t
vozide|
způsobilosti
k řízenímotorových
Lékařskýposudeko zdravotní
(pďle zákona č.36112000sb., o provozu na pozemníchkomunikacíchao znĚnach někteých zákonů,ve zněnípozdějšíchpředpisů'
a lytúáškyč.n7Dffi4 Sb., o zdravotrrízpůsobilostik řízenímotoro{ch vozidel, ve mění pozdějšíchpředpisů)
Zdravotnické zaÍízení,jehožjménem se posudek vydává:
Posuzovaná osoba:
Adresa místatrvaléhopobytu (popř. místopobytu na ízemí Čn,joe-ti o cizince):
Posuzovanáosobajepodlepřflohyč.3 vyhláškyzaÍazenado'.
!
!
skupinyI
_ žadate\é
řidičských oprávnění skupiny A, B, B+E a AM a podskupiny A1 a B 1 ($ 81 zákona č.36ll2000 sb')
a dÍžíte|é
skupiny2
_ řidiči, kteří řídímotorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u nichž je řízenímotorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
* řidiči vozidla, kteří při plnění úkolůsouvisejícíchs výkonem zvláštníchpovinností užívajízvláštníhovýstraŽnéhosvětla modrébarvy,
pípadně doplněnéhoo zvláštnízvukové znamení,
_ řidiči, u kter'ýchje řízenímotorovéhovozidla předmětem samostatnévýdělečnéčinnostiprováděnépodle zvláštníhoprávního předpisu'
osvědčenípro učiteleřidičůpro výcvik v řízenímotorových vozide| pod|e zvláštníhoprávního předpisu,
- žadateléa dÍžite|é
_ žad aÍe| é a d Íži te \é ř i d i čsk ýc h o p rá v n ě n í s k u p iny C , C + E, D, D+ Ea T a po ds k upi ny c l , C l + E, D1
a Dl + E( s 8 l zá kon a
č' 36l/2000 sb.)
Druh lékařské prohlídky, kterése podle zákona posuzovaná osoba podrobila:
pravidelná
!
vstupní
!
nebylo provedeno
!
Uyto provedenov roce ..............
f]
Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření neurologické podle $ 87a zákona:
llodnocení zdravotní způsobilosti:
Posuzovaná osoba
!
je zdravotnězpůsobilápro skupinu/podskupinu řidičskéhooprávnění......'..............
|--] není zdravotně způsobilá pro skupinu/ podskupinu řidičskéhooprávnění
!
je zdravotnězpůsobilás podmínkou'':.................
Datum ukončeníplatnosti posudku'):
Datum vydání posudku
Jméno, příjmení, podpis lékďe, otisk razítka zďrav. zaÍízení
Póučení:Proti tomuto posudku je možno do l5 dnůode dne jeho prokazatelnéhoobdrženípodat návrh na jeho přezkoumání zdravotnickému zaÍízení,kteréposudek vydalo, a to prostřednictvím lékaře,který posudek vypracoval.
1)
2)
Uvede se podmínka' která podmiňuje Zdravotní způsobilost k Íizení motorových vozidel (nezbytný zdravotnický prostředek, tecl{nická úprava
motorového vozidla nebo jiné omezení,např' podrobení se odbornému vyšetřenípodmiňujícím zdravotní způsobilost, a tím i platnost posudku).
Vyplní se v pípadech stanovených v $ 4 odst. 2 vyhlášky o Zdravotnízpůsobilosti k řízenímotorových vozidel č.2.17l20o4 Sb., ve^zněnípozd. předpisů.
VOGEL obj. č,'18026
Download

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení