Návod k obsluze
Vsakovací galerie
watgal
Obsah:
1.
PŘEDMLUVA
2.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VSAKOVACÍH GALERIÍ
2.1.
FUNKČNÍ POPIS VSAKOVACÍ GALERIE
2.2
CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGICKÉHO PROCESU
2.3
ZÁKLADNÍ PARAMETRY VSAKOVACÍCH GALERIÍ
2.4.
MANIPULACE A DOPRAVA
2.5.
INSTALACE DO TERĚNU
3.
Technické údaje
3.1
Obsah dodávky
3.2
Modul vsakovací galegie
3.3
½ Modul vsakovací galerie
4. Návrh systému
Množství dešťových srážek
Geologické podmínky
Součinitel propustnosti půdy
Max. hladina podzemní vody H
Požadavky na umístění
5.
Výpočet vsakovací galerie
1 Úvod
1.1 PŘEDMLUVA
V současné době dochází k výraznému nárůstu zpevněných ploch vzhledem k masivní výstavbě v
privátním i komerčním sektoru. Všechny zpevněné plochy mají řešené odvodnění pomocí kanalizace,
ale naším cílem je, abychom udrželi dešťové vody co nejdéle na území kde dopadly. Ideálním řešením
jsou vsakovací galerie dešťových vod, které podporují přirozený cyklus cirkulace vody v přírodě.
Použití vsakovacích systémů je cestou, jak splnit ustanovení platné legislativy (viz vyhláška MMR ČR
č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území, § 20 odst. 5, písmeno c).
Dle ustanovení této vyhlášky je nutno na každém stavebním pozemku, na kterém lze realizovat
vsakovací systémy, odvést do vsaku 20 mm denního úhrnu srážek.
V zájmu zajištění dobré funkce vsakovací galerie jsou zakázány činnosti, které nejsou uvedeny v
tomto Návodu k obsluze nebo jsou prováděny nepovolanými osobami.
Dodržení Návodu k obsluze je předpokladem pro nároky na uplatnění záruky vsakovací galerie.
2.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VSAKOVACÍH GALERIÍ
2.1.
FUNKČNÍ POPIS VSAKOVACÍ GALERIE
Jedná se o vsakovací galerii pro dešťové vody vyrobenou z plastových trub a vodorovných
spojovacích desek, které zajišťují směrovou stabilitu trub a galerie. Plastové truby, které jsou osazeny
ve vertikálním směru k podloží jsou opatřeny systémem perforací, které zajišťují rovnoměrný a
dokonalý vsak vody.
Jednotlivé galerie jsou k sobě spojovány ve vodorovném směru pomocí
plastových spojek. Ve vertikálním směru jsou galerie spojovány do hrdel, které jsou na všech trubách.
Velikost a tvar vsakovacích galerií je tedy neomezená. Jednotlivé moduly se skládají na sebe do
výšky nebo neomezeně do stran. Postavená galerie potřebné velikosti bude obalena geotextilií,
napojena na potrubí přítoku a bezpečnostního přepadu, popřípadě doplněná o volitelné příslušenství.
Napojená a zabalená galerie do geotextilie je zahrnuta zeminou. Konstrukce je velmi staticky únosná
a může být pojízdná, pokud bude opatřena zásypem o výšce 0,5 m – viz. statický výpočet.
Celý systém je možno doplnit o předsazenou plastovou jímku, která slouží k usazování pevných
částic. Do vsakovacích galerií se mohou přivádět pouze vody dešťové.
2.2.
CHARAKTERISTIKA TECHNOLOGICKÉHO PROCESU
Do vsakovací galerie je pomocí napojovacího T kusu přivedena voda, která pomocí systému trubních
perforací je rozvedena po celé ploše galerie. Podle intenzity srážek a geologického složení v místě
galerie dochází k naplňování galerie a následnému vsakování dešťových vod. Případný přebytek
dešťových vod je odveden bezpečnostním potrubím např. do vodoteče.
2.3.
ZÁKLADNÍ PARAMETRY VSAKOVACÍCH GALERIÍ
Základní dva moduly galerie jsou o velikosti 0,92 m3 (krychle 920x920x1081 m) a druhý modul je
poloviční velikosti 0,42 m3 o velikosti 920x920x0,5 m(Š x D x V).
Modul vsakovací galerie se skládá z perforovaných trub, dvou PP desek, odvětrávacího potrubí, víček,
spojovacích pásků a plastových a nerezových spojek a zákrytové geotextílie 300 - 400 g/m2.
Velikosti vsakovacích galerií:
VSAKOVACÍ GALERIE
1 m3
1/2 m3
Užitný objem (m3)
0,92
0,42
Délka (mm)
920
920
Šířka (mm)
920
920
Výška (mm)
1081
500
2.4.
VÝPOČET VSAKOVACÍ GALERIE
Na základě hydrogeologického posudku a omezujících urbanistických požadavků je vypočtena
velikost vsakovací galerie.
-7
An x 10 x rd x D x 60
L=
(b x h x sr + (b + ( h / 2 )) x D x 60 x ( kf / 2))
L……………….............…neznámá délka vsakovací galerie
An…………………..redukovaná odvodňovaná plocha (m2)
rd………………….....intenzita zátěžové srážky (l.s-1.ha-1)
D…………………...........doba trvání zátěžové srážky (min)
b………………….………….….šířka vsakovací galerie (m)
h………………….…………….výška vsakovací galerie (m)
sr……………………retenční(akumulační) koeficient (0,95)
Kf………………………..součinitel propustnosti půdy (m/s)
An = ∑ ( A x ѱ )
A………………….odvodňovaná plocha (m2)
Ѱ……………………..součinitel odtoku (m/s)
2.5.
MANIPULACE A DOPRAVA
Nakládání vsakovací galerie se provádí ručně, vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem. Doprava se
provádí na nákladním vozidle. Při dopravě je nutno náklad upevnit proti posunutí. Uložení do terénu je
možno provést pomocí lan, nebo složení přímo ve stavební jámě.
INSTALACE DO TERÉNU
2.5.
Vsakovací galerii je nutné zajistit proti posunutí při zasypávání. Nesmí dojít k velkému vychýlení
plastových trub, jelikož by byla narušena statická únosnost viz. obrázkový návod.
Vsakovací galerii je nutno postavit na zhutněnou podkladní štěrkovou desku o tloušťce 150 - 200 mm,
na které je natažena geotextilie.
Obsah dodávky
Dodávkou je kompletní vsakovací galerie, kterou po montáži je možné hned používat. Obsah
dodávky:

