Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
NAPOLEON I. BONAPARTE
Vypracoval: Jiří Lalov
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Obsah:
1. Úvod
2. Napoleon Bonaparte
3. Od generála k císařskému trůnu
4. Geniální vojevůdce – cílevědomý politik
5. Na vrcholu moci a sil
6. Proti všem
7. Konec nadějí – počátek legendy
8. Obrazová příloha
9. Seznam použité literatury
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
1.ÚVOD:
Někomu je souzeno prožít nudný a šedivý život. Někdo však
prochází
životem
bohatým
na
události
i
romantická
dobrodružství, která ani s odstupem času neztrácí nic ze své
atraktivnosti.
Není
z nejzajímavějších
jistě
životních
náhodou,
příběhů
nám
že
mezi
nabízí
jeden
pohled
na
vskutku hvězdný život jednoho z největších lidí, kterého mohla
naše Země kdy nosit – Napoleona Bonaparte. Tento člověk se
stal už za svého legendou a jeho osud a neobvyklá doby
ve
které žil dodnes oslovují a přitahují mnoho lidí, kteří se
jinak
ani
o
historii
mnoho
nezajímají.
Toto
je
také
můj
případ. Při vyhledávání vhodného tématu pro svoji práci jsem
byl znenadání osloven Napoleonskou tematikou o jejíž hloubce
jsem měl zprvu jen malé znalosti. Protože s jídlem roste i
chuť rozhodl jsem se tomuto tématu věnovat pozornost, určitě
zaslouženou.
literatury,
Podařilo
která
se
předčí
mi
svou
vyhledat
čtivostí
množství
mnohdy
i
odborné
nejlepší
romány. Ne nadarmo se říká: „Nejlepší díla píše jen život“.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
2.NAPOLEON BUONAPARTE
„Malý velký muž“ se narodil 15.8.1769 na Korsice. Korsika
byla
rok
po
narození
malého
Napoleona
připojena
k Francii.
Původní jméno budoucího prvního konzula a císaře Francie znělo
Napoleone
která
de
Bonaparte.
měla
brzy
Malý
zatřást
Korsičan
základy
se
narodil
Evropy.
Byla
do
doby,
to
doba
romantismu, hrdinství, velkých vášní a odvahy. Doba kdy se
rodily nové ideály a nové svobody. Doba která se vyznačovala
tím, že lidé byli ochotni za svou pravdu položit i život. Byla
to doba, která nabízela několika odvážným a šťastným lidem
nevídanou
budoucnost.
Do
tohoto
světa
se
narodil
malý
Bonaparte. Zprvu se choval jako korsický patriot, posléze však
seznal,
že
mu
bude
korsický
plácek
příliš
malý.
Studoval
vojenskou školu v Brienne. Po absolvování školy byl zařazen
k dělostřelectvu v Grenoblu. V době vypuknutí revoluce dosáhl
hodnosti poručíka. V tu dobu začala jeho hvězda stoupat. Do
povědomí mocných se zapsal také rozhodným a krutým zásahem
proti
pokusu
roajalistů
smetl
několika
výstřely
o
převrat
z děl
v Paříži,
v ulicích
který
doslova
Paříže.
Neznámý
Bonaparte (změnil si jméno na více francouzsky znějící) byl
poté přidělen k armádě, která měla dobýt pro revoluční Francii
přístav
Toulon,
který
drželi
věrní
monarchie
a
Angličané,
kteří připluli na podporu svržených Bourbonů proti revoluci.
Zde
se
poprvé
plánování.
ukázaly
Vypracoval
Napoleonovy
jednoduchý
a
schopnosti
smělý
racionálního
plán,
který
vedl
k pádu přístavu obsazením pevnosti u jeho vjezdu. Odtud pak
Napoleon
snadno
vypudil
anglické
lodě
děly.
