i s s n 1 3 3 6 - 6 5 5 6 . w w w. o s t i u m . s k . © s c h o l a p h i l o s o p h i c a . p u s t é ú ľ a n y 2 0 0 5 – 2 0 1 0
Česká Danielle Steelová (dielo F. Koukolíka) II.
s l áv k a d é m u t h o vá
The second part of the Frantisek Koukolik’s profile focuses an attention on
works published in new millenium. The typical future of this period of author’s works is the concentration on important topics and their better embridering. The one side of this approach brings a repeating of the topics in
books to some extent, on the other hand, it points to the problems viewed
as the most serious by the author. majority of books printed after year 2000
is concentrated on brain and its functions as well as damages. The other
main stream represents Works targeted to wider public – they are usually
the collections of essays – either new ones or those which were already
broadcasted through the radio, television, or newspapers and magazines.
Except teaching and his work in the National Reference Laboratory TSECJN of Thomayer university hospital, Frantisek Koukolik made during last
ten years nearly forty books, hundreds of interviews and public speeches
and uncountable number of contributions. There’s no doubt he belongs to
the most active popularizers of the science in Czech Republic.
Úvod pre zvedavých
V prípade, že sa do úvodných riadkov začíta ten, kto očakáva odpovede na hádanky z predošlej
časti profilu Františka Koukolíka,1 iste postrehne, že prvá odpoveď sa nachádza priamo v nadpise. Od roku 2000 prispel František Koukolík do knižného fondu nasledujúcimi publikáciami:
— Lidský mozek: funkční systémy, normy a poruchy. Praha: Portál 2000
— Život s deprivanty I (Zlo na každý den). Praha: Galén 2001 (v spoluautorstve s Janou
Drtilovou) — Život s deprivanty II (Základy stupidologie). Praha: Galén 2002 (v spoluautorstve s Janou
Drtilovou) — Josefu Švejkovi je 30 milionů let. Eseje ze třetí kultury. Praha: Galén 2002
— Lidský mozek: funkční systémy, normy a poruchy. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Portál 2002
— Já (O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování). Praha: Karolinum 2003
— Homo sapiens stupidus. Eseje ze třetí kultury. Praha: Galén 2003
— Demence: neurobiologie, klinický obraz, terapie. Praha: Galén 2004 (v spoluautorstve s Romanom Jirákom)
— Mozek a jeho duše. Vydání třetí. Praha: Galén 2005
— Schizofrenie: neurobiologie, klinický obraz, terapie. Praha: Galén 2005 (v spoluautorstve Luciou Motlovou)
1 DÉMUTHOVÁ, S.: Český Oliver Sacks (dielo F. Koukolíka) I. In: Ostium, roč. 6, 2010, č. 3.
ostium . 6. ročník . 2010 . číslo 4
1
i s s n 1 3 3 6 - 6 5 5 6 . w w w. o s t i u m . s k . © s c h o l a p h i l o s o p h i c a . p u s t é ú ľ a n y 2 0 0 5 – 2 0 1 0
— Vzpoura deprivantů. Druhé vydání. Praha: Galén 2006 (v spoluautorstve s Janou Drtilovou; dotlač aj v r. 2008)
— Sociální mozek. Praha: Karolinum 2006
— Citový mozek. Praha: Galén 2007 (v spoluautorstve Luciou Motlovou)
— Proč se Dostojevskij mýlil? O vědomí, empatii, altruismu, lásce, zlu a religiozitě. Praha: Galén
2007
— Před úsvitem, po ránu: eseje o dětech a rodičích. Praha: Karolinum 2008
— Jak si lidé hrají? Praha: Radioservis 2009
— Lidství (Neuronální koreláty). Praha: Galén 2010
— Jádro televizní eseje. Praha: Galén 2010
— Mocenská posedlost. Praha: Karolinum 2010
Spolu so závratným tempom dvoch kníh ročne (v priemere) stihol preložiť i zahraničné
odborné publikácie (opäť uvádzame len tie od roku 2000):
— Sternberg, R. J.: Kognitivní psychologie. Praha: Portál 2002
— Damasio, A.: Hledání Spinozy. Radost, strast a citový mozek. Praha: Dybbuk 2004
— Goldberg, E.: Jak nás mozek civilizuje. Praha: Karolinum 2004
— Goldberg, E.: Paradox moudrosti. Praha: Karolinum 2006.
Koukolík v novom miléniu
Počiatky publikačnej aktivity Františka Koukolíka boli pre čitateľa krásnymi časmi. Každá avizovaná kniha bola netrpezlivo očakávaná a patrila medzi „top prekvapenia“ pre blízkych. Pretože
sa nik nevedel dočkať jej obsahu, vždy z nej trčalo viacero záložiek svedčiacich o tom, že niečo
ako „poradovník“ v tomto prípade neexistovalo. Po istom čase však čitateľ začal mať pocit nejasného déjà vu, ktoré sa premenilo na istotu, keď sa znovu vrátil k starším publikáciám. Akoby autor poňal nové milénium ako začiatok novej kariéry a pustil sa do produkovania síce nesmierne
zaujímavých, no už menej originálnych počinov. Jasné rozhodnutie kúpiť knihu, ak sa objavila
na pulte kníhkupectva, vystriedalo opatrné lisovanie a pozorné čítanie jej obsahu, v dôsledku
čoho sa nejedna publikácia vrátila ohrdnutá späť do regálu. Niežeby jej obsah nebol kvalitný, no
čítať znovu to isté…
Koktejl prezentácií
Ani na iných fórach autor vo svojich aktivitách nepoľavil. Bolo ho vidieť na akciách a konferenciách rôzneho typu (nielen lekárskych – viac pod nadpisom „Kognitívna facka“), naďalej
pôsobil v Českom rozhlase (iba od roku 2001 databáza eviduje 196!!! jeho vystúpení2), kde napr.
v programe Jadro v období od 2. 1. 2007 do 17. 12. 2008 predstavil každý týždeň jednu mikroesej, ktoré knižne vydal tento rok. V prírodovedeckom časopise Vesmír sa viac než päť rokov
venoval rozmanitým témam (depresii, násiliu, Alzheimerovej chorobe, pamäti, ľavákom, Einsteinovi, rodičom, ale i marihuane, psychotropným liekom či halucináciám),3 v Lidových novinách zostáva i naďalej osobnosťou, ktorá sa vyjadruje k celospoločenskému dianiu a odborným
otázkam. Rozrastajúcu sa šírku jeho publikačného záberu dokumentujú časopisy Britské listy,4
Psychologie dnes alebo naozaj „všehochuťový“ Koktejl5. V duchu hesla „Kto nie je na Facebooku,
2 Český rozhlas. Dostupné na URL: <http://hledani.rozhlas.cz/?query=koukol%C3%ADk&defaultNavigation=&back=> [cit. 8. 11. 2010].
3Vesmír – prírodovedecký časopis, roč. 73, 1994, č. 1 – roč. 78, 1999, č. 5. URL: <http://www.vesmir.cz/clanky/vyhledavani/clear/1> [cit. 27. 12. 2009].
4Odkazy v Britských listoch spojené s F. Koukolíkom sú dostupné na: <http://www.google.com/custom?domains=www.blisty.cz&sitesearch=www.blisty.cz&q=koukol%EDk&sa=+Vyhledat+Googlem> [cit. 8. 11. 2010].
5 Koukolík, F.: Stárnout nutně neznamená hloupnout. In: Geografický časopis Koktejl. Dostupné na URL: <http://www.
czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=articke&id=2388:starnout-nutn-neznamena-hloupnout&catid=9:vda
&&itemiid=4> [cit. 7. 11. 2010].
2
ostium . 6. ročník . 2010 . číslo 4
i s s n 1 3 3 6 - 6 5 5 6 . w w w. o s t i u m . s k . © s c h o l a p h i l o s o p h i c a . p u s t é ú ľ a n y 2 0 0 5 – 2 0 1 0
neexistuje“ sa autor etabloval aj vo svete sociálnych sietí, na komunikáciu však nejako nezostal
čas – profil spravuje Ondřej Soušek a F. Koukolík s „priateľmi“ nekomunikuje. V záplave aktivít
sa tak strácajú ojedinelé perly, akými boli v tomto tisícročí napr. rozhovor pre BBC,6 udelenie
Vondráčkovej ceny České psychiatrické společnosti za knihy Demence (Neurobiologie, klinický
obraz a terapie) v spoluautorstve s R. Jirákem (2004) a Citový mozek (tentokrát spolu s L. Motlovou, 2006).