PVC trubky s perforací včetně T kusů pro napojení potrubí a bezpečnostního přepadu

PP desky s otvory

PP spojovací pásky

PVC spojky

Nerezové spojky

Geotextilie

Příslušenství

PP šachta pro zachycení pevných částic

PP nástavec k šachtě
2.6.
POKYNY PRO MONTÁŽ
2.6.1
Viz. obrázkový návod
Stavební pláň před instalací se doporučuje shlédnout statikem.
2.6.2. Celkové umístění v prostředí a místní geologické podmínky
na základě hydrogeologického posudku se určí vhodnost či nevhodnost okolní zeminy pro
-
vsakování dešťových vod.
Součinitel propustnosti půdy Kf
 je velmi důležitý a vyplývá z hydrogeologického průzkumu. Je uváděn v m/s a vyjadřuje
rychlost, kterou dešťová voda protéká prostředím, v našem případě zeminou.
-3
-6
 ideální hodnoty pro vsakování jsou 10 – 10
Množství dešťových srážek
 je dané geografickou polohou (místo stavby)
 je závislé na intenzitě dešťových srážek, době trvání, a četnosti
Požadavky na minimální vzdálenosti od jiných objektů
 Dle geologických podmínek se navrhují bezpečné vzdálenosti od budov a zařízení.
Pro běžné geologické podmínky platí tyto hodnoty odstupových vzdáleností:

1 m nad hladinou podzemní vody

5m od obytných budov, které nejsou vodotěsné

2 m od obytných budov, které jsou vodotěsně izolovány

3 m od okapové koruny solitérních dřevin

2 m od hranice pozemku, veřejné komunikace apod.

1,5 m od plynovodů a vodovodů

0,8 m od elektrického vedení

0,5 m od telekomunikačního vedení
3. POKYNY PRO MONTÁŽ
VŠEOBECNÉ ZÁSADY
3.1.
Obsluha provádí :

kontrolu chodu technologického zařízení, jeho čištění

Zařízení smí obsluhovat a provádět údržbu pouze osoba tělesně a duševně způsobilá

Obsluhu zařízení nemohou vykonávat osoby, kterým je tento druh práce zakázán tj.
těhotné ženy, matky do devátého měsíce po porodu a mladiství

Obsluha musí být řádně seznámena s technologickou funkcí zařízení
PROVOZ, ÚDRŽBA A SLEDOVÁNÍ PROVOZU
3.2.
Uvedení do provozu:
Vsakovací galerie je po montáži hned schopna provozu.
O předání zařízení se sepíše předávací protokol, jednoduchý stavební deník a zhotovitel proškolí
obsluhu. Dokumentace k vsakovací galerii (návod k obsluze, prohlášení o shodě, protokol o
proškolení obsluhy a záruční list) se předá objednateli až po úplném zaplacení.
Provoz a obsluha:
Obsluha provádí vizuální kontrolu technologie.

