Mezinárodní odborný magazín skupiny SCHAUMANN
2 2012
Optimální zabezpečení výživy podle potřeb
SLOVENSKO
DAKNA Námestovo
a SCHAUMANN SLOVENSKO...............4
SKOT
Hygiena je základ
zdravých paznehtů............................14
PRASATA
CERAVITAL
snižuje náklady..................................20
Vážené čtenářky, vážení čtenáři.
V letošním roce 2012 se událo mnoho
důležitých událostí pro zemědělskou
prvovýrobu.
•Jatečná cena prasat se dostala
na úroveň, která již umožňuje dostat
se z těžké ztráty.
• Naproti tomu stoupla cena sojového šrotu do „neslušné“
výšky. K tomuto trendu se velmi rychle přidaly další alternativy bílkovinných krmiv (velmi často spekulativně). Často jsou
za náhradu sojového šrotu vydávány i různé směsi s močovinou a někteří prodejci je důvěřivým zákazníkům nabízí na základě vymyšlených polopravd.
• Výkupní cena mléka na podzim ukončila svůj propad, což je
dobrá zpráva. Jsem přesvědčen že je nutné, i vzhledem k roku
2015 kdy již nebudou platit mléčné kvóty, spojit síly co největšího počtu výrobců mléka v rámci Česka (prostřednictvím
silné odbytové organizace) pro vytvoření důrazného tlaku
na mlékárnu.
Firma SCHAUMANN připravila v letošním roce důležitou novinku pod názvem AMINOTRACE. Jedná se o organickou vazbu
stopových prvků, který je patentem firmy SCHAUMANN, nejedná
se tedy o nakoupené produkty od univerzálního dodavatele, ale
výsledek výzkumu a vývoje naší firmy. Podrobné informace najdete ve článcích na straně 3, 6 a 12.
Také bych vás chtěl co nejsrdečněji pozvat na velkou specializovanou výstavu EUROTIER, která se koná vždy jednou za dva
roky v Hannoveru. Firma SCHAUMANN bude mít svůj velký stánek v hale 16, číslo stánku A 04. Stánek je veliký, vždy se na něm
potkávají obchodní partneři firmy SCHAUMANN z celého světa.
Rádi vás na stánku přivítáme a vždy je přítomen český zástupce,
který se o vás postará.
Vážení čitatelia,
druhé tohtoročné číslo časopisu
skupiny SCHAUMANN sme zostavili
z aktuálnych podnetov či vo výžive
ošípaných a kráv alebo zo samotnej výroby vitamínovo minerálneho krmiva.
Taktiež sme zaradili reportáž z mladého odvetvia výroby bioenergie na Slovensku, kde naše
kolegyne a kolegovia obhájili v tomto roku vedúcu pozíciu,
či už v konzervácii hmoty pre bioplynové stanice alebo v poradenstve k výžive fermentorov. Je to výsledok osobného
nasadenia poradcov SCHAUMANN, ktorý je zrejmý aj z ďalších
dvoch reportáži z Oravy. V podhorskej oblasti Oravy s neľahkými klimatickými podmienkami žijú poľnohospodárske
podniky s pracovitými ľuďmi, ktorí sú verní svojmu regiónu.
Hospodária na svojej pôde a riadia sa zdravým sedliackym
rozumom. Ten však rozšírili ešte o niečo. Pridali k nemu zdravý
kupecký rozum. Práve v dnešnej dobe, kedy pomaly každá ľudská činnosť je podmienená ekonomicky, sú tieto dva prejavy
zdravého úsudku, empirickej skúsenosti či ľudskej prirodzenosti, absolútne nevyhnutné.
Poľnohospodári však prichádzajú do situácií, kedy aj
sedliacky rozum musí pokrčiť plecami alebo dokonca musí zostať
stáť. Nepochopiteľné správanie štátnych orgánov a spracova­
teľov mlieka či dosah neviditeľnej ruky európskych a svetových
trhov sú témy, o ktorých diskutujeme denne snáď všetci v našom
odvetví. Avšak skôr než sa nám rozum zastaví zo skutočnosti,
že najväčší európsky výrobcovia potravín napriek kríze udržali
rentabilitu obratu na 17%, pozrime sa zdravým sedliackym rozumom na tú našu výrobu a prehodnoťme každý proces alebo
rozhodnutie.
Ing. Dušan Kořínek, Ph.D.
Mag. Martin Kráčmar
OBSAH
AMINOTRACE
22 Spolupráca, ktorá sa mení na energiu
3Aminotrace
Bez stopových prvků nic nefunguje
14 Skot / Zdraví paznehtů
Hygiena je základ zdravých paznehtů
SILÁŽOVÁNÍ
15 Skot / Zdraví paznehtů
Zdraví paznehtů
Co umožňuje výživa?
6 Aminotrace / výživa skotu
Vyšší využitelnost stopových prvků
18 Aminotrace / Výživa prasat
Stopové prvky pro vyšší užitkovost
SLOVENSKO
4 DAKNA Námestovo
a SCHAUMANN SLOVENSKO
alebo Spoluprácou k zvýšenej kvalite
objemových a jadrových krmív
12 PD Hruštín
a SCHAUMANN SLOVENSKO
– takmer 10-ročná úspešná spolupráca
8 Krmivo / Konzervace obilovin
SCHAUMASIL
Bezpečná konzervace obilovin
SKOT
8
Skot / Výživa
Stabilizace TMR v teplém ročním období
Více úspěchu s Schaumann-programem
PRASATA
16 Prasata / ČR
I bez půdy lze dlouhodobě
produkovat kvalitní selata
20 Prasata / Výživa
Ceravital snižuje náklady
10 Skot / Odchov telat
Výživa telat dělaná správně
DRŮBEŽ
11 Skot / Výživa
Nové šance výrobců mléka
24 Drůbež / Nosnice
Žlutá z vajec
Tiráž:
Úspěch ve stáji • Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu
Vydávání povoleno: 15.2.1996, MK ČR E 12991 • ISSN 1214-5440 • Vydavatel: SCHAUMANN ČR s.r.o. • Adresa redakce: nám. Svobody 35, 387 01 Volyně, tel. 383 339 110, e-mail: schaumann@
schaumann.cz, web: www.schaumann.cz • Překlady: Ing. Lenka Procházková • Šéfredaktor: ing. Dušan Kořínek • Uzávěrka: 1. 10. 2012 • Úspěch ve stáji 2/2012 • Sazba: PTS s.r.o. Vodňany • Tisk:
Typodesign List České Budějovice • Neprodejné
2
2/2012
NOVÉ
Malé množství – velký účinek
Bez stopových prvků
nic nefunguje
Pro organismus zvířat jsou stopové prvky jako zinek,
měď, mangan, selen, kobalt, železo a jód esenciální,
pro život nezbytné, živiny. Ať již jednotlivě nebo
společně – podílejí se tyto sloučeniny na mnoha
funkcích. Řídí látkovou výměnu, reprodukci, imunitní
systém, růst, vývoj a regeneraci různých tkání.
Dr. Martin Rimbach
Název již říká: Stopové prvky jsou potřebné ve velmi malých
množstvích. Jejich příjem z trávicího traktu může být ovlivněn
jinými krmnými surovinami a antagonisty. Tak například mají
molybden, síra a železo velký vliv na absorpci mědi. A rostlinná
forma pro uložení fosforu – fytát má vliv na využitelnost zinku
u monogastrů.
NOVÉ
Malá množství mají velkou účinnost. Organicky vázané stopové
prvky umožňují vyrovnané zásobení zvířat a podporují mnoho
funkcí v organismu zvířete:
plodnost a reprodukce
tvorba mléka
kvalita paznehtů, špárků a kopyt
Cheláty
imunitní stav
Krmiva, jako obiloviny nebo extrahované šroty, obsahují stopové prvky, které zvíře nezbytně potřebuje. Nezřídka jsou ovšem
ve formě pro zvíře nevyužitelné. Rovněž koncentrace stopových
prvků není často dostatečná, aby pokryla potřeby zvířete s určitou výší užitkovosti. To jsou všechno důvody, proč se stopové
prvky v krmných směsích doplňují v anorganicky nebo organicky vázané formě.
Organicky vázané stopové prvky jsou stabilním a vysoce využitelným druhem vazby. Patří sem především cheláty. Jedná
se o komplexní sloučeninu mezi iontem kovu a ligandem (např.
aminokyselina). Ligand váže kov na více než jednom místě, takže
se stává součástí kruhu. Aminokyseliny jsou ideálními ligandy,
protože mají minimálně dvě funkční skupiny (aminoskupinu
a hydroxyskupinu) a mohou tvořit kruhovou strukturu – cheláty.
růst a produkční účinnost krmiv
Ochranná funkce
Rozpustnost je důležitým parametrem pro vstřebávání stopových prvků. Pro zlepšení využitelnosti stopových prvků musí být
cheláty nebo jiné komplexní sloučeniny např. v bachoru a ostatních částech trávicího traktu stabilní. Jako stabilní, elektricky neutrální komplexy chrání cheláty optimálně stopové prvky před
chemickými reakcemi během trávení.
Anorganicky vázané stopové prvky, nejčastěji oxidy a sírany,
jsou při nízké pH-hodnotě v žaludku uvolněny a ionizovány.
2/2012
odolnost vůči stresu
schopnost regenerace
stabilita látkové výměny
Elektricky nabitý kov (stopový prvek) je nyní v situaci, kdy může
reagovat s ostatními komponenty v trávicím traktu. Mohou se
tak především v tenkém střevě tvořit nerozpustné a tím nevyužitelné komplexy stopových prvků, protože se tady neutralizuje
krmná kaše sekrecí hydrogenuhličitanu sodného.
Hlavním cílem chelátů je odpovídající zásobení zvířat lépe využitelnými organickými sloučeninami stopových prvků. Jejich
ochranná funkce během trávení je proto nepostradatelná. Zde se
jako velmi výhodné projevily speciálně di-cheláty (stopový prvek
a dvěma aminokyselinami jako ligandy). Na jedné straně odpadají interakce a konkurence s ostatními elementy o transportní
cesty. Na druhé straně jen sotva tvoří stopové prvky, které jsou
navázané na aminokyseliny (cheláty), těžkorozpustné komplexy
s jinými součástmi krmení. Již s malým množstvím organicky
vázaných stopových prvků lze dosáhnout stejných výsledků jako
při vyšším dávkování anorganických sloučenin. Nezřídka je efekt
dokonce výrazně vyšší.
3
Slovensko
DAKNA Námestovo a SCHAUMANN SLOVENSKO
alebo Spoluprácou k zvýšenej kvalite objemových
a jadrových krmív
Isto ste si všimli, že sa v ostatnom čase akosi viac zameriavame
na podniky hospodáriace v horských a podhorských oblastiach.
Úspešné firmy podnikajúce v znevýhodnených oblastiach by mohli
byť inšpiráciou nielen pre svojich kolegov v rovnakých podmienkach,
ale aj pre zodpovedných, ktorí by mali prijímať také rozhodnutia,
ktoré „nedorazia“ poľnohospodárstvo v týchto regiónoch. Mali by byť
k týmto poľnohospodárom „milostivejší“ ako počasie k ich kolegom
v produkčných oblastiach Slovenska.
Snímky: Marián Dukes
Krajina bez zvierat je ako osirelá mať
Ak dovolíte, v úvode sa vrátime k myšlienkam, o ktorých sme
písali pre 2 mesiacmi v reportáži z RPD Zuberec. Horská a podhorská krajina je bez zvierat skutočne ako osirelá mať. Ak by
sme použili prirovnanie, že pripomína matku, ktorej deti odrástli
a opustili svoje rodisko, nebolo by to celkom presné. Tieto deti sa
totiž po čase môžu domov vrátiť. Siroty sa však už nikdy nevrátia.
Treba spraviť všetko preto, aby v našich horských a podhorských oblastiach bolo čo najmenej „osirelých matiek“. Ak aj administratívnymi opatreniami vrátime na pastvy časť zvierat, mali
by sme myslieť na to, aby tieto zvieratá boli aj aktívnymi producentmi potravín. Teda, aby ich chovatelia boli plnohodnotnými
členmi spoločenstva poľnohospodárov so všetkými právami
a hlavne povinnosťami. K tým patrí okrem iného aj dodržiavanie
zásad správnej poľnohospodárskej praxe či produkcia potravín
v zmysle hygienických štandardov. Ako vraví predseda predstavenstva hostiteľského podniku DAKNA Námestovo, družstvo
Ing. Milan Mišánik: „Je nemysliteľné, že z 3 000 registrovaných
fariem na Orave ja skutočne aktívnych len 30“. Pritom v prípade
produkujúcich fariem ide väčšinou o veľké podniky, ktoré si
poctivo plnia aj svoje daňové a odvodové povinnosti. Legislatívne opatrenie, ktoré oslobodilo malých farmárov hospodáriacich na výmere do 20 ha v znevýhodnených oblastiach (LFA)
od platenia daní a odvodov podľa slov Ing. Mišánika, zaviedlo
nerovnaké podmienky pre podnikanie v agrorezorte. Títo „farmári“ okrem toho poberajú výhody v podobe rozličných platieb,
čím sa nerovnosť povinností len prehlbuje. Spomínaný systém
Zľava hlavný zootechnik Ing. Augustín Pisarčík, vedúci výroby
Ing. Víťazoslav Henčel a poradca firmy SCHAUMANN
Ing. František Krempaský pri kontrole kvality kukuričnej siláže.
4
zvádza mnohých špekulantov k tomu, aby svoje farmy rozdelili
na niekoľko menších (menej ako 20-hektárových) hospodárstiev a môžu si naplno užívať výhody nespravodlivo nastaveného
systému. Mnohí z nich len „pro forma“ pomulčujú pozemky, nič
na nich nechovajú a ak aj chovajú, produkciu umiestňujú mimo
oficiálneho predajného reťazca. Tak štátu uniká zdroj príjmov.
Zhrnúc na záver túto problematika Ing. Mišánik konštatuje, že
spomínaní „podnikatelia“ len čerpajú výhody zo systému a nič do
neho nevkladajú a to nemá s rovnosťou príležitostí a hlavne povinností nič spoločné. Prejdime však k predmetu našej návštevy.
Kvalita „objemu“ i „jadra“ výrazne vzrástla
Spolupráca firiem DAKNA Námestovo a SCHAUMANN prináša
v prvom rade úžitok v podobe kvalitných objemových, ale aj
jadrových krmív. Tento rok je ich kvalita na skutočne vysokej
úrovni. Napríklad ďatelinová siláž má veľmi vysoký obsah dusíkatých látok (20,66 %), pritom obsah vlákniny je priaznivo nízky
(ADV 25,79 %). To bolo dosiahnuté vďaka podrobnému monitoringu stavu porastu pred jeho zberom a striktným dodržaním
zásad správneho silážovania, t.j. zberom porastu pred štádiom
butonizácie. Správnemu priebehu zelenej žatvy pomohol aj
fakt, že DAKNA skončila v tomto smere s poskytovaním služieb
a zamerala sa plne na zber objemových a jadrových krmív na
vlastných pozemkoch. Pri 3 000-hektárovej výmere poľnohospodárskej pôdy to zrejme inak ani nepôjde. Návrat „domov“ sa
osvedčil. Poradca firmy SCHAUMANN Ing. František Krempaský,
ale aj vedúci výroby Ing. Víťazoslav Henčel a hlavný zootechnik
Ing. Augustín Pisarčík na rozdiel od svojich kolegov budú mať
totiž na starosti zvyšovanie obsahu vlákniny na žiaducu úroveň
(prídavkom slamy). Ako však vraví pán Krempaský, takéto starosti
sú veľmi príjemné. Vysoký obsah dusíkatých látok umožňuje čiastočne vylúčiť externé zdroje bielkovín (napr. sóju či repku),
ktoré sú finančne náročné. Na to však treba mať aj dostatočné
množstvo kvalitných jadrových krmív. O nich bude reč v nasledujúcom odstavci.
Ďalším dôležitým prínosom zlepšenia práce pri výrobe objemových krmív je zvýšenie ich množstva. Podľa slov Ing. Henčela
by mal mať podnik k dispozícii aj minimálne 120 % potreby konzervovaných objemových krmív. A to aj s rezervou, ktorá počíta
so zvýšenou žravosťou kvalitnejších konzervovaných objemových krmív.
Ing. Mišánik je vášnivý diskutér.
2/2012
Novovybudované silážne žľaby „hostia“ nielen konzervované
objemové, ale aj jadrové krmivá.
Silážna kukurica, ktorej by sa tento rok určite potešila väčšina
poľnohospodárov (16. August 2012, 12:12:26 hod.).
Konzervované drvené zrno vlhkej kukurice
(vlaňajšia úroda z vakov).
Konzervované drvené zrno vlhkej pšenice
(tohtoročná úroda).
Využiť čo región dal
pričom vrchná vrstva silážovanej hmoty sa ošetrí SCHAUMASILom.
Takto konzervované obilie nielen že zachováva všetky živiny,
ale niektoré z nich činí aj ľahšie dostupnými pre zvieratá. Navyše
takto upravené obilie je možné využiť prakticky okamžite po
jeho zakonzervovaní. Ekonomická efektívnosť kŕmnej dávky na
báze domácich surovín v podmienkach tohto podniku začína na
hranici nákupnej ceny mlieka vo výške 0,30 €/l. Hoci ceny mlieka
medzitým pookriali, ešte stále nedosahujú spomínanú hodnotu.
Jadrové krmivá tento rok plne nahradila ich vaková verzia, t.j.
konzervácia vlhkého obilného zrna pomocou prostriedkov firmy
SCHAUMANN - SCHAUMASIL do plastových vakov. Plnenie do
vakov vykonala firma pána Krempaského IFK & D, s.r.o., Spišské
Hanušovce. Ako sme už spomenuli, zberová linka patrí domácim,
teda firme DAKNA Námestovo. O kvalite obilnín konzervovaných
produktmi firmy SCHAUMANN svedčia aj fotografie na tejto dvojstrane. Konzervácia vlastných obilnín má, samozrejme, aj ekonomické opodstatnenie. Odpadá prevoz obilia do poľnonákupu,
rozličné zrážky i následný nákup kŕmnych zmesí s nákladmi na
dopravu. V prípade kukurice z novej úrody budú na skladovanie
využité novopostavené silážne žľaby, čím sa znižujú náklady v porovnaní s konzerváciou ostatných druhov obilnín (t.j. hustosiatych). V prípade vlhkého kukuričného zrna silážovaného do žľabov
sa na konzerváciu používa biologický prípravok BONSILAGE CCM,
Spolupráca firiem DAKNA Námestovo a SCHAUMANN SLOVENSKO sa pretavila do dobrých výsledkov na poli i v maštali.
V jednej z nasledujúcich reportáži Vám predstavíme podobný
model, ktorý funguje medzi firmou SCHAUMANN a PD Hruštín.
Tu sa okrem iného budeme venovať aj niektorým aspektom ekologického poľnohospodárstva.
Pohľad do produkčnej maštale v stredisku Klin.
Konzervované drvené zrno vlhkej kukurice
(vlaňajšia úroda z vakov).
2/2012
V seriáli zostávame aj naďalej na Orave
5
NOVÉ
Aminotrace ve výživě skotu
Vyšší využitelnost stopových prvků
Podmíněno bachorem vyžadují přežvýkavci jiné zásobení energií a bílkovinami
než prasata a drůbež. Organicky vázané stopové prvky jsou rovněž u skotu potřebné
pro důležité pochody látkové výměny (schéma 1).
Dr. Leonhard Raab
Zásobení přežvýkavců stopovými prvky je poměrně složitá
záležitost. Na jedné straně z důvodu variability objemného krmiva, na druhé straně z důvodu vlivu bachoru. Pro přežvýkavce
nejsou stopové prvky měď, zinek, mangan, jód, kobalt a selen
všeobecně k dispozici v dostatku. Jejich doplnění v krmivu je
proto zvláště důležité.
V tabulce 1 jsou uvedeny významy stopových prvků. Jako
krmné doplňky jsou také povoleny železo a molybden. Tyto oba
komponenty nestojí v případě přežvýkavců v popředí nutného
doplnění. Jejich „význam“ tkví mnohem více v negativním vzájemném působení s ostatními prvky.
Antagonisté
Využitelnost stopových prvků je mimo jiné také závislá na
komponentech krmné dávky. Makroprvky jako síra, ale i stopové prvky mezi sebou jsou schopné využitelnost výrazně snížit.
I přes dostatečné množství může v těchto případech docházet
k sekundárnímu projevu nedostatku.
Nejdůležitějšími antagonisty mědi jsou síra, molybden a železo. V bachoru tak mohou vznikat těžko rozpustné sulfidy mědi.
Molybden má potenciál tento účinek ještě prohloubit.
Rovněž o železu je známo, že přispívá k tvorbě těžko rozpustných komplexů měďnatých sulfidů. Současně může inhibovat
v tenkém střevě absorpci mědi. Pro tvorbu hemoglobinu se musí
železo přeměnit na železo-III. Za tuto přeměnu je odpovědný
enzym obsahující měď – ceruloplasmin. Vzniká tak paradoxní
situace, že příliš mnoho železa vede díky negativnímu vzájemnému účinku k horšímu zásobení železem a k nízké syntéze hemoglobinu (Engle 2011).
Negativní vzájemné působení se projevuje mezi mědí a zinkem, mědí a manganem a také mezi železem a manganem. Protože se zinek, měď a mangan doplňují zpravidla v minerálním
krmivu, lze do určité míry tyto nerovnováhy vybalancovat. Obsah železa v objemném krmivu lze těžko pominout. V regionech
s vysokým obsahem železa v objemném krmivu je i voda bohatá
na železo a situace se tak zhoršuje při zásobení vlastní vodou.
Organicky vázané stopové prvky
Při zařazení organicky vázaných stopových prvků lze negativní
vzájemné účinky tohoto druhu výrazně eliminovat. Z důvodu
lepší využitelnosti je možné snížit absolutní množství, tak že antagonistické vztahy mezi stopovými prvky navzájem jsou nižší.
Rindamin, Rindavit, Rindavital
Tab. 1: Význam stopových prvků (podle Männera 2008)
6
měď
vývoj kostry, tvorba krve, pigmentace a keratinizace srsti/vlny,
plodnost
zinek
látková výměna buněk, růst, tvorba kůže, hojení ran, hospodaření
s hormony, kationtová vodní bilance, imunitní funkce
mangan
vývoj kostry, rozmnožování, látková výměna uhlovodíků a tuků,
imunitní funkce
Schaumann má již mnohaleté zkušenosti s používáním organicky vázaných stopových prvků ve výživě skotu – výrobky řady
Rindamin, Rindavit, Rindavital (tabulka 2).
Pomocí Aminotrace bude složení komponentů v Rindamin
a Rindavit – programu dále optimalizováno. Kromě toho budou
nabídnuty standardní výrobky se stopovými prvky z anorganických zdrojů.
2/2012
Aminotrace / Výživa skotu
Schéma 1: Těžiště účinku
plodnost
užitkovost
stabilní látková výměna
efektivita živin
příjem krmiva
stabilita bachoru
imunitní status
zdraví vemene
zdraví paznehtů
Všechny Aminotrace-výrobky jsou k dispozici s poměrem Ca:P
1:1, 4:1 nebo 7:1. Doplňuje se také OxiMin, osvědčená Schaumann-kombinace z přírodních i syntetických antioxidantů, v bachoru chráněný selen a vitaminu E.
Rindamin ATG/Rindavit ATG
Všechny Aminotrace-výrobky pro skot mají v názvu doplněk
„ATG“ (Aminotrace-glycináty). U Rindamin- a Rindavit- ATGvariant pochází část mědi, zinku a manganu z Aminotrace.
Tab. 2: Údaje o reprodukci při použití organicky vázaných stopových prvků na statku Hülsenberg
1. říje
dny
kontrola
organicky vázané
stopové prvky
60
68
poporodní interval dny
95
99
servisperiodadny
131
120
inseminační index
1,95
1,53
2/2012
Rindavit ATG Plus
Doplněk „ATG Plus“ označuje výrobky, které mají výrazně vyšší
podíl Aminotrace a vysoký obsah biotinu.
Rindavit ATG Plus Ass-Co
V „ATG Plus Ass-Co“- variantách je navíc Schaumann- účinná
látka Ass-Co Ferm (kombinace probiotik s živými kvasinkami)
Rindavital ATG top-dresink
U top-dresink výrobků jako jsou Rindavital ATG Top/Plus/Extra
pochází měď, zinek a mangan ze 100 % z Aminotrace. Selen,
u kterého tvorba glycinátu není možná, je dále z části tvořen
formou stabilní v bachoru a má tudíž vysokou využitelnost.
S tímto inovativním programem nabízí Schaumann pro oblast výživy skotu odpovídající zásobení organickými stopovými
prvky pro každý podnik a každou krmivářskou situaci.
7
Krmivo / Konzervace obilovin
Schaumasil
Bezpečná
konzervace
obilovin
Konzervace krmného obilí pomocí Schaumasil-kyselin je osvědčený
způsob. Výhody: nákladově příznivá metoda, velký výkon, nízká
technická náročnost.