Kognitívne prekvapenie
Veľká produkcia publikácií, článkov, vystúpení… najmä, ak sa týkajú tém (ľudská hlúposť, pavedy…), kde je práca a propagácia nikdy nekončiacim príbehom, je z takéhoto pohľadu do istej
miery ospravedlniteľná. Veď opakovanie je matkou múdrosti. Tento fakt by sa ešte nemusel nazývať nedostatkom. Isté prekvapenie však vzhľadom na profesionalitu Františka Koukolíka zažili
všetci, ktorí si prišli vypočuť jeho príspevok na treťom ročníku vedeckej konferencie „Kognice“
venujúcej sa problémom v oblasti kognitívnych vied. V snahe o objektivitu necháme prehovoriť
iných, ktorí ho predtým možno nevideli stáť na tak vysokom piedestáli:
„Vedle příspěvků v jednotlivých sekcích zazněly také tři tzv. plenární přednášky, jež přednesly významné osobnosti současné česko-slovenské vědy o mysli. Páteční, zahajovací přednášku proslovil František Koukolík, o kterém bude ještě řeč, takže se na tomto místě omezím
pouze na konstatování, že Koukolík svou prezentací více než překvapil… Jak již bylo řečeno,
úvodní přednášku konference – s názvem Homo... (Příspěvek k filozofii stupidity), jenž odkazuje ke knize z roku 2003 – proslovil MUDr. František Koukolík. Tedy ten František Koukolík,
kterého známe jako neuropatologa, spisovatele a průvodce pořadem Jádro, v němž jsou diváci
(mikro)esejistickým způsobem seznamováni s některými problémy vědy. A také ten František
Koukolík, který před několika lety v rozhovoru pro BBC prohlašoval, že největší nebezpečí pro
popularizaci vědy spočívá ve vulgarizaci, zjednodušování a zkreslování… Je asi nutné mít neustále na paměti, že Koukolíkovo vystoupení nebyla přednáška, nýbrž – jak sám prohlásil – velmi osobní esej. Pak je ale s podivem, že s touto esejí předstoupil na vědecké konferenci. Kritika
propagandy, která sama využívá propagandistických postupů, byla málo rafinovaná na to, aby ji
bylo možné brát vážně. Ale byla to skvělá show: synchronizace obrazu, slov a hudby, patos, nad
kterým se asi leckdo musel pousmát. Následná diskuze však ukázala, že Koukolíkovo vystoupení nebylo z těch, k nimž by autor přistupoval s nadhledem respektovaného vědce. A tak úsměv
pomalu nahradilo překvapení, že toto divadlo bylo zamýšleno naprosto vážně…“7
Wittgensteinovské paralely
Tak sa zdá, že František Koukolík sa pred rokom 2000 javí ako nieto trochu iný ako v novom
tisícročí. V dejinách vied nie je neobvyklé, že myslitelia zmenia svoj prístup k životu a svetu,
dokonca sa môžu ich vlastné koncepcie časom líšiť (tak, ako sa napr. s istým nadhľadom hovorí
o filozofii Ludwiga Wittgensteina, ktorá je vďaka svojim viacerým odlišnostiam vo filozofickej
„hantýrke“ označovaná ako Wittgenstein 1 a Wittgenstein 2). Treba podotknúť, že zmeny prístupu Františka Koukolíka možno nie sú radikálne a netýkajú sa jeho pohľadu na problémy,
ktoré vo svojich dielach rozoberá. Ide skôr o posun v ich vyhotovení a forme ako v obsahu.
Napokon, je otázne, či tento rozdiel nie je skôr výsledkom dojmov ako reality, čo nás obracia
tak trochu viac k otázkam idealizovania vzorov (bolo vnímanie Koukolíka ako hviezdy správne,
prípadne vidíme a chápeme ho správne teraz?) ako opisu skutočného stavu.
6 Prepis rozhovoru nájdete na URL: <http://www.bbc.co.uk/czech/interview/koukolik.htm> [cit. 8. 10. 2010].
7 Gvoždiak, V.: Kognice 2007 – Dotyky mysli. Glosa. Aluze, 2007, č. 2. URL: <http://www.aluze.cz/2007_02/13_Glosa_Gvozdiak.php> [cit. 5. 10. 2010].
ostium . 6. ročník . 2010 . číslo 4
3
i s s n 1 3 3 6 - 6 5 5 6 . w w w. o s t i u m . s k . © s c h o l a p h i l o s o p h i c a . p u s t é ú ľ a n y 2 0 0 5 – 2 0 1 0
Padá hviezda – želajme si!
Minulý text obsiahnutý pod nadpisom Český Oliver Sacks8 opísali F. Koukolíka ako hviezdu,
ktorá žiarila na vedeckom nebi. Predchádzajúce odseky nechali túto hviezdu z neba spadnúť
na zem. Hovorí sa, že keď padá hviezda, mali by sme si niečo želať – v tomto prípade by bolo
vhodné prianie, aby tento pád bol len symbolom zmeny pohľadu na idol. Sám Koukolík vo svojich dielach upozorňuje na nebezpečenstvo nekritického vyzdvihovania osobností a na riziká,
ktoré sú s takýmto „podnikom“ spojené. A tak je možné rozobrať túto situáciu takpovediac „in
vivo“. Dielo Františka Koukolíka je naozaj ojedinelé. V česko-slovenskom meradle asi neexistuje
iný humanitne9 orientovaný vedec, ktorý by s takým zápalom, entuziazmom, výdržou a nesmiernou trpezlivosťou trávil väčšinu svojho života tým, aby zasieval medzi ľudí racionalitu, poznatky a „zdravý rozum“. Jeho rozhľad a múdrosť, ktorú počas svojho života prezentoval (treba
podotknúť, že i prezentuje) spôsobila, že sa stal (nechtiac?) hviezdou. To, že sa časom ukazuje,
že nie je iba hviezdou, ale i obyčajným človekom, ktorý potvrdzuje platnosť výskytu aj tých omylov, ktoré sám popisuje, môže byť nakoniec istým spôsobom sympatické. O to bližšie má k nám
„obyčajným“ ľudom.
