, kteří se dokážou i ve starším věku těšit ze života. V režii Ladislava
Smočka hrají Alena Vránová, Petr Kostka a František Němec, který za roli sira
Cecila získal Cenu Sazky a Divadelních
novin za nejlepší herecký výkon sezony
2007/2008 bez ohledu na žánr. Všichni tři
herci byli za své účinkování v této inscenaci nominováni na cenu Thálie 2008.
(Zábavná řada)
Vstupné: 420 Kč
22. – 25. 4. / Čt – Ne / 48. PODĚBRADSKÉ DNY POEZIE
Další ročník festivalu nejen na téma
poezie a mluvené slovo.
Na speciálním programovém plakátu je
k dispozici detailní program.
26. 4. / Po / 19.00 / KONCERT
ABSOLVETNŮ ZUŠ PODĚBRADY
Vstupné: 40 Kč
27. 4. / Út / 19.00 / AFFLATUS
KVINTET
Další z řady koncertů vážné hudby pořádaný Společností Otakara Vondrovice
o. s. Na programu Rejcha, Eder, Smetáček, Reinecke.
Vstupné: 80 Kč
PROGRAM NA
LÁZEŇSKÉ KOLONÁDĚ
z vyprávění Miloše Formana, který sem
chodil do školy. A dále si vybavím Alici Nellis, čímž zdravíme její maminku.
Takže když se řeknou „Poděbrady“, především si vzpomenu na tyto lidi.
Na čem kromě pravidelného hraní
v současné době pracujete?
Aktuálně spolu se Zuzanou zkoušíme
hru Druhý břeh od Michaely Gübelové.
V ní teď spolu budeme hrát pod režií
pana Ladislava Smočka. Posledního
dubna je premiéra. Ta hra je moc hezká, zajímavá. Na jednu stranu napínavá
a na druhou stranu filozofická. Každý si
v tom něco najde. I já jsem se v ní našla.
Uvádí ji divadlo Studio Dva Michala
Hrubého.
Text a foto Ondřej Průša
Dne 14. 4. 2010 uplyne 1 rok od úmrtí
mého manžela
Jana Rosenberga.
Celý život pracoval v poděbradských
lázních.
Kdo jste ho měli rádi pro jeho milou
a laskavou povahu, vzpomeňte.
Manželka
Ne / 4. 4. / 15.00 / FESTIVAL
ZAHRANIČNÍCH ORCHESTRŮ
Union Instrumental, Švýcarsko. Societá
Filharmonica, Itálie
St / 7. 4. / 19.00 / TA NAŠE PÍSNIČKA
ČESKÁ
Hudebně zábavný pořad se známým zpěvákem Jiřím Škvárou
Vstupné: 50 Kč
Ne / 11. 4. / 15.00 / BANDE DE MUSICA
LA FLOR DE LA MANCHA
Koncert velkého dechového orchestru ze
Španělska
St / 14. 4. / 19.00 / OPERETNÍ VEČER
Nejznámější operetní melodie v podání
I. Hybešové, L. Havláka a I. Havlákové
Vstupné: 50 Kč
Ne / 18. 4. / 15.00 / BIG BAND J. JÍNY
Koncert poděbradského orchestru pod
vedením Ing. Jíny
Vstupné: 40 Kč
Út / 20. 4. / 16.00 / MARTHA’S
VINE-YARD MINNESINGERS
Studentský soubor z USA
St / 28. 4. / 16.00 / ČESKÉ A SVĚTOVÉ
EVERGREENY
Nejznámější melodie v podání Františka
Lamače
Kavárna Viola
Vstupné: 40 Kč
PN
KALEIDOSKOP
1. dubna 2010
Velká velikonoční výstava
v DDM Symfonie
Vítání jara proběhlo v DDM Symfonie uspořádáním
již tradiční Velké
velikonoční výstavy ve spolupráci
se SOŠ Boučkova
ulice a Polabským
ekocentrem. Děti
si odnášely domů
ozdobené
keramické vajíčko či
papírové zvířátko
z
velikonoční
výtvarné
dílny.
Dospělí návštěvníci zhlédli ukázky ručních prací
a řemesel a nakoupili si drobné velikonoční věci či se přihlásili do některé z nabízených výtvarných
dílen pořádaných DDM. Také zde byla
možnost posedět u kávy či čaje s čerstvě
upečenými koláčky.
Květinářství U Lucie
Cizinci na ZŠ Na Valech
Cizinců v České republice stále přibývá a v našem městě Poděbrady a v jeho okolí
tomu není jinak. S dospělými cizinci přichází i děti a naše škola je velmi ráda, že ty
malé může do života připravovat právě ona.
Navyšování počtu cizinců na území naší
republiky vyplývá i ze statistik Českého
statistického úřadu. Každým rokem k nám
přichází průměrně 2 000 – 5 000 žadatelů
o mezinárodní ochranu.
Věříme, že všichni návštěvníci, kteří
i přes občasnou nepřízeň počasí, zavítali
na výstavu, odcházeli spokojeni a přijdou
zase za rok.
(red)
Na pouť zavítá nový
pražský arcibiskup
Pestrou, bohatou, barevnou prodejní velikonoční
výstavu připravilo pro své
zákazníky
Květinářství
U Lucie na poděbradském
Žižkově. I tak rozmanitý
sortiment obohatila pestrobarevná vajíčka a vůbec
všechny doplňky patřící
k Velikonocům. Jedněmi
z prvních návštěvníků byly
také včely, které se doslova vrhly po dlouhé zimě na
rozkvetlé voňavé květiny
před obchodem.
(vst)
stránka 7
O posledním dubnovém víkendu se uskuteční v Libici nad Cidlinou tradiční Svatovojtěšská pouť.
Libickou náves opět zaplní mnoho světských atrakcí, ale v posledních letech získává lidová slavnost i duchovní rozměr.
V sobotu 24. dubna zavítá na pouť
i nový pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka. Nejprve bude v 10 hodin
sloužit v kostele sv. Vojtěcha poutní
mši. Ve 12 hodin se uskuteční krátká
bohoslužba na Slavníkovském hradisku.
(čej)
Žáci - cizinci na naší škole
Cílenému vzdělávání žáků - cizinců se
věnuje naše škola zatím velmi krátce
(druhým rokem), ale zato o to intenzivněji. Nejdůležitější je pomoci cizincům
v překonání propastné jazykové bariéry.
Mimo práce s cizinci v hodinách běžné
výuky jsme pro ně otevřeli kroužek českého jazyka, kde si rozšiřují svou slovní
zásobu, učí se psát, číst a seznamují se se
základy české gramatiky. Kroužek v současné době navštěvuje 7 žáků - cizinců.
měl být těmto dětem velkým pomocníkem
při překonávání komunikačních bariér.
Pro nás i děti na naší škole je to velký
přínos
Mít cizince ve třídě není přínosem jen
pro učitele či pro cizince samotné, ale
i pro ostatní děti. Každodenní setkávání se
s dětmi jiných národností a komunikace
s nimi ukáže českým dětem, že být jiný,
mít jinou barvu pleti, mít jiné zvyky
a jinou kulturu, mluvit původně jiným
jazykem a vůbec se všemožně na první
pohled výrazně odlišovat od většiny, není
nic špatného a není to důvod k tomu, abychom je neměli rádi. Já osobně mám ve
své třídě 3 žáky - cizince, kteří našli v celé
mé třídě, a nejen v ní, velké kamarády
a jsem za to velmi ráda.
Text a foto Mgr. Anna Flanderková,
ZŠ Na Valech
Vlastní pracovní sešit pro žáky
cizince
Kroužkem naše
činnost v oblasti
vzdělávání cizinců
nekončí. Rozhodli
jsme se posunout
naši snahu ještě o kousek dále
a začali jsme pracovat na učebnici
nebo lépe řečeno
pracovním sešitě,
který je zaměřen
přímo na požadavky a potřeby
malých
cizinců
navštěvujících
základní
školu.
Tento
pracovní
sešit s názvem
„Můj první pracovní sešit pro Je na nás, jak pomůžeme dětem z ostatních zemí zapojit se do běžného
žáky - cizince“ by
života
Do škol míří rodilí mluvčí
Včlenit do výuky angličtinu s rodilým mluvčím plánují některé základní
a mateřské školy v Poděbradech, Nymburku a Kolíně. Právě v těchto dnech
probíhají jednání se společností Wattsenglish, která úspěšný celorepublikový
projekt realizuje. Rodilí mluvčí s dětmi
pracují osvědčenou metodou, založenou
na osvojování si řeči přirozenou cestou
– podobně jako se učíme mateřštinu. Podle pedagogů se jedná o zásadní průlom
v jazykovém vzdělávání.
S rodilým mluvčím by se pravidelně od
září měli setkávat například žáci poděbradské ZŠ T. G. Masaryka. „Zájem
angažovat ve škole rodilého mluvčího
vyšel přímo od rodičů a my jej samozřejmě maximálně podpořili,“ potvrzuje ředitel školy Jindřich Monček. „V 1. a 2. třídách, kde zatím angličtinu nevyučujeme, počítáme s jeho zapojením do hodin
prvouky, matematiky či tělesné výchovy.
Od 3. tříd se lekce s rodilým mluvčím
stanou součástí běžné hodiny angličtiny.“
Žáci si tak podle něj budou moci vyzkoušet angličtinu v praxi a naučí se řeč skutečně používat. „Zároveň to bude přínosné i pro pedagogy, kteří si díky kontaktu s
rodilým mluvčím sami upevní svoje jazykové znalosti,“ doplňuje Monček.
Pravidelná přítomnost rodilého mluvčího
v hodinách přijde rodiče zhruba na 250 Kč
měsíčně. „Rodiče chceme s celým projektem důkladně seznámit během března. Je
to šance, jak dětem nabídnout kvalitnější
jazykové vzdělání,“ uzavírá ředitel.
Metoda stvořená pro děti
Wattsenglish představuje ucelenou metodiku výuky angličtiny pro děti, která byla
vyvinuta ve spolupráci s psychology
a pedagogy. Dítě se angličtinu neučí klasickým způsobem „kočka = cat“, ale osvojuje si ji přirozenou cestou. „Rodilý mluv-
Prodej
Dům 2+kk/G - Úmyslovice
u Poděbrad okr. Nymburk
Pěkný domek 2+kk s půdou (možnost úpravy na obytnou) a garáží
– vše po kompletní rekonstrukci,
pozemek 736 m2. Veškerá obč.
vybavenost, Praha 45 km!
Kontakt: pí. Janatová,
tel.: 731 111 741
Znát cizí jazyky je a bude pro české děti nutností a samozřejmostí
čí vytvoří přirozeně bilingvní prostředí,
takže dítě je motivováno cizí řeč používat,
aby s ním mohlo komunikovat, hrát si…,“
vysvětluje ředitel společnosti Marek Kadlec. „Všichni naši lektoři – výhradně rodilí mluvčí – navíc procházejí náročným
výběrovým řízením, jsou pravidelně proškolováni a na práci s dětmi metodicky
velmi dobře připraveni.“ Metoda je podle
něj vysoce efektivní – děti jsou schopné
brzy rozumět a dokonce samy začít v angličtině komunikovat.
Jeho slova potvrzují i nejnovější lingvistické a psychologické výzkumy. Podle
nich je právě předškolní a mladší školní
věk ideální dobou k osvojování si jakéhokoliv jazyka vůbec. Dítě je vlastně
„naprogramováno“ učit se řeč. Pokud si
v této době dítě vytvoří v mozku další
řečové centrum (vedle rodného jazyka), je
to dar, který bude zužitkovávat a oceňovat
po celý svůj další život.
Zájem škol roste
V současné době je do projektu „Integrace rodilých mluvčích do výuky“ zapojeno již více než 150 MŠ a ZŠ z celé ČR.
„Děti za velmi krátkou dobu získávají
výborné fonetické návyky, rozumí příkazům a instrukcím, řada z nich se snaží
i o přirozenou odpověď v angličtině,“
uvádí výhody výuky s rodilým mluvčím
ředitelka liberecké ZŠ Husova Blanka
Reindlová. Ta se společností Wattsenglish
úspěšně spolupracuje již čtvrtým rokem.
„Wattsenglish je pro nás zárukou kvality
personálního výběru, metodického vedení a v neposlední řadě administrativního
zjednodušení.“
Mgr. Dana Filipová
Přijímání žádostí Turistické vizitky Poděbrady
Z Poděbrad se stalo vizitkové místo a nabízí turistům - sběratelům hned dvě turistické
vizitky číslo 757 a 758. K zakoupení v TIC za 12 Kč/ks.
do MŠ
(red), foto TIC
Mateřská škola v Poděbradech vyhlašuje přijímání žádostí pro školní rok 2010
- 2011. V termínu od 26. do 30. dubna
2010 si rodiče vyzvednou ve vybrané
mateřské škole přihlášku, kde je nutné
uvést i školu náhradní.
Podává se pouze jediná přihláška. Rozmístění dětí bude probíhat dle daných kritérií.
Písemné rozhodnutí obdrží zákonní zástupci
dítěte poštou do 30 dnů po vyhlášení zápisu.
SPORT / ZÁBAVA
stránka 8
Ohlédnutí za výjimečnými závody
V únoru se konal VIII. ročník Velké ceny Středočeského kraje ve střelbě ze vzduchových zbraní.
Sportovní soutěž se uskutečnila v Poděbradech – Kluk v tenisové hale. Dnes již
tradiční dvoudenní soutěže ve vzduchových disciplínách pořádalo „Středočeské
krajské sdružení Českého střeleckého
svazu“ ve spolupráci se sportovně střeleckými kluby Středočeského kraje pod
záštitou Středočeského kraje a jeho hejtmana MUDr.
Davida Ratha. Osmý ročník
VC Středočeského kraje se
opět povedl a poděkování
patří všem závodníkům,
trenérům, pořadatelům VC
a Středočeskému kraji. 383 startů, hala praskala
ve švech
Závodníků se letos opět
sjelo hodně. Pořadatelé si
na malou účast rozhodně
nemohli stěžovat.
se sešli hned dva velmi úspěšní střelci.
Puškař, olympijský vítěz v LM 60 ran
ze Soulu 1988 Miroslav Varga, který
na VC Středočeského kraje byl se svým
prodejním stánkem a brokař Petr Hrdlička, olympijský vítěz v trapu v Barceloně
1992, který zase doprovázel svého syna.
PN
Hokej slaví postup
Basketbal
Píše se 6. březen 2010 a zároveň se začíná odehrávat památný moment hokeje
v Poděbradech. Splnit si svůj cíl a postoupit do krajské ligy mužů.
Poděbrady vyrážejí na led domácího celku
Spartaku Příbram, který má bodové manko
na momentálně vedoucí Poděbrady. Zápas
začínají oba celky opatrně, protože každá
chyba může znamenat konec. První se otřepal Spartak a začal aplikovat aktivnější hru,
než předvádějí Poděbrady. V první části,
po chybě hostujícího gólmana Krále, může
skóre zápasu otevřít domácí Mandík, ovšem
prázdnou branku netrefuje. Druhá třetina opět patří domácímu celku. Dopomoci
k postupu mu má i minutová dvojnásobná
přesilovka. Jenže chyba úsudku. Ani nyní
1. dubna 2010
Spartak neskóruje. Právě běží pátá minuta
třetí třetiny a skóre se konečně hnulo. Šebesta se dostal do úniku a po srážce domácího
obránce a brankáře pohodlně zasouvá do
prázdné brány. Poděbrady dávají jediný gól
utkání a rozhodují o svém postupu. Konec
třetiny mají Poděbrady vyloučeného hráče,
ale Příbram se nepokouší ani o power play
a domácí se ubránili. Postup je doma. A na
závěr i jedna smutná zpráva. Ukončit kariéru se hned po zápase rozhodl třiačtyřicetiletý útočník Petr Fiala.
