GRAFICKÝ
LOGO
MANUÁL
OBSAH
Základní varianta loga – logo 01
4
Základní varianta loga doplněná o slogan – logo 02
5
Inverzní barevná varianta loga – logo 01
6
Monochromatická varianta loga doplněná o slogan – logo 02
7
Monochromatická varianta loga – logo 01
8
Monochromatická varianta loga doplněná o slogan – logo 02
9
Černobílá varianta loga – logo 01
10
Černobílá varianta loga doplněná o slogan – logo 02
11
Inverzní černobílá varianta loga – logo 01
12
Inverzní černobílá varianta loga doplněná o slogan – logo 02
13
Samostatná značka
14
Samostatná značka
15
Rozkres na pomocnou síť
16
Rozkres na pomocnou síť
17
Rozkres značky na pomocnou síť
18
Ochranná zóna loga
19
Ochranná zóna loga se sloganem
20
Ochranná zóna značky
21
Doporučené minimální velikosti
22
Doporučené minimální velikosti
23
Písmo
24
Doplňkové písmo
25
Barevnost
26
Aplikace loga na barevných podkladech a fotografii
27
Aplikace loga na barevných podkladech (povolené a zakázané varianty)
28
Aplikace loga na fotografii
29
Aplikace loga na fotografii
30
_
GRAFICKÝ LOGO MANUÁL
Tento materiál slouží jako základní informační zdroj o logu a jeho aplikacích,
o budované vizuální identitě a s ní souvisejících grafických prvcích. Je vhodné
se manuálu držet a tím zabránit možnému poškození nebo deformování navržené
vizuální identity. Správné používání loga zaručuje jednotnou prezentaci ve všech
oblastech a je důležitou součástí vytváření jednotného vizuálního stylu.
Vizitka
32
Konstrukce vizitky
33
Dopisní papír
34
Konstrukce dopisního papíru
35
Obálky
36
Konstrukce obálek
37
Složka
38
Konstrukce složky
39
Obal a potisk CD
40
Konstrukce obalu a potisku CD
41
Igelitová taška
42
Hrnek
43
Propiska
44
Označení souborů
45
ZÁKLADNÍ VARIANTA LOGA
Hlavní a nejdůležitější změnou je nové písmo v odlišných poměrech oproti původní
ZÁKLADNÍ VARIANTA LOGA
K logu je možno přiřadit i doplňkový text (slogan). Umístění sloganu je přesně
LOGO 01
verzi loga. Pro jednotný vizuální styl MAS PARTNERSTVÍ MOŠTĚNKA jsme zvolili
DOPLNĚNÁ O SLOGAN
definováno a barevně se chová stejně jako textová část loga (logotyp).
rodinu písem DIN v řezu Bold, podtitul (slogan) je v řezu Regular. Změna nastala
i v poměru značky a logotypu (textová část loga). Logo je mnohem čitelnější
LOGO 02
i v malých velikostech. V kombinaci s ostatními grafickými značkami (např. program
–4–
rozvoje venkova, EU, Leader aj.) je mnohem výraznější a zřetelnější.
–5–
INVERZNÍ BAREVNÁ
Na podklad Pantone 446 lze využít inverzní barevnou podobu loga.
MONOCHROMATICKÁ VARIANTA LOGA
VARIANTA LOGA
Pokud má podklad jinou barvu, je nutné použít černobílou variantu loga.
DOPLNĚNÁ O SLOGAN
LOGO 01
LOGO 02
–6–
–7–
MONOCHROMATICKÁ
V případě, kdy není možné použít barevnou variantu loga, je navržena
MONOCHROMATICKÁ VARIANTA LOGA
VARIANTA LOGA
monochromatická varianta. Ta je vhodná např. pro inzerci v denících či v dalších
DOPLNĚNÁ O SLOGAN
LOGO 01
periodických tiskovinách, jednoduchých reklamních či informačních tiskovinách
apod. nebo tam, kde není možnost reprodukovat logo v barevné variantě.
