TBMM ‘NİN AÇILMASI
• 16 Mart 1920 –İstanbulun İşgali
• 19 Mart 1920 –Mustafa kemal Ankarada
olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin
açılacağı ,hemen seçimlerin yapılması,her
sancaktan beş üyenin 15 gün içinde
Ankaraya gönderilmesine dair bir genelge
yayınladı
• 23 Nisan 1920 –TBMM açıldı.
24 Nisan 1920 tarihli TBMM’de kabul
edilen önerge
1. Hükümet kurmak gereklidir.
2. Geçici kaydıyla bir hükümet reisi tanımak veya
bir padişah makamı atamak doğru değildir.
3. Mecliste toplanmış milli iradeyivatanın
geleceğine hakim kılmak temel
ilkedir.TBMM’nin üstünde güç yoktur.
4. TBMM yasama ve yürütme yetkisine
sahiptir.Meclisten ayrılacak bir heyet meclise
vekil olarak hükümet işlerini görür. Meclis
başkanı bu hükümetinde başkanıdır.
5. Padişah ve halifenin durumu bulunduğu
baskıdan kurtulduktan sonra Meclis tarafından
belirlenecektir.
ÖNERGENİN ÖNEMİ
• 23 Nisan 1920 de TBMM’nin açılmasıyla yeni Türk devleti kurulmuştur.
• TBMM’nin üstünde bir güç olmadığı belirtilerek İstanbul hükümeti yok
•
•
•
•
•
•
•
sayılmıştır(3.madde)
“Geçici bir hükümet reisi tanımak doğru değildir.”maddesi ile meclisin
bağımsızlığı ve devamlılığı belirtilmiştir.(2. Mdd)
İlk TBMM de “güçler birliği ilkesi “ ve “meclis hükümeti “sistemi kabul
edilmiştir.(4.mdd)
TBMM adı adı kurulan yeni devletin illiyetçi bir karekter taşıdığını ve Türk
milleti’ne dayandığını ortaya koymaktadır.
TBMM M.K.paşa’yı Meclis başkanı seçmiştir.
Milli Egemenlik ilkesi yolunda önemli bir adım gerçekleşmiştir.
Çoğunluğu padişah ve halifeye bağlı olan bu insanları birleştiren temel amaç
misakı Milli nin gerçekleştirilmesiydi.MK.Paşa İnkılapları sonraya bırakarak
,öncelikle vatanın kurtarılmasını amaçlamış,böylece milli birliğin korunmasını
sağlamıştır.
30 Nisan da MK:Paşa Avrupalı devletlerin Dışişleri Bakanlarına ,TBMM’nin
kurulduğunu,yabancı hükümetlerin ,istanbul hükümeti ile yaptıkları ve
yapacakları anlaşmaların Türk Milletinin gerçek temsilcisi olan TBMM
tarafından tanınmayacağını bildirmiştir.
1921 ANAYASASI (20 OCAK)
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
Yasama ve yürütme gücü TBMM ye aittir.
Türkiye devleti TBMM ‘nce yönetilir ve “TBMM hükümeti”adını alır.
Şer’i hükümlerin yerine getirilmesi TBMM ‘ye aittir.
BMM başkanı ,hükümetinde başkanıdır.Kanunı Esasinin Teşkilatı Esasiye ile
çelişmeyen hükümleri geçerlidir.
6.
Milletvekili seçimi 2 yılda bir yapılır ve Eski Meclisin görevi yeni meclis
toplanıncaya kadar devam eder.
ÖNEMİ
1.
Yeni Türk devletinin kuruluşunun hukuki ve siyasal bir belgesidir.
2.
Güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir.
3.
İstiklal mahkemeleri meclis içnde kurulmuştur. Böylece meclis yargı gücüne de
sahiptir.
4.
Ulusal birliği zedelememek için devletin rejimi belirtilmemiştir(1-3.mdd)
5.
Meclis hükümeti sistemi kabul edilmiştir.
6.
1921 Anayasası laik bir anayasa değildir.(4.mdd)
NOT
29 Ekim 1923 te Cumhuriyetin ilanı ile Kabine sistemine geçilmiş ve yönetim şekli
Cumhuriyet olmuştur.
1.
2.
3.
4.
5.
TBMM’NİN KURULUŞU VE MİLLİ EGEMENLİK KAVRAMI
KONFERANSI ANA HATLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20.yy başlarında Osm.İmp.II. Meşrutiyetin ilanı ile Meşrutiyet yönetimine geçerken büyük savaşlar yaşadı.
İtalyanlar ile Trablusgarb savaşı ..
Balkan savaşları
I.Dünya savaşı .. 4 yıl süren,8500000 kişinin öldüğü topyekün bir savaş..Savaşın sonunda İtilaf devletleri galip gelirken karşı
tarafta olan Osmanlı devleti de yenik duruma düşüyor.
Mütareke koşulları son derece ağırdır ve işgaller başlamıştır.
15 mayıs 1919 İzmir’in işgali
16 Mayıs 1919 M.Kemal ‘in Samsuna hareketi
Havza da görüşmeler yapıyor ve Amasyaya geçiyor.
Amasya Genelgesi .. Milli mücadelenin yol haritası çiziliyor.Millete bir çağrı olarak ,işgalleri kabul etmeyen mitinglerin
yapılması, cemiyetlerin kurulması ,kuvayi milliye birliklerinin teşekkülü ,bölgesel direniş hareketlerinin oluşturulması
,savunmanın ne şekilde yapılacağı ,milli mücadelenin gerekçesi ,amacı ve yöntemi burada ilan ediliyor.
M.Kemal İstanbula çağrılıyor ama gitmeyerek Milli Mücadeleyi sivil olarak devam ettirecektir.
Gari müslim azınlıklar boş durmuyorlar,işgalcilerle işbirliği yapıyorlar,cemiyetler kurup propagandalar yapıyorlar,silahlı
çeteler kurup Türk halkını öldürüyorlar.
M.Kemal Paşa Erzuruma geçiyor ve Erzurum Kongresi geçekleştiriliyor.Doğu vilayetleri toplayan şekli ama tüm vatan
topraklarını ilgilendiren karaları ile tüm yurdu etkilemiştir.
Tüm vilayet temsilcilerinin katıldığı Sivas Kongresi ..Milli egemenlik adımlarından biri.. Tüm yurdun temsilcileri Sivasta
..Türk milletinin vatanına sahip çıktığının göstergesi,ve bunu egemenlik şuuru ile yapmaktadır.Vatanın geleceği konusunda
söz sahibi olmanın mücadelesini veriyor.
Sivas kongresi sonunda İstanbul da Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyor ve Amasya Görüşmeleri gerçekleşiyor.
Görüşme sonrasında seçimler yapılıyor ve Meclisi Mebusan toplanıyor ,alınan karar :Misakı Milli …
Türk halkının temsilcileri Kurtuluş savaşının yol haritasını belirlemiştir.
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
İstanbul işgal ediliyor,Meclis dağıtılıyor.Kaçabilenler Anadoluya Ankaraya geliyor.Tüm bu gelişmeler TBMM’nin
açılmasını beraberin de getiriyor.
TBMM ‘NİN ANLAM VE ÖNEMİ BÜYÜKTÜR.
TBMM CUMHURİYETİN İLANINA KADAR BÜYÜK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYAN ,BÜTÜN
KARARLAR ALAN ,REFORMLAR YAPAN,HERŞEYDEN DE ÖNCE KURTULUŞ SAVAŞINI YÖNETEN,
YÖNLENDİREN, VE BİZZAT YAPAN KURUMDUR.
TBMMM ZAMANIN KARARGAHIYDI VE SAVAŞI MÜKEMMEL YÖNETTİ .
MECLİS GİBİ KURUMLAR GENELLİKLE YÖNETİM ORGANI OLARAK BİR DEVLETİN OLUŞUNDAN
SONRA KURULURLAR ANCAK TÜRKİYEDE İSE ÖNCE MECLİS KURULMUŞTUR.ŞÜPHESİZ BU MECLİSİN
,MİLLİ EGEMENLİĞİN ÖNEMİ VE ANLAMINI ANLAMAK BAKIMINDAN ÇOK DİKKAT ÇEKİCİDİR.
TC’NİN TEMELİ MİLLİ EGEMENLİĞE DAYANIR ZİRA KURULUŞUNUN HER AŞAMASINDA MECLİS
VARDIR.
İŞTE BU SEBEPLER İLE 2005 YILI MİLLİ EGEMENLİK YILI İLAN EDİLDİ.85.YIL LOGOSU
HAZIRLANDI.ÜLKENİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN GETİRİLEN ÇİÇEKLER MECLİS BAHÇESİNE DİKİLDİ
ERAY ERDEM
TARİH. ÖĞRT.
SEVR ANTLAŞMASI VE ÖNEMİ
1.
2.
3.
4.
5.
Osmanlı Devleti bu antlaşma ile başka devletlerin
güdümü ve yönetimine bırakılmıştır.
Bu antlaşma ile 1.Dünya Savaşı’nın galipleri Osmanlı
topraklarını paylaşmışlardır.
Türklere hayat hakkı tanınmadığı gibi,azınlıklar çok geniş
haklara sahip olmuşlardır.
Osmanlı anayasasına göre barış anlaşmalarının mutlaka
Meclisi Mebusan tarafından onaylanması
gerekiyordu.meclis dağıtıldığı için onaylanmadı. Bu
sebeple sevr anlaşması geçersizdir.
TBMM bu anlaşamyı tanımadı ve imzalayanların vatan
haini olduklarını ilan etmiştir.
Download

TBMM `NİN AÇILMASI