PLÁN PRÁCE
2010/2011
Obsah
I
II:
III.
IV.
V.
VI:
VII.
Identifikační údaje SVČ
Obsahová náplň činnosti MDDM Úvaly a hodnocení činnosti do září
Personální a provozní zabezpečení činnosti MDDM
Využití budovy MDDM a dalších prostor užívaných k činnosti
Plán DVPP
Harmonogram 2010/11
Rámcový plán činnosti a akcí pořádaných ve školním roce 2010/2011
2010
I. Identifikační údaje
Název:
Městský dům dětí a mládeže Úvaly
Adresa
V. Nováka 372, 250 82 Úvaly
IČO:
43754791
IZO:
108003973
Zřizovatel:
Město Úvaly
Ředitelka
Jana Pospíšilová
Kontakty:
telefon , fax 281 981 934,607 121 713
email: [email protected],
ww.mddmuvaly.cz4.2.2011
Alena Navrátilová 607124578
Olga Procházková 602681878
Zástupce
ředitelky
Poslední změna v zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení , v souladu
s § 143 odst.1 a podle § 149 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. byla provedena s účinností
k 1.9.2009.
II. Obsahová náplň činnosti MDDM
a hodnocení činnosti do září 2010
Městský dům dětí a mládeže v Úvalech je středisko volného času pro děti a mládež , státní
školské zařízení s právní subjektivitou příspěvkové organizace zřizované obcí v souladu se
zákonem č.128/ 2000 Sb.,o obcích a zákonem č.250/2000 Sb ., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. MDDM Úvaly byl zřízen rozhodnutím MNV Úvaly k 29.2.1988 , právní
subjektivitu získal k 1.4.1994. MDDM je organizace, která vystupuje v právních vztazích
svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Nabídka MDDM Úvaly se cíleně mění s ohledem na moderní trendy vývoje využití volného
času, pružně reaguje na potřeby města a veřejnosti, pravidelně dochází k její inovaci a na trhu
volného času se kromě tradičních oblastí bude stejně jako ve školním roce 2009/2010 tak i ve
šk.roce 2010/2011 prezentovat v oblasti pravidelné zájmové činnosti některými vyjímečnými
aktivitami jako:
 mateřský klub Ouvaláček
 kroužek lidové tvorby
 aktivity pro děti předškolního věku - dramatika pro děti od tří let
taneční kroužky pro děti od tří let
artefiletika
 výtvarné techniky i pro dospělé
 kroužek vyšívání
 kroužky vaření pro děti
 orientální tance pro děti i dospělé
 kroužky Street Dance, Hip Hop , Electric Boogie, Break Dance
 kalanetika pro dospělé
 divadelní kroužek
Zájmové vzdělávání dětí a mládeže se ve školním roce 2009/2010 realizovalo ve všech
zájmových oblastech formou pravidelných, příležitostných, spontánních aktivit, víkendových
a prázdninových akcí, rekreačních činností, táborů, odborných, osvětových a kulturních akcí.
Cílem zájmového vzdělávání bylo naučit účastníky aktivně využívat svůj volný čas, rozvíjet
svůj zájem (oblíbenou aktivitu) i talent, získávat nové poznatky, zkušenosti, dovednosti i
návyky, realizovat se v kolektivu ostatních účastníků, popřípadě se umět adaptovat v různém
typu kolektivu a prostředí. Vzhledem k tomu, že kvalitní výchova dětí ve volném čase má
výrazný preventivní význam, byl kladen velký důraz na to, aby vedení dětí a mládeže bylo
nenásilné, nabízené činnosti pestré a přitažlivé a děti měly možnost prožít si pocit
sounáležitosti a seberealizace. Tým interních i externích pracovníků byl stabilní. Díky
vstřícnosti ředitelství školy, vedení TJ Sokol a majitelky úvalského fitcentra Mamut Martiny
Křelinové se podařilo MDDM formou pronájmu prostor vyřešit dlouhodobý problém
nedostatku prostor pro činnost tanečního oddělení.