LOGO 02
Jednobarevná varianta loga je v barvě Pantone 446.
–8–
–9–
ČERNOBÍLÁ VARIANTA LOGA
LOGO 01
Ukázka černobílého provedení loga.
ČERNOBÍLÁ VARIANTA LOGA
DOPLNĚNÁ O SLOGAN
LOGO 02
– 10 –
– 11 –
INVERZNÍ ČERNOBÍLÁ
Inverzní černobílé logo by mělo být aplikováno vždy přehledně, čitelně a je důležité
INVERZNÍ ČERNOBÍLÁ VARIANTA LOGA
VARIANTA LOGA
dodržovat ochrannou zónu a minimální velikosti. Za předpokladu dodržení čitelnosti
DOPLNĚNÁ O SLOGAN
LOGO 01
– 12 –
a dostatečného kontrastu loga a pozadí.
LOGO 02
– 13 –
SAMOSTATNÁ ZNAČKA
– 14 –
V některých případech je možné využít samostatný grafický symbol (značku) bez
Barevná inverzní značka
Černobílá inverzní značka
Monochromatická značka
Černobílá značka
SAMOSTATNÁ ZNAČKA
Barevná inverzní, monochromatická, černobílá a černobílá inverzní značka by měla
typografie (logotypu). Pro značku je využit stylizovaný symbol ledňáčka. Ta je
být aplikována vždy přehledně, čitelně a je důležité dodržovat ochrannou zónu
důležitým grafickým prvkem a platí na ni stejná pravidla jak pro logo. Je nutné
a minimální velikost. Za předpokladu dodržení čitelnosti a dostatečného kontrastu
doržet správnou barevnost, minimální doporučenou velikost i ochrannou zónu.
značky a pozadí.
– 15 –
ROZKRES NA POMOCNOU SÍŤ
Rozkres loga ve čtvercové síti definuje tvarovou a rozměrovou konstrukci. Pro
ROZKRES NA POMOCNOU SÍŤ
správné proporce loga je nezbytné tuto konstrukci dodržovat. Ve čtvercové síti je
vymezena základní jednotka (1). Od této jednotky se odvozují všechny následné
rozměry. Rozkres není podkladem pro konstrukci značky. Ta je přesně definovaná
v tomto manuálu a její datová podoba je součástí, viz. označení souborů na konci
– 16 –
manuálu.
– 17 –
ROZKRES ZNAČKY NA POMOCNOU SÍŤ
OCHRANNÁ ZÓNA LOGA
Ochranná zóna vymezuje prostor kolem loga, do kterého by neměly v žádném
případě zasahovat jiné texty, obrázky, tvary a jiná loga. Ochranná zóna je definována
ze základní jednotky X.
– 18 –
– 19 –
OCHRANNÁ ZÓNA LOGA SE SLOGANEM
OCHRANNÁ ZÓNA ZNAČKY
Ochranná zóna vymezuje prostor kolem značky, do kterého by neměly v žádném
případě zasahovat jiné texty, obrázky, tvary a jiná loga. Ochranná zóna je definována
ze základní jednotky X.
– 20 –
– 21 –
DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ
Zmenšení pod tuto uvedenou hranici nevyhovuje z důvodu nepřesné reprodukce.
DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ
VELIKOSTI
Největší přípustná velikost není nijak omezena, za předpokladu zachování ochranné
VELIKOSTI
– 22 –
zóny. Jednotky jsou v milimetrech.
– 23 –
DINCE – Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Calibri – Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!?&%<>+-=@§(),.:*®
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
DINCE – Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!?&%<>+-=@§(),.:*®
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123 4567890!?&%<>+ - = @§(),.:*®
Calibri – Regular
DINCE – Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!?&%<>+-=@§(),.:*®
123 4 567890!?&%<>+-= @§(),.:*®
DINCE – Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
12 3 4 567890!?&%<>+-= @§(),.:*®
PÍSMO
Pro typografii loga jsme zvolili rodinu písem „DIN“ v řezu Bold a pro slogan řez
DOPLŇKOVÉ PÍSMO
Pro doplňkové písmo je zvolen font Calibri. Tento systémový font je možno použít
při hladké sazbě a zároveň také může nahrazovat funkci titulkového písma. Písmo je
Medium.
systémové, a proto je vhodné i pro sazbu běžného textu na webu nebo pro běžnou
komunikaci s využitím kancelářských programů Microsoft Office.
