Výroční zpráva /Annual Report 2011
Plány na roky 2012
Plans for years 2013
15
let Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
years of Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97
Obsah
Content
Poslání Nadace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
The Foundation’s Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Úvodní slovo Dagmar Havlové . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Foreword by Dagmar Havlová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Co se v minulosti podařilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
What was achieved in the past . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Současné programy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Current Programmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Pražská křižovatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Prague Crossroads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 . . . . . . . . . . . . .18
The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize . . . . . . . . .18
Nositelé Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Laureates of the Dagmar and Václav Havel
Foundation Vize 97 Prize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Fond porozumění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
The Fund of Understanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Podpora vzdělávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Education Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Nositelé Uznání za přínos k filozofii vzdělání
a za obnovu univerzitní myšlenky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Laureates of the Philosophy of Education and the Renewal
of the University Idea award . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Rectal Cancer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Poděkování sponzorům a přátelům Nadace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Thanks to the Donors and Friends of the Foundation . . . . . . . . . . .37
Přijaté dary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Donations received . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Poskytnuté příspěvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Grants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Nadační investiční fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Foundation Investment Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Informace o finančních prostředcích obdržených
od Fondu národního majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Report on Financing Received from
the National Property Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Grantová pravidla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Grant Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Mikulášský charitativní bazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
The St Nicholas Charity Bazaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Kancelář Václava Havla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
The Office of Václav Havel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Zpráva nezávislého auditora pro správní radu
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Independent Auditor's Report to the Board of Trustees
of the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 . . . . . . . . . . . .57
Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 k Přehledu finančních
grantů poskytnutých v roce 2011 z výnosů získaných
z hospodaření s finančními prostředky
z Nadačního investičního fondu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Independent Auditor’s Report to the Board of Trustees
of the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97
on the Overview of Financial Grants Provided in 2011
from Revenues Generated by Managing the Funds
from the Foundation Investment Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Ze života Nadace VIZE 97 v roce 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Review of activities of the VIZE 97 Foundation in 2011 . . . . . . . . . .60
Poděkování přátelům Nadace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Acknowledgements to friends of the Foundation . . . . . . . . . . . . . . .70
Zvláštní poděkování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Special Thanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
3
ADRESA / ADDRESS
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10, 110 00 Praha 1
Czech Republic
Tel.: +420 234 097 811
Fax: +420 234 097 812
Web:
www.vize.cz
www.prazskakrizovatka.cz
www.havlova-veskrnova.com
www.vaclavhavel.cz
Facebook:
www.facebook.com/Nadacevize97
www.facebook.com/dagmar.havlova
e-mail:
[email protected]
BANKOVNÍ SPOJENÍ/ BANK ACCOUNT
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Na Příkopě 858/20
111 21 Praha 1
ČÍSLA ÚČTŮ / ACCOUNT NUMBERS
CZK 2102134586/2700
EUR 2102134789/2700 (IBAN: CZ82 2700 0000 0021 0213 4789)
USD 2102134842/2700 (IBAN: CZ09 2700 0000 0021 0213 4842)
SWIFT Code: BACXCZPP
IČO: 66002940
Identification number: 66002940
DIČ: CZ66002940
VAT Reg. No.: CZ66002940
4
Výroční zpráva 2011, Plány na rok 2012 − 2013
Annual Report 2011, Plans for 2012 − 2013
Poslání Nadace
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 má poměrně široký
okruh zájmů, což vyplývá ze zaměření jejích zřizovatelů a z tradic,
na něž navazuje. Nadace působí hlavně v oblasti sociální,
zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně organizuje
nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž
reaguje na aktuální potřeby společnosti. Nadace se přitom snaží –
v duchu svého názvu – hledat a podporovat především to, co míří
do budoucna, to, co se dnes může někomu zdát méně důležité
nebo dokonce okrajové, co se ale teprve časem zhodnotí, to,
co má povahu příkladu či modelu, co je spíš dalekozraké než
krátkozraké, co má rys průkopnictví či vizionářství. Menšími
finančními částkami Nadace zároveň jednorázově i pravidelně
podporuje nejrůznější organizace a jednotlivce, kteří naléhavě
potřebují pomoc.
The Foundation’s Mission
The Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 covers a broad
range of interests, reflecting the concerns of its founders and the
traditions which it draws on. The Foundation operates chiefly in
the fields of social care, medicine, education and culture, and, on
occasions, organises or lends support to various activities in the
field of human rights, while also seeking to respond to society’s
needs at a given moment. At the same time, the Foundation also
seeks to strive, in the visionary spirit of its name, to give support
above all to things that are forward-looking, things that might
seem to people of less or even marginal importance at the
present time but will prove themselves in time, things that can
serve as a prototype or model, things that are far-sighted rather
than short-sighted, things that are pioneering or even visionary.
The Foundation regularly gives minor financial donations to
provide one-off assistance to organisations of every kind, as well
as to individuals urgently in need of help.
Prezident Václav Havel na předávání Českých lvů za rok 2008
President Václav Havel at the Czech Lion awards, 2008
5
Úvodní slovo Dagmar Havlové
Foreword by Dagmar Havlová
Vážení a milí přátelé, spolupracovníci, dárci,
psát letošní úvodní slovo a rekapitulovat uplynulý rok pro mě není snadné. Ráda bych
touto cestou ještě jednou poděkovala všem, kteří přišli vzdát poctu mému manželovi,
a také jeho přátelům, jejichž pomoc byla významná nejen sama o sobě, ale znamenala
pro mě i duševní podporu. Ačkoli jsem v minulém roce prožila nejtěžší období svého
života, pro Nadaci to byl, po pracovní stránce, rok úspěšný. Děkuji všem drobným
dárcům i velkým sponzorům, bez nichž by Nadace nemohla existovat. Chci Vás ujistit,
že každého finančního i jiného daru si velice vážíme, protože významně přispívá
k naplňování poslání a cílů naší Nadace. Děkuji rovněž členům všech rad, kteří nám
pomáhají a podporují nás bez nároku na jakýkoli honorář. Děkuji též svým
spolupracovníkům, dobrovolníkům a všem dobrým a obětavým lidem.
Moje největší poděkování patří ale mému muži. Nejen za to, že bez jeho finanční
podpory by Nadace neexistovala, ale především za to, že mi byl i v nadačních
záležitostech vždy nápomocen radami a morální podporou, která mi stále dodává sílu
a utvrzuje mě v přesvědčení, že naše snaha má hluboký smysl.
Dear and esteemed friends, colleagues and donors,
It is not easy for me to write this year’s foreword and summarise the past year. I would
like to take this opportunity to thank once more all those who came to pay their
respects to my husband, and also to thank his friends, whose help was not only
important in itself, but was also a source of great spiritual support for me.
Although last year was the hardest period of my life, it was a successful year for the
Foundation in terms of its work. I would like to thank all our small donors and our major
sponsors, without whom the Fund could not exist. I wish to assure you that we deeply
appreciate every gift, financial and otherwise, because it is a significant contribution to
fulfilling the mission of our Foundation and achieving its goals. I also thank members
of all the various boards, who offer their assistance and support without any
remuneration. I would also like to thank my colleagues, volunteers and all good and
self-sacrificing people. But my biggest thanks go to my husband. Not only because the
Foundation would not exist without his financial support, but chiefly because in all
matters relating to the Foundation he was always there to assist me with advice and
moral support, which continues to give me strength and affirms me in my conviction
that our efforts are of profound significance.
Vaše Dagmar Havlová / Yours, Dagmar Havlová
6
Správní rada / Board of Trustees
Mgr. Dagmar Havlová, předsedkyně / chair
Václav Havel †
Táňa Fischerová
PhDr. Jiřina Šiklová
Ing. Martin Borovka
MUDr. Tomáš Bouzek
JUDr. Ing. Václav Jerman
PhDr. Vladimír Kreidl
PhDr. Jan Šolc
Petr Weigl
Dozorčí rada / Supervisory Board
Ing. Pavel Kavánek, předseda / chair
JUDr. Jan Matějček
Ing. Michal Petrman, CSc.
† do 18. prosince 2011 / to 18 December 2011
Zasedání Správní rady
Meeting of Board of Trustees
8
Co se v minulosti podařilo
What was achieved in the past
„Už je to tady“
V roce 2009, u příležitosti oslav 20. výročí politických
změn v Československu, uspořádala Nadace VIZE 97
ve spolupráci s Nadací Forum 2000, Knihovnou
Václava Havla a dalšími spřátelenými organizacemi
mimořádnou akci, jejímž hlavním smyslem bylo
připomenout či zpřítomnit ducha a étos listopadové
nenásilné vzpoury proti totalitnímu režimu
v Československu. Přípravu koncertu zajistila
produkční firma ABOUT Production.
Dne 14. listopadu se nejdříve v aule Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila debata
nazvaná „Svoboda a její nepřátelé“, kterou živě vysílal
zpravodajský program České televize ČT 24. Hlavními
účastníky dvou diskusních panelů byli Madeleine
Albright, Jacques Rupnik, Adam Michnik, Tom
Stoppard, André Glucksmann, Jan Sokol, Petr Pithart,
Jan Urban a Martin Bútora. Poté se program akce
přesunul do Pražské křižovatky, kde se od 20 hodin
uskutečnil koncert pojmenovaný jako jedno z hesel
listopadové revoluce „Už je to tady“. Se svými
osobními vzpomínkami, postřehy a myšlenkami
vystoupil nejen prezident Václav Havel, ale také
současný prezident Václav Klaus, francouzský
filozof André Glucksmann, polský historik a novinář
Adam Michnik, jeden ze studentských vůdců z doby
sametové revoluce Šimon Pánek a zástupkyně
dnešních studentů z iniciativy Inventura
demokracie. V průběhu koncertu se střídali
zahraniční umělci a hudebníci, kteří přicestovali na
pozvání prezidenta Václava Havla a vystoupili bez
nároku na honorář. Návštěvníci Pražské křižovatky
tak měli jedinečnou příležitost slyšet rockovou
legendu Lou Reeda, slavné písničkářky Suzanne
Vegu a Joan Baez a světově uznávanou operní
pěvkyni Renée Fleming. Ze záznamu účastníky
a diváky koncertu pozdravili bývalý prezident SSSR
Michail Gorbačov, tibetský duchovní vůdce Jeho
Svatost dalajláma, prezident USA Barack Obama
Joan Baez, Lou Reed, Suzanne Vega a Renée Fleming na koncertě
„Už je to tady“, Pražská křižovatka, 2009
Joan Baez, Lou Reed, Suzanne Vega and Renée Fleming at the
“It’s Here at Last” concert, Prague Crossroads, 2009
Dagmar Havlová se Záchranným sborem ČR, který Nadace po povodních v roce 2002 podpořila
Dagmar Havlová with the Czech Fire Rescue Team, supported by the Foundation after the floods in 2002
9
a německá kancléřka Angela Merkelová. Připojili se i hudebníci Peter
Gabriel, Mick Jagger, Bob Geldof a Bono Vox ze skupiny U2. Program
po celý večer doprovázela Pražská komorní filharmonie s dirigentem
Jiřím Bělohlávkem a projekce záběrů z listopadu 1989. Koncert
vyvrcholil společným zpěvem všech účinkujících (a také velké části
publika) spirituálu „Oh, Freedom“, který prezident Havel věnoval
občanům všech zemí, kde lidé stále žijí v útlaku.
Průchod valem Prašného mostu
Propojením horní a dolní části Jeleního příkopu bylo v září 2002
završeno téměř šestileté úsilí Nadace. Náklady na program, který
byl uskutečněn společně se Správou Pražského hradu a jinými
subjekty v čele s arch. Jiřím Pleskotem, stály Nadaci přes
24 milionů Kč. Tabulku se jmény lidí, kteří se podíleli na této náročné
stavbě, najdete při vstupu do tunelu v horní části Jeleního příkopu.
Lávka přes Chotkovu ulici
Lávka pro pěší, spojující Letenské a Chotkovy sady, byla otevřena
v červnu 1998. Elegantní řešení arch. Bořka Šípka s odlehčenou
středovou částí ocelové konstrukce tvoří jakousi přístupovou
bránu k Pražskému hradu. Děkovná tabulka na úpatí mostu hlásá,
že tuto lávku dal Václav Havel vybudovat převážně ze
sponzorských či svých soukromých prostředků.
Povodně
Rok 2005 byl posledním, kdy Nadace VIZE 97 stále ještě pomáhala
obětem ničivých povodní z roku 2002. Stala se tak jednou
Průchod valem Prašného mostu
The passage through the rampart of the Powder Bridge
10
z posledních organizací, která nezapomněla na hrůzu a ničivou sílu
vody, jež zpustošila velkou část Čech a připravila o domov stovky
rodin. V průběhu veřejné sbírky určené na pomoc lidem
postiženým povodní se podařilo získat více než 11 milionů Kč,
které pomohly tam, kde bylo třeba.
Mamma Help
Nadace VIZE 97 spolu s kosmetickou firmou RYOR, a.s. a občanským
sdružením Mamma Help představily v roce 2004 program „Korunka
pro ženu – koruna pro zdraví“, kterým společnými silami pomáhaly
pacientkám s nádorovým onemocněním prsu. Díky této spolupráci
byla poskytnuta částka 100 000 Kč na otevření Mamma Help
Centra v Brně a dalších přes 160 000 Kč na jeho provoz, jakož i na
provoz Mamma Help Centra v Praze.
Podpora čečenských dětí
Od roku 2002 podporoval každý člen Nadace VIZE 97, včetně
zakladatelů, čečenské děti, které strádaly fyzicky i citově. Tato
adopce na dálku dětem umožnila absolvovat školní docházku,
zakoupit pomůcky a částečně i hradit ošacení.
“It’s Here at Last”
In 2009, in conjunction with the celebrations of the 20th
anniversary of political changes in Czechoslovakia, the Vize 97
Foundation in collaboration with the Forum 2000 Foundation, the
Václav Havel Library and several other like-minded organisations,
organised a special event chiefly intended to recall and evoke the
spirit and ethos of the non-violent November rising against the
totalitarian regime in Czechoslovakia. Preparations for the concert
were undertaken by the ABOUT production company.
On 14 November, a debate took place in the morning in the Aula of
the Arts Faculty of Charles University entitled “Freedom and its
Opponents”. It was broadcast live by Czech Television’s news
channel ČT 24. The main participants in the two discussion panels
were Madeleine Albright, Jacques Rupnik, Adam Michnik, Tom
Stoppard, André Glucksmann, Jan Sokol, Petr Pithart, Jan Urban and
Martin Bútora. The programme of the event then shifted to the
Prague Crossroads, where a gala concert commenced at 8pm
entitled “It’s Here at Last” after one of the slogans of the Velvet
Revolution. President Václav Havel, the current President, Václav
Klaus, the French philosopher, André Glucksmann, the Polish
historian and journalist, Adam Michnik, one of the student leaders
of the Velvet Revolution, Šimon Pánek and a representative of
today’s students from the “Taking Stock of Democracy” campaign,
came to the podium in turn to share their personal memories,
insights and thoughts. The concert consisted of a succession of
performances by foreign artistes and musicians who had travelled
Manželé Havlovi s Madeleine Albright, Sharon Stone a Robertem Redfordem na charitativní večeři v Karlových Varech v roce 2006
Mr and Mrs Havel with Madeleine Albright, Sharon Stone and Robert Redford at a charity evening, Karlovy Vary, 2006
here at the invitation of President Václav Havel and appeared for no
fee. And so the audience at the Prague Crossroads along with Czech
Television viewers and Czech Radio listeners, had a unique
opportunity to hear the rock legend Lou Reed, the famed singer
songwriters Suzanne Vega and Joan Baez and the world-renowned
opera singer Renée Fleming. Video messages from the former
President of the USSR, Mikhail Gorbachov, the Tibetan spiritual
leader, His Holiness the Dalai Lama, the US President Barack Obama
and the German Chancellor Angela Merkel were projected. There
were also recorded greetings from the musicians Peter Gabriel, Mick
Jagger, Bob Geldof and Bono Vox of the band U2. The entire
evening’s programme was accompanied by the Prague Chamber
Philharmonia conducted by Jiří Bělohlávek and screenings of scenes
from November 1989. The concert’s culmination was when all the
performers (and a large part of the audience) joined together to
sing the spiritual “Oh Freedom”, which President Havel dedicated to
citizens of all countries where people are still oppressed.
The passage through the rampart of the Powder Bridge
The connection of the upper and lower parts of the Deer Moat in
September 2002 was the culmination of almost six years of work
on the part of the Foundation. The programme, which was
realised together with the Prague Castle Authority and other
bodies, under the leadership of the architect Jirí Pleskot, cost the
Foundation over 24 million crowns. A signboard with the names
of the people who contributed to this ambitious structure can be
found at the entrance to the tunnel in the upper section of the
Deer Moat.
The footbridge across Chotek Street
The pedestrian footbridge linking the Letná and Chotek Gardens
was opened in June 1998. The elegant design by architect
Bořek Šípek – a steel structure with a lightweight central section –
forms a kind of entrance gate to Prague Castle.The plaque at the
foot of the bridge states that Václav Havel had this footbridge
built using sponsorship and private funds.
Floods
2005 was the last year that the VIZE 97 Foundation assisted victims
of the destructive floods of 2002. It was thus one of the last
organisations not to forget the horror and destructive power of
the water which laid waste a large part of Bohemia and took away
the homes of hundreds of families in 2002. More than 11 million
crowns were raised in the course of a public collection designed
to assist the people affected by the floods, and this money was
used where it was most needed.
Mamma Help
In 2004, the VIZE 97 Foundation presented the "A Crown for
a Woman – A Crown for Health" programme in cooperation with
the cosmetics firm RYOR, a.s. and the Mamma Help citizens'
association, which came together to assist patients with breast
cancer. Thanks to this cooperation, the sum of 100 thousand
crowns was provided for opening the Mamma Help Centre in
Brno and a further 160 thousand crowns were also provided for its
operations as well as for the operation of the Mamma Help Centre
in Prague.
Support for Chechen children
Since 2002, every member of the VIZE 97 Foundation, including its
founders, has supported Chechen children who have suffered
physically and emotionally. This long-distance adoption has
enabled the children to complete their schooling, to buy materials
and to help pay for clothing.
11
Současné programy
Current Programmes





Pražská křižovatka
Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Fond porozumění
Podpora vzdělávání
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
 Mikulášský charitativní bazar
 Nadační investiční fond





Prague Crossroads
The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize
The Fund of Understanding
Education Support
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Rectal Cancer
 The St Nicholas Charity Bazaar
 Foundation Investment Fund
12
Slavnostní předání Ceny Nadace VIZE 97, Pražská křižovatka, 5. října 2011
Ceremonial award of the VIZE 97 Foundation Prize, Prague Crossroads, 2011
Pražská křižovatka
Prague Crossroads
Pražská křižovatka, mezinárodní duchovní středisko
vzniklé z podnětu bývalého prezidenta ČR, disidenta,
spisovatele a dramatika Václava Havla, je sugestivním
místem nejrozmanitějších setkání, kde jsou pořádány
přednášky, diskuse, koncerty, představení, výstavy,
meditace a happeningy. Jejich dramaturgie je
založena na plném respektu k multikulturní
rozmanitosti dnešního světa, protože jejich hlavním
posláním je odpovídat na dnes už široce sdílenou
potřebu nepředpojatého a tvořivého rozhovoru lidí
různé víry, přesvědčení a profesí o stavu dnešní
civilizace a nebezpečích, která jí hrozí, o jejích
nadějích a budoucnosti. Pražská křižovatka sídlí
v dnes již dávno odsvěceném kostele, který původně
založil v roce 927 sv. Václav.
Pražská křižovatka vstoupila v život dne 5. října 2004,
v den narozenin prezidenta Václava Havla, slavnostním
předáním Ceny Nadace VIZE 97. V průběhu posledních
sedmi let své existence byl tento jedinečný prostor
svědkem mnoha zajímavých a výjimečných akcí,
kterých se velmi často účastnil i pan prezident. Tento
prostor byl velice blízký jeho srdci – již při náročné
rekonstrukci jej často navštěvoval a udával směr, kterým
se renovace kostela ubírala. V prosinci roku 2011 se
prezident Václav Havel rozloučil se svým milovaným
prostorem naposledy a symbolicky se přišly i s ním
rozloučit tisíce lidí. Byly to ty nejsmutnější okamžiky,
které se v těchto historických prostorách udály.
