STÁŽE
pro postgraduální studenty
a studenty posledních dvou ročníků
magisterského studia z mimopražských
vysokých škol
www.bionanotech.cz
reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0272
Obsah
Projekt č. 1 - Příprava orientovaných nanovláken z biopolymerů................................ ..................... 3
Projekt č. 2 - Příprava mikrovláken z biopolymerů jako nosičů biologicky aktivních látek ................ 4
Projekt č. 3 – Scaffoldy na bázi kyseliny hyaluronové pro tkáňové inženýrství kloubní chrupavky ... 5
Projekt č. 4 - Fluorescenční spektroskopie nanostruktur pro medicínu ................................ ............ 6
Projekt č. 5 - Syntéza hydrogelů z biopolymerů................................ ................................ ............... 8
Projekt č. 6 - Upconversní nanočástice ................................ ................................ ......................... 10
Projekt č. 7 - Biologie plazmidů u rodu Streptococcus ................................ ................................ ... 12
Projekt č. 8 - Moderní postupy u fermentace Basidiomycet ................................ ........................... 14
Projekt č. 9 - Terapeutické užití blokujících RNA ................................ ................................ ........... 16
2
Projekt č. 1 - Příprava orientovaných nanovláken z biopolymerů
Vedoucí stáže: Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
Zadání projektu:
Během čtyř týdnů se student postupně a prakticky seznámí se všemi kroky při vývoji a výrobě
nanovlákenných materiálů metodou elektrostatického zvlákňování s využitím technologií 4Spin. Bude
seznámen s postupy k dosažení optimálních fyzikálně chemických vlastností roztoků a základními
principy jejich zvláknění. Stěžejním úkolem studenta bude příprava nanovlákenných vrstev
s pravidelným uspořádáním (tj. jednoose nebo víceose orientovaným) z vybraného materiálu.
Procesní parametry vedoucí k optimálním výrobním procesům budou řešeny v rámci stáže.
Připravené materiály budou dále charakterizovány z pohledu morfologie a mechanických, příp.
i biologických a chemických vlastností.
Termín realizace stáže:
Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group pod odborným vedením
výzkumných pracovníků. Student bude absolvovat stáž po dobu 1 měsíce v celku. Možný termín
realizace stáže pro rok 2013 bude stanoven po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže.
Doporučená literatura:
1. Andrady, A.L., Science and Technology of Polymer Nanofibers. Wiley Publication, 2008. ISBN:
978-0-471-79059-4: p. 404 pages.
2. S. Ramakrishna, K.F., W. Teo, T. Lim, Z. Ma, An Introduction to Electrospinning and Nanofibers.
World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore, 2005: p. 396
3. [+] odborné články přímo k dané problematice
4. Technologie 4Spin, www.4spin.cz
Představa o realizaci:
Student bude pracovat ve špičkově vybavených laboratořích, kde jsou dostupné všechny potřebné
experimentální přístroje pokrývající celý výzkum a vývoj nanovlákenných materiálů. Přímo pro
metodu elektrostatického zvlákňování jsou k dispozici sofistikované laboratorní zařízení 4Spin (také
provozované v laboratoři s čistým režimem). Veškerá experimentální činnost bude provedena během
prvních tří týdnů, poslední týden bude student zpracovávat výsledky.
Výstup:
Hlavním cílem stáže z pohledu výstupů je příprava nanovlákenných materiálů s precizní strukturou.
Student po skončení své stáže zpracuje závěrečnou zprávu v anglickém jazyce, kde shrne a vyhodnotí
všechny dosažené výsledky svých experimentů. Kvalitně zpracované výsledky budou podkladem pro
společnou publikaci v odborném časopise.
3
Projekt č. 2 - Příprava mikrovláken z biopolymerů jako nosičů biologicky
aktivních látek
Vedoucí stáže: Ing. Jiří Běťák
Zadání projektu:
Cílem projektu bude příprava nekonečných vláken z biopolymerů, dopovaných biologicky aktivní
látkou (např. diklofenac, dexametazon). Dále budou studovány difúzní procesy při uvolňování aktivní
látky z vlákenné struktury. Detekce bude provedena pomocí UV-VIS spektroskopie. Pro kontrolu
chemické stability polymerního systému a stability uvolňované látky budou provedeny NMR analýzy.