Přístav
Toulán
padl a Napoleonův velící důstojník psal nadřízeným do Paříže
prozíravé
neboť
hlášení:
kdybychom
mu
„Odměňte
a
neprojevili
povyšte
vděk,
tohoto
povýšil
mladého
by
se
muže,
sám.“
Napoleon Bonaparte se pak stal v 26 letech divizním generálem.
Největší krok ke slávě učinil Napoleon jako velitel Italské
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
armády.
Byl
nucen
bojovat
na
okrajovém
válčišti
v severní
Itálii. Vybavení jeho armády bylo zoufalé a postavení krajně
riskantní.
Díky
nebývalé
odvaze
a
organizačnímu
talentu
dokázal Bonaparte s touto „chátrou“ porazit přesilu rakouských
vojsk pomocí mnoha nečekaných a rychlých přesunů v bitvách u
Lodi,
Arcoly
a
Rivoli
(1796-1797).
Zde
si
také
natrvalo
získal srdce svých vojáků, kdy neváhal několikrát vést osobně
bodákový útok svých vyčerpaných mužů s vlajkou v ruce. Jedna
kulka by stačila a osud Evropy by se odvíjel zcela jinak. Od
té
doby
se
familierně
stal
říkali
miláčkem
„náš
malý
svých
vojáků,
kaprál“.
kteří
Napoleon
mu
tak
také
zastínil
svými výsledky i mnohem lépe zásobované a vybavené generály na
Rýnu.
Vítězný generál Bonaparte byl nadšeně přivítán v Paříži a
jeho
prestiž
jako
muže
schopného
a
radikálního
řešitele
problémů začala vzrůstat. Stejně tak se začali ukazovat první
obavy z jeho ctižádostivosti.
3.Od generála k císařskému trůnu
Po úspěchu v Itálii uvítali někteří jeho odpůrci to, že se
Napoleon
ujal
velení
armády
vyslané
do
Egypta.
Cílem
bylo
napadnout Anglii na jejím slabším místě a oslabit její moc.
Napoleon
na
tomto
bojišti
dosáhl
opět
významných
úspěchů.
Porazil egyptské vojskou v bitvě u Pyramid 1798. Francouzské
loďstvo
bylo
francouzská
však
zahnáno
armáda
v Egyptě
anglickým
zůstala
admirálem
odříznuta.
Nelsonem
Ve
a
vojsku
začaly řádit epidemie a mor. Napoleon osvědčil opět odvahu a
svoji
schopnost
pozvednout
morálku
svých
vojáků,
když
navštívil nemocné morem a epidemiemi bez ohledu na své osobní
bezpečí.
Mezitím
se
situace
ve
Francii
vyhrotila.
V Evropě
vznikla druhá protifrancouzská koalice. Není divu, že ostatní
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
monarchové
měli
takový
strach
před
revoluční
Francií.
Panovníky Evropy nelákaly myšlenky svobody a demokracie, natož
pak vlády lidu a lidských svobod. Obávali se šíření revoluce
snažili
se
jí
zadupat
do
země.
Napoleon
opustil
vojsko
v Egyptě a hnal se na jachtě zpět do Francie, protože cítil,
že
tam
se
bude
rozhodovat.
Rusko-rakouská
vojska
zatím
s podporou Anglie dokázala získat zpět sever Itálie. Situace
vyžadovala
rychlé
řešení.
Napoleon
Bonaparte
se
rozhodl
riskovat a za pomoci svého bratra politika Luciena Bonaparta
provedl 9.listopadu 1799 odvážný státní převrat a jmenoval se
prvním
konzulem.
Osvědčil
svoji
vzdělanost
a
prozíravost
když svěřil odborné vedení státu kapacitám a osvíceným mužům.
Napoleon
rozdílu
se
vůbec
jejich
dokázal
původu.
obklopovat
Hlavní
schopnými
slovo
však
lidmi
ponechal
bez
sobě.