V průběhu celého roku se v Pražské křižovatce
uskutečnilo mnoho akcí. Již tradičně zde byl zahájen
festival Jeden svět, v jehož rámci byla předána Cena
Homo Homini kyrgyzskému aktivistovi Azimžanu
Askarovovi, který dlouhodobě hájí lidská práva a zájmy
nespravedlivě obviněných. V červnu se tu konala
vizuálně velmi zajímavá architektonická část výstavy
Pražského Quadriennale. Z dalších akcí můžeme
zmínit například slavnostní promoce Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze, tradiční zahájení
Dagmar Havlová na smutečním rozloučení s Janem Kaplickým v Pražské křižovatce v roce 2009
Dagmar Havlová at the memorial ceremony for Jan Kaplický at Prague Crossroads in 2009
Manželé Havlovi při setkání s kambodžským králem v Pražské křižovatce v roce 2006
Mr and Mrs Havel at a meeting with the King of Cambodia at Prague Crossroads in 2006
13
V roce 2012 i v letech následujících zůstane naším hlavním cílem
pořádat v Pražské křižovatce významné akce zaměřené především
na rozvíjení kulturního povědomí společnosti a na pomoc těm,
kdo ji nejvíce potřebují. Abychom je mohli realizovat,
pronajímáme prostor komerčním subjektům, které mají zájem
uspořádat v netradičním prostředí Pražské křižovatky své výroční
setkání, happening, recepci či jiný typ akce. Díky komerčním
pronájmům a grantům se nám otevírají další možnosti, jak
zachránit a obnovit tuto jedinečnou kulturní památku. V příštích
letech proto chceme pokračovat v získávání finančních prostředků
na následné rekonstrukce, například na velmi nákladnou renovaci
střechy a fasády nebo na pokračující restaurátorské práce na
freskách a stěnách kostela. Všem, kteří nám v této snaze pomáhají
či se nám rozhodnou pomoci, nesmírně děkujeme.
Na internetové prezentaci Pražské křižovatky
(www.prazskakrizovatka.cz) se dozvíte podrobnosti o historii
tohoto výjimečného prostoru, o možnostech jeho využití a řadu
dalších zajímavostí.
Prezident Václav Havel a Jeho Svatost dalajláma při setkání
v Pražské křižovatce v roce 2009
President Václav Havel and H.H. the Dalai Lama
at Prague Crossroads in 2009
The Prague Crossroads, an international spiritual centre
established on the initiative of the former Czech President,
the dissident, writer and dramatist Václav Havel, is an
evocative venue which is used for lectures, discussions,
concerts, presentations, exhibitions, meditation and
happenings. These events fully respect the multicultural
variety of today's world, and their main mission
konference Forum 2000, benefiční večer Aneta pro
Světlušku, vyvrcholení charitativního projektu
Nadace Charty 77 „Cesty k lidem“, nebo další z řady
koncertů konaných v rámci festivalu Struny podzimu.
Na většině těchto akcí se Nadace VIZE 97 podílela jako
partnerská organizace a pomáhala s jejich přípravou
i realizací. Přímo pak organizovala Den otevřených dveří
u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví, slavnostní
předání Ceny Nadace VIZE 97 (viz str. 18) a tradiční
Mikulášský charitativní bazar (viz str. 50).
V letních měsících jsme se vzhledem k menšímu počtu akcí
opět mohli rovněž věnovat renovaci a záchraně jedinečného
prostoru Pražské křižovatky. Významně pokročily
restaurátorské práce na kruchtě kostela i nezbytné úpravy
zázemí a technického vybavení kostela.
14
Manželé Havlovi četli dětem v Pražské křižovatce
v rámci akce Celé Česko čte dětem v roce 2007
Mr and Mrs Havel reading to children at Prague Crossroads
as part of the event “Every Czech Reads to Kids” in 2007
of people came to bid a symbolic farewell to him. These were the
saddest moments ever witnessed by these historic premises.
Many events took place in the Prague Crossroads throughout
the year. As is now a tradition, the opening of the One World
Festival took place here, and during it the Homo Homini Prize
was awarded to the Kyrgyz activist Azimjan Askarov, who has
championed human rights and the interests of the unjustly
prosecuted for many years. In June, the architectural component
of the Prague Quadrennial was located here. Other events
Prezident Václav Havel na zahájení konference Forum 2000,
Pražská křižovatka, 2011
President Václav Havel at the opening of the Forum 2000 conference,
Prague Crossroads, 2011
is to respond to the current widely-shared need for unbiased
and creative discourse between people of differing faiths,
convictions and professions on the state of civilisation today
and the dangers it faces, as well as about their hopes for the
future. The Prague Crossroads centre is now located in
a deconsecrated church which was originally founded by
Saint Wenceslas in 927.
The Prague Crossroads came into existence on 5 October 2004,
President Havel’s birthday, with the official presentation of the
VIZE 97 Foundation Prize. Over the following seven years this
unique space witnessed many interesting and outstanding events,
many of which the President himself attended. It was a place close
to his heart. Already during the arduous phase of reconstruction
he make frequent visits to it and indicated how he conceived the
renovation of the church. In December 2011 President Václav
Havel took his final leave of this place he loved, and thousands
Vystoupení akrobatů na zahájení festivalu Jeden svět,
Pražská křižovatka, 2011
Performance by acrobats at the opening of the One World Festival,
Prague Crossroads, 2011
15
Postava dominikánky na západní zdi kruchty
(polovina 18. století), Pražská křižovatka
The figure of a Dominican nun on the west wall of the choir
(mid-18th century), Prague Crossroads
of interest included the graduation ceremony of the Prague
Academy of Arts, Architecture and Design, the now traditional
opening of the Forum 2000 Conference, the “Aneta for the Firefly”
benefit evening, the culmination of the Charta 77 Foundation’s
fund-raising project “Paths to People”, as well as a further series of
concerts as part of the Strings of Autumn music festival.
Fragmenty nástěnných maleb z poloviny 18. století (sv. Barbora) a nejstarší
gotické malby (polovina 14. století) na jižní stěně kruchty Pražské křižovatky
při vítězném oblouku
Fragments of wall paintings from the mid-18th century (St. Barbara)
and the oldest Gothic paintings (mid-14th century) on the south wall
of the choir near the memorial arch, Prague Crossroads
16
The VIZE 97 Foundation was involved in most of those events as
a partner and assisted their preparation and organisation. It was
the sole organiser of an Open Day as part of the European Cultural
Heritage Days, the ceremonial presentation of the VIZE 97
Foundation Prize (See p. 18) and the traditional St Nicholas Charity
Bazaar (see p. 50)
In view of the fewer number of events during the summer
months, we were once more also able to devote ourselves to the
renovation and preservation of the Prague Crossroads as a unique
space. Great progress was made by the restoration work on
the gallery of the church and essential modifications to the
church’s social facilities and technical equipment.
Our main objective in 2012 and the following years is to
organise important events at Prague Crossroad intended
chiefly to develop society’s cultural awareness and also to
help those who need help most. In order to achieve this we
rent the space to commercial entities interested in holding
their AGMs, happenings, receptions, etc., in the untraditional
surroundings of the Prague Crossroads. Thanks to our
commercial lettings and grants, we have greater scope to
preserve and renovate this unique cultural monument. We
therefore intend in coming years to continue raising funds
for subsequent reconstruction, such as the extremely costly
renovation of the roofs and facades or the continuing
restoration work on the frescoes on the walls of the church.
We are extremely grateful to all those who have helped us
with these endeavours or will decide to do so in future.
At our website: www.prazskakrizovatka.cz, you will find
details about the history of these remarkable premises and
scope for using them, as well as other interesting
information.
Pohled na kruchtu Pražské křižovatky
View of the gallery, Prague Crossroads
Rada programu Pražská křižovatka
The Board of the Prague Crossroads Programme
Mgr. Dagmar Havlová
Václav Havel
Ing. Kamil Bahbouh
akad. arch. Daniel Dvořák
PhDr. Tomáš Halík
Ing. arch. Eva Jiřičná
Michael Kocáb
Ing. Václav Pelouch
akad. mal. Jaroslav Róna
doc. JUDr. Jiří Srstka
Ing. Zdeněk Synáček
prof. Helena Šimáčková
Ing. Jan Zelenka
17
Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize
Projev prezidenta Václava Havla při slavnostním ceremoniálu Ceny VIZE 97
President Václav Havel speaking at the award ceremony of the VIZE 97
Foundation Prize
Od roku 1999 uděluje Nadace Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97 v souladu se svým posláním mezinárodní Cenu
význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční
rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako
integrální součásti obecné kultury a nekonvenčním způsobem
se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské existence.
Každoročním udělováním Ceny tak Nadace umožňuje české
veřejnosti setkání s průkopníky zajímavých proudů soudobého
vědeckého myšlení a seznamuje ji s jejich dílem. Pravidelné
udělování Ceny se proto neomezuje na vlastní slavnostní akt
jejího předání, ale je doprovázeno dalšími akcemi, včetně
neformálního setkání studentů a profesorů při rozpravě
s laureátem a pozvanými hosty. Cena je slavnostně předávána
18
Iva Mojžišová přebírá berlu sv. Vojtecha z rukou manželů Havlových
Iva Mojžišová receives the crozier of St Adalbert from
President and Mrs Havel
Dopolední panelová diskuse na téma „Kritika porozuměním"
Morning panel discussion on the topic "Criticism Through Understanding"
Manželé Havlovi na Ceně VIZE 97 v roce 2010
Mr and Mrs Havel at the VIZE 97 Foundation Prize in 2010
každý rok 5. října. Její laureát získává diplom a pamětní artefakt
v podobě berly sv. Vojtěcha od českého umělce Jiřího Plieštika.
Cena VIZE 97 se od roku 2004 uděluje v prostoru
Pražská křižovatka.
V roce 2011 se v pořadí třináctou laureátkou a v dějinách
Ceny Nadace VIZE 97 druhou oceněnou ženou stala doktorka
Iva Mojžišová, významná slovenská teoretička umění a autorka
mimo jiné publikace dvou významných knih – „Giacomettiho
oko“ (1994) a„Giacomettiho smiech?“ (2010).
U příležitosti předání Ceny VIZE 97 se uskutečnila tradiční
dopolední panelová rozprava s laureátkou na téma „Kritika
porozuměním“. Rozpravy se účastnili docent Jíří Fiala (též jako
moderátor), profesorka Milena Bartlová, docentka Věra
Ptáčková, inženýrka Monika Mitášová, profesor Vojtěch Lahoda
a docent Zdeno Kolesár. Téma nebylo zvoleno náhodně, tento
název nese nová kniha Ivy Mojžišové, kterou Nadace VIZE 97
vydala u příležitosti předání Ceny. Lze ji zakoupit v běžné
prodejní síti nebo prostřednictvím internetových stránek
www.vize.cz.
V podvečer se v prostorách Pražské křižovatky konal slavnostní
ceremoniál za účasti více než 600 hostů. Ještě před ním manželé
Havlovi poděkovali u tradiční číše vína všem partnerům
a sponzorům Ceny VIZE 97.
Ceremoniálem i tentokrát provázela s grácií sobě vlastní Táňa
Fischerová. Nejprve uvítala doktorku Mojžišovou, manžele Havlovy
a docentku Věru Ptáčkovou. Poté pronesl krátkou řeč prezident
Václav Havel. Následovalo laudatio docentky Ptáčkové a podvečer
vyvrcholil předáním Ceny Nadace VIZE 97, po kterém vystoupila
19
Zasedání rady Ceny Nadace VIZE 97
Board meeting of the VIZE 97 Foundation Prize
s projevem laureátka. Slavnostní podvečer obohatilo vystoupení
Studentského symfonického orchestru a Dua Goelan.
Iva Mojžišová (1939) se narodila v Bratislavě v rodině
slovenského lékaře a česko-ruské historičky lékařství. Studovala
dějiny umění a historii na Komenského univerzitě. Studium
dokončila roku 1961. Její první vážnější setkání s uměním vedlo
přes scénografii, tanec (Bauhaus), euroamerickou
a československou modernu a avantgardu (Škola uměleckých
řemesel v Bratislavě). Později působila ve Slovenské akademii
věd. Po sovětské okupaci Československa v roce 1968 ve své
práci pokračovat nemohla, vytvářela hesla pro akademickou
encyklopedii a věnovala se výzkumu nově objevených návrhů
starých divadelních dekorací v Dolním Kubíně. Po příchodu
demokracie v roce 1989 se vrátila ke svým dávným tématům
a publikovala články, eseje, knížky a připravovala výstavy. Ani
20
dlouholetá těžká nemoc ji nepřinutila vzdát se své práce, jíž se
ustavičně snaží dokazovat, že „změny a tlaky světa je možné
zvládnout beze změny postoje a víry v hodnoty“.
Iva Mojžišová je nositelkou řady ocenění, k těm nejvýznamnějším
patří hodnost Doctor honoris causa (2009), udělaná Vysokou školou
výtvarných umění v Bratislavě, a Cena Dominika Tatarky (2011).
Since 1999, the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97
has presented an international Prize to significant thinkers
whose work transcends the traditional framework of scientific
discovery, contributes to the understanding of science as an
integral part of general culture and is involved in the
fundamental questions of knowledge, being and human
existence. By annually conferring the Prize, the Foundation
enables the Czech public to learn about pioneers in interesting
Prezident Václav Havel s docentem Jiřím Fialou, členem rady Ceny Nadace VIZE 97
President Václav Havel with Professor Jiří Fiala, member of the VIZE 97 Prize board
areas of contemporary scientific thought and to become
acquainted with their work. The regular presentation of the
Prize is therefore not only limited to the official presentation,
but is also accompanied by other events, including informal
meetings with students and professors during discussions with
the laureate and invited guests. The Prize is officially presented
every year on 5th October. The laureate receives a diploma and
a commemorative artefact - the crozier of Saint Adalbert by
Czech artist Jiří Plieštik. Since 2004, the VIZE 97 Prize has been
presented at the Prague Crossroads.
In 2011, Dr Iva Mojžišová, a leading Slovak art theorist and author,
whose publications include two outstanding titles “Giacometti’s
Eye” (1994) and “Giacometti’s Laughter?” (2010), became the
thirteenth recipient of the VIZE 97 Prize and the second
woman to receive the prize.
On the occasion of the award of the VIZE 97 Prize the
traditional panel discussion with the laureate took place that
morning on the theme of “Criticism Through Understanding”.
Taking part in the debate were Professor Jíří Fiala (who also
chaired the event), Professor Milena Bartlová, Professor Věra
Ptáčková, Monika Mitášová, Professor Vojtěch Lahoda and
Professor Zdeno Kolesár. The theme was not chosen by chance,
but is the title of a new book by Iva Mojžišová, published by
the VIZE 97 Foundation to mark the award of the prize. It is on
sale at booksellers or through the VIZE 97 web site
www.vize.cz.
Towards evening the formal award ceremony took place in the
presence of over 600 guests. Mr and Mrs Havel had previously
expressed their thanks to all partners and sponsors
of the VIZE 97 Prize over a glass of wine.
21
As in the past the ceremony was compered with her inimitable
grace by Táňa Fischerová. First she welcomed Dr Mojžišová,
Mr and Mrs Havel and Professor Věra Ptáčková. President Václav
Havel then gave a short speech. There followed an encomium by
Professor Ptáčková and the event culminated with the
presentation of the VIZE 97 Foundation Prize and the laureate’s
address. The ceremony was much enhanced by the music of the
Student Symphony Orchestra and Duo Goelan.
Iva Mojžišová (1939) was born in Bratislava into the family of
a Slovak physician and a Czech-Russian historian of medicine.
She study the history of art at Comenius University, graduating
in 1961. She first became seriously involved in art via set design,
dance (Bauhaus), Euro-American and Czechoslovak modern art
and the avant-garde (the School of Applied Arts in Bratislava).
She subsequently worked at the Slovak Academy of Sciences.
Rada programu Cena Nadace
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
The Board of The Dagmar and Václav Havel
Foundation VIZE 97 Prize Programme
Mgr. Dagmar Havlová
Václav Havel
doc. RNDr. Jiří Fiala
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Jařab
Jaroslav Kořán
prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.
prof. RNDr. Bedřich Velický, DrSc.
prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.
22
After the occupation of Czechoslovakia in 1968 she lost her
job and found work as an author of entries for the academic
encyclopaedia and a researcher of newly-discovered
historical designs for the theatre in Dolní Kubín. After the
arrival of democracy in 1989 she was able to return to subjectmatter on which she had been working many years before,
publishing articles, essays and books, and organising
exhibitions. She continued to work in spite of chronic serious
illness, thereby proving that “it is possible to cope with
the world’s vicissitudes and pressures without changing
one’s attitudes and faith in values”.
Iva Mojžišová has received many awards, the most prestigious of
which include an Honorary Doctorate from the Bratislava
Academy of Fine Arts and Design (2009) and the Dominik Tatarka
Prize (2011).
Nositelé Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Laureates of the Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 Prize
1999 – Karl H. Pribram
americký neurochirurg a myslitel
American neurosurgeon and thinker
2000 – Umberto Eco
světoznámý sémiotik a spisovatel
World-renowned semioticist and writer
2001 – Zdeněk Neubauer
český vědec a filozof
Czech scientist and philosopher
2002 − Joseph Weizenbaum
americký informatik a myslitel německého původu
German-born American computer scientist and thinker
2003 − Robert B. Reich
uznávaný americký ekonom a bývalý člen vlády
Billa Clintona / Renowned American economist and
former member of President Bill Clinton’s administration
2004 − Petr Vopěnka
světoznámý matematik a bývalý ministr školství
World-renowned mathematician
and former Minister of Education
2005 – Philip G. Zimbardo
světově uznávaný psycholog
World-renowned psychologist
2006 – Zygmunt Bauman
světoznámý sociolog
World-renowned sociologist
2007 – Stanislav Grof
významný americký psycholog a psychiatr
českého původu / American psychologist
and psychiatrist of Czech origin
2008 – Julia Kristeva
francouzská spisovatelka,
psychoanalytička a lingvistka
Writer, linguist and psychoanalyst
2009 – Václav Cílek
významný český geolog, spisovatel, filozof
a popularizátor vědy / Czech geologist, climatologist,
writer, philosopher and science populariser
2010 – Konrad Paul Liessmann
významný rakouský esejista, literární kritik a filozof
Distinguished Austrian essayist, literary
critic and philosopher
2011 – Iva Mojžišová
významná slovenská teoretička umění
Leading Slovak art theorist
Fond porozumění
The Fund of Understanding
Sociální program Fond porozumění vznikl pro spoluobčany,
kteří se nacházejí v těžké životní situaci. Mohou se na nás
obrátit ti, kteří jsou handicapováni fyzicky, psychicky či sociálně.
Velmi nás trápí, že svými omezenými prostředky nemůžeme
pomoci všem. Přesto se snažíme pomáhat v rámci svých
možností všude tam, kde to je nejvíce potřeba.
Program, fungující v průběhu celého roku, nabízí finanční
i nefinanční podporu jak jednotlivcům, tak organizacím
a institucím. Jako jedna z mála nadací podporuje Nadace VIZE 97
i projekty kulturního charakteru, ať už jsou to výstavy, koncerty,
vydávání nekomerčních knih, časopisů, publikací atd. V loňském
roce jsme například podpořili vydání knihy PhDr. Milana Hanuše
Dagmar Havlová na Super dni Helppes
Dagmar Havlová at the Helppes Super Day
24
„Probuzení občanského neklidu a krize politiky – jak dál?“,
publikace Jiřího Berounského „Patnáct let České republiky“,
katalogu k výstavě Základní umělecké školy v Praze 10 či projekt
„Posezení s barvami“ Centra pro zdravotně postižené v Libereckém
kraji a mnoho dalších žádostí jednotlivců i občanských sdružení.
Již tradičně bylo v rámci Mezinárodního televizního festivalu Zlatá
Praha uděleno ocenění Nadace VIZE 97, které v roce 2011 získal
snímek anglického režiséra Johna Bridcuta „Rostropovich: The
Genius of the Cello“. John Bridcut převzal od Táni Fischerové nejen
diplom, ale také symbolický šek na 30 000 Kč. Dokument přibližuje
osobnost a umělecké mistrovství velkého ruského violoncellisty
Mstislava Rostropoviče. Zajímavě ho obohacují vybrané archivní
materiály a spontánní výpovědi jeho přátel, rodiny a bývalých
žáků. Vznikl tak velmi působivý a přesvědčivý portrét jednoho
z největších umělců 20. století. Částka má umělcům napomoci
v jejich další práci a má poskytovat také morální podporu
televiznímu a filmovému umění. Nadace Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97 se na festivalu podílí již od roku 2002 a toto
ocenění udělila již podesáté.
Dagmar Havlová při setkání se sestrami z Kláštera mnišek
Kazatelského řádu (dominikánek)
Dagmar Havlová meets nuns of the Monastery of Nuns
of the Order of Preachers (Dominicans)
Fond porozumění věnuje značnou pozornost paliativní péči,
péči o handicapované a terminálně nemocné. Dagmar Havlová,
předsedkyně Správní rady Nadace VIZE 97, se již řadu let snaží
prostřednictvím Nadace VIZE 97 podporovat zejména domovy
pro seniory, hospice a jiné sociální služby. Trvale tak
spolupracujeme například s Domovem sv. Karla Boromejského
v Praze-Řepích, s Domovem sv. Rodiny v Praze- Liboci,
s občanskými sdruženími LOGO, Život bez bariér a Sdružení
Podané ruce. Finanční dotace však rovněž směřují k mnohým
jednotlivcům, do řady hospiců, občanských sdružení a dalších
sociálních zařízení po celé České republice, ať již na kompenzační
pomůcky nebo na podporu jejich činnosti.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří na Fond porozumění přispěli
jakoukoli částkou. Díky Vám a Vašim darům se nám i nadále daří
naplňovat poslání Nadace a pomáhat těm méně šťastným z nás.
Doufáme, že nám zachováte svou přízeň i v budoucnu.
The Fund of Understanding social programme was established
for people suffering hardship. It is available for all those with
physical, mental or social disabilities. We greatly regret that our
limited financial resources prevent from helping everyone. Even
so, the VIZE 97 Foundation strives to give as much help possible
wherever the need is greatest.
The programme, which runs throughout the year, offers
financial and other support to individuals, organisations and
Zasedání rady Fondu porozumění
Board meeting of the Fund of Understanding
institutions alike. The VIZE 97 Foundations is one of only a few
foundations to support cultural projects, including exhibitions,
concerts, publication of non-commercial books, magazine,
publications, etc. Last year, for instance, it financially assisted
the publication of Dr. Milan Hanuš’s book “The Awakening of
Civil Unrest and the Crisis of Politics – What Next?“, Jiří
Berounský’s publication “The Czech Republic Fifteen Years On”,
a catalogue for an exhibition of the Primary Art School in
Prague 10, and the project “Get-Together with Colours” of the
Centre for the Disabled in the Liberec Region, as well as
granting many other applications from individuals and civic
associations.
25
As is now a tradition, a prize was sponsored by the VIZE 97
Foundation at the Golden Prague International Television Festival.
In 2011 it was awarded to the documentary “Rostropovich: The
Genius of the Cello” by the English director John Bridcut. John
Bridcut received from Táňa Fischerová a diploma and a token
cheque for 30,000 Czech crowns. The film is a portrait of the great
Russian cellist Mstislav Rostropovich, focusing on his personality
and artistic mastery. Selected archive material and the
spontaneous testimonies of his friends, family and former students
make for a very interesting film. It is an extremely moving and
convincing account of one of the greatest musicians of the 20th
century. The money element of the prize is intended to assist
artists with their future activities and give moral support to
creative TV and cinema. The Dagmar and Václav Havel Foundation
VIZE 97 has been involved in the festival since 2002, and this was
the tenth time that the award had been made.
Palliative care has traditionally been a matter of great concern to
the Fund of Understanding, as well as care for the handicapped
and terminally ill. For many years, Dagmar Havlová, who chairs
the Board of Trustees of the VIZE 97 Foundation, has sought to
focus the Foundation’s support on homes for the elderly,
hospices and other social facilities. We cooperate on
a permanent basis, for instance, with the St Charles Borromeo
Home at Řepy and the Home of the Holy Family at Liboc, both in
Prague, as well as with the civic associations LOGO, Život bez
bariér and Sdružení Podané ruce. However, additional financial
grants are given to many individuals, as well as to a number of
Táňa Fischerová předala na MTF Zlatá Praha ocenění Nadace VIZE 97 Johnu
Bridcutovi za snímek „Rostropovich: The Genius of the Cello"
Táňa Fischerová presents the VIZE 97 Foundation’s award to the English director
John Bridcut for his documentary “Rostropovich: The Genius of the Cello”
hospices, civic associations and other social facilities
throughout the Czech Republic, for such things as
compensating aids, or to support their activities.
We wish to thank very much all those who have contributed
financially to the Fund of Understanding. It is thanks to you
and your gifts that we continue to fulfil the Foundation’s
mission and assist those who are less fortunate than
ourselves. We hope that we will continue to enjoy your
support in future.
Manželé Havlovi s generální ředitelkou CANARIA TRAVEL
Lenkou Vikovou na společenské akci v roce 2009
Mr and Mrs Havel with the General Manager of CANARIA TRAVEL,
Mrs Lenka Viková, at a social event in 2009
26
Klienti hospiců a domovů pro seniory, pro které Nadace VIZE 97 společně s CANARIA TRAVEL zprostředkovala ozdravný pobyt na Kanárských ostrovech
Clients of hospices and old people’s homes who enjoyed a therapeutic holiday in the Canary Islands provided by the VIZE 97 Foundation and CANARIA TRAVEL
Rada programu Fond porozumění
The Board of the Fund of Understanding Programme
Mgr. Dagmar Havlová
PhDr. Helena Dluhošová
Táňa Fischerová
Mgr. Božena Jirků
Ing. Bořivoj Kačena
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
MUDr. Leoš Středa
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
PhDr. Lenka Štětinová
Tomáš Töpfer
JUDr. Romana Vostrejšová
Petr Weigl
27
Podpora vzdělávání
Education Support
Od samého počátku si byla Nadace Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97 vědoma, že vzdělávání mládeže je v rámci
obecných výchovných snah úzce spjato s budoucností
společnosti. Poznávání je v posledních desetiletích už dokonce
pokládáno v osvícených oblastech světa za „moc poznávací“,
a tak vedle tradiční moci zákonodárné, výkonné a soudní za
„čtvrtý pilíř demokracie“. Proto v roce 1999 vyhlásila Nadace
VIZE 97 program Podpora vzdělávání, jehož radu tvoří zkušení
pedagogové, sociologové a filozofové vzdělání. Od roku 2005
tento program rovněž uděluje Uznání za přínos k filozofii
vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky.
V roce 2011 se v Nadaci sešlo opět velké množství žádostí
a členové rady tak opět stáli před nelehkým úkolem vybrat ty
nejnadějnější studenty, kteří se rozhodli pro studium v zahraničí
v nějakém zajímavém či netradičním oboru. Bohužel, ani letos
nebylo možné uspokojit všechny žádosti, a tak Nadace VIZE 97
nakonec poskytla finanční příspěvek sedmi stipendistům.
Zasedání rady programu Podpora vzdělávání
Board meeting of the Education Support Programme
28
Spektrum oborů, které Nadace podpořila, bylo opět velice pestré –
od studia architektury a energetiky přes hru na klarinet, studium
soch a objektů až k psychologii a psychiatrii.
Dne 29. června 2011 bylo v sídle Nadace již posedmé uděleno
Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní
myšlenky. Součástí ocenění je symbolicky stanovená finanční
dotace – 97 000 Kč – připomínající rok založení naší Nadace. V roce
2011 se nositelem Uznání stal Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC.,
významný český lékař v oboru kardiologie, autor 21 monografií
a mnoha článků publikovaných v odborných časopisech, jemuž byl
předán symbolický diplom autora Jiřího Plieštika.
Projekt Podpora vzdělávání byl založen v roce 1999 a za 13 let své
existence jsme podpořili 119 studentů celkovou částkou 4 547 000 Kč.
Finanční dar sedmi zasloužilým nositelům Uznání za přínos k filozofii
vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky činil 679 000 Kč.
Na základě rozhodnutí Správní rady Nadace VIZE 97 byl projekt
Podpora vzdělávání v roce 2012 ukončen.
From the very outset, the Dagmar and Václav Havel Foundation
VIZE 97 was aware that the education of young people as part
of general pedagogical endeavours was closely linked to the
future of society. In recent decades, learning has even come to
be regarded in enlightened parts of the world as "cognitive
power " and thus the "fourth pillar of democracy" alongside
traditional legislative, executive and judicial power. For that
reason, in 1999 the VIZE 97 Foundation initiated the Education
Support programme whose Board consists of experienced
teachers, sociologists and educational philosophers. Since
2005, this programme has also included granting the award “In
Recognition of Contributions to the Philosophy of Education
and the Renewal of the University Idea”.
In 2011 the Foundation received many applications and the Board
Members were once more faced with the difficult task of choosing
the most promising students, from among those who have
decided to study abroad in an interesting or non-traditional
discipline. As in previous years, it was unfortunately impossible to
grant all the applications, and in the end the VIZE 97 Foundation
gave grants to seven of the applicants. Once more, the range of
disciplines supported by the Foundation was very broad, ranging
from the study of architecture and energy, to study of the clarinet,
the study of sculpture and objects, psychology and psychiatry.
The award “In Recognition of Contributions to the Philosophy of
Education and the Renewal of the University Idea” was presented
Tereza Přívratská, stipendistka Nadace VIZE 97, při vystoupení
v Pražské křižovatce v roce 2009
Tereza Přívratská, recipient of a VIZE 97 Foundation grant, performs
at Prague Crossroads in 2009
on 29 June 2011 at the offices of the Foundation. Part of the award
is a symbolic cash prize of 97 thousand crowns commemorating
the year when our Foundation was established. In 2011 the award
went to Professor Jiří Widimský, MD, DrSc., FESC., an outstanding
Czech cardiologist and author of twenty-one monographs and
many articles in specialised journals, who was presented with the
symbolic diploma designed by Jiří Plieštik.
The Education Support Programme was founded in 1999 and
in the thirteen years since then we have supported 119 students
with grants totalling 4,547,000 Czech crowns. The total sum
disbursed for the cash prize to the seven meritorious holders
of the award “In Recognition of Contributions to the Philosophy
of Education and the Renewal of the University Idea” amounted
to 679,000 Czech crowns.
The Board of Trustees decided to discontinue the Education
Support Programme in 2012.
Rada programu Podpora vzdělávání
Board of the Education Support Programme
Mgr. Dagmar Havlová
Václav Havel
Jan Klusák
prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
PhDr. Pavla Pečínková, CSc.
PhDr. Jiřina Šiklová
PhDr. Jan Šolc
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
PhDr. Jan Zelenka
prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.
29
Nositelé Uznání za přínos k filozofii vzdělání
a za obnovu univerzitní myšlenky
Laureates of the Philosophy of Education and the Renewal
of the University Idea award
2005 – Prof. PhDr. Radim Palouš, dr. h. c.
filozof, pedagog a komeniolog
Philosopher, teacher and authority on Comenius
2006 – PhDr. Zdeněk Šesták
hudební skladatel, varhaník a muzikolog
Composer, organist and musicologist
2007 – ThDr. et ThDr. h.c. Oto Mádr
Katolický kněz a teolog
Catholic priest and theologian
2008 – Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.
filozof a biolog
Philosopher and biologist
2009 – Prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc.
gastroenterolog a autor mnoha monografií
Gastro-enterologist and author of many monographs
2010 – Prof. Jan Sokol, Ph.D, CSc.
filozof, vysokoškolský pedagog a publicista
Philosopher, university teacher and publicist
2011 – Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC
významný český lékař v oboru kardiologie
Prominent Czech cardiologist
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer
Karcinom tlustého střeva je nejčastějším zhoubným
onemocněním u nás a jeho výskyt má stále stoupající trend.
Česká republika tak drží neslavný primát v celosvětovém
měřítku. Přesné příčiny tohoto jevu jsou patrně průsečíkem
několika civilizačních faktorů, jakými jsou nadváha,
nedostatečná fyzická aktivita, specifická dieta s vysokou
konzumací alkoholu a kouření. V případě včasného záchytu
tohoto zhoubného onemocnění však existuje vysoká
pravděpodobnost úplného uzdravení. Zásluhou Dagmar
Havlové, která projekt Včasné diagnózy a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku již v roce 1998 založila, hradí test na
okultní krvácení všem občanům nad padesát let v plné výši
zdravotní pojišťovny.
Snaha lékařů nestačí a je prokázáno, že preventivní programy
nabývají na důvěryhodnosti, pokud je prosazují i osoby z jiného
prostředí. Tuto skutečnost si uvědomila také Dagmar Havlová a po
konzultacích s představiteli České gastroenterologické společnosti
na konci devadesátých let stanovila společný postup, spočívající
zejména ve zprostředkování řady setkání rozhodujících činitelů
a získávání finančních prostředků.
Výsledkem bylo v roce 2000 vyhlášení národního programu
založeného na vyšetření stolice a koloskopii. Díky úsilí Dagmar
Havlové se podařilo získat dotaci v celkové částce 300 milionů Kč,
která umožnila vybavení husté sítě endoskopických pracovišť tak,
aby mohla dostát vysokým nárokům preventivního programu. Za
14 let od svého založení se program stal ve společnosti všeobecně
známým. Počet vyšetření stolice na krvácení se zvýšil 16x, počet
koloskopií 1,6x a stal se tak srovnatelným s počty koloskopií v USA
nebo v Německu. Program získal značnou pozornost světové
lékařské veřejnosti a odborníci z České gastroenterologické
společnosti jej měli možnost opakovaně prezentovat na
nejrůznějších vědeckých fórech. Z jejich iniciativy a za účasti
Dagmar Havlové se v roce 2002 uskutečnilo mezinárodní
V roce 2008 zahájila Dagmar Havlová 1. Centrální Evropský chirurgický kongres
Dagmar Havlová opening the 1st Central European Surgical Congress in 2008
31
sympozium ve Vídni, jehož se zúčastnili odborníci z 15 evropských
i mimoevropských zemí.
Nadace VIZE 97 se v následujícím období soustředí zejména na
rozvíjení medializace programu, podporu špičkových pracovišť
a propagaci domácích vědeckých projektů vyplývajících z dat
získaných v rámci programu. Vedle preventivního programu,
představujícího prevenci sice nesmírně cennou, avšak víceméně
pasivní, bude prosazovat i zdravý způsob života, znamenající ve
svém důsledku skutečný pokles tohoto zhoubného onemocnění.
Carcinoma of the large intestine is the most frequent
malignant disease in our country and its occurrence is on the
increase. The Czech Republic is regrettably the world leader in
this respect. The precise cause of this phenomenon is
a combination of lifestyle factors such as obesity, insufficient
physical activity, a particular diet involving high alcohol
consumption, and smoking. However, if this disease is
detected in its early stages, the patient stands a good chance
of complete recovery. Thanks to the efforts of Dagmar Havlová,
who established the Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer project back in 1998, health insurers fully
Manželé Havlovi s profesorem Zavoralem a profesorem Ryskou
Mr and Mrs Havel with professors Zavoral and Ryska
cover the costs of an occult bleeding test for all people over
the age of fifty.
The efforts of doctors alone are insufficient and it has been shown
that preventive programmes have greater credibility if they are
promoted by people from other walks of life. Dagmar Havlová
also realised this and after consultations with the Czech
Gastroenterological Society at the end of the 1990s she established
a common approach, chiefly consisting in arranging a series of
meetings of key officials and obtaining financial support.
Manželé Havlovi na ustavující schůzi Společnosti pro gastrointestinální onkologii Jana Evangelisty Purkyně
Mr and Mrs Havel at the founding meeting of the Society of Gastrointestinal Oncology of the Czech Medical Society of J. E. Purkyně
32
Dagmar Havlová pokřtila v Pražské křižovatce v roce 2007 odbornou
publikaci profesora Zavorala a profesora Kršky
Dagmar Havlová christening a specialised publication
by professors Zavoral and Krška at Prague Crossroads in 2007
of J. E. Purkyně (SGO) took place in the main hall of the Central
Military Hospital in Prague. The society is the brainchild of the
hospital’s director, Col. Dr. Miroslav Zavoral, PhD. Its objective is
to support interdepartmental cooperation in the diagnosis and
treatment of patients, and to share the knowledge of doctors of
all specialisations involved in the treatment of tumours of the
gastrointestinal tract. The significance of the occasion was
highlighted by the attendance of Mrs Dagmar Havlová and
President Václav Havel, who were made honorary members
of the Society in recognition of their longstanding support for
screening for colon and rectal cancer in the Czech Republic.
The outcome was the launch, in 2000, of a national programme
based on stool tests and colonoscopy. Thanks to the efforts of
Dagmar Havlová, a total of 300 million Czech crowns was raised
through donations, enabling the equipping of a dense network
of endoscopic facilities, satisfying the exacting requirements of
the programme of prevention. Over the 14 years since it was
founded, the programme has become widely known throughout
society. The number of stool tests has risen sixteenfold, and the
number of colonoscopies 1.6 times, which is comparable with
rates of colonoscopies in the USA or Germany. The programme
has attracted keen attention from the medical public worldwide
and specialists from the Czech Gastroenterological Society have
made presentations about the programmes at many different
medical fora. On their initiative and with the involvement of
Dagmar Havlová , an international symposium was held in Vienna
in 2002, attended by experts from fifteen European and nonEuropean countries.
Rada programu Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
Board of the Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer Programme
In the coming period, the VIZE 97 Foundation will concentrate
chiefly on advertising the programme in the media, supporting
top-level facilities, and publicising local scientific projects based
on the data obtained from the programme. In addition to the
programme of prevention, which involves undoubtedly valuable
preventive measures, albeit passive for the most part, it will also
promote healthy lifestyles that will achieve a substantive
decrease in the incidence of this malignant disease.
On 14 January 2011 the founding meeting of the Society of
Gastrointestinal Oncology of the Czech Medical Society
Mgr. Dagmar Havlová
Václav Havel
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, Dr.Sc.
MUDr. Tomáš Bouzek
doc. MUDr. Jan Kotrlík
MUDr. Antonín Pečenka
MUDr. Václav Šmatlák
prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc.
MUDr. Dobroslava Vokrojová
pplk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
33
Účetnictví
Přehled o majetku a závazcích (v tis. Kč)
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
ÚHRN AKTIV
Stav k 1. 1. 2011
91 254
50 396
49 210
-8 352
76 234
741
742
74 203
548
167 488
Stav k 31. 12. 2011
81 261
50 861
39 973
-9 573
82 585
763
389
80 881
552
163 846
166 068
172 779
- 4228
-2 483
1 420
167 488
162 441
169 951
- 3 182
-4 328
1 405
163 846
PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ NADACE
Úroky
Kurzové zisky
Přijaté příspěvky na provoz
Tržby z prodeje služeb a zboží
Ostatní výnosy
VÝNOSY NADACE CELKEM
PŘIJATÉ PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ DARY NA PROJEKTY
2010
1 144
67
1 257
1 752
941
5 161
2 253
2011
824
413
1 449
2 316
1 195
6 197
529
PŘEHLED NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NADACE
Náklady na vlastní provoz (správní činnost)
Náklady na projekty Nadace
Náklady na hospodářskou činnost Nadace
Daň z příjmu
NÁKLADY NADACE CELKEM
POSKYNTUTÉ PŘÍSPĚVKY NA PROJEKTY
2010
3 587
5 743
0
0
9 389
1 357
2011
3 229
6 150
0
0
9 379
974
PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění a fondy
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje celkem
ÚHRN PASIV
V roce 2011 poměr správních nákladů vůči nadačnímu jmění zapsanému v Obchodním rejstříku nepřekročil maximální poměr, stanovený
ve statutu Nadace v souladu se vztahujícími se právními předpisy. Nedílnou součástí výroční zprávy je i účetní závěrka nadace, která tvoří
samostatnou přílohu výroční zprávy.
