Doporučená literatura – gerontopsychologie
5. září 2012
AMÉRY, JEAN. O stárnutí. Revolta a rezignace. Prostor Střed, 2008. 170 s. ISBN 978-80-7260207-0.
AUSTAD, Steven N. Proč stárneme. Praha: Kolumbus – Mladá Fronta, 1999. 206 s. ISBN 80-2040804-5.
BAŠTECKÝ, Jaroslav, KÜMPEL, Quido, VOJTĚCHOVSKÝ, Miloš, a kol. Gerontopsychiatrie.
Praha: Grada, Avicenum, 1994.
BAYER, Antony, REBAN, Jan. Demencia – ako sa starať o ludí postihnutých touto chorobou.
Národné centrum pro podporu zdravia. Bratislava, 1999.
BENEŠOVÁ, Miroslava, PREISS, Marek, KULIŠŤÁK, Petr. Neuroplasticita lidského mozku a její
význam pro psychologii. Československá psychologie, 2009, roč. 53, č. 1, s. 55 – 67. ISSN 0009062X.
BERAN, Jiří. Úvod do podpůrné psychoterapie. Praha: Karolinum,.1997.
BERAN, Jiří. Základy komunikace s nemocným. Praha: Karolinum, 1997.
BERNLEF, J. Vyhasínání mozku Martina Kleina. Beroun: Za tratí, 2010. 136s. ISBN 978-80904335-2-6.
BUIJSSEN, Huub. Demence: průvodce pro rodinné příslušníky a pečovatele. Praha: Portál,
2006.160 s. ISBN: 80-7367-081-X.
CRAIK, Fergus I.M., SALTHOUSE, Timothy A. The Handbook of Aging and Cognition. 3rd
Edition. New York and Hove: Psychology Press, 2008. 655 s. ISBN 978-0-8058-5990-4.
Český statistický úřad (ČSÚ). Senioři v české republice. ČSÚ, 2004. ISBN 802500936X. Dostupné
též z URL: http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/p/4123-04
DRAAISMA, Douwe. Metafory paměti. Praha: Mladá Fronta, edice Kolumbus, 2003. 288 s. ISBN
80-204-0919-X.
DRAAISMA, Douwe. Proč život ubíhá rychleji, když stárneme. Praha: Academia, 2009. 302 s. ISBN
978-80-200-1806-9.
DRAGOMIRECKÁ, Eva. Prediktory kvality života ve vyšším věku. Disertační práce. Praha:
Filosofická fakulta UK, 2007.
DRVOTA, Stanislav. Úzkost a strach. Praha: Avicenum, 1971, s. 73 – 88.
ERIKSON, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
1999. ISBN 80-7106-291-X.
ERMINI-FÜNFSCHILLING, Doris. Habe ich Alzheimer? Bern: Novartis Pharma Schweiz AG,
1998.
EXLEY, Helen. Krásná léta – O šťastném stárnutí. Slovart, 2009. 368 s. ISBN 978-80-7391-286-4.
FERNÁNDEZ BALLESTEROS, R. (2008). Active aging: the contribution of psychology. Toronto:
Hogrefe. ISBN 978-0-88937-360-0.
Pracovní skupina pro gerontopsychologii při ČMPS
Doporučená literatura – gerontopsychologie
5. září 2012
FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, R., & PINQUART, M. (2011). Applied Geropsychology. In P. R.
Martin, F. M. Cheung, M. C. Knowles, M. Kyrios, J. B. Overmier, & J. M. Prieto (Ed.), IAAP
Handbook of Applied Psychology (s. 411–439). Oxford, UK: Wiley-Blackwell.
doi: 10.1002/9781444395150.ch17
FRANKL, Viktor Emanuel. Člověk hledá smysl. Praha: Triton, Éós, 1994.
GAUTHIER, Serge. Alzheimer´s disease. Second Edition. Verdun PQ, 1999.
