TYRISTORY
Cílem
je ukázat přechod od principu spínání tyristoru k nejjednoduším aplikacím řízení
výkonu v ss a stř. obvodech.
Měření :
A) v ss obvodech
1) Změřte zapínací proud a napětí, úbytek napětí v propustném stavu – viz obr. 1.
Hodnoty porovnejte s katalogem.
( Pozn. Při měření dbejte na správné rozsahy přístrojů !! )
obr. 1
2) a) Změřte vypínací dobu tyristoru tv , viz obr. 2., tv určíte ze vztahu:
tv =
CU
1, 45 I Z
[ s, F ,V , A]
U … napětí zdroje
Iz … proud zátěže
C … potřebnou kapacitu najděte zkusmo, pomocí přípravku s přepínáním kondenzátorů
obr. 2
b) CHOPPER - ukázka řízení výkonu v ss obvodu :
-
nejprve principielně pomocí tlačítek;
po té , použíjte AKO - přípravek (astabilní klop. obvod) na obr. 2.
B) Tyristor v obvodech napájených stř. napětím
3) 1 – cestný fázově řízený usměrňovač s ohmickou zátěží - viz obr. 3.
a) Pozorujte a nakreslete průběhy napětí na osciloskopu pro 3 různé polohy řídícího
prvku ( Umax, Ustř, Uef )
b) Hodnoty odečtené na osciloskopu porovnejte s hodnotami měřicích přístrojů
c) Pro 1 polohu řídícího prvku – určete výkony podle údajů jednotlivých přístrojů,
provést diskuzi rozdílných výsledků.
obr.3
4)
Stř. měnič –
fázové řízení výkonu ve stř. obvodu (antiparalelní zapojení tyristorů) – viz obr. 4.
a)
b)
c)
navrhněte zapojení ampermetru a voltmetru, aby bylo možno určit výkon :
nebude-li střídač zapojen
při úhlu zapnutí 900
hodnoty porovnejte
Download

TYRISTORY Cílem je ukázat přechod od principu spínání tyristoru k