Podařilo se mu uzavřít mír s Ruskem. Poté novopečený konzul
Bonaparte vytáhl opět do Itálie. Nečekaným pochodem přes Alpy
vpadl do země a vybojoval bitvu u Marenga (1800), kdy těsně
porazil
přesilu
Rakušanů,
poté
co
se
zdálo,
že
už
bude
poražen, Napoleonův přítel generál Desaix zaútočil na poslední
chvíli Rakušanům do zad a strhl vítězství na stranu Francie.
Při velkých lidech často stojí štěstí. Generál Desaix však při
útoku
padl.
Rakousko
Napoleon
z Itálie,
triumfoval
kde
Francie
a
sérií
vyhlásil
manévrů
Italskou
vytlačil
republiku.
Poté následoval o krátké období klidu, kdy se Francie dočkala
míru. Napoleon se dočkal i míru s nesmiřitelnou Anglií (1802).
Prosadil v Senátu své jmenování doživotním konzulem Francie.
Tím se prakticky stal panovníkem Francie. Francie se za jeho
vlády vzpamatovala z porevolučního chaosu. Vláda Bonapartovy
osvícené
pevné
ruky
se
osvědčila.
Jeho
popularita
rostla,
stejně jako moc Francie, která v té době byla na vzestupu a na
dlouho
získala
samozřejmě
Napoleon
vadilo
se
statut
nejmocnějšího
ostatním
věnoval
mocnostem
energicky
státu
a
správě
v Evropě.
jejich
státu
To
panovníkům.
i
vojenským
záležitostem. Prosadil ekonomické reformy. Chránil francouzský
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
trh
a
zboží
blokádou
před
odbytu
vlivem
jejich
Anglie,
zboží.
kterou
Anglie
se
znovu
snažil
oslabit
vyhlásila
válku
Francii v roce 1803. Napoleon plánoval velkolepou invazi do
Anglie, jejíž pád by otřásl Evropou. Výhodou Anglie byla pouze
její
ostrovní
poloha,
jinak
by
pravděpodobně
proti
mocné
francouzské armádě s Napoleonovým géniem na souši neobstála.
Anglie
to
chápala
a
spoléhala
na
své
vynikající
loďstvo.
Napoleon Bonaparte se v roce 1804 nechal stvrdit v národním
plebiscitu schválit císařem a Francie se tak stala císařstvím.
Na trůn tak dosedl jako Napoleon I. Bonaparte. Před bývalým
chudým
šlechticem
a
jakobínem,
dělostřeleckým
důstojníkem,
revolucionářem a konzulem se tak otevřela nová kapitola jeho
života.
4. Geniální vojevůdce – cílevědomý politik
Podporována Anglií zrodila se 3.protifrancouzská koalice.
Napoleon soustředil na břehu kanálu La Mance u Boulogne armádu
k invazi
do
Anglie.
Zprávy
však
ukazovaly
na
nebezpečí
od
Rakouska a Ruska. Rakousko, Rusko, Anglie, Švédsko a Neapolsko
vyhlásilo
Francii
válku
a
císař
Francie
stál
proti
mocným
protivníkům. Prusko zatím zachovávalo neutralitu, ale Napoleon
očekával,
že
ho
Prusové
napadnou
při
prvním
zakolísání.V
následujícím tažení se ukázala celá Napoleonova vojevůdcovká
genialita a modernost jeho vojenské koncepce. Císař Francie
převedl svoji armádu, nazvanou ne náhodou Grande Armeé (Velká
Armáda), bleskovými pochody přes Francii a vytáhl do Spolku
Německých států, kde si předtím zajistil prozíravou politikou
spojence
v malých
Rakousko
vtrhlo
do
státech
Bavorska,
Německa
aniž
by
Saska
a
počkalo
Würtemberska.
na
své
ruské
spojence. Napoleon měl dokonale vypracovanou špionážní síť a
dokázal
skvěle
předvídat
tahy
protivníka.
Vždy
se
vyhýbal
suché teorii a snažil se poučit z činů a chyb jiných i sebe
sama. Postupoval nově a neotřele. Vyvíjel plány pro každou
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
situaci a každou bitvu podle situace. Vyhýbal se stereotypu.
Uměl bleskově reagovat na situaci na bojišti i na politické
scéně. Jeho teorie byly založeny na jednoduchých zásadách. Na
rozdíl od minulosti se nesnažil nepřítele postupně vyčerpat.
Naopak postupoval dravě k cíli a snažil se přimět protivníka
k jediné
rozhodující
provždy
zničil
a
(generální)
přinutil
bitvě,
jednat
o
kde
mír.
by
ho
Těmto
jednou
postupům
podřizoval své postupy. Osud mu poskytl vynikající podřízené.
Zejména
proslul
geniální
jeho
plánovač,
náčelník
který
jeho
štábu
plány
Alexander
převáděl
Berthier,
v dispozice.
Generální štáb Napoleona se tak stal vzorem pro mnoho armád a
jeho teorie generální bitvy vydržela až do roku 1866, kdy ji
smetla
prusko-rakouská
válka
s novými
postupy
nové
doby.
Genialita Napoleona se projevila i negativně. S postupem času
ztrácel důvěru v chybující podřízené a snažil se vše řídit
sám. To však je nadlidský úkol i pro Napoleona Bonaparte. Jako
vojevůdce
-
dělostřelec
dělostřelectva.
různých
úsecích
dělostřelbou
prostě
Napoleon
poté
uměl
proslul
nasazoval
děla
bojiště
a
s oblibou
napadal
využít
výhod,
moderním
linie
a
které
využitím
koncentrovaně
na
nepřítele
oslabené
prorážel.
Bonaparte
mu
nabízela
armáda
s revolučním duchem a elánem. Francouzi prosluli pod vedením
Napoleona nezvykle rychlými pochody. Vojáci říkali: „Napoleon
vyhrává bitvy našima nohama“. Rychlost byla umožněna tím, že
francouzská
armáda
s sebou
nevozila
trén
a
zásobování,
ale
živila se rekvizicemi za pochodu. To byla v té době ohromná
výhoda.
Francouzský
voják
vynikal
pod
Napoleonem
elánem
a
temperamentem. Napoleon znal své vojáky a vojáci milovali jeho
jako boha a dali by se pro něho zabít. Napoleon vychoval pro
svou potřebu vlastní armádní elitu – císařskou gardu. Císařská
Garda byla elita všech elit. Silní vojáci, nejlepší koně a
výzbroj, nejlepší morálka a velitelé. Napoleon nasazoval svoji
gardu jako zálohu. Řadové jednotky často na gardu žárlili, ale
nemohli jí upřít odvahu ani závidět podmínky, které musela
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
často „žehlit“. Garda byla legendou a když byla nasazena tak
vždy za těch nejtěžších podmínek. Bojovala statečně a vždy
prokázala
svoji
převahu.
Svoji
oddanost
císaři
projeví
naposledy na bitevním poli u Waterloo v roce 1815, kdy se bude
doslova
obětovat
při
ústupu
poražené
francouzské
armády.
Taková byla tehdy doba.
5. Na vrcholu moci a sil
Napoleon tedy vyrazil do války v roce 1805 plný sil a
elánu
a
netušil,
Podařilo
se
mu
že
mu
obklíčit
tento
rok
Rakušany
přinese
u
Ulmu
nehynoucí
a
přinutit
slávu.
je
ke
kapitulaci. Poté obsadil Vídeň a postoupil na Moravu k Brnu,
kde
očekával
Předstíráním
příchod
slabosti
a
spojených
obav
Rakousko-Ruských
se
mu
podařilo
sil.
vnutit
boj
v terénu, který si zvolil. 2.prosince 1805 v bitvě Tří císařů
u Slavkova porazí na hlavu smělým obchvatem do boku a zad
armádu rakouského císaře Františka I. a ruského imperátora –
cara Alexandra. Bitva u Slavkova se stala jeho nejzářnějším
úspěchem.
Napoleon
Rusové
stáhli.
se
triumfoval
Na
paměť
a
uzavřel
vítězství
se
mír
s Rakouskem.
v Paříži
postavil
vítězné oblouky a pojmenováno náměstí, kde byl vztyčen sloup
odlitý z děl ukořistěných u Slavkova.
Napoleon se poté zasadil o vznik Rýnského spolku. To byl
spolek
spojeneckých
německých
států,
které
sloužili
jako
ochranná zóna pro Francii. Zásahy do Německa popudily Prusko,
které si dělalo nároky na hlavní vliv v Německu. Prusové se
považovali za dědice neporazitelné armády Fridricha Velikého,
ale Napoleon je díky jejich zastaralé taktice a svému důvtipu
rozhodně
porazil
v bitvách
u
Jeny
a
Auerstädtu
(1806)
a
přinutil rychle žádat o mír. Do války však opět zasáhlo Rusko
a svedlo Napoleonem za velmi nepříznivých zimních podmínek dvě
bitvy. První bitva u Jílového 1807 dopadla nerozhodně, poté
však Napoleon porazil Rusy v bitvě u Friedlandu a přinutil
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
uzavřít mír. Císař Francouzů poté nešťastně zasáhl do dění ve
Španělsku, kde sílil vliv Anglie z Portugalska, kam dosadil za
krále
svého
válka.
bratra
Josefa.
Francouzská
partyzány
a
s armádou
vévody
armáda
guerrilou.
Ve
se
Španělsku
tam
ocitla
Anglie
využila
z Wellingtonu
do
vypukla
občanská
v krajině
zaplněné
situace
Španělska
a
vtrhla
na
podporu
povstalců. Napoleon sám ve Španělsku vítězil v bitvách, ale
nedokázal vyhrát válku. Mezitím k císaři došli zprávy o tom,
že
Rakouskou
chce
situace
využít
a
vyhlásit
válku
Francii
vázané na druhé straně Evropy. Napoleon usilovně převedl část
armády zpět do Německa a zatlačil Rakušany v sérii bitev (
Eggmühl,
Landshut,
Řezno
1809)
zpět.
Poté
dobyl
Vídeň
a
pokusil se o násilný přechod rozvodněného Dunaje na Moravu,
aby napadl vojska rakouského arcivévody Karla. V následující
bitvě u Aspern byl Napoleon poprvé poražen, když za jeho zády
popraskaly pontonové mosty přes Dunaj. Nevzdal se a naplánoval
nový
přechod
Dunaje
po
kterém
Rakušany
porazil
v bitvě
u
Wagramu. Rakouský císař poté požádal o mír. V roce 1810 se
Napoleon
I.
Bonaparte
ocitl
na
vrcholu
moci.
Oženil
se
s dcerou rakouského císaře Marií Louisou a ta mu porodila syna
– dědice trůnu. Rakousko se stalo jeho spojencem. Anglie byla
oslabena
čile
kontinentální
obchodovalo
blokádou.
s Anglií,
Rusko
která
si
se
lízalo
snažila
rány,
ale
rozdmýchat
v carovi Alexandrovi opět protifrancouzské nálady.
6. Proti všem
Neochota
Ruska
uznat
blokádu
Anglie
se
poté
stala
Napoleonovi záminkou pro napadení Ruska. V roce 1812 vytáhl
Napoleon
s ohromnou
donutit
cara
spojenců
–
apod.
armádou
k poslušnosti.
Rakouska,
Napoleon
600.000
S Francouzi
Bavorska,
postupoval
mužů
Ruskem
do
táhla
Würtemberska,
za
Ruska
letních
s cílem
i
armáda
Polské
měsíců
legie
dokonce
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
rychleji než jednotky nacistického Wehrmachtu za 2.sv.války.
Ruský
vrchní
velitel
neortodoxní
taktiku
Francouze.
Na
generál
ústupu
nátlak
bez
cara
Michail
boje
a
Kutuzov
snažil
Alexandra
se
zvolil
se
vyčerpat
ale
postavil
Napoleonovi v bitvě u Borodina před Moskvou. Bitva u Borodina
byla
velice
vítězstvím.
krutá
Rusové
a
skončila
naopak
dosáhli
Napoleonovým
vyčerpání
taktickým
Francouzů
před
blížící se krutou ruskou zimou. Napoleon dobyl Moskvu, ale car
Alexandr uprchl i s obyvateli a odmítl kapitulovat. Napoleon
musel před nastávající zimou ustupovat zpět. Rusům se podařilo
vyčerpaná
cestou,
francouzská
kde
již
vojska
nebylo
přinutit
zásob.
Nastal
ustupovat
chaos
a
stejnou
Napoleonova
armáda postupně ztrácela na síle. Bojovali statečně s nájezdy
kozáků,ale zima, hlad a únava je ubíjela. Napoleon nakonec
dovedl do Německa jen zbytky kdysi mocné armády. Pro císaře
Francie nyní nastalo těžké období. Skrytí nepřátelé čekali na
zaváhání
a
nyní
začali
otevřeně
zbrojit
proti
Francii.
S obdivuhodnou energií dokázal Napoleon obnovit svou vojenskou
sílu, protože jeho podpora ve Francii byla stále vysoká. Staré
veterány
ale
mnohdy
nahradili
nováčci,
kteří
neměli
zkušenosti. Mohli se však prokázat obrovskou odvahou.
Prusko se spojilo s Ruskem a v roce 1813 došlo k válce kde
Napoleonova hvězda opět zazářila, když porazil Prusy v bitvách
u Lützenu a Budyšína (1813). Nemohl ale dosáhnout rozhodných
vítězství
jako
dříve.
Sil
ubývalo.
Rakousko
poté
také
vyhlásilo Francii válku a nikdo už nepochyboval o Napoleonově
konci. Napoleon dokázal porazit Prusy a Rakušany v bitvě u
Drážďan, ale musel po porážce svých maršálů od Rusů ustoupit a
nemohl využít vítězství. 16.-19.října došlo k u Lipska svedena
bitva
národů.
V třídenním
krvavém
boji
s přesilou
musel
Napoleon ustoupit do Francie. Na vlastním území dokázal sice
ještě
350.000
geniálně
mužů
Vauchamps
a
a
s 120.000
porážet
Montereau,
muži
je
rozdělit
zvlášť
celková
nepřátele
v bitvách
přesila
však
u
o
síle
Montmirail,
byla
příliš
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
vysoká. Napoleon začal být posléze opouštěn svými nejbližšími
a ztrácel podporu. Nakonec byl v roce 1814 donucen ke abdikaci
a
Paříž
byla
obležena.
Bývalý
císař
byl
s hrstkou
vojáků
vykázán do vyhnanství na ostrov Elba.
7. Konec nadějí – počátek legendy
Francie se roku 1814 vrátila o mnoho let zpět. Země byla
oslabena. Do země se vrátili Bourboni a začali se mstít za to,
co museli protrpět v exilu po revoluci. Nastala vláda tzv.
bílého
teroru.
Do
významných
míst
se
vraceli
schopní
i
neschopní šlechtici. Návrat starých časů monarchie těžko nesli
hlavně lidé, kteří si přivykli svobodám, které jim přinesla
revoluce
říkat:
i
nevzal
„Prcek
císař
Napoleon.
(Napoleon)
nechal
Lidé
lidi
začínali
pobíjet,
reptat
ale
uměl
a
je
aspoň ocenit“. Šlechtické restituce a reparace vítězům dolehli
na Francii velmi těžce. Ludvík XVIII. byl na francouzský trůn
dosazen okupanty a nezískal si ani v nejmenším srdce lidu.
Napoleon byl o těchto změnách v chování svých bývalých
poddaných
informován.
Zdálo
se,
jako
by
s ním
už
nikdo
nepočítal. Na počátku roku 1815 se Napoleon Bonaparte odvážil
vyrazit s hrstkou věrných na malé lodi zpět do Francie, aby
získal zpět trůn a ztracenou prestiž. Neuvěřitelné se stalo
skutkem.
Jak
Napoleon
postupoval
od
pobřeží
k Paříži
přidávali se na jeho stranu vojáci i civilisté. Monarchisté
vyslali
na
císařových
jeho
polapení
maršálů
vojsko
Michelem
vedené
Neyem,
jedním
který
z bývalých
přísahal,
že
Bonaparta přiveze v kleci. Napoleonově družině a pár stovkám
vojáků zastoupil cestu a dal povel k palbě. Napoleon vystoupil
před řady svých vojáků a zvolal k namířeným hlavním: „Vojáci!
Stojí před vámi váš císař! Chce-li někdo z vás zastřelit svého
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
císaře, tady jsem!“ Po těchto slovech vojáci krále odhazují
pušky
a
klobouky
líbají
mu
a
nohy.
vrhají
Michel
se
Ney,
k Napoleonovi,
zahanbeně
tisknou
přichází
ke
ho
a
svému
císaři, který jej často zval „Nejstatečnějším ze statečných“ a
žádá ho o milost. Stane se, dostane velení ale Napoleonovu
plnou
důvěru
triumfálně
období
už
navrátí
tzv.
Napoleona
Vlády
růžová.
francouzské
Paříže
100
dní.
Celá
cestou,
celá
Staronový
to
nebezpečí.
diplomatickou
Mezitím
nikdy.
vítán
Francie
nadšenými
Budoucnost
není
pro
se
opět
Napoleon
se
pokouší
nedostává
mobilizuje
se
davy.
Evropa
ale
Francie
císař
Nastává
Francii
chystá
o
války,
a
potřít
usmíření
konkrétní
do
poté
odpovědi.
která
musí
neodvratně přijít. Napoleon povolává své osvědčené druhy. Ne
všichni však uposlechnou a tak musí improvizovat a to se mu na
mnoho místech vymstí. Nemá už u sebe svou pravou ruku maršála
Berthiera a chybí i jiní osvědčení velitelé.
Je vhodné zmínit se o několika Napoleonových maršálech,
kteří
se
výrazně
„Nejstatečnějším
velitel,
jediný
ale
podíleli
ze
jeho
statečných“
samotný
maršál,
na
často
který
rusovlasý
dělal
se
kariéře.
chyby.
Michel
alsasan,
Nicholas
strategickým
Ney
-
nadaný
Davout
nadáním
–
blížil
Napoleonovi. Proslul nesmírnou přísností, ale i velkou péčí o
své jednotky. Po pádu Napoleona sloužil Francii i dál jako
Ministr
války.
temperamentní
Joachim
a
Murat
statečný
–
velitel
ohnivý
gaskoňec,
jezdectva.
divoký,
Vynikl
jako
jezdec, na větší velení ale v Napoleonově nepřítomnosti neměl.
Byl zbrklý, ale okázale statečný. S Napoleonem rostl i padal.
Dotáhl to až na krále Neapole, ale skončil na popravišti. A
další…
Napoleon
se
rozhodl,
že
nebude
čekat
až
Rakušané,
Angličané, Prusové, Švédové a Rusové vpadnou do Francie. Musel
hrát vabank. Vsadil na geniální plán, že rozdrtí jejich části
odděleně než se spojí. Vtrhl s armádou složenou většinou z
nováčků
do
Belgie
a
porazil
Prusy
u
Ligny
(16.června).
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
18.června
se
rozhodl
nenáviděnými Angličany
konečně
armádou,
osobně
která
skoncovat
se
mu
s
postavila
u
městečka Waterloo. Pravé křídlo mu měl jistit maršál Grouchy,
který
pronásledoval
poražené
Prusy.
