Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoř klinické hematologie
Vypracoval:
Mgr. Michaela Kneiflová
Mgr. Zuzana Černochová
Mgr. Hana Chlapíková
MUDr. Martin Brejcha
Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Datum platnosti: 1.9.2014
Označení dokumentu: BLP01/LH
Verze č.7
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 2
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Obsah
1.
Úvod………………………………………………………………………………………… ...................................... 2
2. Politika kvality laboratoře .................................................................................................................3
3. Identifikační údaje společnosti Laboratoře AGEL a.s. ......................................................................4
4. Identifikační údaje laboratoře ..........................................................................................................5
7. Označení vzorků................................................................................................................................6
8. Ústní požadavky na vyšetření ...............................................................................................................6
10. Příprava pacienta k odběru ................................................................................................................7
12. Množství vzorku .............................................................................................................................. 10
13. Zásady práce se vzorky .................................................................................................................... 11
14. Dodatečná vyšetření........................................................................................................................ 11
15. Smluvní laboratoře .......................................................................................................................... 11
16. Informace o formách vydávání výsledků ......................................................................................... 11
17. Hlášení výsledků telefonicky ........................................................................................................... 11
18. Tisk laboratorních výsledků ............................................................................................................. 12
19. Způsoby tisku ................................................................................................................................... 12
20. Uvolňování a distribuce výsledků .................................................................................................... 12
21. Výdej urgentních výsledků (statim) ................................................................................................. 12
22. Výdej výsledku pacientovi ............................................................................................................... 13
23. Elektronická distribuce výsledkových zpráv .................................................................................... 13
24. Výdej materiálu ............................................................................................................................... 13
25. Typy nálezů a laboratorních zpráv .................................................................................................. 13
27. Opakovaná a dodatečná vyšetření .................................................................................................. 14
28. Změny výsledků a nálezů ................................................................................................................. 14
29. Řešení stížností ................................................................................................................................ 15
30. Seznam vyšetření prováděných v hematologické laboratoři .......................................................... 16
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 3
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
1. Úvod
Hlavním předmětem služeb společnosti Laboratoře AGEL a.s. v oblasti Klinických laboratoří,
je provádění analýz biologického materiálu. Je to proces zahrnující preanalytickou,
analytickou a postanalytickou fázi. Tento proces je zaměřený na účelnou diagnostiku
klinického stavu pacientů v čase odpovídajícím klinickým potřebám. Pracovníci Klinických
laboratoří společnosti Laboratoře AGEL a.s. jsou vázáni mlčenlivostí a prospěch pacienta je
pro ně vždy na prvním místě.
2. Politika kvality laboratoře
Vedení a zaměstnanci klinických laboratoří se zavazují udržovat a zlepšovat systém kvality:
 který odpovídá rozsahu činnosti laboratoří prováděných v souladu s platnou
legislativou a je v souladu s požadavky zákazníka
 technickou způsobilostí, nestranností, věrohodností a dodržováním postupů
dokumentovaných v Příručce kvality, která zavazuje vystupovat laboratoř
jako nezávislou klinickou laboratoř pro provádění zkoušek
 osobní angažovaností v laboratoři poskytovat služby na takové úrovni, aby nebyly
porušeny zásady správné laboratorní praxe
 prací v souladu se stanovenými postupy a veškerou pracovní činnost provádět
se snahou maximálně uspokojit požadavky zákazníka za předpokladu, že nedojde
k ohrožení zájmů společnosti porušením právních předpisů
 poskytováním služeb v souladu s normou ČSN EN ISO 15 189 a ostatními externími
dokumenty.
ZŘ spolu s MK udržují efektivní systém kvality, který je trvale zlepšován.
ZŘ spolu Ř se zavazují zabezpečovat zdroje k plnění požadavků mezinárodní normy
ČSN EN ISO 15 189.
Souhrnné cíle vytyčené pro realizaci politiky kvality:
 trvale zlepšovat kvalitu a rozsah služeb zákazníkům a ostatním zainteresovaným
stranám
 trvale zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Strana: 4
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Laboratoř klinické hematologie
3. Identifikační údaje společnosti Laboratoře AGEL a.s.
Firma
adresa
hospodářsko-právní forma
Telefon
e-mail
Předseda představenstva
e-mail
IČO
číslo bankovního účtu
web
Laboratoře AGEL a.s.
Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín
akciová společnost (viz příloha 2)
556 416 111
[email protected]
Ing. Luděk Cibulka, MBA
[email protected]
166 28 373
183070051/ 0300
laboratore.agel.cz
Společnost Laboratoře AGEL a.s. je součástí holdingu Agel a.s.
Akreditovaný subjekt: Laboratoře AGEL a.s., Klinické laboratoře
Vedoucí klinických Laboratoří
Zástupce vedoucího klinických laboratoří
e-mail
adresa
RNDr. Lenka Faldynová Kulíšková
Manažer kvality
e-mail
Adresa
Marta Hýnarová
MUDr. Mgr. Ivo Kasperčík
[email protected]
Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín
marta.hynarova@ lag.agel.cz
Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 5
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
4. Identifikační údaje laboratoře
Vedoucí laboratoře:
Mgr. Michaela Kneiflová
e-mail: [email protected]
Vedoucí laborantka:
Oldřiška Rýcová
e-mail: oldriska.rycova@ lab-agel.cz
Adresa pracoviště:
Revoluční 2214/35, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 416 225, 224, 226, 227
Provozní doba:
pondělí – pátek: 6.30 – 16.30 hod.
5. Akreditace pracoviště, seznam akreditovaných vyšetření
Laboratoř je akreditovaná dle normy ČSN EN ISO 15 189:2007. Aktuální seznam
akreditovaných vyšetření je uveden na platném Osvědčení o akreditaci, které je umístěno
na stránkách klinických laboratoří dostupných ze serveru www.lab-lab.cz. Ve výsledkové
zprávě jsou akreditovaná vyšetření označena $.
6. Žádanky (požadavkové listy):
Všechny aktuální žádanky jsou umístěny na našich stránkách www.lab-agel.cz.
V případě potřeby je možno kontaktovat pracovníky laboratoře, kteří zajistí dodání
jednotlivých typů žádanek.
Laboratoře přijímají materiál doprovázený žádankou, která musí minimálně obsahovat:
1. jednoznačnou identifikaci pacienta (přímení a jméno, rodné číslo)
2. datum narození a pohlaví pacienta v případě, že tato nejsou jednoznačně určena číslem
pojištěnce (např. u cizinců)
3. kód pojišťovny pojištěnce
4. diagnózu
5. identifikaci objednatele - jmenovku, adresu, podpis a telefonní číslo lékaře žádajícího
vyšetření, IČP ,IČZ, odbornost
6. druh primárního vzorku
7. datum odběru vzorku
8. požadovaná vyšetření
9. medikaci – u vyšetření, jejichž výsledky jsou ovlivněny léčbou
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 6
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
V případě samoplátce nemusí průvodní list (žádanka) obsahovat:
1.
2.
3.
4.
identifikaci objednatele - jmenovku, adresu, podpis a telefonní číslo lékaře
žádajícího vyšetření, IČP, IČZ, odbornost
kód pojišťovny
diagnózu
Po přezkoumání se požadavky na vyšetření zapíší do laboratorního informačního
systému OpenLIMS firmy Stapro.
V případě nečitelných nebo chybějících údajů na žádance, pracovník na příjmu
komunikuje se zadavatelem vyšetření a zjistí chybějící informace, popřípadě požádá
o vyplnění nové žádanky. Pokud zadavatele vyšetření nelze identifikovat, je tento vzorek
zpracován a v informačním systému uložen v adresáři neznámý zadavatel.
Pokud je dodán materiál bez žádanky a jedná se o nenahraditelný vzorek, laboratoř
tento vzorek vyšetří, ale výsledek nebude uvolněn, pokud zadavatel nedoplní identifikační
údaje, tedy žádanku.
Upozornění:
Naši pracovníci centrálního příjmu nejsou povinni takovéto informace dohledávat,
proto Vás žádáme o eliminaci těchto neshod.
7. Označení vzorků
Na odebraném materiálu musí být souhlasná identifikace pacienta/pojištěnce
v následujících údajích: jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, případně rok narození.
8. Ústní požadavky na vyšetření
Tuto formu objednávání vyšetření lze připustit jen ve výjimečných a urgentních
situacích. Zadavatel si může telefonicky doobjednat vyšetření některých parametrů.
Požadavek je přijímán od lékaře nebo sestry, nikoli od pacientů. Možnosti doobjednání
vyšetření závisí na stabilitě parametrů a délce skladování vzorků. Zadavatel je povinen vždy
zaslat novou žádanku řádně vyplněnou s doordinovanými parametry.
9. Kritéria odmítnutí vzorků
- nedostatečná identifikace vzorku z hlediska nezaměnitelnosti
- zjevné nedodržení postupu při odběru biologického materiálu
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 7
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
10. Příprava pacienta k odběru
Odběr vzorku a celý sled dalších operací (preanalytická fáze) by měl být zahrnut
do postupu analýzy, protože tvoří její nedílnou součást. Preanalytickou fází se tedy rozumí
soubor všech postupů a operací, jimiž projde vzorek analyzovaného materiálu
od požadavku na analýzu do zahájení analýzy, které mohou ovlivnit vlastní konečný výsledek.
Jedná se zejména o vlastní odběr, označení materiálu a vyplnění žádanky, uchování
odebraného materiálu dle předepsaných podmínek do doby příjmu v laboratoři, vlastní
doprava vzorku do laboratoře, centrifugace, označení vzorku v laboratoři, uchování aliqvotů
pro další zpracování.
Odběr biologického materiálu a jeho transport
Obsah analytů je výrazně ovlivněn vlastním odběrem materiálu, dobou odběru,
pacientem užívanými léky, způsobem dezinfekce pokožky v místě odběru, pozicí pacienta při
odběru a dalšími podmínkami. Obsah (koncentrace) téhož analytu je odlišný v plné krvi (jiné
hodnoty v arteriální, kapilární či žilní krvi), séru a plasmě. Pacient má být na odběr
již předem připraven (dietní režim, vysazení léků atd.).
Na některé vzorky jsou kladeny při odběru, transportu a zpracování specifické
požadavky, a to jak na odběrové nádoby, způsob odběru, teplotu, maximální dobu
transportu, tak i na způsob zpracování a další skladování.
Všechny vlivy je nutno brát v úvahu, aby bylo možné změny obsahu analytů
v biologickém materiálu minimalizovat, a aby byly samotné analyty ve vzorku pokud možno
stabilní.
Na žádankách pro laboratorní vyšetření biologického materiálu jsou druh tohoto
materiálu a vhodné odběrové nádoby barevně vyznačeny.
Hlavní zásady odběru krve
Krev je vhodné odebírat vsedě. Pacient by měl být před vlastním odběrem
asi 30 minut v klidu. Tělesná poloha totiž ovlivňuje obsah některých vysokomolekulárních
látek, které jsou nižší při odběru vleže a zvyšují se při odběru vstoje, fyzická námaha vede ke
změnám podílejících se na energetickém metabolismu.
Vlastní odběr venózní krve probíhá po stažení paže elastickým obinadlem
a po dezinfekci místa určeného pro vpich odběrové jehly. Před vpichem nesmí pacient
staženou paží dlouho cvičit. Obinadlo se rychle uvolní, aby byla odebírána volně proudící
krev. Po skončení odběru se jehla z žíly vytáhne a na místo vpichu se přiloží tampon, který si
pacient přitlačuje alespoň 3 minuty. Pokud nebylo elastické obinadlo rychle uvolněno
a cvičení paží bylo zbytečně intenzivní, jsou významně ovlivněny hladiny některých sérových
analytů.
Odběr žilní krve
Odběr venózní krve (žilní krve) se většinou provádí ráno nalačno, protože obsah řady
analytů během dne kolísá. S ohledem na lékové interference se doporučuje všude tam,
kde je to možné, provést odběr krve nejen nalačno (tj. 12 hodin po poslední lehké stravě,
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 8
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
obvykle druhý den ráno mezi 6. a 8. hodinou), ale i po vysazení léků na dobu alespoň
12-24 hodin. Odběrem nalačno se rozumí, že pacient příjme poslední lehkou potravu večer
kolem 18. hodiny a druhý den ráno může před odběrem konzumovat v malém množství
(0,25 l) jen vodu nebo neslazený čaj tak, aby se neprojevil vliv dehydratace.
Pokud je odběr venózní krve prováděn do zkumavky bez protisrážlivého prostředku,
získá se z takto odebrané krve po odstředění sérum. Po odběru srážlivé krve
a před oddělením séra od krevní sraženiny odstředěním je nezbytné vyčkat nejméně
30 minut, což je doba nezbytně nutná pro koagulační proces. Pokud ale obsahuje odběrová
nádobka některý z prostředků zrychlující proces krevní koagulace, stačí obvykle
jen 10 minut. Nedodržení tohoto postupu vede k hemolýze, která znemožňuje provést
některá vyšetření.
Místo odběru se řídí klinickým stavem pacienta. U pacientů s hematomy, stavy
po ablaci prsu, při infúzní terapii a u dialyzovaných se zavedeným portem je nutno zvolit
k odběru vždy opačnou paži.
Je nutné dodržet druh odběrového materiálu pro jednotlivá vyšetření a zároveň
je nutné dodržet i dobu odeslání do laboratoře.
Podstatné nedodržení objemu, způsobené například vadnou technikou odběru
či technickou závadou materiálu, je důvodem k neprovedení vyšetření. Rovněž přítomnost
sraženiny u testů prováděných z nesrážlivé krve je důvodem k neprovedení vyšetření.
Odběr kapilární krve
Kapilární krev se odebírá po dezinfekci místa vpichu lancety do prstu, do ušního lalůčku
nebo patičky (děti). Místo vpichu nesmí zůstat po dezinfekci vlhké, protože již stopy
dezinfekčního prostředku vedou k hemolýze vzorku. Nesmí se používat dezinfekce
s obsahem jodu. Odběr spočívá ve skápnutí nebo odsátí jedné nebo více kapek krve.
Protisrážlivé prostředky (antikoagulancia)
Jsou obecně látky, které jsou schopny vytvářet ve vzorku komplexy s ionty
endogenního vápníku (v organismu a ve vzorku přítomného), jež je nezbytný pro proces
srážení krve (koagulaci). Jsou to většinou sodné nebo draselné soli kyseliny citrónové
nebo šťavelové, či EDTA. Poněkud jinak působí antikoagulancium heparin, který akceleruje
inhibitory krevní koagulace (antitrombin III). Heparin se nejčastěji používá jako sůl lithná,
vápenatá nebo amonná. Nesrážlivá krev a nebo z ní oddělená plazma slouží hlavně
pro hematologická vyšetření, ale i pro některé imunologické nebo molekulárně-biologické
analýzy.
Je nutno dodržet správný poměr mezi množstvím odebrané krve a protisrážlivého
prostředku. U vakuových systémů je správný objem zajištěn, v ostatních případech
je výrobcem na zkumavce označena ryska, po kterou má být zkumavka naplněna.
Po odběru je nutno krev ve zkumavce kývavým pohybem promíchat s protisrážlivým
prostředkem (netřepat)! Nedodržení obou těchto podmínek vede k hemolýze.
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 9
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Odběrové zkumavky
Odběr krve (ale i dalších biologických tekutin) se provádí do odběrových zkumavek.
Podle typu zkumavek rozlišujeme tzv. „otevřený systém“, odběr do skleněné
nebo umělohmotné zkumavky, nebo bezpečnější a modernější tzv. „uzavřený systém“,
kde se odběr provádí do vakuované zkumavky. Výše popsané systémy, resp. zkumavky
mohou obsahovat přímo některé z antikoagulancií nebo naopak prostředky urychlující
srážení k rychlejšímu získání séra. Pokud jsou protisrážlivé prostředky draselné, sodné
nebo lithné soli, dochází při jejich použití k navýšení jejich obsahu ve vzorku, a proto nelze
tyto analyty v daném vzorku stanovovat.
Uzavřené systémy pro odběr plné krve využívají vakuovanou zkumavku z plastu
nebo ze skla o objemu cca 2 až 10 ml, uzavřenou pryžovou zátkou nahoře zeslabenou tak,
aby mohla být propíchnuta injekční jehlou. Zkumavka může obsahovat různá
antikoagulancia. Celý systém je sterilní a je určen pro jednorázové použití.
Na jednu do žíly zavedenou odběrovou jehlu mohou být nasazeny postupně různé typy
odběrových zkumavek.
Doporučené pořadí odběrů: 1. zkumavky bez přísad 2. zkumavky s EDTA (krevní obraz)
3. zkumavky s citrátem (koagulační) 4. zkumavky s heparinem 5. ostatní zkumavky. Pokud je
nutno odebrat hemokultury, začíná se jimi.
Uzavřená zkumavka se dopraví do laboratoře, centrifuguje se a dále se pracuje
se sérem, plazmou nebo nesrážlivou krví.
Některé odběrové zkumavky obsahují speciální gel, který po centrifugaci oddělí sérum
nebo plasmu od krevního koagula nebo krvinek. V tomto případě není nutné rychlé oddělení
séra/plasmy od zbytku krve. Zkumavky na odběr krve jsou barevně odlišeny
a normovány.
11. Příjem vzorků
U všech vzorků je kontrolováno:
1. množství
Poznámka: Kritéria pro zpracování vzorku na koagulační vyšetření:
Ke správnému stanovení koagulačních parametrů je nezbytné zachování poměru
antikoagulačního roztoku a odebrané krve. Přípustná odchylka od optimálního množství
je +/- 10 %. Pro porovnání jsou v laboratoři k dispozici zkumavky s přesně vyznačenými
tolerovanými objemy. Vzorky přesahující dané meze budou označeny jako "chybný odběr"
a nebudou vyšetřeny.
2. neporušenost obalu vzorku
3. identifikovatelnost (označení ve formě jména pacienta)
4. požadavky na vyšetření (žádanka)
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 10
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
V případě, že některý z výše uvedených atributů není splněn, je tato okolnost
přenesena do výsledkové zprávy, např. v případě nedostatečného množství vzorku
je ve výsledkové zprávě poznámka „malo mat.“, v případě rozbité zkumavky
je ve výsledkové zprávě v poznámce „rozbito“, v případě chybného odběru je uvedeno „chyb.
odb“.
Při příjmu vzorků do laboratoře je přezkoumáván čas od odběru vzorku do příjmu
vzorku do laboratoře. U hemokoagulačních vyšetření je kladen důraz i na dodržení
teplotního rozmezí při transportu ( 15 -25° C ) do laboratoře a na maximální dobu
transportu, která by neměla trvat déle než 2 hodiny. Při transportu a skladování by mělo
docházet k co nejmenší traumatizaci vzorku ( otřesy, třepání aj. ) Při vyšetření krevního
obrazu je stabilita vzorku stanovena na 5 hodin. U základních koagulačních vyšetření ( APTTbez heparinu, Fibrinogen, TT, D-Dimery, Antitrombin) je tato doba nastavena na 4 hodiny, u
vyšetření Protrombinového času pak na 6 hodin. U ostatních speciálních koagulačních
vyšetření je vhodné provést separaci plazmy a zaslat vzorky zamražené na -20°C
v termoboxech nejlépe se suchým ledem do laboratoře. Je vhodné, aby lékaři koordinovali
dobu odběrů s naplánovanou dobou svozu biologického materiálu.
V případě nedodržení preanalytických podmínek ( nedodržení doporučeného času pro
transport vzorků do laboratoře, překročení stability vzorku, nedodržení teploty při
transportu) nemusí laboratoř nutně vzorek odmítnout, může jej zpracovat, ale ve
výsledkové zprávě je pak daný lékař upozorněn formou textu, že výsledek nemusí být validní
a lékař tímto přebírá odpovědnost za finální interpretaci.
Transport vzorků do Klinických laboratoří společnosti Laboratoře AGEL a.s. je zajišťován
vlastní svozovou službou dle harmonogramu svozu biologického materiálu. Pro transport
biologického materiálu jsou používány přepravní boxy zamezující znehodnocení vzorků
horkem nebo mrazem.
12. Množství vzorku
Množství vzorku krve úzce souvisí s počtem naordinovaných vyšetření. Na běžná
koagulační vyšetření stačí 1 zkumavka nesrážlivé krve. Na testy, které se neprovádějí denně
(např. koagulační faktory) se plazma aliqvotuje (0,5 ml) a uchovává se v hlubokomrazícím
boxu pro další analýzu. U vyšetření agregací trombocytů je zapotřebí 200 µl PRP ( plazma
bohatá na destičky) na jeden induktor.
Doporučené množství vzorku ve zkumavce
Vyšetření
Krevní obraz
Koagulační vyšetření
Množství vzorku
2-3 ml nesrážlivé krve (K3EDTA), objem daný
výrobcem, dle zvolené zkumavky
Nesrážlivá krev ( citrát sodný ), poměr 1:10
Objem je daný výrobcem zvolené zkumavky
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Strana: 11
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Laboratoř klinické hematologie
Sedimentace
Nesrážlivá krev (citrát sodný), poměr 1:5
Objem je daný výrobcem zvolené zkumavky
13. Zásady práce se vzorky
Každý vzorek biologického materiálu je považován za potencionálně infekční. Je třeba
zamezit možnému kontaktu pacientů i veřejnosti s biologickým materiálem po odběru.
Svoz vzorků je zajišťován v uzavřených transportních nádobách tak, aby během transportu
nedošlo ke kontaminaci osob nebo dopravních prostředků použitých k přepravě. V případě
kontaminace je třeba se řídit platnými zásadami dezinfekce a dekontaminace.
14. Dodatečná vyšetření
Laboratoř reaguje i na ústní požadavky zákazníků. Pokud je k dodanému vzorku sdělen
příslušným lékařem další požadavek na vyšetření, popřípadě je změněn původní požadavek
dle žádanky, je vždy vyžadováno, aby lékař zaslal dodatečně novou žádanku.
15. Smluvní laboratoře
-
externí laboratoř, do níž se zasílá vzorek k doplňujícímu nebo potvrzujícímu vyšetření
a vypracování zprávy
ve výsledkové zprávě je při pozitivním výsledku některého z testů na Syphilis uvedeno
slovo „ reaktivní“ a je zažádáno o nový odběr, který bude zaslán ke konfirmaci v NRL.
Název smluvní laboratoře
Druh vyšetření
NRL pro syfilis Praha – referenční laboratoř
Konfirmace Syphillis
16. Informace o formách vydávání výsledků
Klinické laboratoře společnosti Laboratoře AGEL a.s. v současné době využívají 3
způsoby vydávání výsledků a to:
Tisk laboratorních výsledků (běžný je jeho kumulativní tisk) a jejich distribuce
Zasílání nálezů elektronicky – zabezpečenou formou, vlastním softwarem „Datová
pumpa“
Hlášení telefonicky. Poté je vždy výsledek dodán v elektronické nebo tištěné podobě.
17. Hlášení výsledků telefonicky
-
používá se hlavně pro hlášení vysoce patologických výsledků v kritických mezích
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 12
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
- Pokud lékař nebo oddělení nemocnice vyžaduje nahlášení výsledků telefonem, uvede
požadavek na žádanku, nejlépe se sdělením telefonního čísla.
- Telefonická komunikace se zákazníkem – lékařem se využívá hlavně v případě vzniklého
problému: dodatečné doobjednání parametrů vyšetření, zajištění potřebných chybějících
informací, nepřijetí vzorků k analýze apod.
- výsledky ohrožující zdraví pacienta nahlásí vždy příslušný vysokoškolský pracovník
18. Tisk laboratorních výsledků
zapsání výsledků probíhá přes laboratorní informační systém fy STAPRO
před vydáním jsou výsledky v laboratorním informačním systému kontrolovány
a odsouhlaseny kvalifikovaným středoškolským zdravotnickým pracovníkem
a uvolněny kvalifikovaným vysokoškolským pracovníkem
Kvalifikovaní středoškolští zdravotničtí pracovníci informují o všech kritických
a sporných výsledcích VŠ pracovníka, který je odpovědný za výdej výsledků.
-
19. Způsoby tisku
1.
2.
3.
Ukončené a úplné výsledkové zprávy
Předběžná výsledková zpráva – výsledky některých analýz ještě chybějí, jedná
se o předběžný tisk. Lékaři je výsledek zaslán znovu vždy po zkompletování všech analýz.
Tisk výsledkových zpráv z archivu – stejný formát jako u konečných výsledkových zpráv
20. Uvolňování a distribuce výsledků
Uvolňování a tisk výsledků je prováděn průběžně v době od 7.00 hod - 16.30 hod.
Vytištěné výsledky jsou uloženy v označených zalepených obálkách a zasílány poštou
nebo jsou distribuovány v uzavřených umělohmotných obálkách označených razítkem
laboratoře a doručeny lékařům svozovou službou. Každá takováto obálka je opatřena
identifikačními údaji lékaře případně oddělení nemocnice.
Klinické laboratoře společnosti Laboratoře AGEL a.s. využívají svozovou službu dle
harmonogramu svozu biologického materiálu. Řidiči současně rozvážejí výsledkové zprávy a
odběrový materiál.
21. Výdej urgentních výsledků (statim)
V případě nebezpečí z prodlení je nutné sdělit výsledek telefonicky. V takovém případě
je třeba tento hovor zaznamenat do LIS společně s časem, kdy byl výsledek nahlášen, kdo a
komu ho sdělil.
