Aktuálně
z radnice
Rada města sušice schválila
na svém jednání dne 7. července přidělení grantů ve
2. kole Grantového programu města sušice v oblasti
kultury, sportu, volného času
a vzdělávání. Rozpis přineseme
v příštím vydání SN.
Na jednání rady města 7. července byla také schválena
závěrečná zpráva o výsledku inventarizace hmotného a nehmotného majetku
a jeho příspěvkových organiza­
cí za rok 2013. Hodnota toho­
to majetku činí k 31. 12. 2013
téměř 2 miliardy korun. Při příš­
tím sčítání bude započten bazén
a hodnota majetku města opět
výrazně vzroste.
spolupráce při zajišťování
odběrů krve u dopravních
přestupků bylo námětem
pracovní schůzky, které se na
radnici 8. července zúčastnili
starosta města Bc. Petr Mottl,
vedoucí územního odboru Poli­
cie ČR Klatovy plk. JUDr. Jan
Myslivec, ředitel sušické ne­
mocnice Ing. Vladimír Sloup
a vedoucí obvodního oddělení
Policie ČR npor. Bc. Pavel Uxa.
Bylo dohodnuto, že odběry ve
všech případech zajistí sušická
nemocnice.
v pátek 10. července proběhlo na radnici jednání ředitele
spol. čevak a. s. ing. Jiřího
Heřmana se zástupci města.
Byla projednána možnost sta­
novení ceny vodného a stočné­
ho pro rok 2015. Na srpnovém
jednání rady města bude podán
návrh na snížení ceny vodného
a stočného.
18. července 2014
Cena 7,00 Kč
24. ročník
hasiči slavili hudbou a ukázkami své práce
K významným oslavám Sboru
dobrovolných hasičů v Sušici patří
odnepaměti průvod městem a ukáz­
ky hasičského zásahu. Už po roce
své existence v roce 1875 procháze­
li hasiči městem a s velkou slávou
a uznáním předvedli na náměstí
cvičný hasičský útok.
Stejně tak letos 12. července
2014 u příležitosti oslav 140 let SDH
Sušice se u hasičské zbrojnice zfor­
moval velký průvod hasičů z široké­
ho okolí. V čele útvaru kráčel velitel
sušického sboru Luděk Klimenda,
v průvodu byly neseny prapory sbo­
rů a vyhrával velký dechový or­
chestr vimperské ZUŠ. Trasa vedla
nejprve k Památníku padlých. Zde
byly na jejich počest položeny kvě­
tiny a zazněla státní hymna. Pak se
průvod vydal přes náměstí do soko­
lovny, kde byla na programu slav­
nostní schůze.
Do sálu byly vneseny prapo­
ry, ke stolu na pódium se usadili
významní hosté a hlediště zaplni­
li dobrovolní hasiči z pozvaných
sborů – z Dobršína, Dlouhé Vsi,
Chmelné, Svojšic, Volšov, Bílenic,
Budětic, Kašperských Hor, Klatov,
Kolince, Milínova, Nezdic, Nýrska,
Rabí, Rejštejna, Soběšic, Strašína,
Strážova a Velhartic. Všechny hos­
ty přivítal Milan Pokorný a předal
slovo starostovi SDH Sušice Pavlo­
vi Jankovi. Ten promluvil o historii
sboru a připomněl důležité zásahy
v minulosti. Pak se slova ujal ředi­
tel územního odboru Klatovy Ha­
sičského záchranného sboru Plzeň­
ského kraje plk. Ing. Aleš Bucifal
a zdůraznil význam současné práce
hasičů při záchraně životů a majet­
ku občanů. Na tribuně byli dále pří­
tomni starosta města Bc. Petr Mottl
Á
ëSKÉ
M
R
A
F
TRHY
A
ÁVKsoutûÏe
UTN
Û
t
H
k
u
C
VINA
O
prod
TRA
n˘ch
Í PO
vítûz I O N Á L N
G
E
R
26.7., 23.8., 20.9. a 18.10. 2014
(sobota) 8:00 – 13:00 hod. na su‰ickém námûstí
26. 7. SOUTùÎ O NEJLEP·Í SU·ICKOU âESNEâKU
Zahraje: Solovaãka (10:00 - 12:00) • Moderuje: J. Hlaváã a R. Nakládal
V¯HERCE BUDE OBDAROVÁN!
Kdo má zájem zúãastnit se soutûÏe, nechÈ
pfiinese svÛj „v˘tvor“ na námûstí v 10:00 hod.
Pfiijìte i Vy a staÀte se ãlenem poroty!
uvnitř čísla
najdete
Zhodnocení školního roku
na gymnáziu ředitelem
i. Kratochvílem – str. 2
Na náměstí se ukázala
vzrůstající úroveň Šumavského strongmana – str. 2
Město nabízí všem občanům možnost získat důležité informace zasláním
zprávy sMs – str. 3
Pohled do zákulisí všech
pěti uměleckých dílen
Dramasterie 2014 – str. 4
(město sbor dobrovolných hasičů
zřizuje a podporuje), zástupci ha­
sičů partnerských měst německé­
ho Wenzenbachu a polské Chojny
a družebního sboru z moravské
Hroznové Lhoty, velitel Požární
stanice Sušice npor. Petr Ježek a ze
Sdružení hasičů Čech a Moravy
a Slezska Václav Hulec, František
Dlesk a Jaroslav Šimáček. Následně
proběhlo dekorování praporů jed­
notlivých sborů pamětní stuhou
a předání ocenění dobrovolným ha­
sičům sušického sboru. Za věrnost
byli oceněni Becková Veronika,
Kalivodová Jindra, Šroubová Soňa,
Holeček Michal, Kareš Vlastimil
a Skolek Tomáš – za 10 let, Cibul­
ková Dana, Holá Marie, Muchová
Vladěna, Vejstrková Helena, Cibul­
ka Radek, Holý Lubomír, Marou­
šek Zdeněk a Vejstrk Čeněk – za
20 let, Janková Anna a Pálková Ma­
rie – za 40 let a Hušák Jiří za 50 let
členství. Vyznamenání a uznání za
práci obdrželi: Löffelmannová Mo­
nika, Šroubová Soňa, Skolek To­
máš, Holý Lubomír, Becková Mi­
luše, Hubička Miroslav, Maroušek
Zdeněk, Šmídl Václav, Beck Ro­
man, Bucifal Bohumír ml., Cibulka
Milan, Janek Pavel, Kojzar Franti­
šek, Novák Zdeněk, Uldrych Jaro­
slav, Maršátová Miloslava, Mařík
Miroslav, Hušák Jiří a in memoriam
Bucifalová Marie a dále nečlenové
sboru starosta Bc. Petr Mottl a ve­
doucí správního odboru Ing. Milan
Gregor. Sbor má 127 členů.
Na náměstí zatím návštěvní­
kům, kteří obdivovali historickou
i současnou hasičskou záchranář­
skou techniku, vyhrávaly a tanco­
valy cimbálová muzika z Hroznové
Lhoty, dechový orchestr a mažoret­
ky ze ZUŠ Vimperk. K vystavené
technice dodává velitel Klimenda:
„Pro srovnání jsme vystavili všechny typy hasičských vozidel Tatra
a další zásahovou techniku (plošina, člun, čtyřkolka atp.).“
Odpoledne přišly na řadu dyna­
mické ukázky. Nejprve nejmenší
hasiči místního sboru pod vedením
Bohumíra Bucifala ml. předvedli
nefalšovaný požární útok. Nebýt
právě hasičských slavností, mohl
by dým valící se z 2. patra radnice
vyvolat určité obavy. Ovšem v ten­
to den tak jen začínala další ze zají­
mavých ukázek práce dobrovolných
i profesionálních hasičů. Evakuace
osob z hořící budovy byla předvede­
na jednak oknem za pomoci výsuv­
ných žebříků a také vnitřkem objek­
tu za pomoci vyváděcích masek.
Ve finále se otevřely dveře radnice
a v oblacích dýmu vycházeli za vše­
obecného potlesku zachránění.
Dnešní hasiči se ovšem věnu­
jí mnoha dalším činnostem, mezi
které především patří zásahy při
povodních a ostatních živelných po­
hromách, ekologických haváriích
a dopravních nehodách. Další ukáz­
kou bylo proto vyproštění osoby
z havarovaného a zaklíněného vozi­
dla. Aby se ke zraněné dostali, mu­
seli hasiči odstranit bouranému autu
zadní okno a část střechy. Řidičku
pak fixovali a šetrně přemístili na
lehátko, kde si ji převzala zdravot­
nická záchranná služba, poskytla
první pomoc a dopravila do sa­
nitky. Dále se diváci přesunuli ke
třem historickým stříkačkám, které
svedly souboj o nejlepší výkon. Svo­
je schopnosti předvedla čtyřmužná
ruční stříkačka, koňská čtyřkolová
stříkačka SDH Volšovy zmotorizo­
vaná v roce 1922 a parní stříkačka
Smékal hasičů z Klatov, která hasi­
la Národní divadlo v roce 1881. Vý­
kony těchto krásných starých stro­
jů byly obdivuhodné, voda z hadic
stříkala vysoko nad střechy domů
a zkrápěla skotačící drobotinu. Po­
slední ukázkou se staly záchranné
práce pomocí lana zavěšeného na
visuté plošině. Hasiči předvedli zá­
chranu dětí i dospělého horolezce.
Ukázky končily velkým aplausem
mnoha set diváků.
Vydařené oslavy přiblížily opět
veřejnosti s velkým úspěchem práci
hasičů. Sušický dobrovolný sbor dě­
kuje za podporu městskému úřadu,
kulturnímu centru a sponzorům:
Autodoprava Haidinger, Autopůj­
čovna J. Sulán, ČEVAK, a. s., Kora­
mex, a. s., Holub – Kovošrot, s. r. o.,
Macháček – MABET, s. r. o., Prů­
cha – motorové nářadí, s. r. o., Pe­
kařství Bandur, spol. s r. o., Ponnath
řezničtí mistři, s. r. o., Restaurace
Zlatá Otava, Rumpold – P, s. r. o. pro­
vozovna Sušice, Řeznictví Smetana,
Solodoor, a. s., Spak Foods, s. r. o.,
Stavebniny Woodcote CZ. a. s.
a ZKD Sušice. Součástí oslav byl
i tradiční Memoriál Václava Buci­
fala, který se uskutečnil s týdenním
předstihem (viz str. 9).
text a foto Eduard Lískovec
vzpomínka na Pavla svobodu – spoluautora slavného
sušického betléma – str. 6
Fotbalisté áčka mají nového trenéra – str. 8
Družstvo atletů tJ sušice
postoupi lo do baráže
o 2. ligu – str. 8
svá setkání s rozhlednou
na svatoboru odhaluje
u příležitosti jejích osmdesátin Emil Kintzl – str. 11
s Marií Malou sejdeme
z Kašperských Hor do tuškova a Opolence – str. 11
Představ ujeme města
DOUzELaGE – 15. je
Niederanven – str. 12
Rekordní účast akce Kdo si
hraje zlobí míň s celebritami na santosu – str. 12
santos byl svědkem i vzácného vystoupení folklorních
souborů z Ruska a Kostariky – str. 12
TELEFON
BEZ PAUŠÁLU
p r o éh o
azd
k
14/2014
od
O,60
Kč/min.
Bezplatná infolinka:
800 100 600
www.fixnet.cz
9 771213 35500 3
14
ŽáCi sLavNOstNě zaKONčiLi
ŠKOLNÍ DOCHázKU
Rozloučení s žáky devátých
tříd proběhlo na obou sušických
základních školách.
ZŠ T. G. Masaryka, která za­
hrnuje pracoviště v ul. Komen­
ského a školu speciální, vyučo­
vala v tomto roce 538 dětí ve
25 třídách. Z páté třídy odchází
na gymnázium 9 dětí. 55 žáků vy­
chází ze třech tříd devátého roční­
ku. Slavnostní rozloučení proběh­
lo tradičně před budovou školy.
V příštím školním roce zasedne
do lavic 42 prvňáčků.
Na ZŠ Lerchova probíhalo
vyučování ve 25 třídách pro 654
žáků. 10 dětí odchází z páté tří­
dy na gymnázium a školní ústav
opouští ve třech třídách 74 devá­
ťáků, 3 osmáci a jeden sedmák.
Na rozloučenou proběhlo v so­
kolovně slavnostní stužkování
a deváté třídy si připravily kultur­
ní vystoupení a filmovou prezen­
taci. Ve školním roce 2014/2015
otevře ZŠ Lerchova 4 třídy pro
94 prvňáčků.
ED
Jako pořadatel Šumav­
ského strongmana tedy
také ‘přitvrdil’ na jednot­
livých disciplínách, ale
závod je stále otevřený,
aby měli šanci i amatér­
ští siláci, kteří v pohárů
amatérů bojují letos.
Osvědčeným týmem,
který do Sušice stabilně
od začátku závodu jezdí,
byl letos opět nepřekona­
telný spíkr Leoš Kubeš
a ostražitý rozhodčí (bý­
valý strongman) Franti­
šek Bauer. Oproti loňsku
se letos diváci na sušickém náměs­
tí výrazně více zapojili a fandili
a podporovali všechny borce k lep­
ším výkonům.
Nejede vám auto? Tak jestli máte
po ruce nějakého strongmana, po­
proste ho, ať do vás trochu strčí.
Ale jen trochu! Oproti téměř pat­
náctitunovému náklaďáku je takový
obyčejný osobáček docela hračka,
tak opatrně. Zvedání auta vypadalo
docela snadně, vítěz Čestmír Šíma
v časovém limitu odlehčil zadní
nápravě celkem 12×. „No, to bych
přezouvat nechtěl“, komentoval dvě
obří pneumatiky jeden z diváků,
když ‘na plac’ pořadatelský tým
připravil dvě lahůdky za sebou –
500 kg a 800 kg. Kombinace pro zá­
vodníky? Tu lehčí převrátit třikrát,
pak se pustit do té těžší. V téhle po­
slední disciplíně byli úspěšní pouze
čtyři závodníci, jako první pokořil
osmistovku právě Jirka Vytiska.
Letos obsadil 4. místo, ale pokud
se mu podaří i v následujícím roce
na akci zajistit potřebné finanční
prostředky, partnery a sponzory
Ohlédnutí za uplynulým školním
rokem na gymnáziu
(všem jim patří poděkování za le­
tošní pomoc, ať materiální, nebo
finanční), pokusí se titul šumav­
ského strongmana získat zpět do
svých rukou.
Rozhodně pomyslný klobouk
dolů zaslouží celý pořadatelský
tým Strongman klubu Sušice, pro­
tože jeho členové v rolích asistentů
v rámci sobotního odpoledne nazve­
dali pěkných pár tisíc kil. Strong­
man sport si u nás i ve světě získá­
vá stále více příznivců. Tak věřme,
že ti nejlepší se napřesrok znovu
sejdou v Sušici!
text a foto AS
V pátek 27. června se rozdáním
ročníkových vysvědčení zavřely
brány škol, pro studenty začaly
dlouho očekávané prázdniny. Na­
stal konec školního roku 2013/14.
Je čas ohlédnout se zpět a zhodno­
tit celoroční práci a úsilí studentů
i pedagogů.
Jsem rád, že se našim žákům
i pedagogům podařilo navázat na
úspěchy roků předchozích v růz­
ných soutěžích a olympiádách.
Svými výsledky potvrdili zamě­
ření naší školy – gymnázium vše­
obecné, neboť jsme se úspěšně za­
pojili do soutěží přírodovědného,
humanitního, ale i sportovního
a uměleckého charakteru. Studen­
ti reprezentovali výborně nejen
sebe, svoji školu, ale i Město Sušice
a Plzeňský kraj. A za to jim patří
velké poděkování. Z nejvýznamněj­
ších úspěchů je třeba připomenout
účast studentů nižšího gymnázia
– družstva robotického kroužku –
na mezinárodní soutěži First Lego
League. V pražském kole soutěže
zvítězili a postoupili do evropské­
ho semifinále, kde obsadili celkové
6. místo. V informatických soutě­
žích naši žáci opět bodovali v ka­
tegoriích úpravy textů a používání
kancelářských aplikací. T. Uhrová
z IV.A a H. Stýblová ze VII.A do­
sáhly na vynikající 2. místo v ČR.
Od letošního roku vyhlásilo MŠMS
podporu technickému vzdělávání.
Je potěšitelné, že i na tomto poli
naši studenti uspěli. O. Uher ze 3.A,
P. Krulec a P. Sýkora ze VII.A se
zúčastnili 1. ročníku Technické
olympiády. Se svým elektrokolem
zvítězili a zaujali i na pražské pře­
hlídce StreTechu. Na tomto místě
je třeba poděkovat firmě Compo­
tech za podporu a sponzoring jak
robotického kroužku, tak i tech­
nického vzdělávání na naší škole.
Na národní úrovni jsme zazname­
nali úspěchy i v uměleckých soutě­
žích. V soutěži Photocontest se na
1. místě umístila I. Vycpálková ze
VII.A a ve Fotoakademii získala
3. místo H. Baborová ze VI.A.
V krajském kole Dějepisné soutě­
že se na 1. místě umístili a do fi­
nále mezinárodní soutěže v Chebu
postoupili A. Roubová, V. Hlava­
tý z V.A a H. Šebestová ze VI.A.
V soutěži o logo a maskota Letní
olympiády dětí a mládeže 2015, vy­
hlášené Plzeňským krajem, patřil
se svým logem mezi vítěze J. Baierl
Letošní druhé Farmářské trhy
patřily dětem. Školákům v sobotu
28. června právě začaly prázdniny
a tak mohli z radosti navařit něja­
kou dobrotu a přinést ji do soutěže
o nejlepší pokrm. Do poroty zasedli
zástupci sušických školek a základ­
ních škol – Jana Švelchová za ZŠ
Lerchova, Miloslava Rubášová za
ZŠ T. G. Masaryka, Marcela Javor­
ská z MŠ Tylova a Václava Kurco­
vá z MŠ Smetanova. Akci za měs­
to tradičně připravili Tomáš Zelený
a Olga Melkusová. Tentokráte děti
obstaraly i muzi­
ku, se známými
hity vystoupi­
la žákovská ka­
pela Seventeen
Day. Porota po­
ctivě zhodnotila
soutěžní pokrmy
a moderátor Jar­
da Hlaváč vy­
hlásil vítěze.
4. místo obsadila
se svými muffi­
nami právě zpěvačka žákovské ka­
pely Simona Švelchová. Vyšší počet
bodů obdržely muffiny čokoládo­
vé od Heleny Šperlové a ještě lépe
chutnaly Špagety dle kačera Do­
nalda a jablkový závin od Karolí­
ny Brányšové. Vítězem soutěže se
stala Barbora Zelená s Jablečnými
růžičkami. Odměněni byli všich­
ni soutěžící, jejich kuchařská zruč­
nost a odvaha přihlásit se do soutěže
určitě ocenění zaslouží. Dospělí si
zatím mohli opět nakoupit domá­
cí ovoce, zeleninu,
chléb, pečivo a dal­
ší produkty. Příští
Farmářské trhy se
uskuteční 26. čer­
vence a náměs­
tí bude určitě bez
upírů – pokrmem,
který může každý
připravit a donést
do soutěže, bude
česnečka.
text a foto ED
Šumavský strongman přitvrdil
Při pohledu na třináct soutě­
žících, kteří nastoupili v sobotu
odpoledne na sušickém náměstí
v soutěži o titul Šumavský strong­
man 2014 (už IV. ročník) bylo divá­
kům jasné, že letos půjde pěkně do
tuhého. Open závod pro siláky se
totiž odehrával v profesionálních vá­
hách, nejlehčím závažím byla činka
70 kg kterou borci museli dostat
nad hlavu jednou rukou, nejtěžší
disciplínou (co do váhy) náklaďák
o váze kolem 15 tun. Toho drobečka
přitahovali na laně na čas na vzdá­
lenost 20 metrů.
„Jednoručky“ byly hned dvě –
70 a 90 kg, následoval mrtvý tah
se 135 kg nápravou, 150 kg želez­
ná kláda. Tuhle trojkombinaci do­
kázalo komplet zvládnout pouze
5 závodníků, ostatní se s váhami
prali statečně, ale většinou skonči­
li na kládě.
Do každé ruky 150 kg a jdeme!
Kufry – Farmers Walk – opět na
čas, vzdálenost 20 m. A aby nazpá­
tek nešli jen tak s holýma rukama,
naložili si na ramena 350 kg hrazdu
(Super Joke). Svaly napnuté k prask­
nutí, soustředění a... všichni zvládli!
Pravda, u některých to bylo ono po­
myslné dno, jiní vypadali, že jdou
jen tak na procházku, ale i diváci,
kterých se v horkém odpoledni se­
šlo kolem dvou stovek, viděli, že
váha nářadí dává zabrat všem.
V loňském roce se sušický (šu­
mavský grizzly – jak mu přezdívají
na strongmanských soutěžích) Jiří
Vytiska stal vítězem Českého pohá­
ru amatérů a na Mistrovství ČR mu
jen o kousek unikl bronz. Postoupil
mezi profesionály, kde jsou pocho­
pitelně váhy opět o něčem jiném.
Sušické noviny 14/2014
18. července 2014
Kaleidoskop
strana 2
Děti vařily i zpívaly
ze VI.A. V krajském finále Prezen­
tiády obhájily 1. místo žákyně IV.A
J. Koppová, K. Prančlová a P. To­
mášková. V informatických soutě­
žích se v kraji na 2. místě umístili
A. Chocová z IV.A, P. Krulec ze
VII. A a J. Hodná z VIII.A. Ani
v jazykových soutěžích a olympiá­
dách jsme nezůstali pozadu. Na
2. místě v kraji se ve svých kate­
goriích umístili T. Le Viet z III.A,
D. Viet Tu Be ze VI.A a A. Ron
z III.A – německý jazyk, V. Hre­
čínová z V.A – španělský jazyk
a J. Vichrová ze VII.A – francouz­
ský jazyk. Neztratilo se ani druž­
stvo našich orientačních běžců, kte­
ré získalo v krajském kole 3. místo.
Řada studentů zvítězila v soutěžích
a olympiádách okresní úrovně. Jsou
to P. Mejstřík z III.A – matematika,
B. Spěváčková z IV.A – biologie,
A. Vlachová z VIII.A a P. Tomáš­
ková z IV.A – český jazyk, D. Tesař
z IV.A – anglický jazyk a K. Slou­
pová ze VII.A ve fotosoutěži. Pří­
nosem pro studenty je jejich zapoje­
ní do různých projektů. Tradičně se
žáci zapojují do projektu „Studenti
čtou a píšou noviny“. Probíhal jazy­
kový projekt „Comenius­Isolation“
a společný projekt s žáky partner­
ské Realschule Kötzting. Tradič­
ní je i zapojení do projektu Eure­
gio­Gastschuljahr, který umožňuje
strávit školní rok našim žákům na
bavorských gymnáziích. Letos se
zúčastnili 3 studenti. Kromě toho
2 studentky VII.A využily obdobný
projet a studovaly ve Francii.
Žáci školy se aktivně zapojují
i do kulturního dění ve městě. „Slet
čarodějnic“, „Majáles“, „Drama­
sterie“. Podílíme se i na pořádání
oslav významných výročí – jako je
28. říjen, 17. listopad či letošní
„Koncert pro Václava Havla“. Za­
pomenout nesmím ani na vznik
studentského Divadla Bezejména,
u jehož zrodu stál V. Löffelmann.
Studenti školy se podíleli i na řadě
charitativních akcí, např. Srdíčko­
vé dny či Mikulášská besídka pro
Sdružení Petrklíč.
V letošním roce skládalo matu­
ritní zkoušku 52 studentů. 17 pro­
spělo s vyznamenáním, 32 prospělo
a 3 neprospěli. I letos se potvrdilo,
že jedině soustavná a cílevědomá
práce vede k úspěchu. Věřím, že
vědomosti a návyky získané během
studia na gymnáziu zúročí i při stu­
diu na vysokých školách.
Během školního roku byly do­
končeny i 2 investiční akce – vý­
měna střešní krytiny a vybudování
bezbariérového přístupu do budovy
školy. Poslední stavební akcí, která
o letošních prázdninách proběhne,
je rekonstrukce a modernizace che­
mické laboratoře.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem kolegyním a kolegům z pe­
dagogického sboru, i všem zaměst­
nancům školy za práci, kterou pro
školu a studenty odvádějí. Je to prá­
ce náročná, zodpovědná a mnoh­
dy vyčerpávající. Dovolená, která
je teď čeká, je opravdu zaslouže­
ná a věřím, že během července
a srpna načerpají tolik potřebné síly
pro nový školní rok 2014/2015. Po­
děkování zaslouží i hlavní sponzo­
ři školy, kterými jsou Compotech,
ZKD Sušice, Aster Pharma Sušice,
Koramex a.s, FixNet, s.r.o a Stav­
by Vichr s.r.o, MUDr. Jiří Choc,
MUDr. Hana Kloučková. Žákům
školy přeji slunečné, pomalu utí­
kající prázdniny a v pondělí 1. září
2014 na shledanou.
Mgr. Ivan Kratochvíl ředitel školy
Poděkování NP Šumava
Chtěla bych za hartmanickou
školu poděkovat pracovníkům in­
formačních center NP Šumava.
Jsme jejich partnerskou školou
a minimálně jednou za měsíc se
s nimi setkáváme na akcích, kte­
ré pro nás připravují – Den Země,
komentované výlety, hry v přírodě,
semináře ve škole a celoroční sou­
těž NP ve školních lavicích, krouž­
ky, pracovní listy, drobné dárky
a propagační materiál je jen čás­
tečný výčet přínosu pro naše žáky.
Vždy jsou velice laskaví, zábav­
ní, milí, trpěliví a bez akcí pořáda­
ných národním parkem si už nedo­
vedeme školní rok vůbec představit.
Děti akce baví a utužují si tak zájem
a znalosti o regionální ekologii. Pře­
ji všem z NP Šumava mnoho elánu,
dobrých nápadů a pohodu v další
práci.
Dagmar Hraničková
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
26. června se MŠ a ZŠ v Dlou­ ekologie a také k tomu zjištění, že
hé Vsi tradičně loučila s uplynulým PET láhve nejsou jen do kontej­
školním rokem. Proč tradičně? Na neru. Nůžky a svíčky nám stačily
to je odpověď jedno­
k tomu, abychom vy­
duchá. Protože ško­
tvořili úžasnou vázu
la pořádá každý rok
s květinami, kterou vi­
předposlední den škol­
díte na fotografii. Po­
ni docházky sportov­
mohly nám také ma­
ní odpoledne pro děti
minky a všechny nás
a rodiče. A jak to bylo
to bavilo. Nakonec si
letos? Trochu jsme
s námi rodiče zahrá­
ošidili sport a více se
li fotbal a pak už ne­
věnovali výtvarnému
zbylo nic jiného než
umění. Díky občan­
si pochutnat na ope­
skému sdružení „Šu­
čených vuřtech. V pá­
mava sobě“ jsme se
tek bylo vysvědčení
dostali k zajímavým
a hurá na prázdniny!
informacím z oblasti
ZŠ a MŠ Dlouhá Ves
Sušické noviny 14/2014
18. července 2014
Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 23. června 2014
•
Rada města schválila zhotovitele akce „Sušice, MŠ Smetanova
– oprava sociálního zařízení“ firmu Sušická stavební, s.r.o., Tichá 873,
342 01 Sušice s nabídkovou cenou 603 239,- Kč bez DPH, tj. 729 919,19 Kč
včetně 21% DPH, a pověřila starostu města podpisem smlouvy o dílo.
•
Rada města schválila zhotovitele akce „Sušice, MŠ Tylova – oprava sociálního zařízení“ firmu Stavební firma RENO CZ, s.r.o., Otavská 1266, 342 01 Sušice s nabídkovou cenou 658 385,- Kč bez DPH,
tj. 796 646,- Kč včetně 21% DPH, a pověřila starostu města podpisem
smlouvy o dílo.
•
Rada města vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise.
•
Rada města schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
VAK SERVIS s.r.o., Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy na akci
„Sušice – ul. Mírová a Družstevní – stavební úpravy kanalizace“, kterým se prodloužila termín dokončení díla a pověřila starostu města
jeho podpisem.
•
Rada města schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci: „Výměna oken v objektu čp. 132, Nábřeží
J. Seitze, Sušice“ podle směrnice pro zadávání veřejných zakázek města
Sušice a zároveň schválila firmy, které budou vyzvány k předložení cenové nabídky: Truhlářství Tomáš Boublík, Pod Svatoborem 54, 342 01
Sušice, Martin Škopek Truhlářství, Pod Vodojemem 1201, 342 01 Sušice, Jan Prexl – Truhlářství, Velký vrch 942, 388 01 Blatná.
•
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušické lesy
a služby, s.r.o., Na Hrázi 270, 342 01 Sušice, IČ 26358450, schválila účetní závěrku společnosti Sušické lesy a služby, s. r. o. za rok 2013.
•
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Sušické
lesy a služby, s.r.o., Na Hrázi 270, 342 01 Sušice, IČ 26358450, schválila
použití a zaúčtování hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši
42.957,47 Kč takto: příděl do zákonného rezervního fondu 2.200,- Kč,
příděl do SF 40.700,- Kč, nerozdělený zisk minulých let 57,47 Kč.
•
Rada města vzala na vědomí informaci o řešení informačního/
mediálního systému v objektu Bazén Sušice.
Kompletní zápis z jednání rady města najdete na www.mestosusice.cz
starostové našli společné téma
Projekt Obce sobě úspěšně rozproudil diskusi o budoucí podobě me­
ziobecní spolupráce.
Po celé republice v těchto dnech probíhají tzv. První oficiální setkání
představitelů obcí v územních obvodech ORP, zapojených do Projek­
tu meziobecní spolupráce. Poslední červnový týden se takové setkání
uskutečnilo i v Sušici.
Projekt meziobecní spolupráce, zkráceně také nazývaný Obce sobě,
se nedávno přehoupl do své druhé poloviny. Setkání představitelů obcí
má za úkol zhodnotit dosavadní práce na projektu, diskutovat provedené
analýzy problémů v území a nastínit možné varianty jejich řešení a také
vybrat tzv. volitelné téma.
Dosud byly analyticky a v návrhových řešeních zpracovány oblasti
předškolního a základního školního vzdělávání, sociální služby a odpa­
dové hospodářství.
Prvního oficiálního setkání se zúčastnilo 13 ze 30 starostů spádové
oblasti ORP Sušice, pětičlenný realizační tým projektu a hosté – zástupce
nositele projektu SMO ČR a tématický expert na zvolenou oblast.
Od začátku projektu proběhlo v Sušici několik neoficiálních setkání
se starosty měst a obcí náležejících do spádové oblasti ORP Sušice. Na
nich byly hodnoceny a zpracovávány výše uvedené tři oblasti, pro vytvo­
ření ucelené rozvojové strategie měli starostové zvolit i oblast poslední
čtvrtou. Jak z předchozích diskusí vyplynulo, byla by jí oblast cestovní­
ho ruchu, což se také potvrdilo při oficiálním hlasování, kdy toto téma
odsouhlasili jednohlasně.
Analýza oblasti se bude zabývat cestovním ruchem z více pohledů:
stávající možnosti a jejich využívání > varianty rozšíření; chybějící atrak­
tivity pro moderního turistu (adrenalinové & relaxační & zážitkové (ryba­
ření) & wellness & fitness & poznávací); dopravní infrastruktura včetně
dopravní obslužnosti; prostupnost územím; vytváření nových pracovních
míst; zkvalitnění a rozšíření služeb cestovního ruchu atd.
Obce navazují spolupráci dobrovolně. Jejich starostové nejlépe vědí,
co potřebují a jaká spojení a spolupráce je pro ně výhodná a jaká ni­
koliv. V rámci prvního oficiálního setkání se odehrála také diskuse
o institucionalizaci meziobecní spolupráce na Sušicku – vznik Dobro­
volného svazku obcí Sušicko – subjektu, který by meziobecní spolupráci
koordinoval a realizoval. Pro jeho vznik se vyjádřila většina z přítomných
starostů. Mimo jiné v diskusi zaznělo, že by bylo třeba nastavit mezio­
becní spolupráci na bázi pravidelných setkávání a konzultaci nejen ve­
řejnosprávních záležitostí. Intenzivní meziobecní spolupráce s kvalitním
managementem by byla vítanou pomocí v jejich práci.
Celá spádová oblast ORP Sušice má 24 752 obyvatel, což je v případě
uskutečňování rozvojových aktivit podstatně větší ekonomická i vyjed­
návací síla, než postavení jednotlivé malé obce. I z tohoto faktu vychází
návrh na vytvoření nového dobrovolného svazku obcí.
A. Staňková, koordinátor projektu
strana 3
informace o dění ve městě
Vážení spoluobčané.
Ve snaze zlepšit a zkvalitnit informovanost obyvatel, Vám město
Sušice od 1. 8. 2014 nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání
důležitých informací o dění ve městě. Tento den bude zahájen provoz
sMs infoKanálu města, který umožní zasílání důležitých informací
na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových
zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
• plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich
řešení?
• plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
• uzavírkách místních komunikací?
• termínech mimořádných svozů odpadu?
• termínech konání zasedání zastupitelstva města?
• mimořádných změnách v provozní době MěÚ apod.? a další užitečné
informace spojené se životem ve Vašem městě?
Zajistěte si tyto informace tím, že se od 1. 8. 2014
ZAREGISTRUJETE k jejich odběru!
Jak?
• online
• SMS­kou
Jak registrovat online?
Pomocí webového registračního formuláře. Od 1. 8. 2014 najdete na
webových stránkách městského úřadu http://www.mestosusice.cz/mususice, odkaz. Pomocí tohoto formuláře můžete svou registraci kdykoli
v budoucnu upravit, změnit nebo zrušit.
Jak se zaregistrovat pomocí sMs?
Registrace k odběru SMS zpráv bude rovněž možná od 1. 8. 2014. SMS
je třeba napsat ve tvaru, který se odvíjí od Vašeho bydliště.
Bydlíte­li přímo v Sušici: REGistRUJmezera JMENO mezera
PRiJMENimezerasUŠiCEmezeraULiCEmezeraCisLOPOPisNE
Pro obyvatele místních částí (Albrechtice, Červené Dvorce, Divišov,
Dolní Staňkov, Humpolec, Chmelná, Milčice, Nuzerov, Rok, Volšovy,
Vrabcov a Záluží) je SMS ve tvaru: REGistRUJmezeraJMENOmezera
PRiJMENimezeraNazEvMistNiCastimezeraCisLOPOPisNE
• víceslovné názvy místních částí oddělte mezerou
• pro registraci budovy s evidenčním číslem je potřeba za číslo
popisné přidat mezeru a slovo EVID
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 376 540 111.
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy,
zejména u víceslovných názvů ulic.
Zrušení služby lze provést zasláním SMS ve tvaru: ODREGistRUJ
– na číslo SMS InfoKanálu: 376 540 111.
sMs Podatelna – komunikace s úřadem pomocí sMs zpráv:
Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit je­
jich přečtení!
Pokud s námi chcete komunikovat, můžete využít SMS podatelny:
SMS ve tvaru: PmezeratEXtzPRavY odešlete na číslo sMs infoKanálu: 376 540 111.
Pro občany, kteří nevyužívají mobilní telefon umožníme doručení
SMS také na pevnou linku v hlasové podobě. Pro registraci pevného
čísla volejte od 1. 8. 2014: 376 540 114 nebo zašlete e­mail s žádostí
o registraci na [email protected] V žádosti uveďte stejné údaje, které
jsou vyžadovány v registračních SMS.
Další informace získáte na webových stránkách městského úřadu
www.mestosusice.cz/mususice.
-JL-
Ještě k výstavbě Kauflandu ...
V minulých novinách bylo panem starostou sděleno občanům jasné
stanovisko k výstavbě Kauflandu v areálu Sola v článku „Postoj staros­
ty zůstává stejný“. Petr Mottl se ztotožňuje se zájmy investora a domní­
vá se, že výstavba megalomanského obchodního centra je v tuto chvíli
jediné reálné řešení.
Mám ráda komplexní informace, a proto je potřeba čtenářům říci,
že firma Fuertes Development, s.r.o., která má eminentní zájem v Sušici
Kaufland postavit, je jedním z největších sponzorů ODS. Sám jednatel
firmy Ing. Zdeněk Přichystal ke sponzoringu řekl (viz zprávy.aktual­
ne.cz 4. 4. 2009): „Dlouhodobě podporuji pravicovou politiku a jsme čle­
ny ODS,“ vysvětluje dar jeden z majitelů Přichystal. „Podporoval jsem již
dříve nespočetně akcí ODS, ohňostroje, sportovní aktivity.“
Možná po tomto sdělení budou občané na záměr výstavby Kauflandu
v Sušici nahlížet poněkud jinak.
Milena Stárková
vyjádření starosty
V reakci na příspěvek paní Stárkové opakovaně uvádím, že se
neztotožňuji se zájmy tohoto investora, ale domnívám se, že je lepší
i tato revitalizace areálu bývalého Sola, byť ‘přetavená’ na obchodní cen­
trum, než ho nechat dál chátrat v této podobě. Dosud nikdo nenabídl jiné,
lepší a reálné řešení. To je komplexní pohled z druhé strany. Navíc návrh
na vydání usnesení o stavební uzávěře předložil na zastupitelstvu Tomáš
Zelený člen ODS a také proti schválení návrhu na uzávěru se hlasovalo
napříč politickým spektrem. „Aktuální zprávy“ z roku 2009 nepovažuji
v této věci za relevantní a vidím v této souvislosti pouze průhlednou snahu
o zviditelnění se za každou cenu v předvolebním období. Petr Mottl
PrOhlídky SuŠice S PrůvOdcem
Zveme Vás na pravidelné pondělní prohlídky města Sušice určené
pro širokou veřejnost v termínech:
červenec
srpen
21. 7.
4. 8.
28. 7.
11. 8.
18. 8.
25. 8.
– prohlídka města – sraz v 10 hod. před radnicí
– prohlídka církevních památek – sraz ve 14 hod. před radnicí
výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 3+1
Byt č. 1, velikost 3+1 (dříve označován jako byt i. ktg.),
ul. Kaštanová, čp. 1164, sušice.
Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plasto­
vá okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9.30 m2, 1. pokoj 19.66
m2, 2. pokoj 17.06 m2, 3. pokoj 14.23 m2, předsíň 8.43 m2, WC 1.03 m2,
koupelna 2.88 m2, komora 2.53 m2, šatna 2.28 m2, balkon 4.39 m2, sklep
5.40 m2. Celková rozloha bytu 87.19 m2.
Datum prohlídky bytu: 22. 7. 2014 od 9.00 do 9.10 hod.
Byt č. 2, velikost 3+1 (dříve označován jako byt i. ktg.),
ul. Kaštanová, čp. 1160, sušice.
Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plas­
tová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10.61 m2, 1. pokoj
19.53 m2, 2. pokoj 12.00 m2, 3. pokoj 12.00 m2, předsíň 10.06 m2, WC
1.03 m2, koupelna 2.86 m2, balkon 6.02 m2, sklep 2.88 m2. Celková roz­
loha bytu 76.99 m2.
Datum prohlídky bytu: 22. 7. 2014 od 9.10 do 9.20 hod.
Byt č. 2, velikost 3+1 (dříve označován jako byt i. ktg.),
ul. Kaštanová, čp. 1158, sušice.
Byt se nachází ve druhém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plas­
tová okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10.61 m2, 1. pokoj
19.53 m2, 2. pokoj 12.00 m2, 3. pokoj 12.00 m2, předsíň 10.06 m2, WC
1.03 m2, koupelna 2.86 m2, balkon 6.02 m2, sklep 2.88 m2. Celková roz­
loha bytu 76.99 m2.
Datum prohlídky bytu: 22. 7. 2014 od 9.20 do 9.30 hod.
Byt č. 5, velikost 3+1 (dříve označován jako byt ii. ktg.),
ul. Dlouhoveská, čp. 238, sušice.
Byt se nachází v prvním nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová
okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 10.00 m2, 1. pokoj 17.60 m2,
2. pokoj 14.60 m2, 3. pokoj 14.60 m2, předsíň 9.00 m2, WC 1.44 m2, kou­
pelna 3.60 m2, sklep 7.30 m2. Celková rozloha bytu 78.14 m2.