Azda potešíme i Koukolíka
A tak, ak prijmeme myšlienku, že knihy z minulého tisícročia sú už staré a mnohí už nemajú
možnosť sa k nim dostať (povedzme si úprimne, mnohí prestali chodiť do kamenných knižníc
a komplet Koukolík predsa len ešte v pdf na webe nie je), potom sa treba k viacerým témam
vrátiť a pripomenúť si ich. Retrográdna amnézia v dôsledku Y2k10 tak pomôže vidieť novodobé
dielo Františka Koukolíka v pozitívnejšom svetle. Dúfame, že aj autor prijme túto menšiu výhradu s nadhľadom a v duchu jeho vlastného výroku: „Děkuju za pochválení – pro autora je to
potěšení a pak se těší na dopis, v němž dostane vynadáno, aby si o sobě moc nemyslel.“11 Stále
sme totiž presvedčení, že nárok „veľa si o sebe myslieť“ za svoju poctivú prácu František Koukolík nepochybne má.
K meritu veci
Prejdime teda k tomu, čo v novom tisícročí v prácach Františka Koukolíka pribudlo. Prvá publikácia Lidský mozek je jednou z ťažších – a to v oboch významoch. Patrí formátovo k väčším,
typickým portálovským učebniciam. Jej obsah je takisto vhodný skôr do rúk odborníkom, prípadne medicínsky „podkutým“ čitateľom. Ide o prierez funkčnými systémami mozgu a autor
rozoberá klasické oblasti: poznávanie, pamäť, reč, praxiu, vedomie, pozornosť. Publikácia je
mimoriadne prínosnou minimálne zo štyroch hľadísk (ak vynecháme už spomenutú funkciu
knihy ako kvalitnej učebnice): predkladá skutočne aktuálne a „up-to-date“ poznatky, v každej
stati ponúka bohatý prehľad reprezentatívnej odbornej literatúry umožňujúcej sa výborne zorientovať v danej problematike, informácie v teoretickej rovine ilustruje prípadovými štúdiami
a napokon sa venuje nielen norme, ale aj odchýlkam a patológii vo fungovaní každého popisovaného systému. Už dva roky po jej prvom vydaní (v roku 2002) Koukolík spracoval nové
prepracované vydanie, ktoré vyšlo v rovnakom vydavateľstve.
8 Démuthová, S.: Český Oliver Sacks (dielo F. Koukolíka) I., c. d.
9 Podobným propagátorom v prírodných vedách je (opäť v Čechách) Jiří Grygar.
10Y2k (z angl. year two kilo bug) je označenie problému, ktorý sa týkal prechodu počítačových systémov z jedného
tisícročia do druhého, teda obáv zo zlyhania akéhokoľvek softwaru s nástupom roku 2000, ktorý vo svojich programoch pracoval s dátumom.
11Z on-line rozhovoru Františka Koukolíka s čitateľmi elektronického časopisu Onaidnes.cz dňa 13. 03. 2009. URL:
<http://ona.idnes.cz/odpovedi.asp?t=KOUKOLIK> [cit. 11. 8. 2010].
4
ostium . 6. ročník . 2010 . číslo 4
i s s n 1 3 3 6 - 6 5 5 6 . w w w. o s t i u m . s k . © s c h o l a p h i l o s o p h i c a . p u s t é ú ľ a n y 2 0 0 5 – 2 0 1 0
V ďalších dvoch publikáciách – Život s deprivanty I (Zlo na každý den) a Život s deprivanty
II (Základy stupidologie) – autor spolu s psychiatričkou a súdnou znalkyňou MUDr. Janou Drtilovou podrobnejšie rozpracovali témy, ktorým sa venovali v publikácii Vzpoura deprivantů.
Pre tých, ktorých zaujíma problematika antisociálneho správania, ľudskej hlúposti, stupidity,
iracionality, násilia či inej sociálnej patológie, je rozšírenie informácií o spomenutých okruhoch
iste prínosom.