GENOVA, Lisa. Ještě jsem to já. Práh, 2009. 224 s. ISBN: 978-80-7252-272-9.
GOLDBERG, Elkhonon. Paradox moudrosti. Praha: Karolinum, 2006. 285 p. ISBN 80-246-1090-6.
GRÜN, Anselm. Život je teď. Praha: Portál, 2010. 136 s. ISBN 978-80-7367-749-7.
GRUSS, Peter (Ed.). Perspektivy stárnutí z pohledu psychologie celoživotního vývoje. Praha: Portál,
2009. 224 s. ISBN 978-80-7367-605-6.
HÁJKOVÁ, Jaroslava, LAPÁČEK, Vlastimil (eds). Jak si zlepšit paměť. Praha: Reader's Digest
Výběr, 2005. 352 s. ISBN 80-86196-96-8
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Praha: Pyramida, 1989.
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. Praha: Galén, 1997.
HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek sociální gerontologie. České ošetřovatelství. Brno: Institut pro
další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002.
HAUSNEROVÁ, Ivana. Děti potřebují rodiče. Praha: Portál, 1996.
HAVLÍK, Josef. Celoživotní učení jako základní předpoklad pro zdravý životní styl seniorů. Sborník
II. Ročníku konference Senior Living, České Budějovice: Ledax o.p.s., 2008. 93 s. ISBN
9788025412435.
HAYFLICK, Leonard. Jak a proč stárneme. Praha: Kolumbus, 1997.
HOLMEROVÁ, Iva, JAROLÍMOVÁ, Eva, SUCHÁ, Jitka. Péče o pacienty s kognitivní poruchou.
Praha: Edice Vážka, 2007. 299 s. ISBN 978-80-254-0177-4.
HOLMEROVÁ, Iva, JAROLÍMOVÁ, Eva, NOVÁKOVÁ, Helena. Alzheimerova choroba v rodině.
Praha: Pfizer, 2004. 96 s. Dostupné na
http://www.gerontologie.cz/files/alzheimerova_nemoc_v_rodine.pdf
HOVORKA, Jaroslav. Cesta do stáří. Praha: Práce, 1980.
JANEČKOVÁ, Hana. Sociální práce se starými lidmi. In MATOUŠEK, Oldřich, KOLÁČKOVÁ,
Jana, KODYMOVÁ, Pavla (Eds). Sociální práce v praxi. Praha. Portál, 2005. s. 163-193. ISBN 807367-002-X.
JANEČKOVÁ, Hana, VACKOVÁ, Marie. Reminiscence – Využití vzpomínek při práci se seniory.
Praha: Portál, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7367-581-3.
JIRÁK, Roman, KOUKOLÍK, František. Demence. Neurobiologie, klinický obraz, terapie. Praha:
Galén, 2004. 335 s. ISBN 8072622684.
JIRÁK, Roman. Demence. Praha: Maxdorf, Jesenius, 1999.
Pracovní skupina pro gerontopsychologii při ČMPS
Doporučená literatura – gerontopsychologie
5. září 2012
JONES, Roy W. Drug Treatment in Dementia. Oxford: Blackwell Science, 2000. 125 s. ISBN
0 632 05492 1.
KALVACH, Zdeněk, ZADÁK, Zdeněk, JIRÁK, Roman, ZAVÁZALOVÁ, Helena & SUCHARDA,
Petr. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada Publishing, 2005.
KALVACH, Zdeněk, ZADÁK, Zdeněk, JIRÁK, Roman, et al. Geriatrické syndromy a geriatrický
pacient. Praha: Grada, 2008. 336 s. ISBN 9788024724904.
KEBZA, Vladimír, ŠOLCOVÁ, Iva. Burn-out syndrom. Československá psychologie, 1998, roč. LII,
č. 5, s.429-447.
KLEVETOVÁ, Dana, DLABALOVÁ, Irena. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada,
2008. 208 s. ISBN 978-80-247-2169-9.