Datum prohlídky bytu: 22. 7. 2014 od 9.50 do 10.00 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
­ musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
­ nesmí být dlužníkem města
­ nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
­ během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt,
který mu byl městem nabídnut k nájmu
­ uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů
vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem
bytu vyřazena)
­ musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
­ musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální
výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 7. 2014 v zalepené obálce
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení
požadovaného bytu + adresa odesílatele.
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především
k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného nájem­
ného za m2/měsíc.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky na
pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to i bez
udání důvodů.
Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům
na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,
č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.
vzhledem k tomu, že v srpnu 2014 vyjdou sušické noviny až
29. 8. 2014 upozorňujeme všechny zájemce, že výzva k podání nabídky
na pronájem bytů v srpnu 2014 bude uveřejněna od 15. 8. 2014 na internetových stránkách Města sušice, na úřední desce a na Městském
úřadě v sušici ve 4. patře, č. dveří 410.
-LK-
veřejné projednání územního plánu
Zaplněná zasedací místnost sušické radnice se stala v pondělí
30. června dějištěm veřejného projednávání upraveného a posouzeného
návrhu územního plánu Sušice. Akci připravil Odbor výstavby
a územního plánování Městského úřadu Sušice a jeho zástupce
Ing. Miroslav Špirk představil veřejnosti přítomné zpracovatele územ­
ního plánu z pražské společnosti AF – CityPlan. Tato firma začala na
novém územním plánu pracovat v dubnu 2012. O hlavních zásadách
plánování (stanovení zátopových oblastí a např. oblastí nad úrovní
vodojemu – 525 m n. m.) a dopravním řešení promluvil Ing. Ondřej
Kyp. Probíralo se zejména umístění plánovaného nového mostu přes
Otavu, jeho napojení na nové i místní komunikace a také křížení
se železniční tratí. Ing. Arch. Martin Wedell seznamoval přítomné
s architektonickou koncepcí a Ing. Hana Ali představila území z hlediska
životního prostředí. Za určeného zastupitele města se do jednání zapojovala
Ing. Kateřina Ronová.
Následovala diskuze, ve které se občané nejprve vyjadřovali ke
koncepčnímu řešení plánu a zástupci města a zpracovatele odpovídali
na dotazy. Ředitel společnosti Solodoor Ing. Martin Dozrál vystoupil
s dotazy ohledně omezení velikosti prodejní plochy na 1 000 m2 a na­
vrhoval plochu zvětšit na 5 000 m2. Dále se řešily požadavky jednot­
livých vlastníků drobných pozemků. Nejbouřlivější diskuze probíhala
ohledně statku v Záluží a z plánu vyplývající možnosti jeho dalšího
rozšíření. Jiné dotazy směřovaly na možnost začlenění dalšího území
pro rekreaci. Zpracovatelé vysvětlili, že takové pozemky by měly
navazovat na stávající zástavbu. Projednávání se protáhlo téměř na
3,5 hodiny a pak ještě do sedmi dnů mohly být uplatněny písemné
námitky dotčených vlastníků pozemků a staveb. Eduard Lískovec
košatá a plodná byla dramasterie 2014
Týdenní studium v uměleckých
dílnách končilo závěrečným veče­
rem na Santosu, ve kterém účastníci
předvedli, co se za naučili.
Nejprve vystoupily děti drama­
tické dílny Mileny Vrhelové, která
společnou práci krátce představila:
„Ve stromech za loukou u břehu řeky
jsme si v pondělí vybudovali základnu my nejmladší: Kája Faustová,
Eliška Kurcová, Klárka Mottlová,
Zuzka Bauerová, Eliška Káňová,
Ondra Jarolímek, František Prášek, Fanda Weiss, Filip Faust a Tadeáš Novák. Společně jsme se vydali po stopách Birlibána, po celý
týden putovali světem fantazie
a o své pouti sehráli i závěrečné sobotní představení „Z deníku Dramasterie 2014“. Báječně jsme si to
užili, pobavili sebe i diváky a proto
Dramasterii na – zdar!“
Po té byla vystaveny obrázky
z výtvarné dílny, kterou vedl a oko­
mentoval Miroslav Šisler: „Tématem byla perspektiva zobrazovaného prostoru či objektu. Účastníci
používali především kresebné techniky (tužka, perokresba, akvarel).
Předmětem zobrazování byl prostor
revitalizovaného ostrova Santos,
areál hradu Velhartice a zahrada
zámku ve Volšovech. Aktéři dílny
projevili zjevný zájem o výtvarný
projev včetně zanícení a kolegiality.
Výstupy této dílny je možné shlédnout od 12. 7. do 10. 8. na zámku ve
Volšovech.“
Dále Alena Štréblová představi­
la pokročilé absolventy hereckého
výcviku a dodává: „Naším záměrem během pěti dní divadelní dílny byla snaha představit v kostce
Sušické noviny 14/2014
18. července 2014
Kulturní aktuality
strana 4
způsob práce v profesionálním divadle. Pracovali jsme intenzivně,
téměř osm hodin denně. Soustředili jsme se na techniky pohybové,
zaměřené na orientaci v prostoru
a na vzájemné vnímání partnera, či
skupiny. Zkusili jsme, co to znamená vybudovat na jevišti situaci, jak
pracovat s rytmem představení, jak
na sebe vzájemně reagovat a nerušit při tom ostatní spoluhráče. Nahlédli jsme do podstaty práce s textem, a ukázali si možnosti, jak jeden
a týž text lze vyložit mnoha a mnoha způsoby, z čehož na závěr vznikly jednotlivé etudy, které diváci měli
možnost shlédnout. Do Sušice se
vždycky rádi vracíme, protože je
to místo s velkým kulturním potenciálem, který se tu neztrácí, ale
spíše rozrůstá, také díky aktivitám, jakou je např. DRAMASTE-
RIE. Je to pro nás velmi zajímavé
a inspirativní také proto, že většina zúčastněných už měla hereckou a muzikantskou zkušenost
s vystupováním před lidmi.“
Pak se na Santosu představila
činohra Vokno a po setmění byly
promítány výsledky fotogafické díl­
ny, jejíž téma prozrazuje Veronika
Vlková­Kohoutová (Tvůrčí skupina
Šumák): „Fotografie krajiny i portrétů spojovalo tentokrát společné téma – řeka. Fotili jsme ve dne
v noci. Právě fotografie tzv. intermediální krajiny vznikly v nočních
hodinách za pomocí baterek, svíček
a dalších svítilen. Pokud jste neviděli prezentaci na Santosu, budete mít příležitost prohlédnout si
fotografie od 15. 7. do 16. 8. 2014
v Galerii Branka. Tímto vás srdečně zveme! Věříme, že i letos byla
dílna přínosná a těšíme se na další účastníky v příštím roce. Nejste
nám šumák…“
Čarodějné námluvy Vokna před­
stavujeme na konec. Před sedmnác­
ti lety uvedená televizní pohádko­
vá komedie sloužila této činoherní
dílně jako předloha k expresnímu
nastudování. Do pohádkového rám­
ce vestavěná humorná zápletka
s vtipnými dialogy bavila na San­
tosu malé i velké. Ke strhující
atmosféře přispěly podstatnou mě­
rou herecké výkony, přestože k na­
studování měli protagonisté necelý
týden. Zejména král obveseloval
obecenstvo svými nezaměnitelný­
mi hláškami a byl stejně jako ve
filmu Petr Nárožný ústřední osob­
ností. Souboru Vokno vede Milena
Naglmüllerová a Bohumila Skrbko­
vá, které pro čtenáře Sušických no­
vin zodpověděly několik otázek:
Jak vůbec došlo ke vzniku příle­
žitostného divadla Vokno?
„Prozatímní divadlo Vokno
vzniklo před 6 lety právě z činoherní dílny Dramasterie. Název přišel
až později. Zjistili jsme, že nás společné setkávání baví a že bychom se
mohli v rámci Dramasterie vždycky
sejít, nastudovat jedno představení
a s ním pak vystoupit nejen při Dramasterii, ale když se to povede, tak
třeba u na Sušických slavnostech.
Nejsme pravidelné divadlo, nescházíme se v průběhu celého roku, protože vytížení každého je značné.
A většina členů dojíždí jen na víkendy. Obsazení také není pokaždé
stejné. V šesti představeních, která
jsme nacvičili, se také vystřídalo
poměrně značné množství studentů a absolventů Gymnázia v Sušici.
Letošní obsazení: Marie Divišová
Bálková (královna), Helena Dudová (princezna), Kristýna Marková (čarodějnice), Karel Sedlecký
(princ), Vojtěch Löffelmann (král),
Zdeněk Straka (číšník s přízvukem),
Luděk Naglmüller (číšník a komoří
princezny).“
Soubor je složen z mladých, ale
už zkušených ochotníků. Liší se ně­
jak vaše role lektorů od práce diva­
delního režiséra?
„V podstatě ne. Jen jsme k tomu
ještě rekvizitářky, choreografky,
kulisáci, nápovědky.“
Kolik času jste věnovali pří­
pravě?
„Vzhledem k tomu, že někteří
naši členové již pracují, někteří studují mimo Sušici, tak nám nezbývá
nic jiného, než intenzívní trénink.
Nácviku věnujeme 2 dny a pak ještě
2 zkoušky. No, a herci se učí texty
ve volných chvílích. Generálku jsme
měli v sobotu na Santosu.“
Jakým způsobem představení
vznikalo – sledovali jste třeba spo­
lečně předlohu?
„Touto cestou se snažíme nejít.
Nechceme, aby naši herci kopírovali herce profesionální. Někdy se
tomu nelze vyvarovat – když hrajete Saturnina nebo Světáky, což
jsou notoricky známé filmy, tak se
vám pan Vízner, Brodský nebo Iva
Janžurová do výrazu dostane. Ale
neděláme to záměrně. Připravíme
scénář, promyslíme, kdo se na jakou
roli bude hodit, vymyslíme kulisy,
kostýmy, hudební předěly, tanečky
a jdeme na to.
Letos se ve všech dílnách opravdu hodně „pracovalo“, ale nebolelo to. Když pracujete s příjemnými
a tvořivými lidmi, tak to tak bývá.
(Tvořivost je prý jako pomlázka splétá se z intelektu, znalostí, způsobu myšlení, struktury osobnosti…)
A tento týden se to díky našim svěřencům splétalo jedna radost.“
úvod, otázky a ostatní foto
Eduard Lískovec
Důležité je očím skryté, ohlédnutí za festivalem
Mount Kašperk 2014
První letošní červencový víkend
se v chrámu sv. Markéty v Kaš­
perských Horách konal třetí roč­
ník festivalu křesťanské populární
huby Mount Kašperk 2014. Chrá­
mové varhany měly volno, které
měly v plánu strávit někde u vody
nebo podle vzoru kostelních zvonů
jednou za rok odlétnout do Říma.
Nakonec však zůstaly, protože si
nemohly nechat ujít žádného z účin­
kujících, jejichž výběr letos oprav­
du stál za to.
Páteční podvečer zahájila fol­
ková šansoniérka Eva Henychová.
Eva Henychová je osamělý poutník,
který zpívá o mlhách nad cestou,
a když zpívá, mlha se zvedá a člo­
věk otevřeného srdce na chvíli vidí
dál. Písnička končí, mlha padá, vi­
dění však zůstává a my v něm jako
ve stříbrném zrcadle nacházíme
sami sebe. Po Evě Henychové pat­
ři večer české rockové legendě Ro­
manovi Dragounovi. V rámci tur­
né k vydání alba Piano doprovází
Roman Dragoun na klávesy takto
sám sebe. Jeho hudba tím však ni­
kterak neztrácí na své dramatičnos­
ti, spíše naopak. Jednotlivé skladby
dostávají uhrančivě melancholický
až meditativní nádech a umocňují­
cí naléhavost duchovně laděných
poetických textů. Roman Dragoun
se nám představil v roli zpívajícího
básníka, vytrhujícího člověka z ča­
soprostorových souvislostí všední­
ho dne. Závěr večera, resp. první
hodiny mladé páteční noci, obsta­
rala pražská rocková skupin Citová
záležitost, která za ta léta v Kašper­
ských Horách tak nějak zdomácně­
la. Chválit Boha a jeho dílo bychom
měli vždy tím, co nejlépe umíme
a co nám jde přímo od srdce a po­
kud to něco je rock, tak netřeba po­
chybovat o tom, že i andělé na ne­
beském kůru hrají na kytary a umí
se do jejich strun pořádně opřít. Ži­
vot je pestrý, barevný, rozmanitý
a překvapující a víra, má­li být živá,
musí být také taková.
Sobotní odpoledne patřilo nejpr­
ve hartmanickému folk rockovému
duu 6strun. Následoval soubor NO­
E­MI z Vlachova Březí s pásmem
nazvaný Čas, doplněným působi­
vou videoprojekcí. Celek vyznívá
velmi emotivně a nejedna slza uváz­
la na krajíčku. Dalším účinkujícím
byl Páter Vavřinec Skýpala a jeho
skupin Miriam pohybující se na po­
mezí folku, folk rocku a art rocku.
Jejich hudba umí být zvláště na­
léhavá, aniž by se člověk cítil být
k něčemu nucen a to, co nám mož­
ná ještě před chvílí ani nepřišlo na
mysl, zdá se být najednou možné.
Pro někoho bylo možná překvape­
ním, že jsme do našeho programu
zařadili skupinu Los Gitanos Rubi­
os, hrající andaluskou lidovou hud­
bu s texty Frederico Garcia Lorcy.
Po prvních tónech však bylo zřejmé,
že naše volba byla správná a že nám
právě tahle překvapující barva na
naší hudební paletě chyběla. Posled­
ním bodem odpoledního programu
byla vokálně­instrumentální sku­
pina Druhý pokus z Kašperských
Hor, která doprovází rytmické mše
v naší farnosti.
Večerní program pak zahájil pís­
ničkář od srdce Petr Minář s pro­
gramem Důležité je očím skry­
té inspirovaným knihou de Saint
Exupéryho Malý princ. Okolo dva­
cáté hodiny explodovalo v chrámu
sv. Markéty T´N´T. Pražské duo
Tereza Bečičková a Tomáš Ludví­
ček soustřeďující se na interpretaci
goospelů a spirituálů předvedli vy­
stoupení, které nelze popsat jinak
než jako explozi. Sami o sobě říkají,
že jejich hudba je silou dynamitu či
trinitrotoluenu, a pak ztišením jar­
ního vánku. Poslední kapelou, která
vystoupila na festivalu Mount Kaš­
perk 2014, byl klatovský spirituál
Zebedeus. Své vystoupení pojali
netradičně akusticky a v komorní
atmosféře pozdního sobotního pod­
večera dotvořili pestrou, rozmani­
tou a překvapující hudební paletu do
podoby, která snad některým z těch,
kteří tu s námi chvíli poseděli nebo
třeba jen prošli kolem, otevřela srd­
ce. Vlastně nám jde především o to,
aby holka nebo kluk s kytarou, kteří
chtějí to nevypověditelné v sobě vy­
zpívat, věděli, že u nás najdou své
místo, dveře i srdce otevřená.
Na shledanou na festivalu Mount
Kašperk 2015!
Alena Bernardová
45 let sDs
Dopis všem bývalým členům sušického dětského sboru
Než jsme se nadáli, uplynulo
pět let. Naše pěvecká rodina se
opět rozrostla. Mnozí vodí do sbo­
ru nejen své děti, ale i své vnu­
ky. Někteří dál zpívají v dospě­
láckých sborech, někteří sami
řídí sbor ve svém působišti. Také
Sušický dětský sbor se má stále
k světu. Rozrostl se tak, že dosa­
vadní čtyři sbormistři nevědí kam
dřív skočit. Milena s Jarkou stále
dovádějí s Broučky a o Vánocích
i s jejich rodiči. Oba Jeníci se Slu­
níčky a Včelkami stále dokazují,
foto Veronika Kohoutová-Vlková že zpívat se může naučit každý.
A nejen to, Včelky rok co rok ob­
hajují Zlaté pásmo! „Hlavňák“ se
rozrostl na dosud nevídaný počet
osmdesáti pěvců. Je to i tím, že
vznikli „Chlapi SDS“, kteří zpí­
vají samostatně, anebo s děvčaty
jako sbor smíšený. Hlavní sbor
přivezl v roce 2012 z americké­
ho města Cincinnati dvě stříbra
a jeden bronz. V soutěži středo­
školských sborů „Opava Cantat“
vyzpíval zlato a stříbro. Tyhle
úspěchy mají na svědomí Jeník
s Pepčou, Andrejkou a Čámou.
Festival „Je kraj, kde voní tráva“
proběhl letos již podesáté. Prezi­
dentka Áža s výborem SP SDS
jej zorganizovala také na zlatou
medaili.
Tak tedy, milí „bejvaláci“,
chcete­li se opět sejít a zazpí­
vat, rezervujte si soboty 30. srp­
na a 20. září! V novém sále ZUŠ
zvaném „Káčko“, propojeném
se ZUŠ chodbou, proběhnou od
14.00 zkoušky. V sobotu 4. října
dopoledne v Sokolovně generál­
ka, odpoledne v 16.00 v Sokolov­
ně koncert všech oddělení, večer
v Sokolovně od 20.00 společenský
večer bejvaláků. Pokud bude zá­
jem, mohou sólisté zpěváci či in­
strumentalisté vystoupit v pátek
v 19.00 ve Smetanově sále gym­
názia na samostatném koncertě.
Po nich ve 21.00 dostanou prostor
v Tradičním kloubu různé sestavy
kapel beatových.
Za sbormistry a výbor SDS
váš Pepča Baierl
P.S. Ozvěte se mailem a sděl­
te své návrhy a požadavky!!! Vy,
kteří chcete vystoupit v pátek,
ozvěte se do konce července.
Sušické noviny 14/2014
18. července 2014
Sušice
19. července od 16 hod. – Ostrov Santos
Přehled akcí
POKLaDNa kina otevřena denně, vždy 1 hodinu
před promítáním filmu
KaFE siRKUs, Příkopy 178, Sušice
pondělí–neděle
13–20 hod
GaLERiE siRKUs
po – pá 8–16 hod., so – ne 13–20 hod.
Josef seidel – foto Šumavy 1890–1935 – do 2. srpna
strana 5
region
hartmanice
HORsKá sYNaGOGa Hartmanice
otevřeno denně mimo pondělí 9–18 hod.
KD sokolovna, t. G. Masaryka 120, sušice
www.hartmanice.cz, tel.732 631 176, 371 343 357
správa budov
376 521 682
DOBRá vODa U HaRtMaNiC
kulturní akce, kurzy, výlety,
Muzeum Dr. Šimona adlera tel. 376 593 412
předprodej vstupenek
376 528 686
otevřeno denně kromě po. 9–12 a 12.30–17 hod.
redakce SN
376 555 070
Expozice kultury a tradic židovské menšiny
otevřeno:
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek, pátek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod
kašperské hory
Městská knihovna sušice
komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provoz oddělení pro
dospělé a čítárna
po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
oddělení pro mládež
po, st, pá 13–17 hod.
20. července od 11 hod. – Ostrov Santos
Piknik na santosu s dětským divadlem
13.30 hod. – Dětské divadlo ,,Otesánek”
14.00 hod. – Dětské divadlo ,,Paleček”
26. července od 14 hod. – Ostrov Santos
Prázdninová večerní rokotéka Jardy Hlaváče
Muzeum Šumavy sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
www.muzeum.sumava.net,
e­mail: [email protected]
výstava Kouzelný svět panenek – do 22. srpna
Městské informační centrum – budova radnice
tel. 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e­mail: [email protected]
do 30. 9. je otevřeno po – pá 9–17 hod.
přestávka 12.30–13 hod.
so 9–14 hod., ne 9–14 hod. (do 31. 8.)
2. srpna – Ostrov Santos
Šumava against 2014 – hudební festival
hrají: Požadovaný stav mysli, Dead City Radio, Radnice sušice – 6. patro
do 30. 7. – abstrakce – obrazy Marty Hostkové
Conoped, Blue Screen of Dead
3. srpna od 9.30 hod. – Zimní stadion Sušice
Memoriál Rendy Vachouška – info na str. 9
Hokejbalový turnaj za účastí profitýmů z ČR
od 3. do 29. srpna
3. srpna od 18 hod. – Galerie Sirkus Sušice
Lenka sýkorová – zlatíčka – vernisáž výstavy
8.–10. srpna od 6 a 17 hod. – Sušice, Rabí, Velhartice
Balonové setkání – info Jan Křížek, tel. 724 672 521
18.–20. července
Hudební Festival „Na konci světa“ 3. ročník
Vystoupí kapely: Skakalak, Kabaret Kajbar, Strong
Coffe, Delikvence 11, Strýčkova zahrádka a jiné.
