stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:24 Stránka 1
S TANOVISKO
k o d r ů d o vé s k l a d b ě ř e p k y
pro rok 2014/15
SEZNAM
doporučenýc h odrůd
V ýsledky pok usů:
Po l o p r o vo z n í o d r ů d o v é p o k u s y S P Z O ,
Státní odrůdové zkoušky ÚKZÚZ,
Seznam doporučenýc h odrůd,
Odrůdy v praxi
S va z p ě s t i t e l ů a z p r a c ova t e l ů o l e j n i n
S y s t é m v ý r o by ř e p k y
SPZO s.r.o.
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:24 Stránka 2
Stručná charakteristika uplynulých sezón z pohledu pěstování řepky
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
- díky tvrdé zimě a velmi obtížnému předjaří se zaorává přes 70 tis. ha řepky, průměrný celorepublikový
výnos činí pouze 1,55 t/ha
- až téměř do sklizně jakoby „normální“ rok, málokdo očekává něco zvláštního, první výnosy jsou však podezřele vysoké; naprosto rekordní sklizeň většiny zemědělských plodin, řepka dává 3,60 t/ha, hroutí se ceny
- obrovské zásoby z předcházejícího roku; na první pohled dramatické následky pozdních mrazíků ze
třetí dekády dubna, s výnosem 2,88 t/ha ovšem další vynikající řepkový rok
- po nekonečné zimě s 90 dny sněhové pokrývky jaro sice přišlo, ale porosty řepky ho dlouho nebraly na
vědomí. Kořeny pomalu obnovovaly růst, v době, kdy mívá řepka půl metru, v tomto roce ještě nezačal prodlužovací růst; před sklizní mohutná vlna dešťů a následné problémy s porůstáním; finále – s výnosem
3,01 t/ha třetí nejlepší řepkový rok
- od září všech dalších 12 měsíců teplotně vysoce nadnormálních, velmi dlouhá podzimní vegetace, teplá
zima, řepka rozkvétá 11. dubna; v dubnu prakticky neprší, zato dvě vlny mrazů (21.4. a 1.5.) způsobují
nevídaný opad mladých šešulí; na první pohled divoká kombinace tepla, sucha a mrazu přinesla druhý
nejlepší celorepublikový výnos 3,06 t/ha
- studené září se srážkami na úrovni 200 % normálu, nebývale zřetelné projevy fytotoxicity clomazone;
velmi teplá zima až tři stupně nad normálem; květnové odhady velmi vysokých výnosů vzaly za své
v důsledku značného rozvoje houbových chorob; rekordní ceny přes 10 000 Kč/t, nevydržely však dlouho; výnos 2,94 t/ha
- dubnové teploty 5 °C nad normálem, kromě jihozápadních Čech prakticky nikde nepršelo; řepka začala kvést 18.04., porosty byly řídké, nízké a málo navětvené, vysoké teploty pokračovaly i v květnu; následné
bohaté srážky, mírný pokles teplot pod normál a absence houbových chorob vyústily v nečekaně vysoký
výnos 3,18 t/ha
- prakticky každodenní květnové srážky (199 % normálu) vedly k horšímu opylení a následně nižšímu počtu
semen v šešulích; červenec teplotně mimořádně nadnormální, po 25.7. však velmi chladný, s deštivou
třetí dekádou; mokré a velmi opožděné žně přinesly zklamání v podobě výnosu pouze 2,83 t/ha
- srpnové srážky na 200 % normálu, následně cca 100 tisíc ha řepky zaseto až v září; nedostatečný vývoj
mnoha porostů před zimou, časný nástup jarní vegetace, ovšem koncem února holomrazy až -20 oC,
4. května místně až -9 oC, ve vyšších polohách napadl nový sníh; zaorávky pouze 7 %, zaseto cca 20 tisíc ha
jarní řepky; nebývalý výskyt blýskáčka, bejlomorky a plísně zelné, vysoké srážky komplikující sklizeň; ceny
přes 10 000 Kč/t, výnos 2,80 t/ha
- teplé podzimní i zimní počasí s ukončením vegetace až v polovině ledna 2012 způsobilo přerůstání porostů, přestože některé byly regulovány 2 krát i 3 krát; v první polovině února 14 dní holomrazy -20 až -26 oC
(únor -4,1 oC pod normálem), silné poškození rostlin mrazem s významnými odrůdovými rozdíly;
v dubnu masivní rozvoj plísně šedé, který byl zastaven nárůstem teplot počátkem května a srážkami pouze
65 % normálu (na jižní Moravě dokonce jen 51 %), v červenci časté bouřky s krupobitím (zejména v jižních
Čechách), výnos 2,76 t/ha, srpnová cena 11 806 Kč/t
- dobré podmínky pro setí, příznivý vývoj teplot i vláhových poměrů, dlouhá podzimní vegetace, nízká sněhová pokrývka během zimy, v únoru zdánlivý nástup jara; následně však klimatický zvrat – období od 11.3.
do 7.4. dle ČHMÚ nejchladnější za posledních sto let s nejvydatnější sněhovou pokrývkou za celou zimu;
opožděná jarní vegetace s počátkem kvetení na přelomu dubna a května; v červnu vytrvalé deště
a chladno s následným přechodem do tropických teplot opět s řadou rekordů; žně o týden později, ale
za dobrých podmínek, vynikající výnos 3,45 t/ha
Na výsledky aktuální sezóny si musíme ještě počkat. Nicméně nebude trvat dlouho a začneme přemýšlet o tom, jak se připravit na tu další. V následujícím přehledu výsledků různých typů pokusů jsme se Vám pokusili připravit podklady pro důležité
rozhodnutí, kterým je volba odrůdy. Vyplývá z nich m.j., že neexistují dvě úplně stejné odrůdy. Ať už si vyberete tu či onu, přejeme Vám, aby to byla pro Vaše podmínky volba dobrá.
Za autorský kolektiv
Petr Baranyk
ISBN 978-80-87065-51-8
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:24 Stránka 3
OBSAH
1. Úvodní část
1.1. Vývoj pěstování řepky v České republice...................................................................................................................................................3
1.2. Podíl odrůd a vývoj odrůdové skladby řepky ozimé v ČR ...................................................................................................................4
1.3. Odrůdy řepky ozimé uvedené v Seznamu doporučených odrůd ÚKZÚZ 2014 a odrůdy nově registrované.................8
1.4. Hybridní řepka v ČR ...........................................................................................................................................................................................9
2. Výsledková část
2.1. Poloprovozní odrůdové pokusy (POP) SPZO..........................................................................................................................................10
2.1.1. Rozsah POP SPZO..........................................................................................................................................................................................10
2.1.2. Výsledky a hodnocení POP SPZO ...........................................................................................................................................................10
2.2. Maloparcelní pokusy SDO IA (Intenzivní Agrotechnika)....................................................................................................................17
2.2.1. Princip a metodika pokusů........................................................................................................................................................................17
2.3. Odrůdy v praxi u členů SPZO .......................................................................................................................................................................18
3. Doporučení SPZO
3.1. Souhrnná charakteristika odrůd řepky ozimé .......................................................................................................................................20
- Hospodářské vlastnosti odrůd............................................................................................................................................................20
- Agrotechnické vlastnosti odrůd.........................................................................................................................................................21
- Doporučené odrůdy dle různých agrotechnických vlastností ...............................................................................................22
3.2. Optimální výsevní množství ozimé řepky v závislosti na oblasti, termínu setí a typu odrůdy ...........................................23
SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2014 - ŘEPKA OLEJKA OZIMÁ ..........................................................................................25
- Významné hospodářské vlastnosti registrovaných odrůd.......................................................................................................27
- Výnos semene odrůd zkoušených pro SDO v roce 2013 v % na průměr liniových odrůd ..........................................28
- Významné hospodářské vlastnosti nově registrovaných odrůd............................................................................................29
- Významné hospodářské vlastnosti nově registrované odrůdy DK Sensei ........................................................................30
- Popisy odrůd .............................................................................................................................................................................................31
Přehled odrůd řepky ozimé zařazených do POP SPZO 2013/14 - Sortiment A .....................................................................36
Přehled odrůd řepky ozimé zařazených do POP SPZO 2013/14 - Sortiment B .....................................................................37
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
1
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 4
Adresář pracovníků Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin
Oficiální adresa:
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
Jankovcova 18, 170 37 Praha 7
www.spzo.cz
2
Kontaktní adresa:
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
Na Fabiánce 146
182 00 Praha 8 - Březiněves
Tel.: 283 099 511, Fax: 283 099 519
10. Ing. Jiří Zeman
50. Ing. Roman Hrdina
Kralice 34, 285 04 Uhlířské Janovice
Těchonín 156, 561 66 Těchonín
mobil: 777 757 981
mobil: 777 757 985
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
20. Ing. Petr Markytán
60. Ing. Jan Petrucha
Na Zahradách 492, 373 11 Ledenice
Kněždub 131, 696 64 Kněždub
mobil: 777 757 982
mobil: 777 757 986
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
30. Ing. Karel Kokaisl
70. Ing. Karel Sypták
345 34 Klenčí pod Čerchovem 301
Soběchleby 169, 753 54 Soběchleby
mobil: 777 757 983
mobil: 777 757 987
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
35. Ing. Petr Čech
80. Ing. Jaromír Šaroun
Tlucná 25, 331 52 Horní Bělá
Bítovčice 143, 588 22 Luka n. Jihlavou
mobil: 777 757 993
mobil: 777 757 988
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
40. Ing. Jaromír Dědek
90. Ing. Božetěch Málek
Svobody 115/IV, 463 43 Český Dub
Nerudova 234, 688 01 Uherský Brod
mobil: 777 757 984
mobil: 777 757 989
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 5
1. Úvodní část
1.1. Vývoj pěstování řepky v České republice
Olejniny patří v České republice k ceněným plodinám,
výrazně diverzifikujícím možnosti zemědělských podniků ve
smyslu pěstování pestré skladby rostlinných druhů. Řada
z nich patří k plodinám zlepšujícím a působí tak jako přerušovače osevních sledů, často přetížených obilninami. Mezi
u nás pěstovanými olejninami má zcela mimořádné postavení řepka olejka, a to zejména ve své ozimé formě (graf 1).
Graf 1: Sklizňové plochy olejnin v ČR, průměr 3 posledních let
(2011-13, 100 % = 471 711 ha)
Pěstování řepky dosáhlo v České republice během uplynulých let nebývalého rozmachu (graf 2), který souvisí s následujícími čtyřmi faktory:
1. Úplný přechod na kvalitativně nové odrůdy řepky
bez kyseliny erukové a se sníženým obsahem glukosinolátů.
Tento enormní šlechtitelský úspěch umožnil řepce plnohodnotně vstoupit do rodiny kvalitních potravinářských olejů
a začít reálně konkurovat olejům slunečnicovým, sójovým
a palmovým. Snížení obsahu sirných sloučenin – glukosinolátů (GSL) – umožnilo využít v živočišné výrobě ve větším rozsahu zbytky po vylisování a extrakci oleje, tj. pokrutiny
a extrahované šroty.
2. Kromě úspěchů v oblasti kvalitativního šlechtění je též
patrný fenomenální růst výnosových schopností nových
odrůd, a to jak liniových, tak hybridních. Výnosový potenciál
řepky byl dosud odhadován na 8 t/ha, ovšem sklizeň roku
2004 všechny takové úvahy dramaticky upravila. Na pokusné
stanici VÚRV Praha Ruzyně ve Hněvčevsi bylo dosaženo
v maloparcelních pokusech s intenzivní agrotechnikou u hybridní odrůdy Vectra výnosů ve třech opakováních 9,61 – 10,49
– 10,07 t/ha (průměrný výnos 10,06 t/ha při 12% vlhkosti!!!).
3. Dlouholeté působení komplexního Systému výroby
řepky přispělo v širokých výrobních podmínkách k uplatnění
vědecko-technických poznatků jak u členských podniků, tak
obecně v zemědělské praxi. Soustavná poradenská činnost
v oblasti výběru odrůd a pěstitelské technologie se projevila
v rozdílu výnosů mezi členskými a nečlenskými podniky v rozsahu cca 400 – 500 kg/ha.
4. Vysoká produkce řepky (1,45 mil. tun) uklidnila situaci
na českém trhu. Dostatek suroviny umožnil všem hlavním zpracovatelům, společnosti PREOL a.s., Glencore a ADM klidný
nákup a celkový objem lisování se nadále pohybuje na úrovni
1 mil. tun. Řepka se postupně přesunula od pěstitelů k obchodním organizacím a zpracovatelům, ale vzhledem k vysoké produkci je i významná část exportována. Od sklizně do 31.1.2014
bylo vyvezeno 345 tis. tun, což je po roce 2009 nejvyšší exportované množství. Vzhledem k tomu, že exporty nadále pokračují,
se lze domnívat, že letos bude vyvezeno rekordní množství
řepky a přitom to neohrozí domácí zpracování. Situace na českém trhu je odlišná od situace v EU, protože EU i přes loňskou
dobrou sklizen řepky musí dovážet 3-4 mil. tun této komodity,
což je každým rokem těžší, neboť importy jsou možné pouze
z Ukrajiny a Austrálie a zde se stále více objevuje velká konkurence pro EU a tou je Čína, která se v předchozích letech zaměřovala hlavně na sóju. Plocha řepky v EU i v ČR pro sklizeň 2014
mírně klesla, zima byla velmi mírná, zaorávky téměř žádné
a porosty jsou všeobecně ve velmi dobrém stavu. První odhady
hovoří o stejné produkci jako v předchozím roce, ale od listopadu 2013 do března 2014 jsou podnormální srážky (40 – 70 %
normálu) a průměrné měsíční teploty se pohybují o 1-3 OC nad
normálem. Protože takovéto počasí panovalo ve východní polovině Německa, v Polsku a vlastně v celé východní polovině EU,
může to mít negativní dopad na produkci řepky v letošním roce.