Tretia kultúra na pokračovanie
Podobne ako edícia „vesmírnych“ esejí aj Eseje ze třetí kultury tvoria ucelený rad publikácií tematicky zameraných na propagáciu vedy, na vystríhanie pred ľudskou hlúposťou a pred šírením
nezmyslov. Kniha Josefu Švejkovi je 30 milionů let. Eseje ze třetí kultury nadväzuje na Machiaveliánsku inteligenciu (Eseje ze třetí kultury v roce 2000), ktorá vyšla v roku 1999. Aj tu sa autor
prostredníctvom krátkych príspevkov dotýka najmä dvoch rovín obsahu poznania „bežného“
človeka. Tou prvou je neznalosť základných poznatkov, ktoré by mali byť aj pri minimálnom
vzdelaní štandardom (typickým príkladom, ktorý však odráža smutnú realitu, je vtip o pani,
ktorá si nechala operovať nos, aby ho jej deti nemali veľký…), ignorovanie a masívny nezáujem
o vzdelanie, múdrosť, kým druhou rovinou je naopak informačný boom a záujem o pavedy
a nezmysly, ktoré sa šíria s nepredstaviteľnou rýchlosťou (aj vy ste postrehli, že viac ako polovica
každej predpovede počasia je venovaná astrológii a lunárnemu kalendáru, vďaka ktorému sa
zaručene dozviete, kedy je dobré si strihať vlasy, jesť kapustu či presádzať kvety?). Ďalšia z esejí
z „tretej kultúry“ Homo sapiens stupidus. Eseje ze třetí kultury publikovaná v roku 2003 nateraz
uzatvára zbierku trilógie pojednávajúcej naozaj o rozmanitých aspektoch ľudskej ne-múdrosti,
hlúposti a stupidity.
Návrat k poetike a smutnej realite
Popri zaujímavej zmesi mien velikánov v názvoch Koukolíkových publikácií (Machavelli, svätý
Augustín, Švejk či Adam a Eva) sa v nich objavila i osobnosť literáta svetového formátu – Fjodora Michajloviča Dostojevského. V súbore esejí O vědomí, empatii, altruismu, lásce, zlu a religiozite (kniha s názvom Proč se Dostojevskij mýlil? vydaná v roku 2007) autor rúca naše naivné predstavy o človeku ako o pomáhajúcej, altruistickej, nezištnej a obetavej bytosti. Odhaľuje
princípy fungovania prosociálnych prejavov v správaní a poukazuje na mechanizmy, ktoré stoja
v pozadí výskytu týchto fenoménov. Knihu vystihuje text z prebalu, v ktorom sa uvádza: „Několik klíčových odstavců Dostojevského Bratrů Karamazových, dokazujících, že zřídlem morálního chování je víra v nesmrtelnost a Boha, se často shrnuje do různých podob výroku: »Bůh
není, na jeho trůn dosedl (nad)člověk, dovoleno je vše.« Zkušenost však říká, že lidé nábožensky
věřící, bez ohledu na druh víry, se chovají jak morálně, tak amorálně, a to někdy do krajnosti,
úplně stejně jako lidé nábožensky nevěřící. Z této zkušenosti a z vývoje poznatků sociokognitivní neurovědy posledních desetiletí plyne, že nikdy, za žádných okolností, nebylo a není lidem
věřícím ani nevěřícím dovoleno vše, přestože se dopouštěli a dopouštějí všech zločinů, neboť
kořeny lidského vědomí, empatie, altruismu, lásky, zla i religiozity jsou přirozené a je nutné
hledat je hlouběji, a to jak v biologické, tak kulturní evoluci.“12
Éter na pergamene
V predchádzajúcich častiach bol F. Koukolík predstavený ako popularizátor, ktorý využíva pre
svoju „osvetu“ väčšinu masovokomunikačných prostriedkov. Mnohé z esejí prezentovaných
na rozhlasových staniciach či prostredníctvom televízneho vysielania už v minulosti zozbieral
12 Koukolík, F.: Proč se Dostojevskij mýlil? O vědomí, empatii, altruismu, lásce, zlu a religiozitě. Praha: Galén 2007.
ostium . 6. ročník . 2010 . číslo 4
5
i s s n 1 3 3 6 - 6 5 5 6 . w w w. o s t i u m . s k . © s c h o l a p h i l o s o p h i c a . p u s t é ú ľ a n y 2 0 0 5 – 2 0 1 0
a odpublikoval v podobe kníh: Housata a sv. Augustín vznikli v roku 1994 vo vydavateľstve Vyšehrad ako zbierka esejí z časopisov Vesmír, T-magazin, z Lidových novin a z rozhlasovej relácie
Meteor. Veľmi známa publikácia Mozek a jeho duše zas prezentuje príspevky z rovnomenného
televízneho seriálu vysielaného českou televíziou v roku 1992. V podobnom duchu vznikali aj
niektoré publikácie nového milénia – knižka Jak si lidé hrají je zbierkou esejí z vysielania Českého rozhlasu Leonardo13 a venuje sa v nej obľúbeným témam: i/racionalite, starnutiu, múdrosti,
stupidite, náboženstvu, propagande, absurdite, evolúcii či vojne. Ďalšia publikácia, ktorá vznikla
nedávno (v roku 2010), svoj pôvod avizuje už v názve – Jádro televizní eseje sú tlačenou verziou
televíznej relácie Českej televízie „o vede, svete a ľuďoch“,14 v ktorej Koukolík odprezentoval viac
než sedemdesiat esejí o rozmanitých témach. Touto reláciou nadviazal na v minulosti veľmi populárnu edíciu s názvom Hádala se duše s tělem, ktorá vznikala v českom rozhlase v roku 1997.15
Večný cyklus ako inšpirácia
Medzi publikácie, ktoré reprezentujú spomenutý model opätovného návratu k spracovaným témam a v ktorých autor predstavuje už odprezentované informácie v novom šate, patria knihy
Já – o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování a Před úsvitem, po ránu. Kým prvá z uvedených
charakterizuje dominantnú a znovuoživenú (čo sa publikačnej aktivity týka) oblasť Koukolíkovho záujmu, druhá je naviazaná na eseje týkajúce sa fylogenézy a ranej ontogenézy ľudskej
psychiky.16 Kniha Před úsvitem, po ránu je zbierkou esejí o rodičoch a deťoch, ich špecifických
interpretáciách sveta a pohľade vedca na kľúčové osoby či udalosti v ich živote. Dôležité informácie určené aj laickej verejnosti sprístupňuje prostredníctvom doplnkových pasáží (aj farebne
odlíšených od zvyšku textu) vysvetľujúcich zložitejšie údaje či menej známe pojmy. Kniha sa
snaží byť vedeckým sprievodcom vývinu dieťaťa pre každého dospelého, ktorý do rozvoja osobnosti dieťaťa zasahuje. Úzku prepojenosť zvolených tém so životnou praxou výstižne charakterizuje aj atypické venovanie autora, za ktorým sa dá vytušiť niečo z jeho motivácie: „Mamince,
která jela se svým ditětem dne 29. května 2007 odpoledne v pražském autobusu č. 139 směrem
k Thomayerově nemocnici.“17
Homo sapiens cerebreus
Napriek širokému záberu a rozhľadu F. Koukolíka v prírodných vedách i spoločenskom dianí
je fixným centrom jeho pozornosti ľudský mozog. Dokazujú to staršie publikácie špeciálne18
venované štúdiu mozgu (Mozek a jeho duše, O vztahu lidského mozku a chování: strukturální
a funkční podklady některých neuropsychiatrických chorob, Lidský mozek: funkční systémy, normy
a poruchy), ale i skupina nových: už zmienená Já – o vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování, ďalej Sociální mozek, Citový mozek (v spoluautorstve s L. Motlovou), Lidství či odborné
učebnice Schizofrenie: neurobiologie, klinický obraz, terapie (v spoluautorstve s L. Motlovou),
Demence: neurobiologie, klinický obraz, terapie (v spoluautorstve s R. Jirákom), ktoré nadväzujú
na zbierku strarších, ešte nezmienených učebníc Alzheimerova nemoc a další demence (Grada
1998) a Diagnostika a léčení syndromu demence (Grada 1999), obe v spoluautorstve s R. Jirákom.
13Český rozhlas Leonardo. vystúpenia F. Koukolíka dostupné na URL: <http://hledani.rozhlas.cz/?query=koukol%C3%ADk&&navigation=+generic2:^%22%C4%8CRo%20Leonardo%22$&pattern=false> [cit. 11. 11. 2010].
14Zoznam a celý archív jednotlivých esejí je dostupný na URL: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121244562-jadro/208572235800014-modulus-bozi/> [cit. 11. 11. 2010].
15Zoznam a celý archív jednotlivých esejí zo seriálu je dostupný na URL: <http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/
hledani/?filtr[SIDP]=880434&filtr[obdobi]=archiv> [cit. 8. 10. 2010].
16Ide napr. o publikácie Kniha o Evě a Adamovi či Šimpanz a vesmír. O hvězdách, atomech, životě a vědcích.
17 Koukolík, F.: Před úsvitem, po ránu: eseje o dětech a rodičích. Praha: Karolinum, 2008, s. 4.
18Špeciálne v tom zmysle, že ich prvoradým objektom je ľudský mozog, pretože v podstate všetky Koukolíkove publikácie sa venujú problematike ľudského mozgu.
6
ostium . 6. ročník . 2010 . číslo 4
i s s n 1 3 3 6 - 6 5 5 6 . w w w. o s t i u m . s k . © s c h o l a p h i l o s o p h i c a . p u s t é ú ľ a n y 2 0 0 5 – 2 0 1 0
Koukolíkove učebnice sú tradične určené pre náročnejšieho čitateľa, prípadne pre toho, koho
neodradí potreba doštudovať si informácie nevyhnutné pre pochopenie textu. Ostatné uvedené
publikácie sú určené pre širšiu (aj laickú verejnosť) a napriek ich monotematickému zameraniu (problematika mozgu) prezentujú mnohé oblasti bádania vzťahujúceho sa k centru našej
nervovej sústavy. Vo všetkých možno nájsť nové témy, aktualizované zdroje a a literatúru spolu
s uvedením prípadových štúdií, ktoré publikácie (na rozdiel od vedeckejšie zameraných – napr.
O vztahu lidského mozku a chování…) osviežujú a robia ich čitateľsky príťažlivejšími.
160 slov o Koukolíkovi
V duchu „klasického“ záveru Koukolíkových publikácií patria posledné slová príspevku autorovi. František Koukolík je nepochybne jednou z najvýraznejších súčasných osobností popularizácie vedy v Čechách. Sprístupňuje širokej verejnosti poznatky získané neúnavným bádaním
skupín, ale aj ojedinelými nápadmi génia jednotlivcov takým spôsobom, aby boli pútavé pre
široký okruh ľudí. Neobmedzuje sa len na ich publikovanie prostredníctvom kníh – je aktívny
vo väčšine masovokomunikačných prostriedkov: televízii, rozhlase i denníkoch a časopisoch.
Popri roli popularizátora veľmi zodpovedne zastáva aj rolu špičkového vedca v oblasti neuropataológie oceňovaného odbornými komisiami, ako aj povolanie vysokoškolského pedagóga.
Výsledkom týchto aktivít je zoznam takmer štyroch desiatok kníh a ťažko vyčísliteľného množstva vedeckých štúdií. Hoci sme ponúkli i kritickejšie komentáre tvorby F. Koukolíka, možno
práve vďaka nim sa o to viac priblížil čitateľovi. To, že len málokto počas celej svojej kariéry
zostáva tak zanieteným a pomerne ojedinelým bojovníkom proti nevedomosti ako František
Koukolík, je nespochybniteľným a tak dominantným faktom, že diskusie o prínose jeho diel by
boli neopodstatnené.
L i t e r at ú r a
BBC: Rozhovor s F. Koukolíkom. URL: <http://www.bbc.co.uk/czech/interview/koukolik.htm>
[cit. 11. 11. 2010].
Britské listy: Odkazy na F. Koukolíka. URL: <http://www.google.com/custom?domains=www.
blisty.cz&sitesearch=www.blisty.cz&q=koukol%EDk&sa=+Vyhledat+Googlem> [cit. 8.
11. 2010].
Český rozhlas: Odkazy na F. Koukolíka. URL: <http://hledani.rozhlas.cz/?query=koukol%C3%ADk&defaultNavigation=&back=> [cit. 8. 11. 2010].
Český rozhlas Leonardo. URL: <http://hledani.rozhlas.cz/?query=koukol%C3%ADk&&navigation=+generic2:^%22%C4%8CRo%20Leonardo%22$&pattern=false> [cit. 11. 11. 2010].
Česká televize: Hádala se duše s tělem. Televízna relácia. URL: <http://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr[SIDP]=880434&filtr[obdobi]=archiv> [cit. 8. 10. 2010].
Česká televize: Jádro. Televízna relácia. URL: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121244562-jadro/208572235800014-modulus-bozi/> [cit. 11. 11. 2010].
DAMASIO, A.: Hledání Spinozy. Radost, strast a citový mozek. Praha: Dybbuk 2004.
DÉMUTHOVÁ, S.: Český Oliver Sacks (dielo F. Koukolíka) I. In: Ostium, roč. 6, 2010, č. 3. URL:
<http://www.ostium.sk/> [cit. 10. 10. 2010].
GOLDBERG, E.: Jak nás mozek civilizuje. Praha: Karolinum 2004
GOLDBERG, E.: Paradox moudrosti. Praha: Karolinum 2006.
GVOŽDIAK, V.: Kognice 2007 – Dotyky mysli. In: Aluze 2007, č. 2. URL: <http://www.aluze.
cz/2007_02/13_Glosa_Gvozdiak.php> [cit. 5. 10. 2010].
JIRÁK, R., KOUKOLÍK, F.: Demence: neurobiologie, klinický obraz, terapie. Praha: Galén 2004.
KOUKOLÍK, F.: Housata a svatý Augustin. Praha: Vyšehrad 1994.
KOUKOLÍK, F.: Mozek a jeho duše. Praha: Makropulos 1995.
ostium . 6. ročník . 2010 . číslo 4
7
i s s n 1 3 3 6 - 6 5 5 6 . w w w. o s t i u m . s k . © s c h o l a p h i l o s o p h i c a . p u s t é ú ľ a n y 2 0 0 5 – 2 0 1 0
KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J.: Vzpoura deprivantů. Paraha: Makropulos 1996.
KOUKOLÍK, F.: Kniha o Evě a Adamovi. Praha: Makropulos 1997.
KOUKOLÍK, F.: O vztahu lidského mozku a chování: strukturální a funkční podklady některých
neuropsychiatrických chorob. Praha: Karolinum 1997.
KOUKOLÍK, F., JIRÁK, R.: Alzheimerova nemoc a další demence. Praha: Grada 1998.
KOUKOLÍK, F.: Šimpanz a vesmír. O hvězdách, atomech, životě a vědcích. Praha: Vyšehrad 1998.
KOUKOLÍK, F., JIRÁK, R.: Diagnostika a léčení syndromu demence. Praha: Grada 1999.
KOUKOLÍK, F.: Machiaveliánská inteligence: Eseje ze třetí kultury v roce 2000. Praha: Makropulos 1999.
KOUKOLÍK, F.: Lidský mozek: funkční systémy, normy a poruchy. Praha: Portál 2000.
KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J.: Život s deprivanty I (Zlo na každý den). Praha: Galén 2001.
KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J.: Život s deprivanty II (Základy stupidologie). Praha: Galén 2002.
KOUKOLÍK, F.: Josefu Švejkovi je 30 milionů let. Eseje ze třetí kultury. Praha: Galén 2002.
KOUKOLÍK, F.: Lidský mozek: funkční systémy, normy a poruchy. 2. aktualizované a rozšířené
vydání. Praha: Portál 2002.
KOUKOLÍK, F.: Já (O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování). Praha: Karolinum 2003.
KOUKOLÍK, F.: Homo sapiens stupidus. Eseje ze třetí kultury. Praha: Galén 2003.
KOUKOLÍK, F.: Stárnout nutné neznamená hloupnout. In: Geografický časopis Koktejl. URL:
<http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=articke&id=2388:
starnout-nutn-neznamena-hloupnout&catid=9:vda&&itemiid=4> [cit. 7. 11. 2010].
KOUKOLÍK, F.: Mozek a jeho duše. Vydání třetí. Praha: Galén 2005.
KOUKOLÍK, F., DRTILOVÁ, J.: Vzpoura deprivantů. Druhé vydání. Praha: Galén 2006.
KOUKOLÍK, F.: Sociální mozek. Praha: Karolinum 2006.
KOUKOLÍK, F.: Proč se Dostojevskij mýlil? O vědomí, empatii, altruismu, lásce, zlu a religiozitě.
Praha: Galén, 2007.
KOUKOLÍK, F.: Před úsvitem, po ránu : eseje o dětech a rodičích. Praha: Karolinum 2008.
KOUKOLÍK, F.: Jak si lidé hrají? Praha: Radioservis 2009.
KOUKOLÍK, F.: Lidství (Neuronální koreláty). Praha: Galén 2010.
KOUKOLÍK, F.: Jádro televizní eseje. Praha: Galén 2010.
KOUKOLÍK, F.: Mocenská posedlost. Praha: Karolinum 2010.
MOTLOVÁ, L., KOUKOLÍK, F.: Schizofrenie: neurobiologie, klinický obraz, terapie. Praha: Galén
2005.
MOTLOVÁ, L., KOUKOLÍK, F.: Citový mozek. Praha: Galén 2007.
ONADNES: On-line rozhovor. Neuropatolog František Koukolík. URL: <http://ona.idnes.cz/odpovedi.asp?t=KOUKOLIK> [cit. 11. 8. 2010].
STERNBERG, R. J.: Kognitivní psychologie. Praha: Portál 2002.
Vesmír – prírodovedecký časopis, roč. 73, 1994, č. 1 – roč. 78, 1999, č. 5. URL: <http://www.
vesmir.cz/clanky/vyhledavani/clear/1> [cit. 27. 12. 2009].
Mgr. Slávka Démuthová, PhD.
Katedra psychológie
Filozofická fakulta UCM v Trnave
Námestie Jozefa Herdu 2
917 01 Trnava
demuthovci[zavináč]yahoo.com
8
ostium . 6. ročník . 2010 . číslo 4
Download

Stiahni PDF