Informace na ww.nakoncisveta.net.
1.–3. srpna – kostel Panny Marie Sněžné
Poutní slavnosti Panny Marie sněžné
mše, procesí, koncert Spirituál Kvintetu – 2. 8., 20 hod.
Městské kulturní a info. středisko
po – pá 9–12 hod. a 13–16 hod., tel. 376 503 412
Muzeum Šumavy – galerie
úterý – sobota
10–12, 13–16 hod.
výstava Příroda Šumavy objektivem zoologa
kurátor výstavy a autor fotografií Mgr. Ivan Lukeš
Žihobce
MUzEUM LaMBERsKá stEzKa
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
po – pá: 9–17 hod., so, ne: 10–16 hod.
výstava – kočárky z let 1860–1960 doplněné o do­
bové panenky, pokojíčky a další hračky.
výstava Fauna a flora amatérských fotografů
obojí do 31. července
výstava K. Pecla „albánie“
výstava obrazů simonetty Šmídové
obojí do 31. srpna
GaLERiE NEtOPÝR
Výstava Les a jeho fauna a flóra v dílech malířů
19. a 20. století
9. srpna od 15 hod. – Ostrov Santos
19. července od 14. hod.
Otevření finského kulturního centra
stELLa POLaRis
Vernisáž výstavy Pekka Vehviläinen
23. srpna od 19 hod. – kostel v Žihobcích
Pellant trio – smyčcový koncert
Srní
16. srpna od 10 hod. – Hauswaldská kaple
Poutní slavnosti Hauswaldské Panny Marie
za doprovodu sušické dechovky Solovačka
12.30 hod. – česko­německá mše sv. v kostele Nej­
světější trojice
14.30 hod. – Poutní koncert „Modlitba za Šumavu“,
účinkují P. Tomas van Zavrel a Toník Yetti Jelínek
15 hod. – žehnání poutníkům
Podmokly
… od úplňku do úplňku otevřená bylinná zahrada …
1. srpna od 20 hod. – KD Podmokly
100OPEN
let od vzniku
i. světové války
GARDEN
VOLŠOVY
přednáška a12.
beseda
s PhDr.
Ladislavem
července
- 10. srpna
2014 Čepičkou
Zveme vás do parku u zámku ve Volšovech, kde můžete volně relaxovat,
občerstvit se a poznávat právě rostoucí bylinky. Při workshopech
budeme společně tvořit a vyrábět bylinné lektvary pro zdraví.
volšovy
12. července –10. srpna – park u zámku ve Volšovech
… od úplňku do úplňku otevřená bylinná zahrada …
OPEN GARDEN VOLŠOVY
ZAHRADNÍ
12.
července -SLAVNOST
10. srpna 2014
sobota
12. ve
července
od 14:00
Zveme vás do parku
u zámku
Volšovech,
kde můžete volně relaxovat,
Koncert Fabric
oheň, Při
nabídka
bylin
občerstvit
se aRelations,
poznávatvýstava,
právě performance,
rostoucí bylinky.
workshopech
a řemeslných
výrobků,tvořit
hry proa děti
i dospělé,
čajovna
a jiné pro
dobroty.
budeme společně
vyrábět
bylinné
lektvary
zdraví.
WORKSHOPY
Výroba produktů z bylinek, batika a tvorba z přírodního materiálu začíná
vždy ve 14:00 na zámku ve dnech 14.7., 26.7., 28.7., 4.8., 9.8.
ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ
neděle 10. srpna od 18:00 – oslava květin a oheň při úplňku
Vstupné do zahrady, zámku a na workshopy dobrovolné.
Za podpory města Sušice pořádá Oblastní charita Sušice, na adrese Volšovy 1.
V parku denně čajové občerstvení, sociální zázemí i pro osoby s postižením.
Kontakt: www.charitasusice.cz, facebook, [email protected]
18.–20. července – Zámek Volšovy – info str. 7
ZAHRADNÍ SLAVNOST
sobota 12. července od 14:00
Koncert Fabric Relations, výstava, performance, oheň, nabídka bylin
a řemeslných výrobků, hry pro děti i dospělé, čajovna a jiné dobroty.
WORKSHOPY
Výroba produktů z bylinek, batika a tvorba z přírodního materiálu začíná
18.
července
vždy–ve20.
14:00
na zámku 2014
ve dnech 14.7., 26.7., 28.7., 4.8., 9.8.
ZÁVĚREČNÉ SETKÁNÍ
neděle 10. srpna od 18:00 – oslava květin a oheň při úplňku
Vstupné do zahrady, zámku a na workshopy dobrovolné.
Za podpory města Sušice pořádá Oblastní charita Sušice, na adrese Volšovy 1.
V parku denně čajové občerstvení, sociální zázemí i pro osoby s postižením.
Kontakt: www.charitasusice.cz, facebook, [email protected]
zámek Volšovy a okolí
PÁTEK 18. 7.
NEDĚLE 20. 7.
19:00 - 21:00 - společné zahájení,
přednáška a beseda - Václav Cílek,
Ridina Ahmedová
9:30 - 16:30 HLASOVÝ WORKSHOP
SE ZPĚVAČKOU RIDINOU AHMEDOVOU
- práce s hlasem v krajině inspirovaná
sobotní výpravou
SOBOTA 19. 7.
Václav Cílek je geolog, klimatolog, esejista,
autor řady knih věnovaných krajině
a popularizátor vědy.
Ridina Ahmedová je zpěvačka českého,
ruského židovského a súdánského původu,
19:00 ZAHRADNÍ SLAVNOST V ZÁMECKÉM zajímá se o možnosti lidského hlasu.
PARKU - v případě deště v zámku
Je zakladatelkou projektu Hlasohled.
7:30 - CELODENNÍ VÝPRAVA KRAJINOU
S VÁCLAVEM CÍLKEM - určeno široké
veřejnosti, sraz před zámkem v 7:15
hudba: Jill trio - tango nuevo/Klatovy,
Alex&Jerome - pop-acoustic/Písek,
jam-session, (po)šumavské dobroty
- gourmetský stánek “U mlsné kozy”,
čajovna, oheň...
Pátek + sobota: vstupné dobrovolné
Neděle: cena dílny je 520,- Kč,
registrace předem na emailu:
[email protected] (max 20 osob)
Akce probíhá ve spolupráci organizací Rašelina-kulturní spolek, Hlasohled, Oblastní charita Sušice, za finanční podporu děkujeme Nadaci Život umělce a Městu Sušice
strašínská jeskyně
otevírací doba: červenec a srpen: út – ne 10–16 hod.
hrady
RABÍ – tel. 376 596 235,
[email protected], www.hradrabi.eu
25. 7. od 20 hod – koncert Karla Plíhala
26. července od 13 hod. – hasičské hřiště
Rabský floutek – začátky v 15 hodin
3. Dechovkový festival – více na str. 6
27. 7. – Studio dell´arte – O zvědavém slůněti
Hrají: Vrchovanka z Mrákova, Skalanka, Doubra­ 10. 8. – LokVar – Malá mořská víla
vanka z Jámy, Solovačka
17. 8. – Studio Damúza – Trpasličí pohádka
dlouhá ves
Galerie Branka
1.–16. srpna
Dramasterie 2014 – výstava prací z workshopu
PŘiPRavUJEME:
30. srpna od 15 hod. – Ostrov Santos
16. srpna od 16 hod. – Rozhledna Svatobor
Oslavy 80. narozenin rozhledny – laserova show,
sbor Svatobor, Karavana Swingers Band, Non Limit
23. srpna od 14 hod. – Ostrov Santos
Prázdninová večerní rokotéka Jardy Hlaváče
sušické kulturní centrum, p. o.
siRKUs, Příkopy 178, Sušice:
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
KAŠPERK – tel. 376 582 324
[email protected], www.kasperk.cz
Nový prohlídkový okruh Život na hradě
19.–20. července od 10 hod. – náměstí před kostelem
17.–19. července – noční prohlídky hradu
Pouť s kulturním programem a řemeslným
3.–6. srpna od 21 hod.
trhem – více informací na www.zh­s­laskou.cz
William shakespeare: Romeo a Julie
V hlavní roli Matouš Ruml a Tereza Rumlová.
7.–10. srpna od 21 hod.
Cyrano – Divadlo Kašpar
Hrají Martin Hofmann a Jitka Čvančarová.
25. července od 19 hod. – Hotel Prácheň
Ševčíkovy hudební večery: Klavírní trio hráčů 19.–24. srpna
Pražské komorní filharmonie
týden oživené historie – Den umění, řemesel
a dovedností
26.–27. července od 8 hod.
Oslavy Jmenin města
VELHARTICE – tel. 376 583 315
horažďovice
17. srpna od 10 hod. – Stadion TJ Sušice
Běh podél Otavy
Memoriál Ing. Adolfa Donáta
24. srpna od 10 hod. – Stadion TJ Sušice
Oblastní mistrovství Plzeňského a Karlovarského
kraje družstev mužů v atletice – 4. kolo
velhartice
[email protected], www.hradvelhartice.cz
20. července od 14 hod.
vernisáž a setkání s tomášem záborcem
1. srpna od 19 hod. – Městské muzeum
autor výstavy Dřevomaleb s jeho hudebními hosty
Ševčíkovy hudební večery: Hudba shakespearovy 15 hod. – koncert skupin Deratizéři a Potokap
doby – Brian Wright a pěvkyně Jarmila Chaloupková 24.–26. července a 31. července–2. srpna
– koncert 20. ročníku Zámeckého hud. léta
tradiční noční kostýmované prohlídky
Renesanční alegorické příběhy. Vstupenky možné
8.–9. srpna
rezervovat na telefonu: 376 583 315
XXXv. EPLcond Rally aGROPa 2014
8.–10. srpna od 10 hod.
Informace na stránkách www.rallyagropa.cz.
Štíty stříbrného lva
Středověký hrad a vojenské ležení před hradbami,
15. srpna od 21.30 hod. – KD Horažďovice
rytířský turnaj, ukázky ranhojičství.
tradiční pouťová zábava s kapelou Parkán
27. července od 15 hod. – KD Horažďovice
Posezení s písničkou – hraje Jan Vondrášek
leTNí kiNO NA SANTOSu
24. 7.
31. 7.
7. 8.
14. 8.
21. 8.
28. 8.
začátky ve 21.30 hod.
Příběh kmotra
Podraz
Beetlejuice
Pulp Fiction: Historky z podsvětí
Revival
Tahle země neni pro starý
Sušické noviny 14/2014
18. července 2014
Společenská kronika
strana 6
vzpomínky
Dne 12. července tomu byl rok, co zemřel náš
milovaný manžel, otec, dědeček a pradědeček pan
Jaroslav Pokorný.
S bolestí v srdci vzpomínají manželka, dcera Hana,
vnuci Martin a Tomáš a vnučka Sandra s rodinou.
Pojeďte s námi...
Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdci nám zůstane smutek a chlad.
Sotva už na světě někdo se najde,
kdo by jak maminka nás měl rád.
Dne 9. srpna vzpomeneme 12. smutného výročí, kdy
navždy odešla z rodinného kruhu naše drahá, paní
Božena Hrabová
Dne 13. července uplynul již sedmý smutný rok ode ze Sušice. Stále vzpomínají dcera a syn s rodinami.
dne, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek
a dědeček, pan
Jaroslav Lerch
Vzpomínka na Pavla Svobodu,
jednoho z autorů Sušického mechanického betléma
ze Sušice. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
Letos v listopadu tomu již bude deset let, kdy byl tento unikátní betlém,
s námi tichou vzpomínku. Dcery Věra a Jaroslava
který vznikl během desetiměsíčního úsilí dvou Šumavských řezbářů, pana
s rodinami.
Karla Tittla a Pavla Svobody, představen veřejnosti. Bohužel Pavel Svo­
boda se již tohoto výročí nedožil. Zemřel po dlouhé, těžké nemoci dne
7. května ve věku 47 let. Dovolte mi prosím (po laskavém svolení manželky
Dne 15. července uplynulo 10 let od úmrtí pana
Olgy), napsat několik slov. Tyto řádky budou věnovány vzpomínce jeho
práce, která tu po něm zůstala na obdiv i pro další generace.
Pavel Svoboda se narodil v Sušici v roce 1966. Již od útlého dětství se
věnoval malování, jeho malířské nadání během svého života prohluboval
z Dlouhé Vsi. Stále vzpomínají manželka a děti
a zdokonaloval. Vyučil jako strojní zámečník. Své zkušenosti nabyté
Josef a Ivana s rodinami.
učením celá léta uplatňoval jako mechanik v továrně SOLO Sušice. Ve
svém volném čase ale stále maloval. Tvorba na papír mu postupem času
přestala stačit, a proto začal pozvolna a nesměle vyřezávat. Jak sám říkal,
Nic z toho dobrého a krásného, co jste učinili se neztratí.
tvorba ze dřeva ho naplňovala a velmi bavila. Vyřezaných postaviček
Všechno zůstane.
začalo přibývat a od roku 1998 se Pavel Svoboda naplno věnuje svému
koníčku – řezbařině.
Dne 15. července uplynuly 2 roky
V roce 2003 Pavel Svoboda vyhledal Karla Tittla, který v té době žil na
od úmrtí paní
Horské Kvildě, kde tvořil a pracoval. Ve svých myšlenkách Pavel choval
nápad, vytvořit dílo, jež by charakterizovalo krajinu, jemu tak drahou.
Jak to tak bývá, řezbáři se spřátelili, a společnými silami se rozhodli pro
a 20. července tomu bude 5 let, co
realizaci Pavlova nápadu. Z počátku to byl smělý nápad, který si nena­
nás opustil pan
cházel příliš pochopení. Později, díky píli a urputnosti se přece jen začalo
na přípravných pracích dělat. Během deseti měsíců vzniklo dílo opravdu
nevídané, co do rozměrů, tak i kvality a nápaditosti provedení. Pavel
Svoboda v tomto společném díle měl kromě řezbářských prací, zcela ve
Stále vzpomíná dcera Hana s rodinou.
své kompetenci barevné provedení objektů a postav, prostorové řešení
a pohony jednotlivých postaviček v betlému. O celý složitý mechanismus
Všechno má určenou chvíli
různých hejblátek a pohonů se do posledních sil staral.
a veškeré dění pod nebem svůj čas.
Ještě malá poznámka. Kamarádi, přátelé a manželka Olga mají jedno
Je čas rození i čas umírání...
přání. V Pavlově dílně zůstala rozdělaná práce a různá vyřezaná dílka.
U příležitosti desetiletého výročí představení Sušického mechanického
Dne 16. července jsme vzpomněli patnáct let od
betléma veřejnosti, by tyto výrobky mohly být vystaveny a prezentovány
úmrtí paní
jako vzpomínka na Pavla Svobodu. Bylo by hezké toto přání, například
ve spolupráci s Museem Šumavy v Sušici, splnit.
Tyto řádky jsou věnovány vzpomínce na výjimečného člověka, který
tomuto
dílu dal kus svého já. My i naše děti, a doufám, že i jejich děti se
ze Sušice. Stále vzpomíná manžel, dcera a syn s rodinami.
budou hrdě dívat na betlém, ve kterém jsou nenásilně připomenuty tra­
dice a zvyky staré Šumavy, tak jak tu žili a tvořili naši předci. Autoři se
Dne 18. července vzpomínám 115. výročí narození
snažili o věrný obraz staré Šumavy a je již jen na nás, jak si toto posel­
mého otce primáře
ství přebereme. Moc děkuji za tichou vzpomínku na člověka, který jako
spoluautor vytvořil dílo, který si získává věhlas nejen po celé České re­
publice, ale i v zahraničí.
Bc. Helena Vejstrková, Sušice
Zde v Sušici působil jako závodní lékař v továrně SOLO
v letech 1939–1943. Na základě příkazu německých
úřadů mu byl zkrácen úvazek a otec musel odejít do
Škodových závodů v Plzni, kam dojížděl.
Nejromantičtější příběh není Romeo a Julie, kteří spolu zemřeli,
ale babička s dědou, kteří spolu zestárli.
Před 100 lety se v Sušici 22. července 1914 narodila
Dne 2. července oslavili manželé
moje maminka
Josefa soukupa
anny Brožovské
Karel Brožovský.
Jaroslavy trnkové
MUDr. Jakuba skály.
Blahopřání
Marie Podroužková
rozená Benešová
(a 21. srpna tomu bude 86 let od narození její sestry
Miloslavy Sládkové).
S láskou vzpomíná Jana s rodinou.
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměla jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Dne 29. července si připomeneme 2. smutné výročí,
kdy nás opustila naše milovaná kamarádka, paní
Elfrída zíková
z Albrechtic. Za každého, kdo jí měl rád
Jana Švarcová.
Spí, má-li sen, je krásný.
Zdá se ji o těch, které milovala
a kteří milovali ji.
Dne 2. srpna to bude devět let, kdy od nás navždy
odešla paní
Františka Marešová
ze Sušice. Vzpomínají manžel, syn s rodinou a ostatní příbuzní.
Marie a Jaroslav
vrhelovi
...na divadlo
29. srpna
sLUHa DvOU PáNŮ – Carlo Goldoni
Objednané vstupenky si vyzvedávejte v KD Sokolovna
...na výlet
19. července
BERCHtEsGaDEN – ORLÍ HNÍzDO
– KÖNiGssEE
16. srpna
NEUsCHWaNstEiN – MNiCHOv
prohlídka nejnavaštěvovanějšího pohádkového zámku bavorského
krále Ludvíka II. V bavorských Alpách, odpoledne prohlídka
historické části Mnichova.
13. září
NORiMBERK – WaLHaLLa – germánský slavín
procházka historickým centrem města, návštěva Muzea hraček
WaLHaLLa – sín slávy – v budově postavená dle vzoru aténského
Pantheonu – busty a pamětní desky osobností německé historie.
6. prosince
váNOčNÍ vÍDEŇ
procházka centrem překrásně vyzdobné rakouské metropole,
načerpání sváteční atmosféry s možností nákupů na vánočních trzích.
REDaKCE sUŠiCKÝCH NOviN a PŘEDPRODEJ
vstUPENEK Na KULtURNÍ a sPOLEčENsKÉ aKCE,
KURzY a vÝLEtY sÍDLÍ v sOKOLOvNě na adrese:
t. G. Masaryka 120, 342 01 sušice.
Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání
a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1.patře.
Předprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070
Termíny vydání Sušických novin do července 2014
uzávěrka
datum vydání
č. 15
21. srpna
29. srpna
č. 16
4. září
12. září
č. 17
18. září
26. září
č. 18
2. října
10. října
č. 19
16. října
24. října
č. 20
30. října
7. listopadu
č. 21
13. listopadu
21. listopadu
č. 22
27. listopadu
5. prosince.
č. 23
11. prosince
19. prosince.
TANeČNí kurZ PrO dOSPĚlÉ (mírně pokročilé)
pod vedením tanečních mistrů Jiřího a Gabriely Hájkových
bude probíhat od 25. 9. do 27. 11. 2014
vždy ve čtvrtek od 19.00 hod. ve velkém sále kd Sokolovna.
Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři KD Sokolovna
nebo na telefonním čísle 376 528 686 do 15. září 2014.
kurZ TANeČNí A SPOleČeNSkÉ vÝchOvy
Kurz taneční a společenské výchovy pro mládež – po ukončení
základní školy – bude probíhat v měsících září – listopad 2014
– vždy v pátek od 19.00 hod. v sále kd Sokolovna Sušice.
Do kurzu již přijímáme pouze chlapce.
dosud neuhrazené rezervace budou po 15. 8. 2014 zrušeny!
V Dlouhé Vsi u Sušice pořádáme
3. dechovkový festival!