Termín realizace stáže:
Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž
v laboratoři pro vývoj a výzkum mikrovláken po dobu 1 měsíce v celku. Možný termín realizace stáže
pro rok 2013 je červenec – září.
Doporučená literatura:
1. Hladík, V.: Textilní vlákna, SNTL 1970 (či jiná literatura popisující tvorbu vláken metodou
„mokrého zvlákňování“ – „wet-spinning proces“ )
2. Hokr, M.: Transportní procesy, TU Liberec, 2005 (či jakákoliv jiná publikace popisující difúzní
procesy)
3. Matkovic, S.R., Valle, G.M, Briand, L.E: Quantitative analysis of ibuprofen in pharmaceutical
formulations through FTIR spectroscopy, Latin American Applied Research, 2005 URL:
http://www.scielo.org.ar/pdf/laar/v35n3/v35n3a04.pdf
4. Chalabala, M.: Liekové formy, Osveta 1985
Představa o realizaci:
V rámci odborné stáže se student v prvním týdnu nejprve seznámí s technologií práce s polymerními
materiály a jejich zpracování do formy nekonečných vláken. Následně bude vytvořena řada vláken
o různé koncentraci aktivní látky. V průběhu 2. a 3. týdne budou prováděny studie relaxace aktivní
látky z vlákenné struktury do fyziologického roztoku. Budou sestaveny a matematicky popsány
Fickovské relaxační závislosti pro daný systém léčivo-vlákenná matrice pro různé teploty.
Sledovanými proměnnými budou koncentrace léčiva v roztoku, teplota, čas a reziduální obsah léčiva
ve vlákenné matrici. Pro detekci uvolněného léčiva do fyziologického roztoku bude použito UV-VIS
spektroskopie. Chemická stabilita implementovaného léčiva po zvlákňovacích procesech bude
sledována pomocí NMR spektroskopie.
V průběhu 4. týdne bude sepisována závěrečná zpráva z provedených měření.
Výstup:
Laboratorní deník, závěrečná zpráva 10-15 stran.
4
Projekt č. 3 – Scaffoldy na bázi kyseliny hyaluronové pro tkáňové inženýrství
kloubní chrupavky
Vedoucí stáže: Ing. Lucie Wolfová, Ph.D.
Zadání projektu:
V rámci této stáže by se student zabýval vývojem a optimalizací scaffoldů na bázi kys. Hyaluronové
pro léčbu defektů kloubní chrupavky. Během čtyř týdnů by byl seznámen s tkáňovým inženýrstvím jak
z obecného hlediska, tak i jak lze tento nový vědní obor využít při léčbě defektů kloubní chrupavky.
Dále se scaffoldy na bázi kys. hyaluronové, které lze k léčbě využívat a s požadavky na jejich
vlastnosti – a to především z hlediska biokompatibility a mechanických vlastností. Dále s kultivací
buněk zabudovaných do těchto scaffoldů a sledováním jejich viability, s požadavky a postupy pro
jejich efektivní kultivaci, s vyhodnocováním jejich buněčné funkce a produkce mezibuněčné hmoty,
a tím i kvality nově vznikající tkáně. Také by se seznámil se základy preklinických testů.
Termín realizace stáže:
Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group pod odborným vedením
výzkumných pracovníků. Student bude absolvovat stáž po dobu 1 měsíce v celku. Možný termín
realizace stáže pro rok 2013 je červen – září (po domluvě i jindy).
Doporučená literatura:
1. M.N.Collins, C. Birkinshaw. Hyaluronic acid based scaffolds for tissue engineering. Carbohydrate
Polymers 92. 2012.
2. Kara L. Spiller, Suzanne A. Maher, Anthony M. Lowman. Hydrogels for the Repair of Articular
Cartilage Defects. Tissue engineering: Part B, Volume 17, Number 4. 2011.
3. Ch. J. Little, N. K. Bawolin, X. Chen. Mechanical properties of natural cartilage and tissue
engineered construct. Tissue engineering: Part B, Volume 17, Number 4. 201.
4. C. Albrecht, B. Tichy, S. Nurnberger, S hosiner, L. Zak, S. Aldrian. Gene expression and cell
differentiation in matrix-associated chondrocyte transplantation grafts: a comperative study.
Ostheoarthritis and cartilage 19. 2011
Představa o realizaci:
Stáž bude rozdělena na tři hlavní části, kdy v první z nich se student seznámí s pojmem tkáňové
inženýrství a také s materiály pro léčbu defektů kloubní chrupavky. V druhé pak s přípravou materiálů
do této oblasti na bázi kys. hyaluronové a s možnostmi optimalizace jejich mechanických vlastností.
V třetí části s kultivací chondrocytů implementovaných do daných materiálů a metodami
vyhodnocování jejich viability a funkce – a to především z hlediska produkované extracelulární hmoty
a tím i tvorby zárodků nové chrupavčité tkáně. V rámci stáže bude také krátce seznámen se základy
preklinického testování těchto materiálů.
Výstup :
Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh
stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení.
5
Projekt č. 4 - Fluorescenční spektroskopie nanostruktur pro medicínu
Vedoucí stáže: Ing. Tereza Halasová
Zadání projektu:
Stáž na téma Fluorescenční spektroskopie nanostruktur pro medicínu přinese účastníkovi širší
teoretický i praktický přehled o jevu fluorescence a příbuzných fotoluminiscenční jevech, naučí jej
prakticky tyto jevy studovat moderní instrumentací a poskytne komplexní náhled na danou
problematiku.
Termín realizace stáže:
Stáž bude realizovaná v laboratořích Centra materiálového výzkumu na Fakultě chemické VUT Brno.
Student bude absolvovat stáž v Laboratoři fluorescenční spektroskopie po dobu 1 měsíce v celku.
Preferovaný termín pro realizaci stáže pro rok 2013 je červenec nebo srpen, změna je však možná
po osobní domluvě mezi studentem a vedoucím.
Doporučená literatura:
1. Valeur, B.: Molecular Fluorescence. Weinheim (Federal Republic of Germany) : WILEY-VCH
Verlog GmbH 69469, 2002. 399 s. ISBN 3-527-29919-X.
2. Lakowicz, J. R.: Principles of fluorescence spectroscopy. 2006. 3rd. ISBN 978-0387-31278-1.
3. Radeva, T.: Physical chemistry of polyelectrolytes. Marcel Dekker, Inc. 2001, s. 794-796, ISBN 08247-0463-0
4. Gaucher, G., Dufresne, M., Sant, V., Kang, N., Maysinger, D., Leroux, J.: Block copolymer
micelles: preparation, characterization and application in drug delivery. Journal of Controlled
Release, 2005, č. 109, s. 69-188
5. Hrubý, M., Kučka, J., Kozempel, J., Lebeda, O.: Cílené polymerní nosiče léčiv v terapii nádorových
onemocnění. Chemické listy, 2006, č. 100., s. 10-16
Představa o realizaci:
Stáž bude rozdělena do třech etap, jedné teoretické a dvou praktických.
Obsahem první etapy stáže bude poskytnutí teoretického základu pro následující praktické etapy.
Tato etapa je zařazena z důvodu srovnání informační úrovně účastníků. V rámci této teoretické části
bude podrobně představena i instrumentace a základy vyhodnocování získaných luminiscenčních
spekter jakož i příprava studovaných nanostruktur, jejich rozdělení a vlastnosti. Předpokládaná
časová dotace: 4 dny.
Následující etapa bude zaměřena na získávání luminiscenčních charakteristik fluoroforů z typických
prostředí. Budou zvoleny zástupci polaritních a viskozitních fluorescenčních sond a bude provedena
charakterizace jejich luminiscenčních vlastností, která bude zahrnovat měření emisních spekter,
excitačních spekter, anisotropie (viskozitní sondy) a doba života v závislosti na změně polarity resp.
viskozity.
Předpokládaná
časová
dotace
6
dnů.
(přístrojové
vybavení
viz.:
http://www.chempoint.cz/fluorescencni-laborator-na-fakulte-chemicke-vut)
6
Poslední etapa bude zahrnovat laboratorní přípravu nanostruktur na bázi micelární koloidů
a polymerních micel. Budou zvoleni zástupci kationaktivních, anionaktivních a neionogenních
tenzidů, u nichž bude názorně předvedeno využití fluorescenčních sond ve studiu průběhu jejich
agregace. Zároveň bude demonstrován vliv interakce těchto struktur se samotnými sondami, což
naznačí kritické omezení této metody. Pomocí tzv. polaritních sond bude stanovena polarita
micelárního jádra, jako zásadní řídící prvek využití těchto systémů v nanobiotechnologiích. Vliv
teploty a iontové síly na tyto struktury bude studován pomocí vybraných viskozitních sond, kterými
bude sledována změna viskozity micelárních jader. Poznatky z klasických tenzidů pak budou následně
převedeny na systémy polymerních micel. Na interakci mezi polyaniontem (polystyrensulfonátem
sodným) a zvoleným kationaktivním tenzidem bude demonstrován vliv formování nanostruktur
typově vhodných pro systémy cílené distribuce léčiv. Tato etapa zahrnuje i základní vyhodnocení
a interpretaci naměřených dat. Předpokládaná časová dotace 10-15 dnů.
Výstup:
Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh
stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení. Výstupem bude také seznam použitých chemikálií
a drobného laboratorního zařízení.
7
Projekt č. 5 - Syntéza hydrogelů z biopolymerů
Vedoucí stáže: Radovan Buffa, Ph.D.
Zadání projektu:
Náplní stáže je syntéza originálních chemických derivátů kyseliny hyaluronové, které jsou vhodnými
prekurzory pro přípravu hydrogelů. Součástí stáže je i optimalizace přípravy hydrogelů a základní
studium jejich fyzikálních a chemických vlastností, případně jejich stability ve fyziologických
podmínkách. Tyto materiály mají potenciální využití v tkáňovém inženýrství, v kosmetice
a v medicíně.
Termín realizace stáže:
Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž po
dobu 1 měsíce v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 bude stanoven po domluvě mezi
studentem a vedoucím stáže
Doporučená literatura:
1. Huerta-Angeles G.; Chládková D.; Šmejkalová D.; Buffa R., Velebny V.: Synthesis of highly
substituted amide Hyaluronan derivatives with tailored degree of substitution and their
crosslinking via click chemistry, Carbohydrate polymers, 84, 1293-1300 (2011).
2. Huerta-Angeles G., Chladkova D., Buffa R., Kettou S., Velebny V.: Amphoteric materials based on
crosslinked HA, method of preparation thereof, materials containing entrappted active agents,
methods of preparation thereof and use of said materials, CZ PV 2011-241
3. Buffa R., Kettou S., Velebný V. at al.: Oxidized derivatives of hyaluronic acid, their preparation and
modification, WO2011/069474
4. Buffa R., Kettou S., Velebný V. at al: New method for preparation of oxidized hyaluronane and its
modification. WO2011/069475
5. Buffa R., Jiří Běťák, Sofiane Kettou, Martina Hermannová, Lucie Pospíšilová, Vladimír Velebný: A
novel DTPA crosslinking of hyaluronic acid and metal complexation thereof. Carbohydrate
Research, 346, 1909-15, 2011.
Představa o realizaci:
Stáž bude rozdělena do tří částí, kde první tvoří teoretické školení a obeznámení se s metodami
a postupy používanými v chemické laboratoři. Navazující praktická část se zabývá přípravou
a charakterizací hydrogelů. Poslední část tvoří shrnutí výsledku a sepsání krátké závěrečné zprávy.
První část stáže bude uskutečněna formou školení, ve kterém se student seznámí s technickým
vybavením laboratoře, bezpečnostními předpisy a s metodami používanými při modifikaci
biopolymerů a jejich charakterizací pomocí analytických metod.
Předpokládaná časová dotace: 1-2 dny
Hlavní náplní praktické části bude syntéza originálních chemických derivátů kyseliny hyaluronové,
které budou vhodnými prekurzory pro přípravu biokompatibilních hydrogelů. V případě úspěchu se
bude pokračovat v optimalizaci přípravy hydrogelů a základnímu studiu jejich fyzikálních
a chemických vlastností. Charakterizace meziproduktů pomocí spektroskopických metod jako NMR,
8
IČ, UV-Vis … bude probíhat mezi jednotlivými syntézami. Vlastnosti finálních hydrogelů budou
charakterizovány měřením jejich reologických vlastností a případně jejich stability ve fyziologických
podmínkách.
Předpokládaná časová dotace: 14-15 dní
Po kompletizaci výsledků bude následovat sepsání závěrečné zprávy, kde budou popsány všechny
modifikační reakce a shrnuté trendy pozorované při optimalizaci přípravy hydrogelů v souvislosti
s jejich stabilitou a reologickými vlastnostmi.
Předpokládaná časová dotace: 3-4 dní
Výstup:
Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh
stáže, získané výsledky a jejich diskusi. Výstupem bude také seznam použitých chemikálií a drobného
laboratorního zařízení.
9
Projekt č. 6 - Upconversní nanočástice
Vedoucí stáže: Mgr. Jiří Mrázek
Zadání projektu:
Náplní stáže je příprava upkonverzních nanočástic materiálu NaREF4 (RE = Y, Gd, Yb, Er). Účastník
získá základní přehled v oblasti moderních nanomateriálů pro diagnostiku, vyzkouší si syntézu
nanočástic a jejich charakterizaci pomocí analytických přístrojů.
Termín realizace stáže:
Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž
v laboratoři A214 po dobu 1 měsíce v celku. Možný termín realizace stáže pro rok 2013 je červeneczáří. Konkrétní termín realizace bude stanoven po domluvě mezi studentem a vedoucím stáže.
Doporučená literatura:
1.
2.
3.
4.
5.
M. Haase a H. Schäfer, „Upconverting Nanoparticles“, Angewandte Chemie International Edition,
roč. 50, čís. 26, s. 5808-5829, čer 2011.
F. Wang et al., „Upconversion nanoparticles in biological labeling, imaging, and therapy“, The
Analyst, roč. 135, čís. 8, s. 1839, 2010.
N. J. J. Johnson et al., „Size-Tunable, Ultrasmall NaGdF4 Nanoparticles: Insights into Their T1 MRI
Contrast Enhancement“, Chem. Mater., roč. 23, čís. 16, s. 3714-3722, 2011.
G. Jiang et al., „An Effective Polymer Crosslinking Strategy to Obtain Stable Dispersions of
Upconverting NaYF4 Nanoparticles in Buffers and Biological Growth Media for Biolabeling
Applications“, Langmuir, 2012.
F. Wang et al., „Tuning upconversion through energy migration in core–shell nanoparticles“, Nat
Mater, roč. 10, čís. 12, s. 968-973, pro 2011.
Představa o realizaci:
V první části stáže bude probrán teoretický základ fungování a přípravy upkonverzních nanočástic.
Praktická část bude spočívat v přípravě a charakterizaci nanočástic. Pro vybraná témata praktické
části bude připraven pracovní postup s krátkou teorií v úvodu.
První část stáže bude uskutečněna formou přednášek, ve kterých se student seznámí s problematikou
upkonverzních nanočástic a jejich využitím v oblasti optického zobrazování in vitro a in vivo. Dále
budou shrnuty hlavní analytické metody vhodné pro charakterizaci těchto nanočástic a na závěr bude
představena výzkumná činnost školící laboratoře.
Předpokládaná časová dotace: 1-2 dny
Náplní praktické části bude příprava upkonverzních nanočástic NaREF4 (RE = Y, Gd, Yb, Er) metodou
tepelné dekompozice a modifikace povrchu nanočástic s cílem připravit koloid stabilní
za fyziologických podmínek.
Předpokládaná časová dotace: 10-12 dní
Charakterizace nanočástic bude probíhat mezi jednotlivými syntézami. Student si bude moci
vyzkoušet měření upkonverzních spekter, stanovení velikosti částic pomocí dynamického rozptylu
10
světla a přípravu vzorků pro stanovení koncentrace částic metodou ICP-OES.
Předpokládaná časová dotace: 4-5 dní
Výstup :
Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh
stáže, získané výsledky a jejich diskusi.
11
Projekt č. 7 - Biologie plazmidů u rodu Streptococcus
Vedoucí stáže: Mgr. Stanislav Pepeliaev, Ph.D.
Zadání projektu:
Vnášení cizorodé DNA do bakteriální buňky se zpravidla začíná enzymatickým vyštěpením genu zájmu
a jeho následným vložením do vektoru, nejčastěji do plazmidu. Pro štěpení DNA se využívají enzymy
restriktázy, pro následné spojení fragmentů pak ligázy, nejčastěji T4 DNA ligáza. Během procesu
spojeni DNA fragmentu s plazmidem dochází ke vzniku směsi produktů, ve které jen malá část
představuje vektor se správně orientovaným a vloženým fragmentem. Pro selekci transformantů
se používají rozmanité genetické markery, obvykle geny rezistence k antibiotikům. Avšak přítomnost
rezistence ještě neznamená, že ligace proběhla úspěšně, protože mohlo dojít k ligaci prázdného
vektoru. Pro zjednodušení vytipování správných klonů se často používá systém modro-bílé selekce.
Tento systém je založen na plazmidu, nesoucím LacZ gen, který propůjčuje buňce schopnost štěpit
chromogenní substrát X-gal (5-bromo-4-chloro-indolyl-β-D-galactopyranoside). Tímto dochází
k modrému zabarvení kolonií. Uprostřed sekvence LacZ genu se nachází MCS (angl. multiple cloning
site, tedy mnohočetné klonovací místo). Při vložení DNA fragmentu do MCS se sekvence LacZ genu
přeruší, buňka již nemůže štěpit X-gal a vytváří bílou kolonii. Takovéto bílé kolonie jsou vybrány pro
další práci.
Nedostatkem systému modro-bílé selekce je nutnost používat chromogenní substrát X-gal a látkuinduktor IPTG. To vše zvyšuje cenu práce, navíc IPTG je toxická pro bakteriální buňky. Proto
navrhujeme systém barevné detekce správných transformantů, který nemá uvedené nedostatky.
Místo LacZ genu by byl použít gen vhb (Vitreoscilla hemoglobin). Z tohoto genu se exprimuje
bakteriální hemoglobin, který přidává buňkám červeno-oranžovou barvu. Při přerušení sekvence vhb
genu, stejně jako pří modro-bíle selekci, se vytváří bílé kolonie. Restrikční místa pro nejčastěji
používané endonukleázy budou vytvořena pomocí tichých mutací, to znamená takových, při kterých
dojde k substituci báze v tripletu, která nemění aminokyselinu v budoucím bílkovinném řetězci.
Cíle projektu jsou:
- vytvořit nízko a středně kopiové shuttle-vektory pro expresi a mutagenezi s barevným rozlišením
transformantů, které jsou schopní replikace v Escherichia coli a Streptococcus equi subsp.
zooepidemicus.
Termín realizace stáže:
Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž
v laboratoři po dobu 1 měsíce vcelku. Možný termín realizace bude po domluvě mezi studentem
a vedoucím stáže.
Doporučená literatura:
1. Suwanwong Y., Kvist M, Isarankura-Na-Ayudhya C., Tansila N., Bulow L., Prachayasittikul V.
(2006) Chimeric antibody-binding Vitreoscilla hemoglobin (VHb) mediates redox-catalysis
reaction: new insight into the functional role of VHb. Int. J. Biol. Sci., 2.
2. Isarankura-Na-Ayudhya C., Panpumthong P., Tangkosaku T., Boonpangrak S., Prachayasittiku V.
(2008) Shedding light on the role of Vitreoscilla hemoglobin on cellular catabolic regulation by
proteomic analysis. Int. J. Biol. Sci. 4.
12
3. Joshi M., Mande S., Dikshit K.L. (1998) Hemoglobin Biosynthesis in Vitreoscilla stercoraria DW:
Cloning, Expression, and Characterization of a New Homolog of a Bacterial Globin Gene. Appl.
Environ. Microbiol., 64(6): 2220-2228.
Představa o realizaci:
In silico silent mutagenesis.
PCR.
Elektroforéza v agarózovém gelu.
Elektroporace.
Restrikční štěpení.
Ligace.
Kultivace mikroorganismů na pevných a tekutých mediích.
Výstup:
Závěrečná zpráva (doporučeno min. 10 stran), seznam použitých chemikálií a drobného
laboratorního zařízení.
13
Projekt č. 8 - Moderní postupy u fermentace Basidiomycet
Vedoucí stáže: Mgr. Dzianis Smirnou Ph.D.
Zadání projektu:
Cílem stáže „Moderní postupy fermentace Basidiomycet“ je naučit studenta teoretické i praktické
aspekty submersní kultivace Basidiomycet a rozšířit přehled možností využití vyšších hub
(Macrofungi) v biotechnologii. Student bude mít možnost seznámit se s moderním fermentačním
zařízením, nastudovat postupy práce s vyššími houbami a vyzkoušet si různé strategie submersních
kultivací.
Termín realizace stáže:
Stáž bude realizovaná v laboratořích společnosti Contipro Group. Student bude absolvovat stáž
v biotechnologické laboratoři po dobu 1 měsíce. Možný termín realizace stáže pro rok 2013
je červenec-srpen. Konkrétní termín realizace bude stanoven po domluvě mezi studentem
a vedoucím stáže
Doporučená literatura:
1. Fazenda M.L., Seviour R., McNeil B., Harvey L.M. 2008. Submerged Culture. Fermentation of
‘‘Higher Fungi’’: The Macrofungi. Advances in Applied Microbiology, V. 63. P. 33-103.
2. Kim H.M., Paik S.Y., Ra K.S., Koo K.B., Yun J.W., Choi J.W. 2006. Enhanced production of
exopolysacharides by fed-batch culture of Ganoderma resinaceum DG-6556. The Journal of
Microbiology. P.233-242.
3. Lee K.M., Lee S.Y., Lee H.Y. 1999. Bistage control of pH for improving exopolysaccharide
production from mycelia of Ganoderma lucidum in an air-lift fermentor. Journal of bioscience
and bioengineering. V. 88 (6). P.646-650.
4. Tang Y.J., Zhong J.J.. 2002. Fed-batch fermentation of Ganoderma lucidum for hyperproduction
of polysaccharide and ganoderic acid, Enzyme Microb. Technol. V.31. P. 20–28.
5. Tang Y.J., Zhu L.W., Li H.M., Li D.S. 2007. Submerged Culture of Mushrooms in Bioreactors –
Challenges, Current State-of-the-Art, and Future Prospects. Food Technol. Biotechnol. V.45 (3). P.
221–229.
6. Xiang Zou. 2006. Fed-batch fermentation for hyperproduction of polysaccharide and ergosterol
by medicinal mushroom Agaricus brasiliensis. Process Biochemistry. V.41. P. 970–974.
Představa o realizaci:
Praktická část stáže bude realizovaná na fermentačním zařízení INFORS AG (Švýcarsko). Jako
testovací kultura bude používána vyšší houba Schizophyllum commune. Z důvodu časové náročnosti
práce s basidiomycetami bude stáž rozdělena do čtyř etap a naplánována následujícím způsobem:
·
Obsahem první etapy stáže bude poskytnutí teoretického a praktického základu uchovávání
kmenů a přípravy inokul pro zahájení submersní kultivace. Student se naučí principům
manipulace se zařízením a přípravě fermentoru (kalibrace sond, čerpadel, sterilizace „in situ“,
apod.). Předpokládaná časová dotace: 2-3 dny.
14
·
V rámci následující etapy bude provedena „batch“ kultivace S. commune, během které budou
monitorovány charakteristické parametry procesu: změna pH, pO2, narůst mycelia,
morfologie pelet, produkce metabolitů, spotřeba zdroje uhlíku, apod. Předpokládaná časová
dotace: 4-5 dnů.
·
Třetí etapa bude věnována kultivační strategii – „two-stage“ kultivaci. Na základě výsledků,
získaných v „batch“ kultivaci bude vybrán klíčový parametr a naplánován design fermentací.
Předpokládaná časová dotace: 4-5 dnů.
·
V poslední etapě bude zahájena „fed-batch“ fermentace, budou analyzovány a zhodnoceny
získané výsledky, porovnány mezi sebou a otestovány fermentační strategie a připravena
závěrečná zpráva. Předpokládaná časová dotace: 7-10 dnů.
Výstup :
Výstupem stáže bude závěrečná zpráva o rozsahu cca 10 stran, která bude celkově shrnovat průběh
stáže, získané výsledky a jejich zhodnocení. Výstupem bude také seznam použitých chemikálií
a drobného laboratorního zařízení.
15
Projekt č. 9 - Terapeutické užití blokujících RNA
Vedoucí stáže: Mgr. Kristina Nešporová
Zadání projektu:
Anotace projektu
Kyselina hyaluronová (dále jen HA) v organismu uplatňuje nejen svoje fyzikální vlastnosti tím,
že slouží jako hydratační složka tkáně, lubrikant a podporuje viskoelasticitu tkáně, ale je také velmi
často spojována s regulací významných buněčných procesů jako je embryogeneze, diferenciace
či migrace buněk.
HA je významnou komponentou extracelulární matrix (dále jen ECM). Buňky epitelu a pojivové
tkáně ji používají jako kostru pro umístění a uchycení v tkáni a zároveň jako oporu při migraci tkání.
HA je těmito buňkami rozpoznávána specificky pomocí receptorů. Majoritními a nejvíce
prozkoumanými receptory buněk pro HA je CD44 a RHAMM. Receptor CD44 je napojen na několik
signálních drah, což podporuje roli HA jako signální molekuly. Jedním z buněčných procesů, který HA
může ovlivňovat, je migrace buněk, při které se zase uplatňuje receptor RHAMM. Migrace buněk je
nezbytná během jak fyziologických pochodů (embryogeneze, vývoj tkání), tak během patologických
stavů jako je hojení rány či metastazování nádorových buněk.
Během hojení rány je migrace dermálních fibroblastů z neporušené tkáně do místa defektu
nutná pro reparaci poškozené tkáně. Migrace fibroblastů je stimulována prvotně cytokiny
a růstovými faktory, avšak podpora migrace vlivem interakce s ECM, konkrétně s HA, je také
předpokládána. Migrace nádorových buněk je naopak nežádoucím, při kterém nádorové buňky
využívají svůj pericelulární hyaluronový obal a receptory CD44 a RHAMM.
Cíl projektu
Cílem stáže bude připravit kultury buněk s blokovanou expresí receptoru pro hyaluronan. Takto
upravené buňky budou použity jako kontrola v pokusech studující efekty HA.
Termín realizace stáže:
Stáž bude realizována v srpnu 2013.
Doporučená literatura:
1. Turley EA, Noble PWBourguignon LY (2002). Signaling properties of hyaluronan receptors. J Biol
Chem. 277: 4589-4592.
2. Singer AJ and Clark RA (1999). Cutaneous wound healing. N Engl J Med. 341: 738-746.
3. Chen WY and Abatangelo G (1999). Functions of hyaluronan in wound repair. Wound Repair
Regen. 7: 79-89.
4. Naor D, Nedvetzki S, Golan I, et al (2002). CD44 in cancer. Crit Rev Clin Lab Sci. 39: 527-579.
5. Lauffenburger DA and Horwitz AF (1996). Cell migration: a physically integrated molecular
process. Cell. 84: 359-369.
6. Bustin SA (2004). A-Z Quantitative PCR. International University Line, La Jolla CA 92038-2525,
USA.
7. Paddison PJ, et al (2002). Short hairpin RNAs (shRNAs) induce sequence-specific silencing in
mammalian cells. Genes Dev. 16: 948-958.
16
8.
Ui-Tei K, et al (2004). Guidelines for the selection of highly effective siRNA sequences for
mammalian and chick RNA interference. Nucleic Acids Res. 32: 936-948.
Představa o realizaci:
1. - 6. 8. 2013:
první dva dny – seznámení se s laboratorním prostředím a vybavením, bezpečností práce
a zásadami laboratorní práce v holdingu Contipro; čtení literatury
další dva dny – detailní naplánování pokusu, zahájení práce v laboratoři, příprava buněk
·
Okamžité zahájení pokusu vyžaduje objednání všech potřebných chemikálií a materiálu
v předstihu, aby byly k dispozici. Pokud by byl zájem ze strany stážisty, může si problematiku
nastudovat předem a může pomáhat s výběrem a koupí chemikálií a materiálu.
7. – 30. 8. 2013:
transfekce buněk
· příprava buněk podle standardních postupů zavedených v holdingu Contipro
· transfekce buněk podle návodu od výrobce transfekčního činidla
ověření úspěšnosti blokace exprese CD44
· pomocí metody qPCR – změna v expresi mRNA pro CD44
· pomocí metody flow cytometry – změna v produkci proteinu CD44
vyhodnocování dat
· pomocí softwarů příslušných přístrojů
· statistické vyhodnocení
sepisování výsledků do závěrečné zprávy
Výstup:
Výstupem bude závěrečná zpráva z pokusu psaná v anglickém jazyce a skládající se z kapitol:
1) Literární úvod; 2) Metody a materiály; 3) Výsledky; 4) Diskuse; 5) Závěr; 6) Seznam zkratek; 7)
Seznam použité literatury.
17
Download

Podrobnosti k jednotlivým stážím najdete v tomto dokumentu