Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014 - 2015
1 Základní informace
Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 – 2015
bude přijato nejvýše 56 žáků pátých tříd základní školy. Součástí přijímacího řízení budou přijímací
zkoušky, jejich prominutí není možné.
2 Termín
První kolo přijímacích zkoušek proběhne ve dvou termínech:
1. termín: úterý 22. dubna 2014
2. termín: středa 23. dubna 2014
Přihláška musí být na adresu gymnázia doručena nejpozději 15. března 2014.
3 Průběh přijímací zkoušky a kriteria pro přijetí
Přijímací zkouška bude probíhat formou písemných zkoušek. Informace o zkouškách je možno
získat na www.gyrec.cz. Každému uchazeči bude přiděleno registrační číslo.
Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno podle zákona č. 561/2004 Sb., § 60, odst. (4), a § 61
odst.(2), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský
zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 394/2008 Sb.
Do celkového pořadí se započítávají výsledky přijímací zkoušky, prospěch ze ZŠ a další
skutečnosti, které osvědčují předpoklady ke studiu. Všechna tato kritéria jsou bodově ohodnocena.
V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 100 bodů, z toho:
za prospěch na základní škole
nejvýše 10 bodů
za přijímací zkoušky
nejvýše 80 bodů
za další skutečnosti, které osvědčují předpoklady ke studiu
nejvýše 10 bodů
Hodnocení za prospěch na základní škole
Hodnotí se prospěch ve vybraných předmětech v 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy. Jde o
předměty, ve kterých škola podle svého ŠVP realizuje vzdělávací obsah (podle RVP ZV)
vzdělávací oblasti Matematika (nejčastěji předmět Matematika), vzdělávací oblasti Jazyk a
jazyková komunikace, obor Český jazyk a literatura (nejčastěji předmět Český jazyk) a Cizí jazyk
(nejčastěji předmět Angličtina, popř. jiný cizí jazyk) a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
(nejčastěji předměty Vlastivěda a Přírodověda).
Jestliže je povinně (nikoli nepovinně či v kroužku) vyučován další cizí jazyk, je započítána lepší
ze známek z cizích jazyků.
Zákonní zástupci žáka uvedou na přihlášku známky ze všech předmětů, které tvořily náplň
výuky žáka ve druhém pololetí 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy, uvedených na vysvědčení. V případě,
že je výuka organizována jinak, než že je vzdělávací obsah hodnocených vzdělávacích oblastí
vyučován v pěti výše uvedených tradičních předmětech (např. jiné názvy předmětů, předměty, které
integrují obsah více vzdělávacích oblastí nebo naopak předměty, které realizují jen část obsahu),
uvedou zákonní zástupci do přihlášky, ve kterých předmětech je tento vzdělávací obsah realizován,
a uvedou odkaz na webové stránky, na kterých je publikován ŠVP základní školy.
V případě, že je používáno slovní hodnocení, základní škola provede převedení tohoto slovního
hodnocení do klasifikační stupnice a toto hodnocení zákonný zástupce žáka uvede na přihlášce ke
studiu.
Jestliže je každá z těchto známek výborně nebo chvalitebně, vypočítá se zvlášť aritmetický
průměr ze známek za 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy a body pro účely přijímacího řízení
jsou přiděleny podle násl. tabulky – musí být současně splněna podmínka uvedená v 1. řádku a ve
2. řádku tabulky, přidělené body jsou pak zapsány ve třetím řádku tabulky (p je průměr
hodnocených známek v daném ročníku).
4. tř.
1
5. tř. 1, 8 ≥ p > 1, 6
body
1
1 < p ≤ 1, 2
1, 6 ≥ p > 1, 4
2
1, 2 < p ≤ 1, 4 1, 4 < p ≤ 1, 6 1, 6 < p ≤ 1, 8
1, 4 ≥ p > 1, 2 1, 2 ≥ p > 1
1
3
4
5
4. tř. 1, 2 < p ≤ 1, 4 1, 4 < p ≤ 1, 6
1
1, 2 ≥ p > 1
1, 4 ≥ p > 1, 2
5. tř.
1
body
8
1 < p ≤ 1, 2
1, 2 ≥ p > 1
9
1, 2 < p ≤ 1, 4
1
1
1, 6 ≥ p > 1, 4
6
1 < p ≤ 1, 2
1, 4 ≥ p > 1, 2
7
1
1, 2 ≥ p > 1
1 < p ≤ 1, 2
1
1
1
10
V případě, že je některá z posuzovaných známek ve 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy ZŠ
známka dobře nebo horší (trojka a hůře), nebo jde o případ, který není uveden v tabulce, není pro
účely přijímacího řízení přidělen žádný bod za prospěch ze ZŠ.