Vzhledem k tomu, že stále roste poptávka po olejninách a potažmo po řepce, roste opět její cena a je zajištěn její odbyt, je
možno doporučit i v dalším roce minimálně stejný rozsah jejího
pěstování, jako v sezóně 2013/14.
Graf 2: Sklizňové plochy řepky olejky v České republice 1985 - 2014
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
3
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 6
Graf 3: Výnosy řepky olejky v České republice 1985 - 2014
Z grafu 3 je také dobře patrný trend dosahovaných výnosů.
Začátkem devadesátých let minulého století došlo k jejich
poměrně výraznému propadu, a to do značné míry v důsledku restrukturalizace našeho zemědělství. Od roku 1993 následoval víceméně kontinuální růst výnosů, přerušený však
poškozením porostů v důsledku špatného přezimování (1996
a 2003), resp. nebývalým výskytem houbových chorob a bejlomorky kapustové (2002). Sklizně řepky od roku 2004 patří
výnosově mezi velmi dobré; mimořádně úspěšné byly roky
2004 a 2013, jež se staly se značným odstupem od ostatních
let roky rekordními.
1.2. Podíl odrůd a vývoj odrůdové skladby
řepky ozimé v ČR
Vývoj odrůdové skladby v České republice zaznamenal
v posledních letech značné změny. Dříve obvyklá situace,
kdy tři hlavní odrůdy dosahovaly 50-75% podílu na trhu, se
stala minulostí, a z dnešního pohledu je až nepochopitelná.
Starší odrůdy jsou stále výrazněji nahrazovány jejich novějšími a výkonnějšími nástupci. Zřejmý je také posun k diverzifikaci odrůdové skladby, která se stává stále pestřejší. Tab. 1
uvádí počet odrůd, podílejících se na osevu ročníku 2013/14
v jednotlivých regionech Svazu. Konkrétní zastoupení a podíl
odrůd v těchto regionech znázorňují grafy 4 – 12 (uvedeny
jsou pouze odrůdy s podílem větším než 1 %).
Tab. 1: Počet odrůd řepky ozimé v regionech Svazu v roce 2013/14
Region
10
20
30
35
40
50
60
70
80
Liniové odrůdy
21
21
31
19
26
19
19
19
19
Hybridní odrůdy
50
46
46
33
46
35
36
39
40
Celkem
71
67
77
52
72
54
55
58
59
4
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 7
Graf 4: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2013/14 a jejich výnos ve sklizni 2013, region 10 - střední Čechy, svazové podniky (pouze
aktuální odrůdy s výměrou větší než 1 % celkové plochy regionu; výnosy pouze u odrůd s plochou nad 1 % v loňském roce).
4,5
16
% plochy 2013/14 v nos 2013
12
3,5
10
8
3,0
6
4
dy (t/ha)
4,0
14
V nos odr
Zastoupení na osevních plochách (%)
18
2,5
2
2,0
al
Arsen
NK S
peed
r
Pulsa
e
NK M
ors
PR46
PR45
DK E
xstorm
W26
D03
na
Sherl
Jump
Loha
ock
er
s
PX10
Corte
4
a
Lado
Artog
ga
ation
Inspir
DK E
xplicit
n
Roha
Sherp
DK E
xquis
it
a
e
0
Graf 5: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2013/14 a jejich výnos ve sklizni 2013, region 20 - jižní Čechy, svazové podniky (pouze
aktuální odrůdy s výměrou větší než 1 % celkové plochy regionu; výnosy pouze u odrůd s plochou nad 1 % v loňském roce).
12
4,0
3,8
3,4
8
3,2
3,0
6
2,8
4
2,6
dy (t/ha)
3,6
V nos odr
Zastoupení na osevních plochách (%)
% plochy 2013/14 v nos 2013
10
2,4
2
2,2
2,0
Basa
lti CS
SY K
olum
b
W26
PR46
na
DK E
xsto
Loha
rm
y
Sidne
al
idy
SY C
ass
Arsen
Onta
rio
ES A
lpha
ation
Inspir
um
4
PX10
opolo
Marc
DK E
xcelli
s
CS
Slaki
NK P
etrol
s
Corte
ga
Lado
a
Artog
DK E
xplicit
n
Roha
ock
Sherl
DK E
xqu
Sherp
a
isite
0
Graf 6: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2013/14 a jejich výnos ve sklizni 2013, region 30 - západní Čechy, svazové podniky (pouze
aktuální odrůdy s výměrou větší než 1 % celkové plochy regionu; výnosy pouze u odrůd s plochou nad 1 % v loňském roce).
4,5
% plochy 2013/14 v nos 2013
10
8
3,5
6
3,0
4
dy (t/ha)
4,0
V nos odr
Zastoupení na osevních plochách (%)
12
2,5
2
0
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
ta
ator
Resc
Travia
y
Rem
rm
et
Horn
DK E
xsto
CS
4
PX10
Slaki
s
Corte
r
Goya
Digge
va
Dobra
al
dor
Arsen
Labra
ES B
ourbo
n
um
na
Loha
DK E
xcelli
dia
NK G
ran
r 24
ation
Mulle
Inspir
s
opolo
Marc
NK M
orse
ES A
legria
na
n
Roha
Adria
ga
Lado
ock
Sherl
DK E
xplicit
a
Artog
a
Sherp
DK E
xqu
isite
2,0
5
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 8
Graf 7: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2013/14 a jejich výnos ve sklizni 2013, region 35 - severozápadní Čechy, svazové podniky
(pouze aktuální odrůdy s výměrou větší než 1 % celkové plochy regionu; výnosy pouze u odrůd s plochou nad 1 % v loňském roce).
18
4,2
% plochy 2013/14
4,0
v nos 2013
3,8
14
3,2
8
3,0
2,8
6
2,6
4
2,4
Goya
Da V
inci
PR45
Atlan
tic
D03
er
DK E
xpo
Jump
wer
W26
PR46
Mara
Labra
dor
thon
na
Loha
al
Arsen
rm
DK E
xsto
ock
Sherl
Lado
PX10
4
ga
a
Artog
DK E
xce
Inspir
Roha
NK M
orse
it
DK E
xplic
Sherp
DK E
xqu
llium
2,0
ation
0
n
2,2
a
2
V nos odr
3,4
10
dy (t/ha)
3,6
12
isite
Zastoupení na osevních plochách (%)
16
Graf 8: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2013/14 a jejich výnos ve sklizni 2013, region 40 - severní Čechy, svazové podniky (pouze
aktuální odrůdy s výměrou větší než 1 % celkové plochy regionu; výnosy pouze u odrůd s plochou nad 1 % v loňském roce).
4,5
16
% plochy 2013/14
v nos 2013
12
3,5
10
8
3,0
6
4
dy (t/ha)
4,0
14
V nos odr
Zastoupení na osevních plochách (%)
18
2,5
2
2,0
na
Loha
DK E
xcelli
DK E
xsto
rm
um
dia
NK G
ran
NK L
inus
a
Artog
NK O
ctans
a
ES A
legri
D03
PR45
ator
Resc
PX10
4
ta
Travia
ga
Lado
Sherl
DK E
xplicit
ock
ation
Inspir
isite
DK E
xqu
a
Sherp
Roha
n
0
Graf 9: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2013/14 a jejich výnos ve sklizni 2013, region 50 - východní Čechy, svazové podniky (pouze
aktuální odrůdy s výměrou větší než 1 % celkové plochy regionu; výnosy pouze u odrůd s plochou nad 1 % v loňském roce).
4,5
16
% plochy 2013/14
v nos 2013
12
3,5
10
8
3,0
6
4
2,5
2
0
a
ES A
legri
thon
Mara
rdie
Reco
na
Loha
ator
Resc
llium
DK E
xce
DK E
xstorm
s
Marc
opolo
s
Corte
n
Xeno
ation
Inspir
ock
Sherl
D03
PR45
4
PX10
al
Arsen
ga
Lado
it
DK E
xplic
a
Artog
n
Roha
isite
DK E
xqu
a
2,0
Sherp
6
dy (t/ha)
4,0
14
V nos odr
Zastoupení na osevních plochách (%)
18
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 9
Graf 10: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2013/14 a jejich výnos ve sklizni 2013, region 60 - jižní Morava, svazové podniky (pouze
aktuální odrůdy s výměrou větší než 1 % celkové plochy regionu; výnosy pouze u odrůd s plochou nad 1 % v loňském roce).
4,5
16
% plochy 2013/14
v nos 2013
12
3,5
10
8
3,0
6
4
dy (t/ha)
4,0
14
V nos odr
Zastoupení na osevních plochách (%)
18
2,5
2
2,0
n
ES N
eptu
Xeno
ne
a
Resc
ES A
legri
ator
ation
Inspir
Loha
Pulsa
r
na
a
Artog
ES N
ecta
r
llium
DK E
xce
SY C
assid
y
4
PX10
ock
PR45
Sherl
D03
s
Corte
DK E
xsto
Arsen
rm
al
ga
Lado
DK E
xplic
it
n
Roha
isite
DK E
xqu
Sherp
a
0
Graf 11: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2013/14 a jejich výnos ve sklizni 2013, region 70 - sev. Morava a Slezsko, svazové podniky
(pouze aktuální odrůdy s výměrou větší než 1 % celkové plochy regionu; výnosy pouze u odrůd s plochou nad 1 % v loňském roce).
4,5
% plochy 2013/14 v nos 2013
12
4,0
3,5
8
6
3,0
4
dy (t/ha)
10
V nos odr
Zastoupení na osevních plochách (%)
14
2,5
2
a
s
ES A
legri
Sens
Dobra
Corte
ation
va
y
Rem
PR46
PR44
W14
D06
ta
Travia
rio
Onta
e
NK M
ors
4
PX10
llium
DK E
xce
PR45
D03
W26
PR46
Lado
ga
ock
a
Sherp
Sherl
n
Roha
Artog
DK E
xqu
a
2,0
isite
0
Graf 12: Podíl odrůd řepky ozimé na osevu 2013/14 a jejich výnos ve sklizni 2013, region 80 - Vysočina, svazové podniky (pouze
aktuální odrůdy s výměrou větší než 1 % celkové plochy regionu; výnosy pouze u odrůd s plochou nad 1 % v loňském roce).
20
5,0
% plochy 2013/14 v nos 2013
14
4,0
12
10
3,5
8
3,0
6
4
dy (t/ha)
4,5
16
V nos odr
Zastoupení na osevních plochách (%)
18
2,5
2
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
n
Xeno
rio
Onta
thon
Mara
s
opolo
Marc
r
Pulsa
DK E
xstorm
4
PX10
D03
PR45
um
DK E
xcelli
DK E
xplicit
ga
Lado
ation
Inspir
a
Artog
ock
Sherl
al
Arsen
n
Roha
DK E
xqu
Sherp
isite
2,0
a
0
7
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 10
1.3. Odrůdy řepky ozimé uvedené v Seznamu doporučených odrůd ÚKZÚZ 2014
a odrůdy nově registrované
Tab. 2: Odrůdy řepky ozimé uvedené v Seznamu doporučených odrůd ÚKZÚZ 2013 a odrůdy nově registrované
Rok reg. Název odrůdy Typ odrůdy Statut z hlediska SDO
2008
2009
ROHAN
hybridní
ostatní
Ing. Marian Špunar, Brno
ARTOGA
hybridní
ostatní
Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice
DA VINCI
liniová
ostatní
SAATBAU LINZ Česká republika spol. s.r.o., Žatec
hybridní
doporučená
MONSANTO ČR s.r.o., Brno
NK MORSE
liniová
doporučená
Syngenta Czech s.r.o., Praha
PR46W26
hybridní
doporučená
Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH
liniová
doporučená
Ing. Marian Špunar, Brno
hybridní
ostatní
OSEVA PRO, s.r.o., Praha
liniová
doporučená
KWS OSIVA s.r.o.
hybridní
doporučená
Ing. Marian Špunar, Brno
BUZZ
liniová
ostatní
SAATBAU LINZ Česká republika spol. s.r.o., Žatec
CORTES
liniová
ostatní
SELGEN a.s., Praha
INSPIRATION
hybridní
doporučená
JUMPER
hybridní
ostatní
Bayer, s.r.o., Praha
LOHANA
liniová
ostatní
Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice
NK GRANDIA
liniová
doporučená
RUMBA
hybridní
ostatní
OSEVA PRO, s.r.o., Praha
SHERPA
hybridní
ostatní
Ing. Marian Špunar, Brno
SY CASSIDY
hybridní
ostatní
Syngenta Czech s.r.o., Praha
DK EXSTORM
hybridní
předběžně doporučená MONSANTO ČR s.r.o., Brno
DK EXPLICIT
hybridní
předběžně doporučená MONSANTO ČR s.r.o., Brno
MARATHON
hybridní
předběžně doporučená OSEVA PRO, s.r.o., Praha
PT205
hybridní
předběžně doporučená Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH
HARRY
liniová
předběžně doporučená PROSEV s.r.o., Praha
RESCATOR
liniová
předběžně doporučená SELGEN a.s., Praha
SLAKI CS
liniová
předběžně doporučená Caussade Semences
ARIZONA
hybridní
nově registrovaná
Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice
BONANZA
hybridní
nově registrovaná
VP AGRO, spol. s r.o., Praha
DK EXCELLIUM
hybridní
nově registrovaná
MONSANTO ČR s.r.o., Brno
DK EXSSENCE
hybridní
nově registrovaná
MONSANTO ČR s.r.o., Brno
DK SENSEI*
hybridní
nově registrovaná
MONSANTO ČR s.r.o., Brno
liniová
nově registrovaná
SAATBAU LINZ Česká republika spol. s.r.o., Žatec
DK EXQUISITE
AROT
2010
Zástupce v ČR
PRIMUS
SHERLOCK
XENON
OSEVA PRO, s.r.o., Praha
2011
2013
Syngenta Czech s.r.o., Praha
2014
SIDNEY
odrůda doporučená
odrůda předběžně doporučená
* polotrpasličí hybrid
8
odrůda nově registrovaná
odrůda ostatní (v některé ze svých vlastností nevyhovuje
požadavkům kladeným na odrůdy doporučené)
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 11
1.4. Hybridní řepka v ČR
Hybridní řepka se v České republice pěstuje na provozních
plochách již 15 let, od roku 1998. Počáteční výrazné zvyšování ploch bylo vystřídáno mnohem mírnějším tempem růstu
mezi roky 2002/03 a 2007/08.