Skot / Výživa
Stabilizace TMR
v teplém ročním
období
Více úspěchu
s Schaumannprogramem
Dr.Hans-Peter Pecher
Ve srovnání s ostatními metodami (např. sušení) nabízí tento
způsob navíc lepší zabezpečení produkce a vyšší užitkovost v živočišné výrobě. Nejen ve výživě prasat lze touto cestou zlepšit
biologickou užitkovost jako např. přírůstek a konverzi krmiva.
Schaumann vyvinul pro různé podmínky odpovídající výrobky.
Ošetřením krmného obilí Schaumasilem získáme kontrolu nad
bakteriemi, plísněmi a kvasinkami, které osidlují jednotlivá zrnka.
Při správném dávkování dochází k redukci počtu zárodků až na
hranici stanovitelnosti.
Schaumasil se dávkuje pomocí SDG-dávkovače do šnekového
dopravníku, kde se promíchá s obilím. Na každém zrnku se vytvoří ochranná vrstva. Standardní přístroj může nakonzervovat
cca 50 t obilí za hodinu, dodat lze i přístroje s vyšším výkonem.
SCHAUMANN-kyseliny pro konzervaci obilovin
SCHAUMASIL EXTRA tekutý
vysoce aktivní kombinace kyselin
rychlá, jistá a nákladově příznivá konzervace
vysoká flexibilita ve žních
vhodné především pro velké partie obilovin
optimální hygiena krmiv – téměř žádné ztráty při skladování
SCHAUMASIL SUPRA NK tekutý
kombinace kyselin s vysokým obsahem účinných
látek, šetrná k materiálům a snadno aplikovatelná
zabraňuje rozvoji plísní a bakterií v obilovinách
z hlediska podmínek přepravy se nejedná o nebezpečné zboží
8
Rostoucí venkovní teploty zlepšují podmínky
pro činnost kvasinek a plísní. Tyto mikroorganismy
jsou hlavní příčinou druhotného zahřívání
a mikrobiální zkázy krmiva.
Dr.Ewald Kramer
Platí, že tyto škodlivé mikroorganismy se velmi dobře množí
v sile za přístupu vzduchu. Pokud nedochází k druhotnému zahřívání již v sile, nastupuje o něco později, když je krmivo načechráno a smícháno v krmném žlabu s energeticky bohatými
komponenty.
Druhotné zahřívání je spojeno s velkými ztrátami energie.
Plísně jsou v krátkém čase schopné, ještě v krmném žlabu, vytvářet množství mykotoxinů, které mohou velmi zatížit organismus zvířete. Nová sledování z Technické univerzity Mnichov
hovoří o mykotoxinech, které potlačují důležitou bachorovou
houbu odbourávající celulózu a může tak docházet ke snížení
stravitelnosti krmiva.
Na krmivo zahřáté a napadené mikroorganismy reagují krávy
sníženým příjmem krmiva. Druhotné zahřívání se tak negativně
odráží v energetické bilanci dojnic. Druhotnému zahřívání v krmném žlabu se musí bezpodmínečně předcházet!
Schaumann nabízí výrobky, které jsou přizpůsobeny různým
oblastem a cílům použití.
Stabilizace TMR
Bezproblémovou manipulaci a použití garantují oba pH-neutrální, nekorozivní výrobky z řady SiloStar. Granulát SiloStar
TMR Protect (1 – 2 kg/t TMR) stejně jako tekutá forma SiloStar
Liquid jsou složeny z kyselých solí – benzoanu sodného, mravenčanu sodného a sorbanu draselného popř. benzoanu sodného a octanu sodného a lze je jednoduše dávkovat. V kyselém
prostředí rozvíjí svůj plný účinek a potlačují kvasinky a plísně.
Pokud má namíchaná TMR nižší kyselost (pH-hodnota TMR
>4,7) popř. je některý z komponentů již velmi silně zahřátý/zkažený, neměly by se již tyto dva produkty používat. Především
velmi suché siláže mají příliš vysokou pH-hodnotu a zvyšují pak
celkovou pH-hodnotu namíchané TMR. Jestliže má namíchaná
TMR pH-hodnotu vyšší než 4,7, doporučuje se provést stabilizaci
pomocí produktů s obsahem kyseliny propionové. Schaumasil
2/2012
Supra NK popř. Schaumasil TMR Pro obsahují kyselinu propionovou odpufrovanou amoniakem. Dávkují se v množství 3 – 5 l
na t TMR a odlišují se pouze v množství obsažené kyseliny propionové.
Graf představuje výsledky pokusů se SiloStar Liquid, SiloStar
TMR Protect a Schaumasil Supra NK ohledně jejich stabilizujícího
účinku v TMR. Všechny použité produkty se vyznačují výrazně
delší stabilitou uskladněné hmoty než kontrola. Zatímco se kontrola zahřívá již po 54 hodinách, TMR ošetřená pomocí SiloStar
TMR Protect (2 kg/t) a SiloStar Liquid (3 l/t) zůstává stabilní a studená po dobu 74 hodin. Jak jsme očekávali, nejlepší stabilizační
účinek s 86 hodinami dosáhla kombinace kyselin Schaumasil
Supra NK (3 l/t).
Graf:
Výsledky pokusu se stabilizací TMR
aerobní stabilita v hodinách
90
85
80
75
70
65
60
55
50
kontrola
SILOSTAR TMR
PROTECT
(2 kg/t)
SILOSTAR
LIQUID
(3 kg/t)
SCHAUMASIL
SUPRA NK
(3 kg/t)
Více energie
Pokud chceme v TMR ještě navýšit energie, nabízí Schaumasil
TMR-program mnohá řešení. Produkty Schaumasil TMR, Schaumasil TMR G, Schaumasil TMR Plus a Schaumasil TMR GL jsou
kombinací různých podílů odpufrované kyseliny propionové
a energetických látek propylenglykolu a/nebo glycerinu.
Propylenglykol a glycerin jsou známé svým vynikajícím účinkem v profylaxi ketózy během výživy v tranzitní fázi popř. v první
třetině laktace. Jak u propylenglykolu tak u glycerinu byl prokázán v mnohých pokusech glukoplastický účinek. Slouží k tomu,
aby poskytly organismu dostatek oxalacetátu. Oxalacetát je klíčovou látkou pro tvorbu glukózy v játrech (glukoneogeneze) a je
nepostradatelný pro citrátový cyklus, který odpovídá za metabolizaci volných mastných kyselin pocházejících z tělesného tuku.
Ochrana před ketózou
Pokud je oxalacetát v nedostatku, citrátový cyklus se „netočí“.
Kráva se nebude zbavovat svých volných mastných kyselin
cestou přes citrátový cyklus, ale mastné kyseliny se budou pře2/2012
měňovat v ketolátky - acetoacetát, ß-hydroxybutyrát a aceton.
Projeví se typické klinické příznaky ketózy. Shora vyjmenované
Schaumasil TMR-výrobky se dávkují v množství 3 – 5 kg/t TMR.
U Schaumasilu TMR stojí v popředí stabilizační účinek TMR
před profylaxí ketózy. Schaumasil TMR G, Schaumasil TMR Plus
a Schaumasil TMR GL obsahují vyšší množství glycerinu popř.
propylenglykolu a nižší množství odpufrované kyseliny propionové. Těžiště účinku se v uvedené řadě produktů posunuje
směrem k profylaxi ketózy.
Schaumasil TMR-program nabízí individuální řešení od výhradně stabilizačního účinku TMR přes kombinaci stabilizujících
kyselin s propylenglykolem/glycerinem k ochraně před ketózou.
Zkrmujte v teplém ročním období nezahřáté a chutné krmné
dávky, aby vaše dojnice přijímaly vysoké množství krmiva a plně
využily svůj potenciál užitkovosti.
9
Skot / Odchov telat
Výživa telat
dělaná správně
V odchovu telat platí: Při jakékoli intenzitě napájení se nesmí
zapomenout na bachor. Osvědčilo se použití telecí TMR.
Tab.
% podíl ve směsi
Dipl.-Ing. agr. Dirk Breer
Základ pro vysoký potenciál užitkovosti jalovic, dojnic a býků
ve výkrmu se tvoří již v odchovu telat. Toto zjištění vedlo k tomu,
že se intenzitě napájení opět začala věnovat pozornost.
Při všech pozitivních vlivech intenzivního napájení se nesmí
bachor dostat do pozadí. Potřeba energie a proteinu je u telat
již od 3. týdne života vyšší než obsah těchto živin v mléčném
nápoji připraveném z 1 kg mléčné krmné směsi na zvíře a den.
Názor, že telata potřebují především seno, je dnes překonaný.
Mnohé pokusy doložily: Především zkrmování jadrné směsi vyvolává chemickou stimulaci růstu bachorových klků butyrátem
a propionátem (foto).
Graf:
Zvýšení příjmu krmiva díky použití suché TMR
příjem krmiva, kg/den
3,0
telecí TMR
kontrolní skupina
2,5
1,5
1,5
1,0
Ø 748 g denní přírůstek
0,5
1 – 2
3 – 5
týden pokusu
6 – 8
9 – 12
Bachor telat ve stáří 6 týdnů. Vlevo bachor telat odchovaných na výživě s mlékem
a senem, vpravo s mlékem a jadrným krmivem (PennState University, 2000)
10
Zdroj: Dusel et al. 2010
Ø 860 g denní přírůstek
2,0
Příklad složení Schaumann-starteru pro telata
zrnová kukuřice
36,4
sójový šrot 46 % NL
29,6
tritikale
15,0
ječmen
15,0
KALVICIN PRO
4,0
Kromě toho bylo seno obviněno z toho, že může „ucpat“ bachor. Tím bylo pouze myšleno, že tele po příjmu velkého množství dlouhého sena vykazuje typické „senné břicho“, které bylo
dokumentováno v mnohých veterinárních publikacích.
Zdravý bachor
I přes pozitivní účinek jadrných krmiv na vývoj klků, je nutno
dodržovat základní pravidla pro zachování zdraví bachoru. Seno
samo o sobě není problematické. Záleží na jeho zpracování. Již
léta se v praxi používá suchá TMR popř. telecí TMR, kde se podle
volby jako komponent objemného krmiva míchá seno, vojtěška
nebo sláma. Jedná se o krátce řezanou hmotu, pokud možno
zbavenou prachu.
Telecí TMR se vyznačuje za prvé tím, že se výrazně zlepšuje
hygiena v krmném žlabu. Z důvodu vysokého obsahu sušiny se
netvoří mazlavé vrstvy. Dále bylo v pokusech, např. v FH Bingen,
prokázáno, že příjem krmiva se ve srovnání s odděleným předkládáním siláže a jadrného krmiva významně zvýšil. Odpovídajícím způsobem se zvýšila úroveň přírůstků telat (graf ).
Složení telecí TMR
Telecí TMR je většinou složená z objemného krmiva, vysoce
hodnotného jadrného krmiva a minerálního krmiva (např. Kalvicin Pro). Od zhruba tří až čtyř týdnů se přidává kukuřičná siláž
nejvyšší kvality. Suché komponenty je možné namíchat do zásoby v míchacím voze a uskladnit do vaku. Je třeba zohlednit
stabilitu při skladování. Pokud se přidává melasa (cca. 3 %) bude
nutná stabilizace, např. Schaumasilem TMR Pro.
Druhou variantou je každý den čerstvě namíchaná směs.
V mnoha podnicích se osvědčilo použití míchačky na beton.
Během krátké doby tak lze vyrobit homogenní směs. Jednoduše můžeme měnit složení TMR a postupná záměna krmiv není
problém. Flexibilní je rovněž přidávání komponentů zlepšujících
kvalitu míchanice, např. Schaumann Energy Protect. Nemusíme
se obávat nebezpečí druhotného zahřívání.
Jako optimální poměr pro namíchání se u varianty se slámou,
kukuřičnou siláží a jadrným krmivem doporučuje 1:1:2 (vztaženo
na sušinu) a doplnit 4 % minerálního krmiva. Vyjádřeno objemově (např. v kbelících) toto odpovídá zhruba 1:1:0,5.
2/2012
Skot / Výživa
Řepka proti sóje
Nové šance
výrobců mléka
Řepkový extrahovaný šrot (ŘEŠ) a sójový extrahovaný
šrot (SEŠ) jsou již řadu let etablovanými dodavateli
bílkovin v krmných dávkách dojnic. Jak ukazují
sledování začíná být ŘEŠ pro chovatele dojnic
zajímavější.