Oddělení společenských věd / SPV/ 2009/2010
vedoucí Olga Procházková
Počet
kroužků
Počet
dětí
Počet
externích
pracovníků
Akce
v r.2009
Počet
účastníků
Letní
tábory
Počet
účastníků
14
228
5
40
743
3
91
 Jako pozitivní lze konstatovat, že rozšířenou nabídkou činností
v Mateřském klubu Ouvaláček byli uspokojeni rodiče dětí,
které nebyly přijaty z kapacitních důvodů do mateřských škol. Dopolední nabídka pro tyto
děti zahrnuje kroužky cvičení rodičů s dětmi, zpívání s kytarou pro nejmenší, cvičení pro
předškoláky, výtvarnou výchovu pro předškoláky, cvičení maminek s miminky či
příležitostné akce pro rodiče děti do 6 let .
 Externisté vedoucí tyto kroužky jsou v souladu se školským zákonem financováni
z příspěvku zřizovatele.
 Lze konstatovat, že v oddělení společenských věd byl nárůst přijatých dětí nejen z řad MK
Ouvaláček, ale i dětí z kroužků vaření a turistiky. Ve stále větší oblibě jsou turistické
kroužky .
 Kroužky výuky anglického jazyka jsou od září 2010 zrušeny vzhledem k poklesu zájmu
způsobeným možností výuky anglického jazyka na ZŠ Úvaly.
 V rámci činnosti tohoto oddělení se s velmi kladným ohlasem veřejnosti setkaly
příležitostné tvořivé semináře pro maminky, dále besedy či přednášky pro rodiče, na téma
výchova dětí a zdravý životní styl, možnost využití dětské herny.
 V tomto roce se konal již sedmý ročník Šachového memoriálu Jaroslava Novotného
0ddělení estetiky /EV/ 2009/2010
vedoucí Iva Pospíšilová
Počet
kroužků
Počet
dětí
Počet
externích
pracovníků
Akce
v r.2009
Počet
účastníků
Letní
tábory
2009
Počet
účastníků
25
219
4
8
1675
3
47
 V roce 2009/10 byla rozšířena činnost v rámci oddělení. Kromě stávajících kroužků přišlo
s nabídkou navíc: 1 kroužek dramatické výchovy pro děti od tří let, 2 kroužky výuky hry na
kytaru, 3 kroužky artefiletiky, kroužek lidové tvorby, kroužek výuky základů kresby a malby
či kroužek výtvarných technik, kroužek vyšívání .
 Byly zrealizovány i tři mikroregionální výtvarné soutěže / Vodní svět , Prales, Výtvarná a
fotografická soutěž na téma Úvaly/, které zaznamenaly vysokou účast i úroveň soutěžních
prací. A právě díky těmto soutěžím se podařilo podchytit několik talentů. Tyto děti jsou již
členy výtvarných kroužků MDDM.
 Děti z kytarového kroužku vystoupily na oslavách 710 let Úval.
 V MDDM byla u této příležitosti uspořádána výstava vítězných prací fotografické soutěže
 vedoucí odd. Iva Pospíšilová zpracovala archivní DVD „ MDDM během desetiletí 20002010“, které mělo premiéru v rámci oslav 710 let Úval.
 Oddělení estetiky uspořádalo několik výstav prací dětí z výtvarných , keramických kroužků a
kroužku lidové tvorby,
 pořad Maminkám či hudební akademie si získaly velké množství příznivců.
 Vedoucí oddělení Iva Pospíšilová se stará o propagační materiály MDDM , mediální
prezentaci a spolu s Jakubem Procházkou tvoří www stránky MDDM Úvaly.
Oddělení taneční / TO/ 2009 /2010
vedoucí Alena Navrátilová
Počet
kroužků
Počet
dětí
Počet
externích
pracovníků
Akce
v r.2009
Počet
účastníků
Letní
tábory
Počet
účastníků
33
493
11
26
1881
2
107




Taneční oddělení pokračuje v nastoupené úspěšné dráze. Vedení
MDDM po mnoho let taneční aktivity podporuje. Děti se se svými
vedoucími úspěšně účastní celé řady soutěží.
Vedoucí oddělení Alena Navrátilová zpracovala projekt na taneční soutěž
Vánoční cena MDDM Úvaly a požádala o grant Středočeského kraje na tuto akci.
Nebyl však přidělen.
Velmi pozitivní je neutuchající zájem dětí o taneční aktivity i výchova externích
lektorů z řad vlastních členů.