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 13
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
22. Výdej výsledku pacientovi
Podle ,, Charty práv pacientů ‘‘ má pacient právo znát svůj výsledek vyšetření. O
vystavení výsledku požádá pacient svého ošetřujícího lékaře. Výdej výsledků pacientovi je
možný na požádání pouze s předložením průkazu totožnosti: občanský průkaz, pas nebo
sdělení na základě objednávajícího lékaře na žádance (zde musí být uvedeno, že výsledková
zpráva bude předána do rukou pacienta). V případě, že pacient zplnomocní některou osobu
k vyzvednutí svého výsledků, musí tato osoba předložit ověřenou plnou moc od pacienta a
musí se identifikovat předložením průkazu totožnosti. Výsledek se předává v tištěné podobě
v obálce, s razítkem pracoviště, které vyšetření provedlo a podpisem kompetentního
pracovníka laboratoře.
Pacientovi a nezdravotnickým pracovníkům se výsledky nesdělují! Výjimku tvoří
pouze hlášení glykémií pacientům nebo rodičům diabetických dětí (děti s diabetem
I. typu) a hlášení hodnoty protrombinového času (INR)!
Za hotovou oficiální výsledkovou zprávu se považuje elektronická případně tištěná
forma výsledku.
23. Elektronická distribuce výsledkových zpráv
Nemocnicím, lékařům a zařízením v terénu se výsledky odesílají automaticky
prostřednictvím vlastního SW „Datové pumpy“.
24. Výdej materiálu
Pro své zákazníky – lékaře poskytují Klinické laboratoře společnosti Laboratoře
AGEL a.s. odběrový materiál a žádanky na základě telefonického nebo písemného
požadavku.
Materiál je na ordinující pracoviště dodáván pracovníky svozové služby.
25. Typy nálezů a laboratorních zpráv
Laboratoř klinické hematologie vydává výsledkovou zprávu fy STAPRO v akreditovaném
režimu. Akreditovaná vyšetření jsou označena symbolem $. Výsledky vyšetření jsou uváděny
v číselném nebo slovním vyjádření, mohou být doplněny komentářem, popř. komentářem
ve formě doporučení k výsledkům.
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 14
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Výsledková zpráva obsahuje:
1) Identifikaci zdravotnického zařízení a laboratoře
2) Druh primárního vzorku, pokud je tato informace pro interpretaci významná
3) Datum a čas přijetí vzorku laboratoří
4) Datum odběru jen v případě pokud je jiné než datum příjmu
5) Identifikaci pacienta (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, pohlaví
u cizinců, zdravotní pojišťovnu)
6) Identifikaci odesílajícího (IČP, odbornost)
7) Diagnóza pacienta
8) Název vyšetření, výsledek, jednotky, referenční interval, hodnocení
9) Identifikaci pracovníka uvolňujícího výsledek
10) Údaj o tom, kdy byl výsledek vytištěn, datum, hodina
11) Slovní komentář, případně nesplněné vstupní parametry (např. málo mat.)
27. Opakovaná a dodatečná vyšetření
Analýzy, které je nutno opakovat, jsou zopakovány a zkontrolovány pověřeným
pracovníkem. Ve výsledkové zprávě je poté uvedeno „Test byl měřen opakovaně“. Z většiny
přístrojů v laboratoři klinické hematologie je zajištěn elektronický přenos výsledků do
laboratorního informačního systému (LIS) fy STAPRO. Manuálně provedená vyšetření a
výsledky z přístrojů, které nekomunikují elektronicky, jsou do LIS zapsány pověřeným
pracovníkem.
28. Změny výsledků a nálezů
Lze provádět opravu:
a)
Identifikační části
b)
Výsledkové části
Oprava identifikační části výsledků z laboratorního informačního systému fa STAPRO
Opravou identifikační části pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny
a změna nebo významná oprava příjmení pacienta po odeslání výsledků. Oprava identifikace
(rodného čísla, příjmení pacienta) je provedena přepsáním původního zadání. Nová
opravená výsledková zpráva a chybná výsledková zpráva se vytiskne a založí
do speciální složky v laboratoři. Barevně se označí změna a pracovník, který změnu provedl,
se identifikuje na obou zprávách.
Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní
pojišťovnou.
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 15
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Oprava výsledkové části z laboratorního informačního systému fa STAPRO
Tuto opravu laboratoř neprovádí, vydává vždy novou výsledkovou zprávu. Chyba ve
výsledkové části výsledkové zprávy po odeslání, je řešena laboratoří jako neshoda. O
chybném výsledku musí být vždy informován zadávající lékař. Je okamžitě domluven systém
nápravy, např. opakovaná analýza, oprava chybného výsledku. Odpovědnost za nápravu má
pouze vedoucí klinických laboratoří a techničtí vedoucí jednotlivých laboratoří. Tato změna
musí být vždy evidovaná a dohledatelná.
29. Řešení stížností
Stížnosti ze strany zákazníka na délku zpracování výsledků, vyšetření nesprávných
parametrů, se řeší s vedoucím laboratoře, popř. manažerem kvality. Pokud je stížnost řešena
okamžitou nápravou, tak je zapsána do Knihy stížností (CK04/LH).
Do knihy se zapisuje datum záznamu stížnosti, popis stížnosti, identifikaci stěžovatele,
příjemce stížnosti, způsob řešení stížnosti a datum vyřešení stížnosti.
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 16
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
30. Seznam vyšetření prováděných v hematologické laboratoři
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Krevní obraz, Krevní obraz s diferenciálem
KO, KO + Diff
Stanovení parametrů krevního obrazu na hematologických
analyzátorech, které spočítají buňky a zjistí jejich základní
charakteristiku.
Jednotlivé parametry viz. dále.
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
viz. dále
Referenční meze:
uvedeny u jednotlivých parametrů
Metoda:
Měřeno na automatických analyzátorech s využitím optické průtokové
komory,
impedanční
měřící
jednotky
nebo
absorpční
spektrofotometrie.
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Zkrácený název:
Popis:
WBC (White Blood Cells)
Výsledek vyjadřuje počet bílých krvinek v 1 litru krve.
Zvýšené hodnoty: infekce, nekrózy, otravy, (hemato)onkologická
onemocnění, krvácení,….. fyziologicky po námaze, při bolestech,
stresu, v těhotenství, po jídle, během dne
Snížené hodnoty: některé těžké infekce, intoxikace, choroby krve
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
109 / l
Referenční meze:
0–1D
2D–1T
1T–2T
2T – 1M
1M–6M
6 M – 1 rok
1 – 2 roky
2 – 4 roky
4 – 6 let
6 – 8 let
8 - 15 let
9,4 – 34,0
5,0 – 21,0
5,0 – 20,0
5,0 – 19,5
5,0 – 19,5
6,0 – 17,5
6,0 – 17,5
5,5 – 17,0
5,0 – 15,5
4,5 – 14,5
4,5 – 13,5
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 17
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
> 15 let muži 4,0 – 10,0
> 15 let ženy 4,0 – 10,0
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Měřeno opticky
Denně
24 hodin
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Erytrocyty
RBC (Red Blood Cells)
Výsledek vyjadřuje počet červených krvinek v 1 litru krve.
Zvýšené hodnoty: polycytemia vera, srdeční vady, choroby plic, vyšší
nadmořská výška, kouření,…
Snížené hodnoty: vrozené a získané anémie
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
1012 / l
Referenční meze:
0 – 3dny
3 dny – 1týden
1 – 2 týden
2 týdny -1 měsíc
1 – 2 měsíc
2 – 3 měsíce
3 – 6 měsíců
6 – 24 měsíců
2 – 6 let
6 – 12 let
12 – 15 let muži
12 – 15 let ženy
> 15 let muži
> 15 let ženy
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
4,0 – 6,6
3,9 – 6,3
3,6 – 6,2
3,0 - 5,0
2,7 - 4,9
2,7 – 4,9
3,1 – 4,5
3,7 – 5,3
3,9 – 5,3
4,0 – 5,2
4,5 - 5,3
4,1 - 5,1
4,0 – 5,8
3,8 – 5,2
Měřeno opticky a impedančně
Denně
24 hodin
818
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 18
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Hemoglobin
Hgb
Výsledek udává množství hemoglobinu v 1 litru krve. Hemoglobin
je molekula krevního barviva, která zabezpečuje přenos kyslíku.
Stanovení je nezbytné pro diagnostiku anémie.
Zvýšené hodnoty: polycytemia vera, srdeční vady, choroby plic, pobyt
ve vyšší nadmořské výšce, dehydratace,…
Snížené hodnoty: vrozené a získané anémie, gravidita
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
g/l
Referenční meze:
0 – 3dny
3dny – 1týden
1 – 2 týdny
2 týdny – 1 měsíc
1 měsíc – 2 měsíce
2 – 6 měsíců
6 – 24 měsíců
2 – 6 let
6 – 12 let
12 – 15 let muži
12 - 15 let ženy
> 15 rok muži
> 15 rok ženy
145 -225
135 - 215
105- 205
100 -180
90 -140
95-135
105-135
115-135
115-155
130 -160
120 -160
135-175
120-160
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Měřeno absorpční spektrofotometrií
Denně
24 hodin
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Hematokrit
Hct
Výsledek udává poměr objemu erytrocytů k celkovému objemu krve.
Zvýšené hodnoty: polycytemia vera, srdeční vady, choroby plic, pobyt
ve vyšší nadmořské výšce, dehydratace,…
Snížené hodnoty: vrozené a získané anémie, gravidita
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Jednotky:
Referenční meze:
0 – 3dny
3dny – 1týden
1 – 2 týdny
2 T – 1měsíc
1 – 2 měsíce
2 – 6 měsíců
6 – 24 měsíců
2 – 6 let
6 - 1 2 let
12 - 15 let muži
12 - 15 let ženy
> 15 rok muži
> 15 rok ženy
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
1 (objemový podíl)
0,45- 0,67
0,42 - 0,66
0,39 – 0,63
0,30 – 0,55
0,28 – 0,42
0,29 – 0,41
0,33 – 0,39
0,34 – 0,40
0,35 – 0,45
0,37 – 0,49
0,36 – 0,46
0,40 – 0,50
0,35 – 0,47
Měřeno impedančně
Denně
24 hodin
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Střední objem erytrocytu
MCV (Mean Cell Volume)
Výsledek udává průměrný objem erytrocytů.
Zvýšené hodnoty: makrocytoza
Snížené hodnoty: mikrocytoza
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
fl
Referenční meze:
0 -3dny
3dny -1 týden
1 – 2 týdny
2 T - 1 měsíc
1 – 2 měsíce
2 – 6 měsíců
6 – 24 měsíců
2 – 6 let
6 - 12 let
95-121
88-126
86 – 124
85 – 123
77 – 115
74 – 108
70 – 86
75 – 87
77 – 95
Strana: 19
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
12 -15 let muži
12 – 15 let ženy
> 15 let muži
> 15 let ženy
Strana: 20
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
78 - 98
78 – 102
82 – 98
82 – 98
parametr: MCV= Hct / RBC x 103
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Střední množství hemoglobinu v erytrocytu
MCH (Mean Cell Hemoglobin)
Výsledek udává průměrné množství hemoglobinu v 1 erytrocytu.
Snížené hodnoty: hypochromní anemie
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
pg
Referenční meze:
0 -3dny
3-1týden
1týden – 1měsíc
1 – 2 měsíce
2 – 6 měsíců
6 - 24 měsíců
2 -6 let
6 -12 let
12 – 15 let
> 15 let
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
31 -37
28- 40
28 - 40
26 – 34
25 – 35
23 – 31
24 -30
25 -33
25 - 35
28 – 34
Vypočítaný parametr: MCH = Hgb / RBC x 1012
Denně
24 hodin
818
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu
MCHC (Mean Cell Hemoglobin Concentration)
Výsledek udává množství hemoglobinu v erytrocytech.
Zvýšené hodnoty: např. sférocytóza
Snížené hodnoty: hypochromní anemie
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
g (Hgb) / l
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 21
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Referenční meze:
0-3dny
3dny- 1týden
1 – 2 týdny
2T – 1 měsíc
1 – 2 měsíce
2– 24 měsíců
2 – 15 let
> 15 let
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
290-370
280 -380
280 – 380
290 – 370
290 – 370
300 – 360
310 – 370
320 – 360
Vypočítaný parametr: MCHC = Hgb / Hct
Denně
24 hodin
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Distribuční šíře erytrocytů
RDW (Red Cell Distribution Width)
Udává šíři nejčetnějších populací erytrocytů vzhledem k jejich objemu.
Zvýšené hodnoty: anisocytoza
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
% (jde o variační koeficient – CV – vyjádřený v %)
Referenční meze:
0 -15 let
> 15 let
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
11,5 – 14,5
10,0 – 15,2
Odvozený parametr (vychází z hodnot MCV)
Denně
24 hodin
818
Trombocyty
Plt (Platelet)
Výsledek vyjadřuje počet krevních destiček v 1 litru krve.
Při kapilárním odběru může být výsledek zatížen značnou chybou až 30% !
Při mikroskopickém stanovení počtu trombocytů je potřeba provést
odběr do speciálního ředícího roztoku – např. prokain.
