Program mezinárodní vědecké konference
KNÍŽECÍ ROD LIECHTENSTEINŮ
V HISTORII ZEMÍ KORUNY ČESKÉ
24.–26. 11. 2010, Arcidiecézní muzeum Olomouc
STŘEDA 24. 11. 2010
1000–1100
prezence
1100–1115
slavnostní zahájení konference za přítomnosti Hanse-Adama II.,
vládnoucího liechtensteinského knížete
Lichtensteinové v dějinách českých zemí (úvodní referáty)
1115–1130
PHDR. MAREK VAŘEKA, PH.D.
(Ostravská univerzita v Ostravě, Masarykovo muzeum Hodonín)
Lichtenštejnové v dějinách českých zemí. Hlavní aspekty vývoje
1130–1145
LIC. PHIL. PAUL VOGT
(Landesarchiv Liechtenstein, Vaduz)
Archivalien mit Bezug zu Böhmen und Mähren in den Beständen
des Liechtensteinischen Landesarchivs
Liechtensteinové na Moravě ve středověku a v předbělohorském
období
Předsedající: doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
1145–1200
DOC. PHDR. ING. MIROSLAV PLAČEK
(Masarykova univerzita, Brno)
K sídlům Lichtenštejnů před jejich příchodem na Moravu
1200–1215
UNIV. PROF. DR. HEINZ DOPSCH
(Universität Salzburg)
Die Anfänge des Hauses Liechtenstein in Mähren bis zum Sturz
des Hofmeisters Johann von Liechtenstein (1249–1395)
1215–1230
MGR. MIROSLAV SVOBODA, PH.D.
(Státní okresní archiv v Břeclavi se sídlem v Mikulově)
Majetek Liechtensteinů na Moravě ve středověku
1230–1245
MGR. PETER FUTÁK
(Městské muzeum ve Veselí nad Moravou)
Dva sňatky Alžběty z Lichtenštejna
1245–1300
JUDR. MAREK STARÝ, PH.D.
(Univerzita Karlova v Praze)
Páni z Lichtenštejna v moravské zemské správě
v předbělohorské době
V průběhu tohoto bloku bude prezentován poster MGR. PETRA ELBELA, PH.D.
(Österreichische Akademie der Wissenschaften, Vídeň): Na straně krále Zikmunda
a vévody Albrechta V. – Liechtensteinové v boji proti husitům
1300–1330
1330–1400
diskuze
přestávka na kávu
Vzestup a sláva knížecího rodu Liechtensteinů I
Předsedající: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas Winkelbauer
1400–1415
O.UNIV.-PROF. DR. DR. GERALD SCHÖPFER
(Universität Graz)
Der Aufstieg des Hauses Liechtenstein. Kriege als Sprungbrett
zur Macht
1415–1430
PROF. PHDR. MGR. TOMÁŠ KNOZ, PH.D.
(Masarykova univerzita, Brno)
Liechtenstein, Dietrichstein, Valdštejn. Tři cesty k úspěchu
1430–1445
DOC. PHDR. TOMÁŠ KREJČÍK, CSC.
(Ostravská univerzita v Ostravě)
Liechtensteinský erb a jeho proměny v souvislostech heraldiky
tzv. nových knížat
1445–1500
HOFRAT I. R. DR. HERBERT HAUPT
(Archiv des Kunsthistorischen Muzeums, Vídeň)
Fürst Johann Adam Andreas I. von Liechtenstein. Repräsentation
als Ausdruck von Sozialdifferenzierung und Herrschaftsanspruch
1500–1530
1530–1600
diskuze
přestávka na kávu
Vzestup a sláva knížecího rodu Liechtensteinů II
Předsedající: Univ. Prof. Dr. Heinz Dopsch
1600–1615
PHDR. ROSTISLAV SMÍŠEK, PH.D.
(Jihočeská univerzita, České Budějovice)
Antonín Florián z Liechtensteina a Řím. Sebeprezentace císařského
vyslance na sklonku 17. století
1615–1630
MGR. JIŘÍ BRŇOVJÁK, PH.D.
(Ostravská univerzita v Ostravě)
Vzestup rodu Liechtensteinů ve světle nobilitačních privilegií
ze 17.–18. století
1630–1645
PROF. PHDR. DUŠAN UHLÍŘ, CSC.