V sobotu 26. července se na dlouhoveském hasičském hřišti u řeky
představí
čtveřice dechových kapel. Těšit se můžete na Vrchovanku
65 let společného života.
z Mrákova, Doubravanku z Jámi,Skalanku ze Švihova a nemůže chybět
Hodně zdraví, štěstí,
ani Solovačka ze Sušice. Všechny kapely se představí na krytém
pohody do dalších 65 let
pódiu. Pro návštěvníky bude zajištěno občerstvení, toalety a v případě
nepřízně počasí i velké stany. Na místo konání tam i zpět vás ze Sušice
přejí děti s rodinami a přátelé.
odveze autobus. Vstupné je pouze 150 Kč na celé odpoledne. Autobus
je zdarma,stejně jako parkování přímo v areálu.
Přijďte si poslechnout kvalitní hudbu a napomoci tak organizátorům
obnovit tradici české lidové muziky. Tento festival se již stal významnou
kulturní akcí, jak v obci tak i v regionu
Každý čtvrtek (až do 4. září) můžete na Andělíčku od 17.30 hod.
Odjezd autobusu: 12.15 – Sušice (penzion pro seniory u Letiště)
slyšet zpěvy z komunity Taizé, kterými se připojujeme ke společné
časový rozvrh:
13.00 – 15.00 – Vrchovanka z Mrákova
prosbě za mír ve světě a přátelství mezi všemi lidmi.
15.00 – 17.15 – Doubravanka z Jámi
Zpěvy budou u této „Ikony
17.30 – 19.30 – Skalanka ze Švihova
přátelství“, která pochází ze
19.30 – 21.00 – Solovačka ze Sušice
6. století z Egypta a její originál
Pořádá obec Dlouhá Ves ve spolupráci s SDH.
je uložen v pařížském Louvre.
Od r. 2007 putuje po naší vlasti
a je pro náš národ symbolem
a výzvou k úsilí o navazování
a prohlubování přátelství mezi
Sušické kulturní centrum – SIRKUS, Příkopy 178
všemi lidmi.
po – pá 8–16 hod., so – ne 13–20 hod. ZVEME VÁS:
Ikona bude putovat po Sušici
Po fotografiích Josefa Seidela připravuje produkce galerie SIRKUS
až do září, můžete ji také někdy
výstavu plzeňské malířky Lenky sýkorové – zlatíčka.
vidět v kostele sv. Václava nebo
Vernisáž proběhne v neděli 3. srpna od 18.hod.
i v některé rodině.
-DV-
Ikona
GAlerie SirkuS SuŠice
Sušické noviny 14/2014
18. července 2014
Kultura
s KRaJiNOU
Zveme Vás na ojedinělou kulturně zážitkovou akci S KRAJINOU.
Tato třídenní akce, která se koná v areálu volšovského zámku a okolí,
nabídne návštěvníkům propojení zážitků všech smyslů, a to přímo v kra­
jině! Přijdou si na své poutníci, milovníci přírody, hudby, dobrého jídla
a nevšedních zážitků. Celým víkendem nás provedou RNDr. Václav Cí­
lek – známý geolog, klimatolog, autor mnoha knih a popularizátor vědy,
a Ridina Ahmedová – zpěvačka českého, ruského, židovského a súdán­
ského původu, která se zajímá o možnosti lidského hlasu. Již v pátek se
oba představí na společné besedě a bude tak zahájen společný víkend.
Druhý den v sobotu se společně s Václavem Cílkem a jeho vyprávěním
vydáme okolní pošumavskou krajinou do míst známých i neznámých
(Mouřenec...). Sobotní večer bude následně patřit zahradní slavnosti:
příjemné hudbě / klatovské JILL TRIO/, dobrému jídlu, zpracováním
a sdílením zážitků, relaxu a společnému jam session vedenému muzikan­
tem Jardou Kořánem. V neděli se představí Ridina Ahmedová na jejím
workshopu, kdy se bude pracovat s hlasem přímo v krajině . Workshop
bude inspirován sobotní výpravou. Dílna je omezená počtem účastníků
a je nutná předchozí rezervace na emailu [email protected] Ostatní
akce jsou zcela přístupné široké veřejnosti. Přijměte srdečné pozvání.
Věříme, že si společně s námi tento víkend užijete a prožijete S KRA­
JINOU, všemi smysly.
Akce probíhá ve spolupráci organizací Rašelina­kulturní spolek, Hla­
sohled a Oblastní charita Sušice, za finanční podporu děkujeme Nadaci
Život umělce a Městu Sušice.
Petra Hoblová
knihovna
čtvrtek
20.00
Ostře sledované vlaky
7
ČR, 92 min., 90/70 Kč pro členy FK
20.00
Hercules:
The Thracian wars
pátek
18. 7.–29. 8.
červenec
8
sobota
20.00
Úsvit planety opic
pátek
18
9
USA, 130 min., 120 Kč, titul.
neděle
sobota
19
neděle
20
17.00
20.30
Grace, kněžna Monacká Tři mušketýři
10
FRA/USA/BLG/ITA, 103 min., divadelní přenos, 150 Kč
100 kč, titulky
14.00
Jak vycvičit draka 2
(3D)
USA, 105 min., 130/110 Kč,
dab.
17.00
Khumba
ZAF, 85 min., 100 Kč, dab.
20.00
12 let v řetězech
USA, 95 min., 110 Kč, dab.
17.00
Vejška
20.00
V oku tornáda
ČR, 85 min., 80 Kč
USA, 90 min., 100 Kč, titulky
14.00
Letadla 2: Hasiči
a záchranáři
17.00
Mikulášovy patálie
na prázdninách
USA, 84 min., 120/100
Kč, dab.
FRA, 97 min., 100 Kč, dab.
20.00
Úsvit planety opic
pondělí
21
20.00
Parádně pokecal
pondělí
11
ČR, 100 Kč
20.00
Hvězdy nám nepřály
22
23
USA, 125 min., 110 Kč,
titulky
14.00
Bella a Sebastián
20.00
Chraň nás od zlého
FRA, 95 min., 80 Kč, dab.
USA, 112 min., 120 Kč, titulky
20.00
Arcibiskup Bezák Zbohom
čtvrtek
24
SLK, 90 min., 100/80 Kč pro
členy FK
20.00
Transformers: Zánik (3D)
pátek
25
sobota
26
neděle
27
USA/CHIN, 165 min., 130 Kč,
dab.
17.00
Něžné vlny
ČR, 96 min., 80 Kč
20.00
Hercules:
The Thracian wars (3D)
14.00
Zvonilka a piráti
USA, 78 min., 80 Kč, dab.
17.00
Mikulášovy patálie
na prázdninách
FRA, 97 min., 100 Kč, dab.
ČR, 102 min., 120 Kč
pondělí
OkÉNkO POmOci
Caritas v Kolinci
středa
20.00
Noe
28
USA, 138 min., 80 Kč, dab.
20.00
Chraň nás od zlého
úterý
29
30
USA, 112 min., 120 Kč, tit.
14.00
Rio 2
USA, 101 min., 80 Kč, dab.
20.00
Je vysoký muž šťastný?
31
Animovaná konverzace s Noamem Chomským
FRA, 88 min., 100/80 Kč pro
členy FK, titulky
srpen
20.00
Zejtra napořád
pátek
1
2
neděle
3
20.00
Hercules:
The Thracian wars
USA , 95 min., 110 Kč, titulky
čtvrtek
sobota
ČR/SR, 100 min., 120 Kč
17.00
Díra u Hanušovic
ČR, 102 min., 120 Kč
14.00
Šmoulové 2
USA, 105 min., 70 Kč, dab.
20.00
X-Men:
Budoucí minulost (3D)
13
USA, 136 min., 130 Kč, dab.
14.00
Velká oříšková loupež
20.00
V oku tornáda
CAN/USA/KOR, 80 Kč, dab.
USA, 90 min., 100 Kč, titulky
20.00
Loft
čtvrtek
14
HOL, 108 min., 100/80 Kč pro
členy FK, titulky
20.00
Strážci Galaxie (3D)
pátek
15
sobota
16
neděle
17
USA, 122 min., 155/135 Kč,
dab.
17.00
Tři bratři
ČR/DAN 86 min., 130/110
4
USA, 110 Kč, titulky
14.00
Já Padouch 2
USA 98 min., 80 Kč, dab.
USA, 84 min., 130 Kč, dab.
5
18
14.00
Zloba – Královna
černé magie
USA, 97 min., 80 Kč, dab.
středa
20
ČR, 100 Kč
14.00
Mrňouskové: Údolí
ztracených mravenců
19.00
Hořící keř
21
ČR/POL, 206 min., 80 Kč
20.00
22 Jump Street
pátek
22
sobota
23
neděle
24
20.00
Strážci Galaxie (3D)
USA, 122 min., 155/135 Kč,
FRA/BLG, 89 min., 80 Kč, dab. dab.
čtvrtek
USA, 122 min., 80 Kč, titulky
17.00
Tři bratři
ČR/DAN 86 min., 130/110
20.00
Expendables:
Postradatelní 3
USA, 110 Kč, titulky
14.00
17.00
Letadla 2:
Ptačí úlet
Hasiči a záchranáři (3D) USA, 85 min., 60 Kč, dab.
USA, 84 min., 130 Kč, dab.
20.00
Strážci Galaxie
USA, 122 min., 120 Kč, dab.
20.00
Zejtra napořád
pondělí
26
20.00
Očista: Anarchie
středa
CAN/GER, 102 min., 120 Kč,
dab.
20.00
Parádně pokecal
19
USA, 84 min., 155/135 Kč, dab.
20.00
Pompeje (3D)
USA, 142 min., 80 Kč, dab.
úterý
úterý
SWE, 114 min., 80 Kč, titulky
20.00
Amazing Spider-Man 2
pondělí
25
20.00
Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel
úterý
17.00
Letadla 2: Hasiči a záchranáři (3D)
ČR, 102 min., 110 Kč
17.00
Letadla 2: Hasiči
a záchranáři (3D)
ČR, 90 min., 80 Kč
20.00
Expendables:
Postradatelní 3
20.00
Díra u Hanušovic
27
20.00
Pojedeme k moři
pondělí
6
středa
USA, 132 min., 120 Kč, dab.
USA., 98 min., 110 Kč, titulky
středa
12
USA, 95 min., 150 Kč, dab.
20.00
Díra u Hanušovic
Vážení čtenáři,
chtěli byste se podílet na utváření knihovního fondu naší knihovny?
Pokud si myslíte, že v naší knihovně chybí nějaká kniha, napište na
[email protected] s předmětem „Chci tuto knihu“.
Tituly, o které bude největší zájem, pro Vás rádi zakoupíme.
Městská knihovna Sušice
20.00
Captain America: Návrat
prvního Avengera (3D)
úterý
USA, 130 min., 120 Kč, titul.
úterý
20.00
Godzilla
USA/JAP, 123 min., 80 Kč, tit.
USA/GBR, 134 min., 80 Kč, tit.
středa
Sportovní areál v Kolinci, zurčící řeka Ostružná, horký letní den 5. 7.
a Oblastní charita Sušice se poprvé vydává na Dny městyse Kolinec, aby
prezentovala informace o službách, které poskytuje v této lokalitě.
U příležitosti slavnostního otevření nově zrevitalizovaného kolinecké­
ho koupaliště jsme si pro veřejnost připravili informační stánek s herním
koutkem pro děti i seniory. Kromě informací se v průběhu akce nabíze­
ly i medové perníčky, které napekli naši klienti v Domě s pečovatelskou
službou v Kašperských horách. Celý sportovní areál v tento den ožil zví­
davými návštěvníky a mnozí z nich se zastavili i u našeho stánku, aby
se dozvěděli o charitním středisku v Kolinci, nebo přispěli na chod naší
neziskové organizace pro­
střednictvím koupě perníčků.
Obzvlášť milá pro nás byla
setkání s lidmi, kterým po­
máháme žít co nejdéle doma
se svými rodinami.
Oblastní charita Sušice až
do roku 2012 zajišťovala soci­
ální služby pro seniory a oso­
by se zdravotním postižením
v Kolinci a okolí ze středis­
ka v Sušici. Na začátku roku
2013 se zde díky vstřícnosti a podpoře starosty Mgr. Pavla Prince poda­
řilo získat prostory pro vlastní středisko. Před několika málo dny zazna­
menalo detašované pracoviště charity v Kolinci další posun vpřed a pře­
stěhovalo se do nového a většího kancelářského prostoru v přízemí úřadu
městyse Kolinec. Nové prostory jistě ocení nejen naši zaměstnanci, ale
i klienti bezplatného sociálního poradenství, které je veřejnosti poskyto­
váno nově každé úterý v době od 13 do 16 hodin.
Doufáme, že se na nás obyvatelé Kolince a blízkého okolí vždy budou
obracet s důvěrou v situacích, kdy budou potřebovat naši pomoc.
Za Oblastní charitu Sušice Sarah Sofia Huikari
strana 7
čtvrtek
28
pátek
29
ČR/SR, 100 min., 100 Kč
20.00
Všiváci
ČR, 98 min., 100 Kč
14.00
Mikulášovy patálie
na prázdninách
20.00
Tři bratři
ČR/DAN 86 min., 130/110 Kč
FRA, 97 min., 100 Kč, dab.
20.00
Ida
POL, 80 min., 100/80 Kč pro
členy FK
20.00
Expendables:
Postradatelní 3
USA, 110 Kč, titulky
www.kinosusice.cz
Sušické noviny 14/2014
18. července 2014
strana 8
tři sušické kroky k vítězství
aneb ohlédnutí za jarní částí oblastního mistrovství družstev mužů
V úvodu ohlédnutí za letošní
jarní částí atletické soutěže druž­
stev mužů je potěšitelné konstato­
vání, že sušické družstvo vykroči­
lo již od prvního kola za celkovým
vítězstvím. V letošním roce je po­
zitivní i stabilní účast závodníků.
Mezi 15 až 16 startujícími jsou
letité opory týmu, ale především
také mladé naděje sbírající cenné
zkušenosti mezi staršími závod­
níky. Sušické družstvo má v tom­
to roce přihlášeno 31 závodníků,
včetně pomoci dvojice zkušených
závodníků AC Domažlice a šes­
tice nadějných juniorů ASK Sla­
via Praha. Starat se o týmové na­
ladění je letos skutečně odměnou,
protože všichni závodníci pravi­
delně vyjíždějící k jednotlivým
kolům soutěže prokazují atletické
srdce na pravém místě. Prvé kolo
v neděli 18. 5. na školním stadionu
v Chodově bylo především soubo­
jem s vůlí. Převážnou část závodu
provázel chladný vítr a vydatný
déšť, přesto již po prvé hodině zá­
vodu (po překážkách, kouli, dálce,
800 m a 3000 m) byli sušičtí atleti
o 20 bodů v čele a do konce časo­
vého pořadu své vedení zvyšovali.
Atleti Sušice v Chodově zvítězili
v sedmi disciplínách, přičemž nej­
úspěšněji obsadili závod ve sko­
ku dalekém, kde získali celkem
30 bodů: 2. místo Jan Miksa 5,85 m,
3. Filip Trnka 5,73 m, 4. Jan Stejs­
kal 5,63 m, 5. Tomáš Stejskal
5,60 m, MB David Petrák 5,56m,
13. Martin Kotál 4,80 m, 14. Radek
Rajtmajer 4,75 m. V nastupující ge­
neraci sušického mužstva stojí za
připomenutí nejlepší osobní výko­
ny Radka Rajtmajera na 400 m za
62,59 s a Karla Hanzlíka na 800 m
za 2:16,47 min. jimiž obsadili svor­
ně 8. místo. Závěrečné štafety byly
dramatickým závodem až do cílové
pásky. Sušice zvítězila o 100 bodů
před druhým Chodovem. Druhé
kolo v neděli 1. 6. proběhlo již za
vlídnějšího počasí v Nýřanech.
I zde sušičtí předvedli své silné dis­
ciplíny. Hned v úvodu dne vtrhli ví­
tězně do závodu na 400 m překážek
a dál dosáhli na nejlepší výsledky
především ve sprintech, středních
a vytrvaleckých tratích zásluhou
Martina Kopeckého, Pavla Štěpá­
níka a Jana Sedláčka. Přestože su­
šičtí v tomto kole zvítězili „jen“
v šesti disciplínách, tak zejména
solidním obsazením dalších bo­
Vedoucí družstva Petr Bukovský
s vytrvalcem Honzou Sedláčkem
a nadějným sušickým žákem Kájou Hanzlíkem (vlevo).
dovaných míst na 1500 m (3. Ka­
rel Hanzlík 5:02,40 min. a 5. Zde­
něk Forster 5:17,23 min.), ve výšce
(2. Daniel Sekyra 1,81 m, 4. Filip
Trnka 1,71m a 8. Jan Miksa 1,61 m),
tyči (2. Tomáš Stejskal 3,40 m)
a dálce (2. Jan Miksa 5,96 m,
3. Filip Trnka 5,89 m,… 12. Radek
Rajtmajer 4,90 m, 13. Martin Kotál
4,86 m) usadilo sušické družstvo
v čele soutěže. Nejvíce, celkem
29 bodů, v tomto kole přinesl druž­
stvu tentokrát trojskok: 2. místo
Daniel Sekyra 11,58 m, 3. Pavel
Štěpáník 11,24 m, 6. Jan Stejskal
10,86 m, 7. Karel Hanzlík 10,84 m,
8. Dominik Tesař 10,65 m, 9. Mar­
tin Kotál 9,69 m. Výkony starších
žáků na 7. až 9. místě si v tomto
závodě zaslouží naši pochvalu.
Bohužel mimo soutěž dosáhl Fi­
lip Trnka osobního maxima v oště­
pu výkonem 49,12 m. Závěrečná
štafeta na 4x400 m, ve které Su­
šice obsadila časem 4:03,99 min.
2. místo ve složení Kotál, Rajtmajer,
Štěpáník a Tesař, již pouze potvr­
dila opakované vítězství, tentokrát
o 60 bodů před Mílaři Domažlice.
Ideální závodní podmínky přineslo
třetí kolo, v neděli 22. 6. na měst­
ském stadionu v Plzni, který místy
připomínal červenobílé hemžení.
Závodníci Sušice zvítězili ve vět­
šině disciplín, do kterých nastoupili
a potvrdili tak své vedení v soutě­
ži vítězstvím o 90 bodů, tentokrát
nad atlety z Nýřan. Pavel Štěpá­
ník předvedl obětavý výkon a zví­
tězil na 400 i 800 m, Jan Stejskal
ve finále běhu na 100 m (o pouhé
0,02 s za os. rekordem), přičemž
v tyči své osobní maximum vy­
rovnal, zlepšení na 110 m překá­
žek zaznamenal Daniel Sekyra.
Dalšího zlepšení ze starších žáků
dosáhl Karel Hanzlík na 1500 m
3. místem za 4:53,93 min. a Daniel
Havel v dálce a na 200 m. Štafety
4x100 m završily sušický triumf
v maximálním bodovém zisku ze
všech kol tohoto ročníku (253 b.)
– průběžný stav soutěže je v závě­
ru článku. Družstvo Sušice se tak
po třech kolech stalo již v předsti­
hu vítězem oblastního mistrovství
ročníku 2014 s právem postupu do
baráže o 2. Atletickou ligu. Výsle­
dek by však neměl být nadměr­
ně přeceňován, protože jej v pod­
statné míře pro Sušici vybojovali
hostující závodníci. Přesto je třeba
na tomto místě poděkovat stabil­
ní opoře týmu Pavlu Štěpáníkovi
a dalším pravidelným účastníkům
soutěže, dále je třeba našim starším
žákům popřát hodně příležitostí
k nabírání dalších atletických zku­
šeností, protože oni jsou naše naděje
a budoucnost.
Celková tabulka po 3. kole
1. TJ Sušice 679,5/18
2. Mílaři Domažlice 382/10
3. Atletclub Nýřany 379/10
4. SKP Rapid Sport Plzeň 372 po­
mocných bodů/10 hl. bodů
5. AK Škoda Plzeň B 272,5/8
6. ŠAK Chodov260/6
Za soutěží se ohlédl:
Petr Bukovský – vedoucí družstva
atletů TJ Sušice
Skvělá sezóna pro Fk Budětice 2012!!!
Jaro 2012 hřiště Pačejov při zá­
pase s Hradešicemi. Poprvé se zde
začíná hovořit o tom, že od příš­
tí sezóny nastupuje nový klub –
FK Budětice. A názor? „Pánové,
těm mladým klukům dávám tak
rok, dva a pak to položí“.