V posledních letech jsou však přírůstky podílu hybridních
odrůd na celkových plochách řepky opět významné. V uplynulém roce se u nás pěstovaly hybridní odrůdy na 70 %
ploch osetých certifikovaným osivem, a letos je to dokonce
více než 77 %.
Využívají tak výhod, mezi něž patří zejména:
l vysoký až velmi vysoký výnos semene, jenž je dosahován díky heteroznímu efektu
l dobrá zimovzdornost, vysoká tolerance k horku a suchu,
jakož i nízká citlivost k nepříznivému počasí (dešťové srážky během kvetení) jsou dalšími charakteristickými vlastnostmi, které zvláště v poslední době pěstitelé u hybridů
oceňují, neboť klimatické extrémy jsou stále častější
l více času při výsevu, neboť restaurované hybridní odrůdy jsou v podzimním období velmi vzrůstné a vitální –
proto lépe než liniové odrůdy snášejí setí ke konci příslušných agrotechnických lhůt
Graf 13: Podíl hybridních odrůd řepky ozimé v ČR (%)
90
y = 0,0422x3 - 0,7927x2 + 7,3112x - 5,4571
R = 0,98462
80
77,1
70,2
l hybridní odrůdy jsou zvláště vhodné pro těžší půdy
a přechodná stanoviště. Bezorebně hospodařící podniky
dávají přednost vzrůstným a vitálním odrůdám se silně
vyvinutým kořenovým systémem a vysokou tolerancí ke
stresu. Právě toto jsou znaky hybridů
Polynomick trend
70
63,1
60
48,6
50
40,6
40
35,1
26,2
25,2
30
21,6
20
23,6 21,0
20,2
l restaurované hybridy mají obvykle mohutný raný vývoj
s dobrou schopností konkurovat tlaku plevelů. Podzimní
hnojení dusíkem nebývá nutné, ovšem menší dávka (2030 kg N/ha) bývá přínosem
12,5
9,6
5,6
10
1,0
2
/14
/13
13
12
20
20
/11
11
/1
20
/10
/09
10
20
09
20
/08
07
08
20
20
/06
/07
06
20
/05
04
05
20
20
/03
/04
03
20
/02
/01
02
20
01
20
00
20
99
19
19
98
/99
/00
0
Výše uvedené údaje – cca 77% podíl hybridů v letošním roce
– se týkají průměrného stavu v České republice. V jednotlivých
oblastech však toto zastoupení kolísá. Nad průměrem se nachází zejména region střední Čechy (10), východní Čechy (50)
a Vysočina (80), nižší zastoupení hybridů je tradičně v jižních
(20) a západních (30) Čechách (graf 14).
O pěstování hybridní řepky má tedy prokazatelně zájem
velký a stále rostoucí počet našich agronomů. Existují dokonce podniky pěstující již několik let pouze hybridní řepku.
Při pěstování hybridní řepky je třeba zohlednit to, že heterozní efekt není optimálně využíván při výsevcích obvyklých
u liniových odrůd. Hybridní odrůdy realizují nejvyšší výnosy
při nízkých hustotách porostu. Obvykle stačí 50 klíčivých
semen na 1 m2. Při časných termínech setí a v optimálních
podmínkách je možná redukce až na cca 40 semen na 1 m2.
Existují odrůdové rozdíly v hospodářských i agrotechnických vlastnostech podobně jako u liniových odrůd (viz strana 20 a 21).
Graf 14: Podíl hybridních a liniových odrůd řepky ozimé v jednotlivých regionech SPZO 2013/14
82,5
10
Hybridní odr dy
70,8
20
Liniové odr dy
62,6
30
35
78,3
40
78,8
80,6
50
74,7
60
Pr m rn podíl hybridních
epek v R (77,1 %)
72,6
70
83,0
80
0%
10%
20%
30%
40%
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
50%
60%
70%
80%
90%
100%
9
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 12
2. Výsledková část
Abychom se mohli správně rozhodnout, kterou či které
odrůdy si z velice bohaté současné nabídky vybereme právě
pro konkrétní podmínky naší lokality, nezbytně potřebujeme
informace. Čím více jich budeme mít, tím lépe pro nás.
Zdrojů informací o odrůdách řepky existuje celá řada, mezi
nejkvalitnější a nejspolehlivější z nich však bezesporu patří:
l seznam doporučených odrůd (SDO), který vydává ÚKZÚZ
ve spolupráci se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin
l registrační pokusy ÚKZÚZ
l poloprovozní odrůdové pokusy (POP) SPZO
l skutečně dosažené výsledky pěstitelů v praxi
Všechny tyto hlavní prameny mají své přednosti i nedostatky. Představují však zřejmě jedny z nejdůležitějších dílů
skládanky, kterou by si měl každý pěstitel sestavit před tím,
než tu či onu odrůdu skutečně zvolí.
2.1. Poloprovozní odrůdové pokusy (POP) SPZO
2.1.1. Rozsah POP SPZO
Tradice poloprovozního zkoušení odrůd prostřednictvím
poměrně stálé sítě vybraných zemědělských podniků – členů
SPZO s.r.o. – je již více než dvacetiletá a každoročně umožňuje získat cenné údaje o sledovaných materiálech. Podrobný
přehled a zhodnocení výsledků těchto pokusů je uvedeno ve
sborníku „Hluk 2013“. Na tento zdroj odkazujeme zájemce
o detailní informace, zde proto uvádíme pouze nejdůležitější výsledky.
V roce 2012/13 Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin založil
poloprovozní odrůdové pokusy s řepkou ozimou (POP) na 30
lokalitách ve všech regionech České republiky. Došlo tedy
k navýšení počtu lokalit o dvě v porovnání s řadou předchozích let. V Červených Janovicích byl pokus dramaticky poškozen slimáčky při vzcházení, proto se nesklízel a nevyhodnocoval. Pokusy v Sedlejově, Hradci nad Svitavou
a Hrušovanech poškodilo krupobití tak významně, že též sklízeny a vyhodnocovány nebyly.
Výnosové výsledky z ostatních 26 sklizených pokusných
míst byly podrobeny statistické analýze, která vyloučila
některé další lokality z konečného zpracování dat. Pro tento
filtr byla použita následující, již po mnoho let běžně uplatňovaná kritéria:
a) přezimování alespoň 50 %
b) výnosová úroveň průměru všech odrůd zařazených
v pokusu na dané lokalitě alespoň 2 t/ha
c) diference mezi kontrolami (3x opakovaný SHERLOCK)
max. 15 %
d) variabilita mezi výnosem nejlepší a nejhorší odrůdy
v pokuse max. 50 %
v sortimentu A (Čechtice, Dobříč, Velké Přílepy) a 4 pokusných míst v sortimentu B (Bílov, Chyše, Řisuty, Sloveč, tab. 3).
V pokusech se zkoušelo celkem 30 liniových a hybridních
odrůd rozdělených do dvou sortimentů. Oba sortimenty byly
zcela odlišné; jedinou odrůdou, vyskytující se v obou zároveň, byla SHERLOCK. Ten se nacházel v každém z pokusů třikrát – jako první, poslední a prostřední parcela. Smyslem
tohoto opatření je zejména zmenšení pravděpodobnosti
negativního ovlivnění výsledků pokusu půdně nevyrovnaným pozemkem (umožňuje vyloučit lokality s příliš velkou
výnosovou diferencí mezi těmito třemi „SHERLOCKY“).
2.1.2. Výsledky a hodnocení POP SPZO
Všechny použitelné výnosy semen zkoušených odrůd z 19
vyhodnotitelných lokalit jsou uvedeny v absolutních i relativních hodnotách v tab. 4 a 5.
Z dosažených výsledků lze konstatovat, že:
l počet využitelných lokalit sortimentu A byl 10, sortimentu B 9; průměr výnosů semen všech odrůd a lokalit
sortimentu A činil 4,29 t/ha, sortimentu B 4,43 t/ha (diference 0,14 t/ha, loni 0,13 t/ha)
l celkem se zkoušelo 30 liniových a hybridních odrůd
řepky ozimé; nadprůměrných výnosů dosáhly hybridy
DK EXQUISITE, RUMBA, MARATHON, DOBRAVA,
PR45D03 a ROHAN (graf 15), resp. DK EXSTORM,
DK EXPLICIT, ARTOGA, INSPIRATION, PR46W26, PULSAR,
EXOCET a SHERPA (graf 16). Některé z hybridů byly předstiženy velmi výkonnými liniovými odrůdami
l třemi nejlepšími liniovými odrůdami se v sortimentu
A staly SHERLOCK, HARRY a CORTES (graf 15), v sortimentu B LOHANA, RESCATOR a BUZZ (graf 16)
l zajímavé údaje poskytly analýzy obsahu oleje, provedené metodou nukleární magnetické rezonance; z tab. 6
a 7 je zřejmé značné kolísání jak mezi lokalitami (např.
Bohaté Málkovice, Kladrubská, Nový Jičín a Koloveč
méně než 42 %, ale Břilice a Zdobnice více než 45 %), tak
mezi zkoušenými odrůdami (LOHANA, BUZZ a DA VINCI
méně než 42 %, zatímco NK GRANDIA, DK EXQUISITE
a TOTEM více než 44 %); průměrné hodnoty obsahů
oleje u jednotlivých zkoušených odrůd jsou vizuálně
přehledně uvedeny v grafu 17
l významným kritériem, kombinujícím výnos semen
a obsah oleje, bývá v zahraničí běžně respektovaný
výnos oleje z hektaru; v tomto komplexním pohledu
nejlépe uspěly DK EXQUISITE, MARATHON, PR45D03,
RUMBA a ROHAN, resp. DK EXSTORM, DK EXPLICIT,
PR46W26, INSPIRATION, ARTOGA a PULSAR (graf 18)
l přehled dalších zajímavých vlastností zkoušených materiálů (tloušťka kořenového krčku, počet listů na podzim,
přezimování, výška po odkvětu, poléhání před sklizní,
odolnost proti hlavním chorobám a vlhkost při sklizni)
uvádí tab. 8 a 9
Po aplikaci těchto limitních hodnot došlo k vyřazení 3
pokusných míst, která daným požadavkům nevyhověla
10
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 13
Tab. 3: Kritéria pro ponechání či vyřazení pokusné lokality z konečného vyhodnocení výsledků POP SPZO 2012/13
Poř.
sklizně
Sortiment
1
B
Sloveč
25.7.
36-95
3,82
2
B
Moutnice
26.7.
100-100
3
A
Rokytnice u Př.
26.7.
4
A
Prusinovice
5
B
Bylany
6
A
Červené Janovice
7
B
Bohaté Málkovice
29.7.
100-100
3,47
1,43
47,3
ANO
8
A
Chorušice
29.7.
96-99
4,42
12,17
27,5
ANO
9
A
Žlunice
29.7.
95-99
4,24
3,33
22,7
ANO
10
A
Břilice
1.8.
96-99
4,07
6,29
29,2
ANO
11
B
Opařany
1.8.
95-99
5,57
3,86
20,9
ANO
12
A
Velké Přílepy
2.8.
89-100
3,64
28,48
48,4
NE
13
A
Dobříč
2.8.
88-100
2,86
15,51
37,1
NE
14
A
Kobeřice
2.8.
100-100
3,61
6,96
24,2
ANO
15
A
Kladruby
2.8.
97-100
4,21
3,64
26,8
ANO
16
B
Sedlejov
Pokus významně poškozen krupobitím, nesklízen a nevyhodnocován.
17
B
Hradec nad Svit.
Pokus významně poškozen krupobitím, nesklízen a nevyhodnocován.
18
A
Hrušovany
Pokus významně poškozen krupobitím, nesklízen a nevyhodnocován.
19
B
Budkov
5.8.
94-98
5,07
2,89
12,0
ANO
20
A
Měcholupy
5.8.
93-100
4,33
2,62
25,4
ANO
21
A
Dobronín
6.8.
95-98
5,22
6,24
15,6
ANO
22
B
Nový Jičín
7.8.
100-100
4,27
4,50
17,3
ANO
23
A
Čechtice
7.8.
94-99
3,14
24,35
33,6
NE
24
A
Zdobnice
8.8.
89-98
3,87
13,54
30,8
ANO
25
B
Smilovy Hory
8.8.
95-99
4,84
6,44
15,6
ANO
26
B
Brniště
8.8.
88-100
4,66
13,31
33,9
ANO
27
B
Řisuty
28
B
Koloveč
11.8.
95-100
3,89
7,66
33,7
ANO
29
B
Chyše
14.8.
96-100
3,99
34,69
38,0
NE
30
B
Bílov
23.8.
87-100
2,82
19,83
40,2
NE
4,12
11,21
30,4
min. 2
max. 15
max. 50
Lokalita
Datum
sklizně
Přezimování Průměrný výnos Diference mezi
min - max (%) pokusu (t/ha) kontrolami (%)
Variabilita
výnosů (%)
Použít
lokalitu?
31,95
66,0
NE
4,01
7,33
27,3
ANO
95-100
4,46
4,65
33,3
ANO
28.7.