KOBĚRSKÁ, Petra, a kol. Společnou cestou. Praha: Portál, 2003.
KOMENSKÝ, Jan Amos. Orbis Pictus, Svět v obrazech. Fr.Borový v Praze, 1941. 254 s.
KOMFORT, A. Biologia starenia. Moskva: Trud, 1967.
KOUKOLÍK, František, JIRÁK, Roman. Alzheimerova nemoc a další demence. Praha: Grada
Publishing, Avicenum, 1998.
KOUKOLÍK, František. Lidský mozek: Funkční systémy: Normy a poruchy. Vydání 2. Praha: Portál,
2002. 456 s. ISBN 80-7178-632-2.
KRÄMER, Günter. Alzheimer Krankheit. Thieme Hippokrates Enke. München: Trias, 1999.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak neztratit nadšení. Praha: Grada Publishing, 1998.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat depresi. Praha: Grada Publishing. Avicenum, 1997.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Mít pro co žít. Praha: Návrat domů, 1994.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Odpuštění. Psychologie dnes, 2002, roč. 8, č.4, s. 20 –21.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie moudrosti a dobrého života. Praha: Grada, 2009. 138 s. ISBN
978-80-247-2362-4.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Sociální opora v intervenčních programech. Československá psychologie,
2002, roč. XLVI, č.4, s.340-345.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Vážně nemocný mezi námi. Praha: Avicenum, 1989.
KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie. Možnosti, které čekají. Praha. Grada
Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3604-4
KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Odpovědi na otázky o smrti a umírání. Praha: Svoboda, 1995.
KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Hovory s umírajícími. Hradec Králové: Signum Unitas, 1992.
KUČERA, Miroslav. Situace seniorů v české republice. Praha: SDČR, 1999.
KULIŠŤÁK, Petr. Neuropsychologie. Praha: Portál, 2003, 336 s. ISBN 8071785547 (2., aktualiz. a
přeprac. vyd. 2011)
Pracovní skupina pro gerontopsychologii při ČMPS
Doporučená literatura – gerontopsychologie
5. září 2012
KÜMPEL, Quido. Úzkost ve stáří. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 1997.
LANGMEIER, Jan, KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 1998.
LUKASOVÁ, Elisabeth. I tvoje utrpení má smysl. Brno: Cesta, 1998.
MATĚJČEK, Zdeněk, DYTRYCH, Zdeněk. Radosti a strasti prarodičů aneb Když máme vnoučata.
Praha: Grada Publishing, Avicenum, 1997.
MICHAJLOVA – LEBEDĚVA, V. D.: Kogda čelověk staréjet. Minsk: Obzor, 1955.
MOODY, Harry R. Ethics in an Aging Society. Baltimore and London: The John Hopkins University
Press, 1993.
MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. Brno: Masarykova Univerzita, 2004, 203 s. ISBN 80210-3345-2.
MORIN, Edgar. Věda a svědomí. Brno: Atlantis, 1995. 136 s. ISBN 80-7108-108-6.
MORIN, Edgar. Láska, poezie, moudrost. Brno: Atlantis, 2000. 72 s. ISBN 80-7108-211-2.
PACOVSKÝ, Vladimír. Geriatrie. Praha: Medicína a praxe, 1994.
PACOVSKÝ, Vladimír. O stárnutí a stáří. Praha: Avicenum, 1990.
PACOVSKÝ, Vladimír. Proti věku není léku. Praha: UK, 1997.
PECK, M. Scott. Odmítnutí duše. Duchovní a lidské perspektivy. Praha: Pragma, 2001. 239 s. ISBN
80-7205-757-X.
PIERCE, Howard J. Příručka pro uživatele mozku. Praha: Portál, 1998. 396 s. ISBN 80-7367-052-6.