TS RYTMUS se v r. 2009/2010 opět podařilo dosáhnout mnoha úspěchů:
Mistrovství světa EB – Kalisz - Polsko
V kategorii juniorů skončili v sólech
Marcel Havrda 20.,
Dominik Matulka 18
Honza Ťoupalík a Dominik Matulka dospělých v duu EB na 9.místě
Mistrovství republiky BD Ostrava
Sólo BD děti
Anna Poupová F
5.místo
Sólo BD dospělí
Lukáš Selix
SF 7.místo
Mistrovství republiky EB Jablonec n/Nisou
Sólo EB dospělí
Marcel Havrda F
7.místo - start na ME Amsterdam
Sólo EB dospělí
Jan Ťoupalík
F 6.místo - start na ME Amsterdam
Sólo EB dospělí
Matouš Novák SF 11.místo - start na ME Amsterdam
Duo EB děti
Bára Bednarčíková,
Andrea Khunová
obě 1.místo
Mistrovství republiky sóla, dua, malé skupiny Performing Beroun
Duo Show Dance děti Eliška Gottwaldová, Viktorka Vašutová
5.místo
nominace členů TS na mezinárodní soutěž v Show Dance na Gibraltaru
Tereza Rothová, Andrea Malcová, Andulka Poupová, Anežka Kuncová, Eliška Gottwaldová,
Viktorka Vašutová
Mistrovství ČR tanečních formací NTA České Budějovice
Contemporary děti RII
„Modrý valčík“
F 4.místo nominace MS Poreč
Contemporary děti RIA
„Lesní“
F
8.místo
Contemporary mini RIB
„Velké prádlo“
F
5.místo
Contemporary junioři RIII
„Black ladies“
F
5.místo
Contemporary junioři RIII
„Sněhové vločky“
F
6.místo
Disco Dance junioři RIII
„To jsme my“
F
2.místo nominace MS Poreč
Oddělení pro mládež a kulturu
vedoucí Jana Pospíšilová
Akce
v r.2010
10







Počet
účastníků
1590
Garantem akcí , které mají kulturní či osvětový charakter
nebo jsou zaměřeny na zachování lidových tradic je ředitelka
MDDM Jana Pospíšilová.
Mezi tradiční akce pro mládež patří Tak trochu úlet“, který
se opět vyvedl. Tato akce je prezentací výtvarné, fotografické, hudební, literární,
filmové či divadelní tvorby mladých lidí v rámci mikroregionu a našla si celou řadu
příznivců a v září 2010 bude festivalem jubilejním – má 10. výročí.
Za uplynulých deset let se podařilo prezentovat přes 150 tvůrců a celou řadu kapel. I
v tomto případě byly objeveny talenty a mnohým tvůrcům byla uspořádána samostatná
výstava.
Na samostatných výstavách letos prezentovali svou fotografickou tvorbu a V.Šebek ,
Tereza Šídlová.
Zajímavá byla beseda cestovatele V.Šebka o Islandu s fotografickou prezentací: Drakiáda
měla za svou desetiletou tradici největší navštívenost. Čarodějnice s country kapelou
Kolegové, které jsme pořádali ve spoluprácí s komisí pro kulturu stejně jako koncert
souboru Musica Dolce Vita byly veřejností velmi vřele přijaty.
Výstavy výtvarníků D.Jandové, L.Nováka, O. Vajgla či G.L.Cornelia s vystoupením
předního jazzmana Štěpána Markoviče byly opět hojně navštíveny.
Vzhledem k zahraničním vystavovatelům se MDDM Úvaly dostává do povědomí širší
veřejnosti a získává na prestiži.
V září 2010 bylo při zápisu přijato 1042 členů zájmových útvarů. Tento nárůst způsobil fakt,
že byla s platností od 1.9.2009 novelizována Vyhláška č.274/2009 Sb. o školských zařízeních,
která mimo jiné určuje, že se u SVČ kapacita neudává. O zápis do kroužků MDDM byl
nesmírný zájem a některé kroužky jako keramika, dramatika, výtvarné techniky pro děti či
vaření byly obsazeny během prvního dne zápisu. Pro zájemce o členství v TS Rytmus byl
připraven konkurz. V důsledku značné poptávky ze strany rodičů byla provozní doba
MDDM rozšířena v rámci pravidelné činnosti v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 20.00 hodin a
v pátek od 8.00 – 18.00. hodin. Sobotní tréninky tanečníků budou pravidelně 1x v měsíci.