100-100
4,47
12,05
29,9
ANO
28.7.
93-98
4,12
6,59
22,1
ANO
Pokus významně poškozen slimáčky, nesklízen a nevyhodnocován.
Pokus poškozen krupobitím.
Průměr:
Limitní hodnota:
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
min. 50
11
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 14
Tab. 4: POP SPZO 2012/13, výnos semen (%, 100 % = průměr všech odrůd na lokalitě), sortiment A
Břilice (JH)
Kladruby (RO)
Měcholupy (KT)
Chorušice (ME)
Žlunice (JC)
Zdobnice (RK)
Prusinovice (KM)
Kobeřice (OP)
Rokytnice (PR)
Dobronín (JI)
Průměr
Podnik
DK Exquisite
112
111
108
115
109
106
108
107
109
105
109
Rumba
97
102
101
114
112
99
99
110
103
100
104
Marathon
108
118
103
95
99
107
105
95
101
104
103
Dobrava
108
94
96
99
101
104
105
104
102
106
102
PR45D03
91
91
110
111
112
87
98
113
110
95
102
Rohan
94
103
109
87
91
99
107
98
109
108
101
Sherlock
101
96
100
98
101
96
99
104
95
102
99
Jumper
101
99
103
94
100
106
101
89
106
92
99
DK Expower
100
97
95
95
96
116
104
91
97
99
99
NK Linus
83
91
98
105
105
106
93
107
106
94
99
Harry
101
104
99
96
89
102
109
90
92
104
99
Cortes
102
98
100
97
95
98
106
92
102
96
99
Totem
103
97
85
100
94
86
93
98
110
102
97
Ladoga
101
97
95
92
95
91
97
105
92
94
96
NK Grandia
97
109
97
107
101
106
79
89
77
95
95
4,07
4,21
4,33
4,42
4,24
3,87
4,47
3,61
4,46
5,22
4,29
Odrůda
Průměr
Tab. 5: POP SPZO 2012/13, výnos semen (%, 100 % = průměr všech odrůd na lokalitě), sortiment B
Opařany (TA)
Smilovy Hory (TA)
Koloveč (DO)
Brniště (CL)
Bylany (CR)
B. Málkovice (VY)
Moutnice (BI)
Nový Jičín (NJ)
Budkov (TR)
Průměr
Podnik
DK Exstorm
106
105
88
114
104
131
102
108
106
107
DK Explicit
102
102
96
117
106
110
116
110
101
106
Artoga
105
106
113
106
104
111
107
104
101
106
Inspiration
99
105
113
112
104
115
99
102
106
106
PR46W26
100
104
115
98
108
120
102
101
104
105
Pulsar
107
99
112
107
102
110
104
97
104
104
Exocet
106
106
107
114
86
93
100
102
96
101
Lohana
104
104
103
100
91
94
104
102
99
100
Sherpa
104
106
101
93
103
85
104
99
103
100
Rescator
101
97
103
100
105
86
96
104
101
100
Buzz
98
98
103
96
104
83
99
102
101
99
Da Vinci
86
96
114
97
98
96
99
100
97
97
PT205
100
97
90
99
105
88
95
97
97
97
Sherlock
100
96
84
88
98
94
97
95
98
95
ES Alegria
95
91
96
94
91
103
88
93
95
94
Chagall
86
96
93
90
98
92
93
94
94
93
Průměr
5,57
4,84
3,89
4,66
4,12
3,47
4,01
4,27
5,07
4,43
Odrůda
12
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 15
Tab. 6: POP SPZO 2012/13, obsah oleje (%) při 8% vlhkosti, sortiment A
Břilice (JH)
Kladruby (RO)
Měcholupy (KT)
Chorušice (ME)
Žlunice (JC)
Zdobnice (RK)
Prusinovice (KM)
Kobeřice (OP)
Rokytnice (PR)
Dobronín (JI)
Průměr
Podnik
Cortes
45,5
41,6
42,7
42,8
43,7
45,2
43,6
42,8
43,1
44,2
43,5
DK Expower
45,3
41,3
42,8
44,7
43,0
45,3
43,7
44,4
43,8
44,2
43,8
DK Exquisite
46,2
42,0
44,4
43,6
44,2
46,3
44,5
42,9
43,1
45,4
44,3
Dobrava
44,7
40,4
42,6
42,7
42,0
44,2
43,1
41,4
41,9
43,6
42,7
Harry
45,5
42,3
43,1
43,9
43,5
45,4
42,8
41,9
44,2
44,2
43,7
Jumper
46,0
39,4
41,2
42,0
43,7
44,2
42,6
42,7
42,0
42,5
42,6
Ladoga
45,0
41,3
43,3
43,2
43,3
45,1
44,9
42,6
43,8
44,2
43,7
Marathon
46,3
42,2
43,2
43,5
44,6
44,2
44,3
43,3
42,5
45,3
43,9
NK Grandia
47,9
42,3
45,6
44,1
45,0
46,5
46,5
43,8
44,1
46,8
45,3
NK Linus
44,2
41,1
42,9
43,0
43,8
44,6
42,8
43,5
42,4
44,0
43,2
PR45D03
45,5
42,1
43,7
43,9
44,1
44,9
43,8
42,7
42,9
45,1
43,9
Rohan
45,9
41,8
42,8
42,8
43,7
45,0
43,0
43,5
41,6
44,4
43,4
Rumba
45,5
40,5
42,5
42,6
43,0
44,2
42,1
42,2
41,5
44,5
42,9
Sherlock
45,3
40,8
43,2
43,9
44,0
45,3
42,7
43,3
43,7
44,9
43,7
Totem
46,6
40,6
43,0
43,3
44,1
44,9
45,0
44,3
44,0
46,1
44,2
Průměr
45,7
41,3
43,1
43,3
43,7
45,0
43,7
43,0
43,0
44,6
43,6
Odrůda
Tab. 7: POP SPZO 2012/13, obsah oleje (%) při 8% vlhkosti, sortiment B
Opařany (TA)
Smilovy Hory (TA)
Koloveč (DO)
Brniště (CL)
Bylany (CR)
B. Málkovice (VY)
Moutnice (BI)
Nový Jičín (NJ)
Budkov (TR)
Průměr
Podnik
Artoga
41,6
43,8
41,4
42,2
42,0
39,6
42,3
40,8
44,4
42,0
Buzz
41,5
43,6
40,8
41,4
42,6
41,0
41,6
41,2
43,5
41,9
Da Vinci
41,4
44,1
43,3
41,0
41,9
39,9
41,4
40,6
43,8
41,9
DK Explicit
44,1
46,7
40,7
45,3
43,2
43,7
43,6
43,7
45,5
44,0
DK Exstorm
43,9
46,9
42,5
44,8
43,6
42,4
42,3
42,9
45,7
43,9
ES Alegria
43,5
46,5
42,2
43,6
42,8
43,0
43,3
41,9
44,9
43,5
Exocet
42,7
44,2
42,5
42,9
41,6
41,1
41,6
40,5
43,6
42,3
Chagall
41,3
44,1
42,1
42,3
42,9
40,7
41,7
40,9
43,5
42,2
Inspiration
43,5
44,6
41,2
42,7
42,4
40,5
42,0
41,3
43,9
42,5
Lohana
42,0
44,1
42,2
42,4
41,9
39,6
40,9
40,6
43,4
41,9
PR46W26
44,0
44,4
41,1
44,1
44,6
42,0
42,9
42,9
47,4
43,7
PT205
43,4
46,0
40,9
43,7
43,0
43,0
41,4
41,4
44,2
43,0
Pulsar
42,5
44,5
41,3
42,6
41,5
39,8
41,8
40,0
44,1
42,0
Rescator
43,5
44,3
41,9
42,4
43,7
41,5
43,4
42,4
44,6
43,1
Sherlock
42,7
44,2
41,1
43,4
42,7
40,9
41,5
41,4
44,4
42,5
Sherpa
41,5
45,8
41,9
42,9
42,6
40,0
41,4
40,3
43,0
42,2
Průměr
42,7
44,9
41,7
43,0
42,7
41,2
42,1
41,4
44,4
42,7
Odrůda
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
13
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 16
Graf 15: POP SPZO 2012/13, sortiment A výnos semen (t/ha)
4,8
4,7
průměrný výnos = 4,29 t/ha
4,6
Údaje z 10 pokusných míst
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4,0
3,9
NK Grandia
Ladoga
Totem
Cortes
Harry
NK Linus
DK Expower
Jumper
Sherlock
Rohan
PR45D03
Dobrava
Marathon
Rumba
DK Exquisite
3,8
Graf 16: POP SPZO 2012/13, sortiment B výnos semen (t/ha)
4,8
průměrný výnos = 4,43 t/ha
Údaje z 9 pokusných míst
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4,0
3,9
14
Chagall
ES Alegria
Sherlock
PT205
Da Vinci
Buzz
Rescator
Sherpa
Lohana
Exocet
Pulsar
PR46W26
Inspiration
Artoga
DK Explicit
DK Exstorm
3,8
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 17
Tab. 8: POP SPZO 2012/13, přehled vybraných vlastností, sortiment A
Vlastnost
Tloušťka koř.
krčku (mm)
Počet listů/r.
podzim (ks)
Přezimování (%)
Výška po
odkvětu (cm)
Poléhání před
sklizní (9-1)
Botrytis
cinerea
Sclerotinia
sclerot.
Alternaria
brassicae
Phoma
lingam
Verticil.
dahliae
Vlhkost při
sklizni (%)
Odolnost proti (9-1)
CORTES
11,8
10,8
98
146
7,2
7,6
7,6
6,5
6,7
6,8
8,9
DK EXPOWER
DK EXQUISITE
DOBRAVA
HARRY
JUMPER
LADOGA
MARATHON
NK GRANDIA
NK LINUS
PR45D03
ROHAN
RUMBA
SHERLOCK
13,1
13,4
12,6
11,6
12,5
11,7
12,0
11,5
12,7
12,4
12,2
13,1
11,4
10,7
11,7
11,1
10,6
10,0
10,4
10,6
10,8
11,0
11,0
11,2
11,4
10,4
98
97
98
98
98
98
98
97
98
96
98
98
97
147
159
151
142
146
149
144
147
152
136
143
147
152
5,3
6,8
7,2
7,4
8,4
6,4
7,1
8,0
8,0
8,4
7,6
8,2
6,3
8,0
7,1
7,4
6,9
7,5
6,6
7,0
7,4
7,5
7,5
7,4
7,3
7,3
8,0
7,2
6,8
6,8
6,8
8,0
8,2
7,6
6,8
7,9
8,2
8,0
7,4
7,2
7,7
6,8
7,0
7,5
5,8
5,7
7,3
6,7
7,0
6,8
6,2
7,1
6,9
7,3
6,2
6,2
6,1
6,6
5,6
7,4
6,2
6,5
6,1
5,8
6,8
8,2
8,4
7,9
7,4
7,1
7,4
8,1
8,1
8,1
7,5
7,5
7,4
7,8
9,5
9,3
9,5
8,4
9,9
9,7
9,7
11,6
9,5
9,5
7,5
9,2
10,4
Odrůda
TOTEM
11,5
10,1
96
145
8,0
6,7
8,0
6,3
6,4
7,5
9,1
Průměr
12,2
10,8
98
147
7,4
7,3
7,6
6,8
6,4
7,7
9,5
Minimum
Maximum
11,4
13,4
10,0
11,7
96
98
136
159
5,3
8,4
6,6
8,0
6,8
8,2
5,7
7,7
5,6
7,4
6,8
8,4
7,5
11,6
Rozpětí
2,0
1,7
2
23
3,1
1,4
1,4
2,0
1,9
1,6
4,1
Tab. 9: POP SPZO 2012/13, přehled vybraných vlastností, sortiment B
Vlastnost
Přezimování (%)
Výška po
odkvětu (cm)
Poléhání před
sklizní (9-1)
Botrytis
cinerea
Sclerotinia
sclerot.