34
Accounts
Balance sheet (in thous. CZK)
ASSETS
Total fixed assets
Total tangible fixed assets
Total long-term investments
Total accumulated depreciation of fixed assets
Total current assets
Inventories
Receivables
Financial assets
Other assets
TOTAL ASSETS
At 1. 1. 2011
91 254
50 396
49 210
-8 352
76 234
741
742
74 203
548
167 488
At 31. 12. 2011
81 261
50 861
39 973
-9 573
82 585
763
389
80 881
552
163 846
166 068
172 779
- 4228
-2 483
1 420
167 488
162 441
169 951
- 3 182
-4 328
1 405
163 846
SUMMARY OF FOUNDATION'S SOURCES OF FINANCE
Interest
Exchange rate gains
Gifts for operating activities
Revenues from the sale of goods and services
Other revenues
FOUNDATION'S TOTAL REVENUES
MONETARY AND NON-MONETARY GIFTS RECEIVED
2010
1 144
67
1 257
1 752
941
5 161
2 253
2011
824
413
1 449
2 316
1 195
6 197
529
SUMMARY OF EXPENSES AND UTILIZATION OF FUNDS
Operating expenses (administration)
Costs of Foundation's projects
Costs of Foundation's business activities
Income tax
FOUNDATION'S TOTAL EXPENSES
DONATIONS MADE
2010
3 587
5 743
0
0
9 389
1 357
2011
3 229
6 150
0
0
9 379
974
LIABILITIES AND EQUITY
Total own resources
Capital and funds
Current period profit/(loss)
Accumulated losses
Total liabilities
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
In 2011 the ratio of administrative costs to the Foundation’s capital registered in the Companies Register did not exceed the maximum ratio
laid down in the Foundation statutes in accordance with applicable law. The Financial Statement is contained in a separate appendix to this
Annual Report.
35
Poděkování sponzorům a přátelům Nadace
36
Thanks to the Donors and Friends of the Foundation
v
37
Přijaté dary
ČÁSTKA
MĚNA
100 000,00
CZK
100 000,00
EUROVIA CS, a.s.
Na podporu činnosti VIZE 97
20 000,00
CZK
20 000,00
JUDr. Marie Malá
Na podporu činnosti VIZE 97
50 000,00
CZK
50 000,00
Květuše Oplová
Na podporu činnosti VIZE 97
72 000,00
CZK
72 000,00
ha-vel internet, s.r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
144 000,00
CZK
144 000,00
ha-vel internet, s.r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
22 638,00
CZK
22 638,00
Heineken Česká republika, a.s.
Cena Nadace VIZE 97
5 395,68
CZK
5 395,68
Heineken Česká republika, a.s.
Cena Nadace VIZE 97
4 644,00
CZK
4 644,00
JVM Computers spol. s r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
52 500,00
CZK
52 500,00
AB PARTY TENT spol. s r.o.
Cena Nadace VIZE 97
14 800,00
CZK
14 800,00
PepsiCo/General Botlers CR s.r.o.
Cena Nadace VIZE 97
100,00
CZK
100,00
Petr F. Durna
20 000,00
CZK
20 000,00
Ing. Michal Petrman
300 000,00
CZK
300 000,00
Kampa Park spol. s r.o.
100 000,00
CZK
100 000,00
EUROVIA CS, a.s.
5 000,00
CZK
5 000,00
VEMAX, s.r.o.
Podpora vzdělávání
15 000,00
CZK
15 000,00
Roman Rygl
Fond porozumění
5 000,00
CZK
5 000,00
SBP-Zaviko International, s.r.o.
Fond porozumění
81 180,00
CZK
81 180,00
Galerie Gema s.r.o.
50 000,00
CZK
50 000,00
Franziska Diana Sternbergová
10 000,00
CZK
10 000,00
Lili Medicament, s.r.o.
Fond porozumění
2 400,00
CZK
2 400,00
Envirowealth, s.r.o.
Fond porozumění
100 000,00
CZK
100 000,00
Secret Service − Pevonia Botanica
10 000,00
CZK
10 000,00
Roman Rygl
Mikulášský charitativní bazar
975,00
CZK
975,00
3P, spol. s r.o.
Mikulášský charitativní bazar
9 355,00
CZK
9 355,00
Život bez bariér, o.s.
Mikulášský charitativní bazar
4 225,00
CZK
4 225,00
Bohemia Patchwork klub o.s.
Mikulášský charitativní bazar
15 000,00
CZK
15 000,00
Miloš Smáha
3 770,00
CZK
3 770,00
LOGO o.s.
1 000,00
CZK
1 000,00
Oldřich Karpíšek
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
20 000,00
CZK
20 000,00
Servis IT, s.r.o.
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
150,00
EUR
3 798,00
Ing. Kamil Dörfler
Podpora vzdělávání
5 000,00
CZK
5 000,00
PREVENTAMED s.r.o.
Podpora vzdělávání
50 000,00
CZK
50 000,00
Helena Svatková
2 400,00
CZK
2 400,00
Jan Plíva
Na podporu činnosti VIZE 97
25 000,00
CZK
25 000,00
Orange controls s.r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
38
V KČ
DÁRCE
ÚČEL
Na podporu činnosti VIZE 97
Pražská křižovatka
Cena Nadace VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Cena Nadace VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Podpora vzdělávání
Fond porozumění
Mikulášský charitativní bazar
Fond porozumění
ČÁSTKA
MĚNA
V KČ
DÁRCE
2 000,00
500,00
ÚČEL
CZK
2 000,00
Lucie Adamcová
CZK
500,00
Martin Horák
Na podporu činnosti VIZE 97
5 000,00
CZK
5 000,00
Jakub Hejda
Na podporu činnosti VIZE 97
4 444,00
CZK
4 444,00
Tomáš Hrbek
Na podporu činnosti VIZE 97
2 012,00
CZK
2 012,00
Pavel Nejezchleb
15 000,00
CZK
15 000,00
Jan Veselý
10 000,00
CZK
10 000,00
Prof. MVDr. Oto Dobšínský, DrSc.
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
85 320,00
CZK
85 320,00
Lubomír Lukáč
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
10 000,00
CZK
10 000,00
Ing. Jan Žůrek
291 109,00
CZK
291 109,00
OMV Česká republika s.r.o
Na podporu činnosti VIZE 97
2 000,00
CZK
2 000,00
Jiří Hanák
Na podporu činnosti VIZE 97
2 435,00
CZK
2 435,00
Dr. Jeans Stupin
Na podporu činnosti VIZE 97
200 000,00
CZK
200 000,00
Libuše Kolínská
Na podporu činnosti VIZE 97
1 000,00
CZK
1 000,00
Michaela Pavlátová
Na podporu činnosti VIZE 97
2 000,00
CZK
2 000,00
Petra Giňová
Na podporu činnosti VIZE 97
101,00
CZK
101,00
Petr Husák
Na podporu činnosti VIZE 97
500,00
CZK
500,00
Radek Kacz
Na podporu činnosti VIZE 97
3 000,00
CZK
3 000,00
Acantha, s.r.o.
Na podporu činnosti VIZE 97
1 500,00
CZK
1 500,00
Miloslav Bernard
Na podporu činnosti VIZE 97
1 200,00
CZK
1 200,00
Anna Krátká
Pražská křižovatka
4 000,00
CZK
4 000,00
Ivana Šnobrová
Fond porozumění
1 000,00
CZK
1 000,00
Petr Ondrejkovič
Fond porozumění
2 563,00
CZK
2 563,00
anonymní dárci
CELKEM
CZK
1 971 864,68
Fond porozumění
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
Na podporu činnosti VIZE 97
Pražská křižovatka
Na podporu činnosti VIZE 97
39
Donations received
AMOUNT
CURRENCY
100 000,00
CZK
100 000,00
EUROVIA CS, a.s.
To support the activities of VIZE 97
20 000,00
CZK
20 000,00
JUDr. Marie Malá
To support the activities of VIZE 97
50 000,00
CZK
50 000,00
Květuše Oplová
To support the activities of VIZE 97
72 000,00
CZK
72 000,00
ha-vel internet, s.r.o.
To support the activities of VIZE 97
144 000,00
CZK
144 000,00
ha-vel internet, s.r.o.
To support the activities of VIZE 97
22 638,00
CZK
22 638,00
Heineken Česká republika, a.s.
VIZE 97 Prize
5 395,68
CZK
5 395,68
Heineken Česká republika, a.s.
VIZE 97 Prize
4 644,00
CZK
4 644,00
JVM Computers spol. s r.o.
To support the activities of VIZE 97
52 500,00
CZK
52 500,00
AB PARTY TENT spol. s r.o.
VIZE 97 Prize
14 800,00
CZK
14 800,00
PepsiCo/General Bottlers CR s.r.o.
VIZE 97 Prize
100,00
CZK
100,00
Petr F. Durna
20 000,00
CZK
20 000,00
Ing. Michal Petrman
300 000,00
CZK
300 000,00
Kampa Park spol. s r.o.
100 000,00
CZK
100 000,00
EUROVIA CS, a.s.
5 000,00
CZK
5 000,00
VEMAX, s.r.o.
Education support
15 000,00
CZK
15 000,00
Roman Rygl
Fund of Understanding
5 000,00
CZK
5 000,00
SBP-Zaviko International, s.r.o.
Fund of Understanding
81 180,00
CZK
81 180,00
Galerie Gema s.r.o.
50 000,00
CZK
50 000,00
Franziska Diana Sternbergová
10 000,00
CZK
10 000,00
Lili Medicament, s.r.o.
Fund of Understanding
2 400,00
CZK
2 400,00
Envirowealth, s.r.o.
Fund of Understanding
100 000,00
CZK
100 000,00
Secret Service − Pevonia Botanica
10 000,00
CZK
10 000,00
Roman Rygl
The St Nicholas Charity Bazaar
975,00
CZK
975,00
3P, spol. s r.o.
The St Nicholas Charity Bazaar
9 355,00
CZK
9 355,00
Život bez bariér, o.s.
The St Nicholas Charity Bazaar
4 225,00
CZK
4 225,00
Bohemia Patchwork klub o.s.
The St Nicholas Charity Bazaar
15 000,00
CZK
15 000,00
Miloš Smáha
3 770,00
CZK
3 770,00
LOGO o.s.
The St Nicholas Charity Bazaar
1 000,00
CZK
1 000,00
Oldřich Karpíšek
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Reptal Cancer
20 000,00
CZK
20 000,00
Servis IT, s.r.o.
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Reptal Cancer
150,00
EUR
3 798,00
Ing. Kamil Dörfler
Education support
5 000,00
CZK
5 000,00
PREVENTAMED s.r.o.
Education support
50 000,00
CZK
50 000,00
Helena Svatková
2 400,00
CZK
2 400,00
Jan Plíva
To support the activities of VIZE 97
25 000,00
CZK
25 000,00
Orange controls s.r.o.
To support the activities of VIZE 97
40
IN CZK
DONOR
PURPOSE
To support the activities of VIZE 97
Prague Crossroads
VIZE 97 Prize
To support the activities of VIZE 97
VIZE 97 Prize
To support the activities of VIZE 97
Education support
Fund of Understanding
Fund of Understanding
AMOUNT
CURRENCY
IN CZK
DONOR
2 000,00
500,00
PURPOSE
CZK
2 000,00
Lucie Adamcová
CZK
500,00
Martin Horák
To support the activities of VIZE 97
5 000,00
CZK
5 000,00
Jakub Hejda
To support the activities of VIZE 97
4 444,00
CZK
4 444,00
Tomáš Hrbek
To support the activities of VIZE 97
2 012,00
CZK
2 012,00
Pavel Nejezchleb
15 000,00
CZK
15 000,00
Jan Veselý
10 000,00
CZK
10 000,00
Prof. MVDr. Oto Dobšínský, DrSc.
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Reptal Cancer
85 320,00
CZK
85 320,00
Lubomír Lukáč
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Reptal Cancer
10 000,00
CZK
10 000,00
Ing. Jan Žůrek
291 109,00
CZK
291 109,00
OMV Česká republika s.r.o
To support the activities of VIZE 97
2 000,00
CZK
2 000,00
Jiří Hanák
To support the activities of VIZE 97
2 435,00
CZK
2 435,00
Dr. Jeans Stupin
To support the activities of VIZE 97
200 000,00
CZK
200 000,00
Libuše Kolínská
To support the activities of VIZE 97
1 000,00
CZK
1 000,00
Michaela Pavlátová
To support the activities of VIZE 97
2 000,00
CZK
2 000,00
Petra Giňová
To support the activities of VIZE 97
101,00
CZK
101,00
Petr Husák
To support the activities of VIZE 97
500,00
CZK
500,00
Radek Kacz
To support the activities of VIZE 97
3 000,00
CZK
3 000,00
Acantha, s.r.o.
To support the activities of VIZE 97
1 500,00
CZK
1 500,00
Miloslav Bernard
To support the activities of VIZE 97
1 200,00
CZK
1 200,00
Anna Krátká
4 000,00
CZK
4 000,00
Ivana Šnobrová
Fund of Understanding
1 000,00
CZK
1 000,00
Petr Ondrejkovič
Fund of Understanding
2 563,00
CZK
2 563,00
anonymní dárci
TOTAL
CZK
1 971 864,68
Fund of Understanding
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Reptal Cancer
To support the activities of VIZE 97
Prague Crossroads
Prague Crossroads
To support the activities of VIZE 97
41
Poskytnuté příspěvky
ČÁSTKA
MĚNA
V KČ
PŘÍJEMCE
10 000,00
CZK
10 000,00
Jana H
Podpora vzdělávání
25 000,00
CZK
25 000,00
Jana J
Podpora vzdělávání
10 000,00
CZK
10 000,00
Obec Stínava
Fond porozumění
25 000,00
CZK
25 000,00
Domov sv. Karla Boromejského
Fond porozumění
1 500,00
CZK
1 500,00
Sdružení podané ruce, o.s.
Fond porozumění
10 000,00
CZK
10 000,00
Český filharmonický sbor Brno, o.p.s.
Fond porozumění
10 000,00
CZK
10 000,00
Kruh přátel díla Karly Vobišové o.s.
Fond porozumění
19 184,00
CZK
19 184,00
Domov svaté Rodiny
Fond porozumění
15 000,00
CZK
15 000,00
HOST − vydavatelství, s.r.o.
Fond porozumění
19 184,00
CZK
19 184,00
Domov sv. Karla Boromejského
Fond porozumění
10 000,00
CZK
10 000,00
Vlasta F.
Fond porozumění
8 000,00
CZK
8 000,00
Vladimír K.
Fond porozumění
10 000,00
CZK
10 000,00
Guerilla records
Fond porozumění
71 717,52
CZK
71 717,52
Ústav pro péči o matku a dítě
Fond porozumění
44 064,83
CZK
44 064,83
Občanské sdružení Život bez bariér
Fond porozumění
12 000,00
CZK
12 000,00
Jan H.
Fond porozumění
4 718,00
CZK
4 718,00
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s.
Fond porozumění
97 000,00
CZK
97 000,00
Jiří W.
25 000,00
CZK
25 000,00
Kateřina H.
Fond porozumění
15 000,00
CZK
15 000,00
HOST − vydavatelství, s.r.o.
Fond porozumění
10 000,00
CZK
10 000,00
Národní památkový ústav
Fond porozumění
15 000,00
CZK
15 000,00
Základní umělecká škola Hostivař
Fond porozumění
12 000,00
CZK
12 000,00
Jan F.
Podpora vzdělávání
12 000,00
CZK
12 000,00
Josef O.
Podpora vzdělávání
15 000,00
CZK
15 000,00
Nadace Charty 77
Fond porozumění
14 920,00
CZK
14 920,00
Sdružení pro vydávání revue Prostor
Fond porozumění
5 000,00
CZK
5 000,00
Šárka P.
Fond porozumění
12 000,00
CZK
12 000,00
Tomáš K.
30 000,00
CZK
30 000,00
John B.
130 000,00
CZK
130 000,00
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
NIF
51 730,00
CZK
51 730,00
Charita Kyjov
NIF
42
Z PROGRAMU
Podpora vzdělávání
Podpora vzdělávání
Fond porozumění
ČÁSTKA
MĚNA
V KČ
PŘÍJEMCE
30 000,00
Z PROGRAMU
CZK
30 000,00
Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.
NIF
50 000,00
CZK
50 000,00
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.
NIF
20 000,00
CZK
20 000,00
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov léčebna
Fond porozumění
31 720,00
CZK
31 720,00
Domov sv. Karla Boromejského
Fond porozumění
5 000,00
CZK
5 000,00
Jan V.
Fond porozumění
CELKEM
CZK
886 738,37
43
Grants
AMOUNT
CURRENCY
IN CZK
RECIPIENT
10 000,00
CZK
10 000,00
Jana H
Education support
25 000,00
CZK
25 000,00
Jana J
Education support
10 000,00
CZK
10 000,00
Obec Stínava
Fund of Understanding
25 000,00
CZK
25 000,00
Domov sv. Karla Boromejského
Fund of Understanding
1 500,00
CZK
1 500,00
Sdružení podané ruce, o.s.
Fund of Understanding
10 000,00
CZK
10 000,00
Český filharmonický sbor Brno, o.p.s.
Fund of Understanding
10 000,00
CZK
10 000,00
Kruh přátel díla Karly Vobišové o.s.
Fund of Understanding
19 184,00
CZK
19 184,00
Domov svaté Rodiny
Fund of Understanding
15 000,00
CZK
15 000,00
HOST − vydavatelství, s.r.o.
Fund of Understanding
19 184,00
CZK
19 184,00
Domov sv. Karla Boromejského
Fund of Understanding
10 000,00
CZK
10 000,00
Vlasta F.
Fund of Understanding
8 000,00
CZK
8 000,00
Vladimír K.
Fund of Understanding
10 000,00
CZK
10 000,00
Guerilla records
Fund of Understanding
71 717,52
CZK
71 717,52
Ústav pro péči o matku a dítě
Fund of Understanding
44 064,83
CZK
44 064,83
Občanské sdružení Život bez bariér
Fund of Understanding
12 000,00
CZK
12 000,00
Jan H.
Fund of Understanding
4 718,00
CZK
4 718,00
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s.
Fund of Understanding
97 000,00
CZK
97 000,00
Jiří W.
25 000,00
CZK
25 000,00
Kateřina H.
Fund of Understanding
15 000,00
CZK
15 000,00
HOST − vydavatelství, s.r.o.
Fund of Understanding
10 000,00
CZK
10 000,00
Národní památkový ústav
Fund of Understanding
15 000,00
CZK
15 000,00
Základní umělecká škola Hostivař
Fund of Understanding
12 000,00
CZK
12 000,00
Jan F.
Education support
12 000,00
CZK
12 000,00
Josef O.
Education support
15 000,00
CZK
15 000,00
Nadace Charty 77
Fund of Understanding
14 920,00
CZK
14 920,00
Sdružení pro vydávání revue Prostor
Fund of Understanding
5 000,00
CZK
5 000,00
Šárka P.
Fund of Understanding
12 000,00
CZK
12 000,00
Tomáš K.
30 000,00
CZK
30 000,00
John B.
130 000,00
CZK
130 000,00
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
NIF
51 730,00
CZK
51 730,00
Charita Kyjov
NIF
44
FROM PROGRAMME
Education support
Education support
Fund of Understanding
AMOUNT
CURRENCY
IN CZK
RECIPIENT
30 000,00
FROM PROGRAMME
CZK
30 000,00
Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.
NIF
50 000,00
CZK
50 000,00
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.
NIF
20 000,00
CZK
20 000,00
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov léčebna
Fund of Understanding
31 720,00
CZK
31 720,00
Domov sv. Karla Boromejského
Fund of Understanding
5 000,00
CZK
5 000,00
Jan V.
Fund of Understanding
TOTAL
CZK
886 738,37
45
Nadační investiční fond
Foundation Investment Fund
Nadace VIZE 97 vyhlašuje pravidelně výběrové řízení, v jehož
rámci rozděluje granty z Nadačního investičního fondu (NIF).
Jedná se o finanční prostředky poskytované státem několika
důvěryhodným neziskovým institucím, jež mají povinnost je
spravovat a dále rozdělovat do neziskového sektoru.
As in previous years, a large number of not-for-profit organisations
took part in the 2011 selection process. The Board of the Fund of
Understanding eventually distributed the amount of CZK
261,730.02 among four organisations providing palliative care to
seriously ill people (such as hospices).
Stejně jako v předchozích letech tak i v roce 2011 se do
výběrového řízení na získání grantu z Nadačního investičního
fondu přihlásilo velké množství neziskových organizací. Rada
Fondu porozumění nakonec rozdělila prostředky v celkové výši
261 730,02 Kč mezi čtyři organizace poskytující těžce nemocným
důstojné dožití (například hospice).