Statistika MDDM - údaje ze zápisu 2010/2011
rok
Počet
kroužků
Počet
účastníků
Počet
pedagog.
pracovníků
Počet externích
pracovníků
Počet provoz.
pracovníků
2010/11
74
1042
4
21
5
rok
Počet
letních táborů
Počet
účastníků
letních táborů
Počet akcí a
soutěží
Počet účast.
akcí a soutěží
spontánní činnosti
9
279
89
6010
3905
2009/2010
Počet účastníků
Z tohoto přehledu vyplývá, že průměrný počet kroužků v kalendářním roce 2010 je 73,
průměrný počet členů zájmových útvarů 991. Počet stálých pedagogických pracovníků se
nemění a přepočtený úvazek provozních pracovníků činí 1,8 úvazku. U externích pracovníků
je také přibližně stejný. Od 1. října 2010 najde v pravidelné zájmové činnosti uplatnění
1042 klientů MDDM v 74 zájmových útvarech, které zastřešují 3 oddělení : oddělení
estetiky, taneční a společenských věd . Akce pro mládež a kulturní akce pro širokou veřejnost
zabezpečuje oddělení pro mládež.
Oddělení společenských věd / SPV/ 2010/11 – vedoucí Olga Procházková
Počet kroužků
Počet dětí
Počet externích
pracovníků
Akce
v r.2009/10
Počet
účastníků
Letní tábory
2010
Počet
účastníků
12
224
5
29
598
3
91
Oddělení estetiky /EV/ 2010/11 – vedoucí Iva Pospíšilová
Počet kroužků
Počet dětí
Počet externích
pracovníků
Akce
v r.2009/10
Počet
účastníků
Letní tábory
2010
Počet
účastníků
27
233
5
18
2601
3
52
Počet kroužků
Počet dětí
Počet externích
pracovníků
Akce
v r.2009/10
Počet
účastníků
Letní tábory
Počet
účastníků
35
565
12
30
1470
3
136
Oddělení taneční / TO/ 2010/11 – vedoucí Alena Navrátilová
III. Personální zabezpečení
Pedagogičtí pracovníci
ředitelka
Jana Pospíšilová
vedoucí odd. tanečního
Alena Navrátilová
vedoucí odd. estetiky
Iva Pospíšilová
vedoucí odd. společenských. věd
Olga Procházková
vedoucí odd. mládeže
Jana Pospíšilová
Zpívání s kytarou pro nejmenší
Dramaťáček pro nejmenší
Externí pracovníci
Zuzana Velebová
DDPP
Kroužek šachový, kytarový a flétna
Petr Nováček
DPČ
Lidová tvorba
Jana Kubešová
DPP
Mateřský klub OUVALÁČEK
Magda Burdová, Jana Baumruková
DPP
Keramika
Jana Krejsová
DPP
Artefiletika
Výtvarné kroužky
Eva Šubrtová
Hana Novosádová
DPP
Taneční kroužky - disco
Kateřina Opálková, Karolína
Zahrádková, Monika Bukačová
DPP
Mažoretky, průprava, kroužek MŠ
Míša Zahrádková
DPP
Break Dance, Eletric Boogie
Jan Ťoupalík
DPP
Street Dance, Hip Hop
Katka Nováková, Lucie Hofmannová DPP
Moderna , jazz,
Máša Maroušková, Lucie
Hofmannová
Sarah Kubaričová,
DPP
Turistika-doprovod
Dana Konečná, Jana Šveňhová
DPP
Průprava
Karolína Zahrádková
0rientální tance
Dana Kobrlová, Hana Hainzová
DPP
THP
Úklid
Olga Procházková
VPP
Grafik, www stránky
Iva Pospíšilová
VPP
Pokladní
Pavla Frýdmanová
VPP
Údržba a šití kostýmů od ledna 2011
Alena Navrátilová
VPP
Vrátná
Květoslava Jará
PP
IV. Využití prostor pro činnost MDDM
a/ hlavní budova MDDM
vila se zahradou v Úvalech, V. Nováka 372
b/ sálek MAMUTU
nájem pro TS RYTMUS
c/ sokolovna
nájem na AKADEMIE, karnevaly, pohádky
d/ tělocvična ZŠ
bezplatný pronájem na tréninky mažoretek
e/ na plavání vozíme děti do Akvaparku Kladno, Kolín nebo do bazénu
v Neratovicích
f/ akce turistického kroužku a dalších ZÚ o víkendech probíhají ve spolupráci s dalšími
zájmovými organizacemi a školskými zařízeními , někdy využíváme jejich prostor
g/ na letní tábory si pronajímáme areál koupaliště v Cholticích, základny dle aktuální
nabídky – Jindrov, Lažánky, příměstský tábor má základnu v MDDM
V. Plán školení a DVPP ve školním roce 2010/2011
Plán školení
Vstupní BOZP
Periodická BOZP
Ostatní BOZP
PO vstupní
PO periodická
Noví zaměstnanci
Vedoucí oddělení