Dipl.-Ing. agr. Dirk Breer, Dr.Leonhard Raab
Ve prospěch ŘEŠ hovoří různé faktory: výživa bez geneticky
modifikovaných organismů, která stále více získává na důležitosti
díky prodejním strategií mlékáren. V ekologickém hospodaření
je standard nepoužívat GMO a základem krmení dojnic je využití
regionálně vypěstovaných krmiv. Dalším argumentem je cenová
výhoda, o více než 10 Euro/1q nižší cena ŘEŠ ve srovnání se SEŠ.
Nevýhody ŘEŠ jako např. vyšší obsah glukosinolátů jsou již
díky dlouholetému šlechtění odrůd minulostí. Také v oblasti
kvality proteinu a podílu dusíkatých látek neodbouratelných
v bachoru (protein protékající do tenkého střeva) se pozitiva
v nedávné minulosti obrátila ve prospěch ŘEŠ, domácího proteinového nosiče.
Krmivářské pokusy
Rozbory Südekuma et al. v roce 2001 měly za cíl zvýšení tabulkové hodnoty neodbouratelného proteinu v bachoru (UDP)
u ŘEŠ na 30 % a zajistit tak stejnou úroveň jako má SEŠ. Neodbouratelný protein v bachoru (UDP5) u ŘEŠ byl nově zvýšen na
35 %. U SEŠ zůstalo zadáno 30 % UDP5.
Prověření těchto hodnot se uskutečnilo během krmivářských
pokusů v následujících zařízeních: Haus Riswick (Severní Porýní-Vestfálsko), Futterkamp (Šlesvicko-Holštýnsko) a Iden (Sasko-Anhaltsko). Při různém zastoupení objemného krmiva byl SEŠ
částečně nebo zcela nahrazen ŘEŠ, uvedeno v tabulce 1.
Pro dosažení stejných obsahů energie byly ve všech krmných
dávkách použity tuky (vápenaté soli mastných kyselin). Osvědčil
se zde např. Schaumann Energy. U krmných dávek s vysokým
zastoupením kukuřičné siláže (Futterkamp a Iden) a současně
s vysokým podílem ŘEŠ vzniká negativní bachorová bilance dusíku (RNB). K vyrovnání byla použita krmná močovina, která je
zdrojem rychle využitelného dusíku.
Výsledky
Ve všech testačních zařízeních bylo bez problémů možné plné
nahrazení SEŠ za ŘEŠ, popř. ŘEŠ s močovinou. Graf 1 znázorňuje,
že u příjmu krmiva i mléčné užitkovosti korigované na obsah
energie (ECM) je tendence ve prospěch použitého ŘEŠ a v neprospěch SEŠ.
Kombinace ŘEŠ + močovina + tuk (vápenaté soli mastných
kyselin) se projevovala ve všech pokusech jako nejlepší varianta.
Pokud se protein doplňoval pouze ŘEŠ, byla při hodnocení
mléčných složek zjištěna menší nevýhoda u procentického obsahu mléčné bílkoviny. Množství mléčné bílkoviny (kg/zvíře/den)
bylo ovšem z důvodu vyšší mléčné užitkovosti na stejné úrovni.
Varianty s močovinou vykazovaly mírnou výhodu, především ve
srovnání s kombinací ŘEŠ a SEŠ. Močovinu lze velmi jednoduše
zařadit do krmné dávky, je součástí vybraných minerálních a doplňkových krmiv v Schaumann-programu.
2/2012
Při doplnění energie se významně pozitivněji osvědčilo zvýšení dávky tuků (vápenaté soli mastných kyselin) na max. 290 g/
zvíře/den, než zařazení SEŠ a malého množství tuků.
Jód v krmných dávkách s vyšším zastoupením řepky
Co se týká zásobení minerálními látkami, mohli bychom se
upamatovat, že podle starších studií při vysokých dávkách řepky
klesal obsah jódu v produkovaném mléce. Z tohoto důvodu se
doporučuje podle GfE (2001) dvojnásobné množství obvyklé
dávky jódu (z 0,5 mg/kg suš. na 1 mg/kg suš.). Novější sledování
udávají, že u laktujících krav je třeba počítat až s trojnásobným
množstvím (až cca 1,5 mg/kg sušiny), pokud se zkrmují vyšší
dávky řepky. Z tohoto důvodu vyvinul Schaumann pro tuto situaci speciální Rindamin- a Rindavit-výrobky s podstatně vyšším
obsahem jódu.
Jak pokusy ukazují, má dnes ŘEŠ takovou kvalitu, že může
kompletně nahradit SEŠ a to nezávisle na objemném krmivu.
Klesající hodnotu RNB (bachorová bilance dusíku) - následek
vysokého podílu kukuřičné siláže, lze vyrovnat pomocí doplňkového krmiva Schaumann MS doplněk s obsahem močoviny.
Nízký obsah energie ŘEŠ lze bez problémů vyrovnat podáním
Schaumann Energy. Vyšší nároky na zásobení jódem lze řešit pomocí odpovídajícího produktu řady Rindamin/Rindavit.
Tab. 1: Metodika pokusu – použití ŘEŠ u dojnic
LZ Haus Riswick
ZTT Iden
LVZ Futterkamp
Objemná krmiva uvedena v sušině, SEŠ= sójový extrahovaný šrot, ŘEŠ= řepkový extrahovaný šrot
Travní siláž
%
75
50
25
Kukuřičná siláž
%
25
50
75
ŘEŠ
✔
✔
✘
ŘEŠ a močovina
✘
✔
✔
ŘEŠ a SEŠ (50:50)
✔
✔
✔
SEŠ
✔
✘
✘
Doplnění proteinu s:
Graf 1: Příjem sušiny a množství mléka u různých krmných dávek
kg/zvíře/den
40
příjem sušiny
ECM
35
30
25
20
15
10
5
ŘEŠ
ŘEŠ a SEŠ
SEŠ
ŘEŠ
LZ Haus Riswick
ŘEŠ
ŘEŠ a SEŠ
ŘEŠ
ŘEŠ a SEŠ
+ močovina
+ močovina
ZTT Iden
LVZ Futterkamp
11
Slovensko
PD Hruštín a SCHAUMANN SLOVENSKO – takmer
10-ročná úspešná spolupráca
Do ekologického režimu vstupovali v roku 2004 ako prvý podnik
na Orave. Hoci sa dokázali veľmi dobre popasovať s výzvami tohto
systému hospodárenia, je možné, že od roku 2014 sa vrátia ku
konvenčnej schéme hospodárenia na pôde. Slovenský ekologický,
ale aj ekonomický priestor je nielen zaväzujúci, ale najmä zväzujúci.
Tentokrát vám prinášame reportáž z PD Hruštín.
Snímky: Marián Dukes
Našími sprievodcami družstvom, ktoré chová 290 dojníc (celkový počet HD je 600 jedincov), boli predseda predstavenstva
Ing. Milan Mišánik a podpredseda predstavenstva a vedúci výroby Ing. Ladislav Hojo.
V ekologickom režime rozhodujú objemové krmivá
12
slov Ing. Hoja išlo opačným smerom. Svedčí o tom najmä rast
produkčnej kvóty na mlieko zo 780 000 na 1 050 000 l.
Súčasťou prechodu na ekologické hospodárenie bolo intenzívnejšie využívanie organických hnojív. To pomohlo ušetriť ročne
až 33 000 – 50 000 €. Hoci od tejto sumy treba odpočítať náklady
na cisterny a aplikátory hnojovice, v konečnom dôsledku sú
Hruštínčania stále v pluse, pretože tieto technológie umožňujú
lepšie využiť živiny exkrementov. Nehovoriac o zlepšení „života“
takto hnojených plôch. Orná pôda i lúky a pasienky sú podľa slov
Ing. Hoja omnoho úrodnejšie ako keď ich hnojili „anorganikou“.
To sa odzrkadľuje aj na zvýšení intenzity výroby obilnín. Kvôli
obmedzenej možnosti striedania plodín ich však pestujú len na 30 – 40 ha, takže kŕmnu kukuricu sú Hruštínčania nútení nakupovať. Jej cena však v aktuál­nom hospodárskom roku bude
zrejme naďalej vysoká, takže sa v konečnom dôsledku nedostanú „na nulu” ani po zarátaní podpôr na ekologické hospodárenie. Paradoxné je, že tieto podpory boli jedným z hybných
motorov rozhodnutia o prechode na „ekológiu“. Družstvo sa totiž
v spomínanom čase nachádzalo v kríze spôsobenej výpadkom
príjmov z veľkej pridruženej výroby.
Hruštínčania si veľmi dobre uvedomujú potrebu výroby kvalitných objemových krmív. Ako sme spomínali v reportáži z námestovskej DAKNy, kvalita objemových krmív je alfou a omegou
úspechu v znevýhodnených produkčných podmienkach. Ak je
takýto podnik navyše v ekologickom režime, význam kvality krmív rastie nie lineárne, ale exponenciálne. Počiatky spolupráce
PD Hruštín a firmy SCHAUMANN SLOVENSKO sa datujú do obdobia krátko pred prechodom na ekologický systém hospodárenia.
To postavilo vtedajšie vedenie družstva spolu s Ing. Františkom
Krempaským z firmy SCHAUMANN SLOVENSKO pred veľkú výzvu. Ako vraví pán Krempaský, výroba objemových krmív v tom
čase nespĺňala štandardy a keď chceli uspieť v ekologickom režime, museli kvalitu svojej práce zlepšiť exponenciálne. Dôraz
na kvalitu „objemu“ je o to väčší, že v Hruštíne po prechode
do ekologického systému hospodárenia rapídne poklesla výmera ornej pôdy (na 170 ha).
Nebolo to ľahké, ale ako vraví Ing. Krempaský, obrat o 180
stupňov sa podaril. Súčasťou zabehnutého systému sa stalo
nielen preškolenie pracovníkov živočíšnej výroby v súvislosti
s výrobou konzervovaných objemových krmív, ale aj následné
zlepšenie manažmentu kŕmenia. Dnes sú pevnou súčasťou
pracovných „zvykov“ analýzy krmovín pred zberom, vyfermentovaných krmív i zmesnej kŕmnej dávky. Hoci „ekológia“ sa vo
všeobecnosti prezentuje ako extenzifikácia, v Hruštína sa podľa
Speňažovanie ekologických produktov je paradoxne v čase
možnosti predaja konečnému spotrebiteľovi ťažšie ako kedykoľvek predtým. Preč sú časy, keď sa platilo dobre za mlieko
(o nákupnej cene 0,42 €/l môže v súčasnosti farmár len snívať).
Navyše, dnes sa veľmi ťažko speňažuje „pridaná hodnota“ ekologických výrobkov. Dnes je tu raj špekulantov. Ľudí, ktorí sa neštítia klamať svojich odberateľov i kontrolné orgány. A nemusia
to byť vždy len naši, často právom kritizovaní, severní susedia.
Nikto presne nevie, koľko farmárov produkujúcich ovčie syry
chová v blízkosti salaša načierno kravy a ich mliekom „riedi“
svoje produkty, aby mali čo najvyšší zisk. V zime sú potom takéto
stáda spájané proti všetkým veterinárnym predpisom do jednej "čriedy" a na jar sa pokračuje v nekalej činnosti. Nehovoriac o tom, že niektorí „farmári“ majú aj stádo ošípaných, ktoré
na zimu zdieľa ustajňovacie priestory s prežúvavcami.
Naši výrobcovia potravín však v sebe ešte nenašli to, aby
do syreniny na výrobu oštiepkov primiešali varené zemiaky či
dokonca, aby celý varený zemiak dali do stredu syrového bochníka! Rozširovaniu takýchto praktík napomáhajú mäkké legislatívne pravidlá u našich severných susedov. Hoci naši chovatelia
nemajú veterinárny dozor príliš v láske, ku cti našich veterinárov
Ladislav Hojo a František Krempaský pri posudzovaní kvality
bielkovinovej siláže.
Milan Mišánik, František Krempaský a Ladislav Hojo (zľava).
Nerovnaké podmienky kazia trh
2/2012
Konzervované vlhké kukuričné zrno.
Časť silážnych žľabov je v Hruštíne krytá.
slúži, že u nás by sa nemohlo stať, že na brehu priehrady využívanej na rekreáciu by fungoval bitúnok vypúšťajúci odpad priamo
do jej vôd. O to horšie, že väčšina vôd nemenovanej vodnej nádrže sa nachádza na území susedného štátu.
Okrem nerovnakých podmienok na podnikanie je tu zo strany
našich severných susedov výhoda v podobe nižších sadieb DPH.