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 22
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Zvýšené hodnoty: např. myeloproliferativní onemocnění, stav
po splenektomii, stav po velkých chirurgických operacích, chronická
zánětlivá onemocnění, fyzická zátěž, infekce, některé nádory
(např. plic)
Snížené hodnoty: autoimunní trombocytopenie, dřeňový útlum,
intoxikace, metastázy, leukémie
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
109 / l
Referenční meze:
0 – 15 let
> 15 let
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
150 – 450
150 – 400
Měřeno impedančně (při nejasném výsledku opticky) / mikroskopicky
Denně
24 hodin
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Distribuční šíře trombocytů
PDW (Platelet Cell Distribution Width)
Udává šíři nejčetnějších populací trombocytů vzhledem k jejich
objemu.
Zvýšené hodnoty: anisocytoza
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
fl (jde o směrodatnou odchylku PDW - SD )
Referenční meze:
9,0 – 17,0
Metoda:
Měřeno impedančně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Nezralá frakce trombocytů
IPF (Immature Platelet Fraction)
Parametr IPF kvantifikuje frakci mladých trombocytů vztaženou
k celkovému
počtu
PLT.
Může
být
velmi
užitečným
při trombocytopeniích, kdy zvýšená hodnota IPF dokazuje snahu kostní
dřeně kompenzovat nedostatek destiček v krevním oběhu.
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
%
Referenční meze:
1,1 – 6,1
Metoda:
Měřeno opticky
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Strana: 23
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Denně
24 hodin
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Střední objem trombocytu
MPV (Mean Platelet Volume)
Výsledek udává průměrný objem trombocytů.
Zvýšené hodnoty: přítomnost makrotrombocytů
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
fl
Referenční meze:
7,8 – 11,0
Metoda:
Měřeno impedančně
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Retikulocyty
RETC
Vyjadřuje relativní zastoupení retikulocytů v populaci erytrocytů.
Retikulocyty jsou mladé erytrocyty se zbytky organel obsahujících RNA
(ribozomy, endoplazmatické retikulum). Stanovení retikulocytů slouží
k posouzení míry erytropoetické aktivity dřeně.
Zvýšené hodnoty: ukazují na zvýšenou tvorbu erytrocytů - hemolytické
anémie, krvácení, nádorová infiltrace kostní dřeně, kouření,
těhotenství, fyziologicky u novorozence
Snížené hodnoty: dřeňový útlum
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
relativní počet, %
Referenční meze:
0,005 – 0,025
0,5 – 2,5 %
Metoda:
Měřeno opticky
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Retikulocytární index
RI
Retikulocytární index nebo též korigovaný počet retikulocytů
je hodnota používaná při diagnostice anémií. Vyjadřuje míru odpovědi
kostní dřeně na vzniklý anemický stav. Důvod používání tohoto
výpočtu je ten, že relativní počet retikulocytů je u anemických pacientů
díky sníženému počtu erytrocytů zkreslený, tzn. chybně vyšší.
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 24
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Při anémii RI < 2: indikuje sníženou produkci retikulocytů a následně
erytrocytů – hypoproliferativní anémie
RI > 2: indikuje zvýšenou produkci retikulocytů při snaze
o kompenzaci nedostatku erytrocytů – při hemolytické anémii
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
1
Referenční meze:
1–2
Metoda:
Vypočtený parametr, RI = RETC (‰) x 100 x pac Hgb / norm Hgb (160),
výsledek je dále korigován indexem vyzrávání, přičemž
je vycházeno z hodnot hemoglobinu (Hgb > 110 – 1,
Hgb 110 – 100 – 1,5, Hgb 99 – 70 – 2, Hgb < 70 – 2,5)
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Hemoglobin v retikulocytu
RET-He
Hemoglobin v retikulocytu, je parametr, který se dle řady studií zdá být
významnějším indikátorem stavu železa v organismu, než běžně
využívané biochemické markery, jako je saturace transferinu
nebo feritin. Množství RET-He je ukazatelem aktuální hladiny železa
a zřejmě prvním parametrem, který zachytí počínající sideropenickou
anémii.
Snížené hodnoty: anémie
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
pg
Referenční meze:
28 – 36
Metoda:
opticky
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Hemoglobin v erytrocytu
RBC-He
Přímo měřené množství hemoglobinu v erytrocytu. Může poukázat
na hemolýzu vzorku.
Snížené hodnoty: anémie
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
pg
Referenční meze:
28 – 35
Metoda:
opticky
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Strana: 25
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Denně
24 hodin
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Diferenciální rozpočet leukocytů
Diff
Slouží k zjištění zastoupení jednotlivých podtypů leukocytů v krvi
a kostní dřeni. Stanovuje se na automatických analyzátorech
nebo mikroskopicky. Výsledkem je relativní nebo absolutní počet.
Při automatickém stanovení jsou leukocyty rozděleny do 5 zralých
populací – neutrofily, lymfocyty, monocyty, eozinofily, bazofily.
Při mikroskopickém hodnocení, které se běžně počítá
na 100 leukocytů, při použití digitálního skenovacího mikroskopu
na 200 buněk mohou být nalezeny i mladší vývojové formy a hodnotí
se rovněž změny jednotlivých buněčných populací.
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
relativní počet
1 (numerický podíl)
absolutní počet
109 / l
Referenční meze:
viz. dále
Metoda:
mikroskopicky, automatické analyzátory využívají optické techniky
měření
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Neutrofilní segment - analyzátor
Neutrofil, Segment
Neutrofily patří mezi granulocyty. Jsou to zralé buňky neutrofilní řady.
Jádro je rozděleno na 2 – 5 vzájemně spojených částí (segmentů).
Jejich tvorba je redukována homeostatickými mechanismy. Průměrná
produkce je 1,6 x 109 buněk na kg hmotnosti za den. U většiny infekcí
dochází k zvýšení granulocytů, což je zřejmě vyvoláno působením
endotoxinů bakterií.
Zvýšené hodnoty: např. infekce, hematoonkologické choroby, nekrózy,
otravy, popáleniny
Snížené hodnoty: některé bakteriální infekce, hematologické choroby,
cytostatika, některé antibiotika, ionizační záření
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
relativní počet
1 (numerický podíl )
absolutní počet
109 / l
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 26
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Referenční meze:
periferní krev relativní počet:
0 – 1 den
0,51 – 0,75
2 – 1 týden
0,35 – 0,59
1 –2 týdny
0,30 – 0,54
2T – 1měsíc
0,25 – 0,49
1 - 6měsíců
0,22 – 0,49
6 -12 měsíců
0,21 – 0,46
1 – 2 roky
0,21 - 0,47
2 -4 roky
0,23 - 0,56
4-6 let
0,32 - 0,65
6- 8 let
0,41 - 0,67
8- 10 let
0,43 – 0,68
10 -15 let
0,44 – 0,71
>15 let
0,45 – 0,70
absolutní počet neutrofilů:
0 – 1 den
4,8 – 25,4
2 – 1 týden
1,8 – 11,8
1 –2 týdny
1,5 - 10,8
2T – 1 měsíc
1,3 - 8,8
1 – 6 měsíců
1,1 - 9,6
6 - 12 měsíců
1,3 - 8,1
1 – 2 roky
1,3 - 8,2
2 - 4 roky
1,3 – 9,5
4 - 6 let
1,6 – 10,1
6 - 8 let
1,9 – 9,7
8 - 10 let
1,9 – 9,1
10 - 15 let
2,0 - 9,6
> 15 let
2,00 – 7,00
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
mikroskopicky, automatické analyzátory využívají optické techniky
měření
Denně
24 hodin
818
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 27
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Eozinofilní segment - analyzátor
Eozinofil
Eozinofily rovněž patří mezi granulocyty. Jsou to zralé buňky eozinofilní
řady. Jádro je rozděleno na 2 části spojené nitkovitým můstkem.
Cytoplazma je vyplněna růžovými světlolomnými granuly.
Zvýšené hodnoty: např. alergie, parazitární a kožní onemocnění,
reparace po těžkém bakteriálním zánětu, kolagenozy, hypereosinofilní
syndrom, ozáření, Löfflerův syndrom, maligní krevní onemocnění,
solidní nádory
Snížené hodnoty: např. při těžkých infekcích, kortikoterapie
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
relativní počet
1 (numerický podíl)
absolutní počet
109 / l
Referenční meze:
periferní krev relativní počet:
0 – 1den
0,00 – 0,04
1 – 7 den
0,00 – 0,08
1 týden – 8 let
0,00 – 0,07
8 – 10 let
0,00 - 0,04
10 – 15 let
0,00 - 0,07
> 15 let
0,00 – 0,05
absolutní počet eozinofilů:
0 – 1den
0,0 -1,4
1 – 7 den
0,0 -1,7
1 týden –
0,0 -1,4
6 měsíců
6 měsíců – 2 roky 0,0 -1,2
2 – 4 roky
0,0-0,5
4 - 6 let
0,0 -1,1
6 - 8 let
0,0 -1,0
8 – 10 let
0,0 -0,5
10 – 15 let
0,0 -1,0
> 15 let
0,0 -0,5
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
mikroskopicky, automatické analyzátory využívají optické techniky
měření
Denně
24 hodin
818
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 28
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Bazofilní segment - analyzátor
Bazofil
Bazofily jsou nejmenší granulocyty. Charakteristická je přítomnost
ve vodě rozpustných tmavě purpurových až modročerných granulí,
která překrývají jádro. Vzhledem k malému počtu těchto buněk
se výsledek nevyjadřuje v absolutních hodnotách.
Zvýšené hodnoty: např. chronická myeloidní leukémie, polycytemia
vera, neštovice, spalničky, systémová mastocytoza, ulcerozní kolitida
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
relativní počet
1 (numerický podíl)
absolutní počet
109 / l
Referenční meze:
periferní krev relativní počet:
0 - 15 let
0,00 - 0,02
>15 let
0,00 – 0,02
absolutní počet bazofilů:
0 – 1den
0,0 - 0,7
1 – 6měsíců
0,0 - 0,4
6 měsíců –
0,0 - 1,2
2 roky
2 –15 let
0,0 - 0,3
>15 let
0,0 - 0,2
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Název vyšetření:
Popis:
mikroskopicky, automatické analyzátory využívají optické techniky
měření
Denně
24 hodin
818
Lymfocyty - analyzátor
Lymfocyty jsou základem imunitního systému. Dělí se na B lymfocyty
zodpovědné za humorální (protilátkovou) imunitu a T lymfocyty
zabezpečující buněčnou imunitu. Třetím typem zralých lymfocytů jsou
NK buňky (Natural Killers). Při běžné analýze jsou jednotlivé typy
a vývojová stádia lymfocytů nerozlišitelná. Pro jejich rozlišení
se používají imunofluorescenční metody.
Jako atypické lymfocyty jsou označovány buňky s morfologicky
změněným jádrem nebo cytoplazmou vyskytující se zejména
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 29
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
při infekcích (infekční mononukleoza) nebo při hematologických
onemocněních.
Zvýšené hodnoty: např. lymfatické leukémie, některé prudké infekce,
chronické infekce, relativně při neutropenii
Snížené hodnoty: např. Hodgkinova choroba, kortikoterapie,
chemoterapie, ionizační záření
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
relativní počet
1 (numerický podíl)
absolutní počet
109 / l
Referenční meze:
periferní krev relativní počet:
0 – 1 den
0,21 – 0,41
2 – 1 týden
0,31 – 0,51
1 –2 týdny
0,38 – 0,58
2T – 1 měsíc
0,46 - 0,66
1 – 6 měsíců
0,46 – 0,71
6 -12 měsíců
0,51 – 0,71
1 – 2 roky
0,49 – 0,71
2 - 4 roky
0,40 - 0,69
4 - 6 let
0,32 - 0,60
6 - 8 let
0,29 - 0,52
8 - 10 let
0,28 – 0,49
10 -15 let
0,25 – 0,48
> 15 let
0,20 – 0,45
absolutní počty lymfocytů:
0 – 1 den
2,0 - 13,9
2 – 1 týden
1,6 - 10,7
1 –2 týdny
1,9 - 11,6
2 T – 1 měsíc
2,3 - 12,9
1 – 6 měsíců
2,3 - 13,8
6 - 12 měsíců
3,1 - 12,4
1 – 2 roky
2,9 - 12,4
2 - 4 roky
2,2 - 11,7
4 - 6 let
1,6 - 9,3
6 - 8 let
1,3 - 7,5
8 - 10 let
1,3 - 6,6
10 -15 let
1,1 - 6,5
> 15 let
0,8 - 4,0
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Strana: 30
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
mikroskopicky, automatické analyzátory využívají optické techniky
měření
Denně
24 hodin
818
Název vyšetření:
Popis:
Monocyt - analyzátor
Monocyty jsou největší buňky periferní krve. Fagocytují velké částice,
spolu s neutrolily hrají hlavní roli v „první linii“ obrany
proti patogenním organismům a cizorodým buňkám. Charakteristickým
znakem je přítomnost vakuol.