Alternaria
brassicae
Phoma
lingam
Verticil.
dahliae
Vlhkost při
sklizni (%)
Průměr
Minimum
Maximum
Rozpětí
Počet listů/r.
podzim (ks)
ARTOGA
BUZZ
DA VINCI
DK EXPLICIT
DK EXSTORM
ES ALEGRIA
EXOCET
CHAGALL
INSPIRATION
LOHANA
PR46W26
PT 205
PULSAR
RESCATOR
SHERLOCK
SHERPA
Tloušťka koř.
krčku (mm)
Odrůda
Odolnost proti (9-1)
11,5
9,7
10,1
11,4
10,6
9,9
10,5
10,2
11,1
9,4
11,4
10,2
10,4
10,5
9,9
10,6
9,6
8,8
8,8
9,4
8,8
9,3
9,8
9,4
9,7
8,9
9,1
9,0
9,1
8,9
8,8
9,5
97
96
97
98
98
96
96
97
97
97
98
97
98
97
97
98
150
128
144
156
155
142
155
150
153
149
151
144
153
143
150
142
5,7
7,7
4,7
5,3
4,7
6,3
6,7
4,3
5,0
6,0
7,0
6,7
4,3
6,3
4,9
8,0
7,6
7,3
7,2
7,3
7,2
7,8
7,9
7,7
7,7
7,7
7,8
7,2
7,6
7,6
7,4
7,6
8,0
8,1
8,0
7,9
7,4
8,1
8,1
8,0
8,1
8,3
8,1
8,1
8,3
8,0
8,3
8,3
7,1
7,4
6,9
6,9
7,3
7,1
7,4
7,1
7,1
7,6
6,7
7,6
7,6
7,4
6,9
6,6
6,9
7,0
6,4
7,3
7,4
7,1
7,4
7,5
7,0
6,9
7,1
6,6
6,9
6,7
7,0
6,8
7,8
7,8
7,8
7,8
7,5
7,8
8,2
8,2
7,7
8,0
8,1
7,8
7,7
8,0
8,2
7,7
7,7
7,0
9,2
7,5
7,3
7,8
8,7
8,3
7,4
9,4
7,8
7,1
8,0
7,7
8,3
7,8
10,5
9,4
11,5
2,0
9,2
8,8
9,8
1,0
97
96
98
2
148
128
156
28
5,8
4,3
8,0
3,7
7,5
7,2
7,9
0,7
8,1
7,4
8,3
0,9
7,2
6,6
7,6
1,0
7,0
6,4
7,5
1,1
7,9
7,5
8,2
0,7
7,9
7,0
9,4
2,4
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 18
Graf 17: POP SPZO 2012/13, obsah oleje (%)
Jumper
Lohana
Sortiment A, n = 10
Dobrava
Buzz
Rumba
Da Vinci
Ø = 43,6 %
NK Linus
Sortiment A, n = 9
Ø = 42,7 %
Pulsar
Artoga
Rohan
Sherpa
Cortes
Chagall
Harry
Exocet
Ladoga
Inspiration
Sherlock
Sherlock
DK Expower
PT205
PR45D03
Rescator
Marathon
ES Alegria
Totem
PR46W26
DK Exquisite
DK Exstorm
NK Grandia
DK Explicit
41,0
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
45,5
41,0
46,0
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0
Graf 18: POP SPZO 2012/13, výnos oleje (t/ha)
Ladoga
Chagall
Sortiment A, n = 10
Sortiment A, n = 9
Jumper
Sherlock
NK Linus
Da Vinci
Ø = 1,87 %
Totem
Ø = 1,90 %
ES Alegria
Cortes
Buzz
Harry
PT205
Lohana
NK Grandia
Sherpa
DK Expower
Exocet
Sherlock
Rescator
Dobrava
Pulsar
Rohan
Artoga
Rumba
Inspiration
PR45D03
PR46W26
Marathon
DK Explicit
DK Exquisite
DK Exstorm
1,70
16
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
2,05
2,10
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 19
2.2. Maloparcelní pokusy SDO IA
(Intenzivní Agrotechnika)
2.2.1. Princip a metodika pokusů
Tento typ pokusů zakládá každoročně SPZO společně
s ÚKZÚZ na osmi lokalitách mimo stanice ÚKZÚZ. Zatímco
základní agrotechnika odpovídá standardní metodice ÚKZÚZ
pro odrůdové pokusy s řepkou ozimou, intenzivní agrotechnika (SDO IA) je nadstavbou systému SDO a spočívá v uplatnění
několika vybraných intenzifikačních opatření (tab. 10).
Reakci odrůd na tento komplex intenzifikačních opatření ve
dvou odlišných vizualizacích znázorňují grafy 19 a 20.
Tab. 10: Rozdíly mezi základní a intenzivní agrotechnikou
Základní agrotechnika
Intenzivní agrotechnika
Liniové odrůdy: 70 semen/m2
Hybridy: 50 semen/m2
Výsevek
Hnojení N
180 kg N/ha po obilní předplodině
90 kg N/ha po zlepšující předplodině
220 kg N/ha po obilní předplodině
150 kg N/ha po zlepšující předplodině
Reg. růstu
Ne
Horizon, 1 l/ha podzim, 5. list
Caramba, 1 l/ha jaro, 25-30 cm
Hnojení B
Ne
0,2 kg B/ha
Hnojení S
25 kg S/ha v obou intenzitách po zlepšující předplodině, resp. 45 kg S/ha po obilní předplodině
Fungicid
Ne
Pictor, 0,5 l/ha v plném květu
Graf 19: Řepka ozimá SDO IA - reakce odrůd na intenzifikační opatření. Pokusy pro SDO ÚKZÚZ, sklizeň 2013 (t/ha)
adaptabilní odrůdy stabilní odrůdy
7,10
Základní agrotechnika - výnos semene (t/ha)
DK Explicit (H)
PT205 (H)
DK Exquisite (H)
Marathon (H)
SY Cassidy (H)
Inspiration (H)
PR46W26 (H)
DK Exstorm (H)
6,20
Rescator
Rumba (H)
NK Morse
Artoga (H)
NK Grandia
Slaki CS
Harry
Lohana
Sherpa (H)
Xenon (H)
Primus (H)
Rohan (H)
Sherlock
Da Vinci
Arot
Jumper (H)
Cortes
Buzz
-0,20
0,30
0,80
5,30
Intenzivní agrotechnika - přírůstek výnosu (t/ha)
Graf 20: Řepka ozimá SDO IA - reakce odrůd na intenzifikační opatření. Pokusy pro SDO ÚKZÚZ, průměr sklizní 2012 a 2013 (t/ha)
adaptabilní odrůdy stabilní odrůdy
5,80
Základní agrotechnika - výnos semene (t/ha)
Inspiration (H)
DK Exquisite (H)
Sherpa (H)
NK Grandia
NK Morse
Rumba (H)
Xenon (H)
SY Cassidy (H)
PR46W26 (H)
5,40
Rohan (H)
Artoga (H)
Lohana
Da Vinci
Primus (H)
Arot
Cortes
Sherlock
Jumper (H)
Buzz
0,80
0,40
0,00
5,00
Intenzivní agrotechnika - přírůstek výnosu (t/ha)
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
17
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 20
2.3. Odrůdy v praxi u členů SPZO
Také u odrůd s nižší sklizňovou plochou (graf 22 a 24) patří
většina hybridů mezi nejvýkonnější materiály. Je zajímavé to,
že hybridy v různých pokusech uplynulých let nepodávaly
vždy očekávané výkony, v praxi se jim však obvykle dařilo
a dosahovaly vynikajících výnosů. Nejlepší liniové odrůdy
mohou některým hybridům zdařile konkurovat.
Přehled dosažených výnosů u odrůd pěstovaných v praxi
ve dvou posledních letech u „velkých“ odrůd (graf 21 a 23)
potvrzuje významný rozdíl ve výkonnosti hybridů a odrůd
tradičních.
Graf 21: Výnosy odrůd v provozních podmínkách 2012/13 (odrůdy s osevní plochou nad 5 tis. ha, členové SPZO)
4,2
60
V nos (t/ha)
3,99
3,96
4,0
3,96
3,95
50
Plocha (tis. ha)
3,82
3,79
3,8
40
3,55
3,6
30
25,5
22,7
3,37
3,4
15,3
20
15,2
12,4
3,2
10
6,5
5,7
5,5
Ladoga
Sherlock
Rohan
DK
Exquisite
PR45D03
DK
Excellium
Artoga
0
Sherpa
3,0
Graf 22: Výnosy odrůd v provozních podmínkách 2012/13 (odrůdy s osevní plochou 1000 ha - 5 tis. ha, členové SPZO)
20
4,2
18
Plocha (tis. ha)
16
4,0
V nos (t/ha)
14
3,8
12
10
3,6
8
3,4
18
4
Californium
Ontario
1,3
1,6
Labrador
1,2
Da Vinci
1,2
Goya
Remy
DK Expower
NK Morse
ES Alegria
Cortes
1,1
1,9
2,0
2,0
2,0
1,2
Adriana
1,1
ES Alpha
1,3
Arot
1,6
Lohana
1,3
Recordie
1,4
Hornet
1,6
Rumba
1,2
Dobrava
1,3
ES Nectar
1,2
Sensation
NK Petrol
1,2
Traviata
Pulsar
1,6
3,1
1,3
Sitro
Visby
PR46W26
1,4
1,9
Xenon
2,2
DK Exstorm
PR44D06
3,0
PX104
1,2
2,1
3,2
3,3
3,8
6
2
0
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 21
Graf 23: Výnosy odrůd v provozních podmínkách 2011/12 (odrůdy s osevní plochou nad 5 tis. ha, členové SPZO)
Graf 24: Výnosy odrůd v provozních podmínkách 2011/12 (odrůdy s osevní plochou 1000 ha - 5 tis. ha, členové SPZO)
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
19
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 22
3. Doporučení SPZO
3.1. Souhrnná charakteristika odrůd řepky ozimé
Z bohatého přehledu výsledků různých typů pokusů uvedených v kapitole 2 vyplývá, že prakticky není možné označit
nějakou odrůdu za univerzálně nejlepší. Žádná totiž není nejlepší ve všech typech pokusů, na všech lokalitách, ve všech
agronomicky důležitých kritériích a vlastnostech.
Na základě výsledků mnoha pokusů maloparcelních (SDO
ÚKZÚZ/SPZO, SDO IA) i poloprovozních (POP SPZO), s přihlédnutím k vlastním zkušenostem i ke zkušenostem předních
českých pěstitelů řepky, však lze tyto významné vlastnosti
diferencovat. Na tomto principu jsou sestaveny následující
tabulky odrůd řepky ozimé, doporučených k pěstování
Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin pro rok 2014/15.
Tab. 11: Hospodářské vlastnosti odrůd
hybridní
linie
novinky
Odolnost proti
Rychlost
podzim. vývoje
Přezimování
poléhání
Ranost
zrání
Výnos
semen
Olejnatost
Výnos
oleje
Phoma lingam
ARTOGA
7
7
6
7
6
8
6
7
DK EXPLICIT
6
8
7
8
6
9
9
9
DK EXQUISITE
9
8
7
7
6
9
8
9
DK EXSTORM
6
7
8
7
7
9
8
9
INSPIRATION
8
7
6
7
7
8
7
8
JUMPER
6
7
5
6
8
6
4
5
MARATHON
7
7
7
8
7
8
7
8
PR44D06 (sdH)
6
8
7
9
6
7
6
7
PR45D03 (sdH)
7
7
6
9
7
8
8
8
PR46W26
7
8
7
8
6
7
9
8
PRIMUS
6
7
7
8
5
6
8
7
PULSAR
8
7
6
7
6
7
6
7
ROHAN
8
8
6
8
9
7
6
7
RUMBA
8
7
7
8
6
8
5
7
SHERPA
8
8
8
8
9
8
6
7
SY CASSIDY
7
5
8
7
5
7
5
6
XENON
7
8
6
9
8
6
9
7
AROT
6
7
7
8
7
5
7
6
BUZZ
5
5
4
8
9
5
6
5
DA VINCI
5
6
5
6
3
5
5
5
HARRY
4
7
4
5
7
5
6
6
LOHANA
5
5
7
5
4
6
4
5
NK GRANDIA
7
7
7
8
4
5
8
6
NK MORSE
4
6
7
7
3
6
7
7
RESCATOR
5
8
7
7
6
6
8
7
SHERLOCK
5
7
5
4
5
5
6
6
SLAKI CS
4
6
6
6
6
6
7
7
ARIZONA (H)
7
nezj.
7
6
5
8
6
7
BONANZA (H)
8
nezj.
7
8
3
7
7
7
DK EXCELLIUM (H)
8
nezj.
7
7
5
8
8
8
DK IMMINENT CL (H)
7
nezj.
6
7
5
8
7
8
DK SENSEI (sdH)
6
nezj.
4
9
8
8
8
8
SIDNEY
5
nezj.
8
4
4
6
5
6
Odrůda
Poznámky: 9 = rychlý/velmi dobré/vysoká/vysoký; 1 = horší/menší/pomalejší; H = hybrid; sdH = polotrpasličí hybrid (semi-dwarf
hybrid); (červený text = nově registrované odrůdy ÚKZÚZ, modrý text = odrůdy ze SEK SPZO)
20
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 23
Tab. 12: Agrotechnické vlastnosti odrůd
Tolerance
k pozdnímu setí
Potřeba regulace růstu na jaře při
intenzivní agrotechnice
ARTOGA
xx
xx
DK EXPLICIT
x
xx
DK EXQUISITE
xxx
xxx
DK EXSTORM
x
x
INSPIRATION
xxx
xxx
JUMPER
x
xx
MARATHON
xx
x
PR44D06 (sdH)
x
0
PR45D03 (sdH)
xx
0
PR46W26
xx
x
PRIMUS
x
x
PULSAR
xxx
xx
ROHAN
xxx
0
RUMBA
xxx
x
SHERPA
xx
x
SY CASSIDY
xx
xx
XENON
xx
0
AROT
x
0
BUZZ
0
0
DA VINCI
0
xx
HARRY
0
xx
LOHANA
0
xx
NK GRANDIA
xx
0
NK MORSE
0
x
RESCATOR
0
0
SHERLOCK
0
xxx
SLAKI CS
0
xx
ARIZONA (H)
xx
xxx
BONANZA (H)
xx
x
DK EXCELLIUM (H)
xxx
x
DK IMMINENT CL (H)
xx
xx
DK SENSEI (sdH)
x
0
SIDNEY
0
xxx
novinky
linie
hybridní
Odrůda
Poznámky:
xxx = vysoká; 0 = nízká
H = hybrid; sdH = polotrpasličí hybrid (semi-dwarf hybrid)
(červený text = nově registrované odrůdy ÚKZÚZ, modrý text = odrůdy ze SEK SPZO)
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
21
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 24
Obr. 1: Doporučené odrůdy dle různých agrotechnických vlastností
Co je cílem
Vyrovnaný výnos
bez ohledu na oblast
BONANZA, BUZZ, DK EXCELLIUM, DK EXPLICIT, DK EXQUISITE, DK IMMINENT CL,
DK SENSEI, HARRY, INSPIRATION, JUMPER, LOHANA, MARATHON, NK GRANDIA,
NK MORSE, PRIMUS, RESCATOR, ROHAN, RUMBA, SHERPA, SLAKI CS, SY CASSIDY
Vyšší výnos
v teplejších oblastech
AROT, ARTOGA, PR44D06, PR45D03, PULSAR, SHERLOCK, XENON
Vyšší výnos
v chladnějších oblastech
ARIZONA, DA VINCI, DK EXSTORM, PR46W26, SIDNEY
Vysoký obsah oleje
DK EXCELLIUM, DK EXPLICIT, DK EXQUISITE, DK EXSTORM, DK SENSEI,
NK GRANDIA, PR45D03, PR46W26, PRIMUS, RESCATOR, XENON
Vysoký výnos oleje
DK EXCELLIUM, DK EXPLICIT, DK EXQUISITE, DK EXSTORM, DK IMMINENT CL,
DK SENSEI, INSPIRATION, MARATHON, PR45D03, PR46W26
Velmi dobré přezimování
DK EXPLICIT, DK EXQUISITE, PR44D06, PR46W26, RESCATOR,
ROHAN, SHERPA, XENON
Obr. 2: Doporučené odrůdy dle různých agrotechnických vlastností
Co je cílem
Výnosově adaptabilní
odrůda*
AROT, DK EXSTORM, INSPIRATION, JUMPER, PR44D06, PR45D03, PRIMUS,
ROHAN, SHERLOCK, SY CASSIDY
Výnosově stabilní
odrůda**
BUZZ, HARRY, NK GRANDIA, PULSAR, RESCATOR
Výnosově indiferentní
odrůda
ARTOGA, DA VINCI, DK EXPLICIT, DK EXQUISITE, LOHANA, MARATHON,
NK MORSE, PR46W26, RUMBA, SHERPA, SLAKI CS, XENON
Odolnost proti poléhání
AROT, BONANZA, BUZZ, DK EXPLICIT, DK SENSEI, MARATHON, NK GRANDIA,
PR44D06, PR45D03, PR46W26, PRIMUS, ROHAN, RUMBA, SHERPA, XENON
Ranost zrání
BUZZ, DK SENSEI, JUMPER, ROHAN, SHERPA, XENON
BONANZA, DA VINCI, LOHANA, NK GRANDIA, NK MORSE, SIDNEY
* Adaptabilní odrůdy zvláště dobře reagují na vysokou intenzitu agrotechniky
** Stabilní odrůdy reagují málo na vysokou intenzitu agrotechniky, ale dobrých výnosů dosahují již při základní
agrotechnice
22
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:27 Stránka 25
3.2. Optimální výsevní množství (počet semen/m2) ozimé řepky v závislosti na oblasti, termínu setí
a typu odrůdy
Poznámka:
H = hybridní odrůdy
L = liniové odrůdy
Pěstitelská oblast
* Vhodné pouze
v aridních oblastech
(H do 35 s/m2,
L do 50 s/m2), na
podzim nehnojit
N a využít regulátory
růstu.