Přijímací zkouška
•
•
•
Písemné ověření základních znalostí z českého jazyka – zkouška sestavená gymnáziem, doba
trvání 45 minut, bodový zisk ze zkoušky bude přepočítán na maximum 30 bodů
Písemné ověření základních znalostí z matematiky – zkouška sestavená gymnáziem, doba trvání
60 minut, bodový zisk ze zkoušky bude přepočítán na maximum 40 bodů
Diktát z českého jazyka připravený gymnáziem – doba trvání přibližně 15 minut, bodový zisk
bude přepočítán na maximum 10 bodů
Přidělení bodů podle výsledků přijímací zkoušky
Písemné ověření základních znalostí z českého jazyka má dobu trvání 45 minut. Zkouška bude
obsahovat úlohy z českého jazyka v rozsahu prvního stupně ZŠ do konce prvního pololetí 5. třídy.
Protože se může průběh probíraného učiva na jednotlivých školách lišit, k sestavení úloh bude
použita látka, která je vyžadována přijímacími testy SCIO z českého jazyka. Zkouška bude
sestavena z deseti úloh které budou ohodnoceny 6, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2 a 2 body (budou zařazeny
v jiném pořadí, bodování bude u zadání uvedeno). Body budou přidělovány nejen za správný
výsledek, ale i za správný postup řešení. Maximální možný bodový zisk 35 bodů bude přepočítán
na maximum 30 bodů takto:
n - body přidělené za
vyřešení úloh
3 body a méně
více než 3 body a
méně než 33 bodů
33 bodů a více
Přepočtené body pro
přijímací řízení
0 bodů
(n – 3) bodů
30 bodů
Písemné ověření základních znalostí z matematiky má dobu trvání 60 minut. Zkouška bude
obsahovat úlohy z matematiky v rozsahu prvního stupně ZŠ do konce prvního pololetí 5. třídy.
Protože se může průběh probíraného učiva na jednotlivých školách lišit, k sestavení úloh bude
použita látka, která je vyžadována přijímacími testy SCIO z matematiky. Zkouška bude sestavena
z devíti úloh které budou ohodnoceny 8, 6, 6, 6, 5, 5, 4, 4 a 4 body (budou zařazeny v jiném pořadí,
bodování bude u zadání uvedeno). Body budou přidělovány nejen za správný výsledek, ale i za
správný postup řešení. Maximální možný bodový zisk 48 bodů bude přepočítán na maximum 40
bodů takto:
n - body přidělené za
vyřešení úloh
5 bodů a méně
více než 5 bodů a
méně než 45 bodů
45 bodů a více
Přepočtené body pro
přijímací řízení
0 bodů
(n – 5) bodů
40 bodů
Diktát z českého jazyka má dobu trvání přibližně 15 minut. Bude diktován z nahrávky
prostřednictvím audio zařízení a ozvučení učebny podle příslušné metodiky (jednou celý text, poté
po větách či úsecích s dostatečnými prodlevami, poté znovu celý text pro kontrolu). Audio zařízení
splňuje podmínky pro skládání poslechové části zkoušek z cizího jazyka. Diktát bude obodován na
maximum 15 bodů, bodový zisk bude přepočítán na maximum 10 bodů takto:
n - body přidělené za
diktát
4 body a méně
více než 4 body a
méně než 14 bodů
14 bodů a více
Přepočtené body pro
přijímací řízení
0 bodů
(n – 4) bodů
10 bodů
Uchazeč, který nezíská ze všech tří testů přijímací zkoušky celkem aspoň 40 bodů (přepočtených
bodů pro přijímací řízení), nevykoná úspěšně přijímací zkoušku a nemůže být ke studiu přijat.
Uchazeči, který nejpozději v den přijímací zkoušky doloží potvrzení Pedagogicko-psychologické
poradny, že má diagnostikovánu některou ze SPU, bude na řešení každé písemné části přijímací
zkoušky prodloužen čas o 10 minut a každá věta diktátu (či větný úsek) mu bude diktována dvakrát.