Zvýšené hodnoty: např. chronické bakteriální infekce, Hodgkinova
choroba, myelomonocytární leukémie, CML, revmatoidní artritida,
Crohnova choroba, ulcerozní kolitida
Snížené hodnoty: např. kortikoterapie, plastická anemie
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
relativní počet
1 (numerický podíl)
absolutní počet
109 / l
Referenční meze:
periferní krev relativní počet:
0 – 1 den
0,02 – 0,10
2 – 1 týden
0,03 - 0,15
1 –2 týdny
0,03 – 0,15
2T – 1 měsíc
0,01– 0,13
1 – 6 měsíců
0,01– 0,13
6 - 12 měsíců
0,01 – 0,09
1 – 6 let
0,01 – 0,09
6 - 8 let
0,0 - 0,09
8 - 10 let
0,0 - 0,08
10 -15 let
0,0 - 0,09
> 15 let
0,02 - 0,12
absolutní hodnoty monocytů:
0 – 1 den
0,2 - 3,4
2 – 1 týden
0,2 - 3,2
1 –2 týdny
0,2 - 3,0
2 T – 1 měsíc
0,5 - 2,5
1 – 6 měsíců
0,1 - 2,5
6 -12 měsíců
0,1 - 1,6
1 – 2 roky
0,1 - 1,6
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 31
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
2 - 4 roky
4 - 6 let
6 - 8 let
8 - 10 let
10 -15 let
>15 let
0,6 - 1,5
0,5 - 1,4
0,0 - 1,3
0,0 - 1,1
0,0 - 1,2
0,08 - 1,2
Metoda:
mikroskopicky, automatické analyzátory využívají optické techniky
měření
Denně
24 hodin
818
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Název vyšetření:
Diferenciální rozpočet nátěru periferní krve nebo kostní dřeně mikroskop
Popis:
Mikroskopická analýza nátěru panopticky barveného. Diferenciální
rozpočet leukocytů se provádí na mikroskopu nebo na digitálním
mikroskopu DM Cella Vision 96. Hodnotí se i morfologické změny všech
buněčných populací.
Biologický materiál: Nesrážlivá krev/dřeň, lze rovněž provádět z již zhotovených nátěrů
Odběr do:
K3EDTA
Jednotky:
relativní počet
1 (numerický podíl)
Referenční meze:
v periferní krvi se za normálních okolností vyskytují pouze zralé buňky
– fyziologická rozmezí populace dětí viz. výše.
Mikroskopické hodnocení periferní krve:
Neutrofilní segmenty relativní počet:
0 – 1 den
0,51 – 0,71
2 – 1 týden
0,35 – 0,55
1 –2 týdny
0,30 – 0,50
2T – 1 měsíc
0,25 – 0,45
1 – 6 měsíců
0,22 – 0,45
6 -12 měsíců
0,21 – 0,42
1 – 2 roky
0,21 - 0,43
2 - 4 roky
0,23 - 0,52
4 - 6 let
0,32 - 0,61
6 - 8 let
0,41 - 0,63
8 - 10 let
0,43 – 0,64
10 -15 let
0,44 – 0,67
> 15 let
0,47 – 0,70
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Strana: 32
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Laboratoř klinické hematologie
Neutrofilní tyč
lymfocyt
monocyt
eozinofil
basofil
0 - 100 let
> 15let
> 15let
> 15let
> 15let
0,00 - 0,04
0,20 - 0,45
0,02 - 0,10
0,00 - 0,05
0,00 - 0,10
Poznámka – podrobnější referenční rozmezí jednotlivých populací podle věku je stejné jako
u referenčních hodnot uvedených pro stanovení analyzátorem
Mikroskopické hodnocení kostní dřeně:
Název
Normoblast ortochromní
Normoblast polychromatofilní
Normoblast basofilní
Proerytroblast
Megaloblast ortochromní
Megaloblast polychromatofilní
Megaloblast basofilní
Promegaloblast
Tyč neutrofilní
Tyč eosinofilní
Tyč basofilní
Segment neutrofilní
Segment eosinofilní
Segment basofilní
Metamyelocyt neutrofilní
Metamyelocyt eosinofilní
Metamyelocyt basofilní
Myelocyt neutrofilní
Myelocyt eosinofilní
Myelocyt basofilní
Promyelocyt
Myeloblast
Lymfocyt
Monocyt
Lymfoblast
Plazmatická buňka
Retikulární buňka malá
Retikulární buňka velká
Holé jádro
Megakaryocyt
Relativní počet
0,02 - 0,15
0,02 - 0,15
0,01 - 0,03
0,01 - 0,02
0,00 - 0,00
0,00 - 0,00
0,00 - 0,00
0,00 - 0,00
0,03 - 0,12
0,00 - 0,015
0,00 - 0,005
0,07 - 0,25
0,01 - 0,03
0,00 - 0,01
0,03 - 0,15
0,00 - 0,01
0,00 - 0,005
0,05 - 0,25
0,00 - 0,02
0,00 - 0,005
0,01 - 0,04
0,00 - 0,02
0,03 - 0,12
0,00 - 0,01
0,00 - 0,00
0,00 - 0,04
0,00 - 0,01
0,00 - 0,005
0,00 - 0,01
0,00 - 0,005
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Červená mitóza
Bílá mitóza
Strana: 33
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
0,00 - 0,005
0,00 - 0,005
Červená řada tvoří 0,15 – 0,25 (1) tj. 15 - 25 % a zahrnuje :
Normoblast ortochromní, Normoblast polychromatofilní,
Proerytroblast
Megaloblast ortochromní, Megaloblast polychromatofilní,
Promegaloblast, Červená mitóza
Normoblast
basofilní,
Megaloblast
basofilní,
Granulocytární řada tvoří 0,55 – 0,70 (1) tj. 55 – 70 % a zahrnuje :
Tyč neutrofilní, Tyč eosinofilní, Tyč bazofilní, Segment neutrofilní, Segment eosinofilní,
Segment basofilní, Metamyelocyt neutrofilní, Metamyelocyt eosinofilní, Metamyelocyt
basofilní, Myelocyt neutrofilní, Myelocyt eosinofilní, Myelocyt basofilní, Promyelocyt,
Myeloblast, Bílá mitóza
Lymforetikulární řada tvoří 0,05 – 0,15 (1) tj. 5 – 15 % a zahrnuje:
Lymfocyt, Lymfoblast, Holé jádro
Plazmatické a retikulární buňky tvoří celkem méně jak 0,05 (1) tj. 5 % a zahrnují:
Plazmatická buňka, Retikulární buňka malá, Retikulární buňka velká
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Mikroskopicky
Denně
3 dny
818
Sedimentace erytrocytů
FW
Zjišťuje se rychlost samovolné sedimentace erytrocytů za časovou
jednotku (1hodina) při standardních podmínkách. Rychlost závisí
na tendenci erytrocytů tvořit agregáty, což je ovlivněno množstvím
fibrinogenu a globulinů v plazmě. Slouží jako hrubý ukazatel
chorobných stavů.
Zvýšené hodnoty: záněty, infekce, anémie, těhotenství, myelomy
Snížené hodnoty: hepatitidy, polycytémie, polyglobulie
Biologický materiál: Nesrážlivá krev
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:5
Jednotky:
mm/hod
Referenční meze:
do 50 let:
Muži 2 – 5
Ženy 3 – 8
nad 50 let:
Muži 3 – 9
Ženy 7 – 12
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Strana: 34
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
otevřená kapilára - Westerngren
Denně
24 hodin
999
Název vyšetření:
Popis:
Kryoglobuliny
Kryoglobulin je bílkovina, která se sráží při nižší teplotě než je teplota
těla. Při kryoglobulinémii dochází k poškození cév i tkání. Tvorba
kryoglobulinu
většinou
souvisí
s jiným
onemocněním,
např. autoimunitní onemocnění, poruchy krvetvorby, chronické
bakteriální infekce, hepatitida C a další.
Biologický materiál: Sérum
Odběr do:
Speciální odběr – předehřátou jehlou do předehřáté zkumavky. Ihned
po odběru nutný transport do laboratoře. Nutno oddělit sérum
za tepla.
Jednotky:
Výsledek je uveden jako pozitivní nebo negativní
Referenční meze:
Metoda:
Kvalitativní stanovení kryoglobulinů.
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
1 týden
Odbornost:
801
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Barvení na železo (Perlsova reakce)
Fe
Mimo železo v hemoglobinu se v organismu nachází zásobní železo ve
formě zrn. Tato depozita trojmocného železa se prokazují reakcí
ferokyanidu draselného v kyselém prostředí za vzniku berlínské modři.
Železo v erytroblastech - sideroblastech vytváří siderofilní zrna siderosomata. Ta jsou za normálních okolností velmi jemná, v počtu 1 –
3. Výsledek se vyjadřuje početním zlomkem – index sideroblastů –
celkový počet bodů k počtu hodnocených erytroblastů (100). Za
patologických stavů je železo nakupeno v mitochondriích poblíž jádra –
prstenčité sideroblasty. Siderocyty za normálních okolností nebývají
přítomny. Siderofágy jsou fagocytující buňky kostní dřeně. Obsahují
feritin a hemosiderin, jsou obrazem zásob železa v organismu.
V nátěrech je rovněž přítomno volné extracelulární železo.
Zvýšené hodnoty: hemolytické a dyserytropoetické anémie,
po častých transfuzích, siderocyty se vyskytují po splenektomii
Snížené hodnoty: sideropenické a posthemoragické anémie, záněty
Biologický materiál: Nátěr periferní krve nebo nátěr z aspirátu kostní dřeně
Odběr do:
K3EDTA
Referenční meze:
20 – 60 % sideroblastů
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Strana: 35
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Mikroskopicky
Denně
3 dny
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Protrombinový test, Tromboplastinový test dle Quicka
PT, Quick
Základní skupinový koagulační test „vnějšího“ koagulačního systému
(tj. faktory VII, X, V, II, I). Test sloužící k monitorování antikoagulační
léčby antagonisty vitamínu K - kumariny (warfarin).
Zvýšené hodnoty: vrozený nedostatek faktorů, inhibitory, nedostatek
vit. K, léčba, jaterní onemocnění, DIC, FDP, fyziologicky
u novorozence
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
INR (International Normalized Ratio) = RISI, slouží pro vyjadřování
výsledků pacientů s antikoagulační léčbou, umožňuje srovnání
výsledků různých laboratoří, ISI – mezinárodní index senzitivity použité
reagencie
R = čas pacienta / čas normální plazmy
s, % - dnes již zastaralé způsoby vyjadřování PT
Referenční meze:
věk
ratio
0 – 1M
0,8 - 1,5
1M - 6M
0,8 - 1,4
6M - 12M
0,8 -1,2
1 -15let
0, 8 - 1,2
> 15 let
0,8 – 1,2
Terapeutické rozmezí INR: 2 – 3
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Měřeno koagulačně
Denně
24 hodin
818
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 36
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Aktivovaný parciální tromboplastinový čas
APTT
Základní skupinový koagulační test monitorující „vnitřní“ koagulační
systém (tj. faktory XII, XI, IX, VIII, prekalikrein, vysokomolekulární
kininogen). Test rovněž slouží k monitorování léčby nefrakcionovanými
hepariny (UFH).
Zvýšené hodnoty: vrozený nedostatek faktorů, inhibitory, heparin,
jaterní onemocnění, FDP, fyziologicky u novorozence
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
s, R
Referenční meze:
věk
ratio
0- 1M
0,8 - 1,5
1M -12M
0,8 - 1,3
1 – 15let
0,8 -1,2
>15
0,8 -1,2
>18 let
0,8 – 1,2
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Měřeno koagulačně
Denně
24 hodin
818
Trombinový čas
TT
Test zachycující tzv. třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu
trombinem. Je to nejcitlivější screeningový test při poruše
nebo nedostatku fibrinogenu.
Zvýšené hodnoty: dys/hypofibrinogenémie, heparin, FDP, fyziologicky u
novorozence
Snížené hodnoty: některé dysfibrinogenémie
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
s
Referenční meze:
14 – 18 s
Metoda:
Měřeno koagulačně
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 37
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Fibrinogen (Faktor I)
Fbg
Fibrinogen je koagulační faktor s největší plazmatickou koncentrací. Je
štěpen buď trombinem na fibrin nebo plazminem (fibrinolýza). Patří
k proteinům akutní fáze.
Zvýšené hodnoty: záněty, stavy po operaci, nádorová onemocnění,
těhotenství
Snížené hodnoty: hypo/dys/afibrinogenémie, jaterní choroby, DIC, silné
krvácení, trombolytická léčba
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
g/l
Referenční meze:
věk
g/l
0 - 1D
1,500 - 3,400
1D -12M
1,500 - 3,400
1 – 6 let
1,700 - 4,000
6 – 11 let
1,550 – 4,000
11 - 16 let
1,550 - 4,500
16 - 18 let
1,600 – 4,200
> 18 let
1,800 – 4,200
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Název vyšetření:
Popis:
Měřeno koagulačně (dle Clause)
Denně
24 hodin
818
anti - Xa
Slouží k monitorování antikoagulační léčby nízkomolekulárními
hepariny (LMWH), které přednostně inhibují aktivovaný faktor X (Xa).