** Výsevy v září nelze
doporučit. Pokud
jsme k nim přinuceni
okolnostmi, měli
bychom volit hybridní
odrůdy.
V případě negativních
jevů v době setí (horší
seťové lůžko, sucho,
nadměrný výskyt slámy
v půdním profilu,
nemořené osivo, ....)
výsevek zvýšit za každý
nepříznivý činitel o 10 %,
nikdy však nevysévat
více než 70 s/m2 (H),
resp. 90 s/m2 (L).
Mapa pěstitelských oblastí v ČR
U jílovitých
a hlinitojílovitých půd je
pozdní termín setí velmi
riskantní, a proto
poměrně nevhodný.
Naopak pro lehké písčité
půdy s rychlou
mineralizací organické
hmoty je nevhodný
časný termín setí.
Výsevní jednotky (VJ)
mají nejčastěji tento
počet semen:
1 VJ = 500 tis. semen
(hybridy)
1 VJ = 700 tis. semen
(liniové odrůdy)
Jedno balení osiva
(pytel) obvykle obsahuje
5 výsevních jednotek.
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
23
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:28 Stránka 26
poznámky:
24
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:28 Stránka 27
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
NÁRODNÍ ODRŮDOVÝ ÚŘAD
A
SVAZ PĚSTITELŮ A ZPRACOVATELŮ OLEJNIN PRAHA
SEZNAM DOPORUČENÝCH ODRŮD 2014
2013
Řepka olejka - ozimá
Brassica napus L. convar. napus forma biennis
(Schübl et Mart.) Thell.
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:29 Stránka 28
Řepka ozimá patří mezi důležité polní plodiny, pro
které jsou vytvářeny Seznamy doporučených odrůd jak
v České republice, tak i v řadě dalších zemí Evropské
unie. Základním cílem těchto Seznamů je:
l usnadnit orientaci uživatelů v širokém sortimentu
registrovaných odrůd
l poskytnout objektivní a nezávislé informace o agrotechnických a kvalitativních vlastnostech odrůd a jejich
vhodnosti do pěstitelských podmínek České republiky
Seznam obsahuje v tabulkové formě údaje o registrovaných odrůdách řepky ozimé, které úspěšně absolvovaly
registrační zkoušky a následně byly zařazeny do systému
zkoušení pro Seznam doporučených odrůd.Pěstitelé by měli
upřednostňovat doporučené odrůdy uvedené v Seznamu,
pokud nemají zkušenosti, že jiná odrůda je pro jejich konkrétní stanovištní a pěstební podmínky vhodnější.
Hodnocení odrůd
Odrůdy řepky ozimé jsou nejprve hodnoceny v rámci
registračních pokusů ÚKZÚZ. Po registraci odrůdy může udržovatel nebo zmocněný zástupce podat žádost o zařazení
odrůdy do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd. Podle
délky zkoušení a dosažených výsledků ve zkouškách je pak
odrůdě na základě výchozích kritérií pro doporučování přidělena kategorie doporučení.
Odrůdy předběžně doporučené - odrůdy nově zařazené do
zkoušek pro SDO s nejméně tříletými výsledky zkoušení.
Odrůdy doporučené - odrůdy zkoušené minimálně
2 roky v pokusech pro SDO a splňující výchozí kritéria pro
doporučení.
Odrůdy ostatní - odrůdy zkoušené minimálně 2 roky
v pokusech pro SDO a nesplňující některé z výchozích kritérií pro doporučení.
Odrůdy pro speciální využití* - odrůdy výrazně odlišující
se kvalitou (např. odlišné zastoupení mastných kyselin nebo
jiného růstového typu (polotrpasličí a.j.).
Výchozí kriteria pro doporučení odrůd platná od sklizně roku 2009:
a) výnos
liniové odrůdy
dosahující minimálně 100 % průměru výnosu oleje zkoušených liniových odrůd alespoň v jedné pěstitelské oblasti
(chladné, teplé)
hybridní odrůdy
dosahující ve výnosu oleje minimálně průměrné úrovně
souboru hybridních odrůd (ve srovnání s průměrnou úrovní souboru liniových odrůd = 100%) alespoň v jedné pěstitelské oblasti.
Stav v aktuálním vydání Seznamu doporučených odrůd
Průměrná úroveň výnosu oleje souboru hybridních odrůd
z výsledků let 2010, 2011, 2012, 2013
107 % - teplá oblast - kriterium pro doporučení je tedy 107 %
107 % - chladná oblast – kriterium pro doporučení je tedy 107 %
b) Fomové černání stonku
napadení není horší o více než dva body ve srovnání s průměrem všech odrůd
c) Obsah glukosinolátů ve sklizni
obsah není vyšší než 17, 00 μmol.g-1 semene při 9 % vlhkosti standardizováno na 46% obsah oleje v sušině
Odrůdy nově registrované - kromě odrůd, které již byly
zařazeny do pokusů pro Seznam doporučených odrůd, jsou
uvedeny také údaje o odrůdách nově registrovaných vzhledem k tomu, že jejich osivo bude nabízeno již pro zásev
v sezóně 2014/2015.
Poznámka:
Odrůdy v této kategorii se posuzují podle výchozích výkonových kritérií
pro doporučení platných pro liniové odrůdy. Pokud žádná zkoušená odrůda
tato kritéria nesplní, zařadí se k doporučeným odrůdám pouze jedna nejvýkonnější odrůda daného typu.
26
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
Marathon
DK Explicit***
Průměr v t/ha
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
6,1
6,2
5,9
6,4
6,3
6,4
6,7
6,2
5,7
6,3
6,2
6,5
5,62
63,74
18,48
9,18
0,00
14,0
47,37
5,81
63,91
18,63
8,47
0,01
12,0
20,7
48,40
5,84
62,34
19,26
9,50
0,00
12,8
21,0
21,4
47,80
5,36
21,4
12,3
5,58
64,01
18,00
9,35
0,00
47,69
5,57
5,3
5,7
5,8
6,2
90
0
139
7,5
92
1
144
7,8
87
1
152
7,4
4,93
85
1
143
7,2
105
107
108
109
107
110
21,2
21,4
Harry
Arot
NK Grandia
NK Morse
Xenon
PR46W26
Inspiration
DK Exquisite
5,58
6,3
6,0
6,6
6,2
5,43
6,1
6,0
6,1
6,4
90
2
143
7,5
103
103
103
103
5,41
6,8
6,2
6,2
6,6
88
3
142
7,9
102
101
101
100
5,41
6,5
6,0
6,1
6,0
90
2
140
8,0
102
100
101
99
5,41
6,2
6,2
6,2
6,3
6,1
5,5
6,1
6,0
5,87
84
1
141
7,8
106
106
104
105
87
1
145
7,1
100
97
100
97
5,63
6,4
6,5
6,2
6,1
90
1
144
7,8
106
105
107
105
5,57
6,1
6,0
6,6
6,8
85
1
143
7,9
105
105
107
106
5,62
5,5
5,8
6,2
6,2
88
204
140
7,7
104
105
105
106
5,75
5,7
5,9
6,1
6,4
86
1
146
7,6
104
104
105
104
20,9
12,7
21,7
14,9
14,6
21,6
16,8
21,5
21,5
15,0
20,2
12,9
21,0
14,7
21,4
14,9
21,2
12,4
21,3
13,1
21,6
13,9
22,1
10,2
21,4
12,8
16,9
23,7
22,8
6,30
58,41
21,73
10,22
0,00
45,02
6,16
5,4
5,6
6,3
6,7
86
1
146
7,2
95
94
99
99
2011
11,5
6,08
62,81
18,12
9,85
0,01
45,83
5,68
6,0
6,3
6,5
6,8
76
2
153
7,8
101
104
104
106
2011
PHF = pylově fertilní hybrid
PTH = pylově fertilní polotrpasličí hybrid
22,1
14,0
5,72
60,64
20,70
9,76
0,00
5,65
6,4
6,3
6,2
6,5
91
1
148
8,1
107
106
105
104
6,35 5,60 5,54 5,51 6,14 5,91 6,16 5,41 5,86 5,88 5,75 5,90 5,48
63,67 62,03 62,52 64,65 64,59 63,41 63,22 66,90 62,56 63,65 64,00 62,87 63,47
17,63 19,21 18,56 17,83 16,41 18,25 17,77 16,28 19,10 18,01 18,30 18,93 18,93
9,06 9,94 10,21 8,89 9,92 9,27 9,77 8,37 9,27 8,96 8,90 8,68 9,13
0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00
5,73
5,5
5,9
6,0
6,7
88
1
151
8,3
105
107
107
109
87
1
152
7,4
102
105
108
108
46,86
5,87
6,4
6,2
6,2
6,8
91
1
155
7,9
109
108
108
106
2009
Sherlock
2009 2011 2009 2011 2009 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2008
Primus
47,16 47,34 47,09 48,25 48,10 47,26 47,57 47,50 46,85 47,57 46,73 46,47 46,73
6,11
5,4
5,3
5,9
6,4
88
0
135
6,8
100
101
99
100
2013
Sherpa
Rohan
*menší počet dat, odrůda nezkoušena v tomto typu pokusů
14,4
13,8
5,78
65,36
18,03
7,75
0,00
47,43
47,70
6,03
65,48
16,65
8,71
0,00
5,35
5,03
102
103
101
102
104
105
107
107
106
108
Rescator
2013
Slaki CS
2013
2013
PT205
2013
DK Exstorm
5,23
9 = nejlepší hodnota, příznivá vlastnost
1 = nejhorší hodnota, nevyhovující vlastnost
HTS (g při vlhkosti 12%)
Kvalita semene v sušině:
Obsah oleje (%)
Skladba mastných kyselin
Obsah nasycených mastných kyselin (%)
Obsah kyseliny olejové (%)
Obsah kyseliny linolové (%)
Obsah kyseliny linolenové (%)
Obsah kyseliny erukové (%)
Obsah glukosinolátů μmol.g-1 semene
při 9% vlhkosti standardizováno na
46% obsah oleje v sušině
Obsah dusíkatých látek (%)
2013
2013
Rok registrace
Výnos semene (%) v oblasti na průměr liniových odrůd:
5,12
117
112
teplá
5,14
117
112
chladná
Výnos oleje (%) v oblasti na průměr liniových odrůd:
2,11
120
112
teplá
2,16
121
113
chladná
Agronomická charakteristika:
Přezimování (%)
90
86
Zralost (dny od Rohanu)
1
1
Délka rostlin (cm)
142
158
Poléhání (9-1)
7,8
7,9
Odolnost proti chorobám:
Sklerotiniová hniloba (9-1)
6,0
5,8
Fomové černání stonku (9-1)
6,1
6,0
Čerň řepková (9-1)
6,1
6,5
Plíseň šedá (9-1)
7,9
7,1
MSL
Rumba
Artoga
Ostatní (min. 2 roky pokusů pro SDO)
Hybridní
PFH
OGU/INRA Safecross OGU/INRA
SY Cassidy
2011 - 2013
Doporučené (min. 2 roky pokusů pro SDO)
Hybridní
Liniové
PFH
OGU/INRA
MSL
Jumper
Významné hospodářské vlastnosti registrovaných odrůd
Výsledky z let
Kategorie odrůd
Předběžně doporučené (2 roky. pokusů pro registraci + 1 rok pro SDO)
Hybridní
Liniové
Typy odrůd
Typ hybridu
PFH
OGU/INRA MSL
OGU/INRA
Hybridní systém
Liniové
Buzz
SW 05025 A
(Da Vinci)
Lohana
Cortes
5,91
6,5
6,0
5,9
6,4
77
2
141
6,6
97
99
99
101
5,76
5,8
5,6
5,4
6,1
83
1
142
7,1
95
98
97
99
5,19
4,9
5,4
5,7
5,0
76
1
128
7,9
96
92
96
94
21,6
12,3
22,3
12,7
21,9
15,0
20,9
12,5
6,24 6,00 5,98 5,90
64,16 62,76 65,59 61,43
17,65 18,90 16,45 20,37
8,67 9,01 8,91 9,28
0,00 0,00 0,00 0,00
46,70 46,17 46,07 46,50
5,95
6,5
6,5
6,4
6,4
90
0
137
8,0
98
99
99
99
2011 2011 2009 2011
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:29 Stránka 29
27
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:29 Stránka 30
Výnos semene odrůd zkoušených pro SDO v roce 2013 v % na průměr liniových odrůd
Průměr 2011 - 2013
Průměr 2011 - 2013
Průměr 2013
Krásné Údolí
Humpolec
Domanínek
Vysoká
Lípa
Hradec nad Svitavou
Horažďovice
Průměr 2011 - 2013
Průměr 2013
Opava
Kujavy
Průměr 2013
Celkový
průměr
Chladná oblast
Hněvčeves
Věrovany
Staňkov
Slapy u Tábora
Pusté Jakartice
Jaroměřice nad Rokytnou
Čáslav
Lokalita
Chrastava
Teplá oblast
Chlumec nad Cidlinou
Odrůda
Hybridní odrůdy Typ
DK Explicit***
PFH* 106 108 107 110 98 139 120 124 131 120 124 116 117 130 107 113 121 117 123 112 117 117 116 117