Táboroví pracovníci a externisté
Noví pracovníci
Vedoucí oddělení
Ihned při nástupu
1 x za 3 roky
1 x ročně , červen a září
Ihned při nástupu
1 x za 3 roky
Proškoluje akreditovaný bezpečnostní technik pan Pavel Soukup
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
termín
18.11.2010
18.-20.3.2011
18.-20.3.2011
18.-20.3.2011
18.-20.3.2011
18.-20.3.2011
18.-20.3.2011
18.-20.3.2011
20.22.5.2011
4.-6.2. 2011
4.2.2011
pracovník
Jana Pospíšilová
Hana Novosádová
Jana Kubešová
Michaela Zahrádková
Kateřina Opálková
Kateřina Nováková
Sarah Kubaričová
Jan Ťoupalík
Iva Pospíšilová
Michaela Zahrádková
Lucie Hofmannová
Dana Konečná
Kateřina Nováková
Hana Novosádová
Iva Pospíšilová
Aena Navrátilová
Olga Procházková
Jana Pospíšilová
Matouš Novák
Magdalena Burdová
Jana Baumruková
Romana Mráziková
Eva Šubrtová
Monika Bukačová
Hana Hainzová
Sarah Kubaričová
Mrie Maroušková
Kateřina Opálková
Jana Šveňhová
Jan Ťoupalík
Karolína Zahrádková
Pavel Šaman
Petr Nováček
Petra Frýdmanová
Jiří Konečný
Martin Sismilich
Jakub Jansa
Jana Krejsová
Radek Navrátil,
Květa Jará
název semináře
Relaxace
Kurz hlavních vedoucích tábora
Kurz hlavních vedoucích tábora
Kurz hlavních vedoucích tábora
Kurz hlavních vedoucích tábora
Kurz hlavních vedoucích tábora
Kurz hlavních vedoucích tábora
Kurz hlavních vedoucích tábora
Kurz hlavních vedoucích tábora
ŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍKŮ
ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
místo
Praha
Šlovice
Šlovice
Šlovice
Šlovice
Šlovice
Šlovice
Šlovice
Zbiroh
MDDM
Úvaly
školitel
J..Burdová
SVČ Hořovice
SVČ Hořovice
SVČ Hořovice
SVČ Hořovice
SVČ Hořovice
SVČ Hořovice
SVČ Hořovice
SVČ Hořovice
Robert
Svoboda
ČCK
MDDM
Úvaly
ŠKOLENÍ ČČK
ZÁSADY PRVNÍ POMOCI
Robert
Svoboda
ČCK
VI. Harmonogram školního roku 2010/2011
1. den v měsíci
5. den v měsíci
8. den v měsíci
Rok 2010
10. září
15. září
23. říjen
31. říjen
30.říjen
17. prosinec
výkaz práce
OZ a spontánní činnost za uplynulý měsíc
akce na následující měsíc
složky z letních táborů
Upřesněné plány práce oddělení na školní rok
hodnocení za uplynulý školní rok
přihlášky a seznamy ZÚ
zápisné ZÚ – kontrola plateb
hodnocení činnosti o podzimních prázdninách
statistika
ekonomické doklady, cestovné
Rok 2011
24. leden
6. únor
28. únor
31. květen
15. červen
12.září
Plán dovolených
12.9.-24.9 2010
19.12.2009 -1.1.2011
20.-24.6.2011
Plán činnosti o letních prázdninách
hodnocení činnosti oddělení za 1. pololetí
zápisné na 2. pololetí v ZÚ- kontrola plateb
dokumentace k letní činnosti
dokumentace ZÚ, OZ
ekonomické doklady, cestovné
hodnocení oddělení za uplynulý školní rok
Plány hospitací v ZÚ
U začínajících lektorů průběžně
únor 2011
červen 2011 následné hospitace
Prázdniny
Podzimní
Vánoční
Jednodenní pololetní
Jarní
Velikonoční
Hlavní
Středa 27 a pátek 29.10 2010
23.12.2010 - 2.1.2011
4.2.2011
14.2.-20.2. 2011
Čtvrtek a pátek 21., 22. 4.2011
Od pátku 1.7. do středy 31.8.2011
Porady
Každé pondělí nebo dle potřeby – porada všech interních pracovníků DDM
Pedagogická rada v září a na konci školního roku
Další pokyny
každý pracovník je povinen udržovat informační tok
informace, změny, vzkazy pro ostatní pište na nástěnku nebo sdělujte přímo
dotyčnému či zodpovědné osobě;
– denně se zapisovat do Knihy příchodů a odchodů;
– každý pracovník je povinen svoji nepřítomnost zaznamenávat na nástěnku v kuchyni
– v případě nepřítomnosti nahlásit své ZÚ, akce, spontánní činnost, služby, atd., náhradu
si zajišťujete sami;
pracovník je povinen dodržovat dohodnuté termíny, harmonogram školního roku, včas
odevzdávat dokumentaci.
–
–
Ekonomické pokyny
IV. cestovní příkazy účtovat do 10-dnů;
V. zálohy, paragony i příjmy z akcí vyúčtovat bezprostředně po uskutečnění akce,
nejpozději do konce měsíce; podpis ředitelky nutný.
VI. nákup materiálu a služeb většího rozsahu zařadit do ročního rozpočtu a předložit ke
schválení
Zodpovědné osoby
Všechny vedoucí oddělení zodpovídají za činnost, účastníky ZÚ, externisty a majetek jim
svěřený v rámci jejich oddělení,
Pedagogická činnost MDDM, chod zařízení,
Jana Pospíšilová
ekonomika
Akce MDDM
Všechny vedoucí oddělení
Sklad
Olga Procházková
Kostýmy
Alena Navrátilová
Www stránky
Iva Pospíšilová
Keramická dílna
Jana Krejsová
Aparatura, CD přehrávače
Alena Navrátilová
Propagace
Iva Pospíšilová
Sportovní materiál
Olga Procházková
Lékárna
Alena Navrátilová
Pokladna
Pavlína Frýdmanová
IV. RÁMCOVÝ PLÁN ČINNOSTI
a)Pravidelná činnost
Rozpis kroužků oddělení estetiky a společenských věd
ve školním roce 2010/2011
Den
Kroužek
pondělí
MK Cvičení rodičů s dětmi 1-2,5 r
MK Zpívání s kytarou pro nejmenší
Výtvarný MŠ 4-5 let
Vaření I
Výtvarný MŠ 5-6 let
Výtvarný MŠ
Vaření II
Flétna
Kytara pokročilí
Techniky kresby, zákl.malby
úterý
MK Cvičení miminek do 10 měsíců
MK Cvičení rodičů s dětmi 1-3 r.
Vaření III
Keramika I MŠ + 1.tř
Keramika II MŠ +1.tř
Dramatika MŠ začátečníci
Dramatika MŚ 5-7 let
Kytara začátečníci
Dramatika 7-12 let
Keramika III
Vaření IV
Křížkové vyšívání – děti od 9 l.a dospělí
Divadelní 12 - 18
středa
Akce pro MK Ouvaláček
Turistika mladší
Šachy
Keramika IV
Flétna
Kytara mírně pokročilí
Kytara začátečníci
Lidová tvorba
čtvrtek .