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10, doporučujeme urychlené doručení
do laboratoře nebo separaci plazmy do 1 hodiny po oběru a zamražení
vzorku.
Odběr se provádí v době maximální hladiny léku v krevním oběhu, tzn.
2 – 4 hodiny po aplikaci!!!
Jednotky:
IU/ml
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Referenční meze:
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Strana: 38
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Profylaxe
0,2 – 0,4 IU/ml
Léčba
0,5 – 1,2 IU/ml
Fotometricky s použitím specifického chromogenního substrátu.
Denně
24 hodin
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Heparinem indukovaná trombocytopenie
HIT
HIT se může vyskytnout následkem léčby hepariny (zejména UFH).
Existují 2 typy tohoto onemocnění – neimunní a imunní, přičemž
imunní typ 2 může být závažnou komplikací léčby. Při této formě dojde
k vytvoření protilátek proti komplexu heparin-PF4. Test zjišťuje
přítomnost těchto protilátek.
Biologický materiál: Sérum
Odběr do:
Bez přídavku antikoagulancií
Jednotky:
Výsledek je udáván jako pozitivní nebo negativní
Metoda:
Sloupcová aglutinace (DiaMed)
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
D-dimery
DDi
D-Dimery jsou specifické štěpné produkty fibrinu vznikající
proteolytickou aktivitou plazminu. Jejich přítomnost svědčí o aktivaci
koagulace a fibrinolýzy.
Zvýšené hodnoty: hluboká žilní trombóza, plicní embolie, DIC, jaterní
cirhóza, maligní onemocnění
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
mg/L FEU
Referenční meze:
Věk
mg/L FEU
0 - 1D
0,470 - 2,470
1D - 1M
0,580 - 2,740
1M – 1 rok
0,110 – 0,420
1 – 6 let
0,090 – 0,530
6 - 11 let
0,100 – 0,560
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
11 - 16 let
0,160 – 0,390
16 - 18 let
0,050 – 0,420
> 18 let
0,000 - 0,500
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Strana: 39
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
imunoturbidimetrie
Denně
24 hodin
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Fibrin/fibrinogen degradační produkty
FDP
FDP jsou degradační produkty vznikající štěpením fibrinu
a fibrinogenu plazminem. Jejich přítomnost je důkazem aktivované
fibrinolýzy.
Zvýšené hodnoty: žilní trombóza, plicní embolie, DIC, infarkt myokardu,
po poranění, operaci, hepatopatie; fyziologicky v těhotenství, po
porodu, namáhavé práci, při menstruaci
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
mg/l
Referenční meze:
< 5 mg/l
Metoda:
Semikvantitativně – latex aglutinační
uProvádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Antitrombin
AT
Antirombin (dříve antitrombin III) patří mezi přirozené inhibitory
koagulace. Tvoří ireverzibilní komplex a trombinem a dalšími
serinovými proteázami. Jeho účinek je mnohonásobně zvýšen
v přítomnosti heparinu. Patří k proteinům akutní fáze.
Snížené hodnoty: DIC, operace, hepatopatie, nefrotický syndrom,
těhotenství, kontraceptiva, vrozený nedostatek
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
%
Referenční meze:
Věk
%
0 - 1D
40 - 90
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
1D - 1M
40 - 90
1M – 6 let
80 - 140
6 - 11 let
90 - 130
11 - 16 let
75 - 135
16 - 18 let
80 - 120
> 18 let
80 - 120
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Strana: 40
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Fotometricky s použitím specifického chromogenního substrátu.
Denně
24 hodin
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Protein C
PC
Systém proteinu C je přirozená antikoagulační cesta, jejímž cílem
je štěpení aktivovaných faktorů V a VIII. Tím kontroluje tvorbu
sraženiny a brání uzávěru zdravých cév. Systém tvoří protein C, protein
S,
trombomodulin,
inhibitor
aktivovaného
proteinu
C
a endoteliální receptor proteinu C. Protein C je K dependentní serinová
proteáza.
Snížené hodnoty: vrozený nedostatek, hepatopatie, nedostatek vit. K,
léčba kumariny, DIC, operace
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
%
Referenční meze:
Věk
%
0 - 1D
25 - 45
1D - 1M
30 - 55
1M – 12 M
30 - 112
1 - 6 let
65 - 125
6 - 11 let
70 - 125
11 - 16 let
65 - 120
16 - 18 let
70 - 130
> 18 let
70 - 130
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Strana: 41
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Fotometricky s použitím specifického chromogenního substrátu.
Denně
24 hodin
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Volný Protein S
PS free
Protein S patří ke K dependentním serinovým proteázám. Je
kofaktorem aktivovaného proteinu C. Má rovněž vlastní antikoagulační
aktivitu – inhibuje aktivovaný faktor X. Asi 40% proteinu S se v plazmě
vyskytuje ve volné formě. Zbytek je vázán na C4bBP (C4b Binding
Protein) složku komplementu. Vázaný protein S nemá antikoagulační
aktivitu.
Snížené hodnoty: vrozený nedostatek, hepatopatie, nedostatek vit. K,
léčba kumariny, DIC, operace, těhotenství
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
%
Referenční meze:
70 – 130 %
Metoda:
imunoturbidimetrie
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
APC rezistence
APCR
Test se využívá při diagnostice trombofilních stavů, zejména
k zachycení Leidenské mutace. Při rezistenci na aktivovaný protein C
nedochází k inhibici kofaktoru Va, jehož gen je postižen mutací.
Důsledkem toho je výrazně delší doba cirkulace aktivovaného faktoru
V, což zvyšuje tvorbu trombinu.
Snížené hodnoty: Leidenská mutace, lupus antikoagulans, těhotenství,
antikoncepce
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
1 – numerický poměr
Referenční meze:
2,0 – 4,2
Metoda:
Měřeno koagulačně na principu aPTT
Provádí se:
v sérii
Doba odezvy:
1 týden
Odbornost:
818
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 42
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
ProC Global
PCG
Je to screeningový test pro stanovení antikoagulační kapacity systému
proteinu C.
Snížené hodnoty: Leidenská mutace, nedostatek proteinu C nebo S,
lupus antikoagulans
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
1 – normalizovaný poměr
Referenční meze:
> 0,8
Metoda:
Měřeno koagulačně na principu aPTT
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Plazminogen
Plg
Plazminogen je proenzym, jehož štěpením vzniká klíčový enzym
fibrinolytického systému – plazmin. Plazmin je serinová proteáza
s širokým spektrem proteolytického účinku. Fyziologicky je jeho
působení omezeno na fibrin/fibrinogen. Dalšími substráty mohou být
FV, FVIII, GPIb, GPIIb/IIIa, vWF,....
Snížené hodnoty: vrozený deficit, hepatopatie, fyziologicky
u novorozenců
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
%
Referenční meze:
Věk
%
0 - 1D
30 - 75
1D - 12M
60 - 105
1 - 6 let
80 - 120
6 - 11 let
75 - 110
11 - 16 let
70 - 110
16 - 18 let
80 - 120
> 18 let
80 - 120
Provádí se:
v sérii
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Doba odezvy:
Odbornost:
Strana: 43
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
týden
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Faktor II (Protrombin)
F II
Protrombin je K dependentní serinová proteáza tvořena v játrech. Jeho
aktivní forma trombin má klíčovou roli v hemostáze. Působí
jak prokoagulačně, tak antikoagulačně – štěpení fibrinogenu, aktivace
FV, VIII, IX, XIII, aktivátor destiček, proteinu C
Zvýšené hodnoty: mutace protrombinu
Snížené hodnoty: léčba kumariny, DIC, hepatopatie, nedostatek
vit. K, vrozený nedostatek
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
%
Referenční meze:
Věk
%
0- 1D
35 - 60
1D – 1M
60 - 90
1M – 6 let
70 - 120
6 – 11 let
60 - 120
11 - 16 let
60 - 120
16 - 18 let
60 - 140
> 18 let
70 - 130
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Měřeno koagulačně na principu PT.
V sérii
2 týdny
818
Faktor V (Proakcelerin)
FV
Faktor V se řadí k plazmatickým kofaktorům. V komplexu
protrombinázy významně urychluje štěpení trombinu faktorem Xa.
Snížené hodnoty: DIC, hepatopatie, vrozený nedostatek
Biologický materiál: Plazma
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Odběr do:
Jednotky:
Referenční meze:
Na3Citrát v poměru 1:10
%
Věk
%
0 - 1D
50 - 90
1D – 1M
80 - 110
1M – 12 M
60 - 120
1 – 6 let
80 - 130
6 – 16 let
60 - 120
16 - 18 let
60 - 140
> 18 let
60 - 140
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Strana: 44
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Měřeno koagulačně na principu PT.
V sérii
2 týdny
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Faktor VII (Prokonvertin)
F VII
Faktor VIIa je K dependentní serinová proteáza. Tvoří komplex
s tkáňovým faktorem – tzv. vnější tenáza. Tento komplex aktivuje
faktory IX a X.
Zvýšené hodnoty: věk, těhotenství
Snížené hodnoty: léčba kumariny, DIC, hepatopatie, nedostatek vit. K,
vrozený nedostatek
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
%
Referenční meze:
Věk
%
0- 1D
40 - 85
1D – 1M
70 - 100
1M – 12M
65 - 115
1 – 16let
55 -120
16 -18 let
60 - 130
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
> 18 let
Strana: 45
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
60 -130
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Měřeno koagulačně na principu PT.
V sérii
2 týdny
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Faktor VIII (Antihemofilický faktor A)
F VIII
Faktor VIII je plazmatický kofaktor, který spolu s faktorem IXa tvoří tzv.
vnitřní tenázu. Hladina FVIII souvisí s hladinou vWF a krevní skupinou
v systému AB0.
Zvýšené hodnoty: věk, těhotenství, záněty, chronické infekce, stres
Snížené hodnoty: vrozený nedostatek - hemofílie A, DIC, hepatopatie
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
%
Referenční meze:
Věk
%
0- 1D
60 - 140
1D – 1M
60 -125
1M – 12M
55 -100
1 – 6let
75 - 150
6 -18 let
50 - 150
> 18 let
50 - 150
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Měřeno koagulačně na principu aPTT.
V sérii
1 týden
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Faktor IX (Christmas faktor)
F IX
Faktor IX je K dependentní serinová proteáza, která spolu s faktorem
VIIIa tvoří tzv. vnitřní tenázu.
Snížené hodnoty: vrozený nedostatek - hemofílie B, DIC, hepatopatie,
léčba kumariny, nedostatek vit. K
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 46
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
%
Referenční meze:
Věk
%
0 - 1D
20 - 75
1D – 1M
65 -110
1M – 12M
50 - 125
1 – 6let
50 - 110
6 -18 let
60 - 150
> 18 let
50 - 150
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Měřeno koagulačně na principu aPTT.
V sérii
2 týdny
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Faktor X (Stuart-Prower faktor)
FX
Faktor Xa je K dependentní serinová proteáza. Je součástí komplexu
protrombinázy, která přeměňuje protrombin na trombin.
Snížené hodnoty: léčba kumariny, DIC, hepatopatie, nedostatek
vit. K, vrozený nedostatek
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
%
Referenční meze:
Věk
%
0 - 1D
30 - 70
1D – 1M
55 - 75
1M – 12M
50 - 110
1 – 6let
45 - 120
6 - 11 let
45 - 120
11 – 16 let
50 - 120
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
16 - 18 let
70 - 130
> 18 let
70 - 130
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Strana: 47
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Měřeno koagulačně na principu PT.
V sérii
2 týdny
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Faktor XI (Rosenthalův faktor)
F XI
Faktor XI je serinová proteáza, která patří k tzv. faktorům kontaktní
fáze. Aktivuje faktor IX.
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
%
Referenční meze:
Věk
%
0 - 1D
25 - 70
1D – 1M
40 - 70
1M – 12M
55 - 135
1 – 6let
55 - 135
6 - 11 let
50 - 120
11 – 16 let
65 - 135
16 - 18 let
65 - 135
> 18 let
65 - 135
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Měřeno koagulačně na principu aPTT.
V sérii
2 týdny
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Faktor XII (Hagemanův faktor)
F XII
Faktor XII je serinová proteáza, která rovněž patří k faktorům kontaktní
fáze. Aktivuje faktor XI, prekalikrein a vysokomolekulární kininogen.
Snížené hodnoty: vrozený defekt - časy laboratorních testů
prodlouženy, ale jde o trombofilní stav, hepatopatie
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 48
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
%
Referenční meze:
Věk
%
0- 1D
25 -75
1D – 1M
35 - 70
1M – 12M
55 - 100
1 – 6let
65 - 130
6 -18 let
60 - 140
> 18 let
60 - 140
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Měřeno koagulačně na principu aPTT.