– 24 –
– 25 –
Pantone 446
–
CMYK 54/27/36/82
–
RGB 66/71/69
–
PRO WEB #424745
Pantone 313
–
CMYK 100/0/11/2
–
RGB 0/142/188
–
PRO WEB #008ebc
Pantone 151
–
CMYK 0/60/100/0
–
RGB 235/131/22
–
PRO WEB #eb8316
V aplikacích loga se přednostně používá barevný systém Pantone (barevně nejvěrnější tisk přímými barvami). Tam kde není možné tisk
přímými barvami, je definován barevný systém CMYK, ten je však barevně odlišný.
BAREVNOST
Dalším krokem byla změna barevnosti. Původní logo obsahovalo čtyři barvy složené
z barevného systému CMYK. My jsme barvy zredukovali na tři přímé barvy a vytvořili
jednobarevnou verzi loga. Tímto krokem dosáhneme kvalitnější a v některých
APLIKACE LOGA NA BAREVNÝCH
Barevnou variantu loga i značky lze použít jen na bílém nebo světlém pozadí, sytost
PODKLADECH A FOTOGRAFII
podkladu by neměla přesáhnout 10 % hustoty barvy. Pak je nutné použít černobílou
případech i levnější reprodukci. Značka má představovat stylizovaného ledňáčka.
Proto jsme pro její lepší identifikaci upravili i barevnost, která je nyní více
– 26 –
charakteristická.
– 27 –
nebo černobílou inverzní variantu loga i značky.
Zakázaná varianta. Barevné logo
je možné použít jen na bílém,
nebo světlém podkladu.
Nedostatečný kontrast loga
Zakázaná varianta. Barevné
a pozadí. Tento způsob aplikace
inverzní logo je možné použít jen
loga není vhodný.
na bar. podkladu Pantone 464.
Barevné logo lze aplikovat na
barevnou fotografii pouze s bílým
podkladovým obdelníkem.
MERKANTILNÍ TISKOVINY
POTISK CD
REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
VIZITKA
Vizitka je navržena jako jednostranná s volitelnou zadní stranou.
KONSTRUKCE VIZITKY
JMÉNO – Dince – Medium / Verzálky / velikost 8 b / proklad 11 b, POZICE – Dince –
Velikost vizitky je 90 × 50 mm a jednotky jsou v milimetrech.
Regular / velikost 8 b / proklad 11 b, ADRESA – Dince – Regular / velikost 8 b / proklad
Na přední straně vizitky jsou tři přímé barvy. Pantone 446, Pantone 313 a Pantone 151.
11 b, WEB – Dince – Medium / velikost 8 b / proklad 17 b. SLOGAN – Dince – Regular /
Zadní strana je jednobarevná.
velikost 7 b / proklad 11 b. SLOGAN NA ZADNÍ STRANĚ – Dince – Regular / velikost 9 b /
proklad 11 b, OBECNĚ – Zarovnání na levý praporek / prostrkání (v tis. emp) 0.
– 32 –
– 33 –
Jednotky jsou v milimetrech.
NÁZEV INSTITUCE – Dince – Bold / velikost 8 b / proklad 10 b,
SLOGAN – Dince – Bold / velikost 7 b / proklad 10 b,
ADRESA – Dince – Regular / Bold / velikost 8 b / proklad 10 b,
WEB – Dince – Bold / velikost 7 b / proklad 13 b.
OBECNĚ – Zarovnání na levý praporek / prostrkání (v tis. emp) 0.
Jednotky jsou v milimetrech.
Zmenšeno na 75 %.