PINQUART, Martin, FÉRNANDEZ-BALLESTEROS, Rocio, TORPDAHL, Per. Teachin,
Research, and Application of Geropsychology in Europe. European Psychologist, 2007, 12(3): 229233. doi:10.1027/1016-9040.12.3.229
PONDĚLÍČEK, Ivo. Stárnutí, osobnost a sexualita. Praha: Avicenum, 1981, s.225 – 237.
PRAŠKO, Jáno, a kol. Trpíte depresí ve vyšším věku? Semily: Glos, 1998.
PREISS, Marek, a kol. Klinická neuropsychologie. Praha: Grada, Avicenum, 1998.
PREISS, Marek, KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Trénování paměti a poznávacích schopností. Praha: Grada,
2009. 205 s. ISBN 978-80-247-2738-7.
Progress Report on Alzheimers Disease. Maryland, Silver Spring: National Institute on Aging.
1999.
PROUTY, Garry, WERDE, Dion van, PÖRTNER, Marlis. Preterapie. Praha: Portál, 2005. 200 s.
ISBN 80-7178-949-6.
PŘÍHODA, Václav. Ontogeneze lidské psychiky. Vývoj člověka v druhé polovině života. IV. Díl.
Praha: SPN, 1974. 495 s.
RHEINWALDOVÁ, Eva. Novodobá péče o seniory. Praha: Grada, 1999.
Pracovní skupina pro gerontopsychologii při ČMPS
Doporučená literatura – gerontopsychologie
5. září 2012
ROWE, John Wallis, KAHN, Robert L. Successful Aging. New York: Pantheon Books, 1998. 265 s.
ISBN 0-375-40045-1.
RŮŽIČKA, Evžen, et al. Diferenciální diagnostika a léčba demencí. Praha: Galén, Novartis, 2003.
175 s. ISBN: 80-7262-205-6.
ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Praha: Panorama, 1990. 440 s. ISBN 80-7038-078-0.
Sborník přednášek: Pečující rodina a co dál? Praha: MZ ČR, 1998.
SCHIRRMACHER, Frank. Spiknutí metuzalémů. Stáří má zelenou! Praha: Euromedia, 2005. 208 s.
ISBN 80-242-1496-2.
SIMAJCHL, Ladislav. Stáří. Vranov nad Dyjí: A.M.I.M.S., 2004. 48 s.
SMÉKAL, Vladimír. Možnosti poskytování psychosociální a duchovní opory seniorům v rodině a v
zařízeních sociální péče. Sociální práce: odborná revue pro sociální práci. Brno : Národní centrum
pro rodinu, 2004, 4, č. 2, s. 50-62. ISSN 1213-6204.
SNOWDON, David. Aging with Grace: What the Nun Study Teaches Us About Leading Longer,
Healthier, and More Meaningful Lives. New York : Bantam Books, 2001. ISBN 0-553-80163-5
SRNEC, Jan. Gerontopsychologická diagnostika. In BAŠTECKÝ, Jaroslav, KÜMPEL, Quido,
VOJTĚCHOVSKÝ, Miloš, a kol. Gerontopsychiatrie. Praha: Grada, Avicenum, 1994.
STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. 632 s. ISBN 80-7178-376-5.
STUART – HAMILTON, Ian. Psychologie stárnutí. Praha: Portál, 1999.
SUCHÁ, Jitka. Cvičení paměti pro každý věk. Praha: Portál, 176 s. ISBN 978-80-7367-199-0.
SUCHÁ, Jitka. Trénink paměti pro každý věk. Praha: Portál, 208 s. ISBN 978-80-7367-438-0.
SÝKOROVÁ, Dana. Autonomie ve stáří. Kapitoly z gerontosociologie. Praha: Sociologické
nakladatelství, 2007. 284 s. ISBN 978-80-86429-62-5.
SÝKOROVÁ, Dana. Senior v krizi. In ŠPATENKOVÁ, Naděžda, a kol., Krize. Psychologický a
sociologický fenomén (65-72). Praha: Grada Publishing, 2004.