Marathon
PFH 122 105 108 107 117 107 123 116 112 102 118 113 112 132 112 111 118 104 106 115 113 112 113 112
Inspiration
PFH 109 102 105 98
DK Exquisite
PFH 113 112 106 102 102 106 107 108 128 115 111 110 108 119 109 109 104 104 117 100 108 106 109 107
PT205
PFH 101 108 105 109 114 111 108 113 119 126 98 110 107 88 112 104 108 108 113 104 106 107 108 107
DK Exstorm
PFH 103 100 103 102 95 134 112 102 113 104 100 105 106 97 103 111 120 101 106 101 105 108 105 106
Rumba
PFH 112 111 96 111 122 105 103 109 112 105 111 109 107 134 106 106 106 101 106 107 108 106 109 106
Sherpa
PFH 104 111 99 108 107 108 105 111 98 121 108 107 107 90 104 100 103 105 86 104 99 105 104 106
Rohan
PFH 105 99
SY Cassidy
PFH
Artoga
PFH
Xenon
PFH 107 118 94 105 108 92
Primus
PFH 118 102 98 107 109 95 115 107 103 98 102 105 104 126 98
PR46W26
PFH
92
99
94 110 120 81
99 109 97 111 119 104 102 111 113 93 102 110 116 99 107 105 105 103
Jumper
PFH
93
89
95 100 96
93 117 91
99 109 99 107 112 105 110 105 108 85 111 106 111 105 113 105 106 108 106 108
91 114 103 98
84 113 100 111 94 102 105 119 107 105 106 104 101 98 105 106 103 105
96
92 112 105 102 99
99 108 116 79 116 103 104 92 107 113 95 115 123 109 109 106 105 105
95
86
94 114 107 102 108 101 105 107 104 98 114 97 114 97 104 104 102 105
98 102 114 89
82
93 106 112 125 103 106 105 123 106 95 105 95
96
95 103 102 104 105 105
96 107 107 103 107 105 105 105 104
99 96 99 90 100 95
84 105 102 98 98 99 97 99
Liniové odrůdy
Rescator
106 116 106 102 103 104 111 101 108 103 104 106 104 110 113 110 117 104 105 109 109 105 107 104
NK Morse
93
Slaki CS
107 104 101 98
NK Grandia
94
Arot
110 101 91 106 117 96 104 105 101 106 100 104 101 110 107 98
Harry
90
Lohana
100 88
Cortes
89 113 102 99 104 101 116 96
Sherlock
108 94 102 102 100 96
91 106 99 103 98 101 100 112 92
95
87 101 107 94 98 97 100 99
SW 05025 A (Da Vinci)
92 101 95 101 103 87
99 104 102 89 101 98 97 104 95
98
98
99 105 98 99 99 98 98
Buzz
111 93
93
97
97
Prům. liniových odr.
v t/ha = 100 %
6,73 5,76 5,31 6,26 4,83 3,84 3,59 5,73 5,02 4,87 6,95 5,35 5,12 3,77 6,78 4,28 3,49 6,88 6,15 6,59 5,42 5,14 5,38 5,13
MD 0,05**
-
95 105 102 81 106 108 103 104 94 108 100 103 106 105 97
89
96
95
98 109 104 103 103 101 103
98 101 90 103 103 100 101 97 106 103 98
95 107 106 102 102 101 101
95
98 107 96 100 99 100
99
91
95 99 99 102 100
97 108 103 104 86 103 91 119 98 100 99 112 92 106 104 112 90
88 99 100 100 100
97 112 97 104 100 96
97
-
95
94
-
88
97
-
96 102 95
99 108 95
-
-
-
91 123 85 107 101 101 76
91 102 82
98
-
96 101 93
96
99 94 99 86 105 98 109 104 108 106 103 101 98 100
82 110 95 100 99 109 91 100 106 96
97 106 88 98 96 78
-
-
-
7
4
-
97
-
-
-
-
88 101 97 99 99 99
91
-
92 93 94 96 95
-
8
5
5
3
* - PFH - pylově fertilní (restaurovaný) hybrid
** MD 0,05 - minimální průkazná diference je údaj vyjadřující statistickou významnost rozdílů průměrných hodnot výnosů
*** menší počet dat, odrůda v roce 2011 nezkoušena v tomto typu pokusů
28
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:30 Stránka 31
Významné hospodářské vlastnosti nově registrovaných odrůd
Výsledky z let
2011 - 2013
Kategorie odrůd
Nově registrované
Typy odrůd
Hybridní
Typy hybridu
PFH
Liniové
Hybridní
Liniové
PFH
Bonanza
Sidney* "HO"
Artoga
Primus
Sitro
NK Morse
Sherlock
OGU/INRA
DK Excellium
MSL
Arizona
OGU/INRA
DK Exssence
OGU/INRA
Průměr v t/ha
Hybridní systém
Srovnávací
teplá
5,29
115
103
106
105
99
102
104
102
102
99
chladná
4,59
113
112
107
106
104
109
106
99
101
95
teplá
2,17
118
103
108
107
98
102
105
100
103
99
chladná
1,91
117
113
109
108
103
109
108
97
102
95
1
1
1
2
2
205
1
0
2
0
Délka rostlin (cm)
147
152
152
154
140
148
141
150
141
144
Poléhání (9-1)
6,3
6,5
7,0
7,8
5,6
7,4
7,7
6,6
7,3
6,5
Sklerotiniová hniloba (9-1)
4,5
6,1
5,4
5,6
6,4
5,6
6,3
5,6
5,9
6,1
Fomové černání stonku (9-1)
5,4
6,1
6,0
6,0
6,6
6,1
6,4
5,8
6,0
5,3
Čerň řepková (9-1)
5,8
6,3
6,4
6,3
6,0
6,1
5,3
6,0
5,9
5,8
HTS (g při vlhkosti 12%)
5,12
6,20
5,67
6,08
6,50
5,83
5,47
5,89
5,50
5,98
48,20
46,81
47,59
47,28
46,09
46,68
47,56
45,97
47,05
46,71
Obsah nasycených mastných kyselin (%)
5,46
5,73
5,91
5,76
5,35
5,76
5,88
5,65
5,92
5,81
Obsah kyseliny olejové (%)
67,84
63,23
63,31
63,06
74,50
60,41
63,63
61,07
63,30
62,71
Obsah kyseliny linolové (%)
14,7
18,9
18,3
18,5
8,8
20,8
18,0
19,6
18,3
18,9
Obsah kyseliny linolenové (%)
8,9
8,9
9,3
9,4
7,8
9,8
9,0
10,3
9,4
9,3
Obsah kyseliny erukové (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,01
0,00
0,00
Obsah glukosinolátů μmol.g semene při 9% vlhkosti standardizováno na 46% obsah oleje v sušině semene
16,30
12,95
17,43
14,73
11,09
13,17
13,87
17,16
13,21
12,77
Obsah dusíkatých látek (%)
21,3
21,7
21,6
21,7
20,5
21,5
21,4
22,2
20,3
21,4
Výnos semene (%) na průměr liniových odrůd:
Výnos oleje (%) na průměr liniových odrůd:
Agronomická charakteristika:
Zralost (dny od Artogy)
Odolnost proti chorobám:
Kvalita semene v sušině:
Obsah oleje (%)
Skladba mastných kyselin
-1
9 = nejlepší hodnota, příznivá vlastnost
1 = nejhorší hodnota, nevyhovující vlastnost
PFH = pylově fertilní hybrid
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
* = odrůda vysokým obsahem kyseliny olejové
v oleji tzv. typ "higholeic
29
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:30 Stránka 32
Významné hospodářské vlastnosti nově registrované odrůdy DK Sensei
Výsledky z let
Kategorie odrůd
Typy odrůd
Typy hybridu
Hybridní systém
30
Polotrpasličí
OGU/INRA
Artoga
DK Secure
Sitro
PFH
Rohan
HTS (g při vlhkosti 12%)
Kvalita semene v sušině (2012-2013):
Obsah oleje (%)
Skladba mastných kyselin
Obsah nasycených mastných kyselin (%)
Obsah kyseliny olejové (%)
Obsah kyseliny linolové (%)
Obsah kyseliny linolenové (%)
Obsah kyseliny erukové (%)
Obsah glukosinolátů μmol.g-1 semene při 9% vlhkosti
standardizováno na 46% obsah oleje v sušině
semene
Obsah dusíkatých látek (%)
PFH
MSL
DK Sensei
Průměr v t/ha
Polotrpasličí
OGU/INRA
Výnos semene (%) na průměr odrůd:
teplá
5,23
chladná
4,82
Výnos oleje (%) (2012-2013) na průměr odrůd:
teplá
2,20
chladná
1,93
Agronomická charakteristika:
Zralost (dny od Rohanu)
Délka rostlin (cm)
Poléhání (9-1)
Přezimování (%)
Odolnost proti chorobám:
Sklerotiniová hniloba (9-1)
Fomové černání stonku (9-1)
Čerň řepková (9-1)
9 = nejlepší hodnota, příznivá vlastnost
2010, 2012 - 2013
Srovnávací
Hybridní
Nově registrované
107
104
99
104
98
101
95
96
100
94
109
107
100
105
98
102
95
95
97
90
0
137
8,0
88
206
141
7,2
78
0
148
7,0
75
0
138
8,1
89
1
151
6,8
69
5,5
4,8
5,8
6,1
5,8
5,7
6,0
5,6
5,8
5,8
4,2
6,7
6,0
5,3
5,4
4,85
5,72
5,87
5,78
5,97
46,66
46,21
46,34
45,80
45,57
5,76
62,34
19,2
9,6
0,00
5,54
63,56
18,9
8,9
0,00
5,75
60,41
20,8
9,7
0,00
5,92
60,74
20,9
9,3
0,00
5,65
61,33
19,7
10,1
0,00
17,4
10,6
13,2
14,0
17,5
22,2
22,6
21,9
22,4
22,7
1 = nejhorší hodnota, nevyhovující vlastnost
PFH = pylově fertilní hybrid
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:30 Stránka 33
POPISY ODRŮD
typ „00“ (minimální obsah kyseliny erukové a nízký obsah glukosinolátů)
 nově registrovaná
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké a vysoké, středně odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce
semen středně vysoká až vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene v chladné oblasti pěstování.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Limagrain Europe, FR
Zástupce v ČR:
Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice
Registrace:
2014
ARIZONA
Typ odrůdy:
PO
 doporučená
Linie
Polopozdní odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen středně
vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký.
Přednosti:
Odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, DE
Zástupce v ČR:
Ing. Marian Špunar, Brno
Registrace:
2010
AROT
Typ odrůdy:
 ostatní
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné odolná proti poléhání.
Hmotnost tisíce semen středně vysoká až vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Nickerson International Research SNC, FR
Zástupce v ČR:
Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice
Registrace:
2009
ARTOGA
Typ odrůdy:
 nově registrovaná
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Polopozdní hybridní odrůda, rostliny vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až
vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
SERASEM, FR
Zástupce v ČR:
VP AGRO, spol. s r.o., Praha
Registrace:
2014
BONANZA
Typ odrůdy:
CPG
 ostatní
Linie
Středně raná odrůda, rostliny nízké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je nízká. Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký.
Přednosti:
Nízká délka rostlin, odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Nízký výnos, menší až střední odolnost proti vyzimování, menší odolnost proti sklerotiniové hnilobě.
Udržovatel:
SARL Adrien Momont et Fils, FR
Zástupce v ČR:
SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA spol. s.r.o., Žatec
Registrace:
2011
BUZZ
Typ odrůdy:
CPG
 ostatní
Linie
Středně raná až raná odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je
vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Ranost, odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Selgen a.s., Praha
Registrace:
2011
CORTES
Typ odrůdy:
 nově registrovaná
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen nízká až středně vysoká. Obsah oleje v semeni velmi vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene.
Pěstitelská rizika: Pouze vyhovující obsah glukosinolátů.