To vyháňa každý týždeň tisícky áut s kúpychtivými obyvateľmi
Slovenska na poľské trhoviská, kde ich čakajú síce lacné, avšak
nie vždy kvalitné potraviny, ponúkané veľmi často v hygienicky
nevyhovujúcich podmienkach. Rozdiel v cenách je tak veľký, že
dlhú cestu za lacnými potravinami merajú často aj zákazníci z najjužnejších častí našej republiky. Do Poľska za lacnejším tovarom
však nemieria len bežní občania, ale aj prevádzkovatelia hotelov
a reštaurácií! Vieme vôbec, čo nám ponúkajú niektoré inštitúcie
verejného stravovania?
Lacnejšie potraviny v Poľsku majú aj iní aspekt. Producenti
známych korbáčikov, resp. nití už nenakupujú mlieko od slovenských prvovýrobcov a spracovateľov, ale cestujú za ním
do Poľska. Navyše, ak sú pod rozličnými „výnimkami“ a umiestňujú tovar mimo oficiálnych kanálov, štát prichádza aj o svoj
podiel na daniach. Nehovoriac o tom, že takýto producenti kazia „kšeft“ poctivým kolegom. Nezanedbateľné je aj zdravotné
riziko tejto časti produkcie potravín. Podľa Ing. Mišánika je len
otázkou času, kedy vypukne nejaká zdravotná aféra v súvislosti
s neoficiálnymi výrobnými a distribučnými kanálmi. Zatiaľ mali
títo producenti a hlavne ich zákazníci šťastie.
družstvo príde o značnú časť výmery pôdy, na ktorej by mohlo
intenzívne produkovať trhové plodiny, ale hlavne krmivá pre
živočíšnu výrobu. V prípade hruštínskeho družstva hrá v neprospech zotrvania v „ekológii“ aj to, že dotácie za rok 2010 mu boli
vyplatené s takmer 2-ročným oneskorením. Ekodotácie za vlaňajšok v Hruštíne ešte nevideli. Podľa slov Ing. Mišánika však
v tomto regióne nie sú sami. Frekvencia výskytu takýchto podnikov dáva tušiť nejakú „lapáliu“. Je však ťažké dokázať, kto má
v skutočnosti prsty v tejto nekalej činnosti. Podstata problému
je totiž viac-menej v administrácii procesu kontroly.
„Zákernosť“ pravidiel ekologického poľnohospodárstva oberá
farmára o možnosť návratu. V prípade, ak sa rozhodne skončiť
s touto ilúziou sa môže pokojne stať, že vinou prísnych a zrejme
aj nie celkom logických pravidiel zrejme nebude môcť vrátiť
zatrávnené plochy do stavu ornej pôdy. Poviete si, veď tak to
má byť! Pôda predsa nemôže byť znásilňovaná a orať za každú
cenu a na ktoromkoľvek mieste predsa nie je možné. Celá vec
okrem aspektu zníženia intenzity prináša aj iný problém. Na liste
vlastníctva k väčšine prenajatých parciel je v kolónke druh pôdy
uvedené, že ide o pôdu ornú. A v takom stave ju aj jej pôvodní
vlastníci dávali do vznikajúceho družstva (teraz je vedľajšie, či
to robili dobrovoľne lebo na silu). Ornou pôdou sa stala dávno
pred združstevnením, a preto by bolo neúctou k našim predkom
trvať na tom, aby v rozumnej miere ornou pôdou aj nezostala.
V hruštínskom družstve v súčasnosti vedú intenzívne diskusie o tom, akým smerom sa budú uberať do budúcnosti. V roku
2013 im totiž končí program, v rámci ktorého sa venovali tomuto druhu hospodárenia. Zostať v ekologickom režime, alebo
sa vrátiť ku konvenčnému hospodáreniu na pôde. Nové vedenie
predstavenstva sa oprávnene obáva, že ak sa nezmenia pravidlá,
Problémom do budúcnosti zostáva aj prístup politikov k poľnohospodárom. Znižovanie, resp. rušenie podpôr môže pri
raste cien vstupov, krmivá nevynímajúc (čo je pri tohtoročnej
všeobecnej slabšej úrode obilnín už realitou) spôsobiť likvidáciu
živočíšnej výroby aj v horských a podhorských oblastiach, kde
je živočíšna výroba v podstate jedinou možnou alternatívou rozumného využitia pôdneho fondu. Ako nám hovoria dlhoročné
skúsenosti, návrat zvierat do vyprázdnených maštalí a na pastviny je veľmi ťažký, ak nie priam nemožný.
V Hruštíne investovali do modernej techniky na aplikáciu
tekutých organických hnojív.
Základným zdrojom dusíkatých látok sú ďatelinoviny
a ďatelino-trávne miešanky.
Ako ďalej?
2/2012
13
Skot / Zdraví paznehtů
Hygiena je základ
zdravých paznehtů
Výživa má velký vliv na zdraví paznehtů.
V předcházení nemocem hraje důležitou roli
také stájová hygiena.
Dipl.-Ing.agr. Tim-Ove Kuhlmann
Onemocnění paznehtů a končetin je po neplodnosti a onemocnění vemene třetím nejčastějším důvodem pro vyřazení
z mléčné produkce. Vlhkost, špína na podlahách a nedostatečná
péče o paznehty podporují infekční procesy jako např. nemoc
mortelaro, panaritium a hniloba paznehtů. Znamená to pokles
užitkovosti a následně vyřazení zvířete ze stáda.
Zdraví paznehtů ovlivňují mnohé faktory (schéma). Kromě
stájové hygieny a stájového klimatu sehrává důležitou úlohu
genetika a imunitní status. Na paznehty má vliv i správný výběr
krmiva. Nepostradatelná je pravidelná péče o paznehty. Hygienu
můžeme zvýšit čištěním paznehtů a dezinfekčními opatřeními.
Paznehty a kopyta špinavá, vlhká a s velkým s množstvím
mikroorganismů jsou měkčí, a tím náchylnější k onemocněním.
Z chodeb ve stáji je nutno odstraňovat výkaly a rošty udržovat
suché.
Pravidelná dezinfekce stájí DVG-testovanými přípravky jako
Organosept Neu nebo Permanent Neu významně redukuje
kmeny, které způsobují infekční poškození paznehtů. Tekuté
ošetřující přípravky, které se používají ve formě lázní paznehtů,
např. Schaumann-Klauen-Top, pomáhají udržet paznehty zdravé.
Při použití lázní na paznehty je nutno dodržet aktuální směrnice.
ProfiStreu K
Rovněž suché lázně paznehtů na bázi sloučenin vápníku jsou
vhodná, snadno proveditelná opatření pro zlepšení zdravotního
stavu paznehtů. Suchá lázeň paznehtů ProfiStreu K má silně alkalické vlastnosti a účinně potlačuje původce onemocnění. Rohovina paznehtu je odolnější a předchází se novým infekcím.
ProfiStreu K není korozivní. Nezatěžuje životní prostředí ani
člověka a zvířata. Obsažené minerálie působí proti kluzkosti
podlahy a nabízí zvířatům jistotu v pohybu. Před suchou lázní
se doporučuje paznehty očistit, pak ošetřit pomocí ProfiStreu K.
Suchá lázeň paznehtů je dobrou alternativou k tekuté variantě, protože zvířata často nechtějí tekutou lázní procházet, což
může působit problém při odchodu z dojírny.
ProfiStreu K je nejvhodnější pro použití v transponderových
boxech nebo ve vanách. Zvířata musí stát v suché lázni všemi
čtyřmi končetinami. Vany se plní cca 3x týdně přípravkem ProfiStreu K, každých 6 týdnů se zcela vyprázdní a nově naplní (výška
náplně ve vaně je cca 10 – 15 cm). Výkaly je nutno z vany stále
odstraňovat.
Pozitivní efekty používání přípravku jsou velmi rychle viditelné: Sušší paznehty především v mezipaznehtní oblasti; delší
14
Schéma: Faktory ovlivňující zdraví paznehtů
Endogenní faktory
Exogenní faktory
Imunitní status
Krmení a výživa
Zdravotní stav
paznehtů
Genetika
Hygiena
Péče o paznehty
Chodby a plochy
pro ležení
PROFISTREU K
Speciální přípravek pro zlepšení zdravotního stavu
paznehtů skotu a ovcí
ProfiStreu K je suchá lázeň na paznehty s účinkem
redukce mikroorganismů. Silně alkalický účinek
potlačuje patogeny.
Rohovina paznehtů je odolnější, účinně se předchází
novým infekcím. Kvalita rohoviny se výrazně zlepšuje.
Obsažené minerálie působí proti kluzkým povrchům
a umožňují zvířatům jistější pohyb.
ProfiStreu K není korozivní. Nezatěžuje životní prostředí, člověka ani zvířata.
přilnavost přípravku a tím delší čas účinku pro potlačení škodlivých kmenů; sušší stájová podlaha a sušší matrace v lehacím
boxu. Pouze zdravé končetiny mohou být základem úspěšné
mléčné produkce.
2/2012
Skot / Zdraví paznehtů
Zdraví paznehtů
Co umožňuje výživa?
Zhruba 10 procent dojnic, které jsou vyřazeny ze
stáda, odchází z důvodu onemocnění končetin
a paznehtů. Kulhající krávy představují pro mléčnou
produkci velké ekonomické ztráty. Celkové náklady
mohou u postižených krav činit 500 – 600 Euro.
Dr. Leonhard Raab
Velký význam má kromě péče o paznehty, hygieny, stavebního řešení stájí, individuality zvířete a stresu výživa a krmení
zvířat (schéma 1). Nejčastější neinfekční onemocnění paznehtů
je laminitida (zánět škáry paznehtní). Je to nejdůležitější příčina
dalších změn paznehtů jako je chodidlový vřed, krvácení paznehtů, abscesy v oblasti bílé čáry (Garsteiner 2005). Zánět škáry
paznehtní je tak nejdůležitějším onemocněním paznehtů podmíněným výživou.
Laminitidu lze rozdělit na čtyři formy (schéma 2). Tak jako
u mnoha jiných onemocnění se pouze zřídka vyskytuje v akutní
formě. Dominuje subklinická forma. V tomto případě je porušena
mikrocirkulace ve škáře. V této fázi nemají zvířata ještě žádné
bolesti. Ještě nekulhají. Toto se ovšem mění nejčastěji po cca 2
měsících. Zjišťujeme měkkou, žlutou rohovinu horší kvality a krvácející místa. Tyto změny se vyskytují především v oblasti bílé
čáry, na špičce paznehtu a na vnitřní straně chodidlové plochy
na rozhraní rohového pouzdra a měkkých tkání (Kofler 2001).
Také dvojité chodidlo může poukazovat na subklinickou laminitidu.
Schéma 1: Příčiny kulhání u skotu
Stavební
řešení stáje
Stres
Krmení a výživa
Individualita
zvířete
Péče o paznehty
Příčiny laminitidy
Hlavní úlohu při laminitidě sehrává histamin. Histamin je látka
vykazující cévní aktivitu, která zapříčiňuje špatné prokrvení tkání
a poškození cév. Důvody pro tvorbu histaminu je třeba hledat
především ve výživě. Histamin způsobuje zúžení krevních cév,
tím dochází k horšímu prokrvení škáry a následně k horší kvalitě
rohoviny (schéma 3). Spouštěči onemocnění paznehtů mohou
být také náhlá změna krmiva a rychlé zvýšení dávky jadrného
krmiva po otelení.
Pokud se problémy s paznehty objevují ve větší míře 2 – 3
měsíce po porodu, lze hledat příčinu a také možné řešení v krmení a výživě během přechodného (tranzitního) období. Příliš
časné využití zelených porostů při současně chladných nočních
teplotách může znamenat vysoké obsahy fruktanů a cukru. Stres
z vysokých teplot na straně druhé způsobuje nízké pH-hodnoty
v bachoru. Pokud nejsou krmné dávky přizpůsobeny podmínkám, vyskytují se onemocnění paznehtů na podzim ve vyšším
měřítku.
Sestavení krmné dávky
Nejzásadnější je sestavit krmnou dávku tak, aby odpovídala
požadavkům přežvýkavců. Důležitým předpokladem je dostatečné množství strukturálně funkční vlákniny, 25 % škrobu
a cukru (max. 30 % při zařazení zrnové kukuřice). Bachorové
bakterie vyžadují čas, aby přivykly novým komponentům
v krmné dávce. Bachorové klky potřebují 3 – 4 týdny, aby byly
opět schopny přijmout z bachoru velké množství těkavých mastných kyselin. Z tohoto důvodu, by mělo být podniknuto vše pro
zamezení náhlých změn krmných dávek vysokoužitkových krav.
Především v období kolem telení je kráva vystavena celé řadě
nevyhnutelných stresových situací. Příliš rychlé zvýšení dávek
jadrných krmiv přispívá k nízkým pH-hodnotám v bachoru. Následují-li ještě ketózy, mléčná horečka, zadržení očistků, mastitidy, můžeme po dvou měsících očekávat problémy s paznehty.