Budětickou hospodou „U Šafan­
dů“ po rozhodujícím vítězství nad
Kolincem 1:0 zní hurónský křik ­
„Třetí třída, třetí třída...“
Nečekané a o to milé překva­
pení připravil loňský nováček na
mapě fotbalového pošumaví pro své
fanoušky – jednoznačně s obrov­
ským náskokem vyhrál IV.B. třídu
a postoupil výše. A na piedestalu
úspěchu se vyhřívá trenér Zbyněk
Chmelík, který obětavě týden co
týden dojíždí do Budětic z Plzně.
Ochotně mi odpověděl na několik
otázek:
Jak hodnot íš uplynulou
sezónu?
Jedná se o úspěch nejen fot­
balového klubu, ale celých Budě­
tic. Návštěvy nám mohou závidět
i týmy z podstatně vyšších soutě­
žích. Ale popravdě, již po loňském
3. místě jsme tušili, že budeme hlav­
ním favoritem.
Jak se tým změnil ve srovnání
s loňskem?
Především psychicky. Většina
výsledků byla těsná, tým se vy­
hnul zbytečným exesům, byl trpě­
livý a především, stal se skutečným
týmem. Loňský rok jsme začína­
li, hráči v ostatních týmech spo­
lu hrají léta a tohle nám evidentně
chybělo.
Koho by si vyzdvihl?
Skoro všichni šli výkonnostně
nahoru. Především si vážím, že
hráči byli ochopni přistoupit k fot­
balu trochu jinak, než byli dopo­
sud zvyklí. Velkou posilou pro nás
v letošní sezóně byly příchody kre­
ativního záložníka J. Tušinovského
a důrazného obránce F. Švehly.
Nyní půjdete o level výše, troufáte si?
Nechci být přehnaným optimis­
tou, až čas ukáže, jak jsme na tom.
Ale osobně se toho vůbec nebojím
a jsem přesvědčen, že můžeme
uspět. Je to pro nás další výzva, na
kterou se těšíme.
Zbyňku, gratuluji k úspěchu
a přeji mnoho štěstí ve 3. třídě.
Místo závěru: Hřiště v Myslívě,
kde Budětice vítězí 0:1. „Chlapci, co
v té 3. třídě chcete dělat, příští rok
tu budete zase s námi“. Že by zase
omyl?
R.Töpfer
foto: D. Töpferová a archiv klubu
Fotbalisté mají nového trenéra,
Sušici povede písecký voříšek
Dny bezvládí skončily. Fotba­
listé sušického áčka už znají jmé­
no nového šéfa lavičky. Do druhé
sezony v divizi tým povede Jaro­
slav Voříšek, dosavadní trenér pí­
seckého dorostu. V Sušici nahradil
Jana Staňka, který s předstihem
avizoval, že ve funkci končí. Zby­
tek realizačního týmu se nemění,
přípravu zahájily též všechny klí­
čové opory mužstva.
Najít trenéra odpovídajícího di­
vizní úrovni nebylo vůbec jedno­
duché. Ale povedlo se. Těsně před
startem letní přípravy se Sušice
dohodla s Jaroslavem Voříškem,
který naposledy působil v Písku.
„Vybírání trenéra bylo hodně
náročné. Bylo složité najít v okolí takového člověka, co by splňoval požadovaná kritéria a měl podobnou filozofii, kterou vyznával
Jan Staněk. Jsme rádi, že jsme se
s panem Voříškem dohodli,“ uvedl
předseda oddílu TJ Sušice Vrati­
slav Krulich.
Voříšek mimo jiné týmy hrál
fotbal v juniorce tehdejší Škody Pl­
zeň, kde se potkal i s Janem Staň­
kem. Trénoval Svéradice, naposle­
dy působil u dorostu v Písku. Je
majitelem nejvyšší trenérské licen­
ce, trenérství dokonce vystudoval
na FTVS. S jihočeským celkem,
jehož dospělý tým v minulém roč­
níku postoupil z divize do ČFL,
se nakonec podařilo nalézt shodu
a nového trenéra přivést do Sušice.
„Pan Voříšek už v minulé sezoně
viděl kluky hrát, líbil se mu jejich
přístup i velký potenciál mužstva.
Možná to byl jeden z faktorů, který rozhodl, že nabídku Sušice přijal,“ vysvětlil Krulich. Nový kouč
bude spolupracovat s týmem lidí,
kteří už v Sušici působili v minulé
sezoně. Zůstává asistent Karel Po­
lák, u mužstva bude působit i Pa­
vel Hrubec.
„Byli jsme před sepsáním smlouvy se zkušeným trenérem Františkem Slukou, ale ten to na poslední
chvíli bohužel odvolal z čistě pracovních důvodů. Nejhorší je, že
se čekalo, zda budeme hrát divizi, nebo krajský přebor. Do kraje
jsme s trenérem už domluvení byli,
ale když se nakonec rozhodlo, že
budeme v divizi, řekl, že se na to
necítí. Takže se začínalo od znovu,“ přiblížil náročný proces hle­
dání trenéra Krulich.
Nový trenér už sušické fotbalis­
ty vedl v prvním přípravném utká­
ní sezony, kdy porazili 5:1 Prachati­
ce (góly Varga 2x, Fusch, Linhart,
Farták). Ostré boje v novém roč­
níku divize vypuknou už 10. srp­
na, Sušice startuje doma od 17:00
s Malší Roudné. Ještě předtím,
20. července, čeká tým pohárový
zápas v Kolovči.
Pozitivní je, že do nové sezony
vstupuje Sušice se všemi klíčovými
hráči. Jediný Pavel Hrubec ukončil
hostování z Německa, u mužstva
částečně zůstane v trenérské roli.
Pracuje se navíc na příchodu jedné
posily, v Sušici už trénuje útočník
Tomáš Linhart.
Pokud se Linhartův příchod
podaří dotáhnout, půjde o velkou
posilu. Horažďovický odchovanec
několik sezon patřil k nejlepším
střelcům v Písku v ČFL, naposledy
působil v nižších soutěžích v Ně­
mecku.
jon
radka hambergerová přivezla medaili z mistrovství Čr
Až z Třince, města oceli, přišla
radostná zpráva pro sušickou atle­
tiku. 24. června se zde konalo Mi­
strovství České republiky v atleti­
ce juniorských a dorosteneckých
kategoriích. Tyto závody jsou prá­
vem nazývány gigantem pro svou
vysokou účast více než 800 startu­
jících mládežnických atletek, atletů
z více jak 100 klubů z celé repub­
liky. Členka sušického atletického
oddílu TJ Sušice Radka Hamber­
gerová se nominovala na vrcholný
republikový podnik hned ve třech
vrhačských disciplinách. V kouli
obsadila výkonem 10,03 m 9. mís­
to a v hodu oštěpem dosáhla na
12. místo (33,13 m). V hodu diskem
Radka zabojovala a za výkon 35,06 m
získala bronzovou medaili. Díky
Radce se sušická atletika může
i nadále chlubit vynikající bilancí
z posledních let, kdy její reprezen­
tanti vozí prakticky pravidelně me­
daile z republikových šampionátů.
Úspěch sušické atletky je dalším
důkazem, že poctivý trénink musí
dříve, či později přinést zaslouže­
né pozitivní výsledky. Budiž pří­
klad Radky povzbuzením pro mla­
dé adepty sušické atletiky v jejich
tréninkovém snažení. Radce i je­
jímu otci­trenérovi ke skvělému
úspěchu upřímně gratulujeme.
Zdeněk Nešpor
algida Cup 2014 – tenisové kurty plné dětské radosti
29. 6. proběhl na tenisových
kurtech již tradiční ročník teniso­
vého turnaje pro děti (neregistro­
vané hráče). Pro letošní rok se se­
šlo 22 dětí, od nejmladší účastnice
5,5 roku až po skupinu 13­ti letých,
kteří předváděli již kvalitní celod­
vorcový tenis. Počasí příliš nepřálo,
ale hlášený déšť zaútočil až po obě­
dě, kdy nejstarší hráči některé boje
svedli v nepříjemném lijáku. Přes­
to vytrvali a bojovali až do konce.
Přinášíme výsledky:
4. skupina (r. n. 2007–2006):
1. David Piwetz a Nicole Kripne­
rová (rovnost vítězných bodů),
2. Anetka Balidtová, 3. Emilka Po­
korná, 4. Eva Rebstöcková. Zvláštní
ocenění obdržela nejmladší účast­
nice Wendy Sulanová (2008).
3. skupina (r. n. 2005):
V této skupině byly zápasy vel­
mi vyrovnané a rozhodčí se nako­
nec rozhodli udělit 3 druhá místa
za stejný počet dosažených bodů:
1. Matěj Sova – bez zaváhání vyhrál
všechny zápasy ve skupině se znač­
nou převahou, 2. Terezka Obor­
níková, Barborka Zelená, Honzík
Valík, 3. Lucka Vaňková.
2. skupina (r. n. 2005–2004)
1. Inesa Fuková (2005), 2. Na­
tálie Kotalová, 3. Martin Voldřich,
4. Evelína Holá, 5. Adam Pokorný.
1. skupina (r. n. 2003–2001)
1. Magdalena Chroustová
(2002), 2. Tomáš Zelený (2002),
3. Marie Fornousová (2003),
4. David Rebstöck (2001), 5. Adam
Piwetz (2003), 6. Jáchym Koutník
(2002), který obdržel zvláštní cenu
na největšího bojovníka.
Děti obdržely krásné poháry,
medaile, diplomy a v neposlední
řadě pěkné věcné ceny díky podpo­
ře Města Sušice. Poděkování patři
i společnosti Algida, která poskyt­
la zdarma zmrzlinu pro všechny
zúčastněné. Rodiče strávili s dět­
mi celý den sportem a mnohé tato
aktivita přivedla k myšlence zapsat
děti na tenisové tréninky probíhají­
cí pod klubem LTC Sušice.
LTC
Žandův pohár 2014 – tenisová tradice pokračuje
5. 7. 2014 proběhl další ročník
Žandova poháru pro registrované
dětské hráče. Mezi „nejstarší“
účastníky patřily hráčky a hráči
ročníku narození 1999.
Děvčata sehrála vlastní skupinu,
ve které zcela suverénně vyhrá­
la Sára Kolářová, druhé místo ob­
sadila Michaela Hušáková, třetí
v pořadí Madla Párecká a čtvrté
místo patří Petře Hušákové.
Chlapci sehráli celkem 5 zápasů.
I zde byl zcela jednoznačný vítěz
jako u děvčat – Matěj Skrbek,
vyhrál všechny zápasy. Druhý byl
Honza Sulan, třetí Milda Prášek,
čtvrtý Šimon Párecký, pátý Tomáš
Skolek a šestý Filip Kotrba.
Závěrem sehrála vítězka sku­
piny děvčat Sára Kolářová su­
perfinále s Matějem Skrbkem
o tradiční pohár a hlavní cenu,
kterou do finále věnovalo ZKD
Sušice, mobilní dotykový tele­
fon zn. SONY xperria. Ve finále
vynikl poměrně značný rozdíl ve
hře chlapců a děvčat v tomto věku.
Matěj Skrbek hru zcela opanoval
a o vítězi nebylo pochyb. Hlavní
cenu předal za ZKD Sušice ing.
František Párecký.
Děkujeme hlavnímu sponzo­
rovi ZKD Sušice za velmi pěknou
hlavní cenu, sportu Schwarz­
kopf za věcné ceny věnované do
soutěže. Současně poděkování
patří Městu Sušice, které trvale
podporuje dětskou základnu hráčů
tenisu v Sušici.
LTC
Sušické noviny 14/2014
18. července 2014
Inzerce
strana 9
ý(9$.DVQDEt]t
OLNYLGDFLRGSDGQtFKYRGDIHNiOLt]HVHSWLNĤåXPSý29
RGSDGQtFKMtPHNWXNRYêFKODSROĤ
þLãWČQtNDQDOL]DþQtFKVWRNSĜtSRMHNYSXVWtMtPHN
YR]LGOHP7$75$&$.REVDKFLVWHUQ\P3)
NRQWHMQHURYRXGRSUDYXSR6XãLFLDRNROtYR]LGOHP$9,$'
WHO-LĜt0lQWO
3URYR]QtVWĜHGLVNR6XãLFNR
3UDåVNi6XãLFH
KOiãHQtSRUXFKLQIROLQND
HPDLOLQIR#FHYDNF]ZZZFHYDNF]
Jihozápadní dřevařská a.s.
přijme do pracovního poměru
řidiče nákladního vozu na převoz dřevní hmoty.
Nástup možný od 1. 8. 2014 nebo 1. 9. 2014.
Praxe v řízení, profesní průkaz, ŘP skupiny C; CE podmínkou.
Výhodou praxe v ovládání HNJ (hydraulický, nakládací jeřáb)
Bližší informace na tel. 739 361 748 – Novotný.
Požární útok byl veden na terče
ZŠ Lerchova letos poprvé hos­
tila závody v požárním sportu.
V sobotu 28. června se na škol­
ním hřišti dopoledne uskutečnil
již 26. ročník Memoriálu Vác­
lava Bucifala (dlouholetý velitel
a starosta Sboru dobrovolných ha­
sičů Sušice) a odpoledne proběhl
závod O pohár starosty města.
dva terče a dva hrotoví proudaři
se snaží co nejrychleji nastříkat
10 litrů do malých otvorů nádrže.)
Do Sušice se sjelo 14 mužských
a 4 ženské týmy z obcí klatov­
ského okresu. Nejprve závodily
ženy. Sušické družstvo obsadilo
4. místo, přičemž v odpoledním
závodě se zlepšilo a předstihlo
PARTNER CK EXIM TOURS
nabídka více jak 100 prověřených cestovních kanceláří
na jednom místě,
desetitisíce zájezdů na www.tempotours.cz
zájezdy německých a rakouských cestovních kanceláří
letenky do celého světa a trajektové lístky
kvalitní cestovní pojištění UNIQA a Evropské poj.
předprodej vstupenek sítí TICKETART a TICKETPORTAL
lázeňské pobyty
pobyty pro seniory 55+
zájezdy na muzikály: Mamma Mia,
Jen počkej zajíci, Kleopatra, Antoinetta
NÁKUP A PRODEJ EUR za výhodný kurz bez poplatku!
������������������������
��������������������������������
���������������������������
������������� �!"���!#$�"���!��%���&'(#&�)%"�
*�������+��,�
konkurentky ze Strážova. Sušič­
tí muži postavili do soutěže dva
týmy – starší, zkušenější a mlad­
ší, rychlejší. V dopledním závo­
dě předstihla zkušenost mladíky
a Sušice 2 obsadila 11. místo těsně
před týmem Sušice 1. Odpoledne,
kdy soutěžilo 11 družstev jim pak
mladíci porážku oplatili, když vy­
stříkali šesté místo a dvojka byla
osmá. Akci připravil a zajišťoval
Sbor dobrovolných hasičů Suši­
ce, který sušické škole děkuje za
poskytnuté a všemi chválené zá­
zemí.
text a foto ED
/,�����+���/���
T.G.Masaryka č.p. 131 , SUŠICE .
Tel:376395942,723178362,mail:[email protected]
��0/���1�,������+���,�
*-/���1�,������������
��/�1�+��
%��#�%#2��$3!�4�5�!%6(
787�98:�7;8
vOdOiNSTAlATÉrSTví – TOPeNÁŘSTví
mirotop, s.r.o., Americké armády 83, Sušice
vám nabízí komplexní instalatérské a topenářské práce.
Zajišťujeme montáže a rekonstrukce kotelen, svářečské
a potrubářské práce, instalace otopných těles, podlahového
topení, návrhy solárních systémů, tepelných čerpadel
i stavební úpravy koupelen na klíč. Tel. 721 340 008
VODOINSTALACE Kutil
Hrádek u Sušice
l
čištění odpadů
l
vyvážení jímek, septiků, lapolů
l
l
l
l
s. r. o.
Akce se uskutečnila v rámci oslav
140 let založení SDH Sušice. Do­
polední soutěž byla součástí Po­
šumavské hasičské ligy a závodilo
se stejně jako odpoledne v tradič­
ní disciplíně zvané požární útok.
(Sedmičlenná družstva vysprin­
tují k čerpadlu – motorové stří­
kačce, kde si předem připravili
různé hadice. Bojuje se o vteři­
ny a tak hasiči s velkou zručností
a sehraností napojují savice smě­
rem k nádrži s vodou a směrem
k místu zásahu hadice zakonče­
né proudnicí. Útok je veden na
Zaměření stávajících oken a
ekologická likvidace ZDARMA
Odborné poradenství
TGI plastový rámeček ZDARMA
Mikroventilace
Pojistka chybné manipulace
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
www.susicebranasumavy.cz
���,�����-�,�.������������������
Zleva: Bucifalová Jana, Maroušková Martina, Löffelmannová Monika, Skolková Gabriela, Józová Renata, Skolková Michaela, Bucifalová Kateřina
www.rokostav.cz
t celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
nově od 1.12. nonstop servis
(za příplatek 50 %)
možnost kontroly kamerou
t prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
t vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma ), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
opravy kanalizačního potrubí
a vše pro odpady
doprava po Sušici a do 5 km
zdarma
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
t máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
608 754 003
Prodejna po rekonstrukci
tel. 376 528 015
SUŠICE , Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
Sušické noviny 14/2014
18. července 2014
Inzerce
strana 10
Řádková inzerce
BAZAR DUHA Rabí
NÁBYTEK
Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně,
postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek,
bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny.
Kontakt paní Tučková, tel. 777 601 831, Náměstí Rabí.
Otevírací doba: po–pá 10.00–16.00, so 9.00–12.00
po telefonické domluvě i v jiném čase
Těšíme se na Vaší návštěvu
PRODEJ
Ing. Marek Šnobr, zástupce společnosti
Tfin s.r.o.
Vám zprostředkuje tyto pojistné produkty:
životní a úrazové pojištění od 300,- Kč/měsíc
pojištění nemovitosti od 1.200 Kč/rok
pojištění odpovědnosti („na blbost“)
pojištění vozidla od 1.600,- Kč/rok
Spolupracujeme s těmito pojišťovnami:
Česká pojišťovna, Allianz, Kooperativa, Generali, Axa
pojišťovna, Slavia, Uniqa, ČSOB pojišťovna atd.
Kontakty
Ing. Marek Šnobr, tel. 602158381, e-mail: [email protected],
www.tfin.cz, www.financnispecialiste.cz
Rád Vám pomohu a těším se na setkání, které je možné uskutečnit na Vámi zvoleném místě.
www.kinosusice.cz
Prodám levně dvoububnovou rotační
sekačku s náhonem za traktor. Záběr
1,6 m. Menší oprava nutná. Cena 5 000 Kč.
Tel. 723 989 093
Prodám mladé andulky různých barev,
dále rozely penant modré papoušky nád­
herné vše v párech a mladé papoušky
horské pěkné silné kusy vše levně. Tel.
776 664 135 – Sušice
Prodám kadečku na zelí obsah 30 l,
pouze 2x použitá, bílá keramika, cena
800 Kč. Tel. 774 831 227
Prodám palivové dřevo – štípané. Do­
voz zajištěn. Volejte po 20. hod. Tel.
607 592 561
Prodám OPEL CORSA r. výroby 1996
STK do 07/2014. Cena 17.000 Kč. Info.
tel. 776 296 129, večer
Nabízím k prodeji kozí mléko z do­
mácího, pastevního chovu, bez zápa­
chu, vyzkoušené. Po domluvě pravi­
delný dovoz za 20 Kč/1 litr. Sušice. Tel.
602 621 435
Prodám. Součásti mini­solar zařízení
pro teplou pitnou tlakovou vodu, bojler
12 l, oběh. čerpadlo na 24 V. Dále cca
2 kg různých mosaz. šroubení. Vše za
500 Kč, nebo jednotlivě. Sušice. Tel.
728 349 952
Prodám: Různý stavební (vodovodní,
el.) materiál (prkna, tvárnice, dřevo).
Tel. 607 111 021
Prodám 1 rychlostní maneta Korádo
dobrý stav (stáři) dohodou a nepoužité
eternitové šablony šedé barvy dohodou
a míchačku 1,5 kolečka dohodou. Tel.
