ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY
Čestný titul národní umělec
(zřízen zákonem č. 130/1948 Sb. ze dne 6. května 1948)
SEZNAM NOSITELŮ
podle matriky nositelů
(Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních vyznamenání,
inv. č. 108, kniha č. 53)
17. 1. 2015
130/1948 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. května 1948
o národních umělcích
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§1
(1) President republiky může umělce české nebo slovenské národnosti, jehož umělecké působení svou
zvlášť vynikající úrovní a svým mimořádným významem trvale obohatilo národní kulturu, v uznání za toto
jeho působení na návrh vlády prohlásiti za národního umělce. Může se tak státi in memoriam též po
umělcově smrti.
(2) Vláda se usnáší na návrh ministra školství a osvěty v dohodě s ministrem informací, jde-li o obor
písemnictví, hudby, výtvarnictví a divadla a na návrh ministra informací v dohodě s ministrem školství a
osvěty, jde-li o obor filmu a rozhlasu, po slyšení vrcholných odborných organisací.
§2
Národní umělec je oprávněn nositi čestný odznak. Podrobné předpisy o tomto odznaku vydá vláda
nařízením.
§3
(1) Národnímu umělci přísluší doživotní čestný důchod (dále jen důchod) ve výši rovnající se ročnímu
služebnímu platu řádného profesora vysokých škol v nejvyšším stupni služného bez výchovného, se všemi
přídavky. Nárok na důchod vzniká prvním dnem měsíce, následujícího po rozhodnutí podle § 1, a zaniká
posledním dnem měsíce, v němž národní umělec zemřel. Důchod vyměřuje a vyplácí navrhující ministerstvo
v měsíčních předem splatných částkách.
(2) Vdově po národním umělci po dobu vdovství, a není-li vdovy, jeho nezaopatřeným manželským a jim na
roveň postaveným dětem přísluší, usnese-li se na tom vláda, zaopatřovací plat ve výši poloviny důchodu
národního umělce podle odstavce 1.
(3) Důchod a zaopatřovací platy podle předchozích odstavců jsou osvobozeny od daní a nepokládají se za
odpočivné, po případě za zaopatřovací platy ve smyslu předpisů o hromadění několika platů vyplácených
z veřejných prostředků.
§4
(1) Ustanovení trestních zákonů o odnětí čestných odznaků jako účinků odsouzení pro zločin se vztahují
také na čestný název národního umělce a všechna práva s ním spojená, jakož i obdobně na zaopatřovací
plat vdovy a dětí (§§ 2 a 3).
(2) President republiky může národnímu umělci odníti čestný název s účinky podle odstavce 1 i tehdy,
usnese-li se vláda, že národní umělec se stal tohoto názvu nehodným. Obdobně odejme vláda vdově nebo
dětem po národním umělci zaopatřovací plat, uzná-li, že se ho staly nehodnými.
§5
(1) Státu přísluší péče o vydávání děl národních umělců.
Podrobnosti může upraviti vláda nařízením.
(2) Ustanovením předchozího odstavce nejsou dotčena ustanovení zákona ze dne 24. listopadu 1946, č.
218 Sb., o právu autorském ve znění zákona ze dne 24. dubna 1936, č. 120 Sb.
§6
O osobách, kterým vláda před účinností tohoto zákona propůjčila čestný název národního umělce, má se za
to, že byly prohlášeny za národní umělce podle tohoto zákona. Důchod (§ 3, odst. 1) přísluší jim od prvého
dne měsíce, následujícího po propůjčení čestného názvu umělce, nejdříve však od 1. ledna 1948.
§7
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři školství a osvěty a informací v dohodě
se zúčastněnými členy vlády.
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Kopecký v. r.
79/1953 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. září 1953,
kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 130/1948 Sb., o národních umělcích, se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 1 nahrazují se slova "umělce české nebo slovenské národnosti" slovy "československého
občana".
2. § 3 zní:
"(1) Vláda může národnímu umělci uděliti doživotní čestný důchod.
(2) Vláda může uděliti pozůstalému manželu po národním umělci nebo jeho nezaopatřeným dětem, po
případě za okolností zvláštního zřetele hodných i jiným osobám, které o něho pečovaly a zasloužily se o
příznivé podmínky jeho tvůrčí činnosti, zaopatřovací plat.
(3) Doživotní čestný důchod může vláda národnímu umělci vyměřiti tak, aby zahrnoval také plat nebo
důchod, který mu přísluší z pracovního poměru.
(4) Důchod a zaopatřovací platy podle předchozích odstavců se nepokládají za důchody, po případě
zaopatřovací platy ve smyslu předpisů o hromadění několika platů."
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej předseda vlády.
Zápotocký v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
56/1963 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. července 1963
o národních umělcích
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§1
President republiky může prohlásit československého občana, jehož umělecké působení svou zvlášť
vynikající úrovní a svým mimořádným významem trvale obohatilo národní kulturu, v uznání této jeho činnosti
za národního umělce. Může se tak stát též in memoriam po umělcově smrti.
§2
Národní umělec obdrží o udělení čestného titulu „národní umělec" listinu opatřenou státní pečetí a
podepsanou presidentem republiky.
§3
O způsobu propůjčování, ztrátě a odnímání čestného titulu „národní umělec" platí obecné předpisy. *) Ztráta
a odnětí čestného titulu má za následek ztrátu práv s ním spojených nebo na jeho podkladě získaných.
§4
Doživotní čestné důchody a zaopatřovací platy příslušející nebo udělené vládou podle dřívějších předpisů
národním umělcům nebo pozůstalým po nich považují se za osobní důchody podle předpisů o sociálním
zabezpečení.
§5
Zákon č. 130/1948 Sb., o národních umělcích, ve znění zákona č. 79/1953 Sb., se zrušuje.
§6
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
*) Zákon č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání.
číslo
matriky
1
2
3
4
5
6
7
příjmení
Hora
Bezruč
Švabinský
Kuba
Rabas
Špála
Novák
rok
narození
1891
1867
1873
1863
1885
1885
1870
datum
propůjčení
22.6.1945
17.9.1945
9.11.1945
9.11.1945
9.11.1945
9.11.1945
23.11.1945
1875
23.11.1945
1859
1874
1868
1877
1877
1868
1882
1876
1891
1870
1876
1886
1878
1890
1872
1879
1882
1884
23.11.1945
23.11.1945
11.12.1945
11.1.1946
11.1.1946
29.1.1946
2.4.1946
16.4.1946
31.5.1946
21.6.1946
25.6.1946
25.6.1946
25.6.1946
25.6.1946
11.4.1947
2.9.1947
2.9.1947
2.9.1947
Božena
1887
2.9.1947
František
Anna Marie
Ivan
Ladislav
Josef
Josef
Jiří
Petr
Otakar
Otilie
Vítězslav
Marie
Fraňo
Martin
Jaroslav
František
Zdeněk
Emil
František
Jan
1888
1873
1882
1881
1887
1892
1893
1901
1892
1882
1900
1893
1903
1888
1898
1891
1896
9.9.1947
9.9.1947
9.9.1947
9.9.1947
9.9.1947
3.2.1948
30.7.1948
24.5.1949
8.12.1950
25.10.1952
6.6.1953
6.6.1953
6.6.1953
24.10.1953
27.11.1953
27.11.1953
27.11.1953
1904
18.6.1954
1896
26.6.1954
1885
20.2.1955
jméno
Josef
Petr
Max
Ludvík
Václav
Václav
Vítězslav
Stanislav
Kostka
Bohuslav
Jan
Dušan
Fráňa
Karel
Jaroslav
Antonín
Václav
Vladislav
Ladislav
Ivan
Jan
Ferdiš
Vilém
Ludmila
Leopoldina
Marie
Růžena
8
Neuman
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Foerster
Jesenský
Jurkovič
Šrámek
Toman
Koupil
Procházka
Vydra
Vančura
Šaloun
Krasko
Heřman
Kostka
Zítek
Podjavorinská
Dostálová
Majerová
Nasková
SlančíkováTimrava
Langer
Tilschová
Olbracht
Zelenka
Lada
Skupa
Kroha
Jilemnický
Jiremiáš
Beníšková
Nezval
Pujmanová
Král
Benka
Průcha
Smolík
Štěpánek
45
Burian
46
Škoda
Baldová, provdaná
Zdeňka
Hilarová
27
47
poznámka
in memoriam
in memoriam
in memoriam
číslo
příjmení
matriky
48
Bagár
49
Borodáč
50
Pokorný
Schneider51
Trnavský
52
Talich
53
Jindřich
54
Suchoň
55
Chalabala
56
Krásová
57
Otava
58
Pešek
59
Vojta
60
Makovský
61
Landa
62
Rada
63
Glazarová
64
Sedláček
65
Podvalová
66
Tauberová
67
Nový
68
Svolinský
Borodáčová69
Országhová
Rapantová70
Meličková
71
Urbánková
72
Beneš
73
Trnka
74
Werich
75
Pelc
76
Fulla
77
Blachut
78
Bednář
79
Pivec
80
Bazovský
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Alexy
Haken
Höger
Kubín
Novomeský
Fragner
Frič
Šejbalová
Belluš
Šmeral
Neumann
Budský
Cikker
Hrubín
Seifert
Andrej
Ján
Karel
rok
narození
1900
1892
1891
datum
propůjčení
27.5.1955
27.5.1955
10.1.1956
Mikuláš
1881
25.7.1956
Václav
Jindřich
Eugen
Zdeněk
Marta
Zdeněk
Ladislav
Jaroslav
Vincenc
Jan
Vlastimil
Jarmila
Vojtěch
Marie
Marie
Karel
Karel
1883
1876
1908
1899
1901
1902
1906
1888
1900
1898
1895
1901
1892
1909
1911
1890
1896
27.5.1957
26.10.1957
20.9.1958
18.11.1958
18.11.1958
18.11.1958
18.11.1958
18.11.1958
18.11.1958
18.11.1958
18.11.1958
23.3.1959
22.9.1959
29.4.1960
29.4.1960
21.11.1960
14.1.1961
Olga
1899
29.4.1961
Hana
1900
29.4.1961
Jarmila
Vincenc
Jiří
Jan
Antonín
Ľudovít
Beno
Václav
Jan
Mioš
Alexandr
Janko
Eduard
Karel
Josef Štefan
Ladislav
Jaroslav
Martin
Jiřina
Emil
Vladimír
Stanislav
Josef
Ján
František
Jaroslav
1892
1883
1912
1905
1893
1902
1913
1905
1907
22.10.1962
21.1.1963
29.7.1963
29.7.1963
29.7.1963
21.10.1963
16.11.1963
16.11.1963
16.11.1963
1899
11.1.1964
1894
1910
1909
1864
1904
1898
1902
1905
1899
1903
1902
1911
1911
1910
1901
24.1.1964
12.2.1964
12.2.1964
5.10.1964
24.12.1964
30.4.1965
30.4.1965
30.4.1965
23.6.1965
9.7.1965
9.7.1965
21.2.1966
21.2.1966
21.2.1966
21.2.1966
jméno
poznámka
číslo
matriky
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
příjmení
Závada
Zrzavý
Ančerl
Blaho
Krombholc
Záhorský
Kostka
Moyzes
Smrek
Nowak
Vycpálek
Hoffmeister
Slavíček
Brož
Stodola
Strnadel
Holan
Hubová
Kůra
Plicka
Scheinpflugová
Svoboda
Kohout
jméno
Vilém
Jan
Karel
Janko
Jaroslav
Bohuš
Jozef
Alexander
Ján
Vilém
Ladislav
Adolf
Jan
Josef
Ivan
Antonín
Vladimír
Mária
Miroslav
Karel
Olga
Josef
Eduard
rok
narození
1905
1890
1908
1901
1918
1906
1912
1906
1898
1886
1882
1902
1900
1904
1888
1910
1905
1915
1924
1894
1902
1920
1889
datum
propůjčení
21.2.1966
21.2.1966
19.8.1966
19.8.1966
19.8.1966
19.8.1966
10.10.1966
10.10.1966
10.10.1966
23.2.1967
23.2.1967
28.7.1967
28.7.1967
10.11.1967
10.11.1967
20.12.1967
1.4.1968
1.4.1968
1.4.1968
1.4.1968
1.4.1968
30.4.1968
1.4.1968
119
Radok
Alfred
1914
1.4.1968
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Skálová
Tröster
Deyl
Stupka
Hložník
Mudroch
Štefunko
Steimar
Bielik
Olga
František
Rudolf
František
Vincent
Ján
Fraňo
Jiří
Paťo
1928
1904
1876
1879
1919
1909
1903
1897
1910
1.4.1968
1.4.1968
8.5.1968
13.7.1968
6.8.1968
6.8.1968
6.8.1968
16.12.1968
16.12.1968
129
Kadár
Ján
1918
16.12.1968
130
131
132
133
134
135
136
137
138
Klos
Vávra
Fuchs
Lidický
Česányiová
Kostra
Matuška
Želibský
Schützová-
Elmar
Otakar
Bohuslav
Karel
Margita
Ján
Alexander
Ján
Helena
1910
1911
1895
1900
1911
1910
1910
1907
1905
16.12.1968
16.12.1968
6.8.1968
6.8.1968
6.8.1968
2.6.1969
2.6.1969
6.11.1969
10.3.1970
poznámka
čestný titul
odňat
rozhodnutím
prezidenta
republiky ze
dne 30.11.1972
in memoriam
čestný titul
odňat
rozhodnutím
prezidenta
republiky ze
dne 30.11.1972
číslo
matriky
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
příjmení
Bartošová
Jamnický
Zeman
Grus
Zábranský
Dohnal
Kurandová
Marvan
Millý
Plávka
Poničan
Pribiš
Týrlová
Wiesner
Černý
Dvorský
Foltýn
Kollár
Vejražka
Horov
Nemčík
Benda
Rybák
Huba
Záborský
Steklý
Medvecká
Králik
Figuli-Šusterová
DomanínskáVyčichlová
Kratochvíl
Malejovský
Souček
Toman
Drottnerová
Eckert
Lýsek
Říha
Štěch
Šubrtová
Taufer
Čemický
Kardoš
Mináč
Vychodil
Bahna
Holéczyová
Bouda
Dobiáš
Jiroudek
Seidel
rok
narození
datum
propůjčení
Ján
Karel
Jaroslav
Adolf
Jiří
Jarmila
Jaroslav
Dezidér
Andrej
Ján
Rudolf
Hermína
Richard
Ladislav
Bohumír
František
Jozef
Vítězslav
Pavol
Július
Břetislav
Josef
Mikuláš
Viliam
Karel
Mária
Štefan
Margita
1908
1910
1891
1909
1905
1890
1901
1906
1907
1902
1913
1900
1900
1891
1902
1891
1899
1915
1914
1909
1897
1904
1919
1920
1903
1914
1909
1909
10.3.1970
30.4.1970
30.6.1970
30.6.1970
30.4.1971
30.4.1971
30.4.1971
29.4.1971
29.4.1971
29.4.1971
29.4.1971
30.4.1971
30.4.1971
2.12.1971
2.12.1971
28.4.1972
13.7.1972
12.10.1972
5.12.1972
5.12.1972
24.10.1973
24.10.1973
24.10.1973
24.10.1973
27.9.1973
25.4.1974
25.4.1974
25.4.1974
Libuše
1924
25.4.1974
Miloš V.
Josef
Karel
Josef
Marta
Otto
František
Bohumil
Karel
Milada
Jiří
Ladislav
Dezider
Vladimír
Ladislav
Vladimír
Elena
Cyril
Václav
František
Jan
1904
1914
1915
1899
1941
1910
1904
1907
1908
1924
1911
1909
1914
1922
1920
1914
1906
1901
1909
1914
1908
25.4.1974
25.4.1974
25.4.1974
25.4.1974
28.4.1975
28.4.1975
28.4.1975
28.4.1975
28.4.1975
28.4.1975
28.4.1975
28.4.1975
28.4.1975
28.4.1975
28.4.1975
20.4.1976
20.4.1976
20.4.1976
20.4.1976
20.4.1976
20.4.1976
jméno
poznámka
číslo
matriky
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
příjmení
Smetáček
Žídek
Kovářík
Bauch
Dubay
Neuman
Přibyl
Slovák
Suk
Válek
Jílek
Kaplický
Króner
Menšík
Mihálik
Očenáš
Petrovická
Růžek
Smrčková
Studený
Šimák
Zachar
Fialka
Fišárek
Kočí
Kotrbová-Vrbová
Lipský
Neff
Páleníček
Pauer
Sequens
Skála
Fabini
Kulich
Machata
Pántik
ProcházkováKráľovičová
Kozák
Lörincz
Pešíková
Rauch
Šturdík
Tikalová
Veselka
Aseman
Hilský
Hlobil
Kirschner
Kittnárová
Nedbal
Němeček
rok
narození
1906
1926
1886
1898
1919
1920
1923
1919
1929
1927
1913
1895
1924
1929
1926
1911
1923
1918
1903
1911
1896
1918
1931
1906
1917
1905
1924
1909
1914
1919
1922
1922
1908
1930
1928
1922
datum
propůjčení
20.4.1976
20.4.1976
29.9.1976
12.4.1977
25.4.1977
12.4.1977
12.4.1977
25.4.1977
12.4.1977
27.6.1977
24.4.1978
24.4.1978
17.4.1978
24.4.1978
17.4.1978
17.4.1978
24.4.1978
24.4.1978
24.4.1978
17.4.1978
24.4.1978
24.4.1978
23.4.1979
23.4.1979
23.4.1979
23.4.1979
23.4.1979
23.4.1979
23.4.1979
23.4.1979
23.4.1979
23.4.1979
23.4.1979
23.4.1979
23.4.1979
23.4.1979
Mária
1927
23.4.1979
Jan
Július
Miroslava
František
Jozef
Drahomíra
Josef
Miloš
Václav
Emil
Miloš
Elena
Miloš
Jiří
1921
1910
1946
1910
1920
1915
1910
1926
1909
1901
1927
1931
1906
1924
21.4.1980
21.4.1980
21.4.1980
21.4.1980
21.4.1980
21.4.1980
21.4.1980
28.4.1981
28.4.1981
28.4.1981
28.4.1981
28.4.1981
28.4.1981
28.4.1981
jméno
Václav
Ivo
František
Jan
Orest
Václav
Vilém
Ladislav
Josef
Miroslav
František
Václav
Jozef
Vladimír
Vojtech
Andrej
Jiřina
Martin
Ludvika
František
Lev
Karol
Ladislav
Alois
Přemysl
Vilma
Oldřich
Vladimír
Josef
Jiří
Jiří
Ivan
Jozef
Ján
Karol
Július
poznámka
číslo
matriky
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
příjmení
Paderlík
Vacek
Bartfay
Berman
Bizmayer
Florian
Chudík
Kovář
Pluhař
Simota
Stehlík
Trojan
Ferenczy
Haľamová
Kniplová-Pokorná
Sopr
Větrovec
Warchal
Wünsche
Balík
Dvorský
Filipovský
Hána
Košler
Moric
Švorcová
BeňačkováČápová
Brunovský
Flosman
Frešo
Gott
Habarta
Hofman
Jonášková
Kolář
Kopecký
Lenko
Pilař
Snopek
Soukupová
Švorc
Zítek
Brodský
Drnková-Zářecká
Dusík
Hanuš
Hlaváčová
Holub
Hrušínský
Chramosta
Kašlík
Arnošt
Karel
Tibor
Karel
Ignác
Miroslav
Ladislav
Zdeněk
Zdeněk
Jan
Karel
Václav
Oto
Maša
Naďežda
Alois
Josef
Bohdan
Vilém
Jaroslav
Peter
František
Jan
Zdeněk
Rudolf
Jiřina
rok
narození
1919
1902
1922
1919
1922
1931
1924
1917
1913
1920
1912
1907
1921
1908
1932
1913
1922
1930
1900
1924
1951
1907
1927
1928
1921
1928
datum
propůjčení
28.4.1981
28.4.1981
30.4.1982
30.4.1982
30.4.1982
30.4.1982
30.4.1982
30.4.1982
30.4.1982
30.4.1982
28.4.1982
28.4.1982
21.4.1983
21.4.1983
21.4.1983
21.4.1983
21.4.1983
21.4.1983
21.4.1983
15.4.1984
15.4.1984
15.4.1984
15.4.1984
15.4.1984
15.4.1984
15.4.1984
Gagriela
1947
18.4.1985
Albín
Oldřich
Tibor
Karel
Jan
Karel
Jana
Radomír
Miloš
Július
Jan
Ladislav
Věra
Antonín
Václav
Vlastimil
Věra
Gejza
Jan
Jana
Miloslav
Rudolf
Cyril
Václav
1935
1925
1918
1939
1919
1906
1943
1924
1922
1914
1917
1919
1932
1934
1932
1920
1922
1907
1915
1938
1915
1920
1908
1917
18.4.1985
18.4.1985
18.4.1985
18.4.1985
18.4.1985
18.4.1985
18.4.1985
18.4.1985
18.4.1985
18.4.1985
18.4.1985
18.4.1985
18.4.1985
18.4.1985
18.4.1985
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
jméno
poznámka
číslo
matriky
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
příjmení
Kožík
Lettrich
Malachovský
Malý
Novák
Patakiová
Račko
Ráža
Sklenčka
Svoboda
Tomeček
Ťapák
Vláčil
Harapes
Hofman
Marek
Mácha
Rabas
Růžičková,
provdaná
Kalabisová
Šuláková, rozená
Schmidtová
Wielgus
Bednár
Nosáľ
Rajter
Uher
Praveček
rok
narození
1909
1922
1929
1938
1927
1930
1930
1929
1919
1924
1906
1926
1924
1946
1928
1914
1922
1933
datum
propůjčení
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1988
29.4.1989
29.4.1989
24.4.1989
24.4.1989
24.4.1989
Zuzana
1927
24.4.1989
Jarmila
1929
24.4.1989
Jindřich
Alfonz
Štefan
Ľudovít
Štefan
Jindřich
1910
1914
1927
1906
1930
1909
24.4.1989
24.4.1989
24.4.1989
24.4.1989
24.4.1989
19.6.1989
jméno
František
Andrej
Ondrej
Lubomír
Milan
Klára
Arpád
Ludvík
Ota
Rudolf
Jaromír
Martin
František
Vlastimil
Ota
Jiří
Otmar
Václav
poznámka
Download

Čestný titul národní umělec