After careful consideration by the Board of the Fund of
Understanding, financial support was accorded to a project of the
Congregation of the Sisters of Mercy of St. Borromeo for equipping
a palliative care department at the Hospital of the Sisters of Mercy
of St. Borromeo in Prague, which will make this care more available
in the Prague region. It will also ensure extra patient comfort, and
the department’s equipment will chiefly serve patients as a way of
achieving the best possible quality of life obtainable and will
alleviate the symptoms of illness, particularly pain. We also made
a donation to support the project “Home Hospice Care” offered by
St Zdislava Hospice Care, a not-for-profit organisation in the Liberec
area. This project seeks to improve care for dying citizens from
Liberec and the surrounding area. Financial assistance was also
awarded to the Ondrášek Mobile Hospice, which provides medical
care at home to terminally ill patients and support for their
relatives. Their mission is to enable patients with serious illnesses
who no longer need hospital care to spend the final phase of the
life in dignity within the circle of their family and friends. Thanks to
their grant, Charita Kyjov was able to buy a new vehicle, which will
improve the access of trained staff, carers and nurses to patients
and the dying in their home environment.
Po pečlivém posouzení radou Fondu porozumění od nás finanční
podporu získal projekt Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského na vybavení Oddělení paliativní péče v Nemocnici
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, které zlepší
dostupnost tohoto typu péče v regionu Prahy. Zároveň bude
nastaven určitý komfort péče a vybavení oddělení bude sloužit
zejména pacientům jako pomoc pro zajištění maximální
dosažitelné kvality života a zmírnění symptomů nemoci,
především bolesti. Další částkou jsme podpořili projekt „Domácí
hospicová péče“ Hospicové péče sv. Zdislavy, o.p.s. v Libereckém
kraji. Tento projekt se snaží zlepšit péči o nemocné a umírající
občany z Liberecka a okolí. Finanční podporu rovněž získal
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., který poskytuje zdravotní péči
a lidskou podporu terminálně nemocným pacientům a jejich
blízkým v jejich domácím prostředí. Jeho posláním je umožnit
pacientům s vážným onemocněním, u nichž již není nutná
nemocniční péče, důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít
poslední etapu života. Z grantu Charitě Kyjov se podařilo zakoupit
nový automobil, který pomůže zlepšit přístup vyškolených
pracovníků, pečovatelek a zdravotních sester k nemocným
a umírajícím v jejich domácím prostředí.
The VIZE 97 Foundation regularly advertises a selection process
to distribute grants from the Foundation Investment Fund (FIF).
This is money provided by the State to several credible
non-profit institutions, whose obligation is to manage those
funds and re-allocate them to the not-for-profit sector.
46
Dagmar Havlová zahájila provoz chráněné dílny A MANO
Dagmar Havlová opening the A MANO sheltered workshop
Informace o finančních prostředcích obdržených od Fondu národního majetku
Report on Financing Received from the National Property Fund
Výše daru v tis. Kč / Donation in thousands CZK
2011
2010
0
0
Rozdělení daru dle smlouvy s FNM / Distribution of gift according to NPF contract
%
2011
2010
Převod do nadačního jmění / Transfer to Foundation assets
85
0
0
Převod na ostatní majetek / Transfer to other Foundation property
15
0
0
467
715
Výnosy v tis. Kč / Yields in thousands CZK
Výnosy za rok 2011 / Yields in 2011
%
v tis. Kč / in TCZK
Příspěvky organizacím / Contributions to organisations
56
262
Výnosy za rok 2010 / Yields in 2010
%
v tis. Kč / in TCZK
Příspěvky organizacím / Contributions to organisations
62
446
Nadace nebude slučovat prostředky přidělené z Nadačního investičního fondu a výnosů z nich s užitím vlastních prostředků. Bude se řídit
Grantovými pravidly Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, které jsou uvedeny na str. 48, a taktéž Metodikou k vykazování informací
o postupu nakládání s příspěvkem z Nadačního investičního fondu a jeho výnosy, vydanou Fondem národního majetku ze dne 15. prosince
2003 a smluvními ustanoveními.
The Foundation will not mix the funds allocated by the National Investment Fund and yields therefrom with the use of their private funds.
It will observe the Grant Rules of the Dagmar and Václava Havel Foundation VIZE 97 set out on page 49, as well as the Methodology for
Presenting Reports on the Disbursement of Contributions from the Foundation Investment Fund and their yields issued by the National
Property Fund of the Czech Republic on 15 December 2003 and contractual provisions.
47
Grantová pravidla
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 pro rozdělování nadačních příspěvků z výnosů příspěvků Nadačního investičního fondu: „oblast
sociální a humanitární“
Cíl:
Podpora organizací, působících v oblasti sociální a humanitární s prokazatelnými výsledky jejich dosavadní práce.
Způsob a forma zveřejnění výběrového řízení:
Výběrové řízení je vypsáno veřejně.
Zveřejnění zajišťují: internetové stránky Nadace - www.vize.cz, dva celostátní deníky, odborné časopisy
Okruh a forma zveřejnění neziskových organizací:
1. Organizace poskytující těžce nemocným důstojné dožití (např. hospice)
2. Organizace pečující o mentálně a tělesně postižené občany
3. Organizace umožňující zdravotně postiženým integraci do společnosti (např. chráněné dílny)
4. Organizace poskytující pomoc jednotlivcům v těžkých životních situacích (např. azylové domy, domy na půli cesty)
5. Organizace pečující o nezletilé bez rodinného zázemí (např. dětské domovy)
6. Organizace poskytující humanitární pomoc občanům v důsledku pronásledování a útlaku z národnostních či náboženských příčin
7. Organizace poskytující humanitární pomoc občanům v důsledku postižení některou z forem přírodních katastrof (např. záplavy, zemětřesení)
8. Organizace, podporující vydávání knih nebo časopisů, případně pořádání výstav, divadelních přehlídek apod. s cílem vzájemného
pochopení a respektování všech skupin obyvatelstva ve společnosti
Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
1. Registrace organizace, kopie zakládací listiny apod.
2. Písemně zpracovaná žádost s podrobným popisem projektu
3. Detailně zpracovaný rozpočet
4. Zdroje financování
5. Zhodnocení předkládaného projektu nezávislým subjektem
6. Účetní uzávěrka za předchozí rok
Kritéria hodnocení:
1. Dosavadní činnost organizace
2. Kvalita předkládaného projektu
3. Předpoklady organizace pro jeho uskutečnění (odborné i finanční)
4. Orientace na budoucnost
5. Přínos pro danou oblast či region
Způsob hodnocení:
Předložené přihlášky posoudí a vyhodnotí rada Fondu porozumění, která je řízena předsedkyní Správní rady. S nabyvatelem příspěvku bude
uzavřena smlouva, obsahující mj. podmínky zajišťující řádné využití a kontrolu získaných prostředků. Při uzavírání smlouvy budou dále
respektovány požadavky stanovené Fondem národního majetku. (Publikováno na základě smlouvy s Fondem Národního majetku České republiky)
48
Grant Rules
Grant rules of the Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 for the disbursement of grant contributions from yields from NIF contributions
in the social and humanitarian sphere:
Objective:
To support organisations operating in the social and humanitarian sphere with documented results from their previous activities.
The Manner and Form of Announcing Selection Proceedings:
Selection proceedings will be announced publicly at the following locations:
The Foundation’s website – www.vize.cz, two national daily newspapers, specialist journals
Eligible Non-profit Organisations:
1. Organisations enabling the seriously ill to live out their lives in dignity (e.g. hospices)
2. Organisations caring for the mentally and physically handicapped
3. Organisations assisting the handicapped to integrate into society (e.g. sheltered workshops)
4. Organisations offering assistance to individuals in difficult personal situations (e.g. refuges, halfway houses)
5. Organisations caring for minors with no family background (e.g. children’s homes)
6. Organisations providing humanitarian assistance to the victims of ethnic or religious persecution
7. Organisations providing humanitarian assistance to the victims of natural disasters (e.g. floods, earthquakes)
8. Organisations supporting the publication of books or magazines, or organising exhibitions, theatrical productions, etc. promoting
mutual understanding and respect between all groups of society
Conditions for Participation in Selection Proceedings:
1. The organisation’s registration, a copy of its deed of association, etc.
2. Written application with details of the project
3. Detailed financial plan
4. Sources of financing
5. Independent assessment of the submitted project
6. Financial statement of previous year
Assessment Criteria:
1. The organisation’s previous activities
2. The quality of the submitted project
3. The organisation’s ability to implement the project (in terms of expertise and finances)
4. The view to the future
5. The project’s benefits to the given sphere of activity and region
Manner of Assessment:
Submitted applications will be judged and assessed by the Fund of Understanding board members, chaired by the Chairperson of the Board
of Trustees. A contract will be concluded with grant recipients that will include inter alia the conditions for the proper use and overseeing of
the funds received. These contracts will also respect National Property Fund requirements. (Published on the basis of a contract with the
National Property Fund of the Czech Republic.)
49
Mikulášský charitativní bazar
The St Nicholas Charity Bazaar
Původcem myšlenky pořádat každoročně charitativní bazar
byla předsedkyně Správní rady a zakladatelka Nadace
Dagmar Havlová. Cílem bazaru je sdružit neziskové organizace,
vzájemnou spoluprací je propojit a umožnit jim prezentovat
svoji činnost a práci přidružených organizací, například
chráněných dílen či stacionářů. Příznivci Mikulášského
charitativního bazaru mohou akci navštívit každý rok
5. prosince v odpoledních hodinách v Pražské křižovatce.
kostela sv. Anny, si mohl zakoupit nejrůznější dárky z chráněných
dílen a přispět tak jednotlivým (opět dvanácti) neziskovým
organizacím – kromě pořadatelské Nadace VIZE 97 též Nadaci
Charty 77 – Konto bariéry, organizaci Člověk v tísni, Výboru dobré
vůle, organizaci Mammahelp, Domovu sv. Karla Boromejského,
organizaci Helppes, Nadačnímu fondu Českého rozhlasu –
Světluška, organizaci Tea Comfort.eu, Nadačnímu fondu Slunce
pro všechny, Domovu svaté Rodiny a Chráněné dílně A MANO.
Již posedmé se v Pražské křižovatce konal tradiční Mikulášský
charitativní bazar pořádaný Nadací Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97. Ten, kdo zavítal v pondělí 5. prosince do prostor bývalého
Akci opět moderovaly Dagmar Havlová a Kateřina Hrachovcová-Herčíková, které svým komentováním přispěly k uvolněné
a přátelské atmosféře. Byly zde připraveny dětské koutky, kde si
Dagmar Havlová u jednoho ze stánků na Mikulášském charitativním bazaru
Dagmar Havlová at one of the stalls of the St Nicholas Charity Bazaar
50
Varhan Orchestrovič Bauer se svým Okamžitým filmovým orchestrem
opět vystoupil na Mikulášském charitativním bazaru
Varhan Orchestrovich Bauer with his Instant Film Orchestra
at the St Nicholas Charity Bazaar
děti mohly vyzdobit perníčky nebo vymalovat vánoční obrázek, za
což na ně čekala sladká odměna.
K zvýšenému prodeji nejen na stánku Nadace VIZE 97 přispěli
velkou měrou také Kateřina Brožová, Hana Heřmánková, Jiří Lábus,
Aneta Langerová, Halina Pawlowská, Jan Potměšil a rovněž herci
z Divadla Járy Cimrmana – Petr Brukner a Marek Šimon.
Vrcholem podvečera byl křest DVD „Už je to tady“, které Nadace VIZE 97
vydala společně s Českou televizí a které je připomínkou koncertu
k 20. výročí Sametové revoluce. DVD pokřtila Dagmar Havlová
společně s generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem.
Po křtu následovalo vystoupení MikroChoru Lukáše Prchala
společně s Okamžitým filmovým orchestrem pod taktovkou
Varhana Orchestroviče Bauera. Zazněly netradičně pojaté koledy,
které si hosté mohli spolu s umělci zazpívat. Díky tomuto
vystoupení a díky vystoupení stipendistky Nadace VIZE 97
houslistky Terezy Přívratské, skupiny Druhý dech, vokálního kvarteta
Rudolfvoice a vokálního souboru Cantina se podařilo vykouzlit
nádhernou předvánoční atmosféru. Pro děti byla pak samozřejmě
vyvrcholením nadílka od Mikuláše, anděla a čerta, kteří dětem,
tradičně za písničku či básničku, rozdávali drobné sladkosti.
Chtěli bychom tímto poděkovat občanskému sdružení LOGO,
občanskému sdružení Život bez bariér z Nové Paky a Bohemia
Dagmar Havlová na Mikulášském charitativním bazaru
Dagmar Havlová at the St Nicholas Charity Bazaar
51
prostor Pražské křižovatky, jenž je jinak veřejnosti přístupný jen
zcela výjimečně. Těšíme se na Vás.
Dagmar Havlová s Janem Potměšilem
Dagmar Havlová with Jan Potměšil
Patchwork klubu za nádherné výrobky jejich klientů, které
každoročně věnují k prodeji na stánku Nadace VIZE 97. Jejich
pomoci si velmi vážíme, neboť výtěžek z prodeje těchto výrobků
putuje na konto Fondu porozumění a umožňuje nám tak i nadále
pomáhat všude tam, kde je to nejvíce potřeba.
Dovolte, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali k účasti na
dalším ročníku Mikulášského charitativního bazaru 5. prosince
2012. Přijďte si v předstihu nakoupit vánoční dárečky a přispět
tak na dobrou věc! Čekají Vás setkání se vzácnými hosty,
doprovodný hudební program, mikulášská nadílka
a v neposlední řadě také ojedinělá možnost navštívit unikátní
Dagmar Havlová, Chairwoman of the Board of Trustees and
founder of the VIZE 97 Foundation, initiated the idea of
a charity bazaar. The purpose of the event is to bring not-forprofit organisations together, to link them through their mutual
cooperation, and to enable them to present their activities and
the work of affiliated organisations, such as protected
workshops or short-stay social care institutions. The supporters
of the St Nicholas Charity Bazaar can attend the event at Prague
Crossroads every 5 December in the afternoon.
The traditional St Nicholas Charity Bazaar organised by the
Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 was held at the
Prague Crossroads for the seventh time in succession. The visitors
to the former church of St Anne on 5 December 2011 could buy
all sorts of gifts from sheltered workshops and thereby assist the
individual not-for-profit organisations (again twelve in number): in
addition to The VIZE 97 Foundation, these were the Barriers
Account of the Charta 77 Foundation, People in Need, the
Committee of Good Will, Mammahelp, the St Charles Borromeo
Home, Helppes, Czech Radio’s Světluška (Firefly) Endowment Fund,
Tea Comfort.eu, the Slunce pro všechny Endowment Fund, the
Home of the Holy Family and the A MANO Sheltered Workshops
Dagmar Havlová s generálním ředitelem České televize Petrem Dovřákem pokřtila DVD „Už je to tady", na fotografii společně s Kateřinou Hrachovcovou-Herčíkovou
Dagmar Havlová with the Director General of Czech TV, Petr Dvořák christening the DVD “It’s Here at Last” in company with Kateřina Hrachovcová-Herčíková
52
The event was once more compered by Dagmar Havlová and
Kateřina Hrachovcová-Herčíková, whose commentary helped
ensure the relaxed and friendly atmosphere. There were
children’s corners, where the children could decorate
gingerbread or paint Christmas pictures, for which they
received a sweet reward.
The presence of Kateřina Brožová, Hana Heřmánková, Jiří Lábus,
Aneta Langerová, Halina Pawlowská, and Jan Potměšil, as well as
Petr Brukner and Marek Šimon from the Jára Cimrman Theatre
Dagmar Havlová s Halinou Pawlowskou a Kateřinou Brožovou
Dagmar Havlová with Halina Pawlowská and Kateřina Brožová
We would like to take this opportunity to thank the LOGO
civic association, the Život bez bariér association from Nová
Paka and the Bohemia Patchwork Club, for their clients’
splendid products, which they donate every year for sale on
the stall of the VIZE 97 Foundation. We greatly appreciate
their help as the proceeds from the sale go to the account of
the Fund of Understanding, enabling it to continue giving
help everywhere it is needed most.
And we invite everyone most cordially to the next St Nicholas
Charity Bazaar on 5th December 2012. Come and buy some
gifts nice and early for Christmas and support a good cause!
Dagmar Havlová s Markem Vašutem
Dagmar Havlová with Marek Vašut
helped boost sales – and not only at the VIZE 97 Foundation’s stall.
The high point of the event was the launch of the DVD
“It’s Here at Last”, which the VIZE 97 Foundation issued jointly
with Czech Television as a memento of the concert to mark the
20th anniversary of the Velvet Revolution. The DVD was
christened by Dagmar Havlová together with the Director
General of Czech TV, Petr Dvořák.
There followed a performance by Lukáš Prchal’s MikroChorus
together with the Instant Film Orchestra under its conductor
Varhan Orchestrovich Bauer, who played and sang carols in an
untraditional vein, and the guests were able to join in with them.
Thanks to them and the violinist Tereza Přívratská (recipient of
a VIZE 97 Foundation grant), as well as the group Druhý dech, the
vocal quartet Rudolfvoice and the vocal ensemble Cantina,
a marvellous pre-Christmas atmosphere was created. Then came
the supreme moment for the children – the traditional
distribution of presents by St Nicholas, the angel and the devil,
from whom the children received a few sweets in return for a song
or a rhyme, as tradition requires.
Kateřina Hrachovcová-Herčíková na Mikulášském charitativním bazaru
Kateřina Hrachovcová-Herčíková at the St Nicholas Charity Bazaar
In store for you will be meetings with guest celebrities, musical
entertainment, gifts from St Nicholas, and last but not least, a rare
opportunity to visit the unique space that is the Prague
Crossroads, to which the general public has access only on
exceptional occasions. We look forward to welcoming you.
53
nový projekt / new project
Kancelář Václava Havla
The Office of Václav Havel
Nadace VIZE 97 v duchu svého názvu a poslání připravuje nový
kulturní projekt úzce spjatý s osobou prezidenta Václava Havla.
Kancelář Václava Havla (zkratka KVH), což je i oficiální název
projektu, sídlí na stejné adrese jako Nadace VIZE 97, tedy ve
Voršilské ulici v Praze 1. Jedinečné prostory, na jejichž vzniku se
podílel pan prezident společně s architektem Bořkem Šípkem,
začaly sloužit svému účelu v roce 2003, v roce odchodu Václava
Havla z funkce prezidenta České republiky. Od té doby byla
kancelář svědkem mnoha důležitých setkání a událostí. Je to místo
nesoucí naprosto zřetelný rukopis pana prezidenta a Nadace VIZE 97
cítí odpovědnost zachovat tento unikátní prostor v současném
stavu, neboť představuje cenné kulturní dědictví svým významem
přínosné generacím dnešním i budoucím.
Hlavní myšlenkou a vizí projektu je umožnit celému světu
podrobnou prohlídku všech prostor KVH včetně jejích předmětů,
jako jsou například ocenění, fotografie a dary, dokreslující
atmosféru místa, kde prezident Václav Havel téměř deset let
působil. Měl by to tedy být projekt mezinárodního rozsahu.
Nadace VIZE 97 v současnosti pracuje na trojrozměrném ztvárnění
prostor a vytvoření virtuální prohlídky.
Přestože se jedná o časově a finančně náročný projekt, věříme, že
finální podoba virtuální prohlídky Kanceláře Václava Havla bude
spuštěna do konce roku 2012. K novému kulturnímu projektu
Nadace VIZE 97 bylo zřízeno i samostatné bankovní konto
2107735516/2700, na kterém shromažďujeme finance potřebné
k uskutečnění naší vize. Budeme velmi vděční za případný
sponzorský dar, který se nám rozhodnete poskytnout.
In the spirit of its name and mission, the VIZE 97 Foundation
has initiated a new cultural project having a close personal
connection with President Václav Havel.
The Office of Václav Havel (OVH), which is also the official title of
the project, is based at the same address as the VIZE 97
54
Foundation, namely Voršilská Street In Prague 1. The unique
premises, which the President himself helped create together
with the architect Bořek Šípek, started to serve its purpose in
2003, when Václav Havel left office as Czech President. Since
then, the office has witnessed many important meetings and
events. It is a place which bears the indelible imprint of President
Havel, and the VIZE 97 Foundation feels a responsibility to
preserve this unique space in its present state, as representing, in
view of its significance, a precious cultural heritage for today’s
and future generations.
The project’s chief concept and vision is to enable the entire
world to come and visit all areas of the OVH, including all details
such as awards, photographs and gifts that enhance the
atmosphere of the place where President Havel worked for almost
ten years. It is therefore intended to be a project on an
international scale. The VIZE 97 Foundation is currently working on
3D modelling of the premises and the creation of a virtual tour.