ŠIKLOVÁ, Jiřina. Deník staré paní. Praha: Kalich, 2003. 183 s. ISBN 978-80-7017-082-3.
ŠIKLOVÁ, Jiřina. Dopisy vnučce. Praha: Kalich, 2007. 80 s. ISBN 978-80-7017-057-1.
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha: Portál, 1998.
ŠIPR, Květoslav. Jak zdravě stárnout. Brno: Gloria, 1997. ISBN 80-901834-1-7.
ŠTILEC, Miroslav. Program aktivního stylu života pro seniory. Praha: Portál, 2004, 136 s. ISBN 807178-920-8.
ŠTILEC, Miroslav. Pohybově-relaxační programy pro starší občany. Praha: Karolinum, 2003.
ISBN 80-246-0788-3.
ŠULOVÁ, Lenka. Člověk v rodině. In VÝROST, Jozef, SLAMĚNÍK, Ivan. Aplikovaná sociální
psychologie I. Praha: Portál, 1998.
Pracovní skupina pro gerontopsychologii při ČMPS
Doporučená literatura – gerontopsychologie
5. září 2012
ŠVANCARA, Josef. Psychologie stárnutí a stáří. Praha: SPN, 1983. 111 s.
TANSKÁ, Nataša. Proč jdeme mladým na nervy? Praha: Motto, 2001. 124 s. ISBN 80-7246-098-6.
TOŠNEROVÁ, Tamara a kol.: Starší dlouhodobě nemocný člověk v rodině. Praha: Hestia, 1998.
TOŠNEROVÁ, Tamara. Jak si vychutnat seniorská léta. Computer Press, 2009. 239 s. ISBN 978-802512-104-7.
ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat. Písek: Renesance, 1996.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007, 461 s.
ISBN 9788024613185.
VONDRÁČEK, Vladimír, SRNEC, Jan. Psychologie stáří. In Acta universitatis Carolinae, 1959,
suppl.7, s. 24-32. Dostupné z http://cmps.ecn.cz/dl/Vondracek_Srnec_Psychologie_stari_1959.pdf
VONDRÁČEK, Vladimír.Úvahy psychologicko psychiatrické. Praha: Avicenum, 1975.
VYMĚTAL, Jan. Základy lékařské psychologie. Praha: J. Kocourek, Edice psychoterapie, 1994.
WALSH, Danny. Skupinové hry a činnosti pro seniory. Praha: Portál, 2005, 204 s. ISBN 80-7178970-4.
WHO - World Health Organization. International Classification of Impairments, Disabilities and
Handicaps: A Manual of Classification Relating to the Consequences of Disease. 1980. 203 p.
Ženeva: WHO. ISBN 9241541261.
WOLF, Josef. a kol.: Umění žít a stárnout. Praha: Svoboda, 1982.
ZGOLA, Jitka. Práce s demencí. Praha: Česká alzheimerovská společnost, 1998.
ZIMBARDO, Philip, BOYD, John. The Time Paradox. The New Psychology of Time That will
Change Your Life. New York: Free Press, 2008. 368 s. ISBN 978-1-4165-4198-1.
Užitečné odkazy:
The Dana Foundation : Brain Awareness Week [online]. http://www.dana.org/brainweek/
Stránky České alzheimerovské společnosti http://alzheimer.cz/
Stránky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging www.trenovanipameti.cz
Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
http://www.mpsv.cz/cs/5045 Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012
(Kvalita života ve stáří)
http://www.mpsv.cz/cs/2871 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Zdraví pro všechny v 21. století
Stránky pro neuropsychologii (česky) http://www.neuropsychologie.cz/
Sekce kognitivní neurologie České neurologické společnosti JEP http://www.kognice.cz/
Pracovní skupina pro gerontopsychologii při ČMPS
Download

Doporučená literatura – gerontopsychologie