Jakub Nesvadba
Před 32. kolem fanoušci Karmy mohli
na soupisce zaznamenat jedno nové jméno a jedno staronové. Do týmu se vrátil
David Špička a na lavičce se též objevil
chorvatský rozehrávač Ognjen Petrovic. Na rozdíl od Petrovice zasáhl Špička symbolicky do konce utkání. V již
zmiňovaném kole se Poděbrady střetly
s BC Kolín, na rozdíl od předchozích
utkání s tímto týmem však dokázaly
vyhrát 90:79. V dalším kole se střetla
Karma s celkem USK Praha, kdy prohrála 67:77. Karma hraje jak na houpačce, důkazem bylo další kolo na palubovce Brna, kde Poděbrady vyhrály 73:67
a získaly důležité body v bojích o playoff. Prohra na palubovce Prostějova ale
moc postupových šancí nedává. Prohra
sice byla těsná, ale přece 73:64. Omluvou může být opětovná absence Thomase
a Beneše. Poděbrady sehrály velice vyrovnanou partii, dvě minuty před koncem
dokázaly bojovat o výhru. Konec konců důležitý je výsledný stav. O body se
postarali tito hráči: Vyoral 13, Horák 12,
Castleberry 11, Stria 9, Páleník 8, Harčár
6, Špička 3, Kučera 2.
Fotbal
7 absolutních nástřelů
Letos padlo opět hodně absolutních
nástřelů. Postarali se o ně: Martin Mazura, Doudleby n. O. 300 b. 2x, Klára
Mazurová, Doudleby n. O. 300 b., Petr
Šmol, Dukla Plzeň ve vloženém závodě –
600 b., Lucie Dudová, Slatina Brno
600 b. a 300 b., Jaroslav Šálek, Mor.
Budějovice 300 b.
Proměna tenisové haly na střelnici
Tenisová hala v Kluku u Poděbrad se
na dva dny proměnila již po osmé na
vzduchovou střelnici. Stavba haly nezabrala všem pořadatelům více práce než
v minulých letech, spíše naopak. Pořadatelé VC Středočeského kraje jsou stabilním
týmem, který se rok od roku zlepšuje.
Dva olympijští vítězové pod jednou
střechou
V tenisové hale v Kluku u Poděbrad
Vítek Hrdlička si přijel
vyzkoušet, jak se střílí
v tenisové hale, kde se bude
letos také konat M ČR mládeže ve vzduchových disciplínách.
Dva vložené závody
Na VC Středočeského kraje se také střílely opět dva
vložené závody VzPu 60
leže a VzPu 3x 20. Pořadatelé a zakladatelé těchto
disciplín tak drží u nás primát. Nikde jinde se tyto disciplíny zatím
nestřílejí.
Poděkování sponzorům
Především děkujeme firmě JSB Match
Diabolo (dříve Schulz Diabolo), která na
soutěži měla i svoje zastoupení, a to v osobě
obchodní ředitelky Margity Kolebáčové.
Další sponzoři: Sklárny Blažek Glass,
Střelecký Portál, Škoda Auto a v neposlední řadě děkujeme Středočeskému kraji zastoupenému hejtmanem
MUDr. Davidem Rathem.
Pozvánka
Zveme všechny příznivce na sobotu
3. dubna 2010 do tenisové haly v Kluku.
Bude se zde konat Mistrovství ČR mládeže do 14ti let ve sportovní střelbě ze
vzduchových zbraní.