Although the project is time-consuming and costly, we are sure
that the virtual tour of the Office of Václav Havel will be launched
by the end of 2012. A separate bank account has been opened for
this new cultural project of the VIZE 97 Foundation
2107735516/2700, on which we will bank all funds necessary for
achieving our vision. We will be very grateful for any sponsorship
gifts that you might consider donating us.
55
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Zpráva nezávislého auditora pro správní radu
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Účetní závěrka
Na základě provedeného auditu jsme dne 8. června 2012 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, tj. rozvahy k 31. prosinci 2011, výkazu zisku a ztráty za rok 2011 a přílohy této účetní
závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 jsou uvedeny
v bodě 1přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést
audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů
závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik
auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné
auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti
účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 k 31. prosinci 2011 a nákladů, výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok 2011 v souladu s českými účetními předpisy.”
Výroční zpráva
Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán Nadace. Naší odpovědností je vydat
na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují,
abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem
zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad
pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
V Praze, dne 25. června 2012
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Oprávnění číslo 71
56
Ing. František Dostálek
Partner
Oprávnění číslo 176
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Independent Auditor's Report to the Board of Trustees
of the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97
Financial statements
On the basis of our audit, on 8 June 2012 we issued an auditor’s report on the Foundation’s statutory financial statements, which are included in this annual report, and our
report was as follows:
“We have audited the accompanying financial statements of Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97, which comprise the balance sheet as of 31 December 2011, and
the income statement for the year then ended, and the notes to these financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.
Information about the Foundation is set out in Note 1 to these financial statements.
Statutory Body's Responsibility for the Financial Statements
The statutory body of Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance with
Czech accounting legislation and for such internal controls as the statutory body determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International
Standards on Auditing and the relevant guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we comply with ethical requirements and
plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the
auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments,
the auditor considers internal controls relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal controls. An audit also includes evaluating the
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the
financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the assets and liabilities of Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 as of 31 December 2011, and of
its expenses, revenues and net result for the year then ended in accordance with Czech accounting legislation.”
Annual report
We have audited the consistency of the annual report with the audited financial statements. This annual report is the responsibility of the Foundation’s statutory body. Our
responsibility is to express our opinion on the consistency of the annual report with the audited financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International Standards on Auditing and the relevant guidance of the Chamber of Auditors of the Czech
Republic. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance that the information disclosed in the annual report describing matters
that are also presented in the financial statements is, in all material respects, consistent with the audited financial statements. We believe that the audit we have conducted
provides a reasonable basis for our audit opinion.
In our opinion, the information disclosed in the annual report is, in all material respects, consistent with the audited financial statements.
Prague 25 June 2012
Ing. František Dostálek
Partner
Licence number 176
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Licence number 71
This document is an English translation of the Czech auditor’s report. Only the Czech version of the report is legally binding.
57
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
k Přehledu finančních grantů poskytnutých v roce 2011 z výnosů získaných z hospodaření
s finančními prostředky z Nadačního investičního fondu
Provedli jsme audit přiloženého Přehledu finančních grantů poskytnutých v roce 2011 Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 („Nadace“) z výnosů získaných z hospodaření
s finančními prostředky z Nadačního investičního fondu za rok 2010 („Přehled“) vyplývající ze Smlouvy o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první
etapě a dále v souladu se Smlouvou 00093-2002-211-S-N-49 o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely
podpory nadací ve druhé etapě ze dne 26. února 2002 a jejími dodatky („Smlouvy).
Odpovědnost vedení Nadace za Přehled
Vedení Nadace je odpovědné za sestavení přiloženého Přehledu v souladu se Smlouvami, za použití prostředků Nadačního investičního fondu na stanovené nadační účely,
za vedení oddělené účetní evidence těchto prostředků v souladu se Smlouvami a s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který
považuje za nezbytný pro sestavení Přehledu, aby neobsahoval významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok, zda je Přehled sestavený v souladu s podmínkami výše uvedených Smluv.
Audit jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy. Tyto standardy vyžadují, aby auditor dodržoval etické požadavky a naplánoval a prováděl audit tak,
aby získal přiměřenou jistotu, že Nadace dodržuje čerpání prostředků Nadačního investičního fondu a dále, že Přehled byl sestaven v souladu s podmínkami výše uvedených
Smluv.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v Přehledu a dále ověření, zdali byly prostředky Nadačního
investičního fondu použity na stanovené účely v souladu se Smlouvami a zdali byla vedena o těchto prostředcích oddělená účetní evidence v souladu se Smlouvami
a s účetními předpisy platnými v České republice. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených
v Přehledu způsobených podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení Přehledu. Cílem tohoto
posouzení je navrhnout za daných okolností vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému příjemce. Auditní práce byly omezeny
na přerozdělení prostředků Nadačního investičního fondu žadatelům a netýkaly se toho, zda tyto prostředky byly žadateli použity pro daný účel.
Domníváme se, že provedený audit poskytuje dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora.
Výrok auditora
Podle našeho názoru je přiložený Přehled finančních grantů poskytnutých v roce 2011 z výnosů získaných z hospodaření s finančními prostředky z Nadačního investičního
fondu za rok 2010 Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 sestaven ve všech významných ohledech v souladu s podmínkami Smluv.
Báze účetnictví a užívání zprávy auditora
Aniž bychom vyjadřovali výrok s výhradou, upozorňujeme na skutečnost, že Přehled byl sestaven Nadací za účelem plnění požadavků definovaných Smlouvami a nemusí být
vhodný pro jiné účely.
V Praze, dne 25. června 2012
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Oprávnění číslo 71
Oprávnění číslo 176
Ing. František Dostálek
Partner
Přehled finančních grantů poskytnutých v roce 2011 Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 z výnosů získaných z hospodaření s finančními prostředky z Nadačního investičního
fondu za rok 2010
Název Organizace
Místo
Vyplacené příspěvky v Kč
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Praha
130 000
Oddělení paliativní péče v Nemocnici Milosrdných sester Sv. Karla Boromejského v Praze
Charita Kyjov
Kyjov
51 730
Domácí hospic David - automobil
Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.
Ostrava
30 000
Zajištění provozu Mobilního hospicu Ondrášek
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.
Liberec
50 000
Domácí hospicová péče
Celkem
58
261 730
Účel/ projekt
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Independent Auditor’s Report to the Board of Trustees of the Dagmar and Václav Havel
Foundation VIZE 97 on the Overview of Financial Grants Provided in 2011 from Revenues
Generated by Managing the Funds from the Foundation Investment Fund
We have audited the accompanying Overview of Financial Grants Provided in 2011 by the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 (“the Foundation”) from Revenues
Generated by Managing the Funds from the Foundation Investment Fund for 2010 (“the Overview”), in accordance with the Agreement on the transfer of funds specified by
Resolution No. 413 of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic from the 15th meeting 8/7/99 to discuss the government proposal for the distribution
of funds acquired through the sale of shares intended for the Foundation Investment Fund in the first phase and in accordance with Agreement 00093-2002-211-S-N-49 of
26 February 2002, as amended, on the transfer of the remaining funds specified by Resolution No. 413 of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic
for the purpose of the second phase of foundation support (“the Agreements”).
Responsibility of the Foundation’s Management for the Overview
The Foundation’s management is responsible for the preparation of the accompanying Overview in accordance with the Agreements, for using the funds from the Foundation
Investment Fund for the specified foundation purposes, for the maintenance of separate accounting records of these funds in accordance with the Agreements and Czech
accounting legislation, and for such internal controls as the management determines are necessary to enable the preparation of an Overview that is free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion, based on our audit, on whether the Overview has been prepared in accordance with the terms and conditions of the above Agreements.
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. These standards require us to comply with ethical requirements and plan and perform the
audit to obtain reasonable assurance whether the Foundation complies with the conditions for utilising the funds from the Foundation Investment Fund and whether the
Overview has been prepared in accordance with the terms and conditions of the above Agreements.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and information disclosed in the Overview, as well as a review of whether the funds
from the Foundation Investment Fund were used for the purposes specified by the Agreements and whether separate accounting records were maintained in respect of these
funds in accordance with the Agreements and Czech accounting legislation. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the
risks of material misstatement of the Overview, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls relevant to the
preparation of the Overview in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the recipient’s internal controls. The audit work was limited to the redistribution of the funds from the Foundation Investment Fund to applicants and did not examine
whether these funds had been used by applicants for the purpose specified.
We believe that our audit provides a sufficient and appropriate basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the accompanying Overview of Financial Grants Provided in 2011 by the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 from Revenues Generated by Managing
the Funds from the Foundation Investment Fund for 2010 has been prepared, in all material respects, in accordance with the terms and conditions of the Agreements.
Basis of Preparation and Use of the Auditor’s Report
Without qualifying our opinion, we draw attention to the fact that the Overview has been prepared by the Foundation for the purpose of complying with the requirements
defined by the Agreements and may not be suitable for other purposes.
Prague, 25 June 2012
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Licence number 71
Licence number 176
Ing. František Dostálek
Partner
Overview of Financial Grants Provided in 2011 by the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 from Revenues Generated by Managing the Funds from the Foundation Investment
Fund for 2010
Name of entity
Seated in
Financial grants paid in CZK
Purpose/ project
Kongregace Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského
Praha
130 000
Palliative care department in Nemocnice Milosrdných sester Sv. Karla Boromejského v Praze (Sisters of
Mercy of St. Borromeo Hospital in Prague)
Charita Kyjov
Kyjov
51 730
Home care hospice David – a motor vehicle
Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.
Ostrava
30 000
Securing the operation of the Mobile hospice Ondrášek
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.
Liberec
50 000
Home hospice care
Total
261 730
This document is an English translation of the Czech auditor’s report. Only the Czech version of the report is legally binding.
59
Ze života Nadace VIZE 97 v roce 2011
Review of activities
of the VIZE 97 Foundation in 2011
LEDEN
 Manželé Havlovi obdrželi čestné členství Společnosti
pro gastrointestinální onkologii (SGO) České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně za dlouholetou
podporu screeningu kolorektálního karcinomu
v České republice.
 V Nadaci probíhala inventura majetku a účetní
přípravy na audit za rok 2010.
 Zahájeny práce na nové výroční zprávě Nadace VIZE 97.
ÚNOR
 Dagmar Havlová zaštítila jménem Nadace slavnostní udílení
cen Sestra roku 2010 a předala hlavní cenu za celoživotní dílo
v ošetřovatelství Anně Chrzové z pražské Všeobecné fakultní
nemocnice.
 Rada Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
na svém zasedání vybrala jako laureátku Ceny VIZE 97
doktorku Ivu Mojžišovou.
 Samička žirafy Rothschildovy, která se 6. ledna 2011 narodila
v pražské zoo, dostala od své patronky Dagmar Havlové
jméno Sofie. Paní Havlová mláděti na slavnostním křtu
v zaplněném pavilonu Africký dům darovala kytici z ovoce.
 Nadace VIZE 97 spustila svůj profil na oblíbené
sociální síti FACEBOOK.
 Dagmar Havlová slavnostně zahájila provoz nové chráněné
dílny nazvané A MANO.
BŘEZEN
 Prezident Václav Havel uvedl v úterý 22. března, v den
narozenin své ženy, svůj první film podle vlastní divadelní hry
Manželé Havlovi s ministrem obrany Alexandrem Vondrou a Kateřinou Jacques
Mr and Mrs Havel with Defence Minister Alexander Vondra and Kateřina Jacques
60
Poslední setkání prezidenta Václava Havla s Jeho Svatostí dalajlámou
v prosinci 2011
President Václav Havel’s last meeting with H.H. the Dalai Lama,
December 2011
„Odcházení“. Slavnostní premiéry, která se konala v kině
Lucerna a v multikině Slovanský dům, se zúčastnilo několik
stovek pozvaných hostů.
 V Pražské křižovatce byl zahájen mezinárodní festival Jeden
svět, jehož partnerem je tradičně i Nadace VIZE 97. V rámci
slavnostního zahájení byla předána Cena Homo Homini.
 Správní rada Nadace VIZE 97 schválila plány hospodaření
Nadace na rok 2011.
 Dagmar Havlová přijala roli předsedkyně třiatřicetičlenné
poroty na 18. ročníku filmového festivalu Febiofest.
DUBEN
 Byla spuštěna nová internetová prezentace
Pražské křižovatky – www.prazskakrizovatka.cz.
 Rada Fondu porozumění vyhodnotila žádosti
o finanční či jinou pomoc.
 Dagmar Havlová začala v Divadle na Vinohradech zkoušet
postavu Roxany v muzikálové divadelní
hře „Cyrano!! Cyrano!! Cyrano!!“.
 Rada programu Podpora vzdělávání vyhlásila výběrové
řízení, určila podmínky pro rok 2011/2012 a vybrala laureáta
pro Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu
univerzitní myšlenky – stal se jím profesor MUDr. Jiří
Widimský, DrSc., FESC.
 Dagmar Havlová předala cenu Magnesia Litera v kategorii
poezie Josefu Hrubému za sbírku „Otylé ach“.
V březnu 2012 zahájila v České mincovně Dagmar Havlová slavnostní ražbu
pamětní medaile věnované památce prezidenta Václava Havla
In March 2012, Dagmar Havlová formally initiated the minting of a medal in
memory of President Václav Havel at the Czech Mint
61
Dagmar Havlová s generálním ředitelem společnosti BMW Group ČR Dr. Josefem Reiterem v sídle Nadace VIZE 97
Dagmar Havlová with the General Manager of the BMW Group CZ Dr Josef Reiter at the offices of the VIZE 97 Foundation
KVĚTEN
 Nadace VIZE 97 navázala v rámci svého zdravotnického
projektu „Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého
střeva a konečníku“ spolupráci s informačním portálem
www.klinikazdravi.cz.
 V Divadle na Vinohradech měla premiéru inscenace
„Cyrano!! Cyrano!! Cyrano!!“ v hlavní roli s Dagmar Havlovou.
ČERVEN
 V Pražské křižovatce se konala architektonická výstava v rámci
Pražského Quadriennale 2011.
 Rada programu Podpora vzdělávání vyhodnotila žádosti
studentů.
 Rada programu Podpora vzdělávání předala Uznání za
přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky
profesoru Jiřímu Widimskému, přednímu českému
kardiologovi. Laureát spolu s oceněním obdržel
finanční odměnu 97 000 Kč.
 Dagmar Havlová se zúčastnila 33. ročníku mezinárodního
filmového festivalu v Moskvě, kde reprezentovala tvůrce filmu
„Odcházení“.
 Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 oslavila v první
letní den 14. výročí své existence.
 V Pražské křižovatce se uskutečnila slavnostní promoce
62
Dagmar Havlová s reprezentanty společnosti BMW Group ČR – generálním
ředitelem Dr. Josefem Reiterem a Corporate Sales Managerem Petrem Kalou
Dagmar Havlová with representatives of the BMW Group CZ – General
Manager Dr Josef Reiter and Corporate Sales Manager, Petr Kala
absolventů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
 Na zasedání Správní rady Nadace VIZE 97 byla schválena
výroční zpráva, účetní závěrka a zpráva o hospodaření Nadace
a rozhodlo se o rozdělení hospodářského výsledku.
 Vydána výroční zpráva Nadace VIZE 97 za rok 2010 včetně
účetní rozvahy a plánů na rok 2011.
Dagmar Havlová převzala v roce 2012 na benefiční aukci TREBBIA z rukou Miro Smoláka šek pro Nadaci VIZE 97
On behalf of the VIZE 97 Foundation, Dagmar Havlová receives a cheque at the 2012 TREBBIA benefit auction from auctioneer Miro Smolák
Manželé Havlovi společně s Karlem Gottem na akci
společnosti CANARIA TRAVEL
Mr and Mrs Havel with Karel Gott at a CANARIA TRAVEL event
63
 V Pražské křižovatce pokračovaly restaurátorské práce na
freskách a rekonstrukce kostela.
 Pokračování příprav na 13. ročník Ceny Nadace VIZE 97.
 Dagmar Havlová se zapojila do projektu Nadačního fondu
Albert pro Nadaci táta a máma a společně se svou vnučkou
Sofinkou vymalovala v průběhu letních prázdnin jednu
z obřích figurek populárních filmových šmoulů.
Manželé Havlovi s Livií Klausovou a Přemyslem Sobotkou na Pražském
hradě u příležitosti předávání státních vyznamenání
Mr and Mrs Havel with Livia Klausová and Přemysl Sobotka at Prague Castle
during the state prize award ceremony
ČERVENEC
 V Pražské křižovatce probíhaly restaurátorské práce
na freskách a rekonstrukce kostela.
 Přípravy na 13. ročník Ceny Nadace VIZE 97.
SRPEN
 Vyhlášeno výběrové řízení pro rozdělení grantů z Nadačního
investičního fondu.
Dagmar Havlová se stala patronkou žirafy, které dala jméno Sofie
Dagmar Havlová gave her sponsored giraffe the name Sophie
64
ZÁŘÍ
 V Pražské křižovatce se již tradičně v rámci Dnů evropského
kulturního dědictví uskutečnil Den otevřených dveří.
 Oficiálně oznámena laureátka Ceny Nadace VIZE 97,
doktorka Iva Mojžišová.
 Dagmar Havlová zahájila v Divadle na Vinohradech novou
divadelní sezonu v představení „Cyrano!! Cyrano!! Cyrano!!”.
ŘÍJEN
 V Pražské křižovatce se v rámci festivalu Struny podzimu
uskutečnil koncert rakouského houslisty Thomase Zehetmaire.
 V Pražské křižovatce proběhla v rámci udělení Ceny VIZE 97
debata na téma „Kritika porozuměním“.
 U příležitosti předání Ceny VIZE 97 vydala Nadace knihu Ivy
Mojžišové „Kritika porozuměním“.
 Iva Mojžišová obdržela z rukou manželů Havlových diplom
a berlu sv. Vojtěcha a stala se třináctou nositelkou Ceny Nadace
Manželé Havlovi na akci Sestra roku
Mr and Mrs Havel at the Nurse of the Year event
VIZE 97. Poprvé byla Cena udělena slovenskému laureátovi.
 Prezident Václav Havel zahájil v Pražské křižovatce konferenci
Forum 2000, konanou pod jeho záštitou.
 Táňa Fischerová, členka Správní rady Nadace VIZE 97, předala
při slavnostním zakončení MTF Zlatá Praha ocenění Nadace
VIZE 97 snímku anglického režiséra Johna Bridcuta
„Rostropovich: The Genius of the Cello“. Součástí ocenění byl
symbolický šek na 30 000 Kč.
 Rada programu Fond porozumění rozhodla o žádostech
obdržených v rámci výběrového řízení pro rozdělení
grantů z Nadačního investičního fondu.
LISTOPAD
 Nadační fond Českého rozhlasu uspořádal již počtvrté
v Pražské křižovatce charitativní koncert „Aneta pro Světlušku“.
 U příležitosti dvouletého výročí působení kosmetického salónu
Pevonia Botanica v České republice převzala Dagmar Havlová šek
v hodnotě 100 000 Kč určených na projekt Podpora vzdělávání.
 V Pražské křižovatce se uskutečnila závěrečná akce úspěšného
projektu Konta BARIÉRY nazvaného „Cesty k lidem”, během
kterého byly předány velkoprostorové vozy pro převoz lidí
s handicapem.
 Grafické práce na PF 2012.
PROSINEC
 V Pražské křižovatce se již posedmé konal Mikulášský
charitativní bazar. Kromě dvanácti neziskových organizací






a pozvaných hostujících sdružení se ho zúčastnily i známé
osobnosti včetně Dagmar Havlové, která Nadaci VIZE 97
rovněž pomohla s prodejem výrobků.
V průběhu Mikulášského charitativního bazaru se uskutečnil
křest DVD „Už je to tady“, které Nadace VIZE 97 vydala společně
s Českou televizí a které je připomínkou koncertu k 20. výročí
Sametové revoluce. DVD pokřtila Dagmar Havlová společně
s generálním ředitelem ČT Petrem Dvořákem.
Nadace VIZE 97 společně s Českou televizí vydala DVD „Už je to
tady“, které je možné si zakoupit také na stránkách www.vize.cz.
Zasedání Dozorčí rady Nadace VIZE 97.
Partnerům a přátelům Nadace VIZE 97 bylo rozesláno PF 2012,
které bylo též uveřejněno na internetových stránkách Nadace.