Další skutečnosti, které osvědčují předpoklady ke studiu
Hodnotí se úspěšná účast v těchto soutěžích pro žáky 1. stupně ZŠ vyhlašovaných MŠMT (za
školní roky 2012/13 a 2013/14):
• Matematická olympiáda kategorie Z5 (MOZ5 – soutěž pro žáky 5. tříd)
• Matematický klokan
• Pythagoriáda
• Logická olympiáda kategorie A
• Pohár vědy – olympiáda fyziky a dalších věd, kategorie B
• Bobřík informatiky, kategorie Mini
• Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna
• Evropa ve škole, literární část, I. kategorie
•
•
Dále se hodnotí úspěšná účast v těchto soutěžích nevyhlašovaných MŠMT:
MATESO
matematické miniolympiádě (MmO – soutěž pro žáky 4. tříd)
•
•
Dále se hodnotí
pravidelná sportovní činnost
pravidelná kulturní a zájmová činnost
Za úspěšnou účast v soutěžích budou přiděleny body podle následujících tabulek:
Umístění v městském
kole MOZ5
Účast
Úspěšný
řešitel
6. – 8. místo
3. – 5. místo
1. – 2. místo
Přepočtené body pro
přijímací řízení
2 body
3 body
4 body
5 bodů
6 bodů
Bodový zisk v soutěži
Matematický klokan
Přidělené body pro
přijímací řízení
Pythagoriáda
Přidělené body pro
přijímací řízení
Logická olympiáda
Přidělené body pro
přijímací řízení
Pohár vědy
Přidělené body pro
přijímací řízení
Bobřík informatiky
Přidělené body pro
přijímací řízení
Přehlídka recitátorů
Přidělené body pro
přijímací řízení
Evropa ve škole
Přepočtené body pro
přijímací řízení
MATESO
90, více než 90 a méně
než 100 bodů
100, více než 100 a
méně než 110 bodů
110 bodů a více
1 bod
2 body
3 body
Postup do krajského
kola
Postup do finále
1.– 30. místo ve finále
1 bod
1 bod
1 bod
Účast v oblastním kole
Postup do krajského
kola
Postup do ústředního
kola
1 bod
1 bod
1 bod
Postup do okresního
(oblastního) kola
1 bod
Úspěšný řešitel
1 bod
Postup do oblastního
kola
Postup do krajského
kola
1 bod
1 bod
Účast
Postup do
krajského kola
Postup do
ústředního kola
1. – 3. místo
v ústředním kole
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
Úspěšný řešitel
školního kola
Postup do městského
kola
Úspěšný řešitel
městského kola
Přidělené body pro
přijímací řízení
1 bod
1 bod
1 bod
Umístění v městském
kole MmO
Účast
Úspěšný řešitel
1.– 3. místo
Přidělené body pro
přijímací řízení
2 body
3 body
4 body
Potvrzení o umístění v soutěži uchazeč doloží prostou kopií výsledkové listiny vydané pořádající
institucí (stačí strana se jménem uchazeče, musí však být patrno, o jakou soutěž a které postupové
kolo se jedná a jakého bodového zisku žák dosáhl). Na této kopii výsledkové listiny musí být
uveden odkaz – webová adresa – na které je možno celou výsledkovou listinu ověřit. Potvrzení je
třeba doručit na adresu gymnázia nejpozději 31. března 2014. Později doručená potvrzení nebudou
přijata.
Pravidelná sportovní činnost: Uchazeč, který je, nebo byl, v době od 1. září 2012 do 21. dubna
2014 členem sportovního oddílu aspoň 1 rok, obdrží pro účely přijímacího řízení 2 body. Za
pravidelnou sportovní činnost (ve více oddílech) lze získat celkem nejvýše 4 body.
Pravidelná sportovní činnost musí být doložena potvrzením sportovního oddílu, ze kterého musí
být patrno, že uchazeč je, nebo byl, v době od 1. září 2012 do 21. dubna 2014 jeho členem aspoň
jeden rok. Musí jít o činnost, kdy je žák soustavně připravován k účasti na sportovních soutěžích
pravidelným tréninkem. Potvrzení soukromých trenérů se nepřijímá.
Pravidelná kulturní a zájmová činnost: Uchazeč, který pravidelně navštěvuje, nebo
navštěvoval, v době od 1. září 2012 do 21. dubna 2014 ZUŠ či zájmový kroužek u jiné instituce
aspoň 1 rok, obdrží pro účely přijímacího řízení 2 body. Za pravidelnou kulturní a jinou zájmovou
činnost (ve více kroužcích) je možné získat celkem nejvýše 4 body.
Pravidelná kulturní a jiná zájmová činnost musí být doložena potvrzením, ze kterého musí být
patrno, že uchazeč navštěvuje, nebo navštěvoval, v době od 1. září 2012 do 21. dubna 2014 ZUŠ či
zájmový kroužek u jiné instituce aspoň 1 rok. Potvrzení musí vydat instituce, která zájmovou
činnost organizuje (ZUŠ, Středisko volného času, jazyková škola apod.). Za pravidelnou kulturní a
jinou zájmovou činnost se považuje každá činnost se vzdělávací náplní, jako je návštěva všech
hudebních, dramatických a dalších kurzů v ZUŠ, navštěvování jazykové školy (potvrzení
soukromých učitelů se nepřijímají), všech zájmových kroužků organizovaných Středisky volného
času. Za členství ve skautském, pionýrském a jiném podobném oddíle se body nepřidělují.