V sérii
2 týdny
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Průkaz specifického inhibitoru
„Kroužící antikoagulans“
Získané specifické inhibitory jsou protilátky namířené proti jednotlivým
faktorům krevního srážení. Objevují se v důsledku různých onemocnění
–
porucha
imunity,
malignity,
chronické
záněty,
ale
i v těhotenství nebo bez zjistitelné příčiny. Specifický inhibitor
je časově závislý, čehož se využívá při jeho stanovení. Plazma pacienta
se
smíchá
v různých
poměrech
s normální
plazmou
o
a inkubuje 1 – 2 hodiny při 37 C.
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
s
Referenční meze:
Inhibitor je prokázán, jestliže 1/5 normální plazmy nekoriguje čas
pacienta nebo 1/5 pacientovy plazmy výrazně prodlouží čas normálu.
Metoda:
Měřeno koagulačně na principu aPTT.
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Faktor von Willebrand - antigen
vWF:Ag
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 49
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Popis:
Von Willebrandův faktor patří ke klíčovým adhezivním proteinům
hemostázy. V primární hemostáze zprostředkuje adhezi a agregaci
trombocytů. V koagulaci stabilizuje faktor VIII, lokalizuje ho v místě
tvorby sraženiny a brání jeho inaktivaci aktivovaným proteinem C.
Zvýšené hodnoty: sekundárně – těhotenství, diabetes, záněty,
fyz. zátěž, ateroskleróza, kontraceptiva, hepatopatie
Snížené hodnoty: von Willebrandova choroba
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
%
Referenční meze:
Věk
%
0- 1D
85 -200
1D – 1M
65 -180
1M – 12M
65 - 145
1 – 6let
50 -150
6 -18 let
50 -150
> 18 let
50 - 150
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
LIA
V sérii
1 měsíc
818
Funkční aktivita von Willebrandova faktoru
vWF:Act
Stanovení funkční aktivity vWF prostřednictvím specifických protilátek
proti
glykoproteinu GPIb, který je hlavní receptor vWF
na destičkách.
Zvýšené hodnoty: sekundárně – těhotenství, diabetes, záněty, fyz.
zátěž, ateroskleróza, kontraceptiva, hepatopatie
Snížené hodnoty: von Willebrandova choroba
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
%
Referenční meze:
50 – 150
Metoda:
imunoturbidimetrie
Provádí se:
V sérii
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 50
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Doba odezvy:
Odbornost:
1měsíc
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Samovolná agregace trombocytů
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Agregace trombocytů po stimulaci kolagenem
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Agregace trombocytů po stimulaci ristocetinem
RIPA
Tento test s využitím antibiotika ristocetinu se využívá
pro diagnostiku von Willebrandovy choroby a Bernard Soulierova
Vyšetření agregace trombocytů umožňuje diagnostiku kvalitativních
defektů krevních destiček. Je měřena pomocí speciálního přístroje
s využitím Bornovy turbidimetrické metody. Měří se změna průchodu
paprsku v kyvetě opatřené míchadlem s plazmou bohatou na destičky
(PRP) bez stimulantů. Jako blank slouží bezdestičková plazma (PPP).
Zvýšené hodnoty: jsou známkou patologické aktivace destiček in vivo –
trombofilní stavy, čerstvá trombóza
Biologický materiál: PRP + PPP plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
% / slope
Referenční meze:
< 10 %
Metoda:
Turbidimetrie
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Podle agregační odpovědi na různé induktory můžeme sledovat změny
ve vlastnostech krevních destiček. Kolagen je přirozený induktor
primární
hemostázy.
Vyšetření
agregace
trombocytů
po stimulaci kolagenem se používá k zjištění všeobecné schopnosti
destiček tvořit agregáty. Také poskytuje informaci o účinnosti
antiagregační léčby.
Biologický materiál: PRP + PPP plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
% / slope
Referenční meze:
60 -100%
Metoda:
Turbidimetrie
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 51
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
syndromu. Využívá schopnosti ristocetinu urychlovat vazbu vWF
na destičkové receptory.
Biologický materiál: PRP + PPP plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
% / slope
Referenční meze:
60 – 100%
Metoda:
Turbidimetrie
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Popis:
Agregace trombocytů po stimulaci ADP
Agregace stimulovaná ADP se používá k zjištění trombocytopatií. Závisí
na množství přidaného induktoru. Při nedostatečné koncentraci
nedochází ke spuštění cyklu kys. arachidonové a uvolnění ADP
ze sekrečních granulí - destičky postupně deagregují.
Biologický materiál: PRP + PPP plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
% / slope
Referenční meze:
60 – 100%
Metoda:
Turbidimetrie
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Agregace trombocytů po stimulaci kys. arachidonovou
AA
Kyselina arachidonová je za přítomnosti cyklooxygenázy přeměněna na
tromboxan A2. Cyklus kys. arachidonové je ireverzibilně blokován
podáním kyseliny acetylsalicilové (ASA). Při antiagregační léčbě ASA
je agregace po přidání AA výrazně snížená až nulová.
Biologický materiál: PRP + PPP plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
% / slope
Referenční meze:
60 – 100%
Metoda:
Turbidimetrie
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 52
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Agregace trombocytů po stimulaci katonickým propylgalátem
CPG
Test pro monitorování antiagregační léčby. Cílem léčby je dosáhnout
optimálního snížení „slope“, která vyjadřuje hodnotu maximální
agregace za minutu.
Biologický materiál: PRP + PPP plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
% / slope
Referenční meze:
Při léčbě ASA léčebné rozmezí - slope 35 -65%/min
Normální - slope 75 -150%/min
Metoda:
Turbidimetrie
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
PFA 100 (Platelet Function Analyzer)
PFA 100
PFA 100 se používá při diagnostice trombocytopatií. Je to přístroj, který
in vitro simuluje adhezi a agregaci trombocytů v případě poranění
vlásečnic.
Měření
se
provádí
na
dvou
modulech.
Jako screeningový se používá modul, jehož membrána je potažená
kolagenem a epinefrinem. Při prodlouženém koagulačním času
se provede měření s modulem kolagen/ADP.
Innovance PFA P2Y se používá ke zjištění blokace destičkového
receptoru P2Y12 u pacientů, kteří jsou léčení antagonistou tohoto
receptou (léčba clopidogrelem).
Zvýšené hodnoty: von Willebrandova choroba, aspirinový efekt (čas
Col/ADP je normální)
Biologický materiál: Nesrážlivá plná krev
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
s
Referenční meze:
Col/Epi
85 – 165
Col/ADP
71 – 118
PFA P2Y
< 106
Metoda:
Turbidimetrie
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Popis:
APTT – LA (diagnostika lupus antikoagulans)
Screeningový test s použitím aPTT reagencie citlivé k přítomnosti
antifosfolipidových protilátek.
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Jednotky:
Referenční meze:
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Strana: 53
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
s, R
R < 1,3
Koagulačně
Denně
24 hodin
818
Název vyšetření:
Popis:
APTT – Actin (diagnostika lupus antikoagulans)
Test s použitím reagencie necitlivé k přítomnosti antifosfolipidových
protilátek. Porovnání naměřeného času s časem reagencie citlivé k LA
ukáže, kterým směrem dále postupovat v zjišťování příčin prodloužení
aPTT. Prodloužení obou testů svědčí pro defekt faktoru.
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
s, R
Referenční meze:
R < 1,2
Metoda:
Koagulačně
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
dilute Russel Viper Venom Time (diagnostika lupus antikoagulans - LA)
dRVVT
Screeningový test na LA s použitím jedu Russelovy zmije – stypvenu,
který přímo aktivuje faktor X.
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
s, R
Referenční meze:
R < 1,2
Metoda:
Koagulačně
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
dilute Russel Viper Venom Time (diagnostika lupus antikoagulans - LA)
dRVVT confirm
Koagulační test obsahující velké množství fosfolipidů, používá se ve
spojitosti s testem dRVVT, který vyjde pozitivní na potvrzení
přítomnosti LA. Obsahuje jed Russelovy zmije – stypven a fosfolipidy o
vysoké koncentraci. Přípomnost LA v plazmě je potvrzena, když poměr
koagulačních časů, poměrů dRVVT a dRVVT confirm je větší než
rozmezí normální referenční hodnoty.
Biologický materiál: Plazma
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Odběr do:
Jednotky:
Referenční meze:
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Strana: 54
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Na3Citrát v poměru 1:10
s, R, NR
NR < 1,2
Koagulačně
2 dny
24 hodin
818
Název vyšetření:
Popis:
Směsné testy (diagnostika lupus antikoagulans)
Při prodloužení screeningových testů (aPTT LA, dRVVT, kaolin) jsou tyto
testy provedeny se směsí pacientovy plazmy s normální plazmou
v poměru 1:1. Pokud nedojde ke korekci, je dále pokračováno
v diagnostice LA. Korekce svědčí pro defekt faktoru.
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
s, R
Referenční meze:
R < 1,2
Metoda:
Koagulačně
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Popis:
Hexagonální test (diagnostika lupus antikoagulans)
Jde rovněž o neutralizační test, který slouží k potvrzení přítomnosti LA.
K neutralizaci inhibitoru se používají purifikované fosfolipidy
v hexagonální fázi.
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
Výsledek je uváděn jako pozitivní nebo negativní.
Metoda:
Koagulačně
Provádí se:
V sérii
Doba odezvy:
1 měsíc
Odbornost:
818
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Hemoclot trombin inhibitors
DTI
Tento test umožňuje kvantitativní stanovení přímých inhibitorů
trombinu (Direct Thrombin Inhibitors) jako je dabigatran
(PRADAXA), který se využívají při antikoagulační léčbě. Jde
o koagulační metodu založenou na inhibici konstantní definované
koncentrace trombinu.
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Biologický materiál:
Odběr do:
Jednotky:
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Název vyšetření:
Popis:
Strana: 55
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Plazma
Na3Citrát v poměru 1:10
ng/ml
Koagulačně
denně
24 hodin
818
Xarelto
Přípravek Xarelto se používá při antikoagulační léčbě. Xarelto obsahuje
léčivou látku rivaroxaban, který je vysoce selektivní přímý inhibitor
faktoru Xa. Inhibice faktoru Xa blokuje vnitřní a vnější metabolické
cesty koagulační kaskády a inhibuje vznik trombinu. Dochází tak
ke snižování hladiny trombinu a tím i ke snížení rizika tvorby krevních
sraženin v žilách a tepnách.
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
Na3Citrát v poměru 1:10
Jednotky:
µg/ml
Metoda:
chromogenní
Provádí se:
denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
818
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 56
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Imunohematologická vyšetření
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Biologický materiál:
Odběr do:
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Krevní skupina
KS
Vyšetření krevní skupiny v systému AB0 a RhD + Kell
Plná krev
K3EDTA
Sloupcová aglutinace
Denně
24 hodin
222
Název vyšetření:
Krevní podskupina
Popis:
Stanovení krevní podskupiny s použitím lektinu, což je extrakt semen
Dolichos biflorus, který má specifitu anti-A1 a umožňuje rozlišení
erytrocytů krevní skupiny A a AB na podskupiny A1, A2, A1B a A2B.
Erytrocyty, reagující s anti-A1 lektinem aglutinací, jsou podskupiny A1
nebo A1B. Při negativní reakci jsou vyšetřované erytrocyty určeny jako
A2 nebo A2B.
Biologický materiál: Plná krev
Odběr do:
K3EDTA
Metoda:
Ve zkumavce
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
222
Název vyšetření:
Popis:
Rh + Kell fenotyp
Stanovení fenotypu systému Rh a antigenu Kell je definováno
přítomností nebo nepřítomností antigenů D, C, Cw, c, E, e a K
na červených krvinkách.
Biologický materiál: Plná krev
Odběr do:
K3EDTA
Metoda:
Sloupcová aglutinace
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
222
Název vyšetření:
Popis:
Screening protilátek
Vyšetření přítomnosti antierytrocytárních protilátek v plazmě. Provádí
se ve dvou prostředích, enzymatickém (papain) a LISS NAT (nepřímý
antiglobulinový test = nepřímý Coombs).
Biologický materiál: Plazma, sérum
Odběr do:
K3EDTA, bez antikoagulancií
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Metoda:
Provádí se:
Doba odezvy:
Odbornost:
Strana: 57
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Sloupcová aglutinace
Denně
24 hodin
222
Název vyšetření:
Popis:
Screening chladových protilátek
Vyšetření přítomnosti antierytrocytárních protilátek v plazmě. Provádí
se ve dvou prostředích, enzymatickém (papain) a LISS NAT (nepřímý
antiglobulinový test = nepřímý Coombs, při teplotě 4°C.