DOPISNÍ PAPÍR
Dopisní papír je navržen pro tři přímé barvy a dotisk potřebných informácí (text
– 35 –
a povinná loga) je v barevném profilu CMYK. Možnost tisknout na stolní tiskárně.
Obálka C5
Obálka DL
OBÁLKY
Ukázka navržené obálky.
KONSTRUKCE OBÁLEK
NÁZEV INSTITUCE – Dince – Bold / velikost 8 b / proklad 11 b, ADRESA – Dince
– Regular / Bold / velikost 8 b / proklad 11 b, WEB – Dince – Bold / velikost 8 b /
proklad 17 b. SLOGAN NA KLOPĚ – Dince – Regular / velikost 10 b / proklad 14 b.
WEB NA KLOPĚ – Dince – Bold / velikost 8 b / proklad 14 b. OBECNĚ – Zarovnání
na levý praporek / prostrkání (v tis. emp) 0. Jednotky jsou v milimetrech.
– 36 –
– 37 –
KONSTRUKCE SLOŽKY
PŘEDNÍ STRANA
SLOGAN – Dince – Light / velikost 18 b / proklad 27 b, WEB – Dince – Bold / velikost
10 b / proklad 17 b.
ZADNÍ STRANA
NÁZEV INSTITUCE – Dince – Bold / velikost 9 b / proklad 12 b, OSTATNÍ INFORMACE,
ADRESA – Dince – Regular / Bold / velikost 8 b / proklad 12 b, WEB – Dince – Bold
/ velikost 8 b / proklad 18 b.
OBECNĚ – Zarovnání na levý praporek / prostrkání (v tis. emp) 0. Jednotky jsou
– 39 –
v milimetrech.
OBAL A POTISK CD
– 40 –
Ukázka potisku obalu a CD disku.
KONSTRUKCE OBALU
WEB – Dince – Bold / velikost 9 b / proklad 17 b.
A POTISKU CD
OBECNĚ – Zarovnání na levý praporek / prostrkání (v tis. emp) 0.
– 41 –
Jednotky jsou v milimetrech.
HRNEK
Ukázka aplikace loga na hrnek. Tvar ani velikost nejsou nijak definovány. Barevný
potisk lze použít pouze na bílém hrnku. V případě jednobarevného potisku na bílém
IGELITOVÁ TAŠKA
hrnku je povoleno využít pouze základní firemní barvy a to buď modrou, oranžovou,
Na bílou igelitovou tašku je možné použít plnobarevný potisk nebo jen potisk v šedé,
nebo šedou. Je možné si zvolit hrnek v firemních bar vách. Zde však potisk musí být
modré nebo oranžové barvě.
– 42 –
Na modrou a oranžovou nebo šedou tašku je navržen potisk bílý.
jednobarevný a to v bílé barvě.
– 43 –
OZNAČENÍ SOUBORŮ
PROPISKY
Ukázka aplikace na propisce. Tvar ani velikost těchto reklamních předmětů nejsou
nijak definovány jen je důležité dodržet barevnost a řídit se těmito ukázkami
a pravidly aplikace loga a značky popsané v tomto manuálu.
– 44 –
Logo_mas_bar_01
Logo_mas_bar_02
Znacka_barevna
Logo_mas_bar_inv_01
Logo_mas_bar_inv_02
Znacka_barevna
Logo_mas_cb_01
Logo_mas_cb_02
Znacka_cb
Logo_mas_bile_01
Logo_mas_bile_02
Znacka_bila
Logo_mas_monochr_01
Logo_mas_monochr_02
Znacka_monochromaticka
SOUČÁSTÍ TOHOTO LOGO MANUÁLU JE PŘILOŽENÉ CD
S VEŠKERÝMI VEKTOROVÝMI PODKLADY.
D O L N Í N Á M Ě S T Í 2 3 , 7 7 2 0 0 O LO M O U C
7 7 7 5 5 0 5 0 6, 5 8 5 20 9 202 , I N FO @ H ERYN EK .CO M
D E S I G N © H ERYN EK .CO M , 2013
Download

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL - MAS