Text a foto Jirka Tomsa
KŘÍŽOVKA
Soudit o duši a rozumu ženy, když jste s ní … (TAJENKA), je
totéž, jako soudit o názorech a citech novináře, když jste přečetli
jeden jeho článek.
M. J. Lermontov
1
2
3
4
5
6
7 8
Jedno přátelské utkání, jedno ligové
a tři body k tomu. Přátelské utkání sehrála
Bohemia Poděbrady s divizní Velimí, jíž
podlehla 7:0. Utkání nabralo jasný spád
již od začátku. Velim otevřela utkání již
v osmé minutě utkání a zápas do konce
nepustila. Pro Poděbrady je však důležitější následující ligové utkání, kde Bohemie
bodovala. Celek z Rejšic zavítal na hřiště Poděbrad a slavně nedopadl. Ve skutečnosti hrál jen Jan Fořt a Rejšice. Fořt
dokázal vsítit tři góly a zajistit tak domácím v prvním zápase jarní části výhru.
Vítězné poděbradské mužstvo postoupilo do krajské ligy
Adeptky
na Mistrovství
České republiky
Další 3 úspěšné členky oddílu aerobiku
TJ Sokol Poděbrady postoupily na květnové Mistrovství České republiky Aerobik Master Class ze soutěže v Náchodě.
Druhé místo obsadila v kategorii 8 - 10
let Andrea Pinkasová, velkým úspěchem
je 6. místo ve stejné kategorii teprve
sedmileté Dominiky Herzánové. V kategorii 11 - 13 let postoupila na MČR již
zkušená závodnice Alžběta Kárová.
Blahopřejeme!!
Text a foto Monika Sobotková
9 10 11 12 13 14 15 16
A
B
C
D
E
Do 21. kola krajské hokejové soutěže zavítaly Poděbrady na led rezervy Benátek,
kde se předvedly v rámci bojů o postup.
Poděbrady vlétly do utkání s vervou
a i díky nedisciplinovanosti domácího celku se ujaly vedení. Do konce hrací doby
zvládly nastřádat osm gólů a jen jeden
inkasovat. Díky vítězství 8:1 a důležitým
bodům se dostaly do čela před svého
příštího soupeře Spartak Příbram. Gólově
se prosadili hráči: Hurt, Pittel, Struhala,
Fiala, Drahoňovský a dvakrát Lőffelman. Krajská hokejová soutěž se hraje až
do poslední chvíle, přesvědčily se o tom
celky Spartaku Příbram a HC Stadion
Poděbrady. Domácí Spartak potřeboval
bodovat, aby postoupil, stejně tak jako
Poděbrady. Ovšem Poděbrady ukázaly
pevnou vůli a po zasloužené výhře 1:0
slaví postup. Vítězný gól dal ve 45. minutě Skokan s asistencí Šebesty.
Kuželky
Úspěšná děvčata - zleva Bety, Ája a Domča
www.lusk.cz
Hokej
V předehrávce 20. kola se Poděbrady
vypravily do kuželny Slavie Praha, kde
prohrály poměrem 5:3. Nejvíce bodů
naházel Šustr a to 459. Ani další kolo
v kuželně Radotína nepřineslo ovoce.
Poděbrady prohrály 8:0, jedinou útěchou
může být, že se opět prosadil pomáhající kapitán B-týmu Šustr se 405 body.
Neratovice zvítězily nad poděbradským
družstvem 3:5. Nejvíce bodů naházel
Anděl ml. 451. Až v zápase proti KK
Akuma Mladá Boleslav Poděbrady vyhrály 5:3 po nejlepším náhozu Anděla ml.
s 441 body. Před uzávěrkou v měsíci
březnu sehrály Poděbrady doma jen jedno utkání. Proti celku Vršovic se nedařilo.
Poděbrady inkasovaly 1:7. Nejvíce bodů
naházel Tesař, 422.
