Patristics Bibliography (Czech Republic 2013), for Adamantius 2014
Jana Plátová, Ph.D.
Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts
CMTF Palacký University
Univerzitní 22
771 11 Olomouc
Czech Republic
e-mail: [email protected]
Miscellanea
DUS, Jan A., Řecká kurzorika a Krédo: Čítanka z rané křesťanské literatury [Greek Reader
and Credo: Anthology from the Early Christian Literature], Jihlava: Mlýn 2013, 131 pp.
ISBN 978-80-86498-53-9 (in Czech).
DUS, Jan A., Patristická exegeze: Výklady Matoušova evangelia [Patristic Exegesis:
Commentaries on the Gospel of Matthew], Jihlava: Mlýn 2013, 140 pp. ISBN 978-80-8649854-6 (in Czech; anthology of patristic expositions of seven Matthaean pericopes, written by
Origen of Alexandria, John Chrysostom and by Hilarius Pictaviensis).
VOPŘADA, D., Hlad a žízeň po spravedlnosti. Antologie z patristické exegeze čtvrtého
blahoslavenství [Hunger and Thirst for Righteousness. A Patristic Anthology of the 4th
Beatitude], Communio 17/1–2 (2013) 68–87 (in Czech).
Apostolic Fathers
DUS, Jan A., Biblické citace v Pseudo-Ignácově Listu Efezským [Biblical Quotations in
Pseudo-Ignatius’ Letter to the Ephesians], Studia theologica 15/2 (2013) 184-206 (in Czech,
with English summary).
Acta martyrum
KITZLER, P., Viri mirantur facilius quam imitantur: Passio Perpetuae in the Literature of the
Ancient Church (Tertullian, acta martyrum, and Augustine), in: M. P. Futre Pinheiro – J.
Perkins – R. Pervo (eds.), The Ancient Novel and Early Christian and Jewish Narrative:
Fictional Intersections, Groningen: Barkhuis Publishing & Groningen University Library
2012 (Ancient Narrative Supplementum, 16), 189-201 (ISBN 9789491431210).
DUDZIK, P., Martyrologické příběhy ve 2. a 4. knize makabejské a jejich možný vliv na řecké
křesťanské mučednické texty [Stories of Jewish Martyrs in 2 and 4 Maccabees and their
Possible Influence on Greek Christian Martyrological Narratives], Studia theologica 15/2
(2013) 169-183 (in Czech, with English summary).
Clement of Alexandria
ČERNUŠKOVÁ, V., The Concept of Eupatheia in Clement of Alexandria, in: Studia Patristica
LXVI (ed. M. Vincent), Leuven: Peeters 2013, 87-97.
HAVRDA, M., Textual Notes on Stromata VIII, Mnemosyne 66 (2013) 761-768.
PLÁTOVÁ, J., Die Fragmente des Clemens Alexandrinus in den griechischen und arabischen
Katenen, in: Studia Patristica LXVI (ed. M. Vincent), Leuven: Peeters 2013, 3–9.
PLÁTOVÁ, J., Clemens Alexandrinus Epistularum Ioannis apostoli interpres, Studia theologica
15/2 (2013) 207–225 (in Czech, with English summary).
Origen
ŠEDINA, M., Magical Power of Names in Origen’s Polemic against Celsus, Listy filologické
136 (2013) 7-25.
Eusebius
DUDZIK, P., Komentář Eusebia z Kaisareie k níkajskému vyznání víry: Rozbor listu křesťanské
obci v Kaisareii [The Commentary on Nicene Creed by Eusebius of Caesarea: An Analysis of
Eusebius’ Letter to his Diocese in Caesarea], Studia theologica 15/3 (2013) 1-28 (in Czech,
with English summary).
Gregory of Nyssa, On the Creation of Man
Řehoř z Nyssy, O stvoření člověka, introduction, translation and notes M. Bláhová, Oikúmené
2013, 273 pp. ISBN 978-80-7298-484-8 (Czech translation).
Ambrose of Milan
VOPŘADA D., Dobrý had a jelen. Dva obrazy Krista v kázání svatého Ambrože [Good Dear
and Serpent. Two Images of Christ in the Preaching of St Ambrose], Studia theologica 15/2
(2013) 238–252 (in Czech, with English summary).