V minulém roce se opět diskutovalo o délce řezanky kukuřičné
siláže. Sledování z posledních let ukazují stále zřetelněji, že homogenita TMR (celková směsná krmná dávka) má rozhodující význam. Krátce řezané siláže se snadněji dusají a při použití vhodného silážního přípravku vykazují vysokou kvalitu. Klesá výskyt
biogenních aminů. Druhotnému zahřívání hmoty v sile nebo ve
žlabu lze zamezit pomocí použití Schaumasil TMR-výrobků.
Doplňky krmné dávky
RINDAMIN BP
Schéma 2: Průběh laminitidy
Akutní
bolesti,
narušení celkového dobrého stavu zvířete,
silná pulzace v arteriích na končetinách
Subklinická
nemotorná, těžká chůze,
popř. kulhání,
změna rohoviny (žlutě zbarvená rohovina,
krváceniny, defekty na bílé čáře, dvojité chodidlo)
Chronická
často pouze mírné kulhání,
výrazná změna rohového pouzdra
(letokruhy, konkávní dorzální stěna),
rozšířená bílá čára a defekty
Chronická-recidivující
opakující se akutní stav
2/2012
Rindamin BP obsahuje hydrogenuhličitan sodný, uhličitan
sodný a oxid hořečnatý. Tyto tři komponenty přispívají ke stabilní pH-hodnotě v bachoru a stabilní látkové výměně. Kyseliny
vznikající i přijaté v silážích jsou pufrovány. V zimních měsících
je dostatečná dávka 150 g na zvíře a den. Při stresujícím horkém
počasí se dávka zvyšuje na 250 g.
ASS-CO FERM
Živé kvasinky v Ass-Co Ferm potlačují novou tvorbu kyseliny
mléčné v bachoru a zhodnocují kyselinu mléčnou přijatou v siláži. Tento „biologický pufr“ zvyšuje pH-hodnotu.
15
Skot / Zdraví paznehtů
Prasata / ČR
Biotin
Za normální situace vytváří bachorové bakterie biotin v dostatečném množství. Při nízkých pH-hodnotách v bachoru se vytváří buď méně biotinu, nebo se opět odbourává. Následek: Pro
tvorbu rohoviny je k dispozici méně biotinu. Různé studie hovoří
o zlepšení zdraví paznehtů po přidání biotinu. Uplynou ovšem
minimálně 3 až 4 měsíce, než se pozitivní výsledky dostaví.
Stopové prvky
Nepřímo se na zdraví paznehtů podílí celá řada stopových
prvků. Největší význam mají přitom zinek a měď. Nejen u přežvýkavců se zinek podílí všude, kde jde o srst, kůži a rohovinu.
Podporuje zrání keratinu a hojení ran. Rovněž měď je důležitá
pro syntézu keratinu a tím se podílí na vývoji rohoviny paznehtů.
Pokud dochází k poruchám resorpce stopových prvků, nemělo
by toto být kompenzováno jejich příliš velkými dávkami, ale
vyšší využitelností stopových prvků. Vyšší využitelnost nabízí
organicky vázané stopové prvky. Právě při zařazení organicky
vázaných stopových prvků bylo sledováno méně problémů
s paznehty. Při použití organicky vázaných stopových prvků ve
výživě bylo potvrzeno méně dvojitých rohovinových chodidel,
chodidlových vředů, krvácení chodidel a volných stěn (Nocek
2000).
Onemocnění paznehtů způsobené pochybeními ve výživě
nelze vyřešit pomocí jednotlivých opatření a jednotlivých komponentů. Období kolem telení si zaslouží zvláštní pozornost.
Neboť: Krávy v ketóze mají více onemocnění paznehtů. Krávy
s nemocnými paznehty mají více ketóz. Tyto vzájemné vztahy
mezi poruchami látkové výměny a onemocněními paznehtů
ukazují komplexnost tělesných pochodů.
Schéma 3: Vztah mezi výživou a krmením, bachorovou
acidózou, bakteriálními onemocněními
a vznikem laminitidy
Výživa a krmení
nadměrný, rychle fermentovatelný podíl uhlovodíků,
jemná struktura krmiva
nadměrná tvorba kyseliny mléčné
pokles pH v bachoru (bachorová acidóza)
odumření gramnegativních bakterií a uvolnění endotoxinů
Bakteriální
onemocnění:
- zánět dělohy
- mastitida
HISTAMIN
Vliv životního prostředí:
- komfort, pohoda zvířat
- vysoká koncentrace zvířat
- sociální postavení
zúžení cév v kapilárách škáry
& otevření arteriovenózních anastomóz
Zánět škáry paznehtní (laminitida)
16
I bez půdy lze
dlouhodobě
produkovat
kvalitní selata
Firma Selvem s.r.o. Hrušky je rodinným podnikem
manželů Zugárkových a vznikl po transformaci
zemědělského družstva v roce 1994. Jedná se o farmu
s chovem prasat, která se specializuje na produkci
selat a nachází se v Hruškách u Břeclavi. V roce 1996
až 1997 zde proběhla rekonstrukce odchovny selat
a v roce 2001 pak rekonstrukce poroden umožněná
především majetkovým vstupem firmy ZENZA
a.s. Znojmo. Spolupráce s touto společností trvala
až do března 2009. Poslední velkou investicí byl
v roce 2010 nákup chovného stáda prasnic, včetně
vyprodukovaných selat.
Základní stádo s plně uzavřeným obratem dnes tvoří 220
prasnic a cca 60 kusů zařazených prasniček vlastní produkce.
K dispozici je 64 porodních míst, což při zmíněném počtu prasnic umožňuje třítýdenní turnus. V současné době odstavují 24,5
selete na prasnici a rok, to je o 2 selata více než v roce 2010.
Při této užitkovosti jsou pak schopni dodávat odběrateli každý
měsíc vyrovnanou kolekci 300 selat o průměrné váze 25 kg, které
bylo dosaženo průměrným denním přírůstkem 435 g. Kontrakt
na vyprodukovaná selata uzavřeli majitelé s firmou TOKO AGRI
a.s., která je dodává na svou farmu v Poľnohospodárském družstvu Beckov. Již déle jak šest let je využíván genetický materiál
plemenářské společnosti Topigs, který mimo jiné klade vysoké
nároky na výživu, má-li být zcela využito genetických schopností
zvířete.
Po celou dobu, tj. od roku 1994 pracuje farma bez vlastní zemědělské půdy, což znamená, že veškerou výživu prasat chovaných na farmě musí zajišťovat nákupem krmných směsí. V době
spolupráce se společností ZENZA, dodával tento partner kompletní krmné směsi ze své míchárny. V letech 2010 a 2011 pak
dodávala krmné směsi míchárna MIA Rakvice. Od roku 2011 na2/2012
kupují manželé Zugárkovi krmné obilí a kukuřici pro výrobu krmných směsí od okolních farmářů. Minerální krmiva dodává firma
SCHAUMANN ČR s.r.o. a míchání krmných směsí přímo na farmě
a dodávky sóji pak zajišťuje provozovatel mobilní míchárny. Spolupráce se společností SCHAUMANN ČR s.r.o. již trvá téměř 12
let. Kompletní krmivářský servis zajišťuje odborný poradce pan
Rostislav Valeš a jednotlivé návrhy receptur krmných směsí jsou
tvořeny v úzké spolupráci s majiteli tak, aby plně vyhovovaly vysokým nárokům zvířat i ekonomické rentabilitě. Všechny krmné
směsi jsou míchány z drceného (mačkaného) obilí a kukuřice,
s přidáním příslušného množství sójového extrahovaného šrotu
a minerálních krmiv SCHAUMANN.
Do směsi pro výživu březích prasnic a chovných prasniček
(KPB) je používán minerální krmný doplněk, který je primárně
určen pro prasničky, ale zde se výborně osvědčil i pro prasnice.
Pro kojící prasnice (KPK) se používá produkt s vyšším obsahem
aminokyselin a dusíkatých látek, směs je navíc z preventivních
důvodů okyselena, což snižuje pH v zažívacím traktu matek.
Použití takto upravené směsi významně napomáhá snížení coli
průjmů u selat na porodně. Směs pro selata je obohacena přidáním sušeného mléka a je opět okyselena krmnou kyselinou.
Takto připravená je využívána jako příkrm od 7. dne po narození
a selata ji velice dobře přijímají i v sypké formě. Teprve ve váze
okolo 15 kg se přechází na krmnou směs A1, která obsahuje vyšší
množství živin, aby mohla selata v tomto stáří plně využít svůj
potenciál růstu.
Firma Selvem s.r.o. Hrušky produkuje kvalitní výkrmová selata
celých 18 let a přežila veškerá úskalí, která chov prasat za ta léta
provázela. Situace byla a je o to složitější, že opravdu veškeré
komponenty pro výrobu krmných směsí musí nakupovat, čímž
jsou odkázáni na značné výkyvy v cenách za obilí a náklady
na krmení tedy velice často silně zhoršují ekonomické ukazatele.
Přesto se zdá, že volba dobré genetiky spolu s vysoce kvalitní
výživou, která využívá veškerých nových poznatků, jsou cestou
k úspěchu a rentabilitě. Jistě k tomu přispívají i vhodně zvolená
výživa. Neboť pouze kvalitně, správně a dobře živené matky
(prasnice) dávají zdravá a vyrovnaná selata, o které je pak vysoký zájem. Farma manželů Zugárkových je toho příkladem a my
jim přejeme mnoho kvalitních selat, hodně úspěchů a v dalších
letech jenom spokojené odběratele.
2/2012
17
NOVÉ
Aminotrace ve výživě prasat
Stopové prvky pro vyšší užitkovost
Producenti prasat mohou dnes na trhu obstát pouze při vysoké užitkovosti zvířat.
Toto platí stále více v čase tvrdé konkurence a přísných hospodářských podmínek.
Vyšší užitkovost z krmiva přinášejí lépe využitelné stopové prvky (schéma 1).
Dr. Martin Rimbach
Vyšší užitkovost prasnic a lepší růst moderních genotypů zvířat podporuje právě odpovídající zásobení stopovými prvky. Především vývoj fundamentu a kostry, porodní hmotnost, mléčná
užitkovost a růst lze ovlivnit speciálními účinnými látkami.
Stopové prvky nemohou být do krmiva přidávány v libovolném množství. EU předkládá závazná nejvyšší povolená množství, aby se zabránilo toxickým účinkům předávkování. Cílem je
také snížit vylučování těžkých kovů jako zinku a mědi.
S výjimkou mědi (výhradně u selat) nesmí být do krmiva přidávána příliš vysoká množství stopových prvků, která by přesahovala fyziologické potřeby. V důsledku těchto mezní hodnot,
není zvýšení obsahu v krmivu možné. O to více se musí při doplňování sloučenin stopových prvků dbát na jejich využitelnost.
(Cu, Fe, Zn, Mn) již komplexně vázány s aminokyselinou glycin
a tím jsou ochráněny.
Z tohoto důvodu vykazují vysokohodnotné Aminotrace-glycináty podstatně vyšší stravitelnost než anorganické sloučeniny
stopových prvků jako např. sírany (tabulka 1). Takto lze zajistit
zásobení stopovými prvky na stejné úrovni, stačí ovšem přidat
o 25 až 50 % nižší dávku. Výsledek: lepší, jistější zásobení při
výrazně menším vylučování těžkých kovů.
Schaumann-koncept zajišťuje užitkovost, zdraví a udržitelný
rozvoj v moderní produkci prasat. Základem toho je cílená náhrada anorganicky vázaných stopových prvků Aminotrace-glycinátem kombinovaným se sníženým dávkováním stopových
prvků.
Přidáním se ušetří až 50 %
Chov prasnic
Využitelnost anorganických sloučenin stopových prvků v trávicím traktu je snížená z důvodu tvorby špatně absorbovatelných komplexů. U Aminotrace-stopových prvků jsou ionty kovu
Skupinové ustájení prasnic představuje kvůli bojům o postavení ve skupině velkou zátěž pro špárky a končetiny. Kromě
opatření managementu může také výživa cíleně ovlivnit jejich
kvalitu. Odpovídající zásobení zinkem, manganem a mědí zlepšuje stabilitu špárků, kloubů, šlach, kostí a působí na další funkce
v organismu.
Jeden polní pokus (dynamická skupina) neznamenal pouze
zlepšení špárků. Cíleným podáním Aminotrace lze snížit počet prasnic vyřazovaných z důvodu problémů s končetinami
a špárky (schéma 2). Stopové prvky – kovy sehrávají důležitou
roli v různých reprodukčních procesech. Lepší a stabilnější zásobení prasnic pomocí Aminotrace-glycinátů přináší výhody pro
užitkovost, především pokud je prasnice ve stresu.