I když bude součet bodů přidělených uchazeči za pravidelnou sportovní činnost a pravidelnou
kulturní a zájmovou činnost vyšší než 6 bodů, pro účely přijímacího řízení se započítá maximální
hodnota 6 bodů.
I když bude součet bodů přidělených uchazeči za další skutečnosti vyšší než 10 bodů, pro účely
přijímacího řízení se započítá maximální hodnota 10 bodů.
Formulář potvrzení, že uchazeč navštěvuje, popř. navštěvoval, sportovní, kulturní nebo zájmové
činnosti, je k dispozici na stránkách školy www.gyrec.cz. Potvrzení je třeba doručit na adresu
gymnázia nejpozději 31. března 2014. Později doručená potvrzení nebudou přijata.
4 Stanovení pořadí uchazečů
Žebříček uchazečů bude sestaven společný pro oba termíny podle bodů získaných za všechny
části přijímací zkoušky. Každému uchazeči budou sečteny:
1) získané body za prospěch na základní škole,
2) harmonizované a přepočtené body získané písemným ověřením základních znalostí z českého
jazyka (písemnou zkouškou sestavenou gymnáziem),
3) harmonizované a přepočtené body získané písemným ověřením základních znalostí
z matematiky (písemnou zkouškou sestavenou gymnáziem),
4) harmonizované a přepočtené body získané diktátem,
5) body získané za další skutečnosti.
Harmonizace bodů získaných písemnými zkouškami a diktátem bude provedena
ekvipercentilovou metodou, která stručně znamená, že stejným percentilům v obou termínech
budou přiřazeny stejné body. Konkrétně bude přepočet probíhat takto:
Bude určen průměrný bodový zisk v každém z termínů.
Body obdržené v termínu s vyšším průměrným bodovým ziskem budou použity přímo.
Body obdržené v termínu s nižším průměrným bodovým ziskem budou harmonizovány tak, že
podle bodů udělených v tomto termínu bude sestaveno samostatné pořadí pro tento termín, budou
určeny percentily pro tento termín a pak budou stanoveny body, které těmto percentilům odpovídají
v termínu s vyšším průměrným bodovým ziskem. Tím budou zohledněny všechny rozdíly zkoušek
v prvním a druhém termínu a bude stanoveno společné pořadí.
Matematicky je možné tento proces popsat:
b = b1,
účastnil-li se uchazeč termínu zkoušek s vyšším průměrným bodovým ziskem a
b€= P1−1 ( p2 ) , kde p2 = P2 (b2 ) ,
účastnil-li se uchazeč termínu zkoušek s nižším průměrným bodovým ziskem.
€
€
€
€
€ účely výpočtu pořadí,
b jsou přidělené body pro
b1 je bodové ohodnocení výsledku zkoušky v termínu s vyšším průměrným bodovým ziskem,
b2 je bodové ohodnocení výsledku zkoušky v termínu s nižším průměrným bodovým ziskem,
p1 = P1 (b1 ) je funkce, která bodům b1 v termínu zkoušky s vyšším průměrným bodovým ziskem
přiřazuje příslušný percentil p1 – umístění v rámci výsledků za tento termín,
p2 = P2 (b2 ) je funkce, která bodům b2 získaným v termínu zkoušky s nižším průměrným
bodovým ziskem přiřazuje příslušný percentil p2 – umístění v rámci výsledků za tento termín,
b = P1−1 ( p2 ) je inverzní funkce k funkci P1, která percentilu přiřazenému podle umístění v
termínu s nižším průměrným bodovým ziskem přiřazuje body, které by v termínu s vyšším
průměrným bodovým ziskem odpovídaly tomuto percentilu.
V případě, že bude průměrný bodový zisk v prvním i ve druhém termínu shodný, budou
harmonizovány body získané ve druhém termínu.
Konečné pořadí bude stanoveno na základě součtu všech získaných bodů po harmonizaci a
přepočtu podle vzorců uvedených výše. V případě rovnosti bodů rozhodují kritéria podle tohoto
pořadí :
a) vyšší součet (harmonizovaných a přepočtených) bodů ze všech tří písemných částí přijímací
zkoušky
b) vyšší počet (harmonizovaných a přepočtených) bodů z písemné zkoušky skládané za účelem
ověření základních znalostí z matematiky
c) vyšší počet (harmonizovaných a přepočtených) bodů z písemné zkoušky skládané za účelem
ověření základních znalostí z českého jazyka
d) los
Bude přijato nejvýše 56 uchazečů, na odvolání nebude ponecháno žádné místo.
RNDr. Peter Krupka, PhD.
ředitel gymnázia
Download

dopis na web prijimacky 2014