(Slezská univerzita, Opava)
Vojenská a diplomatická účast knížete Jana z Liechtensteina
v napoleonských válkách
1645–1715
diskuze
1900
společenský večer
ČTVRTEK 25. 11. 2010
900–1130
prohlídka Arcidiecézního muzea v Olomouci
komentovaná prohlídka Olomouce (v německém jazyce)
Liechtensteinové jako (raně)novověká pozemková vrchnost
Předsedající: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
1200–1215
PHDR. MIROSLAV GERŠIC
(Lichtenštejnský dům v Břeclavi)
Dědické smlouvy Lichtenštejnů a snaha udržet majetek rodu
1215–1230
MGR. ŠTĚPÁN GILAR
(Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR, Praha)
Liechtensteinové a předbělohorská privilegia měst (na příkladu
panství Lanškroun)
1230–1245
PHDR. JAN ŠTĚPÁN, PH.D.
(Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc)
Nový pán – staré panství. Ke vzájemným vztahům Karla
z Liechtenštejna a jeho panství Úsov
1245–1300
PHDR. MICHAELA KOKOJANOVÁ
(Muzeum Prostějovska v Prostějově)
Karel z Lichtenštejna a epilog rezidence v Prostějově
1300–1315
UNIV.-PROF. DR. DR. H.C. THOMAS WINKELBAUER
(Universität Wien)
Die Verwaltung der mährischen Herrschaften Gundakers
von Liechtenstein (1622–1658)
1315–1330
PHDR. VÁCLAV ŠTĚPÁN, PH.D.
(Opava)
Sklářská výroba na panstvích Liechtensteinů
Diskusní vystoupení:
DOC. PHDR. MARIE MACKOVÁ, PH.D. (Univerzita Pardubice): Úřednictvo
liechtensteinských statků v 19. století
1330–1400
1400–1430
diskuze
přestávka na kávu
V průběhu tohoto bloku budou prezentovány postery:
ING. PETR SÝKORA (Mladějovská průmyslová dráha, Průmyslové muzeum Mladějov):
Fürst Lichtensteinische Kohlen und Tonwerke Blosdorf, GmBH
PHDR. VLADIMÍR J. MRVÍK (Univerzita Karlova v Praze): Kostelec nad Černými lesy
v éře Lichtenštejnů – praktické otázky provozu jednoho venkovského zámku
a panství v 17.–19. století
Mezi Moravou a Slezskem – Liechtensteinové na Opavsku a Krnovsku
Předsedající: David Beattie C.M.G.
1430–1445
PHDR. RADIM JEŽ
(Muzeum Těšínska, Český Těšín)
Lichtenštejnové a Těšínské knížectví v 17. století. Právní nároky
jako důsledek nezdařeného manželství?
1445–1500
PHDR. KAREL MÜLLER
(Zemský archiv Opava)
Holdování Karlu Eusebiovi knížeti z Liechtensteinu v Opavě
v roce 1632
1500–1515
MGR. HANA ŠÚSTKOVÁ
(Ostravská univerzita v Ostravě)
Vztah knížecí rodiny Liechtensteinů k Rakouskému Slezsku
1515–1545
1545–1615
diskuze
přestávka na kávu
Lichtensteinové ve víru 20. století
Předsedající: prof. PhDr. Pavel Zatloukal
1615–1630
DAVID BEATTIE C.M.G.
(Londýn)
Liechtenstein‘s campaign for international recognition, 1919–1922
1630–1645
JUDR. ONDŘEJ HORÁK, PH.D.
(Univerzita Palackého v Olomouci)
Liechtensteinové ve světle československé právní vědy (1918–1947)
1645–1700
DOC. PHDR. JAN ŽUPANIČ, PH.D.
(Univerzita Karlova v Praze)
Liechtensteinská otázka v ČSR v meziválečném období
1700–1715
DOC. PHDR. VÁCLAV HORČIČKA, PH.D.
(Univerzita Karlova v Praze)
Československé úřady a konfiskace liechtensteinského majetku
po druhé světové válce
1715–1745
diskuze
1900
večeře
PÁTEK 26. 11. 2010
Liechtensteinové a náboženská otázka v 17.–18. století
Předsedající: doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc.
900–915
DR. ARTHUR STÖGMANN
(Liechtenstein Museum, Vídeň)
Die Fürsten von Liechtenstein und die Gegenreformation
915–930
DR KATARZYNA BRZEZINA
(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Z zagadnień patronatu książąt Liechtensteinów na Śląsku OpawskoKarniowskim w dobie baroku. Kościół w Lichnowie
930–945
PHDR. JAN AL SAHEB , PH.D.