Jeden krát za měsíc provádí kontrolu průchodnosti vsakované vody (nátok do čistící šachty a
bezpečnostní odtok)

Provozovatel obsluhuje zařízení na základě návodu k obsluze.
Poruchy:
Do galerie neteče voda – špatné napojení přívodního potrubí nebo čistící šachty.
Propad zeminy – došlo ke špatnému hutnění při zasypávání a nebo málo únosná pláň
ČINNOSTI PROVOZOVATELE VEDOUCÍ K PORUŠENÍ ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK
3.3.

úmyslné poškození technologie nebo konstrukce vsakovací galerie

odstranění bezpečnostních opatření (např. zakrytí čistící šachty)

obsluha nezajišťuje provoz vsakovací galerie dle pokynů výrobce (Návodu k obsluze)
NÁŘADÍ A POMŮCKY:
3.4.
Nářadí, pomůcky a materiál pro obsluhu vsakovací galerie :

ruční bateriová svítilna,

tyč na měření hladiny
Vybavení pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví
Provozovatel vsakovací galerie musí být vybaven osobními ochrannými prostředky:
základní vybavení:

ochranná obuv kožená s protiskluzovou podrážkou, ochranné rukavice, plášť do deště
tříčtvrteční pogumovaný s kapucí, spodní prádlo
pro práci v zimním období :

čepice zimní, kabát tříčtvrteční s oteplovací vložkou, rukavice teplé kožené pětiprsté, holínky
plstěné pogumované

mycí čistící, dezinfekční prostředky a ochranné masti (např. dezinfekční mýdlo, Solsapon,
Savo, Chloramin, Indulona A-HYD a A/64+REG )
4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Obsluhovatel vsakovací galerie musí důsledně dbát zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v čistící šachtě, kde je velké nebezpečí zranění v důsledku úrazu pádem, uklouznutím a
značné riziko z hlediska infekčního onemocnění

Obsluhovatel musí při práci na nádrži používat předepsané ochranné pracovní prostředky,
musí provádět jejich drobnou údržbu

Obsluhovatel vsakovací galerie musí mít k dispozici hygienické zařízení vybavené pitnou
vodou a dezinfekčními prostředky tak, aby mohl dodržovat dokonalou osobní hygienu

po každém styku se znečištěnou dešťovou vodou si musí umýt ruce a dezinfikovat je

v zimním období je nutno udržovat přístupové komunikace bez sněhu a námrazy
4.1. OBSLUHOVATEL NESMÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI :

odstraňovat zjištěné závady na zařízení

v podzemních objektech používat otevřený oheň nebo kouřit

vstupovat do podzemních kanalizačních objektů ( míst zvýšeného nebezpečí výskytu zdraví
škodlivých a výbušných plynů a par ) sám a bez příkazu nadřízeného a bez znalostí předpisů
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve vodárenských a kanalizačních objektech a
laboratořích, které vydalo MLVH ČSR , Praha1985,

4.2.
používat alkoholické nápoje nebo léky snižující pozornost
PŘEHLED VYBRANÝCH PŘEDPISŮ A TECHNICKÝCH NOREM
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
Nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební
výrobky
ČSN 75 0101 Vodní hospodářství. Základní terminologie
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady
Nařízení vlády ČR č. 513/1992 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Vyhláška MZ č.
45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek
Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických
látkách a chemických přípravcích a o změněn některých zákonů, týkajících se klasifikace ,
balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
4.3.
Policie ČR : 158, Hasiči : 150, Záchranná služba : 155
Městský úřad Referát životního prostředí : .......................................................
SEZNAM DODANÉ PRŮVODNÍ DOKUMENTACE
5.
Se vsakovací galerií je dodávána průvodní dokumentace v následujícím rozsahu:

Návod k obsluze

Pokyny pro montáž - obrázkový návod

Záruční list

Projektová dokumentace a hydrogeologický posudek

Protokol o vodotěsnosti nádrže (v případě dodávky s čistící šachtou)

Montážní předpis pro obsypání a osazení vsakovací galerie
Download

WATGAL návod k obsluze