Udržovatel:
Monsanto Technology LLC, USA
Zástupce v ČR:
MONSANTO ČR s.r.o., Brno
Registrace:
2014
DK EXCELLIUM
Typ odrůdy:
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
31
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:30 Stránka 34
 předběžně doporučená
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen nízká až středně
vysoká. Obsah oleje v semeni velmi vysoký.
Přednosti:
Velmi vysoký výnos semene, velmi vysoký obsah oleje, odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Monsanto Technology LLC, USA
Zástupce v ČR:
MONSANTO ČR s.r.o., Brno
Registrace:
2013
DK EXPLICIT
Typ odrůdy:
 doporučená
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen středně vysoká až
vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene, odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Deutsche Saatveredelung AG, DE
Zástupce v ČR:
MONSANTO ČR s.r.o., Brno
Registrace:
2009
DK EXQUISITE
Typ odrůdy:
 nově registrovaná
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen
nízká. Obsah oleje v semeni vysoký.
Přednosti:
Velmi vysoký výnos semene, vysoký obsah oleje.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Monsanto Technology LLC, USA
Zástupce v ČR:
MONSANTO ČR s.r.o., Brno
Registrace:
2014
DK EXSSENCE
Typ odrůdy:
 předběžně doporučená
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání.
Hmotnost tisíce semen nízká. Obsah oleje v semeni vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene v chladné oblasti pěstování, vysoký obsah oleje.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
DeKalb Genetics Corporation, USA
Zástupce v ČR:
MONSANTO ČR s.r.o., Brno
Registrace:
2013
DK EXSTORM
Typ odrůdy:
 nově registrovaná
Pylově fertilní hybrid polotrpasličí hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny nízké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen nízká. Obsah oleje
v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene zvláště v teplé oblasti pěstování, odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování.
Pěstitelská rizika: Pouze vyhovující obsah glukosinolátů.
Udržovatel:
DeKalb Genetics Corporation, USA
Zástupce v ČR:
MONSANTO ČR s.r.o., Brno
Registrace:
2014
DK SENSEI
Typ odrůdy:
CPG
 předběžně doporučená
Linie
Raná až středně raná odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce
semen je vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, A
Zástupce v ČR:
PROSEV s.r.o., Praha
Registrace:
2013
HARRY
Typ odrůdy:
 doporučená
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání.
Hmotnost tisíce semen středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene.
Pěstitelská rizika: Pouze vyhovující obsah glukosinolátů.
Udržovatel:
Deutsche Saatveredelung AG, DE
Zástupce v ČR:
OSEVA PRO s.r.o., Praha
Registrace:
2011
INSPIRATION
Typ odrůdy:
32
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:30 Stránka 35
 ostatní
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen
vysoká. Obsah oleje v semeni nízký.
Přednosti:
Vysoký obsah N-látek v semeni.
Pěstitelská rizika: Nízký výnos, nízký obsah oleje, pouze vyhovující obsah glukosinolátů.
Udržovatel:
Bayer BioScience N.V., B
Zástupce v ČR:
BAYER s.r.o., Praha
Registrace:
2011
JUMPER
Typ odrůdy:
CPG
LOHANA
Typ odrůdy:
Pěstitelská rizika:
Udržovatel:
Zástupce v ČR:
Registrace:
 ostatní
Linie
Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen středně
vysoká až vysoká. Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký.
Menší až střední odolnost proti vyzimování, nízký až středně vysoký obsah oleje.
Limagrain Europe, FR
Limagrain Central Europe S.E., organizační složka, Vizovice
2011
 předběžně doporučená
Pylově fertilní hybrid (MSL)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen nízká až
středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký.
Přednosti:
Výnos semene, odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Deutsche Saatveredelung AG, DE
Zástupce v ČR:
OSEVA PRO s.r.o., Praha
Registrace:
2013
MARATHON
Typ odrůdy:
CPG
 doporučená
Linie
Polopozdní až pozdní odrůda, rostliny středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je nízká až
středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký.
Přednosti:
Odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Pozdnost.
Udržovatel:
Syngenta Seeds S.A.S., FR
Zástupce v ČR:
Syngenta Czech s.r.o., Praha
Registrace:
2011
NK GRANDIA
Typ odrůdy:
CPG
 doporučená
Linie
Polopozdní odrůda, rostliny středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je
středně vysoká až vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene, odolnost proti vyzimování.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Syngenta Seeds S.A.S., FR
Zástupce v ČR:
Syngenta Czech s.r.o., Praha
Registrace:
2008
NK MORSE
Typ odrůdy:
 ostatní
Pylově fertilní hybrid (MSL)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen
středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký.
Přednosti:
Odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Deutsche Saatveredelung AG, DE
Zástupce v ČR:
OSEVA PRO s.r.o., Praha
Registrace:
2010
PRIMUS
Typ odrůdy:
CPG
 doporučená
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen
středně vysoká. Obsah oleje v semeni velmi vysoký.
Přednosti:
Odolnost proti poléhání, velmi vysoký obsah oleje.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Pioneer Génétique SARL, FR
Zástupce v ČR:
Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka, Břeclav
Registrace:
2009
PR46W26
Typ odrůdy:
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
33
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:30 Stránka 36
CPG
 předběžně doporučená
Pylově fertilní hybrid (OGU/INRA)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen středně
vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene, odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Pioneer Génétique SARL, FR
Zástupce v ČR:
Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizační složka, Břeclav
Registrace:
2012
PT 205
Typ odrůdy:
 předběžně doporučená
Linie
Raná až středně raná odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání.
Hmotnost tisíce semen je nízká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene, odolnost proti vyzimování.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Selgen a.s., Praha
Registrace:
2013
RESCATOR
Typ odrůdy:
 ostatní
Pylově fertilní hybrid (MSL)
Raná až středně raná hybridní odrůda, rostliny nízké až středně vysoké, středně odolné až odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Ranost.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, DE
Zástupce v ČR:
Ing. Marian Špunar, Brno
Registrace:
2008
ROHAN
Typ odrůdy:
 ostatní
Pylově fertilní hybrid (MSL)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je středně
vysoká. Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene, odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Nízký až středně vysoký obsah oleje.
Udržovatel:
Deutsche Saatveredelung AG, DE
Zástupce v ČR:
OSEVA PRO s.r.o., Praha
Registrace:
2011
RUMBA
Typ odrůdy:
CPG
 doporučená
Linie
Středně raná odrůda, rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je středně
vysoká až vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
KWS SAAT AG, DE
Zástupce v ČR:
KWS OSIVA s.r.o.
Registrace:
2010
SHERLOCK
Typ odrůdy:
 ostatní
Pylově fertilní hybrid (MSL)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen středně
vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene v teplé oblasti pěstování, odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
NPZ Lembke Semences SARL, FR
Zástupce v ČR:
Ing. Marian Špunar, Brno
Registrace:
2011
SHERPA
Typ odrůdy:
CPG
 nově registrovaná
SIDNEY typ „HO“ (vysoký podíl kyseliny olejové)
Typ odrůdy:
Linie
Polopozdní odrůda, rostliny nízké, méně až středně odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je vysoká.
Obsah oleje v semeni nízký. Má vysoký podíl kyseliny olejové v oleji.
Přednosti:
Nízká délka rostlin, olej s vysokým podílem kyseliny olejové.
Pěstitelská rizika: Nízký obsah oleje.
Udržovatel:
Saatzucht Donau Ges.m.b.H. & CoKG, A
Zástupce v ČR:
SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA spol. s.r.o., Žatec
Registrace:
2013
34
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:30 Stránka 37
CPG
 předběžně doporučená
Linie
Středně raná odrůda, rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je nízká až
středně vysoká. Obsah oleje v semeni středně vysoký až vysoký.
Přednosti:
Vysoký výnos semene.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Caussade Semences, FR
Zástupce v ČR:
Caussade Osiva s.r.o., Brno
Registrace:
2013
SLAKI CS
Typ odrůdy:
 ostatní
SW 05025 A CPG (Dříve Da Vinci)
Typ odrůdy:
Linie
Středně raná odrůda, rostliny středně vysoké, středně odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen je středně
vysoká až vysoká. Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký.
Pěstitelská rizika: Nízký až středně vysoký obsah oleje.
Udržovatel:
SW Seed Hadmersleben GmbH, DE
Zástupce v ČR:
SAATBAU LINZ CESKA REPUBLIKA spol. s.r.o., Žatec
Registrace:
2009
 ostatní
Pylově fertilní hybrid (Safecross)
Polopozdní hybridní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen
středně vysoká. Obsah oleje v semeni nízký až středně vysoký.
Přednosti:
Odolnost proti poléhání.
Pěstitelská rizika: Menší až střední odolnost proti vyzimování, nízký až středně vysoký obsah oleje.
Udržovatel:
Syngenta Seeds S.A.S., FR
Zástupce v ČR:
Syngenta Czech s.r.o., Praha
Registrace:
2011
SY CASSIDY
Typ odrůdy:
 doporučená
Pylově fertilní hybrid (MSL)
Středně raná hybridní odrůda, rostliny středně vysoké až vysoké, odolné proti poléhání. Hmotnost tisíce semen
středně vysoká. Obsah oleje v semeni vysoký.
Přednosti:
Vysoký obsah oleje, odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování.
Pěstitelská rizika: Výrazná nemá.
Udržovatel:
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, DE
Zástupce v ČR:
Ing. Marian Špunar, Brno
Registrace:
2011
XENON
Typ odrůdy:
Poznámka:
CPG - udělena odrůdová práva Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94)
CPA - podána žádost o udělení odrůdových práv Společenství (nařízení Rady (ES) 2100/94).
PO - udělena ochranná práva k odrůdě podle zákona č.408/2000 Sb.
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
35
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:30 Stránka 38
Sortiment A
Typ
odrůdy
HTS
osiva (g)
1
ARIZONA
H
5,2
2
ARTOGA
H
6,3
3
BUZZ
L
4,9
4
DK EXPLICIT
H
3,6
5
DK EXSSENCE
H
4,0
6
DK EXSTORM
H
6,5
7
DK SENSEI
sdH
3,9
8
ES ALEGRIA
L
4,5
9
INSPIRATION
H
4,9
10 JUMPER
H
4,6
11 LOHANA
L
4,9
12 RESCATOR
L
4,8
13 SHERLOCK
L
4,7
14 SHERPA
H
5,4
15 SLAKI CS
L
3,8
36
Charakteristika
a poznámky ke stavu porostu
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:30 Stránka 39
Sortiment B
Typ
odrůdy
HTS
osiva (g)
1
BONANZA
H
5,8
2
CORTES
L
6,7
3
DA VINCI
L
5,3
4
DK EXCELLIUM
H
4,4
5
DK EXQUISITE
H
5,1
6
DK IMMINENT CL
H
4,2
7
DOBRAVA
H
4,8
8
GOYA
L
4,5
9
HARRY
L
4,3
10 MARATHON
H
6,9
11 NK GRANDIA
L
5,6
sdH
4,4
13 ROHAN
H
7,6
14 RUMBA
H
4,8
15 SHERLOCK
L
4,7
16 SIDNEY
L
5,6
12 PR45D03
STANOVISKO k odrůdové skladbě řepky pro rok 2014/15
Charakteristika
a poznámky ke stavu porostu
37
stanovisko 14_SPZO 14.04.14 12:31 Stránka 40
Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin
pro své členy provádí tuto činnost:
l Zajišťuje jednotný postup při jednání se státními úřady, dodavatelsko-odběratelskými
firmami a ostatními subjekty v celé vertikále oblasti pěstování, zpracování a využití olejnin.
l Realizuje národní i mezinárodní lobbing ve prospěch řepky, vyvíjí osvětovou činnost
v oblasti řepkových výrobků (oleje a šroty) a podporuje aktivity spojené s bionaftou.
l Spolupracuje s ÚKZÚZ při vytváření Seznamu doporučených odrůd (SDO) pro ozimou
a jarní řepku.
l Provádí maloparcelkové a poloprovozní pokusy v oblasti zkoušení
§ odrůd ozimé řepky, jarní řepky, slunečnice a máku
§ fungicidů, morforegulátorů a stimulátorů
§ účinnosti mořidel a insekticidů
§ aplikace regulátorů dozrávání a desikantů
§ hnojení minerálními a kapalnými hnojivy
l Pořádá
§ jarní semináře k technologii pěstování olejnin
§ polní kázání – přehlídky odrůdových pokusů řepky, slunečnice a máku
§ mezinárodní třídenní seminář
l Vydává
§ čtrnáctideník Květy olejnin, ve kterém pravidelně informuje o aktuálních otázkách pěstování a obchodování s olejninami
§ metodiky pěstování řepky, slunečnice, máku a sóji
§ stanoviska k nabídce odrůd a pesticidů
l Prostřednictvím deseti regionálních agronomů - specialistů provádí na členských
podnicích individuální terénní poradenství při pěstování olejnin.
l Od září 2012 přispívá k propagaci pozitivních vlastností řepkového oleje prostřednictvím
informační kampaně „Řepkový olej – olej nad zlato“
www.olejnadzlato.cz
Vydal: Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin, SPZO s.r.o., květen 2014
Autoři: Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. a kol.
Fotografie: Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc., Agroslužba SPZO
Náklad: 1 200 výtisků
Technický redaktor: Ing. Tomáš Petrtýl
Sazba, zlom, tisk: Typus Pro Praha s.r.o. (www.typus.cz)
ISBN 978-80-87065-51-8
• Stanovisko k odrůdám 2014/2015 - sborník materiálů pro účastníky
seminářů Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin a SPZO s.r.o.
v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
• Opatření: I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost
• Registrační číslo 13/018/1310a/153/000078
• Polní dny pro pěstitele řepky olejné s exkurzí na přehlídky odrůdových pokusů
Download

Stanovisko k odrůdové skladbě řepky 2014