(Muzeum Těšínska, Český Těšín)
„…protivenství a žaloby ten jezovita protiva mně a protiva mým
poddaným vedl…“ Konfesní střety v opavském knížectví v 70. letech
17. století na příkladu panství Hošťálkovy
945–1000
MGR. JIŘÍ MIHOLA, PH.D.
(Masarykova univerzita, Brno)
Lichtenštejni a paulánský konvent ve Vranově u Brna. Ke vztahu
církevního řádu a jeho donátora
1000–1030
1030–1100
diskuze
přestávka na kávu
Umělecká tvorba na panstvích a sídlech Liechtensteinů
Předsedající: Hofrat i. R. Dr. Herbert Haupt
1100–1115
MGR. PETR CZAJKOWSKI
(Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně)
Dispoziční uspořádání liechtensteinských zámků na Moravě
v 17. a 18. století
1115–1130
PROF. DR. CHRISTINE SALGE
(Freie Universität Berlin)
Der Architekt Anton Johann Ospel (1677–1756) und seine Tätigkeit
für die Fürsten von Liechtenstein in Valtice
1130–1145
PHDR. PETR VOJTAL
(Slezská univerzita v Opavě)
Tempus edax rerum. Areál Červeného dvora u Krnova
1145–1200
EM.O.UNIV.-PROF. DR. HELLMUT LORENZ
(Universität Wien)
Die Kupferstichserie der Liechtenstein-Schlösser von Johann Adam
Delsenbach
Diskusní vystoupení:
DOC. PHDR. VÁCLAV LEDVINKA, CSC. (Archiv hlavního města Prahy): Lichtenštejnský
palác v kontextu šlechtických rezidencí pozdní renesance a baroka
1200–1230 diskuze
1230–1300 přestávka na kávu a polední občerstvení
Liechtensteinové a podpora lokálního kulturního života
Předsedající: em.O.Univ.-Prof. Dr. Hellmut Lorenz
1300–1315
PROF. PHDR. PAVEL ZATLOUKAL
(Muzeum umění Olomouc)
„Dlouhé století“ na pomezí jižní Moravy a Dolních Rakous. Pokus
o charakteristiku kulturního dění v lednicko-valticko-břeclavském
areálu v letech 1785–1918
1315–1330
DR MARCIN DZIEDZIC
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa
w Wałbrzychu)
Wkład książąt Liechtensteinów w rozwój turystyki w Jesenikach
1330–1345
PHDR. MILOŠ HOŘEJŠ (Národní technické muzeum, Praha)
MGR. JIŘÍ KŘÍŽEK (Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Liberci)
Liechtensteinové a počátky automobilismu
1345–1415
1415–1445
diskuze
přestávka na kávu
Liechtensteinské sbírky a muzea v minulosti a současnosti
Předsedající: doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
1445–1500
DR. JOHANN KRÄFTNER
(Liechtenstein Museum, Vídeň)
Von Sammeln zum Museum: eine vierhundertjahrige Geschichte
1500–1515
MGR. MARKÉTA JAROŠOVÁ
(Slezské zemské muzeum, Opava)
Jan II. z Liechtensteinu jako mecenáš umění. Dary knížete opavskému
Muzeu Františka Josefa pro umění a řemesla
1515–1530
DOC. PHDR. MARIE MŽYKOVÁ, CSC.
(Univerzita Karlova v Praze)
K vyobrazení Liechtensteinů z českých a moravských sbírek
1530–1545
HANS HUYSZA
(Kultur- und Tourismusverein Liechtenstein Schloss Wilfersdorf)
Das Liechtenstein Schloss Wilfersdorf – 25 Jahre Presäntation
Geschichte der Familie Liechtenstein
1545–1600
MGR. MARTA SEDLÁKOVÁ
(Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně)
Několik poznámek k restaurování významných akvizic Liechtensteinů
na zámku v Lednici
1600–1630
diskuze, zakončení konference
Jednací řeč: čeština, němčina, polština, angličtina (simultánní překlad z češtiny
a polštiny do němčiny zajištěn)
Kontaktní adresa:
PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.
Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Reální 5, 701 03 Ostrava, Česká republika
E-mail: [email protected], tel.: +420 604 746 114
Download

Program - PhDr. Marek Vařeka, Ph.D.