720 595 736
Prodám kombinovaný sporák. Cena
500 Kč. Tel. 602 887 695
včelař ze Sušice prodá čerstvý včelí
med, tel. 737 353 585
Prodám orig. truhlářskou hoblici
z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, roz­
měry 130 × 86 × 60, 2× svěrka, odklá­
dací plocha, běžná cena 10–13 000 Kč,
www.kinosusice.cz
6H]QDPNURXåNĤ6WĜHGLVNDYROQpKRþDVX6XãLFH.ORVWHUPDQQRYDQDãNROQtURN
1i]HYNURXåNX 9ČN
9HGRXFt
0tVWRNRQiQt 'HQKRGLQD 3RSODWHN $VWURQRPLFNê
OHW
-6FK|GHOEDXHU
69ý
Ò7
.þ
%DVNHWEDO
OHW
-0U]HQD
7ČORFYLþQD=â/HUFK
32
.þ
'tYþtNOXE
OHW
â%DOYtQRYi
69ý
ý7
.þ
'UDþtGRXSČ]DþiWHþQtFL
OHW
'%tOHN
69ý
32
.þ
'UDþtGRXSȱ(;3(57,
OHW
'%tOHN
69ý
Ò7
.þ
'UDþtGRXSČSRNURþLOt
OHW
'%tOHN
69ý
67
.þ
'UDþtGRXSČSRNURþLOt
OHW
'%tOHN
69ý
ý7
.þ
'UDPDWLFNê,
OHW
09UKHORYi
69ý
ý7
.þ
'UDPDWLFNê,,
OHW
09UKHORYi
69ý
ý7
.þ
)OpWQD
OHW
0/XGYDURYi
69ý
32
.þ
)ORUEDO]DþiWHþQtFL
OHW
0JU-%DEND
7ČORFYLþQD=â/HUFK
67
.þ
)ORUEDOSRNURþLOt
OHW
0JU-%DEND
7ČORFYLþQD=â/HUFK
67
.þ
)ORUEDOSRNURþLOt
OHW
0JU-%DEND
7ČORFYLþQD=â/HUFK
32
.þ
+,3+23
OHW
0JU01RYi
69ý9HONêViO
ý7
.þ
+,3+23
OHW
0JU01RYi
69ý9HONêViO
ý7
.þ
+RUROH]HFNê
OHW
7=GRELQVNê
69ý
Ò7
.þ
-XQLRU5DQJHU
OHW
%F63WiþNRYi
69ý
3È
.þ
tel.: 606 205 803
.DUHWQtKU\
OHW
'%tOHN
69ý
67
.þ
[email protected]
.DUHWQtDGHVNRYpKU\
OHW
'%tOHN
69ý
3È
.þ
.HUDPLND]DþiWHþQtFL
OHW
%F63WiþNRYi
69ý
32
.þ
.HUDPLNDSRNURþPO
OHW
%F63WiþNRYi
69ý
67
.þ
.HUDPLNDSRNURþVW
OHW
%F63WiþNRYi
69ý
ý7
.þ
.HUDPLNDWRþHQtQDNUXKX]Dþ
OHW
%F63WiþNRYi
69ý
32
.þ
.HUDPLNDWRþHQtQDNUXKX]Dþ
OHW
%F63WiþNRYi
69ý
32
.þ
.HUDPLNDWRþHQtQDNUXKXSRNURþ OHW
%F63WiþNRYi
69ý
Ò7
.þ
.HUDPLNDWRþHQtQDNUXKXSRNURþ OHW
%F63WiþNRYi
69ý
Ò7
.þ
.\WDUD]DþiWHþQtFL
OHW
0/XGYDURYi
69ý
32
.þ
.\WDUD]DþiWHþQtFL
OHW
0/XGYDURYi
69ý
67
.þ
.\WDUDSRNURþLOt
OHW
0/XGYDURYi
69ý
32
.þ
.\WDUDSRNURþLOt
OHW
0/XGYDURYi
69ý
67
.þ
0$*,&WKHJDWKHULQJ
OHW
'%tOHN
69ý
32
.þ
0$*,&:$5+$00(5
OHW
'%tOHN
69ý
ý7±
.þ
0RGHOiĜL
OHW
-8'U.+iMHN
69ý
Ò7ý7
.þ
3DOLþNRYiQt
OHW
%F63WiþNRYi
69ý
67
.þ
5\EiĜL]DþiWHþQtFL
OHW
0âWČSiQHN
69ý
32
.þ
5\EiĜLSRNURþLOt
OHW
-0DUHN
69ý
67
.þ
6SLQQLQJ
OHW
++DEDUWRYi
6SRUWKDODED]pQ
67
.þ
âDFK\]DþiWHþQtFL
OHW
-6FK|GHOEDXHU
69ý
32
.þ
âDFK\SRNURþLOt
OHW
-6FK|GHOEDXHU
69ý
32
.þ
âLNXORYp
OHW
%F63WiþNRYi
69ý
Ò7
.þ
7DQHþN\0UĖRXVNRYp
OHW
30D]HORYi
69ý
67
.þ
7HQLVSRNURþLOt
OHW
0JU30DOê
7ČORFYLþQD=â/HUFK
Ò767ý7
.þ
7YRUEDGHVNRYêFKKHU
OHW
'%tOHN
69ý
3È
.þ
9DĜHQt,
OHW
0/XGYDURYi
69ý
3È
.þ
9DĜHQt,,
OHW
0/XGYDURYi
69ý
3È
.þ
9êWYDUQê
OHW
'%tOHN
69ý
Ò7
.þ
<2<2
OHW
0âYDUF
69ý
Ò7
.þ
<2<2
OHW
0âYDUF
69ý
67
.þ
=XPELþND
OHW
â9tWNRYi
69ýYHONêViO
67
.þ
=XPED
OHW
â9tWNRYi
69ýYHONêViO
67
.þ
=XPED
OHW
â9tWNRYi
69ýYHONiViO
ý7
.þ
3þ
moje cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici
a v okolí zajištěn. Tel. 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelno­
vou vanu, český výrobce RYHO­LYRA,
prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč.
ocel. montážní sady. Vana je zalepena
do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn.
Původní cena 9240 Kč, nyní 5500 Kč.
Tel. 605 337 650.
KOUPĚ
Koupím staré pivní láhve s litými nápi­
sy, reklamní plechové a smaltové ced­
ule, staré zápalkové nálepky a krabičky.
Přijedu. Tel. 606 494 996
Koupím učebnice pro 1. ročník (čtyřleté
studium) gymnázia. Seznam zašlu
e­mailem. Kontakt: markovamirosla­
[email protected]
Koupím Vari System sekačku nejlépe
i s obracečkou sena či dalšími adaptéry
a ještě koupím šalovací desky na šalung.
Tel. 607 847 126
Koupím kamna Petry v dobrém stavu.
Tel. 721 469 237
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
21. srpna 2014 ve 12.00 h.
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti
i poškozené. Tel. 603 907 027
Koupím frézu MF70 s lištou nebo jen
část i rozbitou, hlavně náhon s lištou
a kryt motoru (šedivý) a ještě koupím
cirkulárku s podavačem. Pouze tovární
výroby s kolíbkou. Tel. 723 231 730
Koupím lištovou sekačku MF70
s lištou 120 nebo 140 cm i rozbitou či
s příslušenstvím, dále koupím hoblovku
s protahem a výheň kovářskou i polní
a kovadlinu. Tel. 607 847 126
Koupím větší obytný přívěs, starší i bez
SPZ. Sušicko. Tel. 606 406 010
Koupím auto k ekologické likvidaci,
bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží.
Případnou ekologickou likvidaci a od­
hlášení z provozu zajistím. Nabídněte
na tel. 774 674 588
Irena Krákorová
Prodej a pronájem
domů, bytů a pozemků
Zajistíme pro Vás:
služby hypotečního makléře,
odhad nemovitosti,
bezpečný převod peněz,
daňové přiznání,
pojištění nemovitosti
Individuální přístup
a konzultace ZDARMA
Náměstí Svobody 169, Sušice
(vchod přes kavárnu Koruna - Illy)
BYTY – NEMOVITOSTI
Garáž ­ Villaniho (sídliště Hradecká)
pronajmu. Tel. 739 570 075
Na prodej byt 2+1 v Žichovicích,
60 m 2, ÚT, koupelna, WC, světlé a velké
pokoje, garáž v přízemí. info: 775 149 767,
www.realityaxa.com
Na prodej rodinný dům v Nezamys­
licích, perfektní stav po rekonstruk­
ci interiérů, střechy a fasády. Zahrada
2.000m 2. Cena 1.600.000,­ Kč. info:
775 149 767, www.realityaxa.com
Na prodej byt 3+1 v Sušici, po rekonstruk­
ci, plastová okna. Cena: 1.100.000,­ Kč.
Info: 775 149 767, www.realityaxa.com
Reality Verus, s.r.o., nabízí prodej
domu, v obci Podmokly u Sušice,
s pozemkem 3512 m 2. Na uzavřeném
dvoře stojí dům s vjezdovou bránou,
navazující část chléva, kůlny, dílny
a samostatně stojící stodola s průjez­
dem na zahradu 2271 m 2 . Vhodné
pro stálé bydlení, rekreaci či vybudování
farmy, skladovací i výrobní prostory.
Více na: www.reality­verus.cz Cena:
1.550.000,­Kč. Tel: 606 205 803
Krákorová.
Reality Verus, s.r.o., nabízíme k pro­
deji rodinný dům v Kašperských
Horách. V domě jsou tři byty, v přízemí
domu nebytové prostory, velice zají­
mavé už svou pozicí k podnikání, dílny,
dvorek, zahrádka s příjemným posezením.
Více na: www.reality­verus.cz Cena:
4.200.000,­Kč. Tel: 606 205 803 Krákorová
Reality Verus, s.r.o. nabízí pronájem
bytu po rekonstrukci 2+kk+balkon,
46m 2, v Sušici. Nájem, náklady na by­
dlení, elektřina, voda a topení celkem
7 500Kč. Byt je slunný, parkování před
domem nebo na uzavřeném nádvoří,
topení ­ plynová centrální kotelna,
místnost na kola, kočárky, připojení na
internet, TV a SAT. Více na: www.rea­
lity­verus.cz Cena: 4.200.000,­ Kč. Tel:
606 205 803 Krákorová
Prodám byt 1+1 s příslušenstvím od
září ­ října 2014 50m od centra. Tel.
723 229 608
Prodám zděnou garáž v ulici Vil­
laniho, bez el., cena 175.000 Kč. Tel.
603 720 582
Pronajmu v historickém centru Sušice
nebytový prostor (73 m 2) od 1. 4. 2014.
2x výlohy (2,15 × 2,47m), polozapuštěný
kazetový strop, nová elektroinstalace.
Vyjma vinárny, hospody, řeznictví
cokoliv. Tel. 606 633 919
Prodám oplocený stavební pozemek
o výměře 1 105 m 2 u zástavbě rodinných
vilek na okraji Sušice, vhodná na stav­
bu R. D. Na pozemku je chata s dvěma
místnostmi a obytnou verandou. Je zde
el. proud 220/380 V, obecní vodovod
a plyn. Cena dohodou. Informace na tel.
732 403 938 po 18. hod.
Oceňování nemovitostí – pro prodej,
darovací smlouvu, dědické řízení,
úvěr, hypotéku, účetnictví apod. –
kvalitně a rychle. I. Herzová, Sušice.
Tel. 608 117 789.
RŮZNÉ
Hledám spolehlivou paní na umytí
oken. Tel. 723 148 126
Nabízím zdarma trávu k posekání ­
80 arů ­ zahrada Sušice, dobrá přístupová
cesta. Tel. 376 524 646, 721 508 536
stěhování a kompletně zednické práce,
vše za rozumnou cenu, kvalitně. Tel.
702 812 923
Zahradnické práce – celoroční
údržba vaší zahrady – sekání trávy,
výsadba, realizace, prostřih ovoc­
ných stromů apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Ošetřím celoročně vaši zahradu včet­
ně návrhu a realizace. Tel. 601 368 331
Provedu opravy střech, komínů,
natěračské a drobné zednické práce.
Sušice a okolí. Tel. 721 484 172
Hledám šikovného a spolehlivého
řemeslníka ­ střechy. Tel. 603 746 031
���������
���������������������
������
�����������������
��!�
Kupón na bezplatnou soukromou inzerci
platný pro jedno vydání Sušických novin
Text inzerátu
Kontakt (adresa + telefon) v případě, že je buď adresa nebo telefon uveden v inzerátu, doplňte ostatní)
datum
podpis
Sušické noviny 14/2014
18. července 2014
Příspěvky dopisovatelů
strana 11
Sušicko pohledem marie malé - kAŠPerSkÉ hOry - TuŠkOv - OPOleNec
Milí čtenáři, jistě si pomyslíte:
„Kam nás ta Malá ještě zavede?“
Můžete být bez obav, zůstávám věr­
na místům, která pod Sušici spada­
la, když bývala ještě okresním měs­
tem. Do Kašperských Hor je ideální
autobusové spojení. Nejlepší spoj
je v 8.25 z nábřeží. To se stihnou
všechna nabízená místa.
KaŠPERsKÉ HORY
Kašperské Hory jsou horským
městečkem, ležícím ve výšce 740 m
nad mořem. Jejich vznik sahá zpět
až do 13. století. Tenkrát to byla
malá hornická osada, v jejímž
okolí se rýžovalo a dolovalo zla­
to. Za doby vlády Jana Lucembur­
ského získalo město vlastní pečeť
a znak, bylo též osvobozeno od cla
a mýtného. Zvláštní pozornost vě­
noval městu císař Karel IV. V le­
tech 1356 – 1366 dal zřídit obchodní
stezku, zvanou Solnou nebo Zlatou.
V letech 1356 – 1361 byl vystavěn
strážní hrad Kašperk, tento měl za­
jišťovat ochranu obchodní stezky
i zlatých dolů. Jméno, původně Karl­
sberg, bylo odvozeno od křestního
jména císaře. V roce 1584 Kašper­
ské Hory získaly statut královské­
ho města. Tímto začalo bohatnout,
získalo množství pozemků a les­
ních ploch. Po skončení „zlaté ho­
rečky“ se začalo vyvíjet sklářství,
dřevařství, rozvinul se chov skotu
a hospodaření na pozemcích se sta­
lo důležitým krokem pro obživu
obyvatelstva. Postupně začaly vzni­
kat obchody, řemeslnické krámky
a dílny. Brzy se toto město stalo
sídlem úřadů a škol. V letech nej­
většího rozkvětu, začala II. světo­
vá válka a po jejím skončení začal
rozvoj města stagnovat. Po odsunu
německého obyvatelstva bylo měs­
to osidlováno českými rodinami,
též tu našli domov rodiny Volyň­
ských Čechů a různých jiných etnik.
Trvalo to nějaký čas, než město za­
čalo pulzovat novým životem.
Jak sami zjistíte, toto horské
městečko se opět stalo místem, kte­
ré sem láká mnoho návštěvníků.
Nachází se zde mnoho kulturních
a církevních památek, které stojí
za zhlédnutí, připomenu vám jen
ty nejhlavnější.
Dominantou na náměstí je kos­
tel sv. Markéty, pozornost si zaslou­
ží městská radnice svou architek­
turou a v neposlední řadě musím
vyzdvihnout budovu šumavského
muzea, kterému velí historik PhDr.
Vladimír Horpeniak. Návštěva mu­
zea vás nezklame. Na náměstí na­
jdete také kašnu s vlnobitím, na­
proti stojí fara, ta nabízí zájemcům
i hezké ubytování. V těsné blízkosti
je muzeum hraček a historických
motocyklů, muzeum dřevěných
hraček, prodejnička „Madonka“,
prodávají se tu řezbářská díla pana
Hracha. V této hořejší řadě náměs­
tí najdete také prodejničku se su­
venýry kašperskohorského rodáka
Ivana Lukeše, ten se stará už léta
o poraněná zvířátka. Za návštěvu
stojí také dvě cukrárničky s neob­
vyklým sortimentem.
Kašperské Hory
Nejnovější je cukrárna „Nebes
pán“ nad kašnou – své pojmenová­
ní získala podle jména jedné štoly
pod útrobami náměstí. Mezi mnoha
jinými ještě zmíním poutní kostel
Panny Marie Sněžné s kapličkou
„Grandl“, kde najdete pramen pitné
vody, prý léčivé. Děti by určitě za­
ujalo Informační středisko Národ­
ního parku Šumava, to najdete při
silnici vlevo, je to ta první budova
před vjezdem do centra. Jezdí sem
děti na školní výlety a také z mateř­
ských školek. Je to velice zajímavé
a poučné!
Abyste stihli celou trasu, je čas
vydat se na další putování.
Nad kašnou si vyhledejte Kar­
lovu uličku, je to hlavní značená
trasa na Kašperk. Při stoupání uvi­
díte mnoho malebných penzionků.
Neodbočujte nikam, jděte stále tou
značenou cestou, dostanete se na
místo, kde je vpravo malý pahorek,
na jehož vrcholku je umístěný ve­
liký kříž, vklíněný mezi mohutné
lípy, a tam zastavte své kroky. Ne­
budete litovat zdržení! Je tu nád­
herný rozhled na šumavské vrcholy
kolem Hartmanic, Svatobor s roz­
hlednou a také hrad Kašperk, ke
kterému není daleko. Na tomto pa­
horku u křížku byly v poslední době
oddány i novomanželské páry. Ani
se nedivím, že si toto místo zvoli­
ly ke zpečetění manželského slibu.
Tady spočinete delší dobu, až se
dost nabažíte pohledem na tu naši
šumavskou krajinu, pokračujte pod­
le mého návodu. Od pahorku pokra­
čujte cestou vede mezi lukami,kde
se v ohradách pasou koně – ces­
ta je stále značená. Až budete kle­
sat k potoku, uvidíte hrad Kašperk
v celé své kráse. Návštěvu hradu si
nechte na jindy. Dojdete k rekreač­
ní chalupě „U Janoty“, nad ní odbo­
čuje doleva úzká silnička, po té se
dostanete na hlavní silnici od Kaš­
perek do Tuškova, po ní odbočte
doprava.
SvATOBOr v mÝch vZPOmíNkÁch
Když jsme se v roce 1939
přestěhovali z Prahy do Sušice,
rodného města mé maminky, zřejmě
prvním výletem do šumavských hor,
byl rodinný výstup serpentinami na
Svatobor. Pro malého Pražáka to byl
tehdy perný zážitek. Ale homolka
s rohlíkem a štiplavá sodovka únavu
rychle zahnala, a ta se nevrátila ani
při počítání schodů při výstupu na
rozhlednu. Byl jsem vysoko, viděl,
když mne rodiče přizvedli, hodně
kopců a hrad Rabí, ale moc mi to
tehdy neříkalo.Přesto vše mi ta
rozhledna na kopci nějak „vlezla
do života“. Zabloudil jasem k ní
často při houbaření,sbírání malin
nad Vodolenkou i při dětských
dobrodružných válkách.
Po lyžařských učednických létech
na Lyžařské u sv. Antonína jsme se
s kamarády odvážili až ke skalce, pak
i sjížděli postupně buben lyžařského
můstku, kde se za války a krátce i po
ní konaly často skokanské závody.
A pak jako „mistři lyží“ jsme se
ocitli v chatě pod rozhlednou,kde
pak hodný správce pan Pelán nás
posilnil čajem s buchtou, před
„smrtelným“ sjezdem k domovu.
Promáčeni, ale šťastni jsme
poobědvali a pak si to mnohdy dali
ještě jednou. Já dojížděl na lyžích až
před náš dům u Vily Marie. Svatobor
byl lyžařskou horou a ve sjezdu se
zde pořádaly i závody s cílem na
louce u Vodojemu. To dnes zní jako
utopie.
Koncem války jsem taky
jednou v zimě s bratrem a sestrou
večer „pašoval“ na saních až ze
Svojšic pytel mouky, který tam
opatřil strýček Ondřej. Děti byly
kontrolám i udavačům nenápadné
a tak toto noční dobrodružství dobře
dopadlo a bylo zase co do zobáčku.
K rozhledně jsem po válce dojel
džípem s Amerikánem, který tam
vezl mou sestru a já byl asi jako
dozor, aby si k ní moc nedovoloval.
To jsem tehdy samosebou nevěděl,
ale svůj důležitý úkol jsem splnil.