18. prosince 2011 nás navždy opustil pan prezident Václav
Havel. 19. a 20. prosince 2011 se přišlo do Pražské křižovatky
poklonit jeho památce více než třináct tisíc lidí.
Po týdenním smutku se v sobotu 31. prosince 2011 v 10 hod.
uskutečnila „poslední pouť“ – plavba lodi s květinami, které lidé
přinášeli k rakvi s ostatky prezidenta Václava Havla v průběhu
smutečního týdne.
JANUARY
 President and Mrs Havel were made honorary members of
the Gastrointestinal Oncology Society of the Czech Medical
Association of J.E. Purkyně in recognition of their longstanding
support for screening for colon and rectal cancer in
the Czech Republic.
65
Dagmar Havlová předává na akci Sestra roku cenu za celoživotní dílo v ošetřovatelství Anně Chrzové
Dagmar Havlová presents Anna Chrzová with the Nurse of the Year award for her lifelong service to nursing
 Stocktaking of the Foundation’s assets and preparation of
accounts for the 2010.
 Work commenced on the new Annual Report of the VIZE 97
Foundation.


FEBRUARY
 On behalf of the Foundation, Dagmar Havlová assumed
patronage of the award ceremony of the “Nurse of 2010”


Dagmar Havlová na otevření butiku Bvlgari
Dagmar Havlová at the opening of the Bvlgari boutique
66
prizes, awarding first prize to Anna Chrzová of the Prague
General Teaching Hospital for her lifelong service to nursing.
The Board of the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97
Prize chose Dr. Iva Mojžišová as the recipient of the 2011 prize.
A female Rothschild’s giraffe born in Prague Zoo on 6 January
2011 was given the name Sophie by her sponsor Dagmar
Havlová. Mrs Havlová gave her a bouquet of fruit at the official
christening in a crowded “Africa House”.
The VIZE 97 Foundation launched its profile on Facebook.
Dagmar Havlová officially opened a new sheltered workshop
named “A MANO”.
MARCH
 On 22 March 2011, his wife’s birthday, President Václav Havel,
introduced his first film based on his own stage play “Leaving”.
The official premiere, held at the Lucerna cinema and the
Slovanský dům multiscreen cinema, was attended by several
hundred invited guests
 Official opening of the One World Festival, traditionally
a partner of the Vize 97 Foundation, at the Prague Crossroads.
As part of the opening ceremony, the Homo Homini Award
was presented.
 The Board of Trustees of the VIZE 97 Foundation approved the
Foundation’s financial management plans for 2011.
 Dagmar Havlová accepted the role of chair of the 33-member
jury at the 18th annual Febiofest film festival.
Dagmar Havlová převzala v roce 2011 Cenu Alcide De Gasperi 2010, udělenou prezidentu Václavu Havlovi za přínos k budování nové Evropy, Trento, Itálie
Dagmar Havlová receiving the Alcide De Gasperi Award 2010, bestowed on President Václav Havel for his contribution to building a new Europe, Trento, Italy, 2011
APRIL
 New Prague Crossroads web presentation launched –
www.prazskakrizovatka.cz.
 The board of the Fund of Understanding assessed
applications for financial and other aid.
 Dagmar Havlová started rehearsing her role as Roxana in the
musical “Cyrano!! Cyrano!! Cyrano!!” at the Vinohrady Theatre.
 The board of the Education Support Programme initiated this
year’s application process, setting the criteria for 2011/2012,
and it also selected Professor Jiří Widimský, MD, DrSc., FESC.
to receive the award “In Recognition of Contributions
to the Philosophy of Education and the Renewal of
the University Idea”.
 Dagmar Havlová presented the Magnesia Litera prize for
poetry to Josef Hrubý for his collection “Obese Oh”.
MAY
 As part of its health project Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Rectal Cancer, the VIZE 97 Foundation
initiated cooperation with the information portal
www.klinikazdravi.cz.
 Premiere of the musical “Cyrano!! Cyrano!! Cyrano!!” at the
Vinohrady Theatre starring Dagmar Havlová.
JUNE
 Architectural exhibition at the Prague Crossroads as part of
Prague Quadrennial 2011.
 The board of the Education Support Programme assessed
student applications.
 The board of the Education Support Programme presented
the award “In Recognition of Contributions to the
Philosophy of Education and the Renewal of the University
Idea” to Professor Jiří Widimský, a leading Czech cardiologist.
The recipient also received a cash award of 97,000 crowns.
 Dagmar Havlová attended the 33rd International Film Festival in
Moscow, where she represented the makers of the film “Leaving”.
 The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 celebrated
its 14th anniversary on the first day of summer.
67
Prezident Václav Havel na návštěvě Berlína v roce 2009, kdy obdržel dvě ceny – Goldene Henne a Quadriga
President Václav Havel on a visit to Berlin in 2009, when he received the Goldene Henne and Quadriga prizes
 The graduation ceremony of the Prague Academy of Arts,
Architecture and Design took place at the Prague Crossroads.
 The Board of Trustees of the VIZE 97 Foundation approved the
annual report, financial statements and the financial
management report of the VIZE 97 Foundation, and decided
on the distribution of the income.
 Issuing of the Annual Report of the VIZE 97 Foundation for
2010, including financial statements and plans for 2011.
JULY
 Restoration work at the Prague Crossroads on the frescoes and
the reconstruction of the church.
 Preparations for the 13th award of the VIZE 97 Foundation Prize.
AUGUST
 Announcement of the selection process to distribute grants
from the Foundation Investment Fund.
 Restoration work continued at the Prague Crossroads on the
frescoes and the reconstruction of the church.
 Preparations for the 13th award of the VIZE 97
Foundation Prize.
 During the summer holidays Dagmar Havlová took part
in the Albert Endowment Fund’s “Dad and Mum
Foundation”, and she and her grand-daughter Sofie painted
a giant figure of a Smurf.
SEPTEMBER
 Prague Crossroads held its now traditional Open Day as part of
the European Heritage Days.
68
 Official announcement that the VIZE 97 Foundation Prize was
to be awarded to Dr. Iva Mojžišová.
 Mrs Havlová opened the new theatre season at the Vinohrady
Theatre in the musical “Cyrano!! Cyrano!! Cyrano!!.”
OCTOBER
 The Austrian violinist Thomas Zehetmair performed at
a concert at the Prague Crossroads as part of the Strings of
Autumn festival.
 In connection with the award of the VIZE 97 Prize, Prague
Crossroads hosted a discussion on the topic “Criticism
Through Understanding”.
 To mark the presentation of the VIZE 97 Prize, the Foundation
published Iva Mojžišová’s book “Criticism Through
Understanding”.
 Iva Mojžišová received a diploma and the Crosier
of Saint Adalbert from Mr and Mrs Havel,
and became the thirteenth laureate of the
VIZE 97 Foundation Prize. She was the first Slovak
to receive the prize.
 At the Prague Crossroads, President Václav Havel opened
a conference of Forum 2000 held under his patronage.
 At the closing ceremony of the Golden Prague International
Television Festival, Táňa Fischerová, a member of the
Foundation’s Board of Trustees, presented the VIZE 97
Foundation’s award to the documentary film “Rostropovich:
The Genius of the Cello” by the English director John Bridcut.
The winner also received a token cheque in the sum
of 30,000 crowns.
 The board of the Fund of Understanding programme ruled on
the applications received as part of the selection process to
distribute grants from the Foundation Investment Fund.
NOVEMBER
 The Endowment Fund of Czech Radio held the fifth "Aneta pro
Svetlušku" (Aneta for the Firefly) charity concert at the Prague
Crossroads.
 To mark the second year of the Pevonia Botanica cosmetic
salon’s operations in the Czech Republic, Dagmar Havlová was
presented with a cheque for CZK100, 000 earmarked for the
Education Support Programme.
 The final event of the Barrier Account’s fund-raising project
“Paths to People” took place at the Prague Crossroads, at
which multipurpose vehicles for transporting handicapped
people were handed over.
 Design work on the Foundation’s New Year’s card for 2012.
DECEMBER
 The seventh St Nicholas Charity Bazaar was held at Prague
Crossroads. In addition to twelve not-for-profit organisations
and invited guest associations, the event was attended by






numerous celebrities, including Dagmar Havlová, who also
assisted the VIZE 97 Foundation with the sale of gifts.
During the St Nicholas Charity Bazaar there was the launch
of the DVD “It’s Here at Last”, which the VIZE 97 Foundation
issued jointly with Czech Television as a memento of the
concert to mark the 20th anniversary of the Velvet Revolution.
The DVD was christened by Dagmar Havlová together with
the Director General of Czech TV Petr Dvořák.
The DVD “It’s Here at Last” was issued jointly by the VIZE 97
Foundation and Czech Television. It is available for purchase
on www.vize.cz.
Meeting of the Supervisory Board of the VIZE 97 Foundation.
The partners and friends of the VIZE 97 Foundation were sent
the Foundation’s New Year’s card, which was also published
on the Foundation’s website.
On 18 December 2011, President Václav Havel left us for good.
Over thirteen thousand people came to the Prague
Crossroads on 19 and 20 December to pay their respects.
At 10am on 31 December 2011, after a week of mourning,
a boat was launched on the river, bearing the flowers and
wreaths brought by the public to the lying in state of
President Václav Havel.
Dagmar Havlová převzala z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové kondolenční knihu s podpisy poslankyň a poslanců
Dagmar Havlová receives from the Speaker of Parliament, Mrs Miroslava Němcová, a book of condolences signed by the members of parliament
69
Poděkování přátelům Nadace
Acknowledgements to friends of the Foundation
Lucie Admacová, Madeleine Albright, Eva Andrsová, Nigel. S. Atkins, Kamil Bahbouh, Jan Bachura, Michaela a Zdeněk Bakala, Radek Baloun,
Jiří Bártl, Jiří Bartoška, Varhan Orchestrovič Bauer, Natalie Beltman, Miloslav Bernard, Jaroslav Blahoš, Ernst Bodner, Lieven Van Der Borght, Martin Borovka,
Tomáš Bouzek, Kateřina Brožová, Petr Brukner, Pavel Caska, Aleš Cibulka, Benjamin Claessen, Marie Cyranyová, Oldřich Černý, Ondřej Černý,
Helena Dluhošová, Pavel Dobeš, Oto Dobšínský, Jakub Doležal, Marie Doležalová, Kamil Dörfler, Petr F. Durna, Petr Dvořák, Vlastimil Dvořák,
Marcela Dvořáková, Martin Dyrynk, Alena Dytrychová, Petr Elster, Ilona Feitová, Fero Fenič, Jiří Fiala, Andrea Filičková, Táňa Fischerová, Karel Fišer,
Jan Frei, Lukáš Fronk, Jitka a Josef Fučíkovi, Norbert Furin, Kurt Gebauer, Petra Giňová, Guy P. Gheysens, Marcel Guarnizo, Eva Hájková, Petra Hajská,
Pavel Halfar, Tomáš Halík, Jiří Hanák, Ivan M. Havel, Jakub Hejda, Blanka Hejlová, Ilona Herman, Hana Heřmánková, Hana Heyduková, Martin Holcát,
Bohdan Holomíček, Jaromír Horák, Martin Horák, Jindřich Houška, Jan Hovězák, Kateřina Hrachovcová – Herčíková, František Hrbek, Tomáš Hrbek,
Zuzana Hrodková, Petr Hrubeš, Jan Hřebejk, Ilja Hurník, Miloslav Hušek, Gabriela Hyklová, Jong-jen Chiu, Vlasta Chramostová, Martin Chrást,
Ivana Chýlková, Petr Jahn, Bohdan Janák, Kateřina Janáková, Jiří Janeček, Josef Jařab, Václav Jerman, Martina Jesenská, Anežka Ježková, Anna Ježková,
Jindřich Jindra, Michal Jirásek, Božena Jirků, Eva Jiřičná, Radek Kacz, Bořivoj Kačena, Oldřich Kaiser, Pavel Kalný, Žofie Kanyzová, Marta Kaplanová,
Alena Karanová, Oldřich Karpíšek, Vlaďka Kasalová, Pavel Kavánek, Marie a Alex Kešelj, Jan Klusák, Jan Kněžínek, František Kolek, Kamil Kolek,
Věra Koliášová, Libuše Kolínská, Stanislav Komárek, Eliška Korandová, Jaroslav Kořán, Jan Kotrlík, Eva Kovaříková, Lenka Kozderková, Martin Krafl,
Anna Krátká, Vladimír Kreidl, Eva Krejčí, Martin Kreuz, Marta Kubišová, Pavlína Kučerová, Markéta Kuklová, Jiří Kunert, Jiří Lábus, Osmany Laffita,
Nikola Langer, Aneta Langerová, Alena Langová, Eva Langšádlová, Kristýna a Zdeněk Lážkovi, Marek Lehečka, Guo Li, Renáta Loudová, Miloslav Ludvík,
Lubomír Lukáč, David Lukáš, Vladimír Mádle, Andrej Magyar, Miroslav Majer, Marie Malá, Jan Malíř, Jan Malý, Karel Malý, Rossano B. Maniscalchi,
Anton Markoš, Denisa Marks, Jan Matějček, Kateřina Matoušková, Miloš Michlovský, Tomáš Mikeska, Stanislav Milota, Marie Mixová, Jana Moravcová,
Michal Moudrý, Lucie Mužíková a přátelé, Zsolt A. Müller, Lukáš Najman, Petr Nedvěd, Pavel Nejezchleb, Zdeněk Neubauer, Josef Neumann,
Jakub Němec, Miroslava Němcová, Lenka Němcová, Michal Ninger, Klára Nouriová, Petr Ondrejkovič, Květuše Oplová, Alena Ozaniaková, Alan Pajer,
Radim Palouš, Randy Michael Pankevicz, Dušan David Pařízek, Martin Pavala, Petr Pávek, Jiří Pávek, Michaela Pavlátová, Halina Pawlovská,
Antonín Pečenka, Pavla Pečinková, Marie Pěkná, Václav Pelouch, Jana Pertáková, Stanislava Petráčková, Michal Petrman, Jaroslav Pik, Jiří Plieštik,
Jan Plíva, Pavel Pokorný, Jiří Pos, Jan Potměšil, Lucie Prachařová, Pražský studentský orchestr, Jan Princ, Viktor Průša, Tomáš Přenosil, Eva Přikrylová,
Tereza Přívratská, Jiří Pumprla, Ondřej Pýcha, Lída Rakušanová, Marian Rašík, Jaroslav Róna, Gabriela Rothová, Roman Rygl, Miroslav Ryska, Míla Řádová,
Michaela Říhová, Sergio Salvagno, Marcela Sedláčková, Linda Sedláková, Borek Severa, Karel Schwarzenberg, Jiří Sklenka, Herbert Slavík,
Miloš Smáha, Nina a Jur Smit, Marta Smolíková Daniel Soural, Jiří Srstka, Renata Stehlinová, Franziska Diana Sternbergová, Pavel Stínka, Etienne Strijp,
Jeans Stupin, Leoš Středa, Ilona Střeštíková, Ljuba Suchá, Štěpán Suchochleb, Jiří Suchý, Rastislav Suchý, Helena Svatková, Simona Svobodová,
Vítězslav Sýkora, Zuzana Sýkorová, Zdeněk Synáček, Jiřina Šiklová, Helena Šimáčková, Marek Šimon, Adriena Šimotová, Oldřich Škácha, Václav Šmatlák,
Monika Šmejkalová, Zbyněk Šmída, Jiří Šnajdauf, Jan Šolc, Martina Špačková, Jana Štantejská, Jana Štěrbová, Lenka Štětinová, Radek Šulta,
Olga Těhlová, H. A. Thurner, Jan Tomšej, Tomáš Töpfer, Karel Trnavský, Milena Turková, Gerald Turner, Marie Valešová, Bedřich Velický, Jan Veselý,
Markéta Veškrnová, Lenka Viková, Antonín Vlk, Dobroslava Vokrojová, Josef Voltr, Ludmila Vondráčková, Petr Vopěnka, Romana Vostrejšová,
Marie Votavová, Monika Vývodová, Hana Wagenhofer, Petr Weigl, Ivan Wilhelm, Ivan Zachara, Michael Zachař, Miroslav Zavoral, Eva Zelená,
Jan Zelenka, Erika Zelenková, Jiří Zeman, Helena Zemánková, Vangelis Zingopis, Zdena Zingopisová, Karel Zoubek, Tomáš Žďárský, Lenka Župková
70
Zvláštní poděkování / Special Thanks
Alwaleed Bin Talál Bin Abdulazíz Al-Saúd
David Černý
Jarmila Frankenbergerová
Ing. František Dostálek
Kardinál Dominik Duka O.P., arcibiskup pražský
Viktor Dvořák
Dana Hradecká
Nils Jebens
Petr Kala
Michael Kocáb
F. A. Bessel Kok
Ivana Reichlová
Dr. Josef Reiter
Romuald Štěpán Rob O.P.
Dr. Milan Sládek
Prof. Dr. Ing. arch. Bořek Šípek
Sabina Tančevová
PhDr. Jan Zelenka
Ing. Jan Žůrek
Česká mincovna a.s.
Ministerstvo kultury České republiky
Národní divadlo
White and Case
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
S.M. Bohuslava Kubačáková, SCB, generální představená Kongregacce
S.M. Angelika
S.M. Evangelista
S.M. Ludmila
S.M. Veritas
Bankovní spojení / Bank account
CZK 2102134586/2700
EUR 2102134789/2700 (IBAN: CZ82 2700 0000 0021 0213 4789)
USD 2102134842/2700 (IBAN: CZ09 2700 0000 0021 0213 4842)
SWIFT Code: BACXCZPP
Ucetni zaverka_2011 7/31/12 6:06 PM Stránka 1
NADACE DAGMAR A VÁCLAVA
HAVLOVÝCH VIZE 97
Účetní závěrka k 31. prosinci 2011
Ucetni zaverka_2011 7/31/12 6:06 PM Stránka 2
ADRESA
Adresa
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10, 110 00 Praha 1
Czech Republic
Tel.: +420 234 097 811
Fax: +420 234 097 812
Web:
www.vize.cz
www.prazskakrizovatka.cz
www.havlova-veskrnova.com
www.vaclavhavel.cz
Facebook:
www.facebook.com/Nadacevize97
www.facebook.com/dagmar.havlova
e-mail:
[email protected]
BANKOVNÍ SPOJENÍ
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Na Příkopě 858/20
111 21 Praha 1
ČÍSLA ÚČTŮ
CZK 2102134586/2700
EUR 2102134789/2700 (IBAN: CZ82 2700 0000 0021 0213 4789)
USD 2102134842/2700 (IBAN: CZ09 2700 0000 0021 0213 4842)
SWIFT Code: BACXCZPP
IČO: 66002940
DIČ: CZ66002940
Ucetni zaverka_2011 7/31/12 6:06 PM Stránka 3
ROZVAHA (BILANCE)
Název účetní jednotky:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
k 31. 12. 2011, (v celých tis. Kč)
IČO 660 02 940
AKTIVA
a
A. Dlouhodobý majetek celkem (ř. 9 + 20 + 28 + 40)
I.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Dlouhodobý
Software
nehmotný
Ocenitelná práva
majetek
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem (součet ř. 2 až 8)
II.
Pozemky
Dlouhodobý
Umělecká díla, předměty a sbírky
hmotný
Stavby
majetek
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pěstitelské celky trvalých porostů
Základní stádo a tažná zvířata
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem (součet ř. 10 až 19)
III.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Dlouhodobý
Podíly v osobách pod podstatným vlivem
finanční
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
majetek
Půjčky organizačním složkám
Ostatní dlouhodobé půjčky
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem (součet ř. 21 až 27)
IV.
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
Oprávky
Oprávky k softwaru
k dlouhodobému
Oprávky k ocenitelným právům
majetku
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samost. movitým věcem a souborům movitých věcí
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem (součet ř. 29 až 39)
(012)
(013)
(014)
(018)
(019)
(041)
(051)
(031)
(032)
(021)
(022)
(025)
(026)
(028)
(029)
(042)
(052)
(061)
(062)
(063)
(066)
(067)
(069)
(043)
(072)
(073)
(074)
(078)
(079)
(081)
(082)
(085)
(086)
(088)
(089)
číslo
řádku
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Stav k prvnímu dni
účetního období
1
91 254
Stav k poslednímu dni
účetního období
2
81 261
121
1 093
45 903
3 279
121
1 093
46 153
3 494
50 396
50 861
49 210
39 973
49 210
39 973
- 5 656
- 2 696
- 6 592
- 2 981
- 8 352
- 9 573
NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH VIZE 97
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
3
Ucetni zaverka_2011 7/31/12 6:06 PM Stránka 4
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
ROZVAHA (BILANCE)
Název účetní jednotky:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
k 31. 12. 2011, (v celých tis. Kč)
IČO 660 02 940
DAGMAR AND VÁCLAV HAVEL FOUNDATION VIZE 97
AKTIVA
4
a
B. Krátkodobý majetek celkem (ř. 51 + 71 + 80 + 84)
I.