Biologický materiál: Plazma
Odběr do:
K3EDTA
Speciální odběr – předehřátou jehlou do předehřáté zkumavky. Ihned
po odběru nutný transport do laboratoře a separace při 37°.
Metoda:
Sloupcová aglutinace
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
222
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Přímý antiglobulinový test (přímý Coombs)
PAT
Přímý Coombsův test umožňuje detekci červených krvinek
senzibilizovaných „in vivo“ imunoglobuliny a složkami komplementu.
Biologický materiál: Plná krev
Odběr do:
K3EDTA
Metoda:
Sloupcová aglutinace
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
222
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Nepřímý antiglobulinový test (nepřímý Coombs)
NAT
Nepřímý Coombsův test je užíván k prenatálnímu testování těhotných
žen a k testování krve před krevní transfúzí. Slouží k detekci protilátek
proti červeným krvinkám, které jsou přítomny volně nenavázané
v plazmě nebo séru pacienta, ty jsou následně inkubovány s erytrocyty
se známým fenotypem. Pokud dojde k aglutinaci, je nepřímý
Coombsův test pozitivní.
Biologický materiál: Plazma, sérum
Odběr do:
K3EDTA, bez antikoagulancií
Metoda:
Sloupcová aglutinace
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
222
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 58
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Název vyšetření:
Popis:
Upřesnění senzibilizace erytrocytů
Test umožňuje odlišení senzibilizace červených krvinek IgG a C3d
složkou komplementu.
Biologický materiál: Plná krev
Odběr do:
K3EDTA
Metoda:
Sloupcová aglutinace
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodin
Odbornost:
222
Název vyšetření:
Vyšetření kompatibility transfuzního přípravku obsahujícího
erytrocyty
Zkrácený název:
Křížová zkouška
Popis:
Vyšetření zahrnuje stanovení krevní skupiny pacienta, screening
protilátek a vlastní křížovou zkoušku, ve které je ověřena kompatibilita
mezi erytrocyty transfuzního přípravku a sérem/plazmou pacienta.
Biologický materiál: Plná krev
Odběr do:
Bez antikoagulancií, K3EDTA
Metoda:
Sloupcová aglutinace
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
1 hodina
Odbornost:
222
Název vyšetření:
Zkrácený název:
Popis:
Veneral Disease Research Laboratory
VDRL (RPR, BWR, RRR)
Jde o netreponemový sérologický test pro zachycení protilátek
vyskytujících se při lues s použitím karbonových částic potažených
lipidovými antigeny.
Biologický materiál: Sérum, plazma
Odběr do:
Bez antikoagulancií, K3EDTA
Metoda:
Kvalitativně
Provádí se:
Denně
Doba odezvy:
24 hodina
Odbornost:
802
Pozn. Referenční meze pro jednotlivá vyšetření vycházejí z doporučení České hematologické
společnosti www.hematology.cz
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 59
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Příloha č 1:
Preanalytická fáze u vybraných metod úseku klinické hematologie
Laboratoře AGEL a.s.
Název metody
kód metody
Odběrový
materiál/počet
Agregace trombocytů
( AA, ADP, Kolagen,
Ristocetin, propylgalát,
samovolná agregace)
Agregace pomocí PFA 100
Antitrombin
Citrát/ 1x
Stabilita primárního
(jeden induktor) vzorku i plazmy 4h od
odběru
Uvést antiagregační
léčbu na žádance
Citrát/1x
Stabilita primárního
vzorku i plazmy 4h od
odběru
Uvést
antikoagulační léčbu
na žádance
APTT
Citrát /1x
Uvést
antikoagulační léčbu
na žádance
D-dimery
Citrát /1x
Stabilita primárního
vzorku i plazmy 4h od
odběru,
Je-li vzorek s heparinem
musí se centrifugovat do
1 h po odběru
Stabilita primárního
vzorku i plazmy 4h od
odběru
Fibrinogen
Citrát /1x
Stabilita primárního
vzorku i plazmy 4h od
odběru
Uvést
antikoagulační léčbu
na žádance
HEMOCLOT- Pradaxa
Citrát /1x
Stabilita primárního
vzorku i plazmy 4h od
odběru
Uvést dávku a čas
aplikace na žádance
Heparin-Xa
Citrát /1x
Primární vzorek
centrifugovat do 1h po
odběru, ihned vyšetřit
Stabilita primárního
vzorku i plazmy 4h od
odběru
Uvést
preparát,
dávku a čas aplikace
na žádance
Uvést
antikoagulační léčbu
na žádance
Speciální testy : koagulační
Citrát /1x
faktory
( II,V,VII,VIII, IX,XI,XII, ), vWF:
Ag, vWF: Ac,
Stabilita, transport
Poznámka
Uvést
antikoagulační léčbu
na žádance
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Strana: 60
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Laboratoř klinické hematologie
Krevní obraz bez diff
EDTA/1x
Stabilita primárního
vzorku 5h od odběru
Krevní obraz s diff
EDTA/1x
Stabilita primárního
vzorku 5h od odběru
Diferenciál mikroskopicky
EDTA/1x
Stabilita do 5 h od
odběru
Lupus antikoagulans
Citrát /1x
Stabilita primárního
vzorku i plazmy 4h od
odběru
Uvést
antikoagulační léčbu
na žádance
Pro C Global, APCR
Citrát /1x
Stabilita primárního
vzorku i plazmy 4h od
odběru
Uvést
antikoagulační léčbu
na žádance
Protein C, Protein S free
Plasminogen
Citrát /1x
Stabilita primárního
vzorku i plazmy 4h od
odběru
Uvést
antikoagulační léčbu
na žádance
PT- INR
Citrát /1x
Stabilita primárního
vzorku i plazmy 6h od
odběru
Uvést
antikoagulační léčbu
na žádance
Retikulocyty
EDTA/1x
Stabilita primárního
vzorku 5h od odběru
Xarelto
Citrát /1x
Stabilita primárního
vzorku i plazmy 4h od
odběru,
Uvést dávku a čas
aplikace na žádance
V případě nedodržení výše uvedeného postupu zpracování bude lékaři vydán výsledek
s následujícím komentářem:
Hematologie:
,,Výsledky hematologických vyšetření mohou být ovlivněny, protože nebyl dodržen
doporučený čas pro stabilitu primárního vzorku. Indikující lékař přebírá odpovědnost za
finální interpretaci‘‘.
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Laboratoř klinické hematologie
Strana: 61
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Koagulace:
,,Výsledky koagulačních vyšetření mohou být ovlivněny, protože nebyl dodržen doporučený
čas pro stabilitu primárního vzorku. Indikující lékař přebírá odpovědnost za finální
interpretaci‘‘.
Chybí čas odběru:
,,Čas odběru nebyl na žádance uveden. Není možné vyhodnotit preanalytickou fázi
vyšetření. Žádáme o vyplňování i tohoto údaje‘‘.
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Strana: 62
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Laboratoř klinické hematologie
Příloha č. 2
Tabulka hlášení výsledků v kritických mezích
Tabulka č. 1
Varovné meze laboratoře klinické hematologie sdělované telefonicky
Parametr
Rozmezí
Kdo sděluje
Antitrombin
< 50 %
pracovníci LH
Fibrinogen
< 1 g/l
pracovníci LH
Fibrinogen
>6g/l
pracovníci LH
APTT
>150s
pracovníci LH
INR
> 4.0
pracovníci LH
Protein C
< 30 %
pracovníci LH
D- Dimery
>1,0 mg/l FEU
pracovníci LH
WBC
> 20 x 109/l
pracovníci LH
WBC
< 3 x109/l
pracovníci LH
PLT
> 500 109/l
pracovníci LH
PLT
< 50 x 109/l
pracovníci LH
HGB
< 80 g/l
pracovníci LH
HGB
>200g/l
pracovníci LH
nález blastů v periferní krvi
-
pracovníci LH
Pro pacienty ambulancí BBraun a dialýzy BBraun AVITUM jsou hlášeny hodnoty:
WBC-leukocyty nad 13 x 109/l
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Strana: 63
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Laboratoř klinické hematologie
Tabulka č. 2
Varovné meze parametrů krevního obrazu při kterých se zhotovuje nátěr
Parametr
Hodnota
Pancytopenie
vždy
WBC
Leukocytóza
> 20 x 109 / l
Leukopenie
< 2 x 109/l
Lymfocytóza
> 60 % nebo > 10 x 109 / l
Monocytóza
> 15 %
Eozinofílie
> 15 % nebo > 1,5 x 109 / l
Bazofilie
>3%
Nezralé granulocyty ( IG )
Přítomny
Variantní lymfocyty
Přítomny
Blasty
Přítomny
Tyče
>6%
RBC
Normoblasty (NRBC)
Přítomny
PLT
Trombocytopenie
< 50 x 109 / l
Trombocytóza
>500 x 109 / l
Pozn.
Kritické hodnoty se telefonicky hlásí ošetřujícímu lékaři v život ohrožujícím případě, v případě
prvního záchytu nebo je-li hodnota výrazně rozdílná od předchozí a neodpovídá diagnóze ani léčbě.
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Strana: 66
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Laboratoř klinické hematologie
31. Jmenný rejstřík
A
H
Agregace trombocytů po stimulaci ADP ..................... 52
Agregace trombocytů po stimulaci katonickým
propylgalátem ....................................................... 52
Agregace trombocytů po stimulaci kolagenem ........... 51
Agregace trombocytů po stimulaci kys. arachidonovou
............................................................................. 52
Agregace trombocytů po stimulaci ristocetinem ........ 51
Aktivovaný parciální tromboplastinový čas ................ 36
anti - Xa ..................................................................... 38
Antitrombin ............................................................... 40
APC rezistence ........................................................... 42
aPTT – Actin ............................................................... 54
aPTT – LA ................................................................... 53
Hematokrit ................................................................ 18
Hemoglobin ......................................................... 18, 20
Heparinem indukovaná trombocytopenie .................. 39
Hexagonální test ........................................................ 55
K
Kaolinový čas ............................................................. 54
Krevní obraz, Krevní obraz s diferenciálem ................. 16
Krevní podskupina ..................................................... 57
Krevní skupina ........................................................... 57
Krvácivost - Duke ....................................................... 35
Kryoglobuliny ............................................................. 34
B
Bazofilní segment ...................................................... 28
L
Lymfocyty .................................................................. 28
D
D-dimery.................................................................... 39
Destičkový neutralizační test ..................................... 55
Diferenciální rozpočet leukocytů ...........................25, 31
dilute Russel Viper Venom Time ................................ 54
Distribuční šíře erytrocytů.......................................... 21
Distribuční šíře trombocytů ....................................... 22
M
Monocyt .................................................................... 30
N
Neutrofilní segment ................................................... 25
E
Eozinofilní segment.................................................... 27
Erytrocyty ....................................................... 17, 34, 57
F
Faktor II ..................................................................... 44
Faktor IX .................................................................... 46
Faktor V ..................................................................... 44
Faktor VII ................................................................... 45
Faktor VIII .................................................................. 46
Faktor von Willebrand - antigen ................................. 49
Faktor X ..................................................................... 47
Faktor XI .................................................................... 48
Faktor XII ................................................................... 48
Fibrin/fibrinogen degradační produkty ...................... 40
Fibrinogen ................................................................. 37
Funkční aktivita von Willebrandova faktoru – ristocetin
kofaktor ................................................................ 50
P
PFA 100...................................................................... 53
Plazminogen .............................................................. 43
ProC Global ................................................................ 42
Protein C .................................................................... 41
Protrombinový čas ..................................................... 36
Průkaz specifického inhibitoru ................................... 49
Přímý antiglobulinový test (přímý Coombs) ............... 58
R
Retikulocytární index ................................................. 23
Retikulocyty ......................................................... 23, 24
Rh + Kell fenotyp ........................................................ 57
S
Samovolná agregace trombocytů ............................... 51
Veškeré výtisky dokumentu neopatřené podpisy jsou považovány pouze za informativní a jsou určeny pouze pro potřeby daného
pracovníka. Za aktuálnost a likvidaci informativních výtisků odpovídá pracovník, který kopii vytiskl.
Laboratorní příručka
Laboratoře AGEL a.s.
Strana: 67
Celkem stran: 67
Datum vydání: 1.9.2014
Laboratoř klinické hematologie
Screening protilátek ..............................................57, 58
Sedimentace erytrocytů ............................................. 33
Směsné testy ............................................................. 54
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu ......... 20
Střední objem erytrocytu ........................................... 19
Střední objem trombocytu ......................................... 23
U
T
Veneral Disease Research Laboratory ........................ 59
Volný Protein S .......................................................... 42
Vyšetření kompatibility transfuzního přípravku
obsahujícího erytrocyty ......................................... 59
Trombinový čas ......................................................... 37
Trombocyty ............................................................... 21
Tromboplastinový čas dle Quicka ............................... 36
Příloha č. 1…………………………………………………………….60
Příloha č. 2…………………………………………………………….63
Upřesnění senzibilizace erytrocytů ............................. 59
V
Download

Laboratorní příručka