Tab. 1: Aminotrace zlepšuje stravitelnost stopových prvků
(síran versus AMINOTRACE), relativní zvýšení (základ: síran)
železo
mangan
zinek
měď
18
+40 %
+ 38 %
+ 35 %
+ 140 %
2/2012
Aminotrace / Výživa prasat
Schéma 1: Těžiště účinku
růst
odolnost vůči stresu
plodnost
funkce látkové výměny
efektivita ve využití krmiva
imunitní status
vylučování těžkých kovů
stabilní fundament
schopnost regenerace
příjem krmiva
zdraví špárků
Odchov selat
Selata mají v prvních týdnech po odstavu malou kapacitu
žaludku. Z tohoto důvodu je nutno dbát na jejich vyvážené zásobení stopovými prvky. V této, pro sele, velmi těžké fázi probí-
hají složité procesy imunitního systému a antioxidativní procesy
(ochrana buněk). Správné dávkování stopových prvků velmi výrazně ovlivňuje jejich účinnost a zdravotní stav selat.
Z důvodu náhlé změny z vysoce stravitelného krmiva v době
kojení na komponenty s relativně horší stravitelností stopových
prvků zastávají stabilní a efektivní Aminotrace-sloučeniny důležitou úlohu.
Schéma 2: Vývoj ztrát při 6-měsíčním používání
AMINOTRACE (částečná výměna) během březosti
1. – 3. měsíc
Výkrm prasat
4. – 6. měsíc
kulhající prasnice,
které byly vyřazeny
37 %
kulhající prasnice, které
byly opět zařazeny
63 %
kulhající prasnice,
které byly vyřazeny
12 %
kulhající prasnice, které
byly opět zařazeny
83 %
Také výkrm prasat profituje z Aminotrace. Obsah zinku a mědi
v kompletní krmné směsi prasat ve výkrmu může být u nejvyšších požadavků na užitkovost drasticky snížen. To znamená: do
půdy se bude dostávat méně těžkých kovů. Jak schéma 3 ukazuje, je možné při odpovídajícím konceptu výživy snížit vylučování mědi do kejdy o 40 % a zinku o 60 %, pokud se použije
Aminotrace.
Aminotrace nabízí odpovídající zastoupení stopových prvků
pro lepší využití genetického potenciálu, lepší zdraví a snížené
vylučování těžkých kovů. Výsledkem je vysoká úroveň užitkovosti a dobrý zdravotní stav prasat.
Schéma 3: Průměrné snížení vylučování mědi a zinku
díky konceptu krmiv s AMINOTRACE
ve srovnání s normálním vylučováním
- 40 %
- 60 %
2/2012
měď
zinek
19
Prasata / Výživa
Méně krmiva a vyšší růst
Ceravital snižuje náklady
Předpokladem pro rentabilní živočišnou produkci jsou nejen vysoké
přírůstky, dobrá konverze krmiva, ale také správné řízení chovu a zdraví
zvířat. Ceravital je surovina bohatá na proteiny s dalším účinkem.
M. Sc. agr. Henrike Kaack / M. Sc. agr. Sabine Gabel
Náklady na krmiva tvoří velkou část produkčních nákladů.
Stoupající ceny krmiv sehrávájí tudíž důležitou roli. Zlepšení konverze krmiva a cílené efektivní zařazení hodnotných vedlejších
produktů, např. výpalků, může náklady na krmiva snížit.
Ceravital, novinka z Schaumann výzkumu, je surovina bohatá
na proteiny a má další doplňující efekt. Ceravital nabízí možnost
snížit antinutritivní efekty a zvýšit zhodnocení všech živin, především frakce neškrobnatých polysacharidů (NSP-frakce).
Stravitelnost
Neškrobnaté polysacharidy (NSP) jsou lokalizovány hlavně
v rostlinných stavebních látkách. U domácích druhů obilovin
převažují pentózany. Obsahy pentózanů a ß-glukanů u našich
obilovin uvádí graf 1. Oves a ječmen obsahují kromě toho významný podíl ß-glukanů. Tritikale (není uvedeno) obsahuje
stejně jako pšenice a žito vysoký podíl pentózanů.
Monogastrická zvířata nedisponují vlastními trávicími enzymy,
které by štěpily NSP, a proto jsou NSP pouze v omezeném rozsahu štěpeny střevní flórou. Dochází tak ke snížení využitelné
energie a obsahu živin v krmivu, dochází k obalení/uzavření jinak
vysoce stravitelných živin jako jsou proteiny, tuky a škrob.
Graf 1: Různé obsahy pentózanů a ß-glukanů
v našich obilovinách
% v sušině
14
12
10
8
6
4
2
kukuřicepšenice
*suma arabinózy plus xylózy1
20
pentózanyß-glukany
Celkový obsah ß-glukanů nebo pentózanů nevypovídá ještě
o možných antinutritivních účincích. Rozhodující je rozpustnost
těchto sloučenin, protože jen rozpustné pentózany nebo ß-glukany vedou ke zvýšení viskozity.
Rozpustné NSP-frakce zvyšují v trávicím traktu viskozitu. Zadržují velké množství vody a trávenina se stává lepivou. Dochází ke
zhoršení absorpce živin ve střevě a konzistence výkalů. Mohou
se vyskytnout průjmy a zpomaluje se pasáž krmiva trávicím traktem, což má za následek horší příjem krmiva.
Stabilizace žaludečně-střevního systému
Doplňujícím účinkem Ceravital je stabilizace žaludečně-střevního; systému. Spočívá ve zlepšení využitelnosti obsažených plnohodnotných živin a účinných látek jako jsou bílkoviny, škrob
a tuk. Současně slouží Ceravital jako snadno využitelné živné
médium pro střevní bakterie, podporuje díky prebiotickým vlastnostem vývoj žaludeční a střevní flóry a tím zdraví ve střevech.
Škodlivé mikroorganismy jsou potlačeny.
Se zvýšením stravitelnosti přijatého krmiva dochází současně
k lepšímu trávení NSP-frakce. Mikrobiální fermentace optimalizuje konzistenci výkalů. Rozštěpené NSP-frakce jsou zvířeti k dispozici ve formě mastných kyselin s krátkým řetězcem a jsou tedy
dodatečným zdrojem energie.
Především u krmných směsí s vysokým podílem pšenice, žita
a výpalků, které jsou všechny bohaté na NSP-frakce, vykazuje
Ceravital vysoký přínos. Ceravital se výborně osvědčil rovněž
u mladých zvířat, která nemají ještě zcela vyvinutý trávicí trakt.
Ceravital v krmivářských pokusech
žito
ječmen oves
zdroj: Bach Knudsen, 1997
V ISF Schaumann výzkumu proběhla celá řada pokusů ve
výživě a krmení brojlerů. Brojleři mají jako pokusný materiál tu
výhodu, že jejich rychlý růst a homogenita velmi rychle zajistí
vypovídající výsledky pokusu. Ceravital se zkrmoval v krmných
směsích po dobu pěti týdnů.
Výsledek: Ceravital zvýšil konečnou hmotnost ve výkrmu
o více než 80 g (graf 2). Optimalizována byla také konverze kr2/2012
NOVÉ
Graf 2: CERAVITAL zvyšuje přírůstek živé hmoty ve výkrmu brojlerů. Krmivářský pokus ISF, doba trvání pokusu 35 dní
živá hmotnost v g
2150
kontrolaCERAVITAL
miva (graf 3). Současně bylo možno sledovat významné zlepšení
vitality a uniformity zvířat. Také tyto výsledky přispívají k vyšší
rentabilitě ve výkrmu drůbeže.
2132b
2100
2087b
2050
2050
a
Ceravital v Schaumann-programu
2000
1982a
1950
1900
pokus 1, 36.den
pokus 2, 36.den
Graf 3: CERAVITAL zlepšuje konverzi krmiva ve výkrmu
brojlerů. Krmivářský pokus ISF, doba trvání pokusu
35 dní
konverze krmiva, 1:
2150
2100
2,02
2050
kontrola
1,90
1,70
CERAVITAL
1,68
2000
1950
1900
pokus 1, 36.den
pokus 2, 36.den
Po zapsání Ceravitalu jako proteinové suroviny do německého
seznamu krmiv (Positivliste), byly využity jeho pozitivní účinky
v nejrůznějších produktech pro výživu prasat a drůbeže.
Ve výživě selat podporuje Ceravital trávení, přináší rychlejší
start v odchovu selat. Ceravital není součástí jen prestarterů
a doplňkových krmiv v Schaumann-programu, ale používá se
i v minerálních krmivech.
Ceravital je zařazen do minerálních krmiv pro výkrm prasat
sestavených přesně na míru podle podmínek konkrétního podniku. Lze tak zvýšit užitkovost zvířat i při vysokém podílu žita
a tritikale nebo při zařazení výpalků.
Ceravital je důležitým komponentem ve výrobku Ovital MM
pro výkrm brojlerů a ve výrobku Schaumann-Putenmineral pro
výkrm krůt. Výsledkem jsou vyšší přírůstky a lepší konverze krmiva.
Ceravital přesvědčil mimo jiné jako součást výrobku Ovital
Intensiv Spezial, nového krmiva pro nosnice. Zlepšeny byly pochody trávení a konzistence výkalů. Konečným efektem byla
čistější vejce.
Výsledky praktických pokusů doložily účinnost nové suroviny
z Schaumann výzkumu, Ceravital. Cíl: vyšší hospodárnost získaná
zvýšenou efektivitou použitých krmiv.
NOVÉ
CERAVITAL – nová Schaumann- krmná surovina
bohatá na proteiny, vedlejší produkt z výroby
enzymů s definovanými kulturami.
Účinek
Stabilizace žaludečně-střevního systému
Vynikající biologická využitelnost vitaminů, aminokyselin, nukleotidů, minerálních látek
Lehce využitelné živné médium pro střevní bakterie
Podpora žaludeční a střevní flóry a tím zdraví ve střevech
Zvýšení stravitelnosti přijatého krmiva
Zlepšení přeměny NSP-frakcí (frakce neškrobnatých polysacharidů) na mastné kyseliny s krátkým řetězcem a tím přísun dodatečné energie
Výsledek
Vyšší denní přírůstky
Lepší konverze krmiva
Vyšší vitalita a zdraví
Stoupající rentabilita
Efektivní využití krmiva pro vyšší užitkovost
Především v krmných směsích s vysokým podílem pšenice, žita a výpalků (NSP-frakce) a také u mladých zvířat, která ještě nemají zcela
rozvinutý trávicí trakt, vykazuje CERAVITAL svou vynikající účinnost.
2/2012
21
Slovensko
Spolupráca, ktorá sa mení na energiu
– aj tak by sa dal charakterizovať vzťah spoločností E.ON
a SCHAUMANN na produkcii zelenej energie
Snímky: Marián Dukes, Slovenský CHOV
E.ON Slovensko spoločne s poľnohospodármi a samosprávou prevádzkujú 4 bioplynové stanice. Sú stabilnými partnermi, ktorí presadzujú obojstranne výhodnú spoluprácu
oboch strán. Tento mesiac sme sa vybrali do Malého Cetína,
aby sme vám predstavili spoluprácu spoločností E.ON Slovensko, a. s., a SCHAUMANN SLOVENSKO.
Silážna kukurica hnojená
digestátom je vysoká.
O tom svedčí aj mierka
v podobe Bc. Hašekovej,
ktorá má výšku 166 cm.
Spoločnosť E.ON Slovensko a jej program bioplynových staníc nám predstavila Bc. Katarína Hašeková, ktorá zodpovedá
za manažment suroviny a ekonomiku ich prevádzky. E.ON pod
vlastným patronátom postavil 4 bioplynové stanice a v nich je
väčšinovým vlastníkom. Menšinovými vlastníkmi sú príslušné
poľnohospodárske podniky a v 2 prípadoch aj obec. V súčasnosti
sa tieto zelené energetické stavby nachádzajú v Malom Cetíne,
Hontianskych Moravciach, Ladzanoch a Horovciach. Každá z nich
je stavaná na výkon 1 MW (mimochodom, to je najčastejší výkon
slovenských bioplynových staníc, pozn. redakcie) a spolu dokážu
zásobiť elektrickou energiou až 14 000 slovenských domácností.
Spolupráca vlastníkov BPS-iek je obojstranne výhodná. Na jednej
strane je dlhodobá záruka stabilnej nákupnej ceny tzv. zelenej
elektrickej energie, na druhej strane dlhodobo garantovaný
odber základných surovín pre produkciu bioplynu. Spoločnosť
E.ON zabezpečuje aj odber exkrementov zo živočíšnej výroby,
a tým čiastočne odbremeňuje farmárov od starostí s hnojnými
koncovkami. Navyše, keďže skladovacie nádrže na vedľajší
produkt výroby bioplynu, digestát, majú podľa legislatívnych
predpisov polročnú kapacitu, farmár si môže rozvrhnúť jeho
aplikáciu do porastov podľa svojich aktuálnych potrieb. Nosnou
vstupnou surovinou v prípade aktuálnych inštalácií BPS-iek je
kukuričná siláž. E.ON je ústretovým partnerom voči samospráve
napr. sponzoringom kultúrnych a športových podujatí, ale aj
napr. v konkrétnom prípade Malého Cetína došlo k rekonštrukcii a prepojeniu dvoch okruhov 22 kV vedenia (v dĺžke 4 km),
čím sa skvalitnila elektrická rozvodná sieť v danom regióne. Pre
E.ON je spolupráca s poľnohospodárskymi podnikmi prínosná
aj v tom, že okrem stabilného dodávateľa vstupných surovín má
k dispozícii aj spoľahlivého dodávateľa prác, ktoré sa vyskytnú pri
každodennom chode bioplynovej stanice. Samozrejme, nesmieme zabúdať na sociálny aspekt výroby zelenej energie, keďže
pomáha vytvárať nové pracovné miesta. Zamestnancami bioplynových staníc s majetkovou účasťou E.ONu sa stali výhradne
miestni občania, ktorí väčšinou pracovali v spolupracujúcich poľnohospodárskych subjektoch.
Vážnosť, akú problematike produkcie tzv. zelenej energie venuje koncern E.ON, dokladá aj samostatné Oddelenie Správy výrobných zdrojov v rámci Corporate Developmentu, ktoré vedú
Ing. Vladimír Turček, PhD. a Ing. Martin Mlynarovič. Spomínaní
manažéri sú zároveň aj konateľmi BPS a pod ich taktovkou sú
riadené k čo najefektívnejším výkonom, o čom svedčia aj ich
stabilne dobré výsledky. Naším druhým sprievodcom za E.ON
po cetínskej bioplynke bol Ing. Bohdan Rýger, ktorý sa venuje
technologickým aspektom výstavby a prevádzky bioplynových staníc. Spoločnosť SCHAUMANN SLOVENSKO zastupovala
Ing. Erika Gyöngyová, PhD., ktorá pôsobí vo firme ako špeciálny
poradca pre problematiku prevádzky bioplynových staníc.
Napravili nepodarené spustenie prevádzky
Tak by sa dal v stručnosti zhrnúť začiatok spolupráce spoločností E.ON a SCHAUMANN. Dodávateľ stavby bioplynovej stanice
v Malom Cetíne, ktorý mal spustiť prevádzku vsadil na zlú kartu
a ani po pol roku nábehu nebola spustená výroba bioplynu.
Dr. Gyöngyová následne dostala od vedenia E.ONu poverenie
k náprave nezvládnutého uvedenia do prevádzky, resp. biologického rozbehu BPS. Vďaka jej bohatým skúsenostiam s pre-
Baktérie vo fermentoroch si vyžadujú rovnako kvalitné krmivo ako bachor kravy.
22
2/2012
Cetínska kogeneračná jednotka beží dlhodobo na plný výkon.
Ing. Rýger (vpravo) v rozhovore s operátorom cetínskej BPS-ky
pánom Kozárom.
vádzkou bioplynových staníc sa podarilo naštartovať to, čo pol
roka nefungovalo. Zo stratovej prevádzky tak po mesiaci nápravy
prostredia vo fermentoroch bola za ďalší mesiac rozbehnutá biológia na plný výkon a prevádzka je odvtedy už vyše roka zisková
pod jej stálym dohľadom.
Hlavným „krmivom“ bioplynky bola v čase našej návštevy
(23.7.) kukuričná siláž a senáž raže. V nedávnom čase používali
na kŕmenie betónovej "kravy" aj siláž lisovaných cukrovarských
rezkov. Vzhľadom k nedostatku siláže a zároveň aj na vylepšenie
ekonomiky kŕmenia sa v Malom Cetíne pripravovali počas našej návštevy na skrmovanie zelenej kukurice. Začiatočný podiel
tohto „krmiva“ bude 33 % s postupným prechodom na 75 %.
Súčasťou optimalizácie biologických procesov vo fermentoroch je aj pridávanie špeciálnej zmesi mikroživín a stopových
prvkov BC COMPACT. Tento premix je doslova šitý na mieru
každej bioplynovej stanice na základe výsledku rozboru obsahu
týchto prvkov vo fermentore.
Spoločnosť SCHAUMANN má pod palcom aj proces výroby kukuričnej siláže od manažmentu porastov, cez monitoring zrelosti,
proces zberu a konzervácie. Pri konzervácii sa používa špeciálny
konzervant spoločnosti SCHAUMANN pre hmoty určené do bioplynových staníc - SILASIL ENERGY (k dispozícii je produktový
rad s názvom SILASIL zahŕňajúci celkovo 5 produktov).
v podmienkach Slovenska aktuálne. Väčšie a ekonomickejšie
využitie má momentálne separácia digestátu s následným lisovaním tuhej zložky, fugátu, a iných inak nevyužiteľných hmôt do peliet na kúrenie, pričom sa pri sušení využije aj odpadné teplo
produkované na BPS. Tekutá časť digestátu sa následne opäť
využije ako hnojivo. Tento spôsob využitia digestátu sa aktuálne
pripravuje v BPSke patriacej PD Choňkovce, ktorá je tiež pod
dohľadom Dr. Gyöngyovej (pozn. redakcie).
Spoľahnite sa na odborníkov
Cetínski farmári si pochvaľujú využívanie digestátu ako cenného zdroja makro- i mikroživín. Za všetko hovorí snímka Bc. Hašekovej v kukurici. Tá je aj napriek nepriaznivým tohtoročným
podmienkam veľmi vysoká a hustá a rovnako výborne vyzerala
aj raž, ktorej senáž sa v súčasnosti skrmuje. O skúsenostiach s využívaním digestátu vás budeme informovať v niektorom z budúcich vydaní Slovenského CHOVu. Využitie digestátu na predaj v spotrebiteľskom balení nie je podľa slov Dr. Gyöngyovej
Slovensko je plné expertov na všetko, bioplynové stanice nevynímajúc. Bohužiaľ, na to doplatili nie raz aj farmári, preto sa
Bc. Hašeková a Ing. Rýger obracajú na farmárov s odporúčaním,
aby pri výbere partnera pre projekt výstavby a prevádzkovanie
bioplynovej stanice volili zabehnuté firmy, ktoré majú za sebou
úspešne fungujúce inštalácie. To sa týka aj voľby partnera, s ktorým budú riešiť biologické aspekty prevádzky BPS. SCHAUMANN
a Dr. Gyöngyová je nielen podľa nich správnou voľbou. Dôveru
jej dalo 16 subjektov, v ktorých je garantom prevádzky (v 6-tich
aj rozbiehala prevádzku). V ďalších pôsobí ako externý poradca.
Mimochodom, Dr. Gyöngyová spolupracuje so spoločnosťou
E.ON na všetkých jej bioplynových staniciach.
Koncern E.ON bol medzi prvými spoločnosťami, ktoré úspešne
inštalovali a doteraz prevádzkujú bioplynové stanice novej generácie. Tímu spoločnosti E.ON, ktorý na našom stretnutí reprezentovali Bc. Hašeková a Ing. Rýger, sa tiež podarilo dať do pohybu
technologické a logistické zázemie budovania a prevádzky bioplynových staníc, ktoré je dobrým predpokladom pri zamýšľanej
expanzii spoločnosti týmto smerom.
Prečo sme sa vybrali do Malého Cetína ako na prvú bioplynovú stanicu prevádzkovanú koncernom E.ON? Jej výkon je totiž
stabilne na úrovni maxima a je jednou zo špičkových prevádzok
na Slovensku.
Dr. Gyöngyová pri stanovovaní aktivity metanogénnych baktérií.
Digestát má každý sedliak rád!
Digestát zlepšuje úrodnosť pôdy
2/2012
23
Drůbež / Nosnice
Žlutá z vajec
Barva vaječného žloutku je rozhodujícím faktorem pro přímý prodej
a spotřebitele.
M.Sc.agr. Sabine Gabel
Barva sehrává důležitou roli při posuzování potravin. Rozhoduje často o přijetí produktu a jeho připravenosti ke koupi.
Především při prodeji vajec má velký význam. Požadavky spotřebitelů bývají regionálně odlišné. Podle průzkumů se v evropských zemích, především v Německu a ve Španělsku, upřednostňuje intenzivní oranžové zbarvení vaječného žloutku. Za
zbarvení vaječného žloutku, kůže, běháků, zobáku a hřebínku
a částečně peří jsou u drůbeže zodpovědné karotenoidy. Tato
barviva způsobují žluté až načervenalé zbarvení. Karotenoidy
si drůbež nemůže sama syntetizovat a musí být doplněny ve
výživě. Tvorba vaječného žloutku se dělí na dvě fáze. První fáze
popisuje nasycení žloutku žlutými karotenoidy. V druhé fázi dochází díky přidání červených karotenoidů k typickému zabarvení
vaječného žloutku.
Odpovídající koncept výživy
Pigmentaci vaječného žloutku určuje především složení krmiva, příjem krmiva a s tím spojené množství karotenoidů. Kukuřice, pšenice
a ječmen, hlavní komponenty směsí pro nosnice, způsobují z důvodu rozdílného obsahu
karotenoidů různá zabarvení vaječného žloutku.
Krmné směsi založené na kukuřici dosahují na
stupnici intenzity zabarvení vaječného žloutku
zpravidla stupeň 10, ječmen a pšenice ovšem
maximálně stupeň 4 s extrémně bledým žloutkem. Cílené použití žlutých a červených barviv
je nezbytné pro dosažení požadovaného zabarvení vaječného žloutku. Právě při přímém
prodeji hraje barva žloutku velkou roli. Upřednostňován je stupeň 13 na stupnici intenzity
zabarvení. V ekologickém chovu nosnic není
doplnění syntetických barviv dovoleno.
Vysoká hospodárnost
Všechny Ovital-produkty odpovídají požadavkům na optimální zásobení živinami, minerálními látkami, vitaminy, účinnými látkami a vhodně doplňují použité druhy obilovin. Speciální Ovital-výrobky jsou doplněny syntetickými aminokyselinami
a fytázou, aby se mohl snížit obsah bílkovin a fosforu v krmných
směsí (vzorové receptury krmných směsí tab. 1). Pro ekologické
chovy nosnic je k dispozici minerální krmivo Detaphos (vzorové
receptury krmných směsí tab. 2).
S Ovital-programem produkují chovatelé nosnic hygienicky
nezávadná vejce s pevnou skořápkou a s požadovanou barvou
žloutku. Výsledkem je hospodárná konverze krmiv.
Nosnice
OVITAL INTENSIV
Pro celou snáškovou periodu. S vysokým obsahem
vitaminu A.
TRI-OVITAL MAIS
Pro krmné směsi s vysokým podílem kukuřice.
S fytázou, lysinem a methioninem.
DETAPHOS LH
Pro ekologické chovy nosnic k cílenému zásobení
vysoce využitelnými minerálními a účinnými látkami.
Tab. 2: Příklady krmných směsí pro ekologické chovy nosnic
Tab. 1: Příklady krmných směsí pro jednofázovou výživu nosnic
Minerální krmivo
Minerální krmivo
Zrnová kukuřice
%
25
Pšenice%
23
47
Pšenice%
19
Kukuřice%
45
20
Hrách%
20
20,5
20
Bob%
10
HP sójový ext. šrot
%
Sójový olej
%
Vápenec%
1
2
Kukuřičný lepek
%
10
8,5
9
Vojtěškové úsušky
%
4
TRI-OVITAL MAIS
%
2
–
CaCO3%
8
OVITAL INTENSIV
%
–
2
Rostlinný olej
%
2
%
MJ
11,57
11,52
DETAPHOS LH
Dusíkaté látky %
17,00
17,30
MEMJ
11,30
Vláknina %
2,30
2,30
Dusíkaté látky
%
18,70
ME 2
Lysin %
0,84
0,83
Vláknina%
4,00
Methionin %
0,41
0,41
Lysin%
0,75
3,70
3,75
Methionin%
0,32
–
ano
Vápník
3,40
Vápník
Doplněk pro stabilitu skořápky
24
2/2012
Download

22012 Optimální zabezpečení výživy podle potřeb