Materiál na skladě
Zásoby
Materiál na cestě
Nedokončená výroba
Polotovary vlastní výroby
Výrobky
Zvířata
Zboží na skladě a v prodejnách
Zboží na cestě
Poskytnuté zálohy na zásoby
I. Zásoby celkem (součet ř. 42 až 50)
II.
Odběratelé
Pohledávky
Směnky k inkasu
Pohledávky za eskontované cenné papíry
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC
Pohledávky za účastníky sdružení
Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
Pohledávky z vydaných dluhopisů
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
Opravná položka k pohledávkám
II. Pohledávky celkem (součet ř. 52 až 70)
III.
Pokladna
Krátkodobý
Ceniny
finanční
Účty v bankách
majetek
Majetkové cenné papíry k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Ostatní cenné papíry
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
Peníze na cestě
III. Krátkodobý finanční majetek celkem (součet ř. 72 až 79)
IV.
Náklady příštích období
Jiná aktiva
Příjmy příštích období
Kurzové rozdíly aktivní
IV. Jiná aktiva celkem (součet ř. 81 až 83)
ÚHRN AKTIV
Kontrolní číslo
(112)
(119)
(121)
(122)
(123)
(124)
(132)
(139)
(314)
(311)
(312)
(313)
(314 - ř. 50)
(315)
(335)
(336)
(341)
(342)
(343)
(345)
(346)
(348)
(358)
(373)
(375)
(378)
(388)
(391)
(211)
(213)
(221)
(251)
(253)
(256)
(259)
(+/-261)
(381)
(385)
(386)
ř. 1 + 41
ř. 1 až 85
číslo
řádku
b
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
997
Stav k prvnímu dni
účetního období
1
76 234
455
Stav k poslednímu dni
účetního období
2
82 585
396
286
367
741
520
763
63
208
3
174
49
1
57
1
10
15
30
742
39
389
65
73 983
181
80 628
188
74 203
258
290
80 881
254
296
548
167 488
669 952
552
163 846
655 384
Ucetni zaverka_2011 7/31/12 6:06 PM Stránka 5
ROZVAHA (BILANCE)
Název účetní jednotky:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
k 31. 12. 2011, (v celých tis. Kč)
IČO 660 02 940
PASIVA
c
A. Vlastní zdroje celkem (ř. 90 + 94)
I.
Vlastní jmění
Jmění
Fondy
Oceňovací rozdíly z přecenění finančnního majetku a závazků
1. Jmění celkem (součet ř. 87 až 89)
II.
Účet výsledku hospodáření
Výsledek
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
2. Výsledek hospodaření celkem (součet ř. 91 až 93)
B. Cizí zdroje celkem (součet ř. 97 + 105 + 129 + 133)
1. Rezervy
1. Rezervy celkem (součet ř. 96)
II.
Dlouhodobé bankovní úvěry
Dlouhodobé
Vydané dluhopisy
závazky
Závazky z pronájmu
Přijaté dlouhodobé zálohy
Dlouhodobé směnky k úhradě
Dohadné účty pasivní
Ostatní dlouhodobé závazky
2. Dlouhodobé závazky celkem (součet ř. 98 až 104)
III.
Dodavatelé
Krátkodobé
Směnky k úhradě
závazky
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdr. pojištění
Daň z příjmů
Ostatní přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samospráv. celků
Závazky z upsaných nespl.cenných papírů a vkladů
Závazky k účastníkům sdružení
Závazky z pevných termínových operací a opcí
Jiné závazky
Krátkodobé bankovní úvěry
Eskontní úvěry
Vydané krátkodobé dluhopisy
Vlastní dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci
3. Krátkodobé závazky celkem (součet ř. 106 až 128)
IV.
Výdaje příštích období
Jiná
Výnosy příštích období
pasiva
Kurzové rozdíly pasivní
4. Jiná pasiva celkem (součet ř. 130 až 132)
ÚHRN PASIV (ř. 086 + 095)
Kontrolní číslo (ř. 86 až 133)
(901)
(911)
(921)
(+/-963)
(+/-931)
(+/-932)
(941)
(953)
(953)
(954)
(955)
(958)
(389)
(959)
(321)
(322)
(324)
(325)
(331)
(333)
(336)
(341)
(342)
(343)
(345)
(346)
(348)
(367)
(368)
(373)
(379)
(231)
(232)
(241)
(255)
(389)
(379)
(383)
(384)
(387)
číslo
řádku
d
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
998
Stav k prvnímu dni
účetního období
3
166 068
41 347
131 432
Stav k poslednímu dni
účetního období
4
162 441
41 370
128 581
172 779
- 4 228
169 951
- 2 483
- 6 711
1 420
- 3 182
- 4 328
- 7 510
1 405
350
526
12
7
163
30
232
101
146
37
80
56
313
310
1 063
1 300
357
105
357
167 488
669 952
105
163 846
655 384
NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH VIZE 97
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
5
Ucetni zaverka_2011 7/31/12 6:06 PM Stránka 6
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
DAGMAR AND VÁCLAV HAVEL FOUNDATION VIZE 97
číslo
účtu
6
Název účetní jednotky:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
k 31. 12. 2011, (v celých tis. Kč)
IČO 660 02 940
Název ukazatele
A. NÁKLADY
I. Spotřebované nákupy celkem
501
Spotřeba materiálu
502
Spotřeba energie
503
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
504
Prodané zboží
II. Služby celkem
511
Opravy a udržování
512
Cestovné
513
Náklady na reprezentaci
518
Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
521
Mzdové náklady
524
Zákonné sociální pojištění
525
Ostatní sociální pojištění
527
Zákonné sociální náklady
528
Ostatní sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
531
Daň silniční
532
Daň z nemovitostí
538
Ostatní daně a poplatky
V.Ostatní náklady celkem
541
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542
Ostatní pokuty a penále
543
Odpis nedobytné pohledávky
544
Úroky
545
Kursové ztráty
546
Dary
548
Manka a škody
549
Jiné a ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
551
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
552
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
553
Prodané cenné papíry a podíly
554
Prodaný materiál
556
Tvorba rezerv
559
Tvorba opravných položek
VII. Poskytnuté příspěvky celkem
581
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
582
Poskytnuté členské příspěvky
VIII. Daň z příjmů celkem celkem
595
Dodatečné odvody daně z příjmů
Účtová třída 5 celkem (součet ř. 1 až 33)
číslo
řádku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
činnost
hlavní
5
činnost
hospodářská
6
x
7
Celkem
8
807
492
286
807
492
286
29
4 735
1 249
29
4 735
1 249
372
3 114
2 454
1 831
623
372
3 114
2 454
1 831
623
3
3
1
2
159
1
2
159
3
54
3
54
102
1 221
1 221
102
1 221
1 221
9 379
9 379
31
32
33
Ucetni zaverka_2011 7/31/12 6:06 PM Stránka 7
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
číslo
účtu
Název účetní jednotky:
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
k 31. 12. 2011, (v celých tis. Kč)
IČO 660 02 940
Název ukazatele
B. VÝNOSY
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
601
Tržby za vlastní výrobky
602
Tržby z prodeje služeb
604
Tržby za prodané zboží
II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
611
Změna stavu zásob nedokončené výroby
612
Změna stavu zásob polotovarů
613
Změna stavu zásob výrobků
614
Změna stavu zvířat
III. Aktivace celkem
621
Aktivace materiálu a zboží
622
Aktivace vnitroorganizačních služeb
623
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
IV. Ostatní výnosy celkem
641
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642
Ostatní pokuty a penále
643
Platby za odepsané pohledávky
644
Úroky
645
Kursové zisky
648
Zúčtování fondů
649
Jiné ostatní výnosy
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
652
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
653
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
654
Tržby z prodeje materiálu
655
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
656
Zúčtování rezerv
657
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
659
Zúčtování opravných položek
VI. Přijaté příspěvky celkem
681
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
682
Přijaté příspěvky (dary)
684
Přijaté členské příspěvky
VII. Provozní dotace celkem
691
Provozní dotace
Účtová třída 6 celkem (součet ř. 34 až 62)
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
591
Daň z příjmů
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ
Kontrolní číslo
číslo
řádku
34
35
36
činnost
hlavní
5
činnost
hospodářská
6
x
7
Celkem
8
2 316
2 316
2 261
55
2 261
55
1 241
1 241
824
413
824
413
4
1 191
4
1 191
7
7
1 184
1 184
1 449
1 449
1 449
1 449
6 197
- 3 182
6 197
- 3 182
- 3 182
40 364
- 3 182
40 364
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH VIZE 97
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů
62
63
999
7
Ucetni zaverka_2011 7/31/12 6:06 PM Stránka 8
Příloha účetní závěrky rok končící 31. prosincem 2011 (v tisících Kč)
1. CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY
Založení a charakteristika nadace
Nadace Vize 97 byla zřízena paní Dagmar Havlovou zakládací listinou ze dne 21. června 1997. Dne 20. dubna 1998 došlo ke sloučení Nadace Václava a Olgy Havlových (slučovaná
nadace) s Nadací Vize 97 (přejímající nadace). Dnem zániku Nadace Václava a Olgy Havlových vstoupila do všech jejích práv a přebrala veškeré její závazky Nadace Vize 97 jako její právní
nástupce. Ke dni sloučení se zřizovatelem Nadace Vize 97 stal vedle původní zřizovatelky Dagmar Havlové i Václav Havel a nadace nese jméno „Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE
97“ (dále jen nadace).
Účelem nadace je podporovat právnické nebo fyzické osoby sledující obecně prospěšné cíle zejména v České republice, zejména v oblasti kulturní, zdravotní, sociální a školské.
DAGMAR AND VÁCLAV HAVEL FOUNDATION VIZE 97
Sídlo nadace
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10/130, 110 00 Praha 1, Česká republika
Zřizovatel nadace
Dagmar a Václav Havlovi, Dělostřelecká 1/654, Praha 6, Česká republika
Identifikační číslo
660 02 940
Členové správní rady k 31. prosinci 2011
Dagmar Havlová (předsedkyně)
Václav Havel
MUDr. Tomáš Bouzek
Taťána Fischerová
JUDr. Ing. Václav Jerman
Petr Weigl
Ing. Martin Borovka
Vladimír Kreidl
PhDr. Jiřina Šiklová
PhDr. Jan Šolc
Dne 18. prosince 2011 zaniklo členství ve správní radě panu Václavu Havlovi. Tato změna nebyla k 31. prosinci 2011 zapsána do nadačního rejstříku.
Jménem nadace jedná a podepisuje předseda správní rady. Podepisování se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadace připojí předseda správní rady svůj podpis.
Ostatní členové nadace nejsou oprávněni jednat jménem nadace.
Členové dozorčí rady k 31. prosinci 2011
Ing. Pavel Kavánek (předseda)
Jan Matějček
Ing. Michal Petrman, CSc.
Změny v nadačním rejstříku
V roce 2011 nenastaly žádné změny v nadačním rejstříku.
2. Zásadní účetní postupy používané společností
(a) Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo jejich úschovy
Účetnictví je vedeno externí společností VGD, s.r.o. v systému Byznys Win. Účetní doklady jsou uloženy na adrese zmíněné účetní společnosti.
(b) Přepočty cizích měn
Nadace používá pro přepočet cizích měn denní kurs ČNB platný ke dni zaúčtování účetního případu. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kursových ziscích a ztrátách.
Aktiva pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kursové zisky a ztráty jsou zachyceny v rozvaze.
(c) Krátkodobé dluhové cenné papíry
Nadace oceňuje dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti pořizovací cenou. Součástí ocenění dluhových cenných papírů k rozvahovému dni je i poměrní část
úrokového výnosu, který je účtován do výkazu zisku a ztráty.
8
Ucetni zaverka_2011 7/31/12 6:06 PM Stránka 9
(d) Dlouhodobé dluhové cenné papíry
Nadace oceňuje dluhové cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti pořizovací cenou. Součástí ocenění dluhových cenných papírů k rozvahovému dni je i poměrní část
úrokového výnosu, který je účtován do výkazu zisku a ztráty.
(e) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně do 4 tis. Kč je účtován přímo do nákladů v roce jeho
pořízení. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč je lineárně odepisován po dobu dvou let.
V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku:
Majetek
Metoda
Doba odpisování
Budovy
Lineární
30, 50 let
Stroje, přístroje a zařízení
Lineární
5, 6 let
Automobily
Lineární
4 roky
Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy, nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší.
3. Dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Umělecká díla
Budovy
Stroje
a zařízení
Pořizovací cena
Zůstatek k 1. 1. 2011
121
1 093
45 903
2 539
Přírůstky
--250
-Úbytky
----Přeúčtování
----Zůstatek k 31. 12. 2011
121
1 093
46 153
2 539
Oprávky
Zůstatek k 1. 1. 2011
--5 656
2 000
Odpisy
--936
194
Oprávky k úbytkům
----Přeúčtování
----Zůstatek k 31. 12. 2011
--6 592
2 194
Zůst. hodnota 1. 1. 2011
121
1 093
40 247
539
Zůst. hodnota 31. 12. 2011
121
1 093
39 561
345
Budovy zahrnují technické zhodnocení (rekonstrukci) kostela sv. Anny, který má nadace od roku 1999 v nájmu od Národního divadla na období 99 let.
Drobný dl.
hm. majetek
Celkem
740
215
--955
50 396
465
--50 861
696
91
--787
44
168
8 352
1 221
--9 573
42 044
41 288
NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH VIZE 97
(f) Zásoby
Materiál je oceňován v reprodukčních pořizovacích cenách (zásoby materiálu představují zejména předměty přijaté formou nepeněžních darů). Úbytek zásob stejného druhu se oceňuje
metodou váženého aritmetického průměru.
4. Finanční majetek
Finanční prostředky jsou vedeny na běžných účtech a termínovaných vkladech v českých korunách, USD a EUR. Zůstatek na bankovních účtech k 31. prosinci 2011 činí 80 628 tis. Kč
(2010 – 73 983 tis. Kč).
Nadace získala z těchto prostředků v roce 2011 úrokové výnosy ve výši 824 tis. Kč (2010 – 1 144 tis. Kč).
Majetkové cenné papíry k obchodování zahrnují podíly v investičních fondech ČSOB v celkové výši 188 tis. Kč (2010 – 181 tis. Kč). Tyto cenné papíry byly k 31. prosinci 2011 přeceněny
na reálnou hodnotu.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek představují dlouhodobé dluhové cenné papíry společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a. s. držené do splatnosti v hodnotě 39 973 tis. Kč
(2010 – 39 002 tis. Kč). a krátkodobé dluhové cenné papíry společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a. s. držené do splatnosti v hodnotě 0 tis. Kč (2010 – 10 208 tis. Kč).
5. Pohledávky a závazky
(a) Pohledávky
Pohledávky činí celkem 389 tis. Kč (2010 – 742 tis. Kč), ze kterých 52 tis. Kč (2010 – 107 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti.
(b) Závazky
Závazky činí celkem 1 300 tis. Kč (2010 – 1 063 tis. Kč), ze kterých 87 tis. Kč (2010 – 40 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.
9
Ucetni zaverka_2011 7/31/12 6:06 PM Stránka 10
6. Vlastní zdroje
Vlastní
Fondy
jmění
Zůstatek k 1. 1. 2011
41 347
131 432
Přijaté dary
-529
Poskytnuté příspěvky
-- 974
Převod ztráty roku 2010
-- 2 383
Ztráta roku 2011
--Převod nepeněžního daru do vlastního používání
23
-23
Zůstatek k 31. 12. 2010
41 370
128 581
Výše nadačního jmění zapsaného v nadačním rejstříku k 31. prosinci 2011 činí 40 073 tis. Kč (2010 – 40 073 tis. Kč).
Ztráta
běžného období
- 4 228
--- 4 228
- 3 182
-- 3 182
Neuhrazená
ztráta min. let
- 2 483
--- 1 845
--- 4 328
Celkem
166 068
529
- 974
-- 3 182
-162 441
DAGMAR AND VÁCLAV HAVEL FOUNDATION VIZE 97
7. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2011 a 2010:
2011
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
Počet
zaměstnanců
2
1
3
Mzdové
náklady
995
836
1 831
Náklady na sociální
zabezpečení
a zdravotní pojištění
339
284
623
Sociální
náklady
----
2010
Zaměstnanci
Vedoucí pracovníci
Celkem
Počet
zaměstnanců
2
1
3
Mzdové
náklady
788
1 140
1 928
Náklady na sociální
zabezpečení
a zdravotní pojištění
221
434
655
Sociální
náklady
----
8. Odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů
V průběhu roku 2011 a 2010 nebyly nadací vyplaceny ani poskytnuty žádné odměny a půjčky členům statutárních a dozorčích orgánů. Rovněž nebyly uzavřeny žádné smlouvy, které by
nadaci zavazovaly k vyplácení jakýchkoli požitků v případě ukončení činnosti jednotlivých členů ve statutárních a dozorčích orgánech nadace.
Členové správní a dozorčí rady a jejich rodinní příslušníci rovněž nejsou účastni v osobách, s nimiž nadace uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní
vztahy.
9. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 146 tis. Kč (2010 – 101 tis. Kč), ze kterých 102 tis. Kč (2010 – 71 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení
a 44 tis. Kč (2010 – 30 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.
10. Stát – daňové závazky
Nadace eviduje pohledávku z daně z přidané hodnoty ve výši 57 tis. Kč (2010 – závazek 80 tis. Kč).
Ostatní přímé daně z titulu záloh na daň z příjmů fyzických osob činí 56 tis. Kč (2010 – 37 tis. Kč). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti.
11. Informace o jednotlivých projektech nadace
K 31. prosinci 2011 nadace realizuje 8 různých projektů. Všechny projekty budou detailně popsány ve výroční zprávě nadace. Zároveň budou ve výroční zprávě uvedeny přijaté
a poskytnuté dary.
12. Veřejné sbírky
Veřejná sbírka s názvem Fond porozumění byla zahájena 5. prosince 2007 za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu všech spoluobčanů, kteří se vlastními silami nemohou
dostat z těžké situace, neboť mají nějaký handicap, ať už fyzický, psychický nebo sociální. Veřejná sbírka bude ukončena 2. listopadu 2014. V rámci této veřejné sbírky proběhl v prosinci
2011 Mikulášský bazar. Bližší informace o poskytovaných darech v rámci této veřejné sbírky budou uvedeny ve výroční zprávě nadace.
13. Daň z příjmů
Nadace vykázala z činností podléhajících dani z příjmů právnických osob v roce 2011 i 2010 nulovou daňovou povinnost.
Ostatní příjmy nepodléhají dani z příjmů podle ust. § 18 zákona o dani z příjmů 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť jsou získávány z činností vyplývající z poslání nadace.
10
Ucetni zaverka_2011 7/31/12 6:06 PM Stránka 11
2011
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
Celkem
Náklady celkem
807
4 735
2 454
3
159
1 221
9 379
Z toho správní náklady
445
1 995
632
3
88
66
3 229
2010
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
Celkem
Náklady celkem
693
3 829
2 583
3
821
1 685
9 614
Z toho správní náklady
369
2 014
563
2
593
46
3 587
15. Závazky nevykázané v rozvaze
Nadace neeviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.
16. Významná následná událost
Správní radě nadace nejsou známy žádné významné následné události, které by vyžadovaly úpravu účetních výkazů nebo zveřejnění v příloze účetní závěrky.
NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH VIZE 97
14. Správní náklady
Správní náklady nadace za rok 2011 činí celkem 3 229 tis. Kč (2010 – 3 587 tis. Kč). Jejich struktura je následující:
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je odpovědná za účetní jednotku:
8. června 2012
Dagmar Havlová
předsedkyně správní rady
11
Ucetni zaverka_2011 7/31/12 6:06 PM Stránka 12
Download

Výroční zprávu je možno stáhnout zde.