Jak léta přibývala, měnil se
účel cesty tam nahoru. Kamarády
vystřídaly kamarádky a bylo to zase
jiné a nové poznání, které přinášelo
větší vydání. Někdy v padesátých
létech jsme o Vánocích s partou
již za tmy sjížděli na saních každý
s tou svou vepředu, abychom ji
mohli pěkně držet. Olinka na to
však doplatila. Skoro již na konci
cesty u kaple sv. Antonína saně sjely
do příkopu a její nožička praskla
a skončila v nemocnici. Byli jsme
však džentlmeni a na Silvestra jsme
ji dopravili k zábavě do sokolovny,
aby se doma nenudila jen s rodiči.
Čas plynul jako voda v Otavě,
rozprchli jsme se do všech koutů,
ale Svatobor s milými vzpomínkami
stále přitahoval. Nová doba
přinesla nové možnosti, a tak jsem
nad rozhlednou kroužil v letadle,
přelétl balonem a zbývá jen seskočit
padákem. Vzpomínka na dávné
mládí nevyprchá, a tak zbytek naší
třídy oslavil v roce 2012 šedesátileté
výročí od maturity právě na této
dominantě města Sušice. Všichni
jsme těch 182 schodů nahoru i dolů
ve zdraví zdolali.
A já nyní skoro každý rok na
podzim absolvuji výjezd na kole
v závodu Svatobor tours a musím
přiznat, že v posledních letech je
to spíše kola výtlač. Ale kvůli
kamarádům daleko mladším tu
krásnou námahu rád absolvuji a na
věž vždy vylezu. Začínám si však
zajišťovat dobrovolníky, kteří mne
tam nahoru budou, dá­li Panbůh, co
nejdříve vytlačovat.
Jsem totiž s rozhlednou stejně
stár, nebo mlád? Ona, jak vidno, je
na tom po renovaci mnohem lépe
a tak jí přeji, ať jí ta krása vydrží co
nejdéle a radost rozdává ještě mnoha
dalším generacím.
Sušičané, buďte na ni a její
budovatele hrdi.
EK
tUŠKOv
Tato malá osada vznikla při staré
cestě z Kašperských Hor do Dlouhé
Vsi. Dnes tu žije hrstka místních, ji­
nak tu mají chalupáři svá letní síd­
la. Zaujme vás stádo koní, které se
volně pohybují po krajině. Vlastní
je majitelka, která se sem přistěho­
vala z Pustiny. V minulosti měla
tato malá osada i svou vlastní školu.
V šedesátých letech se ve škole ješ­
tě vyučovalo, jezdily sem učitelky
ze Sušice. Líbí se mi vzpomínání
rodačky z Opolence, Maria Frank,
která udržovala přátelské vztahy
mezi bývalými rodáky a zdejším
obyvatelstvem. Před několika lety
zemřela, zbylo po ní prázdné místo,
které je nezastupitelné! Také jsem
se s ní setkávala o Kašperskohorské
pouti. Její vzpomínku na tuškov­
skou školu vám nabídnu.
Na průčelí školy byl nápis – „Ne­
učím se pro školu, nýbrž pro svůj
život“ Za dveřmi hlavního vstupu
stával veliký regál, tam si děti od­
kládaly dřeváky. Do školy se ne­
nosily kožené boty, ty se obouva­
ly jen v neděli, kdy se chodilo do
kostela. Na přezutí tenkrát dětem
stačily doma pletené, vlněné pun­
čochy, podšité šerkovou podráž­
kou. V létě se do školy chodívalo
bosky. Schody do poschodí školy,
podlahy a školní lavice byly zhoto­
vené z dobře ohoblovaného dřeva.
Školnice Thekla Bauer se starala
o veškerý úklid školy, každý rok
se o prázdninách bílilo, takže na
začátku školního roku voněla ško­
la čistotou. Okna směřovala na ji­
hozápad. Při slunečném počasí se
stáhly zelené rolety, takže děti ne­
trpěly horkem jako jejich rodiče při
plahočení na polích. V zimě se škola
vytápěla velkými železnými kam­
ny, hlavním palivem bylo dřevo.
Poněvadž v budově nebyla tekoucí
voda, musela se nosit z nedalekého
koryta. Žáci, střídající se o školní
službu, donášeli vodu v kýblích. Ti
méně šikovní stačili při donášce vy­
šplouchat třetinu vody na schodech.
V budově byla zřízena místnost,
kde se ukládaly učební pomůcky,
a také tam byla malinká knihovna,
kde si vypůjčovaly knihy nejen děti,
ale i jejich rodiče. Nezapomenutelné
bývaly dny vánoční! V jedné třídě
se shromáždily všechny děti, také
se tam vešli rodiče. V rohu stávala
jedlička, ta sahala až ke stropu. Děti
zpívaly koledy, přednášely básnič­
ky a nemohly se dočkat překvape­
ní. Pro každého ležel pod stromkem
Kaple na návsi - Opolenec
Tuškovská alej
malý dárek. Peníze na dárky se vy­
braly mezi místními obyvateli.
Takové to bývalo v každé ves­
nické škole na Šumavě. Něco po­
dobného jsme zažívaly i my, děti
ze samot, když jsme navštěvovaly
školu na Svojších. Dost vzpomíná­
ní, je třeba dojít ještě na Opolenec
a pak k autobusu.
Najděte si v Tuškově (na konci)
vlevo křížek, je vždy nazdobený,
a odtud vede cesta doleva. Vine se
mezi keři a loukami, za půlhodinku
se po ní dostanete na Opolenec.
Hlavní silničkou byste se dosta­
li do Bohdašic a Dlouhé Vsi. Kaž­
dým krokem se tu otevírá šumav­
ská krajina. I kdyby vás na konci
nic nečekalo, jen projít touto ces­
tou je zážitek!
OPOLENEC
Čeká vás úchvatný pohled na
malebnou vesničku, která vznikla
už v době rýžování zlata. Důkazem
toho jsou dnes už hodně zarostlé
„sejpy“ na Opoleneckém – Divi­
šovském potoku. U potoka stával
také mlýn. Výšině nad Opolencem
se říkalo „Stráž“. Prý tam stávala
pozorovatelna, ta sloužila k ochra­
ně tehdejší Zlaté stezky, směrem
k Radešovu. Bývalí obyvatelé se
většinou zabývali hospodařením
na svých „gruntech“. Mužská část
našla práci v nedalekém kameno­
lomu, v Klášterském mlýně nebo
ve Watzlawickově továrně.
Současný Opolenec změnil svou
tvář. Z hospodářských statků vznik­
ly rekreační chalupy, všecky hezky
upravené, na návsi stojí kaple sva­
té Anny. Těžko vše popsat, zajděte
sem, uvidíte sami, že své dojmy ne­
zveličuji. Že je tato krajina skutečně
podmanivá, o tom svědčí fakt, že tu
v blízkosti tráví svůj volný čas svě­
toznámý odborník, kardiochirurg –
profesor Vladimír Kočandrle. Také
tu můžete potkat producenta hudeb­
ní skupiny Monkey Business Ro­
mana Holého a zpěváka této sku­
piny, Matěje Rupperta.
Málem bych zapomněla napsat,
jak se dostanete k autobusu. Nej­
kratší cestou do Radešova. Za po­
slední chalupou směrem k Tuškovu
najdete pěšinu (vpravo), vede přes
louku dolů k potoku – dojdete do
Radešova na zastávku. Je také dru­
há možnost:
Nad kapličkou u poslední cha­
lupy najdete vlevo dosti dobrou
cestu, ta vás dovede podél luk až
na hlavní silnici, směrem do Su­
šice. Touto silnicí se dejte dopra­
va, za chvilku budete u zastávky
Annín – most.
Na tento výlet si objednej­
te hezké počasí, které umoc­
ní vaše zážitky. Po prázdni­
nách se na vás těší Marie Malá
a Vladimír Vlk (foto).
Kaple na Paštích posvěcena
V sobotu 28. června ožil kraj
v oblasti Paští nebývalým ruchem.
Již od rána se sjížděli nebo putovali
pěšky lidé ke kapličce na Předních
Paštích. Ten den se jich u kapličky
zasvěcené Panně Marii sešlo bez­
mála 250 a postupně přicházeli
další poutníci během dne.
Emil Kintzl a paní Marie Malá
přivítali návštěvníky jak z české
nebo německé strany. Přítomní se
dozvěděli o nové historii kapličky
a zároveň o úsilí nejen samotných
„tvůrců“ stavby, ale i lidí, kteří
poskytli finanční prostředky na její
stavbu. P. Tomas van Zavrel posvětil
tuto novou kapličku. Zpěváci
ze Sušice doprovodili slavnost
zpěvem. Zněly zde i písně v podání
muzikantů z Německa v rázovitých
krojích. Společně byla pak zpívá­
na píseň „Na krásné Šumavě“. Do­
provodnou akcí byla i výstava fo­
tografií Vladimíra Černého z míst,
kde se opět set­
kávají poutníci
na obnovených
místech v tomto
kraji.
Hezkým po­
činem bylo i ob­
čers t vení ze
stánku p. Ing.
K. Rendla, od­
kud se linula
vůně koláčků,
preclíků a jiných
dobrot a kávy.
Symbolicky byly předány klíče od
kaple těm,kteří se nejvíce podíleli
na její realizaci. Proběhla také sbír­
ka na údržbu tohoto místa a jiných
aktivit, v tomto případě na obnovu
základů sv. Prokopa v Prášilech.
Přítomní byli obdarováni krásně
zdobenými perníčky.
Poděkování patří všem, kteří se
jakýmkoli způsobem podíleli na
této slavnosti na Šumavě.
text a foto Vladimír Černý
Zajímavosti
strana 12
NiEDERaNvEN
10 km od hlavního města Lu­
xemburg leží v malebném přírod­
ním prostředí obec Niederanven,
která zahrnuje sedm vesnic. Je to
sice osmá největší obec v Luxem­
burském velkovévodství co se týče
rozlohy, žije zde ale pouze 5700
obyvatel, ovšem 42 národností.
Podíl cizinců tu činí 43 %.
Findel, rozšířené a modernizované
v poslední době, spojuje obec se
zbytkem světa. Svým obyvatelům
i návštěvníkům Niederanven nabízí
krásné prostředí a řadu míst k od­
počinku, např. přírodní rezervaci
Aarnescht a les Grünewald. Jeho
okolím vede několik tematických
naučných stezek a cyklotras.
Díky četným minerálním pra­
menům bylo toto místo osídleno již
před dávnými časy. Již za Římanů
byl Niederanven důležitým obchod­
ním centrem na římské cestě z Ar­
lonu do města Trier. Svatý Martin
se zmiňoval o průjezdu Niederan­
venem a poustevník „Schetzel“ žil
v jeskyni v lese Grünewald až do
své smrti v r. 1138. Později obec
proslavily papírny.
Dnes se v Niederanven nachází
tří obchodní oblasti se společnostmi
reprezentující bankovnictví, prů­
mysl a obchod. Mezinárodní letiště
Návštěvníkům jsou tu k dispozi­
ci vysoké hotely a prvotřídní restau­
race. Dík výhodné poloze u dálnice
je Niederanven ideálním bodem,
kde můžete začít objevovat jeden
z nejmenších států Evropy.
Niederanven je hrdý na to, že je
členem Douzelage už od založení
této organizace. Dvě volební obdo­
bí, mimo jiné i v roce 2010, kdy se
konference konala v Sušici, byl pre­
zidentem Douzelage vedoucí místní
organizace Ed Weber.
Mgr. Věra Svobodová
Na santosu si s chutí hráli děti i dospělí
Letní akce pod širým nebem
v přírodním parku na trávě pod vy­
sokými stromy – lákavá předsta­
va – musí být ovšem dobré počasí.
„Ještě v době plánovaného začátku
jsme nevěděli, zda akci nebudeme
muset zrušit. V ten čas hustě pršelo, naštěstí po půl hodince se obloha vyjasnila a mohli jsme začít,“
přibližuje počáteční nejistotu Ro­
man Holý, který spolu s Matějem
Ruppertem a Lubošem Frišem akci
s názvem Kdo si hraje zlobí míň
zorganizoval již popáté (třikrát
v Dlouhé Vsi a podruhé na
Santosu).
S odcházejícím mračnem se roz­
ptýlily i všechny obavy a Santos se
začal zaplňovat. Po poledni se už
na některých soutěžních stanoviš­
tích tvořily dlouhé fronty dovádějí­
cích dětí a klábosících rodičů. Malí
soutěžící byli natěšeni na jízdu šla­
pacím autem, hod na cíl, koulení
kuželek, běh na čas a další disciplí­
ny. Velcí si zatím mohli popovídat,
nebo se nechat zvěčnit s oblíbenou
celebritou. Jako rozhodčí působili
v Sušici Eva Samková, Táňa Kucha­
řová, Ondřej Brzobohatý, Anna Po­
lívková, Imrich Bugár, Táňa Vilhel­
mová, Vojta Dyk, Vladimír Šmicer,
Anna Geislerová, Bára Basiková,
Leona Machálková, Jitka Schnei­
derová, Marek Taclík, Lukáš Pavlá­ Veselé divadlo předvedli Pavel Liška a Táňa Vilhelmová, Vladimír
sek, Dan Bárta, Matěj Ruppert, Ivan Šmicer vybíral budoucí Slávisty a Vojta Dyk radil malé Sušičance
foto ED
Trojan, Tomáš Ujfaluši a další. Ob­ Viki Vilhelmové, jak nejlépe na kuželky.
v sušici se setkaly soubory z dalekého východu i západu
Jedinečný zážitek si odnášeli
diváci, které neodradil čtvrteční
(10. 7.) drobný déšť z odpoledního
Santosu. Na programu bylo vystou­
pení folklórního souboru z dale­
ké Kostariky a neméně zajímavé
představení souboru z Ruska. Akci
v rámci 21. ročníku mezinárodního
folklórního festivalu v Klatovech
zorganizovalo Sušické kulturní
centrum. Jako první vystoupil sou­
bor Asociación Folklórica Atarazú
Costa Rica. Diváky nejprve roze­
hřála nefalšovaná kostarická hu­
dební skupina a za jejich doprovodu
vtancoval na prostranství pod pó­
diem neuvěřitelně pestrý rej taneč­
níků. Zejména tanečnice roztočivše
své široké nadýchané sukně oslňo­
valy diváky snad všemi barvami
a na chvíli přítomným nahradily
i sluneční záři. Sympatické a neví­
dané vystoupení sklidilo bouřlivý
potlesk a Radek Nakládal uvedl
neméně exotický soubor Perezvony
(Rolničky) z Ruska, jehož sídlem je
malé městečko na hranicích Evropy
a Asie poblíž Jekatěrinburgu. Do­
provod obstaral jediný harmoni­
kář, ovšem ze samotných taneční­
ků a tanečnic se po chvíli vyklubali
schopní sboroví zpěváci a kromě
ruských písní vystřihli i několik
českých lidovek. Svižný pořad ubě­
hl velice rychle, ale Santos se stal
na okamžik důležitým svědectvím
o možném přátelském a obohacují­
cím soužití lidí z celého světa.
text a foto Eduard Lískovec
na plážový volejbal. Vše postupu­
je dle harmonogramu, dokončení
stavebních prací je plánováno na
začátek srpna. Pak bude probí­
líbené úkoly čekali i na dospělé sou­
těžící – např. pití piva na čas, řezá­
ní dřeva či jízda na obří koloběžce.
Ve chvíli, kdy se všichni soutěžící
v tomto směru zdáli být uspokojeni,
přišel na pořad zlatý hřeb zábavné­
ho odpoledne – vystoupení divadla
Spolek sešlých s veselým kusem
Commedia dell´arte. S úvodním
slovem a prvními údery bubnu se
však spustil opět neodbytný lijavec
a tak dostal od organizátorů před
uměním přednost. Po chvíli bylo
po bouřce a šestice herců s Taťánou
Vilhelmovou a Pavlem Liškou ve
svém středu mohla konečně začít.
Děti oblehly jeviště, výskali a smáli
se taškařicím pitoreskních postavi­
ček na pódiu a atmosféru vzájemné
pospolitosti dotvořili rozveselení
dospělí natěsnaní v půlkruhu ko­
lem. Po té došlo na vyhlášení vý­
sledků soutěže. Slavné osobnosti,
co by prodloužená štědrá ruka po­
řadatelů, předávali takové množství
pěkných cen, že je vítězové mnohdy
ani nemohli pobrat.
Pak se aktéři přesunuli na fot­
balový stadion TJ, kde se odehrál
zápas VIP versus sušické céčko.
Fotbaloví matadoři se dobrali ne­
rozhodného výsledku, ale z ví­
tězství se nakonec radovali hráči,
celebrity i obecenstvo, protože se
všichni celý den dobře bavili.
ED
indiánský guru se spoléhá na přírodu
Do běžného pátečního shonu
a drobného deště zazněl na su­
šickém náměstí těsně po poledni
ostrý zvuk lastury. Mořský plod
v rukou pravého mexického indi­
ánského šamana Xolotla Marti­
neze svolával tanečníky k oslavě
duchů lesa a přírodního světa Šu­
mavy. Uprostřed rynku byly do
přesného kruhu položeny dary pří­
rody, ovoce a květiny a kolem něj
se shromáždily tuzemské taneč­
nice i tanečníci. Mexický guru si
nasadil slavnostní velkolepou če­
lenku, chopil se palic a začal bub­
novat na buben s jelenem (a právě
11. července je podle slov šamana
v aztéckém kalendáři den jelena)
speciálně v Mexiku vyrobený pro
šumavské posluchače. Zúčastnění
s přírodními symboly se poklonili
čtyřem světovým stranám (východ
patří dětem, západ ženám, jih mla­
dým bojovníkům a sever moudré­
mu stáří), aby všichni mohli ote­
vřít svá srdce celému vesmíru.
Za zvuku bubnu následovaly čty­
ři dlouhé rytmické skladby a ně­
které ženy předváděly tanec jako
opravdové indiánky. Na závěr se
opět poklonili do čtyř světových
stran a Xolotl Martinez s organizá­
torem Michalem Selingrem všech­
ny pozvali na podvečerní přednáš­
ku do Café Baru Jablíčko.
Tam pak protagonisté seděli
hat kolaudační řízení. Na základě ozářeni západním sluncem pod
krásným platanem a kolem na trá­
jeho výsledku bude stanoven ter­
vě posluchači. Šaman upozornil,
mín otevření celého areálu.
že dle aztéckého výkladu je zmí­
text a foto ED něný jelen charakterizován otevře­
ností a vnímavostí. V přírodě exis­
tuje mnoho dimenzí a mnoho dveří
a je jen na nás zda chceme vstou­
pit. Dále hovořil o víře starých
Mayů, Aztéků a Toltéků, o rela­
tivnosti života – že po smrti vstou­
Koupaliště září modří, vše jde podle plánu
Procházeje kolem rekonstruo­
vaného sušického letního koupa­
liště, nemohli jste si nepovšim­
nout nové jasně modré bazénové
vany. V celém areálu probíhá stá­
le čilý stavební ruch. Podle vyjád­
ření investičního technika Lenky
Jandové z Odboru majetku a in­
vestic města se osazuje technolo­
gie ve strojovně a také se pracuje
na úpravně vody, jejíž dokončení
je podmínkou pro kolaudaci kou­
paliště. Dále se osazují nové za­
řizovací předměty do místností
sociálního zařízení a sprch v pro­
vozní budově, dodělává se pří­
střešek, kde budou převlékárny
a posezení. Už také probíhají te­
rénní úpravy – pokládá se zám­
ková dlažba a dokončuje se hřiště
Sušické noviny 14/2014
18. července 2014
píme do jiné dimenze a možná si
uvědomíme, že život byl jen sen.
Také sdělil, že je důležité luštit své
sny a vzkazy indiánských předků:
V roce 2012 skončil jeden cyklus
a začal nový těžší, který má být
příležitostí, abychom se vnitřně
zlepšovali. Být Toltékem znamená
být umělcem svého života a pak se
vlastní život může stát uměleckým
dílem. Uprostřed povídání přišla
bouřka, všichni se natěsnali pod
stříšku a guru ještě pokračoval
o Mexiku, o budoucnosti, odpo­
vídal na dotazy a na prodej byly
i některé indiánské výrobky.
text a foto ED
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum
SIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo redakce:
KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel. 376 555 070,
724 981 554, [email protected],www.kulturasusice.cz
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne Typos, tiskařské závody, s. r. o., Klatovy. Redakce si
vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a po­
stoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Cena
7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00. Uzávěrka příštího vydání Su­
šických novin bude 21. srpna 2014 ve 12.00 hod.
Download

Ke stažení - sušické noviny