VOPŘADA D., Eucharistie v křestní a celoživotní mystagogii Ambrože Milánského [Eucharist
in the baptismal and lifelong mystagogy of Ambrose of Milan], in: P. Ambros (ed.), Tajemství
eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. Olomouc:
Refugium 2013, 65–82 (in Czech).
VOPŘADA D., Předávání a růst víry u svatého Ambrože [Tradition and Growth of Faith in St
Ambrose], Cesty katecheze 5/1 (2013) 10–13; 5/2 (2013) 6–9 (in Czech).
Ambrosiaster
HUŠEK, V., Ježíšovo příbuzenstvo u Ambrosiastera [Ambrosiaster on the Relatives of
Jesus], Studia theologica 15/2 (2013) 226-237 (in Czech, with English summary).
Augustine, De immortalitate animae
Aurelius Augustinus, O nesmrtelnosti duše (introduction, traduction and commentary by L.
Karfíková), Praha: Oikúmené 2013, 290 pp. ISBN 978-80-7298-493-0 (Czech translation).
Augustine
KARFÍKOVÁ, L., Augustine to Nebridius on the Ideas of Individuals (ep. 14,4), in: Studia
Patristica LXX (ed. M. Vincent), Leuven: Peeters 2013, 477-486 (ISBN 978-90-429-3003-2).
KARFÍKOVÁ, L., « Essentia » et « substantia » chez Augustin et Pierre Abélard, in: R. Berndt
– M. Fédou (eds.), Les réceptions des Pères de l’Église au Moyen Âge : Le devenir de la
tradition ecclésiale. Congrès du Centre Sèvre – Facultés jesuites de Paris (11-14 juin 2008),
Archa Verbi (Subsidia 10), Münster : Aschendorff 2013, tome II (ISBN 978-3-402-10227-5),
707-726.
KARFÍKOVÁ, L., Filius tetragonus primus. La philosophie trinitaire d’après le commentaire
chartrain Librum hunc, in: Sacris erudiri 51 (2012) 317-329.
KARFÍKOVÁ, L., Das Verhältnis von Seele und ratio in Augustins Abhandlung De
immortalitate animae, in: F. Karfík – E. Song (eds.), Plato Revived: Essays on Ancient
Platonism in Honour of Dominic J. O’Meara (Beiträge zur Altertumskunde, Bd. 317), Berlin:
De Gruyter 2013 (ISBN 978-3-11-032440-2), 117-137.
KARFÍKOVÁ, L., The Christian World-Maker according to Augustine, John Eriugena, and
Thierry of Chartres, in: Horizons (Soul), 3/2 (2012) 131-172.
VOPŘADA, D., Augustinova cesta k Boží Moudrosti – Kristus a církev [Augustine’s Way to
God’s Wisdom: Christ and Church], Communio 17/3 (2013) 21–34 (in Czech).
Jerome
HUŠEK, V., ‘Perfection Appropriate to the Fragile Human Condition’: Jerome and
Pelagius on the Perfection of Christian Life, in Studia patristica LXVII (ed. M. Vinzent),
Leuven: Peeters 2013, 385-392 (ISBN 978-90-429-3000-1).
HUŠEK, V., Erasmova scholia k Jeronýmovým polemickým spisům [Erasmus’ scholia on
Jerome’s polemical works], in: T. Nejeschleba – J. Makovský (eds.), Erasmovo dílo v
minulosti a současnosti evropského myšlení, Brno: CDK 2012, 201-215.
Isaac the Syrian, The Ascetical Homilies
Izák Syrský, O tajemství kříže. XI. homilie Izáka Syrského z druhého dílu asketických kázání
[The Mystery of the Cross: The 11th Homily of Isaac the Syrian from the 2nd Volume of the
Ascetical Homilies], introduction, translation and notes by J. Brož, in Parrésia VI (2012) 207217, ISBN 978-80-7465-057-4, ISSN 1802-8209 (Czech translation).
Isaac the Syrian
BROŽ, J., Filokalie a Izák Syrský: mlčení (šeljā) jako základní zákon duchovní cesty
[Philocalia and Isaac the Syrian: Silence (šeljā) as the Fundamental Law of the Spiritual
Pilgrimage], in: K. Sládek (ed.), O Filokalii. Kniha, hnutí, spiritualita, Olomouc: Refugium
2013, 31-45, ISBN 978-80-7412-144-9.
Download

Za rok 2013 (pdf)