MK Předškoláček zpívání, tvoření, cvič
Keramika V
Flétna
Keramika VI
Výtvarné techniky
Od -do
Vyučující
Místnost
9.15 – 10.00
10.20 – 11.05
13.00 – 13.45
13.30 – 15.30
14.00 – 14.45
15.00 – 15.45
15.30 – 17.30
13.00 – 15.00
16.30-17.30
18.00-20.00
Jana Baumruková
Zuzana Velebová
Eva Šubrtová
Olga Procházková
Eva Šubrtová
Eva Šubrtová
Olga Procházková
Petr Nováček
Iva Pospíšilová
Iva Pospíšilová
Taneční sál
Taneční sál
Učebna VV
Kuchyně
Učebna VV
Učebna VV
Kuchyně
Galerie
Učebna VV
Učebna VV
9.15-10.00
10.15-11.00
13.00-15.00
13.00-14.00
14.00-15.00
13.00-13.45
14.00-14.45
14.45-15.30
15.00-16.00
15.00-16.00
15.00-17.00
15.30-17.00
16.30-17.30
Magda Burdová
Magda Burdová
Olga Procházková
Jana Krejsová
Jana Krejsová
Z.Velebová,J.Pospíšilová
Jana Pospíšilová
Iva Pospíšilová
Jana Pospíšilová
Jana Krejsová
Olga Procházková
Iva Pospíšilová
Jana Pospíšilová
Taneční sál
Taneční sál
Kuchyně
Keramika
Keramika
Galerie
Galerie
Učebna VV
Galerie
Keramika
Kuchyně
Učebna VV
Galerie
Příležitostně
13.30-15.30
13.30-14.30
13.30-14.30
14.40-15.40
15.00-16.00
16.00-17.00
17.15-18.45
Olga Procházková
Petr Nováček
Jana Krejsová
Petr Nováček
Iva Pospíšilová
Petr Nováček
Jana Kubešová
Učebna VV
Keramika
Učebna VV
Galerie
Učebna VV
Učebna VV
9.15.-11.00
13.00-14.30
13.00-16.00
14.30-16.00
15.30-17.00
Jana Baumruková
Jana Krejsová
Petr Nováček
Jana Krejsová
Iva Pospíšilová
Taneční sál
Keramika
Galerie
Keramika
Učebna VV
pátek
Kytara mírně pokročilí
Výtvarný 1.-4.tř.
Turistika starší
Výtvarný 5.-9.tř.
16.00-17.00
13.00-14.00
13.30-15.30
14.00-15.00
Petr Nováček
Hana Novosádová
Olga Procházková
Hana Novosádová
Galerie
Učebna VV
Učebna VV
Rozpis tanečních kroužků ve školním roce 2010/2011
Den
Kroužek
Od -do
Vyučující
Místnost
pondělí Moderna Rytmus I B
Průprava I – do 10let
Moderna nesout I - do 9let
BD
EB
Hip hop do 11 let
Orientální tance dospělí
Street Dance - od 8 let
13.30 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
18.00 – 19.00
Alena Navrátilová
Alena Navrátilová
Navrátilová, Hofmannová
Jan Ťoupalík
Jan Ťoupalík
Nováková, Hofmannová
Dana Kobrlová
Katka Nováková
Taneční sál
Taneční sál
Galerie
Taneční sál
Taneční sál
Galerie
Taneční sál
Galerie
úterý
Taneční MŠ I 3-4roky
Taneční MŠ II 4-6 let
Průprava Rytmus II
Mažoretky - do 9let zač.
Disko R II od 8let pokroč.
Disko R III od 10let výběr
Mažoretky - pokročilé.
Moderna nesout.II-od9let
Kalanetika
Moderna R IV
13.00 – 13.45
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
15.45 – 16.45
16.00 – 17.00
17.00 – 18.30
16.45 – 17.45
18.00 – 19.00
18.30 – 19.30
19.00 – 21.00
Míša Zahrádková
Míša Zahrádková
Alena Navrátilová
Míša Zahrádková
Karolína Zahrádková
Katka Opálková
Míša Zahrádková
Sarah Kubaričová
Alena Navrátilová
Sarah Kubaričová
Taneční sál
Taneční sál
Taneční sál
Mamut -ms
Taneční sál
Taneční sál
Mamut -ms
Galerie, sál
Galerie
Taneční sál
středa
Moderna Rytmus I A
Disko I – začátečníci
Moderna Rytmus II
Street Dance - začátečníci
Orientální tance děti
Průprava Rytmus III
Street Dance - od 12let
Street Dance R-ELITTE
od 14 let - pokročilí
13.15 – 14.45
15.00 – 16.00
16.00 – 18.00
17.00 – 18.00
17.00 – 18.00
18.05 – 19.05
18.00 – 19.00
19.00 – 20.30
Alena Navrátilová
Monika Bukačová
Alena Navrátilová
Katka Nováková
Hana Hainzová
Alena Navrátilová
Katka Nováková
Nováková, Hofmannová
Mamut
Taneční sál
Mamut
Taneční sál
Galerie
Galerie
Taneční sál
Taneční sál
čtvrtek
Taneční MŠ III 3-4roky
Taneční MŠ IV 4-6 let
Průprava Rytmus I
Disko R I do10let pokroč.
