Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízenímotorových vozidel
(podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve zrění pozdějších předpisů,
a vyhlrášky
č.nlDW Sb., o zdravonú způsobilosti k řízení motorových
vozidel, ve mění pozdějších předpisů)
Zdravotnické zaíízenírjehožjménem se posudek vydává:
posuzovaná osoba:
Adresa místa trvalého pobytu (popř. místo pobytu na izemí Čn,lae-r o cizince):
Posuzovaná osobaje podle přílohy č,3 vyhlášky zaíazenaďo
!
!
skupiny
1
_žadateléa dňitelé řidičských oprávnění skupiny A, B, B+E
a
AM
a podskupiny
Al
a
B1 (§ 8l zákona č. 361/2000 Sb.)
skupiny2
- řidiči, kteří řídí motorové vozidlo
v pracovněprávním vztahu a u nichž je řízenímotorového vozidla druhem práce sjednaným v pra-
covní smlouvě,
_ řidiči vozidla, kteří při plnění úkolůsouvisejících s výkonem zvláštních povinností užívajízvláštního výstražnéhosvětla modré barvy,
případně doplněného o zvláštní zvukové znamení,
_ řidiči, u kteqých je řízení motorového.vozidla předmětem samostatné výdělečnéčinnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,
-
žadatelé a dížíteléosvědčenípro učitele řidičůpro výcvik v řízenímotorových vozidel podle zvláštnfto právního předpisu,
_žadateléadňiteléřidičskýchoprávněnískupinyC,C+E,D,D+EaTapodskupinyCl,Cl+E,Dl aDl+E(§81
zákona
č. 36ll2000 sb.)
Druh tékařsképrohlídky, které se podle zákona posuzovaná osoba
podrobila:
Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření neurologické podle § 87a zákona:
Hodnocení zdravotní způsobilosti:
Posuzovaná
osoba !
!
!
! vstupní !
f]
!
pravidelná
nebylo provedeno
Uyto provedeno v roce ..............
je zdravotně způsobilá pro skupinu/ podskupinu řidičského oprávnění
není zdravotně způsobilá pro skupinu/ podskupinu řidičského oprávnění
je zdravotně způsobilá
s podmínkou|,: .................
Datum ukončeníplatnosti posudku2):
Datum vydání
posudku
Jméno, příjmení, podpis lékaře, otisk razítka zdtav, zaíízeni
Poučení:Proti tomuto posudku je možno do 15 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení podat návrh na jeho přezkoumání zdravotnickému zaíízení,které posudek vydalo, a to prosřednictvím lékaře, který posudek vypracoval.
1)
2)
Uvede se podmínka, která podmiňuje zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel (nezbytný zdravotnický prostředek, technická úprava
motorového vozidla nebo jiné omezení, např. podrobení se odbornému vyšetření podmiňujícím zdravotní zpŮsobilost, a tím i p|atnost posudku).
Vyplní se v případech stanovených v § 4 odst. 2 vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel é.277 l2O04 Sb., ve znění pozd. předpisŮ.
VOGEL
obj, č. 18026
Download

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel