ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY
IV: İç Çevre: Firmanın
Üstünlük ve Zayıflıkları
Kimileri yıldızlara bakarken çukura düşerler…
ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY
1) Dış Çevre Analizi
Uzak Çevre (PEST)
Yakın Çevre (5 GÜÇ)
Pazar Potansiyeli
VİZYON
MİSYON
3) Stratejik Alternatifleri
Hangi Temelde
Hangi Yönde
Nasıl
2) İç Çevre Analizi
Kaynaklar, Kabiliyetler
Değer Zinciri
Temel Yetkinlikler
7 S
ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY
SWOT ANALİZİ 3 (İÇ ÇEVRE ANALİZİ)
Gelecekteki Çevresel Değişim ve Rakiplerin Durumu Veri Alındığında
Zayıf ve Güçlü Yanların Belirlenmesi
Faktörler
Kaynak ve kabiliyetler
Müşteriler
Değer Zinciri
Temel Yetkinlik
7S
(Strategy, Shared Values, Style,
Systems, Skills, Staffing, Structure)
GÜÇLÜ
YANLAR
Nedenleri
ZAYIF
YANLAR
Nedenleri
ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY
S.W.O.T. Analizi
S.W.O.T. Analizi,
a-firmanın rakipleriyle karşılaştırıldığında
üstünlük ve zayıflıkları ile
b-dış çevreden firmaya yönelik fırsat ve
tehditlerin belirlenmesi aracıdır.
ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY
SWOT
Firma dış çevreyi (örneğin sosyal yapı)
denetlemekte zayıftır ama iç çevrede denetim
gücü (örneğin çalışanların motivasyonu) daha
yüksektir.
 Etkin strateji iç çevrede üstünlükleri artırıp dış
çevreden gelen tehditleri savmak, fırsatları ise
değerlendirmekle gerçekleşir. Buna stratejik
uyum da denir.

ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY
SWOT
İç Çevre
Güçlü yönler içseldir…
Öz yetkinlik olmalı- iyi yapabilme gücü
Karşılaştırmalı olmalı- rakiplerin performansı
baz alınmalı
Zayıflıklar da içseldir…
Rakiplerimiz bir şeyleri bizden iyi yapıyor…
Stratejik seçeneklerimiz sınırlı
ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY
SWOT analizinden alternatif
stratejiler oluşturmak
• SWOT analizi firmanın mevcut durumunu
değerlendirmeye yardımcı olan bir
analizdir.
• Bununla beraber, takip edebileceğimiz
alternatif stratejileri oluşturmak için SWOT
analizinde elde edilen bilgileri anlamlı bir
şekilde kombine etmek gerekir.
• TOWS matrisi firmanın güçlü ve zayıf
yönlerini çevresel fırsat ve tehditlerle
eşleştirmek için tasarlanmış bir araçtır.
ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY
SWOT Analizi
İç Çevre
Dış Çevre
Güçlü Yönler
1.
2.
3.
Zayıf Yönler
1.
2.
3.
Fırsatlar
1.
2.
3.
Tehditler
1.
2.
3.
ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY
TOWS Matrisi
– Dış Çevre Analizinde
• Fırsatları
• Tehditleri
– İç Çevre Analizinde
• Güçlü Yönleri
• Zayıf Yönleri
• Kombine ederek strateji formulasyonunda
kullanılan bir tekniktir
ŞİRKET-DÜZEYİNDE STRATEJİ: BÜYÜME/PÖRTFOY
TOWS Matrisi
Dış çevre analizinden
Fırsatlar:
1.
2.
3.
İç çevre
analizinden
Güçlü Yönler:
1.
2.
3.
Zayıf yönler:
1.
2.
3.
GF stratejileri
Fırsatlardan
yararlanmak
için güçlü yönlerin
kullanılması
Tehditler:
1.
2.
3.
GF stratejileri
Tehditlerden
kaçınmak
için güçlü yönlerin
kullanılması
ZT Stratejileri
ZF Stratejileri
Zayıflıkları minimize
Zayıflıkların
Etmek ve tehditleri
üstesinden
Bertaraf etmek
gelmek için fırsatlardan
İçin savunma
yararlanılması
stratejileri
Download

İç Çevre