Průprava II - od 10let
Průprava Rytmus III
13.00 – 13.45
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
17.00 – 19.00
Magda Burdová
Magda Burdová
Alena Navrátilová
Karolína Zahrádková
Karolína Zahrádková
Alena Navrátilová
Taneční sál
Taneční sál
Taneční sál
Taneční sál
Taneční sál
Taneční sál
pátek
Disko II – zač. do 10let
Mažoretky pokr. 1xměsíčně
Moderna Rytmus III B
Moderna Rytmus III A
13.00 – 14.00
14.00 – 15.00
14.00 – 16.00
16.00 – 18.00
Alena Navrátilová
Míša Zahrádková
Máša Maroušková
Lucie Hofmannová
Sokolovna
Sokolovna
Mamut
Mamut
b/Příležitostná činnost viz. měsíční plány
Pobytové tábory
2.7. - 9.7.2011
CYKLISTICKO-TURISTICKÝ TÁBOR CHOLTICE
OD 8 LET
PROCHÁZKOVÁ
16.7. - 30.7.2011
JINDROV
OD 6 LET
NAVRÁTILOVÁ
17.7. - 23.7.2011
HUDEBNĚ-DRAMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ CHOLTICE
PŘEDNOST MAJÍ DĚTI Z TĚCHTO KROUŽKŮ
POSPÍŠILOVÁ J.
21.8. - 28.8.2011
TANEČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ LAŽÁNKY
POUZE PRO TS RYTMUS RI, RII, RIII, RIV
NAVRÁTILOVÁ
příměstské tábory
4.7. - 8.7.2011
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VÝTVARNÝ
OD 7 LET
POSPÍŠILOVÁ I.
11.7. - 15.7.2011
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VÝTVARNÝ
OD 7 LET
POSPÍŠILOVÁ I.
18.7. - 22.7.2011
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TURISTICKÝ I.
OD 6 LET
PROCHÁZKOVÁ
25.7. - 29.7.2011
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TURISTICKÝ II.
OD 6 LET
PROCHÁZKOVÁ
1.8. - 5.8.2011
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TANEČNÍ STREET,MODERN
POUZE PRO TS RYTMUS RIII, RIV
NOVÁKOVÁ
HOFMANNOVÁ
8.8. - 12.8.2011
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LIDOVÁ TVORBA
OD 6 LET
POSPÍŠILOVÁ J.
15.8. - 19.8.2011
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TANEČNÍ MAŽORETKY
POUZE PRO ČLENY KROUŽKŮ, TS RYTMUS
ZAHRÁDKOVÁ
V.Práce s talentovanou mládeží a dětmi
Dlouholeté zkušenosti prokázaly , že MDDM může být odrazovým můstkem pro mladé
talenty z oblasti taneční, výtvarné, dramatické , fotografické, literární tvorby apod. Z toho
vyplývá, že je třeba:
- vytváření speciálních zájmových útvarů pro talentované jedince
- organizování akcí pro děti s vyhraněnými zájmy
- organizování vzdělávacích akcí
–
pro mladé maminky rozšířit činnost mateřského klubu Ouvaláček
VI. Soutěže a přehlídky
A/pořádané MDDM:
v rámci MDDM soutěže výtvarné, taneční a literární
B/Naše děti se zúčastňují soutěží vyhlášených MŠMT, ARTAMOU,ČMTO apod.
´
VII. Spontánní činnost
provoz klubovny dle aktuálního rozpisu
volné využití tanečního sálu zvláště před soutěžemi
poradenskou a konzultační činnost dělají všechny interní zaměstnankyně průběžně
VIII. Odborná pomoc
V rámci odborné pomoci spolupracovat s organizacemi, které se zabývají volným časem dětí a
mládeže. Metodicky jim pomáhat, naopak využívat jejich zkušenosti , zapůjčovat jim vybavení,
speciální pomůcky, pořádat pro ně různé akce. I nadále spolupracovat s leteckými modeláři ,
házenkáři, fotbalisty, mladými rybáři, Hasítky, Junákem apod. Podporovat mladé talenty v oblasti
literární, výtvarné i taneční a umožňovat jim prezentaci jejich tvorby. Pro mladé maminky pořádat
odborné přednášky .Snažit se podchytit více klientů z řad problémové mládeže a nabídnout jim
aktivity, které přispějí k jejich pocitu seberealizace. Podporovat aktivity zabývající se arteterapií.
Jana Pospíšilová
ředitelka MDDM
Download

Plán práce 2010/2011