Střední zdhradníckó škola a Střední odborné učíliště,s. r. o.
místo poskytovaného vzdělóvání Svatoslavova j33, 140 9j Praha 4
Tel/fax: 267 910
144
www,zahradnickaskolo.cz
e
mail : za h rad.skol
NABÍDKA POV!NNÝCH ZKOUŠEK
PRoFltoVÉ ČÁsl MATURITNÍzrouŠrvPRo ŠKotNÍnor
V souladu s ustanovením
a
@vol ny.cz
2ol4l2ol5
§ 79 odst. 3 zákona č. 56712004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyššímodborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějšíchprávních
předpisů stanovuji:
povinnou zkoušku
Z předmětu
květinářství
Sadovnictví - dendrologie
Floristika
poznámka
Ústní zkouška před zkušební Témata zkoušky viz příloha 1
komisí
Ústní zkouška před zkušební Témata zkoušky viz příloha 2
komisí
praktická zkouška
Zadání zkoušky viz příloha 3
formou
Přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušebníobdobí podá žák nejpozději v pátek
28. listopadu2OI4
Praha L5.října2OL4
!
i1
v
g,
ředitelka školy
Přílohy:
1.
2.
3,
L
Témata zkoušky z předmětu Květinářství
Témata zkoušky z předmětu Sadovnictví- dendrologie
Zadání praktické zkoušky z floristiky
Stránka 1 z 4
ú
střední zahradnická škola d střední odborné učiliště,s. r. o.
místo poskytovaného vzdělávání Svatoslavova j33, 140 93 Praha 4
Tel/íax: 267 910 144
www.zahradnickaskola,cz email: zahrad,[email protected]
Příloha 1
TÉMATAZKOUŠKYZ PŘEDMĚTU KVĚTINÁŘSIVÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
t2.
13.
14.
15.
16.
L7.
18.
19.
20.
Pokojové rostliny okrasné květem teplomilné dlouhodobé
Chladnomilné pokojové rostliny okrasné květem krátkodobé
Letničky z předpěstované sadby
Dvouletky
Trvalky jako náhrada trávníku na slunce a do stínu
Cibuloviny
Čeled'Arecaceae
Teplomilné pokojové květiny okrasné listem
Chladnomilné pokojové rostliny okrasné listem
Rostliny vhodné do závěsných nádob na venkovní použití
Trvalky na jaře kvetoucí na výsluní
čeled'Araceae
Hlíznatékvětiny
Rostliny vhodné do skalek a květinových zídek
čeled'Araliaceae
Epifitní rostliny vhodné do interiéru
Letničky z přímých výsevů
Kapradiny
Trvalky kvetoucí v létě a na podzim
Chladnomilné pokojové rostliny okrasné květem dlouhodobé
Stránka 2 z 4
ú
střední zahradnická škota a střední odborné učiliště,s. r. o.
místo poskytovaného vzdělóvóní Svatoslavova 333, 140 93 Praha 4
www,zahradnickaskola.cz email: [email protected]
Tet/íax:267 910 144
Příloha 2
TÉMATA ZKOUŠKYZ PŘEDMĚTU SADOVNICTVÍ - DENDROLOGIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Význam zeleně pro tvorbu a ochranu životního prostředí
Charakteristika architektonického a přírodně krajinářského stylu
Charakteristika rodů Fagus a Carpinus
charakteristika rodu pinus
Dětská hřiště a cvičiště
charakteristika druhů a kultivarů rodu Acer
Charakteristika rodů, druhů a kultivarů opadavých keřŮ s nápadným plodenstvím
Stavby v sadových úpravách
charakteristika rodu Abies a picea
10. Rod Rosa
11. Organizace zakládání sadových úprav
12. Popínavédřeviny
13. Výsadba dřevin
L4. Založenía ošetřování trávníků
15. Charakteristika rodů, druhů a kultivarů rychle rostoucích dřevin
16. Stromořadív obytné zástavbě
a ve volné krajině
17. Sadovnické kompozičníprvky
18. Charakteristika rodů a druhů dřevin vhodných do měst
19. Charakteristika druhů a kultivarů rodu Larix, Cedrus, Juniperus a Microbiota
20. Okrasné školkařství
Stránka 3 z 4
Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště,s. r. o.
místo poskytovoného vzdělóvóní Svataslavova j33, 740 93 Proha 4
Tel/íax: 267 970
744
www.zdhradnickaskola,cz
email: zahrad,[email protected]
Příloha 3
ZADÁNí zKoušKy z pŘeortnĚru FloRIsTlKA
1.
Svatební kytice
2. Smutečníkytice
3. Dušičková vazba
4. Adventní (vánoční) vazba
5. Jarní(velikonoční)vazba
6. Dekorace ze sušených rostlin
7, Vypichované aranžmá na stůl
Stránka 4
z
4
Download

Přílohy: L - Střední škola zahradnická s.r.o.