Stolní tenis
F
G
H
I
Vodorovně:
A – Chutný pokrm; malý dům; na podzim
kvetoucí cibulovina. B – Otočka; tento;
operní sólová skladba; jméno pěvkyně
Urbanové. C – Ohleduplnost; pásovec
třípásý; doba bez aktivity; rodová společnost. D – Druh pepře; výpotek při
zánětu; spočinutí na kolenou; dědičný
základ genu. E – TAJENKA. F – Český
krasobruslař (Petr); muž; šperk (hovorově); lékopisné označení soli. G – Vhodná
k orbě; iluzionistův kousek; puška; doširoka se rozevírati. H – Rybářský pytel;
brka; biřic; drcat. I – Peřej; části ruky;
panenka Barbie (hovorově).
Nápověda: ANAS; APAR; AVA; KID
Svisle:
1 – Otázka; šéf. 2 – Strach; petrolejářská
společnost. 3 – Ptačí pera; keř s drobnými peckovicemi. 4 – Německy „rada“;
oblast na střední Moravě; Picassovy iniciály. 5 – Otec (nářečně); ženské jméno
(26. 7.); pulz. 6 – Pracovník v kotelně;
citoslovce chrápání. 7 – Mohamedův
rádce; Homérův epos. 8 – Německý určitý člen; skládací cylindr; iniciály básníka Tatarky. 9 – Ten; krátký filmový
záběr nebo zvuková nahrávka; plovoucí kusy ledu. 10 – Téměř; velký hmyz.
11 – Mužské jméno (26. 10.); měňavka.
12 – Film s Chaplinem; modrá barva;
denní rozvrh (zkr.). 13 – Značka oerstedu; chlapec; řezák. 14 – Kořenová zelenina; týkající se setí. 15 – Úžlabina; tyran.
16 – Zolův román; hlemýždí schránka.
Autorka: Iva Böhmová
19. kolo soutěže odehrála všechna tři
mužstva Poděbrad ve svých soutěžích
a dokonce až na „B“ tým úspěšně. Okresní přebor I. třídy je domovská soutěž
Poděbrady „A“, jež vyhrály s týmem
Městec Králové A 10:8. V okresním přeboru II. třídy se zase představuje „B“ tým.
Ten prohrál s Loko Nymburk E 10:8.
V okresním přeboru III. třídy si „C“ tým
poradil s Loučení A 11:7. 21. kolo sehrály jen soutěže okresních přeborů I. a II.
třídy. „A“ tým vybojoval druhou příčku
po vítězství nad AFK Nymburk A 13:5.
„B“ tým sehrál svůj zápas s Nymburkem
A 13:5. „B“ tým prohrál 6:12 s celkem
Žehuně A.
Jakub Nesvadba
Pozvánka na vycházky Klubu
českých turistů Poděbrady
11. 4. Dymokury, Poušť
18. 4. Morzinova barokní chlouba
24. 4. Bělá pod Bezdězem a okolí
Sledujte naše vývěsky na nádraží
a u Sokolovny. Jste srdečně zváni!
Předsednictvo oblastního výboru Klubu českých turistů udělilo vyznamenání
„Veřejné uznání II. stupně“ paní Zdeně
Formánkové za dlouholetou cvičitelskou
a organizační činnost v turistice. Blahopřejeme!
(jr)
Poděbradské noviny Vydavatel KIC Poděbrady s. r. o., IČO 26421666, redakce: Mgr. Vladimíra Stejskalová, korektury a grafická úprava: Jitka Niebauerová. Stálí spolupracovníci: Milan Čejka, Anna Folprechtová, Michal Jelínek,
Kristýna Krejčíková, Radka Krejčíková, Karel Liška, Jakub Nesvadba, Lucie Procházková, Ondřej Průša, Jaroslav Richter. Inzerce: [email protected]
Adresa redakce: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady, telefon: 325 612 505, www.ipodebrady.cz, e-mail: [email protected]
Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Registrační číslo: MK ČR E 10868* Příští číslo vyjde ve čtvrtek 6. 5. 2010.
Download

K radosti a dovádění poděbradských dětí