Angličané
pod
velením
lorda Wellingtona „Železného vévody“ se uchytili na výšině a
odhodlaně se bránili. V momentě, kdy se zdálo, že Napoleon
prorazí
křídle
který
v lítém
objevovat
boji
anglické
pruské
pronásledoval
pozice
oddíly,
jen
začali
které
zlomek
se
obelstily
Prusů.
na
pravém
Grouchyho,
Napoleon
pochopil
zlomový okamžik a vsadil vše na poslední útok. Michel Ney se
sedmkrát
v čele
těžkých
jízdních
kyrysníků
rozjel
proti
anglickým pěchotním čtvercům. Bez úspěchu. Po sedmém útoku se
vracel pěšky, bez klobouky a zlomený. V té chvíli si patrně
většina
francouzských
Pochopili,
bitvy.
že
veškeré
Napoleon
vojáků
naděje
nasadil
uvědomila
jsou
tíživost
spojeny
v nejvyšší
nouzi
okamžiku.
s výsledkem
všechny
této
jednotky
včetně císařské gardy. Bojovalo se zoufal, ale nakonec i garda
musela začít v bezvýsledné situaci ustupovat. Ústup gardy se
rychle
rozkřikl
a
řadové
jednotky
propadly
panice,
kterou
znásobil protiútok anglické pěchoty. Na bojišti zůstaly jen
osamělé
obranné
čtverce
císařské
gardy
obklíčeny
ohromnou
přesilou. Angličané na granátníky gardy volali ať se vzdají.
Velitel posledních císařových vojáků v odpověď zvolal: „Merde!
(Hovno!) Garda umírá, ale nevzdává se!“ Napoleon byl v šoku
odvlečen
svou
suitou.
Pochopil
beznaděj
svého
postavení
a
v Paříži se vzdal se trůnu a velkoryse se vydal svým největším
nepřátelům
–
Angličanům.
Angličané
odvezli
Napoleona
s pár
věrnými na nehostinný ostrov Svaté Heleny v jižním Atlantiku.
Na tomto ostrově také tento velký státník a vojevůdce zemřel
v zapomnění v roce 1821 na následky otravy jedem, který mu
podal jeden z fanatických zastánců monarchie.
Velká
dějinná
z největších
z mlýnice
lidí,
dějin
hra
jaké
s vyšším
byla
kdy
dohrána.
nosil.
kreditem
Svět
ztratil
Přestože
než
jeho
jednoho
poražen
odpůrci,
vyšel
stejně
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
jako
Řekové
zkušenosti,
u
Thermopyl.
vybojoval
více
Napoleon
bitev
než
měl
z čeho
Alexandr
čerpat
Makedonský,
Hannibal, a Caesar dohromady. Z jeho životních osudů a z doby,
která vypadala spíše jako krásný
dramatický román čerpají
poučení a inspiraci tisíce lidí dodnes. Každoroční návaly nad
Napoleonovým
sarkofágem
v Invalidovně
v Paříži
to
jen
dosvědčují.
8. Seznam použité literatury:
1.
Dušan Uhlíř : Slunce nad Slavkovem
2.
Albert Manfréd: Napoleon Bonaparte
3.
Jiří Kovařík: Sto dní – Z Elby k Waterloo
4.
Jiří Kovařík: Napoleonova tažení I
5.
Jiří Kovařík: Napoleonova tažení II
6.
Jiří Kovařík: Napoleonova tažení III
7.
Jiří Kovařík: Napoleonova tažení IV
8.
Jiří Kovařík: Napoleonova tažení V
9.
Ervín Hrych: Velká kniha vojevůdců bitev, zbraní
10.
Jiří Fidler: Kdo byl kdo – Slavní vojevůdci
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
9. Obrazová příloha:
Mladý Napoleon Bonaparte jako poručík dělostřelectva
Napoleon Bonaparte
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Napoleon I. při korunovaci
Napoleon přehlíží granátníky císařské gardy
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Napoleon velí v bitvě u Wagramu
Bitva u Slavkova
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Download

NAPOLEON I.pdf